Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
TESSAR‘N EUAGGELI‘N SUMPH‘NIA (9)

| Mt 21, 1-9 | Mc 11, 1-10 | Lc 19, 29-40 | Jo 12, 12-19 |

29 KAI EGENETO [Lc 19, 29] 12 T  EPAURION [Jo 12, 12] OTE  GGISAN [Mt 21, 1] (OTE EGGIZOUSIN [Mc 11, 1] ‘S  GGISEN [Lc 19, 29]) EIS IEROSOLUMA KAI  LTHON [Mt 21, 1] EIS B THPHAG  KAI B THANIAN PROS [Mc 11, 1] (EIS [Mt 21, 1]) TO OROS TO KALOUMENON [Lc 19, 29] T‘N ELAI‘N TOTE I SOUS APESTEILEN [Mt 21, 1] (APOSTELLEI) DUO T‘N MATH T‘N AUTOU [Mc 11, 1] (DUO MATH TAS [Mt 21, 1]) 2 KAI LEGEI [Mc 11, 2] 2 LEG‘N AUTOIS [Mt 21, 2] UPAGETE [Mc 11, 2] (POREUESTHE) EIS T N K‘M N T N KATENANTI UM‘N [Mt 21, 2] KAI EUTHUS [Mc 11, 2] (EUTHE‘S [Mt 21, 2]) EN   [Lc 19, 30] EISPOREUOMENOI (EIS AUT N) [Mc 11, 2] EUR SETE ONON DEDEMEN N KAI P‘LON MET AUT S [Mt 21, 2] DEDEMENON EPH ON OUDEIS OUP‘ [Mc 11, 2] P‘POTE ANTHR‘P‘N EKATHISEN [Lc 19, 30] LUSATE AUTON [Mc 11, 2] KAI LUSANTES AUTON AGAGETE [Lc 19, 30] (PHERETE [Mc 11, 2]) MOI [Mt 21, 2] 3 KAI EAN TIS UMIN EIP  TI POIEITE TOUTO [Mc 11, 3] UMAS ER‘TA DIA TI LUETE OUT‘S EREITE [Lc 19, 31] (EIPATE [Mc 11, 3]) OTI O KURIOS AUTOU KHREIAN EKHEI [Lc 19, 31] KAI EUTHUS AUTON APOSTELLEI PALIN ‘DE [Mc 11, 3] (OTI O KURIOS AUT‘N KHREIAN EKHEI EUTHUS DE APOSTELEI AUTOUS) 4 TOUTO DE GEGONEN INA PL R‘TH  TO R THEN DIA TOU PROPH TOU LEGONTOS 5 EIPATE T  THUGATRI SI‘N IDOU O BASILEUS SOU ERKHETAI SOI PRAUS KAI EPIBEB K‘S EPI ONON KAI EPI P‘LON UION UPOZUGIOU [Mt 21, 3-5] 4 KAI AP LTHON KAI [Mc 11, 4] 32 APELTHONTES DE OI APESTALMENOI [Lc 19, 32] EURON P‘LON DEDEMENON PROS THURAN EX‘ EPI TOU AMPHODOU [Mc 11, 4] KATH‘S EIPEN AUTOIS [Lc 19, 32] KAI LUOUSIN AUTON [Mc 11, 4] 33 LUONT‘N DE AUT‘N TON P‘LON EIPAN OI KURIOI AUTOU PROS AUTOUS TI LUETE TON P‘LON [Lc 19, 33] 5 KAI TINES T‘N EKEI EST KOT‘N ELEGON AUTOIS TI POIEITE LUONTES TON P‘LON 6 OI DE EIPAN AUTOIS [Mc 11, 5-6] OTI O KURIOS AUTOU KHREIAN EKHEI [Lc 19, 34] KATH‘S EIPEN O I SOUS KAI APH KAN AUTOUS [Mc 11, 6] 6 POREUTHENTES DE OI MATH TAI KAI POI SANTES KATH‘S SUNETAXEN AUTOIS O I SOUS 7  GAGON T N ONON KAI TON P‘LON KAI EPETH KAN EP AUT‘N TA IMATIA [Mt 21, 6-7] 7 KAI PHEROUSIN TON P‘LON [Mc 11, 7] ( GAGON AUTON [Lc 19, 35]) PROS TON I SOUN KAI EPIBALLOUSIN AUT‘ TA IMATIA AUT‘N [Mc 11, 7] KAI EPIRIPSANTES AUT‘N TA IMATIA EPI TON P‘LON EPEBIBASAN TON I SOUN [Lc 19, 35] KAI EKATHISEN EP AUTON [Mc 11, 7] (EPEKATHISEN EPAN‘ AUT‘N [Mt 21, 7]) O OKHLOS POLUS O ELTH‘N EIS T N EORT N AKOUSANTES OTI ERKHETAI O I SOUS EIS IEROSOLUMA 13 ELABON TA BAIA T‘N PHOINIK‘N KAI EX LTHON EIS UPANT SIN AUT‘ [Jo 12, 12-13] 8 KAI [Mc 11, 8] 36 POREUOMENOU DE AUTOU [Lc 19, 36] POLLOI [Mc 11, 8] 8 O DE PLEISTOS OKHLOS ESTR‘SAN (EAUT‘N) [Mt 21, 8] (UPESTR‘NNUON) TA IMATIA AUT‘N EN T  OD‘ [Lc 19, 36] (EIS T N ODON [Mc 11, 8]) ALLOI DE EKOPTON KLADOUS APO T‘N DENDR‘N KAI ESTR‘NNUON EN T  OD‘ [Mt 21, 8] ALLOI DE STIBADAS KOPSANTES EK T‘N AGR‘N [Mc 11, 8] 37 EGGIZONTOS DE AUTOU  D  PROS T  KATABASEI TOU OROUS T‘N ELAI‘N  RXANTO APAN TO PL THOS T‘N MATH T‘N KHAIRONTES AINEIN TON THEON PH‘N  MEGAL  PERI PAS‘N ‘N EIDON DUNAME‘N [Lc 19, 37] 9 KAI [Mc 11, 9] 9 OI DE OKHLOI OI PROAGONTES AUTON KAI OI AKOLOUTHOUNTES EKRAZON [Mt 21, 9] (EKRAUGAZON [Jo 12, 13]) LEGONTES ‘SANNA T‘ UI‘ DAUID [Mt 21, 9] EULOG MENOS O ERKHOMENOS O BASILEUS EN ONOMATI KURIOU [Lc 19, 38] {KAI} O BASILEUS TOU ISRA L [Jo 12, 13] 10 EULOG MEN    ERKHOMEN  BASILEIA TOU PATROS  M‘N DAUID ‘SANNA EN TOIS UPSISTOIS [Mc 11, 10] EN OURAN‘ EIR N  KAI DOXA EN UPSISTOIS [Lc 19, 38] 14 EUR‘N DE O I SOUS ONARION EKATHISEN EP AUTO KATH‘S ESTIN GEGRAMMENON 15 M  PHOBOU THUGAT R SI‘N IDOU O BASILEUS SOU ERKHETAI KATH MENOS EPI P‘LON ONOU 16 TAUTA OUK EGN‘SAN AUTOU OI MATH TAI TO PR‘TON ALL OTE EDOXASTH  I SOUS TOTE EMN STH SAN OTI TAUTA  N EP AUT‘ GEGRAMMENA KAI TAUTA EPOI SAN AUT‘ 17 EMARTUREI OUN O OKHLOS O ‘N MET AUTOU OTE TON LAZARON EPH‘N SEN EK TOU MN MEIOU KAI  GEIREN AUTON EK NEKR‘N 18 DIA TOUTO {KAI} UP NT SEN AUT‘ O OKHLOS OTI  KOUSAN TOUTO AUTON PEPOI KENAI TO S MEION [Jo 12, 14-18] 39 KAI TINES T‘N PHARISAI‘N APO TOU OKHLOU EIPAN PROS AUTON DIDASKALE EPITIM SON TOIS MATH TAIS SOU 40 KAI APOKRITHEIS EIPEN LEG‘ UMIN EAN OUTOI SI‘P SOUSIN OI LITHOI KRAXOUSIN [Lc 19, 39-40] 19 OI OUN PHARISAIOI EIPAN PROS EAUTOUS THE‘REITE OTI OUK ‘PHELEITE OUDEN IDE O KOSMOS OPIS‘ AUTOU AP LTHEN [Jo 12, 19]

| Mt 21, 10-11 | Mc 11, 11 | Lc 19, 41-44 |

41 KAI ‘S  GGISEN ID‘N T N POLIN EKLAUSEN EP AUT N 42 LEG‘N OTI EI EGN‘S EN T   MERA TAUT  KAI SU TA PROS EIR N N NUN DE EKRUB  APO OPHTHALM‘N SOU 43 OTI  XOUSIN  MERAI EPI SE KAI PAREMBALOUSIN OI EKHTHROI SOU KHARAKA SOI KAI PERIKUKL‘SOUSIN SE KAI SUNEXOUSIN SE PANTOTHEN 44 KAI EDAPHIOUSIN SE KAI TA TEKNA SOU EN SOI KAI OUK APH SOUSIN LITHON EPI LITHON EN SOI ANTH ‘N OUK EGN‘S TON KAIRON T S EPISKOP S SOU [Lc 19, 41-44] 10 KAI EISELTHONTOS AUTOU EIS IEROSOLUMA ESEISTH  PASA   POLIS LEGOUSA TIS ESTIN OUTOS 11 OI DE OKHLOI ELEGON OUTOS ESTIN O PROPH T S I SOUS O APO NAZARETH T S GALILAIAS [Mt 21, 10-11] 11 KAI EIS LTHEN EIS IEROSOLUMA EIS TO IERON KAI PERIBLEPSAMENOS PANTA OPSIAS  D  OUS S T S ‘RAS EX LTHEN EIS B THANIAN META T‘N D‘DEKA [Mc 11, 11]

| Mt 21, 18-19 | Mc 11, 12-14 |

12 KAI T  EPAURION [Mc 11, 12] 18 PR‘I DE [Mt 21, 18] EXELTHONT‘N AUT‘N APO B THANIAS [Mc 11, 12] EPANAG‘N EIS T N POLIN EPEINASEN 19 KAI ID‘N SUK N MIAN EPI T S ODOU [Mt 21, 18-19] APO MAKROTHEN EKHOUSAN PHULLA [Mc 11, 13]  LTHEN EP AUT N [Mt 21, 19] EI ARA TI EUR SEI EN AUT  KAI ELTH‘N EP AUT N [Mc 11, 13] OUDEN EUREN EN AUT  EI M  PHULLA MONON [Mt 21, 19] O GAR KAIROS OUK  N SUK‘N 14 KAI APOKRITHEIS EIPEN [Mc 11, 13-14] (LEGEI) AUT  M KETI EK SOU KARPOS GEN TAI EIS TON AI‘NA [Mt 21, 19] M KETI EIS TON AI‘NA EK SOU M DEIS KARPON PHAGOI KAI  KOUON OI MATH TAI AUTOU [Mc 11, 14] KAI EX RANTH  PARAKHR MA   SUK  [Mt 21, 19]

| Mt (21, 12-17) | Mc 11, 15-19 | Lc 19, 45-48 |

15 KAI ERKHONTAI EIS IEROSOLUMA [Mc 11, 15] 12 KAI EIS LTHEN I SOUS EIS TO IERON [Mt 21, 12] KAI EISELTH‘N EIS TO IERON  RXATO EKBALLEIN [Mc 11, 15] (KAI EXEBALEN) PANTAS TOUS P‘LOUNTAS [Mt 21, 12] KAI TOUS AGORAZONTAS [Mc 11, 15] EN T‘ IER‘ KAI TAS TRAPEZAS T‘N KOLLUBIST‘N KATESTREPSEN KAI TAS KATHEDRAS T‘N P‘LOUNT‘N TAS PERISTERAS [Mt 21, 12] 16 KAI OUK  PHIEN INA TIS DIENEGK  SKEUOS DIA TOU IEROU 17 KAI EDIDASKEN KAI ELEGEN [Mc 11, 16-17] (LEGEI [Mt 21, 13]) 46 LEG‘N AUTOIS [Lc 19, 46] OU GEGRAPTAI OTI O OIKOS MOU OIKOS PROSEUKH S KL TH SETAI PASIN TOIS ETHNESIN [Mc 11, 17] (KAI ESTAI O OIKOS MOU OIKOS PROSEUKH S [Lc 19, 46]) UMEIS DE PEPOI KATE [Mc 11, 17] AUTON (EPOI SATE [Lc 19, 46] POIEITE) SP LAION L ST‘N 14 KAI PROS LTHON AUT‘ TUPHLOI KAI KH‘LOI EN T‘ IER‘ KAI ETHERAPEUSEN AUTOUS 15 IDONTES DE OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS TA THAUMASIA A EPOI SEN KAI TOUS PAIDAS TOUS KRAZONTAS EN T‘ IER‘ KAI LEGONTAS ‘SANNA T‘ UI‘ DAUID  GANAKT SAN 16 KAI EIPAN AUT‘ AKOUEIS TI OUTOI LEGOUSIN O DE I SOUS LEGEI AUTOIS NAI OUDEPOTE ANEGN‘TE OTI EK STOMATOS N PI‘N KAI TH LAZONT‘N KAT RTIS‘ AINON [Mt 21, 13-16] 47 KAI  N DIDASK‘N TO KATH  MERAN EN T‘ IER‘ [Lc 19, 47] 18 KAI  KOUSAN [Mc 11, 18] OI DE ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS [Lc 19, 47] KAI EZ TOUN [Mc 11, 18] AUTON APOLESAI [Lc 19, 47] (P‘S AUTON APOLES‘SIN [Mc 11, 18]) KAI OI PR‘TOI TOU LAOU 48 KAI OUKH EURISKON TO TI POI S‘SIN [Lc 19, 47-48] EPHOBOUNTO GAR AUTON [Mc 11, 18] O LAOS GAR APAS EXEKREMATO AUTOU AKOU‘N [Lc 19, 48] PAS GAR O OKHLOS EXEPL SSETO EPI T  DIDAKH  AUTOU 19 KAI OTAN OPSE EGENETO EXEPOREUONTO EX‘ T S POLE‘S [Mc 11, 18-19] 17 KAI KATALIP‘N AUTOUS EX LTHEN EX‘ T S POLE‘S EIS B THANIAN KAI  ULISTH  EKEI [Mt 21, 17]

| Mt 21, 20-22 | Mc 11, 20-26 |

20 KAI PARAPOREUOMENOI PR‘I EIDON T N SUK N EX RAMMEN N EK RIZ‘N 21 KAI ANAMN STHEIS O PETROS LEGEI AUT‘ RABBI IDE   SUK   N KAT RAS‘ EX RANTAI [Mc 11, 20-21] 20 KAI IDONTES OI MATH TAI ETHAUMASAN LEGONTES P‘S PARAKHR MA EX RANTH    SUK  [Mt 21, 20] 22 KAI APOKRITHEIS [Mc 11, 22] DE O I SOUS EIPEN [Mt 21, 21] (LEGEI) AUTOIS EKHETE PISTIN THEOU 23 AM N LEG‘ UMIN OTI [Mc 11, 22-23] EAN EKH TE PISTIN KAI M  DIAKRITH TE OU MONON TO T S SUK S POI SETE ALLA [Mt 21, 21] OS AN EIP  [Mc 11, 23] KAN T‘ OREI TOUT‘ EIP TE [Mt 21, 21] ARTH TI KAI BL TH TI EIS T N THALASSAN KAI M  DIAKRITH  EN T  KARDIA AUTOU ALLA PISTEU  OTI O LALEI GINETAI [Mc 11, 23] GEN SETAI [Mt 21, 21] ESTAI AUT‘ [Mc 11, 23] 22 KAI [Mt 21, 22] 24 DIA TOUTO LEG‘ UMIN [Mc 11, 24] PANTA OSA AN [Mt 21, 22] PROSEUKHESTHE KAI AITEISTHE [Mc 11, 24] (AIT S TE) EN T  PROSEUKH  PISTEUONTES L MPSESTHE [Mt 21, 22] PISTEUETE OTI ELABETE KAI ESTAI UMIN 25 KAI OTAN ST KETE PROSEUKHOMENOI APHIETE EI TI EKHETE KATA TINOS INA KAI O PAT R UM‘N O EN TOIS OURANOIS APH  UMIN TA PARAPT‘MATA UM‘N {26} [Mc 11, 24-26]

| Mt 21, 23-27 | Mc 11, 27-33; 12, 1a | Lc 20, 1-8 |

1 KAI EGENETO EN MIA T‘N  MER‘N [Lc 20, 1] ERKHONTAI PALIN EIS IEROSOLUMA [Mc 11, 27] 23 KAI ELTHONTOS AUTOU EIS TO IERON [Mt 21, 23] KAI EN T‘ IER‘ PERIPATOUNTOS AUTOU [Mc 11, 27] DIDASKONTOS AUTOU TON LAON EN T‘ IER‘ KAI EUAGGELIZOMENOU [Lc 20, 1] PROS LTHON AUT‘ DIDASKONTI [Mt 21, 23] ERKHONTAI PROS AUTON [Mc 11, 27] (EPEST SAN) OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS [Lc 20, 1] KAI OI PRESBUTEROI TOU LAOU [Mt 21, 23] (SUN TOIS PRESBUTEROIS) 2 KAI EIPAN LEGONTES PROS AUTON [Lc 20, 1-2] (ELEGON AUT‘ [Mc 11, 28]) EIPON  MIN EN POIA EXOUSIA TAUTA POIEIS [Lc 20, 2] (KAI [Mt 21, 23])   TIS SOI ED‘KEN [Mc 11, 28] (TIS ESTIN O DOUS SOI [Lc 20, 2]) T N EXOUSIAN TAUT N INA TAUTA POI S [Mc 11, 28] 24 APOKRITHEIS DE O I SOUS EIPEN AUTOIS [Mt 21, 24] (PROS AUTOUS) ER‘T S‘ [Lc 20, 3] (EPER‘T S‘ [Mc 11, 29]) UMAS KAG‘ [Lc 20, 3] ENA LOGON KAI APOKRITH TE MOI [Mc 11, 29] ON EAN EIP TE MOI KAG‘ UMIN ER‘ EN POIA EXOUSIA TAUTA POI‘ [Mt 21, 24] KAI EIPATE MOI [Lc 20, 3] 25 TO BAPTISMA TO I‘ANNOU POTHEN  N [Mt 21, 25] EX OURANOU  N   EX ANTHR‘P‘N APOKRITH TE MOI 31 KAI [Mc 11, 30-31] OI DE DIELOGIZONTO EN EAUTOIS [Mt 21, 25] (SUNELOGISANTO PROS EAUTOUS) LEGONTES OTI EAN EIP‘MEN EX OURANOU [Lc 20, 5] EREI  MIN DIA TI OUN OUK EPISTEUSATE AUT‘ [Mt 21, 25] 32 ALLA [Mc 11, 32] 26 EAN DE EIP‘MEN EX ANTHR‘P‘N PHOBOUMETHA TON OKHLON [Mt 21, 26] O LAOS APAS KATALITHASEI  MAS [Lc 20, 6] PANTES GAR ‘S PROPH T N EKHOUSIN TON I‘ANN N [Mt 21, 26] PEPEISMENOS GAR ESTIN I‘ANN N PROPH T N EINAI [Lc 20, 6] (EPHOBOUNTO TON OKHLON APANTES GAR EIKHON TON I‘ANN N ONT‘S OTI PROPH T S  N [Mc 11, 32]) 27 KAI APOKRITHENTES T‘ I SOU EIPAN [Mt 21, 27] (LEGOUSIN) OUK OIDAMEN [Mc 11, 33] (APEKRITH SAN M  EIDENAI POTHEN) 8 KAI O I SOUS EIPEN [Lc 20, 7-8] (LEGEI [Mc 11, 33] EPH ) AUTOIS KAI AUTOS OUDE EG‘ LEG‘ UMIN EN POIA EXOUSIA TAUTA POI‘ [Mt 21, 27] 1 KAI  RXATO AUTOIS EN PARABOLAIS LALEIN [Mc 12, 1]

| Mt 21, 28-32 |

28 TI DE UMIN DOKEI ANTHR‘POS EIKHEN TEKNA DUO KAI PROSELTH‘N T‘ PR‘T‘ EIPEN TEKNON UPAGE S MERON ERGAZOU EN T‘ AMPEL‘NI 29 O DE APOKRITHEIS EIPEN OU THEL‘ USTERON DE METAMEL THEIS AP LTHEN 30 PROSELTH‘N DE T‘ ETER‘ EIPEN ‘SAUT‘S O DE APOKRITHEIS EIPEN EG‘ KURIE KAI OUK AP LTHEN 31 TIS EK T‘N DUO EPOI SEN TO THEL MA TOU PATROS LEGOUSIN O PR‘TOS LEGEI AUTOIS O I SOUS AM N LEG‘ UMIN OTI OI TEL‘NAI KAI AI PORNAI PROAGOUSIN UMAS EIS T N BASILEIAN TOU THEOU 32  LTHEN GAR I‘ANN S PROS UMAS EN OD‘ DIKAIOSUN S KAI OUK EPISTEUSATE AUT‘ OI DE TEL‘NAI KAI AI PORNAI EPISTEUSAN AUT‘ UMEIS DE IDONTES OUDE METEMEL TH TE USTERON TOU PISTEUSAI AUT‘ [Mt 21, 28-32]

| Mt 21, 33-46 | Mc 12, 1b-12 | Lc 20, 9-19 |

9  RXATO DE PROS TON LAON LEGEIN T N PARABOL N TAUT N [Lc 20, 9] 33 ALL N PARABOL N AKOUSATE [Mt 21, 33] ANTHR‘POS {TIS} [Lc 20, 9]  N OIKODESPOT S OSTIS EPHUTEUSEN AMPEL‘NA KAI PHRAGMON AUT‘ PERIETH KEN KAI ‘RUXEN EN AUT‘ L NON [Mt 21, 33] (UPOL NION [Mc 12, 1]) KAI ‘KODOM SEN PURGON KAI EXEDETO AUTON GE‘RGOIS KAI [Mt 21, 33] APED M SEN KHRONOUS IKANOUS [Lc 20, 9] 34 OTE DE  GGISEN O KAIROS T‘N KARP‘N APESTEILEN TOUS DOULOUS AUTOU PROS TOUS GE‘RGOUS LABEIN TOUS KARPOUS AUTOU 35 KAI LABONTES OI GE‘RGOI TOUS DOULOUS AUTOU ON MEN EDEIRAN ON DE APEKTEINAN ON DE ELITHOBOL SAN [Mt 21, 34-35] 12 KAI APESTEILEN PROS TOUS GE‘RGOUS T‘ KAIR‘ DOULON [Mc 12, 2] INA APO TOU KARPOU TOU AMPEL‘NOS D‘SOUSIN AUT‘ [Lc 20, 10] INA PARA T‘N GE‘RG‘N LAB  APO T‘N KARP‘N TOU AMPEL‘NOS 3 KAI [Mc 12, 2-3] OI DE GE‘RGOI [Lc 20, 10] LABONTES AUTON EDEIRAN KAI APESTEILAN [Mc 12, 3] (EXAPESTEILAN) AUTON DEIRANTES KENON 11 KAI PROSETHETO ETERON PEMPSAI DOULON [Lc 20, 10-11] (PALIN APESTEILEN PROS AUTOUS ALLON DOULON [Mc 12, 4]) OI DE KAKEINON [Lc 20, 10] EKEPHALI‘SAN KAI  TIMASAN [Mc 12, 4] DEIRANTES KAI ATIMASANTES EXAPESTEILAN KENON 12 KAI PROSETHETO TRITON PEMPSAI [Lc 20, 11-12] (ALLON APESTEILEN [Mc 12, 5]) OI DE KAI TOUTON TRAUMATISANTES EXEBALON [Lc 20, 12] KAKEINON APEKTEINAN KAI [Mc 12, 5] 36 PALIN APESTEILEN [Mt 21, 36] POLLOUS [Mc 12, 5] ALLOUS DOULOUS PLEIONAS T‘N PR‘T‘N KAI EPOI SAN AUTOIS ‘SAUT‘S [Mt 21, 36] OUS MEN DERONTES OUS DE APOKTENNONTES 6 ETI ENA EIKHEN UION AGAP TON [Mc 12, 5-6] 13 EIPEN DE O KURIOS TOU AMPEL‘NOS TI POI S‘ PEMPS‘ TON UION MOU TON AGAP TON IS‘S TOUTON ENTRAP SONTAI [Lc 20, 13] 37 USTERON DE APESTEILEN [Mt 21, 37] (AUTON ESKHATON) PROS AUTOUS [Mc 12, 6] TON UION AUTOU [Mt 21, 37] LEG‘N OTI ENTRAP SONTAI TON UION MOU 7 EKEINOI DE OI GE‘RGOI [Mc 12, 6-7] IDONTES TON UION [Mt 21, 38] 14 (IDONTES DE AUTON OI GE‘RGOI) DIELOGIZONTO PROS ALL LOUS [Lc 20, 14] [KAI] PROS EAUTOUS EIPAN [Mc 12, 7] (EIPON EN EAUTOIS [Mt 21, 38]) LEGONTES [Lc 20, 14] OTI OUTOS ESTIN O KL RONOMOS DEUTE APOKTEIN‘MEN AUTON [Mc 12, 7] INA  M‘N GEN TAI   KL RONOMIA [Lc 20, 14] KAI SKH‘MEN T N KL RONOMIAN AUTOU [Mt 21, 38] (KAI  M‘N ESTAI   KL RONOMIA [Mc 12, 7]) 39 KAI LABONTES AUTON EXEBALON EX‘ TOU AMPEL‘NOS [Mt 21, 39] 15 KAI EKBALONTES AUTON EX‘ TOU AMPEL‘NOS [Lc 20, 15] APEKTEINAN AUTON (/ KAI EXEBALON AUTON EX‘ TOU AMPEL‘NOS) [Mc 12, 8] 40 OTAN OUN ELTH  O KURIOS TOU AMPEL‘NOS TI POI SEI TOIS GE‘RGOIS EKEINOIS [Mt 21, 40] TI OUN POI SEI AUTOIS O KURIOS TOU AMPEL‘NOS [Lc 20, 15] 41 LEGOUSIN AUT‘ KAKOUS KAK‘S APOLESEI AUTOUS KAI TON AMPEL‘NA EKD‘SETAI ALLOIS GE‘RGOIS OITINES APOD‘SOUSIN AUT‘ TOUS KARPOUS EN TOIS KAIROIS AUT‘N 42 LEGEI AUTOIS O I SOUS [Mt 21, 41-42] 16 ELEUSETAI KAI APOLESEI TOUS GE‘RGOUS TOUTOUS KAI D‘SEI TON AMPEL‘NA ALLOIS AKOUSANTES DE EIPAN M  GENOITO 17 O DE EMBLEPSAS AUTOIS EIPEN [Lc 20, 16-17] OUDEPOTE ANEGN‘TE EN TAIS GRAPHAIS [Mt 21, 42] (10 OUDE T N GRAPH N TAUT N ANEGN‘TE [Mc 12, 10]) TI OUN ESTIN TO GEGRAMMENON TOUTO [Lc 20, 17] LITHON ON APEDOKIMASAN OI OIKODOMOUNTES OUTOS EGEN TH  EIS KEPHAL N G‘NIAS PARA KURIOU EGENETO AUT  KAI ESTIN THAUMAST  EN OPHTHALMOIS  M‘N 43 DIA TOUTO LEG‘ UMIN OTI ARTH SETAI APH UM‘N   BASILEIA TOU THEOU KAI DOTH SETAI ETHNEI POIOUNTI TOUS KARPOUS AUT S 44 {{KAI}} [Mt 21, 42-44] 18 PAS O PES‘N EP EKEINON TON LITHON [Lc 20, 18] ({{TOUTON [Mt 21, 44]}}) SUNTHLASTH SETAI EPH ON D AN PES  LIKM SEI AUTON [Lc 20, 18] 45 KAI AKOUSANTES OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI TAS PARABOLAS AUTOU EGN‘SAN OTI PERI AUT‘N LEGEI [Mt 21, 45] 19 KAI EZ T SAN OI GRAMMATEIS KAI OI ARKHIEREIS EPIBALEIN EP AUTON TAS KHEIRAS EN AUT  T  ‘RA [Lc 20, 19] 12 KAI EZ TOUN AUTON KRAT SAI [Mc 12, 12] 46 KAI Z TOUNTES AUTON KRAT SAI EPHOB TH SAN TOUS OKHLOUS [Mt 21, 46] (TON OKHLON [Mc 12, 12] TON LAON [Lc 20, 19]) EPEI EIS PROPH T N AUTON EIKHON [Mt 21, 46] EGN‘SAN GAR OTI PROS AUTOUS EIPEN T N PARABOL N TAUT N [Lc 20, 19] KAI APHENTES AUTON AP LTHON [Mc 12, 12]

| Mt 22, 1-14 |

1 KAI APOKRITHEIS O I SOUS PALIN EIPEN EN PARABOLAIS AUTOIS LEG‘N 22 ‘MOI‘TH    BASILEIA T‘N OURAN‘N ANTHR‘P‘ BASILEI OSTIS EPOI SEN GAMOUS T‘ UI‘ AUTOU 3 KAI APESTEILEN TOUS DOULOUS AUTOU KALESAI TOUS KEKL MENOUS EIS TOUS GAMOUS KAI OUK  THELON ELTHEIN 4 PALIN APESTEILEN ALLOUS DOULOUS LEG‘N EIPATE TOIS KEKL MENOIS IDOU TO ARISTON MOU  TOIMAKA OI TAUROI MOU KAI TA SITISTA TETHUMENA KAI PANTA ETOIMA DEUTE EIS TOUS GAMOUS 5 OI DE AMEL SANTES AP LTHON OS MEN EIS TON IDION AGRON OS DE EPI T N EMPORIAN AUTOU 6 OI DE LOIPOI KRAT SANTES TOUS DOULOUS AUTOU UBRISAN KAI APEKTEINAN 7 O DE BASILEUS ‘RGISTH  KAI PEMPSAS TA STRATEUMATA AUTOU AP‘LESEN TOUS PHONEIS EKEINOUS KAI T N POLIN AUT‘N ENEPR SEN 8 TOTE LEGEI TOIS DOULOIS AUTOU O MEN GAMOS ETOIMOS ESTIN OI DE KEKL MENOI OUK  SAN AXIOI 9 POREUESTHE OUN EPI TAS DIEXODOUS T‘N OD‘N KAI OSOUS EAN EUR TE KALESATE EIS TOUS GAMOUS 10 KAI EXELTHONTES OI DOULOI EKEINOI EIS TAS ODOUS SUN GAGON PANTAS OUS EURON PON ROUS TE KAI AGATHOUS KAI EPL STH  O GAMOS ANAKEIMEN‘N 11 EISELTH‘N DE O BASILEUS THEASASTHAI TOUS ANAKEIMENOUS EIDEN EKEI ANTHR‘PON OUK ENDEDUMENON ENDUMA GAMOU 12 KAI LEGEI AUT‘ ETAIRE P‘S EIS LTHES ‘DE M  EKH‘N ENDUMA GAMOU O DE EPHIM‘TH  13 TOTE O BASILEUS EIPEN TOIS DIAKONOIS D SANTES AUTOU PODAS KAI KHEIRAS EKBALETE AUTON EIS TO SKOTOS TO EX‘TERON EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS T‘N ODONT‘N 14 POLLOI GAR EISIN KL TOI OLIGOI DE EKLEKTOI [Mt 22, 1-14]

| Mt 22, 15-22 | Mc 12, 13-17 | Lc 20, 20-26 |

15 TOTE POREUTHENTES OI PHARISAIOI SUMBOULION ELABON OP‘S AUTON PAGIDEUS‘SIN EN LOG‘ [Mt 22, 15] 20 KAI PARAT R SANTES APESTEILAN [Lc 20, 20] (APOSTELLOUSIN) AUT‘ [Mt 22, 16] (PROS AUTON [Mc 12, 13]) TOUS MATH TAS AUT‘N [Mt 22, 16] TINAS T‘N PHARISAI‘N KAI T‘N  R‘DIAN‘N [Mc 12, 13] (META T‘N  R‘DIAN‘N [Mt 22, 16]) EGKATHETOUS UPOKRINOMENOUS EAUTOUS DIKAIOUS EINAI INA EPILAB‘NTAI AUTOU LOGOU [Lc 20, 20] INA AUTON AGREUS‘SIN LOG‘ [Mc 12, 13] ‘STE PARADOUNAI AUTON T  ARKH  KAI T  EXOUSIA TOU  GEMONOS [Lc 20, 20] 14 KAI ELTHONTES [Mc 12, 14] EP R‘T SAN AUTON [Lc 20, 21] LEGOUSIN AUT‘ [Mc 12, 14] LEGONTES [Lc 20, 21] DIDASKALE OIDAMEN OTI AL TH S EI [Mc 12, 14] OTI ORTH‘S LEGEIS KAI DIDASKEIS [Lc 20, 21] KAI T N ODON TOU THEOU EN AL THEIA DIDASKEIS KAI OU MELEI SOI PERI OUDENOS OU GAR BLEPEIS [Mt 22, 16] KAI OU LAMBANEIS [Lc 20, 21] EIS PROS‘PON ANTHR‘P‘N ALL EP AL THEIAS T N ODON TOU THEOU DIDASKEIS [Mc 12, 14] 17 EIPE OUN  MIN TI SOI DOKEI [Mt 22, 17] 22 EXESTIN  MAS [Lc 20, 22] DOUNAI K NSON [Mt 22, 17] (PHORON [Lc 20, 22]) KAISARI   OU D‘MEN   M  D‘MEN [Mc 12, 14] 18 GNOUS DE O I SOUS T N PON RIAN AUT‘N [Mt 22, 18] EID‘S AUT‘N T N UPOKRISIN [Mc 12, 15] 23 KATANO SAS DE AUT‘N T N PANOURGIAN [Lc 20, 23] EIPEN AUTOIS [Mc 12, 15] (PROS AUTOUS [Lc 20, 23]) TI ME PEIRAZETE UPOKRITAI [Mt 22, 18] 24 DEIXATE MOI D NARION [Lc 20, 24] 19 EPIDEIXATE MOI TO NOMISMA TOU K NSOU [Mt 22, 19] PHERETE MOI D NARION INA ID‘ [Mc 12, 15] OI DE PROS NEGKAN [Mt 22, 19] ( NEGKAN [Mc 12, 16]) AUT‘ D NARION 20 KAI LEGEI AUTOIS TINOS   EIK‘N AUT  KAI   EPIGRAPH  [Mt 22, 19-20] (TINOS EKHEI EIKONA KAI EPIGRAPH N) OI DE EIPAN [Lc 20, 24] 21 (LEGOUSIN) AUT‘ KAISAROS TOTE [Mt 22, 21] 17 O DE I SOUS EIPEN [Mc 12, 17] (LEGEI) AUTOIS [Mt 22, 21] (PROS AUTOUS) TOINUN [Lc 20, 25] APODOTE OUN TA KAISAROS KAISARI KAI TA TOU THEOU T‘ THE‘ 22 KAI AKOUSANTES ETHAUMASAN [Mt 22, 21-22] (EXETHAUMAZON) EP AUT‘ [Mc 12, 17] 26 KAI OUK ISKHUSAN EPILABESTHAI AUTOU R MATOS ENANTION TOU LAOU KAI THAUMASANTES EPI T  APOKRISEI AUTOU ESIG SAN [Lc 20, 26] KAI APHENTES AUTON AP LTHAN [Mt 22, 22]

| Mt 22, 23-33 | Mc 12, 18-27 | Lc 20, 27-39 |

23 EN EKEINE TE EMERA PROSELTHON AUTO [Mt 22, 23] 18 KAI ERKHONTAI SADDOUKAIOI PROS AUTON OITINES LEGOUSIN ANASTASIN ME EINAI [Mc 12, 18] (LEGONTES ME EINAI ANASTASIN) KAI [Mt 22, 23] 27 PROSELTHONTES DE TINES TON SADDOUKAION (OI {ANTI}LEGONTES ANASTASIN ME EINAI) EPEROTESAN [Lc 20, 27] (EP R‘T‘N) AUTON LEGONTES 19 DIDASKALE M‘US S EGRAPSEN  MIN OTI EAN TINOS ADELPHOS APOTHAN  [Mc 12, 18-19] EKH‘N GUNAIKA KAI OUTOS ATEKNOS   [Lc 20, 28] KAI KATALIP  GUNAIKA KAI M  APH  TEKNON INA LAB  O ADELPHOS AUTOU T N GUNAIKA KAI EXANAST S  SPERMA T‘ ADELPH‘ AUTOU [Mc 12, 19] M‘US S EIPEN EAN TIS APOTHAN  M  EKH‘N TEKNA EPIGAMBREUSEI O ADELPHOS AUTOU T N GUNAIKA AUTOU KAI ANAST SEI SPERMA T‘ ADELPH‘ AUTOU [Mt 22, 24] 29 EPTA OUN ADELPHOI [Lc 20, 29] 25  SAN DE PAR  MIN [Mt 22, 25] KAI O PR‘TOS ELABEN GUNAIKA KAI [Mc 12, 20] LAB‘N GUNAIKA [Lc 20, 29] (G MAS [Mt 22, 25]) APETHANEN [Lc 20, 29] (ETELEUT SEN [Mt 22, 25]) ATEKNOS [Lc 20, 29] KAI APOTHN SK‘N OUK APH KEN SPERMA [Mc 12, 20] KAI M  EKH‘N SPERMA APH KEN T N GUNAIKA AUTOU T‘ ADELPH‘ AUTOU 26 OMOI‘S KAI O DEUTEROS [Mt 22, 25-26] ELABEN AUT N KAI APETHANEN M  KATALIP‘N SPERMA KAI O TRITOS ‘SAUT‘S [Mc 12, 21] ELABEN AUT N [Lc 20, 31] E‘S T‘N EPTA [Mt 22, 26] ‘SAUT‘S DE KAI OI EPTA [Lc 20, 31] OUK APH KAN SPERMA [Mc 12, 22] OU KATELIPON TEKNA KAI APETHANON [Lc 20, 31] 27 USTERON DE [Mt 22, 27] ESKHATON PANT‘N KAI   GUN  APETHANEN [Mc 12, 22] 33   GUN  OUN EN T  ANASTASEI [Lc 20, 33] {OTAN ANAST‘SIN} TINOS AUT‘N [Mc 12, 23] T‘N EPTA ESTAI [Mt 22, 28] (GINETAI) GUN  [Lc 20, 33] PANTES [Mt 22, 28] OI GAR EPTA ESKHON AUT N GUNAIKA 34 KAI [Lc 20, 33-34] 29 APOKRITHEIS DE [Mt 22, 29] EIPEN [Lc 20, 34] 24 (EPH ) AUTOIS O I SOUS OU DIA TOUTO PLANASTHE M  EIDOTES TAS GRAPHAS M DE T N DUNAMIN TOU THEOU [Mc 12, 24] OI UIOI TOU AI‘NOS TOUTOU GAMOUSIN KAI GAMISKONTAI 35 OI DE KATAXI‘THENTES TOU AI‘NOS EKEINOU TUKHEIN KAI T S ANASTASE‘S T S EK NEKR‘N [Lc 20, 34-35] 30 EN GAR T  ANASTASEI [Mt 22, 30] 25 OTAN GAR EK NEKR‘N ANAST‘SIN OUTE GAMOUSIN OUTE GAMIZONTAI [Mc 12, 25] 36 OUDE GAR APOTHANEIN ETI DUNANTAI [Lc 20, 36] ALL EISIN ‘S AGGELOI EN TOIS OURANOIS [Mc 12, 25] (EN T‘ OURAN‘ [Mt 22, 30]) ISAGGELOI GAR EISIN KAI UIOI EISIN THEOU T S ANASTASE‘S UIOI ONTES [Lc 20, 36] 31 PERI DE T S ANASTASE‘S T‘N NEKR‘N [Mt 22, 31] OTI EGEIRONTAI [Mc 12, 26] OUK ANEGN‘TE TO R THEN UMIN UPO TOU THEOU (LEGONTOS) [Mt 22, 31] EN T  BIBL‘ M‘USE‘S EPI TOU BATOU P‘S EIPEN AUT‘ O THEOS LEG‘N [Mc 12, 26] 32 EG‘ EIMI O THEOS ABRAAM KAI O THEOS ISAAK KAI O THEOS IAK‘B [Mt 22, 32] 37 OTI DE EGEIRONTAI OI NEKROI KAI M‘US S EM NUSEN EPI T S BATOU ‘S LEGEI KURION TON THEON ABRAAM KAI THEON ISAAK KAI THEON IAK‘B 38 THEOS DE OUK ESTIN [Lc 20, 37-38] {O} THEOS NEKR‘N ALLA Z‘NT‘N [Mt 22, 32] PANTES GAR AUT‘ Z‘SIN [Lc 20, 38] POLU PLANASTHE [Mc 12, 27] 39 APOKRITHENTES DE TINES T‘N GRAMMATE‘N EIPAN DIDASKALE KAL‘S EIPAS [Lc 20, 39] 33 KAI AKOUSANTES OI OKHLOI EXEPL SSONTO EPI T  DIDAKH  AUTOU [Mt 22, 33]

| Mt 22, 34-40 | Mc 12, 28-34 | Lc 20, 40 |

34 OI DE PHARISAIOI AKOUSANTES OTI EPHIM‘SEN TOUS SADDOUKAIOUS SUN KHTH SAN EPI TO AUTO [Mt 22, 34] 28 KAI PROSELTH‘N EIS T‘N GRAMMATE‘N AKOUSAS AUT‘N SUZ TOUNT‘N ID‘N OTI KAL‘S APEKRITH  AUTOIS EP R‘T SEN AUTON [Mc 12, 28] EIS EX AUT‘N {NOMIKOS} PEIRAZ‘N AUTON 36 DIDASKALE POIA ENTOL  MEGAL  EN T‘ NOM‘ [Mt 22, 35-36] POIA ESTIN ENTOL  PR‘T  PANT‘N 29 APEKRITH  O I SOUS [Mc 12, 28-29] (37 O DE EPH  AUT‘ [Mt 22, 37]) OTI PR‘T  ESTIN AKOUE ISRA L KURIOS O THEOS  M‘N KURIOS EIS ESTIN 30 KAI AGAP SEIS KURION TON THEON SOU EX OL S T S KARDIAS SOU [Mc 12, 29-30] (EN OL  T  KARDIA SOU [Mt 22, 37]) KAI EX OL S T S PSUKH S SOU [Mc 12, 30] (EN OL  T  PSUKH  SOU [Mt 22, 37]) KAI EX OL S T S DIANOIAS SOU [Mc 12, 30] (EN OL  T  DIANOIA SOU [Mt 22, 37]) KAI EX OL S T S ISKHUOS SOU [Mc 12, 30] 38 AUT  ESTIN   MEGAL  KAI PR‘T  ENTOL  39 DEUTERA DE OMOIA AUT  AGAP SEIS TON PL SION SOU ‘S SEAUTON [Mt 22, 38-39] MEIZ‘N TOUT‘N ALL  ENTOL  OUK ESTIN [Mc 12, 31] 40 EN TAUTAIS TAIS DUSIN ENTOLAIS OLOS O NOMOS KREMATAI KAI OI PROPH TAI [Mt 22, 40] 32 KAI EIPEN AUT‘ O GRAMMATEUS KAL‘S DIDASKALE EP AL THEIAS EIPES OTI EIS ESTIN KAI OUK ESTIN ALLOS PL N AUTOU 33 KAI TO AGAPAN AUTON EX OL S T S KARDIAS KAI EX OL S T S SUNESE‘S KAI EX OL S T S ISKHUOS KAI TO AGAPAN TON PL SION ‘S EAUTON PERISSOTERON ESTIN PANT‘N T‘N OLOKAUT‘MAT‘N KAI THUSI‘N 34 KAI O I SOUS ID‘N {AUTON} OTI NOUNEKH‘S APEKRITH  EIPEN AUT‘ OU MAKRAN EI APO T S BASILEIAS TOU THEOU KAI OUDEIS OUKETI ETOLMA AUTON EPER‘T SAI [Mc 12, 32-34] 40 OUKETI GAR ETOLM‘N EPER‘TAN AUTON OUDEN [Lc 20, 40]

| Mt 22, 41-46 | Mc 12, 35-37 | Lc 20, 41-44 |

41 SUN GMEN‘N DE T‘N PHARISAI‘N EP R‘T SEN AUTOUS O I SOUS 42 LEG‘N TI UMIN DOKEI PERI TOU KHRISTOU TINOS UIOS ESTIN LEGOUSIN AUT‘ TOU DAUID [Mt 22, 41-42] 35 KAI APOKRITHEIS O I SOUS [Mc 12, 35] 41 EIPEN [Lc 20, 41] (ELEGEN [Mc 12, 35] 43 LEGEI [Mt 22, 43]) DE [Lc 20, 41] AUTOIS [Mt 22, 43] (PROS AUTOUS [Lc 20, 41]) DIDASK‘N EN T‘ IER‘ P‘S LEGOUSIN OI GRAMMATEIS OTI O KHRISTOS UIOS DAUID ESTIN [Mc 12, 35] (TON KHRISTON EINAI DAUID UION [Lc 20, 41]) P‘S OUN DAUID EN PNEUMATI KALEI AUTON KURION [Mt 22, 43] 42 AUTOS GAR DAUID [Lc 20, 42] EIPEN [Mc 12, 36] (LEGEI [Lc 20, 42]) EN T‘ PNEUMATI T‘ AGI‘ [Mc 12, 36] EN BIBL‘ PSALM‘N [Lc 20, 42] LEG‘N [Mt 22, 43] EIPEN KURIOS T‘ KURI‘ MOU KATHOU EK DEXI‘N MOU 43 E‘S AN TH‘ TOUS EKHTHROUS SOU UPOPODION [Lc 20, 42-43] UPOKAT‘ T‘N POD‘N SOU 45 EI OUN [Mt 22, 44-45] 37 AUTOS DAUID [Mc 12, 37] KALEI [Mt 22, 45] (LEGEI) AUTON KURION [Mc 12, 37] P‘S [Mt 22, 45] (KAI POTHEN) AUTOU ESTIN UIOS [Mc 12, 37] 46 KAI OUDEIS EDUNATO APOKRITH NAI AUT‘ LOGON OUDE ETOLM SEN TIS AP EKEIN S T S  MERAS EPER‘T SAI AUTON OUKETI [Mt 22, 46] KAI {O} POLUS OKHLOS  KOUEN AUTOU  DE‘S [Mc 12, 37]

| Mt 23, 1-12 | Mc 12, 38-40 | Lc 20, 45-47 |

45 AKOUONTOS DE PANTOS TOU LAOU [Lc 20, 45] 1 TOTE O I SOUS ELAL SEN TOIS OKHLOIS KAI TOIS MATH TAIS AUTOU [Mt 23, 1] EIPEN TOIS MATH TAIS {AUTOU} [Lc 20, 45] 38 KAI EN T  DIDAKH  AUTOU ELEGEN [Mc 12, 38] 2 LEG‘N EPI T S M‘USE‘S KATHEDRAS EKATHISAN OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI 3 PANTA OUN OSA EAN EIP‘SIN UMIN POI SATE KAI T REITE KATA DE TA ERGA AUT‘N M  POIEITE LEGOUSIN GAR KAI OU POIOUSIN 4 DESMEUOUSIN DE PHORTIA BAREA {KAI DUSBASTAKTA} KAI EPITITHEASIN EPI TOUS ‘MOUS T‘N ANTHR‘P‘N AUTOI DE T‘ DAKTUL‘ AUT‘N OU THELOUSIN KIN SAI AUTA 5 PANTA DE TA ERGA AUT‘N POIOUSIN PROS TO THEATH NAI TOIS ANTHR‘POIS PLATUNOUSIN GAR TA PHULAKT RIA AUT‘N KAI MEGALUNOUSIN TA KRASPEDA [Mt 23, 2-5] BLEPETE [Mc 12, 38] 46 (PROSEKHETE) APO T‘N GRAMMATE‘N T‘N THELONT‘N PERIPATEIN EN STOLAIS KAI PHILOUNT‘N [Lc 20, 46] (6 PHILOUSIN DE [Mt 23, 6]) TOUS [Mt 23, 7] ASPASMOUS EN TAIS AGORAIS KAI [Lc 20, 46] TAS [Mt 23, 6] PR‘TOKATHEDRIAS EN TAIS SUNAG‘GAIS KAI PR‘TOKLISIAS [Lc 20, 46] (T N PR‘TOKLISIAN [Mt 23, 6]) EN TOIS DEIPNOIS [Lc 20, 46] KAI KALEISTHAI UPO T‘N ANTHR‘P‘N RABBI [Mt 23, 7] 40 OI KATESTHIONTES [Mc 12, 40] 47 OI KATESTHIOUSIN TAS OIKIAS T‘N KH R‘N KAI PROPHASEI MAKRA [Lc 20, 47] PROSEUKHOMENOI [Mc 12, 40] (PROSEUKHONTAI) OUTOI L MPSONTAI PERISSOTERON KRIMA [Lc 20, 47] 8 UMEIS DE M  KL TH TE RABBI EIS GAR ESTIN UM‘N O DIDASKALOS PANTES DE UMEIS ADELPHOI ESTE 9 KAI PATERA M  KALES TE UM‘N EPI T S G S EIS GAR ESTIN UM‘N O PAT R O OURANIOS 10 M DE KL TH TE KATH G TAI OTI KATH G T S UM‘N ESTIN EIS O KHRISTOS 11 O DE MEIZ‘N UM‘N ESTAI UM‘N DIAKONOS 12 OSTIS DE UPS‘SEI EAUTON TAPEIN‘TH SETAI KAI OSTIS TAPEIN‘SEI EAUTON UPS‘TH SETAI [Mt 23, 8-12]

| Mt 23, 13-36 |

13 OUAI DE UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI KLEIETE T N BASILEIAN T‘N OURAN‘N EMPROSTHEN T‘N ANTHR‘P‘N UMEIS GAR OUK EISERKHESTHE OUDE TOUS EISERKHOMENOUS APHIETE EISELTHEIN {14} 15 OUAI UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI PERIAGETE T N THALASSAN KAI T N X RAN POI SAI ENA PROS LUTON KAI OTAN GEN TAI POIEITE AUTON UION GEENN S DIPLOTERON UM‘N 16 OUAI UMIN OD GOI TUPHLOI OI LEGONTES OS AN OMOS  EN T‘ NA‘ OUDEN ESTIN OS D AN OMOS  EN T‘ KHRUS‘ TOU NAOU OPHEILEI 17 M‘ROI KAI TUPHLOI TIS GAR MEIZ‘N ESTIN O KHRUSOS   O NAOS O AGIASAS TON KHRUSON 18 KAI OS AN OMOS  EN T‘ THUSIAST RI‘ OUDEN ESTIN OS D AN OMOS  EN T‘ D‘R‘ T‘ EPAN‘ AUTOU OPHEILEI 19 TUPHLOI TI GAR MEIZON TO D‘RON   TO THUSIAST RION TO AGIAZON TO D‘RON 20 O OUN OMOSAS EN T‘ THUSIAST RI‘ OMNUEI EN AUT‘ KAI EN PASI TOIS EPAN‘ AUTOU 21 KAI O OMOSAS EN T‘ NA‘ OMNUEI EN AUT‘ KAI EN T‘ KATOIKOUNTI AUTON 22 KAI O OMOSAS EN T‘ OURAN‘ OMNUEI EN T‘ THRON‘ TOU THEOU KAI EN T‘ KATH MEN‘ EPAN‘ AUTOU 23 OUAI UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI APODEKATOUTE TO  DUOSMON KAI TO AN THON KAI TO KUMINON KAI APH KATE TA BARUTERA TOU NOMOU T N KRISIN KAI TO ELEOS KAI T N PISTIN TAUTA {DE} EDEI POI SAI KAKEINA M  APHIENAI 24 OD GOI TUPHLOI OI DIULIZONTES TON K‘N‘PA T N DE KAM LON KATAPINONTES 25 OUAI UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI KATHARIZETE TO EX‘THEN TOU POT RIOU KAI T S PAROPSIDOS ES‘THEN DE GEMOUSIN EX ARPAG S KAI AKRASIAS 26 PHARISAIE TUPHLE KATHARISON PR‘TON TO ENTOS TOU POT RIOU INA GEN TAI KAI TO EKTOS AUTOU KATHARON 27 OUAI UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI PAROMOIAZETE TAPHOIS KEKONIAMENOIS OITINES EX‘THEN MEN PHAINONTAI ‘RAIOI ES‘THEN DE GEMOUSIN OSTE‘N NEKR‘N KAI PAS S AKATHARSIAS 28 OUT‘S KAI UMEIS EX‘THEN MEN PHAINESTHE TOIS ANTHR‘POIS DIKAIOI ES‘THEN DE ESTE MESTOI UPOKRISE‘S KAI ANOMIAS 29 OUAI UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI OIKODOMEITE TOUS TAPHOUS T‘N PROPH T‘N KAI KOSMEITE TA MN MEIA T‘N DIKAI‘N 30 KAI LEGETE EI  METHA EN TAIS  MERAIS T‘N PATER‘N  M‘N OUK AN  METHA AUT‘N KOIN‘NOI EN T‘ AIMATI T‘N PROPH T‘N 31 ‘STE MARTUREITE EAUTOIS OTI UIOI ESTE T‘N PHONEUSANT‘N TOUS PROPH TAS 32 KAI UMEIS PL R‘SATE TO METRON T‘N PATER‘N UM‘N 33 OPHEIS GENN MATA EKHIDN‘N P‘S PHUG TE APO T S KRISE‘S T S GEENN S 34 DIA TOUTO IDOU EG‘ APOSTELL‘ PROS UMAS PROPH TAS KAI SOPHOUS KAI GRAMMATEIS EX AUT‘N APOKTENEITE KAI STAUR‘SETE KAI EX AUT‘N MASTIG‘SETE EN TAIS SUNAG‘GAIS UM‘N KAI DI‘XETE APO POLE‘S EIS POLIN 35 OP‘S ELTH  EPH UMAS PAN AIMA DIKAION EKKHUNNOMENON EPI T S G S APO TOU AIMATOS ABEL TOU DIKAIOU E‘S TOU AIMATOS ZAKHARIOU UIOU BARAKHIOU ON EPHONEUSATE METAXU TOU NAOU KAI TOU THUSIAST RIOU 36 AM N LEG‘ UMIN  XEI TAUTA PANTA EPI T N GENEAN TAUT N [Mt 23, 13-36]

| Mt 23, 37-39 |

37 IEROUSAL M IEROUSAL M   APOKTEINOUSA TOUS PROPH TAS KAI LITHOBOLOUSA TOUS APESTALMENOUS PROS AUT N POSAKIS  THEL SA EPISUNAGAGEIN TA TEKNA SOU ON TROPON ORNIS EPISUNAGEI TA NOSSIA AUT S UPO TAS PTERUGAS KAI OUK  THEL SATE 38 IDOU APHIETAI UMIN O OIKOS UM‘N ER MOS 39 LEG‘ GAR UMIN OU M  ME ID TE AP ARTI E‘S AN EIP TE EULOG MENOS O ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU [Mt 23, 37-39]

| Mc 12, 41-44 | Lc 21, 1-4 |

41 KAI KATHISAS KATENANTI TOU GAZOPHULAKIOU [Mc 12, 41] 1 ANABLEPSAS DE [Lc 21,1] ETHE‘REI P‘S O OKHLOS BALLEI KHALKON EIS TO GAZOPHULAKION [Mc 12, 41] EIDEN TOUS BALLONTAS EIS TO GAZOPHULAKION TA D‘RA AUT‘N PLOUSIOUS [Lc 21,1] KAI POLLOI PLOUSIOI EBALLON POLLA 42 KAI ELTHOUSA MIA KH RA PT‘KH  EBALEN LEPTA DUO O ESTIN KODRANT S [Mc 12, 41-42] 2 EIDEN DE TINA KH RAN PENIKHRAN BALLOUSAN EKEI LEPTA DUO [Lc 21, 2] 43 KAI PROSKALESAMENOS TOUS MATH TAS AUTOU EIPEN AUTOIS AM N [Mc 12, 43] (AL TH‘S [Lc 21, 3]) LEG‘ UMIN OTI   KH RA AUT    PT‘KH  PLEION PANT‘N EBALEN T‘N BALLONT‘N EIS TO GAZOPHULAKION [Mc 12, 43] 4 PANTES GAR OUTOI EK TOU PERISSEUONTOS AUTOIS EBALON EIS TA D‘RA [Lc 21, 4] AUT  DE EK T S USTER SE‘S [Mc 12, 44] (TOU USTER MATOS [Lc 21, 4]) AUT S PANTA OSA EIKHEN [Mc 12, 44] (PANTA TON BION ON EIKHEN [Lc 21, 4]) EBALEN OLON TON BION AUT S [Mc 12, 44]

| Mt 24, 1-3 | Mc 13, 1-4 | Lc 21, 5-7 |

1 KAI EXELTH‘N O I SOUS APO TOU IEROU EPOREUETO KAI PROS LTHON OI MATH TAI AUTOU EPIDEIXAI AUT‘ TAS OIKODOMAS TOU IEROU [Mt 24, 1] 5 KAI TIN‘N LEGONT‘N PERI TOU IEROU OTI LITHOIS KALOIS KAI ANATH MASIN KEKOSM TAI [Lc 21, 5] EKPOREUOMENOU AUTOU EK TOU IEROU LEGEI AUT‘ EIS T‘N MATH T‘N AUTOU DIDASKALE IDE POTAPOI LITHOI KAI POTAPAI OIKODOMAI 2 KAI [Mc 13, 1-2] 2 O DE [Mt 24, 2] I SOUS [Mc 13, 2] APOKRITHEIS [Mt 24, 2] EIPEN AUT‘ BLEPEIS TAUTAS TAS MEGALAS OIKODOMAS [Mc 13, 2] EIPEN AUTOIS OU BLEPETE TAUTA PANTA AM N LEG‘ UMIN [Mt 24, 2] 6 TAUTA A THE‘REITE ELEUSONTAI  MERAI EN AIS [Lc 21, 6] OU M  APHETH  [Mc 13, 2] (OUK APHETH SETAI [Lc 21, 6]) ‘DE LITHOS EPI LITHON [Mc 13, 2] (EPI LITH‘) OS OU KATALUTH SETAI [Lc 21, 6] (M  KATALUTH ) 3 KAI [Mc 13, 2-3] 3 KATH MENOU DE AUTOU EPI TOU OROUS [Mt 24, 3] (EIS TO OROS) T‘N ELAI‘N KATENANTI TOU IEROU [Mc 13, 3] PROS LTHON AUT‘ OI MATH TAI KAT IDIAN [Mt 24, 3] [KAI] 7 EP R‘T SAN [Lc 21, 7] (EP R‘TA [Mc 13, 3]) DE AUTON [Lc 21, 7] KAT IDIAN PETROS KAI IAK‘BOS KAI I‘ANN S KAI ANDREAS [Mc 13, 3] LEGONTES DIDASKALE [Lc 21, 7] EIPE [Mt 24, 3] 4 (EIPON)  MIN [Mc 13, 4] POTE OUN TAUTA ESTAI KAI TI TO S MEION OTAN MELL  TAUTA GINESTHAI [Lc 21, 7] SUNTELEISTHAI PANTA [Mc 13, 4] KAI TI TO S MEION T S S S PAROUSIAS KAI SUNTELEIAS TOU AI‘NOS [Mt 24, 3]

| Mt 24, 4-8 | Mc 13, 5-8 | Lc 21, 8-11 |

4 KAI APOKRITHEIS [Mt 24, 4] 5 O DE I SOUS [Mc 13, 5] EIPEN AUTOIS [Mt 24, 4] ( RXATO LEGEIN AUTOIS) BLEPETE M  TIS UMAS PLAN S  [Mc 13, 5] (M  PLAN TH TE [Lc 21, 8]) 5 POLLOI GAR ELEUSONTAI EPI T‘ ONOMATI MOU [Mt 24, 5] LEGONTES OTI [Mc 13, 6] EG‘ EIMI O KHRISTOS [Mt 24, 5] KAI O KAIROS  GGIKEN [Lc 21, 8] KAI POLLOUS PLAN SOUSIN [Mc 13, 6] M  POREUTH TE OPIS‘ AUT‘N [Lc 21, 8] 6 MELL SETE DE AKOUEIN POLEMOUS KAI AKOAS POLEM‘N [Mt 24, 6] 7 OTAN DE AKOUS TE POLEMOUS KAI AKOAS POLEM‘N [Mc 13, 7] KAI AKATASTASIAS [Lc 21, 9] ORATE M  THROEISTHE [Mt 24, 6] (M  PTO TH TE) DEI GAR TAUTA GENESTHAI PR‘TON [Lc 21, 9] ALL OUP‘ [Mt 24, 6] (OUK [Lc 21, 9]) ESTIN [Mt 24, 6] EUTHE‘S TO TELOS 10 TOTE ELEGEN AUTOIS [Lc 21, 9-10] 7 EGERTH SETAI GAR ETHNOS EPI ETHNOS KAI BASILEIA EPI BASILEIAN KAI ESONTAI [Mt 24, 7] 11 SEISMOI TE MEGALOI KAI KATA TOPOUS [Lc 21, 11] ESONTAI LIMOI [Mc 13, 8] KAI LOIMOI ESONTAI PHOB TRA TE KAI AP OURANOU S MEIA MEGALA ESTAI [Lc 21, 11] 8 PANTA DE TAUTA ARKH  ‘DIN‘N [Mt 24, 8]

| Mt 24, 9-14 | Mc 13, 9-13 | Lc 21, 12-19 |

9 BLEPETE DE UMEIS EAUTOUS [Mc 13, 9] 12 PRO DE TOUT‘N PANT‘N EPIBALOUSIN EPH UMAS TAS KHEIRAS AUT‘N KAI DI‘XOUSIN PARADIDONTES EIS TAS SUNAG‘GAS KAI PHULAKAS APAGOMENOUS EPI BASILEIS KAI  GEMONAS ENEKEN TOU ONOMATOS MOU [Lc 21, 12] PARAD‘SOUSIN UMAS EIS SUNEDRIA KAI EIS SUNAG‘GAS DAR SESTHE KAI EPI  GEMON‘N KAI BASILE‘N STATH SESTHE ENEKEN EMOU [Mc 13, 9] 13 APOB SETAI UMIN [Lc 21, 13] EIS MARTURION AUTOIS 10 KAI EIS PANTA TA ETHN  PR‘TON DEI K RUKHTH NAI TO EUAGGELION 11 KAI OTAN AG‘SIN UMAS PARADIDONTES M  PROMERIMNATE TI LAL S TE ALL O EAN DOTH  UMIN EN EKEIN  T  ‘RA TOUTO LALEITE OU GAR ESTE UMEIS OI LALOUNTES ALLA TO PNEUMA TO AGION [Mc 13, 9-11] 14 THETE OUN EN TAIS KARDIAIS UM‘N M  PROMELETAN APOLOG TH NAI 15 EG‘ GAR D‘S‘ UMIN STOMA KAI SOPHIAN   OU DUN SONTAI ANTIST NAI   ANTEIPEIN APANTES OI ANTIKEIMENOI UMIN [Lc 21, 14-15] 9 TOTE PARAD‘SOUSIN UMAS EIS THLIPSIN KAI APOKTENOUSIN UMAS [Mt 24, 9] 16 PARADOTH SESTHE DE KAI UPO GONE‘N KAI ADELPH‘N KAI SUGGEN‘N KAI PHIL‘N KAI THANAT‘SOUSIN EX UM‘N [Lc 21, 16] 12 KAI PARAD‘SEI ADELPHOS ADELPHON EIS THANATON KAI PAT R TEKNON KAI EPANAST SONTAI TEKNA EPI GONEIS KAI THANAT‘SOUSIN AUTOUS [Mc 13, 12] KAI ESESTHE MISOUMENOI UPO PANT‘N T‘N ETHN‘N DIA TO ONOMA MOU 10 KAI TOTE SKANDALISTH SONTAI POLLOI KAI ALL LOUS PARAD‘SOUSIN KAI MIS SOUSIN ALL LOUS 11 KAI POLLOI PSEUDOPROPH TAI EGERTH SONTAI KAI PLAN SOUSIN POLLOUS 12 KAI DIA TO PL THUNTH NAI T N ANOMIAN PSUG SETAI   AGAP  T‘N POLL‘N 13 O DE UPOMEINAS EIS TELOS OUTOS S‘TH SETAI [Mt 24, 9-13] 18 KAI THRIX EK T S KEPHAL S UM‘N OU M  APOL TAI 19 EN T  UPOMON  UM‘N KT SASTHE TAS PSUKHAS UM‘N [Lc 21, 18-19] 14 KAI K RUKHTH SETAI TOUTO TO EUAGGELION T S BASILEIAS EN OL  T  OIKOUMEN  EIS MARTURION PASIN TOIS ETHNESIN KAI TOTE  XEI TO TELOS [Mt 24, 14]

| Mt 24, 15-22 | Mc 13, 14-20 | Lc 21, 20-24 |

20 OTAN DE ID TE KUKLOUMEN N UPO STRATOPED‘N IEROUSAL M TOTE GN‘TE OTI  GGIKEN   ER M‘SIS AUT S [Lc 21, 20] 15 OTAN OUN [Mt 24, 15] DE ID TE TO BDELUGMA T S ER M‘SE‘S [Mc 13, 14] TO R THEN DIA DANI L TOU PROPH TOU ESTOS [Mt 24, 15] (EST KOTA [Mc 13, 14]) EN TOP‘ AGI‘ [Mt 24, 15] OPOU OU DEI (O ANAGIN‘SK‘N NOEIT‘) [Mc 13, 14] 21 TOTE OI EN T  IOUDAIA PHEUGET‘SAN EIS TA OR  KAI OI EN MES‘ AUT S EKKH‘REIT‘SAN KAI OI EN TAIS KH‘RAIS M  EISERKHESTH‘SAN EIS AUT N [Lc 21, 21] 15 O {DE} EPI TOU D‘MATOS M  KATABAT‘ M DE EISELTHAT‘ [Mc 13, 15] ARAI TA [Mt 24, 17] (TI) EK T S OIKIAS AUTOU 16 KAI O EIS TON AGRON [Mc 13, 15-16] (EN T‘ AGR‘ [Mt 24, 18]) M  EPISTREPSAT‘ EIS TA OPIS‘ ARAI TO IMATION AUTOU [Mc 13, 16] 22 OTI  MERAI EKDIK SE‘S AUTAI EISIN TOU PL STH NAI PANTA TA GEGRAMMENA [Lc 21, 22] 19 OUAI DE TAIS EN GASTRI EKHOUSAIS KAI TAIS TH LAZOUSAIS EN EKEINAIS TAIS  MERAIS [Mt 24, 19] ESTAI GAR ANAGK  MEGAL  EPI T S G S KAI ORG  T‘ LA‘ TOUT‘ 24 KAI PESOUNTAI STOMATI MAKHAIR S KAI AIKHMAL‘TISTH SONTAI EIS TA ETHN  PANTA KAI IEROUSAL M ESTAI PATOUMEN  UPO ETHN‘N AKHRI OU PL R‘TH‘SIN KAIROI ETHN‘N [Lc 21, 23-24] 20 PROSEUKHESTHE DE INA M  GEN TAI   PHUG  UM‘N KHEIM‘NOS M DE SABBAT‘ 21 ESTAI GAR TOTE THLIPSIS MEGAL  [Mt 24, 20-21] 19 ESONTAI GAR AI  MERAI EKEINAI THLIPSIS OIA OU GEGONEN TOIAUT  AP ARKH S KTISE‘S [Mc 13, 19] KOSMOU [Mt 24, 21]  N EKTISEN O THEOS E‘S TOU NUN KAI [Mc 13, 19] (OUD) OU M  GEN TAI [Mt 24, 21] 20 KAI EI M  EKOLOB‘SEN KURIOS TAS  MERAS [Mc 13, 20] 22 KAI EI M  EKOLOB‘TH SAN AI  MERAI EKEINAI [Mt 24, 22] OUK AN ES‘TH  PASA SARX ALLA [Mc 13, 20] DIA DE TOUS EKLEKTOUS [Mt 24, 22] OUS EXELEXATO EKOLOB‘SEN TAS  MERAS [Mc 13, 20] KOLOB‘TH SONTAI AI  MERAI EKEINAI [Mt 24, 22]

| Mt 24, 23-25 | Mc 13, 21-23 |

21 KAI [Mc 13, 21] TOTE EAN TIS UMIN EIP  IDOU [Mt 24, 23] (IDE) ‘DE O KHRISTOS [Mc 13, 21]   [Mt 24, 23] IDE EKEI [Mc 13, 21] (‘DE [Mt 24, 23]) M  PISTEUETE [Mc 13, 21] (M  PISTEUS TE) 24 EGERTH SONTAI GAR PSEUDOKHRISTOI KAI PSEUDOPROPH TAI KAI D‘SOUSIN S MEIA MEGALA KAI TERATA [Mt 24, 23-24] PROS TO APOPLANAN [Mc 13, 22] ‘STE PLAN SAI EI DUNATON KAI TOUS EKLEKTOUS [Mt 24, 24] 23 UMEIS DE BLEPETE [Mc 13, 23] 25 IDOU [Mt 24, 25] PROEIR KA UMIN PANTA [Mc 13, 23]

| Mt 24, 26-28 |

26 EAN OUN EIP‘SIN UMIN IDOU EN T  ER M‘ ESTIN M  EXELTH TE IDOU EN TOIS TAMEIOIS M  PISTEUS TE 27 ‘SPER GAR   ASTRAP  EXERKHETAI APO ANATOL‘N KAI PHAINETAI E‘S DUSM‘N OUT‘S ESTAI   PAROUSIA TOU UIOU TOU ANTHR‘POU 28 OPOU EAN   TO PT‘MA EKEI SUNAKHTH SONTAI OI AETOI [Mt 24, 26-28]

| Mt 24, 29-31 | Mc 13, 24-27 | Lc 21, 25-28 |

24 ALLA EN EKEINAIS TAIS  MERAIS [Mc 13, 24] 25 KAI [Lc 21, 25] 29 EUTHE‘S DE [Mt 24, 29] META T N THLIPSIN EKEIN N [Mc 13, 24] T‘N  MER‘N EKEIN‘N [Mt 24, 29] ESONTAI S MEIA EN  LI‘ KAI SEL N  KAI ASTROIS KAI EPI T S G S SUNOKH  ETHN‘N EN APORIA  KHOUS THALASS S KAI SALOU 26 APOPSUKHONT‘N ANTHR‘P‘N APO PHOBOU KAI PROSDOKIAS T‘N EPERKHOMEN‘N T  OIKOUMEN  [Lc 21, 25-26] O  LIOS SKOTISTH SETAI KAI   SEL N  OU D‘SEI TO PHEGGOS AUT S KAI OI ASTERES PESOUNTAI APO TOU OURANOU [Mt 24, 29] (ESONTAI EK TOU OURANOU PIPTONTES) KAI [Mc 13, 25] AI GAR DUNAMEIS T‘N OURAN‘N [Lc 21, 26] (AI EN TOIS OURANOIS) SALEUTH SONTAI [Mc 13, 25] 30 KAI TOTE PHAN SETAI TO S MEION TOU UIOU TOU ANTHR‘POU EN OURAN‘ KAI TOTE KOPSONTAI PASAI AI PHULAI T S G S KAI OPSONTAI TON UION TOU ANTHR‘POU ERKHOMENON [Mt 24, 30] EN NEPHELAIS [Mc 13, 26] (EN NEPHEL  [Lc 21, 27]) EPI T‘N NEPHEL‘N TOU OURANOU [Mt 24, 30] META DUNAME‘S POLL S [Mc 13, 26] KAI DOX S POLL S [Mt 24, 30] 27 KAI TOTE APOSTELEI [Mc 13, 27] TOUS AGGELOUS AUTOU META SALPIGGOS MEGAL S KAI EPISUNAXOUSIN [Mt 24, 31] (EPISUNAXEI [Mc 13, 27]) TOUS EKLEKTOUS AUTOU EK T‘N TESSAR‘N ANEM‘N AP AKR‘N OURAN‘N E‘S {T‘N} AKR‘N AUT‘N [Mt 24, 31] AP AKROU G S E‘S AKROU OURANOU [Mc 13, 27] 28 ARKHOMEN‘N DE TOUT‘N GINESTHAI ANAKUPSATE KAI EPARATE TAS KEPHALAS UM‘N DIOTI EGGIZEI   APOLUTR‘SIS UM‘N [Lc 21, 28]

| Mt 24, 32-33 | Mc 13, 28-29 | Lc 21, 29-31 |

29 KAI EIPEN PARABOL N AUTOIS [Lc 21, 29] 32 APO DE T S SUK S MATHETE T N PARABOL N [Mt 24, 32] IDETE T N SUK N KAI PANTA TA DENDRA [Lc 21, 29] OTAN  D  O KLADOS AUT S APALOS GEN TAI KAI EKPHU  TA PHULLA [Mc 13, 28] 30 OTAN PROBAL‘SIN  D  BLEPONTES APH EAUT‘N GIN‘SKETE OTI  D  EGGUS TO THEROS ESTIN [Lc 21, 30] 33 OUT‘S KAI UMEIS OTAN ID TE PANTA TAUTA [Mt 24, 33] GINOMENA [Lc 21, 31] GIN‘SKETE OTI EGGUS ESTIN EPI THURAIS [Mt 24, 33]   BASILEIA TOU THEOU [Lc 21, 31]

| Mt 24, 34-36 | Mc 13, 30-32 | Lc 21, 32-33 |

32 AM N LEG‘ UMIN OTI OU M  PARELTH    GENEA AUT  E‘S AN [Lc 21, 32] (MEKHRIS OU [Mc 13, 30]) PANTA TAUTA GEN TAI [Mt 24, 34] 31 O OURANOS KAI   G  PARELEUSONTAI [Mc 13, 31] (PARELEUSETAI [Mt 24, 35]) OI DE LOGOI MOU OU M  PARELEUSONTAI [Mc 13, 31] (OU M  PARELTH‘SIN) 36 PERI DE T S  MERAS EKEIN S KAI [Mt 24, 35-36] ( ) T S ‘RAS OUDEIS OIDEN [Mc 13, 32] OUDE OI AGGELOI T‘N OURAN‘N [Mt 24, 36] EN OURAN‘ [Mc 13, 32] OUDE O UIOS EI M  O PAT R MONOS [Mt 24, 36]

| Mt 24, 37-41 |

37 ‘SPER GAR AI  MERAI TOU N‘E OUT‘S ESTAI   PAROUSIA TOU UIOU TOU ANTHR‘POU 38 ‘S GAR  SAN EN TAIS  MERAIS {EKEINAIS} TAIS PRO TOU KATAKLUSMOU TR‘GONTES KAI PINONTES GAMOUNTES KAI GAMIZONTES AKHRI  S  MERAS EIS LTHEN N‘E EIS T N KIB‘TON 39 KAI OUK EGN‘SAN E‘S  LTHEN O KATAKLUSMOS KAI  REN APANTAS OUT‘S ESTAI {KAI}   PAROUSIA TOU UIOU TOU ANTHR‘POU 40 TOTE DUO ESONTAI EN T‘ AGR‘ EIS PARALAMBANETAI KAI EIS APHIETAI 41 DUO AL THOUSAI EN T‘ MUL‘ MIA PARALAMBANETAI KAI MIA APHIETAI [Mt 24, 37-41]

| Lc 21, 34-36 |

34 PROSEKHETE DE EAUTOIS M POTE BAR TH‘SIN UM‘N AI KARDIAI EN KRAIPAL  KAI METH  KAI MERIMNAIS BI‘TIKAIS KAI EPIST  EPH UMAS AIPHNIDIOS    MERA EKEIN  35 ‘S PAGIS EPEISELEUSETAI GAR EPI PANTAS TOUS KATH MENOUS EPI PROS‘PON PAS S T S G S 36 AGRUPNEITE DE EN PANTI KAIR‘ DEOMENOI INA KATISKHUS TE EKPHUGEIN TAUTA PANTA TA MELLONTA GINESTHAI KAI STATH NAI EMPROSTHEN TOU UIOU TOU ANTHR‘POU [Lc 21, 34-36]

| Mt 24, 42-44 | Mc 13, 33-37 |

33 BLEPETE AGRUPNEITE OUK OIDATE GAR POTE O KAIROS ESTIN 34 ‘S ANTHR‘POS APOD MOS APHEIS T N OIKIAN AUTOU KAI DOUS TOIS DOULOIS AUTOU T N EXOUSIAN EKAST‘ TO ERGON AUTOU KAI T‘ THUR‘R‘ ENETEILATO INA GR GOR  35 GR GOREITE OUN OUK OIDATE GAR POTE O KURIOS T S OIKIAS ERKHETAI   OPSE   MESONUKTION   ALEKTOROPH‘NIAS   PR‘I 36 M  ELTH‘N EXAIPHN S EUR  UMAS KATHEUDONTAS [Mc 13, 33-36] 42 GR GOREITE OUN OTI OUK OIDATE POIA  MERA O KURIOS UM‘N ERKHETAI 43 EKEINO DE GIN‘SKETE OTI EI  DEI O OIKODESPOT S POIA PHULAK  O KLEPT S ERKHETAI EGR GOR SEN AN KAI OUK AN EIASEN DIORUKHTH NAI T N OIKIAN AUTOU 44 DIA TOUTO KAI UMEIS GINESTHE ETOIMOI OTI   OU DOKEITE ‘RA O UIOS TOU ANTHR‘POU ERKHETAI [Mt 24, 42-44] 37 O DE UMIN LEG‘ PASIN LEG‘ GR GOREITE [Mc 13, 37]

| Mt 24, 45-51 |

45 TIS ARA ESTIN O PISTOS DOULOS KAI PHRONIMOS ON KATEST SEN O KURIOS EPI T S OIKETEIAS AUTOU TOU DOUNAI AUTOIS T N TROPH N EN KAIR‘ 46 MAKARIOS O DOULOS EKEINOS ON ELTH‘N O KURIOS AUTOU EUR SEI OUT‘S POIOUNTA 47 AM N LEG‘ UMIN OTI EPI PASIN TOIS UPARKHOUSIN AUTOU KATAST SEI AUTON 48 EAN DE EIP  O KAKOS DOULOS EKEINOS EN T  KARDIA AUTOU KHRONIZEI MOU O KURIOS 49 KAI ARX TAI TUPTEIN TOUS SUNDOULOUS AUTOU ESTHI  DE KAI PIN  META T‘N METHUONT‘N 50  XEI O KURIOS TOU DOULOU EKEINOU EN  MERA   OU PROSDOKA KAI EN ‘RA   OU GIN‘SKEI 51 KAI DIKHOTOM SEI AUTON KAI TO MEROS AUTOU META T‘N UPOKRIT‘N TH SEI EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS T‘N ODONT‘N [Mt 24, 45-51]

| Mt 25, 1-13 |

1 TOTE OMOI‘TH SETAI   BASILEIA T‘N OURAN‘N DEKA PARTHENOIS AITINES LABOUSAI TAS LAMPADAS EAUT‘N EX LTHON EIS UPANT SIN TOU NUMPHIOU 2 PENTE DE EX AUT‘N  SAN M‘RAI KAI PENTE PHRONIMOI 3 AI GAR M‘RAI LABOUSAI TAS LAMPADAS AUT‘N OUK ELABON METH EAUT‘N ELAION 4 AI DE PHRONIMOI ELABON ELAION EN TOIS AGGEIOIS META T‘N LAMPAD‘N EAUT‘N 5 KHRONIZONTOS DE TOU NUMPHIOU ENUSTAXAN PASAI KAI EKATHEUDON 6 MES S DE NUKTOS KRAUG  GEGONEN IDOU O NUMPHIOS EXERKHESTHE EIS APANT SIN {AUTOU} 7 TOTE  GERTH SAN PASAI AI PARTHENOI EKEINAI KAI EKOSM SAN TAS LAMPADAS EAUT‘N 8 AI DE M‘RAI TAIS PHRONIMOIS EIPAN DOTE  MIN EK TOU ELAIOU UM‘N OTI AI LAMPADES  M‘N SBENNUNTAI 9 APEKRITH SAN DE AI PHRONIMOI LEGOUSAI M POTE OU M  ARKES   MIN KAI UMIN POREUESTHE MALLON PROS TOUS P‘LOUNTAS KAI AGORASATE EAUTAIS 10 APERKHOMEN‘N DE AUT‘N AGORASAI  LTHEN O NUMPHIOS KAI AI ETOIMOI EIS LTHON MET AUTOU EIS TOUS GAMOUS KAI EKLEISTH    THURA 11 USTERON DE ERKHONTAI KAI AI LOIPAI PARTHENOI LEGOUSAI KURIE KURIE ANOIXON  MIN 12 O DE APOKRITHEIS EIPEN AM N LEG‘ UMIN OUK OIDA UMAS 13 GR GOREITE OUN OTI OUK OIDATE T N  MERAN OUDE T N ‘RAN [Mt 25, 1-13]

| Mt 25, 14-30 |

14 ‘SPER GAR ANTHR‘POS APOD M‘N EKALESEN TOUS IDIOUS DOULOUS KAI PARED‘KEN AUTOIS TA UPARKHONTA AUTOU 15 KAI ‘ MEN ED‘KEN PENTE TALANTA ‘ DE DUO ‘ DE EN EKAST‘ KATA T N IDIAN DUNAMIN KAI APED M SEN EUTHE‘S 16 POREUTHEIS O TA PENTE TALANTA LAB‘N  RGASATO EN AUTOIS KAI EKERD SEN ALLA PENTE 17 ‘SAUT‘S O TA DUO EKERD SEN ALLA DUO 18 O DE TO EN LAB‘N APELTH‘N ‘RUXEN G N KAI EKRUPSEN TO ARGURION TOU KURIOU AUTOU 19 META DE POLUN KHRONON ERKHETAI O KURIOS T‘N DOUL‘N EKEIN‘N KAI SUNAIREI LOGON MET AUT‘N 20 KAI PROSELTH‘N O TA PENTE TALANTA LAB‘N PROS NEGKEN ALLA PENTE TALANTA LEG‘N KURIE PENTE TALANTA MOI PARED‘KAS IDE ALLA PENTE TALANTA EKERD SA 21 EPH  AUT‘ O KURIOS AUTOU EU DOULE AGATHE KAI PISTE EPI OLIGA  S PISTOS EPI POLL‘N SE KATAST S‘ EISELTHE EIS T N KHARAN TOU KURIOU SOU 22 PROSELTH‘N {DE} KAI O TA DUO TALANTA EIPEN KURIE DUO TALANTA MOI PARED‘KAS IDE ALLA DUO TALANTA EKERD SA 23 EPH  AUT‘ O KURIOS AUTOU EU DOULE AGATHE KAI PISTE EPI OLIGA  S PISTOS EPI POLL‘N SE KATAST S‘ EISELTHE EIS T N KHARAN TOU KURIOU SOU 24 PROSELTH‘N DE KAI O TO EN TALANTON EIL PH‘S EIPEN KURIE EGN‘N SE OTI SKL ROS EI ANTHR‘POS THERIZ‘N OPOU OUK ESPEIRAS KAI SUNAG‘N OTHEN OU DIESKORPISAS 25 KAI PHOB THEIS APELTH‘N EKRUPSA TO TALANTON SOU EN T  G  IDE EKHEIS TO SON 26 APOKRITHEIS DE O KURIOS AUTOU EIPEN AUT‘ PON RE DOULE KAI OKN RE  DEIS OTI THERIZ‘ OPOU OUK ESPEIRA KAI SUNAG‘ OTHEN OU DIESKORPISA 27 EDEI SE OUN BALEIN TA ARGURIA MOU TOIS TRAPEZITAIS KAI ELTH‘N EG‘ EKOMISAM N AN TO EMON SUN TOK‘ 28 ARATE OUN AP AUTOU TO TALANTON KAI DOTE T‘ EKHONTI TA DEKA TALANTA 29 T‘ GAR EKHONTI PANTI DOTH SETAI KAI PERISSEUTH SETAI TOU DE M  EKHONTOS KAI O EKHEI ARTH SETAI AP AUTOU 30 KAI TON AKHREION DOULON EKBALETE EIS TO SKOTOS TO EX‘TERON EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS T‘N ODONT‘N [Mt 25, 14-30]

| Mt 25, 31-46 |

31 OTAN DE ELTH  O UIOS TOU ANTHR‘POU EN T  DOX  AUTOU KAI PANTES OI AGGELOI MET AUTOU TOTE KATHISEI EPI THRONOU DOX S AUTOU 32 KAI SUNAKHTH SONTAI EMPROSTHEN AUTOU PANTA TA ETHN  KAI APHORISEI AUTOUS AP ALL L‘N ‘SPER O POIM N APHORIZEI TA PROBATA APO T‘N ERIPH‘N 33 KAI ST SEI TA MEN PROBATA EK DEXI‘N AUTOU TA DE ERIPHIA EX EU‘NUM‘N 34 TOTE EREI O BASILEUS TOIS EK DEXI‘N AUTOU DEUTE OI EULOG MENOI TOU PATROS MOU KL RONOM SATE T N  TOIMASMEN N UMIN BASILEIAN APO KATABOL S KOSMOU 35 EPEINASA GAR KAI ED‘KATE MOI PHAGEIN EDIPS SA KAI EPOTISATE ME XENOS  M N KAI SUN GAGETE ME 36 GUMNOS KAI PERIEBALETE ME  STHEN SA KAI EPESKEPSASTHE ME EN PHULAK   M N KAI  LTHATE PROS ME 37 TOTE APOKRITH SONTAI AUT‘ OI DIKAIOI LEGONTES KURIE POTE SE EIDOMEN PEIN‘NTA KAI ETHREPSAMEN   DIPS‘NTA KAI EPOTISAMEN 38 POTE DE SE EIDOMEN XENON KAI SUN GAGOMEN   GUMNON KAI PERIEBALOMEN 39 POTE DE SE EIDOMEN ASTHENOUNTA   EN PHULAK  KAI  LTHOMEN PROS SE 40 KAI APOKRITHEIS O BASILEUS EREI AUTOIS AM N LEG‘ UMIN EPH OSON EPOI SATE ENI TOUT‘N T‘N ADELPH‘N MOU T‘N ELAKHIST‘N EMOI EPOI SATE 41 TOTE EREI KAI TOIS EX EU‘NUM‘N POREUESTHE AP EMOU {OI} KAT RAMENOI EIS TO PUR TO AI‘NION TO  TOIMASMENON T‘ DIABOL‘ KAI TOIS AGGELOIS AUTOU 42 EPEINASA GAR KAI OUK ED‘KATE MOI PHAGEIN EDIPS SA KAI OUK EPOTISATE ME 43 XENOS  M N KAI OU SUN GAGETE ME GUMNOS KAI OU PERIEBALETE ME ASTHEN S KAI EN PHULAK  KAI OUK EPESKEPSASTHE ME 44 TOTE APOKRITH SONTAI KAI AUTOI LEGONTES KURIE POTE SE EIDOMEN PEIN‘NTA   DIPS‘NTA   XENON   GUMNON   ASTHEN    EN PHULAK  KAI OU DI KON SAMEN SOI 45 TOTE APOKRITH SETAI AUTOIS LEG‘N AM N LEG‘ UMIN EPH OSON OUK EPOI SATE ENI TOUT‘N T‘N ELAKHIST‘N OUDE EMOI EPOI SATE 46 KAI APELEUSONTAI OUTOI EIS KOLASIN AI‘NION OI DE DIKAIOI EIS Z‘ N AI‘NION [Mt 25, 31-46]

| Lc 21, 37-38 |

37  N DE TAS  MERAS EN T‘ IER‘ DIDASK‘N TAS DE NUKTAS EXERKHOMENOS  ULIZETO EIS TO OROS TO KALOUMENON ELAI‘N 38 KAI PAS O LAOS ‘RTHRIZEN PROS AUTON EN T‘ IER‘ AKOUEIN AUTOU [Lc 21, 37-38]

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Õndice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting