Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
TESSAR‘N EUAGGELI‘N SUMPH‘NIA (10)

| Mt 26, 1-5 | Mc 14, 1-2 | Lc 22, 1-2 |

1  GGIZEN DE   EORT  T‘N AZUM‘N   LEGOMEN  PASKHA [Lc 22, 1] 1  N DE TO PASKHA KAI TA AZUMA META DUO  MERAS [Mc 14, 1] 1 KAI EGENETO OTE ETELESEN O I SOUS PANTAS TOUS LOGOUS TOUTOUS EIPEN TOIS MATH TAIS AUTOU 2 OIDATE OTI META DUO  MERAS TO PASKHA GINETAI KAI O UIOS TOU ANTHR‘POU PARADIDOTAI EIS TO STAUR‘TH NAI 3 TOTE SUN KHTH SAN OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI TOU LAOU EIS T N AUL N TOU ARKHIERE‘S TOU LEGOMENOU KAIAPHA 4 KAI SUNEBOULEUSANTO INA TON I SOUN DOL‘ KRAT S‘SIN KAI APOKTEIN‘SIN [Mt 26, 1-4] KAI EZ TOUN OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS P‘S AUTON EN DOL‘ KRAT SANTES APOKTEIN‘SIN [Mc 14, 1] TO P‘S ANEL‘SIN AUTON [Lc 22, 2] 5 ELEGON DE [Mt 26, 5] GAR M  EN T  EORT  M POTE ESTAI THORUBOS TOU LAOU [Mc 14, 2] (INA M  THORUBOS GEN TAI EN T‘ LA‘ [Mt 26, 5]) EPHOBOUNTO GAR TON LAON [Lc 22, 2]

| Mt 26, 14-16 | Mc 14, 10-11 | Lc 22, 3-6 |

3 EIS LTHEN DE SATANAS EIS IOUDAN TON KALOUMENON ISKARI‘T N ONTA EK TOU ARITHMOU T‘N D‘DEKA [Lc 22, 3] 10 KAI [Mc 14, 10] 14 TOTE POREUTHEIS [Mt 26, 14] IOUDAS ISKARI‘TH O EIS T‘N D‘DEKA [Mc 14, 10] (O LEGOMENOS IOUDAS ISKARI‘T S [Mt 26, 14]) AP LTHEN PROS TOUS ARKHIEREIS INA AUTON PARADOI AUTOIS [Mc 14, 10] 4 KAI APELTH‘N SUNELAL SEN TOIS ARKHIEREUSIN KAI STRAT GOIS TO P‘S AUTOIS PARAD‘ AUTON [Lc 22, 4] 15 EIPEN TI THELETE MOI DOUNAI KAG‘ UMIN PARAD‘S‘ AUTON [Mt 26, 15] 5 KAI [Lc 22, 5] 11 OI DE AKOUSANTES EKHAR SAN KAI EP GGEILANTO AUT‘ [Mc 14, 11] KAI SUNETHENTO AUT‘ ARGURION DOUNAI [Lc 22, 5] OI DE EST SAN AUT‘ TRIAKONTA ARGURIA [Mt 26, 15] 6 KAI EX‘MOLOG SEN [Lc 22, 6] 16 KAI APO TOTE [Mt 26, 16] EZ TEI EUKAIRIAN TOU PARADOUNAI AUTON [Lc 22, 6] (INA AUTON PARAD‘ [Mt 26, 16]) ATER OKHLOU AUTOIS [Lc 22, 6] P‘S AUTON EUKAIR‘S PARADOI [Mc 14, 11]

| Jo 12, 20-36 |

20  SAN DE ELL NES TINES EK T‘N ANABAINONT‘N INA PROSKUN S‘SIN EN T  EORT  21 OUTOI OUN PROS LTHON PHILIPP‘ T‘ APO B THSAIDA T S GALILAIAS KAI  R‘T‘N AUTON LEGONTES KURIE THELOMEN TON I SOUN IDEIN 22 ERKHETAI O PHILIPPOS KAI LEGEI T‘ ANDREA ERKHETAI ANDREAS KAI PHILIPPOS KAI LEGOUSIN T‘ I SOU 23 O DE I SOUS APOKRINETAI AUTOIS LEG‘N EL LUTHEN   ‘RA INA DOXASTH  O UIOS TOU ANTHR‘POU 24 AM N AM N LEG‘ UMIN EAN M  O KOKKOS TOU SITOU PES‘N EIS T N G N APOTHAN  AUTOS MONOS MENEI EAN DE APOTHAN  POLUN KARPON PHEREI 25 O PHIL‘N T N PSUKH N AUTOU APOLLUEI AUT N KAI O MIS‘N T N PSUKH N AUTOU EN T‘ KOSM‘ TOUT‘ EIS Z‘ N AI‘NION PHULAXEI AUT N 26 EAN EMOI TIS DIAKON  EMOI AKOLOUTHEIT‘ KAI OPOU EIMI EG‘ EKEI KAI O DIAKONOS O EMOS ESTAI EAN TIS EMOI DIAKON  TIM SEI AUTON O PAT R 27 NUN   PSUKH  MOU TETARAKTAI KAI TI EIP‘ PATER S‘SON ME EK T S ‘RAS TAUT S ALLA DIA TOUTO  LTHON EIS T N ‘RAN TAUT N 28 PATER DOXASON SOU TO ONOMA  LTHEN OUN PH‘N  EK TOU OURANOU KAI EDOXASA KAI PALIN DOXAS‘ 29 O OUN OKHLOS O EST‘S KAI AKOUSAS ELEGEN BRONT N GEGONENAI ALLOI ELEGON AGGELOS AUT‘ LELAL KEN 30 APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN OU DI EME   PH‘N  AUT  GEGONEN ALLA DI UMAS 31 NUN KRISIS ESTIN TOU KOSMOU TOUTOU NUN O ARKH‘N TOU KOSMOU TOUTOU EKBL TH SETAI EX‘ 32 KAG‘ EAN UPS‘TH‘ EK T S G S PANTAS ELKUS‘ PROS EMAUTON 33 TOUTO DE ELEGEN S MAIN‘N POI‘ THANAT‘  MELLEN APOTHN SKEIN 34 APEKRITH  OUN AUT‘ O OKHLOS  MEIS  KOUSAMEN EK TOU NOMOU OTI O KHRISTOS MENEI EIS TON AI‘NA KAI P‘S LEGEIS SU OTI DEI UPS‘TH NAI TON UION TOU ANTHR‘POU TIS ESTIN OUTOS O UIOS TOU ANTHR‘POU 35 EIPEN OUN AUTOIS O I SOUS ETI MIKRON KHRONON TO PH‘S EN UMIN ESTIN PERIPATEITE ‘S TO PH‘S EKHETE INA M  SKOTIA UMAS KATALAB  KAI O PERIPAT‘N EN T  SKOTIA OUK OIDEN POU UPAGEI 36 ‘S TO PH‘S EKHETE PISTEUETE EIS TO PH‘S INA UIOI PH‘TOS GEN STHE TAUTA ELAL SEN I SOUS KAI APELTH‘N EKRUB  AP AUT‘N [Jo 12, 20-36]

| Jo 12, 37-50 |

37 TOSAUTA DE AUTOU S MEIA PEPOI KOTOS EMPROSTHEN AUT‘N OUK EPISTEUON EIS AUTON 38 INA O LOGOS  SAIOU TOU PROPH TOU PL R‘TH  ON EIPEN KURIE TIS EPISTEUSEN T  AKO   M‘N KAI O BRAKHI‘N KURIOU TINI APEKALUPHTH  39 DIA TOUTO OUK  DUNANTO PISTEUEIN OTI PALIN EIPEN  SAIAS 40 TETUPHL‘KEN AUT‘N TOUS OPHTHALMOUS KAI EP‘R‘SEN AUT‘N T N KARDIAN INA M  ID‘SIN TOIS OPHTHALMOIS KAI NO S‘SIN T  KARDIA KAI STRAPH‘SIN KAI IASOMAI AUTOUS 41 TAUTA EIPEN  SAIAS OTI EIDEN T N DOXAN AUTOU KAI ELAL SEN PERI AUTOU 42 OM‘S MENTOI KAI EK T‘N ARKHONT‘N POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON ALLA DIA TOUS PHARISAIOUS OUKH ‘MOLOGOUN INA M  APOSUNAG‘GOI GEN‘NTAI 43  GAP SAN GAR T N DOXAN T‘N ANTHR‘P‘N MALLON  PER T N DOXAN TOU THEOU 44 I SOUS DE EKRAXEN KAI EIPEN O PISTEU‘N EIS EME OU PISTEUEI EIS EME ALLA EIS TON PEMPSANTA ME 45 KAI O THE‘R‘N EME THE‘REI TON PEMPSANTA ME 46 EG‘ PH‘S EIS TON KOSMON EL LUTHA INA PAS O PISTEU‘N EIS EME EN T  SKOTIA M  MEIN  47 KAI EAN TIS MOU AKOUS  T‘N R MAT‘N KAI M  PHULAX  EG‘ OU KRIN‘ AUTON OU GAR  LTHON INA KRIN‘ TON KOSMON ALL INA S‘S‘ TON KOSMON 48 O ATHET‘N EME KAI M  LAMBAN‘N TA R MATA MOU EKHEI TON KRINONTA AUTON O LOGOS ON ELAL SA EKEINOS KRINEI AUTON EN T  ESKHAT   MERA 49 OTI EG‘ EX EMAUTOU OUK ELAL SA ALL O PEMPSAS ME PAT R AUTOS MOI ENTOL N DED‘KEN TI EIP‘ KAI TI LAL S‘ 50 KAI OIDA OTI   ENTOL  AUTOU Z‘  AI‘NIOS ESTIN A OUN EG‘ LAL‘ KATH‘S EIR KEN MOI O PAT R OUT‘S LAL‘ [Jo 12, 37-50]

| Mt 26, 17-19 | Mc 14, 12-16 | Lc 22, 7-13 |

7  LTHEN DE    MERA T‘N AZUM‘N {EN}   EDEI THUESTHAI TO PASKHA 8 KAI [Lc 22, 7-8] 17 T  DE PR‘T  [Mt 26, 17]  MERA T‘N AZUM‘N OTE TO PASKHA ETHUON [Mc 14, 12] APESTEILEN PETRON KAI I‘ANN N EIP‘N POREUTHENTES ETOIMASATE  MIN TO PASKHA INA PHAG‘MEN [Lc 22, 8] PROS LTHON OI MATH TAI T‘ I SOU [Mt 26, 17] LEGOUSIN AUT‘ OI MATH TAI AUTOU [Mc 14, 12] (9 OI DE EIPAN AUT‘ [Lc 22, 9]) LEGONTES [Mt 26, 17] POU THELEIS APELTHONTES [Mc 14, 12] ETOIMAS‘MEN SOI [Mt 26, 17] INA PHAG S TO PASKHA [Mc 14, 12] (PHAGEIN TO PASKHA [Mt 26, 17]) 13 KAI APOSTELLEI DUO T‘N MATH T‘N AUTOU KAI [Mc 14, 13] 10 O DE EIPEN [Lc 22, 10] (LEGEI) AUTOIS UPAGETE EIS T N POLIN KAI [Mc 14, 13] IDOU EISELTHONT‘N UM‘N EIS T N POLIN SUNANT SEI [Lc 22, 10] (APANT SEI) UMIN ANTHR‘POS KERAMION UDATOS BASTAZ‘N [Mc 14, 13] AKOLOUTH SATE AUT‘ EIS T N OIKIAN EIS  N EISPOREUETAI [Lc 22, 10] 14 KAI OPOU EAN EISELTH  EIPATE [Mc 14, 14] (EREITE) T‘ OIKODESPOT  T S OIKIAS [Lc 22, 11] (PROS TON DEINA KAI EIPATE AUT‘ [Mt 26, 18]) OTI O DIDASKALOS [Mc 14, 14] LEGEI SOI [Lc 22, 11] O KAIROS MOU EGGUS ESTIN PROS SE POI‘ TO PASKHA META T‘N MATH T‘N MOU [Mt 26, 18] POU ESTIN TO KATALUMA MOU OPOU TO PASKHA META T‘N MATH T‘N MOU PHAG‘ 15 KAI AUTOS [Mc 14, 14-15] (12 KAKEINOS [Lc 22, 12]) UMIN DEIXEI ANAGAION MEGA ESTR‘MENON ETOIMON KAI EKEI ETOIMASATE  MIN 16 KAI EX LTHON OI MATH TAI KAI  LTHON EIS T N POLIN KAI [Mc 14, 15-16] 13 APELTHONTES DE EURON KATH‘S [Lc 22, 13] EIPEN [Mc 14, 16] (EIR KEI) AUTOIS [Lc 22, 13] 19 KAI EPOI SAN OI MATH TAI ‘S SUNETAXEN AUTOIS O I SOUS KAI  TOIMASAN TO PASKHA [Mt 26, 19]

| Mt 26, 20 | Mc 14, 17 | Lc 22, 14-18 |

17 KAI [Mc 14, 17] 20 OPSIAS DE GENOMEN S [Mt 26, 20] ERKHETAI META T‘N D‘DEKA [Mc 14, 17] 14 KAI OTE EGENETO   ‘RA ANEPESEN KAI OI APOSTOLOI SUN AUT‘ [Lc 22, 14] ANEKEITO META T‘N D‘DEKA [Mt 26, 20] 15 KAI EIPEN PROS AUTOUS EPITHUMIA EPETHUM SA TOUTO TO PASKHA PHAGEIN METH UM‘N PRO TOU ME PATHEIN 16 LEG‘ GAR UMIN OTI OU M  PHAG‘ AUTO E‘S OTOU PL R‘TH  EN T  BASILEIA TOU THEOU 17 KAI DEXAMENOS POT RION EUKHARIST SAS EIPEN LABETE TOUTO KAI DIAMERISATE EIS EAUTOUS 18 LEG‘ GAR UMIN {OTI} OU M  PI‘ APO TOU NUN APO TOU GEN MATOS T S AMPELOU E‘S OU   BASILEIA TOU THEOU ELTH  [Lc 22, 15-18]

| Jo 13, 1-20 |

1 PRO DE T S EORT S TOU PASKHA EID‘S O I SOUS OTI  LTHEN AUTOU   ‘RA INA METAB  EK TOU KOSMOU TOUTOU PROS TON PATERA AGAP SAS TOUS IDIOUS TOUS EN T‘ KOSM‘ EIS TELOS  GAP SEN AUTOUS 2 KAI DEIPNOU GINOMENOU TOU DIABOLOU  D  BEBL KOTOS EIS T N KARDIAN INA PARADOI AUTON IOUDAS SIM‘NOS ISKARI‘TOU 3 EID‘S OTI PANTA ED‘KEN AUT‘ O PAT R EIS TAS KHEIRAS KAI OTI APO THEOU EX LTHEN KAI PROS TON THEON UPAGEI 4 EGEIRETAI EK TOU DEIPNOU KAI TITH SIN TA IMATIA KAI LAB‘N LENTION DIEZ‘SEN EAUTON 5 EITA BALLEI UD‘R EIS TON NIPT RA KAI  RXATO NIPTEIN TOUS PODAS T‘N MATH T‘N KAI EKMASSEIN T‘ LENTI‘ ‘  N DIEZ‘SMENOS 6 ERKHETAI OUN PROS SIM‘NA PETRON LEGEI AUT‘ KURIE SU MOU NIPTEIS TOUS PODAS 7 APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUT‘ O EG‘ POI‘ SU OUK OIDAS ARTI GN‘S  DE META TAUTA 8 LEGEI AUT‘ PETROS OU M  NIPS S MOU TOUS PODAS EIS TON AI‘NA APEKRITH  I SOUS AUT‘ EAN M  NIPS‘ SE OUK EKHEIS MEROS MET EMOU 9 LEGEI AUT‘ SIM‘N PETROS KURIE M  TOUS PODAS MOU MONON ALLA KAI TAS KHEIRAS KAI T N KEPHAL N 10 LEGEI AUT‘ O I SOUS O LELOUMENOS OUK EKHEI KHREIAN EI M  TOUS PODAS NIPSASTHAI ALL ESTIN KATHAROS OLOS KAI UMEIS KATHAROI ESTE ALL OUKHI PANTES 11  DEI GAR TON PARADIDONTA AUTON DIA TOUTO EIPEN OTI OUKHI PANTES KATHAROI ESTE 12 OTE OUN ENIPSEN TOUS PODAS AUT‘N {KAI} ELABEN TA IMATIA AUTOU KAI ANEPESEN PALIN EIPEN AUTOIS GIN‘SKETE TI PEPOI KA UMIN 13 UMEIS PH‘NEITE ME O DIDASKALOS KAI O KURIOS KAI KAL‘S LEGETE EIMI GAR 14 EI OUN EG‘ ENIPSA UM‘N TOUS PODAS O KURIOS KAI O DIDASKALOS KAI UMEIS OPHEILETE ALL L‘N NIPTEIN TOUS PODAS 15 UPODEIGMA GAR ED‘KA UMIN INA KATH‘S EG‘ EPOI SA UMIN KAI UMEIS POI TE 16 AM N AM N LEG‘ UMIN OUK ESTIN DOULOS MEIZ‘N TOU KURIOU AUTOU OUDE APOSTOLOS MEIZ‘N TOU PEMPSANTOS AUTON 17 EI TAUTA OIDATE MAKARIOI ESTE EAN POI TE AUTA 18 OU PERI PANT‘N UM‘N LEG‘ EG‘ OIDA TINAS EXELEXAM N ALL INA   GRAPH  PL R‘TH  O TR‘G‘N MOU TON ARTON EP REN EP EME T N PTERNAN AUTOU 19 AP ARTI LEG‘ UMIN PRO TOU GENESTHAI INA PISTEUS TE OTAN GEN TAI OTI EG‘ EIMI 20 AM N AM N LEG‘ UMIN O LAMBAN‘N AN TINA PEMPS‘ EME LAMBANEI O DE EME LAMBAN‘N LAMBANEI TON PEMPSANTA ME [Jo 13, 1-20]

| Mt 26, 21-25 | Mc 14, 18-21 | Lc (22, 21-23) | Jo 13, 21-30 |

18 KAI ANAKEIMEN‘N AUT‘N KAI ESTHIONT‘N [Mc 14, 18] 21 TAUTA EIP‘N {O} I SOUS ETARAKHTH  T‘ PNEUMATI KAI EMARTUR SEN KAI EIPEN AM N AM N LEG‘ UMIN OTI EIS EX UM‘N PARAD‘SEI ME [Jo 13, 21] O ESTHI‘N MET EMOU [Mc 14, 18] 22 EBLEPON EIS ALL LOUS OI MATH TAI APOROUMENOI PERI TINOS LEGEI [Jo 13, 22] 19  RXANTO LUPEISTHAI [Mc 14, 19] 22 KAI LUPOUMENOI SPHODRA  RXANTO LEGEIN AUT‘ EIS EKASTOS [Mt 26, 22] EIS KATA EIS [Mc 14, 19] M TI EG‘ EIMI KURIE 23 O DE APOKRITHEIS [Mt 26, 22-23] EIPEN AUTOIS EIS T‘N D‘DEKA O EMBAPTOMENOS MET EMOU EIS TO TRUBLION [Mc 14, 20] O EMBAPSAS MET EMOU T N KHEIRA EN T‘ TRUBLI‘ OUTOS ME PARAD‘SEI [Mt 26, 23] 21 PL N IDOU   KHEIR TOU PARADIDONTOS ME MET EMOU EPI T S TRAPEZ S [Lc 22, 21] 21 OTI O MEN UIOS TOU ANTHR‘POU [Mc 14, 21] KATA TO ‘RISMENON [Lc 22, 22] UPAGEI [Mc 14, 21] (POREUETAI [Lc 22, 22]) KATH‘S GEGRAPTAI PERI AUTOU [Mc 14, 21] PL N [Lc 22, 22] OUAI DE T‘ ANTHR‘P‘ EKEIN‘ DI OU O UIOS TOU ANTHR‘POU PARADIDOTAI [Mc 14, 21] KALON  N AUT‘ EI OUK EGENN TH  O ANTHR‘POS EKEINOS [Mt 26, 24] 23 KAI AUTOI  RXANTO SUZ TEIN PROS EAUTOUS TO TIS ARA EI  EX AUT‘N O TOUTO MELL‘N PRASSEIN [Lc 22, 23] 23  N ANAKEIMENOS EIS EK T‘N MATH T‘N AUTOU EN T‘ KOLP‘ TOU I SOU ON  GAPA O I SOUS 24 NEUEI OUN TOUT‘ SIM‘N PETROS PUTHESTHAI TIS AN EI  PERI OU LEGEI 25 ANAPES‘N OUN EKEINOS OUT‘S EPI TO ST THOS TOU I SOU LEGEI AUT‘ KURIE TIS ESTIN 26 APOKRINETAI {O} I SOUS EKEINOS ESTIN ‘ EG‘ BAPS‘ TO PS‘MION KAI D‘S‘ AUT‘ BAPSAS OUN TO PS‘MION {LAMBANEI KAI} DID‘SIN IOUDA SIM‘NOS ISKARI‘TOU 27 KAI META TO PS‘MION TOTE EIS LTHEN EIS EKEINON O SATANAS LEGEI OUN AUT‘ O I SOUS O POIEIS POI SON TAKHION 28 TOUTO {DE} OUDEIS EGN‘ T‘N ANAKEIMEN‘N PROS TI EIPEN AUT‘ 29 TINES GAR EDOKOUN EPEI TO GL‘SSOKOMON EIKHEN IOUDAS OTI LEGEI AUT‘ {O} I SOUS AGORASON ‘N KHREIAN EKHOMEN EIS T N EORT N   TOIS PT‘KHOIS INA TI D‘ [Jo 13, 23-29] 25 APOKRITHEIS DE IOUDAS O PARADIDOUS AUTON EIPEN M TI EG‘ EIMI RABBI LEGEI AUT‘ SU EIPAS [Mt 26, 25] 30 LAB‘N OUN TO PS‘MION EKEINOS EX LTHEN EUTHUS  N DE NUX [Jo 13, 30]

| Jo 13, 31-35 |

31 OTE OUN EX LTHEN LEGEI I SOUS NUN EDOXASTH  O UIOS TOU ANTHR‘POU KAI O THEOS EDOXASTH  EN AUT‘ 32 {EI O THEOS EDOXASTH  EN AUT‘} KAI O THEOS DOXASEI AUTON EN AUT‘ KAI EUTHUS DOXASEI AUTON 33 TEKNIA ETI MIKRON METH UM‘N EIMI Z T SETE ME KAI KATH‘S EIPON TOIS IOUDAIOIS OTI OPOU EG‘ UPAG‘ UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN KAI UMIN LEG‘ ARTI 34 ENTOL N KAIN N DID‘MI UMIN INA AGAPATE ALL LOUS KATH‘S  GAP SA UMAS INA KAI UMEIS AGAPATE ALL LOUS 35 EN TOUT‘ GN‘SONTAI PANTES OTI EMOI MATH TAI ESTE EAN AGAP N EKH TE EN ALL LOIS [Jo 13, 31-35]

| Mt 26, 26-29 | Mc 14, 22-25 | Lc 22, 19-20 | (1Cor 11, 23-25) |

22 KAI [Mc 14, 22] 26 ESTHIONT‘N DE AUT‘N [Mt 26, 26] O KURIOS I SOUS EN T  NUKTI   PAREDIDETO ELABEN ARTON [(1 Cor 11, 23)] 19 KAI LAB‘N [Lc 22, 19] O I SOUS ARTON KAI [Mt 26, 26] EUKHARIST SAS [Lc 22, 19] EULOG SAS EKLASEN KAI ED‘KEN [Mc 14, 22] TOIS MATH TAIS [Mt 26, 26] KAI DOUS [Mt 26, 26] AUTOIS [Mc 14, 22] EIPEN [Mt 26, 26] LEG‘N [Lc 22, 19] LABETE PHAGETE [Mt 26, 26] TOUTO ESTIN TO S‘MA MOU TO UPER UM‘N DIDOMENON TOUTO POIEITE EIS T N EM N ANAMN SIN [Lc 22, 19] 27 KAI LAB‘N [Mt 26, 27] 20 KAI TO POT RION ‘SAUT‘S META TO DEIPN SAI [Lc 22, 20] KAI EUKHARIST SAS ED‘KEN AUTOIS LEG‘N PIETE EX AUTOU PANTES [Mt 26, 27] KAI EPION EX AUTOU PANTES 24 KAI EIPEN AUTOIS [Mc 14, 23-24] TOUTO TO POT RION   KAIN  DIATH K  [Lc 22, 20] ESTIN [(1 Cor 11, 25)] EN T‘ AIMATI MOU [Lc 22, 20] 28 TOUTO GAR ESTIN TO AIMA MOU T S DIATH K S [Mt 26, 28] TO UPER UM‘N [Lc 22, 20] [KAI] TO PERI POLL‘N EKKHUNNOMENON EIS APHESIN AMARTI‘N [Mt 26, 28] TOUTO POIEITE OSAKIS EAN PIN TE EIS T N EM N ANAMN SIN [(1 Cor 11, 25)] 25 AM N LEG‘ [Mc 14, 25] DE UMIN [Mt 26, 29] OTI OUKETI OU M  PI‘ [Mc 14, 25] AP ARTI EK TOUTOU TOU GEN MATOS T S AMPELOU E‘S T S  MERAS EKEIN S OTAN AUTO PIN‘ METH UM‘N KAINON [Mt 26, 29] EN T  BASILEIA TOU THEOU [Mc 14, 25] TOU PATROS MOU [Mt 26, 29]

| Lc 22, 24-30 |

24 EGENETO DE KAI PHILONEIKIA EN AUTOIS TO TIS AUT‘N DOKEI EINAI MEIZ‘N 25 O DE EIPEN AUTOIS OI BASILEIS T‘N ETHN‘N KURIEUOUSIN AUT‘N KAI OI EXOUSIAZONTES AUT‘N EUERGETAI KALOUNTAI 26 UMEIS DE OUKH OUT‘S ALL O MEIZ‘N EN UMIN GINESTH‘ ‘S O NE‘TEROS KAI O  GOUMENOS ‘S O DIAKON‘N 27 TIS GAR MEIZ‘N O ANAKEIMENOS   O DIAKON‘N OUKHI O ANAKEIMENOS EG‘ DE EN MES‘ UM‘N EIMI ‘S O DIAKON‘N 28 UMEIS DE ESTE OI DIAMEMEN KOTES MET EMOU EN TOIS PEIRASMOIS MOU 29 KAG‘ DIATITHEMAI UMIN KATH‘S DIETHETO MOI O PAT R MOU BASILEIAN 30 INA ESTH TE KAI PIN TE EPI T S TRAPEZ S MOU EN T  BASILEIA MOU KAI KATH SESTHE EPI THRON‘N TAS D‘DEKA PHULAS KRINONTES TOU ISRA L [Lc 22, 24-30]

| Lc 22, 31-34 | Jo 13, 36-38 |

31 SIM‘N SIM‘N IDOU O SATANAS EX T SATO UMAS TOU SINIASAI ‘S TON SITON 32 EG‘ DE EDE TH N PERI SOU INA M  EKLIP    PISTIS SOU KAI SU POTE EPISTREPSAS ST RISON TOUS ADELPHOUS SOU [Lc 22, 31-32] 36 LEGEI AUT‘ SIM‘N PETROS KURIE POU UPAGEIS APEKRITH  {AUT‘} I SOUS OPOU UPAG‘ OU DUNASAI MOI NUN AKOLOUTH SAI AKOLOUTH SEIS DE USTERON 37 LEGEI AUT‘ O PETROS [Jo 13, 36-37] (33 O DE EIPEN AUT‘ [Lc 22, 33]) KURIE DIA TI OU DUNAMAI SOI AKOLOUTH SAI ARTI [Jo 13, 37] META SOU ETOIMOS EIMI KAI EIS PHULAK N KAI EIS THANATON POREUESTHAI [Lc 22, 33] T N PSUKH N MOU UPER SOU TH S‘ 38 APOKRINETAI I SOUS [Jo 13, 37-38] (34 O DE EIPEN [Lc 22, 34]) T N PSUKH N SOU UPER EMOU TH SEIS AM N AM N LEG‘ SOI [Jo 13, 38] PETRE OU PH‘N SEI S MERON ALEKT‘R [Lc 22, 34] (OU M  ALEKT‘R PH‘N S ) E‘S OU ARN S  ME TRIS [Jo 13, 38] E‘S TRIS ME APARN S  EIDENAI [Lc 22, 34]

| Lc 22, 35-38 |

35 KAI EIPEN AUTOIS OTE APESTEILA UMAS ATER BALLANTIOU KAI P RAS KAI UPOD MAT‘N M  TINOS USTER SATE OI DE EIPAN OUTHENOS 36 EIPEN DE AUTOIS ALLA NUN O EKH‘N BALLANTION ARAT‘ OMOI‘S KAI P RAN KAI O M  EKH‘N P‘L SAT‘ TO IMATION AUTOU KAI AGORASAT‘ MAKHAIRAN 37 LEG‘ GAR UMIN OTI TOUTO TO GEGRAMMENON DEI TELESTH NAI EN EMOI TO KAI META ANOM‘N ELOGISTH  KAI GAR TO PERI EMOU TELOS EKHEI 38 OI DE EIPAN KURIE IDOU MAKHAIRAI ‘DE DUO O DE EIPEN AUTOIS IKANON ESTIN [Lc 22, 35-38]

| Jo 14, 1-12 |

1 M  TARASSESTH‘ UM‘N   KARDIA PISTEUETE EIS TON THEON KAI EIS EME PISTEUETE 2 EN T  OIKIA TOU PATROS MOU MONAI POLLAI EISIN EI DE M  EIPON AN UMIN OTI POREUOMAI ETOIMASAI TOPON UMIN 3 KAI EAN POREUTH‘ KAI ETOIMAS‘ TOPON UMIN PALIN ERKHOMAI KAI PARAL MPSOMAI UMAS PROS EMAUTON INA OPOU EIMI EG‘ KAI UMEIS  TE 4 KAI OPOU {EG‘} UPAG‘ OIDATE T N ODON 5 LEGEI AUT‘ TH‘MAS KURIE OUK OIDAMEN POU UPAGEIS P‘S DUNAMETHA T N ODON EIDENAI 6 LEGEI AUT‘ {O} I SOUS EG‘ EIMI   ODOS KAI   AL THEIA KAI   Z‘  OUDEIS ERKHETAI PROS TON PATERA EI M  DI EMOU 7 EI EGN‘KATE ME KAI TON PATERA MOU GN‘SESTHE KAI AP ARTI GIN‘SKETE AUTON KAI E‘RAKATE AUTON 8 LEGEI AUT‘ PHILIPPOS KURIE DEIXON  MIN TON PATERA KAI ARKEI  MIN 9 LEGEI AUT‘ O I SOUS TOSOUT‘ KHRON‘ METH UM‘N EIMI KAI OUK EGN‘KAS ME PHILIPPE O E‘RAK‘S EME E‘RAKEN TON PATERA P‘S SU LEGEIS DEIXON  MIN TON PATERA 10 OU PISTEUEIS OTI EG‘ EN T‘ PATRI KAI O PAT R EN EMOI ESTIN TA R MATA A EG‘ LEG‘ UMIN AP EMAUTOU OU LAL‘ O DE PAT R EN EMOI MEN‘N POIEI TA ERGA AUTOU 11 PISTEUETE MOI OTI EG‘ EN T‘ PATRI KAI O PAT R EN EMOI EI DE M  DIA TA ERGA AUTA PISTEUETE 12 AM N AM N LEG‘ UMIN O PISTEU‘N EIS EME TA ERGA A EG‘ POI‘ KAKEINOS POI SEI KAI MEIZONA TOUT‘N POI SEI OTI EG‘ PROS TON PATERA POREUOMAI [Jo 14, 1-12]

| Jo 14, 13-26 |

13 KAI O TI AN AIT S TE EN T‘ ONOMATI MOU TOUTO POI S‘ INA DOXASTH  O PAT R EN T‘ UI‘ 14 EAN TI AIT S TE ME EN T‘ ONOMATI MOU EG‘ POI S‘ 15 EAN AGAPATE ME TAS ENTOLAS TAS EMAS T R SETE 16 KAG‘ ER‘T S‘ TON PATERA KAI ALLON PARAKL TON D‘SEI UMIN INA METH UM‘N EIS TON AI‘NA   17 TO PNEUMA T S AL THEIAS O O KOSMOS OU DUNATAI LABEIN OTI OU THE‘REI AUTO OUDE GIN‘SKEI UMEIS GIN‘SKETE AUTO OTI PAR UMIN MENEI KAI EN UMIN ESTAI 18 OUK APH S‘ UMAS ORPHANOUS ERKHOMAI PROS UMAS 19 ETI MIKRON KAI O KOSMOS ME OUKETI THE‘REI UMEIS DE THE‘REITE ME OTI EG‘ Z‘ KAI UMEIS Z SETE 20 EN EKEIN  T   MERA GN‘SESTHE UMEIS OTI EG‘ EN T‘ PATRI MOU KAI UMEIS EN EMOI KAG‘ EN UMIN 21 O EKH‘N TAS ENTOLAS MOU KAI T R‘N AUTAS EKEINOS ESTIN O AGAP‘N ME O DE AGAP‘N ME AGAP TH SETAI UPO TOU PATROS MOU KAG‘ AGAP S‘ AUTON KAI EMPHANIS‘ AUT‘ EMAUTON 22 LEGEI AUT‘ IOUDAS OUKH O ISKARI‘T S KURIE {KAI} TI GEGONEN OTI  MIN MELLEIS EMPHANIZEIN SEAUTON KAI OUKHI T‘ KOSM‘ 23 APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUT‘ EAN TIS AGAPA ME TON LOGON MOU T R SEI KAI O PAT R MOU AGAP SEI AUTON KAI PROS AUTON ELEUSOMETHA KAI MON N PAR AUT‘ POI SOMETHA 24 O M  AGAP‘N ME TOUS LOGOUS MOU OU T REI KAI O LOGOS ON AKOUETE OUK ESTIN EMOS ALLA TOU PEMPSANTOS ME PATROS 25 TAUTA LELAL KA UMIN PAR UMIN MEN‘N 26 O DE PARAKL TOS TO PNEUMA TO AGION O PEMPSEI O PAT R EN T‘ ONOMATI MOU EKEINOS UMAS DIDAXEI PANTA KAI UPOMN SEI UMAS PANTA A EIPON UMIN {EG‘} [Jo 14, 13-26]

| Jo 14, 27-31 |

27 EIR N N APHI MI UMIN EIR N N T N EM N DID‘MI UMIN OU KATH‘S O KOSMOS DID‘SIN EG‘ DID‘MI UMIN M  TARASSESTH‘ UM‘N   KARDIA M DE DEILIAT‘ 28  KOUSATE OTI EG‘ EIPON UMIN UPAG‘ KAI ERKHOMAI PROS UMAS EI  GAPATE ME EKHAR TE AN OTI POREUOMAI PROS TON PATERA OTI O PAT R MEIZ‘N MOU ESTIN 29 KAI NUN EIR KA UMIN PRIN GENESTHAI INA OTAN GEN TAI PISTEUS TE 30 OUKETI POLLA LAL S‘ METH UM‘N ERKHETAI GAR O TOU KOSMOU ARKH‘N KAI EN EMOI OUK EKHEI OUDEN 31 ALL INA GN‘ O KOSMOS OTI AGAP‘ TON PATERA KAI KATH‘S ENETEILATO MOI O PAT R OUT‘S POI‘ EGEIRESTHE AG‘MEN ENTEUTHEN [Jo 14, 27-31]

| Mt 26, 30 | Mc 14, 26 | Lc 22, 39 | Jo 14, 31b |

26 KAI UMN SANTES EX LTHON [Mc 14, 26] 39 KAI EXELTH‘N EPOREUTH  KATA TO ETHOS EIS TO OROS T‘N ELAI‘N  KOLOUTH SAN DE AUT‘ KAI OI MATH TAI [Lc 22, 39]

| Jo 15, 1-17 |

1 EG‘ EIMI   AMPELOS   AL THIN  KAI O PAT R MOU O GE‘RGOS ESTIN 2 PAN KL MA EN EMOI M  PHERON KARPON AIREI AUTO KAI PAN TO KARPON PHERON KATHAIREI AUTO INA KARPON PLEIONA PHER  3  D  UMEIS KATHAROI ESTE DIA TON LOGON ON LELAL KA UMIN 4 MEINATE EN EMOI KAG‘ EN UMIN KATH‘S TO KL MA OU DUNATAI KARPON PHEREIN APH EAUTOU EAN M  MEN  EN T  AMPEL‘ OUT‘S OUDE UMEIS EAN M  EN EMOI MEN TE 5 EG‘ EIMI   AMPELOS UMEIS TA KL MATA O MEN‘N EN EMOI KAG‘ EN AUT‘ OUTOS PHEREI KARPON POLUN OTI KH‘RIS EMOU OU DUNASTHE POIEIN OUDEN 6 EAN M  TIS MEN  EN EMOI EBL TH  EX‘ ‘S TO KL MA KAI EX RANTH  KAI SUNAGOUSIN AUTA KAI EIS TO PUR BALLOUSIN KAI KAIETAI 7 EAN MEIN TE EN EMOI KAI TA R MATA MOU EN UMIN MEIN  O EAN THEL TE AIT SASTHE KAI GEN SETAI UMIN 8 EN TOUT‘ EDOXASTH  O PAT R MOU INA KARPON POLUN PHER TE KAI GEN STHE EMOI MATH TAI 9 KATH‘S  GAP SEN ME O PAT R KAG‘ UMAS  GAP SA MEINATE EN T  AGAP  T  EM  10 EAN TAS ENTOLAS MOU T R S TE MENEITE EN T  AGAP  MOU KATH‘S EG‘ TAS ENTOLAS TOU PATROS MOU TET R KA KAI MEN‘ AUTOU EN T  AGAP  11 TAUTA LELAL KA UMIN INA   KHARA   EM  EN UMIN   KAI   KHARA UM‘N PL R‘TH  12 AUT  ESTIN   ENTOL    EM  INA AGAPATE ALL LOUS KATH‘S  GAP SA UMAS 13 MEIZONA TAUT S AGAP N OUDEIS EKHEI INA TIS T N PSUKH N AUTOU TH  UPER T‘N PHIL‘N AUTOU 14 UMEIS PHILOI MOU ESTE EAN POI TE A EG‘ ENTELLOMAI UMIN 15 OUKETI LEG‘ UMAS DOULOUS OTI O DOULOS OUK OIDEN TI POIEI AUTOU O KURIOS UMAS DE EIR KA PHILOUS OTI PANTA A  KOUSA PARA TOU PATROS MOU EGN‘RISA UMIN 16 OUKH UMEIS ME EXELEXASTHE ALL EG‘ EXELEXAM N UMAS KAI ETH KA UMAS INA UMEIS UPAG TE KAI KARPON PHER TE KAI O KARPOS UM‘N MEN  INA O TI AN AIT S TE TON PATERA EN T‘ ONOMATI MOU D‘ UMIN 17 TAUTA ENTELLOMAI UMIN INA AGAPATE ALL LOUS [Jo 15, 1-17]

| Jo 15, 18-27; 16, 1-4 |

18 EI O KOSMOS UMAS MISEI GIN‘SKETE OTI EME PR‘TON UM‘N MEMIS KEN 19 EI EK TOU KOSMOU  TE O KOSMOS AN TO IDION EPHILEI OTI DE EK TOU KOSMOU OUK ESTE ALL EG‘ EXELEXAM N UMAS EK TOU KOSMOU DIA TOUTO MISEI UMAS O KOSMOS 20 MN MONEUETE TOU LOGOU OU EG‘ EIPON UMIN OUK ESTIN DOULOS MEIZ‘N TOU KURIOU AUTOU EI EME EDI‘XAN KAI UMAS DI‘XOUSIN EI TON LOGON MOU ET R SAN KAI TON UMETERON T R SOUSIN 21 ALLA TAUTA PANTA POI SOUSIN EIS UMAS DIA TO ONOMA MOU OTI OUK OIDASIN TON PEMPSANTA ME 22 EI M   LTHON KAI ELAL SA AUTOIS AMARTIAN OUK EIKHOSAN NUN DE PROPHASIN OUK EKHOUSIN PERI T S AMARTIAS AUT‘N 23 O EME MIS‘N KAI TON PATERA MOU MISEI 24 EI TA ERGA M  EPOI SA EN AUTOIS A OUDEIS ALLOS EPOI SEN AMARTIAN OUK EIKHOSAN NUN DE KAI E‘RAKASIN KAI MEMIS KASIN KAI EME KAI TON PATERA MOU 25 ALL INA PL R‘TH  O LOGOS O EN T‘ NOM‘ AUT‘N GEGRAMMENOS OTI EMIS SAN ME D‘REAN 26 OTAN ELTH  O PARAKL TOS ON EG‘ PEMPS‘ UMIN PARA TOU PATROS TO PNEUMA T S AL THEIAS O PARA TOU PATROS EKPOREUETAI EKEINOS MARTUR SEI PERI EMOU 27 KAI UMEIS DE MARTUREITE OTI AP ARKH S MET EMOU ESTE 1 TAUTA LELAL KA UMIN INA M  SKANDALISTH TE 2 APOSUNAG‘GOUS POI SOUSIN UMAS ALL ERKHETAI ‘RA INA PAS O APOKTEINAS UMAS DOX  LATREIAN PROSPHEREIN T‘ THE‘ 3 KAI TAUTA POI SOUSIN OTI OUK EGN‘SAN TON PATERA OUDE EME 4 ALLA TAUTA LELAL KA UMIN INA OTAN ELTH    ‘RA AUT‘N MN MONEU TE AUT‘N OTI EG‘ EIPON UMIN TAUTA DE UMIN EX ARKH S OUK EIPON OTI METH UM‘N  M N [Jo 15, 18-27; 16, 1-4]

| Jo 16, 5-22 |

5 NUN DE UPAG‘ PROS TON PEMPSANTA ME KAI OUDEIS EX UM‘N ER‘TA ME POU UPAGEIS 6 ALL OTI TAUTA LELAL KA UMIN   LUP  PEPL R‘KEN UM‘N T N KARDIAN 7 ALL EG‘ T N AL THEIAN LEG‘ UMIN SUMPHEREI UMIN INA EG‘ APELTH‘ EAN GAR M  APELTH‘ O PARAKL TOS OUK ELEUSETAI PROS UMAS EAN DE POREUTH‘ PEMPS‘ AUTON PROS UMAS 8 KAI ELTH‘N EKEINOS ELEGXEI TON KOSMON PERI AMARTIAS KAI PERI DIKAIOSUN S KAI PERI KRISE‘S 9 PERI AMARTIAS MEN OTI OU PISTEUOUSIN EIS EME 10 PERI DIKAIOSUN S DE OTI PROS TON PATERA UPAG‘ KAI OUKETI THE‘REITE ME 11 PERI DE KRISE‘S OTI O ARKH‘N TOU KOSMOU TOUTOU KEKRITAI 12 ETI POLLA EKH‘ UMIN LEGEIN ALL OU DUNASTHE BASTAZEIN ARTI 13 OTAN DE ELTH  EKEINOS TO PNEUMA T S AL THEIAS OD G SEI UMAS EN T  AL THEIA PAS  OU GAR LAL SEI APH EAUTOU ALL OSA AKOUSEI LAL SEI KAI TA ERKHOMENA ANAGGELEI UMIN 14 EKEINOS EME DOXASEI OTI EK TOU EMOU L MPSETAI KAI ANAGGELEI UMIN 15 PANTA OSA EKHEI O PAT R EMA ESTIN DIA TOUTO EIPON OTI EK TOU EMOU LAMBANEI KAI ANAGGELEI UMIN 16 MIKRON KAI OUKETI THE‘REITE ME KAI PALIN MIKRON KAI OPSESTHE ME 17 EIPAN OUN EK T‘N MATH T‘N AUTOU PROS ALL LOUS TI ESTIN TOUTO O LEGEI  MIN MIKRON KAI OU THE‘REITE ME KAI PALIN MIKRON KAI OPSESTHE ME KAI OTI UPAG‘ PROS TON PATERA 18 ELEGON OUN TI ESTIN TOUTO {O LEGEI} TO MIKRON OUK OIDAMEN TI LALEI 19 EGN‘ {O} I SOUS OTI  THELON AUTON ER‘TAN KAI EIPEN AUTOIS PERI TOUTOU Z TEITE MET ALL L‘N OTI EIPON MIKRON KAI OU THE‘REITE ME KAI PALIN MIKRON KAI OPSESTHE ME 20 AM N AM N LEG‘ UMIN OTI KLAUSETE KAI THR N SETE UMEIS O DE KOSMOS KHAR SETAI UMEIS LUP TH SESTHE ALL   LUP  UM‘N EIS KHARAN GEN SETAI 21   GUN  OTAN TIKT  LUP N EKHEI OTI  LTHEN   ‘RA AUT S OTAN DE GENN S  TO PAIDION OUKETI MN MONEUEI T S THLIPSE‘S DIA T N KHARAN OTI EGENN TH  ANTHR‘POS EIS TON KOSMON 22 KAI UMEIS OUN NUN MEN LUP N EKHETE PALIN DE OPSOMAI UMAS KAI KHAR SETAI UM‘N   KARDIA KAI T N KHARAN UM‘N OUDEIS AIREI APH UM‘N [Jo 16, 5-22]

| Jo 16, 23-33 |

23 KAI EN EKEIN  T   MERA EME OUK ER‘T SETE OUDEN AM N AM N LEG‘ UMIN AN TI AIT S TE TON PATERA EN T‘ ONOMATI MOU D‘SEI UMIN 24 E‘S ARTI OUK  T SATE OUDEN EN T‘ ONOMATI MOU AITEITE KAI L MPSESTHE INA   KHARA UM‘N   PEPL R‘MEN  25 TAUTA EN PAROIMIAIS LELAL KA UMIN ERKHETAI ‘RA OTE OUKETI EN PAROIMIAIS LAL S‘ UMIN ALLA PARR SIA PERI TOU PATROS APAGGEL‘ UMIN 26 EN EKEIN  T   MERA EN T‘ ONOMATI MOU AIT SESTHE KAI OU LEG‘ UMIN OTI EG‘ ER‘T S‘ TON PATERA PERI UM‘N 27 AUTOS GAR O PAT R PHILEI UMAS OTI UMEIS EME PEPHIL KATE KAI PEPISTEUKATE OTI EG‘ PARA {TOU} THEOU EX LTHON 28 EX LTHON PARA TOU PATROS KAI EL LUTHA EIS TON KOSMON PALIN APHI MI TON KOSMON KAI POREUOMAI PROS TON PATERA 29 LEGOUSIN OI MATH TAI AUTOU IDE NUN EN PARR SIA LALEIS KAI PAROIMIAN OUDEMIAN LEGEIS 30 NUN OIDAMEN OTI OIDAS PANTA KAI OU KHREIAN EKHEIS INA TIS SE ER‘TA EN TOUT‘ PISTEUOMEN OTI APO THEOU EX LTHES 31 APEKRITH  AUTOIS I SOUS ARTI PISTEUETE 32 IDOU ERKHETAI ‘RA KAI EL LUTHEN INA SKORPISTH TE EKASTOS EIS TA IDIA KAME MONON APH TE KAI OUK EIMI MONOS OTI O PAT R MET EMOU ESTIN 33 TAUTA LELAL KA UMIN INA EN EMOI EIR N N EKH TE EN T‘ KOSM‘ THLIPSIN EKHETE ALLA THARSEITE EG‘ NENIK KA TON KOSMON [Jo 16, 23-33]

| Mt 26, 31-35 | Mc 14, 27-31 |

27 KAI [Mc 14, 27] 31 TOTE LEGEI AUTOIS O I SOUS [Mt 26, 31] OTI [Mc 14, 27] PANTES UMEIS SKANDALISTH SESTHE EN EMOI EN T  NUKTI TAUT  [Mt 26, 31] OTI GEGRAPTAI [Mc 14, 27] GAR PATAX‘ TON POIMENA KAI DIASKORPISTH SONTAI TA PROBATA T S POIMN S [Mt 26, 31] 28 ALLA [Mc 14, 28] 32 META DE TO EGERTH NAI ME PROAX‘ UMAS EIS T N GALILAIAN 33 APOKRITHEIS DE O PETROS EIPEN [Mt 26, 32-33] (EPH ) AUT‘ EI KAI PANTES SKANDALISTH SONTAI [Mc 14, 29] EN SOI [Mt 26, 33] ALL OUK EG‘ [Mc 14, 29] EG‘ OUDEPOTE SKANDALISTH SOMAI [Mt 26, 33] 30 KAI [Mc 14, 30] 34 EPH  [Mt 26, 34] (LEGEI) AUT‘ O I SOUS AM N LEG‘ SOI OTI SU S MERON [Mc 14, 30] EN TAUT  T  NUKTI [Mt 26, 34] PRIN   DIS ALEKTORA PH‘N SAI TRIS ME APARN S  [Mc 14, 30] 35 LEGEI AUT‘ O PETROS [Mt 26, 35] (31 O DE EKPERISS‘S ELALEI [Mc 14, 31]) KAN [Mt 26, 35] (EAN [Mc 14, 31]) DE  ME SUN SOI APOTHANEIN [Mt 26, 35] (SUNAPOTHANEIN [Mc 14, 31]) OU M  SE APARN SOMAI [Mt 26, 35] ‘SAUT‘S DE [Mc 14, 31] OMOI‘S KAI PANTES OI MATH TAI EIPAN [Mt 26, 35] (ELEGON [Mc 14, 31])

| Jo 17 |

1 TAUTA ELAL SEN I SOUS KAI EPARAS TOUS OPHTHALMOUS AUTOU EIS TON OURANON EIPEN PATER EL LUTHEN   ‘RA DOXASON SOU TON UION INA O UIOS DOXAS  SE 2 KATH‘S ED‘KAS AUT‘ EXOUSIAN PAS S SARKOS INA PAN O DED‘KAS AUT‘ D‘S  AUTOIS Z‘ N AI‘NION 3 AUT  DE ESTIN   AI‘NIOS Z‘  INA GIN‘SK‘SIN SE TON MONON AL THINON THEON KAI ON APESTEILAS I SOUN KHRISTON 4 EG‘ SE EDOXASA EPI T S G S TO ERGON TELEI‘SAS O DED‘KAS MOI INA POI S‘ 5 KAI NUN DOXASON ME SU PATER PARA SEAUT‘ T  DOX    EIKHON PRO TOU TON KOSMON EINAI PARA SOI 6 EPHANER‘SA SOU TO ONOMA TOIS ANTHR‘POIS OUS ED‘KAS MOI EK TOU KOSMOU SOI  SAN KAMOI AUTOUS ED‘KAS KAI TON LOGON SOU TET R KAN 7 NUN EGN‘KAN OTI PANTA OSA DED‘KAS MOI PARA SOU EISIN 8 OTI TA R MATA A ED‘KAS MOI DED‘KA AUTOIS KAI AUTOI ELABON KAI EGN‘SAN AL TH‘S OTI PARA SOU EX LTHON KAI EPISTEUSAN OTI SU ME APESTEILAS 9 EG‘ PERI AUT‘N ER‘T‘ OU PERI TOU KOSMOU ER‘T‘ ALLA PERI ‘N DED‘KAS MOI OTI SOI EISIN 10 KAI TA EMA PANTA SA ESTIN KAI TA SA EMA KAI DEDOXASMAI EN AUTOIS 11 KAI OUKETI EIMI EN T‘ KOSM‘ KAI AUTOI EN T‘ KOSM‘ EISIN KAG‘ PROS SE ERKHOMAI PATER AGIE T R SON AUTOUS EN T‘ ONOMATI SOU ‘ DED‘KAS MOI INA ‘SIN EN KATH‘S  MEIS 12 OTE  M N MET AUT‘N EG‘ ET ROUN AUTOUS EN T‘ ONOMATI SOU ‘ DED‘KAS MOI KAI EPHULAXA KAI OUDEIS EX AUT‘N AP‘LETO EI M  O UIOS T S AP‘LEIAS INA   GRAPH  PL R‘TH  13 NUN DE PROS SE ERKHOMAI KAI TAUTA LAL‘ EN T‘ KOSM‘ INA EKH‘SIN T N KHARAN T N EM N PEPL R‘MEN N EN EAUTOIS 14 EG‘ DED‘KA AUTOIS TON LOGON SOU KAI O KOSMOS EMIS SEN AUTOUS OTI OUK EISIN EK TOU KOSMOU KATH‘S EG‘ OUK EIMI EK TOU KOSMOU 15 OUK ER‘T‘ INA AR S AUTOUS EK TOU KOSMOU ALL INA T R S S AUTOUS EK TOU PON ROU 16 EK TOU KOSMOU OUK EISIN KATH‘S EG‘ OUK EIMI EK TOU KOSMOU 17 AGIASON AUTOUS EN T  AL THEIA O LOGOS O SOS AL THEIA ESTIN 18 KATH‘S EME APESTEILAS EIS TON KOSMON KAG‘ APESTEILA AUTOUS EIS TON KOSMON 19 KAI UPER AUT‘N {EG‘} AGIAZ‘ EMAUTON INA ‘SIN KAI AUTOI  GIASMENOI EN AL THEIA 20 OU PERI TOUT‘N DE ER‘T‘ MONON ALLA KAI PERI T‘N PISTEUONT‘N DIA TOU LOGOU AUT‘N EIS EME 21 INA PANTES EN ‘SIN KATH‘S SU PATER EN EMOI KAG‘ EN SOI INA KAI AUTOI EN  MIN ‘SIN INA O KOSMOS PISTEU  OTI SU ME APESTEILAS 22 KAG‘ T N DOXAN  N DED‘KAS MOI DED‘KA AUTOIS INA ‘SIN EN KATH‘S  MEIS EN 23 EG‘ EN AUTOIS KAI SU EN EMOI INA ‘SIN TETELEI‘MENOI EIS EN INA GIN‘SK  O KOSMOS OTI SU ME APESTEILAS KAI  GAP SAS AUTOUS KATH‘S EME  GAP SAS 24 PATER O DED‘KAS MOI THEL‘ INA OPOU EIMI EG‘ KAKEINOI ‘SIN MET EMOU INA THE‘R‘SIN T N DOXAN T N EM N  N DED‘KAS MOI OTI  GAP SAS ME PRO KATABOL S KOSMOU 25 PATER DIKAIE KAI O KOSMOS SE OUK EGN‘ EG‘ DE SE EGN‘N KAI OUTOI EGN‘SAN OTI SU ME APESTEILAS 26 KAI EGN‘RISA AUTOIS TO ONOMA SOU KAI GN‘RIS‘ INA   AGAP   N  GAP SAS ME EN AUTOIS   KAG‘ EN AUTOIS [Jo 17]

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Õndice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting