Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
TESSAR‘N EUAGGELI‘N SUMPH‘NIA (8)

| Jo 11, 1-16 |

1  N DE TIS ASTHEN‘N LAZAROS APO B THANIAS EK T S K‘M S MARIAS KAI MARTHAS T S ADELPH S AUT S 2  N DE MARIAM   ALEIPSASA TON KURION MUR‘ KAI EKMAXASA TOUS PODAS AUTOU TAIS THRIXIN AUT S  S O ADELPHOS LAZAROS  STHENEI 3 APESTEILAN OUN AI ADELPHAI PROS AUTON LEGOUSAI KURIE IDE ON PHILEIS ASTHENEI 4 AKOUSAS DE O I SOUS EIPEN AUT    ASTHENEIA OUK ESTIN PROS THANATON ALL UPER T S DOX S TOU THEOU INA DOXASTH  O UIOS TOU THEOU DI AUT S 5  GAPA DE O I SOUS T N MARTHAN KAI T N ADELPH N AUT S KAI TON LAZARON 6 ‘S OUN  KOUSEN OTI ASTHENEI TOTE MEN EMEINEN EN ‘  N TOP‘ DUO  MERAS 7 EPEITA META TOUTO LEGEI TOIS MATH TAIS AG‘MEN EIS T N IOUDAIAN PALIN 8 LEGOUSIN AUT‘ OI MATH TAI RABBI NUN EZ TOUN SE LITHASAI OI IOUDAIOI KAI PALIN UPAGEIS EKEI 9 APEKRITH  I SOUS OUKHI D‘DEKA ‘RAI EISIN T S  MERAS EAN TIS PERIPAT  EN T   MERA OU PROSKOPTEI OTI TO PH‘S TOU KOSMOU TOUTOU BLEPEI 10 EAN DE TIS PERIPAT  EN T  NUKTI PROSKOPTEI OTI TO PH‘S OUK ESTIN EN AUT‘ 11 TAUTA EIPEN KAI META TOUTO LEGEI AUTOIS LAZAROS O PHILOS  M‘N KEKOIM TAI ALLA POREUOMAI INA EXUPNIS‘ AUTON 12 EIPAN OUN OI MATH TAI AUT‘ KURIE EI KEKOIM TAI S‘TH SETAI 13 EIR KEI DE O I SOUS PERI TOU THANATOU AUTOU EKEINOI DE EDOXAN OTI PERI T S KOIM SE‘S TOU UPNOU LEGEI 14 TOTE OUN EIPEN AUTOIS O I SOUS PARR SIA LAZAROS APETHANEN 15 KAI KHAIR‘ DI UMAS INA PISTEUS TE OTI OUK  M N EKEI ALLA AG‘MEN PROS AUTON 16 EIPEN OUN TH‘MAS O LEGOMENOS DIDUMOS TOIS SUMMATH TAIS AG‘MEN KAI  MEIS INA APOTHAN‘MEN MET AUTOU [Jo 11, 1-16]

| Mt 19, 3-9 | Mc 10, 2-12 |

3 KAI PROS LTHON AUT‘ PHARISAIOI [Mt 19, 3] 2 KAI PROSELTHONTES PHARISAIOI EP R‘T‘N AUTON EI EXESTIN ANDRI GUNAIKA APOLUSAI [Mc 10, 2] PEIRAZONTES AUTON KAI LEGONTES EI EXESTIN ANTHR‘P‘ APOLUSAI T N GUNAIKA AUTOU KATA PASAN AITIAN [Mt 19, 3] 3 O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS TI UMIN ENETEILATO M‘US S 4 OI DE EIPAN EPETREPSEN M‘US S BIBLION APOSTASIOU GRAPSAI KAI APOLUSAI 5 O DE I SOUS [Mc 10, 3-5] APOKRITHEIS [Mt 19, 4] EIPEN AUTOIS PROS T N SKL ROKARDIAN UM‘N EGRAPSEN UMIN T N ENTOL N TAUT N [Mc 10, 5] OUK ANEGN‘TE OTI O KTISAS [Mt 19, 4] 6 APO DE ARKH S KTISE‘S ARSEN KAI TH LU EPOI SEN AUTOUS [Mc 10, 6] 5 KAI EIPEN ENEKA [Mt 19, 5] 7 (ENEKEN) TOUTOU KATALEIPSEI ANTHR‘POS TON PATERA AUTOU KAI T N M TERA [Mc 10, 7] KAI KOLL TH SETAI T  GUNAIKI [Mt 19, 5] ({PROSKOLL TH SETAI PROS T N GUNAIKA [Mc 10, 7] }) AUTOU [Mt 19, 5] 8 KAI ESONTAI OI DUO EIS SARKA MIAN ‘STE OUKETI EISIN DUO ALLA MIA SARX 9 O OUN O THEOS SUNEZEUXEN ANTHR‘POS M  KH‘RIZET‘ 10 KAI EIS T N OIKIAN PALIN OI MATH TAI PERI TOUTOU EP R‘T‘N AUTON [Mc 10, 8-10] 7 LEGOUSIN AUT‘ TI OUN M‘US S ENETEILATO DOUNAI BIBLION APOSTASIOU KAI APOLUSAI {AUT N} [Mt 19, 7] 11 KAI [Mc 10, 11] 8 LEGEI AUTOIS OTI M‘US S PROS T N SKL ROKARDIAN UM‘N EPETREPSEN UMIN APOLUSAI TAS GUNAIKAS UM‘N AP ARKH S DE OU GEGONEN OUT‘S 9 LEG‘ DE UMIN OTI OS AN APOLUS  T N GUNAIKA AUTOU M  EPI PORNEIA KAI GAM S  ALL N MOIKHATAI [Mt 19, 8-9] EP AUT N 12 KAI EAN AUT  APOLUSASA TON ANDRA AUT S GAM S  ALLON MOIKHATAI [Mc 10, 11-12]

| Mt 19, 10-12 |

10 LEGOUSIN AUT‘ OI MATH TAI {AUTOU} EI OUT‘S ESTIN   AITIA TOU ANTHR‘POU META T S GUNAIKOS OU SUMPHEREI GAM SAI 11 O DE EIPEN AUTOIS OU PANTES KH‘ROUSIN TON LOGON {TOUTON} ALL OIS DEDOTAI 12 EISIN GAR EUNOUKHOI OITINES EK KOILIAS M TROS EGENN TH SAN OUT‘S KAI EISIN EUNOUKHOI OITINES EUNOUKHISTH SAN UPO T‘N ANTHR‘P‘N KAI EISIN EUNOUKHOI OITINES EUNOUKHISAN EAUTOUS DIA T N BASILEIAN T‘N OURAN‘N O DUNAMENOS KH‘REIN KH‘REIT‘ [Mt 19, 10-12]

| Mt 19, 13-15 | Mc 10, 13-16 | Lc 18, 15-17 |

13 KAI [Mc 10, 13] 13 TOTE [Mt 19, 13] 15 PROSEPHERON DE AUT‘ KAI [Lc 18, 15] PAIDIA [Mc 10, 13] TA BREPH  INA AUT‘N APT TAI [Lc 18, 15] (APS TAI [Mc 10, 13]) PROS NEKHTH SAN AUT‘ PAIDIA INA TAS KHEIRAS EPITH  AUTOIS KAI PROSEUX TAI [Mt 19, 13] IDONTES DE OI MATH TAI [Lc 18, 15] EPETIM SAN [Mc 10, 13] (EPETIM‘N) AUTOIS [Lc 18, 15] 14 ID‘N DE O I SOUS  GANAKT SEN KAI [Mc 10, 14] PROSEKALESATO AUTA [Lc 18, 16] KAI EIPEN AUTOIS [Mc 10, 14] LEG‘N APHETE TA PAIDIA ERKHESTHAI PROS ME [Lc 18, 16] KAI M  K‘LUETE AUTA ELTHEIN PROS ME [Mt 19, 14] T‘N GAR TOIOUT‘N ESTIN   BASILEIA TOU THEOU [Lc 18, 16] (  BASILEIA T‘N OURAN‘N [Mt 19, 14]) 15 AM N LEG‘ UMIN OS AN M  DEX TAI T N BASILEIAN TOU THEOU ‘S PAIDION OU M  EISELTH  EIS AUT N 16 KAI ENAGKALISAMENOS AUTA KATEULOGEI TITHEIS TAS KHEIRAS EP AUTA [Mc 10, 15-16] 15 KAI EPITHEIS TAS KHEIRAS AUTOIS EPOREUTH  EKEITHEN [Mt 19, 15]

| Mt 19, 16-26 | Mc 10, 17-27 | Lc 18, 18-27 |

16 KAI IDOU [Mt 19, 16] EKPOREUOMENOU AUTOU EIS ODON [Mc 10, 17] EP R‘T SEN TIS AUTON ARKH‘N [Lc 18, 18] PROSDRAM‘N [Mc 10, 17] EIS PROSELTH‘N AUT‘ [Mt 19, 16] KAI GONUPET SAS AUTON EP R‘TA AUTON [Mc 10, 17] LEG‘N [Lc 18, 18] (EIPEN [Mt 19, 16]) DIDASKALE AGATHE [Lc 18, 18] TI AGATHON POI S‘ INA [Mt 19, 16] POI SAS Z‘ N AI‘NION KL RONOM S‘ [Lc 18, 18] (INA SKH‘ Z‘ N AI‘NION [Mt 19, 16]) 18 O DE I SOUS EIPEN AUT‘ TI ME LEGEIS AGATHON [Mc 10, 18] TI ME ER‘TAS PERI TOU AGATHOU [Mt 19, 17] OUDEIS AGATHOS EI M  EIS O THEOS [Mc 10, 18] EIS ESTIN O AGATHOS EI DE THELEIS EIS T N Z‘ N EISELTHEIN T R SON TAS ENTOLAS [Mt 19, 17] 20 TAS ENTOLAS OIDAS [Lc 18, 20] 18 LEGEI AUT‘ POIAS O DE I SOUS EIPEN TO [Mt 19, 18] M  PHONEUS S [Mc 10, 19] (OU PHONEUSEIS [Mt 19, 18]) M  MOIKHEUS S [Mc 10, 19] (OU MOIKHEUSEIS [Mt 19, 18]) M  KLEPS S [Mc 10, 19] (OU KLEPSEIS [Mt 19, 18]) M  PSEUDOMARTUR S S [Mc 10, 19] (OU PSEUDOMARTUR SEIS [Mt 19, 18]) M  APOSTER S S TIMA TON PATERA SOU KAI T N M TERA [Mc 10, 19] KAI AGAP SEIS TON PL SION SOU ‘S SEAUTON 20 LEGEI AUT‘ O NEANISKOS [Mt 19, 19-20] (20 O DE [Mc 10, 20] EIPEN [Lc 18, 21] (EPH ) AUT‘) DIDASKALE TAUTA PANTA [Mc 10, 20] EPHULAXA [Mt 19, 20] (EPHULAXAM N) EK NEOT TOS MOU [Mc 10, 20] TI ETI USTER‘ [Mt 19, 20] 22 AKOUSAS DE O I SOUS [Lc 18, 22] EMBLEPSAS AUT‘  GAP SEN AUTON KAI EIPEN [Mc 10, 21] 21 (EPH ) AUT‘ [Mt 19, 21] ETI EN SOI [Lc 18, 22] (SE) USTEREI [Mc 10, 21] (LEIPEI [Lc 18, 22]) EI THELEIS TELEIOS EINAI UPAGE [Mt 19, 21] PANTA OSA EKHEIS P‘L SON [Lc 18, 22] SOU TA UPARKHONTA KAI DOS [Mt 19, 21] (DIADOS [Lc 18, 22]) {TOIS} PT‘KHOIS KAI EXEIS TH SAURON [Mc 10, 21] EN {TOIS} OURANOIS [Lc 18, 22] (EN OURAN‘) KAI DEURO AKOLOUTHEI MOI [Mc 10, 21] 22 AKOUSAS DE O NEANISKOS TON LOGON [Mt 19, 22] 23 O DE AKOUSAS TAUTA PERILUPOS EGEN TH   N GAR PLOUSIOS SPHODRA [Lc 18, 23] 22 O DE STUGNASAS EPI T‘ LOGO AP LTHEN LUPOUMENOS  N GAR EKH‘N KT MATA POLLA 23 KAI PERIBLEPSAMENOS [Mc 10, 22-23] 24 ID‘N DE AUTON O I SOUS {PERILUPON GENOMENON} EIPEN [Lc 18, 24] (LEGEI) TOIS MATH TAIS AUTOU P‘S DUSKOL‘S OI TA KHR MATA EKHONTES EIS T N BASILEIAN TOU THEOU EISELEUSONTAI [Mc 10, 23] (EISPOREUONTAI [Lc 18, 24]) AM N LEG‘ UMIN OTI PLOUSIOS DUSKOL‘S EISELEUSETAI EIS T N BASILEIAN T‘N OURAN‘N [Mt 19, 23] 24 OI DE MATH TAI ETHAMBOUNTO EPI TOIS LOGOIS AUTOU O DE I SOUS PALIN APOKRITHEIS LEGEI AUTOIS TEKNA P‘S DUSKOLON ESTIN EIS T N BASILEIAN TOU THEOU EISELTHEIN [Mc 10, 24] 24 PALIN DE LEG‘ UMIN [Mt 19, 24] 25 EUKOP‘TERON GAR ESTIN KAM LON [Lc 18, 25] DIA {T S} TRUMALIAS [Mc 10, 25] (TRUP MATOS [Mt 19, 24] TR MATOS [Lc 18, 25]) {T S} RAPHIDOS [Mc 10, 25] (BELON S [Lc 18, 25]) DIELTHEIN [Mc 10, 25] (EISELTHEIN)   PLOUSION EIS T N BASILEIAN TOU THEOU EISELTHEIN [Lc 18, 25] 25 AKOUSANTES DE OI MATH TAI [Mt 19, 25] PERISS‘S EXEPL SSONTO [Mc 10, 26] SPHODRA [Mt 19, 25] 26 EIPAN DE OI AKOUSANTES [Lc 18, 26] LEGONTES PROS EAUTOUS KAI TIS [Mc 10, 26] ARA DUNATAI S‘TH NAI 26 EMBLEPSAS DE [Mt 19, 25-26] AUTOIS O I SOUS [Mc 10, 27] EIPEN [Mt 19, 26] (LEGEI [Mc 10, 27]) AUTOIS PARA ANTHR‘POIS TOUTO ADUNATON ESTIN [Mt 19, 26] ALL OU [Mc 10, 27] PARA DE THE‘ [Mt 19, 26] PANTA GAR [Mc 10, 27] TA ADUNATA PARA ANTHR‘POIS DUNATA PARA T‘ THE‘ ESTIN [Lc 18, 27]

| Mt 19, 27-30 | Mc 10, 28-31 | Lc 18, 28-30 |

27 TOTE APOKRITHEIS O PETROS [Mt 19, 27] 28 EIPEN DE [Lc 18, 28] AUT‘ [Mt 19, 27] (28  RXATO LEGEIN O PETROS AUT‘) IDOU  MEIS APH KAMEN PANTA KAI [Mc 10, 28] APHENTES TA IDIA  KOLOUTH SAMEN [Lc 18, 28] ( KOLOUTH KAMEN [Mc 10, 28]) SOI TI ARA ESTAI  MIN 28 O DE I SOUS EIPEN [Mt 19, 27-28] (29 EPH  [Mc 10, 29]) AUTOIS AM N LEG‘ UMIN OTI UMEIS OI AKOLOUTH SANTES MOI EN T  PALIGGENESIA OTAN KATHIS  O UIOS TOU ANTHR‘POU EPI THRONOU DOX S AUTOU KATH SESTHE KAI UMEIS EPI D‘DEKA THRONOUS KRINONTES TAS D‘DEKA PHULAS TOU ISRA L 29 KAI PAS OSTIS APH KEN OIKIAS   ADELPHOUS   ADELPHAS   PATERA   M TERA   TEKNA   AGROUS ENEKEN TOU ONOMATOS MOU EKATONTAPLASIONA L MPSETAI KAI Z‘ N AI‘NION KL RONOM SEI [Mt 19, 27-29] AM N LEG‘ UMIN OTI OUDEIS ESTIN OS APH KEN OIKIAN   GUNAIKA   ADELPHOUS [Lc 18, 29]   ADELPHAS   M TERA   PATERA [Mc 10, 29] (  GONEIS [Lc 18, 29])   TEKNA   AGROUS ENEKEN EMOU KAI ENEKEN TOU EUAGGELIOU [Mc 10, 29] ENEKEN T S BASILEIAS TOU THEOU 30 OS OUKHI M  {APO}LAB  [Lc 18, 29-30] (30 EAN M  LAB  [Mc 10, 30]) POLLAPLASIONA [Lc 18, 30] EKATONTAPLASIONA NUN EN T‘ KAIR‘ TOUT‘ OIKIAS KAI ADELPHOUS KAI ADELPHAS KAI M TERAS KAI TEKNA KAI AGROUS META DI‘GM‘N KAI EN T‘ AI‘NI T‘ ERKHOMEN‘ Z‘ N AI‘NION 31 POLLOI DE ESONTAI PR‘TOI ESKHATOI KAI {OI} ESKHATOI PR‘TOI [Mc 10, 30-31]

| Mt 20, 1-16 |

1 OMOIA GAR ESTIN   BASILEIA T‘N OURAN‘N ANTHR‘P‘ OIKODESPOT  OSTIS EX LTHEN AMA PR‘I MISTH‘SASTHAI ERGATAS EIS TON AMPEL‘NA AUTOU 2 SUMPH‘N SAS DE META T‘N ERGAT‘N EK D NARIOU T N  MERAN APESTEILEN AUTOUS EIS TON AMPEL‘NA AUTOU 3 KAI EXELTH‘N PERI TRIT N ‘RAN EIDEN ALLOUS EST‘TAS EN T  AGORA ARGOUS 4 KAI EKEINOIS EIPEN UPAGETE KAI UMEIS EIS TON AMPEL‘NA KAI O EAN   DIKAION D‘S‘ UMIN 5 OI DE AP LTHON PALIN {DE} EXELTH‘N PERI EKT N KAI ENAT N ‘RAN EPOI SEN ‘SAUT‘S 6 PERI DE T N ENDEKAT N EXELTH‘N EUREN ALLOUS EST‘TAS KAI LEGEI AUTOIS TI ‘DE EST KATE OL N T N  MERAN ARGOI 7 LEGOUSIN AUT‘ OTI OUDEIS  MAS EMISTH‘SATO LEGEI AUTOIS UPAGETE KAI UMEIS EIS TON AMPEL‘NA 8 OPSIAS DE GENOMEN S LEGEI O KURIOS TOU AMPEL‘NOS T‘ EPITROP‘ AUTOU KALESON TOUS ERGATAS KAI APODOS AUTOIS TON MISTHON ARXAMENOS APO T‘N ESKHAT‘N E‘S T‘N PR‘T‘N 9 KAI ELTHONTES OI PERI T N ENDEKAT N ‘RAN ELABON ANA D NARION 10 KAI ELTHONTES OI PR‘TOI ENOMISAN OTI PLEION L MPSONTAI KAI ELABON {TO} ANA D NARION KAI AUTOI 11 LABONTES DE EGOGGUZON KATA TOU OIKODESPOTOU 12 LEGONTES OUTOI OI ESKHATOI MIAN ‘RAN EPOI SAN KAI ISOUS  MIN AUTOUS EPOI SAS TOIS BASTASASI TO BAROS T S  MERAS KAI TON KAUS‘NA 13 O DE APOKRITHEIS ENI AUT‘N EIPEN ETAIRE OUK ADIK‘ SE OUKHI D NARIOU SUNEPH‘N SAS MOI 14 ARON TO SON KAI UPAGE THEL‘ DE TOUT‘ T‘ ESKHAT‘ DOUNAI ‘S KAI SOI 15 { } OUK EXESTIN MOI O THEL‘ POI SAI EN TOIS EMOIS   O OPHTHALMOS SOU PON ROS ESTIN OTI EG‘ AGATHOS EIMI 16 OUT‘S ESONTAI OI ESKHATOI PR‘TOI KAI OI PR‘TOI ESKHATOI [Mt 20, 1-16]

| Mt 20, 17-19 | Mc 10, 32-34 | Lc 18, 31-34 |

32  SAN DE EN T  OD‘ ANABAINONTES EIS IEROSOLUMA KAI  N PROAG‘N AUTOUS O I SOUS KAI ETHAMBOUNTO OI DE AKOLOUTHOUNTES EPHOBOUNTO [Mc 10, 32] 17 KAI ANABAIN‘N O I SOUS EIS IEROSOLUMA [Mt 20, 17] KAI PARALAB‘N [Mc 10, 32] (PARELABEN [Mt 20, 17]) DE [Lc 18, 31] PALIN [Mc 10, 32] TOUS D‘DEKA {MATH TAS} KAT IDIAN [Mt 20, 17]  RXATO AUTOIS LEGEIN TA MELLONTA AUT‘ SUMBAINEIN [Mc 10, 32] KAI EN T  OD‘ EIPEN AUTOIS [Mt 20, 17] (PROS AUTOUS [Lc 18, 31]) 33 OTI IDOU ANABAINOMEN EIS IEROSOLUMA [Mc 10, 33] (IEROUSAL M) KAI TELESTH SETAI PANTA TA GEGRAMMENA DIA T‘N PROPH T‘N T‘ UI‘ TOU ANTHR‘POU [Lc 18, 31] O UIOS TOU ANTHR‘POU PARADOTH SETAI TOIS ARKHIEREUSIN KAI TOIS GRAMMATEUSIN KAI KATAKRINOUSIN AUTON THANAT‘ KAI PARAD‘SOUSIN AUTON TOIS ETHNESIN [Mc 10, 33] EIS TO EMPAIXAI KAI MASTIG‘SAI KAI STAUR‘SAI [Mt 20, 19] 32 PARADOTH SETAI GAR TOIS ETHNESIN [Lc 18, 32] 34 KAI EMPAIXOUSIN AUT‘ KAI EMPTUSOUSIN AUT‘ KAI MASTIG‘SOUSIN AUTON [Mc 10, 34] (EMPAIKHTH SETAI KAI UBRISTH SETAI KAI EMPTUSTH SETAI) 33 KAI MASTIG‘SANTES APOKTENOUSIN AUTON KAI T   MERA T  TRIT  [Lc 18, 32-33] (META TREIS  MERAS) ANAST SETAI [Mc 10, 34] (EGERTH SETAI [Mt 20, 19]) 34 KAI AUTOI OUDEN TOUT‘N SUN KAN KAI  N TO R MA TOUTO KEKRUMMENON AP AUT‘N KAI OUK EGIN‘SKON TA LEGOMENA [Lc 18, 34]

| Mt 20, 20-28 | Mc 10, 35-45 |

20 TOTE PROS LTHEN AUT‘   M T R T‘N UI‘N ZEBEDAIOU META T‘N UI‘N AUT S PROSKUNOUSA KAI AITOUSA TI AP AUTOU [Mt 20, 20] 35 KAI PROSPOREUONTAI AUT‘ IAK‘BOS KAI I‘ANN S OI UIOI ZEBEDAIOU LEGONTES AUT‘ DIDASKALE THELOMEN INA O EAN AIT S‘MEN SE POI S S  MIN [Mc 10, 35] 21 O DE EIPEN AUT  TI THELEIS [Mt 20, 21] EIPEN AUTOIS TI THELETE {ME} POI S‘ UMIN [Mc 10, 36] LEGEI AUT‘ EIPE INA KATHIS‘SIN OUTOI OI DUO UIOI MOU EIS EK DEXI‘N SOU KAI EIS EX EU‘NUM‘N SOU EN T  BASILEIA SOU [Mt 20, 21] 37 OI DE EIPAN AUT‘ DOS  MIN INA EIS SOU EK DEXI‘N KAI EIS EX ARISTER‘N KATHIS‘MEN EN T  DOX  SOU [Mc 10, 37] 22 APOKRITHEIS DE O I SOUS [Mt 20, 22] EIPEN AUTOIS OUK OIDATE TI AITEISTHE DUNASTHE PIEIN TO POT RION O EG‘ PIN‘ [Mc 10, 38] O EG‘ MELL‘ PINEIN [Mt 20, 22]   TO BAPTISMA O EG‘ BAPTIZOMAI BAPTISTH NAI 39 OI DE EIPAN [Mc 10, 38-39] (LEGOUSIN) AUT‘ DUNAMETHA [Mt 20, 22] O DE I SOUS EIPEN [Mc 10, 39] (LEGEI) AUTOIS TO MEN POT RION MOU [Mt 20, 23] O EG‘ PIN‘ PIESTHE KAI TO BAPTISMA O EG‘ BAPTIZOMAI BAPTISTH SESTHE [Mc 10, 39] TO DE KATHISAI EK DEXI‘N MOU KAI [Mt 20, 23] ( ) EX EU‘NUM‘N [Mc 10, 40] OUK ESTIN EMON {TOUTO} DOUNAI ALL OIS  TOIMASTAI UPO TOU PATROS MOU [Mt 20, 23] 41 KAI AKOUSANTES OI DEKA  RXANTO AGANAKTEIN [Mc 10, 41]  GANAKT SAN PERI T‘N DUO ADELPH‘N [Mt 20, 24] IAK‘BOU KAI I‘ANNOU 42 KAI [Mc 10, 41-42] 25 O DE I SOUS PROSKALESAMENOS AUTOUS EIPEN [Mt 20, 25] (LEGEI) AUTOIS [Mc 10, 42] OIDATE OTI OI ARKHONTES [Mt 20, 25] OI DOKOUNTES ARKHEIN T‘N ETHN‘N KATAKURIEUOUSIN AUT‘N KAI OI MEGALOI AUT‘N KATEXOUSIAZOUSIN AUT‘N 43 OUKH OUT‘S DE ESTIN [Mc 10, 42-43] (26 OUKH OUT‘S ESTAI) EN UMIN ALL OS EAN [Mt 20, 26] (AN) THEL  MEGAS GENESTHAI EN UMIN ESTAI UM‘N DIAKONOS 44 KAI OS AN THEL  EN UMIN EINAI PR‘TOS ESTAI PANT‘N [Mc 10, 43-44] UM‘N DOULOS 28 ‘SPER [Mt 20, 27-28] 45 KAI GAR O UIOS TOU ANTHR‘POU OUK  LTHEN DIAKON TH NAI ALLA DIAKON SAI KAI DOUNAI T N PSUKH N AUTOU LUTRON ANTI POLL‘N [Mc 10, 45]

| Mt 20, 29-34 | Mc 10, 46-52 | Lc 18, 35-43 |

35 EGENETO DE EN T‘ EGGIZEIN AUTON EIS IERIKH‘ TUPHLOS TIS EKATH TO PARA T N ODON EPAIT‘N [Lc 18, 35] 46 KAI ERKHONTAI EIS IERIKH‘ [Mc 10, 46] 29 KAI EKPOREUOMEN‘N AUT‘N APO IERIKH‘  KOLOUTH SEN AUT‘ OKHLOS POLUS [Mt 20, 29] KAI EKPOREUOMENOU AUTOU APO IERIKH‘ KAI T‘N MATH T‘N AUTOU KAI OKHLOU IKANOU O UIOS TIMAIOU BARTIMAIOS TUPHLOS PROSAIT S EKATH TO PARA T N ODON [Mc 10, 46] (/ 30 KAI IDOU DUO TUPHLOI KATH MENOI PARA T N ODON [Mt 20, 30]) 36 AKOUSAS DE OKHLOU DIAPOREUOMENOU EPUNTHANETO TI EI  TOUTO 37 AP GGEILAN DE AUT‘ OTI I SOUS O NAZ‘RAIOS PARERKHETAI [Lc 18, 36-37] 47 KAI AKOUSAS OTI I SOUS O NAZAR NOS ESTIN  RXATO KRAZEIN KAI LEGEIN [Mc 10, 47] (38 KAI EBO SEN LEG‘N [Lc 18, 38]) UIE DAUID I SOU ELE SON ME [Mc 10, 47] (/ AKOUSANTES OTI I SOUS PARAGEI EKRAXAN LEGONTES ELE SON  MAS {KURIE} UIOS DAUID [Mt 20, 30]) 39 KAI OI PROAGONTES EPETIM‘N AUT‘ [Lc 18, 39] POLLOI INA SI‘P S  [Mc 10, 48] (INA SIG S  [Lc 18, 39]) (/ 31 O DE OKHLOS EPETIM SEN AUTOIS INA SI‘P S‘SIN [Mt 20, 31]) AUTOS [Lc 18, 39] (O [Mc 10, 48]) DE POLL‘ MALLON EKRAZEN UIE DAUID ELE SON ME [Lc 18, 39] (/ OI DE MEIZON EKRAXAN LEGONTES ELE SON  MAS KURIE UIOS DAUID [Mt 20, 31]) 49 KAI STAS [Mc 10, 49] 40 (STATHEIS) DE O I SOUS EKELEUSEN AUTON AKHTH NAI PROS AUTON [Lc 18, 40] EIPEN PH‘N SATE AUTON [Mc 10, 49] (/ 32 KAI STAS O I SOUS EPH‘N SEN AUTOUS [Mt 20, 32]) KAI PH‘NOUSIN TON TUPHLON LEGONTES AUT‘ THARSEI EGEIRE PH‘NEI SE 50 O DE APOBAL‘N TO IMATION AUTOU ANAP D SAS  LTHEN PROS TON I SOUN [Mc 10, 49-50] EGGISANTOS DE AUTOU EP R‘T SEN AUTON [Lc 18, 40] 51 KAI APOKRITHEIS AUT‘ O I SOUS EIPEN TI SOI THELEIS POI S‘ [Mc 10, 51] (/ KAI EIPEN TI THELETE POI S‘ UMIN [Mt 20, 32]) O DE TUPHLOS EIPEN AUT‘ RABBOUNI [Mc 10, 51] KURIE INA ANABLEPS‘ [Lc 18, 41] (/ 33 LEGOUSIN AUT‘ KURIE INA ANOIG‘SIN OI OPHTHALMOI  M‘N [Mt 20, 33]) 42 KAI O I SOUS EIPEN AUT‘ ANABLEPSON [Lc 18, 42] UPAGE   PISTIS SOU SES‘KEN SE [Mc 10, 52] (/ 34 SPLAGKHNISTHEIS DE O I SOUS  PSATO T‘N OMMAT‘N AUT‘N [Mt 20, 34]) KAI EUTHUS [Mc 10, 52] PARAKHR MA ANEBLEPSEN KAI  KOLOUTHEI AUT‘ [Lc 18, 43] EN T  OD‘ [Mc 10, 52] DOXAZ‘N TON THEON [Lc 18, 43] (/ KAI EUTHE‘S ANEBLEPSAN KAI  KOLOUTH SAN AUT‘ [Mt 20, 34]) KAI PAS O LAOS ID‘N ED‘KEN AINON T‘ THE‘ [Lc 18, 43]

| Lc 19, 1-10 |

1 KAI EISELTH‘N DI RKHETO T N IERIKH‘ 2 KAI IDOU AN R ONOMATI KALOUMENOS ZAKKHAIOS KAI AUTOS  N ARKHITEL‘N S KAI AUTOS PLOUSIOS 3 KAI EZ TEI IDEIN TON I SOUN TIS ESTIN KAI OUK  DUNATO APO TOU OKHLOU OTI T   LIKIA MIKROS  N 4 KAI PRODRAM‘N EIS TO EMPROSTHEN ANEB  EPI SUKOMOREAN INA ID  AUTON OTI EKEIN S  MELLEN DIERKHESTHAI 5 KAI ‘S  LTHEN EPI TON TOPON ANABLEPSAS O I SOUS EIPEN PROS AUTON ZAKKHAIE SPEUSAS KATAB THI S MERON GAR EN T‘ OIK‘ SOU DEI ME MEINAI 6 KAI SPEUSAS KATEB  KAI UPEDEXATO AUTON KHAIR‘N 7 KAI IDONTES PANTES DIEGOGGUZON LEGONTES OTI PARA AMART‘L‘ ANDRI EIS LTHEN KATALUSAI 8 STATHEIS DE ZAKKHAIOS EIPEN PROS TON KURION IDOU TA  MISIA MOU T‘N UPARKHONT‘N KURIE TOIS PT‘KHOIS DID‘MI KAI EI TINOS TI ESUKOPHANT SA APODID‘MI TETRAPLOUN 9 EIPEN DE PROS AUTON O I SOUS OTI S MERON S‘T RIA T‘ OIK‘ TOUT‘ EGENETO KATHOTI KAI AUTOS UIOS ABRAAM ESTIN 10  LTHEN GAR O UIOS TOU ANTHR‘POU Z T SAI KAI S‘SAI TO APOL‘LOS [Lc 19, 1-10]

| Lc 19, 11-28 |

11 AKOUONT‘N DE AUT‘N TAUTA PROSTHEIS EIPEN PARABOL N DIA TO EGGUS EINAI IEROUSAL M AUTON KAI DOKEIN AUTOUS OTI PARAKHR MA MELLEI   BASILEIA TOU THEOU ANAPHAINESTHAI 12 EIPEN OUN ANTHR‘POS TIS EUGEN S EPOREUTH  EIS KH‘RAN MAKRAN LABEIN EAUT‘ BASILEIAN KAI UPOSTREPSAI 13 KALESAS DE DEKA DOULOUS EAUTOU ED‘KEN AUTOIS DEKA MNAS KAI EIPEN PROS AUTOUS PRAGMATEUSASTHE EN ‘ ERKHOMAI 14 OI DE POLITAI AUTOU EMISOUN AUTON KAI APESTEILAN PRESBEIAN OPIS‘ AUTOU LEGONTES OU THELOMEN TOUTON BASILEUSAI EPH  MAS 15 KAI EGENETO EN T‘ EPANELTHEIN AUTON LABONTA T N BASILEIAN KAI EIPEN PH‘N TH NAI AUT‘ TOUS DOULOUS TOUTOUS OIS DED‘KEI TO ARGURION INA GNOI TI DIEPRAGMATEUSANTO 16 PAREGENETO DE O PR‘TOS LEG‘N KURIE   MNA SOU DEKA PROS RGASATO MNAS 17 KAI EIPEN AUT‘ EUGE AGATHE DOULE OTI EN ELAKHIST‘ PISTOS EGENOU ISTHI EXOUSIAN EKH‘N EPAN‘ DEKA POLE‘N 18 KAI  LTHEN O DEUTEROS LEG‘N   MNA SOU KURIE EPOI SEN PENTE MNAS 19 EIPEN DE KAI TOUT‘ KAI SU EPAN‘ GINOU PENTE POLE‘N 20 KAI O ETEROS  LTHEN LEG‘N KURIE IDOU   MNA SOU  N EIKHON APOKEIMEN N EN SOUDARI‘ 21 EPHOBOUM N GAR SE OTI ANTHR‘POS AUST ROS EI AIREIS O OUK ETH KAS KAI THERIZEIS O OUK ESPEIRAS 22 LEGEI AUT‘ EK TOU STOMATOS SOU KRIN‘ SE PON RE DOULE  DEIS OTI EG‘ ANTHR‘POS AUST ROS EIMI AIR‘N O OUK ETH KA KAI THERIZ‘N O OUK ESPEIRA 23 KAI DIA TI OUK ED‘KAS MOU TO ARGURION EPI TRAPEZAN KAG‘ ELTH‘N SUN TOK‘ AN AUTO EPRAXA 24 KAI TOIS PAREST‘SIN EIPEN ARATE AP AUTOU T N MNAN KAI DOTE T‘ TAS DEKA MNAS EKHONTI 25 KAI EIPAN AUT‘ KURIE EKHEI DEKA MNAS 26 LEG‘ UMIN OTI PANTI T‘ EKHONTI DOTH SETAI APO DE TOU M  EKHONTOS KAI O EKHEI ARTH SETAI 27 PL N TOUS EKHTHROUS MOU TOUTOUS TOUS M  THEL SANTAS ME BASILEUSAI EP AUTOUS AGAGETE ‘DE KAI KATASPHAXATE AUTOUS EMPROSTHEN MOU 28 KAI EIP‘N TAUTA EPOREUETO EMPROSTHEN ANABAIN‘N EIS IEROSOLUMA [Lc 19, 11-28]

| Jo 11, 17-44 |

17 ELTH‘N OUN O I SOUS EUREN AUTON TESSARAS  D   MERAS EKHONTA EN T‘ MN MEI‘ 18  N DE   B THANIA EGGUS T‘N IEROSOLUM‘N ‘S APO STADI‘N DEKAPENTE 19 POLLOI DE EK T‘N IOUDAI‘N EL LUTHEISAN PROS T N MARTHAN KAI MARIAM INA PARAMUTH S‘NTAI AUTAS PERI TOU ADELPHOU 20   OUN MARTHA ‘S  KOUSEN OTI I SOUS ERKHETAI UP NT SEN AUT‘ MARIAM DE EN T‘ OIK‘ EKATHEZETO 21 EIPEN OUN   MARTHA PROS TON I SOUN KURIE EI  S ‘DE OUK AN APETHANEN O ADELPHOS MOU 22 {ALLA} KAI NUN OIDA OTI OSA AN AIT S  TON THEON D‘SEI SOI O THEOS 23 LEGEI AUT  O I SOUS ANAST SETAI O ADELPHOS SOU 24 LEGEI AUT‘   MARTHA OIDA OTI ANAST SETAI EN T  ANASTASEI EN T  ESKHAT   MERA 25 EIPEN AUT  O I SOUS EG‘ EIMI   ANASTASIS KAI   Z‘  O PISTEU‘N EIS EME KAN APOTHAN  Z SETAI 26 KAI PAS O Z‘N KAI PISTEU‘N EIS EME OU M  APOTHAN  EIS TON AI‘NA PISTEUEIS TOUTO 27 LEGEI AUT‘ NAI KURIE EG‘ PEPISTEUKA OTI SU EI O KHRISTOS O UIOS TOU THEOU O EIS TON KOSMON ERKHOMENOS 28 KAI TOUTO EIPOUSA AP LTHEN KAI EPH‘N SEN MARIAM T N ADELPH N AUT S LATHRA EIPOUSA O DIDASKALOS PARESTIN KAI PH‘NEI SE 29 EKEIN  DE ‘S  KOUSEN  GERTH  TAKHU KAI  RKHETO PROS AUTON 30 OUP‘ DE EL LUTHEI O I SOUS EIS T N K‘M N ALL  N ETI EN T‘ TOP‘ OPOU UP NT SEN AUT‘   MARTHA 31 OI OUN IOUDAIOI OI ONTES MET AUT S EN T  OIKIA KAI PARAMUTHOUMENOI AUT N IDONTES T N MARIAM OTI TAKHE‘S ANEST  KAI EX LTHEN  KOLOUTH SAN AUT  DOXANTES OTI UPAGEI EIS TO MN MEION INA KLAUS  EKEI 32   OUN MARIAM ‘S  LTHEN OPOU  N I SOUS IDOUSA AUTON EPESEN AUTOU PROS TOUS PODAS LEGOUSA AUT‘ KURIE EI  S ‘DE OUK AN MOU APETHANEN O ADELPHOS 33 I SOUS OUN ‘S EIDEN AUT N KLAIOUSAN KAI TOUS SUNELTHONTAS AUT  IOUDAIOUS KLAIONTAS ENEBRIM SATO T‘ PNEUMATI KAI ETARAXEN EAUTON 34 KAI EIPEN POU TETHEIKATE AUTON LEGOUSIN AUT‘ KURIE ERKHOU KAI IDE 35 EDAKRUSEN O I SOUS 36 ELEGON OUN OI IOUDAIOI IDE P‘S EPHILEI AUTON 37 TINES DE EX AUT‘N EIPAN OUK EDUNATO OUTOS O ANOIXAS TOUS OPHTHALMOUS TOU TUPHLOU POI SAI INA KAI OUTOS M  APOTHAN  38 I SOUS OUN PALIN EMBRIM‘MENOS EN EAUT‘ ERKHETAI EIS TO MN MEION  N DE SP LAION KAI LITHOS EPEKEITO EP AUT‘ 39 LEGEI O I SOUS ARATE TON LITHON LEGEI AUT‘   ADELPH  TOU TETELEUT KOTOS MARTHA KURIE  D  OZEI TETARTAIOS GAR ESTIN 40 LEGEI AUT  O I SOUS OUK EIPON SOI OTI EAN PISTEUS S OPS  T N DOXAN TOU THEOU 41  RAN OUN TON LITHON O DE I SOUS  REN TOUS OPHTHALMOUS AN‘ KAI EIPEN PATER EUKHARIST‘ SOI OTI  KOUSAS MOU 42 EG‘ DE  DEIN OTI PANTOTE MOU AKOUEIS ALLA DIA TON OKHLON TON PERIEST‘TA EIPON INA PISTEUS‘SIN OTI SU ME APESTEILAS 43 KAI TAUTA EIP‘N PH‘N  MEGAL  EKRAUGASEN LAZARE DEURO EX‘ 44 EX LTHEN O TETHN K‘S DEDEMENOS TOUS PODAS KAI TAS KHEIRAS KEIRIAIS KAI   OPSIS AUTOU SOUDARI‘ PERIEDEDETO LEGEI AUTOIS O I SOUS LUSATE AUTON KAI APHETE AUTON UPAGEIN [Jo 11, 17-44]

| Jo 11, 45-53 |

45 POLLOI OUN EK T‘N IOUDAI‘N OI ELTHONTES PROS T N MARIAM KAI THEASAMENOI A EPOI SEN EPISTEUSAN EIS AUTON 46 TINES DE EX AUT‘N AP LTHON PROS TOUS PHARISAIOUS KAI EIPAN AUTOIS A EPOI SEN I SOUS 47 SUN GAGON OUN OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI SUNEDRION KAI ELEGON TI POIOUMEN OTI OUTOS O ANTHR‘POS POLLA POIEI S MEIA 48 EAN APH‘MEN AUTON OUT‘S PANTES PISTEUSOUSIN EIS AUTON KAI ELEUSONTAI OI R‘MAIOI KAI AROUSIN  M‘N KAI TON TOPON KAI TO ETHNOS 49 EIS DE TIS EX AUT‘N KAIAPHAS ARKHIEREUS ‘N TOU ENIAUTOU EKEINOU EIPEN AUTOIS UMEIS OUK OIDATE OUDEN 50 OUDE LOGIZESTHE OTI SUMPHEREI UMIN INA EIS ANTHR‘POS APOTHAN  UPER TOU LAOU KAI M  OLON TO ETHNOS APOL TAI 51 TOUTO DE APH EAUTOU OUK EIPEN ALLA ARKHIEREUS ‘N TOU ENIAUTOU EKEINOU EPROPH TEUSEN OTI EMELLEN I SOUS APOTHN SKEIN UPER TOU ETHNOUS 52 KAI OUKH UPER TOU ETHNOUS MONON ALL INA KAI TA TEKNA TOU THEOU TA DIESKORPISMENA SUNAGAG  EIS EN 53 AP EKEIN S OUN T S  MERAS EBOULEUSANTO INA APOKTEIN‘SIN AUTON [Jo 11, 45-53]

| Jo 11, 54 |

54 O OUN I SOUS OUKETI PARR SIA PERIEPATEI EN TOIS IOUDAIOIS ALLA AP LTHEN EKEITHEN EIS T N KH‘RAN EGGUS T S ER MOU EIS EPHRAIM LEGOMEN N POLIN KAKEI EMEINEN META T‘N MATH T‘N [Jo 11, 54]

| Jo 11, 55-57 |

55  N DE EGGUS TO PASKHA T‘N IOUDAI‘N KAI ANEB SAN POLLOI EIS IEROSOLUMA EK T S KH‘RAS PRO TOU PASKHA INA AGNIS‘SIN EAUTOUS 56 EZ TOUN OUN TON I SOUN KAI ELEGON MET ALL L‘N EN T‘ IER‘ EST KOTES TI DOKEI UMIN OTI OU M  ELTH  EIS T N EORT N 57 DED‘KEISAN DE OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI ENTOLAS INA EAN TIS GN‘ POU ESTIN M NUS  OP‘S PIAS‘SIN AUTON [Jo 11, 55-57]

| Mt (26, 6-13) | Mc (14, 3-9) | Jo 12, 1-11 |

1 O OUN I SOUS PRO EX  MER‘N TOU PASKHA  LTHEN EIS B THANIAN OPOU  N LAZAROS ON  GEIREN EK NEKR‘N I SOUS [Jo 12, 1] 3 KAI [Mc 14, 3] 6 TOU DE I SOU GENOMENOU EN B THANIA [Mt 26, 6] (ONTOS AUTOU EN B THANIA) EN T  OIKIA SIM‘NOS TOU LEPROU [Mc 14, 3] 12 EPOI SAN OUN AUT‘ DEIPNON EKEI KAI   MARTHA DI KONEI O DE LAZAROS EIS  N EK T‘N ANAKEIMEN‘N SUN AUT‘ [Jo 12, 2] KATAKEIMENOU AUTOU  LTHEN [Mc 14, 3] [KAI] 7 PROS LTHEN AUT‘ GUN  [Mt 26, 7] EKHOUSA ALABASTRON MUROU NARDOU PISTIK S POLUTELOUS [Mc 14, 3] (BARUTIMOU) KAI [Mt 26, 7] SUNTRIPSASA T N ALABASTRON [Mc 14, 3] KATEKHEEN EPI T S KEPHAL S AUTOU ANAKEIMENOU [Mt 26, 7] 3   OUN MARIAM LABOUSA LITRAN MUROU NARDOU PISTIK S POLUTIMOU  LEIPSEN TOUS PODAS TOU I SOU KAI EXEMAXEN TAIS THRIXIN AUT S TOUS PODAS AUTOU   DE OIKIA EPL R‘TH  EK T S OSM S TOU MUROU [Jo 12, 3] 8 IDONTES DE OI MATH TAI  GANAKT SAN [Mt 26, 8] (4  SAN DE TINES AGANAKTOUNTES PROS EAUTOUS [Mc 14, 4]) LEGONTES [Mt 26, 8] EIS TI   AP‘LEIA AUT  TOU MUROU GEGONEN 5  DUNATO GAR TOUTO TO MURON PRATH NAI [Mc 14, 4-5] POLLOU [Mt 26, 9] EPAN‘ D NARI‘N TRIAKOSI‘N KAI DOTH NAI TOIS PT‘KHOIS [Mc 14, 5] 4 LEGEI DE IOUDAS O ISKARI‘T S EIS {EK} T‘N MATH T‘N AUTOU O MELL‘N AUTON PARADIDONAI 5 DIA TI TOUTO TO MURON OUK EPRATH  TRIAKOSI‘N D NARI‘N KAI EDOTH  PT‘KHOIS 6 EIPEN DE TOUTO OUKH OTI PERI T‘N PT‘KH‘N EMELEN AUT‘ ALL OTI KLEPT S  N KAI TO GL‘SSOKOMON EKH‘N TA BALLOMENA EBASTAZEN [Jo 12, 4-6] KAI ENEBRIM‘NTO AUT  [Mc 14, 5] 10 GNOUS DE O I SOUS EIPEN [Mt 26, 10] OUN [Jo 12, 7] AUTOIS [Mt 26, 10] APHETE AUT N [Mc 14, 6] (APHES AUT N [Jo 12, 7]) TI (AUT ) KOPOUS PAREKHETE [Mc 14, 6] T  GUNAIKI ERGON GAR KALON  RGASATO EIS EME [Mt 26, 10] (EN EMOI [Mc 14, 6]) INA EIS T N  MERAN TOU ENTAPHIASMOU MOU T R S  AUTO [Jo 12, 7] 7 PANTOTE GAR TOUS PT‘KHOUS EKHETE METH EAUT‘N KAI OTAN THEL TE DUNASTHE AUTOIS EU POI SAI EME DE OU PANTOTE EKHETE 8 O ESKHEN EPOI SEN [Mc 14, 7-8] 12 BALOUSA GAR AUT  TO MURON TOUTO EPI TOU S‘MATOS MOU PROS TO ENTAPHIASAI ME EPOI SEN [Mt 26, 12] PROELABEN MURISAI TO S‘MA MOU EIS TON ENTAPHIASMON 9 AM N DE LEG‘ UMIN [Mc 14, 8-9] OPOU EAN K RUKHTH  TO EUAGGELION TOUTO [Mt 26, 13] EIS OLON TON KOSMON [Mc 14, 9] (EN OL‘ T‘ KOSM‘) LAL TH SETAI KAI O EPOI SEN AUT  EIS MN MOSUNON AUT S [Mt 26, 13] 9 EGN‘ OUN {O} OKHLOS POLUS EK T‘N IOUDAI‘N OTI EKEI ESTIN KAI  LTHON OU DIA TON I SOUN MONON ALL INA KAI TON LAZARON ID‘SIN ON  GEIREN EK NEKR‘N 10 EBOULEUSANTO DE OI ARKHIEREIS INA KAI TON LAZARON APOKTEIN‘SIN 11 OTI POLLOI DI AUTON UP GON T‘N IOUDAI‘N KAI EPISTEUON EIS TON I SOUN [Jo 12, 9-11]

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Õndice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting