Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
TESSAR‘N EUAGGELI‘N SUMPH‘NIA (12)

| Mt 28, 1-8a | Mc 16, 1-8 | Lc 24, 1-9a | Jo 20, 1-2 |

1 KAI DIAGENOMENOU TOU SABBATOU MARIA   MAGDAL N  KAI MARIA   {TOU} IAK‘BOU KAI SAL‘M   GORASAN AR‘MATA INA ELTHOUSAI ALEIPS‘SIN AUTON [Mc 16, 1] 1 OPSE DE SABBAT‘N T  EPIPH‘SKOUS  EIS MIAN SABBAT‘N  LTHEN MARIAM   MAGDAL N  KAI   ALL  MARIA THE‘R SAI TON TAPHON 2 KAI IDOU SEISMOS EGENETO MEGAS AGGELOS GAR KURIOU KATABAS EX OURANOU KAI PROSELTH‘N APEKULISEN TON LITHON KAI EKATH TO EPAN‘ AUTOU 3  N DE   EIDEA AUTOU ‘S ASTRAP  KAI TO ENDUMA AUTOU LEUKON ‘S KHI‘N 4 APO DE TOU PHOBOU AUTOU ESEISTH SAN OI T ROUNTES KAI EGEN TH SAN ‘S NEKROI [Mt 28, 1-4] 2 KAI LIAN PR‘I [Mc 16, 2] 1 T  DE MIA T‘N SABBAT‘N ORTHROU BATHE‘S [Lc 24, 1] MARIA   MAGDAL N  ERKHETAI PR‘I SKOTIAS ETI OUS S EIS TO MN MEION KAI BLEPEI TON LITHON  RMENON EK TOU MN MEIOU 2 TREKHEI OUN KAI ERKHETAI PROS SIM‘NA PETRON KAI PROS TON ALLON MATH T N ON EPHILEI O I SOUS KAI LEGEI AUTOIS  RAN TON KURION EK TOU MN MEIOU KAI OUK OIDAMEN POU ETH KAN AUTON [Jo 20, 1-2] ERKHONTAI [AUTAI] EPI TO MN MEION ANATEILANTOS TOU  LIOU [Mc 16, 2] EPI TO MN MA  LTHON PHEROUSAI A  TOIMASAN AR‘MATA [Lc 24, 1] 3 KAI ELEGON PROS EAUTAS TIS APOKULISEI  MIN TON LITHON EK T S THURAS TOU MN MEIOU 4 KAI ANABLEPSASAI [Mc 16, 3-4] 2 EURON DE TON LITHON APOKEKULISMENON APO TOU MN MEIOU [Lc 24, 2] THE‘ROUSIN OTI APOKEKULISTAI O LITHOS  N GAR MEGAS SPHODRA 5 KAI [Mc 16, 4-5] 3 EISELTHOUSAI DE [Lc 24, 3] EIS TO MN MEION [Mc 16, 5] OUKH EURON TO S‘MA TOU KURIOU I SOU 4 KAI EGENETO EN T‘ APOREISTHAI AUTAS PERI TOUTOU [Lc 24, 3-4] EIDON NEANISKON KATH MENON EN TOIS DEXIOIS PERIBEBL MENON STOL N LEUK N [Mc 16, 5] (/ KAI IDOU ANDRES DUO EPEST SAN AUTAIS EN ESTH TI ASTRAPTOUS  [Lc 24, 4]) KAI EXETHAMB TH SAN [Mc 16, 5] 5 EMPHOB‘N DE GENOMEN‘N AUT‘N KAI KLINOUS‘N TA PROS‘PA EIS T N G N [Lc 24, 5] 5 APOKRITHEIS DE O AGGELOS EIPEN TAIS GUNAIXIN [Mt 28, 5] (LEGEI AUTAIS [Mc 16, 6]) M  PHOBEISTHE UMEIS [Mt 28, 5] (M  EKTHAMBEISTHE [Mc 16, 6]) OIDA GAR OTI I SOUN [Mt 28, 5] Z TEITE TON NAZAR NON TON ESTAUR‘MENON [Mc 16, 6] (/ EIPAN PROS AUTAS ) TI Z TEITE TON Z‘NTA META T‘N NEKR‘N 6 OUK ESTIN ‘DE ALLA  GERTH  [Lc 24, 5-6] GAR KATH‘S EIPEN DEUTE IDETE TON TOPON OPOU EKEITO [Mt 28, 6] IDE O TOPOS OPOU ETH KAN AUTON [Mc 16, 6] MN STH TE ‘S ELAL SEN UMIN ETI ‘N EN T  GALILAIA 7 LEG‘N TON UION TOU ANTHR‘POU OTI DEI PARADOTH NAI EIS KHEIRAS ANTHR‘P‘N AMART‘L‘N KAI STAUR‘TH NAI KAI T  TRIT   MERA ANAST NAI 8 KAI EMN STH SAN T‘N R MAT‘N AUTOU [Lc 24, 6-8] 7 ALLA UPAGETE [Mc 16, 7] 7 KAI TAKHU POREUTHEISAI EIPATE TOIS MATH TAIS AUTOU [Mt 28, 7] KAI T‘ PETR‘ OTI [Mc 16, 7]  GERTH  APO T‘N NEKR‘N KAI IDOU PROAGEI UMAS EIS T N GALILAIAN [Mt 28, 7] EKEI AUTON OPSESTHE KATH‘S EIPEN UMIN [Mc 16, 7] IDOU EIPON UMIN [Mt 28, 7] 8 KAI EXELTHOUSAI EPHUGON APO TOU MN MEIOU EIKHEN GAR AUTAS TROMOS KAI EKSTASIS KAI OUDENI OUDEN EIPAN EPHOBOUNTO GAR [Mc 16, 8]

| Lc (24, 12) | Jo 20, 3-10 |

12 O DE PETROS ANASTAS EDRAMEN EPI TO MN MEION [Lc 24, 12] 3 EX LTHEN OUN O PETROS KAI O ALLOS MATH T S KAI  RKHONTO EIS TO MN MEION 4 ETREKHON DE OI DUO OMOU KAI O ALLOS MATH T S PROEDRAMEN TAKHION TOU PETROU KAI  LTHEN PR‘TOS EIS TO MN MEION 5 KAI PARAKUPSAS BLEPEI KEIMENA TA OTHONIA OU MENTOI EIS LTHEN 6 ERKHETAI OUN KAI SIM‘N PETROS AKOLOUTH‘N AUT‘ KAI EIS LTHEN EIS TO MN MEION [Jo 20, 3-6] KAI PARAKUPSAS BLEPEI [Lc 24, 12] (THE‘REI) TA OTHONIA KEIMENA [Jo 20, 6] MONA [Lc 24, 12] 7 KAI TO SOUDARION O  N EPI T S KEPHAL S AUTOU OU META T‘N OTHONI‘N KEIMENON ALLA KH‘RIS ENTETULIGMENON EIS ENA TOPON 8 TOTE OUN EIS LTHEN KAI O ALLOS MATH T S O ELTH‘N PR‘TOS EIS TO MN MEION KAI EIDEN KAI EPISTEUSEN 9 OUDEP‘ GAR  DEISAN T N GRAPH N OTI DEI AUTON EK NEKR‘N ANAST NAI [Jo 20, 7-9] KAI AP LTHEN [O PETROS] PROS EAUTON THAUMAZ‘N TO GEGONOS [Lc 24, 12] 10 AP LTHON OUN PALIN PROS AUTOUS OI MATH TAI [Jo 20, 10]

| Mc 16, 9-11 | Jo 20, 11-18 |

{{9 ANASTAS DE PR‘I PR‘T  SABBATOU EPHAN  PR‘TON MARIA T  MAGDAL N  PAR  S EKBEBL KEI EPTA DAIMONIA [Mc 16, 9]}} 11 MARIA DE EIST KEI PROS T‘ MN MEI‘ EX‘ KLAIOUSA ‘S OUN EKLAIEN PAREKUPSEN EIS TO MN MEION 12 KAI THE‘REI DUO AGGELOUS EN LEUKOIS KATHEZOMENOUS ENA PROS T  KEPHAL  KAI ENA PROS TOIS POSIN OPOU EKEITO TO S‘MA TOU I SOU 13 KAI LEGOUSIN AUT  EKEINOI GUNAI TI KLAIEIS LEGEI AUTOIS OTI  RAN TON KURION MOU KAI OUK OIDA POU ETH KAN AUTON 14 TAUTA EIPOUSA ESTRAPH  EIS TA OPIS‘ KAI THE‘REI TON I SOUN EST‘TA KAI OUK  DEI OTI I SOUS ESTIN 15 LEGEI AUT  I SOUS GUNAI TI KLAIEIS TINA Z TEIS EKEIN  DOKOUSA OTI O K POUROS ESTIN LEGEI AUT‘ KURIE EI SU EBASTASAS AUTON EIPE MOI POU ETH KAS AUTON KAG‘ AUTON AR‘ 16 LEGEI AUT  I SOUS MARIAM STRAPHEISA EKEIN  LEGEI AUT‘ EBRAISTI RABBOUNI O LEGETAI DIDASKALE 17 LEGEI AUT  I SOUS M  MOU APTOU OUP‘ GAR ANABEB KA PROS TON PATERA POREUOU DE PROS TOUS ADELPHOUS MOU KAI EIPE AUTOIS ANABAIN‘ PROS TON PATERA MOU KAI PATERA UM‘N KAI THEON MOU KAI THEON UM‘N 18 ERKHETAI MARIAM   MAGDAL N  AGGELLOUSA TOIS MATH TAIS OTI E‘RAKA TON KURION KAI TAUTA EIPEN AUT  [Jo 20, 11-18] {{10 EKEIN  POREUTHEISA AP GGEILEN TOIS MET AUTOU GENOMENOIS PENTHOUSI KAI KLAIOUSIN 11 KAKEINOI AKOUSANTES OTI Z  KAI ETHEATH  UP AUT S  PIST SAN [Mc 16, 10-11]}}

| Mt 28, 8-10 | Lc 24, 9-11 |

8 KAI APELTHOUSAI TAKHU APO TOU MN MEIOU META PHOBOU KAI KHARAS MEGAL S EDRAMON APAGGEILAI TOIS MATH TAIS AUTOU 9 KAI IDOU I SOUS UP NT SEN AUTAIS LEG‘N KHAIRETE AI DE PROSELTHOUSAI EKRAT SAN AUTOU TOUS PODAS KAI PROSEKUN SAN AUT‘ 10 TOTE LEGEI AUTAIS O I SOUS M  PHOBEISTHE UPAGETE APAGGEILATE TOIS ADELPHOIS MOU INA APELTH‘SIN EIS T N GALILAIAN KAKEI ME OPSONTAI [Mt 28, 8-10] 9 KAI UPOSTREPSASAI APO TOU MN MEIOU AP GGEILAN TAUTA PANTA TOIS ENDEKA KAI PASIN TOIS LOIPOIS 10  SAN DE   MAGDAL N  MARIA KAI I‘ANNA KAI MARIA   IAK‘BOU KAI AI LOIPAI SUN AUTAIS ELEGON PROS TOUS APOSTOLOUS TAUTA 11 KAI EPHAN SAN EN‘PION AUT‘N ‘SEI L ROS TA R MATA TAUTA KAI  PISTOUN AUTAIS [Lc 24, 9-11]

| Mt 28, 11-15 |

11 POREUOMEN‘N DE AUT‘N IDOU TINES T S KOUST‘DIAS ELTHONTES EIS T N POLIN AP GGEILAN TOIS ARKHIEREUSIN APANTA TA GENOMENA 12 KAI SUNAKHTHENTES META T‘N PRESBUTER‘N SUMBOULION TE LABONTES ARGURIA IKANA ED‘KAN TOIS STRATI‘TAIS 13 LEGONTES EIPATE OTI OI MATH TAI AUTOU NUKTOS ELTHONTES EKLEPSAN AUTON  M‘N KOIM‘MEN‘N 14 KAI EAN AKOUSTH  TOUTO EPI TOU  GEMONOS  MEIS PEISOMEN {AUTON} KAI UMAS AMERIMNOUS POI SOMEN 15 OI DE LABONTES TA ARGURIA EPOI SAN ‘S EDIDAKHTH SAN KAI DIEPH MISTH  O LOGOS OUTOS PARA IOUDAIOIS MEKHRI T S S MERON { MERAS} [Mt 28, 11-15]

| Mc 16, 12-13 | Lc 24, 13-35 |

{{12 META DE TAUTA DUSIN EX AUT‘N PERIPATOUSIN EPHANER‘TH  EN ETERA MORPH  POREUOMENOIS EIS AGRON [Mc 16, 12]}} 13 KAI IDOU DUO EX AUT‘N EN AUT  T   MERA  SAN POREUOMENOI EIS K‘M N APEKHOUSAN STADIOUS EX KONTA APO IEROUSAL M   ONOMA EMMAOUS 14 KAI AUTOI ‘MILOUN PROS ALL LOUS PERI PANT‘N T‘N SUMBEB KOT‘N TOUT‘N 15 KAI EGENETO EN T‘ OMILEIN AUTOUS KAI SUZ TEIN KAI AUTOS I SOUS EGGISAS SUNEPOREUETO AUTOIS 16 OI DE OPHTHALMOI AUT‘N EKRATOUNTO TOU M  EPIGN‘NAI AUTON 17 EIPEN DE PROS AUTOUS TINES OI LOGOI OUTOI OUS ANTIBALLETE PROS ALL LOUS PERIPATOUNTES KAI ESTATH SAN SKUTHR‘POI 18 APOKRITHEIS DE EIS ONOMATI KLEOPAS EIPEN PROS AUTON SU MONOS PAROIKEIS IEROUSAL M KAI OUK EGN‘S TA GENOMENA EN AUT  EN TAIS  MERAIS TAUTAIS 19 KAI EIPEN AUTOIS POIA OI DE EIPAN AUT‘ TA PERI I SOU TOU NAZAR NOU OS EGENETO AN R PROPH T S DUNATOS EN ERG‘ KAI LOG‘ ENANTION TOU THEOU KAI PANTOS TOU LAOU 20 OP‘S TE PARED‘KAN AUTON OI ARKHIEREIS KAI OI ARKHONTES  M‘N EIS KRIMA THANATOU KAI ESTAUR‘SAN AUTON 21  MEIS DE  LPIZOMEN OTI AUTOS ESTIN O MELL‘N LUTROUSTHAI TON ISRA L ALLA GE KAI SUN PASIN TOUTOIS TRIT N TAUT N  MERAN AGEI APH OU TAUTA EGENETO 22 ALLA KAI GUNAIKES TINES EX  M‘N EXEST SAN  MAS GENOMENAI ORTHRINAI EPI TO MN MEION 23 KAI M  EUROUSAI TO S‘MA AUTOU  LTHON LEGOUSAI KAI OPTASIAN AGGEL‘N E‘RAKENAI OI LEGOUSIN AUTON Z N 24 KAI AP LTHON TINES T‘N SUN  MIN EPI TO MN MEION KAI EURON OUT‘S KATH‘S KAI AI GUNAIKES EIPON AUTON DE OUK EIDON 25 KAI AUTOS EIPEN PROS AUTOUS ‘ ANO TOI KAI BRADEIS T  KARDIA TOU PISTEUEIN EPI PASIN OIS ELAL SAN OI PROPH TAI 26 OUKHI TAUTA EDEI PATHEIN TON KHRISTON KAI EISELTHEIN EIS T N DOXAN AUTOU 27 KAI ARXAMENOS APO M‘USE‘S KAI APO PANT‘N T‘N PROPH T‘N DIERM NEUSEN AUTOIS EN PASAIS TAIS GRAPHAIS TA PERI EAUTOU 28 KAI  GGISAN EIS T N K‘M N OU EPOREUONTO KAI AUTOS PROSEPOI SATO PORR‘TERON POREUESTHAI 29 KAI PAREBIASANTO AUTON LEGONTES MEINON METH  M‘N OTI PROS ESPERAN ESTIN KAI KEKLIKEN  D     MERA KAI EIS LTHEN TOU MEINAI SUN AUTOIS 30 KAI EGENETO EN T‘ KATAKLITH NAI AUTON MET AUT‘N LAB‘N TON ARTON EULOG SEN KAI KLASAS EPEDIDOU AUTOIS 31 AUT‘N DE DI NOIKHTH SAN OI OPHTHALMOI KAI EPEGN‘SAN AUTON KAI AUTOS APHANTOS EGENETO AP AUT‘N 32 KAI EIPAN PROS ALL LOUS OUKHI   KARDIA  M‘N KAIOMEN   N {EN  MIN} ‘S ELALEI  MIN EN T  OD‘ ‘S DI NOIGEN  MIN TAS GRAPHAS [Lc 24, 13-32] {{13 KAKEINOI APELTHONTES AP GGEILAN TOIS LOIPOIS [Mc 16, 13]}} 33 KAI ANASTANTES AUT  T  ‘RA UPESTREPSAN EIS IEROUSAL M KAI EURON  THROISMENOUS TOUS ENDEKA KAI TOUS SUN AUTOIS 34 LEGONTAS OTI ONT‘S  GERTH  O KURIOS KAI ‘PHTH  SIM‘NI 35 KAI AUTOI EX GOUNTO TA EN T  OD‘ KAI ‘S EGN‘STH  AUTOIS EN T  KLASEI TOU ARTOU [Lc 24, 33-35] {{OUDE EKEINOIS EPISTEUSAN [Mc 16, 13]}}

| Mc 16, 14 | Lc 24, 36-43 | Jo 20, 19-23 |

{{14 USTERON {DE} ANAKEIMENOIS AUTOIS TOIS ENDEKA EPHANER‘TH  [Mc 16, 14]}} 19 OUS S OUN OPSIAS T   MERA EKEIN  T  MIA SABBAT‘N KAI T‘N THUR‘N KEKLEISMEN‘N OPOU  SAN OI MATH TAI DIA TON PHOBON T‘N IOUDAI‘N [Jo 20, 19] 36 TAUTA DE AUT‘N LALOUNT‘N [Lc 24, 36]  LTHEN [Jo 20, 19] AUTOS [Lc 24, 36] O I SOUS KAI EST  EIS TO MESON [Jo 20, 19] (EN MES‘) AUT‘N KAI LEGEI AUTOIS EIR N  UMIN 37 PTO THENTES DE KAI EMPHOBOI GENOMENOI EDOKOUN PNEUMA THE‘REIN [Lc 24, 36-37] {{KAI ‘NEIDISEN T N APISTIAN AUT‘N KAI SKL ROKARDIAN OTI TOIS THEASAMENOIS AUTON EG GERMENON OUK EPISTEUSAN [Mc 16, 14]}} 38 KAI EIPEN AUTOIS TI TETARAGMENOI ESTE KAI DIA TI DIALOGISMOI ANABAINOUSIN EN T  KARDIA UM‘N 39 IDETE TAS KHEIRAS MOU KAI TOUS PODAS MOU OTI EG‘ EIMI AUTOS PS LAPH SATE ME KAI IDETE OTI PNEUMA SARKA KAI OSTEA OUK EKHEI KATH‘S EME THE‘REITE EKHONTA 40 KAI TOUTO EIP‘N EDEIXEN AUTOIS TAS KHEIRAS KAI TOUS PODAS [Lc 24, 38-40] KAI T N PLEURAN [...] EKHAR SAN OUN OI MATH TAI IDONTES TON KURION [Jo 20, 20] 41 ETI DE APISTOUNT‘N AUT‘N APO T S KHARAS KAI THAUMAZONT‘N EIPEN AUTOIS EKHETE TI BR‘SIMON ENTHADE 42 OI DE EPED‘KAN AUT‘ IKHTHUOS OPTOU MEROS 43 KAI LAB‘N EN‘PION AUT‘N EPHAGEN [Lc 24, 41-43] 21 EIPEN OUN AUTOIS {O I SOUS} PALIN EIR N  UMIN KATH‘S APESTALKEN ME O PAT R KAG‘ PEMP‘ UMAS 22 KAI TOUTO EIP‘N ENEPHUS SEN KAI LEGEI AUTOIS LABETE PNEUMA AGION 23 AN TIN‘N APH TE TAS AMARTIAS APHE‘NTAI AUTOIS AN TIN‘N KRAT TE KEKRAT NTAI [Jo 20, 21-23]

| Jo 20, 24-25 |

24 TH‘MAS DE EIS EK T‘N D‘DEKA O LEGOMENOS DIDUMOS OUK  N MET AUT‘N OTE  LTHEN I SOUS 25 ELEGON OUN AUT‘ OI ALLOI MATH TAI E‘RAKAMEN TON KURION O DE EIPEN AUTOIS EAN M  ID‘ EN TAIS KHERSIN AUTOU TON TUPON T‘N  L‘N KAI BAL‘ TON DAKTULON MOU EIS TON TUPON T‘N  L‘N KAI BAL‘ MOU T N KHEIRA EIS T N PLEURAN AUTOU OU M  PISTEUS‘ [Jo 20, 24-25]

| Jo 20, 26-29 |

26 KAI METH  MERAS OKT‘ PALIN  SAN ES‘ OI MATH TAI AUTOU KAI TH‘MAS MET AUT‘N ERKHETAI O I SOUS T‘N THUR‘N KEKLEISMEN‘N KAI EST  EIS TO MESON KAI EIPEN EIR N  UMIN 27 EITA LEGEI T‘ TH‘MA PHERE TON DAKTULON SOU ‘DE KAI IDE TAS KHEIRAS MOU KAI PHERE T N KHEIRA SOU KAI BALE EIS T N PLEURAN MOU KAI M  GINOU APISTOS ALLA PISTOS 28 APEKRITH  TH‘MAS KAI EIPEN AUT‘ O KURIOS MOU KAI O THEOS MOU 29 LEGEI AUT‘ O I SOUS OTI E‘RAKAS ME PEPISTEUKAS MAKARIOI OI M  IDONTES KAI PISTEUSANTES [Jo 20, 26-29]

| Jo 21, 1-24 |

1 META TAUTA EPHANER‘SEN EAUTON PALIN O I SOUS TOIS MATH TAIS EPI T S THALASS S T S TIBERIADOS EPHANER‘SEN DE OUT‘S 2  SAN OMOU SIM‘N PETROS KAI TH‘MAS O LEGOMENOS DIDUMOS KAI NATHANA L O APO KANA T S GALILAIAS KAI OI TOU ZEBEDAIOU KAI ALLOI EK T‘N MATH T‘N AUTOU DUO 3 LEGEI AUTOIS SIM‘N PETROS UPAG‘ ALIEUEIN LEGOUSIN AUT‘ ERKHOMETHA KAI  MEIS SUN SOI EX LTHON KAI ENEB SAN EIS TO PLOION KAI EN EKEIN  T  NUKTI EPIASAN OUDEN 4 PR‘IAS DE  D  GENOMEN S EST  I SOUS EIS TON AIGIALON OU MENTOI  DEISAN OI MATH TAI OTI I SOUS ESTIN 5 LEGEI OUN AUTOIS {O} I SOUS PAIDIA M  TI PROSPHAGION EKHETE APEKRITH SAN AUT‘ OU 6 O DE EIPEN AUTOIS BALETE EIS TA DEXIA MER  TOU PLOIOU TO DIKTUON KAI EUR SETE EBALON OUN KAI OUKETI AUTO ELKUSAI ISKHUON APO TOU PL THOUS T‘N IKHTHU‘N 7 LEGEI OUN O MATH T S EKEINOS ON  GAPA O I SOUS T‘ PETR‘ O KURIOS ESTIN SIM‘N OUN PETROS AKOUSAS OTI O KURIOS ESTIN TON EPENDUT N DIEZ‘SATO  N GAR GUMNOS KAI EBALEN EAUTON EIS T N THALASSAN 8 OI DE ALLOI MATH TAI T‘ PLOIARI‘  LTHON OU GAR  SAN MAKRAN APO T S G S ALLA ‘S APO P KH‘N DIAKOSI‘N SURONTES TO DIKTUON T‘N IKHTHU‘N 9 ‘S OUN APEB SAN EIS T N G N BLEPOUSIN ANTHRAKIAN KEIMEN N KAI OPSARION EPIKEIMENON KAI ARTON 10 LEGEI AUTOIS O I SOUS ENEGKATE APO T‘N OPSARI‘N ‘N EPIASATE NUN 11 ANEB  OUN SIM‘N PETROS KAI EILKUSEN TO DIKTUON EIS T N G N MESTON IKHTHU‘N MEGAL‘N EKATON PENT KONTA TRI‘N KAI TOSOUT‘N ONT‘N OUK ESKHISTH  TO DIKTUON 12 LEGEI AUTOIS O I SOUS DEUTE ARIST SATE OUDEIS DE ETOLMA T‘N MATH T‘N EXETASAI AUTON SU TIS EI EIDOTES OTI O KURIOS ESTIN 13 ERKHETAI I SOUS KAI LAMBANEI TON ARTON KAI DID‘SIN AUTOIS KAI TO OPSARION OMOI‘S 14 TOUTO  D  TRITON EPHANER‘TH  I SOUS TOIS MATH TAIS EGERTHEIS EK NEKR‘N 15 OTE OUN  RIST SAN LEGEI T‘ SIM‘NI PETR‘ O I SOUS SIM‘N I‘ANNOU AGAPAS ME PLEON TOUT‘N LEGEI AUT‘ NAI KURIE SU OIDAS OTI PHIL‘ SE LEGEI AUT‘ BOSKE TA ARNIA MOU 16 LEGEI AUT‘ PALIN DEUTERON SIM‘N I‘ANNOU AGAPAS ME LEGEI AUT‘ NAI KURIE SU OIDAS OTI PHIL‘ SE LEGEI AUT‘ POIMAINE TA PROBATA MOU 17 LEGEI AUT‘ TO TRITON SIM‘N I‘ANNOU PHILEIS ME ELUP TH  O PETROS OTI EIPEN AUT‘ TO TRITON PHILEIS ME KAI LEGEI AUT‘ KURIE PANTA SU OIDAS SU GIN‘SKEIS OTI PHIL‘ SE LEGEI AUT‘ {O I SOUS} BOSKE TA PROBATA MOU 18 AM N AM N LEG‘ SOI OTE  S NE‘TEROS EZ‘NNUES SEAUTON KAI PERIEPATEIS OPOU  THELES OTAN DE G RAS S EKTENEIS TAS KHEIRAS SOU KAI ALLOS SE Z‘SEI KAI OISEI OPOU OU THELEIS 19 TOUTO DE EIPEN S MAIN‘N POI‘ THANAT‘ DOXASEI TON THEON KAI TOUTO EIP‘N LEGEI AUT‘ AKOLOUTHEI MOI 20 EPISTRAPHEIS O PETROS BLEPEI TON MATH T N ON  GAPA O I SOUS AKOLOUTHOUNTA OS KAI ANEPESEN EN T‘ DEIPN‘ EPI TO ST THOS AUTOU KAI EIPEN KURIE TIS ESTIN O PARADIDOUS SE 21 TOUTON OUN ID‘N O PETROS LEGEI T‘ I SOU KURIE OUTOS DE TI 22 LEGEI AUT‘ O I SOUS EAN AUTON THEL‘ MENEIN E‘S ERKHOMAI TI PROS SE SU MOI AKOLOUTHEI 23 EX LTHEN OUN OUTOS O LOGOS EIS TOUS ADELPHOUS OTI O MATH T S EKEINOS OUK APOTHN SKEI OUK EIPEN DE AUT‘ O I SOUS OTI OUK APOTHN SKEI ALL EAN AUTON THEL‘ MENEIN E‘S ERKHOMAI {TI PROS SE} 24 OUTOS ESTIN O MATH T S O MARTUR‘N PERI TOUT‘N KAI O GRAPSAS TAUTA KAI OIDAMEN OTI AL TH S AUTOU   MARTURIA ESTIN [Jo 21, 1-24]

| Mt 28, 16-20 |

16 OI DE ENDEKA MATH TAI EPOREUTH SAN EIS T N GALILAIAN EIS TO OROS OU ETAXATO AUTOIS O I SOUS 17 KAI IDONTES AUTON PROSEKUN SAN OI DE EDISTASAN 18 KAI PROSELTH‘N O I SOUS ELAL SEN AUTOIS LEG‘N EDOTH  MOI PASA EXOUSIA EN OURAN‘ KAI EPI {T S} G S 19 POREUTHENTES OUN MATH TEUSATE PANTA TA ETHN  BAPTIZONTES AUTOUS EIS TO ONOMA TOU PATROS KAI TOU UIOU KAI TOU AGIOU PNEUMATOS 20 DIDASKONTES AUTOUS T REIN PANTA OSA ENETEILAM N UMIN KAI IDOU EG‘ METH UM‘N EIMI PASAS TAS  MERAS E‘S T S SUNTELEIAS TOU AI‘NOS [Mt 28, 16-20]

| Mc 16, 15-18 |

{{15 KAI EIPEN AUTOIS POREUTHENTES EIS TON KOSMON APANTA K RUXATE TO EUAGGELION PAS  T  KTISEI 16 O PISTEUSAS KAI BAPTISTHEIS S‘TH SETAI O DE APIST SAS KATAKRITH SETAI 17 S MEIA DE TOIS PISTEUSASIN TAUTA PARAKOLOUTH SEI EN T‘ ONOMATI MOU DAIMONIA EKBALOUSIN GL‘SSAIS LAL SOUSIN KAINAIS 18 {KAI EN TAIS KHERSIN} OPHEIS AROUSIN KAN THANASIMON TI PI‘SIN OU M  AUTOUS BLAPS  EPI ARR‘STOUS KHEIRAS EPITH SOUSIN KAI KAL‘S EXOUSIN [Mc 16, 15-18]}}

| (1 Cor 15, 3-7) |

3 PARED‘KA GAR UMIN EN PR‘TOIS O KAI PARELABON OTI KHRISTOS APETHANEN UPER T‘N AMARTI‘N  M‘N KATA TAS GRAPHAS 4 KAI OTI ETAPH  KAI OTI EG GERTAI T   MERA T  TRIT  KATA TAS GRAPHAS 5 KAI OTI ‘PHTH  K PHA EITA TOIS D‘DEKA 6 EPEITA ‘PHTH  EPAN‘ PENTAKOSIOIS ADELPHOIS EPHAPAX EX ‘N OI PLEIONES MENOUSIN E‘S ARTI TINES DE EKOIM TH SAN 7 EPEITA ‘PHTH  IAK‘B‘ EITA TOIS APOSTOLOIS PASIN [(1 Cor 15, 3-7)]

| Lc 24, 44-49 | (At 1, 1-5) |

1 TON MEN PR‘TON LOGON EPOI SAM N PERI PANT‘N ‘ THEOPHILE ‘N  RXATO O I SOUS POIEIN TE KAI DIDASKEIN 2 AKHRI  S  MERAS ENTEILAMENOS TOIS APOSTOLOIS DIA PNEUMATOS AGIOU OUS EXELEXATO ANEL MPHTH  3 OIS KAI PAREST SEN EAUTON Z‘NTA META TO PATHEIN AUTON EN POLLOIS TEKM RIOIS DI  MER‘N TESSERAKONTA OPTANOMENOS AUTOIS KAI LEG‘N TA PERI T S BASILEIAS TOU THEOU [(At 1, 1-3)] 44 EIPEN DE PROS AUTOUS OUTOI OI LOGOI MOU OUS ELAL SA PROS UMAS ETI ‘N SUN UMIN OTI DEI PL R‘TH NAI PANTA TA GEGRAMMENA EN T‘ NOM‘ M‘USE‘S KAI TOIS PROPH TAIS KAI PSALMOIS PERI EMOU 45 TOTE DI NOIXEN AUT‘N TON NOUN TOU SUNIENAI TAS GRAPHAS 46 KAI EIPEN AUTOIS OTI OUT‘S GEGRAPTAI PATHEIN TON KHRISTON KAI ANAST NAI EK NEKR‘N T  TRIT   MERA 47 KAI K RUKHTH NAI EPI T‘ ONOMATI AUTOU METANOIAN EIS APHESIN AMARTI‘N EIS PANTA TA ETHN  ARXAMENOI APO IEROUSAL M 48 UMEIS MARTURES TOUT‘N 49 KAI {IDOU} EG‘ APOSTELL‘ T N EPAGGELIAN TOU PATROS MOU EPH UMAS UMEIS DE KATHISATE EN T  POLEI E‘S OU ENDUS STHE EX UPSOUS DUNAMIN [Lc 24, 44-49] 4 KAI SUNALIZOMENOS PAR GGEILEN AUTOIS APO IEROSOLUM‘N M  KH‘RIZESTHAI ALLA PERIMENEIN T N EPAGGELIAN TOU PATROS  N  KOUSATE MOU 5 OTI I‘ANN S MEN EBAPTISEN UDATI UMEIS DE EN PNEUMATI BAPTISTH SESTHE AGI‘ OU META POLLAS TAUTAS  MERAS [(At 1, 4-5)]

| Mc 16, 19-20 | Lc 24, 50-53 | (At 1, 6-14) |

{{19 O MEN OUN KURIOS I SOUS [Mc 16, 19]}} 50 EX GAGEN DE AUTOUS {EX‘} E‘S PROS B THANIAN [Lc 24, 50] 6 OI MEN OUN SUNELTHONTES  R‘T‘N AUTON LEGONTES KURIE EI EN T‘ KHRON‘ TOUT‘ APOKATHISTANEIS T N BASILEIAN T‘ ISRA L 7 EIPEN DE PROS AUTOUS OUKH UM‘N ESTIN GN‘NAI KHRONOUS   KAIROUS OUS O PAT R ETHETO EN T  IDIA EXOUSIA 8 ALLA L MPSESTHE DUNAMIN EPELTHONTOS TOU AGIOU PNEUMATOS EPH UMAS KAI ESESTHE MOU MARTURES EN TE IEROUSAL M KAI {EN} PAS  T  IOUDAIA KAI SAMAREIA KAI E‘S ESKHATOU T S G S [(At 1, 6-8)] {{META TO LAL SAI AUTOIS [Mc 16, 19]}} KAI [Lc 24, 50] TAUTA EIP‘N BLEPONT‘N AUT‘N [(At 1, 9)] EPARAS TAS KHEIRAS AUTOU EULOG SEN AUTOUS 51 KAI EGENETO EN T‘ EULOGEIN AUTON AUTOUS DIEST  AP AUT‘N [Lc 24, 50-51] EP RTH  [(At 1, 9)] KAI ANEPHERETO EIS TON OURANON [Lc 24, 51] KAI NEPHEL  UPELABEN AUTON APO T‘N OPHTHALM‘N AUT‘N [(At 1, 9)] {{ANEL MPHTH  EIS TON OURANON KAI EKATHISEN EK DEXI‘N TOU THEOU [Mc 16, 19]}} 10 KAI ‘S ATENIZONTES  SAN EIS TON OURANON POREUOMENOU AUTOU KAI IDOU ANDRES DUO PAREIST KEISAN AUTOIS EN ESTH SESI LEUKAIS 11 OI KAI EIPAN ANDRES GALILAIOI TI EST KATE {EM}BLEPONTES EIS TON OURANON OUTOS O I SOUS O ANAL MPHTHEIS APH UM‘N EIS TON OURANON OUT‘S ELEUSETAI ON TROPON ETHEASASTHE AUTON POREUOMENON EIS TON OURANON [(At 1, 10-11)] 52 KAI AUTOI PROSKUN SANTES AUTON [Lc 24, 52] 12 TOTE [(At 1, 12)] UPESTREPSAN EIS IEROUSAL M META KHARAS MEGAL S [Lc 24, 52] APO OROUS TOU KALOUMENOU ELAI‘NOS O ESTIN EGGUS IEROUSAL M SABBATOU EKHON ODON 13 KAI OTE EIS LTHON EIS TO UPER‘ON ANEB SAN OU  SAN KATAMENONTES O TE PETROS KAI I‘ANN S KAI IAK‘BOS KAI ANDREAS PHILIPPOS KAI TH‘MAS BARTHOLOMAIOS KAI MATHTHAIOS IAK‘BOS ALPHAIOU KAI SIM‘N O Z L‘T S KAI IOUDAS IAK‘BOU 14 OUTOI PANTES  SAN PROSKARTEROUNTES OMOTHUMADON T  PROSEUKH  SUN GUNAIXIN KAI MARIAM T  M TRI TOU I SOU KAI TOIS ADELPHOIS AUTOU [(At 1, 12-14)] 53 KAI  SAN DIA PANTOS EN T‘ IER‘ EULOGOUNTES TON THEON [Lc 24, 53] {{20 EKEINOI DE EXELTHONTES EK RUXAN PANTAKHOU TOU KURIOU SUNERGOUNTOS KAI TON LOGON BEBAIOUNTOS DIA T‘N EPAKOLOUTHOUNT‘N S MEI‘N [Mc 16, 20]}}


| Jo (20, 30-31) 21, 25 |

30 POLLA MEN OUN KAI ALLA S MEIA EPOI SEN O I SOUS EN‘PION T‘N MATH T‘N {AUTOU} A OUK ESTIN GEGRAMMENA EN T‘ BIBLI‘ TOUT‘ 31 TAUTA DE GEGRAPTAI INA PISTEU{S} TE OTI I SOUS ESTIN O KHRISTOS O UIOS TOU THEOU KAI INA PISTEUONTES Z‘ N EKH TE EN T‘ ONOMATI AUTOU [Jo 20, 30-31] 25 ESTIN DE KAI ALLA POLLA A EPOI SEN O I SOUS ATINA EAN GRAPH TAI KATH EN OUD AUTON OIMAI TON KOSMON KH‘R SAI TA GRAPHOMENA BIBLIA [Jo 21, 25]


Conclus„o breve, alternativa de Mc 16, 9-20, presente em alguns manuscritos:

{{9 PANTA DE TA PAR GGELMENA TOIS PERI TON PETRON SUNTOM‘S EX GGEILAN META DE TAUTA KAI AUTOS O I SOUS APO ANATOL S KAI AKHRI DUSE‘S EXAPESTEILEN DI AUT‘N TO IERON KAI APHTHARTON K RUGMA T S AI‘NIOU S‘T RIAS AM N [Mc 16, 9]}}

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Õndice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting