Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
TESSAR‘N EUAGGELI‘N SUMPH‘NIA (6)

| Jo 7, 2-13 |

2  N DE EGGUS   EORT  T‘N IOUDAI‘N   SK NOP GIA 3 EIPON OUN PROS AUTON OI ADELPHOI AUTOU METAB THI ENTEUTHEN KAI UPAGE EIS T N IOUDAIAN INA KAI OI MATH TAI SOU THE‘R SOUSIN SOU TA ERGA A POIEIS 4 OUDEIS GAR TI EN KRUPT‘ POIEI KAI Z TEI AUTOS EN PARR SIA EINAI EI TAUTA POIEIS PHANER‘SON SEAUTON T‘ KOSM‘ 5 OUDE GAR OI ADELPHOI AUTOU EPISTEUON EIS AUTON 6 LEGEI OUN AUTOIS O I SOUS O KAIROS O EMOS OUP‘ PARESTIN O DE KAIROS O UMETEROS PANTOTE ESTIN ETOIMOS 7 OU DUNATAI O KOSMOS MISEIN UMAS EME DE MISEI OTI EG‘ MARTUR‘ PERI AUTOU OTI TA ERGA AUTOU PON RA ESTIN 8 UMEIS ANAB TE EIS T N EORT N EG‘ OUK ANABAIN‘ EIS T N EORT N TAUT N OTI O EMOS KAIROS OUP‘ PEPL R‘TAI 9 TAUTA DE EIP‘N AUTOS EMEINEN EN T  GALILAIA 10 ‘S DE ANEB SAN OI ADELPHOI AUTOU EIS T N EORT N TOTE KAI AUTOS ANEB  OU PHANER‘S ALLA {‘S} EN KRUPT‘ 11 OI OUN IOUDAIOI EZ TOUN AUTON EN T  EORT  KAI ELEGON POU ESTIN EKEINOS 12 KAI GOGGUSMOS PERI AUTOU  N POLUS EN TOIS OKHLOIS OI MEN ELEGON OTI AGATHOS ESTIN ALLOI {DE} ELEGON OU ALLA PLANA TON OKHLON 13 OUDEIS MENTOI PARR SIA ELALEI PERI AUTOU DIA TON PHOBON T‘N IOUDAI‘N [Jo 7, 2-13]

| Jo 7, 14-36 |

14  D  DE T S EORT S MESOUS S ANEB  I SOUS EIS TO IERON KAI EDIDASKEN 15 ETHAUMAZON OUN OI IOUDAIOI LEGONTES P‘S OUTOS GRAMMATA OIDEN M  MEMATH K‘S 16 APEKRITH  OUN AUTOIS {O} I SOUS KAI EIPEN   EM  DIDAKH  OUK ESTIN EM  ALLA TOU PEMPSANTOS ME 17 EAN TIS THEL  TO THEL MA AUTOU POIEIN GN‘SETAI PERI T S DIDAKH S POTERON EK TOU THEOU ESTIN   EG‘ AP EMAUTOU LAL‘ 18 O APH EAUTOU LAL‘N T N DOXAN T N IDIAN Z TEI O DE Z T‘N T N DOXAN TOU PEMPSANTOS AUTON OUTOS AL TH S ESTIN KAI ADIKIA EN AUT‘ OUK ESTIN 19 OU M‘US S DED‘KEN UMIN TON NOMON KAI OUDEIS EX UM‘N POIEI TON NOMON TI ME Z TEITE APOKTEINAI 20 APEKRITH  O OKHLOS DAIMONION EKHEIS TIS SE Z TEI APOKTEINAI 21 APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUTOIS EN ERGON EPOI SA KAI PANTES THAUMAZETE 22 DIA TOUTO M‘US S DED‘KEN UMIN T N PERITOM N OUKH OTI EK TOU M‘USE‘S ESTIN ALL EK T‘N PATER‘N KAI EN SABBAT‘ PERITEMNETE ANTHR‘PON 23 EI PERITOM N LAMBANEI ANTHR‘POS EN SABBAT‘ INA M  LUTH  O NOMOS M‘USE‘S EMOI KHOLATE OTI OLON ANTHR‘PON UGI  EPOI SA EN SABBAT‘ 24 M  KRINETE KAT OPSIN ALLA T N DIKAIAN KRISIN KRINETE 25 ELEGON OUN TINES EK T‘N IEROSOLUMIT‘N OUKH OUTOS ESTIN ON Z TOUSIN APOKTEINAI 26 KAI IDE PARR SIA LALEI KAI OUDEN AUT‘ LEGOUSIN M POTE AL TH‘S EGN‘SAN OI ARKHONTES OTI OUTOS ESTIN O KHRISTOS 27 ALLA TOUTON OIDAMEN POTHEN ESTIN O DE KHRISTOS OTAN ERKH TAI OUDEIS GIN‘SKEI POTHEN ESTIN 28 EKRAXEN OUN EN T‘ IER‘ DIDASK‘N O I SOUS KAI LEG‘N KAME OIDATE KAI OIDATE POTHEN EIMI KAI AP EMAUTOU OUK EL LUTHA ALL ESTIN AL THINOS O PEMPSAS ME ON UMEIS OUK OIDATE 29 EG‘ OIDA AUTON OTI PAR AUTOU EIMI KAKEINOS ME APESTEILEN 30 EZ TOUN OUN AUTON PIASAI KAI OUDEIS EPEBALEN EP AUTON T N KHEIRA OTI OUP‘ EL LUTHEI   ‘RA AUTOU 31 EK TOU OKHLOU DE POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON KAI ELEGON O KHRISTOS OTAN ELTH  M  PLEIONA S MEIA POI SEI ‘N OUTOS EPOI SEN 32  KOUSAN OI PHARISAIOI TOU OKHLOU GOGGUZONTOS PERI AUTOU TAUTA KAI APESTEILAN OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI UP RETAS INA PIAS‘SIN AUTON 33 EIPEN OUN O I SOUS ETI KHRONON MIKRON METH UM‘N EIMI KAI UPAG‘ PROS TON PEMPSANTA ME 34 Z T SETE ME KAI OUKH EUR SETE {ME} KAI OPOU EIMI EG‘ UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN 35 EIPON OUN OI IOUDAIOI PROS EAUTOUS POU OUTOS MELLEI POREUESTHAI OTI  MEIS OUKH EUR SOMEN AUTON M  EIS T N DIASPORAN T‘N ELL N‘N MELLEI POREUESTHAI KAI DIDASKEIN TOUS ELL NAS 36 TIS ESTIN O LOGOS OUTOS ON EIPEN Z T SETE ME KAI OUKH EUR SETE {ME} KAI OPOU EIMI EG‘ UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN [Jo 7, 14-36]

| Jo 7, 37-53 |

37 EN DE T  ESKHAT   MERA T  MEGAL  T S EORT S EIST KEI O I SOUS KAI EKRAXEN LEG‘N EAN TIS DIPSA ERKHESTH‘ PROS ME KAI PINET‘ 38 O PISTEU‘N EIS EME KATH‘S EIPEN   GRAPH  POTAMOI EK T S KOILIAS AUTOU REUSOUSIN UDATOS Z‘NTOS 39 TOUTO DE EIPEN PERI TOU PNEUMATOS O EMELLON LAMBANEIN OI PISTEUSANTES EIS AUTON OUP‘ GAR  N PNEUMA OTI I SOUS OUDEP‘ EDOXASTH  40 EK TOU OKHLOU OUN AKOUSANTES T‘N LOG‘N TOUT‘N ELEGON OUTOS ESTIN AL TH‘S O PROPH T S 41 ALLOI ELEGON OUTOS ESTIN O KHRISTOS OI DE ELEGON M  GAR EK T S GALILAIAS O KHRISTOS ERKHETAI 42 OUKH   GRAPH  EIPEN OTI EK TOU SPERMATOS DAUID KAI APO B THLEEM T S K‘M S OPOU  N DAUID ERKHETAI O KHRISTOS 43 SKHISMA OUN EGENETO EN T‘ OKHL‘ DI AUTON 44 TINES DE  THELON EX AUT‘N PIASAI AUTON ALL OUDEIS EPEBALEN EP AUTON TAS KHEIRAS 45  LTHON OUN OI UP RETAI PROS TOUS ARKHIEREIS KAI PHARISAIOUS KAI EIPON AUTOIS EKEINOI DIA TI OUK  GAGETE AUTON 46 APEKRITH SAN OI UP RETAI OUDEPOTE ELAL SEN OUT‘S ANTHR‘POS 47 APEKRITH SAN OUN AUTOIS OI PHARISAIOI M  KAI UMEIS PEPLAN STHE 48 M  TIS EK T‘N ARKHONT‘N EPISTEUSEN EIS AUTON   EK T‘N PHARISAI‘N 49 ALLA O OKHLOS OUTOS O M  GIN‘SK‘N TON NOMON EPARATOI EISIN 50 LEGEI NIKOD MOS PROS AUTOUS O ELTH‘N PROS AUTON {TO} PROTERON EIS ‘N EX AUT‘N 51 M  O NOMOS  M‘N KRINEI TON ANTHR‘PON EAN M  AKOUS  PR‘TON PAR AUTOU KAI GN‘ TI POIEI 52 APEKRITH SAN KAI EIPAN AUT‘ M  KAI SU EK T S GALILAIAS EI ERAUN SON KAI IDE OTI EK T S GALILAIAS PROPH T S OUK EGEIRETAI 53 {{KAI EPOREUTH SAN EKASTOS EIS TON OIKON AUTOU}} [Jo 7, 37-53]

| Jo 8, 1-11 |

{{1 I SOUS DE EPOREUTH  EIS TO OROS T‘N ELAI‘N 2 ORTHROU DE PALIN PAREGENETO EIS TO IERON KAI PAS O LAOS  RKHETO PROS AUTON KAI KATHISAS EDIDASKEN AUTOUS 3 AGOUSIN DE OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI GUNAIKA EPI MOIKHEIA KATEIL MMEN N KAI ST SANTES AUT N EN MES‘ 4 LEGOUSIN AUT‘ DIDASKALE AUT    GUN  KATEIL PTAI EP AUTOPH‘R‘ MOIKHEUOMEN  5 EN DE T‘ NOM‘  MIN M‘US S ENETEILATO TAS TOIAUTAS LITHAZEIN SU OUN TI LEGEIS 6 TOUTO DE ELEGON PEIRAZONTES AUTON INA EKH‘SIN KAT GOREIN AUTOU O DE I SOUS KAT‘ KUPSAS T‘ DAKTUL‘ KATEGRAPHEN EIS T N G N 7 ‘S DE EPEMENON ER‘T‘NTES AUTON ANEKUPSEN KAI EIPEN AUTOIS O ANAMART TOS UM‘N PR‘TOS EP AUT N BALET‘ LITHON 8 KAI PALIN KATAKUPSAS EGRAPHEN EIS T N G N 9 OI DE AKOUSANTES EX RKHONTO EIS KATH EIS ARXAMENOI APO T‘N PRESBUTER‘N KAI KATELEIPHTH  MONOS KAI   GUN  EN MES‘ OUSA 10 ANAKUPSAS DE O I SOUS EIPEN AUT  GUNAI POU EISIN OUDEIS SE KATEKRINEN 11   DE EIPEN OUDEIS KURIE EIPEN DE O I SOUS OUDE EG‘ SE KATAKRIN‘ POREUOU {KAI} APO TOU NUN M KETI AMARTANE [Jo 8, 1-11]}}

| Jo 8, 12-30 |

12 PALIN OUN AUTOIS ELAL SEN O I SOUS LEG‘N EG‘ EIMI TO PH‘S TOU KOSMOU O AKOLOUTH‘N EMOI OU M  PERIPAT S  EN T  SKOTIA ALL EXEI TO PH‘S T S Z‘ S 13 EIPON OUN AUT‘ OI PHARISAIOI SU PERI SEAUTOU MARTUREIS   MARTURIA SOU OUK ESTIN AL TH S 14 APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUTOIS KAN EG‘ MARTUR‘ PERI EMAUTOU AL TH S ESTIN   MARTURIA MOU OTI OIDA POTHEN  LTHON KAI POU UPAG‘ UMEIS DE OUK OIDATE POTHEN ERKHOMAI   POU UPAG‘ 15 UMEIS KATA T N SARKA KRINETE EG‘ OU KRIN‘ OUDENA 16 KAI EAN KRIN‘ DE EG‘   KRISIS   EM  AL THIN  ESTIN OTI MONOS OUK EIMI ALL EG‘ KAI O PEMPSAS ME PAT R 17 KAI EN T‘ NOM‘ DE T‘ UMETER‘ GEGRAPTAI OTI DUO ANTHR‘P‘N   MARTURIA AL TH S ESTIN 18 EG‘ EIMI O MARTUR‘N PERI EMAUTOU KAI MARTUREI PERI EMOU O PEMPSAS ME PAT R 19 ELEGON OUN AUT‘ POU ESTIN O PAT R SOU APEKRITH  I SOUS OUTE EME OIDATE OUTE TON PATERA MOU EI EME  DEITE KAI TON PATERA MOU AN  DEITE 20 TAUTA TA R MATA ELAL SEN EN T‘ GAZOPHULAKI‘ DIDASK‘N EN T‘ IER‘ KAI OUDEIS EPIASEN AUTON OTI OUP‘ EL LUTHEI   ‘RA AUTOU 21 EIPEN OUN PALIN AUTOIS EG‘ UPAG‘ KAI Z T SETE ME KAI EN T  AMARTIA UM‘N APOTHANEISTHE OPOU EG‘ UPAG‘ UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN 22 ELEGON OUN OI IOUDAIOI M TI APOKTENEI EAUTON OTI LEGEI OPOU EG‘ UPAG‘ UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN 23 KAI ELEGEN AUTOIS UMEIS EK T‘N KAT‘ ESTE EG‘ EK T‘N AN‘ EIMI UMEIS EK TOUTOU TOU KOSMOU ESTE EG‘ OUK EIMI EK TOU KOSMOU TOUTOU 24 EIPON OUN UMIN OTI APOTHANEISTHE EN TAIS AMARTIAIS UM‘N EAN GAR M  PISTEUS TE OTI EG‘ EIMI APOTHANEISTHE EN TAIS AMARTIAIS UM‘N 25 ELEGON OUN AUT‘ SU TIS EI EIPEN AUTOIS O I SOUS T N ARKH N O TI KAI LAL‘ UMIN 26 POLLA EKH‘ PERI UM‘N LALEIN KAI KRINEIN ALL O PEMPSAS ME AL TH S ESTIN KAG‘ A  KOUSA PAR AUTOU TAUTA LAL‘ EIS TON KOSMON 27 OUK EGN‘SAN OTI TON PATERA AUTOIS ELEGEN 28 EIPEN OUN {AUTOIS} O I SOUS OTAN UPS‘S TE TON UION TOU ANTHR‘POU TOTE GN‘SESTHE OTI EG‘ EIMI KAI AP EMAUTOU POI‘ OUDEN ALLA KATH‘S EDIDAXEN ME O PAT R TAUTA LAL‘ 29 KAI O PEMPSAS ME MET EMOU ESTIN OUK APH KEN ME MONON OTI EG‘ TA ARESTA AUT‘ POI‘ PANTOTE 30 TAUTA AUTOU LALOUNTOS POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON [Jo 8, 12-30]

| Jo 8, 31-59 |

31 ELEGEN OUN O I SOUS PROS TOUS PEPISTEUKOTAS AUT‘ IOUDAIOUS EAN UMEIS MEIN TE EN T‘ LOG‘ T‘ EM‘ AL TH‘S MATH TAI MOU ESTE 32 KAI GN‘SESTHE T N AL THEIAN KAI   AL THEIA ELEUTHER‘SEI UMAS 33 APEKRITH SAN PROS AUTON SPERMA ABRAAM ESMEN KAI OUDENI DEDOULEUKAMEN P‘POTE P‘S SU LEGEIS OTI ELEUTHEROI GEN SESTHE 34 APEKRITH  AUTOIS O I SOUS AM N AM N LEG‘ UMIN OTI PAS O POI‘N T N AMARTIAN DOULOS ESTIN T S AMARTIAS 35 O DE DOULOS OU MENEI EN T  OIKIA EIS TON AI‘NA O UIOS MENEI EIS TON AI‘NA 36 EAN OUN O UIOS UMAS ELEUTHER‘S  ONT‘S ELEUTHEROI ESESTHE 37 OIDA OTI SPERMA ABRAAM ESTE ALLA Z TEITE ME APOKTEINAI OTI O LOGOS O EMOS OU KH‘REI EN UMIN 38 A EG‘ E‘RAKA PARA T‘ PATRI LAL‘ KAI UMEIS OUN A  KOUSATE PARA TOU PATROS POIEITE 39 APEKRITH SAN KAI EIPAN AUT‘ O PAT R  M‘N ABRAAM ESTIN LEGEI AUTOIS O I SOUS EI TEKNA TOU ABRAAM ESTE TA ERGA TOU ABRAAM EPOIEITE 40 NUN DE Z TEITE ME APOKTEINAI ANTHR‘PON OS T N AL THEIAN UMIN LELAL KA  N  KOUSA PARA TOU THEOU TOUTO ABRAAM OUK EPOI SEN 41 UMEIS POIEITE TA ERGA TOU PATROS UM‘N EIPAN {OUN} AUT‘  MEIS EK PORNEIAS OU GEGENN METHA ENA PATERA EKHOMEN TON THEON 42 EIPEN AUTOIS O I SOUS EI O THEOS PAT R UM‘N  N  GAPATE AN EME EG‘ GAR EK TOU THEOU EX LTHON KAI  K‘ OUDE GAR AP EMAUTOU EL LUTHA ALL EKEINOS ME APESTEILEN 43 DIA TI T N LALIAN T N EM N OU GIN‘SKETE OTI OU DUNASTHE AKOUEIN TON LOGON TON EMON 44 UMEIS EK TOU PATROS TOU DIABOLOU ESTE KAI TAS EPITHUMIAS TOU PATROS UM‘N THELETE POIEIN EKEINOS ANTHR‘POKTONOS  N AP ARKH S KAI EN T  AL THEIA OUK EST KEN OTI OUK ESTIN AL THEIA EN AUT‘ OTAN LAL  TO PSEUDOS EK T‘N IDI‘N LALEI OTI PSEUST S ESTIN KAI O PAT R AUTOU 45 EG‘ DE OTI T N AL THEIAN LEG‘ OU PISTEUETE MOI 46 TIS EX UM‘N ELEGKHEI ME PERI AMARTIAS EI AL THEIAN LEG‘ DIA TI UMEIS OU PISTEUETE MOI 47 O ‘N EK TOU THEOU TA R MATA TOU THEOU AKOUEI DIA TOUTO UMEIS OUK AKOUETE OTI EK TOU THEOU OUK ESTE 48 APEKRITH SAN OI IOUDAIOI KAI EIPAN AUT‘ OU KAL‘S LEGOMEN  MEIS OTI SAMARIT S EI SU KAI DAIMONION EKHEIS 49 APEKRITH  I SOUS EG‘ DAIMONION OUK EKH‘ ALLA TIM‘ TON PATERA MOU KAI UMEIS ATIMAZETE ME 50 EG‘ DE OU Z T‘ T N DOXAN MOU ESTIN O Z T‘N KAI KRIN‘N 51 AM N AM N LEG‘ UMIN EAN TIS TON EMON LOGON T R S  THANATON OU M  THE‘R S  EIS TON AI‘NA 52 EIPON {OUN} AUT‘ OI IOUDAIOI NUN EGN‘KAMEN OTI DAIMONION EKHEIS ABRAAM APETHANEN KAI OI PROPH TAI KAI SU LEGEIS EAN TIS TON LOGON MOU T R S  OU M  GEUS TAI THANATOU EIS TON AI‘NA 53 M  SU MEIZ‘N EI TOU PATROS  M‘N ABRAAM OSTIS APETHANEN KAI OI PROPH TAI APETHANON TINA SEAUTON POIEIS 54 APEKRITH  I SOUS EAN EG‘ DOXAS‘ EMAUTON   DOXA MOU OUDEN ESTIN ESTIN O PAT R MOU O DOXAZ‘N ME ON UMEIS LEGETE OTI THEOS  M‘N ESTIN 55 KAI OUK EGN‘KATE AUTON EG‘ DE OIDA AUTON KAN EIP‘ OTI OUK OIDA AUTON ESOMAI OMOIOS UMIN PSEUST S ALLA OIDA AUTON KAI TON LOGON AUTOU T R‘ 56 ABRAAM O PAT R UM‘N  GALLIASATO INA ID  T N  MERAN T N EM N KAI EIDEN KAI EKHAR  57 EIPON OUN OI IOUDAIOI PROS AUTON PENT KONTA ET  OUP‘ EKHEIS KAI ABRAAM E‘RAKAS 58 EIPEN AUTOIS I SOUS AM N AM N LEG‘ UMIN PRIN ABRAAM GENESTHAI EG‘ EIMI 59  RAN OUN LITHOUS INA BAL‘SIN EP AUTON I SOUS DE EKRUB  KAI EX LTHEN EK TOU IEROU [Jo 8, 31-59]

| Jo 9 |

1 KAI PARAG‘N EIDEN ANTHR‘PON TUPHLON EK GENET S 2 KAI  R‘T SAN AUTON OI MATH TAI AUTOU LEGONTES RABBI TIS  MARTEN OUTOS   OI GONEIS AUTOU INA TUPHLOS GENN TH  3 APEKRITH  I SOUS OUTE OUTOS  MARTEN OUTE OI GONEIS AUTOU ALL INA PHANER‘TH  TA ERGA TOU THEOU EN AUT‘ 4  MAS DEI ERGAZESTHAI TA ERGA TOU PEMPSANTOS ME E‘S  MERA ESTIN ERKHETAI NUX OTE OUDEIS DUNATAI ERGAZESTHAI 5 OTAN EN T‘ KOSM‘ ‘ PH‘S EIMI TOU KOSMOU 6 TAUTA EIP‘N EPTUSEN KHAMAI KAI EPOI SEN P LON EK TOU PTUSMATOS KAI EPEKHRISEN AUTOU TON P LON EPI TOUS OPHTHALMOUS 7 KAI EIPEN AUT‘ UPAGE NIPSAI EIS T N KOLUMB THRAN TOU SIL‘AM O ERM NEUETAI APESTALMENOS AP LTHEN OUN KAI ENIPSATO KAI  LTHEN BLEP‘N 8 OI OUN GEITONES KAI OI THE‘ROUNTES AUTON TO PROTERON OTI PROSAIT S  N ELEGON OUKH OUTOS ESTIN O KATH MENOS KAI PROSAIT‘N 9 ALLOI ELEGON OTI OUTOS ESTIN ALLOI ELEGON OUKHI ALLA OMOIOS AUT‘ ESTIN EKEINOS ELEGEN OTI EG‘ EIMI 10 ELEGON OUN AUT‘ P‘S {OUN}  NE‘KHTH SAN SOU OI OPHTHALMOI 11 APEKRITH  EKEINOS O ANTHR‘POS O LEGOMENOS I SOUS P LON EPOI SEN KAI EPEKHRISEN MOU TOUS OPHTHALMOUS KAI EIPEN MOI OTI UPAGE EIS TON SIL‘AM KAI NIPSAI APELTH‘N OUN KAI NIPSAMENOS ANEBLEPSA 12 KAI EIPAN AUT‘ POU ESTIN EKEINOS LEGEI OUK OIDA 13 AGOUSIN AUTON PROS TOUS PHARISAIOUS TON POTE TUPHLON 14  N DE SABBATON EN    MERA TON P LON EPOI SEN O I SOUS KAI ANE‘XEN AUTOU TOUS OPHTHALMOUS 15 PALIN OUN  R‘T‘N AUTON KAI OI PHARISAIOI P‘S ANEBLEPSEN O DE EIPEN AUTOIS P LON EPETH KEN MOU EPI TOUS OPHTHALMOUS KAI ENIPSAM N KAI BLEP‘ 16 ELEGON OUN EK T‘N PHARISAI‘N TINES OUK ESTIN OUTOS PARA THEOU O ANTHR‘POS OTI TO SABBATON OU T REI ALLOI {DE} ELEGON P‘S DUNATAI ANTHR‘POS AMART‘LOS TOIAUTA S MEIA POIEIN KAI SKHISMA  N EN AUTOIS 17 LEGOUSIN OUN T‘ TUPHL‘ PALIN TI SU LEGEIS PERI AUTOU OTI  NE‘XEN SOU TOUS OPHTHALMOUS O DE EIPEN OTI PROPH T S ESTIN 18 OUK EPISTEUSAN OUN OI IOUDAIOI PERI AUTOU OTI  N TUPHLOS KAI ANEBLEPSEN E‘S OTOU EPH‘N SAN TOUS GONEIS AUTOU TOU ANABLEPSANTOS 19 KAI  R‘T SAN AUTOUS LEGONTES OUTOS ESTIN O UIOS UM‘N ON UMEIS LEGETE OTI TUPHLOS EGENN TH  P‘S OUN BLEPEI ARTI 20 APEKRITH SAN OUN OI GONEIS AUTOU KAI EIPAN OIDAMEN OTI OUTOS ESTIN O UIOS  M‘N KAI OTI TUPHLOS EGENN TH  21 P‘S DE NUN BLEPEI OUK OIDAMEN   TIS  NOIXEN AUTOU TOUS OPHTHALMOUS  MEIS OUK OIDAMEN AUTON ER‘T SATE  LIKIAN EKHEI AUTOS PERI EAUTOU LAL SEI 22 TAUTA EIPAN OI GONEIS AUTOU OTI EPHOBOUNTO TOUS IOUDAIOUS  D  GAR SUNETETHEINTO OI IOUDAIOI INA EAN TIS AUTON OMOLOG S  KHRISTON APOSUNAG‘GOS GEN TAI 23 DIA TOUTO OI GONEIS AUTOU EIPAN OTI  LIKIAN EKHEI AUTON EPER‘T SATE 24 EPH‘N SAN OUN TON ANTHR‘PON EK DEUTEROU OS  N TUPHLOS KAI EIPAN AUT‘ DOS DOXAN T‘ THE‘  MEIS OIDAMEN OTI OUTOS O ANTHR‘POS AMART‘LOS ESTIN 25 APEKRITH  OUN EKEINOS EI AMART‘LOS ESTIN OUK OIDA EN OIDA OTI TUPHLOS ‘N ARTI BLEP‘ 26 EIPON OUN AUT‘ TI EPOI SEN SOI P‘S  NOIXEN SOU TOUS OPHTHALMOUS 27 APEKRITH  AUTOIS EIPON UMIN  D  KAI OUK  KOUSATE TI PALIN THELETE AKOUEIN M  KAI UMEIS THELETE AUTOU MATH TAI GENESTHAI 28 KAI ELOIDOR SAN AUTON KAI EIPON SU MATH T S EI EKEINOU  MEIS DE TOU M‘USE‘S ESMEN MATH TAI 29  MEIS OIDAMEN OTI M‘USEI LELAL KEN O THEOS TOUTON DE OUK OIDAMEN POTHEN ESTIN 30 APEKRITH  O ANTHR‘POS KAI EIPEN AUTOIS EN TOUT‘ GAR TO THAUMASTON ESTIN OTI UMEIS OUK OIDATE POTHEN ESTIN KAI  NOIXEN MOU TOUS OPHTHALMOUS 31 OIDAMEN OTI AMART‘L‘N O THEOS OUK AKOUEI ALL EAN TIS THEOSEB S   KAI TO THEL MA AUTOU POI  TOUTOU AKOUEI 32 EK TOU AI‘NOS OUK  KOUSTH  OTI  NE‘XEN TIS OPHTHALMOUS TUPHLOU GEGENN MENOU 33 EI M   N OUTOS PARA THEOU OUK  DUNATO POIEIN OUDEN 34 APEKRITH SAN KAI EIPAN AUT‘ EN AMARTIAIS SU EGENN TH S OLOS KAI SU DIDASKEIS  MAS KAI EXEBALON AUTON EX‘ 35  KOUSEN I SOUS OTI EXEBALON AUTON EX‘ KAI EUR‘N AUTON EIPEN SU PISTEUEIS EIS TON UION TOU ANTHR‘POU 36 APEKRITH  EKEINOS KAI EIPEN KAI TIS ESTIN KURIE INA PISTEUS‘ EIS AUTON 37 EIPEN AUT‘ O I SOUS KAI E‘RAKAS AUTON KAI O LAL‘N META SOU EKEINOS ESTIN 38 O DE EPH  PISTEU‘ KURIE KAI PROSEKUN SEN AUT‘ 39 KAI EIPEN O I SOUS EIS KRIMA EG‘ EIS TON KOSMON TOUTON  LTHON INA OI M  BLEPONTES BLEP‘SIN KAI OI BLEPONTES TUPHLOI GEN‘NTAI 40  KOUSAN EK T‘N PHARISAI‘N TAUTA OI MET AUTOU ONTES KAI EIPON AUT‘ M  KAI  MEIS TUPHLOI ESMEN 41 EIPEN AUTOIS O I SOUS EI TUPHLOI  TE OUK AN EIKHETE AMARTIAN NUN DE LEGETE OTI BLEPOMEN   AMARTIA UM‘N MENEI [Jo 9]

| Jo 10, 1-21 |

1 AM N AM N LEG‘ UMIN O M  EISERKHOMENOS DIA T S THURAS EIS T N AUL N T‘N PROBAT‘N ALLA ANABAIN‘N ALLAKHOTHEN EKEINOS KLEPT S ESTIN KAI L ST S 2 O DE EISERKHOMENOS DIA T S THURAS POIM N ESTIN T‘N PROBAT‘N 3 TOUT‘ O THUR‘ROS ANOIGEI KAI TA PROBATA T S PH‘N S AUTOU AKOUEI KAI TA IDIA PROBATA PH‘NEI KAT ONOMA KAI EXAGEI AUTA 4 OTAN TA IDIA PANTA EKBAL  EMPROSTHEN AUT‘N POREUETAI KAI TA PROBATA AUT‘ AKOLOUTHEI OTI OIDASIN T N PH‘N N AUTOU 5 ALLOTRI‘ DE OU M  AKOLOUTH SOUSIN ALLA PHEUXONTAI AP AUTOU OTI OUK OIDASIN T‘N ALLOTRI‘N T N PH‘N N 6 TAUT N T N PAROIMIAN EIPEN AUTOIS O I SOUS EKEINOI DE OUK EGN‘SAN TINA  N A ELALEI AUTOIS 7 EIPEN OUN PALIN O I SOUS AM N AM N LEG‘ UMIN OTI EG‘ EIMI   THURA T‘N PROBAT‘N 8 PANTES OSOI  LTHON {PRO EMOU} KLEPTAI EISIN KAI L STAI ALL OUK  KOUSAN AUT‘N TA PROBATA 9 EG‘ EIMI   THURA DI EMOU EAN TIS EISELTH  S‘TH SETAI KAI EISELEUSETAI KAI EXELEUSETAI KAI NOM N EUR SEI 10 O KLEPT S OUK ERKHETAI EI M  INA KLEPS  KAI THUS  KAI APOLES  EG‘  LTHON INA Z‘ N EKH‘SIN KAI PERISSON EKH‘SIN 11 EG‘ EIMI O POIM N O KALOS O POIM N O KALOS T N PSUKH N AUTOU TITH SIN UPER T‘N PROBAT‘N 12 O MISTH‘TOS KAI OUK ‘N POIM N OU OUK ESTIN TA PROBATA IDIA THE‘REI TON LUKON ERKHOMENON KAI APHI SIN TA PROBATA KAI PHEUGEI KAI O LUKOS ARPAZEI AUTA KAI SKORPIZEI 13 OTI MISTH‘TOS ESTIN KAI OU MELEI AUT‘ PERI T‘N PROBAT‘N 14 EG‘ EIMI O POIM N O KALOS KAI GIN‘SK‘ TA EMA KAI GIN‘SKOUSI ME TA EMA 15 KATH‘S GIN‘SKEI ME O PAT R KAG‘ GIN‘SK‘ TON PATERA KAI T N PSUKH N MOU TITH MI UPER T‘N PROBAT‘N 16 KAI ALLA PROBATA EKH‘ A OUK ESTIN EK T S AUL S TAUT S KAKEINA DEI ME AGAGEIN KAI T S PH‘N S MOU AKOUSOUSIN KAI GEN SONTAI MIA POIMN  EIS POIM N 17 DIA TOUTO ME O PAT R AGAPA OTI EG‘ TITH MI T N PSUKH N MOU INA PALIN LAB‘ AUT N 18 OUDEIS AIREI AUT N AP EMOU ALL EG‘ TITH MI AUT N AP EMAUTOU EXOUSIAN EKH‘ THEINAI AUT N KAI EXOUSIAN EKH‘ PALIN LABEIN AUT N TAUT N T N ENTOL N ELABON PARA TOU PATROS MOU 19 SKHISMA PALIN EGENETO EN TOIS IOUDAIOIS DIA TOUS LOGOUS TOUTOUS 20 ELEGON DE POLLOI EX AUT‘N DAIMONION EKHEI KAI MAINETAI TI AUTOU AKOUETE 21 ALLOI ELEGON TAUTA TA R MATA OUK ESTIN DAIMONIZOMENOU M  DAIMONION DUNATAI TUPHL‘N OPHTHALMOUS ANOIXAI [Jo 10, 1-21]

| Lc 9, 51-56 |

51 EGENETO DE EN T‘ SUMPL ROUSTHAI TAS  MERAS T S ANAL MPSE‘S AUTOU KAI AUTOS TO PROS‘PON EST RISEN TOU POREUESTHAI EIS IEROUSAL M 52 KAI APESTEILEN AGGELOUS PRO PROS‘POU AUTOU KAI POREUTHENTES EIS LTHON EIS K‘M N SAMARIT‘N ‘S ETOIMASAI AUT‘ 53 KAI OUK EDEXANTO AUTON OTI TO PROS‘PON AUTOU  N POREUOMENON EIS IEROUSAL M 54 IDONTES DE OI MATH TAI IAK‘BOS KAI I‘ANN S EIPAN KURIE THELEIS EIP‘MEN PUR KATAB NAI APO TOU OURANOU KAI ANAL‘SAI AUTOUS 55 STRAPHEIS DE EPETIM SEN AUTOIS 56 KAI EPOREUTH SAN EIS ETERAN K‘M N [Lc 9, 51-56]

| Lc 9, 57-62 |

57 KAI POREUOMEN‘N AUT‘N EN T  OD‘ EIPEN TIS PROS AUTON AKOLOUTH S‘ SOI OPOU EAN APERKH  58 KAI EIPEN AUT‘ O I SOUS AI AL‘PEKES PH‘LEOUS EKHOUSIN KAI TA PETEINA TOU OURANOU KATASK N‘SEIS O DE UIOS TOU ANTHR‘POU OUK EKHEI POU T N KEPHAL N KLIN  59 EIPEN DE PROS ETERON AKOLOUTHEI MOI O DE EIPEN {KURIE} EPITREPSON MOI APELTHONTI PR‘TON THAPSAI TON PATERA MOU 60 EIPEN DE AUT‘ APHES TOUS NEKROUS THAPSAI TOUS EAUT‘N NEKROUS SU DE APELTH‘N DIAGGELLE T N BASILEIAN TOU THEOU 61 EIPEN DE KAI ETEROS AKOLOUTH S‘ SOI KURIE PR‘TON DE EPITREPSON MOI APOTAXASTHAI TOIS EIS TON OIKON MOU 62 EIPEN DE {PROS AUTON} O I SOUS OUDEIS EPIBAL‘N T N KHEIRA EP AROTRON KAI BLEP‘N EIS TA OPIS‘ EUTHETOS ESTIN T  BASILEIA TOU THEOU [Lc 9, 57-62]

| Lc 10, 1-12 |

1 META DE TAUTA ANEDEIXEN O KURIOS ETEROUS EBDOM KONTA {DUO} KAI APESTEILEN AUTOUS ANA DUO {DUO} PRO PROS‘POU AUTOU EIS PASAN POLIN KAI TOPON OU  MELLEN AUTOS ERKHESTHAI 2 ELEGEN DE PROS AUTOUS O MEN THERISMOS POLUS OI DE ERGATAI OLIGOI DE TH TE OUN TOU KURIOU TOU THERISMOU OP‘S ERGATAS EKBAL  EIS TON THERISMON AUTOU 3 UPAGETE IDOU APOSTELL‘ UMAS ‘S ARNAS EN MES‘ LUK‘N 4 M  BASTAZETE BALLANTION M  P RAN M  UPOD MATA KAI M DENA KATA T N ODON ASPAS STHE 5 EIS  N D AN EISELTH TE OIKIAN PR‘TON LEGETE EIR N  T‘ OIK‘ TOUT‘ 6 KAI EAN EKEI   UIOS EIR N S EPANAPA SETAI EP AUTON   EIR N  UM‘N EI DE M  GE EPH UMAS ANAKAMPSEI 7 EN AUT  DE T  OIKIA MENETE ESTHIONTES KAI PINONTES TA PAR AUT‘N AXIOS GAR O ERGAT S TOU MISTHOU AUTOU M  METABAINETE EX OIKIAS EIS OIKIAN 8 KAI EIS  N AN POLIN EISERKH STHE KAI DEKH‘NTAI UMAS ESTHIETE TA PARATITHEMENA UMIN 9 KAI THERAPEUETE TOUS EN AUT  ASTHENEIS KAI LEGETE AUTOIS  GGIKEN EPH UMAS   BASILEIA TOU THEOU 10 EIS  N D AN POLIN EISELTH TE KAI M  DEKH‘NTAI UMAS EXELTHONTES EIS TAS PLATEIAS AUT S EIPATE 11 KAI TON KONIORTON TON KOLL THENTA  MIN EK T S POLE‘S UM‘N EIS TOUS PODAS APOMASSOMETHA UMIN PL N TOUTO GIN‘SKETE OTI  GGIKEN   BASILEIA TOU THEOU 12 LEG‘ UMIN OTI SODOMOIS EN T   MERA EKEIN  ANEKTOTERON ESTAI   T  POLEI EKEIN  [Lc 10, 1-12]

| Lc 10, 13-15 |

13 OUAI SOI KHORAZIN OUAI SOI B THSAIDA OTI EI EN TUR‘ KAI SID‘NI EGEN TH SAN AI DUNAMEIS AI GENOMENAI EN UMIN PALAI AN EN SAKK‘ KAI SPOD‘ KATH MENOI METENO SAN 14 PL N TUR‘ KAI SID‘NI ANEKTOTERON ESTAI EN T  KRISEI   UMIN 15 KAI SU KAPHARNAOUM M  E‘S OURANOU UPS‘TH S  E‘S TOU ADOU KATAB S  [Lc 10, 13-15]

| Lc 10, 16 |

16 O AKOU‘N UM‘N EMOU AKOUEI KAI O ATHET‘N UMAS EME ATHETEI O DE EME ATHET‘N ATHETEI TON APOSTEILANTA ME [Lc 10, 16]

| Lc 10, 17-20 |

17 UPESTREPSAN DE OI EBDOM KONTA {DUO} META KHARAS LEGONTES KURIE KAI TA DAIMONIA UPOTASSETAI  MIN EN T‘ ONOMATI SOU 18 EIPEN DE AUTOIS ETHE‘ROUN TON SATANAN ‘S ASTRAP N EK TOU OURANOU PESONTA 19 IDOU DED‘KA UMIN T N EXOUSIAN TOU PATEIN EPAN‘ OPHE‘N KAI SKORPI‘N KAI EPI PASAN T N DUNAMIN TOU EKHTHROU KAI OUDEN UMAS OU M  ADIK S  20 PL N EN TOUT‘ M  KHAIRETE OTI TA PNEUMATA UMIN UPOTASSETAI KHAIRETE DE OTI TA ONOMATA UM‘N EGGEGRAPTAI EN TOIS OURANOIS [Lc 10, 17-20]

| Lc 10, 21-22 |

21 EN AUT  T  ‘RA  GALLIASATO {EN} T‘ PNEUMATI T‘ AGI‘ KAI EIPEN EXOMOLOGOUMAI SOI PATER KURIE TOU OURANOU KAI T S G S OTI APEKRUPSAS TAUTA APO SOPH‘N KAI SUNET‘N KAI APEKALUPSAS AUTA N PIOIS NAI O PAT R OTI OUT‘S EUDOKIA EGENETO EMPROSTHEN SOU 22 PANTA MOI PAREDOTH  UPO TOU PATROS MOU KAI OUDEIS GIN‘SKEI TIS ESTIN O UIOS EI M  O PAT R KAI TIS ESTIN O PAT R EI M  O UIOS KAI ‘ EAN BOUL TAI O UIOS APOKALUPSAI [Lc 10, 21-22]

| Lc 10, 23-24 |

23 KAI STRAPHEIS PROS TOUS MATH TAS KAT IDIAN EIPEN MAKARIOI OI OPHTHALMOI OI BLEPONTES A BLEPETE 24 LEG‘ GAR UMIN OTI POLLOI PROPH TAI KAI BASILEIS  THEL SAN IDEIN A UMEIS BLEPETE KAI OUK EIDAN KAI AKOUSAI A AKOUETE KAI OUK  KOUSAN [Lc 10, 23-24]

| Lc 10, 25-28 |

25 KAI IDOU NOMIKOS TIS ANEST  EKPEIRAZ‘N AUTON LEG‘N DIDASKALE TI POI SAS Z‘ N AI‘NION KL RONOM S‘ 26 O DE EIPEN PROS AUTON EN T‘ NOM‘ TI GEGRAPTAI P‘S ANAGIN‘SKEIS 27 O DE APOKRITHEIS EIPEN AGAP SEIS KURION TON THEON SOU EX OL S {T S} KARDIAS SOU KAI EN OL  T  PSUKH  SOU KAI EN OL  T  ISKHUI SOU KAI EN OL  T  DIANOIA SOU KAI TON PL SION SOU ‘S SEAUTON 28 EIPEN DE AUT‘ ORTH‘S APEKRITH S TOUTO POIEI KAI Z S  [Lc 10, 25-28]

| Lc 10, 29-37 |

29 O DE THEL‘N DIKAI‘SAI EAUTON EIPEN PROS TON I SOUN KAI TIS ESTIN MOU PL SION 30 UPOLAB‘N O I SOUS EIPEN ANTHR‘POS TIS KATEBAINEN APO IEROUSAL M EIS IERIKH‘ KAI L STAIS PERIEPESEN OI KAI EKDUSANTES AUTON KAI PL GAS EPITHENTES AP LTHON APHENTES  MITHAN  31 KATA SUGKURIAN DE IEREUS TIS KATEBAINEN EN T  OD‘ EKEIN  KAI ID‘N AUTON ANTIPAR LTHEN 32 OMOI‘S DE KAI LEUIT S {GENOMENOS} KATA TON TOPON ELTH‘N KAI ID‘N ANTIPAR LTHEN 33 SAMARIT S DE TIS ODEU‘N  LTHEN KAT AUTON KAI ID‘N ESPLAGKHNISTH  34 KAI PROSELTH‘N KATED SEN TA TRAUMATA AUTOU EPIKHE‘N ELAION KAI OINON EPIBIBASAS DE AUTON EPI TO IDION KT NOS  GAGEN AUTON EIS PANDOKHEION KAI EPEMEL TH  AUTOU 35 KAI EPI T N AURION EKBAL‘N ED‘KEN DUO D NARIA T‘ PANDOKHEI KAI EIPEN EPIMEL TH TI AUTOU KAI O TI AN PROSDAPAN S S EG‘ EN T‘ EPANERKHESTHAI ME APOD‘S‘ SOI 36 TIS TOUT‘N T‘N TRI‘N PL SION DOKEI SOI GEGONENAI TOU EMPESONTOS EIS TOUS L STAS 37 O DE EIPEN O POI SAS TO ELEOS MET AUTOU EIPEN DE AUT‘ O I SOUS POREUOU KAI SU POIEI OMOI‘S [Lc 10, 29-37]

| Lc 10, 38-42 |

38 EN DE T‘ POREUESTHAI AUTOUS AUTOS EIS LTHEN EIS K‘M N TINA GUN  DE TIS ONOMATI MARTHA UPEDEXATO AUTON 39 KAI T DE  N ADELPH  KALOUMEN  MARIAM { } KAI PARAKATHESTHEISA PROS TOUS PODAS TOU KURIOU  KOUEN TON LOGON AUTOU 40   DE MARTHA PERIESPATO PERI POLL N DIAKONIAN EPISTASA DE EIPEN KURIE OU MELEI SOI OTI   ADELPH  MOU MON N ME KATELIPEN DIAKONEIN EIPE OUN AUT  INA MOI SUNANTILAB TAI 41 APOKRITHEIS DE EIPEN AUT  O KURIOS MARTHA MARTHA MERIMNAS KAI THORUBAZ  PERI POLLA 42 ENOS DE ESTIN KHREIA MARIAM GAR T N AGATH N MERIDA EXELEXATO  TIS OUK APHAIRETH SETAI AUT S [Lc 10, 38-42]

| Lc 11, 1-4 |

1 KAI EGENETO EN T‘ EINAI AUTON EN TOP‘ TINI PROSEUKHOMENON ‘S EPAUSATO EIPEN TIS T‘N MATH T‘N AUTOU PROS AUTON KURIE DIDAXON  MAS PROSEUKHESTHAI KATH‘S KAI I‘ANN S EDIDAXEN TOUS MATH TAS AUTOU 2 EIPEN DE AUTOIS OTAN PROSEUKH STHE LEGETE PATER AGIASTH T‘ TO ONOMA SOU ELTHET‘   BASILEIA SOU 3 TON ARTON  M‘N TON EPIOUSION DIDOU  MIN TO KATH  MERAN 4 KAI APHES  MIN TAS AMARTIAS  M‘N KAI GAR AUTOI APHIOMEN PANTI OPHEILONTI  MIN KAI M  EISENEGK S  MAS EIS PEIRASMON [Lc 11, 1-4]

| Lc 11, 5-8 |

5 KAI EIPEN PROS AUTOUS TIS EX UM‘N EXEI PHILON KAI POREUSETAI PROS AUTON MESONUKTIOU KAI EIP  AUT‘ PHILE KHR SON MOI TREIS ARTOUS 6 EPEID  PHILOS MOU PAREGENETO EX ODOU PROS ME KAI OUK EKH‘ O PARATH S‘ AUT‘ 7 KAKEINOS ES‘THEN APOKRITHEIS EIP  M  MOI KOPOUS PAREKHE  D    THURA KEKLEISTAI KAI TA PAIDIA MOU MET EMOU EIS T N KOIT N EISIN OU DUNAMAI ANASTAS DOUNAI SOI 8 LEG‘ UMIN EI KAI OU D‘SEI AUT‘ ANASTAS DIA TO EINAI PHILON AUTOU DIA GE T N ANAIDEIAN AUTOU EGERTHEIS D‘SEI AUT‘ OS‘N KHR ZEI [Lc 11, 5-8]

| Lc 11, 9-13 |

9 KAG‘ UMIN LEG‘ AITEITE KAI DOTH SETAI UMIN Z TEITE KAI EUR SETE KROUETE KAI ANOIG SETAI UMIN 10 PAS GAR O AIT‘N LAMBANEI KAI O Z T‘N EURISKEI KAI T‘ KROUONTI ANOIG{ S}ETAI 11 TINA DE EX UM‘N TON PATERA AIT SEI O UIOS IKHTHUN KAI ANTI IKHTHUOS OPHIN AUT‘ EPID‘SEI 12   KAI AIT SEI ‘ON EPID‘SEI AUT‘ SKORPION 13 EI OUN UMEIS PON ROI UPARKHONTES OIDATE DOMATA AGATHA DIDONAI TOIS TEKNOIS UM‘N POS‘ MALLON O PAT R {O} EX OURANOU D‘SEI PNEUMA AGION TOIS AITOUSIN AUTON [Lc 11, 9-13]

| Jo 10, 22-39 |

22 EGENETO TOTE TA EGKAINIA EN TOIS IEROSOLUMOIS KHEIM‘N  N 23 KAI PERIEPATEI O I SOUS EN T‘ IER‘ EN T  STOA TOU SOLOM‘NOS 24 EKUKL‘SAN OUN AUTON OI IOUDAIOI KAI ELEGON AUT‘ E‘S POTE T N PSUKH N  M‘N AIREIS EI SU EI O KHRISTOS EIPE  MIN PARR SIA 25 APEKRITH  AUTOIS O I SOUS EIPON UMIN KAI OU PISTEUETE TA ERGA A EG‘ POI‘ EN T‘ ONOMATI TOU PATROS MOU TAUTA MARTUREI PERI EMOU 26 ALLA UMEIS OU PISTEUETE OTI OUK ESTE EK T‘N PROBAT‘N T‘N EM‘N 27 TA PROBATA TA EMA T S PH‘N S MOU AKOUOUSIN KAG‘ GIN‘SK‘ AUTA KAI AKOLOUTHOUSIN MOI 28 KAG‘ DID‘MI AUTOIS Z‘ N AI‘NION KAI OU M  APOL‘NTAI EIS TON AI‘NA KAI OUKH ARPASEI TIS AUTA EK T S KHEIROS MOU 29 O PAT R MOU O DED‘KEN MOI PANT‘N MEIZON ESTIN KAI OUDEIS DUNATAI ARPAZEIN EK T S KHEIROS TOU PATROS 30 EG‘ KAI O PAT R EN ESMEN 31 EBASTASAN PALIN LITHOUS OI IOUDAIOI INA LITHAS‘SIN AUTON 32 APEKRITH  AUTOIS O I SOUS POLLA ERGA KALA EDEIXA UMIN EK TOU PATROS DIA POION AUT‘N ERGON EME LITHAZETE 33 APEKRITH SAN AUT‘ OI IOUDAIOI PERI KALOU ERGOU OU LITHAZOMEN SE ALLA PERI BLASPH MIAS KAI OTI SU ANTHR‘POS ‘N POIEIS SEAUTON THEON 34 APEKRITH  AUTOIS {O} I SOUS OUK ESTIN GEGRAMMENON EN T‘ NOM‘ UM‘N OTI EG‘ EIPA THEOI ESTE 35 EI EKEINOUS EIPEN THEOUS PROS OUS O LOGOS TOU THEOU EGENETO KAI OU DUNATAI LUTH NAI   GRAPH  36 ON O PAT R  GIASEN KAI APESTEILEN EIS TON KOSMON UMEIS LEGETE OTI BLASPH MEIS OTI EIPON UIOS TOU THEOU EIMI 37 EI OU POI‘ TA ERGA TOU PATROS MOU M  PISTEUETE MOI 38 EI DE POI‘ KAN EMOI M  PISTEU TE TOIS ERGOIS PISTEUETE INA GN‘TE KAI GIN‘SK TE OTI EN EMOI O PAT R KAG‘ EN T‘ PATRI 39 EZ TOUN {OUN} AUTON PALIN PIASAI KAI EX LTHEN EK T S KHEIROS AUT‘N [Jo 10, 22-39]

| Jo 10, 40-42 |

40 KAI AP LTHEN PALIN PERAN TOU IORDANOU EIS TON TOPON OPOU  N I‘ANN S TO PR‘TON BAPTIZ‘N KAI EMEINEN EKEI 41 KAI POLLOI  LTHON PROS AUTON KAI ELEGON OTI I‘ANN S MEN S MEION EPOI SEN OUDEN PANTA DE OSA EIPEN I‘ANN S PERI TOUTOU AL TH   N 42 KAI POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON EKEI [Jo 10, 40-42]

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Õndice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting