Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
TESSAR‘N EUAGGELI‘N SUMPH‘NIA (2)

| Lc 3, 1-2 |

1 EN ETEI DE PENTEKAIDEKAT‘ T S  GEMONIAS TIBERIOU KAISAROS  GEMONEUONTOS PONTIOU PILATOU T S IOUDAIAS KAI TETRAARKHOUNTOS T S GALILAIAS  R‘DOU PHILIPPOU DE TOU ADELPHOU AUTOU TETRAARKHOUNTOS T S ITOURAIAS KAI TRAKH‘NITIDOS KH‘RAS KAI LUSANIOU T S ABIL N S TETRAARKHOUNTOS 2 EPI ARKHIERE‘S ANNA KAI KAIAPHA EGENETO R MA THEOU EPI I‘ANN N TON ZAKHARIOU UION EN T  ER M‘ [Lc 3, 1-2]

| Mt 3, 1-12 | Mc 1, 2-8 | Lc 3, 3-18 |

1 EN DE TAIS  MERAIS EKEINAIS PARAGINETAI I‘ANN S O BAPTIST S K RUSS‘N EN T  ER M‘ T S IOUDAIAS [Mt 3, 1] 3 KAI  LTHEN EIS PASAN {T N} PERIKH‘RON TOU IORDANOU K RUSS‘N BAPTISMA METANOIAS EIS APHESIN AMARTI‘N [Lc 3, 3] 2 {KAI} LEG‘N METANOEITE  GGIKEN GAR   BASILEIA T‘N OURAN‘N [Mt 3, 2] 4 ‘S GEGRAPTAI EN BIBL‘ LOG‘N  SAIOU TOU PROPH TOU [Lc 3, 4] (2 KATH‘S GEGRAPTAI EN T‘  SAIA T‘ PROPH T  [Mc 1, 4]) 3 OUTOS GAR ESTIN O R THEIS DIA  SAIOU TOU PROPH TOU LEGONTOS [Mt 3, 3] IDOU APOSTELL‘ TON AGGELON MOU PRO PROS‘POU SOU OS KATASKEUASEI T N ODON SOU 3 PH‘N  BO‘NTOS EN T  ER M‘ ETOIMASATE T N ODON KURIOU EUTHEIAS POIEITE TAS TRIBOUS AUTOU [Mc 1, 2-3] 5 PASA PHARAGX PL R‘TH SETAI KAI PAN OROS KAI BOUNOS TAPEIN‘TH SETAI KAI ESTAI TA SKOLIA EIS EUTHEIAN KAI AI TRAKHEIAI EIS ODOUS LEIAS 6 KAI OPSETAI PASA SARX TO S‘T RION TOU THEOU [Lc 3, 5-6] 4 EGENETO I‘ANN S {O} BAPTIZ‘N EN T  ER M‘ KAI K RUSS‘N BAPTISMA METANOIAS EIS APHESIN AMARTI‘N [Mc 1, 4] 4 AUTOS DE O I‘ANN S EIKHEN TO ENDUMA AUTOU APO TRIKH‘N KAM LOU KAI Z‘N N DERMATIN N PERI T N OSPHUN AUTOU   DE TROPH   N AUTOU AKRIDES KAI MELI AGRION [Mt 3, 4] 5 KAI [Mc 1, 5] 5 TOTE EXEPOREUETO PROS AUTON IEROSOLUMA KAI [Mt 3, 5] PASA   IOUDAIA KH‘RA KAI OI IEROSOLUMITAI PANTES [Mc 1, 5] KAI PASA   PERIKH‘ROS TOU IORDANOU 6 KAI EBAPTIZONTO EN T‘ IORDAN  POTAM‘ UP AUTOU EXOMOLOGOUMENOI TAS AMARTIAS AUT‘N [Mt 3, 5-6] 6 KAI  N O I‘ANN S ENDEDUMENOS TRIKHAS KAM LOU KAI Z‘N N DERMATIN N PERI T N OSPHUN AUTOU KAI ESTHI‘N AKRIDAS KAI MELI AGRION [Mc 1, 6] 7 ID‘N DE POLLOUS T‘N PHARISAI‘N KAI SADDOUKAI‘N ERKHOMENOUS EPI TO BAPTISMA AUTOU EIPEN AUTOIS [Mt 3, 7] [KAI] 7 ELEGEN OUN TOIS EKPOREUOMENOIS OKHLOIS BAPTISTH NAI UP AUTOU GENN MATA EKHIDN‘N TIS UPEDEIXEN UMIN PHUGEIN APO T S MELLOUS S ORG S 8 POI SATE OUN KARPOUS AXIOUS [Lc 3, 7-8] (KARPON AXION) T S METANOIAS 9 KAI M  DOX TE LEGEIN [Mt 3, 8-9] KAI M  ARX STHE LEGEIN EN EAUTOIS PATERA EKHOMEN TON ABRAAM LEG‘ GAR UMIN OTI DUNATAI O THEOS EK T‘N LITH‘N TOUT‘N EGEIRAI TEKNA T‘ ABRAAM 9  D  DE KAI   AXIN  PROS T N RIZAN T‘N DENDR‘N KEITAI PAN OUN DENDRON M  POIOUN KARPON KALON EKKOPTETAI KAI EIS PUR BALLETAI 10 KAI EP R‘T‘N AUTON OI OKHLOI LEGONTES TI OUN POI S‘MEN 11 APOKRITHEIS DE ELEGEN AUTOIS O EKH‘N DUO KHIT‘NAS METADOT‘ T‘ M  EKHONTI KAI O EKH‘N BR‘MATA OMOI‘S POIEIT‘ 12  LTHON DE KAI TEL‘NAI BAPTISTH NAI KAI EIPAN PROS AUTON DIDASKALE TI POI S‘MEN 13 O DE EIPEN PROS AUTOUS M DEN PLEON PARA TO DIATETAGMENON UMIN PRASSETE 14 EP R‘T‘N DE AUTON KAI STRATEUOMENOI LEGONTES TI POI S‘MEN KAI  MEIS KAI EIPEN AUTOIS M DENA DIASEIS TE M DE SUKOPHANT S TE KAI ARKEISTHE TOIS OPS‘NIOIS UM‘N 15 PROSDOK‘NTOS DE TOU LAOU KAI DIALOGIZOMEN‘N PANT‘N EN TAIS KARDIAIS AUT‘N PERI TOU I‘ANNOU M POTE AUTOS EI  O KHRISTOS 16 APEKRINATO [Lc 3, 8-16] 7 KAI EK RUSSEN [Mc 1, 7] LEG‘N PASIN O I‘ANN S [Lc 3, 16] 11 EG‘ MEN UMAS BAPTIZ‘ EN UDATI EIS METANOIAN [Mt 3, 11] ERKHETAI DE [Lc 3, 16] O ISKHUROTEROS MOU OPIS‘ MOU OU OUK EIMI IKANOS KUPSAS LUSAI TON IMANTA T‘N UPOD MAT‘N AUTOU [Mc 1, 7] O DE OPIS‘ MOU ERKHOMENOS ISKHUROTEROS MOU ESTIN OU OUK EIMI IKANOS TA UPOD MATA BASTASAI [Mt 3, 11] 8 EG‘ EBAPTISA UMAS UDATI AUTOS DE [Mc 1, 8] UMAS BAPTISEI EN PNEUMATI AGI‘ KAI PURI 17 OU TO PTUON EN T  KHEIRI AUTOU DIAKATHARAI T N AL‘NA AUTOU KAI SUNAGAGEIN TON SITON EIS T N APOTH K N AUTOU [Lc 3, 16-17] KAI DIAKATHARIEI T N AL‘NA AUTOU KAI SUNAXEI TON SITON AUTOU EIS T N APOTH K N TO DE AKHURON KATAKAUSEI PURI ASBEST‘ [Mt 3, 12] 18 POLLA MEN OUN KAI ETERA PARAKAL‘N EU GGELIZETO TON LAON [Lc 3, 18]

| Mt 3, 13-17 | Mc 1, 9-11 | Lc 3, 21-22 |

9 KAI [Mc 1, 9] 13 TOTE [Mt 3, 13] EGENETO EN EKEINAIS TAIS  MERAIS  LTHEN [Mc 1, 9] (PARAGINETAI) O I SOUS [Mt 3, 13] APO NAZARET T S GALILAIAS [Mc 1, 9] EPI TON IORDAN N PROS TON I‘ANN N TOU BAPTISTH NAI UP AUTOU 14 O DE I‘ANN S DIEK‘LUEN AUTON LEG‘N EG‘ KHREIAN EKH‘ UPO SOU BAPTISTH NAI KAI SU ERKH  PROS ME 15 APOKRITHEIS DE O I SOUS EIPEN PROS AUTON APHES ARTI OUT‘S GAR PREPON ESTIN  MIN PL R‘SAI PASAN DIKAIOSUN N TOTE APHI SIN AUTON [Mt 3, 13-15] KAI EBAPTISTH  EIS TON IORDAN N UPO I‘ANNOU [Mc 1, 9] 21 EGENETO DE EN T‘ BAPTISTH NAI APANTA TON LAON KAI I SOU BAPTISTHENTOS KAI PROSEUKHOMENOU ANE‘KHTH NAI TON OURANON 22 KAI KATAB NAI TO PNEUMA TO AGION S‘MATIK‘ EIDEI ‘S PERISTERAN EP AUTON KAI PH‘N N EX OURANOU GENESTHAI [Lc 3, 21-22] 16 BAPTISTHEIS DE O I SOUS EUTHUS ANEB  APO TOU UDATOS [Mt 3, 16] 10 KAI EUTHUS ANABAIN‘N EK TOU UDATOS [Mc 1, 10] IDOU  NE‘KHTH SAN {AUT‘} OI OURANOI KAI [Mt 3, 16] EIDEN SKHIZOMENOUS TOUS OURANOUS KAI TO [Mc 1, 10] PNEUMA {TOU} THEOU KATABAINON [Mt 3, 16] ‘S [Mc 1, 10] (‘SEI) PERISTERAN {KAI} ERKHOMENON EP AUTON [Mt 3, 16] (KATABAINON EIS AUTON [Mc 1, 10]) 17 KAI IDOU PH‘N  [Mt 3, 17] EGENETO EK T‘N OURAN‘N [Mc 1, 11] LEGOUSA [Mt 3, 17] SU EI O UIOS MOU O AGAP TOS EN SOI EUDOK SA [Mc 1, 11] (OUTOS ESTIN O UIOS MOU O AGAP TOS EN ‘ EUDOK SA [Mt 3, 17])

| Mt 4, 1-11 | Mc 1, 12-13 | Lc 4, 1-13 |

12 KAI EUTHUS TO PNEUMA AUTON EKBALLEI EIS T N ER MON [Mc 1, 12] 1 TOTE O [Mt 4, 1] 1 I SOUS DE PL R S PNEUMATOS AGIOU UPESTREPSEN APO TOU IORDANOU KAI  GETO EN T‘ PNEUMATI EN T  ER M‘ [Lc 4, 1] AN KHTH  EIS T N ER MON UPO TOU PNEUMATOS PEIRASTH NAI UPO TOU DIABOLOU [Mt 4, 1] 13 KAI  N EN T  ER M‘ TESSERAKONTA  MERAS [Mc 1, 13] PEIRAZOMENOS UPO TOU DIABOLOU [Lc 4, 2] UPO TOU SATANA [Mc 1, 13] 2 KAI N STEUSAS  MERAS TESSERAKONTA KAI NUKTAS TESSERAKONTA [Mt 4, 2] OUK EPHAGEN OUDEN EN TAIS  MERAIS EKEINAIS KAI SUNTELESTHEIS‘N AUT‘N [Lc 4, 2] USTERON EPEINASEN

[I]

3 KAI PROSELTH‘N O PEIRAZ‘N [Mt 4, 2-3] 3 EIPEN DE AUT‘ O DIABOLOS [Lc 4, 3] EI UIOS EI TOU THEOU EIPE INA OI LITHOI OUTOI ARTOI GEN‘NTAI [Mt 4, 3] (EIPE T‘ LITH‘ TOUT‘ INA GEN TAI ARTOS) 4 KAI APEKRITH  PROS AUTON O I SOUS [Lc 4, 3-4] (4 O DE APOKRITHEIS EIPEN [Mt 4, 4]) GEGRAPTAI OTI OUK EP ART‘ MON‘ Z SETAI O ANTHR‘POS [Lc 4, 4] ALL EPI PANTI R MATI EKPOREUOMEN‘ DIA STOMATOS THEOU

[II - III]

5 TOTE PARALAMBANEI AUTON O DIABOLOS EIS T N AGIAN POLIN [Mt 4, 4-5] (9  GAGEN DE AUTON EIS IEROUSAL M [Lc 4, 9]) KAI EST SEN AUTON EPI TO PTERUGION TOU IEROU [Mt 4, 5] KAI EIPEN [Lc 4, 9] (LEGEI) AUT‘ [Mt 4, 6] EI UIOS EI TOU THEOU BALE SEAUTON ENTEUTHEN KAT‘ 10 GEGRAPTAI GAR OTI TOIS AGGELOIS AUTOU ENTELEITAI PERI SOU TOU DIAPHULAXAI SE 11 KAI OTI EPI KHEIR‘N AROUSIN SE M POTE PROSKOPS S PROS LITHON TON PODA SOU 12 KAI APOKRITHEIS EIPEN [Lc 4, 9-12] (7 EPH  [Mt 4, 7]) AUT‘ O I SOUS OTI [Lc 4, 12] PALIN GEGRAPTAI [Mt 4, 8] (EIR TAI) OUK EKPEIRASEIS KURION TON THEON SOU [Lc 4, 12]

[III - II]

8 PALIN PARALAMBANEI AUTON O DIABOLOS EIS OROS UPS LON LIAN [Mt 4, 7-8] 5 KAI ANAGAG‘N AUTON EDEIXEN [Lc 4, 5] (DEIKNUSIN [Mt 4, 8]) AUT‘ PASAS TAS BASILEIAS T S OIKOUMEN S [Lc 4, 5] (TOU KOSMOU) KAI T N DOXAN AUT‘N [Mt 4, 8] EN STIGM  KHRONOU 6 KAI EIPEN AUT‘ O DIABOLOS SOI D‘S‘ T N EXOUSIAN TAUT N APASAN KAI T N DOXAN AUT‘N OTI EMOI PARADEDOTAI KAI ‘ EAN THEL‘ DID‘MI AUT N 7 SU OUN EAN PROSKUN S S EN‘PION EMOU ESTAI SOU PASA [Lc 4, 5-7] TAUTA SOI PANTA D‘S‘ EAN PES‘N PROSKUN S S MOI [Mt 4, 9] 8 KAI [Lc 4, 8] 10 TOTE [Mt 4, 10] APOKRITHEIS O I SOUS EIPEN [Lc 4, 8] (LEGEI) AUT‘ [...] UPAGE SATANA GEGRAPTAI GAR KURION TON THEON SOU PROSKUN SEIS KAI AUT‘ MON‘ LATREUSEIS [Mt 4, 10] 13 KAI SUNTELESAS PANTA PEIRASMON [Lc 4, 13] 11 TOTE APHI SIN AUTON O DIABOLOS [Mt 4, 11] APEST  AP AUTOU AKHRI KAIROU [Lc 4, 13] KAI  N META T‘N TH RI‘N [Mc 1, 13] KAI IDOU [Mt 4, 11] OI AGGELOI [Mc 1, 13] PROS LTHON KAI DI KONOUN AUT‘ [Mt 4, 11]

| Jo 1, 19-28 |

19 KAI AUT  ESTIN   MARTURIA TOU I‘ANNOU OTE APESTEILAN {PROS AUTON} OI IOUDAIOI EX IEROSOLUM‘N IEREIS KAI LEUITAS INA ER‘T S‘SIN AUTON SU TIS EI 20 KAI ‘MOLOG SEN KAI OUK  RN SATO KAI ‘MOLOG SEN OTI EG‘ OUK EIMI O KHRISTOS 21 KAI  R‘T SAN AUTON TI OUN SU  LIAS EI KAI LEGEI OUK EIMI O PROPH T S EI SU KAI APEKRITH  OU 22 EIPAN OUN AUT‘ TIS EI INA APOKRISIN D‘MEN TOIS PEMPSASIN  MAS TI LEGEIS PERI SEAUTOU 23 EPH  EG‘ PH‘N  BO‘NTOS EN T  ER M‘ EUTHUNATE T N ODON KURIOU KATH‘S EIPEN  SAIAS O PROPH T S 24 KAI APESTALMENOI  SAN EK T‘N PHARISAI‘N 25 KAI  R‘T SAN AUTON KAI EIPAN AUT‘ TI OUN BAPTIZEIS EI SU OUK EI O KHRISTOS OUDE  LIAS OUDE O PROPH T S 26 APEKRITH  AUTOIS O I‘ANN S LEG‘N EG‘ BAPTIZ‘ EN UDATI MESOS UM‘N EST KEN ON UMEIS OUK OIDATE 27 O OPIS‘ MOU ERKHOMENOS OU OUK EIMI {EG‘} AXIOS INA LUS‘ AUTOU TON IMANTA TOU UPOD MATOS 28 TAUTA EN B THANIA EGENETO PERAN TOU IORDANOU OPOU  N O I‘ANN S BAPTIZ‘N [Jo 1, 19-28]

| Jo 1, 29-34 |

29 T  EPAURION BLEPEI TON I SOUN ERKHOMENON PROS AUTON KAI LEGEI IDE O AMNOS TOU THEOU O AIR‘N T N AMARTIAN TOU KOSMOU 30 OUTOS ESTIN UPER OU EG‘ EIPON OPIS‘ MOU ERKHETAI AN R OS EMPROSTHEN MOU GEGONEN OTI PR‘TOS MOU  N 31 KAG‘ OUK  DEIN AUTON ALL INA PHANER‘TH  T‘ ISRA L DIA TOUTO  LTHON EG‘ EN UDATI BAPTIZ‘N 32 KAI EMARTUR SEN I‘ANN S LEG‘N OTI TETHEAMAI TO PNEUMA KATABAINON ‘S PERISTERAN EX OURANOU KAI EMEINEN EP AUTON 33 KAG‘ OUK  DEIN AUTON ALL O PEMPSAS ME BAPTIZEIN EN UDATI EKEINOS MOI EIPEN EPH ON AN ID S TO PNEUMA KATABAINON KAI MENON EP AUTON OUTOS ESTIN O BAPTIZ‘N EN PNEUMATI AGI‘ 34 KAG‘ E‘RAKA KAI MEMARTUR KA OTI OUTOS ESTIN O UIOS TOU THEOU [Jo 1, 29-34]

| Jo 1, 35-51 |

35 T  EPAURION PALIN EIST KEI O I‘ANN S KAI EK T‘N MATH T‘N AUTOU DUO 36 KAI EMBLEPSAS T‘ I SOU PERIPATOUNTI LEGEI IDE O AMNOS TOU THEOU 37 KAI  KOUSAN OI DUO MATH TAI AUTOU LALOUNTOS KAI  KOLOUTH SAN T‘ I SOU 38 STRAPHEIS DE O I SOUS KAI THEASAMENOS AUTOUS AKOLOUTHOUNTAS LEGEI AUTOIS TI Z TEITE OI DE EIPAN AUT‘ RABBI O LEGETAI METHERM NEUOMENON DIDASKALE POU MENEIS 39 LEGEI AUTOIS ERKHESTHE KAI OPSESTHE  LTHAN OUN KAI EIDAN POU MENEI KAI PAR AUT‘ EMEINAN T N  MERAN EKEIN N ‘RA  N ‘S DEKAT  40  N ANDREAS O ADELPHOS SIM‘NOS PETROU EIS EK T‘N DUO T‘N AKOUSANT‘N PARA I‘ANNOU KAI AKOLOUTH SANT‘N AUT‘ 41 EURISKEI OUTOS PR‘TON TON ADELPHON TON IDION SIM‘NA KAI LEGEI AUT‘ EUR KAMEN TON MESSIAN O ESTIN METHERM NEUOMENON KHRISTOS 42  GAGEN AUTON PROS TON I SOUN EMBLEPSAS AUT‘ O I SOUS EIPEN SU EI SIM‘N O UIOS I‘ANNOU SU KL TH S  K PHAS O ERM NEUETAI PETROS 43 T  EPAURION  THEL SEN EXELTHEIN EIS T N GALILAIAN KAI EURISKEI PHILIPPON KAI LEGEI AUT‘ O I SOUS AKOLOUTHEI MOI 44  N DE O PHILIPPOS APO B THSAIDA EK T S POLE‘S ANDREOU KAI PETROU 45 EURISKEI PHILIPPOS TON NATHANA L KAI LEGEI AUT‘ ON EGRAPSEN M‘US S EN T‘ NOM‘ KAI OI PROPH TAI EUR KAMEN I SOUN UION TOU I‘S PH TON APO NAZARET 46 KAI EIPEN AUT‘ NATHANA L EK NAZARET DUNATAI TI AGATHON EINAI LEGEI AUT‘ {O} PHILIPPOS ERKHOU KAI IDE 47 EIDEN O I SOUS TON NATHANA L ERKHOMENON PROS AUTON KAI LEGEI PERI AUTOU IDE AL TH‘S ISRA LIT S EN ‘ DOLOS OUK ESTIN 48 LEGEI AUT‘ NATHANA L POTHEN ME GIN‘SKEIS APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUT‘ PRO TOU SE PHILIPPON PH‘N SAI ONTA UPO T N SUK N EIDON SE 49 APEKRITH  AUT‘ NATHANA L RABBI SU EI O UIOS TOU THEOU SU BASILEUS EI TOU ISRA L 50 APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUT‘ OTI EIPON SOI OTI EIDON SE UPOKAT‘ T S SUK S PISTEUEIS MEIZ‘ TOUT‘N OPS  51 KAI LEGEI AUT‘ AM N AM N LEG‘ UMIN OPSESTHE TON OURANON ANE‘GOTA KAI TOUS AGGELOUS TOU THEOU ANABAINONTAS KAI KATABAINONTAS EPI TON UION TOU ANTHR‘POU [Jo 1, 35-51]

| Jo 2, 1-11 |

1 KAI T   MERA T  TRIT  GAMOS EGENETO EN KANA T S GALILAIAS KAI  N   M T R TOU I SOU EKEI 2 EKL TH  DE KAI O I SOUS KAI OI MATH TAI AUTOU EIS TON GAMON 3 KAI USTER SANTOS OINOU LEGEI   M T R TOU I SOU PROS AUTON OINON OUK EKHOUSIN 4 {KAI} LEGEI AUT  O I SOUS TI EMOI KAI SOI GUNAI OUP‘  KEI   ‘RA MOU 5 LEGEI   M T R AUTOU TOIS DIAKONOIS O TI AN LEG  UMIN POI SATE 6  SAN DE EKEI LITHINAI UDRIAI EX KATA TON KATHARISMON T‘N IOUDAI‘N KEIMENAI KH‘ROUSAI ANA METR TAS DUO   TREIS 7 LEGEI AUTOIS O I SOUS GEMISATE TAS UDRIAS UDATOS KAI EGEMISAN AUTAS E‘S AN‘ 8 KAI LEGEI AUTOIS ANTL SATE NUN KAI PHERETE T‘ ARKHITRIKLIN‘ OI DE  NEGKAN 9 ‘S DE EGEUSATO O ARKHITRIKLINOS TO UD‘R OINON GEGEN MENON KAI OUK  DEI POTHEN ESTIN OI DE DIAKONOI  DEISAN OI  NTL KOTES TO UD‘R PH‘NEI TON NUMPHION O ARKHITRIKLINOS 10 KAI LEGEI AUT‘ PAS ANTHR‘POS PR‘TON TON KALON OINON TITH SIN KAI OTAN METHUSTH‘SIN TON ELASS‘ SU TET R KAS TON KALON OINON E‘S ARTI 11 TAUT N EPOI SEN ARKH N T‘N S MEI‘N O I SOUS EN KANA T S GALILAIAS KAI EPHANER‘SEN T N DOXAN AUTOU KAI EPISTEUSAN EIS AUTON OI MATH TAI AUTOU [Jo 2, 1-11]

| Jo 2, 12 |

12 META TOUTO KATEB  EIS KAPHARNAOUM AUTOS KAI   M T R AUTOU KAI OI ADELPHOI {AUTOU} KAI OI MATH TAI AUTOU KAI EKEI EMEINAN OU POLLAS  MERAS [Jo 2, 12]

| Jo 2, 13-25 |

13 KAI EGGUS  N TO PASKHA T‘N IOUDAI‘N KAI ANEB  EIS IEROSOLUMA O I SOUS 14 KAI EUREN EN T‘ IER‘ TOUS P‘LOUNTAS BOAS KAI PROBATA KAI PERISTERAS KAI TOUS KERMATISTAS KATH MENOUS 15 KAI POI SAS PHRAGELLION EK SKHOINI‘N PANTAS EXEBALEN EK TOU IEROU TA TE PROBATA KAI TOUS BOAS KAI T‘N KOLLUBIST‘N EXEKHEEN TO KERMA KAI TAS TRAPEZAS ANETREPSEN 16 KAI TOIS TAS PERISTERAS P‘LOUSIN EIPEN ARATE TAUTA ENTEUTHEN M  POIEITE TON OIKON TOU PATROS MOU OIKON EMPORIOU 17 EMN STH SAN OI MATH TAI AUTOU OTI GEGRAMMENON ESTIN O Z LOS TOU OIKOU SOU KATAPHAGETAI ME 18 APEKRITH SAN OUN OI IOUDAIOI KAI EIPAN AUT‘ TI S MEION DEIKNUEIS  MIN OTI TAUTA POIEIS 19 APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUTOIS LUSATE TON NAON TOUTON KAI EN TRISIN  MERAIS EGER‘ AUTON 20 EIPAN OUN OI IOUDAIOI TESSERAKONTA KAI EX ETESIN OIKODOM TH  O NAOS OUTOS KAI SU EN TRISIN  MERAIS EGEREIS AUTON 21 EKEINOS DE ELEGEN PERI TOU NAOU TOU S‘MATOS AUTOU 22 OTE OUN  GERTH  EK NEKR‘N EMN STH SAN OI MATH TAI AUTOU OTI TOUTO ELEGEN KAI EPISTEUSAN T  GRAPH  KAI T‘ LOG‘ ON EIPEN O I SOUS 23 ‘S DE  N EN TOIS IEROSOLUMOIS EN T‘ PASKHA EN T  EORT  POLLOI EPISTEUSAN EIS TO ONOMA AUTOU THE‘ROUNTES AUTOU TA S MEIA A EPOIEI 24 AUTOS DE I SOUS OUK EPISTEUEN AUTON AUTOIS DIA TO AUTON GIN‘SKEIN PANTAS 25 KAI OTI OU KHREIAN EIKHEN INA TIS MARTUR S  PERI TOU ANTHR‘POU AUTOS GAR EGIN‘SKEN TI  N EN T‘ ANTHR‘P‘ [Jo 2, 13-25]

| Jo 3, 1-21 |

1  N DE ANTHR‘POS EK T‘N PHARISAI‘N NIKOD MOS ONOMA AUT‘ ARKH‘N T‘N IOUDAI‘N 2 OUTOS  LTHEN PROS AUTON NUKTOS KAI EIPEN AUT‘ RABBI OIDAMEN OTI APO THEOU EL LUTHAS DIDASKALOS OUDEIS GAR DUNATAI TAUTA TA S MEIA POIEIN A SU POIEIS EAN M    O THEOS MET AUTOU 3 APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUT‘ AM N AM N LEG‘ SOI EAN M  TIS GENN TH  AN‘THEN OU DUNATAI IDEIN T N BASILEIAN TOU THEOU 4 LEGEI PROS AUTON {O} NIKOD MOS P‘S DUNATAI ANTHR‘POS GENN TH NAI GER‘N ‘N M  DUNATAI EIS T N KOILIAN T S M TROS AUTOU DEUTERON EISELTHEIN KAI GENN TH NAI 5 APEKRITH  I SOUS AM N AM N LEG‘ SOI EAN M  TIS GENN TH  EX UDATOS KAI PNEUMATOS OU DUNATAI EISELTHEIN EIS T N BASILEIAN TOU THEOU 6 TO GEGENN MENON EK T S SARKOS SARX ESTIN KAI TO GEGENN MENON EK TOU PNEUMATOS PNEUMA ESTIN 7 M  THAUMAS S OTI EIPON SOI DEI UMAS GENN TH NAI AN‘THEN 8 TO PNEUMA OPOU THELEI PNEI KAI T N PH‘N N AUTOU AKOUEIS ALL OUK OIDAS POTHEN ERKHETAI KAI POU UPAGEI OUT‘S ESTIN PAS O GEGENN MENOS EK TOU PNEUMATOS 9 APEKRITH  NIKOD MOS KAI EIPEN AUT‘ P‘S DUNATAI TAUTA GENESTHAI 10 APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUT‘ SU EI O DIDASKALOS TOU ISRA L KAI TAUTA OU GIN‘SKEIS 11 AM N AM N LEG‘ SOI OTI O OIDAMEN LALOUMEN KAI O E‘RAKAMEN MARTUROUMEN KAI T N MARTURIAN  M‘N OU LAMBANETE 12 EI TA EPIGEIA EIPON UMIN KAI OU PISTEUETE P‘S EAN EIP‘ UMIN TA EPOURANIA PISTEUSETE 13 KAI OUDEIS ANABEB KEN EIS TON OURANON EI M  O EK TOU OURANOU KATABAS O UIOS TOU ANTHR‘POU 14 KAI KATH‘S M‘US S UPS‘SEN TON OPHIN EN T  ER M‘ OUT‘S UPS‘TH NAI DEI TON UION TOU ANTHR‘POU 15 INA PAS O PISTEU‘N EN AUT‘ EKH  Z‘ N AI‘NION 16 OUT‘S GAR  GAP SEN O THEOS TON KOSMON ‘STE TON UION TON MONOGEN  ED‘KEN INA PAS O PISTEU‘N EIS AUTON M  APOL TAI ALL EKH  Z‘ N AI‘NION 17 OU GAR APESTEILEN O THEOS TON UION EIS TON KOSMON INA KRIN  TON KOSMON ALL INA S‘TH  O KOSMOS DI AUTOU 18 O PISTEU‘N EIS AUTON OU KRINETAI O DE M  PISTEU‘N  D  KEKRITAI OTI M  PEPISTEUKEN EIS TO ONOMA TOU MONOGENOUS UIOU TOU THEOU 19 AUT  DE ESTIN   KRISIS OTI TO PH‘S EL LUTHEN EIS TON KOSMON KAI  GAP SAN OI ANTHR‘POI MALLON TO SKOTOS   TO PH‘S  N GAR AUT‘N PON RA TA ERGA 20 PAS GAR O PHAULA PRASS‘N MISEI TO PH‘S KAI OUK ERKHETAI PROS TO PH‘S INA M  ELEGKHTH  TA ERGA AUTOU 21 O DE POI‘N T N AL THEIAN ERKHETAI PROS TO PH‘S INA PHANER‘TH  AUTOU TA ERGA OTI EN THE‘ ESTIN EIRGASMENA [Jo 3, 1-21]

| Jo 3, 22-36 |

22 META TAUTA  LTHEN O I SOUS KAI OI MATH TAI AUTOU EIS T N IOUDAIAN G N KAI EKEI DIETRIBEN MET AUT‘N KAI EBAPTIZEN 23  N DE KAI O I‘ANN S BAPTIZ‘N EN AIN‘N EGGUS TOU SALEIM OTI UDATA POLLA  N EKEI KAI PAREGINONTO KAI EBAPTIZONTO 24 OUP‘ GAR  N BEBL MENOS EIS T N PHULAK N O I‘ANN S 25 EGENETO OUN Z T SIS EK T‘N MATH T‘N I‘ANNOU META IOUDAIOU PERI KATHARISMOU 26 KAI  LTHON PROS TON I‘ANN N KAI EIPAN AUT‘ RABBI OS  N META SOU PERAN TOU IORDANOU ‘ SU MEMARTUR KAS IDE OUTOS BAPTIZEI KAI PANTES ERKHONTAI PROS AUTON 27 APEKRITH  I‘ANN S KAI EIPEN OU DUNATAI ANTHR‘POS LAMBANEIN OUDE EN EAN M    DEDOMENON AUT‘ EK TOU OURANOU 28 AUTOI UMEIS MOI MARTUREITE OTI EIPON {OTI} OUK EIMI EG‘ O KHRISTOS ALL OTI APESTALMENOS EIMI EMPROSTHEN EKEINOU 29 O EKH‘N T N NUMPH N NUMPHIOS ESTIN O DE PHILOS TOU NUMPHIOU O EST K‘S KAI AKOU‘N AUTOU KHARA KHAIREI DIA T N PH‘N N TOU NUMPHIOU AUT  OUN   KHARA   EM  PEPL R‘TAI 30 EKEINON DEI AUXANEIN EME DE ELATTOUSTHAI 31 O AN‘THEN ERKHOMENOS EPAN‘ PANT‘N ESTIN O ‘N EK T S G S EK T S G S ESTIN KAI EK T S G S LALEI O EK TOU OURANOU ERKHOMENOS {EPAN‘ PANT‘N ESTIN} 32 O E‘RAKEN KAI  KOUSEN TOUTO MARTUREI KAI T N MARTURIAN AUTOU OUDEIS LAMBANEI 33 O LAB‘N AUTOU T N MARTURIAN ESPHRAGISEN OTI O THEOS AL TH S ESTIN 34 ON GAR APESTEILEN O THEOS TA R MATA TOU THEOU LALEI OU GAR EK METROU DID‘SIN TO PNEUMA 35 O PAT R AGAPA TON UION KAI PANTA DED‘KEN EN T  KHEIRI AUTOU 36 O PISTEU‘N EIS TON UION EKHEI Z‘ N AI‘NION O DE APEITH‘N T‘ UI‘ OUK OPSETAI Z‘ N ALL   ORG  TOU THEOU MENEI EP AUTON [Jo 3, 22-36]

| Lc (3, 19-20) |

19 O DE  R‘D S O TETRAARKH S ELEGKHOMENOS UP AUTOU PERI  R‘DIADOS T S GUNAIKOS TOU ADELPHOU AUTOU KAI PERI PANT‘N ‘N EPOI SEN PON R‘N O  R‘D S 20 PROSETH KEN KAI TOUTO EPI PASIN {KAI} KATEKLEISEN TON I‘ANN N EN PHULAK  [Lc 3, 19-20]

| Jo 4, 1-43 |

1 ‘S OUN EGN‘ O I SOUS OTI  KOUSAN OI PHARISAIOI OTI I SOUS PLEIONAS MATH TAS POIEI KAI BAPTIZEI   I‘ANN S 2 KAITOIGE I SOUS AUTOS OUK EBAPTIZEN ALL OI MATH TAI AUTOU 3 APH KEN T N IOUDAIAN KAI AP LTHEN PALIN EIS T N GALILAIAN 4 EDEI DE AUTON DIERKHESTHAI DIA T S SAMAREIAS 5 ERKHETAI OUN EIS POLIN T S SAMAREIAS LEGOMEN N SUKHAR PL SION TOU KH‘RIOU O ED‘KEN IAK‘B {T‘} I‘S PH T‘ UI‘ AUTOU 6  N DE EKEI P G  TOU IAK‘B O OUN I SOUS KEKOPIAK‘S EK T S ODOIPORIAS EKATHEZETO OUT‘S EPI T  P G  ‘RA  N ‘S EKT  7 ERKHETAI GUN  EK T S SAMAREIAS ANTL SAI UD‘R LEGEI AUT  O I SOUS DOS MOI PEIN 8 OI GAR MATH TAI AUTOU APEL LUTHEISAN EIS T N POLIN INA TROPHAS AGORAS‘SIN 9 LEGEI OUN AUT‘   GUN    SAMARITIS P‘S SU IOUDAIOS ‘N PAR EMOU PEIN AITEIS GUNAIKOS SAMARITIDOS OUS S OU GAR SUGKHR‘NTAI IOUDAIOI SAMARITAIS 10 APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUT  EI  DEIS T N D‘REAN TOU THEOU KAI TIS ESTIN O LEG‘N SOI DOS MOI PEIN SU AN  T SAS AUTON KAI ED‘KEN AN SOI UD‘R Z‘N 11 LEGEI AUT‘ {  GUN } KURIE OUTE ANTL MA EKHEIS KAI TO PHREAR ESTIN BATHU POTHEN OUN EKHEIS TO UD‘R TO Z‘N 12 M  SU MEIZ‘N EI TOU PATROS  M‘N IAK‘B OS ED‘KEN  MIN TO PHREAR KAI AUTOS EX AUTOU EPIEN KAI OI UIOI AUTOU KAI TA THREMMATA AUTOU 13 APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUT  PAS O PIN‘N EK TOU UDATOS TOUTOU DIPS SEI PALIN 14 OS D AN PI  EK TOU UDATOS OU EG‘ D‘S‘ AUT‘ OU M  DIPS SEI EIS TON AI‘NA ALLA TO UD‘R O D‘S‘ AUT‘ GEN SETAI EN AUT‘ P G  UDATOS ALLOMENOU EIS Z‘ N AI‘NION 15 LEGEI PROS AUTON   GUN  KURIE DOS MOI TOUTO TO UD‘R INA M  DIPS‘ M DE DIERKH‘MAI ENTHADE ANTLEIN 16 LEGEI AUT  UPAGE PH‘N SON TON ANDRA SOU KAI ELTHE ENTHADE 17 APEKRITH    GUN  KAI EIPEN AUT‘ OUK EKH‘ ANDRA LEGEI AUT  O I SOUS KAL‘S EIPAS OTI ANDRA OUK EKH‘ 18 PENTE GAR ANDRAS ESKHES KAI NUN ON EKHEIS OUK ESTIN SOU AN R TOUTO AL THES EIR KAS 19 LEGEI AUT‘   GUN  KURIE THE‘R‘ OTI PROPH T S EI SU 20 OI PATERES  M‘N EN T‘ OREI TOUT‘ PROSEKUN SAN KAI UMEIS LEGETE OTI EN IEROSOLUMOIS ESTIN O TOPOS OPOU PROSKUNEIN DEI 21 LEGEI AUT  O I SOUS PISTEUE MOI GUNAI OTI ERKHETAI ‘RA OTE OUTE EN T‘ OREI TOUT‘ OUTE EN IEROSOLUMOIS PROSKUN SETE T‘ PATRI 22 UMEIS PROSKUNEITE O OUK OIDATE  MEIS PROSKUNOUMEN O OIDAMEN OTI   S‘T RIA EK T‘N IOUDAI‘N ESTIN 23 ALLA ERKHETAI ‘RA KAI NUN ESTIN OTE OI AL THINOI PROSKUN TAI PROSKUN SOUSIN T‘ PATRI EN PNEUMATI KAI AL THEIA KAI GAR O PAT R TOIOUTOUS Z TEI TOUS PROSKUNOUNTAS AUTON 24 PNEUMA O THEOS KAI TOUS PROSKUNOUNTAS AUTON EN PNEUMATI KAI AL THEIA DEI PROSKUNEIN 25 LEGEI AUT‘   GUN  OIDA OTI MESSIAS ERKHETAI O LEGOMENOS KHRISTOS OTAN ELTH  EKEINOS ANAGGELEI  MIN APANTA 26 LEGEI AUT  O I SOUS EG‘ EIMI O LAL‘N SOI 27 KAI EPI TOUT‘  LTHAN OI MATH TAI AUTOU KAI ETHAUMAZON OTI META GUNAIKOS ELALEI OUDEIS MENTOI EIPEN TI Z TEIS   TI LALEIS MET AUT S 28 APH KEN OUN T N UDRIAN AUT S   GUN  KAI AP LTHEN EIS T N POLIN KAI LEGEI TOIS ANTHR‘POIS 29 DEUTE IDETE ANTHR‘PON OS EIPEN MOI PANTA OSA EPOI SA M TI OUTOS ESTIN O KHRISTOS 30 EX LTHON EK T S POLE‘S KAI  RKHONTO PROS AUTON 31 EN T‘ METAXU  R‘T‘N AUTON OI MATH TAI LEGONTES RABBI PHAGE 32 O DE EIPEN AUTOIS EG‘ BR‘SIN EKH‘ PHAGEIN  N UMEIS OUK OIDATE 33 ELEGON OUN OI MATH TAI PROS ALL LOUS M  TIS  NEGKEN AUT‘ PHAGEIN 34 LEGEI AUTOIS O I SOUS EMON BR‘MA ESTIN INA POI S‘ TO THEL MA TOU PEMPSANTOS ME KAI TELEI‘S‘ AUTOU TO ERGON 35 OUKH UMEIS LEGETE OTI ETI TETRAM NOS ESTIN KAI O THERISMOS ERKHETAI IDOU LEG‘ UMIN EPARATE TOUS OPHTHALMOUS UM‘N KAI THEASASTHE TAS KH‘RAS OTI LEUKAI EISIN PROS THERISMON  D  36 O THERIZ‘N MISTHON LAMBANEI KAI SUNAGEI KARPON EIS Z‘ N AI‘NION INA O SPEIR‘N OMOU KHAIR  KAI O THERIZ‘N 37 EN GAR TOUT‘ O LOGOS ESTIN AL THINOS OTI ALLOS ESTIN O SPEIR‘N KAI ALLOS O THERIZ‘N 38 EG‘ APESTEILA UMAS THERIZEIN O OUKH UMEIS KEKOPIAKATE ALLOI KEKOPIAKASIN KAI UMEIS EIS TON KOPON AUT‘N EISEL LUTHATE 39 EK DE T S POLE‘S EKEIN S POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON T‘N SAMARIT‘N DIA TON LOGON T S GUNAIKOS MARTUROUS S OTI EIPEN MOI PANTA A EPOI SA 40 ‘S OUN  LTHON PROS AUTON OI SAMARITAI  R‘T‘N AUTON MEINAI PAR AUTOIS KAI EMEINEN EKEI DUO  MERAS 41 KAI POLL‘ PLEIOUS EPISTEUSAN DIA TON LOGON AUTOU 42 T  TE GUNAIKI ELEGON OTI OUKETI DIA T N S N LALIAN PISTEUOMEN AUTOI GAR AK KOAMEN KAI OIDAMEN OTI OUTOS ESTIN AL TH‘S O S‘T R TOU KOSMOU 43 META DE TAS DUO  MERAS EX LTHEN EKEITHEN EIS T N GALILAIAN [Jo 4, 1-43]

| Lc 4, 14-30 | Jo 4, 44-45 |

14 KAI UPESTREPSEN O I SOUS EN T  DUNAMEI TOU PNEUMATOS EIS T N GALILAIAN KAI PH M  EX LTHEN KATH OL S T S PERIKH‘ROU PERI AUTOU 15 KAI AUTOS EDIDASKEN EN TAIS SUNAG‘GAIS AUT‘N DOXAZOMENOS UPO PANT‘N 16 KAI  LTHEN EIS NAZARA OU  N TETHRAMMENOS KAI EIS LTHEN KATA TO EI‘THOS AUT‘ EN T   MERA T‘N SABBAT‘N EIS T N SUNAG‘G N KAI ANEST  ANAGN‘NAI 17 KAI EPEDOTH  AUT‘ BIBLION TOU PROPH TOU  SAIOU KAI ANAPTUXAS TO BIBLION EUREN TON TOPON OU  N GEGRAMMENON 18 PNEUMA KURIOU EP EME OU EINEKEN EKHRISEN ME EUAGGELISASTHAI PT‘KHOIS APESTALKEN ME K RUXAI AIKHMAL‘TOIS APHESIN KAI TUPHLOIS ANABLEPSIN APOSTEILAI TETHRAUSMENOUS EN APHESEI 19 K RUXAI ENIAUTON KURIOU DEKTON 20 KAI PTUXAS TO BIBLION APODOUS T‘ UP RET  EKATHISEN KAI PANT‘N OI OPHTHALMOI EN T  SUNAG‘G   SAN ATENIZONTES AUT‘ 21  RXATO DE LEGEIN PROS AUTOUS OTI S MERON PEPL R‘TAI   GRAPH  AUT  EN TOIS ‘SIN UM‘N 22 KAI PANTES EMARTUROUN AUT‘ KAI ETHAUMAZON EPI TOIS LOGOIS T S KHARITOS TOIS EKPOREUOMENOIS EK TOU STOMATOS AUTOU KAI ELEGON OUKHI UIOS ESTIN I‘S PH OUTOS 23 KAI EIPEN PROS AUTOUS PANT‘S EREITE MOI T N PARABOL N TAUT N IATRE THERAPEUSON SEAUTON OSA  KOUSAMEN GENOMENA EIS T N KAPHARNAOUM POI SON KAI ‘DE EN T  PATRIDI SOU [Lc 4, 14-23] 44 AUTOS GAR I SOUS EMARTUR SEN OTI PROPH T S EN T  IDIA PATRIDI TIM N OUK EKHEI [Jo 4, 44] 24 EIPEN DE AM N LEG‘ UMIN OTI OUDEIS PROPH T S DEKTOS ESTIN EN T  PATRIDI AUTOU 25 EP AL THEIAS DE LEG‘ UMIN POLLAI KH RAI  SAN EN TAIS  MERAIS  LIOU EN T‘ ISRA L OTE EKLEISTH  O OURANOS EPI ET  TRIA KAI M NAS EX ‘S EGENETO LIMOS MEGAS EPI PASAN T N G N 26 KAI PROS OUDEMIAN AUT‘N EPEMPHTH   LIAS EI M  EIS SAREPTA T S SID‘NIAS PROS GUNAIKA KH RAN 27 KAI POLLOI LEPROI  SAN EN T‘ ISRA L EPI ELISAIOU TOU PROPH TOU KAI OUDEIS AUT‘N EKATHARISTH  EI M  NAIMAN O SUROS 28 KAI EPL STH SAN PANTES THUMOU EN T  SUNAG‘G  AKOUONTES TAUTA 29 KAI ANASTANTES EXEBALON AUTON EX‘ T S POLE‘S KAI  GAGON AUTON E‘S OPHRUOS TOU OROUS EPH OU   POLIS ‘KODOM TO AUT‘N ‘STE KATAKR MNISAI AUTON 30 AUTOS DE DIELTH‘N DIA MESOU AUT‘N EPOREUETO [Lc 4, 24-30] 45 OTE OUN  LTHEN EIS T N GALILAIAN EDEXANTO AUTON OI GALILAIOI PANTA E‘RAKOTES OSA EPOI SEN EN IEROSOLUMOIS EN T  EORT  KAI AUTOI GAR  LTHON EIS T N EORT N [Jo 4, 45]

| Jo 4, 46-54 |

46  LTHEN OUN PALIN EIS T N KANA T S GALILAIAS OPOU EPOI SEN TO UD‘R OINON KAI  N TIS BASILIKOS OU O UIOS  STHENEI EN KAPHARNAOUM 47 OUTOS AKOUSAS OTI I SOUS  KEI EK T S IOUDAIAS EIS T N GALILAIAN AP LTHEN PROS AUTON KAI  R‘TA INA KATAB  KAI IAS TAI AUTOU TON UION  MELLEN GAR APOTHN SKEIN 48 EIPEN OUN O I SOUS PROS AUTON EAN M  S MEIA KAI TERATA ID TE OU M  PISTEUS TE 49 LEGEI PROS AUTON O BASILIKOS KURIE KATAB THI PRIN APOTHANEIN TO PAIDION MOU 50 LEGEI AUT‘ O I SOUS POREUOU O UIOS SOU Z  EPISTEUSEN O ANTHR‘POS T‘ LOG‘ ON EIPEN AUT‘ O I SOUS KAI EPOREUETO 51  D  DE AUTOU KATABAINONTOS OI DOULOI AUTOU UP NT SAN AUT‘ LEGONTES OTI O PAIS AUTOU Z  52 EPUTHETO OUN T N ‘RAN PAR AUT‘N EN   KOMPSOTERON ESKHEN EIPAN OUN AUT‘ OTI EKHTHES ‘RAN EBDOM N APH KEN AUTON O PURETOS 53 EGN‘ OUN O PAT R OTI {EN} EKEIN  T  ‘RA EN   EIPEN AUT‘ O I SOUS O UIOS SOU Z  KAI EPISTEUSEN AUTOS KAI   OIKIA AUTOU OL  54 TOUTO {DE} PALIN DEUTERON S MEION EPOI SEN O I SOUS ELTH‘N EK T S IOUDAIAS EIS T N GALILAIAN [Jo 4, 46-54]

| Mt 4, 12-17 | Mc 1, 14-15 |

14 META DE TO PARADOTH NAI TON I‘ANN N [Mc 1, 14] 12 AKOUSAS DE OTI I‘ANN S PAREDOTH  ANEKH‘R SEN [Mt 4, 12] [KAI]  LTHEN O I SOUS EIS T N GALILAIAN [Mc 1, 14] 13 KAI KATALIP‘N T N NAZARA ELTH‘N KAT‘K SEN EIS KAPHARNAOUM T N PARATHALASSIAN EN ORIOIS ZABOUL‘N KAI NEPHTHALIM 14 INA PL R‘TH  TO R THEN DIA  SAIOU TOU PROPH TOU LEGONTOS 15 G  ZABOUL‘N KAI G  NEPHTHALIM ODON THALASS S PERAN TOU IORDANOU GALILAIA T‘N ETHN‘N 16 O LAOS O KATH MENOS EN SKOTEI PH‘S EIDEN MEGA KAI TOIS KATH MENOIS EN KH‘RA KAI SKIA THANATOU PH‘S ANETEILEN AUTOIS 17 APO TOTE  RXATO O I SOUS K RUSSEIN [Mt 4, 13-17] K RUSS‘N TO EUAGGELION TOU THEOU [Mc 1, 14] KAI LEGEIN [Mt 4, 17] LEG‘N OTI PEPL R‘TAI O KAIROS KAI  GGIKEN   BASILEIA TOU THEOU METANOEITE KAI PISTEUETE EN T‘ EUAGGELI‘ [Mc 1, 15]  GGIKEN GAR   BASILEIA T‘N OURAN‘N [Mt 4, 17]

| Mt 4, 18-22 | Mc 1, 16-20 |

18 PERIPAT‘N DE [Mt 4, 18] 16 KAI PARAG‘N PARA T N THALASSAN T S GALILAIAS [Mc 1, 16] EIDEN DUO ADELPHOUS SIM‘NA TON LEGOMENON PETRON KAI ANDREAN TON ADELPHON AUTOU [Mt 4, 18] (SIM‘NOS [Mc 1, 16]) BALLONTAS AMPHIBL STRON EIS T N THALASSAN [Mt 4, 18] (AMPHIBALLONTAS EN T  THALASS )  SAN GAR ALIEIS 17 KAI EIPEN [Mc 1, 16-17] (LEGEI [Mt 4, 19]) AUTOIS O I SOUS DEUTE OPIS‘ MOU KAI POI S‘ UMAS GENESTHAI ALIEIS ANTHR‘P‘N 18 KAI [Mc 1, 17-18] 20 OI DE EUTHE‘S [Mt 4, 20] (EUTHUS) APHENTES TA DIKTUA  KOLOUTH SAN AUT‘ 19 KAI PROBAS OLIGON [Mc 1, 18-19] EKEITHEN EIDEN ALLOUS DUO ADELPHOUS IAK‘BON TON TOU ZEBEDAIOU KAI I‘ANN N TON ADELPHON AUTOU [Mt 4, 21] KAI AUTOUS EN T‘ PLOI‘ [Mc 1, 19] META ZEBEDAIOU TOU PATROS AUT‘N KATARTIZONTAS TA DIKTUA AUT‘N [Mt 4, 21] 20 KAI EUTHUS EKALESEN AUTOUS KAI [Mc 1, 20] 22 OI DE EUTHE‘S APHENTES TO PLOION KAI [Mt 4, 22] TON PATERA AUT‘N ZEBEDAION EN T‘ PLOI‘ META T‘N MISTH‘T‘N [Mc 1, 20]  KOLOUTH SAN AUT‘ [Mt 4, 22] AP LTHON OPIS‘ AUTOU [Mc 1, 20]

| Mc 1, 21-28 | Lc 4, 31-37 |

31 KAI KAT LTHEN [Lc 4, 31] 21 KAI EISPOREUONTAI EIS KAPHARNAOUM [Mc 1, 21] POLIN T S GALILAIAS [Lc 4, 31] KAI EUTHUS TOIS SABBASIN EISELTH‘N EIS T N SUNAG‘G N EDIDASKEN [Mc 1, 21]  N DIDASK‘N AUTOUS EN TOIS SABBASIN 32 KAI EXEPL SSONTO EPI T  DIDAKH  AUTOU OTI EN EXOUSIA  N O LOGOS AUTOU [Lc 4, 31-32]  N GAR DIDASK‘N AUTOUS ‘S EXOUSIAN EKH‘N KAI OUKH ‘S OI GRAMMATEIS 23 KAI EUTHUS  N EN T  SUNAG‘G  AUT‘N ANTHR‘POS EN PNEUMATI AKATHART‘ [Mc 1, 22-23] (EKH‘N PNEUMA DAIMONIOU AKATHARTOU) KAI ANEKRAXEN PH‘N  MEGAL  [Lc 4, 33] 24 LEG‘N [Mc 1, 24] 34 EA TI  MIN KAI SOI I SOU NAZAR NE  LTHES APOLESAI  MAS OIDA SE TIS EI O AGIOS TOU THEOU 35 KAI EPETIM SEN AUT‘ O I SOUS LEG‘N PHIM‘TH TI KAI EXELTHE AP [Lc 4, 34-35] (EX) AUTOU 26 KAI SPARAXAN AUTON TO PNEUMA TO AKATHARTON KAI PH‘N SAN PH‘N  MEGAL  [Mc 1, 25-26] KAI RIPSAN AUTON TO DAIMONION EIS TO MESON EX LTHEN AP [Lc 4, 35] (EX) AUTOU [Mc 1, 26] M DEN BLAPSAN AUTON 36 KAI EGENETO THAMBOS EPI PANTAS [Lc 4, 35-36] 27 KAI ETHAMB TH SAN APANTES ‘STE SUZ TEIN PROS EAUTOUS [Mc 1, 27] KAI SUNELALOUN PROS ALL LOUS LEGONTES [Lc 4, 36] (LEGONTAS) TI ESTIN TOUTO [Mc 1, 27] TIS O LOGOS OUTOS [Lc 4, 36] DIDAKH  KAIN  KAT EXOUSIAN [Mc 1, 27] OTI EN EXOUSIA KAI DUNAMEI [Lc 4, 36] KAI TOIS PNEUMASI TOIS AKATHARTOIS EPITASSEI KAI UPAKOUOUSIN AUT‘ [Mc 1, 27] KAI EXERKHONTAI [Lc 4, 36] 28 KAI EX LTHEN   AKO  AUTOU EUTHUS PANTAKHOU EIS OL N T N PERIKH‘RON T S GALILAIAS [Mc 1, 28] 37 KAI EXEPOREUETO  KHOS PERI AUTOU EIS PANTA TOPON T S PERIKH‘ROU [Lc 4, 37]

| Mt (8, 14-15 | Mc 1, 29-31 | Lc 4, 38-39 |

38 ANASTAS DE APO T S SUNAG‘G S [Lc 4, 38] 29 KAI EUTHUS EK T S SUNAG‘G S EXELTHONTES  LTHON [Mc 1, 29] [KAI] EIS LTHEN EIS T N OIKIAN SIM‘NOS [Lc 4, 38] KAI ANDREOU META IAK‘BOU KAI I‘ANNOU 30   DE PENTHERA [Mc 1, 29-30] TOU SIM‘NOS [Lc 4, 38] KATEKEITO PURESSOUSA [Mc 1, 30]  N SUNEKHOMEN  PURET‘ MEGAL‘ [Lc 4, 38] KAI EUTHUS LEGOUSIN AUT‘ PERI AUT S [Mc 1, 30] KAI  R‘T SAN AUTON PERI AUT S [Lc 4, 38] 14 KAI ELTH‘N O I SOUS EIS T N OIKIAN PETROU EIDEN T N PENTHERAN AUTOU BEBL MEN N KAI PURESSOUSAN [Mt 8, 14] 31 KAI PROSELTH‘N [Mc 1, 31]  PSATO T S KHEIROS AUT S [Mt 8, 15]  GEIREN AUT N KRAT SAS T S KHEIROS [Mc 1, 31] 39 KAI EPISTAS EPAN‘ AUT S EPETIM SEN T‘ PURET‘ [Lc 4, 39] KAI APH KEN AUT N O PURETOS KAI  GERTH  KAI [Mt 8, 15] PARAKHR MA DE ANASTASA DI KONEI AUTOIS [Lc 4, 39] (/ AUT‘ [Mt 8, 15])

| Mt 8, 16-17) | Mc 1, 32-34 | Lc 4, 40-41 |

32 OPSIAS DE GENOMEN S [Mc 1, 32] 40 DUNONTOS DE TOU  LIOU [Lc 4, 40] OTE EDU O  LIOS [Mc 1, 32] APANTES OSOI EIKHON ASTHENOUNTAS NOSOIS POIKILAIS  GAGON AUTOUS PROS AUTON [Lc 4, 40] EPHERON PROS AUTON PANTAS TOUS KAK‘S EKHONTAS KAI TOUS DAIMONIZOMENOUS [Mc 1, 32] PROS NEGKAN AUT‘ DAIMONIZOMENOUS POLLOUS [Mt 8, 16] 33 KAI  N OL    POLIS EPISUN GMEN  PROS T N THURAN 34 KAI [Mc 1, 33-34] O DE ENI EKAST‘ AUT‘N TAS KHEIRAS EPITITHEIS ETHERAPEUEN AUTOUS [Lc 4, 40] ETHERAPEUSEN POLLOUS KAK‘S EKHONTAS POIKILAIS NOSOIS [Mc 1, 34] KAI EXEBALEN TA PNEUMATA LOG‘ [Mt 8, 16] KAI DAIMONIA POLLA EXEBALEN [Mc 1, 34] KAI PANTAS TOUS KAK‘S EKHONTAS ETHERAPEUSEN [Mt 8, 16] 41 EX RKHETO DE KAI DAIMONIA APO POLL‘N KR{AUG}AZONTA KAI LEGONTA OTI SU EI O UIOS TOU THEOU KAI EPITIM‘N [Lc 4, 41] OUK  PHIEN LALEIN TA DAIMONIA [Mc 1, 34] (OUK EIA AUTA LALEIN) OTI  DEISAN TON KHRISTON AUTON EINAI [Lc 4, 41] 17 OP‘S PL R‘TH  TO R THEN DIA  SAIOU TOU PROPH TOU LEGONTOS AUTOS TAS ASTHENEIAS  M‘N ELABEN KAI TAS NOSOUS EBASTASEN [Mt 8, 17]

| Mc 1, 35-38 | Lc 4, 42-43 |

42 GENOMEN S DE  MERAS [Lc 4, 42] 35 KAI PR‘I ENNUKHA LIAN ANASTAS EX LTHEN KAI [Mc 1, 35] EXELTH‘N [Lc 4, 42] AP LTHEN [Mc 1, 35] (EPOREUTH  [Lc 4, 42]) EIS ER MON TOPON KAKEI PROS UKHETO 36 KAI KATEDI‘XEN AUTON SIM‘N KAI OI MET AUTOU 37 KAI EURON AUTON KAI LEGOUSIN AUT‘ OTI PANTES Z TOUSIN SE 38 KAI LEGEI AUTOIS AG‘MEN ALLAKHOU EIS TAS EKHOMENAS K‘MOPOLEIS INA KAI EKEI K RUX‘ EIS TOUTO GAR EX LTHON [Mc 1, 35-38] KAI OI OKHLOI EPEZ TOUN AUTON KAI  LTHON E‘S AUTOU KAI KATEIKHON AUTON TOU M  POREUESTHAI AP AUT‘N 43 O DE EIPEN PROS AUTOUS OTI KAI TAIS ETERAIS POLESIN EUAGGELISASTHAI ME DEI T N BASILEIAN TOU THEOU OTI EPI TOUTO APESTAL N [Lc 4, 42-43]

| Mt 4, 23-25 | Mc 1, 39 | Lc 4, 44 |

23 KAI PERI GEN EN OL  T  GALILAIA DIDASK‘N EN TAIS SUNAG‘GAIS AUT‘N [Mt 4, 23] 39 KAI  LTHEN K RUSS‘N [Mc 1, 39] TO EUAGGELION T S BASILEIAS [Mt 4, 23] EIS TAS SUNAG‘GAS AUT‘N EIS OL N T N GALILAIAN [Mc 1, 39] KAI THERAPEU‘N PASAN NOSON KAI PASAN MALAKIAN EN T‘ LA‘ [Mt 4, 23] KAI TA DAIMONIA EKBALL‘N [Mc 1, 39] 44 KAI  N K RUSS‘N EIS TAS SUNAG‘GAS T S IOUDAIAS [Lc 4, 44] 24 KAI AP LTHEN   AKO  AUTOU EIS OL N T N SURIAN KAI PROS NEGKAN AUT‘ PANTAS TOUS KAK‘S EKHONTAS POIKILAIS NOSOIS KAI BASANOIS SUNEKHOMENOUS {KAI} DAIMONIZOMENOUS KAI SEL NIAZOMENOUS KAI PARALUTIKOUS KAI ETHERAPEUSEN AUTOUS 25 KAI  KOLOUTH SAN AUT‘ OKHLOI POLLOI APO T S GALILAIAS KAI DEKAPOLE‘S KAI IEROSOLUM‘N KAI IOUDAIAS KAI PERAN TOU IORDANOU [Mt 4, 24-25]

| Lc 5, 1-11 |

1 EGENETO DE EN T‘ TON OKHLON EPIKEISTHAI AUT‘ KAI AKOUEIN TON LOGON TOU THEOU KAI AUTOS  N EST‘S PARA T N LIMN N GENN SARET 2 KAI EIDEN DUO PLOIA EST‘TA PARA T N LIMN N OI DE ALIEIS AP AUT‘N APOBANTES EPLUNON TA DIKTUA 3 EMBAS DE EIS EN T‘N PLOI‘N O  N SIM‘NOS  R‘T SEN AUTON APO T S G S EPANAGAGEIN OLIGON KATHISAS DE EK TOU PLOIOU EDIDASKEN TOUS OKHLOUS 4 ‘S DE EPAUSATO LAL‘N EIPEN PROS TON SIM‘NA EPANAGAGE EIS TO BATHOS KAI KHALASATE TA DIKTUA UM‘N EIS AGRAN 5 KAI APOKRITHEIS SIM‘N EIPEN EPISTATA DI OL S NUKTOS KOPIASANTES OUDEN ELABOMEN EPI DE T‘ R MATI SOU KHALAS‘ TA DIKTUA 6 KAI TOUTO POI SANTES SUNEKLEISAN PL THOS IKHTHU‘N POLU DIERR SSETO DE TA DIKTUA AUT‘N 7 KAI KATENEUSAN TOIS METOKHOIS EN T‘ ETER‘ PLOI‘ TOU ELTHONTAS SULLABESTHAI AUTOIS KAI  LTHON KAI EPL SAN AMPHOTERA TA PLOIA ‘STE BUTHIZESTHAI AUTA 8 ID‘N DE SIM‘N PETROS PROSEPESEN TOIS GONASIN I SOU LEG‘N EXELTHE AP EMOU OTI AN R AMART‘LOS EIMI KURIE 9 THAMBOS GAR PERIESKHEN AUTON KAI PANTAS TOUS SUN AUT‘ EPI T  AGRA T‘N IKHTHU‘N ‘N SUNELABON 10 OMOI‘S DE KAI IAK‘BON KAI I‘ANN N UIOUS ZEBEDAIOU OI  SAN KOIN‘NOI T‘ SIM‘NI KAI EIPEN PROS TON SIM‘NA O I SOUS M  PHOBOU APO TOU NUN ANTHR‘POUS ES  Z‘GR‘N 11 KAI KATAGAGONTES TA PLOIA EPI T N G N APHENTES PANTA  KOLOUTH SAN AUT‘ [Lc 5, 1-11]

| Mt (8, 2-4) | Mc 1, 40-45 | Lc 5, 12-16 |

12 KAI EGENETO EN T‘ EINAI AUTON EN MIA T‘N POLE‘N KAI IDOU [Lc 5, 12] ERKHETAI PROS AUTON LEPROS [Mc 1, 40] AN R PL R S LEPRAS [Lc 5, 12] PROSELTH‘N [Mt 8, 2] ID‘N DE TON I SOUN PES‘N EPI PROS‘PON [Lc 5, 12] PROSEKUNEI AUT‘ [Mt 8, 2] EDE TH  AUTOU [Lc 5, 12] PARAKAL‘N AUTON {KAI GONUPET‘N} KAI LEG‘N AUT‘ OTI [Mc 1, 40] KURIE EAN THEL S DUNASAI ME KATHARISAI [Mt 8, 2] 41 KAI SPLAGKHNISTHEIS EKTEINAS T N KHEIRA AUTOU [Mc 1, 41]  PSATO AUTOU [Mt 8, 3] KAI LEGEI AUT‘ [Mc 1, 41] LEG‘N THEL‘ KATHARISTH TI KAI EUTHE‘S [Mt 8, 3] (EUTHUS) AP LTHEN AP AUTOU   LEPRA KAI EKATHARISTH  [Mc 1, 42] EUTHE‘S EKATHARISTH  AUTOU   LEPRA [Mt 8, 3] 14 KAI AUTOS PAR GGEILEN AUT‘ M DENI EIPEIN ALLA [Lc 5, 14] EMBRIM SAMENOS AUT‘ EUTHUS EXEBALEN AUTON [Mc 1, 43] 4 KAI LEGEI AUT‘ O I SOUS [Mt 8, 4] ORA M DENI M DEN EIP S ALLA UPAGE [Mc 1, 44] (APELTH‘N [Lc 5, 14]) SEAUTON DEIXON T‘ IEREI KAI PROSENEGKE [Mc 1, 44] (PROSENEGKON [Mt 8, 4]) PERI TOU KATHARISMOU SOU [Mc 1, 44] TO D‘RON O [Mt 8, 4] (A) PROSETAXEN M‘US S [Mc 1, 44] (KATH‘S PROSETAXEN M‘US S) EIS MARTURION AUTOIS [Lc 5, 14] 45 O DE EXELTH‘N  RXATO K RUSSEIN POLLA KAI DIAPH MIZEIN TON LOGON ‘STE M KETI AUTON DUNASTHAI PHANER‘S EIS POLIN EISELTHEIN ALL EX‘ EP ER MOIS TOPOIS  N [Mc 1, 45] 15 DI RKHETO DE MALLON O LOGOS PERI AUTOU KAI SUN RKHONTO OKHLOI POLLOI AKOUEIN KAI THERAPEUESTHAI APO T‘N ASTHENEI‘N AUT‘N [Lc 5, 15] KAI  RKHONTO PROS AUTON PANTOTHEN [Mc 1, 45] 16 AUTOS DE  N UPOKH‘R‘N EN TAIS ER MOIS KAI PROSEUKHOMENOS [Lc 5, 16]

| Mt (9, 2-8 | Mc 2, 1-12 | Lc 5, 17-26 |

17 KAI EGENETO [Lc 5, 17] EISELTH‘N PALIN EIS KAPHARNAOUM DI  MER‘N [Mc 2, 1] EN MIA T‘N  MER‘N [Lc 5, 17]  KOUSTH  OTI EN OIK‘ ESTIN 2 KAI SUN KHTH SAN POLLOI ‘STE M KETI KH‘REIN M DE TA PROS T N THURAN [Mc 2, 1-2] KAI AUTOS  N DIDASK‘N [Lc 5, 17] KAI ELALEI AUTOIS TON LOGON [Mc 2, 2] KAI  SAN KATH MENOI PHARISAIOI KAI NOMODIDASKALOI OI  SAN EL LUTHOTES EK PAS S K‘M S T S GALILAIAS KAI IOUDAIAS KAI IEROUSAL M KAI DUNAMIS KURIOU  N EIS TO IASTHAI AUTON 18 KAI IDOU [Lc 5, 17-18] ERKHONTAI PHERONTES PROS AUTON PARALUTIKON AIROMENON UPO TESSAR‘N [Mc 2, 3] PROSEPHERON AUT‘ PARALUTIKON EPI KLIN S BEBL MENON [Mt 9, 2] ANDRES PHERONTES EPI KLIN S ANTHR‘PON OS  N PARALELUMENOS KAI EZ TOUN AUTON EISENEGKEIN KAI THEINAI {AUTON} EN‘PION AUTOU [Lc 5, 18] 4 KAI M  DUNAMENOI PROSENEGKAI AUT‘ [Mc 2, 4] 19 KAI M  EURONTES POIAS EISENEGK‘SIN AUTON DIA TON OKHLON ANABANTES EPI TO D‘MA [Lc 5, 19] APESTEGASAN T N STEG N OPOU  N KAI EXORUXANTES KHAL‘SI TON KRABATTON OPOU O PARALUTIKOS KATEKEITO [Mc 2, 4] DIA T‘N KERAM‘N KATH KAN AUTON SUN T‘ KLINIDI‘ EIS TO MESON EMPROSTHEN TOU I SOU [Lc 5, 19] KAI ID‘N O I SOUS T N PISTIN AUT‘N EIPEN [Mt 9, 2] (LEGEI) T‘ PARALUTIK‘ [Mc 2, 5] THARSEI TEKNON [Mt 9, 2] ANTHR‘PE [Lc 5, 20] APHIENTAI [Mt 9, 2] (APHE‘NTAI) SOI AI AMARTIAI SOU [Lc 5, 20] 3 KAI IDOU [Mt 9, 3] 6  SAN DE TINES T‘N GRAMMATE‘N EKEI KATH MENOI KAI DIALOGIZOMENOI EN TAIS KARDIAIS AUT‘N [Mc 2, 6] 21 KAI  RXANTO DIALOGIZESTHAI OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI [Lc 5, 21] [KAI] EIPAN EN EAUTOIS [Mt 9, 3] LEGONTES [Lc 5, 21] 7 TI OUTOS OUT‘S LALEI [Mc 2, 7] OUTOS BLASPH MEI [Mt 9, 3] TIS ESTIN OUTOS OS LALEI BLASPH MIAS TIS DUNATAI AMARTIAS APHEINAI [Lc 5, 21] (APHIENAI [Mc 2, 7]) EI M  MONOS [Lc 5, 21] (EIS) O THEOS 8 KAI EUTHUS EPIGNOUS [Mc 2, 7-8] DE O I SOUS [Lc 5, 22] T‘ PNEUMATI AUTOU [Mc 2, 8] TOUS DIALOGISMOUS AUT‘N [Lc 5, 22] OTI OUT‘S DIALOGIZONTAI EN EAUTOIS [Mc 2, 8] 4 KAI ID‘N O I SOUS TAS ENTHUM SEIS AUT‘N [Mt 9, 4] APOKRITHEIS EIPEN PROS AUTOUS [Lc 5, 22] (LEGEI AUTOIS [Mc 2, 8]) INATI ENTHUMEISTHE PON RA EN TAIS KARDIAIS UM‘N [Mt 9, 4] TI TAUTA DIALOGIZESTHE EN TAIS KARDIAIS UM‘N [Mc 2, 8] 5 TI GAR ESTIN EUKOP‘TERON [Mt 9, 5] EIPEIN T‘ PARALUTIK‘ APHIENTAI [Mc 2, 9] (APHE‘NTAI) SOI AI AMARTIAI SOU [Lc 5, 23]   EIPEIN EGEIRE KAI ARON TON KRABATTON SOU KAI PERIPATEI 10 INA DE EID TE OTI EXOUSIAN EKHEI O UIOS TOU ANTHR‘POU [Mc 2, 9-10] EPI T S G S APHIENAI AMARTIAS TOTE LEGEI T‘ PARALUTIK‘ [Mt 9, 6] (EIPEN T‘ PARALELUMEN‘) SOI LEG‘ EGEIRE [Lc 5, 24] (EGERTHEIS [Mt 9, 6]) ARON TON KRABATTON [Mc 2, 11] (T N KLIN N [Mt 9, 6]) SOU KAI [Mc 2, 11] (ARAS TO KLINIDION SOU [Lc 5, 24]) UPAGE [Mc 2, 11] (POREUOU) EIS TON OIKON SOU [Lc 5, 24] 12 KAI  GERTH  [Mc 2, 12] 25 KAI PARAKHR MA ANASTAS [Lc 5, 25] (EGERTHEIS [Mt 9, 7]) EN‘PION AUT‘N [Lc 5, 25] KAI EUTHUS ARAS TON KRABATTON [Mc 2, 12] EPH O KATEKEITO [Lc 5, 25] EX LTHEN EMPROSTHEN PANT‘N [Mc 2, 12] [KAI] AP LTHEN EIS TON OIKON AUTOU DOXAZ‘N TON THEON [Lc 5, 25] 8 IDONTES DE OI OKHLOI EPHOB TH SAN KAI EDOXASAN TON THEON TON DONTA EXOUSIAN TOIAUT N TOIS ANTHR‘POIS [Mt 9, 8] 26 KAI EKSTASIS ELABEN APANTAS KAI EDOXAZON TON THEON KAI EPL STH SAN PHOBOU [Lc 5, 26] ‘STE EXISTASTHAI PANTAS KAI DOXAZEIN TON THEON LEGONTAS [Mc 2, 12] (LEGONTES) OTI EIDOMEN PARADOXA S MERON [Lc 5, 26] OUT‘S OUDEPOTE EIDOMEN [Mc 2, 12]

| Mt 9, 9 | Mc 2, 13-14 | Lc 5, 27-28 |

27 KAI META TAUTA [Lc 5, 27] EX LTHEN PALIN PARA T N THALASSAN KAI PAS O OKHLOS  RKHETO PROS AUTON KAI EDIDASKEN AUTOUS [Mc 2, 13] 9 KAI PARAG‘N O I SOUS EKEITHEN EIDEN [Mt 9, 9] KAI ETHEASATO TEL‘N N ONOMATI LEUIN [Lc 5, 27] TON TOU ALPHAIOU [Mc 2, 14] ANTHR‘PON KATH MENON EPI TO TEL‘NION MATHTHAION LEGOMENON KAI LEGEI [Mt 9, 9] (EIPEN) AUT‘ AKOLOUTHEI MOI 28 KAI KATALIP‘N PANTA [Lc 5, 27-28] KAI ANASTAS  KOLOUTH SEN [Mc 2, 14] ( KOLOUTHEI) AUT‘ [Lc 5, 28]

| Mt 9, 10-13 | Mc 2, 15-17 | Lc 5, 29-32 |

29 KAI EPOI SEN DOKH N MEGAL N LEUIS AUT‘ EN T  OIKIA AUTOU [Lc 5, 29] 15 KAI GINETAI KATAKEISTHAI AUTON EN T  OIKIA AUTOU [Mc 2, 15] 10 KAI EGENETO AUTOU ANAKEIMENOU EN T  OIKIA KAI IDOU POLLOI TEL‘NAI KAI AMART‘LOI ELTHONTES SUNANEKEINTO T‘ I SOU KAI TOIS MATH TAIS AUTOU [Mt 9, 10] KAI  N OKHLOS POLUS TEL‘N‘N KAI ALL‘N OI  SAN MET AUT‘N KATAKEIMENOI [Lc 5, 29]  SAN GAR POLLOI KAI  KOLOUTHOUN AUT‘ [Mc 2, 15] 30 KAI EGOGGUZON OI PHARISAIOI KAI OI GRAMMATEIS AUT‘N [Lc 5, 30] (T‘N PHARISAI‘N [Mc 2, 16]) PROS TOUS MATH TAS AUTOU [Lc 5, 30] IDONTES OTI ESTHIEI META T‘N AMART‘L‘N KAI TEL‘N‘N ELEGON TOIS MATH TAIS AUTOU [Mc 2, 16] LEGONTES [Lc 5, 30] DIA TI [Mt 9, 11] (OTI) META T‘N TEL‘N‘N KAI AMART‘L‘N ESTHIEI [Mc 2, 16] O DIDASKALOS UM‘N [Mt 9, 11] DIA TI META T‘N TEL‘N‘N KAI AMART‘L‘N ESTHIETE KAI PINETE [Lc 5, 30] 17 KAI AKOUSAS [Mc 2, 17] DE [Mt 9, 12] APOKRITHEIS O I SOUS EIPEN PROS AUTOUS [Lc 5, 31] (LEGEI AUTOIS) {OTI} OU KHREIAN EKHOUSIN OI ISKHUONTES [Mc 2, 17] (OI UGIAINONTES) IATROU ALLA OI KAK‘S EKHONTES [Lc 5, 31] 13 POREUTHENTES DE MATHETE TI ESTIN ELEOS THEL‘ KAI OU THUSIAN OU GAR  LTHON [Mt 9, 13] 32 (OUK EL LUTHA) KALESAI DIKAIOUS ALLA AMART‘LOUS EIS METANOIAN [Lc 5, 32]

| Mt 9, 14-17) | Mc 2, 18-22 | Lc 5, 33-39 |

33 OI DE EIPAN PROS AUTON OI MATH TAI I‘ANNOU N STEUOUSIN PUKNA KAI DE SEIS POIOUNTAI OMOI‘S KAI OI T‘N PHARISAI‘N OI DE SOI ESTHIOUSIN KAI PINOUSIN [Lc 5, 33] 18 KAI  SAN OI MATH TAI I‘ANNOU KAI OI PHARISAIOI N STEUONTES [Mc 2, 18] 14 TOTE PROSERKHONTAI AUT‘ OI MATH TAI I‘ANNOU [Mt 9, 14] KAI ERKHONTAI KAI LEGOUSIN AUT‘ [Mc 2, 18] LEGONTES [Mt 9, 14] DIA TI OI MATH TAI I‘ANNOU KAI OI MATH TAI T‘N PHARISAI‘N N STEUOUSIN [Mc 2, 18] DIA TI  MEIS KAI OI PHARISAIOI N STEUOMEN {POLLA} [Mt 9, 14] OI DE (SOI) [Mc 2, 18] MATH TAI SOU OU N STEUOUSIN 15 KAI EIPEN AUTOIS O I SOUS [Mt 9, 14-15] (34 O DE I SOUS EIPEN PROS AUTOUS [Lc 5, 34]) M  DUNANTAI OI UIOI TOU NUMPH‘NOS PENTHEIN [Mt 9, 15] [KAI] EN ‘ [Mc 2, 19] (EPH OSON [Mt 9, 15]) O NUMPHIOS MET AUT‘N ESTIN N STEUEIN [Mc 2, 19] (M  DUNASTHE TOUS UIOUS TOU NUMPH‘NOS EN ‘ O NUMPHIOS MET AUT‘N ESTIN POI SAI N STEUSAI [Lc 5, 34]) OSON KHRONON EKHOUSIN TON NUMPHION MET AUT‘N OU DUNANTAI N STEUEIN 20 ELEUSONTAI DE  MERAI OTAN APARTH  AP AUT‘N O NUMPHIOS KAI [Mc 2, 19-20] (OTAN APARTH  AP AUT‘N O NUMPHIOS) TOTE N STEUSOUSIN EN EKEINAIS TAIS  MERAIS [Lc 5, 35] (EN EKEIN  T   MERA [Mc 2, 20]) 36 ELEGEN DE KAI PARABOL N PROS AUTOUS OTI OUDEIS EPIBL MA APO IMATIOU KAINOU SKHISAS EPIBALLEI EPI IMATION PALAION EI DE M  GE KAI TO KAINON SKHISEI KAI T‘ PALAI‘ OU SUMPH‘N SEI TO EPIBL MA TO APO TOU KAINOU [Lc 5, 36] 16 OUDEIS DE EPIBALLEI EPIBL MA RAKOUS AGNAPHOU [Mt 9, 16] (EPIRAPTEI) EPI IMATION PALAION [Mc 2, 21] (EPI IMATI‘ PALAI‘ [Mt 9, 16]) EI DE M  [Mc 2, 21] AIREI GAR TO PL R‘MA AUTOU [Mt 9, 16] AP AUTOU [Mc 2, 21] (APO TOU IMATIOU [Mt 9, 16]) TO KAINON TOU PALAIOU KAI KHEIRON SKHISMA GINETAI 22 KAI OUDEIS BALLEI [Mc 2, 21-22] (17 OUDE BALLOUSIN [Mt 9, 17]) OINON NEON EIS ASKOUS PALAIOUS EI DE M  GE R XEI O OINOS O NEOS TOUS ASKOUS [Lc 5, 37] R GNUNTAI OI ASKOI KAI O OINOS EKKHEITAI [Mt 9, 17] (AUTOS EKKHUTH SETAI [Lc 5, 37] APOLLUTAI [Mc 2, 22]) KAI OI ASKOI APOLOUNTAI [Lc 5, 37] (APOLLUNTAI) ALLA BALLOUSIN OINON NEON EIS ASKOUS KAINOUS [Mt 9, 17] (BL TEON [Lc 5, 38]) KAI AMPHOTEROI SUNT ROUNTAI [Mt 9, 17] 39 {KAI} OUDEIS PI‘N PALAION THELEI NEON LEGEI GAR O PALAIOS KHR STOS ESTIN [Lc 5, 39]

| Jo 5 |

1 META TAUTA  N EORT  T‘N IOUDAI‘N KAI ANEB  I SOUS EIS IEROSOLUMA 2 ESTIN DE EN TOIS IEROSOLUMOIS EPI T  PROBATIK  KOLUMB THRA   EPILEGOMEN  EBRAISTI B THZATHA PENTE STOAS EKHOUSA 3 EN TAUTAIS KATEKEITO PL THOS T‘N ASTHENOUNT‘N TUPHL‘N KH‘L‘N X R‘N {4} 5  N DE TIS ANTHR‘POS EKEI TRIAKONTA {KAI} OKT‘ ET  EKH‘N EN T  ASTHENEIA AUTOU 6 TOUTON ID‘N O I SOUS KATAKEIMENON KAI GNOUS OTI POLUN  D  KHRONON EKHEI LEGEI AUT‘ THELEIS UGI S GENESTHAI 7 APEKRITH  AUT‘ O ASTHEN‘N KURIE ANTHR‘PON OUK EKH‘ INA OTAN TARAKHTH  TO UD‘R BAL  ME EIS T N KOLUMB THRAN EN ‘ DE ERKHOMAI EG‘ ALLOS PRO EMOU KATABAINEI 8 LEGEI AUT‘ O I SOUS EGEIRE ARON TON KRABATTON SOU KAI PERIPATEI 9 KAI EUTHE‘S EGENETO UGI S O ANTHR‘POS KAI  REN TON KRABATTON AUTOU KAI PERIEPATEI  N DE SABBATON EN EKEIN  T   MERA 10 ELEGON OUN OI IOUDAIOI T‘ TETHERAPEUMEN‘ SABBATON ESTIN KAI OUK EXESTIN SOI ARAI TON KRABATTON SOU 11 O DE APEKRITH  AUTOIS O POI SAS ME UGI  EKEINOS MOI EIPEN ARON TON KRABATTON SOU KAI PERIPATEI 12  R‘T SAN AUTON TIS ESTIN O ANTHR‘POS O EIP‘N SOI ARON KAI PERIPATEI 13 O DE IATHEIS OUK  DEI TIS ESTIN O GAR I SOUS EXENEUSEN OKHLOU ONTOS EN T‘ TOP‘ 14 META TAUTA EURISKEI AUTON O I SOUS EN T‘ IER‘ KAI EIPEN AUT‘ IDE UGI S GEGONAS M KETI AMARTANE INA M  KHEIRON SOI TI GEN TAI 15 AP LTHEN O ANTHR‘POS KAI AN GGEILEN TOIS IOUDAIOIS OTI I SOUS ESTIN O POI SAS AUTON UGI  16 KAI DIA TOUTO EDI‘KON OI IOUDAIOI TON I SOUN OTI TAUTA EPOIEI EN SABBAT‘ 17 O DE {I SOUS} APEKRINATO AUTOIS O PAT R MOU E‘S ARTI ERGAZETAI KAG‘ ERGAZOMAI 18 DIA TOUTO OUN MALLON EZ TOUN AUTON OI IOUDAIOI APOKTEINAI OTI OU MONON ELUEN TO SABBATON ALLA KAI PATERA IDION ELEGEN TON THEON ISON EAUTON POI‘N T‘ THE‘ 19 APEKRINATO OUN O I SOUS KAI ELEGEN AUTOIS AM N AM N LEG‘ UMIN OU DUNATAI O UIOS POIEIN APH EAUTOU OUDEN EAN M  TI BLEP  TON PATERA POIOUNTA A GAR AN EKEINOS POI  TAUTA KAI O UIOS OMOI‘S POIEI 20 O GAR PAT R PHILEI TON UION KAI PANTA DEIKNUSIN AUT‘ A AUTOS POIEI KAI MEIZONA TOUT‘N DEIXEI AUT‘ ERGA INA UMEIS THAUMAZ TE 21 ‘SPER GAR O PAT R EGEIREI TOUS NEKROUS KAI Z‘OPOIEI OUT‘S KAI O UIOS OUS THELEI Z‘OPOIEI 22 OUDE GAR O PAT R KRINEI OUDENA ALLA T N KRISIN PASAN DED‘KEN T‘ UI‘ 23 INA PANTES TIM‘SI TON UION KATH‘S TIM‘SI TON PATERA O M  TIM‘N TON UION OU TIMA TON PATERA TON PEMPSANTA AUTON 24 AM N AM N LEG‘ UMIN OTI O TON LOGON MOU AKOU‘N KAI PISTEU‘N T‘ PEMPSANTI ME EKHEI Z‘ N AI‘NION KAI EIS KRISIN OUK ERKHETAI ALLA METABEB KEN EK TOU THANATOU EIS T N Z‘ N 25 AM N AM N LEG‘ UMIN OTI ERKHETAI ‘RA KAI NUN ESTIN OTE OI NEKROI AKOUSOUSIN T S PH‘N S TOU UIOU TOU THEOU KAI OI AKOUSANTES Z SOUSIN 26 ‘SPER GAR O PAT R EKHEI Z‘ N EN EAUT‘ OUT‘S KAI T‘ UI‘ ED‘KEN Z‘ N EKHEIN EN EAUT‘ 27 KAI EXOUSIAN ED‘KEN AUT‘ KRISIN POIEIN OTI UIOS ANTHR‘POU ESTIN 28 M  THAUMAZETE TOUTO OTI ERKHETAI ‘RA EN   PANTES OI EN TOIS MN MEIOIS AKOUSOUSIN T S PH‘N S AUTOU 29 KAI EKPOREUSONTAI OI TA AGATHA POI SANTES EIS ANASTASIN Z‘ S OI DE TA PHAULA PRAXANTES EIS ANASTASIN KRISE‘S 30 OU DUNAMAI EG‘ POIEIN AP EMAUTOU OUDEN KATH‘S AKOU‘ KRIN‘ KAI   KRISIS   EM  DIKAIA ESTIN OTI OU Z T‘ TO THEL MA TO EMON ALLA TO THEL MA TOU PEMPSANTOS ME 31 EAN EG‘ MARTUR‘ PERI EMAUTOU   MARTURIA MOU OUK ESTIN AL TH S 32 ALLOS ESTIN O MARTUR‘N PERI EMOU KAI OIDA OTI AL TH S ESTIN   MARTURIA  N MARTUREI PERI EMOU 33 UMEIS APESTALKATE PROS I‘ANN N KAI MEMARTUR KEN T  AL THEIA 34 EG‘ DE OU PARA ANTHR‘POU T N MARTURIAN LAMBAN‘ ALLA TAUTA LEG‘ INA UMEIS S‘TH TE 35 EKEINOS  N O LUKHNOS O KAIOMENOS KAI PHAIN‘N UMEIS DE  THEL SATE AGALLIATH NAI PROS ‘RAN EN T‘ PH‘TI AUTOU 36 EG‘ DE EKH‘ T N MARTURIAN MEIZ‘ TOU I‘ANNOU TA GAR ERGA A DED‘KEN MOI O PAT R INA TELEI‘S‘ AUTA AUTA TA ERGA A POI‘ MARTUREI PERI EMOU OTI O PAT R ME APESTALKEN 37 KAI O PEMPSAS ME PAT R EKEINOS MEMARTUR KEN PERI EMOU OUTE PH‘N N AUTOU P‘POTE AK KOATE OUTE EIDOS AUTOU E‘RAKATE 38 KAI TON LOGON AUTOU OUK EKHETE EN UMIN MENONTA OTI ON APESTEILEN EKEINOS TOUT‘ UMEIS OU PISTEUETE 39 ERAUNATE TAS GRAPHAS OTI UMEIS DOKEITE EN AUTAIS Z‘ N AI‘NION EKHEIN KAI EKEINAI EISIN AI MARTUROUSAI PERI EMOU 40 KAI OU THELETE ELTHEIN PROS ME INA Z‘ N EKH TE 41 DOXAN PARA ANTHR‘P‘N OU LAMBAN‘ 42 ALLA EGN‘KA UMAS OTI T N AGAP N TOU THEOU OUK EKHETE EN EAUTOIS 43 EG‘ EL LUTHA EN T‘ ONOMATI TOU PATROS MOU KAI OU LAMBANETE ME EAN ALLOS ELTH  EN T‘ ONOMATI T‘ IDI‘ EKEINON L MPSESTHE 44 P‘S DUNASTHE UMEIS PISTEUSAI DOXAN PARA ALL L‘N LAMBANONTES KAI T N DOXAN T N PARA TOU MONOU THEOU OU Z TEITE 45 M  DOKEITE OTI EG‘ KAT GOR S‘ UM‘N PROS TON PATERA ESTIN O KAT GOR‘N UM‘N M‘US S EIS ON UMEIS  LPIKATE 46 EI GAR EPISTEUETE M‘USEI EPISTEUETE AN EMOI PERI GAR EMOU EKEINOS EGRAPSEN 47 EI DE TOIS EKEINOU GRAMMASIN OU PISTEUETE P‘S TOIS EMOIS R MASIN PISTEUSETE [Jo 5]

| Mt (12, 1-8 | Mc 2, 23-28 | Lc 6, 1-5 |

1 EN EKEIN‘ T‘ KAIR‘ EPOREUTH  O I SOUS TOIS SABBASIN DIA T‘N SPORIM‘N [Mt 12, 1] 23 KAI EGENETO [Mc 2, 23] DE EN SABBAT‘ [Lc 6, 1] EN TOIS SABBASIN PARAPOREUESTHAI [Mc 2, 23] (DIAPOREUESTHAI) AUTON [Lc 6, 1] DIA T‘N SPORIM‘N [Mc 2, 23] OI DE MATH TAI AUTOU EPEINASAN KAI  RXANTO [Mt 12, 1] ODON POIEIN [Mc 2, 23] TILLEIN [Mt 12, 1] (TILLONTES) TOUS STAKHUAS [Mc 2, 23] KAI ESTHIEIN [Mt 12, 1] KAI ETILLON OI MATH TAI AUTOU KAI  STHION TOUS STAKHUAS PS‘KHONTES TAIS KHERSIN [Lc 6, 1] 24 KAI [Mc 2, 24] 2 OI DE PHARISAIOI IDONTES EIPAN [Mt 12, 2] (ELEGON) AUT‘ [Mc 2, 24] IDOU OI MATH TAI SOU POIOUSIN O OUK EXESTIN POIEIN EN SABBAT‘ [Mt 12, 2] IDE TI POIOUSIN TOIS SABBASIN O OUK EXESTIN [Mc 2, 24] 2 TINES DE T‘N PHARISAI‘N EIPAN TI POIEITE O OUK EXESTIN TOIS SABBASIN 3 KAI APOKRITHEIS PROS AUTOUS [Lc 6, 2-3] 3 O DE [Mt 12, 3] I SOUS [Lc 6, 3] EIPEN [Mt 12, 3] (LEGEI) AUTOIS OUDEPOTE [Mc 2, 25] (OUK [Mt 12, 3] OUDE TOUTO [Lc 6, 3]) ANEGN‘TE TI [Mc 2, 25] (O [Lc 6, 3]) EPOI SEN DAUID OTE KHREIAN ESKHEN KAI EPEINASEN AUTOS [Mc 2, 25] KAI OI MET AUTOU {ONTES} [Lc 6, 3] 26 P‘S [Mc 2, 26] ({‘S [Lc 6, 4]}) EIS LTHEN EIS TON OIKON TOU THEOU EPI ABIATHAR ARKHIERE‘S [Mc 2, 26] KAI TOUS ARTOUS T S PROTHESE‘S LAB‘N EPHAGEN [Lc 6, 4] (EPHAGON [Mt 12, 4]) OUS OUK EXESTIN PHAGEIN [Mc 2, 26] O OUK EXON  N AUT‘ PHAGEIN OUDE TOIS MET AUTOU EI M  [Mt 12, 4] MONOUS TOUS IEREIS [Lc 6, 4] (TOIS IEREUSIN MONOIS [Mt 12, 4]) KAI ED‘KEN KAI TOIS SUN AUT‘ OUSIN [Mc 2, 26] (TOIS MET AUTOU [Lc 6, 4]) 5   OUK ANEGN‘TE EN T‘ NOM‘ OTI TOIS SABBASIN OI IEREIS EN T‘ IER‘ TO SABBATON BEB LOUSIN KAI ANAITIOI EISIN 6 LEG‘ DE UMIN OTI TOU IEROU MEIZON ESTIN ‘DE 7 EI DE EGN‘KEITE TI ESTIN ELEOS THEL‘ KAI OU THUSIAN OUK AN KATEDIKASATE TOUS ANAITIOUS [Mt 12, 5-7] 27 KAI ELEGEN AUTOIS TO SABBATON DIA TON ANTHR‘PON EGENETO KAI OUKH O ANTHR‘POS DIA TO SABBATON 28 ‘STE KURIOS [Mc 2, 27-28] GAR ESTIN [Mt 12, 8] KAI TOU SABBATOU [Mc 2, 28] O UIOS TOU ANTHR‘POU [Lc 6, 5]

| Mt 12, 9-14 | Mc 3, 1-6 | Lc 6, 6-11 |

9 KAI METABAS EKEITHEN [Mt 12, 9] 6 EGENETO DE EN ETER‘ SABBAT‘ EISELTHEIN AUTON EIS T N SUNAG‘G N KAI DIDASKEIN [Lc 6, 6]  LTHEN [Mt 12, 9] 1 KAI EIS LTHEN PALIN [Mc 3, 1] EIS T N SUNAG‘G N AUT‘N 10 KAI IDOU [Mt 12, 9-10]  N EKEI ANTHR‘POS EX RAMMEN N EKH‘N T N KHEIRA [Mc 3, 1] (X RAN [Mt 12, 10])   KHEIR AUTOU   DEXIA  N X RA [Lc 6, 6] 2 KAI [Mc 3, 2] 7 PARET ROUNTO [Lc 6, 7] (PARET ROUN [Mc 3, 2]) DE AUTON OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI [Lc 6, 7] EI TOIS SABBASIN [Mc 3, 2] (EN T‘ SABBAT‘ THERAPEUEI [Lc 6, 7]) THERAPEUSEI AUTON [Mc 3, 2] KAI EP R‘T SAN AUTON LEGONTES EI EXESTIN TOIS SABBASIN THERAPEUSAI [Mt 12, 10] INA EUR‘SIN KAT GOREIN AUTOU [Lc 6, 7] INA KAT GOR S‘SIN AUTOU [Mc 3, 2] 8 AUTOS DE  DEI TOUS DIALOGISMOUS AUT‘N [Lc 6, 8] 3 KAI [Mc 3, 3] EIPEN [Lc 6, 8] (LEGEI [Mc 3, 3]) DE T‘ ANDRI [Lc 6, 8] (T‘ ANTHR‘P‘ [Mc 3, 3]) T‘ X RAN EKHONTI T N KHEIRA EGEIRE KAI ST THI EIS TO MESON KAI ANASTAS EST  [Lc 6, 8] 4 KAI [Mc 3, 4] 9 EIPEN DE O I SOUS PROS AUTOUS [Lc 6, 9] (LEGEI AUTOIS [Mc 3, 4]) EPER‘T‘ UMAS EI EXESTIN [Lc 6, 9] TOIS SABBASIN [Mc 3, 4] (T‘ SABBAT‘) AGATHOPOI SAI [Lc 6, 9] (AGATHON POI SAI)   KAKOPOI SAI PSUKH N S‘SAI   APOKTEINAI [Mc 3, 4] (APOLESAI [Lc 6, 9]) OI DE ESI‘P‘N [Mc 3, 4] 11 O DE EIPEN AUTOIS TIS ESTAI EX UM‘N ANTHR‘POS OS EXEI PROBATON EN KAI EAN EMPES  TOUTO TOIS SABBASIN EIS BOTHUNON OUKHI KRAT SEI AUTO KAI EGEREI 12 POS‘ OUN DIAPHEREI ANTHR‘POS PROBATOU ‘STE EXESTIN TOIS SABBASIN KAL‘S POIEIN [Mt 12, 11-12] 10 KAI PERIBLEPSAMENOS PANTAS AUTOUS [Lc 6, 10] MET ORG S SULLUPOUMENOS EPI T  P‘R‘SEI T S KARDIAS AUT‘N [Mc 3, 5] 13 TOTE LEGEI T‘ ANTHR‘P‘ [Mt 12, 13] (EIPEN AUT‘) EKTEINON T N KHEIRA SOU O DE EPOI SEN [Lc 6, 10] KAI EXETEINEN KAI APEKATESTATH    KHEIR AUTOU [Mc 3, 5] UGI S ‘S   ALL  [Mt 12, 13] 11 AUTOI DE EPL STH SAN ANOIAS KAI DIELALOUN PROS ALL LOUS TI AN POI SAIEN T‘ I SOU [Lc 6, 11] 6 KAI EXELTHONTES [Mc 3, 6] DE OI PHARISAIOI [Mt 12, 14] EUTHUS META T‘N  R‘DIAN‘N SUMBOULION [Mc 3, 6] ELABON [Mt 12, 14] (EDIDOUN) KAT AUTOU OP‘S AUTON APOLES‘SIN [Mc 3, 6]

| Mt 12, 15-21) | Mc 3, 7-12 |

7 KAI [Mc 3, 7] 15 O DE I SOUS GNOUS [Mt 12, 15] META T‘N MATH T‘N AUTOU [Mc 3, 7] ANEKH‘R SEN EKEITHEN [Mt 12, 15] PROS T N THALASSAN [Mc 3, 7] KAI  KOLOUTH SAN AUT‘ {OKHLOI} POLLOI [Mt 12, 15] KAI POLU PL THOS APO T S GALILAIAS { KOLOUTH SEN} KAI APO T S IOUDAIAS 8 KAI APO IEROSOLUM‘N KAI APO T S IDOUMAIAS KAI PERAN TOU IORDANOU KAI PERI TURON KAI SID‘NA PL THOS POLU AKOUONTES OSA EPOIEI  LTHON PROS AUTON 9 KAI EIPEN TOIS MATH TAIS AUTOU INA PLOIARION PROSKARTER  AUT‘ DIA TON OKHLON INA M  THLIB‘SIN AUTON 10 POLLOUS GAR ETHERAPEUSEN ‘STE EPIPIPTEIN AUT‘ INA AUTOU APS‘NTAI OSOI EIKHON MASTIGAS [Mc 3, 7-10] KAI ETHERAPEUSEN AUTOUS PANTAS [Mt 12, 15] 11 KAI TA PNEUMATA TA AKATHARTA OTAN AUTON ETHE‘ROUN PROSEPIPTON AUT‘ KAI EKRAZON LEGONTES OTI SU EI O UIOS TOU THEOU 12 KAI POLLA EPETIMA [Mc 3, 11-12] (EPETIM SEN) AUTOIS INA M  PHANERON AUTON POI S‘SIN 17 INA PL R‘TH  TO R THEN DIA  SAIOU TOU PROPH TOU LEGONTOS 18 IDOU O PAIS MOU ON  RETISA O AGAP TOS MOU EIS ON EUDOK SEN   PSUKH  MOU TH S‘ TO PNEUMA MOU EP AUTON KAI KRISIN TOIS ETHNESIN APAGGELEI 19 OUK ERISEI OUDE KRAUGASEI OUDE AKOUSEI TIS EN TAIS PLATEIAIS T N PH‘N N AUTOU 20 KALAMON SUNTETRIMMENON OU KATEAXEI KAI LINON TUPHOMENON OU SBESEI E‘S AN EKBAL  EIS NIKOS T N KRISIN 21 KAI T‘ ONOMATI AUTOU ETHN  ELPIOUSIN [Mt 12, 16-21]

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Õndice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting