Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
TESSAR‘N EUAGGELI‘N SUMPH‘NIA (4)

| Mt 13, 1-9 | Mc 4, 1-9 | Lc 8, 4-8 |

1 EN T   MERA EKEIN  EXELTH‘N O I SOUS T S OIKIAS EKATH TO PARA T N THALASSAN [Mt 13, 1] 1 KAI PALIN  RXATO DIDASKEIN PARA T N THALASSAN [Mc 4, 1] 2 KAI SUN KHTH SAN PROS AUTON OKHLOI POLLOI [Mt 13, 2] (SUNAGETAI PROS AUTON OKHLOS PLEISTOS) ‘STE AUTON EIS PLOION EMBANTA KATH STHAI EN T  THALASS  [Mc 4, 1] KAI PAS O OKHLOS EPI TON AIGIALON EIST KEI [Mt 13, 2] PROS T N THALASSAN EPI T S G S  SAN [Mc 4, 1] 4 SUNIONTOS DE OKHLOU POLLOU KAI T‘N KATA POLIN EPIPOREUOMEN‘N PROS AUTON [Lc 8, 4] ELAL SEN AUTOIS POLLA [Mt 13, 3] 2 KAI EDIDASKEN AUTOUS EN PARABOLAIS POLLA KAI [Mc 4, 2] EIPEN [Lc 8, 4] (ELEGEN) AUTOIS EN T  DIDAKH  AUTOU [Mc 4, 2] DIA PARABOL S [Lc 8, 4] LEG‘N [Mt 13, 3] 3 AKOUETE IDOU EX LTHEN [Mc 4, 3] O SPEIR‘N TOU SPEIRAI [Lc 8, 5] (SPEIREIN [Mt 13, 3]) TON SPORON AUTOU [Lc 8, 5] 4 KAI EGENETO EN T‘ SPEIREIN [Mc 4, 4] AUTON O MEN [Lc 8, 5] (/ A MEN [Mt 13, 4]) EPESEN PARA T N ODON KAI KATEPAT TH  [Lc 8, 5] KAI  LTHEN [Mc 4, 4] (ELTHONTA [Mt 13, 4]) TA PETEINA TOU OURANOU [Lc 8, 5] KAI KATEPHAGEN AUTO [Mc 4, 4] (/ AUTA [Mt 13, 4]) 5 KAI ALLO [Mc 4, 5] (ETERON [Lc 8, 6]) 5 (/ ALLA) DE EPESEN [Mt 13, 5] (KATEPESEN [Lc 8, 6]) EPI TA PETR‘D  [Mt 13, 5] (TO PETR‘DES [Mc 4, 5]) EPI T N PETRAN [Lc 8, 6] OPOU OUK EIKHEN G N POLL N KAI EUTHUS [Mc 4, 5] (EUTHE‘S [Mt 13, 5]) EXANETEILEN DIA TO M  EKHEIN BATHOS G S 6 KAI OTE ANETEILEN O  LIOS [Mc 4, 5-6] (6  LIOU DE ANATEILANTOS [Mt 13, 6]) EKAUMATISTH  KAI DIA TO M  EKHEIN RIZAN [Mc 4, 6] PHUEN EX RANTH  DIA TO M  EKHEIN IKMADA [Lc 8, 6] 7 KAI ALLO [Mc 4, 7] (ETERON [Lc 8, 7]) 7 (/ ALLA) DE [Mt 13, 7] EPESEN EIS TAS AKANTHAS [Mc 4, 7] (EPI TAS AKANTHAS [Mt 13, 7] EN MES‘ T‘N AKANTH‘N [Lc 8, 7]) KAI ANEB SAN AI AKANTHAI [Mc 4, 7] KAI SUMPHUEISAI AI AKANTHAI APEPNIXAN [Lc 8, 7] (SUNEPNIXAN [Mc 4, 7] EPNIXAN [Mt 13, 7]) AUTO [Lc 8, 7] (/ AUTA [Mt 13, 7]) KAI KARPON OUK ED‘KEN 8 KAI ALLA [Mc 4, 7-8] (ETERON [Lc 8, 8]) DE [Mt 13, 8] EPESEN EIS T N G N T N KAL N [Mc 4, 8] (EPI T N G N T N KAL N [Mt 13, 8]) (AGATH N) KAI PHUEN [Lc 8, 8] EDIDOU [Mc 4, 8] (EPOI SEN) KARPON EKATONTAPLASIONA [Lc 8, 8] ANABAINONTA KAI AUXANOMENA KAI EPHEREN EN TRIAKONTA KAI EN EX KONTA KAI EN EKATON [Mc 4, 8] (O MEN EKATON O DE EX KONTA O DE TRIAKONTA [Mt 13, 8]) TAUTA LEG‘N EPH‘NEI [Lc 8, 8] 9 KAI ELEGEN [Mc 4, 9] O EKH‘N [Lc 8, 8] (OS EKHEI) ‘TA AKOUEIN AKOUET‘ [Mc 4, 9]

| Mt 13, 10-15 | Mc 4, 10-12 | Lc 8, 9-10 |

10 KAI OTE EGENETO KATA MONAS  R‘T‘N AUTON OI PERI AUTON SUN TOIS D‘DEKA TAS PARABOLAS [Mc 4, 10] PROSELTHONTES [Mt 13, 10] 9 EP R‘T‘N DE AUTON OI MATH TAI AUTOU TIS AUT  EI    PARABOL  [Lc 8, 9] EIPAN AUT‘ DIA TI EN PARABOLAIS LALEIS AUTOIS [Mt 13, 10] 11 KAI [Mc 4, 11] 11 O DE APOKRITHEIS EIPEN [Mt 13, 11] (ELEGEN [Mc 4, 11]) AUTOIS OTI UMIN DEDOTAI GN‘NAI TA MUST RIA [Mt 13, 11] (TO MUST RION DEDOTAI) T S BASILEIAS TOU THEOU [Mc 4, 11] (T S BASILEIAS T‘N OURAN‘N) EKEINOIS DE [Mt 13, 11] TOIS DE LOIPOIS [Lc 8, 10] TOIS EX‘ [Mc 4, 11] OU DEDOTAI [Mt 13, 11] EN PARABOLAIS TA PANTA GINETAI 12 INA BLEPONTES [Mc 4, 11-12] (M  [Lc 8, 10]) BLEP‘SIN KAI M  ID‘SIN KAI AKOUONTES AKOU‘SIN KAI M  SUNI‘SIN M POTE EPISTREPS‘SIN KAI APHETH  AUTOIS [Mc 4, 12] 12 OSTIS GAR EKHEI DOTH SETAI AUT‘ KAI PERISSEUTH SETAI OSTIS DE OUK EKHEI KAI O EKHEI ARTH SETAI AP AUTOU 13 DIA TOUTO EN PARABOLAIS AUTOIS LAL‘ OTI BLEPONTES OU BLEPOUSIN KAI AKOUONTES OUK AKOUOUSIN OUDE SUNIOUSIN 14 KAI ANAPL ROUTAI AUTOIS   PROPH TEIA  SAIOU   LEGOUSA AKO  AKOUSETE KAI OU M  SUN TE KAI BLEPONTES BLEPSETE KAI OU M  ID TE 15 EPAKHUNTH  GAR   KARDIA TOU LAOU TOUTOU KAI TOIS ‘SIN BARE‘S  KOUSAN KAI TOUS OPHTHALMOUS AUT‘N EKAMMUSAN M POTE ID‘SIN TOIS OPHTHALMOIS KAI TOIS ‘SIN AKOUS‘SIN KAI T  KARDIA SUN‘SIN KAI EPISTREPS‘SIN KAI IASOMAI AUTOUS [Mt 13, 12-15]

| Mt 13, 16-17 |

16 UM‘N DE MAKARIOI OI OPHTHALMOI OTI BLEPOUSIN KAI TA ‘TA UM‘N OTI AKOUOUSIN 17 AM N GAR LEG‘ UMIN OTI POLLOI PROPH TAI KAI DIKAIOI EPETHUM SAN IDEIN A BLEPETE KAI OUK EIDAN KAI AKOUSAI A AKOUETE KAI OUK  KOUSAN [Mt 13, 16-17]

| Mt 13, 18-23 | Mc 4, 13-20 | Lc 8, 11-15 |

13 KAI LEGEI AUTOIS OUK OIDATE T N PARABOL N TAUT N KAI P‘S PASAS TAS PARABOLAS GN‘SESTHE [Mc 4, 13] 18 UMEIS OUN AKOUSATE T N PARABOL N TOU SPEIRANTOS [Mt 13, 18] 11 ESTIN DE AUT    PARABOL  O SPOROS ESTIN O LOGOS TOU THEOU [Lc 8, 11] 14 O SPEIR‘N TON LOGON SPEIREI 15 OUTOI DE EISIN OI PARA T N ODON OPOU SPEIRETAI O LOGOS [Mc 4, 14-15] EISIN OI AKOUSANTES [Lc 8, 12] KAI OTAN AKOUS‘SIN [Mc 4, 15] EITA [Lc 8, 12] EUTHUS ERKHETAI O SATANAS [Mc 4, 15] (O DIABOLOS [Lc 8, 12]) KAI AIREI TON LOGON TON ESPARMENON EIS AUTOUS [Mc 4, 15] APO T S KARDIAS AUT‘N INA M  PISTEUSANTES S‘TH‘SIN [Lc 8, 12] 19 PANTOS AKOUONTOS TON LOGON T S BASILEIAS KAI M  SUNIENTOS ERKHETAI O PON ROS KAI ARPAZEI TO ESPARMENON EN T  KARDIA AUTOU OUTOS ESTIN O PARA T N ODON SPAREIS [Mt 13, 19] 16 KAI OUTOI EISIN [Mc 4, 16] 13 OI DE [Lc 8, 13] EPI TA PETR‘D  [Mc 4, 16] (EPI T S PETRAS [Lc 8, 13]) SPEIROMENOI OI OTAN AKOUS‘SIN TON LOGON EUTHUS META KHARAS [Mc 4, 16] DEKHONTAI TON LOGON [Lc 8, 13] (LAMBANOUSIN AUTON [Mc 4, 16]) KAI OUTOI [Lc 8, 13] OUK EKHOUSIN RIZAN EN EAUTOIS ALLA PROSKAIROI EISIN [Mc 4, 17] OI PROS KAIRON PISTEUOUSIN [Lc 8, 13] EITA GENOMEN S THLIPSE‘S   DI‘GMOU DIA TON LOGON EUTHUS SKANDALIZONTAI [Mc 4, 17] KAI EN KAIR‘ PEIRASMOU APHISTANTAI [Lc 8, 13] (/ 20 O DE EPI TA PETR‘D  SPAREIS OUTOS ESTIN O TON LOGON AKOU‘N KAI EUTHUS META KHARAS LAMBAN‘N AUTON 21 OUK EKHEI DE RIZAN EN EAUT‘ ALLA PROSKAIROS ESTIN GENOMEN S DE THLIPSE‘S   DI‘GMOU DIA TON LOGON EUTHUS SKANDALIZETAI [Mt 13, 20-21]) 18 KAI ALLOI EISIN OI EIS TAS AKANTHAS SPEIROMENOI [Mc 4, 18] (14 TO DE EIS TAS AKANTHAS PESON [Lc 8, 14]) OUTOI EISIN OI TON LOGON AKOUSANTES 19 KAI AI MERIMNAI TOU AI‘NOS KAI   APAT  TOU PLOUTOU KAI AI PERI TA LOIPA EPITHUMIAI EISPOREUOMENAI SUMPNIGOUSIN TON LOGON KAI AKARPOS GINETAI [Mc 4, 18-19] KAI UPO MERIMN‘N KAI PLOUTOU KAI  DON‘N TOU BIOU POREUOMENOI SUMPNIGONTAI KAI OU TELESPHOROUSIN [Lc 8, 14] (/ 22 O DE EIS TAS AKANTHAS SPAREIS OUTOS ESTIN O TON LOGON AKOU‘N KAI   MERIMNA TOU AI‘NOS KAI   APAT  TOU PLOUTOU SUMPNIGEI TON LOGON KAI AKARPOS GINETAI [Mt 13, 22]) 20 KAI EKEINOI EISIN OI EPI T N G N T N KAL N SPARENTES [Mc 4, 20] (15 TO DE EN T  KAL  G ) OUTOI EISIN OITINES EN KARDIA KAL  KAI AGATH  [Lc 8, 15] AKOUOUSIN TON LOGON KAI [Mc 4, 20] AKOUSANTES TON LOGON [Lc 8, 15] PARADEKHONTAI KAI [Mc 4, 20] KATEKHOUSIN KAI KARPOPHOROUSIN EN UPOMON  [Lc 8, 15] EN TRIAKONTA KAI EN EX KONTA KAI EN EKATON [Mc 4, 20] (/ 23 O DE EPI T N KAL N G N SPAREIS OUTOS ESTIN O TON LOGON AKOU‘N KAI SUNIEIS OS D  KARPOPHOREI KAI POIEI O MEN EKATON O DE EX KONTA O DE TRIAKONTA [Mt 13, 23])

| Mc 4, 21-25 | Lc 8, 16-18 |

21 KAI ELEGEN AUTOIS M TI ERKHETAI O LUKHNOS INA UPO TON MODION TETH    UPO T N KLIN N OUKH INA EPI T N LUKHNIAN TETH  [Mc 4, 21] 16 OUDEIS DE LUKHNON APSAS KALUPTEI AUTON SKEUEI   UPOKAT‘ KLIN S TITH SIN ALL EPI LUKHNIAS TITH SIN INA OI EISPOREUOMENOI BLEP‘SIN TO PH‘S [Lc 8, 16] 22 OU GAR ESTIN KRUPTON EAN M  INA PHANER‘TH  [Mc 4, 22] (O OU PHANERON GEN SETAI [Lc 8, 17]) OUDE EGENETO APOKRUPHON (ALL) [Mc 4, 22] O OU M  GN‘STH  KAI [Lc 8, 17] INA ELTH  EIS PHANERON 23 EI TIS EKHEI ‘TA AKOUEIN AKOUET‘ 24 KAI ELEGEN AUTOIS BLEPETE TI AKOUETE EN ‘ METR‘ METREITE METR TH SETAI UMIN KAI PROSTETH SETAI UMIN [Mc 4, 22-24] 18 BLEPETE OUN P‘S AKOUETE OS AN GAR EKH  [Lc 8, 18] (EKHEI [Mc 4, 25]) DOTH SETAI AUT‘ KAI OS AN M  EKH  [Lc 8, 18] (OS OUK EKHEI) KAI O EKHEI [Mc 4, 25] O DOKEI EKHEIN ARTH SETAI AP AUTOU [Lc 8, 18]

| Mc 4, 26-29 |

26 KAI ELEGEN OUT‘S ESTIN   BASILEIA TOU THEOU ‘S ANTHR‘POS BAL  TON SPORON EPI T S G S 27 KAI KATHEUD  KAI EGEIR TAI NUKTA KAI  MERAN KAI O SPOROS BLASTA KAI M KUN TAI ‘S OUK OIDEN AUTOS 28 AUTOMAT    G  KARPOPHOREI PR‘TON KHORTON EITA STAKHUN EITA PL R {S} SITON EN T‘ STAKHUI 29 OTAN DE PARADOI O KARPOS EUTHUS APOSTELLEI TO DREPANON OTI PAREST KEN O THERISMOS [Mc 4, 26-29]

| Mt 13, 24-30 |

24 ALL N PARABOL N PARETH KEN AUTOIS LEG‘N ‘MOI‘TH    BASILEIA T‘N OURAN‘N ANTHR‘P‘ SPEIRANTI KALON SPERMA EN T‘ AGR‘ AUTOU 25 EN DE T‘ KATHEUDEIN TOUS ANTHR‘POUS  LTHEN AUTOU O EKHTHROS KAI EPESPEIREN ZIZANIA ANA MESON TOU SITOU KAI AP LTHEN 26 OTE DE EBLAST SEN O KHORTOS KAI KARPON EPOI SEN TOTE EPHAN  KAI TA ZIZANIA 27 PROSELTHONTES DE OI DOULOI TOU OIKODESPOTOU EIPON AUT‘ KURIE OUKHI KALON SPERMA ESPEIRAS EN T‘ S‘ AGR‘ POTHEN OUN EKHEI ZIZANIA 28 O DE EPH  AUTOIS EKHTHROS ANTHR‘POS TOUTO EPOI SEN OI DE DOULOI LEGOUSIN AUT‘ THELEIS OUN APELTHONTES SULLEX‘MEN AUTA 29 O DE PH SIN OU M POTE SULLEGONTES TA ZIZANIA EKRIZ‘S TE AMA AUTOIS TON SITON 30 APHETE SUNAUXANESTHAI AMPHOTERA E‘S TOU THERISMOU KAI EN KAIR‘ TOU THERISMOU ER‘ TOIS THERISTAIS SULLEXATE PR‘TON TA ZIZANIA KAI D SATE AUTA EIS DESMAS PROS TO KATAKAUSAI AUTA TON DE SITON SUNAGAGETE EIS T N APOTH K N MOU [Mt 13, 24-30]

| Mt 13, 31-32 | Mc 4, 30-32 |

31 ALL N PARABOL N PARETH KEN AUTOIS [Mt 13, 31] 30 KAI ELEGEN [Mc 4, 30] LEG‘N [Mt 13, 31] P‘S OMOI‘S‘MEN T N BASILEIAN TOU THEOU   EN TINI AUT N PARABOL  TH‘MEN [Mc 4, 30] OMOIA ESTIN   BASILEIA T‘N OURAN‘N [Mt 13, 31] (31 ‘S [Mc 4, 31]) KOKK‘ SINAPE‘S ON LAB‘N ANTHR‘POS ESPEIREN EN T‘ AGR‘ AUTOU [Mt 13, 31] OS OTAN SPAR  EPI T S G S [Mc 4, 31] 32 O MIKROTERON MEN ESTIN [Mt 13, 32] (ON) PANT‘N T‘N SPERMAT‘N T‘N EPI T S G S 32 KAI OTAN SPAR  ANABAINEI KAI [Mc 4, 31-32] OTAN DE AUX TH  [Mt 13, 32] GINETAI MEIZON PANT‘N T‘N LAKHAN‘N [Mc 4, 32] (ESTIN [Mt 13, 32]) KAI POIEI KLADOUS MEGALOUS ‘STE DUNASTHAI UPO T N SKIAN AUTOU TA PETEINA TOU OURANOU KATASK NOUN [Mc 4, 32] KAI GINETAI DENDRON ‘STE ELTHEIN TA PETEINA TOU OURANOU KAI KATASK NOUN EN TOIS KLADOIS AUTOU [Mt 13, 32]

| Mt 13, 33 |

33 ALL N PARABOL N ELAL SEN AUTOIS OMOIA ESTIN   BASILEIA T‘N OURAN‘N ZUM   N LABOUSA GUN  ENEKRUPSEN EIS ALEUROU SATA TRIA E‘S OU EZUM‘TH  OLON [Mt 13, 33]

| Mt 13, 34-35 | Mc 4, 33-34 |

34 TAUTA PANTA ELAL SEN O I SOUS EN PARABOLAIS TOIS OKHLOIS [Mt 13, 34] 33 KAI TOIAUTAIS PARABOLAIS POLLAIS ELALEI AUTOIS TON LOGON KATH‘S  DUNANTO AKOUEIN [Mc 4, 33] KAI KH‘RIS [Mt 13, 34] DE PARABOL S [Mc 4, 34] OUDEN [Mt 13, 34] (OUK) ELALEI AUTOIS KAT IDIAN DE TOIS IDIOIS MATH TAIS EPELUEN PANTA [Mc 4, 34] 35 OP‘S PL R‘TH  TO R THEN DIA TOU PROPH TOU LEGONTOS ANOIX‘ EN PARABOLAIS TO STOMA MOU EREUXOMAI KEKRUMMENA APO KATABOL S {KOSMOU} [Mt 13, 35]

| Mt 13, 36-43 |

36 TOTE APHEIS TOUS OKHLOUS  LTHEN EIS T N OIKIAN KAI PROS LTHON AUT‘ OI MATH TAI AUTOU LEGONTES DIASAPH SON  MIN T N PARABOL N T‘N ZIZANI‘N TOU AGROU 37 O DE APOKRITHEIS EIPEN O SPEIR‘N TO KALON SPERMA ESTIN O UIOS TOU ANTHR‘POU 38 O DE AGROS ESTIN O KOSMOS TO DE KALON SPERMA OUTOI EISIN OI UIOI T S BASILEIAS TA DE ZIZANIA EISIN OI UIOI TOU PON ROU 39 O DE EKHTHROS O SPEIRAS AUTA ESTIN O DIABOLOS O DE THERISMOS SUNTELEIA AI‘NOS ESTIN OI DE THERISTAI AGGELOI EISIN 40 ‘SPER OUN SULLEGETAI TA ZIZANIA KAI PURI {KATA}KAIETAI OUT‘S ESTAI EN T  SUNTELEIA TOU AI‘NOS 41 APOSTELEI O UIOS TOU ANTHR‘POU TOUS AGGELOUS AUTOU KAI SULLEXOUSIN EK T S BASILEIAS AUTOU PANTA TA SKANDALA KAI TOUS POIOUNTAS T N ANOMIAN 42 KAI BALOUSIN AUTOUS EIS T N KAMINON TOU PUROS EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS T‘N ODONT‘N 43 TOTE OI DIKAIOI EKLAMPSOUSIN ‘S O  LIOS EN T  BASILEIA TOU PATROS AUT‘N O EKH‘N ‘TA AKOUET‘ [Mt 13, 36-43]

| Mt 13, 44-51 |

44 OMOIA ESTIN   BASILEIA T‘N OURAN‘N TH SAUR‘ KEKRUMMEN‘ EN T‘ AGR‘ ON EUR‘N ANTHR‘POS EKRUPSEN KAI APO T S KHARAS AUTOU UPAGEI KAI P‘LEI PANTA OSA EKHEI KAI AGORAZEI TON AGRON EKEINON 45 PALIN OMOIA ESTIN   BASILEIA T‘N OURAN‘N ANTHR‘P‘ EMPOR‘ Z TOUNTI KALOUS MARGARITAS 46 EUR‘N DE ENA POLUTIMON MARGARIT N APELTH‘N PEPRAKEN PANTA OSA EIKHEN KAI  GORASEN AUTON 47 PALIN OMOIA ESTIN   BASILEIA T‘N OURAN‘N SAG N  BL THEIS  EIS T N THALASSAN KAI EK PANTOS GENOUS SUNAGAGOUS  48  N OTE EPL R‘TH  ANABIBASANTES EPI TON AIGIALON KAI KATHISANTES SUNELEXAN TA KALA EIS AGG  TA DE SAPRA EX‘ EBALON 49 OUT‘S ESTAI EN T  SUNTELEIA TOU AI‘NOS EXELEUSONTAI OI AGGELOI KAI APHORIOUSIN TOUS PON ROUS EK MESOU T‘N DIKAI‘N 50 KAI BALOUSIN AUTOUS EIS T N KAMINON TOU PUROS EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS T‘N ODONT‘N 51 SUN KATE TAUTA PANTA LEGOUSIN AUT‘ NAI [Mt 13, 44-51]

| Mt 13, 52-53) |

52 O DE EIPEN AUTOIS DIA TOUTO PAS GRAMMATEUS MATH TEUTHEIS T  BASILEIA T‘N OURAN‘N OMOIOS ESTIN ANTHR‘P‘ OIKODESPOT  OSTIS EKBALLEI EK TOU TH SAUROU AUTOU KAINA KAI PALAIA 53 KAI EGENETO OTE ETELESEN O I SOUS TAS PARABOLAS TAUTAS MET REN EKEITHEN [Mt 13, 52-53]

| Mt 8, 18-22 | Mc 4, 35 | Lc 8, 22 |

22 EGENETO DE EN MIA T‘N  MER‘N [Lc 8, 22] 18 ID‘N DE O I SOUS OKHLON PERI AUTON [Mt 8, 18] KAI AUTOS ENEB  EIS PLOION KAI OI MATH TAI AUTOU KAI EIPEN PROS AUTOUS [Lc 8, 22] (LEGEI AUTOIS) EN EKEIN  T   MERA OPSIAS GENOMEN S [Mc 4, 35] DIELTH‘MEN EIS TO PERAN T S LIMN S [Lc 8, 22] (EKELEUSEN APELTHEIN EIS TO PERAN) 19 KAI PROSELTH‘N EIS GRAMMATEUS EIPEN AUT‘ DIDASKALE AKOLOUTH S‘ SOI OPOU EAN APERKH  20 KAI LEGEI AUT‘ O I SOUS AI AL‘PEKES PH‘LEOUS EKHOUSIN KAI TA PETEINA TOU OURANOU KATASK N‘SEIS O DE UIOS TOU ANTHR‘POU OUK EKHEI POU T N KEPHAL N KLIN  21 ETEROS DE T‘N MATH T‘N {AUTOU} EIPEN AUT‘ KURIE EPITREPSON MOI PR‘TON APELTHEIN KAI THAPSAI TON PATERA MOU 22 O DE I SOUS LEGEI AUT‘ AKOLOUTHEI MOI KAI APHES TOUS NEKROUS THAPSAI TOUS EAUT‘N NEKROUS [Mt 8, 18-22]

| Mt 8, 23-27 | Mc 4, 36-41 | Lc 8, 22-25 |

KAI AN KHTH SAN [Lc 8, 22] 23 KAI EMBANTI AUT‘ EIS TO PLOION  KOLOUTH SAN AUT‘ OI MATH TAI AUTOU [Mt 8, 23] 36 KAI APHENTES TON OKHLON PARALAMBANOUSIN AUTON ‘S  N EN T‘ PLOI‘ KAI ALLA PLOIA  N MET AUTOU [Mc 4, 36] 23 PLEONT‘N DE AUT‘N APHUPN‘SEN [Lc 8, 23] 24 KAI IDOU SEISMOS MEGAS EGENETO EN T  THALASS  [Mt 8, 24] GINETAI [Mc 4, 37] (KATEB  [Lc 8, 23]) LAILAPS MEGAL  ANEMOU [Mc 4, 37] EIS T N LIMN N [Lc 8, 23] KAI TA KUMATA EPEBALLEN EIS TO PLOION ‘STE  D  GEMIZESTHAI TO PLOION [Mc 4, 37] ‘STE TO PLOION KALUPTESTHAI UPO T‘N KUMAT‘N [Mt 8, 24] KAI SUNEPL ROUNTO KAI EKINDUNEUON [Lc 8, 23] 38 KAI [Mc 4, 38] AUTOS DE EKATHEUDEN [Mt 8, 24]  N EN T  PRUMN  EPI TO PROSKEPHALAION KATHEUD‘N KAI [Mc 4, 38] 24 PROSELTHONTES DE DI GEIRAN [Lc 8, 24] ( GEIRAN [Mt 8, 25]) (EGEIROUSIN) AUTON KAI LEGOUSIN AUT‘ [Mc 4, 38] LEGONTES EPISTATA EPISTATA [Lc 8, 24] KURIE S‘SON APOLLUMETHA [Mt 8, 25] DIDASKALE OU MELEI SOI OTI APOLLUMETHA [Mc 4, 38] 26 KAI LEGEI AUTOIS TI DEILOI ESTE OLIGOPISTOI [Mt 8, 26] 39 KAI [Mc 4, 39] TOTE [Mt 8, 26] O DE DIEGERTHEIS [Lc 8, 24] (EGERTHEIS) EPETIM SEN TOIS ANEMOIS KAI T  THALASS  [Mt 8, 26] EPETIM SEN T‘ ANEM‘ KAI T‘ KLUD‘NI TOU UDATOS [Lc 8, 24] KAI EIPEN T  THALASS  SI‘PA PEPHIM‘SO [Mc 4, 39] KAI EPAUSANTO [Lc 8, 24] KAI EKOPASEN O ANEMOS KAI EGENETO GAL N  MEGAL  40 KAI EIPEN [Mc 4, 39-40] DE AUTOIS [Lc 8, 25] TI DEILOI ESTE OUP‘ EKHETE PISTIN [Mc 4, 40] POU   PISTIS UM‘N [Lc 8, 25] 41 KAI [Mc 4, 41] 27 OI DE ANTHR‘POI [Mt 8, 27] EPHOB TH SAN PHOBON MEGAN KAI [Mc 4, 41] PHOB THENTES DE ETHAUMASAN [Lc 8, 25] KAI ELEGON [Mc 4, 41] LEGONTES PROS ALL LOUS TIS ARA OUTOS ESTIN [Lc 8, 25] (POTAPOS ESTIN OUTOS [Mt 8, 27]) OTI KAI TOIS ANEMOIS EPITASSEI KAI T‘ UDATI [Lc 8, 25] KAI OI ANEMOI [Mt 8, 27] (O ANEMOS) KAI   THALASSA [Mc 4, 41] UPAKOUOUSIN [Lc 8, 25] (/ UPAKOUEI) AUT‘ [Mc 4, 41]

| Mt 8, 28-34; 9, 1 | Mc 5, 1-21 | Lc 8, 26-40 |

1 KAI  LTHON EIS TO PERAN T S THALASS S [Mc 5, 1] 26 KAI KATEPLEUSAN EIS T N KH‘RAN [Lc 8, 26] T‘N GERAS N‘N [Mc 5, 1]  TIS ESTIN ANTIPERA T S GALILAIAS [Lc 8, 26] 2 KAI EXELTHONTOS AUTOU EK TOU PLOIOU [Mc 5, 2] 27 EXELTHONTI DE AUT‘ EPI T N G N [Lc 8, 27] EUTHUS UP NT SEN AUT‘ EK T‘N MN MEI‘N [Mc 5, 2] AN R TIS EK T S POLE‘S EKH‘N DAIMONIA [Lc 8, 27] (ANTHR‘POS EN PNEUMATI AKATHART‘ [Mc 5, 2]) KAI KHRON‘ IKAN‘ OUK ENEDUSATO IMATION KAI EN OIKIA OUK EMENEN ALL [Lc 8, 27] 3 OS T N KATOIK SIN EIKHEN EN TOIS MN MASIN KAI OUDE ALUSEI OUKETI OUDEIS EDUNATO AUTON D SAI 4 DIA TO AUTON POLLAKIS PEDAIS KAI ALUSESIN DEDESTHAI KAI DIESPASTHAI UP AUTOU TAS ALUSEIS KAI TAS PEDAS SUNTETRIPHTHAI KAI OUDEIS ISKHUEN AUTON DAMASAI 5 KAI DIA PANTOS NUKTOS KAI  MERAS EN TOIS MN MASIN KAI EN TOIS ORESIN  N KRAZ‘N KAI KATAKOPT‘N EAUTON LITHOIS [Mc 5, 3-5] (/ 28 KAI ELTHONTOS AUTOU EIS TO PERAN EIS T N KH‘RAN T‘N GADAR N‘N UP NT SAN AUT‘ DUO DAIMONIZOMENOI EK T‘N MN MEI‘N EXERKHOMENOI KHALEPOI LIAN ‘STE M  ISKHUEIN TINA PARELTHEIN DIA T S ODOU EKEIN S [Mt 8, 28]) 6 KAI ID‘N [Mc 5, 6] DE [Lc 8, 28] TON I SOUN APO MAKROTHEN [Mc 5, 6] ANAKRAXAS [Lc 8, 28] EDRAMEN KAI [Mc 5, 6] PROSEPESEN AUT‘ [Lc 8, 28] KAI PROSEKUN SEN AUT‘ 7 KAI KRAXAS PH‘N  MEGAL  [Mc 5, 6-7] EIPEN [Lc 8, 28] (LEGEI) TI EMOI KAI SOI I SOU UIE TOU THEOU TOU UPSISTOU [Mc 5, 7] DEOMAI SOU [Lc 8, 28] ORKIZ‘ SE TON THEON M  ME BASANIS S [Mc 5, 7] (/ 29 KAI IDOU EKRAXAN LEGONTES TI  MIN KAI SOI UIE TOU THEOU  LTHES ‘DE PRO KAIROU BASANISAI  MAS [Mt 8, 29]) 29 PAR GGEILEN GAR T‘ PNEUMATI T‘ AKATHART‘ EXELTHEIN APO TOU ANTHR‘POU [Lc 8, 29] 8 ELEGEN GAR AUT‘ EXELTHE TO PNEUMA TO AKATHARTON EK TOU ANTHR‘POU [Mc 5, 8] (POLLOIS GAR KHRONOIS SUN RPAKEI AUTON KAI EDESMEUETO ALUSESIN KAI PEDAIS PHULASSOMENOS KAI DIARR SS‘N TA DESMA  LAUNETO UPO TOU DAIMONIOU EIS TAS ER MOUS [Lc 8, 29]) 9 KAI [Mc 5, 9] 30 EP R‘T SEN [Lc 8, 30] (EP R‘TA [Mc 5, 9]) DE AUTON O I SOUS TI SOI ONOMA ESTIN [Lc 8, 30] KAI [Mc 5, 9] O DE EIPEN [Lc 8, 30] (LEGEI) AUT‘ LEGI‘N ONOMA MOI OTI POLLOI ESMEN [Mc 5, 9] OTI EIS LTHEN DAIMONIA POLLA EIS AUTON 31 KAI PAREKALOUN [Lc 8, 30-31] (PAREKALEI) AUTON POLLA INA M  AUTA APOSTEIL  EX‘ T S KH‘RAS [Mc 5, 10] INA M  EPITAX  AUTOIS EIS T N ABUSSON APELTHEIN 32  N DE EKEI [Lc 8, 31-32] MAKRAN AP AUT‘N [Mt 8, 30] PROS T‘ OREI [Mc 5, 11] AGEL  KHOIR‘N POLL‘N [Mt 8, 30] (IKAN‘N [Lc 8, 32]) MEGAL  [Mc 5, 11] BOSKOMEN  EN T‘ OREI KAI [Lc 8, 32] 31 OI DE DAIMONES [Mt 8, 31] PAREKALESAN [Lc 8, 32] (PAREKALOUN [Mt 8, 31]) AUTON INA EPITREPS  AUTOIS EIS EKEINOUS EISELTHEIN [Lc 8, 32] LEGONTES EI EKBALLEIS  MAS APOSTEILON  MAS EIS T N AGEL N T‘N KHOIR‘N [Mt 8, 31] PEMPSON  MAS EIS TOUS KHOIROUS INA EIS AUTOUS EISELTH‘MEN 13 KAI EPETREPSEN AUTOIS [Mc 5, 12-13] 32 KAI EIPEN AUTOIS UPAGETE [Mt 8, 32] KAI [Mc 5, 13] 33 EXELTHONTA DE TA DAIMONIA [Lc 8, 33] TA PNEUMATA TA AKATHARTA [Mc 5, 13] (OI DE EXELTHONTES [Mt 8, 32]) APO TOU ANTHR‘POU EIS LTHON [Lc 8, 33] (AP LTHON) EIS TOUS KHOIROUS KAI IDOU ‘RM SEN PASA   AGEL  KATA TOU KR MNOU EIS T N THALASSAN [Mt 8, 32] (EIS T N LIMN N [Lc 8, 33]) ‘S DISKHILIOI KAI EPNIGONTO [Mc 5, 13] (APEPNIG  [Lc 8, 33]) EN T  THALASS  [Mc 5, 13] KAI APETHANON EN TOIS UDASIN [Mt 8, 32] 14 KAI [Mc 5, 14] 34 IDONTES DE [Lc 8, 34] OI BOSKONTES AUTOUS [Mc 5, 14] TO GEGONOS EPHUGON KAI [Lc 8, 34] APELTHONTES EIS T N POLIN AP GGEILAN PANTA [Mt 8, 33] EIS T N POLIN KAI EIS TOUS AGROUS [Mc 5, 14] (/ KAI TA T‘N DAIMONIZOMEN‘N [Mt 8, 33]) 35 EX LTHON DE [Lc 8, 35] KAI  LTHON IDEIN TI ESTIN TO GEGONOS [Mc 5, 14] 34 KAI IDOU PASA   POLIS EX LTHEN EIS UPANT SIN T‘ I SOU [Mt 8, 34] KAI  LTHON [Lc 8, 35] (ERKHONTAI) PROS TON I SOUN [Mc 5, 15] KAI EURON [Lc 8, 35] KAI THE‘ROUSIN TON DAIMONIZOMENON KATH MENON [Mc 5, 15] TON ANTHR‘PON APH OU TA DAIMONIA EX LTHEN IMATISMENON KAI S‘PHRONOUNTA [Lc 8, 35] (TON ESKH KOTA TON LEGI‘NA [Mc 5, 15]) PARA TOUS PODAS TOU I SOU KAI EPHOB TH SAN 36 AP GGEILAN [Lc 8, 35-36] 16 KAI DI G SANTO [Mc 5, 16] DE AUTOIS OI IDONTES P‘S ES‘TH  O DAIMONISTHEIS [Lc 8, 36] (P‘S EGENETO T‘ DAIMONIZOMEN‘) KAI PERI T‘N KHOIR‘N [Mc 5, 16] KAI IDONTES AUTON PAREKALESAN OP‘S METAB  APO T‘N ORI‘N AUT‘N [Mt 8, 34]  RXANTO PARAKALEIN AUTON APELTHEIN APO T‘N ORI‘N AUT‘N [Mc 5, 17] 37 KAI  R‘T SEN AUTON APAN TO PL THOS T S PERIKH‘ROU T‘N GERAS N‘N APELTHEIN AP AUT‘N OTI PHOB‘ MEGAL‘ SUNEIKHONTO [Lc 8, 37] 1 KAI [Mt 9, 1] AUTOS DE EMBAS [Lc 8, 37] EIS PLOION DIEPERASEN [Mt 9, 1] UPESTREPSEN [Lc 8, 37] KAI  LTHEN EIS T N IDIAN POLIN [Mt 9, 1] 18 KAI EMBAINONTOS AUTOU EIS TO PLOION PAREKALEI AUTON O DAIMONISTHEIS [Mc 5, 18] 38 EDEITO DE AUTOU O AN R APH OU EXEL LUTHEI TA DAIMONIA [Lc 8, 38] INA MET AUTOU   [Mc 5, 18] (EINAI SUN AUT‘ [Lc 8, 38]) 19 KAI OUK APH KEN AUTON [Mc 5, 19] APELUSEN DE AUTON [Lc 8, 38] ALLA LEGEI AUT‘ [Mc 5, 19] LEG‘N [Lc 8, 38] UPAGE [Mc 5, 19] 39 UPOSTREPHE EIS TON OIKON SOU [Lc 8, 39] PROS TOUS SOUS KAI APAGGEILON AUTOIS [Mc 5, 19] KAI DI GOU OSA SOI EPOI SEN [Lc 8, 39] KURIOS [Mc 5, 19] O THEOS [Lc 8, 39] (PEPOI KEN) KAI  LE SEN SE [Mc 5, 19] KAI AP LTHEN KATH OL N T N POLIN K RUSS‘N [Lc 8, 39] KAI  RXATO K RUSSEIN EN T  DEKAPOLEI OSA EPOI SEN AUT‘ O I SOUS KAI PANTES ETHAUMAZON 21 KAI [Mc 5, 20-21] 40 EN DE T‘ UPOSTREPHEIN TON I SOUN [Lc 8, 40] DIAPERASANTOS TOU I SOU {EN T‘ PLOI‘} PALIN EIS TO PERAN SUN KHTH  OKHLOS POLUS EP AUTON KAI  N PARA T N THALASSAN [Mc 5, 21] APEDEXATO AUTON O OKHLOS  SAN GAR PANTES PROSDOK‘NTES AUTON [Lc 8, 40]

| Mt 9, 18-26 | Mc 5, 22-43 | Lc 8, 41-56 |

22 KAI [Mc 5, 22] 18 TAUTA AUTOU LALOUNTOS AUTOIS IDOU [Mt 9, 18] ERKHETAI EIS T‘N ARKHISUNAG‘G‘N ONOMATI IAIROS [Mc 5, 22]  LTHEN AN R ‘ ONOMA IAIROS KAI OUTOS [Lc 8, 41] ARKH‘N EIS [Mt 9, 18] T S SUNAG‘G S UP RKHEN [Lc 8, 41] ELTH‘N [Mt 9, 18] KAI ID‘N AUTON PIPTEI PROS TOUS PODAS [Mc 5, 22] {TOU} I SOU [Lc 8, 41] KAI PES‘N PARA TOUS PODAS [Lc 8, 41] AUTOU [Mc 5, 22] PROSEKUNEI AUT‘ [Mt 9, 18] PAREKALEI AUTON EISELTHEIN EIS TON OIKON AUTOU 42 OTI THUGAT R MONOGEN S  N AUT‘ ‘S ET‘N D‘DEKA KAI AUT  APETHN SKEN [Lc 8, 41-42] 23 KAI PARAKALEI AUTON POLLA LEG‘N OTI TO THUGATRION MOU ESKHAT‘S EKHEI INA ELTH‘N EPITH S TAS KHEIRAS AUT  INA S‘TH  KAI Z S  [Mc 5, 23]   THUGAT R MOU ARTI ETELEUT SEN ALLA ELTH‘N EPITHES T N KHEIRA SOU EP AUT N KAI Z SETAI 19 KAI EGERTHEIS O I SOUS  KOLOUTH SEN AUT‘ KAI OI MATH TAI AUTOU [Mt 9, 18-19] 24 KAI AP LTHEN MET AUTOU KAI [Mc 5, 24] EN DE T‘ UPAGEIN AUTON [Lc 8, 42]  KOLOUTHEI AUT‘ OKHLOS POLUS KAI SUNETHLIBON AUTON [Mc 5, 24] (OI OKHLOI SUNEPNIGON AUTON [Lc 8, 42]) 20 KAI IDOU GUN  AIMORROOUSA [Mt 9, 20] OUSA EN RUSEI AIMATOS APO ET‘N D‘DEKA [Lc 8, 43] (ET ) 26 KAI POLLA PATHOUSA UPO POLL‘N IATR‘N KAI DAPAN SASA TA PAR AUT S PANTA [Mc 5, 25-26] ( TIS {IATROIS PROSANAL‘SASA OLON TON BION} OUK ISKHUSEN AP OUDENOS THERAPEUTH NAI [Lc 8, 43] KAI M DEN ‘PHEL THEISA ALLA MALLON EIS TO KHEIRON ELTHOUSA) 27 AKOUSASA PERI TOU I SOU ELTHOUSA EN T‘ OKHL‘ [Mc 5, 26-27] PROSELTHOUSA OPISTHEN  PSATO TOU KRASPEDOU TOU IMATIOU AUTOU 21 ELEGEN GAR EN EAUT  [Mt 9, 20-21] OTI EAN [Mc 5, 28] MONON APS‘MAI TOU IMATIOU AUTOU [Mt 9, 21] (KAN T‘N IMATI‘N AUTOU) S‘TH SOMAI [Mc 5, 28] KAI PARAKHR MA EST    RUSIS [Lc 8, 44] 29 KAI EUTHUS EX RANTH    P G  TOU AIMATOS AUT S KAI EGN‘ T‘ S‘MATI OTI IATAI APO T S MASTIGOS 30 KAI EUTHUS O I SOUS EPIGNOUS EN EAUT‘ T N EX AUTOU DUNAMIN EXELTHOUSAN EPISTRAPHEIS EN T‘ OKHL‘ [Mc 5, 29-30] EIPEN [Lc 8, 45] (ELEGEN [Mc 5, 30]) TIS O APSAMENOS MOU [Lc 8, 45] TIS MOU  PSATO T‘N IMATI‘N [Mc 5, 30] ARNOUMEN‘N DE PANT‘N EIPEN O PETROS EPISTATA OI OKHLOI SUNEKHOUSIN SE KAI APOTHLIBOUSIN [Lc 8, 45] 31 KAI ELEGON AUT‘ OI MATH TAI AUTOU BLEPEIS TON OKHLON SUNTHLIBONTA SE KAI LEGEIS TIS MOU  PSATO [Mc 5, 31] 46 O DE I SOUS EIPEN  PSATO MOU TIS EG‘ GAR EGN‘N DUNAMIN EXEL LUTHUIAN AP EMOU [Lc 8, 46] 32 KAI PERIEBLEPETO IDEIN T N TOUTO POI SASAN [Mc 5, 32] 47 IDOUSA DE   GUN  OTI OUK ELATHEN [Lc 8, 47] PHOB THEISA KAI TREMOUSA EIDUIA O GEGONEN AUT   LTHEN KAI PROSEPESEN [Mc 5, 33] (PROSPESOUSA [Lc 8, 47]) AUT‘ KAI EIPEN AUT‘ PASAN T N AL THEIAN [Mc 5, 33] DI  N AITIAN  PSATO AUTOU AP GGEILEN EN‘PION PANTOS TOU LAOU KAI ‘S IATH  PARAKHR MA [Lc 8, 47] 22 O DE I SOUS STRAPHEIS KAI ID‘N AUT N [Mt 9, 22] EIPEN AUT  [Mc 5, 34] THARSEI [Mt 9, 22] THUGAT R [Mc 5, 34] (THUGATER)   PISTIS SOU SES‘KEN SE [Mt 9, 22] UPAGE [Mc 5, 34] (POREUOU [Lc 8, 48]) EIS EIR N N KAI ISTHI UGI S APO T S MASTIGOS SOU [Mc 5, 34] (KAI ES‘TH    GUN  APO T S ‘RAS EKEIN S [Mt 9, 22]) 35 ETI AUTOU LALOUNTOS ERKHONTAI APO TOU ARKHISUNAG‘GOU [Mc 5, 35] ERKHETAI TIS PARA TOU ARKHISUNAG‘GOU LEG‘N [Lc 8, 49] (LEGONTES) OTI [Mc 5, 35] TETHN KEN   THUGAT R SOU [Lc 8, 49] (APETHANEN) TI ETI SKULLEIS TON DIDASKALON [Mc 5, 35] M KETI SKULLE TON DIDASKALON [Lc 8, 49] 36 O DE I SOUS PARAKOUSAS [Mc 5, 36] (AKOUSAS [Lc 8, 50]) TON LOGON LALOUMENON LEGEI T‘ ARKHISUNAG‘G‘ [Mc 5, 36] (APEKRITH  AUT‘ [Lc 8, 50]) M  PHOBOU MONON PISTEUE [Mc 5, 36] (PISTEUSON) KAI S‘TH SETAI [Lc 8, 50] 37 KAI OUK APH KEN OUDENA MET AUTOU SUNAKOLOUTH SAI EI M  TON PETRON KAI IAK‘BON KAI I‘ANN N TON ADELPHON IAK‘BOU 38 KAI ERKHONTAI EIS TON OIKON TOU ARKHISUNAG‘GOU KAI THE‘REI THORUBON KAI KLAIONTAS KAI ALALAZONTAS POLLA [Mc 5, 37-38] 23 KAI ELTH‘N [Mt 9, 23] DE [Lc 8, 51] O I SOUS EIS T N OIKIAN TOU ARKHONTOS KAI ID‘N TOUS AUL TAS KAI TON OKHLON THORUBOUMENON [Mt 9, 23] OUK APH KEN EISELTHEIN TINA SUN AUT‘ EI M  PETRON KAI I‘ANN N KAI IAK‘BON KAI TON PATERA T S PAIDOS KAI T N M TERA 52 EKLAION DE PANTES KAI EKOPTONTO AUT N [Lc 8, 51-52] 39 KAI EISELTH‘N [Mc 5, 39] O DE EIPEN [Lc 8, 52] (24 ELEGEN [Mt 9, 24] LEGEI) AUTOIS TI THORUBEISTHE KAI KLAIETE [Mc 5, 39] M  KLAIETE [Lc 8, 52] ANAKH‘REITE OU GAR APETHANEN TO KORASION [Mt 9, 24] (TO PAIDION OUK APETHANEN [Mc 5, 39]) ALLA KATHEUDEI 53 KAI KATEGEL‘N AUTOU EIDOTES OTI APETHANEN [Lc 8, 52-53] AUTOS DE EKBAL‘N PANTAS [Mc 5, 40] 25 OTE DE EXEBL TH  O OKHLOS [Mt 9, 25] PARALAMBANEI TON PATERA TOU PAIDIOU KAI T N M TERA KAI TOUS MET AUTOU KAI EISPOREUETAI OPOU  N TO PAIDION [Mc 5, 40] 54 AUTOS DE [Lc 8, 54] EISELTH‘N EKRAT SEN T S KHEIROS [Mt 9, 25] TOU PAIDIOU [Mc 5, 41] 41 KAI [Mc 5, 41] KRAT SAS T S KHEIROS AUT S EPH‘N SEN LEG‘N [Lc 8, 54] (LEGEI) AUT  TALITHA KOUM O ESTIN METHERM NEUOMENON TO KORASION [Mc 5, 41] (  PAIS [Lc 8, 54]) SOI LEG‘ EGEIRE [Mc 5, 41] 55 KAI EPESTREPSEN TO PNEUMA AUT S [Lc 8, 55] 42 KAI EUTHUS ANEST  [Mc 5, 42] ( GERTH ) TO KORASION [Mt 9, 25] PARAKHR MA [Lc 8, 55] KAI PERIEPATEI  N GAR ET‘N D‘DEKA [Mc 5, 42] KAI DIETAXEN AUT  DOTH NAI PHAGEIN [Lc 8, 55] KAI EXEST SAN {EUTHUS} EKSTASEI MEGAL  [Mc 5, 42] 56 KAI EXEST SAN OI GONEIS AUT S O DE PAR GGEILEN [Lc 8, 56] 43 KAI DIESTEILATO AUTOIS POLLA [Mc 5, 43] M DENI EIPEIN TO GEGONOS [Lc 8, 56] INA M DEIS GNOI TOUTO KAI EIPEN DOTH NAI AUT  PHAGEIN [Mc 5, 43] 26 KAI EX LTHEN   PH M  AUT  EIS OL N T N G N EKEIN N [Mt 9, 26]

| Mt 9, 27-31 |

27 KAI PARAGONTI EKEITHEN T‘ I SOU  KOLOUTH SAN {AUT‘} DUO TUPHLOI KRAZONTES KAI LEGONTES ELE SON  MAS UIOS DAUID 28 ELTHONTI DE EIS T N OIKIAN PROS LTHON AUT‘ OI TUPHLOI KAI LEGEI AUTOIS O I SOUS PISTEUETE OTI DUNAMAI TOUTO POI SAI LEGOUSIN AUT‘ NAI KURIE 29 TOTE  PSATO T‘N OPHTHALM‘N AUT‘N LEG‘N KATA T N PISTIN UM‘N GEN TH T‘ UMIN 30 KAI  NE‘KHTH SAN AUT‘N OI OPHTHALMOI KAI ENEBRIM TH  AUTOIS O I SOUS LEG‘N ORATE M DEIS GIN‘SKET‘ 31 OI DE EXELTHONTES DIEPH MISAN AUTON EN OL  T  G  EKEIN  [Mt 9, 27-31]

| Mt 9, 32-34 |

32 AUT‘N DE EXERKHOMEN‘N IDOU PROS NEGKAN AUT‘ ANTHR‘PON K‘PHON DAIMONIZOMENON 33 KAI EKBL THENTOS TOU DAIMONIOU ELAL SEN O K‘PHOS KAI ETHAUMASAN OI OKHLOI LEGONTES OUDEPOTE EPHAN  OUT‘S EN T‘ ISRA L 34 OI DE PHARISAIOI ELEGON EN T‘ ARKHONTI T‘N DAIMONI‘N EKBALLEI TA DAIMONIA [Mt 9, 32-34]

| Mt (13, 54-58) | Mc 6, 1-6a |

1 KAI EX LTHEN EKEITHEN KAI ERKHETAI EIS T N PATRIDA AUTOU KAI AKOLOUTHOUSIN AUT‘ OI MATH TAI AUTOU [Mc 6, 1] 54 KAI ELTH‘N EIS T N PATRIDA AUTOU [Mt 13, 54] 2 KAI GENOMENOU SABBATOU  RXATO DIDASKEIN EN T  SUNAG‘G  [Mc 6, 2] EDIDASKEN AUTOUS EN T  SUNAG‘G  AUT‘N [Mt 13, 54] KAI POLLOI AKOUONTES EXEPL SSONTO [Mc 6, 2] ‘STE EKPL SSESTHAI AUTOUS KAI LEGEIN [Mt 13, 54] LEGONTES POTHEN TOUT‘ TAUTA KAI TIS   SOPHIA   DOTHEISA TOUT‘ KAI AI DUNAMEIS TOIAUTAI DIA T‘N KHEIR‘N AUTOU GINOMENAI [Mc 6, 2] POTHEN TOUT‘   SOPHIA AUT  KAI AI DUNAMEIS [Mt 13, 54] 3 OUKH OUTOS ESTIN O TEKT‘N O UIOS T S MARIAS KAI ADELPHOS IAK‘BOU KAI I‘S TOS KAI IOUDA KAI SIM‘NOS [Mc 6, 3] 55 OUKH OUTOS ESTIN O TOU TEKTONOS UIOS OUKH   M T R AUTOU LEGETAI MARIAM KAI OI ADELPHOI AUTOU IAK‘BOS KAI I‘S PH KAI SIM‘N KAI IOUDAS [Mt 13, 55] KAI OUK EISIN AI ADELPHAI AUTOU ‘DE PROS  MAS [Mc 6, 3] 56 KAI AI ADELPHAI AUTOU OUKHI PASAI PROS  MAS EISIN POTHEN OUN TOUT‘ TAUTA PANTA 57 KAI ESKANDALIZONTO EN AUT‘ [Mt 13, 56-57] 4 KAI [Mc 6, 4] O DE I SOUS EIPEN [Mt 13, 57] (ELEGEN) AUTOIS [...] OTI OUK ESTIN PROPH T S ATIMOS EI M  EN T  PATRIDI AUTOU KAI EN TOIS SUGGENEUSIN AUTOU KAI EN T  OIKIA AUTOU 5 KAI OUK EDUNATO EKEI POI SAI OUDEMIAN DUNAMIN EI M  OLIGOIS ARR‘STOIS EPITHEIS TAS KHEIRAS ETHERAPEUSEN [Mc 6, 4-5] 58 KAI OUK EPOI SEN EKEI DUNAMEIS POLLAS DIA T N APISTIAN AUT‘N [Mt 13, 58] 6 KAI ETHAUMAZEN DIA T N APISTIAN AUT‘N [Mc 6, 6]

| Mt 9, 35-38 | Mc 6, 6b |

35 KAI PERI GEN O I SOUS TAS POLEIS PASAS KAI TAS K‘MAS [Mt 9, 35] KUKL‘ [Mc 6, 6] DIDASK‘N EN TAIS SUNAG‘GAIS AUT‘N KAI K RUSS‘N TO EUAGGELION T S BASILEIAS KAI THERAPEU‘N PASAN NOSON KAI PASAN MALAKIAN 36 ID‘N DE TOUS OKHLOUS ESPLAGKHNISTH  PERI AUT‘N OTI  SAN ESKULMENOI KAI ERRIMMENOI ‘SEI PROBATA M  EKHONTA POIMENA 37 TOTE LEGEI TOIS MATH TAIS AUTOU O MEN THERISMOS POLUS OI DE ERGATAI OLIGOI 38 DE TH TE OUN TOU KURIOU TOU THERISMOU OP‘S EKBAL  ERGATAS EIS TON THERISMON AUTOU [Mt 9, 35-38]

| Mt 10, 1-4 | Mc 6, 7 | Lc 9, 1-2 |

7 KAI PROSKALEITAI TOUS D‘DEKA [Mc 6, 7] 1 KAI PROSKALESAMENOS [Mt 10, 1] 1 (SUGKALESAMENOS) DE [Lc 9, 1] TOUS D‘DEKA MATH TAS AUTOU [Mt 10, 1]  RXATO AUTOUS APOSTELLEIN DUO DUO KAI [Mc 6, 7] ED‘KEN [Lc 9, 1] (EDIDOU [Mc 6, 7]) AUTOIS DUNAMIN KAI EXOUSIAN [Lc 9, 1] T‘N PNEUMAT‘N T‘N AKATHART‘N [Mc 6, 7] EPI PANTA TA DAIMONIA [Lc 9, 1] ‘STE EKBALLEIN AUTA [Mt 10, 1] KAI NOSOUS THERAPEUEIN [Lc 9, 1] PASAN NOSON KAI PASAN MALAKIAN [Mt 10, 1] 2 KAI APESTEILEN AUTOUS K RUSSEIN T N BASILEIAN TOU THEOU KAI IASTHAI {TOUS ASTHENEIS} [Lc 9, 2] 2 T‘N DE D‘DEKA APOSTOL‘N TA ONOMATA ESTIN TAUTA PR‘TOS SIM‘N O LEGOMENOS PETROS KAI ANDREAS O ADELPHOS AUTOU KAI IAK‘BOS O TOU ZEBEDAIOU KAI I‘ANN S O ADELPHOS AUTOU 3 PHILIPPOS KAI BARTHOLOMAIOS TH‘MAS KAI MATHTHAIOS O TEL‘N S IAK‘BOS O TOU ALPHAIOU KAI THADDAIOS 4 SIM‘N O KANANAIOS KAI IOUDAS O ISKARI‘T S O KAI PARADOUS AUTON [Mt 10, 2-4]

| Mt 10, 5-16 | Mc 6, 8-11 | Lc 9, 3-5 |

5 TOUTOUS TOUS D‘DEKA APESTEILEN O I SOUS PARAGGEILAS AUTOIS LEG‘N EIS ODON ETHN‘N M  APELTH TE KAI EIS POLIN SAMARIT‘N M  EISELTH TE 6 POREUESTHE DE MALLON PROS TA PROBATA TA APOL‘LOTA OIKOU ISRA L 7 POREUOMENOI DE K RUSSETE LEGONTES OTI  GGIKEN   BASILEIA T‘N OURAN‘N 8 ASTHENOUNTAS THERAPEUETE NEKROUS EGEIRETE LEPROUS KATHARIZETE DAIMONIA EKBALLETE D‘REAN ELABETE D‘REAN DOTE [Mt 10, 5-8] 8 KAI PAR GGEILEN AUTOIS INA M DEN AIR‘SIN EIS ODON EI M  RABDON MONON M  ARTON M  P RAN M  EIS T N Z‘N N KHALKON 9 ALLA UPODEDEMENOUS SANDALIA KAI M  ENDUS STHE DUO KHIT‘NAS [Mc 6, 8-9] 3 KAI EIPEN PROS AUTOUS M DEN AIRETE EIS T N ODON [Lc 9, 3] 9 M  KT S STHE KHRUSON M DE ARGURON M DE KHALKON EIS TAS Z‘NAS UM‘N 10 M  P RAN EIS ODON M DE DUO KHIT‘NAS M DE UPOD MATA M DE RABDON [Mt 10, 9-10] (M TE RABDON M TE P RAN M TE ARTON M TE ARGURION M TE {ANA} DUO KHIT‘NAS EKHEIN [Lc 9, 3]) AXIOS GAR O ERGAT S T S TROPH S AUTOU [Mt 10, 10] 10 KAI ELEGEN AUTOIS [Mc 6, 10] 11 EIS  N D AN POLIN   K‘M N EISELTH TE EXETASATE TIS EN AUT  AXIOS ESTIN [Mt 10, 11] 4 KAI EIS  N AN OIKIAN EISELTH TE [Lc 9, 4] (OPOU EAN EISELTH TE EIS OIKIAN) EKEI MENETE [Mc 6, 10] (KAKEI MEINATE) E‘S AN EXELTH TE [Mt 10, 11] EKEITHEN [Mc 6, 10] KAI EKEITHEN EXERKHESTHE [Lc 9, 4] 12 EISERKHOMENOI DE EIS T N OIKIAN ASPASASTHE AUT N 13 KAI EAN MEN     OIKIA AXIA ELTHAT‘   EIR N  UM‘N EP AUT N EAN DE M    AXIA   EIR N  UM‘N PROS UMAS EPISTRAPH T‘ [Mt 10, 12-13] 11 KAI OS AN TOPOS M  DEX TAI UMAS [Mc 6, 11] M DE AKOUS  TOUS LOGOUS UM‘N [Mt 10, 14] 5 KAI OSOI AN M  DEKH‘NTAI UMAS [Lc 9, 5] M DE AKOUS‘SIN UM‘N [Mc 6, 11] EXERKHOMENOI [Lc 9, 5] (EKPOREUOMENOI) EKEITHEN [Mc 6, 11] EX‘ T S OIKIAS   [Mt 10, 14] APO T S POLE‘S EKEIN S [Lc 9, 5] EKTINAXATE TON KONIORTON [Mt 10, 14] (TON KHOUN) TON UPOKAT‘ T‘N POD‘N UM‘N [Mc 6, 11] (APO T‘N POD‘N UM‘N APOTINASSETE) EIS MARTURION EP AUTOUS [Lc 9, 5] (AUTOIS [Mc 6, 11]) 15 AM N LEG‘ UMIN ANEKTOTERON ESTAI G  SODOM‘N KAI GOMORR‘N EN  MERA KRISE‘S   T  POLEI EKEIN  16 IDOU EG‘ APOSTELL‘ UMAS ‘S PROBATA EN MES‘ LUK‘N GINESTHE OUN PHRONIMOI ‘S OI OPHEIS KAI AKERAIOI ‘S AI PERISTERAI [Mt 10, 15-16]

| Mt 10, 17-25 |

17 PROSEKHETE DE APO T‘N ANTHR‘P‘N PARAD‘SOUSIN GAR UMAS EIS SUNEDRIA KAI EN TAIS SUNAG‘GAIS AUT‘N MASTIG‘SOUSIN UMAS 18 KAI EPI  GEMONAS DE KAI BASILEIS AKHTH SESTHE ENEKEN EMOU EIS MARTURION AUTOIS KAI TOIS ETHNESIN 19 OTAN DE PARAD‘SIN UMAS M  MERIMN S TE P‘S   TI LAL S TE DOTH SETAI GAR UMIN EN EKEIN  T  ‘RA TI LAL S TE 20 OU GAR UMEIS ESTE OI LALOUNTES ALLA TO PNEUMA TOU PATROS UM‘N TO LALOUN EN UMIN 21 PARAD‘SEI DE ADELPHOS ADELPHON EIS THANATON KAI PAT R TEKNON KAI EPANAST SONTAI TEKNA EPI GONEIS KAI THANAT‘SOUSIN AUTOUS 22 KAI ESESTHE MISOUMENOI UPO PANT‘N DIA TO ONOMA MOU O DE UPOMEINAS EIS TELOS OUTOS S‘TH SETAI 23 OTAN DE DI‘K‘SIN UMAS EN T  POLEI TAUT  PHEUGETE EIS T N ETERAN AM N GAR LEG‘ UMIN OU M  TELES TE TAS POLEIS TOU ISRA L E‘S AN ELTH  O UIOS TOU ANTHR‘POU 24 OUK ESTIN MATH T S UPER TON DIDASKALON OUDE DOULOS UPER TON KURION AUTOU 25 ARKETON T‘ MATH T  INA GEN TAI ‘S O DIDASKALOS AUTOU KAI O DOULOS ‘S O KURIOS AUTOU EI TON OIKODESPOT N BEELZEBOUL EPEKALESAN POS‘ MALLON TOUS OIKIAKOUS AUTOU [Mt 10, 17-25]

| Mt 10, 26-33 |

26 M  OUN PHOB TH TE AUTOUS OUDEN GAR ESTIN KEKALUMMENON O OUK APOKALUPHTH SETAI KAI KRUPTON O OU GN‘STH SETAI 27 O LEG‘ UMIN EN T  SKOTIA EIPATE EN T‘ PH‘TI KAI O EIS TO OUS AKOUETE K RUXATE EPI T‘N D‘MAT‘N 28 KAI M  PHOBEISTHE APO T‘N APOKTENNONT‘N TO S‘MA T N DE PSUKH N M  DUNAMEN‘N APOKTEINAI PHOBEISTHE DE MALLON TON DUNAMENON KAI PSUKH N KAI S‘MA APOLESAI EN GEENN  29 OUKHI DUO STROUTHIA ASSARIOU P‘LEITAI KAI EN EX AUT‘N OU PESEITAI EPI T N G N ANEU TOU PATROS UM‘N 30 UM‘N DE KAI AI TRIKHES T S KEPHAL S PASAI  RITHM MENAI EISIN 31 M  OUN PHOBEISTHE POLL‘N STROUTHI‘N DIAPHERETE UMEIS 32 PAS OUN OSTIS OMOLOG SEI EN EMOI EMPROSTHEN T‘N ANTHR‘P‘N OMOLOG S‘ KAG‘ EN AUT‘ EMPROSTHEN TOU PATROS MOU TOU EN {TOIS} OURANOIS 33 OSTIS D AN ARN S TAI ME EMPROSTHEN T‘N ANTHR‘P‘N ARN SOMAI KAG‘ AUTON EMPROSTHEN TOU PATROS MOU TOU EN {TOIS} OURANOIS [Mt 10, 26-33]

| Mt 10, 34-36 |

34 M  NOMIS TE OTI  LTHON BALEIN EIR N N EPI T N G N OUK  LTHON BALEIN EIR N N ALLA MAKHAIRAN 35  LTHON GAR DIKHASAI ANTHR‘PON KATA TOU PATROS AUTOU KAI THUGATERA KATA T S M TROS AUT S KAI NUMPH N KATA T S PENTHERAS AUT S 36 KAI EKHTHROI TOU ANTHR‘POU OI OIKIAKOI AUTOU [Mt 10, 34-36]

| Mt 10, 37-39 |

37 O PHIL‘N PATERA   M TERA UPER EME OUK ESTIN MOU AXIOS KAI O PHIL‘N UION   THUGATERA UPER EME OUK ESTIN MOU AXIOS 38 KAI OS OU LAMBANEI TON STAURON AUTOU KAI AKOLOUTHEI OPIS‘ MOU OUK ESTIN MOU AXIOS 39 O EUR‘N T N PSUKH N AUTOU APOLESEI AUT N KAI O APOLESAS T N PSUKH N AUTOU ENEKEN EMOU EUR SEI AUT N [Mt 10, 37-39]

| Mt 10, 40-42 |

40 O DEKHOMENOS UMAS EME DEKHETAI KAI O EME DEKHOMENOS DEKHETAI TON APOSTEILANTA ME 41 O DEKHOMENOS PROPH T N EIS ONOMA PROPH TOU MISTHON PROPH TOU L MPSETAI KAI O DEKHOMENOS DIKAION EIS ONOMA DIKAIOU MISTHON DIKAIOU L MPSETAI 42 KAI OS AN POTIS  ENA T‘N MIKR‘N TOUT‘N POT RION PSUKHROU MONON EIS ONOMA MATH TOU AM N LEG‘ UMIN OU M  APOLES  TON MISTHON AUTOU [Mt 10, 40-42]

| Mt 11, 1 | Mc 6, 12-13 | Lc 9, 6 |

1 KAI EGENETO OTE ETELESEN O I SOUS DIATASS‘N TOIS D‘DEKA MATH TAIS AUTOU METEB  EKEITHEN TOU DIDASKEIN KAI K RUSSEIN EN TAIS POLESIN AUT‘N [Mt 11, 1] 6 EXERKHOMENOI DE [Lc 9, 6] 12 KAI EXELTHONTES [Mc 6, 12] DI RKHONTO KATA TAS K‘MAS EUAGGELIZOMENOI KAI THERAPEUONTES PANTAKHOU [Lc 9, 6] EK RUXAN INA METANO‘SIN 13 KAI DAIMONIA POLLA EXEBALLON KAI  LEIPHON ELAI‘ POLLOUS ARR‘STOUS KAI ETHERAPEUON [Mc 6, 12-13]

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Õndice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting