Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
TESSAR‘N EUAGGELI‘N SUMPH‘NIA (7)

| Lc 11, 14 |

14 KAI  N EKBALL‘N DAIMONION {KAI AUTO  N} K‘PHON EGENETO DE TOU DAIMONIOU EXELTHONTOS ELAL SEN O K‘PHOS KAI ETHAUMASAN OI OKHLOI [Lc 11, 14]

| Lc 11, 15-23 |

15 TINES DE EX AUT‘N EIPON EN BEELZEBOUL T‘ ARKHONTI T‘N DAIMONI‘N EKBALLEI TA DAIMONIA 16 ETEROI DE PEIRAZONTES S MEION EX OURANOU EZ TOUN PAR AUTOU 17 AUTOS DE EID‘S AUT‘N TA DIANO MATA EIPEN AUTOIS PASA BASILEIA EPH EAUT N DIAMERISTHEISA ER MOUTAI KAI OIKOS EPI OIKON PIPTEI 18 EI DE KAI O SATANAS EPH EAUTON DIEMERISTH  P‘S STATH SETAI   BASILEIA AUTOU OTI LEGETE EN BEELZEBOUL EKBALLEIN ME TA DAIMONIA 19 EI DE EG‘ EN BEELZEBOUL EKBALL‘ TA DAIMONIA OI UIOI UM‘N EN TINI EKBALLOUSIN DIA TOUTO AUTOI UM‘N KRITAI ESONTAI 20 EI DE EN DAKTUL‘ THEOU {EG‘} EKBALL‘ TA DAIMONIA ARA EPHTHASEN EPH UMAS   BASILEIA TOU THEOU 21 OTAN O ISKHUROS KATH‘PLISMENOS PHULASS  T N EAUTOU AUL N EN EIR N  ESTIN TA UPARKHONTA AUTOU 22 EPAN DE ISKHUROTEROS AUTOU EPELTH‘N NIK S  AUTON T N PANOPLIAN AUTOU AIREI EPH   EPEPOITHEI KAI TA SKULA AUTOU DIADID‘SIN 23 O M  ‘N MET EMOU KAT EMOU ESTIN KAI O M  SUNAG‘N MET EMOU SKORPIZEI [Lc 11, 15-23]

| Lc 11, 24-26 |

24 OTAN TO AKATHARTON PNEUMA EXELTH  APO TOU ANTHR‘POU DIERKHETAI DI ANUDR‘N TOP‘N Z TOUN ANAPAUSIN KAI M  EURISKON {TOTE} LEGEI UPOSTREPS‘ EIS TON OIKON MOU OTHEN EX LTHON 25 KAI ELTHON EURISKEI SESAR‘MENON KAI KEKOSM MENON 26 TOTE POREUETAI KAI PARALAMBANEI ETERA PNEUMATA PON ROTERA EAUTOU EPTA KAI EISELTHONTA KATOIKEI EKEI KAI GINETAI TA ESKHATA TOU ANTHR‘POU EKEINOU KHEIRONA T‘N PR‘T‘N [Lc 11, 24-26]

| Lc 11, 27-28 |

27 EGENETO DE EN T‘ LEGEIN AUTON TAUTA EPARASA TIS PH‘N N GUN  EK TOU OKHLOU EIPEN AUT‘ MAKARIA   KOILIA   BASTASASA SE KAI MASTOI OUS ETH LASAS 28 AUTOS DE EIPEN MENOUN MAKARIOI OI AKOUONTES TON LOGON TOU THEOU KAI PHULASSONTES [Lc 11, 27-28]

| Lc 11, 29-32 |

29 T‘N DE OKHL‘N EPATHROIZOMEN‘N  RXATO LEGEIN   GENEA AUT  GENEA PON RA ESTIN S MEION Z TEI KAI S MEION OU DOTH SETAI AUT  EI M  TO S MEION I‘NA 30 KATH‘S GAR EGENETO I‘NAS TOIS NINEUITAIS S MEION OUT‘S ESTAI KAI O UIOS TOU ANTHR‘POU T  GENEA TAUT  31 BASILISSA NOTOU EGERTH SETAI EN T  KRISEI META T‘N ANDR‘N T S GENEAS TAUT S KAI KATAKRINEI AUTOUS OTI  LTHEN EK T‘N PERAT‘N T S G S AKOUSAI T N SOPHIAN SOLOM‘NOS KAI IDOU PLEION SOLOM‘NOS ‘DE 32 ANDRES NINEUITAI ANAST SONTAI EN T  KRISEI META T S GENEAS TAUT S KAI KATAKRINOUSIN AUT N OTI METENO SAN EIS TO K RUGMA I‘NA KAI IDOU PLEION I‘NA ‘DE [Lc 11, 29-32]

| Lc 11, 33-36 |

33 OUDEIS LUKHNON APSAS EIS KRUPT N TITH SIN {OUDE UPO TON MODION} ALL EPI T N LUKHNIAN INA OI EISPOREUOMENOI TO PH‘S BLEP‘SIN 34 O LUKHNOS TOU S‘MATOS ESTIN O OPHTHALMOS SOU OTAN O OPHTHALMOS SOU APLOUS   KAI OLON TO S‘MA SOU PH‘TEINON ESTIN EPAN DE PON ROS   KAI TO S‘MA SOU SKOTEINON 35 SKOPEI OUN M  TO PH‘S TO EN SOI SKOTOS ESTIN 36 EI OUN TO S‘MA SOU OLON PH‘TEINON M  EKHON MEROS TI SKOTEINON ESTAI PH‘TEINON OLON ‘S OTAN O LUKHNOS T  ASTRAP  PH‘TIZ  SE [Lc 11, 33-36]

| Lc 11, 37-54 |

37 EN DE T‘ LAL SAI ER‘TA AUTON PHARISAIOS OP‘S ARIST S  PAR AUT‘ EISELTH‘N DE ANEPESEN 38 O DE PHARISAIOS ID‘N ETHAUMASEN OTI OU PR‘TON EBAPTISTH  PRO TOU ARISTOU 39 EIPEN DE O KURIOS PROS AUTON NUN UMEIS OI PHARISAIOI TO EX‘THEN TOU POT RIOU KAI TOU PINAKOS KATHARIZETE TO DE ES‘THEN UM‘N GEMEI ARPAG S KAI PON RIAS 40 APHRONES OUKH O POI SAS TO EX‘THEN KAI TO ES‘THEN EPOI SEN 41 PL N TA ENONTA DOTE ELE MOSUN N KAI IDOU PANTA KATHARA UMIN ESTIN 42 ALLA OUAI UMIN TOIS PHARISAIOIS OTI APODEKATOUTE TO  DUOSMON KAI TO P GANON KAI PAN LAKHANON KAI PARERKHESTHE T N KRISIN KAI T N AGAP N TOU THEOU TAUTA DE EDEI POI SAI KAKEINA M  PAREINAI 43 OUAI UMIN TOIS PHARISAIOIS OTI AGAPATE T N PR‘TOKATHEDRIAN EN TAIS SUNAG‘GAIS KAI TOUS ASPASMOUS EN TAIS AGORAIS 44 OUAI UMIN OTI ESTE ‘S TA MN MEIA TA AD LA KAI OI ANTHR‘POI {OI} PERIPATOUNTES EPAN‘ OUK OIDASIN 45 APOKRITHEIS DE TIS T‘N NOMIK‘N LEGEI AUT‘ DIDASKALE TAUTA LEG‘N KAI  MAS UBRIZEIS 46 O DE EIPEN KAI UMIN TOIS NOMIKOIS OUAI OTI PHORTIZETE TOUS ANTHR‘POUS PHORTIA DUSBASTAKTA KAI AUTOI ENI T‘N DAKTUL‘N UM‘N OU PROSPSAUETE TOIS PHORTIOIS 47 OUAI UMIN OTI OIKODOMEITE TA MN MEIA T‘N PROPH T‘N OI DE PATERES UM‘N APEKTEINAN AUTOUS 48 ARA MARTURES ESTE KAI SUNEUDOKEITE TOIS ERGOIS T‘N PATER‘N UM‘N OTI AUTOI MEN APEKTEINAN AUTOUS UMEIS DE OIKODOMEITE 49 DIA TOUTO KAI   SOPHIA TOU THEOU EIPEN APOSTEL‘ EIS AUTOUS PROPH TAS KAI APOSTOLOUS KAI EX AUT‘N APOKTENOUSIN KAI DI‘XOUSIN 50 INA EKZ T TH  TO AIMA PANT‘N T‘N PROPH T‘N TO EKKEKHUMENON APO KATABOL S KOSMOU APO T S GENEAS TAUT S 51 APO AIMATOS ABEL E‘S AIMATOS ZAKHARIOU TOU APOLOMENOU METAXU TOU THUSIAST RIOU KAI TOU OIKOU NAI LEG‘ UMIN EKZ T TH SETAI APO T S GENEAS TAUT S 52 OUAI UMIN TOIS NOMIKOIS OTI  RATE T N KLEIDA T S GN‘SE‘S AUTOI OUK EIS LTHATE KAI TOUS EISERKHOMENOUS EK‘LUSATE 53 KAKEITHEN EXELTHONTOS AUTOU  RXANTO OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI DEIN‘S ENEKHEIN KAI APOSTOMATIZEIN AUTON PERI PLEION‘N 54 ENEDREUONTES AUTON TH REUSAI TI EK TOU STOMATOS AUTOU [Lc 11, 37-54]

| Lc 12, 1 |

1 EN OIS EPISUNAKHTHEIS‘N T‘N MURIAD‘N TOU OKHLOU ‘STE KATAPATEIN ALL LOUS  RXATO LEGEIN PROS TOUS MATH TAS AUTOU PR‘TON PROSEKHETE EAUTOIS APO T S ZUM S  TIS ESTIN UPOKRISIS T‘N PHARISAI‘N [Lc 12, 1]

| Lc 12, 2-12 |

12 OUDEN DE SUGKEKALUMMENON ESTIN O OUK APOKALUPHTH SETAI KAI KRUPTON O OU GN‘STH SETAI 3 ANTH ‘N OSA EN T  SKOTIA EIPATE EN T‘ PH‘TI AKOUSTH SETAI KAI O PROS TO OUS ELAL SATE EN TOIS TAMEIOIS K RUKHTH SETAI EPI T‘N D‘MAT‘N 4 LEG‘ DE UMIN TOIS PHILOIS MOU M  PHOB TH TE APO T‘N APOKTEINONT‘N TO S‘MA KAI META TAUTA M  EKHONT‘N PERISSOTERON TI POI SAI 5 UPODEIX‘ DE UMIN TINA PHOB TH TE PHOB TH TE TON META TO APOKTEINAI EKHONTA EXOUSIAN EMBALEIN EIS T N GEENNAN NAI LEG‘ UMIN TOUTON PHOB TH TE 6 OUKHI PENTE STROUTHIA P‘LOUNTAI ASSARI‘N DUO KAI EN EX AUT‘N OUK ESTIN EPILEL SMENON EN‘PION TOU THEOU 7 ALLA KAI AI TRIKHES T S KEPHAL S UM‘N PASAI  RITHM NTAI M  PHOBEISTHE POLL‘N STROUTHI‘N DIAPHERETE 8 LEG‘ DE UMIN PAS OS AN OMOLOG S  EN EMOI EMPROSTHEN T‘N ANTHR‘P‘N KAI O UIOS TOU ANTHR‘POU OMOLOG SEI EN AUT‘ EMPROSTHEN T‘N AGGEL‘N TOU THEOU 9 O DE ARN SAMENOS ME EN‘PION T‘N ANTHR‘P‘N APARN TH SETAI EN‘PION T‘N AGGEL‘N TOU THEOU 10 KAI PAS OS EREI LOGON EIS TON UION TOU ANTHR‘POU APHETH SETAI AUT‘ T‘ DE EIS TO AGION PNEUMA BLASPH M SANTI OUK APHETH SETAI 11 OTAN DE EISPHER‘SIN UMAS EPI TAS SUNAG‘GAS KAI TAS ARKHAS KAI TAS EXOUSIAS M  MERIMN S TE P‘S   TI APOLOG S STHE   TI EIP TE 12 TO GAR AGION PNEUMA DIDAXEI UMAS EN AUT  T  ‘RA A DEI EIPEIN [Lc 12, 2-12]

| Lc 12, 13-21 |

13 EIPEN DE TIS EK TOU OKHLOU AUT‘ DIDASKALE EIPE T‘ ADELPH‘ MOU MERISASTHAI MET EMOU T N KL RONOMIAN 14 O DE EIPEN AUT‘ ANTHR‘PE TIS ME KATEST SEN KRIT N   MERIST N EPH UMAS 15 EIPEN DE PROS AUTOUS ORATE KAI PHULASSESTHE APO PAS S PLEONEXIAS OTI OUK EN T‘ PERISSEUEIN TINI   Z‘  AUTOU ESTIN EK T‘N UPARKHONT‘N AUT‘ 16 EIPEN DE PARABOL N PROS AUTOUS LEG‘N ANTHR‘POU TINOS PLOUSIOU EUPHOR SEN   KH‘RA 17 KAI DIELOGIZETO EN EAUT‘ LEG‘N TI POI S‘ OTI OUK EKH‘ POU SUNAX‘ TOUS KARPOUS MOU 18 KAI EIPEN TOUTO POI S‘ KATHEL‘ MOU TAS APOTH KAS KAI MEIZONAS OIKODOM S‘ KAI SUNAX‘ EKEI PANTA TON SITON KAI TA AGATHA MOU 19 KAI ER‘ T  PSUKH  MOU PSUKH  EKHEIS POLLA AGATHA KEIMENA EIS ET  POLLA ANAPAUOU PHAGE PIE EUPHRAINOU 20 EIPEN DE AUT‘ O THEOS APHR‘N TAUT  T  NUKTI T N PSUKH N SOU APAITOUSIN APO SOU A DE  TOIMASAS TINI ESTAI 21 OUT‘S O TH SAURIZ‘N EAUT‘ KAI M  EIS THEON PLOUT‘N [Lc 12, 13-21]

| Lc 12, 22-32 |

22 EIPEN DE PROS TOUS MATH TAS {AUTOU} DIA TOUTO LEG‘ UMIN M  MERIMNATE T  PSUKH  TI PHAG TE M DE T‘ S‘MATI TI ENDUS STHE 23   GAR PSUKH  PLEION ESTIN T S TROPH S KAI TO S‘MA TOU ENDUMATOS 24 KATANO SATE TOUS KORAKAS OTI OU SPEIROUSIN OUDE THERIZOUSIN OIS OUK ESTIN TAMEION OUDE APOTH K  KAI O THEOS TREPHEI AUTOUS POS‘ MALLON UMEIS DIAPHERETE T‘N PETEIN‘N 25 TIS DE EX UM‘N MERIMN‘N DUNATAI EPI T N  LIKIAN AUTOU PROSTHEINAI P KHUN 26 EI OUN OUDE ELAKHISTON DUNASTHE TI PERI T‘N LOIP‘N MERIMNATE 27 KATANO SATE TA KRINA P‘S AUXANEI OU KOPIA OUDE N THEI LEG‘ DE UMIN OUDE SOLOM‘N EN PAS  T  DOX  AUTOU PERIEBALETO ‘S EN TOUT‘N 28 EI DE EN AGR‘ TON KHORTON ONTA S MERON KAI AURION EIS KLIBANON BALLOMENON O THEOS OUT‘S AMPHIEZEI POS‘ MALLON UMAS OLIGOPISTOI 29 KAI UMEIS M  Z TEITE TI PHAG TE KAI TI PI TE KAI M  METE‘RIZESTHE 30 TAUTA GAR PANTA TA ETHN  TOU KOSMOU EPIZ TOUSIN UM‘N DE O PAT R OIDEN OTI KHR ZETE TOUT‘N 31 PL N Z TEITE T N BASILEIAN AUTOU KAI TAUTA PROSTETH SETAI UMIN 32 M  PHOBOU TO MIKRON POIMNION OTI EUDOK SEN O PAT R UM‘N DOUNAI UMIN T N BASILEIAN [Lc 12, 22-32]

| Lc 12, 33-34 |

33 P‘L SATE TA UPARKHONTA UM‘N KAI DOTE ELE MOSUN N POI SATE EAUTOIS BALLANTIA M  PALAIOUMENA TH SAURON ANEKLEIPTON EN TOIS OURANOIS OPOU KLEPT S OUK EGGIZEI OUDE S S DIAPHTHEIREI 34 OPOU GAR ESTIN O TH SAUROS UM‘N EKEI KAI   KARDIA UM‘N ESTAI [Lc 12, 33-34]

| Lc 12, 35-38 |

35 EST‘SAN UM‘N AI OSPHUES PERIEZ‘SMENAI KAI OI LUKHNOI KAIOMENOI 36 KAI UMEIS OMOIOI ANTHR‘POIS PROSDEKHOMENOIS TON KURION EAUT‘N POTE ANALUS  EK T‘N GAM‘N INA ELTHONTOS KAI KROUSANTOS EUTHE‘S ANOIX‘SIN AUT‘ 37 MAKARIOI OI DOULOI EKEINOI OUS ELTH‘N O KURIOS EUR SEI GR GOROUNTAS AM N LEG‘ UMIN OTI PERIZ‘SETAI KAI ANAKLINEI AUTOUS KAI PARELTH‘N DIAKON SEI AUTOIS 38 KAN EN T  DEUTERA KAN EN T  TRIT  PHULAK  ELTH  KAI EUR  OUT‘S MAKARIOI EISIN EKEINOI [Lc 12, 35-38]

| Lc 12, 39-40 |

39 TOUTO DE GIN‘SKETE OTI EI  DEI O OIKODESPOT S POIA ‘RA O KLEPT S ERKHETAI OUK AN APH KEN DIORUKHTH NAI TON OIKON AUTOU 40 KAI UMEIS GINESTHE ETOIMOI OTI   ‘RA OU DOKEITE O UIOS TOU ANTHR‘POU ERKHETAI [Lc 12, 39-40]

| Lc 12, 41-48 |

41 EIPEN DE O PETROS KURIE PROS  MAS T N PARABOL N TAUT N LEGEIS   KAI PROS PANTAS 42 KAI EIPEN O KURIOS TIS ARA ESTIN O PISTOS OIKONOMOS O PHRONIMOS ON KATAST SEI O KURIOS EPI T S THERAPEIAS AUTOU TOU DIDONAI EN KAIR‘ {TO} SITOMETRION 43 MAKARIOS O DOULOS EKEINOS ON ELTH‘N O KURIOS AUTOU EUR SEI POIOUNTA OUT‘S 44 AL TH‘S LEG‘ UMIN OTI EPI PASIN TOIS UPARKHOUSIN AUTOU KATAST SEI AUTON 45 EAN DE EIP  O DOULOS EKEINOS EN T  KARDIA AUTOU KHRONIZEI O KURIOS MOU ERKHESTHAI KAI ARX TAI TUPTEIN TOUS PAIDAS KAI TAS PAIDISKAS ESTHIEIN TE KAI PINEIN KAI METHUSKESTHAI 46  XEI O KURIOS TOU DOULOU EKEINOU EN  MERA   OU PROSDOKA KAI EN ‘RA   OU GIN‘SKEI KAI DIKHOTOM SEI AUTON KAI TO MEROS AUTOU META T‘N APIST‘N TH SEI 47 EKEINOS DE O DOULOS O GNOUS TO THEL MA TOU KURIOU AUTOU KAI M  ETOIMASAS   POI SAS PROS TO THEL MA AUTOU DAR SETAI POLLAS 48 O DE M  GNOUS POI SAS DE AXIA PL G‘N DAR SETAI OLIGAS PANTI DE ‘ EDOTH  POLU POLU Z T TH SETAI PAR AUTOU KAI ‘ PARETHENTO POLU PERISSOTERON AIT SOUSIN AUTON [Lc 12, 41-48]

| Lc 12, 49-53 |

49 PUR  LTHON BALEIN EPI T N G N KAI TI THEL‘ EI  D  AN PHTH  50 BAPTISMA DE EKH‘ BAPTISTH NAI KAI P‘S SUNEKHOMAI E‘S OTOU TELESTH  51 DOKEITE OTI EIR N N PAREGENOM N DOUNAI EN T  G  OUKHI LEG‘ UMIN ALL   DIAMERISMON 52 ESONTAI GAR APO TOU NUN PENTE EN ENI OIK‘ DIAMEMERISMENOI TREIS EPI DUSIN KAI DUO EPI TRISIN 53 DIAMERISTH SONTAI PAT R EPI UI‘ KAI UIOS EPI PATRI M T R EPI T N THUGATERA KAI THUGAT R EPI T N M TERA PENTHERA EPI T N NUMPH N AUT S KAI NUMPH  EPI T N PENTHERAN [Lc 12, 49-53]

| Lc 12, 54-57 |

54 ELEGEN DE KAI TOIS OKHLOIS OTAN ID TE {T N} NEPHEL N ANATELLOUSAN EPI DUSM‘N EUTHE‘S LEGETE OTI OMBROS ERKHETAI KAI GINETAI OUT‘S 55 KAI OTAN NOTON PNEONTA LEGETE OTI KAUS‘N ESTAI KAI GINETAI 56 UPOKRITAI TO PROS‘PON T S G S KAI TOU OURANOU OIDATE DOKIMAZEIN TON KAIRON DE TOUTON P‘S OUK OIDATE DOKIMAZEIN 57 TI DE KAI APH EAUT‘N OU KRINETE TO DIKAION [Lc 12, 54-57]

| Lc 12, 58-59 |

58 ‘S GAR UPAGEIS META TOU ANTIDIKOU SOU EP ARKHONTA EN T  OD‘ DOS ERGASIAN AP LLAKHTHAI AP AUTOU M POTE KATASUR  SE PROS TON KRIT N KAI O KRIT S SE PARAD‘SEI T‘ PRAKTORI KAI O PRAKT‘R SE BALEI EIS PHULAK N 59 LEG‘ SOI OU M  EXELTH S EKEITHEN E‘S KAI TO ESKHATON LEPTON APOD‘S [Lc 12, 58-59]

| Lc 13, 1-5 |

1 PAR SAN DE TINES EN AUT‘ T‘ KAIR‘ APAGGELLONTES AUT‘ PERI T‘N GALILAI‘N ‘N TO AIMA PILATOS EMIXEN META T‘N THUSI‘N AUT‘N 2 KAI APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS DOKEITE OTI OI GALILAIOI OUTOI AMART‘LOI PARA PANTAS TOUS GALILAIOUS EGENONTO OTI TAUTA PEPONTHASIN 3 OUKHI LEG‘ UMIN ALL EAN M  METANO TE PANTES OMOI‘S APOLEISTHE 4   EKEINOI OI DEKAOKT‘ EPH OUS EPESEN O PURGOS EN T‘ SIL‘AM KAI APEKTEINEN AUTOUS DOKEITE OTI AUTOI OPHEILETAI EGENONTO PARA PANTAS TOUS ANTHR‘POUS TOUS KATOIKOUNTAS IEROUSAL M 5 OUKHI LEG‘ UMIN ALL EAN M  METANO TE PANTES ‘SAUT‘S APOLEISTHE [Lc 13, 1-5]

| Lc 13, 6-9 |

6 ELEGEN DE TAUT N T N PARABOL N SUK N EIKHEN TIS PEPHUTEUMEN N EN T‘ AMPEL‘NI AUTOU KAI  LTHEN Z T‘N KARPON EN AUT  KAI OUKH EUREN 7 EIPEN DE PROS TON AMPELOURGON IDOU TRIA ET  APH OU ERKHOMAI Z T‘N KARPON EN T  SUK  TAUT  KAI OUKH EURISK‘ EKKOPSON {OUN} AUT N INATI KAI T N G N KATARGEI 8 O DE APOKRITHEIS LEGEI AUT‘ KURIE APHES AUT N KAI TOUTO TO ETOS E‘S OTOU SKAPS‘ PERI AUT N KAI BAL‘ KOPRIA 9 KAN MEN POI S  KARPON EIS TO MELLON EI DE M  GE EKKOPSEIS AUT N [Lc 13, 6-9]

| Lc 13, 10-17 |

10  N DE DIDASK‘N EN MIA T‘N SUNAG‘G‘N EN TOIS SABBASIN 11 KAI IDOU GUN  PNEUMA EKHOUSA ASTHENEIAS ET  DEKAOKT‘ KAI  N SUGKUPTOUSA KAI M  DUNAMEN  ANAKUPSAI EIS TO PANTELES 12 ID‘N DE AUT N O I SOUS PROSEPH‘N SEN KAI EIPEN AUT  GUNAI APOLELUSAI T S ASTHENEIAS SOU 13 KAI EPETH KEN AUT  TAS KHEIRAS KAI PARAKHR MA AN‘RTH‘TH  KAI EDOXAZEN TON THEON 14 APOKRITHEIS DE O ARKHISUNAG‘GOS AGANAKT‘N OTI T‘ SABBAT‘ ETHERAPEUSEN O I SOUS ELEGEN T‘ OKHL‘ OTI EX  MERAI EISIN EN AIS DEI ERGAZESTHAI EN AUTAIS OUN ERKHOMENOI THERAPEUESTHE KAI M  T   MERA TOU SABBATOU 15 APEKRITH  DE AUT‘ O KURIOS KAI EIPEN UPOKRITAI EKASTOS UM‘N T‘ SABBAT‘ OU LUEI TON BOUN AUTOU   TON ONON APO T S PHATN S KAI APAGAG‘N POTIZEI 16 TAUT N DE THUGATERA ABRAAM OUSAN  N ED SEN O SATANAS IDOU DEKA KAI OKT‘ ET  OUK EDEI LUTH NAI APO TOU DESMOU TOUTOU T   MERA TOU SABBATOU 17 KAI TAUTA LEGONTOS AUTOU KAT SKHUNONTO PANTES OI ANTIKEIMENOI AUT‘ KAI PAS O OKHLOS EKHAIREN EPI PASIN TOIS ENDOXOIS TOIS GINOMENOIS UP AUTOU [Lc 13, 10-17]

| Lc 13, 18-19 |

18 ELEGEN OUN TINI OMOIA ESTIN   BASILEIA TOU THEOU KAI TINI OMOI‘S‘ AUT N 19 OMOIA ESTIN KOKK‘ SINAPE‘S ON LAB‘N ANTHR‘POS EBALEN EIS K PON EAUTOU KAI  UX SEN KAI EGENETO EIS DENDRON KAI TA PETEINA TOU OURANOU KATESK N‘SEN EN TOIS KLADOIS AUTOU [Lc 13, 18-19]

| Lc 13, 20-21 |

20 KAI PALIN EIPEN TINI OMOI‘S‘ T N BASILEIAN TOU THEOU 21 OMOIA ESTIN ZUM   N LABOUSA GUN  {EN}EKRUPSEN EIS ALEUROU SATA TRIA E‘S OU EZUM‘TH  OLON [Lc 13, 20-21]

| Lc 13, 22 |

22 KAI DIEPOREUETO KATA POLEIS KAI K‘MAS DIDASK‘N KAI POREIAN POIOUMENOS EIS IEROSOLUMA [Lc 13, 22]

| Lc 13, 23-24 |

23 EIPEN DE TIS AUT‘ KURIE EI OLIGOI OI S‘ZOMENOI O DE EIPEN PROS AUTOUS 24 AG‘NIZESTHE EISELTHEIN DIA T S STEN S THURAS OTI POLLOI LEG‘ UMIN Z T SOUSIN EISELTHEIN KAI OUK ISKHUSOUSIN [Lc 13, 23-24]

| Lc 13, 25-30 |

25 APH OU AN EGERTH  O OIKODESPOT S KAI APOKLEIS  T N THURAN KAI ARX STHE EX‘ ESTANAI KAI KROUEIN T N THURAN LEGONTES KURIE ANOIXON  MIN KAI APOKRITHEIS EREI UMIN OUK OIDA UMAS POTHEN ESTE 26 TOTE ARXESTHE LEGEIN EPHAGOMEN EN‘PION SOU KAI EPIOMEN KAI EN TAIS PLATEIAIS  M‘N EDIDAXAS 27 KAI EREI LEG‘N UMIN OUK OIDA {UMAS} POTHEN ESTE APOST TE AP EMOU PANTES ERGATAI ADIKIAS 28 EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS T‘N ODONT‘N OTAN OPSESTHE ABRAAM KAI ISAAK KAI IAK‘B KAI PANTAS TOUS PROPH TAS EN T  BASILEIA TOU THEOU UMAS DE EKBALLOMENOUS EX‘ 29 KAI  XOUSIN APO ANATOL‘N KAI DUSM‘N KAI APO BORRA KAI NOTOU KAI ANAKLITH SONTAI EN T  BASILEIA TOU THEOU 30 KAI IDOU EISIN ESKHATOI OI ESONTAI PR‘TOI KAI EISIN PR‘TOI OI ESONTAI ESKHATOI [Lc 13, 25-30]

| Lc 13, 31-33 |

31 EN AUT  T  ‘RA PROS LTHAN TINES PHARISAIOI LEGONTES AUT‘ EXELTHE KAI POREUOU ENTEUTHEN OTI  R‘D S THELEI SE APOKTEINAI 32 KAI EIPEN AUTOIS POREUTHENTES EIPATE T  AL‘PEKI TAUT  IDOU EKBALL‘ DAIMONIA KAI IASEIS APOTEL‘ S MERON KAI AURION KAI T  TRIT  TELEIOUMAI 33 PL N DEI ME S MERON KAI AURION KAI T  EKHOMEN  POREUESTHAI OTI OUK ENDEKHETAI PROPH T N APOLESTHAI EX‘ IEROUSAL M [Lc 13, 31-33]

| Lc 13, 34-35 |

34 IEROUSAL M IEROUSAL M   APOKTEINOUSA TOUS PROPH TAS KAI LITHOBOLOUSA TOUS APESTALMENOUS PROS AUT N POSAKIS  THEL SA EPISUNAXAI TA TEKNA SOU ON TROPON ORNIS T N EAUT S NOSSIAN UPO TAS PTERUGAS KAI OUK  THEL SATE 35 IDOU APHIETAI UMIN O OIKOS UM‘N LEG‘ {DE} UMIN OU M  ID TE ME E‘S { XEI OTE} EIP TE EULOG MENOS O ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU [Lc 13, 34-35]

| Lc 14, 1-6 |

1 KAI EGENETO EN T‘ ELTHEIN AUTON EIS OIKON TINOS T‘N ARKHONT‘N {T‘N} PHARISAI‘N SABBAT‘ PHAGEIN ARTON KAI AUTOI  SAN PARAT ROUMENOI AUTON 2 KAI IDOU ANTHR‘POS TIS  N UDR‘PIKOS EMPROSTHEN AUTOU 3 KAI APOKRITHEIS O I SOUS EIPEN PROS TOUS NOMIKOUS KAI PHARISAIOUS LEG‘N EXESTIN T‘ SABBAT‘ THERAPEUSAI   OU 4 OI DE  SUKHASAN KAI EPILABOMENOS IASATO AUTON KAI APELUSEN 5 KAI PROS AUTOUS EIPEN TINOS UM‘N UIOS   BOUS EIS PHREAR PESEITAI KAI OUK EUTHE‘S ANASPASEI AUTON EN  MERA TOU SABBATOU 6 KAI OUK ISKHUSAN ANTAPOKRITH NAI PROS TAUTA [Lc 14, 1-6]

| Lc 14, 7-11 |

7 ELEGEN DE PROS TOUS KEKL MENOUS PARABOL N EPEKH‘N P‘S TAS PR‘TOKLISIAS EXELEGONTO LEG‘N PROS AUTOUS 8 OTAN KL TH S UPO TINOS EIS GAMOUS M  KATAKLITH S EIS T N PR‘TOKLISIAN M POTE ENTIMOTEROS SOU   KEKL MENOS UP AUTOU 9 KAI ELTH‘N O SE KAI AUTON KALESAS EREI SOI DOS TOUT‘ TOPON KAI TOTE ARX  META AISKHUN S TON ESKHATON TOPON KATEKHEIN 10 ALL OTAN KL TH S POREUTHEIS ANAPESE EIS TON ESKHATON TOPON INA OTAN ELTH  O KEKL K‘S SE EREI SOI PHILE PROSANAB THI AN‘TERON TOTE ESTAI SOI DOXA EN‘PION PANT‘N T‘N SUNANAKEIMEN‘N SOI 11 OTI PAS O UPS‘N EAUTON TAPEIN‘TH SETAI KAI O TAPEIN‘N EAUTON UPS‘TH SETAI [Lc 14, 7-11]

| Lc 14, 12-14 |

12 ELEGEN DE KAI T‘ KEKL KOTI AUTON OTAN POI S ARISTON   DEIPNON M  PH‘NEI TOUS PHILOUS SOU M DE TOUS ADELPHOUS SOU M DE TOUS SUGGENEIS SOU M DE GEITONAS PLOUSIOUS M POTE KAI AUTOI ANTIKALES‘SIN SE KAI GEN TAI ANTAPODOMA SOI 13 ALL OTAN DOKH N POI S KALEI PT‘KHOUS ANAPEIROUS KH‘LOUS TUPHLOUS 14 KAI MAKARIOS ES  OTI OUK EKHOUSIN ANTAPODOUNAI SOI ANTAPODOTH SETAI GAR SOI EN T  ANASTASEI T‘N DIKAI‘N [Lc 14, 12-14]

| Lc 14, 15-24 |

15 AKOUSAS DE TIS T‘N SUNANAKEIMEN‘N TAUTA EIPEN AUT‘ MAKARIOS OSTIS PHAGETAI ARTON EN T  BASILEIA TOU THEOU 16 O DE EIPEN AUT‘ ANTHR‘POS TIS EPOIEI DEIPNON MEGA KAI EKALESEN POLLOUS 17 KAI APESTEILEN TON DOULON AUTOU T  ‘RA TOU DEIPNOU EIPEIN TOIS KEKL MENOIS ERKHESTHE OTI  D  ETOIMA ESTIN 18 KAI  RXANTO APO MIAS PANTES PARAITEISTHAI O PR‘TOS EIPEN AUT‘ AGRON  GORASA KAI EKH‘ ANAGK N EXELTH‘N IDEIN AUTON ER‘T‘ SE EKHE ME PAR T MENON 19 KAI ETEROS EIPEN ZEUG  BO‘N  GORASA PENTE KAI POREUOMAI DOKIMASAI AUTA ER‘T‘ SE EKHE ME PAR T MENON 20 KAI ETEROS EIPEN GUNAIKA EG MA KAI DIA TOUTO OU DUNAMAI ELTHEIN 21 KAI PARAGENOMENOS O DOULOS AP GGEILEN T‘ KURI‘ AUTOU TAUTA TOTE ORGISTHEIS O OIKODESPOT S EIPEN T‘ DOUL‘ AUTOU EXELTHE TAKHE‘S EIS TAS PLATEIAS KAI RUMAS T S POLE‘S KAI TOUS PT‘KHOUS KAI ANAPEIROUS KAI TUPHLOUS KAI KH‘LOUS EISAGAGE ‘DE 22 KAI EIPEN O DOULOS KURIE GEGONEN O EPETAXAS KAI ETI TOPOS ESTIN 23 KAI EIPEN O KURIOS PROS TON DOULON EXELTHE EIS TAS ODOUS KAI PHRAGMOUS KAI ANAGKASON EISELTHEIN INA GEMISTH  MOU O OIKOS 24 LEG‘ GAR UMIN OTI OUDEIS T‘N ANDR‘N EKEIN‘N T‘N KEKL MEN‘N GEUSETAI MOU TOU DEIPNOU [Lc 14, 15-24]

| Lc 14, 25-27 |

25 SUNEPOREUONTO DE AUT‘ OKHLOI POLLOI KAI STRAPHEIS EIPEN PROS AUTOUS 26 EI TIS ERKHETAI PROS ME KAI OU MISEI TON PATERA EAUTOU KAI T N M TERA KAI T N GUNAIKA KAI TA TEKNA KAI TOUS ADELPHOUS KAI TAS ADELPHAS ETI TE KAI T N PSUKH N EAUTOU OU DUNATAI EINAI MOU MATH T S 27 OSTIS OU BASTAZEI TON STAURON EAUTOU KAI ERKHETAI OPIS‘ MOU OU DUNATAI EINAI MOU MATH T S [Lc 14, 25-27]

| Lc 14, 28-33 |

28 TIS GAR EX UM‘N THEL‘N PURGON OIKODOM SAI OUKHI PR‘TON KATHISAS PS PHIZEI T N DAPAN N EI EKHEI EIS APARTISMON 29 INA M POTE THENTOS AUTOU THEMELION KAI M  ISKHUONTOS EKTELESAI PANTES OI THE‘ROUNTES ARX‘NTAI AUT‘ EMPAIZEIN 30 LEGONTES OTI OUTOS O ANTHR‘POS  RXATO OIKODOMEIN KAI OUK ISKHUSEN EKTELESAI 31   TIS BASILEUS POREUOMENOS ETER‘ BASILEI SUMBALEIN EIS POLEMON OUKHI KATHISAS PR‘TON BOULEUSETAI EI DUNATOS ESTIN EN DEKA KHILIASIN UPANT SAI T‘ META EIKOSI KHILIAD‘N ERKHOMEN‘ EP AUTON 32 EI DE M  GE ETI AUTOU PORR‘ ONTOS PRESBEIAN APOSTEILAS ER‘TA TA PROS EIR N N 33 OUT‘S OUN PAS EX UM‘N OS OUK APOTASSETAI PASIN TOIS EAUTOU UPARKHOUSIN OU DUNATAI EINAI MOU MATH T S [Lc 14, 28-33]

| Lc 14, 34-35 |

34 KALON OUN TO ALAS EAN DE KAI TO ALAS M‘RANTH  EN TINI ARTUTH SETAI 35 OUTE EIS G N OUTE EIS KOPRIAN EUTHETON ESTIN EX‘ BALLOUSIN AUTO O EKH‘N ‘TA AKOUEIN AKOUET‘ [Lc 14, 34-35]

| Lc 15, 1-7 |

1  SAN DE AUT‘ EGGIZONTES PANTES OI TEL‘NAI KAI OI AMART‘LOI AKOUEIN AUTOU 2 KAI DIEGOGGUZON OI TE PHARISAIOI KAI OI GRAMMATEIS LEGONTES OTI OUTOS AMART‘LOUS PROSDEKHETAI KAI SUNESTHIEI AUTOIS 3 EIPEN DE PROS AUTOUS T N PARABOL N TAUT N LEG‘N 4 TIS ANTHR‘POS EX UM‘N EKH‘N EKATON PROBATA KAI APOLESAS EX AUT‘N EN OU KATALEIPEI TA ENEN KONTA ENNEA EN T  ER M‘ KAI POREUETAI EPI TO APOL‘LOS E‘S EUR  AUTO 5 KAI EUR‘N EPITITH SIN EPI TOUS ‘MOUS AUTOU KHAIR‘N 6 KAI ELTH‘N EIS TON OIKON SUGKALEI TOUS PHILOUS KAI TOUS GEITONAS LEG‘N AUTOIS SUGKHAR TE MOI OTI EURON TO PROBATON MOU TO APOL‘LOS 7 LEG‘ UMIN OTI OUT‘S KHARA EN T‘ OURAN‘ ESTAI EPI ENI AMART‘L‘ METANOOUNTI   EPI ENEN KONTA ENNEA DIKAIOIS OITINES OU KHREIAN EKHOUSIN METANOIAS [Lc 15, 1-7]

| Lc 15, 8-10 |

8   TIS GUN  DRAKHMAS EKHOUSA DEKA EAN APOLES  DRAKHM N MIAN OUKHI APTEI LUKHNON KAI SAROI T N OIKIAN KAI Z TEI EPIMEL‘S E‘S OU EUR  9 KAI EUROUSA SUGKALEI TAS PHILAS KAI GEITONAS LEGOUSA SUGKHAR TE MOI OTI EURON T N DRAKHM N  N AP‘LESA 10 OUT‘S LEG‘ UMIN GINETAI KHARA EN‘PION T‘N AGGEL‘N TOU THEOU EPI ENI AMART‘L‘ METANOOUNTI [Lc 15, 8-10]

| Lc 15, 11-32 |

11 EIPEN DE ANTHR‘POS TIS EIKHEN DUO UIOUS 12 KAI EIPEN O NE‘TEROS AUT‘N T‘ PATRI PATER DOS MOI TO EPIBALLON MEROS T S OUSIAS O DE DIEILEN AUTOIS TON BION 13 KAI MET OU POLLAS  MERAS SUNAGAG‘N PANTA O NE‘TEROS UIOS APED M SEN EIS KH‘RAN MAKRAN KAI EKEI DIESKORPISEN T N OUSIAN AUTOU Z‘N AS‘T‘S 14 DAPAN SANTOS DE AUTOU PANTA EGENETO LIMOS ISKHURA KATA T N KH‘RAN EKEIN N KAI AUTOS  RXATO USTEREISTHAI 15 KAI POREUTHEIS EKOLL TH  ENI T‘N POLIT‘N T S KH‘RAS EKEIN S KAI EPEMPSEN AUTON EIS TOUS AGROUS AUTOU BOSKEIN KHOIROUS 16 KAI EPETHUMEI KHORTASTH NAI EK T‘N KERATI‘N ‘N  STHION OI KHOIROI KAI OUDEIS EDIDOU AUT‘ 17 EIS EAUTON DE ELTH‘N EPH  POSOI MISTHIOI TOU PATROS MOU PERISSEUONTAI ART‘N EG‘ DE LIM‘ ‘DE APOLLUMAI 18 ANASTAS POREUSOMAI PROS TON PATERA MOU KAI ER‘ AUT‘ PATER  MARTON EIS TON OURANON KAI EN‘PION SOU 19 OUKETI EIMI AXIOS KL TH NAI UIOS SOU POI SON ME ‘S ENA T‘N MISTHI‘N SOU 20 KAI ANASTAS  LTHEN PROS TON PATERA EAUTOU ETI DE AUTOU MAKRAN APEKHONTOS EIDEN AUTON O PAT R AUTOU KAI ESPLAGKHNISTH  KAI DRAM‘N EPEPESEN EPI TON TRAKH LON AUTOU KAI KATEPHIL SEN AUTON 21 EIPEN DE O UIOS AUT‘ PATER  MARTON EIS TON OURANON KAI EN‘PION SOU OUKETI EIMI AXIOS KL TH NAI UIOS SOU 22 EIPEN DE O PAT R PROS TOUS DOULOUS AUTOU TAKHU EXENEGKATE STOL N T N PR‘T N KAI ENDUSATE AUTON KAI DOTE DAKTULION EIS T N KHEIRA AUTOU KAI UPOD MATA EIS TOUS PODAS 23 KAI PHERETE TON MOSKHON TON SITEUTON THUSATE KAI PHAGONTES EUPHRANTH‘MEN 24 OTI OUTOS O UIOS MOU NEKROS  N KAI ANEZ SEN  N APOL‘L‘S KAI EURETH  KAI  RXANTO EUPHRAINESTHAI 25  N DE O UIOS AUTOU O PRESBUTEROS EN AGR‘ KAI ‘S ERKHOMENOS  GGISEN T  OIKIA  KOUSEN SUMPH‘NIAS KAI KHOR‘N 26 KAI PROSKALESAMENOS ENA T‘N PAID‘N EPUNTHANETO TI AN EI  TAUTA 27 O DE EIPEN AUT‘ OTI O ADELPHOS SOU  KEI KAI ETHUSEN O PAT R SOU TON MOSKHON TON SITEUTON OTI UGIAINONTA AUTON APELABEN 28 ‘RGISTH  DE KAI OUK  THELEN EISELTHEIN O DE PAT R AUTOU EXELTH‘N PAREKALEI AUTON 29 O DE APOKRITHEIS EIPEN T‘ PATRI AUTOU IDOU TOSAUTA ET  DOULEU‘ SOI KAI OUDEPOTE ENTOL N SOU PAR LTHON KAI EMOI OUDEPOTE ED‘KAS ERIPHON INA META T‘N PHIL‘N MOU EUPHRANTH‘ 30 OTE DE O UIOS SOU OUTOS O KATAPHAG‘N SOU TON BION META PORN‘N  LTHEN ETHUSAS AUT‘ TON SITEUTON MOSKHON 31 O DE EIPEN AUT‘ TEKNON SU PANTOTE MET EMOU EI KAI PANTA TA EMA SA ESTIN 32 EUPHRANTH NAI DE KAI KHAR NAI EDEI OTI O ADELPHOS SOU OUTOS NEKROS  N KAI EZ SEN KAI APOL‘L‘S KAI EURETH  [Lc 15, 11-32]

| Lc 16, 1-12 |

1 ELEGEN DE KAI PROS TOUS MATH TAS ANTHR‘POS TIS  N PLOUSIOS OS EIKHEN OIKONOMON KAI OUTOS DIEBL TH  AUT‘ ‘S DIASKORPIZ‘N TA UPARKHONTA AUTOU 2 KAI PH‘N SAS AUTON EIPEN AUT‘ TI TOUTO AKOU‘ PERI SOU APODOS TON LOGON T S OIKONOMIAS SOU OU GAR DUN  ETI OIKONOMEIN 3 EIPEN DE EN EAUT‘ O OIKONOMOS TI POI S‘ OTI O KURIOS MOU APHAIREITAI T N OIKONOMIAN AP EMOU SKAPTEIN OUK ISKHU‘ EPAITEIN AISKHUNOMAI 4 EGN‘N TI POI S‘ INA OTAN METASTATH‘ EK T S OIKONOMIAS DEX‘NTAI ME EIS TOUS OIKOUS AUT‘N 5 KAI PROSKALESAMENOS ENA EKASTON T‘N KHREOPHEILET‘N TOU KURIOU EAUTOU ELEGEN T‘ PR‘T‘ POSON OPHEILEIS T‘ KURI‘ MOU 6 O DE EIPEN EKATON BATOUS ELAIOU O DE EIPEN AUT‘ DEXAI SOU TA GRAMMATA KAI KATHISAS TAKHE‘S GRAPSON PENT KONTA 7 EPEITA ETER‘ EIPEN SU DE POSON OPHEILEIS O DE EIPEN EKATON KOROUS SITOU LEGEI AUT‘ DEXAI SOU TA GRAMMATA KAI GRAPSON OGDO KONTA 8 KAI EP NESEN O KURIOS TON OIKONOMON T S ADIKIAS OTI PHRONIM‘S EPOI SEN OTI OI UIOI TOU AI‘NOS TOUTOU PHRONIM‘TEROI UPER TOUS UIOUS TOU PH‘TOS EIS T N GENEAN T N EAUT‘N EISIN 9 KAI EG‘ UMIN LEG‘ EAUTOIS POI SATE PHILOUS EK TOU MAM‘NA T S ADIKIAS INA OTAN EKLIP  DEX‘NTAI UMAS EIS TAS AI‘NIOUS SK NAS 10 O PISTOS EN ELAKHIST‘ KAI EN POLL‘ PISTOS ESTIN KAI O EN ELAKHIST‘ ADIKOS KAI EN POLL‘ ADIKOS ESTIN 11 EI OUN EN T‘ ADIK‘ MAM‘NA PISTOI OUK EGENESTHE TO AL THINON TIS UMIN PISTEUSEI 12 KAI EI EN T‘ ALLOTRI‘ PISTOI OUK EGENESTHE TO UMETERON TIS UMIN D‘SEI [Lc 16, 1-12]

| Lc 16, 13 |

13 OUDEIS OIKET S DUNATAI DUSI KURIOIS DOULEUEIN   GAR TON ENA MIS SEI KAI TON ETERON AGAP SEI   ENOS ANTHEXETAI KAI TOU ETEROU KATAPHRON SEI OU DUNASTHE THE‘ DOULEUEIN KAI MAM‘NA [Lc 16, 13]

| Lc 16, 14-15 |

14  KOUON DE TAUTA PANTA OI PHARISAIOI PHILARGUROI UPARKHONTES KAI EXEMUKT RIZON AUTON 15 KAI EIPEN AUTOIS UMEIS ESTE OI DIKAIOUNTES EAUTOUS EN‘PION T‘N ANTHR‘P‘N O DE THEOS GIN‘SKEI TAS KARDIAS UM‘N OTI TO EN ANTHR‘POIS UPS LON BDELUGMA EN‘PION TOU THEOU [Lc 16, 14-15]

| Lc 16, 16 |

16 O NOMOS KAI OI PROPH TAI MEKHRI I‘ANNOU APO TOTE   BASILEIA TOU THEOU EUAGGELIZETAI KAI PAS EIS AUT N BIAZETAI [Lc 16, 16]

| Lc 16, 17 |

17 EUKOP‘TERON DE ESTIN TON OURANON KAI T N G N PARELTHEIN   TOU NOMOU MIAN KERAIAN PESEIN [Lc 16, 17]

| Lc 16, 18 |

18 PAS O APOLU‘N T N GUNAIKA AUTOU KAI GAM‘N ETERAN MOIKHEUEI KAI O APOLELUMEN N APO ANDROS GAM‘N MOIKHEUEI [Lc 16, 18]

| Lc 16, 19-31 |

19 ANTHR‘POS DE TIS  N PLOUSIOS KAI ENEDIDUSKETO PORPHURAN KAI BUSSON EUPHRAINOMENOS KATH  MERAN LAMPR‘S 20 PT‘KHOS DE TIS ONOMATI LAZAROS EBEBL TO PROS TON PUL‘NA AUTOU EILK‘MENOS 21 KAI EPITHUM‘N KHORTASTH NAI APO T‘N PIPTONT‘N APO T S TRAPEZ S TOU PLOUSIOU ALLA KAI OI KUNES ERKHOMENOI EPELEIKHON TA ELK  AUTOU 22 EGENETO DE APOTHANEIN TON PT‘KHON KAI APENEKHTH NAI AUTON UPO T‘N AGGEL‘N EIS TON KOLPON ABRAAM APETHANEN DE KAI O PLOUSIOS KAI ETAPH  23 KAI EN T‘ AD  EPARAS TOUS OPHTHALMOUS AUTOU UPARKH‘N EN BASANOIS ORA ABRAAM APO MAKROTHEN KAI LAZARON EN TOIS KOLPOIS AUTOU 24 KAI AUTOS PH‘N SAS EIPEN PATER ABRAAM ELE SON ME KAI PEMPSON LAZARON INA BAPS  TO AKRON TOU DAKTULOU AUTOU UDATOS KAI KATAPSUX  T N GL‘SSAN MOU OTI ODUN‘MAI EN T  PHLOGI TAUT  25 EIPEN DE ABRAAM TEKNON MN STH TI OTI APELABES TA AGATHA SOU EN T  Z‘  SOU KAI LAZAROS OMOI‘S TA KAKA NUN DE ‘DE PARAKALEITAI SU DE ODUNASAI 26 KAI EN PASI TOUTOIS METAXU  M‘N KAI UM‘N KHASMA MEGA EST RIKTAI OP‘S OI THELONTES DIAB NAI ENTHEN PROS UMAS M  DUN‘NTAI M DE EKEITHEN PROS  MAS DIAPER‘SIN 27 EIPEN DE ER‘T‘ SE OUN PATER INA PEMPS S AUTON EIS TON OIKON TOU PATROS MOU 28 EKH‘ GAR PENTE ADELPHOUS OP‘S DIAMARTUR TAI AUTOIS INA M  KAI AUTOI ELTH‘SIN EIS TON TOPON TOUTON T S BASANOU 29 LEGEI DE ABRAAM EKHOUSI M‘USEA KAI TOUS PROPH TAS AKOUSAT‘SAN AUT‘N 30 O DE EIPEN OUKHI PATER ABRAAM ALL EAN TIS APO NEKR‘N POREUTH  PROS AUTOUS METANO SOUSIN 31 EIPEN DE AUT‘ EI M‘USE‘S KAI T‘N PROPH T‘N OUK AKOUOUSIN OUD EAN TIS EK NEKR‘N ANAST  PEISTH SONTAI [Lc 16, 19-31]

| Lc 17, 1-3a |

1 EIPEN DE PROS TOUS MATH TAS AUTOU ANENDEKTON ESTIN TOU TA SKANDALA M  ELTHEIN PL N OUAI DI OU ERKHETAI 2 LUSITELEI AUT‘ EI LITHOS MULIKOS PERIKEITAI PERI TON TRAKH LON AUTOU KAI ERRIPTAI EIS T N THALASSAN   INA SKANDALIS  T‘N MIKR‘N TOUT‘N ENA 3 PROSEKHETE EAUTOIS [Lc 17, 1-3]

| Lc 17, 3b-4 |

EAN AMART  O ADELPHOS SOU EPITIM SON AUT‘ KAI EAN METANO S  APHES AUT‘ 4 KAI EAN EPTAKIS T S  MERAS AMART S  EIS SE KAI EPTAKIS EPISTREPS  PROS SE LEG‘N METANO‘ APH SEIS AUT‘ [Lc 17, 3-4]

| Lc 17, 5-6 |

5 KAI EIPAN OI APOSTOLOI T‘ KURI‘ PROSTHES  MIN PISTIN 6 EIPEN DE O KURIOS EI EKHETE PISTIN ‘S KOKKON SINAPE‘S ELEGETE AN T  SUKAMIN‘ {TAUT } EKRIZ‘TH TI KAI PHUTEUTH TI EN T  THALASS  KAI UP KOUSEN AN UMIN [Lc 17, 5-6]

| Lc 17, 7-10 |

7 TIS DE EX UM‘N DOULON EKH‘N AROTRI‘NTA   POIMAINONTA OS EISELTHONTI EK TOU AGROU EREI AUT‘ EUTHE‘S PARELTH‘N ANAPESE 8 ALL OUKHI EREI AUT‘ ETOIMASON TI DEIPN S‘ KAI PERIZ‘SAMENOS DIAKONEI MOI E‘S PHAG‘ KAI PI‘ KAI META TAUTA PHAGESAI KAI PIESAI SU 9 M  EKHEI KHARIN T‘ DOUL‘ OTI EPOI SEN TA DIATAKHTHENTA 10 OUT‘S KAI UMEIS OTAN POI S TE PANTA TA DIATAKHTHENTA UMIN LEGETE OTI DOULOI AKHREIOI ESMEN O ‘PHEILOMEN POI SAI PEPOI KAMEN [Lc 17, 7-10]

| Lc 17, 11-19 |

11 KAI EGENETO EN T‘ POREUESTHAI EIS IEROUSAL M KAI AUTOS DI RKHETO DIA MESON SAMAREIAS KAI GALILAIAS 12 KAI EISERKHOMENOU AUTOU EIS TINA K‘M N AP NT SAN {AUT‘} DEKA LEPROI ANDRES OI EST SAN PORR‘THEN 13 KAI AUTOI  RAN PH‘N N LEGONTES I SOU EPISTATA ELE SON  MAS 14 KAI ID‘N EIPEN AUTOIS POREUTHENTES EPIDEIXATE EAUTOUS TOIS IEREUSIN KAI EGENETO EN T‘ UPAGEIN AUTOUS EKATHARISTH SAN 15 EIS DE EX AUT‘N ID‘N OTI IATH  UPESTREPSEN META PH‘N S MEGAL S DOXAZ‘N TON THEON 16 KAI EPESEN EPI PROS‘PON PARA TOUS PODAS AUTOU EUKHARIST‘N AUT‘ KAI AUTOS  N SAMARIT S 17 APOKRITHEIS DE O I SOUS EIPEN OUKHI OI DEKA EKATHARISTH SAN OI DE ENNEA POU 18 OUKH EURETH SAN UPOSTREPSANTES DOUNAI DOXAN T‘ THE‘ EI M  O ALLOGEN S OUTOS 19 KAI EIPEN AUT‘ ANASTAS POREUOU   PISTIS SOU SES‘KEN SE [Lc 17, 11-19]

| Lc 17, 20-21 |

20 EPER‘T THEIS DE UPO T‘N PHARISAI‘N POTE ERKHETAI   BASILEIA TOU THEOU APEKRITH  AUTOIS KAI EIPEN OUK ERKHETAI   BASILEIA TOU THEOU META PARAT R SE‘S 21 OUDE EROUSIN IDOU ‘DE   EKEI IDOU GAR   BASILEIA TOU THEOU ENTOS UM‘N ESTIN [Lc 17, 20-21]

| Lc 17, 22-37 |

22 EIPEN DE PROS TOUS MATH TAS ELEUSONTAI  MERAI OTE EPITHUM SETE MIAN T‘N  MER‘N TOU UIOU TOU ANTHR‘POU IDEIN KAI OUK OPSESTHE 23 KAI EROUSIN UMIN IDOU EKEI { } IDOU ‘DE M  APELTH TE M DE DI‘X TE 24 ‘SPER GAR   ASTRAP  ASTRAPTOUSA EK T S UPO TON OURANON EIS T N UP OURANON LAMPEI OUT‘S ESTAI O UIOS TOU ANTHR‘POU {EN T   MERA AUTOU} 25 PR‘TON DE DEI AUTON POLLA PATHEIN KAI APODOKIMASTH NAI APO T S GENEAS TAUT S 26 KAI KATH‘S EGENETO EN TAIS  MERAIS N‘E OUT‘S ESTAI KAI EN TAIS  MERAIS TOU UIOU TOU ANTHR‘POU 27  STHION EPINON EGAMOUN EGAMIZONTO AKHRI  S  MERAS EIS LTHEN N‘E EIS T N KIB‘TON KAI  LTHEN O KATAKLUSMOS KAI AP‘LESEN PANTAS 28 OMOI‘S KATH‘S EGENETO EN TAIS  MERAIS L‘T  STHION EPINON  GORAZON EP‘LOUN EPHUTEUON ‘KODOMOUN 29   DE  MERA EX LTHEN L‘T APO SODOM‘N EBREXEN PUR KAI THEION AP OURANOU KAI AP‘LESEN PANTAS 30 KATA TA AUTA ESTAI    MERA O UIOS TOU ANTHR‘POU APOKALUPTETAI 31 EN EKEIN  T   MERA OS ESTAI EPI TOU D‘MATOS KAI TA SKEU  AUTOU EN T  OIKIA M  KATABAT‘ ARAI AUTA KAI O EN AGR‘ OMOI‘S M  EPISTREPSAT‘ EIS TA OPIS‘ 32 MN MONEUETE T S GUNAIKOS L‘T 33 OS EAN Z T S  T N PSUKH N AUTOU PERIPOI SASTHAI APOLESEI AUT N OS D AN APOLES  Z‘OGON SEI AUT N 34 LEG‘ UMIN TAUT  T  NUKTI ESONTAI DUO EPI KLIN S MIAS O EIS PARAL MPHTH SETAI KAI O ETEROS APHETH SETAI 35 ESONTAI DUO AL THOUSAI EPI TO AUTO   MIA PARAL MPHTH SETAI   DE ETERA APHETH SETAI {36} 37 KAI APOKRITHENTES LEGOUSIN AUT‘ POU KURIE O DE EIPEN AUTOIS OPOU TO S‘MA EKEI KAI OI AETOI EPISUNAKHTH SONTAI [Lc 17, 22-37]

| Lc 18, 1-8 |

1 ELEGEN DE PARABOL N AUTOIS PROS TO DEIN PANTOTE PROSEUKHESTHAI AUTOUS KAI M  EGKAKEIN 2 LEG‘N KRIT S TIS  N EN TINI POLEI TON THEON M  PHOBOUMENOS KAI ANTHR‘PON M  ENTREPOMENOS 3 KH RA DE  N EN T  POLEI EKEIN  KAI  RKHETO PROS AUTON LEGOUSA EKDIK SON ME APO TOU ANTIDIKOU MOU 4 KAI OUK  THELEN EPI KHRONON META DE TAUTA EIPEN EN EAUT‘ EI KAI TON THEON OU PHOBOUMAI OUDE ANTHR‘PON ENTREPOMAI 5 DIA GE TO PAREKHEIN MOI KOPON T N KH RAN TAUT N EKDIK S‘ AUT N INA M  EIS TELOS ERKHOMEN  UP‘PIAZ  ME 6 EIPEN DE O KURIOS AKOUSATE TI O KRIT S T S ADIKIAS LEGEI 7 O DE THEOS OU M  POI S  T N EKDIK SIN T‘N EKLEKT‘N AUTOU T‘N BO‘NT‘N AUT‘  MERAS KAI NUKTOS KAI MAKROTHUMEI EP AUTOIS 8 LEG‘ UMIN OTI POI SEI T N EKDIK SIN AUT‘N EN TAKHEI PL N O UIOS TOU ANTHR‘POU ELTH‘N ARA EUR SEI T N PISTIN EPI T S G S [Lc 18, 1-8]

| Lc 18, 9-14 |

9 EIPEN DE KAI PROS TINAS TOUS PEPOITHOTAS EPH EAUTOIS OTI EISIN DIKAIOI KAI EXOUTHENOUNTAS TOUS LOIPOUS T N PARABOL N TAUT N 10 ANTHR‘POI DUO ANEB SAN EIS TO IERON PROSEUXASTHAI O EIS PHARISAIOS KAI O ETEROS TEL‘N S 11 O PHARISAIOS STATHEIS PROS EAUTON TAUTA PROS UKHETO O THEOS EUKHARIST‘ SOI OTI OUK EIMI ‘SPER OI LOIPOI T‘N ANTHR‘P‘N ARPAGES ADIKOI MOIKHOI   KAI ‘S OUTOS O TEL‘N S 12 N STEU‘ DIS TOU SABBATOU APODEKAT‘ PANTA OSA KT‘MAI 13 O DE TEL‘N S MAKROTHEN EST‘S OUK  THELEN OUDE TOUS OPHTHALMOUS EPARAI EIS TON OURANON ALL ETUPTEN TO ST THOS AUTOU LEG‘N O THEOS ILASTH TI MOI T‘ AMART‘L‘ 14 LEG‘ UMIN KATEB  OUTOS DEDIKAI‘MENOS EIS TON OIKON AUTOU PAR EKEINON OTI PAS O UPS‘N EAUTON TAPEIN‘TH SETAI O DE TAPEIN‘N EAUTON UPS‘TH SETAI [Lc 18, 9-14]

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Õndice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting