Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
TESSAR‘N EUAGGELI‘N SUMPH‘NIA (11)

| Mt 26, 36-46 | Mc 14, 32-42 | Lc 22, 40-46 | Jo 18, 1-2 |

36 TOTE [Mt 26, 36] 1 TAUTA EIP‘N I SOUS EX LTHEN SUN TOIS MATH TAIS AUTOU [Jo 18, 1] ERKHETAI MET AUT‘N O I SOUS [Mt 26, 36] 32 KAI ERKHONTAI EIS KH‘RION [Mc 14, 32] LEGOMENON [Mt 26, 36] (OU TO ONOMA) GETHS MANI [Mc 14, 32] PERAN TOU KHEIMARROU TOU KEDR‘N OPOU  N K POS EIS ON EIS LTHEN AUTOS KAI OI MATH TAI AUTOU 2  DEI DE KAI IOUDAS O PARADIDOUS AUTON TON TOPON OTI POLLAKIS SUN KHTH  I SOUS EKEI META T‘N MATH T‘N AUTOU [Jo 18, 1-2] KAI LEGEI TOIS MATH TAIS AUTOU KATHISATE ‘DE [Mc 14, 32] (AUTOU) E‘S {OU} APELTH‘N EKEI PROSEUX‘MAI [Mt 26, 36] 33 KAI PARALAMBANEI TON PETRON KAI {TON} IAK‘BON KAI {TON} I‘ANN N MET AUTOU [Mc 14, 33] 37 KAI (PARALAB‘N TON PETRON KAI TOUS DUO UIOUS ZEBEDAIOU)  RXATO [Mt 26, 37] EKTHAMBEISTHAI [Mc 14, 33] LUPEISTHAI KAI AD MONEIN [Mt 26, 37] 34 KAI [Mc 14, 34] 40 GENOMENOS DE EPI TOU TOPOU [Lc 22, 40] 38 TOTE [Mt 26, 38] EIPEN [Lc 22, 40] (LEGEI) AUTOIS PERILUPOS ESTIN   PSUKH  MOU E‘S THANATOU MEINATE ‘DE KAI GR GOREITE MET EMOU [Mt 26, 38] PROSEUKHESTHE M  EISELTHEIN EIS PEIRASMON [Lc 22, 40] 35 KAI PROELTH‘N MIKRON [Mc 14, 35] AUTOS APESPASTH  AP AUT‘N ‘SEI LITHOU BOL N KAI THEIS TA GONATA [Lc 22, 41] EPESEN [Mt 26, 39] (EPIPTEN [Mc 14, 35]) EPI PROS‘PON AUTOU [Mt 26, 39] EPI T S G S KAI PROS UKHETO [Mc 14, 35] PROSEUKHOMENOS [Mt 26, 39] INA EI DUNATON ESTIN PARELTH  AP AUTOU   ‘RA 36 KAI ELEGEN [Mc 14, 35-36] LEG‘N [Mt 26, 39] ABBA (O PAT R) [Mc 14, 36] PATER MOU [Mt 26, 39] PANTA DUNATA SOI [Mc 14, 36] EI BOULEI PARENEGKE TOUTO TO POT RION AP EMOU [Lc 22, 42] EI DUNATON ESTIN PARELTHAT‘ AP EMOU TO POT RION TOUTO PL N OUKH ‘S EG‘ THEL‘ ALL ‘S SU [Mt 26, 39] ALL OU TI EG‘ THEL‘ ALLA TI SU [Mc 14, 36] PL N M  TO THEL MA MOU ALLA TO SON GINESTH‘ [Lc 22, 42] 40 KAI ERKHETAI PROS TOUS MATH TAS KAI EURISKEI AUTOUS KATHEUDONTAS KAI LEGEI T‘ PETR‘ [Mt 26, 40] SIM‘N KATHEUDEIS OUK ISKHUSAS MIAN ‘RAN GR GOR SAI [Mc 14, 37] OUT‘S OUK ISKHUSATE MIAN ‘RAN GR GOR SAI MET EMOU 41 GR GOREITE KAI PROSEUKHESTHE INA M  EISELTH TE [Mt 26, 40-41] (ELTH TE) EIS PEIRASMON TO MEN PNEUMA PROTHUMON   DE SARX ASTHEN S 39 KAI PALIN [Mc 14, 38-39] EK DEUTEROU APELTH‘N PROS UXATO [Mt 26, 42] TON AUTON LOGON EIP‘N [Mc 14, 39] LEG‘N PATER MOU EI OU DUNATAI TOUTO PARELTHEIN EAN M  AUTO PI‘ GEN TH T‘ TO THEL MA SOU 43 KAI ELTH‘N PALIN EUREN AUTOUS KATHEUDONTAS [Mt 26, 42-43]  SAN GAR AUT‘N OI OPHTHALMOI KATABARUNOMENOI [Mc 14, 40] (BEBAR MENOI [Mt 26, 43]) KAI OUK  DEISAN TI APOKRITH‘SIN AUT‘ [Mc 14, 40] 44 KAI APHEIS AUTOUS PALIN APELTH‘N PROS UXATO EK TRITOU TON AUTON LOGON EIP‘N PALIN [Mt 26, 44] 43 {{‘PHTH  DE AUT‘ AGGELOS AP OURANOU ENISKHU‘N AUTON 44 KAI GENOMENOS EN AG‘NIA EKTENESTERON PROS UKHETO KAI EGENETO O IDR‘S AUTOU ‘SEI THROMBOI AIMATOS KATABAINONTOS EPI T N G N}} 45 KAI ANASTAS APO T S PROSEUKH S ELTH‘N PROS TOUS MATH TAS EUREN KOIM‘MENOUS AUTOUS APO T S LUP S 46 KAI EIPEN AUTOIS TI KATHEUDETE ANASTANTES PROSEUKHESTHE INA M  EISELTH TE EIS PEIRASMON [Lc 22, 43-46] 41 KAI [Mc 14, 41] 45 TOTE [Mt 26, 45] ERKHETAI TO TRITON [Mc 14, 41] PROS TOUS MATH TAS KAI LEGEI AUTOIS [Mt 26, 45] KATHEUDETE TO LOIPON KAI ANAPAUESTHE APEKHEI  LTHEN   ‘RA [Mc 14, 41] IDOU  GGIKEN   ‘RA KAI O UIOS TOU ANTHR‘POU PARADIDOTAI [Mt 26, 45] EIS TAS KHEIRAS T‘N AMART‘L‘N [Mc 14, 41] 46 EGEIRESTHE AG‘MEN IDOU  GGIKEN O PARADIDOUS ME [Mt 26, 46]

| Mt 26, 47-56 | Mc 14, 43-52 | Lc 22, 47-53 | Jo 18, 3-11 |

43 KAI EUTHUS ETI AUTOU LALOUNTOS [Mc 14, 43] IDOU OKHLOS KAI O LEGOMENOS IOUDAS EIS T‘N D‘DEKA PRO RKHETO AUTOUS [Lc 22, 47] PARAGINETAI IOUDAS EIS T‘N D‘DEKA [Mc 14, 43]  LTHEN KAI MET AUTOU OKHLOS POLUS META MAKHAIR‘N KAI XUL‘N APO [Mt 26, 47] (PARA) T‘N ARKHIERE‘N KAI T‘N GRAMMATE‘N KAI T‘N PRESBUTER‘N [Mc 14, 43] TOU LAOU [Mt 26, 47] 3 O OUN IOUDAS LAB‘N T N SPEIRAN KAI EK T‘N ARKHIERE‘N KAI EK T‘N PHARISAI‘N UP RETAS ERKHETAI EKEI META PHAN‘N KAI LAMPAD‘N KAI OPL‘N [Jo 18, 3] 44 DED‘KEI DE O PARADIDOUS AUTON SUSS MON [Mc 14, 44] ED‘KEN AUTOIS S MEION LEG‘N [Mt 26, 48] ON AN PHIL S‘ AUTOS ESTIN KRAT SATE AUTON KAI APAGETE ASPHAL‘S [Mc 14, 44] KAI  GGISEN T‘ I SOU PHIL SAI AUTON [Lc 22, 47] 45 KAI ELTH‘N EUTHUS [Mc 14, 45] 49 KAI EUTHE‘S PROSELTH‘N [Mt 26, 49] AUT‘ [Mc 14, 45] (T‘ I SOU) EIPEN [Mt 26, 49] (LEGEI [Mc 14, 45]) KHAIRE RABBI KAI KATEPHIL SEN AUTON 50 O DE I SOUS EIPEN AUT‘ ETAIRE EPH O PAREI [Mt 26, 49-50] IOUDA PHIL MATI TON UION TOU ANTHR‘POU PARADID‘S [Lc 22, 48] 4 I SOUS OUN EID‘S PANTA TA ERKHOMENA EP AUTON EX LTHEN KAI LEGEI AUTOIS TINA Z TEITE 5 APEKRITH SAN AUT‘ I SOUN TON NAZ‘RAION LEGEI AUTOIS EG‘ EIMI EIST KEI DE KAI IOUDAS O PARADIDOUS AUTON MET AUT‘N 6 ‘S OUN EIPEN AUTOIS EG‘ EIMI AP LTHON EIS TA OPIS‘ KAI EPESAN KHAMAI 7 PALIN OUN EP R‘T SEN AUTOUS TINA Z TEITE OI DE EIPAN I SOUN TON NAZ‘RAION 8 APEKRITH  I SOUS EIPON UMIN OTI EG‘ EIMI EI OUN EME Z TEITE APHETE TOUTOUS UPAGEIN 9 INA PL R‘TH  O LOGOS ON EIPEN OTI OUS DED‘KAS MOI OUK AP‘LESA EX AUT‘N OUDENA [Jo 18, 4-9] TOTE PROSELTHONTES [Mt 26, 50] 46 OI DE EPEBALON TAS KHEIRAS AUT‘ [Mc 14, 46] (EPI TON I SOUN) KAI EKRAT SAN AUTON [Mt 26, 50] 49 IDONTES DE OI PERI AUTON TO ESOMENON EIPAN KURIE EI PATAXOMEN EN MAKHAIR  [Lc 22, 49] 51 KAI IDOU [Mt 26, 51] 47 EIS DE [Mc 14, 47] TIS EX AUT‘N [Lc 22, 50] T‘N PAREST KOT‘N [Mc 14, 47] T‘N META I SOU EKTEINAS T N KHEIRA APESPASEN T N MAKHAIRAN AUTOU KAI [Mt 26, 51] SPASAMENOS T N MAKHAIRAN EPAISEN [Mc 14, 47] (EPATAXEN [Lc 22, 50] PATAXAS [Mt 26, 51]) TON DOULON TOU ARKHIERE‘S KAI APHEILEN AUTOU TO ‘TARION [Mc 14, 47] (TO ‘TION [Mt 26, 51] TO OUS) [...] TO DEXION [Lc 22, 50] 10 SIM‘N OUN PETROS EKH‘N MAKHAIRAN EILKUSEN AUT N KAI EPAISEN TON TOU ARKHIERE‘S DOULON KAI APEKOPSEN AUTOU TO ‘TARION TO DEXION  N DE ONOMA T‘ DOUL‘ MALKHOS [Jo 18, 10] 51 APOKRITHEIS DE O I SOUS EIPEN EATE E‘S TOUTOU KAI APSAMENOS TOU ‘TIOU IASATO AUTON [Lc 22, 51] 52 TOTE [Mt 26, 52] 11 EIPEN OUN O I SOUS T‘ PETR‘ [Jo 18, 11] (LEGEI AUT‘) [...] APOSTREPSON T N MAKHAIRAN SOU EIS TON TOPON AUT S [Mt 26, 52] BALE T N MAKHAIRAN EIS T N TH K N [Jo 18, 11] PANTES GAR OI LABONTES MAKHAIRAN EN MAKHAIR  APOLOUNTAI [Mt 26, 52] TO POT RION O DED‘KEN MOI O PAT R OU M  PI‘ AUTO [Jo 18, 11] 53   DOKEIS OTI OU DUNAMAI PARAKALESAI TON PATERA MOU KAI PARAST SEI MOI ARTI PLEI‘ D‘DEKA LEGI‘NAS AGGEL‘N 54 P‘S OUN PL R‘TH‘SIN AI GRAPHAI OTI OUT‘S DEI GENESTHAI [Mt 26, 53-54] 48 KAI [Mc 14, 48] 55 EN EKEIN  T  ‘RA [Mt 26, 55] APOKRITHEIS [Mc 14, 48] 52 EIPEN DE [Lc 22, 52] O I SOUS TOIS OKHLOIS [Mt 26, 55] PROS TOUS PARAGENOMENOUS EP AUTON ARKHIEREIS KAI STRAT GOUS TOU IEROU KAI PRESBUTEROUS [Lc 22, 52] (EIPEN AUTOIS) ‘S EPI L ST N EX LTHATE META MAKHAIR‘N KAI XUL‘N SULLABEIN ME 49 KATH  MERAN  M N [Mc 14, 48-49] (ONTOS MOU) METH UM‘N [Lc 22, 53] PROS UMAS [Mc 14, 49] EN T‘ IER‘ EKATHEZOM N DIDASK‘N [Mt 26, 55] OUK EXETEINATE TAS KHEIRAS EP EME [Lc 22, 53] KAI OUK EKRAT SATE ME [Mc 14, 49] ALL AUT  ESTIN UM‘N   ‘RA KAI   EXOUSIA TOU SKOTOUS [Lc 22, 53] ALL INA PL R‘TH‘SIN AI GRAPHAI [Mc 14, 49] 56 TOUTO DE OLON GEGONEN INA PL R‘TH‘SIN AI GRAPHAI T‘N PROPH T‘N [Mt 26, 56] 50 KAI [Mc 14, 50] TOTE OI MATH TAI PANTES APHENTES AUTON [Mt 26, 56] EPHUGON PANTES 51 KAI NEANISKOS TIS SUN KOLOUTHEI AUT‘ PERIBEBL MENOS SINDONA EPI GUMNOU KAI KRATOUSIN AUTON 52 O DE KATALIP‘N T N SINDONA GUMNOS EPHUGEN [Mc 14, 50-52]

| Mt 26, 58 | Mc 14, 54 | Lc 22, 54-55 | Jo 18, 12-24 |

12   OUN SPEIRA KAI O KHILIARKHOS KAI OI UP RETAI T‘N IOUDAI‘N SUNELABON TON I SOUN KAI ED SAN AUTON [Jo 18, 12] 54 SULLABONTES DE AUTON  GAGON KAI EIS GAGON EIS T N OIKIAN TOU ARKHIERE‘S [Lc 22, 54] 13 KAI  GAGON PROS ANNAN PR‘TON  N GAR PENTHEROS TOU KAIAPHA OS  N ARKHIEREUS TOU ENIAUTOU EKEINOU 14  N DE KAIAPHAS O SUMBOULEUSAS TOIS IOUDAIOIS OTI SUMPHEREI ENA ANTHR‘PON APOTHANEIN UPER TOU LAOU 15  KOLOUTHEI DE T‘ I SOU SIM‘N PETROS KAI ALLOS MATH T S [Jo 18, 13-15] 54 KAI [Mc 14, 54] 58 O DE PETROS [Mt 26, 58] APO MAKROTHEN [Mc 14, 54]  KOLOUTHEI [Mt 26, 58] ( KOLOUTH SEN) AUT‘ E‘S ES‘ EIS T N AUL N [Mc 14, 54] (E‘S T S AUL S) TOU ARKHIERE‘S [Mt 26, 58] O DE MATH T S EKEINOS  N GN‘STOS T‘ ARKHIEREI KAI SUNEIS LTHEN T‘ I SOU EIS T N AUL N TOU ARKHIERE‘S 16 O DE PETROS EIST KEI PROS T  THURA EX‘ EX LTHEN OUN O MATH T S O ALLOS O GN‘STOS TOU ARKHIERE‘S KAI EIPEN T  THUR‘R‘ KAI EIS GAGEN TON PETRON 17 LEGEI OUN T‘ PETR‘   PAIDISK    THUR‘ROS M  KAI SU EK T‘N MATH T‘N EI TOU ANTHR‘POU TOUTOU LEGEI EKEINOS OUK EIMI 18 EIST KEISAN DE OI DOULOI KAI OI UP RETAI ANTHRAKIAN PEPOI KOTES OTI PSUKHOS  N KAI ETHERMAINONTO  N DE KAI O PETROS MET AUT‘N EST‘S KAI THERMAINOMENOS [Jo 18, 15-18] 55 PERIAPSANT‘N DE PUR EN MES‘ T S AUL S KAI SUGKATHISANT‘N [Lc 22, 55] KAI EISELTH‘N ES‘ [Mt 26, 58] EKATH TO O PETROS [Lc 22, 55]  N SUGKATH MENOS META T‘N UP RET‘N [Mc 14, 54] MESOS AUT‘N [Lc 22, 55] KAI THERMAINOMENOS PROS TO PH‘S [Mc 14, 54] IDEIN TO TELOS [Mt 26, 58] 19 O OUN ARKHIEREUS  R‘T SEN TON I SOUN PERI T‘N MATH T‘N AUTOU KAI PERI T S DIDAKH S AUTOU 20 APEKRITH  AUT‘ I SOUS EG‘ PARR SIA LELAL KA T‘ KOSM‘ EG‘ PANTOTE EDIDAXA EN SUNAG‘G  KAI EN T‘ IER‘ OPOU PANTES OI IOUDAIOI SUNERKHONTAI KAI EN KRUPT‘ ELAL SA OUDEN 21 TI ME ER‘TAS ER‘T SON TOUS AK KOOTAS TI ELAL SA AUTOIS IDE OUTOI OIDASIN A EIPON EG‘ 22 TAUTA DE AUTOU EIPONTOS EIS PAREST K‘S T‘N UP RET‘N ED‘KEN RAPISMA T‘ I SOU EIP‘N OUT‘S APOKRIN  T‘ ARKHIEREI 23 APEKRITH  AUT‘ I SOUS EI KAK‘S ELAL SA MARTUR SON PERI TOU KAKOU EI DE KAL‘S TI ME DEREIS 24 APESTEILEN OUN AUTON O ANNAS DEDEMENON PROS KAIAPHAN TON ARKHIEREA [Jo 18, 19-24]

| Mt 26, (57.)59-66 | Mc 14, (53.)55-64 | Jo 18, 24 |

53 KAI [Mc 14, 53] 57 OI DE KRAT SANTES TON I SOUN AP GAGON PROS KAIAPHAN TON ARKHIEREA [Mt 26, 57] KAI SUNERKHONTAI PANTES OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI KAI OI GRAMMATEIS [Mc 14, 53] (OPOU OI GRAMMATEIS KAI OI PRESBUTEROI SUN KHTH SAN) 59 OI DE ARKHIEREIS KAI TO SUNEDRION OLON EZ TOUN PSEUDOMARTURIAN KATA TOU I SOU OP‘S AUTON THANAT‘S‘SIN [Mt 26, 57.59] (MARTURIAN) EIS TO THANAT‘SAI AUTON [Mc 14, 55] 60 KAI OUKH EURON [Mt 26, 60] (OUKH  URISKON) 56 POLLOI GAR EPSEUDOMARTUROUN KAT AUTOU KAI ISAI AI MARTURIAI OUK  SAN [Mc 14, 55-56] POLL‘N PROSELTHONT‘N PSEUDOMARTUR‘N [Mt 26, 60] 57 KAI TINES ANASTANTES EPSEUDOMARTUROUN KAT AUTOU LEGONTES 58 OTI  MEIS  KOUSAMEN AUTOU LEGONTOS OTI EG‘ KATALUS‘ TON NAON TOUTON TON KHEIROPOI TON KAI DIA TRI‘N  MER‘N ALLON AKHEIROPOI TON OIKODOM S‘ [Mc 14, 57-58] USTERON DE PROSELTHONTES DUO 61 EIPAN OUTOS EPH  DUNAMAI KATALUSAI TON NAON TOU THEOU KAI DIA TRI‘N  MER‘N OIKODOM SAI [Mt 26, 60-61] 59 KAI OUDE OUT‘S IS   N   MARTURIA AUT‘N 60 KAI ANASTAS O ARKHIEREUS EIS MESON EP R‘T SEN TON I SOUN [Mc 14, 59-60] EIPEN AUT‘ [Mt 26, 62] LEG‘N OUK APOKRIN  OUDEN TI OUTOI SOU KATAMARTUROUSIN [Mc 14, 60] 63 O DE I SOUS ESI‘PA [Mt 26, 63] KAI OUK APEKRINATO OUDEN [Mc 14, 61] KAI [Mt 26, 63] PALIN O ARKHIEREUS EP R‘TA AUTON KAI [Mc 14, 61] EIPEN [Mt 26, 63] (LEGEI) AUT‘ [Mc 14, 61] EXORKIZ‘ SE KATA TOU THEOU TOU Z‘NTOS INA  MIN EIP S EI SU EI O KHRISTOS O UIOS TOU THEOU [Mt 26, 63] TOU EULOG TOU 62 O DE I SOUS EIPEN [Mc 14, 61-62] 64 (LEGEI) AUT‘ [...] SU EIPAS [Mt 26, 64] EG‘ EIMI KAI [Mc 14, 62] PL N LEG‘ UMIN AP ARTI OPSESTHE TON UION TOU ANTHR‘POU KATH MENON EK DEXI‘N T S DUNAME‘S KAI ERKHOMENON EPI T‘N NEPHEL‘N TOU OURANOU [Mt 26, 64] (META T‘N NEPHEL‘N TOU OURANOU [Mc 14, 62]) 65 TOTE O ARKHIEREUS DIERR XEN TA IMATIA AUTOU [Mt 26, 65] 63 O DE ARKHIEREUS DIARR XAS TOUS KHIT‘NAS AUTOU LEGEI [Mc 14, 63] LEG‘N EBLASPH M SEN TI ETI KHREIAN EKHOMEN MARTUR‘N IDE NUN  KOUSATE T N BLASPH MIAN [Mt 26, 65] (T S BLASPH MIAS [Mc 14, 64]) 66 TI UMIN DOKEI [Mt 26, 66] (PHAINETAI [Mc 14, 64]) OI DE APOKRITHENTES EIPAN ENOKHOS THANATOU ESTIN [Mt 26, 66] OI DE PANTES KATEKRINAN AUTON ENOKHON EINAI THANATOU [Mc 14, 64]

| Mt 26, 67-68 | Mc 14, 65 |

65 KAI [Mc 14, 65] 67 TOTE ENEPTUSAN EIS TO PROS‘PON AUTOU KAI EKOLAPHISAN AUTON OI DE ERAPISAN [Mt 26, 67]  RXANTO TINES EMPTUEIN AUT‘ KAI PERIKALUPTEIN AUTOU TO PROS‘PON KAI KOLAPHIZEIN AUTON KAI LEGEIN AUT‘ [Mc 14, 65] 68 LEGONTES PROPH TEUSON  MIN KHRISTE TIS ESTIN O PAISAS SE [Mt 26, 68] KAI OI UP RETAI RAPISMASIN AUTON ELABON [Mc 14, 65]

| Mt 26, 69-75 | Mc 14, 66-72 | Lc 22, 56-62 | Jo 18, 25-27 |

69 O DE PETROS EKATH TO EX‘ EN T  AUL  [Mt 26, 69] 66 KAI ONTOS TOU PETROU KAT‘ EN T  AUL  ERKHETAI [Mc 14, 66] KAI PROS LTHEN AUT‘ MIA PAIDISK  [Mt 26, 69] (TIS [Lc 22, 56]) MIA T‘N PAIDISK‘N TOU ARKHIERE‘S 67 KAI IDOUSA TON PETRON THERMAINOMENON [Mc 14, 66-67] 56 IDOUSA DE AUTON [...] KATH MENON PROS TO PH‘S KAI ATENISASA AUT‘ [Lc 22, 56] EMBLEPSASA AUT‘ [Mc 14, 67] EIPEN [Lc 22, 56] (LEGEI [Mc 14, 67]) LEGOUSA KAI SU  STHA META I SOU [Mt 26, 69] TOU NAZAR NOU [Mc 14, 67] TOU GALILAIOU [Mt 26, 69] (KAI OUTOS SUN AUT‘  N) 57 O DE  RN SATO [Lc 22, 56-57] EMPROSTHEN PANT‘N LEG‘N [Mt 26, 70] OUK OIDA AUTON GUNAI [Lc 22, 57] OUTE OIDA OUTE EPISTAMAI SU TI LEGEIS KAI EX LTHEN EX‘ EIS TO PROAULION {KAI ALEKT‘R EPH‘N SEN} 69 KAI   PAIDISK  IDOUSA AUTON  RXATO PALIN LEGEIN TOIS PAREST‘SIN OTI OUTOS EX AUT‘N ESTIN [Mc 14, 68-69] 71 EXELTHONTA DE EIS TON PUL‘NA EIDEN AUTON ALL  KAI LEGEI TOIS EKEI OUTOS  N META I SOU TOU NAZ‘RAIOU [Mt 26, 71] 58 KAI META BRAKHU [Lc 22, 58]  N DE SIM‘N PETROS EST‘S KAI THERMAINOMENOS EIPON OUN AUT‘ M  KAI SU EK T‘N MATH T‘N AUTOU EI [Jo 18,25] ETEROS ID‘N AUTON EPH  KAI SU EX AUT‘N EI [Lc 22, 58] 72 KAI [Mt 26, 72] O DE PETROS [Lc 22, 58] PALIN  RN SATO [Mt 26, 72] ( RNEITO [Mc 14, 70]) (EKEINOS [Jo 18, 25]) META ORKOU [Mt 26, 72] KAI EIPEN [Jo 18, 25] (EPH  [Lc 22, 58]) OTI [Mt 26, 72] ANTHR‘PE OUK EIMI [Lc 22, 58] OUK OIDA TON ANTHR‘PON [Mt 26, 72] KAI META MIKRON PALIN [Mc 14, 70] DE [Mt 26, 73] DIASTAS S ‘SEI ‘RAS MIAS [Lc 22, 59] PROSELTHONTES OI EST‘TES [Mt 26, 73] OI PAREST‘TES [Mc 14, 70] EIPON [Mt 26, 73] (ELEGON [Mc 14, 70]) T‘ PETR‘ AL TH‘S KAI SU EX AUT‘N EI [Mt 26, 73] KAI GAR GALILAIOS EI [Mc 14, 70] KAI GAR   LALIA SOU D LON SE POIEI [Mt 26, 73] ALLOS TIS DIISKHURIZETO LEG‘N EP AL THEIAS KAI OUTOS MET AUTOU  N KAI GAR GALILAIOS ESTIN [Lc 22, 59] 26 LEGEI EIS EK T‘N DOUL‘N TOU ARKHIERE‘S SUGGEN S ‘N OU APEKOPSEN PETROS TO ‘TION OUK EG‘ SE EIDON EN T‘ K P‘ MET AUTOU 27 PALIN OUN  RN SATO PETROS [Jo 18, 26-27] 60 EIPEN DE O PETROS ANTHR‘PE OUK OIDA O LEGEIS [Lc 22, 60] 74 TOTE [Mt 26, 74] 71 O DE  RXATO ANATHEMATIZEIN KAI OMNUNAI [Mc 14, 71] (KATATHEMATIZEIN KAI OMNUEIN [Mt 26, 74]) OTI OUK OIDA TON ANTHR‘PON TOUTON ON LEGETE [Mc 14, 71] KAI PARAKHR MA ETI LALOUNTOS AUTOU [Lc 22, 60] KAI PARAKHR MA ETI LALOUNTOS AUTOU [Lc 22, 60] EUTHE‘S [Mt 26, 74] (EUTHUS) EK DEUTEROU ALEKT‘R EPH‘N SEN [Mc 14, 72] 61 KAI STRAPHEIS O KURIOS ENEBLEPSEN T‘ PETR‘ [Lc 22, 61] KAI ANEMN STH  [Mc 14, 72] (EMN STH  [Mt 26, 75] UPEMN STH ) O PETROS TOU R MATOS [Lc 22, 61] (TO R MA [Mc 14, 72]) TOU KURIOU [Lc 22, 61] I SOU (EIR KOTOS) [Mt 26, 75] ‘S EIPEN AUT‘ O I SOUS [Mc 14, 72] OTI PRIN ALEKTORA PH‘N SAI S MERON [Lc 22, 61] DIS TRIS ME APARN S  KAI EPIBAL‘N EKLAIEN [Mc 14, 72] 62 KAI EXELTH‘N EX‘ EKLAUSEN PIKR‘S [Lc 22, 62]

| Lc 22, 63-65 |

63 KAI OI ANDRES OI SUNEKHONTES AUTON ENEPAIZON AUT‘ DERONTES 64 KAI PERIKALUPSANTES AUTON EP R‘T‘N LEGONTES PROPH TEUSON TIS ESTIN O PAISAS SE 65 KAI ETERA POLLA BLASPH MOUNTES ELEGON EIS AUTON [Lc 22, 63-65]

| Mt 27, 1-2 | Mc 15, 1 | Lc 22, 66-71; 23, 1 | Jo 18, 28 |

66 KAI ‘S EGENETO  MERA [Lc 22, 66] 1 KAI EUTHUS (PR‘I) [Mc 15, 1] 1 PR‘IAS DE GENOMEN S [Mt 27, 1] SUN KHTH  TO PRESBUTERION TOU LAOU ARKHIEREIS TE KAI GRAMMATEIS KAI AP GAGON AUTON EIS TO SUNEDRION AUT‘N [Lc 22, 66] SUMBOULION ELABON [Mt 27, 1] POI SANTES [Mc 15, 1] PANTES OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI TOU LAOU [Mt 27, 1] META T‘N PRESBUTER‘N KAI GRAMMATE‘N KAI OLON TO SUNEDRION [Mc 15, 1] KATA TOU I SOU ‘STE THANAT‘SAI AUTON [Mt 27, 1] 67 LEGONTES EI SU EI O KHRISTOS EIPON  MIN EIPEN DE AUTOIS EAN UMIN EIP‘ OU M  PISTEUS TE 68 EAN DE ER‘T S‘ OU M  APOKRITH TE 69 APO TOU NUN DE ESTAI O UIOS TOU ANTHR‘POU KATH MENOS EK DEXI‘N T S DUNAME‘S TOU THEOU 70 EIPAN DE PANTES SU OUN EI O UIOS TOU THEOU O DE PROS AUTOUS EPH  UMEIS LEGETE OTI EG‘ EIMI 71 OI DE EIPAN TI ETI EKHOMEN MARTURIAS KHREIAN AUTOI GAR  KOUSAMEN APO TOU STOMATOS AUTOU 1 KAI ANASTAN APAN TO PL THOS AUT‘N  GAGON AUTON EPI TON PILATON [Lc 22, 67-71; 23, 1] D SANTES TON I SOUN AP NEGKAN KAI [Mc 15, 1] AUTON AP GAGON KAI PARED‘KAN PILAT‘ T‘  GEMONI [Mt 27, 2]

| Mt 27, 3-10 | (At 1, 18-19) |

3 TOTE ID‘N IOUDAS O PARADIDOUS AUTON OTI KATEKRITH  METAMEL THEIS ESTREPSEN TA TRIAKONTA ARGURIA TOIS ARKHIEREUSIN KAI PRESBUTEROIS 4 LEG‘N  MARTON PARADOUS AIMA ATH‘ON OI DE EIPAN TI PROS  MAS SU OPS  5 KAI RIPSAS TA ARGURIA EIS TON NAON ANEKH‘R SEN KAI APELTH‘N AP GXATO 6 OI DE ARKHIEREIS LABONTES TA ARGURIA EIPAN OUK EXESTIN BALEIN AUTA EIS TON KORBANAN EPEI TIM  AIMATOS ESTIN 7 SUMBOULION DE LABONTES  GORASAN EX AUT‘N TON AGRON TOU KERAME‘S EIS TAPH N TOIS XENOIS 8 DIO EKL TH  O AGROS EKEINOS AGROS AIMATOS E‘S T S S MERON 9 TOTE EPL R‘TH  TO R THEN DIA IEREMIOU TOU PROPH TOU LEGONTOS KAI ELABON TA TRIAKONTA ARGURIA T N TIM N TOU TETIM MENOU ON ETIM SANTO APO UI‘N ISRA L 10 KAI ED‘KAN AUTA EIS TON AGRON TOU KERAME‘S KATHA SUNETAXEN MOI KURIOS [Mt 27, 3-10] 18 OUTOS MEN OUN EKT SATO KH‘RION EK MISTHOU T S ADIKIAS KAI PR N S GENOMENOS ELAK SEN MESOS KAI EXEKHUTH  PANTA TA SPLAGKHNA AUTOU 19 KAI GN‘STON EGENETO PASI TOIS KATOIKOUSIN IEROUSAL M ‘STE KL TH NAI TO KH‘RION EKEINO T  IDIA DIALEKT‘ AUT‘N AKELDAMAKH TOUT ESTIN KH‘RION AIMATOS [(At 1, 18-19)]

| Mt 27, 11-14 | Mc 15, 2-5 | Lc 23, 2-7 | Jo 18, 28-38 |

28 AGOUSIN OUN TON I SOUN APO TOU KAIAPHA EIS TO PRAIT‘RION  N DE PR‘I KAI AUTOI OUK EIS LTHON EIS TO PRAIT‘RION INA M  MIANTH‘SIN ALLA PHAG‘SIN TO PASKHA [Jo 18, 28] 11 O DE I SOUS ESTATH  EMPROSTHEN TOU  GEMONOS [Mt 27, 11] 29 EX LTHEN OUN O PILATOS EX‘ PROS AUTOUS KAI PH SIN TINA KAT GORIAN PHERETE {KATA} TOU ANTHR‘POU TOUTOU 30 APEKRITH SAN KAI EIPAN AUT‘ EI M   N OUTOS KAKON POI‘N OUK AN SOI PARED‘KAMEN AUTON 31 EIPEN OUN AUTOIS O PILATOS LABETE AUTON UMEIS KAI KATA TON NOMON UM‘N KRINATE AUTON EIPON AUT‘ OI IOUDAIOI  MIN OUK EXESTIN APOKTEINAI OUDENA 32 INA O LOGOS TOU I SOU PL R‘TH  ON EIPEN S MAIN‘N POI‘ THANAT‘  MELLEN APOTHN SKEIN [Jo 18, 29-32] 2  RXANTO DE KAT GOREIN AUTOU LEGONTES TOUTON EURAMEN DIASTREPHONTA TO ETHNOS  M‘N KAI K‘LUONTA PHOROUS KAISARI DIDONAI KAI LEGONTA EAUTON KHRISTON BASILEA EINAI [Lc 23, 2] 33 EIS LTHEN OUN PALIN EIS TO PRAIT‘RION O PILATOS KAI EPH‘N SEN TON I SOUN [Jo 18, 33] 2 KAI EP R‘T SEN [Mc 15, 2] ( R‘T SEN) AUTON [Lc 23, 3] 3 O DE PILATOS [Lc 23, 3] O  GEM‘N [Mt 27, 11] KAI EIPEN AUT‘ [Jo 18, 33] LEG‘N [Mt 27, 11] SU EI O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N 34 APEKRITH  I SOUS APO SEAUTOU SU TOUTO LEGEIS   ALLOI EIPON SOI PERI EMOU 35 APEKRITH  O PILATOS M TI EG‘ IOUDAIOS EIMI TO ETHNOS TO SON KAI OI ARKHIEREIS PARED‘KAN SE EMOI TI EPOI SAS 36 APEKRITH  I SOUS   BASILEIA   EM  OUK ESTIN EK TOU KOSMOU TOUTOU EI EK TOU KOSMOU TOUTOU  N   BASILEIA   EM  OI UP RETAI OI EMOI  G‘NIZONTO {AN} INA M  PARADOTH‘ TOIS IOUDAIOIS NUN DE   BASILEIA   EM  OUK ESTIN ENTEUTHEN 37 EIPEN OUN AUT‘ O PILATOS OUKOUN BASILEUS EI SU APEKRITH  O I SOUS [Jo 18, 33-37] (O DE APOKRITHEIS AUT‘ EPH  [Lc 23, 3] (LEGEI [Mc 15, 2]) ) SU LEGEIS OTI BASILEUS EIMI EG‘ EIS TOUTO GEGENN MAI KAI EIS TOUTO EL LUTHA EIS TON KOSMON INA MARTUR S‘ T  AL THEIA PAS O ‘N EK T S AL THEIAS AKOUEI MOU T S PH‘N S 38 LEGEI AUT‘ O PILATOS TI ESTIN AL THEIA KAI TOUTO EIP‘N PALIN EX LTHEN PROS TOUS IOUDAIOUS KAI [Jo 18, 37-38] 4 O DE PILATOS EIPEN PROS TOUS ARKHIEREIS KAI TOUS OKHLOUS [Lc 23, 4] (LEGEI AUTOIS [Jo 18, 38]) OUDEN EURISK‘ AITION EN T‘ ANTHR‘P‘ TOUT‘ [Lc 23, 4] (EG‘ OUDEMIAN EURISK‘ EN AUT‘ AITIAN [Jo 18, 38]) 3 KAI KAT GOROUN AUTOU OI ARKHIEREIS POLLA [Mc 15, 3] 12 KAI EN T‘ KAT GOREISTHAI AUTON UPO T‘N ARKHIERE‘N KAI PRESBUTER‘N OUDEN APEKRINATO 13 TOTE [Mt 27, 12-13] 4 O DE PILATOS PALIN EP R‘TA AUTON [Mc 15, 4] LEGEI AUT‘ O PILATOS [Mt 27, 13] LEG‘N [Mc 15, 4] OUK AKOUEIS POSA SOU KATAMARTUROUSIN [Mt 27, 13] OUK APOKRIN  OUDEN IDE POSA SOU KAT GOROUSIN 5 O DE I SOUS OUKETI OUDEN APEKRITH  [Mc 15, 4-5] 14 KAI OUK APEKRITH  AUT‘ PROS OUDE EN R MA [Mt 27, 14] ‘STE THAUMAZEIN TON PILATON [Mc 15, 5] TON  GEMONA LIAN [Mt 27, 14] 5 OI DE EPISKHUON LEGONTES OTI ANASEIEI TON LAON DIDASK‘N KATH OL S T S IOUDAIAS KAI ARXAMENOS APO T S GALILAIAS E‘S ‘DE 6 PILATOS DE AKOUSAS EP R‘T SEN EI O ANTHR‘POS GALILAIOS ESTIN 7 KAI EPIGNOUS OTI EK T S EXOUSIAS  R‘DOU ESTIN ANEPEMPSEN AUTON PROS  R‘D N ONTA KAI AUTON EN IEROSOLUMOIS EN TAUTAIS TAIS  MERAIS [Lc 23, 5-7]

| Lc 23, 8-12 |

8 O DE  R‘D S ID‘N TON I SOUN EKHAR  LIAN  N GAR EX IKAN‘N KHRON‘N THEL‘N IDEIN AUTON DIA TO AKOUEIN PERI AUTOU KAI  LPIZEN TI S MEION IDEIN UP AUTOU GINOMENON 9 EP R‘TA DE AUTON EN LOGOIS IKANOIS AUTOS DE OUDEN APEKRINATO AUT‘ 10 EIST KEISAN DE OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS EUTON‘S KAT GOROUNTES AUTOU 11 EXOUTHEN SAS DE AUTON {KAI} O  R‘D S SUN TOIS STRATEUMASIN AUTOU KAI EMPAIXAS PERIBAL‘N ESTH TA LAMPRAN ANEPEMPSEN AUTON T‘ PILAT‘ 12 EGENONTO DE PHILOI O TE  R‘D S KAI O PILATOS EN AUT  T   MERA MET ALL L‘N PROUP RKHON GAR EN EKHTHRA ONTES PROS AUTOUS [Lc 23, 8-12]

| Mt 27, 15-23 | Mc 15, 6-14 | Lc 23, 13-23 | Jo 18, 39-40 |

13 PILATOS DE SUGKALESAMENOS TOUS ARKHIEREIS KAI TOUS ARKHONTAS KAI TON LAON 14 EIPEN PROS AUTOUS PROS NEGKATE MOI TON ANTHR‘PON TOUTON ‘S APOSTREPHONTA TON LAON KAI IDOU EG‘ EN‘PION UM‘N ANAKRINAS OUTHEN EURON EN T‘ ANTHR‘P‘ TOUT‘ AITION ‘N KAT GOREITE KAT AUTOU 15 ALL OUDE  R‘D S ANEPEMPSEN GAR AUTON PROS  MAS KAI IDOU OUDEN AXION THANATOU ESTIN PEPRAGMENON AUT‘ 16 PAIDEUSAS OUN AUTON APOLUS‘ [Lc 23, 13-16] 15 KATA DE EORT N EI‘THEI O  GEM‘N APOLUEIN ENA T‘ OKHL‘ DESMION ON  THELON [Mt 27, 15] APELUEN AUTOIS ENA DESMION ON PAR TOUNTO [Mc 15, 6] 16 EIKHON DE TOTE DESMION EPIS MON LEGOMENON {I SOUN} BARABBAN [Mt 27, 16] 7  N DE O LEGOMENOS BARABBAS META T‘N STASIAST‘N DEDEMENOS OITINES EN T  STASEI PHONON PEPOI KEISAN 8 KAI ANABAS O OKHLOS  RXATO AITEISTHAI KATH‘S EPOIEI AUTOIS [Mc 15, 7-8] 17 SUN GMEN‘N OUN AUT‘N [Mt 27, 17] 9 O DE PILATOS APEKRITH  AUTOIS [Mc 15, 9] EIPEN AUTOIS O PILATOS [Mt 27, 17] LEG‘N [Mc 15, 9] 39 ESTIN DE SUN THEIA UMIN INA ENA APOLUS‘ UMIN EN T‘ PASKHA BOULESTHE [Jo 18, 39] (THELETE [Mc 15, 9]) OUN APOLUS‘ UMIN TON BASILEA T‘N IOUDAI‘N [Jo 18, 39] TINA THELETE APOLUS‘ UMIN BARABBAN   I SOUN TON LEGOMENON KHRISTON 18  DEI [Mt 27, 17-18] 10 (EGIN‘SKEN) GAR OTI DIA PHTHONON PARADED‘KEISAN [Mc 15, 10] (PARED‘KAN [Mt 27, 18]) AUTON OI ARKHIEREIS [Mc 15, 10] 19 KATH MENOU DE AUTOU EPI TOU B MATOS APESTEILEN PROS AUTON   GUN  AUTOU LEGOUSA M DEN SOI KAI T‘ DIKAI‘ EKEIN‘ POLLA GAR EPATHON S MERON KAT ONAR DI AUTON 20 OI DE ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI [Mt 27, 19-20] ANESEISAN TON OKHLON [Mc 15, 11] EPEISAN TOUS OKHLOUS INA AIT S‘NTAI [Mt 27, 20] INA MALLON TON BARABBAN APOLUS  AUTOIS [Mc 15, 11] TON DE I SOUN APOLES‘SIN [Mt 27, 20] 18 ANEKRAGON DE PAMPL THEI [Lc 23, 18] 40 EKRAUGASAN OUN PALIN LEGONTES M  TOUTON ALLA TON BARABBAN [Jo 18, 40] AIRE TOUTON APOLUSON DE  MIN TON BARABBAN [Lc 23, 18] ( N DE O BARABBAS L ST S [Jo 18, 40] 19 OSTIS  N DIA STASIN TINA GENOMEN N EN T  POLEI KAI PHONON BL THEIS EN T  PHULAK  [Lc 23, 19]) 21 APOKRITHEIS DE O  GEM‘N EIPEN AUTOIS TINA THELETE APO T‘N DUO APOLUS‘ UMIN OI DE EIPAN TON BARABBAN [Mt 27, 21] 12 O DE PILATOS PALIN APOKRITHEIS [Mc 15, 12] PROSEPH‘N SEN AUTOIS THEL‘N APOLUSAI TON I SOUN [Lc 23, 20] ELEGEN [Mc 15, 12] 22 (LEGEI) AUTOIS O PILATOS [Mt 27, 22] TI OUN {THELETE} POI S‘ [Mc 15, 12] I SOUN TON LEGOMENON KHRISTON [Mt 27, 22] {ON LEGETE} TON BASILEA T‘N IOUDAI‘N 13 OI DE PALIN EKRAXAN [Mc 15, 12-13] (EPEPH‘NOUN [Lc 23, 21]) LEGOUSIN PANTES [Mt 27, 22] LEGONTES STAUROU STAUROU [Lc 23, 21] (STAUR‘SON) AUTON [Mc 15, 13] (STAUR‘TH T‘ [Mt 27, 22]) 14 O DE PILATOS [Mc 15, 14] TRITON EIPEN [Lc 23, 22] (EPH  [Mt 27, 23]) PROS AUTOUS [Lc 23, 22] (ELEGEN AUTOIS [Mc 15, 14]) TI GAR KAKON EPOI SEN OUTOS OUDEN AITION THANATOU EURON EN AUT‘ PAIDEUSAS OUN AUTON APOLUS‘ 23 OI DE EPEKEINTO PH‘NAIS MEGALAIS AITOUMENOI AUTON STAUR‘TH NAI KAI KATISKHUON AI PH‘NAI AUT‘N [Lc 23, 22-23] OI DE PERISS‘S EKRAZON [Mt 27, 23] (EKRAXAN [Mc 15, 14]) LEGONTES [Mt 27, 23] STAUR‘SON AUTON [Mc 15, 14] (STAUR‘TH T‘ [Mt 27, 23])

| Mt 27, 24-26 | Mc 15, 15 | Lc 23, 24-25 |

24 ID‘N DE O PILATOS OTI OUDEN ‘PHELEI ALLA MALLON THORUBOS GINETAI LAB‘N UD‘R APENIPSATO TAS KHEIRAS APENANTI TOU OKHLOU LEG‘N ATH‘OS EIMI APO TOU AIMATOS TOUTOU UMEIS OPSESTHE 25 KAI APOKRITHEIS PAS O LAOS EIPEN TO AIMA AUTOU EPH  MAS KAI EPI TA TEKNA  M‘N [Mt 27, 24-25] 24 KAI [Lc 23, 24] 26 TOTE [Mt 27, 26] 15 O DE PILATOS BOULOMENOS T‘ OKHL‘ TO IKANON POI SAI [Mc 15, 15] EPEKRINEN GENESTHAI TO AIT MA AUT‘N 25 APELUSEN DE [Lc 23, 24-25] AUTOIS TON BARABBAN [Mc 15, 15] TON DIA STASIN KAI PHONON BEBL MENON EIS PHULAK N ON  TOUNTO [Lc 23, 25] KAI [Mc 15, 15] TON DE I SOUN PARED‘KEN T‘ THEL MATI AUT‘N [Lc 23, 25] PHRAGELL‘SAS INA STAUR‘TH  [Mc 15, 15]

| Jo 19, 1 |

1 TOTE OUN ELABEN O PILATOS TON I SOUN KAI EMASTIG‘SEN [Jo 19, 1]

| Mt 27, 27-30 | Mc 15, 16-19 | Jo 19, 2-3 |

2 KAI [Jo 19, 2] 27 TOTE [Mt 27, 27] 16 OI DE STRATI‘TAI [Mc 15, 16] TOU  GEMONOS PARALABONTES TON I SOUN [Mt 27, 27] AP GAGON AUTON ES‘ T S AUL S O ESTIN PRAIT‘RION KAI [Mc 15, 16] EIS TO PRAIT‘RION [Mt 27, 27] SUGKALOUSIN [Mc 15, 16] (SUN GAGON) EP AUTON OL N T N SPEIRAN 28 KAI EKDUSANTES AUTON [Mt 27, 27-28] ENDIDUSKOUSIN AUTON PORPHURAN [Mc 15, 17] IMATION PORPHUROUN PERIEBALON AUTON [Jo 19, 2] KHLAMUDA KOKKIN N PERIETH KAN AUT‘ 29 KAI PLEXANTES STEPHANON EX AKANTH‘N EPETH KAN EPI T S KEPHAL S AUTOU [Mt 27, 28-29] (T  KEPHAL  [Jo 19, 2]) (PERITITHEASIN AUT‘ PLEXANTES AKANTHINON STEPHANON [Mc 15, 17]) KAI KALAMON EN T  DEXIA AUTOU [Mt 27, 29] 3 KAI  RKHONTO PROS AUTON [Jo 19, 3] 18 KAI  RXANTO ASPAZESTHAI AUTON [Mc 15, 18] GONUPET SANTES EMPROSTHEN AUTOU ENEPAIXAN AUT‘ [Mt 27, 29] KAI ELEGON [Jo 19, 3] LEGONTES KHAIRE BASILEU [Mt 27, 29] (O BASILEUS) T‘N IOUDAI‘N [Jo 19, 3] 30 KAI EMPTUSANTES EIS AUTON ELABON TON KALAMON KAI ETUPTON EIS T N KEPHAL N AUTOU [Mt 27, 30] KALAM‘ [Mc 15, 19] KAI EDIDOSAN AUT‘ RAPISMATA [Jo 19, 3] KAI ENEPTUON AUT‘ KAI TITHENTES TA GONATA PROSEKUNOUN AUT‘ [Mc 15, 19]

| Jo 19, 4-16 |

4 KAI EX LTHEN PALIN EX‘ O PILATOS KAI LEGEI AUTOIS IDE AG‘ UMIN AUTON EX‘ INA GN‘TE OTI OUDEMIAN AITIAN EURISK‘ EN AUT‘ 5 EX LTHEN OUN O I SOUS EX‘ PHOR‘N TON AKANTHINON STEPHANON KAI TO PORPHUROUN IMATION KAI LEGEI AUTOIS IDOU O ANTHR‘POS 6 OTE OUN EIDON AUTON OI ARKHIEREIS KAI OI UP RETAI EKRAUGASAN LEGONTES STAUR‘SON STAUR‘SON LEGEI AUTOIS O PILATOS LABETE AUTON UMEIS KAI STAUR‘SATE EG‘ GAR OUKH EURISK‘ EN AUT‘ AITIAN 7 APEKRITH SAN AUT‘ OI IOUDAIOI  MEIS NOMON EKHOMEN KAI KATA TON NOMON OPHEILEI APOTHANEIN OTI UION THEOU EAUTON EPOI SEN 8 OTE OUN  KOUSEN O PILATOS TOUTON TON LOGON MALLON EPHOB TH  9 KAI EIS LTHEN EIS TO PRAIT‘RION PALIN KAI LEGEI T‘ I SOU POTHEN EI SU O DE I SOUS APOKRISIN OUK ED‘KEN AUT‘ 10 LEGEI OUN AUT‘ O PILATOS EMOI OU LALEIS OUK OIDAS OTI EXOUSIAN EKH‘ APOLUSAI SE KAI EXOUSIAN EKH‘ STAUR‘SAI SE 11 APEKRITH  {AUT‘} I SOUS OUK EIKHES EXOUSIAN KAT EMOU OUDEMIAN EI M   N DEDOMENON SOI AN‘THEN DIA TOUTO O PARADOUS ME SOI MEIZONA AMARTIAN EKHEI 12 EK TOUTOU O PILATOS EZ TEI APOLUSAI AUTON OI DE IOUDAIOI EKRAUGASAN LEGONTES EAN TOUTON APOLUS S OUK EI PHILOS TOU KAISAROS PAS O BASILEA EAUTON POI‘N ANTILEGEI T‘ KAISARI 13 O OUN PILATOS AKOUSAS T‘N LOG‘N TOUT‘N  GAGEN EX‘ TON I SOUN KAI EKATHISEN EPI B MATOS EIS TOPON LEGOMENON LITHOSTR‘TON EBRAISTI DE GABBATHA 14  N DE PARASKEU  TOU PASKHA ‘RA  N ‘S EKT  KAI LEGEI TOIS IOUDAIOIS IDE O BASILEUS UM‘N 15 EKRAUGASAN OUN EKEINOI ARON ARON STAUR‘SON AUTON LEGEI AUTOIS O PILATOS TON BASILEA UM‘N STAUR‘S‘ APEKRITH SAN OI ARKHIEREIS OUK EKHOMEN BASILEA EI M  KAISARA 16 TOTE OUN PARED‘KEN AUTON AUTOIS INA STAUR‘TH  [Jo 19, 4-16]

| Mt 27, 31-32 | Mc 15, 20-22 | Lc 23, 26-32 | Jo 19, 16b-17 |

PARELABON OUN TON I SOUN [Jo 19, 16] 31 KAI OTE ENEPAIXAN AUT‘ EXEDUSAN AUTON T N KHLAMUDA [Mt 27, 31] T N PORPHURAN KAI ENEDUSAN AUTON TA IMATIA AUTOU KAI EXAGOUSIN AUTON INA STAUR‘S‘SIN AUTON [Mc 15, 20] (AP GAGON AUTON EIS TO STAUR‘SAI [Mt 27, 31]) 17 KAI BASTAZ‘N EAUT‘ TON STAURON EX LTHEN EIS TON LEGOMENON KRANIOU TOPON O LEGETAI EBRAISTI GOLGOTHA [Jo 19, 17] 32 EXERKHOMENOI DE [Mt 27, 32] 26 KAI ‘S AP GAGON AUTON [Lc 23, 26] EURON ANTHR‘PON KUR NAION ONOMATI SIM‘NA [Mt 27, 32] AGGAREUOUSIN [Mc 15, 21] EPILABOMENOI [Lc 23, 26] PARAGONTA TINA SIM‘NA KUR NAION ERKHOMENON AP AGROU TON PATERA ALEXANDROU KAI ROUPHOU [Mc 15, 21] TOUTON  GGAREUSAN INA AR  TON STAURON AUTOU [Mt 27, 32] EPETH KAN AUT‘ TON STAURON PHEREIN OPISTHEN TOU I SOU 27  KOLOUTHEI DE AUT‘ POLU PL THOS TOU LAOU KAI GUNAIK‘N AI EKOPTONTO KAI ETHR NOUN AUTON 28 STRAPHEIS DE PROS AUTAS {O} I SOUS EIPEN THUGATERES IEROUSAL M M  KLAIETE EP EME PL N EPH EAUTAS KLAIETE KAI EPI TA TEKNA UM‘N 29 OTI IDOU ERKHONTAI  MERAI EN AIS EROUSIN MAKARIAI AI STEIRAI KAI AI KOILIAI AI OUK EGENN SAN KAI MASTOI OI OUK ETHREPSAN 30 TOTE ARXONTAI LEGEIN TOIS ORESIN PESETE EPH  MAS KAI TOIS BOUNOIS KALUPSATE  MAS 31 OTI EI EN T‘ UGR‘ XUL‘ TAUTA POIOUSIN EN T‘ X R‘ TI GEN TAI 32  GONTO DE KAI ETEROI KAKOURGOI DUO SUN AUT‘ ANAIRETH NAI [Lc 23, 26-32] 22 KAI PHEROUSIN AUTON EPI TON GOLGOTHAN TOPON O ESTIN METHERM NEUOMENON KRANIOU TOPOS [Mc 15, 22]

| Mt 27, 33-43 | Mc 15, 23-32a | Lc 23, 33-38 | Jo 19, 18-24 |

33 KAI OTE  LTHON EPI TON TOPON TON KALOUMENON KRANION [Lc 23, 33] (ELTHONTES EIS TOPON LEGOMENON GOLGOTHA O ESTIN KRANIOU TOPOS LEGOMENOS) 34 ED‘KAN [Mt 27, 33-34] (EDIDOUN) AUT‘ [Mc 15, 23] PIEIN [Mt 27, 34] ESMURNISMENON OINON [Mc 15, 23] META KHOL S MEMIGMENON KAI GEUSAMENOS OUK  THEL SEN PIEIN [Mt 27, 34] OS DE OUK ELABEN 24 KAI [Mc 15, 23-24] EKEI ESTAUR‘SAN [Lc 23, 33] (STAUROUSIN) AUTON [Mc 15, 24] 18 (OPOU AUTON ESTAUR‘SAN) KAI MET AUTOU ALLOUS DUO [Jo 19, 18] TOUS KAKOURGOUS ON MEN EK DEXI‘N ON DE EX ARISTER‘N [Lc 23, 33] ENTEUTHEN KAI ENTEUTHEN MESON DE TON I SOUN [Jo 19, 18] {{34 O DE I SOUS ELEGEN PATER APHES AUTOIS OU GAR OIDASIN TI POIOUSIN [Lc 23, 34]}} 19 EGRAPSEN DE KAI TITLON O PILATOS KAI ETH KEN EPI TOU STAUROU  N DE GEGRAMMENON I SOUS O NAZ‘RAIOS O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N 20 TOUTON OUN TON TITLON POLLOI ANEGN‘SAN T‘N IOUDAI‘N OTI EGGUS  N O TOPOS T S POLE‘S OPOU ESTAUR‘TH  O I SOUS KAI  N GEGRAMMENON EBRAISTI R‘MAISTI ELL NISTI 21 ELEGON OUN T‘ PILAT‘ OI ARKHIEREIS T‘N IOUDAI‘N M  GRAPHE O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N ALL OTI EKEINOS EIPEN BASILEUS EIMI T‘N IOUDAI‘N 22 APEKRITH  O PILATOS O GEGRAPHA GEGRAPHA [Jo 19, 19-22] KAI [Mc 15, 24] 23 OI OUN STRATI‘TAI OTE ESTAUR‘SAN TON I SOUN [Jo 19, 23] 35 STAUR‘SANTES DE AUTON DIEMERISANTO [Mt 27, 35] (DIAMERIZONTAI) TA IMATIA AUTOU BALLONTES KL RON EP AUTA TIS TI AR  [Mc 15, 24] (DIAMERIZOMENOI DE TA IMATIA AUTOU EBALON KL ROUS [Lc 23, 34]) ELABON TA IMATIA AUTOU KAI EPOI SAN TESSARA MER  EKAST‘ STRATI‘T  MEROS KAI TON KHIT‘NA  N DE O KHIT‘N ARAPHOS EK T‘N AN‘THEN UPHANTOS DI OLOU 24 EIPAN OUN PROS ALL LOUS M  SKHIS‘MEN AUTON ALLA LAKH‘MEN PERI AUTOU TINOS ESTAI INA   GRAPH  PL R‘TH  {  LEGOUSA} DIEMERISANTO TA IMATIA MOU EAUTOIS KAI EPI TON IMATISMON MOU EBALON KL RON OI MEN OUN STRATI‘TAI TAUTA EPOI SAN [Jo 19, 23-24] 25  N DE ‘RA TRIT  KAI ESTAUR‘SAN AUTON [Mc 15, 25] 36 KAI KATH MENOI ET ROUN AUTON EKEI 37 KAI EPETH KAN EPAN‘ T S KEPHAL S AUTOU T N AITIAN AUTOU GEGRAMMEN N [Mt 27, 36-37] 26 KAI  N   EPIGRAPH  T S AITIAS AUTOU EPIGEGRAMMEN  [Mc 15, 26] OUTOS ESTIN I SOUS O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N [Mt 27, 37] 27 KAI [Mc 15, 27] 38 TOTE [Mt 27, 38] SUN AUT‘ STAUROUSIN DUO L STAS [Mc 15, 27] (STAUROUNTAI SUN AUT‘ DUO L STAI) EIS [Mt 27, 38] (ENA) EK DEXI‘N [Mc 15, 27] KAI EIS [Mt 27, 38] (ENA) EX EU‘NUM‘N AUTOU {28} [Mc 15, 27-28] 35 KAI EIST KEI O LAOS THE‘R‘N [Lc 23, 35] 29 KAI [Mc 15, 29] 39 OI DE PARAPOREUOMENOI [Mt 27, 39] EBLASPH MOUN AUTON KINOUNTES TAS KEPHALAS AUT‘N KAI LEGONTES OUA O KATALU‘N TON NAON KAI OIKODOM‘N EN TRISIN  MERAIS [Mc 15, 29] S‘SON SEAUTON EI UIOS EI TOU THEOU {KAI} KATAB THI APO TOU STAUROU [Mt 27, 40] (KATABAS APO TOU STAUROU) 31 OMOI‘S [Mc 15, 30-31] EXEMUKT RIZON DE KAI OI ARKHONTES [Lc 23, 35] OI ARKHIEREIS EMPAIZONTES PROS ALL LOUS META T‘N GRAMMATE‘N [Mc 15, 31] KAI PRESBUTER‘N ELEGON [Mt 27, 41] LEGONTES [Lc 23, 35] 42 ALLOUS ES‘SEN EAUTON OU DUNATAI S‘SAI [Mt 27, 42] S‘SAT‘ EAUTON EI OUTOS ESTIN O KHRISTOS TOU THEOU O EKLEKTOS [Lc 23, 35] 32 O KHRISTOS O BASILEUS ISRA L [Mc 15, 32] ESTIN KATABAT‘ NUN APO TOU STAUROU [Mt 27, 42] INA ID‘MEN KAI PISTEUS‘MEN [Mc 15, 32] KAI PISTEUSOMEN EP AUTON 43 PEPOITHEN EPI TON THEON RUSASTH‘ NUN EI THELEI AUTON EIPEN GAR OTI THEOU EIMI UIOS [Mt 27, 42-43] 36 ENEPAIXAN DE AUT‘ KAI OI STRATI‘TAI PROSERKHOMENOI OXOS PROSPHERONTES AUT‘ 37 KAI LEGONTES EI SU EI O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N S‘SON SEAUTON 38  N DE KAI EPIGRAPH  EP AUT‘ O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N OUTOS [Lc 23, 36-38]

| Mt 27, 44 | Mc 15, 32b | Lc 23, 39-43 |

44 TO D AUTO KAI OI L STAI [Mt 27, 44] OI SUNESTAUR‘MENOI [Mc 15, 32] (OI SUSTAUR‘THENTES) SUN AUT‘ ‘NEIDIZON AUTON [Mt 27, 44] 39 EIS DE T‘N KREMASTHENT‘N KAKOURG‘N EBLASPH MEI AUTON LEG‘N OUKHI SU EI O KHRISTOS S‘SON SEAUTON KAI  MAS 40 APOKRITHEIS DE O ETEROS EPITIM‘N AUT‘ EPH  OUDE PHOB  SU TON THEON OTI EN T‘ AUT‘ KRIMATI EI 41 KAI  MEIS MEN DIKAI‘S AXIA GAR ‘N EPRAXAMEN APOLAMBANOMEN OUTOS DE OUDEN ATOPON EPRAXEN 42 KAI ELEGEN I SOU MN STH TI MOU OTAN ELTH S EIS T N BASILEIAN SOU 43 KAI EIPEN AUT‘ AM N SOI LEG‘ S MERON MET EMOU ES  EN T‘ PARADEIS‘ [Lc 23, 39-43]

| Jo 19, 25-27 |

25 EIST KEISAN DE PARA T‘ STAUR‘ TOU I SOU   M T R AUTOU KAI   ADELPH  T S M TROS AUTOU MARIA   TOU KL‘PA KAI MARIA   MAGDAL N  26 I SOUS OUN ID‘N T N M TERA KAI TON MATH T N PAREST‘TA ON  GAPA LEGEI T  M TRI GUNAI IDE O UIOS SOU 27 EITA LEGEI T‘ MATH T  IDE   M T R SOU KAI AP EKEIN S T S ‘RAS ELABEN O MATH T S AUT N EIS TA IDIA [Jo 19, 25-27]

| Mt 27, 45 | Mc 15, 33 | Lc 23, 44-45a |

44 KAI  N  D  ‘SEI ‘RA EKT  [Lc 23, 44] 33 KAI GENOMEN S ‘RAS EKT S [Mc 15, 33] 45 APO DE EKT S ‘RAS SKOTOS EGENETO [Mt 27, 45] EPH OL N [Lc 23, 44] (EPI PASAN [Mt 27, 45]) T N G N E‘S ‘RAS ENAT S 45 TOU  LIOU EKLIPONTOS [Lc 23, 44-45]

| Mt 27, 46-50 | Mc 15, 34-37 | Lc 23, 45b-46 | Jo 19, 28-30 |

34 KAI T  ENAT  ‘RA [Mc 15, 34] 46 PERI DE T N ENAT N ‘RAN ANEBO SEN [Mt 27, 46] (EBO SEN) O I SOUS PH‘N  MEGAL  [Mc 15, 34] LEG‘N [Mt 27, 46] EL‘I EL‘I [Mc 15, 34] ( LI  LI) LEMA SABAKHTHANI TOUT ESTIN [Mt 27, 46] O ESTIN METHERM NEUOMENON O THEOS MOU O THEOS MOU EIS TI EGKATELIPES ME [Mc 15, 34] (THEE MOU THEE MOU INATI ME EGKATELIPES [Mt 27, 46]) ) 35 KAI [Mc 15, 35] 47 TINES DE [Mt 27, 47] T‘N PAREST KOT‘N [Mc 15, 35] T‘N EKEI EST KOT‘N AKOUSANTES ELEGON OTI [Mt 27, 47] IDE [Mc 15, 35]  LIAN PH‘NEI OUTOS [Mt 27, 47] 28 META TOUTO EID‘S O I SOUS OTI  D  PANTA TETELESTAI INA TELEI‘TH    GRAPH  LEGEI DIPS‘ 29 SKEUOS EKEITO OXOUS MESTON [Jo 19, 28-29] 48 KAI [Mt 27, 48] SPOGGON OUN MESTON TOU OXOUS USS‘P‘ PERITHENTES PROS NEGKAN AUTOU T‘ STOMATI [Jo 19, 29] EUTHE‘S DRAM‘N [Mt 27, 48] DE TIS [Mc 15, 36] (EIS) EX AUT‘N KAI LAB‘N SPOGGON PL SAS [Mt 27, 48] (GEMISAS) SPOGGON [Mc 15, 36] TE OXOUS KAI PERITHEIS KALAM‘ EPOTIZEN AUTON [Mt 27, 48] LEG‘N APHETE ID‘MEN EI ERKHETAI  LIAS KATHELEIN AUTON [Mc 15, 36] 49 OI DE LOIPOI ELEGON APHES ID‘MEN EI ERKHETAI  LIAS S‘S‘N AUTON [Mt 27, 49] 30 OTE OUN ELABEN TO OXOS {O} I SOUS EIPEN TETELESTAI [Jo 19, 30] (ESKHISTH  DE TO KATAPETASMA TOU NAOU MESON) 46 KAI [Lc 23, 45-46] 50 O DE I SOUS PALIN [Mt 27, 50] PH‘N SAS [Lc 23, 46] (KRAXAS) PH‘N  MEGAL  [Mt 27, 50] (APHEIS PH‘N N MEGAL N [Mc 15, 37]) EIPEN PATER EIS KHEIRAS SOU PARATITHEMAI TO PNEUMA MOU TOUTO DE EIP‘N [Lc 23, 46] KAI KLINAS T N KEPHAL N PARED‘KEN [Jo 19, 30] (APH KEN) TO PNEUMA [Mt 27, 50] EXEPNEUSEN [Lc 23, 46]

| Mt 27, 51-56 | Mc 15, 38-41 | Lc 23, (45b.)47-49 |

51 KAI IDOU TO KATAPETASMA TOU NAOU ESKHISTH  AP AN‘THEN E‘S KAT‘ EIS DUO KAI   G  ESEISTH  KAI AI PETRAI ESKHISTH SAN 52 KAI TA MN MEIA ANE‘KHTH SAN KAI POLLA S‘MATA T‘N KEKOIM MEN‘N AGI‘N  GERTH SAN 53 KAI EXELTHONTES EK T‘N MN MEI‘N META T N EGERSIN AUTOU EIS LTHON EIS T N AGIAN POLIN KAI ENEPHANISTH SAN POLLOIS [Mt 27, 51-53] 47 ID‘N DE O EKATONTARKH S [Lc 23, 47] (O KENTURI‘N) O PAREST K‘S EX ENANTIAS AUTOU [Mc 15, 39] TO GENOMENON [Lc 23, 47] OTI OUT‘S EXEPNEUSEN [Mc 15, 39] EDOXAZEN TON THEON [Lc 23, 47] EIPEN [Mc 15, 39] LEG‘N [Lc 23, 47] AL TH‘S OUTOS O ANTHR‘POS UIOS THEOU  N [Mc 15, 39] ONT‘S O ANTHR‘POS OUTOS DIKAIOS  N [Lc 23, 47] 54 O DE EKATONTARKHOS KAI OI MET AUTOU T ROUNTES TON I SOUN IDONTES TON SEISMON KAI TA GENOMENA EPHOB TH SAN SPHODRA LEGONTES AL TH‘S THEOU UIOS  N OUTOS [Mt 27, 54] 48 KAI PANTES OI SUMPARAGENOMENOI OKHLOI EPI T N THE‘RIAN TAUT N THE‘R SANTES TA GENOMENA TUPTONTES TA ST TH  UPESTREPHON 49 EIST KEISAN DE PANTES OI GN‘STOI AUT‘ APO MAKROTHEN KAI GUNAIKES AI SUNAKOLOUTHOUSAI AUT‘ APO T S GALILAIAS OR‘SAI TAUTA [Lc 23, 48-49] 55  SAN DE EKEI [Mt 27, 55] KAI GUNAIKES [Mc 15, 40] POLLAI APO MAKROTHEN THE‘ROUSAI AITINES  KOLOUTH SAN T‘ I SOU APO T S GALILAIAS DIAKONOUSAI AUT‘ 56 EN AIS  N [Mt 27, 55-56] KAI MARIA   MAGDAL N  KAI MARIA   [Mc 15, 40] TOU IAK‘BOU [Mt 27, 56] TOU MIKROU KAI I‘S TOS [Mc 15, 40] (I‘S PH [Mt 27, 56]) M T R KAI SAL‘M  [Mc 15, 40]   M T R T‘N UI‘N ZEBEDAIOU [Mt 27, 56] 41 AI OTE  N EN T  GALILAIA  KOLOUTHOUN AUT‘ KAI DI KONOUN AUT‘ KAI ALLAI POLLAI AI SUNANABASAI AUT‘ EIS IEROSOLUMA [Mc 15, 41]

| Jo 19, 31-37 |

31 OI OUN IOUDAIOI EPEI PARASKEU   N INA M  MEIN  EPI TOU STAUROU TA S‘MATA EN T‘ SABBAT‘  N GAR MEGAL     MERA EKEINOU TOU SABBATOU  R‘T SAN TON PILATON INA KATEAG‘SIN AUT‘N TA SKEL  KAI ARTH‘SIN 32  LTHON OUN OI STRATI‘TAI KAI TOU MEN PR‘TOU KATEAXAN TA SKEL  KAI TOU ALLOU TOU SUSTAUR‘THENTOS AUT‘ 33 EPI DE TON I SOUN ELTHONTES ‘S EIDON  D  AUTON TETHN KOTA OU KATEAXAN AUTOU TA SKEL  34 ALL EIS T‘N STRATI‘T‘N LOGKH  AUTOU T N PLEURAN ENUXEN KAI EX LTHEN EUTHUS AIMA KAI UD‘R 35 KAI O E‘RAK‘S MEMARTUR KEN KAI AL THIN  AUTOU ESTIN   MARTURIA KAI EKEINOS OIDEN OTI AL TH  LEGEI INA KAI UMEIS PISTEU{S} TE 36 EGENETO GAR TAUTA INA   GRAPH  PL R‘TH  OSTOUN OU SUNTRIB SETAI AUTOU 37 KAI PALIN ETERA GRAPH  LEGEI OPSONTAI EIS ON EXEKENT SAN [Jo 19, 31-37]

| Mt 27, 57-61 | Mc 15, 42-47 | Lc 23, 50-56 | Jo 19, 38-42 |

50 KAI IDOU [Lc 23, 50] 38 META DE TAUTA [Jo 19, 38]  D  [Mc 15, 42] 57 OPSIAS DE GENOMEN S [Mt 27, 57] EPEI  N PARASKEU  O ESTIN PROSABBATON [Mc 15, 42]  LTHEN ANTHR‘POS PLOUSIOS APO ARIMATHAIAS TOUNOMA I‘S PH [Mt 27, 57] (AN R ONOMATI I‘S PH) BOULEUT S UPARKH‘N {KAI} AN R AGATHOS KAI DIKAIOS [Lc 23, 50] OS KAI AUTOS EMATH TEUTH  T‘ I SOU [Mt 27, 57] 51 OUTOS OUK  N SUGKATATETHEIMENOS T  BOUL  KAI T  PRAXEI AUT‘N APO ARIMATHAIAS POLE‘S T‘N IOUDAI‘N OS PROSEDEKHETO T N BASILEIAN TOU THEOU [Lc 23, 51] 43 ELTH‘N I‘S PH {O} APO ARIMATHAIAS EUSKH M‘N BOULEUT S OS KAI AUTOS  N PROSDEKHOMENOS T N BASILEIAN TOU THEOU TOLM SAS EIS LTHEN PROS TON PILATON KAI [Mc 15, 43] 58 OUTOS PROSELTH‘N T‘ PILAT‘  T SATO TO S‘MA TOU I SOU [Mt 27, 58]  R‘T SEN TON PILATON I‘S PH {O} APO ARIMATHAIAS ‘N MATH T S TOU I SOU KEKRUMMENOS DE DIA TON PHOBON T‘N IOUDAI‘N INA AR  TO S‘MA TOU I SOU [Jo 19, 38] 44 O DE PILATOS ETHAUMASEN EI  D  TETHN KEN KAI PROSKALESAMENOS TON KENTURI‘NA EP R‘T SEN AUTON EI PALAI APETHANEN 45 KAI GNOUS APO TOU KENTURI‘NOS [Mc 15, 44-45] TOTE [Mt 27, 58] EPETREPSEN O PILATOS [Jo 19, 38] EKELEUSEN APODOTH NAI [Mt 27, 58] [KAI] ED‘R SATO TO PT‘MA T‘ I‘S PH 46 KAI AGORASAS SINDONA [Mc 15, 45-46]  LTHEN OUN KAI  REN TO S‘MA AUTOU 39  LTHEN DE KAI NIKOD MOS O ELTH‘N PROS AUTON NUKTOS TO PR‘TON PHER‘N MIGMA SMURN S KAI ALO S ‘S LITRAS EKATON 40 ELABON OUN TO S‘MA TOU I SOU KAI ED SAN AUTO OTHONIOIS META T‘N AR‘MAT‘N KATH‘S ETHOS ESTIN TOIS IOUDAIOIS ENTAPHIAZEIN 41  N DE EN T‘ TOP‘ OPOU ESTAUR‘TH  K POS KAI EN T‘ K P‘ MN MEION KAINON EN ‘ OUDEP‘ OUDEIS  N TETHEIMENOS [Jo 19, 38-41] 59 KAI LAB‘N TO S‘MA [Mt 27, 59] 53 KAI KATHEL‘N [Lc 23, 53] AUTON [Mc 15, 46] O I‘S PH ENETULIXEN [Mt 27, 59] (ENEIL SEN [Mc 15, 46]) AUTO {EN} [Mt 27, 59] T  SINDONI [Mc 15, 46] KATHARA [Mt 27, 59] KAI ETH KEN AUTON [Mc 15, 46] (AUTO) EN T‘ KAIN‘ AUTOU MN MEI‘ O ELATOM SEN EN T  PETRA [Mt 27, 60] (O  N LELATOM MENON EK PETRAS [Mc 15, 46] (EN MN MATI LAXEUT‘) OU OUK  N OUDEIS OUP‘ KEIMENOS [Lc 23, 53]) KAI PROSEKULISEN LITHON EPI T N THURAN TOU MN MEIOU [Mc 15, 46] KAI PROSKULISAS LITHON MEGAN T  THURA TOU MN MEIOU AP LTHEN [Mt 27, 60] 54 KAI  MERA  N PARASKEU S KAI SABBATON EPEPH‘SKEN [Lc 23, 54] 42 EKEI OUN DIA T N PARASKEU N T‘N IOUDAI‘N OTI EGGUS  N TO MN MEION ETH KAN TON I SOUN [Jo 19, 42] 47   DE MARIA   MAGDAL N  KAI MARIA   I‘S TOS ETHE‘ROUN POU TETHEITAI [Mc 15, 47] 61  N DE EKEI MARIAM   MAGDAL N  KAI   ALL  MARIA KATH MENAI APENANTI TOU TAPHOU [Mt 27, 61] 55 KATAKOLOUTH SASAI DE AI GUNAIKES AITINES  SAN SUNEL LUTHUIAI EK T S GALILAIAS AUT‘ ETHEASANTO TO MN MEION KAI ‘S ETETH  TO S‘MA AUTOU 56 UPOSTREPSASAI DE  TOIMASAN AR‘MATA KAI MURA KAI TO MEN SABBATON  SUKHASAN KATA T N ENTOL N [Lc 23, 55-56]

| Mt 27, 62-66 |

62 T  DE EPAURION  TIS ESTIN META T N PARASKEU N SUN KHTH SAN OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI PROS PILATON 63 LEGONTES KURIE EMN STH MEN OTI EKEINOS O PLANOS EIPEN ETI Z‘N META TREIS  MERAS EGEIROMAI 64 KELEUSON OUN ASPHALISTH NAI TON TAPHON E‘S T S TRIT S  MERAS M POTE ELTHONTES OI MATH TAI AUTOU KLEPS‘SIN AUTON KAI EIP‘SIN T‘ LA‘  GERTH  APO T‘N NEKR‘N KAI ESTAI   ESKHAT  PLAN  KHEIR‘N T S PR‘T S 65 EPH  AUTOIS O PILATOS EKHETE KOUST‘DIAN UPAGETE ASPHALISASTHE ‘S OIDATE 66 OI DE POREUTHENTES  SPHALISANTO TON TAPHON SPHRAGISANTES TON LITHON META T S KOUST‘DIAS [Mt 27, 62-66]

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Õndice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting