Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
TESSAR‘N EUAGGELI‘N SUMPH‘NIA (3)

| Mc 3, 13-19 | Lc 6, 12-19 |

13 KAI [Mc 3, 13] 12 EGENETO DE EN TAIS  MERAIS TAUTAIS EXELTHEIN AUTON EIS TO OROS PROSEUXASTHAI [Lc 6, 12] ANABAINEI EIS TO OROS [Mc 3, 13] KAI  N DIANUKTEREU‘N EN T  PROSEUKH  TOU THEOU 13 KAI OTE EGENETO  MERA PROSEPH‘N SEN TOUS MATH TAS AUTOU [Lc 6, 12-13] PROSKALEITAI OUS  THELEN AUTOS KAI AP LTHON PROS AUTON [Mc 3, 13] KAI EKLEXAMENOS [Lc 6, 13] EPOI SEN [Mc 3, 14] AP AUT‘N D‘DEKA OUS KAI APOSTOLOUS ‘NOMASEN [Lc 6, 13] INA ‘SIN MET AUTOU KAI INA APOSTELL  AUTOUS K RUSSEIN 15 KAI EKHEIN EXOUSIAN EKBALLEIN TA DAIMONIA 16 {KAI EPOI SEN TOUS D‘DEKA} KAI EPETH KEN ONOMA T‘ SIM‘NI PETRON [Mc 3, 14-16] 14 SIM‘NA ON KAI ‘NOMASEN PETRON KAI ANDREAN TON ADELPHON AUTOU [Lc 6, 14] 17 KAI IAK‘BON TON TOU ZEBEDAIOU KAI I‘ANN N TON ADELPHON TOU IAK‘BOU KAI EPETH KEN AUTOIS ONOMA{TA} BOAN RGES O ESTIN UIOI BRONT S 18 [...] KAI PHILIPPON KAI BARTHOLOMAION KAI MATHTHAION KAI TH‘MAN KAI IAK‘BON TON TOU ALPHAIOU [Mc 3, 17-18] 16 KAI IOUDAN [Lc 6, 16] THADDAION [Mc 3, 18] IAK‘BOU [Lc 6, 16] KAI SIM‘NA TON KANANAION [Mc 3, 18] TON KALOUMENON Z L‘T N 16 [...] KAI IOUDAN ISKARI‘TH OS EGENETO PRODOT S [Lc 6, 15-16] OS KAI PARED‘KEN AUTON [Mc 3, 19] 17 KAI KATABAS MET AUT‘N EST  EPI TOPOU PEDINOU KAI OKHLOS POLUS MATH T‘N AUTOU KAI PL THOS POLU TOU LAOU APO PAS S T S IOUDAIAS KAI IEROUSAL M KAI T S PARALIOU TUROU KAI SID‘NOS 18 OI  LTHON AKOUSAI AUTOU KAI IATH NAI APO T‘N NOS‘N AUT‘N KAI OI ENOKHLOUMENOI APO PNEUMAT‘N AKATHART‘N ETHERAPEUONTO 19 KAI PAS O OKHLOS EZ TOUN APTESTHAI AUTOU OTI DUNAMIS PAR AUTOU EX RKHETO KAI IATO PANTAS [Lc 6, 17-19]

| Mt 5, 1-12 | Lc 6, 20-23 |

1 ID‘N DE TOUS OKHLOUS ANEB  EIS TO OROS KAI KATHISANTOS AUTOU PROS LTHAN AUT‘ OI MATH TAI AUTOU [Mt 5, 1] 20 KAI AUTOS EPARAS TOUS OPHTHALMOUS AUTOU EIS TOUS MATH TAS AUTOU [Lc 6, 20] 2 KAI ANOIXAS TO STOMA AUTOU EDIDASKEN AUTOUS [Mt 5, 2] ELEGEN [Lc 6, 20] LEG‘N 3 MAKARIOI OI PT‘KHOI T‘ PNEUMATI [Mt 5, 2-3] OTI UMETERA ESTIN   BASILEIA TOU THEOU [Lc 6, 20] (OTI AUT‘N ESTIN   BASILEIA T‘N OURAN‘N) 4 MAKARIOI OI PENTHOUNTES OTI AUTOI PARAKL TH SONTAI 5 MAKARIOI OI PRAEIS OTI AUTOI KL RONOM SOUSIN T N G N 6 MAKARIOI OI PEIN‘NTES KAI DIPS‘NTES T N DIKAIOSUN N [Mt 5, 3-6] NUN OTI KHORTASTH SESTHE [Lc 6, 21] (OTI AUTOI KHORTASTH SONTAI [Mt 5, 6]) MAKARIOI OI KLAIONTES NUN OTI GELASETE [Lc 6, 21] 7 MAKARIOI OI ELE MONES OTI AUTOI ELE TH SONTAI 8 MAKARIOI OI KATHAROI T  KARDIA OTI AUTOI TON THEON OPSONTAI 9 MAKARIOI OI EIR NOPOIOI OTI AUTOI UIOI THEOU KL TH SONTAI 10 MAKARIOI OI DEDI‘GMENOI ENEKEN DIKAIOSUN S OTI AUT‘N ESTIN   BASILEIA T‘N OURAN‘N [Mt 5, 7-10] 22 MAKARIOI ESTE OTAN MIS S‘SIN UMAS OI ANTHR‘POI KAI OTAN APHORIS‘SIN UMAS KAI [Lc 6, 22] ONEIDIS‘SIN UMAS KAI DI‘X‘SIN KAI EIP‘SIN PAN PON RON KATH UM‘N {PSEUDOMENOI} [Mt 5, 11] KAI EKBAL‘SIN TO ONOMA UM‘N ‘S PON RON [Lc 6, 22] ENEKEN EMOU [Mt 5, 11] (ENEKA) TOU UIOU TOU ANTHR‘POU [Lc 6, 22] 12 KHAIRETE [Mt 5, 12] 23 (KHAR TE) EN EKEIN  T   MERA KAI SKIRT SATE [Lc 6, 23] (AGALLIASTHE) OTI [Mt 5, 12] IDOU GAR [Lc 6, 23] O MISTHOS UM‘N POLUS EN TOIS OURANOIS [Mt 5, 12] (EN T‘ OURAN‘) KATA TA AUTA GAR EPOIOUN TOIS PROPH TAIS OI PATERES AUT‘N [Lc 6, 23] OUT‘S GAR EDI‘XAN TOUS PROPH TAS TOUS PRO UM‘N [Mt 5, 12]

| Lc 6, 24-26 |

24 PL N OUAI UMIN TOIS PLOUSIOIS OTI APEKHETE T N PARAKL SIN UM‘N 25 OUAI UMIN OI EMPEPL SMENOI NUN OTI PEINASETE OUAI OI GEL‘NTES NUN OTI PENTH SETE KAI KLAUSETE 26 OUAI OTAN UMAS KAL‘S EIP‘SIN PANTES OI ANTHR‘POI KATA TA AUTA GAR EPOIOUN TOIS PSEUDOPROPH TAIS OI PATERES AUT‘N [Lc 6, 24-26]

| Mt 5, 13 |

13 UMEIS ESTE TO ALAS T S G S EAN DE TO ALAS M‘RANTH  EN TINI ALISTH SETAI EIS OUDEN ISKHUEI ETI EI M  BL THEN EX‘ KATAPATEISTHAI UPO T‘N ANTHR‘P‘N [Mt 5, 13]

| Mt 5, 14-16 |

14 UMEIS ESTE TO PH‘S TOU KOSMOU OU DUNATAI POLIS KRUB NAI EPAN‘ OROUS KEIMEN  15 OUDE KAIOUSIN LUKHNON KAI TITHEASIN AUTON UPO TON MODION ALL EPI T N LUKHNIAN KAI LAMPEI PASIN TOIS EN T  OIKIA 16 OUT‘S LAMPSAT‘ TO PH‘S UM‘N EMPROSTHEN T‘N ANTHR‘P‘N OP‘S ID‘SIN UM‘N TA KALA ERGA KAI DOXAS‘SIN TON PATERA UM‘N TON EN TOIS OURANOIS [Mt 5, 14-16]

| Mt 5, 17-20 |

17 M  NOMIS TE OTI  LTHON KATALUSAI TON NOMON   TOUS PROPH TAS OUK  LTHON KATALUSAI ALLA PL R‘SAI 18 AM N GAR LEG‘ UMIN E‘S AN PARELTH  O OURANOS KAI   G  I‘TA EN   MIA KERAIA OU M  PARELTH  APO TOU NOMOU E‘S AN PANTA GEN TAI 19 OS EAN OUN LUS  MIAN T‘N ENTOL‘N TOUT‘N T‘N ELAKHIST‘N KAI DIDAX  OUT‘S TOUS ANTHR‘POUS ELAKHISTOS KL TH SETAI EN T  BASILEIA T‘N OURAN‘N OS D AN POI S  KAI DIDAX  OUTOS MEGAS KL TH SETAI EN T  BASILEIA T‘N OURAN‘N 20 LEG‘ GAR UMIN OTI EAN M  PERISSEUS  UM‘N   DIKAIOSUN  PLEION T‘N GRAMMATE‘N KAI PHARISAI‘N OU M  EISELTH TE EIS T N BASILEIAN T‘N OURAN‘N [Mt, 5, 17-20]

| Mt 5, 21-26 |

21  KOUSATE OTI ERRETH  TOIS ARKHAIOIS OU PHONEUSEIS OS D AN PHONEUS  ENOKHOS ESTAI T  KRISEI 22 EG‘ DE LEG‘ UMIN OTI PAS O ORGIZOMENOS T‘ ADELPH‘ AUTOU ENOKHOS ESTAI T  KRISEI OS D AN EIP  T‘ ADELPH‘ AUTOU RAKA ENOKHOS ESTAI T‘ SUNEDRI‘ OS D AN EIP  M‘RE ENOKHOS ESTAI EIS T N GEENNAN TOU PUROS 23 EAN OUN PROSPHER S TO D‘RON SOU EPI TO THUSIAST RION KAKEI MN STH S OTI O ADELPHOS SOU EKHEI TI KATA SOU 24 APHES EKEI TO D‘RON SOU EMPROSTHEN TOU THUSIAST RIOU KAI UPAGE PR‘TON DIALLAG THI T‘ ADELPH‘ SOU KAI TOTE ELTH‘N PROSPHERE TO D‘RON SOU 25 ISTHI EUNO‘N T‘ ANTIDIK‘ SOU TAKHU E‘S OTOU EI MET AUTOU EN T  OD‘ M POTE SE PARAD‘ O ANTIDIKOS T‘ KRIT  KAI O KRIT S T‘ UP RET  KAI EIS PHULAK N BL TH S  26 AM N LEG‘ SOI OU M  EXELTH S EKEITHEN E‘S AN APOD‘S TON ESKHATON KODRANT N [Mt 5, 21-26]

| Mt 5, 27-30 |

27  KOUSATE OTI ERRETH  OU MOIKHEUSEIS 28 EG‘ DE LEG‘ UMIN OTI PAS O BLEP‘N GUNAIKA PROS TO EPITHUM SAI AUT N  D  EMOIKHEUSEN AUT N EN T  KARDIA AUTOU 29 EI DE O OPHTHALMOS SOU O DEXIOS SKANDALIZEI SE EXELE AUTON KAI BALE APO SOU SUMPHEREI GAR SOI INA APOL TAI EN T‘N MEL‘N SOU KAI M  OLON TO S‘MA SOU BL TH  EIS GEENNAN 30 KAI EI   DEXIA SOU KHEIR SKANDALIZEI SE EKKOPSON AUT N KAI BALE APO SOU SUMPHEREI GAR SOI INA APOL TAI EN T‘N MEL‘N SOU KAI M  OLON TO S‘MA SOU EIS GEENNAN APELTH  [Mt 5, 27-30]

| Mt 5, 31-32 |

31 ERRETH  DE OS AN APOLUS  T N GUNAIKA AUTOU DOT‘ AUT  APOSTASION 32 EG‘ DE LEG‘ UMIN OTI PAS O APOLU‘N T N GUNAIKA AUTOU PAREKTOS LOGOU PORNEIAS POIEI AUT N MOIKHEUTH NAI KAI OS EAN APOLELUMEN N GAM S  MOIKHATAI [Mt 5, 31-32]

| Mt 5, 33-37 |

33 PALIN  KOUSATE OTI ERRETH  TOIS ARKHAIOIS OUK EPIORK SEIS APOD‘SEIS DE T‘ KURI‘ TOUS ORKOUS SOU 34 EG‘ DE LEG‘ UMIN M  OMOSAI OL‘S M TE EN T‘ OURAN‘ OTI THRONOS ESTIN TOU THEOU 35 M TE EN T  G  OTI UPOPODION ESTIN T‘N POD‘N AUTOU M TE EIS IEROSOLUMA OTI POLIS ESTIN TOU MEGALOU BASILE‘S 36 M TE EN T  KEPHAL  SOU OMOS S OTI OU DUNASAI MIAN TRIKHA LEUK N POI SAI   MELAINAN 37 EST‘ DE O LOGOS UM‘N NAI NAI OU OU TO DE PERISSON TOUT‘N EK TOU PON ROU ESTIN [Mt 5, 33-37]

| Mt 5, 38-48 | Lc 6, 27-36 |

38  KOUSATE OTI ERRETH  OPHTHALMON ANTI OPHTHALMOU KAI ODONTA ANTI ODONTOS 39 EG‘ DE LEG‘ UMIN M  ANTIST NAI T‘ PON R‘ ALL OSTIS SE RAPIZEI EIS T N DEXIAN SIAGONA {SOU} STREPSON AUT‘ KAI T N ALL N 40 KAI T‘ THELONTI SOI KRITH NAI KAI TON KHIT‘NA SOU LABEIN APHES AUT‘ KAI TO IMATION 41 KAI OSTIS SE AGGAREUSEI MILION EN UPAGE MET AUTOU DUO 42 T‘ AITOUNTI SE DOS KAI TON THELONTA APO SOU DANISASTHAI M  APOSTRAPH S 43  KOUSATE OTI ERRETH  AGAP SEIS TON PL SION SOU KAI MIS SEIS TON EKHTHRON SOU [Mt 5, 38-43] 27 ALLA [Lc 6, 27] 44 EG‘ DE LEG‘ UMIN [Mt 5, 44] TOIS AKOUOUSIN AGAPATE TOUS EKHTHROUS UM‘N KAL‘S POIEITE TOIS MISOUSIN UMAS 28 EULOGEITE TOUS KATAR‘MENOUS UMAS [Lc 6, 27-28] KAI PROSEUKHESTHE [Mt 5, 44] PERI T‘N EP REAZONT‘N UMAS [Lc 6, 28] [KAI] UPER T‘N DI‘KONT‘N UMAS [Mt 5, 44] 29 T‘ TUPTONTI SE EPI T N SIAGONA PAREKHE KAI T N ALL N KAI APO TOU AIRONTOS SOU TO IMATION KAI TON KHIT‘NA M  K‘LUS S 30 PANTI AITOUNTI SE DIDOU KAI APO TOU AIRONTOS TA SA M  APAITEI 31 KAI KATH‘S THELETE INA POI‘SIN UMIN OI ANTHR‘POI POIEITE AUTOIS OMOI‘S [Lc 6, 29-31] 45 OP‘S GEN STHE UIOI TOU PATROS UM‘N TOU EN OURANOIS OTI TON  LION AUTOU ANATELLEI EPI PON ROUS KAI AGATHOUS KAI BREKHEI EPI DIKAIOUS KAI ADIKOUS [Mt 5, 45] 32 KAI [Lc 6, 32] 46 EAN GAR AGAP S TE [Mt 5, 46] (EI AGAPATE [Lc 6, 32]) TOUS AGAP‘NTAS UMAS [Mt 5, 46] POIA UMIN KHARIS ESTIN [Lc 6, 32] (TINA MISTHON EKHETE) OUKHI KAI OI TEL‘NAI TO AUTO POIOUSIN [Mt 5, 46] KAI GAR OI AMART‘LOI TOUS AGAP‘NTAS AUTOUS AGAP‘SIN 33 KAI {GAR} EAN AGATHOPOI TE TOUS AGATHOPOIOUNTAS UMAS POIA UMIN KHARIS ESTIN KAI OI AMART‘LOI TO AUTO POIOUSIN 34 KAI EAN DANIS TE PAR ‘N ELPIZETE LABEIN POIA UMIN KHARIS {ESTIN} KAI AMART‘LOI AMART‘LOIS DANIZOUSIN INA APOLAB‘SIN TA ISA [Lc 6, 32-34] 47 KAI EAN ASPAS STHE TOUS ADELPHOUS UM‘N MONON TI PERISSON POIEITE OUKHI KAI OI ETHNIKOI TO AUTO POIOUSIN [Mt 5, 47] 35 PL N AGAPATE TOUS EKHTHROUS UM‘N KAI AGATHOPOIEITE KAI DANIZETE M DEN APELPIZONTES KAI ESTAI O MISTHOS UM‘N POLUS KAI ESESTHE UIOI UPSISTOU OTI AUTOS KHR STOS ESTIN EPI TOUS AKHARISTOUS KAI PON ROUS 36 GINESTHE OIKTIRMONES KATH‘S {KAI} O PAT R UM‘N OIKTIRM‘N ESTIN [Lc 6, 35-36] 48 ESESTHE OUN UMEIS TELEIOI ‘S O PAT R UM‘N O OURANIOS TELEIOS ESTIN [Mt 5, 48]

| Mt 6, 1-8 |

1 PROSEKHETE {DE} T N DIKAIOSUN N UM‘N M  POIEIN EMPROSTHEN T‘N ANTHR‘P‘N PROS TO THEATH NAI AUTOIS EI DE M  GE MISTHON OUK EKHETE PARA T‘ PATRI UM‘N T‘ EN TOIS OURANOIS 2 OTAN OUN POI S ELE MOSUN N M  SALPIS S EMPROSTHEN SOU ‘SPER OI UPOKRITAI POIOUSIN EN TAIS SUNAG‘GAIS KAI EN TAIS RUMAIS OP‘S DOXASTH‘SIN UPO T‘N ANTHR‘P‘N AM N LEG‘ UMIN APEKHOUSIN TON MISTHON AUT‘N 3 SOU DE POIOUNTOS ELE MOSUN N M  GN‘T‘   ARISTERA SOU TI POIEI   DEXIA SOU 4 OP‘S   SOU   ELE MOSUN  EN T‘ KRUPT‘ KAI O PAT R SOU O BLEP‘N EN T‘ KRUPT‘ APOD‘SEI SOI 5 KAI OTAN PROSEUKH STHE OUK ESESTHE ‘S OI UPOKRITAI OTI PHILOUSIN EN TAIS SUNAG‘GAIS KAI EN TAIS G‘NIAIS T‘N PLATEI‘N EST‘TES PROSEUKHESTHAI OP‘S PHAN‘SIN TOIS ANTHR‘POIS AM N LEG‘ UMIN APEKHOUSIN TON MISTHON AUT‘N 6 SU DE OTAN PROSEUKH  EISELTHE EIS TO TAMEION SOU KAI KLEISAS T N THURAN SOU PROSEUXAI T‘ PATRI SOU T‘ EN T‘ KRUPT‘ KAI O PAT R SOU O BLEP‘N EN T‘ KRUPT‘ APOD‘SEI SOI 7 PROSEUKHOMENOI DE M  BATTALOG S TE ‘SPER OI ETHNIKOI DOKOUSIN GAR OTI EN T  POLULOGIA AUT‘N EISAKOUSTH SONTAI 8 M  OUN OMOI‘TH TE AUTOIS OIDEN GAR O PAT R UM‘N ‘N KHREIAN EKHETE PRO TOU UMAS AIT SAI AUTON [Mt 6, 1-8]

| Mt 6, 9-15 |

9 OUT‘S OUN PROSEUKHESTHE UMEIS PATER  M‘N O EN TOIS OURANOIS AGIASTH T‘ TO ONOMA SOU 10 ELTHET‘   BASILEIA SOU GEN TH T‘ TO THEL MA SOU ‘S EN OURAN‘ KAI EPI G S 11 TON ARTON  M‘N TON EPIOUSION DOS  MIN S MERON 12 KAI APHES  MIN TA OPHEIL MATA  M‘N ‘S KAI  MEIS APH KAMEN TOIS OPHEILETAIS  M‘N 13 KAI M  EISENEGK S  MAS EIS PEIRASMON ALLA RUSAI  MAS APO TOU PON ROU 14 EAN GAR APH TE TOIS ANTHR‘POIS TA PARAPT‘MATA AUT‘N APH SEI KAI UMIN O PAT R UM‘N O OURANIOS 15 EAN DE M  APH TE TOIS ANTHR‘POIS OUDE O PAT R UM‘N APH SEI TA PARAPT‘MATA UM‘N [Mt 6, 9-15]

| Mt 6, 16-18 |

16 OTAN DE N STEU TE M  GINESTHE ‘S OI UPOKRITAI SKUTHR‘POI APHANIZOUSIN GAR TA PROS‘PA AUT‘N OP‘S PHAN‘SIN TOIS ANTHR‘POIS N STEUONTES AM N LEG‘ UMIN APEKHOUSIN TON MISTHON AUT‘N 17 SU DE N STEU‘N ALEIPSAI SOU T N KEPHAL N KAI TO PROS‘PON SOU NIPSAI 18 OP‘S M  PHAN S TOIS ANTHR‘POIS N STEU‘N ALLA T‘ PATRI SOU T‘ EN T‘ KRUPHAI‘ KAI O PAT R SOU O BLEP‘N EN T‘ KRUPHAI‘ APOD‘SEI SOI [Mt 6, 16-18]

| Mt 6, 19-21 |

19 M  TH SAURIZETE UMIN TH SAUROUS EPI T S G S OPOU S S KAI BR‘SIS APHANIZEI KAI OPOU KLEPTAI DIORUSSOUSIN KAI KLEPTOUSIN 20 TH SAURIZETE DE UMIN TH SAUROUS EN OURAN‘ OPOU OUTE S S OUTE BR‘SIS APHANIZEI KAI OPOU KLEPTAI OU DIORUSSOUSIN OUDE KLEPTOUSIN 21 OPOU GAR ESTIN O TH SAUROS SOU EKEI ESTAI KAI   KARDIA SOU [Mt 6, 19-21]

| Mt 6, 22-23 |

22 O LUKHNOS TOU S‘MATOS ESTIN O OPHTHALMOS EAN OUN   O OPHTHALMOS SOU APLOUS OLON TO S‘MA SOU PH‘TEINON ESTAI 23 EAN DE O OPHTHALMOS SOU PON ROS   OLON TO S‘MA SOU SKOTEINON ESTAI EI OUN TO PH‘S TO EN SOI SKOTOS ESTIN TO SKOTOS POSON [Mt 6, 22-23]

| Mt 6, 24 |

24 OUDEIS DUNATAI DUSI KURIOIS DOULEUEIN   GAR TON ENA MIS SEI KAI TON ETERON AGAP SEI   ENOS ANTHEXETAI KAI TOU ETEROU KATAPHRON SEI OU DUNASTHE THE‘ DOULEUEIN KAI MAM‘NA [Mt 6, 24]

| Mt 6, 25-34 |

25 DIA TOUTO LEG‘ UMIN M  MERIMNATE T  PSUKH  UM‘N TI PHAG TE {  TI PI TE} M DE T‘ S‘MATI UM‘N TI ENDUS STHE OUKHI   PSUKH  PLEION ESTIN T S TROPH S KAI TO S‘MA TOU ENDUMATOS 26 EMBLEPSATE EIS TA PETEINA TOU OURANOU OTI OU SPEIROUSIN OUDE THERIZOUSIN OUDE SUNAGOUSIN EIS APOTH KAS KAI O PAT R UM‘N O OURANIOS TREPHEI AUTA OUKH UMEIS MALLON DIAPHERETE AUT‘N 27 TIS DE EX UM‘N MERIMN‘N DUNATAI PROSTHEINAI EPI T N  LIKIAN AUTOU P KHUN ENA 28 KAI PERI ENDUMATOS TI MERIMNATE KATAMATHETE TA KRINA TOU AGROU P‘S AUXANOUSIN OU KOPI‘SIN OUDE N THOUSIN 29 LEG‘ DE UMIN OTI OUDE SOLOM‘N EN PAS  T  DOX  AUTOU PERIEBALETO ‘S EN TOUT‘N 30 EI DE TON KHORTON TOU AGROU S MERON ONTA KAI AURION EIS KLIBANON BALLOMENON O THEOS OUT‘S AMPHIENNUSIN OU POLL‘ MALLON UMAS OLIGOPISTOI 31 M  OUN MERIMN S TE LEGONTES TI PHAG‘MEN   TI PI‘MEN   TI PERIBAL‘METHA 32 PANTA GAR TAUTA TA ETHN  EPIZ TOUSIN OIDEN GAR O PAT R UM‘N O OURANIOS OTI KHR ZETE TOUT‘N APANT‘N 33 Z TEITE DE PR‘TON T N BASILEIAN {TOU THEOU} KAI T N DIKAIOSUN N AUTOU KAI TAUTA PANTA PROSTETH SETAI UMIN 34 M  OUN MERIMN S TE EIS T N AURION   GAR AURION MERIMN SEI EAUT S ARKETON T   MERA   KAKIA AUT S [Mt 6, 25-34]

| Mt 7, 1-5 | Lc 6, 37-42 |

37 KAI M  KRINETE [Lc 6, 37] INA M  KRITH TE [Mt 7, 1] KAI OU M  KRITH TE [Lc 6, 37] 2 EN ‘ GAR KRIMATI KRINETE KRITH SESTHE KAI EN ‘ METR‘ METREITE METR TH SETAI UMIN [Mt 7, 2] KAI M  KATADIKAZETE KAI OU M  KATADIKASTH TE APOLUETE KAI APOLUTH SESTHE 38 DIDOTE KAI DOTH SETAI UMIN METRON KALON PEPIESMENON SESALEUMENON UPEREKKHUNNOMENON D‘SOUSIN EIS TON KOLPON UM‘N ‘ GAR METR‘ METREITE ANTIMETR TH SETAI UMIN 39 EIPEN DE KAI PARABOL N AUTOIS M TI DUNATAI TUPHLOS TUPHLON OD GEIN OUKHI AMPHOTEROI EIS BOTHUNON EMPESOUNTAI 40 OUK ESTIN MATH T S UPER TON DIDASKALON KAT RTISMENOS DE PAS ESTAI ‘S O DIDASKALOS AUTOU 41 TI DE BLEPEIS TO KARPHOS TO EN T‘ OPHTHALM‘ TOU ADELPHOU SOU T N DE DOKON T N EN T‘ [Lc 6, 37-41] S‘ [Mt 7, 3] IDI‘ OPHTHALM‘ OU KATANOEIS 42 P‘S DUNASAI LEGEIN [Lc 6, 41-42] 4   P‘S EREIS T‘ ADELPH‘ SOU [Mt 7, 4] ADELPHE APHES EKBAL‘ TO KARPHOS TO EN T‘ OPHTHALM‘ SOU [Lc 6, 42] EK TOU OPHTHALMOU SOU KAI IDOU   DOKOS EN T‘ OPHTHALM‘ SOU [Mt 7, 4] AUTOS T N EN T‘ OPHTHALM‘ SOU DOKON OU BLEP‘N UPOKRITA EKBALE PR‘TON T N DOKON EK TOU OPHTHALMOU SOU KAI TOTE DIABLEPSEIS TO KARPHOS TO EN T‘ OPHTHALM‘ TOU ADELPHOU SOU [Lc 6, 42] EKBALEIN TO KARPHOS EK TOU OPHTHALMOU TOU ADELPHOU SOU [Mt 7, 5]

| Mt 7, 6 |

6 M  D‘TE TO AGION TOIS KUSIN M DE BAL TE TOUS MARGARITAS UM‘N EMPROSTHEN T‘N KHOIR‘N M POTE KATAPAT SOUSIN AUTOUS EN TOIS POSIN AUT‘N KAI STRAPHENTES R X‘SIN UMAS [Mt 7, 6]

| Mt 7, 7-12 |

7 AITEITE KAI DOTH SETAI UMIN Z TEITE KAI EUR SETE KROUETE KAI ANOIG SETAI UMIN 8 PAS GAR O AIT‘N LAMBANEI KAI O Z T‘N EURISKEI KAI T‘ KROUONTI ANOIG SETAI 9   TIS ESTIN EX UM‘N ANTHR‘POS ON AIT SEI O UIOS AUTOU ARTON M  LITHON EPID‘SEI AUT‘ 10   KAI IKHTHUN AIT SEI M  OPHIN EPID‘SEI AUT‘ 11 EI OUN UMEIS PON ROI ONTES OIDATE DOMATA AGATHA DIDONAI TOIS TEKNOIS UM‘N POS‘ MALLON O PAT R UM‘N O EN TOIS OURANOIS D‘SEI AGATHA TOIS AITOUSIN AUTON 12 PANTA OUN OSA EAN THEL TE INA POI‘SIN UMIN OI ANTHR‘POI OUT‘S KAI UMEIS POIEITE AUTOIS OUTOS GAR ESTIN O NOMOS KAI OI PROPH TAI [Mt 7, 7-12]

| Mt 7, 13-14 |

13 EISELTHATE DIA T S STEN S PUL S OTI PLATEIA   PUL  KAI EURUKH‘ROS   ODOS   APAGOUSA EIS T N AP‘LEIAN KAI POLLOI EISIN OI EISERKHOMENOI DI AUT S 14 TI STEN    PUL  KAI TETHLIMMEN    ODOS   APAGOUSA EIS T N Z‘ N KAI OLIGOI EISIN OI EURISKONTES AUT N [Mt 7, 13-14]

| Mt 7, 15-20 | Lc 6, 43-45 |

15 PROSEKHETE APO T‘N PSEUDOPROPH T‘N OITINES ERKHONTAI PROS UMAS EN ENDUMASIN PROBAT‘N ES‘THEN DE EISIN LUKOI ARPAGES 16 APO T‘N KARP‘N AUT‘N EPIGN‘SESTHE AUTOUS [Mt 7, 15-16] 43 OU GAR ESTIN DENDRON KALON POIOUN KARPON SAPRON OUDE PALIN DENDRON SAPRON POIOUN KARPON KALON 44 EKASTON GAR DENDRON EK TOU IDIOU KARPOU GIN‘SKETAI [Lc 6, 43-44] M TI SULLEGOUSIN APO AKANTH‘N STAPHULAS   APO TRIBOL‘N SUKA [Mt 7, 16] OU GAR EX AKANTH‘N SULLEGOUSIN SUKA OUDE EK BATOU STAPHUL N TRUG‘SIN [Lc 6, 44] 17 OUT‘S PAN DENDRON AGATHON KARPOUS KALOUS POIEI TO DE SAPRON DENDRON KARPOUS PON ROUS POIEI 18 OU DUNATAI DENDRON AGATHON KARPOUS PON ROUS POIEIN OUDE DENDRON SAPRON KARPOUS KALOUS POIEIN 19 PAN DENDRON M  POIOUN KARPON KALON EKKOPTETAI KAI EIS PUR BALLETAI 20 ARA GE APO T‘N KARP‘N AUT‘N EPIGN‘SESTHE AUTOUS [Mt 7, 17-20] 45 O AGATHOS ANTHR‘POS EK TOU AGATHOU TH SAUROU T S KARDIAS PROPHEREI TO AGATHON KAI O PON ROS EK TOU PON ROU PROPHEREI TO PON RON EK GAR PERISSEUMATOS KARDIAS LALEI TO STOMA AUTOU [Lc 6, 45]

| Mt 7, 21-23 | Lc 6, 46 |

46 TI DE ME KALEITE KURIE KURIE KAI OU POIEITE A LEG‘ [Lc 6, 46] 21 OU PAS O LEG‘N MOI KURIE KURIE EISELEUSETAI EIS T N BASILEIAN T‘N OURAN‘N ALL O POI‘N TO THEL MA TOU PATROS MOU TOU EN TOIS OURANOIS 22 POLLOI EROUSIN MOI EN EKEIN  T   MERA KURIE KURIE OU T‘ S‘ ONOMATI EPROPH TEUSAMEN KAI T‘ S‘ ONOMATI DAIMONIA EXEBALOMEN KAI T‘ S‘ ONOMATI DUNAMEIS POLLAS EPOI SAMEN 23 KAI TOTE OMOLOG S‘ AUTOIS OTI OUDEPOTE EGN‘N UMAS APOKH‘REITE AP EMOU OI ERGAZOMENOI T N ANOMIAN [Mt 7, 21-23]

| Mt 7, 24-27 | Lc 6, 47-49 |

47 PAS O ERKHOMENOS PROS ME KAI AKOU‘N MOU T‘N LOG‘N KAI POI‘N AUTOUS UPODEIX‘ UMIN TINI ESTIN OMOIOS [Lc 6, 47] 24 PAS OUN OSTIS AKOUEI MOU TOUS LOGOUS TOUTOUS KAI POIEI AUTOUS OMOI‘TH SETAI ANDRI PHRONIM‘ OSTIS ‘KODOM SEN AUTOU T N OIKIAN EPI T N PETRAN [Mt 7, 24] 48 OMOIOS ESTIN ANTHR‘P‘ OIKODOMOUNTI OIKIAN OS ESKAPSEN KAI EBATHUNEN KAI ETH KEN THEMELION EPI T N PETRAN [Lc 6, 48] 25 KAI KATEB    BROKH  KAI  LTHON OI POTAMOI KAI EPNEUSAN OI ANEMOI KAI PROSEPESAN T  OIKIA EKEIN  [Mt 7, 25] PL MMUR S DE GENOMEN S PROSER XEN O POTAMOS T  OIKIA EKEIN  KAI OUK ISKHUSEN SALEUSAI AUT N [Lc 6, 48] KAI OUK EPESEN [Mt 7, 25] DIA TO KAL‘S OIKODOM STHAI AUT N [Lc 6, 48] TETHEMELI‘TO GAR EPI T N PETRAN 26 KAI PAS O AKOU‘N MOU TOUS LOGOUS TOUTOUS KAI M  POI‘N AUTOUS OMOI‘TH SETAI ANDRI M‘R‘ OSTIS ‘KODOM SEN AUTOU T N OIKIAN EPI T N AMMON [Mt 7, 25-26] 49 O DE AKOUSAS KAI M  POI SAS OMOIOS ESTIN ANTHR‘P‘ OIKODOM SANTI OIKIAN EPI T N G N KH‘RIS THEMELIOU [Lc 6, 49] 27 KAI KATEB    BROKH  KAI  LTHON OI POTAMOI KAI EPNEUSAN OI ANEMOI KAI PROSEKOPSAN T  OIKIA EKEIN  [Mt 7, 27]   PROSER XEN O POTAMOS KAI EUTHUS SUNEPESEN [Lc 6, 49] (EPESEN [Mt 7, 27]) KAI EGENETO TO R GMA T S OIKIAS EKEIN S MEGA [Lc 6, 49] KAI  N   PT‘SIS AUT S MEGAL  [Mt 7, 27]

| Mt 7, 28-29; 8, 1 | Lc 7, 1a |

28 KAI EGENETO OTE ETELESEN O I SOUS TOUS LOGOUS TOUTOUS EXEPL SSONTO OI OKHLOI EPI T  DIDAKH  AUTOU 29  N GAR DIDASK‘N AUTOUS ‘S EXOUSIAN EKH‘N KAI OUKH ‘S OI GRAMMATEIS AUT‘N 1 KATABANTOS DE AUTOU APO TOU OROUS  KOLOUTH SAN AUT‘ OKHLOI POLLOI [Mt 7, 28-29; 8, 1]

| Mt 8, 5-13 | Lc 7, 1-10 |

1 EPEID  EPL R‘SEN PANTA TA R MATA AUTOU EIS TAS AKOAS TOU LAOU EIS LTHEN EIS KAPHARNAOUM 2 EKATONTARKHOU DE TINOS DOULOS KAK‘S EKH‘N  MELLEN TELEUTAN OS  N AUT‘ ENTIMOS 3 AKOUSAS DE PERI TOU I SOU [Lc 7, 1-3] 5 EISELTHONTOS DE AUTOU EIS KAPHARNAOUM [Mt 8, 5] APESTEILEN PROS AUTON PRESBUTEROUS T‘N IOUDAI‘N ER‘T‘N AUTON OP‘S ELTH‘N DIAS‘S  TON DOULON AUTOU [Lc 7, 3] (/ PROS LTHEN AUT‘ EKATONTARKHOS PARAKAL‘N AUTON 6 KAI LEG‘N) KURIE O PAIS MOU BEBL TAI EN T  OIKIA PARALUTIKOS DEIN‘S BASANIZOMENOS [Mt 8, 5-6] 4 OI DE PARAGENOMENOI PROS TON I SOUN PAREKALOUN AUTON SPOUDAI‘S LEGONTES OTI AXIOS ESTIN ‘ PAREX  TOUTO 5 AGAPA GAR TO ETHNOS  M‘N KAI T N SUNAG‘G N AUTOS ‘KODOM SEN  MIN [Lc 7, 4-5] 7 KAI LEGEI AUT‘ EG‘ ELTH‘N THERAPEUS‘ AUTON [Mt 8, 7] 6 O DE I SOUS EPOREUETO SUN AUTOIS  D  DE AUTOU OU MAKRAN APEKHONTOS APO T S OIKIAS EPEMPSEN PHILOUS O EKATONTARKH S LEG‘N AUT‘ [Lc 7, 6] (/ 8 KAI APOKRITHEIS O EKATONTARKHOS EPH  [Mt 8, 8]) KURIE M  SKULLOU OU GAR IKANOS EIMI INA UPO T N STEG N MOU EISELTH S 7 DIO OUDE EMAUTON  XI‘SA PROS SE ELTHEIN [Lc 7, 6-7] ALLA MONON EIPE LOG‘ KAI IATH SETAI [Mt 8, 8] (IATH T‘) O PAIS MOU 8 KAI GAR EG‘ ANTHR‘POS EIMI UPO EXOUSIAN TASSOMENOS EKH‘N UP EMAUTON STRATI‘TAS KAI LEG‘ TOUT‘ POREUTH TI KAI POREUETAI KAI ALL‘ ERKHOU KAI ERKHETAI KAI T‘ DOUL‘ MOU POI SON TOUTO KAI POIEI 9 AKOUSAS DE TAUTA O I SOUS ETHAUMASEN AUTON KAI STRAPHEIS T‘ AKOLOUTHOUNTI AUT‘ OKHL‘ EIPEN [Lc 7, 7-9] TOIS AKOLOUTHOUSIN AM N LEG‘ UMIN PAR OUDENI [Mt 8, 10] OUDE EN T‘ ISRA L TOSAUT N PISTIN EURON [Lc 7, 9] 11 LEG‘ DE UMIN OTI POLLOI APO ANATOL‘N KAI DUSM‘N  XOUSIN KAI ANAKLITH SONTAI META ABRAAM KAI ISAAK KAI IAK‘B EN T  BASILEIA T‘N OURAN‘N 12 OI DE UIOI T S BASILEIAS EKBL TH SONTAI EIS TO SKOTOS TO EX‘TERON EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS T‘N ODONT‘N 13 KAI EIPEN O I SOUS T‘ EKATONTARKH  UPAGE ‘S EPISTEUSAS GEN TH T‘ SOI KAI IATH  O PAIS {AUTOU} EN T  ‘RA EKEIN  [Mt 8, 11-13] 10 KAI UPOSTREPSANTES EIS TON OIKON OI PEMPHTHENTES EURON TON DOULON UGIAINONTA [Lc 7, 10]

| Lc 7, 11-17 |

11 KAI EGENETO EN T‘ EX S EPOREUTH  EIS POLIN KALOUMEN N NAIN KAI SUNEPOREUONTO AUT‘ OI MATH TAI AUTOU KAI OKHLOS POLUS 12 ‘S DE  GGISEN T  PUL  T S POLE‘S KAI IDOU EXEKOMIZETO TETHN K‘S MONOGEN S UIOS T  M TRI AUTOU KAI AUT   N KH RA KAI OKHLOS T S POLE‘S IKANOS  N SUN AUT  13 KAI ID‘N AUT N O KURIOS ESPLAGKHNISTH  EP AUT  KAI EIPEN AUT  M  KLAIE 14 KAI PROSELTH‘N  PSATO T S SOROU OI DE BASTAZONTES EST SAN KAI EIPEN NEANISKE SOI LEG‘ EGERTH TI 15 KAI ANEKATHISEN O NEKROS KAI  RXATO LALEIN KAI ED‘KEN AUTON T  M TRI AUTOU 16 ELABEN DE PHOBOS PANTAS KAI EDOXAZON TON THEON LEGONTES OTI PROPH T S MEGAS  GERTH  EN  MIN KAI OTI EPESKEPSATO O THEOS TON LAON AUTOU 17 KAI EX LTHEN O LOGOS OUTOS EN OL  T  IOUDAIA PERI AUTOU KAI PAS  T  PERIKH‘R‘ [Lc 7, 11-17]

| Mt (11, 2-6 | Lc 7, 18-23 |

18 KAI AP GGEILAN I‘ANN  OI MATH TAI AUTOU PERI PANT‘N TOUT‘N [Lc 7, 18] 2 O DE I‘ANN S AKOUSAS EN T‘ DESM‘T RI‘ TA ERGA TOU KHRISTOU [Mt 11, 2] KAI PROSKALESAMENOS DUO TINAS T‘N MATH T‘N AUTOU [Lc 7, 18] PEMPSAS DIA T‘N MATH T‘N AUTOU [Mt 11, 2] 19 EPEMPSEN PROS TON KURION LEG‘N [Lc 7, 19] 3 (EIPEN) AUT‘ SU EI O ERKHOMENOS   ETERON [Mt 11, 3] (ALLON) PROSDOK‘MEN 20 PARAGENOMENOI DE PROS AUTON OI ANDRES EIPAN I‘ANN S O BAPTIST S APESTEILEN  MAS PROS SE LEG‘N SU EI O ERKHOMENOS   ALLON PROSDOK‘MEN 21 EN EKEIN  T  ‘RA ETHERAPEUSEN POLLOUS APO NOS‘N KAI MASTIG‘N KAI PNEUMAT‘N PON R‘N KAI TUPHLOIS POLLOIS EKHARISATO BLEPEIN [Lc 7, 19-21] 4 KAI APOKRITHEIS O I SOUS EIPEN AUTOIS POREUTHENTES APAGGEILATE I‘ANN  A AKOUETE KAI BLEPETE [Mt 11, 4] (A EIDETE KAI  KOUSATE) TUPHLOI ANABLEPOUSIN [Lc 7, 22] KAI KH‘LOI PERIPATOUSIN LEPROI KATHARIZONTAI KAI K‘PHOI AKOUOUSIN KAI NEKROI EGEIRONTAI KAI PT‘KHOI EUAGGELIZONTAI 6 KAI MAKARIOS ESTIN OS EAN M  SKANDALISTH  EN EMOI [Mt 11, 5-6]

| Mt 11, 7-15 | Lc 7, 24-30 |

24 APELTHONT‘N DE T‘N AGGEL‘N I‘ANNOU [Lc 7, 24] 7 TOUT‘N DE POREUOMEN‘N  RXATO O I SOUS LEGEIN TOIS OKHLOIS [Mt 11, 7] (PROS TOUS OKHLOUS) PERI I‘ANNOU TI EX LTHATE EIS T N ER MON THEASASTHAI KALAMON UPO ANEMOU SALEUOMENON 25 ALLA TI EX LTHATE IDEIN ANTHR‘PON EN MALAKOIS IMATIOIS  MPHIESMENON [Lc 7, 24-25] IDOU OI TA MALAKA PHOROUNTES [Mt 11, 8] OI EN IMATISM‘ ENDOX‘ KAI TRUPH  UPARKHONTES [Lc 7, 25] EN TOIS OIKOIS T‘N BASILE‘N [Mt 11, 8] (EN TOIS BASILEIOIS) EISIN [Lc 7, 25] 9 ALLA TI EX LTHATE IDEIN PROPH T N NAI LEG‘ UMIN KAI PERISSOTERON PROPH TOU 10 OUTOS ESTIN PERI OU GEGRAPTAI IDOU EG‘ APOSTELL‘ TON AGGELON MOU PRO PROS‘POU SOU OS KATASKEUASEI T N ODON SOU EMPROSTHEN SOU 11 AM N LEG‘ UMIN OUK EG GERTAI EN GENN TOIS GUNAIK‘N MEIZ‘N I‘ANNOU TOU BAPTISTOU [Mt 11, 9-11] MEIZ‘N EN GENN TOIS GUNAIK‘N I‘ANNOU OUDEIS ESTIN O DE MIKROTEROS EN T  BASILEIA TOU THEOU [Lc 7, 28] (EN T  BASILEIA T‘N OURAN‘N) MEIZ‘N AUTOU ESTIN 12 APO DE T‘N  MER‘N I‘ANNOU TOU BAPTISTOU E‘S ARTI   BASILEIA T‘N OURAN‘N BIAZETAI KAI BIASTAI ARPAZOUSIN AUT N 13 PANTES GAR OI PROPH TAI KAI O NOMOS E‘S I‘ANNOU EPROPH TEUSAN 14 KAI EI THELETE DEXASTHAI AUTOS ESTIN  LIAS O MELL‘N ERKHESTHAI 15 O EKH‘N ‘TA AKOUET‘ [Mt 11, 11-15] 29 KAI PAS O LAOS AKOUSAS KAI OI TEL‘NAI EDIKAI‘SAN TON THEON BAPTISTHENTES TO BAPTISMA I‘ANNOU 30 OI DE PHARISAIOI KAI OI NOMIKOI T N BOUL N TOU THEOU  THET SAN EIS EAUTOUS M  BAPTISTHENTES UP AUTOU [Lc 7, 29-30]

| Mt 11, 16-19 | Lc 7, 31-35 |

16 TINI DE OMOI‘S‘ T N GENEAN TAUT N [Mt 11, 16] 31 TINI OUN OMOI‘S‘ TOUS ANTHR‘POUS T S GENEAS TAUT S KAI TINI EISIN OMOIOI 32 OMOIOI EISIN [Lc 7, 31-32] (OMOIA ESTIN [Mt 11, 16]) PAIDIOIS TOIS [Lc 7, 32] EN TAIS AGORAIS [Mt 11, 16] (EN AGORA) KATH MENOIS KAI PROSPH‘NOUSIN ALL LOIS [Lc 7, 32] A PROSPH‘NOUNTA TOIS ETEROIS 17 LEGOUSIN [Mt 11, 16-17] (LEGEI)  UL SAMEN UMIN KAI OUK ‘RKH SASTHE [Lc 7, 32] ETHR N SAMEN KAI OUK EKOPSASTHE [Mt 11, 17] KAI OUK EKLAUSATE [Lc 7, 32] 18  LTHEN [Mt 11, 18] 33 (EL LUTHEN) GAR I‘ANN S O BAPTIST S M  [Lc 7, 33] (M TE [Mt 11, 18]) ESTHI‘N ARTON M TE PIN‘N OINON KAI LEGETE [Lc 7, 33] (LEGOUSIN) DAIMONION EKHEI 19  LTHEN [Mt 11, 18-19] 34 (EL LUTHEN) O UIOS TOU ANTHR‘POU ESTHI‘N KAI PIN‘N KAI LEGETE [Lc 7, 34] (LEGOUSIN [Mt 11, 19]) IDOU ANTHR‘POS PHAGOS KAI OINOPOT S PHILOS TEL‘N‘N KAI AMART‘L‘N 35 KAI EDIKAI‘TH    SOPHIA APO PANT‘N T‘N TEKN‘N AUT S [Lc 7, 34-35] APO T‘N ERG‘N AUT S [Mt 11, 19]

| Mt 11, 20-24 |

20 TOTE  RXATO ONEIDIZEIN TAS POLEIS EN AIS EGENONTO AI PLEISTAI DUNAMEIS AUTOU OTI OU METENO SAN 21 OUAI SOI KHORAZIN OUAI SOI B THSAIDA OTI EI EN TUR‘ KAI SID‘NI EGENONTO AI DUNAMEIS AI GENOMENAI EN UMIN PALAI AN EN SAKK‘ KAI SPOD‘ METENO SAN 22 PL N LEG‘ UMIN TUR‘ KAI SID‘NI ANEKTOTERON ESTAI EN  MERA KRISE‘S   UMIN 23 KAI SU KAPHARNAOUM M  E‘S OURANOU UPS‘TH S  E‘S ADOU KATAB S  OTI EI EN SODOMOIS EGEN TH SAN AI DUNAMEIS AI GENOMENAI EN SOI EMEINEN AN MEKHRI T S S MERON 24 PL N LEG‘ UMIN OTI G  SODOM‘N ANEKTOTERON ESTAI EN  MERA KRISE‘S   SOI [Mt 11, 20-24]

| Mt 11, 25-27 |

25 EN EKEIN‘ T‘ KAIR‘ APOKRITHEIS O I SOUS EIPEN EXOMOLOGOUMAI SOI PATER KURIE TOU OURANOU KAI T S G S OTI EKRUPSAS TAUTA APO SOPH‘N KAI SUNET‘N KAI APEKALUPSAS AUTA N PIOIS 26 NAI O PAT R OTI OUT‘S EUDOKIA EGENETO EMPROSTHEN SOU 27 PANTA MOI PAREDOTH  UPO TOU PATROS MOU KAI OUDEIS EPIGIN‘SKEI TON UION EI M  O PAT R OUDE TON PATERA TIS EPIGIN‘SKEI EI M  O UIOS KAI ‘ EAN BOUL TAI O UIOS APOKALUPSAI [Mt 11, 25-27]

| Mt 11, 28-30) |

28 DEUTE PROS ME PANTES OI KOPI‘NTES KAI PEPHORTISMENOI KAG‘ ANAPAUS‘ UMAS 29 ARATE TON ZUGON MOU EPH UMAS KAI MATHETE AP EMOU OTI PRAUS EIMI KAI TAPEINOS T  KARDIA KAI EUR SETE ANAPAUSIN TAIS PSUKHAIS UM‘N 30 O GAR ZUGOS MOU KHR STOS KAI TO PHORTION MOU ELAPHRON ESTIN [Mt 11, 28-30]

| Lc 7, 36-50 |

36  R‘TA DE TIS AUTON T‘N PHARISAI‘N INA PHAG  MET AUTOU KAI EISELTH‘N EIS TON OIKON TOU PHARISAIOU KATEKLITH  37 KAI IDOU GUN   TIS  N EN T  POLEI AMART‘LOS KAI EPIGNOUSA OTI KATAKEITAI EN T  OIKIA TOU PHARISAIOU KOMISASA ALABASTRON MUROU 38 KAI STASA OPIS‘ PARA TOUS PODAS AUTOU KLAIOUSA TOIS DAKRUSIN  RXATO BREKHEIN TOUS PODAS AUTOU KAI TAIS THRIXIN T S KEPHAL S AUT S EXEMASSEN KAI KATEPHILEI TOUS PODAS AUTOU KAI  LEIPHEN T‘ MUR‘ 39 ID‘N DE O PHARISAIOS O KALESAS AUTON EIPEN EN EAUT‘ LEG‘N OUTOS EI  N PROPH T S EGIN‘SKEN AN TIS KAI POTAP    GUN   TIS APTETAI AUTOU OTI AMART‘LOS ESTIN 40 KAI APOKRITHEIS O I SOUS EIPEN PROS AUTON SIM‘N EKH‘ SOI TI EIPEIN O DE DIDASKALE EIPE PH SIN 41 DUO KHREOPHEILETAI  SAN DANIST  TINI O EIS ‘PHEILEN D NARIA PENTAKOSIA O DE ETEROS PENT KONTA 42 M  EKHONT‘N AUT‘N APODOUNAI AMPHOTEROIS EKHARISATO TIS OUN AUT‘N PLEION AGAP SEI AUTON 43 APOKRITHEIS SIM‘N EIPEN UPOLAMBAN‘ OTI ‘ TO PLEION EKHARISATO O DE EIPEN AUT‘ ORTH‘S EKRINAS 44 KAI STRAPHEIS PROS T N GUNAIKA T‘ SIM‘NI EPH  BLEPEIS TAUT N T N GUNAIKA EIS LTHON SOU EIS T N OIKIAN UD‘R MOI EPI PODAS OUK ED‘KAS AUT  DE TOIS DAKRUSIN EBREXEN MOU TOUS PODAS KAI TAIS THRIXIN AUT S EXEMAXEN 45 PHIL MA MOI OUK ED‘KAS AUT  DE APH  S EIS LTHON OU DIELIPEN KATAPHILOUSA MOU TOUS PODAS 46 ELAI‘ T N KEPHAL N MOU OUK  LEIPSAS AUT  DE MUR‘  LEIPSEN TOUS PODAS MOU 47 OU KHARIN LEG‘ SOI APHE‘NTAI AI AMARTIAI AUT S AI POLLAI OTI  GAP SEN POLU ‘ DE OLIGON APHIETAI OLIGON AGAPA 48 EIPEN DE AUT  APHE‘NTAI SOU AI AMARTIAI 49 KAI  RXANTO OI SUNANAKEIMENOI LEGEIN EN EAUTOIS TIS OUTOS ESTIN OS KAI AMARTIAS APHI SIN 50 EIPEN DE PROS T N GUNAIKA   PISTIS SOU SES‘KEN SE POREUOU EIS EIR N N [Lc 7, 36-50]

| Lc 8, 1-3 |

1 KAI EGENETO EN T‘ KATHEX S KAI AUTOS DI‘DEUEN KATA POLIN KAI K‘M N K RUSS‘N KAI EUAGGELIZOMENOS T N BASILEIAN TOU THEOU KAI OI D‘DEKA SUN AUT‘ 2 KAI GUNAIKES TINES AI  SAN TETHERAPEUMENAI APO PNEUMAT‘N PON R‘N KAI ASTHENEI‘N MARIA   KALOUMEN  MAGDAL N  APH  S DAIMONIA EPTA EXEL LUTHEI 3 KAI I‘ANNA GUN  KHOUZA EPITROPOU  R‘DOU KAI SOUSANNA KAI ETERAI POLLAI AITINES DI KONOUN AUTOIS EK T‘N UPARKHONT‘N AUTAIS [Lc 8, 1-3]

| Mc 3, 20-21 |

20 KAI ERKHETAI EIS OIKON KAI SUNERKHETAI PALIN {O} OKHLOS ‘STE M  DUNASTHAI AUTOUS M DE ARTON PHAGEIN 21 KAI AKOUSANTES OI PAR AUTOU EX LTHON KRAT SAI AUTON ELEGON GAR OTI EXEST  [Mc 3, 20-21]

| Mt (12, 22-23 |

22 TOTE PROS NEKHTH  AUT‘ DAIMONIZOMENOS TUPHLOS KAI K‘PHOS KAI ETHERAPEUSEN AUTON ‘STE TON K‘PHON LALEIN KAI BLEPEIN 23 KAI EXISTANTO PANTES OI OKHLOI KAI ELEGON M TI OUTOS ESTIN O UIOS DAUID [Mt 12, 22-23]

| Mt 12, 24-30 | Mc 3, 22-27 |

24 OI DE PHARISAIOI AKOUSANTES EIPON OUTOS OUK EKBALLEI TA DAIMONIA EI M  EN T‘ BEELZEBOUL ARKHONTI T‘N DAIMONI‘N [Mt 12, 24] 22 KAI OI GRAMMATEIS OI APO IEROSOLUM‘N KATABANTES ELEGON OTI BEELZEBOUL EKHEI KAI OTI EN T‘ ARKHONTI T‘N DAIMONI‘N EKBALLEI TA DAIMONIA [Mc 3, 22] 25 EID‘S DE TAS ENTHUM SEIS AUT‘N [Mt 12, 25] 23 KAI PROSKALESAMENOS AUTOUS EN PARABOLAIS [Mc 3, 23] EIPEN [Mt 12, 25] (ELEGEN) AUTOIS P‘S DUNATAI SATANAS SATANAN EKBALLEIN 24 KAI EAN BASILEIA EPH EAUT N MERISTH  OU DUNATAI STATH NAI   BASILEIA EKEIN  25 KAI EAN OIKIA EPH EAUT N MERISTH  OU DUN SETAI   OIKIA EKEIN  STATH NAI [Mc 3, 23-25] PASA BASILEIA MERISTHEISA KATH EAUT S ER MOUTAI KAI PASA POLIS   OIKIA MERISTHEISA KATH EAUT S OU STATH SETAI [Mt 12, 25] 26 KAI EI O SATANAS ANEST  EPH EAUTON KAI [Mc 3, 26] TON SATANAN EKBALLEI EPH EAUTON EMERISTH  P‘S OUN STATH SETAI   BASILEIA AUTOU [Mt 12, 26] OU DUNATAI ST NAI ALLA TELOS EKHEI [Mc 3, 26] 27 KAI EI EG‘ EN BEELZEBOUL EKBALL‘ TA DAIMONIA OI UIOI UM‘N EN TINI EKBALLOUSIN DIA TOUTO AUTOI KRITAI ESONTAI UM‘N 28 EI DE EN PNEUMATI THEOU EG‘ EKBALL‘ TA DAIMONIA ARA EPHTHASEN EPH UMAS   BASILEIA TOU THEOU 29   P‘S DUNATAI TIS EISELTHEIN EIS T N OIKIAN TOU ISKHUROU KAI TA SKEU  AUTOU ARPASAI EAN M  PR‘TON D S  TON ISKHURON [Mt 12, 27-29] 27 ALL OU DUNATAI OUDEIS EIS T N OIKIAN TOU ISKHUROU EISELTH‘N TA SKEU  AUTOU DIARPASAI EAN M  PR‘TON TON ISKHURON D S  KAI TOTE T N OIKIAN AUTOU DIARPASEI [Mc 3, 27] 30 O M  ‘N MET EMOU KAT EMOU ESTIN KAI O M  SUNAG‘N MET EMOU SKORPIZEI [Mt 12, 30]

| Mt 12, 31-32 | Mc 3, 28-30 |

31 DIA TOUTO [Mt 12, 31] 28 AM N LEG‘ UMIN OTI PANTA APHETH SETAI TOIS UIOIS T‘N ANTHR‘P‘N TA AMART MATA KAI AI BLASPH MIAI OSA EAN BLASPH M S‘SIN [Mc 3, 28] PASA AMARTIA KAI BLASPH MIA APHETH SETAI TOIS ANTHR‘POIS   DE TOU PNEUMATOS BLASPH MIA OUK APHETH SETAI 32 KAI OS EAN EIP  LOGON KATA TOU UIOU TOU ANTHR‘POU APHETH SETAI AUT‘ OS D AN EIP  KATA TOU PNEUMATOS TOU AGIOU OUK APHETH SETAI AUT‘ OUTE EN TOUT‘ T‘ AI‘NI OUTE EN T‘ MELLONTI [Mt 12, 31-32] 29 OS D AN BLASPH M S  EIS TO PNEUMA TO AGION OUK EKHEI APHESIN EIS TON AI‘NA ALLA ENOKHOS ESTIN AI‘NIOU AMART MATOS 30 OTI ELEGON PNEUMA AKATHARTON EKHEI [Mc 3, 29-30]

| Mt 12, 33-37 |

33   POI SATE TO DENDRON KALON KAI TON KARPON AUTOU KALON   POI SATE TO DENDRON SAPRON KAI TON KARPON AUTOU SAPRON EK GAR TOU KARPOU TO DENDRON GIN‘SKETAI 34 GENN MATA EKHIDN‘N P‘S DUNASTHE AGATHA LALEIN PON ROI ONTES EK GAR TOU PERISSEUMATOS T S KARDIAS TO STOMA LALEI 35 O AGATHOS ANTHR‘POS EK TOU AGATHOU TH SAUROU EKBALLEI AGATHA KAI O PON ROS ANTHR‘POS EK TOU PON ROU TH SAUROU EKBALLEI PON RA 36 LEG‘ DE UMIN OTI PAN R MA ARGON O LAL SOUSIN OI ANTHR‘POI APOD‘SOUSIN PERI AUTOU LOGON EN  MERA KRISE‘S 37 EK GAR T‘N LOG‘N SOU DIKAI‘TH S  KAI EK T‘N LOG‘N SOU KATADIKASTH S  [Mt 12, 33-37]

| Mt 12, 38-42 |

38 TOTE APEKRITH SAN AUT‘ TINES T‘N GRAMMATE‘N KAI PHARISAI‘N LEGONTES DIDASKALE THELOMEN APO SOU S MEION IDEIN 39 O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS GENEA PON RA KAI MOIKHALIS S MEION EPIZ TEI KAI S MEION OU DOTH SETAI AUT  EI M  TO S MEION I‘NA TOU PROPH TOU 40 ‘SPER GAR  N I‘NAS EN T  KOILIA TOU K TOUS TREIS  MERAS KAI TREIS NUKTAS OUT‘S ESTAI O UIOS TOU ANTHR‘POU EN T  KARDIA T S G S TREIS  MERAS KAI TREIS NUKTAS 41 ANDRES NINEUITAI ANAST SONTAI EN T  KRISEI META T S GENEAS TAUT S KAI KATAKRINOUSIN AUT N OTI METENO SAN EIS TO K RUGMA I‘NA KAI IDOU PLEION I‘NA ‘DE 42 BASILISSA NOTOU EGERTH SETAI EN T  KRISEI META T S GENEAS TAUT S KAI KATAKRINEI AUT N OTI  LTHEN EK T‘N PERAT‘N T S G S AKOUSAI T N SOPHIAN SOLOM‘NOS KAI IDOU PLEION SOLOM‘NOS ‘DE [Mt 12, 38-42]

| Mt 12, 43-45 |

43 OTAN DE TO AKATHARTON PNEUMA EXELTH  APO TOU ANTHR‘POU DIERKHETAI DI ANUDR‘N TOP‘N Z TOUN ANAPAUSIN KAI OUKH EURISKEI 44 TOTE LEGEI EIS TON OIKON MOU EPISTREPS‘ OTHEN EX LTHON KAI ELTHON EURISKEI SKHOLAZONTA SESAR‘MENON KAI KEKOSM MENON 45 TOTE POREUETAI KAI PARALAMBANEI METH EAUTOU EPTA ETERA PNEUMATA PON ROTERA EAUTOU KAI EISELTHONTA KATOIKEI EKEI KAI GINETAI TA ESKHATA TOU ANTHR‘POU EKEINOU KHEIRONA T‘N PR‘T‘N OUT‘S ESTAI KAI T  GENEA TAUT  T  PON RA [Mt 12, 43-45]

| Mt 12, 46-50 | Mc 3, 31-35 | Lc (8, 19-21) |

31 KAI [Mc 3, 31] 46 ETI AUTOU LALOUNTOS TOIS OKHLOIS IDOU [Mt 12, 46] 19 PAREGENETO [Lc 8, 19] (ERKHETAI [Mc 3, 31]) DE PROS AUTON [Lc 8, 19]   M T R AUTOU KAI OI ADELPHOI AUTOU [Mc 3, 31] KAI OUK  DUNANTO SUNTUKHEIN AUT‘ DIA TON OKHLON [Lc 8, 19] EIST KEISAN EX‘ [Mt 12, 46] KAI EX‘ ST KONTES [Mc 3, 31] Z TOUNTES AUT‘ LAL SAI [Mt 12, 46] APESTEILAN PROS AUTON KALOUNTES AUTON 32 KAI EKATH TO PERI AUTON OKHLOS [Mc 3, 31-32] 20 AP GGEL  DE AUT‘ [Lc 8, 20] KAI LEGOUSIN AUT‘ [Mc 3, 32] ({47 EIPEN DE TIS AUT‘ [Mt 12, 47]}) IDOU   M T R SOU KAI OI ADELPHOI SOU {KAI AI ADELPHAI SOU} EX‘ Z TOUSIN SE [Mc 3, 32] EST KASIN EX‘ IDEIN THELONTES SE [Lc 8, 20] {Z TOUNTES SOI LAL SAI [Mt 12, 47]} 33 KAI [Mc 3, 33] 48 O DE APOKRITHEIS [Mt 12, 48] AUTOIS [Mc 3, 33] EIPEN [Mt 12, 48] (LEGEI [Mc 3, 33]) T‘ LEGONTI AUT‘ TIS ESTIN   M T R MOU KAI TINES EISIN OI ADELPHOI MOU 49 KAI EKTEINAS T N KHEIRA AUTOU EPI TOUS MATH TAS AUTOU [Mt 12, 48-49] 34 KAI PERIBLEPSAMENOS TOUS PERI AUTON KUKL‘ KATH MENOUS [Mc 3, 34] EIPEN [Lc 8, 21] (LEGEI [Mc 3, 34]) PROS AUTOUS [Lc 8, 21] IDOU [Mt 12, 49] (IDE)   M T R MOU KAI OI ADELPHOI MOU [Mc 3, 34] M T R MOU KAI ADELPHOI MOU OUTOI EISIN OI TON LOGON TOU THEOU AKOUONTES KAI POIOUNTES [Lc 8, 21] 50 OSTIS [Mt 12, 50] 35 (OS [Mc 3, 35]) GAR AN POI S  [Mt 12, 50] TO THEL MA TOU THEOU [Mc 3, 35] TOU PATROS MOU TOU EN OURANOIS [Mt 12, 50] OUTOS [Mc 3, 35] (AUTOS) MOU ADELPHOS KAI ADELPH  KAI M T R ESTIN [Mt 12, 50]

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Õndice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting