Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
TESSAR‘N EUAGGELI‘N SUMPH‘NIA (5)

| Mt 14, 1-2 | Mc 6, 14-16 | Lc 9, 7-9 |

14 KAI [Mc 6, 14] 1 EN EKEIN‘ T‘ KAIR‘ [Mt 14, 1] 7  KOUSEN DE [Lc 9, 7] O BASILEUS  R‘D S [Mc 6, 14] O TETRAARKH S TA GINOMENA PANTA KAI [Lc 9, 7] T N AKO N I SOU [Mt 14, 1] PHANERON GAR EGENETO TO ONOMA AUTOU KAI ELEGON OTI I‘ANN S O BAPTIZ‘N EG GERTAI EK NEKR‘N KAI DIA TOUTO ENERGOUSIN AI DUNAMEIS EN AUT‘ 15 ALLOI DE ELEGON OTI  LIAS ESTIN ALLOI DE ELEGON OTI PROPH T S ‘S EIS T‘N PROPH T‘N [Mc 6, 14-15] KAI DI POREI DIA TO LEGESTHAI UPO TIN‘N OTI I‘ANN S  GERTH  EK NEKR‘N 8 UPO TIN‘N DE OTI  LIAS EPHAN  ALL‘N DE OTI PROPH T S TIS T‘N ARKHAI‘N ANEST  [Lc 9, 7-8] 16 AKOUSAS DE O  R‘D S [Mc 6, 16] 9 EIPEN [Lc 9, 9] (ELEGEN [Mc 6, 16]) I‘ANN N EG‘ APEKEPHALISA TIS DE ESTIN OUTOS PERI OU AKOU‘ TOIAUTA [Lc 9, 9] ON EG‘ APEKEPHALISA I‘ANN N OUTOS  GERTH  [Mc 6, 16] 2 KAI EIPEN TOIS PAISIN AUTOU OUTOS ESTIN I‘ANN S O BAPTIST S AUTOS  GERTH  APO T‘N NEKR‘N KAI DIA TOUTO AI DUNAMEIS ENERGOUSIN EN AUT‘ [Mt 14, 2] KAI EZ TEI IDEIN AUTON [Lc 9, 9]

| Mt 14, 3-12 | Mc 6, 17-29 |

17 AUTOS GAR O  R‘D S APOSTEILAS EKRAT SEN TON I‘ANN N KAI [Mc 6, 17] (KRAT SAS TON I‘ANN N [Mt 14, 3]) ED SEN AUTON [Mc 6, 17] KAI EN PHULAK  APETHETO [Mt 14, 3] DIA  R‘DIADA T N GUNAIKA PHILIPPOU TOU ADELPHOU AUTOU OTI AUT N EGAM SEN 18 ELEGEN GAR O I‘ANN S T‘  R‘D  [Mc 6, 17-18] (/ AUT‘ [Mt 14, 4]) OTI OUK EXESTIN SOI EKHEIN T N GUNAIKA TOU ADELPHOU SOU [Mc 6, 18] (/ EKHEIN AUT N [Mt 14, 4]) 19   DE  R‘DIAS ENEIKHEN AUT‘ KAI  THELEN AUTON APOKTEINAI KAI OUK  DUNATO 20 O GAR  R‘D S EPHOBEITO TON I‘ANN N EID‘S AUTON ANDRA DIKAION KAI AGION KAI SUNET REI AUTON KAI AKOUSAS AUTOU POLLA  POREI KAI  DE‘S AUTOU  KOUEN [Mc 6, 19-20] 5 KAI THEL‘N AUTON APOKTEINAI EPHOB TH  TON OKHLON OTI ‘S PROPH T N AUTON EIKHON [Mt 14, 5] 21 KAI GENOMEN S  MERAS EUKAIROU [Mc 6, 21] 6 GENESIOIS DE GENOMENOIS TOU  R‘DOU [Mt 14, 6] OTE  R‘D S TOIS GENESIOIS AUTOU DEIPNON EPOI SEN TOIS MEGISTASIN AUTOU KAI TOIS KHILIARKHOIS KAI TOIS PR‘TOIS T S GALILAIAS 22 KAI EISELTHOUS S T S THUGATROS AUTOU  R‘DIADOS KAI ORKH SAMEN S [Mc 6, 21-22] (‘RKH SATO   THUGAT R T S  R‘DIADOS EN T‘ MES‘ [Mt 14, 6])  RESEN T‘  R‘D  KAI TOIS SUNANAKEIMENOIS [Mc 6, 22] 7 OTHEN [Mt 14, 7] EIPEN O BASILEUS T‘ KORASI‘ AIT SON ME O EAN THEL S KAI D‘S‘ SOI [Mc 6, 22] METH ORKOU ‘MOLOG SEN AUT  DOUNAI O EAN AIT S TAI [Mt 14, 7] 23 KAI ‘MOSEN AUT  {POLLA} O TI EAN ME AIT S S D‘S‘ SOI E‘S  MISOUS T S BASILEIAS MOU 24 KAI EXELTHOUSA EIPEN T  M TRI AUT S TI AIT S‘MAI   DE EIPEN T N KEPHAL N I‘ANNOU TOU BAPTIZONTOS [Mc 6, 23-24] 8   DE PROBIBASTHEISA UPO T S M TROS AUT S [Mt 14, 8] 25 KAI EISELTHOUSA EUTHUS META SPOUD S PROS TON BASILEA  T SATO LEGOUSA THEL‘ INA EXAUT S D‘S MOI [Mc 6, 25] (DOS MOI) PH SIN ‘DE EPI PINAKI T N KEPHAL N I‘ANNOU TOU BAPTISTOU 9 KAI LUP THEIS [Mt 14, 8-9] 26 KAI PERILUPOS GENOMENOS O BASILEUS [Mc 6, 26] DIA TOUS ORKOUS KAI TOUS SUNANAKEIMENOUS [Mt 14, 9] (ANAKEIMENOUS) OUK  THEL SEN ATHET SAI AUT N [Mc 6, 26] EKELEUSEN DOTH NAI [Mt 14, 9] 27 KAI EUTHUS APOSTEILAS [Mc 6, 27] (PEMPSAS [Mt 14, 10]) O BASILEUS SPEKOULATORA EPETAXEN ENEGKAI T N KEPHAL N AUTOU KAI APELTH‘N [Mc 6, 27] APEKEPHALISEN {TON} I‘ANN N [Mt 14, 10] (APEKEPHALISEN AUTON) EN T  PHULAK  28 KAI  NEGKEN T N KEPHAL N AUTOU EPI PINAKI KAI ED‘KEN AUT N T‘ KORASI‘ [Mc 6, 27-28] ( NEKHTH    KEPHAL  AUTOU EPI PINAKI KAI EDOTH  T‘ KORASI‘ [Mt 14, 11]) KAI TO KORASION [Mc 6, 28]  NEGKEN [Mt 14, 11] [KAI] ED‘KEN AUT N T  M TRI AUT S 29 KAI AKOUSANTES OI MATH TAI AUTOU  LTHON [Mc 6, 28-29] 12 KAI PROSELTHONTES [Mt 14, 12]  RAN TO PT‘MA AUTOU [Mc 6, 29] KAI ETHAPSAN AUTO{N} [Mt 14, 12] ETH KAN AUTO EN MN MEI‘ [Mc 6, 29] KAI ELTHONTES AP GGEILAN T‘ I SOU [Mt 14, 12]

| Mt 14, 13-21 | Mc 6, 30-44 | Lc 9, 10-17 | Jo 6, 1-15 |

10 KAI [Lc 9, 10] 1 META TAUTA [Jo 6, 1] UPOSTREPSANTES [Lc 9, 10] SUNAGONTAI OI APOSTOLOI PROS TON I SOUN KAI [Mc 6, 30] DI G SANTO [Lc 9, 10] KAI AP GGEILAN AUT‘ PANTA OSA EPOI SAN KAI OSA EDIDAXAN 31 KAI [Mc 6, 30-31] 13 AKOUSAS DE O I SOUS [Mt 14, 13] LEGEI AUTOIS DEUTE UMEIS AUTOI KAT IDIAN EIS ER MON TOPON KAI ANAPAUSASTHE OLIGON  SAN GAR OI ERKHOMENOI KAI OI UPAGONTES POLLOI KAI OUDE PHAGEIN EUKAIROUN [Mc 6, 31] KAI PARALAB‘N AUTOUS [Lc 9, 10] AP LTHEN O I SOUS [Jo 6, 1] ANEKH‘R SEN [Mt 14, 13] (UPEKH‘R SEN [Lc 9, 10]) EKEITHEN [Mt 14, 13] 32 KAI AP LTHON EN T‘ PLOI‘ EIS ER MON TOPON KAT IDIAN [Mc 6, 32] EIS POLIN KALOUMEN N B THSAIDA [Lc 9, 10] PERAN T S THALASS S T S GALILAIAS T S TIBERIADOS [Jo 6, 1] 33 KAI EIDON AUTOUS UPAGONTAS KAI EPEGN‘SAN POLLOI [Mc 6, 33] KAI AKOUSANTES [Mt 14, 13] 11 OI DE OKHLOI GNONTES  KOLOUTH SAN AUT‘ [Lc 9, 11] KAI PEZ  APO PAS‘N T‘N POLE‘N SUNEDRAMON EKEI KAI PRO LTHON AUTOUS [Mc 6, 33] 2  KOLOUTHEI DE AUT‘ OKHLOS POLUS OTI ETHE‘ROUN TA S MEIA A EPOIEI EPI T‘N ASTHENOUNT‘N [Jo 6, 2] 34 KAI EXELTH‘N [Mc 6, 34] 3 AN LTHEN DE EIS TO OROS I SOUS KAI EKEI EKATH TO META T‘N MATH T‘N AUTOU 4  N DE EGGUS TO PASKHA   EORT  T‘N IOUDAI‘N [Jo 6, 3-4] EIDEN POLUN OKHLON KAI ESPLAGKHNISTH  EP AUTOUS [Mc 6, 34] (EP AUTOIS [Mt 14, 14]) OTI  SAN ‘S PROBATA M  EKHONTA POIMENA [Mc 6, 34] KAI APODEXAMENOS AUTOUS [Lc 9, 11]  RXATO DIDASKEIN AUTOUS POLLA [Mc 6, 34] ELALEI AUTOIS PERI T S BASILEIAS TOU THEOU [Lc 9, 11] KAI ETHERAPEUSEN TOUS ARR‘STOUS AUT‘N [Mt 14, 14] TOUS KHREIAN EKHONTAS THERAPEIAS IATO 12   DE  MERA  RXATO KLINEIN [Lc 9, 11-12] 35 KAI  D  ‘RAS POLL S GENOMEN S [Mc 6, 35] 15 OPSIAS DE GENOMEN S PROS LTHON AUT‘ OI MATH TAI [Mt 14, 15] PROSELTHONTES DE [Lc 9, 12] AUT‘ OI [Mc 6, 35] D‘DEKA [Lc 9, 12] MATH TAI AUTOU [Mc 6, 35] EIPAN [Lc 9, 12] (ELEGON [Mc 6, 35]) AUT‘ [Lc 9, 12] LEGONTES [Mt 14, 15] OTI ER MOS ESTIN O TOPOS KAI  D  ‘RA POLL  [Mc 6, 35] KAI   ‘RA  D  PAR LTHEN APOLUSON TOUS OKHLOUS [Mt 14, 15] (TON OKHLON [Lc 9, 12] / AUTOUS) INA APELTHONTES [Mc 6, 36] (POREUTHENTES) EIS TAS KUKL‘ K‘MAS KAI [Lc 9, 12] TOUS (KUKL‘) AGROUS [Mc 6, 36] KATALUS‘SIN KAI EUR‘SIN EPISITISMON [Lc 9, 12] AGORAS‘SIN EAUTOIS BR‘MATA [Mt 14, 15] TI PHAG‘SIN [Mc 6, 36] OTI ‘DE EN ER M‘ TOP‘ ESMEN [Lc 9, 12] 16 O DE {I SOUS} [Mt 14, 16] APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS [Mc 6, 37] (13 EIPEN DE PROS AUTOUS [Lc 9, 13]) OU KHREIAN EKHOUSIN APELTHEIN DOTE AUTOIS UMEIS PHAGEIN [Mt 14, 16] KAI LEGOUSIN AUT‘ APELTHONTES AGORAS‘MEN D NARI‘N DIAKOSI‘N ARTOUS KAI D‘SOMEN AUTOIS PHAGEIN [Mc 6, 37] 5 EPARAS OUN TOUS OPHTHALMOUS O I SOUS KAI THEASAMENOS OTI POLUS OKHLOS ERKHETAI PROS AUTON LEGEI PROS PHILIPPON POTHEN AGORAS‘MEN ARTOUS INA PHAG‘SIN OUTOI 6 TOUTO DE ELEGEN PEIRAZ‘N AUTON AUTOS GAR  DEI TI EMELLEN POIEIN 7 APEKRITH  AUT‘ {O} PHILIPPOS DIAKOSI‘N D NARI‘N ARTOI OUK ARKOUSIN AUTOIS INA EKASTOS BRAKHU {TI} LAB  [Jo 6, 5-7] 38 O DE LEGEI AUTOIS POSOUS ARTOUS EKHETE UPAGETE IDETE [Mc 6, 38] 8 LEGEI AUT‘ EIS EK T‘N MATH T‘N AUTOU ANDREAS O ADELPHOS SIM‘NOS PETROU 9 ESTIN PAIDARION ‘DE OS EKHEI PENTE ARTOUS KRITHINOUS KAI DUO OPSARIA ALLA TAUTA TI ESTIN EIS TOSOUTOUS [Jo 6, 8-9] KAI GNONTES [Mc 6, 38] OI DE EIPAN [Lc 9, 13] (LEGOUSIN) AUT‘ OUK EKHOMEN ‘DE EI M  PENTE ARTOUS KAI DUO IKHTHUAS [Mt 14, 17] (OUK EISIN  MIN PLEION   ARTOI PENTE KAI IKHTHUES DUO) EI M TI POREUTHENTES  MEIS AGORAS‘MEN EIS PANTA TON LAON TOUTON BR‘MATA 14  SAN GAR ‘SEI ANDRES PENTAKISKHILIOI EIPEN DE [Lc 9, 13-14] O I SOUS [Jo 6, 10] PROS TOUS MATH TAS AUTOU [Lc 9, 14] PHERETE MOI ‘DE AUTOUS [Mt 14, 18] 39 KAI EPETAXEN AUTOIS ANAKLINAI PANTAS SUMPOSIA SUMPOSIA EPI T‘ KHL‘R‘ KHORT‘ [Mc 6, 39] POI SATE TOUS ANTHR‘POUS ANAPESEIN [Jo 6, 10] KATAKLINATE AUTOUS KLISIAS {‘SEI} ANA PENT KONTA [Lc 9, 14]  N DE KHORTOS POLUS EN T‘ TOP‘ [Jo 6, 10] 19 KAI KELEUSAS TOUS OKHLOUS ANAKLITH NAI EPI TOU KHORTOU [Mt 14, 19] EPOI SAN OUT‘S KAI KATEKLINAN APANTAS [Lc 9, 15] 40 KAI ANEPESAN PRASIAI PRASIAI KATA EKATON KAI KATA PENT KONTA [Mc 6, 40] ANEPESAN OUN OI ANDRES TON ARITHMON ‘S PENTAKISKHILIOI 11 ELABEN OUN TOUS ARTOUS O I SOUS KAI [Jo 6, 10-11] 16 LAB‘N DE TOUS PENTE ARTOUS KAI TOUS DUO IKHTHUAS ANABLEPSAS EIS TON OURANON [Lc 9, 16] EUKHARIST SAS [Jo 6, 11] EULOG SEN KAI KATEKLASEN TOUS ARTOUS [Mc 6, 41] KAI KLASAS ED‘KEN [Mt 14, 19] (EDIDOU) TOIS MATH TAIS {AUTOU} [Mc 6, 41] TOUS ARTOUS [Mt 14, 19] (/ AUTOUS [...]) PARATHEINAI T‘ OKHL‘ [Lc 9, 16] (INA PARATITH‘SIN AUTOIS [Mc 6, 41]) OI DE MATH TAI TOIS OKHLOIS [Mt 14, 19] DIED‘KEN TOIS ANAKEIMENOIS OMOI‘S KAI EK T‘N OPSARI‘N [Jo 6, 11] TOUS DUO IKHTHUAS EMERISEN PASIN [Mc 6, 41] OSON  THELON [Jo 6, 11] 42 KAI EPHAGON PANTES KAI EKHORTASTH SAN [Mc 6, 42] PANTES [Lc 9, 17] 12 ‘S DE ENEPL STH SAN LEGEI TOIS MATH TAIS AUTOU SUNAGAGETE TA PERISSEUSANTA KLASMATA INA M  TI APOL TAI 13 SUN GAGON OUN [Jo 5, 12-13] KAI  RAN TO PERISSEUON T‘N KLASMAT‘N [Mt 14, 20] (/ KLASMATA [Mc 6, 43]) KAI EGEMISAN [Jo 5, 13] D‘DEKA KOPHINOUS PL REIS [Mt 14, 20] (/ D‘DEKA KOPHIN‘N PL R‘MATA [Mc 6, 43]) KLASMAT‘N EK T‘N PENTE ART‘N T‘N KRITHIN‘N [Jo 5, 13] KAI APO T‘N IKHTHU‘N [Mc 6, 43] A EPERISSEUSAN TOIS BEBR‘KOSIN [Jo 5, 13] KAI  RTH  TO PERISSEUSAN AUTOIS KLASMAT‘N KOPHINOI D‘DEKA [Lc 9, 17] 44 KAI  SAN OI PHAGONTES [Mc 6, 44] (21 OI DE ESTHIONTES [Mt 14, 21]) {TOUS ARTOUS [Mc 6, 44]} ANDRES ‘SEI PENTAKISKHILIOI KH‘RIS GUNAIK‘N KAI PAIDI‘N [Mt 14, 21] 14 OI OUN ANTHR‘POI IDONTES O EPOI SEN S MEION ELEGON OTI OUTOS ESTIN AL TH‘S O PROPH T S O ERKHOMENOS EIS TON KOSMON 15 I SOUS OUN GNOUS OTI MELLOUSIN ERKHESTHAI KAI ARPAZEIN AUTON INA POI S‘SIN BASILEA ANEKH‘R SEN PALIN EIS TO OROS AUTOS MONOS [Jo 6, 14-15]

| Mt 14, 22-33 | Mc 6, 45-52 | Jo 6, 16-21 |

45 KAI [Mc 6, 45] 16 ‘S DE OPSIA EGENETO [Jo 6, 16] EUTHE‘S [Mt 14, 22] (EUTHUS)  NAGKASEN TOUS MATH TAS AUTOU EMB NAI EIS TO PLOION [Mc 6, 45] KAI PROAGEIN AUTON [Mt 14, 22] EIS TO PERAN PROS B THSAIDAN E‘S AUTOS APOLUEI TON OKHLON [Mc 6, 45] (E‘S OU APOLUS  TOUS OKHLOUS [Mt 14, 22]) KATEB SAN OI MATH TAI AUTOU EPI T N THALASSAN 17 KAI EMBANTES EIS PLOION  RKHONTO PERAN T S THALASS S EIS KAPHARNAOUM [Jo 6, 16-17] 23 KAI APOLUSAS TOUS OKHLOUS [Mt 14, 23] 46 KAI APOTAXAMENOS AUTOIS AP LTHEN [Mc 6, 46] [KAI] ANEB  EIS TO OROS KAT IDIAN PROSEUXASTHAI [Mt 14, 23] 47 KAI OPSIAS [Mc 6, 47] DE GENOMEN S [Mt 14, 23]  N TO PLOION EN MES‘ T S THALASS S KAI AUTOS [Mc 6, 47] MONOS  N EKEI [Mt 14, 23] EPI T S G S [Mc 6, 47] 24 TO DE PLOION  D  STADIOUS POLLOUS APO T S G S APEIKHEN BASANIZOMENON UPO T‘N KUMAT‘N  N GAR ENANTIOS O ANEMOS [Mt 14, 24] KAI SKOTIA  D  EGEGONEI KAI OUP‘ EL LUTHEI PROS AUTOUS O I SOUS 18   TE THALASSA ANEMOU MEGALOU PNEONTOS DIEGEIRETO [Jo 6, 17-18] 48 KAI ID‘N AUTOUS BASANIZOMENOUS EN T‘ ELAUNEIN  N GAR O ANEMOS ENANTIOS AUTOIS PERI TETART N PHULAK N T S NUKTOS [Mc 6, 48] (25 TETART  DE PHULAK  T S NUKTOS)  LTHEN [Mt 14, 25] (ERKHETAI) PROS AUTOUS PERIPAT‘N EPI T S THALASS S [Mc 6, 48] (EPI T N THALASSAN [Mt 14, 25]) KAI  THELEN PARELTHEIN AUTOUS [Mc 6, 48] 19 EL LAKOTES OUN ‘S STADIOUS EIKOSI PENTE   TRIAKONTA [Jo 6, 19] 26 OI DE MATH TAI [Mt 14, 26] THE‘ROUSIN TON I SOUN PERIPATOUNTA EPI T S THALASS S KAI EGGUS TOU PLOIOU GINOMENON KAI EPHOB TH SAN [Jo 6, 19] IDONTES AUTON EPI T S THALASS S PERIPATOUNTA EDOXAN OTI PHANTASMA ESTIN KAI [Mc 6, 49] ETARAKHTH SAN LEGONTES OTI PHANTASMA ESTIN KAI APO TOU PHOBOU EKRAXAN [Mt 14, 26] (ANEKRAXAN) 50 PANTES GAR AUTON EIDON KAI ETARAKHTH SAN [Mc 6, 49-50] 27 EUTHUS DE ELAL SEN {O I SOUS} [Mt 14, 27] MET AUT‘N KAI LEGEI AUTOIS [Mc 6, 50] LEG‘N THARSEITE EG‘ EIMI M  PHOBEISTHE 28 APOKRITHEIS DE AUT‘ O PETROS EIPEN KURIE EI SU EI KELEUSON ME ELTHEIN PROS SE EPI TA UDATA 29 O DE EIPEN ELTHE KAI KATABAS APO TOU PLOIOU {O} PETROS PERIEPAT SEN EPI TA UDATA KAI  LTHEN PROS TON I SOUN 30 BLEP‘N DE TON ANEMON {ISKHURON} EPHOB TH  KAI ARXAMENOS KATAPONTIZESTHAI EKRAXEN LEG‘N KURIE S‘SON ME 31 EUTHE‘S DE O I SOUS EKTEINAS T N KHEIRA EPELABETO AUTOU KAI LEGEI AUT‘ OLIGOPISTE EIS TI EDISTASAS [Mt 14, 27-31] 21  THELON OUN LABEIN AUTON EIS TO PLOION [Jo 6, 21] 51 KAI ANEB  PROS AUTOUS EIS TO PLOION [Mc 6, 51] 32 KAI ANABANT‘N AUT‘N EIS TO PLOION EKOPASEN O ANEMOS 33 OI DE EN T‘ PLOI‘ PROSEKUN SAN AUT‘ LEGONTES AL TH‘S THEOU UIOS EI [Mt 14, 32-33] KAI EUTHE‘S EGENETO TO PLOION EPI T S G S EIS  N UP GON [Jo 6, 21] KAI LIAN {EK PERISSOU} EN EAUTOIS EXISTANTO 52 OU GAR SUN KAN EPI TOIS ARTOIS ALL  N AUT‘N   KARDIA PEP‘R‘MEN  [Mc 6, 51-52]

| Mt 14, 34-36 | Mc 6, 53-56 | Jo 6, 22-71; 7, 1 |

53 KAI [Mc 6, 53] 22 T  EPAURION [Jo 6, 22] DIAPERASANTES EPI T N G N [Mc 6, 53]  LTHON EPI T N G N EIS GENN SARET [Mt 14, 34] KAI PROS‘RMISTH SAN 54 KAI EXELTHONT‘N AUT‘N EK TOU PLOIOU EUTHUS EPIGNONTES AUTON [Mc 6, 53-54] OI ANDRES TOU TOPOU EKEINOU [Mt 14, 35] 55 PERIEDRAMON OL N T N KH‘RAN EKEIN N [Mc 6, 55] APESTEILAN EIS OL N T N PERIKH‘RON EKEIN N [Mt 14, 35] KAI  RXANTO EPI TOIS KRABATTOIS TOUS KAK‘S EKHONTAS PERIPHEREIN OPOU  KOUON OTI ESTIN [Mc 6, 55] KAI PROS NEGKAN AUT‘ PANTAS TOUS KAK‘S EKHONTAS [Mt 14, 35] 56 KAI OPOU AN EISEPOREUETO EIS K‘MAS   EIS POLEIS   EIS AGROUS EN TAIS AGORAIS ETITHESAN TOUS ASTHENOUNTAS [Mc 6, 56] 36 KAI PAREKALOUN AUTON INA MONON [Mt 14, 36] (KAN) TOU KRASPEDOU TOU IMATIOU AUTOU APS‘NTAI KAI OSOI AN  PSANTO AUTOU [Mc 6, 56] DIES‘TH SAN [Mt 14, 36] (ES‘ZONTO [Mc 6, 56]) O OKHLOS O EST K‘S PERAN T S THALASS S EIDON OTI PLOIARION ALLO OUK  N EKEI EI M  EN KAI OTI OU SUNEIS LTHEN TOIS MATH TAIS AUTOU O I SOUS EIS TO PLOION ALLA MONOI OI MATH TAI AUTOU AP LTHON 23 ALLA  LTHEN PLOI{ARI}A EK TIBERIADOS EGGUS TOU TOPOU OPOU EPHAGON TON ARTON EUKHARIST SANTOS TOU KURIOU 24 OTE OUN EIDEN O OKHLOS OTI I SOUS OUK ESTIN EKEI OUDE OI MATH TAI AUTOU ENEB SAN AUTOI EIS TA PLOIARIA KAI  LTHON EIS KAPHARNAOUM Z TOUNTES TON I SOUN 25 KAI EURONTES AUTON PERAN T S THALASS S EIPON AUT‘ RABBI POTE ‘DE GEGONAS 26 APEKRITH  AUTOIS O I SOUS KAI EIPEN AM N AM N LEG‘ UMIN Z TEITE ME OUKH OTI EIDETE S MEIA ALL OTI EPHAGETE EK T‘N ART‘N KAI EKHORTASTH TE 27 ERGAZESTHE M  T N BR‘SIN T N APOLLUMEN N ALLA T N BR‘SIN T N MENOUSAN EIS Z‘ N AI‘NION  N O UIOS TOU ANTHR‘POU UMIN D‘SEI TOUTON GAR O PAT R ESPHRAGISEN O THEOS 28 EIPON OUN PROS AUTON TI POI‘MEN INA ERGAZ‘METHA TA ERGA TOU THEOU 29 APEKRITH  {O} I SOUS KAI EIPEN AUTOIS TOUTO ESTIN TO ERGON TOU THEOU INA PISTEU TE EIS ON APESTEILEN EKEINOS 30 EIPON OUN AUT‘ TI OUN POIEIS SU S MEION INA ID‘MEN KAI PISTEUS‘MEN SOI TI ERGAZ  31 OI PATERES  M‘N TO MANNA EPHAGON EN T  ER M‘ KATH‘S ESTIN GEGRAMMENON ARTON EK TOU OURANOU ED‘KEN AUTOIS PHAGEIN 32 EIPEN OUN AUTOIS O I SOUS AM N AM N LEG‘ UMIN OU M‘US S DED‘KEN UMIN TON ARTON EK TOU OURANOU ALL O PAT R MOU DID‘SIN UMIN TON ARTON EK TOU OURANOU TON AL THINON 33 O GAR ARTOS TOU THEOU ESTIN O KATABAIN‘N EK TOU OURANOU KAI Z‘ N DIDOUS T‘ KOSM‘ 34 EIPON OUN PROS AUTON KURIE PANTOTE DOS  MIN TON ARTON TOUTON 35 EIPEN AUTOIS O I SOUS EG‘ EIMI O ARTOS T S Z‘ S O ERKHOMENOS PROS EME OU M  PEINAS  KAI O PISTEU‘N EIS EME OU M  DIPS SEI P‘POTE 36 ALL EIPON UMIN OTI KAI E‘RAKATE {ME} KAI OU PISTEUETE 37 PAN O DID‘SIN MOI O PAT R PROS EME  XEI KAI TON ERKHOMENON PROS EME OU M  EKBAL‘ EX‘ 38 OTI KATABEB KA APO TOU OURANOU OUKH INA POI‘ TO THEL MA TO EMON ALLA TO THEL MA TOU PEMPSANTOS ME 39 TOUTO DE ESTIN TO THEL MA TOU PEMPSANTOS ME INA PAN O DED‘KEN MOI M  APOLES‘ EX AUTOU ALLA ANAST S‘ AUTO {EN} T  ESKHAT   MERA 40 TOUTO GAR ESTIN TO THEL MA TOU PATROS MOU INA PAS O THE‘R‘N TON UION KAI PISTEU‘N EIS AUTON EKH  Z‘ N AI‘NION KAI ANAST S‘ AUTON EG‘ {EN} T  ESKHAT   MERA 41 EGOGGUZON OUN OI IOUDAIOI PERI AUTOU OTI EIPEN EG‘ EIMI O ARTOS O KATABAS EK TOU OURANOU 42 KAI ELEGON OUKH OUTOS ESTIN I SOUS O UIOS I‘S PH OU  MEIS OIDAMEN TON PATERA KAI T N M TERA P‘S NUN LEGEI OTI EK TOU OURANOU KATABEB KA 43 APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUTOIS M  GOGGUZETE MET ALL L‘N 44 OUDEIS DUNATAI ELTHEIN PROS ME EAN M  O PAT R O PEMPSAS ME ELKUS  AUTON KAG‘ ANAST S‘ AUTON EN T  ESKHAT   MERA 45 ESTIN GEGRAMMENON EN TOIS PROPH TAIS KAI ESONTAI PANTES DIDAKTOI THEOU PAS O AKOUSAS PARA TOU PATROS KAI MATH‘N ERKHETAI PROS EME 46 OUKH OTI TON PATERA E‘RAKEN TIS EI M  O ‘N PARA TOU THEOU OUTOS E‘RAKEN TON PATERA 47 AM N AM N LEG‘ UMIN O PISTEU‘N EKHEI Z‘ N AI‘NION 48 EG‘ EIMI O ARTOS T S Z‘ S 49 OI PATERES UM‘N EPHAGON EN T  ER M‘ TO MANNA KAI APETHANON 50 OUTOS ESTIN O ARTOS O EK TOU OURANOU KATABAIN‘N INA TIS EX AUTOU PHAG  KAI M  APOTHAN  51 EG‘ EIMI O ARTOS O Z‘N O EK TOU OURANOU KATABAS EAN TIS PHAG  EK TOUTOU TOU ARTOU Z SEI EIS TON AI‘NA KAI O ARTOS DE ON EG‘ D‘S‘   SARX MOU ESTIN UPER T S TOU KOSMOU Z‘ S 52 EMAKHONTO OUN PROS ALL LOUS OI IOUDAIOI LEGONTES P‘S DUNATAI OUTOS  MIN DOUNAI T N SARKA {AUTOU} PHAGEIN 53 EIPEN OUN AUTOIS O I SOUS AM N AM N LEG‘ UMIN EAN M  PHAG TE T N SARKA TOU UIOU TOU ANTHR‘POU KAI PI TE AUTOU TO AIMA OUK EKHETE Z‘ N EN EAUTOIS 54 O TR‘G‘N MOU T N SARKA KAI PIN‘N MOU TO AIMA EKHEI Z‘ N AI‘NION KAG‘ ANAST S‘ AUTON T  ESKHAT   MERA 55   GAR SARX MOU AL TH S ESTIN BR‘SIS KAI TO AIMA MOU AL TH S ESTIN POSIS 56 O TR‘G‘N MOU T N SARKA KAI PIN‘N MOU TO AIMA EN EMOI MENEI KAG‘ EN AUT‘ 57 KATH‘S APESTEILEN ME O Z‘N PAT R KAG‘ Z‘ DIA TON PATERA KAI O TR‘G‘N ME KAKEINOS Z SEI DI EME 58 OUTOS ESTIN O ARTOS O EX OURANOU KATABAS OU KATH‘S EPHAGON OI PATERES KAI APETHANON O TR‘G‘N TOUTON TON ARTON Z SEI EIS TON AI‘NA 59 TAUTA EIPEN EN SUNAG‘G  DIDASK‘N EN KAPHARNAOUM 60 POLLOI OUN AKOUSANTES EK T‘N MATH T‘N AUTOU EIPAN SKL ROS ESTIN O LOGOS OUTOS TIS DUNATAI AUTOU AKOUEIN 61 EID‘S DE O I SOUS EN EAUT‘ OTI GOGGUZOUSIN PERI TOUTOU OI MATH TAI AUTOU EIPEN AUTOIS TOUTO UMAS SKANDALIZEI 62 EAN OUN THE‘R TE TON UION TOU ANTHR‘POU ANABAINONTA OPOU  N TO PROTERON 63 TO PNEUMA ESTIN TO Z‘OPOIOUN   SARX OUK ‘PHELEI OUDEN TA R MATA A EG‘ LELAL KA UMIN PNEUMA ESTIN KAI Z‘  ESTIN 64 ALL EISIN EX UM‘N TINES OI OU PISTEUOUSIN  DEI GAR EX ARKH S O I SOUS TINES EISIN OI M  PISTEUONTES KAI TIS ESTIN O PARAD‘S‘N AUTON 65 KAI ELEGEN DIA TOUTO EIR KA UMIN OTI OUDEIS DUNATAI ELTHEIN PROS ME EAN M    DEDOMENON AUT‘ EK TOU PATROS 66 EK TOUTOU POLLOI {EK} T‘N MATH T‘N AUTOU AP LTHON EIS TA OPIS‘ KAI OUKETI MET AUTOU PERIEPATOUN 67 EIPEN OUN O I SOUS TOIS D‘DEKA M  KAI UMEIS THELETE UPAGEIN 68 APEKRITH  AUT‘ SIM‘N PETROS KURIE PROS TINA APELEUSOMETHA R MATA Z‘ S AI‘NIOU EKHEIS 69 KAI  MEIS PEPISTEUKAMEN KAI EGN‘KAMEN OTI SU EI O AGIOS TOU THEOU 70 APEKRITH  AUTOIS O I SOUS OUK EG‘ UMAS TOUS D‘DEKA EXELEXAM N KAI EX UM‘N EIS DIABOLOS ESTIN 71 ELEGEN DE TON IOUDAN SIM‘NOS ISKARI‘TOU OUTOS GAR EMELLEN PARADIDONAI AUTON EIS EK T‘N D‘DEKA 1 KAI META TAUTA PERIEPATEI O I SOUS EN T  GALILAIA OU GAR  THELEN EN T  IOUDAIA PERIPATEIN OTI EZ TOUN AUTON OI IOUDAIOI APOKTEINAI [Jo 6, 22-71; 7, 1]

| Mt 15, 1-20 | Mc 7, 1-23 |

1 TOTE PROSERKHONTAI T‘ I SOU APO IEROSOLUM‘N PHARISAIOI KAI GRAMMATEIS [Mt 15, 1] 1 KAI SUNAGONTAI PROS AUTON OI PHARISAIOI KAI TINES T‘N GRAMMATE‘N ELTHONTES APO IEROSOLUM‘N 2 KAI IDONTES TINAS T‘N MATH T‘N AUTOU OTI KOINAIS KHERSIN TOUT ESTIN ANIPTOIS ESTHIOUSIN TOUS ARTOUS 3 OI GAR PHARISAIOI KAI PANTES OI IOUDAIOI EAN M  PUGM  NIPS‘NTAI TAS KHEIRAS OUK ESTHIOUSIN KRATOUNTES T N PARADOSIN T‘N PRESBUTER‘N 4 KAI AP AGORAS EAN M  BAPTIS‘NTAI OUK ESTHIOUSIN KAI ALLA POLLA ESTIN A PARELABON KRATEIN BAPTISMOUS POT RI‘N KAI XEST‘N KAI KHALKI‘N {KAI KLIN‘N} 5 KAI EPER‘T‘SIN AUTON OI PHARISAIOI KAI OI GRAMMATEIS [Mc 7, 1-5] LEGONTES [Mt 15, 1] DIA TI OU PERIPATOUSIN OI MATH TAI SOU KATA T N PARADOSIN T‘N PRESBUTER‘N [Mc 7, 5] (2 DIA TI OI MATH TAI SOU PARABAINOUSIN T N PARADOSIN T‘N PRESBUTER‘N) OU GAR NIPTONTAI TAS KHEIRAS {AUT‘N} OTAN ARTON ESTHI‘SIN [Mt 15, 2] ALLA KOINAIS KHERSIN ESTHIOUSIN TON ARTON [Mc 7, 5] 3 O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS DIA TI KAI UMEIS PARABAINETE T N ENTOL N TOU THEOU DIA T N PARADOSIN UM‘N [Mt 15, 3] (KAL‘S EPROPH TEUSEN  SAIAS PERI UM‘N T‘N UPOKRIT‘N ‘S GEGRAPTAI {OTI} OUTOS O LAOS TOIS KHEILESIN ME TIMA   DE KARDIA AUT‘N PORR‘ APEKHEI AP EMOU 7 MAT N DE SEBONTAI ME DIDASKONTES DIDASKALIAS ENTALMATA ANTHR‘P‘N) 8 APHENTES T N ENTOL N TOU THEOU KRATEITE T N PARADOSIN T‘N ANTHR‘P‘N 9 KAI ELEGEN AUTOIS KAL‘S ATHETEITE T N ENTOL N TOU THEOU INA T N PARADOSIN UM‘N ST S TE 10 M‘US S [Mc 7, 6-10] 4 O GAR THEOS EIPEN [Mt 15, 4] TIMA TON PATERA SOU KAI T N M TERA SOU KAI O KAKOLOG‘N PATERA   M TERA THANAT‘ TELEUTAT‘ 11 UMEIS DE LEGETE EAN [Mc 7, 10-11] (OS AN [Mt 15, 5]) EIP  ANTHR‘POS T‘ PATRI   T  M TRI KORBAN O ESTIN D‘RON O EAN EX EMOU ‘PHEL TH S [Mc 7, 11] 6 OU M  TIM SEI TON PATERA AUTOU [Mt 15, 6] 12 OUKETI APHIETE AUTON OUDEN POI SAI T‘ PATRI   T  M TRI [Mc 7, 12] KAI  KUR‘SATE TON LOGON TOU THEOU DIA T N PARADOSIN UM‘N [Mt 15, 6] 13 AKUROUNTES TON LOGON TOU THEOU T  PARADOSEI UM‘N   PARED‘KATE KAI PAROMOIA TOIAUTA POLLA POIEITE [Mc 7, 13] 7 UPOKRITAI KAL‘S EPROPH TEUSEN PERI UM‘N  SAIAS LEG‘N 8 O LAOS OUTOS TOIS KHEILESIN ME TIMA   DE KARDIA AUT‘N PORR‘ APEKHEI AP EMOU 9 MAT N DE SEBONTAI ME DIDASKONTES DIDASKALIAS ENTALMATA ANTHR‘P‘N [Mt 15, 7-9] 14 KAI PROSKALESAMENOS PALIN TON OKHLON [Mc 7, 14] EIPEN [Mt 15, 10] (ELEGEN) AUTOIS AKOUSATE [Mc 7, 14] (AKOUETE [Mt 15, 10]) MOU PANTES KAI SUNETE [Mc 7, 14] (SUNIETE [Mt 15, 10]) 15 OUDEN ESTIN EX‘THEN TOU ANTHR‘POU EISPOREUOMENON EIS AUTON O DUNATAI KOIN‘SAI AUTON ALLA TA EK TOU ANTHR‘POU EKPOREUOMENA ESTIN TA KOINOUNTA TON ANTHR‘PON [Mc 7, 15] 11 OU TO EISERKHOMENON EIS TO STOMA KOINOI TON ANTHR‘PON ALLA TO EKPOREUOMENON EK TOU STOMATOS TOUTO KOINOI TON ANTHR‘PON [Mt 15, 11] 12 TOTE PROSELTHONTES OI MATH TAI LEGOUSIN AUT‘ OIDAS OTI OI PHARISAIOI AKOUSANTES TON LOGON ESKANDALISTH SAN 13 O DE APOKRITHEIS EIPEN PASA PHUTEIA  N OUK EPHUTEUSEN O PAT R MOU O OURANIOS EKRIZ‘TH SETAI 14 APHETE AUTOUS TUPHLOI EISIN OD GOI {TUPHL‘N} TUPHLOS DE TUPHLON EAN OD G  AMPHOTEROI EIS BOTHUNON PESOUNTAI [Mt 15, 12-14] 17 KAI OTE EIS LTHEN EIS OIKON APO TOU OKHLOU EP R‘T‘N AUTON OI MATH TAI AUTOU T N PARABOL N [Mc 7, 17] 15 APOKRITHEIS DE O PETROS EIPEN AUT‘ PHRASON  MIN T N PARABOL N {TAUT N} [Mt 15, 15] 18 KAI [Mc 7, 18] 16 O DE EIPEN [Mt 15, 16] (LEGEI) AUTOIS OUT‘S [Mc 7, 18] AKM N KAI UMEIS ASUNETOI ESTE [Mt 15, 16] OU NOEITE OTI PAN TO EX‘THEN [Mc 7, 18] EISPOREUOMENON EIS TO STOMA [Mt 15, 17] EIS TON ANTHR‘PON OU DUNATAI AUTON KOIN‘SAI 19 OTI OUK EISPOREUETAI AUTOU EIS T N KARDIAN ALL [Mc 7, 18-19] EIS T N KOILIAN KH‘REI [Mt 15, 17] KAI EIS TON APHEDR‘NA [Mc 7, 19] EKBALLETAI [Mt 15, 17] (EKPOREUETAI) KATHARIZ‘N PANTA TA BR‘MATA 20 ELEGEN DE OTI [Mc 7, 19-20] 18 TA DE EKPOREUOMENA EK TOU STOMATOS EK T S KARDIAS EXERKHETAI KAKEINA KOINOI TON ANTHR‘PON [Mt 15, 18] TO EK TOU ANTHR‘POU EKPOREUOMENON EKEINO KOINOI TON ANTHR‘PON 21 ES‘THEN GAR EK T S KARDIAS T‘N ANTHR‘P‘N [Mc 7, 20-21] EXERKHONTAI [Mt 15, 19] OI DIALOGISMOI OI KAKOI [Mc 7, 21] (PON ROI [Mt 15, 19]) EKPOREUONTAI PORNEIAI KLOPAI PHONOI 22 MOIKHEIAI PLEONEXIAI PON RIAI DOLOS ASELGEIA OPHTHALMOS PON ROS [Mc 7, 21-22] PSEUDOMARTURIAI BLASPH MIAI [Mt 15, 19] (BLASPH MIA) UPER PHANIA APHROSUN  23 PANTA TAUTA TA PON RA ES‘THEN EKPOREUETAI KAI KOINOI TON ANTHR‘PON [Mc 7, 22-23] 20 TAUTA ESTIN TA KOINOUNTA TON ANTHR‘PON TO DE ANIPTOIS KHERSIN PHAGEIN OU KOINOI TON ANTHR‘PON [Mt 15, 20]

| Mt 15, 21-28 | Mc 7, 24-30 |

24 EKEITHEN DE ANASTAS [Mc 7, 24] 21 KAI EXELTH‘N EKEITHEN O I SOUS ANEKH‘R SEN [Mt 15, 21] [KAI] AP LTHEN [Mc 7, 24] EIS TA MER  [Mt 15, 21] (EIS TA ORIA [Mc 7, 24]) TUROU KAI SID‘NOS [Mt 15, 21] KAI EISELTH‘N EIS OIKIAN OUDENA  THELEN GN‘NAI KAI OUK  DUN TH  LATHEIN 25 ALL [Mc 7, 24-25] IDOU [Mt 15, 22] EUTHUS AKOUSASA GUN  [Mc 7, 25] KHANANAIA [Mt 15, 22] PERI AUTOU [Mc 7, 25] APO T‘N ORI‘N EKEIN‘N EXELTHOUSA [Mt 15, 22]  S EIKHEN TO THUGATRION AUT S PNEUMA AKATHARTON [Mc 7, 25] EKRAZEN LEGOUSA ELE SON ME KURIE UIOS DAUID   THUGAT R MOU KAK‘S DAIMONIZETAI 23 O DE OUK APEKRITH  AUT  LOGON KAI PROSELTHONTES OI MATH TAI AUTOU  R‘TOUN AUTON LEGONTES APOLUSON AUT N OTI KRAZEI OPISTHEN  M‘N 24 O DE APOKRITHEIS EIPEN OUK APESTAL N EI M  EIS TA PROBATA TA APOL‘LOTA OIKOU ISRA L 25   DE ELTHOUSA [Mt 15, 22-25] PROSEPESEN PROS TOUS PODAS AUTOU [Mc 7, 25] [KAI] PROSEKUNEI AUT‘ LEGOUSA KURIE BO THEI MOI [Mt 15, 25] 26   DE GUN   N ELL NIS SUROPHOINIKISSA T‘ GENEI KAI  R‘TA AUTON INA TO DAIMONION EKBAL  EK T S THUGATROS AUT S 27 KAI [Mc 7, 26-27] 26 O DE APOKRITHEIS EIPEN [Mt 15, 26] (ELEGEN) AUT  APHES PR‘TON KHORTASTH NAI TA TEKNA OU GAR ESTIN KALON LABEIN TON ARTON T‘N TEKN‘N KAI TOIS KUNARIOIS BALEIN 28   DE APEKRITH  KAI [Mc 7, 27-28] EIPEN [Mt 15, 27] (LEGEI) AUT‘ [Mc 7, 28] NAI KURIE KAI GAR TA KUNARIA [Mt 15, 27] UPOKAT‘ T S TRAPEZ S ESTHIOUSIN [Mc 7, 28] (ESTHIEI [Mt 15, 27]) APO T‘N PSIKHI‘N T‘N PAIDI‘N [Mc 7, 28] T‘N PIPTONT‘N APO T S TRAPEZ S T‘N KURI‘N AUT‘N [Mt 15, 27] 29 KAI [Mc 7, 29] 28 TOTE APOKRITHEIS O I SOUS EIPEN AUT  ‘ GUNAI MEGAL  SOU   PISTIS GEN TH T‘ SOI ‘S THELEIS [Mt 15, 28] DIA TOUTON TON LOGON UPAGE EXEL LUTHEN EK T S THUGATROS SOU TO DAIMONION [Mc 7, 29] KAI IATH    THUGAT R AUT S APO T S ‘RAS EKEIN S [Mt 15, 28] 30 KAI APELTHOUSA EIS TON OIKON AUT S EUREN TO PAIDION BEBL MENON EPI T N KLIN N KAI TO DAIMONION EXEL LUTHOS [Mc 7, 30]

| Mt 15, 29a | Mc 7, 31-37 |

31 KAI PALIN EXELTH‘N EK T‘N ORI‘N TUROU [Mc 7, 31] 29 KAI METABAS EKEITHEN O I SOUS  LTHEN [Mt 15, 29] DIA SID‘NOS EIS [Mc 7, 31] PARA T N THALASSAN T S GALILAIAS [Mt 15, 29] ANA MESON T‘N ORI‘N DEKAPOLE‘S 32 KAI PHEROUSIN AUT‘ K‘PHON KAI MOGILALON KAI PARAKALOUSIN AUTON INA EPITH  AUT‘ T N KHEIRA 33 KAI APOLABOMENOS AUTON APO TOU OKHLOU KAT IDIAN EBALEN TOUS DAKTULOUS AUTOU EIS TA ‘TA AUTOU KAI PTUSAS  PSATO T S GL‘SS S AUTOU 34 KAI ANABLEPSAS EIS TON OURANON ESTENAXEN KAI LEGEI AUT‘ EPHPHATHA O ESTIN DIANOIKHTH TI 35 KAI {EUTHE‘S}  NOIG SAN AUTOU AI AKOAI KAI ELUTH  O DESMOS T S GL‘SS S AUTOU KAI ELALEI ORTH‘S 36 KAI DIESTEILATO AUTOIS INA M DENI LEG‘SIN OSON DE AUTOIS DIESTELLETO AUTOI MALLON PERISSOTERON EK RUSSON 37 KAI UPERPERISS‘S EXEPL SSONTO LEGONTES KAL‘S PANTA PEPOI KEN KAI TOUS K‘PHOUS POIEI AKOUEIN KAI {TOUS} ALALOUS LALEIN [Mc 7, 31-37]

| Mt 15, 29-39 | Mc 8, 1-10 |

KAI ANABAS EIS TO OROS EKATH TO EKEI 30 KAI PROS LTHON AUT‘ OKHLOI POLLOI EKHONTES METH EAUT‘N KH‘LOUS TUPHLOUS KULLOUS K‘PHOUS KAI ETEROUS POLLOUS KAI ERRIPSAN AUTOUS PARA TOUS PODAS AUTOU KAI ETHERAPEUSEN AUTOUS 31 ‘STE TON OKHLON THAUMASAI BLEPONTAS K‘PHOUS LALOUNTAS KULLOUS UGIEIS KAI KH‘LOUS PERIPATOUNTAS KAI TUPHLOUS BLEPONTAS KAI EDOXASAN TON THEON ISRA L [Mt 15, 29-31] 1 EN EKEINAIS TAIS  MERAIS PALIN POLLOU OKHLOU ONTOS KAI M  EKHONT‘N TI PHAG‘SIN [Mc 8, 1] 32 O DE I SOUS PROSKALESAMENOS TOUS MATH TAS AUTOU EIPEN [Mt 15, 32] (LEGEI) AUTOIS 2 SPLAGKHNIZOMAI EPI TON OKHLON OTI  D   MERAI TREIS PROSMENOUSIN MOI KAI OUK EKHOUSIN TI PHAG‘SIN 3 KAI EAN APOLUS‘ AUTOUS N STEIS EIS OIKON AUT‘N EKLUTH SONTAI EN T  OD‘ KAI TINES AUT‘N APO MAKROTHEN  KASIN [Mc 8, 1-3] KAI APOLUSAI AUTOUS N STEIS OU THEL‘ M POTE EKLUTH‘SIN EN T  OD‘ [Mt 15, 32] 4 KAI APEKRITH SAN [Mc 8, 4] 33 KAI LEGOUSIN AUT‘ [Mt 15, 33] OI MATH TAI AUTOU OTI [Mc 8, 4] POTHEN  MIN EN ER MIA ARTOI TOSOUTOI ‘STE KHORTASAI OKHLON TOSOUTON [Mt 15, 33] POTHEN TOUTOUS DUN SETAI TIS ‘DE KHORTASAI ART‘N EP ER MIAS 5 KAI  R‘TA AUTOUS [Mc 8, 4-5] 34 KAI LEGEI AUTOIS O I SOUS POSOUS ARTOUS EKHETE OI DE EIPAN EPTA KAI OLIGA IKHTHUDIA [Mt 15, 34] 6 KAI PARAGGELLEI T‘ OKHL‘ ANAPESEIN EPI T S G S [Mc 8, 6] 35 KAI PARAGGEILAS T‘ OKHL‘ ANAPESEIN EPI T N G N 36 ELABEN TOUS EPTA ARTOUS KAI TOUS IKHTHUAS [Mt 15, 35-36] KAI LAB‘N TOUS EPTA ARTOUS EUKHARIST SAS EKLASEN KAI EDIDOU TOIS MATH TAIS AUTOU INA PARATITH‘SIN KAI [Mc 8, 6] OI DE MATH TAI [Mt 15, 36] PARETH KAN [Mc 8, 6] TOIS OKHLOIS [Mt 15, 36] (T‘ OKHL‘) 7 KAI EIKHON IKHTHUDIA OLIGA KAI EULOG SAS AUTA EIPEN KAI TAUTA PARATITHENAI [Mc 8, 6-7] 37 KAI EPHAGON PANTES KAI EKHORTASTH SAN KAI TO PERISSEUON T‘N KLASMAT‘N  RAN [Mt 15, 37] (PERISSEUMATA KLASMAT‘N [Mc 8, 8]) EPTA SPURIDAS PL REIS 38 OI DE ESTHIONTES  SAN [Mt 15, 37-38] ‘S TETRAKISKHILIOI [Mc 8, 9] ANDRES KH‘RIS GUNAIK‘N KAI PAIDI‘N [Mt 15, 38] KAI APELUSEN AUTOUS [Mc 8, 9] 39 KAI APOLUSAS TOUS OKHLOUS ENEB  EIS TO PLOION [Mt 15, 39] 10 KAI EUTHUS EMBAS EIS TO PLOION META T‘N MATH T‘N AUTOU  LTHEN EIS TA MER  DALMANOUTHA [Mc 8, 10] EIS TA ORIA MAGADAN [Mt 15, 39]

| Mt 16, 1-4 | Mc 8, 11-13 |

1 KAI PROSELTHONTES [Mt 16, 1] EX LTHON [Mc 8, 11] OI PHARISAIOI KAI SADDOUKAIOI [Mt 16, 1] KAI  RXANTO SUZ TEIN AUT‘ [Mc 8, 11] [KAI] EP R‘T SAN AUTON S MEION EK TOU OURANOU EPIDEIXAI AUTOIS [Mt 16, 1] Z TOUNTES PAR AUTOU S MEION APO TOU OURANOU PEIRAZONTES AUTON 12 KAI ANASTENAXAS T‘ PNEUMATI AUTOU LEGEI TI   GENEA AUT  Z TEI S MEION AM N LEG‘ UMIN EI DOTH SETAI T  GENEA TAUT  S MEION [Mc 8, 11-12] 2 O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS {OPSIAS GENOMEN S LEGETE EUDIA PURRAZEI GAR O OURANOS 3 KAI PR‘I S MERON KHEIM‘N PURRAZEI GAR STUGNAZ‘N O OURANOS TO MEN PROS‘PON TOU OURANOU GIN‘SKETE DIAKRINEIN TA DE S MEIA T‘N KAIR‘N OU DUNASTHE} 4 GENEA PON RA KAI MOIKHALIS S MEION EPIZ TEI KAI S MEION OU DOTH SETAI AUT  EI M  TO S MEION I‘NA KAI KATALIP‘N [Mt 16, 2-4] (APHEIS) AUTOUS PALIN EMBAS AP LTHEN EIS TO PERAN [Mc 8, 13]

| Mt 16, 5-12 | Mc 8, 14-21 |

5 KAI ELTHONTES OI MATH TAI EIS TO PERAN EPELATHONTO ARTOUS LABEIN [Mt 16, 5] KAI EI M  ENA ARTON OUK EIKHON METH EAUT‘N EN T‘ PLOI‘ [Mc 8, 14] 6 O DE I SOUS EIPEN [Mt 16, 6] 15 KAI DIESTELLETO AUTOIS LEG‘N [Mc 8, 15] ORATE KAI PROSEKHETE [Mt 16, 6] (BLEPETE [Mc 8, 15]) APO T S ZUM S T‘N PHARISAI‘N KAI SADDOUKAI‘N [Mt 16, 6] KAI T S ZUM S  R‘DOU 16 KAI [Mc 8, 15-16] 7 OI DE DIELOGIZONTO EN EAUTOIS [Mt 16, 7] PROS ALL LOUS OTI ARTOUS OUK EKHOUSIN [Mc 8, 16] LEGONTES OTI ARTOUS OUK ELABOMEN [Mt 16, 7] 17 KAI [Mc 8, 17] 8 GNOUS DE O I SOUS EIPEN [Mt 16, 8] (LEGEI) AUTOIS [Mc 8, 17] TI DIALOGIZESTHE EN EAUTOIS OLIGOPISTOI OTI ARTOUS OUK EKHETE [Mt 16, 8] OUP‘ NOEITE OUDE SUNIETE PEP‘R‘MEN N EKHETE T N KARDIAN UM‘N 18 OPHTHALMOUS EKHONTES OU BLEPETE KAI ‘TA EKHONTES OUK AKOUETE KAI OU MN MONEUETE [Mc 8, 17-18] TOUS PENTE ARTOUS T‘N PENTAKISKHILI‘N KAI POSOUS KOPHINOUS ELABETE 10 OUDE TOUS EPTA ARTOUS T‘N TETRAKISKHILI‘N KAI POSAS SPURIDAS ELABETE [Mt 16, 9-10] 19 OTE TOUS PENTE ARTOUS EKLASA EIS TOUS PENTAKISKHILIOUS POSOUS KOPHINOUS KLASMAT‘N PL REIS  RATE LEGOUSIN AUT‘ D‘DEKA 20 OTE TOUS EPTA EIS TOUS TETRAKISKHILIOUS POS‘N SPURID‘N PL R‘MATA KLASMAT‘N  RATE KAI LEGOUSIN {AUT‘} EPTA 21 KAI ELEGEN AUTOIS OUP‘ SUNIETE [Mc 8, 19-21] 11 P‘S OU NOEITE OTI OU PERI ART‘N EIPON UMIN PROSEKHETE DE APO T S ZUM S T‘N PHARISAI‘N KAI SADDOUKAI‘N 12 TOTE SUN KAN OTI OUK EIPEN PROSEKHEIN APO T S ZUM S T‘N ART‘N ALLA APO T S DIDAKH S T‘N PHARISAI‘N KAI SADDOUKAI‘N [Mt 16, 11-12]

| Mc 8, 22-26 |

22 KAI ERKHONTAI EIS B THSAIDAN KAI PHEROUSIN AUT‘ TUPHLON KAI PARAKALOUSIN AUTON INA AUTOU APS TAI 23 KAI EPILABOMENOS T S KHEIROS TOU TUPHLOU EX NEGKEN AUTON EX‘ T S K‘M S KAI PTUSAS EIS TA OMMATA AUTOU EPITHEIS TAS KHEIRAS AUT‘ EP R‘TA AUTON EI TI BLEPEIS 24 KAI ANABLEPSAS ELEGEN BLEP‘ TOUS ANTHR‘POUS OTI ‘S DENDRA OR‘ PERIPATOUNTAS 25 EITA PALIN EPETH KEN TAS KHEIRAS EPI TOUS OPHTHALMOUS AUTOU KAI DIEBLEPSEN KAI APEKATEST  KAI ENEBLEPEN T LAUG‘S APANTA 26 KAI APESTEILEN AUTON EIS OIKON AUTOU LEG‘N M DE EIS T N K‘M N EISELTH S [Mc 8, 22-26]

| Mt 16, 13-20 | Mc 8, 27-30 | Lc 9, 18-21 |

27 KAI EX LTHEN O I SOUS KAI OI MATH TAI AUTOU EIS TAS K‘MAS KAISAREIAS T S PHILIPPOU [Mc 8, 27] 18 KAI EGENETO [Lc 9, 18] 13 ELTH‘N DE O I SOUS EIS TA MER  KAISAREIAS T S PHILIPPOU [Mt 16, 13] EN T‘ EINAI AUTON PROSEUKHOMENON KATA MONAS SUN SAN AUT‘ OI MATH TAI [Lc 9, 18] KAI EN T  OD‘ EP R‘TA [Mc 8, 27] ( R‘TA) TOUS MATH TAS AUTOU [Mt 16, 13] EP R‘T SEN AUTOUS [Lc 9, 18] LEG‘N AUTOIS TINA ME LEGOUSIN OI ANTHR‘POI [Mc 8, 27] (OI OKHLOI [Lc 9, 18]) EINAI TON UION TOU ANTHR‘POU [Mt 16, 13] 19 OI DE APOKRITHENTES EIPAN [Lc 9, 19] AUT‘ LEGONTES {OTI} [Mc 8, 28] OI MEN I‘ANN N TON BAPTIST N [Mt 16, 14] KAI ALLOI [Mc 8, 28] DE  LIAN ETEROI DE IEREMIAN   [Mt 16, 14] ALLOI DE OTI EIS [Mc 8, 28] (ENA) T‘N PROPH T‘N [Mt 16, 14] OTI PROPH T S TIS T‘N ARKHAI‘N ANEST  [Lc 9, 19] 29 KAI AUTOS EP R‘TA AUTOUS [Mc 8, 29] 20 EIPEN [Lc 9, 20] (15 LEGEI [Mt 16, 15]) DE AUTOIS [Lc 9, 20] UMEIS DE TINA ME LEGETE EINAI 16 APOKRITHEIS DE SIM‘N PETROS EIPEN [Mt 16, 15-16] (LEGEI) AUT‘ [Mc 8, 29] TON KHRISTON TOU THEOU [Lc 9, 20] SU EI O KHRISTOS O UIOS TOU THEOU TOU Z‘NTOS 17 APOKRITHEIS DE O I SOUS EIPEN AUT‘ MAKARIOS EI SIM‘N BARI‘NA OTI SARX KAI AIMA OUK APEKALUPSEN SOI ALL O PAT R MOU O EN TOIS OURANOIS 18 KAG‘ DE SOI LEG‘ OTI SU EI PETROS KAI EPI TAUT  T  PETRA OIKODOM S‘ MOU T N EKKL SIAN KAI PULAI ADOU OU KATISKHUSOUSIN AUT S 19 D‘S‘ SOI TAS KLEIDAS T S BASILEIAS T‘N OURAN‘N KAI O EAN D S S EPI T S G S ESTAI DEDEMENON EN TOIS OURANOIS KAI O EAN LUS S EPI T S G S ESTAI LELUMENON EN TOIS OURANOIS 20 TOTE DIESTEILATO TOIS MATH TAIS [Mt 16, 16-20] 30 KAI EPETIM SEN AUTOIS [Mc 8, 30] INA M DENI EIP‘SIN [Mt 16, 20] (LEG‘SIN) PERI AUTOU [Mc 8, 30] OTI AUTOS ESTIN O KHRISTOS [Mt 16, 20] 21 O DE EPITIM SAS AUTOIS PAR GGEILEN M DENI LEGEIN TOUTO [Lc 9, 21]

| Mt 16, 21 | Mc 8, 31-32a | Lc 9, 22 |

21 APO TOTE  RXATO O I SOUS DEIKNUEIN TOIS MATH TAIS AUTOU [Mt 16, 21] 31 KAI  RXATO DIDASKEIN AUTOUS [Mc 8, 31] OTI DEI AUTON EIS IEROSOLUMA APELTHEIN KAI [Mt 16, 21] 22 EIP‘N OTI DEI TON UION TOU ANTHR‘POU POLLA PATHEIN KAI APODOKIMASTH NAI APO [Lc 9, 22] (UPO) T‘N PRESBUTER‘N KAI T‘N ARKHIERE‘N KAI T‘N GRAMMATE‘N [Mc 8, 31] KAI APOKTANTH NAI KAI T  TRIT   MERA [Lc 9, 22] (META TREIS  MERAS [Mc 8, 31]) EGERTH NAI [Lc 9, 22] (ANAST NAI) 32 KAI PARR SIA TON LOGON ELALEI [Mc 8, 31-32]

| Mt 16, 22-23 | Mc 8, 32b-33 |

22 KAI PROSLABOMENOS AUTON O PETROS  RXATO EPITIMAN AUT‘ LEG‘N ILE‘S SOI KURIE OU M  ESTAI SOI TOUTO [Mt 16, 22] 33 O DE EPISTRAPHEIS [Mc 8, 33] (STRAPHEIS [Mt 16, 23]) KAI ID‘N TOUS MATH TAS AUTOU EPETIM SEN PETR‘ KAI [Mc 8, 33] EIPEN [Mt 16, 23] (LEGEI [Mc 8, 33]) T‘ PETR‘ UPAGE OPIS‘ MOU SATANA SKANDALON EI EMOU OTI OU PHRONEIS TA TOU THEOU ALLA TA T‘N ANTHR‘P‘N [Mt 16, 23]

| Mt 16, 24-28 | Mc 8, 34-38; 9, 1 | Lc 9, 23-27 |

34 KAI [Mc 8, 34] 24 TOTE O I SOUS [Mt 16, 24] PROSKALESAMENOS TON OKHLON SUN TOIS MATH TAIS AUTOU [Mc 8, 34] EIPEN TOIS MATH TAIS AUTOU [Mt 16, 24] (EIPEN AUTOIS [Mc 8, 34]) [KAI] 23 ELEGEN DE PROS PANTAS EI TIS THELEI OPIS‘ MOU ERKHESTHAI [Lc 9, 23] (ELTHEIN [Mt 16, 24] AKOLOUTHEIN) APARN SASTH‘ [Mc 8, 34] (ARN SASTH‘) EAUTON KAI ARAT‘ TON STAURON AUTOU KATH  MERAN KAI AKOLOUTHEIT‘ MOI [Lc 9, 23] 35 OS GAR EAN [Mc 8, 35] (AN) THEL  T N PSUKH N AUTOU S‘SAI APOLESEI AUT N OS D AN APOLES  [Lc 9, 24] (APOLESEI) T N PSUKH N AUTOU ENEKEN EMOU KAI TOU EUAGGELIOU [Mc 8, 35] OUTOS S‘SEI AUT N [Lc 9, 24] EUR SEI AUT N 26 TI GAR ‘PHEL TH SETAI ANTHR‘POS EAN TON KOSMON OLON KERD S  T N DE PSUKH N AUTOU Z MI‘TH  [Mt 16, 25-26] (36 TI GAR ‘PHELEI ANTHR‘PON KERD SAI TON KOSMON OLON KAI Z MI‘TH NAI T N PSUKH N AUTOU [Mc 8, 36]) 25 TI GAR ‘PHELEITAI ANTHR‘POS KERD SAS TON KOSMON OLON EAUTON DE APOLESAS   Z MI‘THEIS [Lc 9, 25]   [Mt 16, 26] 37 TI GAR DOI [Mc 8, 37] (D‘SEI) ANTHR‘POS ANTALLAGMA T S PSUKH S AUTOU [Mt 16, 26] 38 OS GAR EAN [Mc 8, 38] (AN) EPAISKHUNTH  ME KAI TOUS EMOUS LOGOUS TOUTON [Lc 9, 26] EN T  GENEA TAUT  T  MOIKHALIDI KAI AMART‘L‘ KAI O UIOS TOU ANTHR‘POU EPAISKHUNTH SETAI AUTON [Mc 8, 38] OTAN ELTH  EN T  DOX  AUTOU KAI [Lc 9, 26] TOU PATROS AUTOU [Mc 8, 38] KAI T‘N AGI‘N AGGEL‘N [Lc 9, 26] META T‘N AGGEL‘N T‘N AGI‘N [Mc 8, 38] 27 MELLEI GAR O UIOS TOU ANTHR‘POU ERKHESTHAI EN T  DOX  TOU PATROS AUTOU META T‘N AGGEL‘N AUTOU KAI TOTE APOD‘SEI EKAST‘ KATA T N PRAXIN AUTOU [Mt 16, 27] 1 KAI ELEGEN AUTOIS AM N [Mc 9, 1] 27 LEG‘ DE UMIN AL TH‘S [Lc 9, 27] OTI EISIN TINES T‘N ‘DE [Mt 16, 28] (AUTOU) EST KOT‘N [Lc 9, 27] (EST‘T‘N) OITINES [Mt 16, 28] (OI [Lc 9, 27]) OU M  GEUS‘NTAI THANATOU E‘S AN ID‘SIN T N BASILEIAN TOU THEOU EL LUTHUIAN EN DUNAMEI [Mc 9, 1] [KAI] TON UION TOU ANTHR‘POU ERKHOMENON EN T  BASILEIA AUTOU [Mt 16, 28]

| Mt 17, 1-9 | Mc 9, 2-10 | Lc 9, 28-36 |

2 KAI [Mc 9, 2] 28 EGENETO DE META TOUS LOGOUS TOUTOUS [Lc 9, 28] META  MERAS EX [Mc 9, 2] (‘SEI  MERAI OKT‘ [Lc 9, 28]) PARALAMBANEI O I SOUS TON PETRON KAI TON IAK‘BON KAI TON I‘ANN N [Mc 9, 2] TON ADELPHON AUTOU KAI [Mt 17, 1] (PARALAB‘N PETRON KAI I‘ANN N KAI IAK‘BON [Lc 9, 28]) ANAPHEREI AUTOUS [Mt 17, 1] [KAI] ANEB  EIS TO OROS [Lc 9, 28] UPS LON KAT IDIAN MONOUS [Mc 9, 2] PROSEUXASTHAI 29 KAI EGENETO EN T‘ PROSEUKHESTHAI AUTON TO EIDOS TOU PROS‘POU AUTOU ETERON KAI O IMATISMOS AUTOU LEUKOS EXASTRAPT‘N [Lc 9, 28-29] METEMORPH‘TH  EMPROSTHEN AUT‘N KAI ELAMPSEN TO PROS‘PON AUTOU ‘S O  LIOS [Mt 17, 2] 3 KAI [Mc 9, 3] TA DE IMATIA AUTOU EGENETO [Mt 17, 2] STILBONTA LEUKA LIAN [Mc 9, 3] ‘S TO PH‘S [Mt 17, 2] OIA GNAPHEUS EPI T S G S OU DUNATAI OUT‘S LEUKANAI [Mc 9, 3] 3 KAI IDOU ‘PHTH  AUTOIS M‘US S KAI  LIAS [Mt 17, 3] ( LIAS SUN M‘USEI) KAI  SAN SULLALOUNTES T‘ I SOU [Mc 9, 4] (MET AUTOU [Mt 17, 3]) ANDRES DUO SUNELALOUN AUT‘ OITINES  SAN M‘US S KAI  LIAS 31 OI OPHTHENTES EN DOX  ELEGON T N EXODON AUTOU  N  MELLEN PL ROUN EN IEROUSAL M 32 O DE PETROS KAI OI SUN AUT‘  SAN BEBAR MENOI UPN‘ DIAGR GOR SANTES DE EIDON T N DOXAN AUTOU KAI TOUS DUO ANDRAS TOUS SUNEST‘TAS AUT‘ 33 KAI EGENETO EN T‘ DIAKH‘RIZESTHAI AUTOUS AP AUTOU [Lc 9, 30-33] 4 APOKRITHEIS DE O PETROS EIPEN [Mt 17, 4] (LEGEI) T‘ I SOU [Mc 9, 5] (PROS TON I SOUN [Lc 9, 33]) RABBI [Mc 9, 5] (EPISTATA [Lc 9, 33]) KURIE KALON ESTIN  MAS ‘DE EINAI [Mt 17, 4] KAI POI S‘MEN TREIS SK NAS [Mc 9, 5] EI THELEIS POI S‘ ‘DE TREIS SK NAS SOI MIAN KAI M‘USEI MIAN KAI  LIA MIAN [Mt 17, 4] M  EID‘S O LEGEI [Lc 9, 33] 6 OU GAR  DEI TI APOKRITH  EKPHOBOI GAR EGENONTO 7 KAI [Mc 9, 6-7] 5 ETI AUTOU LALOUNTOS [Mt 17, 5] 34 TAUTA DE AUTOU LEGONTOS [Lc 9, 34] IDOU [Mt 17, 5] EGENETO NEPHEL  [Lc 9, 34] PH‘TEIN  [Mt 17, 5] KAI [Lc 9, 34] EPESKIASEN [Mt 17, 5] (EPESKIAZEN) AUTOUS [Lc 9, 34] (EPISKIAZOUSA AUTOIS) KAI [Mc 9, 7] EPHOB TH SAN DE EN T‘ EISELTHEIN AUTOUS EIS T N NEPHEL N [Lc 9, 34] KAI IDOU [Mt 17, 5] PH‘N  EGENETO EK T S NEPHEL S LEGOUSA [Lc 9, 35] OUTOS ESTIN O UIOS MOU O AGAP TOS [Mt 17, 5] O EKLELEGMENOS [Lc 9, 35] EN ‘ EUDOK SA AKOUETE AUTOU 6 KAI AKOUSANTES OI MATH TAI EPESAN EPI PROS‘PON AUT‘N KAI EPHOB TH SAN SPHODRA [Mt 17, 5-6] 36 KAI EN T‘ GENESTHAI T N PH‘N N EURETH  I SOUS MONOS [Lc 9, 36] 7 KAI PROS LTHEN O I SOUS KAI APSAMENOS AUT‘N EIPEN EGERTH TE KAI M  PHOBEISTHE 8 EPARANTES DE TOUS OPHTHALMOUS AUT‘N [Mt 17, 7-8] 8 KAI EXAPINA PERIBLEPSAMENOI OUKETI OUDENA EIDON [Mc 9, 8] EI M  [Mt 17, 8] (ALLA [Mc 9, 8]) AUTON [Mt 17, 8] TON I SOUN MONON METH EAUT‘N 9 KAI KATABAINONT‘N AUT‘N EK TOU OROUS DIESTEILATO [Mc 9, 8-9] (ENETEILATO) AUTOIS O I SOUS [Mt 17, 9] INA M DENI A EIDON DI G S‘NTAI EI M  OTAN O UIOS TOU ANTHR‘POU EK NEKR‘N ANAST  [Mc 9, 9] LEG‘N M DENI EIP TE TO ORAMA E‘S OU O UIOS TOU ANTHR‘POU EK NEKR‘N EGERTH  [Mt 17, 9] KAI AUTOI ESIG SAN KAI OUDENI AP GGEILAN EN EKEINAIS TAIS  MERAIS OUDEN ‘N E‘RAKAN [Lc 9, 36] 10 KAI TON LOGON EKRAT SAN PROS EAUTOUS SUZ TOUNTES TI ESTIN TO EK NEKR‘N ANAST NAI [Mc 9, 10]

| Mt 17, 10-13 | Mc 9, 11-13 |

10 KAI EP R‘T SAN [Mt 17, 10] (EP R‘T‘N [Mc 9, 11]) AUTON OI MATH TAI LEGONTES [Mt 17, 10] OTI [Mc 9, 11] (TI) OUN OI GRAMMATEIS LEGOUSIN OTI  LIAN DEI ELTHEIN PR‘TON 11 O DE APOKRITHEIS EIPEN [Mt 17, 10-11] (EPH ) AUTOIS [Mc 9, 12]  LIAS MEN ERKHETAI KAI APOKATAST SEI PANTA [Mt 17, 11] ( LIAS MEN ELTH‘N PR‘TON APOKATHISTANEI PANTA) KAI P‘S GEGRAPTAI EPI TON UION TOU ANTHR‘POU INA POLLA PATH  KAI EXOUDEN TH  13 ALLA [Mc 9, 12-13] 12 LEG‘ DE UMIN OTI [Mt 17, 12] KAI  LIAS [Mc 9, 13]  D   LTHEN [Mt 17, 12] (EL LUTHEN [Mc 9, 13]) KAI OUK EPEGN‘SAN AUTON ALLA EPOI SAN EN AUT‘ [Mt 17, 12] (KAI EPOI SAN AUT‘ [Mc 9, 13]) OSA  THEL SAN [Mt 17, 12] ( THELON) KATH‘S GEGRAPTAI EP AUTON [Mc 9, 13] OUT‘S KAI O UIOS TOU ANTHR‘POU MELLEI PASKHEIN UP AUT‘N 13 TOTE SUN KAN OI MATH TAI OTI PERI I‘ANNOU TOU BAPTISTOU EIPEN AUTOIS [Mt 17, 12-13]

| Mt 17, 14-21 | Mc 9, 14-29 | Lc 9, 37-43a |

37 EGENETO DE T  EX S  MERA KATELTHONT‘N AUT‘N APO TOU OROUS SUN NT SEN AUT‘ OKHLOS POLUS [Lc 9, 37] 14 KAI ELTHONTES PROS TOUS MATH TAS EIDON OKHLON POLUN PERI AUTOUS KAI GRAMMATEIS SUZ TOUNTAS PROS AUTOUS 15 KAI EUTHUS PAS O OKHLOS IDONTES AUTON EXETHAMB TH SAN KAI PROSTREKHONTES  SPAZONTO AUTON 16 KAI EP R‘T SEN AUTOUS TI SUZ TEITE PROS AUTOUS [Mc 9, 14-16] 38 KAI IDOU [Lc 9, 38] ELTHONT‘N PROS TON OKHLON PROS LTHEN AUT‘ ANTHR‘POS [Mt 17, 14] AN R [Lc 9, 38] EIS EK TOU OKHLOU [Mc 9, 17] GONUPET‘N AUTON 15 KAI [Mt 17, 14-15] EBO SEN [Lc 9, 38] 17 KAI APEKRITH  AUT‘ [Mc 9, 17] LEG‘N [Lc 9, 38] DIDASKALE  NEGKA TON UION MOU PROS SE EKHONTA PNEUMA ALALON [Mc 9, 17] DIDASKALE DEOMAI SOU EPIBLEPSAI EPI TON UION MOU OTI MONOGEN S MOI ESTIN 39 KAI IDOU PNEUMA LAMBANEI AUTON [Lc 9, 38-39] 18 KAI OPOU EAN AUTON KATALAB  [Mc 9, 18] EXAIPHN S KRAZEI KAI [Lc 9, 39] R SSEI AUTON KAI APHRIZEI [Mc 9, 18] KAI SPARASSEI AUTON META APHROU [Lc 9, 39] KAI TRIZEI TOUS ODONTAS KAI X RAINETAI [Mc 9, 18] KAI MOGIS APOKH‘REI AP AUTOU SUNTRIBON AUTON [Lc 9, 39] KURIE ELE SON MOU TON UION OTI SEL NIAZETAI KAI KAK‘S PASKHEI POLLAKIS GAR PIPTEI EIS TO PUR KAI POLLAKIS EIS TO UD‘R 16 KAI PROS NEGKA AUTON TOIS MATH TAIS SOU [Mt 17, 15-16] KAI EIPA TOIS MATH TAIS SOU [Mc 9, 18] 40 KAI EDE TH N T‘N MATH T‘N SOU INA EKBAL‘SIN AUTO [Lc 9, 40] KAI OUK ISKHUSAN [Mc 9, 18] OUK  DUN TH SAN AUTON THERAPEUSAI 17 APOKRITHEIS DE O I SOUS EIPEN [Mt 17, 16-17] AUTOIS (LEGEI) [Mc 9, 19] ‘ GENEA APISTOS KAI DIESTRAMMEN  [Mt 17, 17] E‘S POTE PROS UMAS [Mc 9, 19] METH UM‘N ESOMAI [Mt 17, 17] KAI [Lc 9, 41] E‘S POTE ANEXOMAI UM‘N [Mc 9, 19] PROSAGAGE ‘DE TON UION SOU [Lc 9, 41] PHERETE MOI AUTON ‘DE [Mt 17, 17] (PROS ME [Mc 9, 19]) 20 KAI  NEGKAN AUTON PROS AUTON [Mc 9, 20] 42 ETI DE PROSERKHOMENOU AUTOU [Lc 9, 42] KAI ID‘N AUTON [Mc 9, 20] ERR XEN AUTON TO DAIMONION [Lc 9, 42] (TO PNEUMA [Mc 9, 20]) KAI [Lc 9, 42] EUTHUS SUNESPARAXEN AUTON KAI PES‘N EPI T S G S EKULIETO APHRIZ‘N 21 KAI EP R‘T SEN TON PATERA AUTOU POSOS KHRONOS ESTIN ‘S TOUTO GEGONEN AUT‘ O DE EIPEN EK PAIDIOTHEN 22 KAI POLLAKIS KAI EIS PUR AUTON EBALEN KAI EIS UDATA INA APOLES  AUTON ALL EI TI DUN  BO TH SON  MIN SPLAGKHNISTHEIS EPH  MAS 23 O DE I SOUS EIPEN AUT‘ TO EI DUN  PANTA DUNATA T‘ PISTEUONTI 24 EUTHUS KRAXAS O PAT R TOU PAIDIOU ELEGEN PISTEU‘ BO THEI MOU T  APISTIA [Mc 9, 20-24] 18 KAI [Mt 17, 18] 25 ID‘N DE O I SOUS OTI EPISUNTREKHEI OKHLOS [Mc 9, 25] EPETIM SEN DE [Lc 9, 42] T‘ PNEUMATI T‘ AKATHART‘ LEG‘N AUT‘ TO ALALON KAI K‘PHON PNEUMA EG‘ EPITASS‘ SOI EXELTHE EX AUTOU KAI M KETI EISELTH S EIS AUTON 26 KAI KRAXAS KAI POLLA SPARAXAS EX LTHEN [Mc 9, 25-26] AP AUTOU TO DAIMONION [Mt 17, 18] KAI EGENETO ‘SEI NEKROS ‘STE TOUS POLLOUS LEGEIN OTI APETHANEN 27 O DE I SOUS KRAT SAS T S KHEIROS AUTOU  GEIREN AUTON KAI ANEST  [Mc 9, 26-27] KAI IASATO TON PAIDA KAI APED‘KEN AUTON T‘ PATRI AUTOU [Lc 9, 42] KAI ETHERAPEUTH  O PAIS APO T S ‘RAS EKEIN S [Mt 17, 18] 43 EXEPL SSONTO DE PANTES EPI T  MEGALEIOT TI TOU THEOU [Lc 9, 43] 28 KAI EISELTHONTOS AUTOU EIS OIKON [Mc 9, 28] 19 TOTE PROSELTHONTES [...] T‘ I SOU [Mt 17, 19] OI MATH TAI AUTOU KAT IDIAN EP R‘T‘N AUTON [Mc 9, 28] [KAI] EIPON DIA TI [Mt 17, 19] (OTI)  MEIS OUK  DUN TH MEN EKBALEIN AUTO [Mc 9, 28] 20 O DE LEGEI AUTOIS DIA T N OLIGOPISTIAN UM‘N AM N GAR LEG‘ UMIN EAN EKH TE PISTIN ‘S KOKKON SINAPE‘S EREITE T‘ OREI TOUT‘ METABA ENTHEN EKEI KAI METAB SETAI KAI OUDEN ADUNAT SEI UMIN [Mt 17, 20] 29 KAI EIPEN AUTOIS TOUTO TO GENOS EN OUDENI DUNATAI EXELTHEIN EI M  EN PROSEUKH  [Mc 9, 29]

| Mc 17, 22-23 | Mc 9, 30-32 | Lc 9, 43b-45 |

30 KAKEITHEN EXELTHONTES PAREPOREUONTO DIA T S GALILAIAS KAI OUK  THELEN INA TIS GNOI [Mc 9, 30] 22 SUSTREPHOMEN‘N DE AUT‘N EN T  GALILAIA [Mt 17, 22] PANT‘N DE THAUMAZONT‘N EPI PASIN OIS EPOIEI [Lc 9, 43] 31 EDIDASKEN GAR TOUS MATH TAS AUTOU KAI [Mc 9, 31] EIPEN [Mt 17, 22] (ELEGEN [Mc 9, 31]) AUTOIS O I SOUS [Mt 17, 22] (PROS TOUS MATH TAS AUTOU [Lc 9, 43]) OTI [Mc 9, 31] 44 THESTHE UMEIS EIS TA ‘TA UM‘N TOUS LOGOUS TOUTOUS O GAR UIOS TOU ANTHR‘POU MELLEI PARADIDOSTHAI EIS KHEIRAS ANTHR‘P‘N [Lc 9, 44] (O UIOS TOU ANTHR‘POU PARADIDOTAI EIS KHEIRAS ANTHR‘P‘N) KAI APOKTENOUSIN AUTON KAI APOKTANTHEIS [Mc 9, 31] T  TRIT   MERA [Mt 17, 23] (META TREIS  MERAS) ANAST SETAI [Mc 9, 31] (EGERTH SETAI [Mt 17, 23]) 45 OI DE  GNOOUN TO R MA TOUTO KAI  N PARAKEKALUMMENON AP AUT‘N INA M  AISTH‘NTAI AUTO KAI EPHOBOUNTO ER‘T SAI [Lc 9, 45] (EPER‘T SAI [Mc 9, 32]) AUTON PERI TOU R MATOS TOUTOU [Lc 9, 45] KAI ELUP TH SAN SPHODRA [Mt 17, 23]

| Mt 17, 24-27 |

24 ELTHONT‘N DE AUT‘N EIS KAPHARNAOUM PROS LTHON OI TA DIDRAKHMA LAMBANONTES T‘ PETR‘ KAI EIPAN O DIDASKALOS UM‘N OU TELEI {TA} DIDRAKHMA 25 LEGEI NAI KAI ELTHONTA EIS T N OIKIAN PROEPHTHASEN AUTON O I SOUS LEG‘N TI SOI DOKEI SIM‘N OI BASILEIS T S G S APO TIN‘N LAMBANOUSIN TEL    K NSON APO T‘N UI‘N AUT‘N   APO T‘N ALLOTRI‘N 26 EIPONTOS DE APO T‘N ALLOTRI‘N EPH  AUT‘ O I SOUS ARA GE ELEUTHEROI EISIN OI UIOI 27 INA DE M  SKANDALIS‘MEN AUTOUS POREUTHEIS EIS THALASSAN BALE AGKISTRON KAI TON ANABANTA PR‘TON IKHTHUN ARON KAI ANOIXAS TO STOMA AUTOU EUR SEIS STAT RA EKEINON LAB‘N DOS AUTOIS ANTI EMOU KAI SOU [Mt 17, 24-27]

| Mt 18, 1-5 | Mc 9, 33-37 | Lc 9, 46-48 |

1 EN EKEIN  T  ‘RA PROS LTHON OI MATH TAI T‘ I SOU LEGONTES TIS ARA MEIZ‘N ESTIN EN T  BASILEIA T‘N OURAN‘N [Mt 18, 1] 46 EIS LTHEN DE DIALOGISMOS EN AUTOIS TO TIS AN EI  MEIZ‘N AUT‘N [Lc 9, 46] 33 KAI  LTHON EIS KAPHARNAOUM KAI EN T  OIKIA GENOMENOS EP R‘TA AUTOUS TI EN T  OD‘ DIELOGIZESTHE 34 OI DE ESI‘P‘N PROS ALL LOUS GAR DIELEKHTH SAN EN T  OD‘ TIS MEIZ‘N [Mc 9, 33-34] 47 O DE I SOUS EID‘S TON DIALOGISMON T S KARDIAS AUT‘N [Lc 9, 47] 35 KAI KATHISAS EPH‘N SEN TOUS D‘DEKA KAI LEGEI AUTOIS EI TIS THELEI PR‘TOS EINAI ESTAI PANT‘N ESKHATOS KAI PANT‘N DIAKONOS [Mc 9, 35] 2 KAI PROSKALESAMENOS [Mt 18, 2] EPILABOMENOS [Lc 9, 47] 36 KAI LAB‘N PAIDION EST SEN AUTO EN MES‘ AUT‘N [Mc 9, 36] PAR EAUT‘ [Lc 9, 47] KAI ENAGKALISAMENOS AUTO EIPEN AUTOIS [Mc 9, 36] AM N LEG‘ UMIN EAN M  STRAPH TE KAI GEN STHE ‘S TA PAIDIA OU M  EISELTH TE EIS T N BASILEIAN T‘N OURAN‘N 4 OSTIS OUN TAPEIN‘SEI EAUTON ‘S TO PAIDION TOUTO OUTOS ESTIN O MEIZ‘N EN T  BASILEIA T‘N OURAN‘N 5 KAI OS EAN [Mt 18, 3-5] (AN [Mc 9, 37]) DEX TAI TOUTO TO PAIDION [Lc 9, 48] EN PAIDION TOIOUTO [Mt 18, 5] EN T‘N TOIOUT‘N PAIDI‘N [...] EPI T‘ ONOMATI MOU EME DEKHETAI KAI OS AN EME DEKH TAI [Mc 9, 37] (DEX TAI [Lc 9, 48]) OUK EME DEKHETAI ALLA [Mc 9, 37] DEKHETAI TON APOSTEILANTA ME O GAR MIKROTEROS EN PASIN UMIN UPARKH‘N OUTOS ESTIN MEGAS [Lc 9, 48]

| Mc 9, 38-41 | Lc 9, 49-50 |

49 APOKRITHEIS DE [...] EIPEN [Lc 9, 49] 38 (EPH ) AUT‘ O I‘ANN S DIDASKALE [Mc 9, 38] (EPISTATA [Lc 9, 49]) EIDOMEN TINA EN T‘ ONOMATI SOU EKBALLONTA DAIMONIA KAI EK‘LUOMEN AUTON OTI OUK  KOLOUTHEI  MIN [Mc 9, 38] (OUK AKOLOUTHEI METH  M‘N) 50 EIPEN DE PROS AUTON O I SOUS [Lc 9, 49-50] M  K‘LUETE AUTON OUDEIS GAR ESTIN OS POI SEI DUNAMIN EPI T‘ ONOMATI MOU KAI DUN SETAI TAKHU KAKOLOG SAI ME 40 OS GAR OUK ESTIN KATH  M‘N UPER  M‘N ESTIN [Mc 9, 39-40] (OS GAR OUK ESTIN KATH UM‘N UPER UM‘N ESTIN [Lc 9, 50]) 41 OS GAR AN POTIS  UMAS POT RION UDATOS EN ONOMATI OTI KHRISTOU ESTE AM N LEG‘ UMIN OTI OU M  APOLES  TON MISTHON AUTOU [Mc 9, 41]

| Mt 18, 6-9 | Mc 9, 42-48 |

42 KAI [Mc 9, 42] 6 OS D AN SKANDALIS  ENA T‘N MIKR‘N TOUT‘N T‘N PISTEUONT‘N EIS EME SUMPHEREI AUT‘ [Mt 18, 6] KALON ESTIN AUT‘ MALLON [Mc 9, 42] INA KREMASTH  [Mt 18, 6] EI PERIKEITAI MULOS ONIKOS PERI TON TRAKH LON AUTOU KAI BEBL TAI EIS T N THALASSAN [Mc 9, 42] KAI KATAPONTISTH  EN T‘ PELAGEI T S THALASS S 7 OUAI T‘ KOSM‘ APO T‘N SKANDAL‘N ANAGK  GAR ELTHEIN TA SKANDALA PL N OUAI T‘ ANTHR‘P‘ DI OU TO SKANDALON ERKHETAI 8 EI DE   KHEIR SOU   O POUS SOU SKANDALIZEI SE EKKOPSON AUTON KAI BALE APO SOU KALON SOI ESTIN EISELTHEIN EIS T N Z‘ N KULLON   KH‘LON   DUO KHEIRAS   DUO PODAS EKHONTA BL TH NAI EIS TO PUR TO AI‘NION [Mt 18, 6-8] 43 KAI EAN SKANDALIZ  SE   KHEIR SOU APOKOPSON AUT N KALON ESTIN SE KULLON EISELTHEIN EIS T N Z‘ N   TAS DUO KHEIRAS EKHONTA APELTHEIN EIS T N GEENNAN EIS TO PUR TO ASBESTON {44} 45 KAI EAN O POUS SOU SKANDALIZ  SE APOKOPSON AUTON KALON ESTIN SE EISELTHEIN EIS T N Z‘ N KH‘LON   TOUS DUO PODAS EKHONTA BL TH NAI EIS T N GEENNAN {46} [Mc 9, 43-46] 9 KAI EI [Mt 18, 9] (EAN) O OPHTHALMOS SOU SKANDALIZ  [Mc 9, 47] (SKANDALIZEI) SE EXELE AUTON KAI BALE [Mt 18, 9] (EKBALE) AUTON [Mc 9, 47] APO SOU KALON SOI [Mt 18, 9] (SE [Mc 9, 47]) ESTIN MONOPHTHALMON EIS T N Z‘ N EISELTHEIN [Mt 18, 9] EIS T N BASILEIAN TOU THEOU   DUO OPHTHALMOUS EKHONTA [Mc 9, 47] BL TH NAI EIS T N GEENNAN TOU PUROS [Mt 18, 9] 48 OPOU O SK‘L X AUT‘N OU TELEUTA KAI TO PUR OU SBENNUTAI [Mc 9, 48]

| Mc 9, 49-50 |

49 PAS GAR PURI ALISTH SETAI 50 KALON TO ALAS EAN DE TO ALAS ANALON GEN TAI EN TINI AUTO ARTUSETE EKHETE EN EAUTOIS ALA KAI EIR NEUETE EN ALL LOIS [Mc 9, 49-50]

| Mt 18, 10-14 |

10 ORATE M  KATAPHRON S TE ENOS T‘N MIKR‘N TOUT‘N LEG‘ GAR UMIN OTI OI AGGELOI AUT‘N EN OURANOIS DIA PANTOS BLEPOUSI TO PROS‘PON TOU PATROS MOU TOU EN OURANOIS {11} 12 TI UMIN DOKEI EAN GEN TAI TINI ANTHR‘P‘ EKATON PROBATA KAI PLAN TH  EN EX AUT‘N OUKHI APH SEI TA ENEN KONTA ENNEA EPI TA OR  KAI POREUTHEIS Z TEI TO PLAN‘MENON 13 KAI EAN GEN TAI EUREIN AUTO AM N LEG‘ UMIN OTI KHAIREI EP AUT‘ MALLON   EPI TOIS ENEN KONTA ENNEA TOIS M  PEPLAN MENOIS 14 OUT‘S OUK ESTIN THEL MA EMPROSTHEN TOU PATROS UM‘N TOU EN OURANOIS INA APOL TAI EN T‘N MIKR‘N TOUT‘N [Mt 18, 10-14]

| Mt 18, 15-18 |

15 EAN DE AMART S  {EIS SE} O ADELPHOS SOU UPAGE ELEGXON AUTON METAXU SOU KAI AUTOU MONOU EAN SOU AKOUS  EKERD SAS TON ADELPHON SOU 16 EAN DE M  AKOUS  PARALABE META SOU ETI ENA   DUO INA EPI STOMATOS DUO MARTUR‘N   TRI‘N STATH  PAN R MA 17 EAN DE PARAKOUS  AUT‘N EIPE T  EKKL SIA EAN DE KAI T S EKKL SIAS PARAKOUS  EST‘ SOI ‘SPER O ETHNIKOS KAI O TEL‘N S 18 AM N LEG‘ UMIN OSA EAN D S TE EPI T S G S ESTAI DEDEMENA EN OURAN‘ KAI OSA EAN LUS TE EPI T S G S ESTAI LELUMENA EN OURAN‘ [Mt 18, 15-18]

| Mt 18, 19-20 |

19 PALIN {AM N} LEG‘ UMIN OTI EAN DUO SUMPH‘N S‘SIN EX UM‘N EPI T S G S PERI PANTOS PRAGMATOS OU EAN AIT S‘NTAI GEN SETAI AUTOIS PARA TOU PATROS MOU TOU EN OURANOIS 20 OU GAR EISIN DUO   TREIS SUN GMENOI EIS TO EMON ONOMA EKEI EIMI EN MES‘ AUT‘N [Mt 18, 19-20]

| Mt 18, 21-22 |

21 TOTE PROSELTH‘N O PETROS EIPEN AUT‘ KURIE POSAKIS AMART SEI EIS EME O ADELPHOS MOU KAI APH S‘ AUT‘ E‘S EPTAKIS 22 LEGEI AUT‘ O I SOUS OU LEG‘ SOI E‘S EPTAKIS ALLA E‘S EBDOM KONTAKIS EPTA [Mt 18, 21-22]

| Mt 18, 23-35 |

23 DIA TOUTO ‘MOI‘TH    BASILEIA T‘N OURAN‘N ANTHR‘P‘ BASILEI OS  THEL SEN SUNARAI LOGON META T‘N DOUL‘N AUTOU 24 ARXAMENOU DE AUTOU SUNAIREIN PROS NEKHTH  AUT‘ EIS OPHEILET S MURI‘N TALANT‘N 25 M  EKHONTOS DE AUTOU APODOUNAI EKELEUSEN AUTON O KURIOS PRATH NAI KAI T N GUNAIKA KAI TA TEKNA KAI PANTA OSA EKHEI KAI APODOTH NAI 26 PES‘N OUN O DOULOS PROSEKUNEI AUT‘ LEG‘N MAKROTHUM SON EP EMOI KAI PANTA APOD‘S‘ SOI 27 SPLAGKHNISTHEIS DE O KURIOS TOU DOULOU EKEINOU APELUSEN AUTON KAI TO DANEION APH KEN AUT‘ 28 EXELTH‘N DE O DOULOS EKEINOS EUREN ENA T‘N SUNDOUL‘N AUTOU OS ‘PHEILEN AUT‘ EKATON D NARIA KAI KRAT SAS AUTON EPNIGEN LEG‘N APODOS EI TI OPHEILEIS 29 PES‘N OUN O SUNDOULOS AUTOU PAREKALEI AUTON LEG‘N MAKROTHUM SON EP EMOI KAI APOD‘S‘ SOI 30 O DE OUK  THELEN ALLA APELTH‘N EBALEN AUTON EIS PHULAK N E‘S APOD‘ TO OPHEILOMENON 31 IDONTES OUN OI SUNDOULOI AUTOU TA GENOMENA ELUP TH SAN SPHODRA KAI ELTHONTES DIESAPH SAN T‘ KURI‘ EAUT‘N PANTA TA GENOMENA 32 TOTE PROSKALESAMENOS AUTON O KURIOS AUTOU LEGEI AUT‘ DOULE PON RE PASAN T N OPHEIL N EKEIN N APH KA SOI EPEI PAREKALESAS ME 33 OUK EDEI KAI SE ELE SAI TON SUNDOULON SOU ‘S KAG‘ SE  LE SA 34 KAI ORGISTHEIS O KURIOS AUTOU PARED‘KEN AUTON TOIS BASANISTAIS E‘S OU APOD‘ PAN TO OPHEILOMENON 35 OUT‘S KAI O PAT R MOU O OURANIOS POI SEI UMIN EAN M  APH TE EKASTOS T‘ ADELPH‘ AUTOU APO T‘N KARDI‘N UM‘N [Mt 18, 23-35]

| Mt 19, 1-2 | Mc 10, 1 |

1 KAI EGENETO OTE ETELESEN O I SOUS TOUS LOGOUS TOUTOUS [Mt 19, 1] 1 KAI EKEITHEN ANASTAS [Mc 10, 1] MET REN APO T S GALILAIAS KAI  LTHEN [Mt 19, 1] (ERKHETAI) EIS TA ORIA T S IOUDAIAS {KAI} PERAN TOU IORDANOU KAI SUMPOREUONTAI PALIN OKHLOI PROS AUTON [Mc 10, 1] 2 KAI  KOLOUTH SAN AUT‘ OKHLOI POLLOI [Mt 19, 2] KAI ‘S EI‘THEI PALIN EDIDASKEN AUTOUS [Mc 10, 1] KAI ETHERAPEUSEN AUTOUS EKEI [Mt 19, 2]

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Õndice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting