Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
TESSAR‘N EUAGGELI‘N SUMPH‘NIA (1)

Harmonia dos Evangelhos em grego | Greek Gospels harmony | Harmonie des …vangiles en grec

| Mc 1, 1 |

1 ARKH  TOU EUAGGELIOU I SOU KHRISTOU {UIOU THEOU} [Mc 1, 1]

| Lc 1, 1-4 |

1 EPEID PER POLLOI EPEKHEIR SAN ANATAXASTHAI DI G SIN PERI T‘N PEPL ROPHOR MEN‘N EN  MIN PRAGMAT‘N 2 KATH‘S PAREDOSAN  MIN OI AP ARKH S AUTOPTAI KAI UP RETAI GENOMENOI TOU LOGOU 3 EDOXE KAMOI PAR KOLOUTH KOTI AN‘THEN PASIN AKRIB‘S KATHEX S SOI GRAPSAI KRATISTE THEOPHILE 4 INA EPIGN‘S PERI ‘N KAT KH TH S LOG‘N T N ASPHALEIAN [Lc 1, 1-4]

| Jo 1, 1-18 |

1 EN ARKH   N O LOGOS KAI O LOGOS  N PROS TON THEON KAI THEOS  N O LOGOS 2 OUTOS  N EN ARKH  PROS TON THEON 3 PANTA DI AUTOU EGENETO KAI KH‘RIS AUTOU EGENETO OUDE EN O GEGONEN 4 EN AUT‘ Z‘   N KAI   Z‘   N TO PH‘S T‘N ANTHR‘P‘N 5 KAI TO PH‘S EN T  SKOTIA PHAINEI KAI   SKOTIA AUTO OU KATELABEN 6 EGENETO ANTHR‘POS APESTALMENOS PARA THEOU ONOMA AUT‘ I‘ANN S 7 OUTOS  LTHEN EIS MARTURIAN INA MARTUR S  PERI TOU PH‘TOS INA PANTES PISTEUS‘SIN DI AUTOU 8 OUK  N EKEINOS TO PH‘S ALL INA MARTUR S  PERI TOU PH‘TOS 9  N TO PH‘S TO AL THINON O PH‘TIZEI PANTA ANTHR‘PON ERKHOMENON EIS TON KOSMON 10 EN T‘ KOSM‘  N KAI O KOSMOS DI AUTOU EGENETO KAI O KOSMOS AUTON OUK EGN‘ 11 EIS TA IDIA  LTHEN KAI OI IDIOI AUTON OU PARELABON 12 OSOI DE ELABON AUTON ED‘KEN AUTOIS EXOUSIAN TEKNA THEOU GENESTHAI TOIS PISTEUOUSIN EIS TO ONOMA AUTOU 13 OI OUK EX AIMAT‘N OUDE EK THEL MATOS SARKOS OUDE EK THEL MATOS ANDROS ALL EK THEOU EGENN TH SAN 14 KAI O LOGOS SARX EGENETO KAI ESK N‘SEN EN  MIN KAI ETHEASAMETHA T N DOXAN AUTOU DOXAN ‘S MONOGENOUS PARA PATROS PL R S KHARITOS KAI AL THEIAS 15 I‘ANN S MARTUREI PERI AUTOU KAI KEKRAGEN LEG‘N OUTOS  N ON EIPON O OPIS‘ MOU ERKHOMENOS EMPROSTHEN MOU GEGONEN OTI PR‘TOS MOU  N 16 OTI EK TOU PL R‘MATOS AUTOU  MEIS PANTES ELABOMEN KAI KHARIN ANTI KHARITOS 17 OTI O NOMOS DIA M‘USE‘S EDOTH    KHARIS KAI   AL THEIA DIA I SOU KHRISTOU EGENETO 18 THEON OUDEIS E‘RAKEN P‘POTE MONOGEN S THEOS O ‘N EIS TON KOLPON TOU PATROS EKEINOS EX G SATO [Jo 1, 1-18]


| Mt 1, 1-17 | Lc 3, 23-38 |

1 BIBLOS GENESE‘S I SOU KHRISTOU UIOU DAUID UIOU ABRAAM 2 ABRAAM EGENN SEN TON ISAAK ISAAK DE EGENN SEN TON IAK‘B IAK‘B DE EGENN SEN TON IOUDAN KAI TOUS ADELPHOUS AUTOU 3 IOUDAS DE EGENN SEN TON PHARES KAI TON ZARA EK T S THAMAR PHARES DE EGENN SEN TON ESR‘M ESR‘M DE EGENN SEN TON ARAM 4 ARAM DE EGENN SEN TON AMINADAB AMINADAB DE EGENN SEN TON NAASS‘N NAASS‘N DE EGENN SEN TON SALM‘N 5 SALM‘N DE EGENN SEN TON BOES EK T S RAKHAB BOES DE EGENN SEN TON I‘B D EK T S ROUTH I‘B D DE EGENN SEN TON IESSAI 6 IESSAI DE EGENN SEN TON DAUID TON BASILEA DAUID DE EGENN SEN TON SOLOM‘NA EK T S TOU OURIOU 7 SOLOM‘N DE EGENN SEN TON ROBOAM ROBOAM DE EGENN SEN TON ABIA ABIA DE EGENN SEN TON ASAPH 8 ASAPH DE EGENN SEN TON I‘SAPHAT I‘SAPHAT DE EGENN SEN TON I‘RAM I‘RAM DE EGENN SEN TON OZIAN 9 OZIAS DE EGENN SEN TON I‘ATHAM I‘ATHAM DE EGENN SEN TON AKHAZ AKHAZ DE EGENN SEN TON EZEKIAN 10 EZEKIAS DE EGENN SEN TON MANASS  MANASS S DE EGENN SEN TON AM‘S AM‘S DE EGENN SEN TON I‘SIAN 11 I‘SIAS DE EGENN SEN TON IEKHONIAN KAI TOUS ADELPHOUS AUTOU EPI T S METOIKESIAS BABUL‘NOS 12 META DE T N METOIKESIAN BABUL‘NOS IEKHONIAS EGENN SEN TON SALATHI L SALATHI L DE EGENN SEN TON ZOROBABEL 13 ZOROBABEL DE EGENN SEN TON ABIOUD ABIOUD DE EGENN SEN TON ELIAKIM ELIAKIM DE EGENN SEN TON AZ‘R 14 AZ‘R DE EGENN SEN TON SAD‘K SAD‘K DE EGENN SEN TON AKHIM AKHIM DE EGENN SEN TON ELIOUD 15 ELIOUD DE EGENN SEN TON ELEAZAR ELEAZAR DE EGENN SEN TON MATTHAN MATTHAN DE EGENN SEN TON IAK‘B 16 IAK‘B DE EGENN SEN TON I‘S PH TON ANDRA MARIAS EX  S EGENN TH  I SOUS O LEGOMENOS KHRISTOS 17 PASAI OUN AI GENEAI APO ABRAAM E‘S DAUID GENEAI DEKATESSARES KAI APO DAUID E‘S T S METOIKESIAS BABUL‘NOS GENEAI DEKATESSARES KAI APO T S METOIKESIAS BABUL‘NOS E‘S TOU KHRISTOU GENEAI DEKATESSARES [Mt 1, 1-17] 23 KAI AUTOS  N I SOUS ARKHOMENOS ‘SEI ET‘N TRIAKONTA ‘N UIOS ‘S ENOMIZETO I‘S PH TOU  LI 24 TOU MATHTHAT TOU LEUI TOU MELKHI TOU IANNAI TOU I‘S PH 25 TOU MATTATHIOU TOU AM‘S TOU NAOUM TOU ESLI TOU NAGGAI 26 TOU MAATH TOU MATTATHIOU TOU SEMEIN TOU I‘S KH TOU I‘DA 27 TOU I‘ANAN TOU R SA TOU ZOROBABEL TOU SALATHI L TOU N RI 28 TOU MELKHI TOU ADDI TOU K‘SAM TOU ELMADAM TOU  R 29 TOU I SOU TOU ELIEZER TOU I‘RIM TOU MATHTHAT TOU LEUI 30 TOU SUME‘N TOU IOUDA TOU I‘S PH TOU I‘NAM TOU ELIAKIM 31 TOU MELEA TOU MENNA TOU MATTATHA TOU NATHAM TOU DAUID 32 TOU IESSAI TOU I‘B D TOU BOOS TOU SALA TOU NAASS‘N 33 TOU AMINADAB TOU ADMIN TOU ARNI TOU ESR‘M TOU PHARES TOU IOUDA 34 TOU IAK‘B TOU ISAAK TOU ABRAAM TOU THARA TOU NAKH‘R 35 TOU SEROUKH TOU RAGAU TOU PHALEK TOU EBER TOU SALA 36 TOU KAINAM TOU ARPHAXAD TOU S M TOU N‘E TOU LAMEKH 37 TOU MATHOUSALA TOU EN‘KH TOU IARET TOU MALELE L TOU KAINAM 38 TOU EN‘S TOU S TH TOU ADAM TOU THEOU [Lc 3, 23-38]

| Lc 1, 5-25 |

5 EGENETO EN TAIS  MERAIS  R‘DOU BASILE‘S T S IOUDAIAS IEREUS TIS ONOMATI ZAKHARIAS EX EPH MERIAS ABIA KAI GUN  AUT‘ EK T‘N THUGATER‘N AAR‘N KAI TO ONOMA AUT S ELISABET 6  SAN DE DIKAIOI AMPHOTEROI ENANTION TOU THEOU POREUOMENOI EN PASAIS TAIS ENTOLAIS KAI DIKAI‘MASIN TOU KURIOU AMEMPTOI 7 KAI OUK  N AUTOIS TEKNON KATHOTI  N   ELISABET STEIRA KAI AMPHOTEROI PROBEB KOTES EN TAIS  MERAIS AUT‘N  SAN 8 EGENETO DE EN T‘ IERATEUEIN AUTON EN T  TAXEI T S EPH MERIAS AUTOU ENANTI TOU THEOU 9 KATA TO ETHOS T S IERATEIAS ELAKHE TOU THUMIASAI EISELTH‘N EIS TON NAON TOU KURIOU 10 KAI PAN TO PL THOS  N TOU LAOU PROSEUKHOMENON EX‘ T  ‘RA TOU THUMIAMATOS 11 ‘PHTH  DE AUT‘ AGGELOS KURIOU EST‘S EK DEXI‘N TOU THUSIAST RIOU TOU THUMIAMATOS 12 KAI ETARAKHTH  ZAKHARIAS ID‘N KAI PHOBOS EPEPESEN EP AUTON 13 EIPEN DE PROS AUTON O AGGELOS M  PHOBOU ZAKHARIA DIOTI EIS KOUSTH    DE SIS SOU KAI   GUN  SOU ELISABET GENN SEI UION SOI KAI KALESEIS TO ONOMA AUTOU I‘ANN N 14 KAI ESTAI KHARA SOI KAI AGALLIASIS KAI POLLOI EPI T  GENESEI AUTOU KHAR SONTAI 15 ESTAI GAR MEGAS EN‘PION {TOU} KURIOU KAI OINON KAI SIKERA OU M  PI  KAI PNEUMATOS AGIOU PL STH SETAI ETI EK KOILIAS M TROS AUTOU 16 KAI POLLOUS T‘N UI‘N ISRA L EPISTREPSEI EPI KURION TON THEON AUT‘N 17 KAI AUTOS PROELEUSETAI EN‘PION AUTOU EN PNEUMATI KAI DUNAMEI  LIOU EPISTREPSAI KARDIAS PATER‘N EPI TEKNA KAI APEITHEIS EN PHRON SEI DIKAI‘N ETOIMASAI KURI‘ LAON KATESKEUASMENON 18 KAI EIPEN ZAKHARIAS PROS TON AGGELON KATA TI GN‘SOMAI TOUTO EG‘ GAR EIMI PRESBUT S KAI   GUN  MOU PROBEB KUIA EN TAIS  MERAIS AUT S 19 KAI APOKRITHEIS O AGGELOS EIPEN AUT‘ EG‘ EIMI GABRI L O PAREST K‘S EN‘PION TOU THEOU KAI APESTAL N LAL SAI PROS SE KAI EUAGGELISASTHAI SOI TAUTA 20 KAI IDOU ES  SI‘P‘N KAI M  DUNAMENOS LAL SAI AKHRI  S  MERAS GEN TAI TAUTA ANTH ‘N OUK EPISTEUSAS TOIS LOGOIS MOU OITINES PL R‘TH SONTAI EIS TON KAIRON AUT‘N 21 KAI  N O LAOS PROSDOK‘N TON ZAKHARIAN KAI ETHAUMAZON EN T‘ KHRONIZEIN EN T‘ NA‘ AUTON 22 EXELTH‘N DE OUK EDUNATO LAL SAI AUTOIS KAI EPEGN‘SAN OTI OPTASIAN E‘RAKEN EN T‘ NA‘ KAI AUTOS  N DIANEU‘N AUTOIS KAI DIEMENEN K‘PHOS 23 KAI EGENETO ‘S EPL STH SAN AI  MERAI T S LEITOURGIAS AUTOU AP LTHEN EIS TON OIKON AUTOU 24 META DE TAUTAS TAS  MERAS SUNELABEN ELISABET   GUN  AUTOU KAI PERIEKRUBEN EAUT N M NAS PENTE LEGOUSA 25 OTI OUT‘S MOI PEPOI KEN KURIOS EN  MERAIS AIS EPEIDEN APHELEIN ONEIDOS MOU EN ANTHR‘POIS [Lc 1, 5-25]

| Lc 1, 26-38 |

26 EN DE T‘ M NI T‘ EKT‘ APESTAL  O AGGELOS GABRI L APO TOU THEOU EIS POLIN T S GALILAIAS   ONOMA NAZARETH 27 PROS PARTHENON EMN STEUMEN N ANDRI ‘ ONOMA I‘S PH EX OIKOU DAUID KAI TO ONOMA T S PARTHENOU MARIAM 28 KAI EISELTH‘N PROS AUT N EIPEN KHAIRE KEKHARIT‘MEN  O KURIOS META SOU 29   DE EPI T‘ LOG‘ DIETARAKHTH  KAI DIELOGIZETO POTAPOS EI  O ASPASMOS OUTOS 30 KAI EIPEN O AGGELOS AUT  M  PHOBOU MARIAM EURES GAR KHARIN PARA T‘ THE‘ 31 KAI IDOU SULL MPS  EN GASTRI KAI TEX  UION KAI KALESEIS TO ONOMA AUTOU I SOUN 32 OUTOS ESTAI MEGAS KAI UIOS UPSISTOU KL TH SETAI KAI D‘SEI AUT‘ KURIOS O THEOS TON THRONON DAUID TOU PATROS AUTOU 33 KAI BASILEUSEI EPI TON OIKON IAK‘B EIS TOUS AI‘NAS KAI T S BASILEIAS AUTOU OUK ESTAI TELOS 34 EIPEN DE MARIAM PROS TON AGGELON P‘S ESTAI TOUTO EPEI ANDRA OU GIN‘SK‘ 35 KAI APOKRITHEIS O AGGELOS EIPEN AUT  PNEUMA AGION EPELEUSETAI EPI SE KAI DUNAMIS UPSISTOU EPISKIASEI SOI DIO KAI TO GENN‘MENON AGION KL TH SETAI UIOS THEOU 36 KAI IDOU ELISABET   SUGGENIS SOU KAI AUT  SUNEIL PHEN UION EN G REI AUT S KAI OUTOS M N EKTOS ESTIN AUT  T  KALOUMEN  STEIRA 37 OTI OUK ADUNAT SEI PARA TOU THEOU PAN R MA 38 EIPEN DE MARIAM IDOU   DOUL  KURIOU GENOITO MOI KATA TO R MA SOU KAI AP LTHEN AP AUT S O AGGELOS [Lc 1, 26-38]

| Lc 1, 39-56 |

39 ANASTASA DE MARIAM EN TAIS  MERAIS TAUTAIS EPOREUTH  EIS T N OREIN N META SPOUD S EIS POLIN IOUDA 40 KAI EIS LTHEN EIS TON OIKON ZAKHARIOU KAI  SPASATO T N ELISABET 41 KAI EGENETO ‘S  KOUSEN TON ASPASMON T S MARIAS   ELISABET ESKIRT SEN TO BREPHOS EN T  KOILIA AUT S KAI EPL STH  PNEUMATOS AGIOU   ELISABET 42 KAI ANEPH‘N SEN KRAUG  MEGAL  KAI EIPEN EULOG MEN  SU EN GUNAIXIN KAI EULOG MENOS O KARPOS T S KOILIAS SOU 43 KAI POTHEN MOI TOUTO INA ELTH    M T R TOU KURIOU MOU PROS EME 44 IDOU GAR ‘S EGENETO   PH‘N  TOU ASPASMOU SOU EIS TA ‘TA MOU ESKIRT SEN EN AGALLIASEI TO BREPHOS EN T  KOILIA MOU 45 KAI MAKARIA   PISTEUSASA OTI ESTAI TELEI‘SIS TOIS LELAL MENOIS AUT  PARA KURIOU 46 KAI EIPEN MARIAM 47 MEGALUNEI   PSUKH  MOU TON KURION KAI  GALLIASEN TO PNEUMA MOU EPI T‘ THE‘ T‘ S‘T RI MOU 48 OTI EPEBLEPSEN EPI T N TAPEIN‘SIN T S DOUL S AUTOU IDOU GAR APO TOU NUN MAKARIOUSIN ME PASAI AI GENEAI 49 OTI EPOI SEN MOI MEGALA O DUNATOS KAI AGION TO ONOMA AUTOU 50 KAI TO ELEOS AUTOU EIS GENEAS KAI GENEAS TOIS PHOBOUMENOIS AUTON 51 EPOI SEN KRATOS EN BRAKHIONI AUTOU DIESKORPISEN UPER PHANOUS DIANOIA KARDIAS AUT‘N 52 KATHEILEN DUNASTAS APO THRON‘N KAI UPS‘SEN TAPEINOUS 53 PEIN‘NTAS ENEPL SEN AGATH‘N KAI PLOUTOUNTAS EXAPESTEILEN KENOUS 54 ANTELABETO ISRA L PAIDOS AUTOU MN STH NAI ELEOUS 55 KATH‘S ELAL SEN PROS TOUS PATERAS  M‘N T‘ ABRAAM KAI T‘ SPERMATI AUTOU EIS TON AI‘NA 56 EMEINEN DE MARIAM SUN AUT  ‘S M NAS TREIS KAI UPESTREPSEN EIS TON OIKON AUT S [Lc 1, 39-56]

| Lc 1, 57-58 |

57 T  DE ELISABET EPL STH  O KHRONOS TOU TEKEIN AUT N KAI EGENN SEN UION 58 KAI  KOUSAN OI PERIOIKOI KAI OI SUGGENEIS AUT S OTI EMEGALUNEN KURIOS TO ELEOS AUTOU MET AUT S KAI SUNEKHAIRON AUT  [Lc 1, 57-58]

| Lc 1, 59-79 |

59 KAI EGENETO EN T   MERA T  OGDO   LTHON PERITEMEIN TO PAIDION KAI EKALOUN AUTO EPI T‘ ONOMATI TOU PATROS AUTOU ZAKHARIAN 60 KAI APOKRITHEISA   M T R AUTOU EIPEN OUKHI ALLA KL TH SETAI I‘ANN S 61 KAI EIPAN PROS AUT N OTI OUDEIS ESTIN EK T S SUGGENEIAS SOU OS KALEITAI T‘ ONOMATI TOUT‘ 62 ENENEUON DE T‘ PATRI AUTOU TO TI AN THELOI KALEISTHAI AUTO 63 KAI AIT SAS PINAKIDION EGRAPSEN LEG‘N I‘ANN S ESTIN ONOMA AUTOU KAI ETHAUMASAN PANTES 64 ANE‘KHTH  DE TO STOMA AUTOU PARAKHR MA KAI   GL‘SSA AUTOU KAI ELALEI EULOG‘N TON THEON 65 KAI EGENETO EPI PANTAS PHOBOS TOUS PERIOIKOUNTAS AUTOUS KAI EN OL  T  OREIN  T S IOUDAIAS DIELALEITO PANTA TA R MATA TAUTA 66 KAI ETHENTO PANTES OI AKOUSANTES EN T  KARDIA AUT‘N LEGONTES TI ARA TO PAIDION TOUTO ESTAI KAI GAR KHEIR KURIOU  N MET AUTOU 67 KAI ZAKHARIAS O PAT R AUTOU EPL STH  PNEUMATOS AGIOU KAI EPROPH TEUSEN LEG‘N 68 EULOG TOS KURIOS O THEOS TOU ISRA L OTI EPESKEPSATO KAI EPOI SEN LUTR‘SIN T‘ LA‘ AUTOU 69 KAI  GEIREN KERAS S‘T RIAS  MIN EN OIK‘ DAUID PAIDOS AUTOU 70 KATH‘S ELAL SEN DIA STOMATOS T‘N AGI‘N AP AI‘NOS PROPH T‘N AUTOU 71 S‘T RIAN EX EKHTHR‘N  M‘N KAI EK KHEIROS PANT‘N T‘N MISOUNT‘N  MAS 72 POI SAI ELEOS META T‘N PATER‘N  M‘N KAI MN STH NAI DIATH K S AGIAS AUTOU 73 ORKON ON ‘MOSEN PROS ABRAAM TON PATERA  M‘N TOU DOUNAI  MIN 74 APHOB‘S EK KHEIROS EKHTHR‘N RUSTHENTAS LATREUEIN AUT‘ 75 EN OSIOT TI KAI DIKAIOSUN  EN‘PION AUTOU PASAIS TAIS  MERAIS  M‘N 76 KAI SU DE PAIDION PROPH T S UPSISTOU KL TH S  PROPOREUS  GAR EN‘PION KURIOU ETOIMASAI ODOUS AUTOU 77 TOU DOUNAI GN‘SIN S‘T RIAS T‘ LA‘ AUTOU EN APHESEI AMARTI‘N AUT‘N 78 DIA SPLAGKHNA ELEOUS THEOU  M‘N EN OIS EPISKEPSETAI  MAS ANATOL  EX UPSOUS 79 EPIPHANAI TOIS EN SKOTEI KAI SKIA THANATOU KATH MENOIS TOU KATEUTHUNAI TOUS PODAS  M‘N EIS ODON EIR N S [Lc 1, 59-79]

| Lc 1, 80 |

80 TO DE PAIDION  UXANEN KAI EKRATAIOUTO PNEUMATI KAI  N EN TAIS ER MOIS E‘S  MERAS ANADEIXE‘S AUTOU PROS TON ISRA L [Lc 1, 80]

| Mt 1, 18-25 |

18 TOU DE I SOU KHRISTOU   GENESIS OUT‘S  N MN STEUTHEIS S T S M TROS AUTOU MARIAS T‘ I‘S PH PRIN   SUNELTHEIN AUTOUS EURETH  EN GASTRI EKHOUSA EK PNEUMATOS AGIOU 19 I‘S PH DE O AN R AUT S DIKAIOS ‘N KAI M  THEL‘N AUT N DEIGMATISAI EBOUL TH  LATHRA APOLUSAI AUT N 20 TAUTA DE AUTOU ENTHUM THENTOS IDOU AGGELOS KURIOU KAT ONAR EPHAN  AUT‘ LEG‘N I‘S PH UIOS DAUID M  PHOB TH S PARALABEIN MARIAM T N GUNAIKA SOU TO GAR EN AUT  GENN THEN EK PNEUMATOS ESTIN AGIOU 21 TEXETAI DE UION KAI KALESEIS TO ONOMA AUTOU I SOUN AUTOS GAR S‘SEI TON LAON AUTOU APO T‘N AMARTI‘N AUT‘N 22 TOUTO DE OLON GEGONEN INA PL R‘TH  TO R THEN UPO KURIOU DIA TOU PROPH TOU LEGONTOS 23 IDOU   PARTHENOS EN GASTRI EXEI KAI TEXETAI UION KAI KALESOUSIN TO ONOMA AUTOU EMMANOU L O ESTIN METHERM NEUOMENON METH  M‘N O THEOS 24 EGERTHEIS DE O I‘S PH APO TOU UPNOU EPOI SEN ‘S PROSETAXEN AUT‘ O AGGELOS KURIOU KAI PARELABEN T N GUNAIKA AUTOU 25 KAI OUK EGIN‘SKEN AUT N E‘S OU ETEKEN UION KAI EKALESEN TO ONOMA AUTOU I SOUN [Mt 1, 18-25]

| Lc 2, 1-20 |

1 EGENETO DE EN TAIS  MERAIS EKEINAIS EX LTHEN DOGMA PARA KAISAROS AUGOUSTOU APOGRAPHESTHAI PASAN T N OIKOUMEN N 2 AUT  APOGRAPH  PR‘T  EGENETO  GEMONEUONTOS T S SURIAS KUR NIOU 3 KAI EPOREUONTO PANTES APOGRAPHESTHAI EKASTOS EIS T N EAUTOU POLIN 4 ANEB  DE KAI I‘S PH APO T S GALILAIAS EK POLE‘S NAZARETH EIS T N IOUDAIAN EIS POLIN DAUID  TIS KALEITAI B THLEEM DIA TO EINAI AUTON EX OIKOU KAI PATRIAS DAUID 5 APOGRAPSASTHAI SUN MARIAM T  EMN STEUMEN  AUT‘ OUS  EGKU‘ 6 EGENETO DE EN T‘ EINAI AUTOUS EKEI EPL STH SAN AI  MERAI TOU TEKEIN AUT N 7 KAI ETEKEN TON UION AUT S TON PR‘TOTOKON KAI ESPARGAN‘SEN AUTON KAI ANEKLINEN AUTON EN PHATN  DIOTI OUK  N AUTOIS TOPOS EN T‘ KATALUMATI 8 KAI POIMENES  SAN EN T  KH‘RA T  AUT  AGRAULOUNTES KAI PHULASSONTES PHULAKAS T S NUKTOS EPI T N POIMN N AUT‘N 9 KAI AGGELOS KURIOU EPEST  AUTOIS KAI DOXA KURIOU PERIELAMPSEN AUTOUS KAI EPHOB TH SAN PHOBON MEGAN 10 KAI EIPEN AUTOIS O AGGELOS M  PHOBEISTHE IDOU GAR EUAGGELIZOMAI UMIN KHARAN MEGAL N  TIS ESTAI PANTI T‘ LA‘ 11 OTI ETEKHTH  UMIN S MERON S‘T R OS ESTIN KHRISTOS KURIOS EN POLEI DAUID 12 KAI TOUTO UMIN TO S MEION EUR SETE BREPHOS ESPARGAN‘MENON KAI KEIMENON EN PHATN  13 KAI EXAIPHN S EGENETO SUN T‘ AGGEL‘ PL THOS STRATIAS OURANIOU AINOUNT‘N TON THEON KAI LEGONT‘N 14 DOXA EN UPSISTOIS THE‘ KAI EPI G S EIR N  EN ANTHR‘POIS EUDOKIAS 15 KAI EGENETO ‘S AP LTHON AP AUT‘N EIS TON OURANON OI AGGELOI OI POIMENES ELALOUN PROS ALL LOUS DIELTH‘MEN D  E‘S B THLEEM KAI ID‘MEN TO R MA TOUTO TO GEGONOS O O KURIOS EGN‘RISEN  MIN 16 KAI  LTHAN SPEUSANTES KAI ANEURAN T N TE MARIAM KAI TON I‘S PH KAI TO BREPHOS KEIMENON EN T  PHATN  17 IDONTES DE EGN‘RISAN PERI TOU R MATOS TOU LAL THENTOS AUTOIS PERI TOU PAIDIOU TOUTOU 18 KAI PANTES OI AKOUSANTES ETHAUMASAN PERI T‘N LAL THENT‘N UPO T‘N POIMEN‘N PROS AUTOUS 19   DE MARIAM PANTA SUNET REI TA R MATA TAUTA SUMBALLOUSA EN T  KARDIA AUT S 20 KAI UPESTREPSAN OI POIMENES DOXAZONTES KAI AINOUNTES TON THEON EPI PASIN OIS  KOUSAN KAI EIDON KATH‘S ELAL TH  PROS AUTOUS [Lc 2, 1-20]

| Lc 2, 21 |

21 KAI OTE EPL STH SAN  MERAI OKT‘ TOU PERITEMEIN AUTON KAI EKL TH  TO ONOMA AUTOU I SOUS TO KL THEN UPO TOU AGGELOU PRO TOU SULL MPHTH NAI AUTON EN T  KOILIA [Lc 2, 21]

| Lc 2, 22-38 |

22 KAI OTE EPL STH SAN AI  MERAI TOU KATHARISMOU AUT‘N KATA TON NOMON M‘USE‘S AN GAGON AUTON EIS IEROSOLUMA PARAST SAI T‘ KURI‘ 23 KATH‘S GEGRAPTAI EN NOM‘ KURIOU OTI PAN ARSEN DIANOIGON M TRAN AGION T‘ KURI‘ KL TH SETAI 24 KAI TOU DOUNAI THUSIAN KATA TO EIR MENON EN T‘ NOM‘ KURIOU ZEUGOS TRUGON‘N   DUO NOSSOUS PERISTER‘N 25 KAI IDOU ANTHR‘POS  N EN IEROUSAL M ‘ ONOMA SUME‘N KAI O ANTHR‘POS OUTOS DIKAIOS KAI EULAB S PROSDEKHOMENOS PARAKL SIN TOU ISRA L KAI PNEUMA  N AGION EP AUTON 26 KAI  N AUT‘ KEKHR MATISMENON UPO TOU PNEUMATOS TOU AGIOU M  IDEIN THANATON PRIN { } AN ID  TON KHRISTON KURIOU 27 KAI  LTHEN EN T‘ PNEUMATI EIS TO IERON KAI EN T‘ EISAGAGEIN TOUS GONEIS TO PAIDION I SOUN TOU POI SAI AUTOUS KATA TO EITHISMENON TOU NOMOU PERI AUTOU 28 KAI AUTOS EDEXATO AUTO EIS TAS AGKALAS KAI EULOG SEN TON THEON KAI EIPEN 29 NUN APOLUEIS TON DOULON SOU DESPOTA KATA TO R MA SOU EN EIR N  30 OTI EIDON OI OPHTHALMOI MOU TO S‘T RION SOU 31 O  TOIMASAS KATA PROS‘PON PANT‘N T‘N LA‘N 32 PH‘S EIS APOKALUPSIN ETHN‘N KAI DOXAN LAOU SOU ISRA L 33 KAI  N O PAT R AUTOU KAI   M T R THAUMAZONTES EPI TOIS LALOUMENOIS PERI AUTOU 34 KAI EULOG SEN AUTOUS SUME‘N KAI EIPEN PROS MARIAM T N M TERA AUTOU IDOU OUTOS KEITAI EIS PT‘SIN KAI ANASTASIN POLL‘N EN T‘ ISRA L KAI EIS S MEION ANTILEGOMENON 35 KAI SOU {DE} AUT S T N PSUKH N DIELEUSETAI ROMPHAIA OP‘S AN APOKALUPHTH‘SIN EK POLL‘N KARDI‘N DIALOGISMOI 36 KAI  N ANNA PROPH TIS THUGAT R PHANOU L EK PHUL S AS R AUT  PROBEB KUIA EN  MERAIS POLLAIS Z SASA META ANDROS ET  EPTA APO T S PARTHENIAS AUT S 37 KAI AUT  KH RA E‘S ET‘N OGDO KONTA TESSAR‘N   OUK APHISTATO TOU IEROU N STEIAIS KAI DE SESIN LATREUOUSA NUKTA KAI  MERAN 38 KAI AUT  T  ‘RA EPISTASA ANTH‘MOLOGEITO T‘ THE‘ KAI ELALEI PERI AUTOU PASIN TOIS PROSDEKHOMENOIS LUTR‘SIN IEROUSAL M [Lc 2, 22-38]

| Mt 2, 1-12 |

1 TOU DE I SOU GENN THENTOS EN B THLEEM T S IOUDAIAS EN  MERAIS  R‘DOU TOU BASILE‘S IDOU MAGOI APO ANATOL‘N PAREGENONTO EIS IEROSOLUMA 2 LEGONTES POU ESTIN O TEKHTHEIS BASILEUS T‘N IOUDAI‘N EIDOMEN GAR AUTOU TON ASTERA EN T  ANATOL  KAI  LTHOMEN PROSKUN SAI AUT‘ 3 AKOUSAS DE O BASILEUS  R‘D S ETARAKHTH  KAI PASA IEROSOLUMA MET AUTOU 4 KAI SUNAGAG‘N PANTAS TOUS ARKHIEREIS KAI GRAMMATEIS TOU LAOU EPUNTHANETO PAR AUT‘N POU O KHRISTOS GENNATAI 5 OI DE EIPAN AUT‘ EN B THLEEM T S IOUDAIAS OUT‘S GAR GEGRAPTAI DIA TOU PROPH TOU 6 KAI SU B THLEEM G  IOUDA OUDAM‘S ELAKHIST  EI EN TOIS  GEMOSIN IOUDA EK SOU GAR EXELEUSETAI  GOUMENOS OSTIS POIMANEI TON LAON MOU TON ISRA L 7 TOTE  R‘D S LATHRA KALESAS TOUS MAGOUS  KRIB‘SEN PAR AUT‘N TON KHRONON TOU PHAINOMENOU ASTEROS 8 KAI PEMPSAS AUTOUS EIS B THLEEM EIPEN POREUTHENTES EXETASATE AKRIB‘S PERI TOU PAIDIOU EPAN DE EUR TE APAGGEILATE MOI OP‘S KAG‘ ELTH‘N PROSKUN S‘ AUT‘ 9 OI DE AKOUSANTES TOU BASILE‘S EPOREUTH SAN KAI IDOU O AST R ON EIDON EN T  ANATOL  PRO GEN AUTOUS E‘S ELTH‘N ESTATH  EPAN‘ OU  N TO PAIDION 10 IDONTES DE TON ASTERA EKHAR SAN KHARAN MEGAL N SPHODRA 11 KAI ELTHONTES EIS T N OIKIAN EIDON TO PAIDION META MARIAS T S M TROS AUTOU KAI PESONTES PROSEKUN SAN AUT‘ KAI ANOIXANTES TOUS TH SAUROUS AUT‘N PROS NEGKAN AUT‘ D‘RA KHRUSON KAI LIBANON KAI SMURNAN 12 KAI KHR MATISTHENTES KAT ONAR M  ANAKAMPSAI PROS  R‘D N DI ALL S ODOU ANEKH‘R SAN EIS T N KH‘RAN AUT‘N [Mt 2, 1-12]

| Mt 2, 13-15 |

13 ANAKH‘R SANT‘N DE AUT‘N IDOU AGGELOS KURIOU PHAINETAI KAT ONAR T‘ I‘S PH LEG‘N EGERTHEIS PARALABE TO PAIDION KAI T N M TERA AUTOU KAI PHEUGE EIS AIGUPTON KAI ISTHI EKEI E‘S AN EIP‘ SOI MELLEI GAR  R‘D S Z TEIN TO PAIDION TOU APOLESAI AUTO 14 O DE EGERTHEIS PARELABEN TO PAIDION KAI T N M TERA AUTOU NUKTOS KAI ANEKH‘R SEN EIS AIGUPTON 15 KAI  N EKEI E‘S T S TELEUT S  R‘DOU INA PL R‘TH  TO R THEN UPO KURIOU DIA TOU PROPH TOU LEGONTOS EX AIGUPTOU EKALESA TON UION MOU [Mt 2, 13-15]

| Mt 2, 16-18 |

16 TOTE  R‘D S ID‘N OTI ENEPAIKHTH  UPO T‘N MAG‘N ETHUM‘TH  LIAN KAI APOSTEILAS ANEILEN PANTAS TOUS PAIDAS TOUS EN B THLEEM KAI EN PASI TOIS ORIOIS AUT S APO DIETOUS KAI KAT‘TER‘ KATA TON KHRONON ON  KRIB‘SEN PARA T‘N MAG‘N 17 TOTE EPL R‘TH  TO R THEN DIA IEREMIOU TOU PROPH TOU LEGONTOS 18 PH‘N  EN RAMA  KOUSTH  KLAUTHMOS KAI ODURMOS POLUS RAKH L KLAIOUSA TA TEKNA AUT S KAI OUK  THELEN PARAKL TH NAI OTI OUK EISIN [Mt 2, 16-18]

| Mt 2, 19-23 |

19 TELEUT SANTOS DE TOU  R‘DOU IDOU AGGELOS KURIOU PHAINETAI KAT ONAR T‘ I‘S PH EN AIGUPT‘ 20 LEG‘N EGERTHEIS PARALABE TO PAIDION KAI T N M TERA AUTOU KAI POREUOU EIS G N ISRA L TETHN KASIN GAR OI Z TOUNTES T N PSUKH N TOU PAIDIOU 21 O DE EGERTHEIS PARELABEN TO PAIDION KAI T N M TERA AUTOU KAI EIS LTHEN EIS G N ISRA L 22 AKOUSAS DE OTI ARKHELAOS BASILEUEI T S IOUDAIAS ANTI TOU PATROS AUTOU  R‘DOU EPHOB TH  EKEI APELTHEIN KHR MATISTHEIS DE KAT ONAR ANEKH‘R SEN EIS TA MER  T S GALILAIAS 23 KAI ELTH‘N KAT‘K SEN EIS POLIN LEGOMEN N NAZARET OP‘S PL R‘TH  TO R THEN DIA T‘N PROPH T‘N OTI NAZ‘RAIOS KL TH SETAI [Mt 2, 19-23]

| Lc 2, 39-40 |

39 KAI ‘S ETELESAN PANTA TA KATA TON NOMON KURIOU EPESTREPSAN EIS T N GALILAIAN EIS POLIN EAUT‘N NAZARETH 40 TO DE PAIDION  UXANEN KAI EKRATAIOUTO PL ROUMENON SOPHIA KAI KHARIS THEOU  N EP AUTO [Lc 2, 39-40]

| Lc 2, 41-51 |

41 KAI EPOREUONTO OI GONEIS AUTOU KAT ETOS EIS IEROUSAL M T  EORT  TOU PASKHA 42 KAI OTE EGENETO ET‘N D‘DEKA ANABAINONT‘N AUT‘N KATA TO ETHOS T S EORT S 43 KAI TELEI‘SANT‘N TAS  MERAS EN T‘ UPOSTREPHEIN AUTOUS UPEMEINEN I SOUS O PAIS EN IEROUSAL M KAI OUK EGN‘SAN OI GONEIS AUTOU 44 NOMISANTES DE AUTON EINAI EN T  SUNODIA  LTHON  MERAS ODON KAI ANEZ TOUN AUTON EN TOIS SUGGENEUSIN KAI TOIS GN‘STOIS 45 KAI M  EURONTES UPESTREPSAN EIS IEROUSAL M ANAZ TOUNTES AUTON 46 KAI EGENETO META  MERAS TREIS EURON AUTON EN T‘ IER‘ KATHEZOMENON EN MES‘ T‘N DIDASKAL‘N KAI AKOUONTA AUT‘N KAI EPER‘T‘NTA AUTOUS 47 EXISTANTO DE PANTES OI AKOUONTES AUTOU EPI T  SUNESEI KAI TAIS APOKRISESIN AUTOU 48 KAI IDONTES AUTON EXEPLAG SAN KAI EIPEN PROS AUTON   M T R AUTOU TEKNON TI EPOI SAS  MIN OUT‘S IDOU O PAT R SOU KAG‘ ODUN‘MENOI EZ TOUMEN SE 49 KAI EIPEN PROS AUTOUS TI OTI EZ TEITE ME OUK  DEITE OTI EN TOIS TOU PATROS MOU DEI EINAI ME 50 KAI AUTOI OU SUN KAN TO R MA O ELAL SEN AUTOIS 51 KAI KATEB  MET AUT‘N KAI  LTHEN EIS NAZARETH KAI  N UPOTASSOMENOS AUTOIS KAI   M T R AUTOU DIET REI PANTA TA R MATA EN T  KARDIA AUT S [Lc 2, 41-51]

| Lc 2, 52 |

52 KAI I SOUS PROEKOPTEN {EN T } SOPHIA KAI  LIKIA KAI KHARITI PARA THE‘ KAI ANTHR‘POIS [Lc 2, 52]

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Õndice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting