Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*PROS TITON

[1,1] PAULOS DOULOS THEOU APOSTOLOS DE I SOU KHRISTOU KATA PISTIN EKLEKT‘N THEOU KAI EPIGN‘SIN AL THEIAS T S KAT EUSEBEIAN

[1,2] EP ELPIDI Z‘ S AI‘NIOU  N EP GGEILATO O APSEUD S THEOS PRO KHRON‘N AI‘NI‘N

[1,3] EPHANER‘SEN DE KAIROIS IDIOIS TON LOGON AUTOU EN K RUGMATI O EPISTEUTH N EG‘ KAT EPITAG N TOU S‘T ROS  M‘N THEOU

[1,4] TIT‘ GN SI‘ TEKN‘ KATA KOIN N PISTIN KHARIS KAI EIR N  APO THEOU PATROS KAI KHRISTOU I SOU TOU S‘T ROS  M‘N

[1,5] TOUTOU KHARIN APELIPON SE EN KR T  INA TA LEIPONTA EPIDIORTH‘S  KAI KATAST S S KATA POLIN PRESBUTEROUS ‘S EG‘ SOI DIETAXAM N

[1,6] EI TIS ESTIN ANEGKL TOS MIAS GUNAIKOS AN R TEKNA EKH‘N PISTA M  EN KAT GORIA AS‘TIAS   ANUPOTAKTA

[1,7] DEI GAR TON EPISKOPON ANEGKL TON EINAI ‘S THEOU OIKONOMON M  AUTHAD  M  ORGILON M  PAROINON M  PL KT N M  AISKHROKERD 

[1,8] ALLA PHILOXENON PHILAGATHON S‘PHRONA DIKAION OSION EGKRAT 

[1,9] ANTEKHOMENON TOU KATA T N DIDAKH N PISTOU LOGOU INA DUNATOS   KAI PARAKALEIN EN T  DIDASKALIA T  UGIAINOUS  KAI TOUS ANTILEGONTAS ELEGKHEIN

[1,10] EISIN GAR POLLOI [KAI] ANUPOTAKTOI MATAIOLOGOI KAI PHRENAPATAI MALISTA OI EK T S PERITOM S

[1,11] OUS DEI EPISTOMIZEIN OITINES OLOUS OIKOUS ANATREPOUSIN DIDASKONTES A M  DEI AISKHROU KERDOUS KHARIN

[1,12] EIPEN TIS EX AUT‘N IDIOS AUT‘N PROPH T S KR TES AEI PSEUSTAI KAKA TH RIA GASTERES ARGAI

[1,13]   MARTURIA AUT  ESTIN AL TH S DI  N AITIAN ELEGKHE AUTOUS APOTOM‘S INA UGIAIN‘SIN EN T  PISTEI

[1,14] M  PROSEKHONTES IOUDAIKOIS MUTHOIS KAI ENTOLAIS ANTHR‘P‘N APOSTREPHOMEN‘N T N AL THEIAN

[1,15] PANTA KATHARA TOIS KATHAROIS TOIS DE MEMIAMMENOIS KAI APISTOIS OUDEN KATHARON ALLA MEMIANTAI AUT‘N KAI O NOUS KAI   SUNEID SIS

[1,16] THEON OMOLOGOUSIN EIDENAI TOIS DE ERGOIS ARNOUNTAI BDELUKTOI ONTES KAI APEITHEIS KAI PROS PAN ERGON AGATHON ADOKIMOI

[2,1] SU DE LALEI A PREPEI T  UGIAINOUS  DIDASKALIA

[2,2] PRESBUTAS N PHALIOUS EINAI SEMNOUS S‘PHRONAS UGIAINONTAS T  PISTEI T  AGAP  T  UPOMON 

[2,3] PRESBUTIDAS ‘SAUT‘S EN KATAST MATI IEROPREPEIS M  DIABOLOUS M  OIN‘ POLL‘ DEDOUL‘MENAS KALODIDASKALOUS

[2,4] INA S‘PHRONIZ‘SIN TAS NEAS PHILANDROUS EINAI PHILOTEKNOUS

[2,5] S‘PHRONAS AGNAS OIKOURGOUS AGATHAS UPOTASSOMENAS TOIS IDIOIS ANDRASIN INA M  O LOGOS TOU THEOU BLASPH M TAI

[2,6] TOUS NE‘TEROUS ‘SAUT‘S PARAKALEI S‘PHRONEIN

[2,7] PERI PANTA SEAUTON PAREKHOMENOS TUPON KAL‘N ERG‘N EN T  DIDASKALIA APHTHORIAN SEMNOT TA

[2,8] LOGON UGI  AKATAGN‘STON INA O EX ENANTIAS ENTRAP  M DEN EKH‘N LEGEIN PERI  M‘N PHAULON

[2,9] DOULOUS IDIOIS DESPOTAIS UPOTASSESTHAI EN PASIN EUARESTOUS EINAI M  ANTILEGONTAS

[2,10] M  NOSPHIZOMENOUS ALLA PASAN PISTIN ENDEIKNUMENOUS AGATH N INA T N DIDASKALIAN T N TOU S‘T ROS  M‘N THEOU KOSM‘SIN EN PASIN

[2,11] EPEPHAN  GAR   KHARIS TOU THEOU S‘T RIOS PASIN ANTHR‘POIS

[2,12] PAIDEUOUSA  MAS INA ARN SAMENOI T N ASEBEIAN KAI TAS KOSMIKAS EPITHUMIAS S‘PHRON‘S KAI DIKAI‘S KAI EUSEB‘S Z S‘MEN EN T‘ NUN AI‘NI

[2,13] PROSDEKHOMENOI T N MAKARIAN ELPIDA KAI EPIPHANEIAN T S DOX S TOU MEGALOU THEOU KAI S‘T ROS  M‘N I SOU KHRISTOU

[2,14] OS ED‘KEN EAUTON UPER  M‘N INA LUTR‘S TAI  MAS APO PAS S ANOMIAS KAI KATHARIS  EAUT‘ LAON PERIOUSION Z L‘T N KAL‘N ERG‘N

[2,15] TAUTA LALEI KAI PARAKALEI KAI ELEGKHE META PAS S EPITAG S M DEIS SOU PERIPHRONEIT‘

[3,1] UPOMIMN SKE AUTOUS ARKHAIS EXOUSIAIS UPOTASSESTHAI PEITHARKHEIN PROS PAN ERGON AGATHON ETOIMOUS EINAI

[3,2] M DENA BLASPH MEIN AMAKHOUS EINAI EPIEIKEIS PASAN ENDEIKNUMENOUS PRAUT TA PROS PANTAS ANTHR‘POUS

[3,3]  MEN GAR POTE KAI  MEIS ANO TOI APEITHEIS PLAN‘MENOI DOULEUONTES EPITHUMIAIS KAI  DONAIS POIKILAIS EN KAKIA KAI PHTHON‘ DIAGONTES STUG TOI MISOUNTES ALL LOUS

[3,4] OTE DE   KHR STOT S KAI   PHILANTHR‘PIA EPEPHAN  TOU S‘T ROS  M‘N THEOU

[3,5] OUK EX ERG‘N T‘N EN DIKAIOSUN  A EPOI SAMEN  MEIS ALLA KATA TO AUTOU ELEOS ES‘SEN  MAS DIA LOUTROU PALIGGENESIAS KAI ANAKAIN‘SE‘S PNEUMATOS AGIOU

[3,6] OU EXEKHEEN EPH  MAS PLOUSI‘S DIA I SOU KHRISTOU TOU S‘T ROS  M‘N

[3,7] INA DIKAI‘THENTES T  EKEINOU KHARITI KL RONOMOI GEN TH‘MEN KAT ELPIDA Z‘ S AI‘NIOU

[3,8] PISTOS O LOGOS KAI PERI TOUT‘N BOULOMAI SE DIABEBAIOUSTHAI INA PHRONTIZ‘SIN KAL‘N ERG‘N PROISTASTHAI OI PEPISTEUKOTES THE‘ TAUTA ESTIN KALA KAI ‘PHELIMA TOIS ANTHR‘POIS

[3,9] M‘RAS DE Z T SEIS KAI GENEALOGIAS KAI EREIS KAI MAKHAS NOMIKAS PERIISTASO EISIN GAR AN‘PHELEIS KAI MATAIOI

[3,10] AIRETIKON ANTHR‘PON META MIAN KAI DEUTERAN NOUTHESIAN PARAITOU

[3,11] EID‘S OTI EXESTRAPTAI O TOIOUTOS KAI AMARTANEI ‘N AUTOKATAKRITOS

[3,12] OTAN PEMPS‘ ARTEMAN PROS SE   TUKHIKON SPOUDASON ELTHEIN PROS ME EIS NIKOPOLIN EKEI GAR KEKRIKA PARAKHEIMASAI

[3,13] Z NAN TON NOMIKON KAI APOLL‘N SPOUDAI‘S PROPEMPSON INA M DEN AUTOIS LEIP 

[3,14] MANTHANET‘SAN DE KAI OI  METEROI KAL‘N ERG‘N PROISTASTHAI EIS TAS ANAGKAIAS KHREIAS INA M  ‘SIN AKARPOI

[3,15] ASPAZONTAI SE OI MET EMOU PANTES ASPASAI TOUS PHILOUNTAS  MAS EN PISTEI   KHARIS META PANT‘N UM‘N

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting