Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*IAK‘BOU tk=EPISTOL  tk=KATHOLIK 

[1,1] IAK‘BOS THEOU KAI KURIOU I SOU KHRISTOU DOULOS TAIS D‘DEKA PHULAIS TAIS EN T  DIASPORA KHAIREIN

[1,2] PASAN KHARAN  G SASTHE ADELPHOI MOU OTAN PEIRASMOIS PERIPES TE POIKILOIS

[1,3] GIN‘SKONTES OTI TO DOKIMION UM‘N T S PISTE‘S KATERGAZETAI UPOMON N

[1,4]   DE UPOMON  ERGON TELEION EKHET‘ INA  TE TELEIOI KAI OLOKL ROI EN M DENI LEIPOMENOI

[1,5] EI DE TIS UM‘N LEIPETAI SOPHIAS AITEIT‘ PARA TOU DIDONTOS THEOU PASIN APL‘S KAI m=OUK atk=M  ONEIDIZONTOS KAI DOTH SETAI AUT‘

[1,6] AITEIT‘ DE EN PISTEI M DEN DIAKRINOMENOS O GAR DIAKRINOMENOS EOIKEN KLUD‘NI THALASS S ANEMIZOMEN‘ KAI RIPIZOMEN‘

[1,7] M  GAR OIESTH‘ O ANTHR‘POS EKEINOS OTI a=L MPSETAI b=L PSETAI TI PARA TOU KURIOU

[1,8] AN R DIPSUKHOS AKATASTATOS EN PASAIS TAIS ODOIS AUTOU

[1,9] KAUKHASTH‘ DE O ADELPHOS O TAPEINOS EN T‘ UPSEI AUTOU

[1,10] O DE PLOUSIOS EN T  TAPEIN‘SEI AUTOU OTI ‘S ANTHOS KHORTOU PARELEUSETAI

[1,11] ANETEILEN GAR O  LIOS SUN T‘ KAUS‘NI KAI EX RANEN TON KHORTON KAI TO ANTHOS AUTOU EXEPESEN KAI   EUPREPEIA TOU PROS‘POU AUTOU AP‘LETO OUT‘S KAI O PLOUSIOS EN TAIS POREIAIS AUTOU MARANTH SETAI

[1,12] MAKARIOS AN R OS UPOMENEI PEIRASMON OTI DOKIMOS GENOMENOS a=L MPSETAI b=L PSETAI TON STEPHANON T S Z‘ S ON EP GGEILATO b=O b=KURIOS TOIS AGAP‘SIN AUTON

[1,13] M DEIS PEIRAZOMENOS LEGET‘ OTI APO tk=TOU THEOU PEIRAZOMAI O GAR THEOS APEIRASTOS ESTIN KAK‘N PEIRAZEI DE AUTOS OUDENA

[1,14] EKASTOS DE PEIRAZETAI UPO T S IDIAS EPITHUMIAS EXELKOMENOS KAI DELEAZOMENOS

[1,15] EITA   EPITHUMIA SULLABOUSA TIKTEI AMARTIAN   DE AMARTIA APOTELESTHEISA APOKUEI THANATON

[1,16] M  PLANASTHE ADELPHOI MOU AGAP TOI

[1,17] PASA DOSIS AGATH  KAI PAN D‘R MA TELEION AN‘THEN ESTIN KATABAINON APO TOU PATROS T‘N PH‘T‘N PAR ‘ OUK ENI PARALLAG    TROP S APOSKIASMA

[1,18] BOUL THEIS APEKU SEN  MAS LOG‘ AL THEIAS EIS TO EINAI  MAS APARKH N TINA T‘N AUTOU KTISMAT‘N

[1,19] a=ISTE b=‘STE ADELPHOI MOU AGAP TOI EST‘ a=DE PAS ANTHR‘POS TAKHUS EIS TO AKOUSAI BRADUS EIS TO LAL SAI BRADUS EIS ORG N

[1,20] ORG  GAR ANDROS DIKAIOSUN N THEOU a=OUK b=OU a=ERGAZETAI b=KATERGAZETAI

[1,21] DIO APOTHEMENOI PASAN RUPARIAN KAI PERISSEIAN KAKIAS EN PRAUT TI DEXASTHE TON EMPHUTON LOGON TON DUNAMENON S‘SAI TAS PSUKHAS UM‘N

[1,22] GINESTHE DE POI TAI LOGOU KAI M  MONON AKROATAI PARALOGIZOMENOI EAUTOUS

[1,23] OTI EI TIS AKROAT S LOGOU ESTIN KAI OU POI T S OUTOS EOIKEN ANDRI KATANOOUNTI TO PROS‘PON T S GENESE‘S AUTOU EN ESOPTR‘

[1,24] KATENO SEN GAR EAUTON KAI APEL LUTHEN KAI EUTHE‘S EPELATHETO OPOIOS  N

[1,25] O DE PARAKUPSAS EIS NOMON TELEION TON T S ELEUTHERIAS KAI PARAMEINAS b=OUTOS OUK AKROAT S EPIL SMON S GENOMENOS ALLA POI T S ERGOU OUTOS MAKARIOS EN T  POI SEI AUTOU ESTAI

[1,26] EI TIS DOKEI THR SKOS EINAI b=EN b=UMIN M  KHALINAG‘G‘N GL‘SSAN AUTOU am=ALLA tk=ALL APAT‘N KARDIAN AUTOU TOUTOU MATAIOS   THR SKEIA

[1,27] THR SKEIA KATHARA KAI AMIANTOS PARA atk=T‘ THE‘ KAI PATRI AUT  ESTIN EPISKEPTESTHAI ORPHANOUS KAI KH RAS EN T  THLIPSEI AUT‘N ASPILON EAUTON T REIN APO TOU KOSMOU

[2,1] ADELPHOI MOU M  EN a=PROS‘POL MPSIAIS b=PROS‘POL PSIAIS EKHETE T N PISTIN TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU T S DOX S

[2,2] EAN GAR EISELTH  EIS b=T N SUNAG‘G N UM‘N AN R KHRUSODAKTULIOS EN ESTH TI LAMPRA EISELTH  DE KAI PT‘KHOS EN RUPARA ESTH TI

[2,3] b=KAI EPIBLEPS TE a=DE EPI TON PHOROUNTA T N ESTH TA T N LAMPRAN KAI EIP TE b=AUT‘ SU KATHOU ‘DE KAL‘S KAI T‘ PT‘KH‘ EIP TE SU ST THI EKEI   KATHOU b=‘DE UPO TO UPOPODION MOU

[2,4] b=KAI OU DIEKRITH TE EN EAUTOIS KAI EGENESTHE KRITAI DIALOGISM‘N PON R‘N

[2,5] AKOUSATE ADELPHOI MOU AGAP TOI OUKH O THEOS EXELEXATO TOUS PT‘KHOUS a=T‘ a=KOSM‘ b=TOU b=KOSMOU tk=TOUTOU PLOUSIOUS EN PISTEI KAI KL RONOMOUS T S BASILEIAS  S EP GGEILATO TOIS AGAP‘SIN AUTON

[2,6] UMEIS DE  TIMASATE TON PT‘KHON OUKH OI PLOUSIOI KATADUNASTEUOUSIN UM‘N KAI AUTOI ELKOUSIN UMAS EIS KRIT RIA

[2,7] OUK AUTOI BLASPH MOUSIN TO KALON ONOMA TO EPIKL THEN EPH UMAS

[2,8] EI MENTOI NOMON TELEITE BASILIKON KATA T N GRAPH N AGAP SEIS TON PL SION SOU ‘S SEAUTON KAL‘S POIEITE

[2,9] EI DE a=PROS‘POL MPTEITE b=PROS‘POL PTEITE AMARTIAN ERGAZESTHE ELEGKHOMENOI UPO TOU NOMOU ‘S PARABATAI

[2,10] OSTIS GAR OLON TON NOMON a=T R S  b=T R SEI a=PTAIS  b=PTAISEI DE EN ENI GEGONEN PANT‘N ENOKHOS

[2,11] O GAR EIP‘N M  m=MOIKHEUSEIS atk=MOIKHEUS S EIPEN KAI M  m=PHONEUSEIS atk=PHONEUS S EI DE OU a=MOIKHEUEIS b=MOIKHEUSEIS a=PHONEUEIS b=PHONEUSEIS DE GEGONAS PARABAT S NOMOU

[2,12] OUT‘S LALEITE KAI OUT‘S POIEITE ‘S DIA NOMOU ELEUTHERIAS MELLONTES KRINESTHAI

[2,13]   GAR KRISIS am=ANELEOS tk=ANILE‘S T‘ M  POI SANTI ELEOS tk=KAI KATAKAUKHATAI m=ELEON atk=ELEOS KRISE‘S

[2,14] TI TO OPHELOS ADELPHOI MOU EAN PISTIN LEG  TIS EKHEIN ERGA DE M  EKH  M  DUNATAI   PISTIS S‘SAI AUTON

[2,15] EAN b=DE ADELPHOS   ADELPH  GUMNOI UPARKH‘SIN KAI LEIPOMENOI b=‘SIN T S EPH MEROU TROPH S

[2,16] EIP  DE TIS AUTOIS EX UM‘N UPAGETE EN EIR N  THERMAINESTHE KAI KHORTAZESTHE M  D‘TE DE AUTOIS TA EPIT DEIA TOU S‘MATOS TI TO OPHELOS

[2,17] OUT‘S KAI   PISTIS EAN M  b=ERGA EKH  a=ERGA NEKRA ESTIN KATH EAUT N

[2,18] ALL EREI TIS SU PISTIN EKHEIS KAG‘ ERGA EKH‘ DEIXON MOI T N PISTIN SOU ak=KH‘RIS mt=EK T‘N ERG‘N b=SOU KAG‘ b=DEIX‘ SOI a=DEIX‘ EK T‘N ERG‘N MOU T N PISTIN b=MOU

[2,19] SU PISTEUEIS OTI b=O b=THEOS EIS ESTIN a=O a=THEOS KAL‘S POIEIS KAI TA DAIMONIA PISTEUOUSIN KAI PHRISSOUSIN

[2,20] THELEIS DE GN‘NAI ‘ ANTHR‘PE KENE OTI   PISTIS KH‘RIS T‘N ERG‘N a=ARG  b=NEKRA ESTIN

[2,21] ABRAAM O PAT R  M‘N OUK EX ERG‘N EDIKAI‘TH  ANENEGKAS ISAAK TON UION AUTOU EPI TO THUSIAST RION

[2,22] BLEPEIS OTI   PISTIS SUN RGEI TOIS ERGOIS AUTOU KAI EK T‘N ERG‘N   PISTIS ETELEI‘TH 

[2,23] KAI EPL R‘TH    GRAPH    LEGOUSA EPISTEUSEN DE ABRAAM T‘ THE‘ KAI ELOGISTH  AUT‘ EIS DIKAIOSUN N KAI PHILOS THEOU EKL TH 

[2,24] ORATE b=TOINUN OTI EX ERG‘N DIKAIOUTAI ANTHR‘POS KAI OUK EK PISTE‘S MONON

[2,25] OMOI‘S DE KAI RAAB   PORN  OUK EX ERG‘N EDIKAI‘TH  UPODEXAMEN  TOUS AGGELOUS KAI ETERA OD‘ EKBALOUSA

[2,26] ‘SPER GAR TO S‘MA KH‘RIS PNEUMATOS NEKRON ESTIN OUT‘S KAI   PISTIS KH‘RIS b=T‘N ERG‘N NEKRA ESTIN

[3,1] M  POLLOI DIDASKALOI GINESTHE ADELPHOI MOU EIDOTES OTI MEIZON KRIMA a=L MPSOMETHA b=L PSOMETHA

[3,2] POLLA GAR PTAIOMEN APANTES EI TIS EN LOG‘ OU PTAIEI OUTOS TELEIOS AN R DUNATOS KHALINAG‘G SAI KAI OLON TO S‘MA

[3,3] a=EI m=IDE a=DE tk=IDOU T‘N IPP‘N TOUS KHALINOUS EIS TA STOMATA BALLOMEN a=EIS b=PROS TO PEITHESTHAI AUTOUS  MIN KAI OLON TO S‘MA AUT‘N METAGOMEN

[3,4] IDOU KAI TA PLOIA T LIKAUTA ONTA KAI UPO b=SKL R‘N ANEM‘N a=SKL R‘N ELAUNOMENA METAGETAI UPO ELAKHISTOU P DALIOU OPOU b=AN   ORM  TOU EUTHUNONTOS a=BOULETAI b=BOUL TAI

[3,5] OUT‘S KAI   GL‘SSA MIKRON MELOS ESTIN KAI a=MEGALA a=AUKHEI b=MEGALAUKHEI IDOU a= LIKON b=OLIGON PUR  LIK N UL N ANAPTEI

[3,6] KAI   GL‘SSA PUR O KOSMOS T S ADIKIAS b=OUT‘S   GL‘SSA KATHISTATAI EN TOIS MELESIN  M‘N   SPILOUSA OLON TO S‘MA KAI PHLOGIZOUSA TON TROKHON T S GENESE‘S KAI PHLOGIZOMEN  UPO T S GEENN S

[3,7] PASA GAR PHUSIS TH RI‘N TE KAI PETEIN‘N ERPET‘N TE KAI ENALI‘N DAMAZETAI KAI DEDAMASTAI T  PHUSEI T  ANTHR‘PIN 

[3,8] T N DE GL‘SSAN OUDEIS a=DAMASAI DUNATAI ANTHR‘P‘N a=AKATASTATON b=DAMASAI b=AKATASKHETON KAKON MEST  IOU THANAT PHOROU

[3,9] EN AUT  EULOGOUMEN TON a=KURION b=THEON KAI PATERA KAI EN AUT  KATAR‘METHA TOUS ANTHR‘POUS TOUS KATH OMOI‘SIN THEOU GEGONOTAS

[3,10] EK TOU AUTOU STOMATOS EXERKHETAI EULOGIA KAI KATARA OU KHR  ADELPHOI MOU TAUTA OUT‘S GINESTHAI

[3,11] M TI   P G  EK T S AUT S OP S BRUEI TO GLUKU KAI TO PIKRON

[3,12] M  DUNATAI ADELPHOI MOU SUK  ELAIAS POI SAI   AMPELOS SUKA a=OUTE b=OUT‘S b=OUDEMIA b=P G  ALUKON b=KAI GLUKU POI SAI UD‘R

[3,13] TIS SOPHOS KAI EPIST M‘N EN UMIN DEIXAT‘ EK T S KAL S ANASTROPH S TA ERGA AUTOU EN PRAUT TI SOPHIAS

[3,14] EI DE Z LON PIKRON EKHETE KAI ERITHEIAN EN T  KARDIA UM‘N M  KATAKAUKHASTHE KAI PSEUDESTHE KATA T S AL THEIAS

[3,15] OUK ESTIN AUT    SOPHIA AN‘THEN KATERKHOMEN  a=ALLA b=ALL EPIGEIOS PSUKHIK  DAIMONI‘D S

[3,16] OPOU GAR Z LOS KAI ERITHEIA EKEI AKATASTASIA KAI PAN PHAULON PRAGMA

[3,17]   DE AN‘THEN SOPHIA PR‘TON MEN AGN  ESTIN EPEITA EIR NIK  EPIEIK S EUPEITH S MEST  ELEOUS KAI KARP‘N AGATH‘N ADIAKRITOS b=KAI ANUPOKRITOS

[3,18] KARPOS DE b=T S DIKAIOSUN S EN EIR N  SPEIRETAI TOIS POIOUSIN EIR N N

[4,1] POTHEN POLEMOI KAI a=POTHEN MAKHAI EN UMIN OUK ENTEUTHEN EK T‘N  DON‘N UM‘N T‘N STRATEUOMEN‘N EN TOIS MELESIN UM‘N

[4,2] EPITHUMEITE KAI OUK EKHETE PHONEUETE KAI Z LOUTE KAI OU DUNASTHE EPITUKHEIN MAKHESTHE KAI POLEMEITE OUK EKHETE tk=DE DIA TO M  AITEISTHAI UMAS

[4,3] AITEITE KAI OU LAMBANETE DIOTI KAK‘S AITEISTHE INA EN TAIS  DONAIS UM‘N DAPAN S TE

[4,4] b=MOIKHOI b=KAI MOIKHALIDES OUK OIDATE OTI   PHILIA TOU KOSMOU EKHTHRA TOU THEOU ESTIN OS a=EAN b=AN OUN BOUL TH  PHILOS EINAI TOU KOSMOU EKHTHROS TOU THEOU KATHISTATAI

[4,5]   DOKEITE OTI KEN‘S   GRAPH  LEGEI PROS PHTHONON EPIPOTHEI TO PNEUMA O a=KAT‘KISEN b=KAT‘K SEN EN  MIN

[4,6] MEIZONA DE DID‘SIN KHARIN DIO LEGEI O THEOS UPER PHANOIS ANTITASSETAI TAPEINOIS DE DID‘SIN KHARIN

[4,7] UPOTAG TE OUN T‘ THE‘ ANTIST TE a=DE m=[DE] T‘ DIABOL‘ KAI PHEUXETAI APH UM‘N

[4,8] EGGISATE T‘ THE‘ KAI EGGIEI UMIN KATHARISATE KHEIRAS AMART‘LOI KAI AGNISATE KARDIAS DIPSUKHOI

[4,9] TALAIP‘R SATE KAI PENTH SATE KAI KLAUSATE O GEL‘S UM‘N EIS PENTHOS a=METATRAP T‘ b=METASTRAPH T‘ KAI   KHARA EIS KAT PHEIAN

[4,10] TAPEIN‘TH TE EN‘PION b=TOU KURIOU KAI UPS‘SEI UMAS

[4,11] M  KATALALEITE ALL L‘N ADELPHOI O KATALAL‘N ADELPHOU a=  b=KAI KRIN‘N TON ADELPHON AUTOU KATALALEI NOMOU KAI KRINEI NOMON EI DE NOMON KRINEIS OUK EI POI T S NOMOU ALLA KRIT S

[4,12] EIS ESTIN a=[O] b=O NOMOTHET S a=KAI a=KRIT S O DUNAMENOS S‘SAI KAI APOLESAI SU am=DE TIS EI a=O b=OS a=KRIN‘N b=KRINEIS TON a=PL SION b=ETERON

[4,13] AGE NUN OI LEGONTES S MERON ak=  mt=KAI AURION ak=POREUSOMETHA mt=POREUS‘METHA EIS T NDE T N POLIN KAI ak=POI SOMEN mt=POI S‘MEN EKEI ENIAUTON b=ENA KAI ak=EMPOREUSOMETHA mt=EMPOREUS‘METHA KAI ak=KERD SOMEN mt=KERD S‘MEN

[4,14] OITINES OUK EPISTASTHE TO T S AURION POIA b=GAR   Z‘  UM‘N ATMIS GAR a=ESTE m=ESTAI tk=ESTIN   PROS OLIGON PHAINOMEN  EPEITA b=DE am=KAI APHANIZOMEN 

[4,15] ANTI TOU LEGEIN UMAS EAN O KURIOS THEL S  KAI ak=Z SOMEN mt=Z S‘MEN KAI ak=POI SOMEN mt=POI S‘MEN TOUTO   EKEINO

[4,16] NUN DE KAUKHASTHE EN TAIS ALAZONEIAIS UM‘N PASA KAUKH SIS TOIAUT  PON RA ESTIN

[4,17] EIDOTI OUN KALON POIEIN KAI M  POIOUNTI AMARTIA AUT‘ ESTIN

[5,1] AGE NUN OI PLOUSIOI KLAUSATE OLOLUZONTES EPI TAIS TALAIP‘RIAIS UM‘N TAIS EPERKHOMENAIS

[5,2] O PLOUTOS UM‘N SES PEN KAI TA IMATIA UM‘N S TOBR‘TA GEGONEN

[5,3] O KHRUSOS UM‘N KAI O ARGUROS KATI‘TAI KAI O IOS AUT‘N EIS MARTURION UMIN ESTAI KAI PHAGETAI TAS SARKAS UM‘N ‘S PUR ETH SAURISATE EN ESKHATAIS  MERAIS

[5,4] IDOU O MISTHOS T‘N ERGAT‘N T‘N AM SANT‘N TAS KH‘RAS UM‘N O APESTER MENOS APH UM‘N KRAZEI KAI AI BOAI T‘N THERISANT‘N EIS TA ‘TA KURIOU SABA‘TH EISEL LUTHASIN

[5,5] ETRUPH SATE EPI T S G S KAI ESPATAL SATE ETHREPSATE TAS KARDIAS UM‘N b=‘S EN  MERA SPHAG S

[5,6] KATEDIKASATE EPHONEUSATE TON DIKAION OUK ANTITASSETAI UMIN

[5,7] MAKROTHUM SATE OUN ADELPHOI E‘S T S PAROUSIAS TOU KURIOU IDOU O GE‘RGOS EKDEKHETAI TON TIMION KARPON T S G S MAKROTHUM‘N EP m=AUTON atk=AUT‘ E‘S tk=AN LAB  a=PROIMON b=UETON b=PR‘IMON KAI OPSIMON

[5,8] MAKROTHUM SATE KAI UMEIS ST RIXATE TAS KARDIAS UM‘N OTI   PAROUSIA TOU KURIOU  GGIKEN

[5,9] M  STENAZETE a=ADELPHOI KAT ALL L‘N b=ADELPHOI INA M  am=KRITH TE tk=KATAKRITH TE IDOU amk=O KRIT S PRO T‘N THUR‘N EST KEN

[5,10] UPODEIGMA LABETE tk=T S tk=KAKOPATHEIAS ADELPHOI b=MOU am=T S m=KAKOPATHEIAS a=KAKOPATHIAS KAI T S MAKROTHUMIAS TOUS PROPH TAS OI ELAL SAN a=EN T‘ ONOMATI KURIOU

[5,11] IDOU MAKARIZOMEN TOUS a=UPOMEINANTAS b=UPOMENONTAS T N UPOMON N I‘B  KOUSATE KAI TO TELOS KURIOU m=IDETE atk=EIDETE OTI POLUSPLAGKHNOS ESTIN atk=O atk=KURIOS KAI OIKTIRM‘N

[5,12] PRO PANT‘N DE ADELPHOI MOU M  OMNUETE M TE TON OURANON M TE T N G N M TE ALLON TINA ORKON  T‘ DE UM‘N TO NAI NAI KAI TO OU OU INA M  ak=UPO mt=EIS ak=KRISIN mt=UPOKRISIN PES TE

[5,13] KAKOPATHEI TIS EN UMIN PROSEUKHESTH‘ EUTHUMEI TIS PSALLET‘

[5,14] ASTHENEI TIS EN UMIN PROSKALESASTH‘ TOUS PRESBUTEROUS T S EKKL SIAS KAI PROSEUXASTH‘SAN EP AUTON ALEIPSANTES a=[AUTON] b=AUTON ELAI‘ EN T‘ ONOMATI TOU KURIOU

[5,15] KAI   EUKH  T S PISTE‘S S‘SEI TON KAMNONTA KAI EGEREI AUTON O KURIOS KAN AMARTIAS   PEPOI K‘S APHETH SETAI AUT‘

[5,16] EXOMOLOGEISTHE a=OUN ALL LOIS a=TAS b=TA a=AMARTIAS b=PARAPT‘MATA KAI EUKHESTHE UPER ALL L‘N OP‘S IATH TE POLU ISKHUEI DE SIS DIKAIOU ENERGOUMEN 

[5,17]  LIAS ANTHR‘POS  N OMOIOPATH S  MIN KAI PROSEUKH  PROS UXATO TOU M  BREXAI KAI OUK EBREXEN EPI T S G S ENIAUTOUS TREIS KAI M NAS EX

[5,18] KAI PALIN PROS UXATO KAI O OURANOS UETON ED‘KEN KAI   G  EBLAST SEN TON KARPON AUT S

[5,19] ADELPHOI a=MOU EAN TIS EN UMIN PLAN TH  APO T S AL THEIAS KAI EPISTREPS  TIS AUTON

[5,20] GIN‘SKET‘ OTI O EPISTREPSAS AMART‘LON EK PLAN S ODOU AUTOU S‘SEI PSUKH N a=AUTOU EK THANATOU KAI KALUPSEI PL THOS AMARTI‘N .

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting