Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*tk=PAULOU tk=TOU tk=APOSTOLOU tk=  PROS R‘MAIOUS tk=EPISTOL 

[1,1] PAULOS DOULOS b=I SOU KHRISTOU a=I SOU KL TOS APOSTOLOS APH‘RISMENOS EIS EUAGGELION THEOU

[1,2] O PROEP GGEILATO DIA T‘N PROPH T‘N AUTOU EN GRAPHAIS AGIAIS

[1,3] PERI TOU UIOU AUTOU TOU GENOMENOU EK SPERMATOS am=DAUID tk=DABID KATA SARKA

[1,4] TOU ORISTHENTOS UIOU THEOU EN DUNAMEI KATA PNEUMA AGI‘SUN S EX ANASTASE‘S NEKR‘N I SOU KHRISTOU TOU KURIOU  M‘N

[1,5] DI OU ELABOMEN KHARIN KAI APOSTOL N EIS UPAKO N PISTE‘S EN PASIN TOIS ETHNESIN UPER TOU ONOMATOS AUTOU

[1,6] EN OIS ESTE KAI UMEIS KL TOI I SOU KHRISTOU

[1,7] PASIN TOIS OUSIN EN R‘M  AGAP TOIS THEOU KL TOIS AGIOIS KHARIS UMIN KAI EIR N  APO THEOU PATROS  M‘N KAI KURIOU I SOU KHRISTOU

[1,8] PR‘TON MEN EUKHARIST‘ T‘ THE‘ MOU DIA I SOU KHRISTOU a=PERI b=UPER PANT‘N UM‘N OTI   PISTIS UM‘N KATAGGELLETAI EN OL‘ T‘ KOSM‘

[1,9] MARTUS GAR MOU ESTIN O THEOS ‘ LATREU‘ EN T‘ PNEUMATI MOU EN T‘ EUAGGELI‘ TOU UIOU AUTOU ‘S ADIALEIPT‘S MNEIAN UM‘N POIOUMAI

[1,10] PANTOTE EPI T‘N PROSEUKH‘N MOU DEOMENOS a=EI a=P‘S b=EIP‘S  D  POTE EUOD‘TH SOMAI EN T‘ THEL MATI TOU THEOU ELTHEIN PROS UMAS

[1,11] EPIPOTH‘ GAR IDEIN UMAS INA TI METAD‘ KHARISMA UMIN PNEUMATIKON EIS TO ST RIKHTH NAI UMAS

[1,12] TOUTO DE ESTIN SUMPARAKL TH NAI EN UMIN DIA T S EN ALL LOIS PISTE‘S UM‘N TE KAI EMOU

[1,13] OU THEL‘ DE UMAS AGNOEIN ADELPHOI OTI POLLAKIS PROETHEM N ELTHEIN PROS UMAS KAI EK‘LUTH N AKHRI TOU DEURO INA tk=KARPON TINA am=KARPON SKH‘ KAI EN UMIN KATH‘S KAI EN TOIS LOIPOIS ETHNESIN

[1,14] ELL SIN TE KAI BARBAROIS SOPHOIS TE KAI ANO TOIS OPHEILET S EIMI

[1,15] OUT‘S TO KAT EME PROTHUMON KAI UMIN TOIS EN R‘M  EUAGGELISASTHAI

[1,16] OU GAR EPAISKHUNOMAI TO EUAGGELION b=TOU b=KHRISTOU DUNAMIS GAR THEOU ESTIN EIS S‘T RIAN PANTI T‘ PISTEUONTI IOUDAI‘ TE PR‘TON KAI ELL NI

[1,17] DIKAIOSUN  GAR THEOU EN AUT‘ APOKALUPTETAI EK PISTE‘S EIS PISTIN KATH‘S GEGRAPTAI O DE DIKAIOS EK PISTE‘S Z SETAI

[1,18] APOKALUPTETAI GAR ORG  THEOU AP OURANOU EPI PASAN ASEBEIAN KAI ADIKIAN ANTHR‘P‘N T‘N T N AL THEIAN EN ADIKIA KATEKHONT‘N

[1,19] DIOTI TO GN‘STON TOU THEOU PHANERON ESTIN EN AUTOIS O b=GAR THEOS a=GAR AUTOIS EPHANER‘SEN

[1,20] TA GAR AORATA AUTOU APO KTISE‘S KOSMOU TOIS POI MASIN NOOUMENA KATHORATAI   TE AIDIOS AUTOU DUNAMIS KAI THEIOT S EIS TO EINAI AUTOUS ANAPOLOG TOUS

[1,21] DIOTI GNONTES TON THEON OUKH ‘S THEON EDOXASAN   a= UKHARIST SAN b=EUKHARIST SAN ALL EMATAI‘TH SAN EN TOIS DIALOGISMOIS AUT‘N KAI ESKOTISTH    ASUNETOS AUT‘N KARDIA

[1,22] PHASKONTES EINAI SOPHOI EM‘RANTH SAN

[1,23] KAI  LLAXAN T N DOXAN TOU APHTHARTOU THEOU EN OMOI‘MATI EIKONOS PHTHARTOU ANTHR‘POU KAI PETEIN‘N KAI TETRAPOD‘N KAI ERPET‘N

[1,24] DIO b=KAI PARED‘KEN AUTOUS O THEOS EN TAIS EPITHUMIAIS T‘N KARDI‘N AUT‘N EIS AKATHARSIAN TOU ATIMAZESTHAI TA S‘MATA AUT‘N EN a=AUTOIS b=EAUTOIS

[1,25] OITINES MET LLAXAN T N AL THEIAN TOU THEOU EN T‘ PSEUDEI KAI ESEBASTH SAN KAI ELATREUSAN T  KTISEI PARA TON KTISANTA OS ESTIN EULOG TOS EIS TOUS AI‘NAS AM N

[1,26] DIA TOUTO PARED‘KEN AUTOUS O THEOS EIS PATH  ATIMIAS AI TE GAR TH LEIAI AUT‘N MET LLAXAN T N PHUSIK N KHR SIN EIS T N PARA PHUSIN

[1,27] OMOI‘S TE KAI OI ak=ARSENES mt=ARRENES APHENTES T N PHUSIK N KHR SIN T S TH LEIAS EXEKAUTH SAN EN T  OREXEI AUT‘N EIS ALL LOUS ARSENES EN ARSESIN T N ASKH MOSUN N KATERGAZOMENOI KAI T N ANTIMISTHIAN  N EDEI T S PLAN S AUT‘N EN EAUTOIS APOLAMBANONTES

[1,28] KAI KATH‘S OUK EDOKIMASAN TON THEON EKHEIN EN EPIGN‘SEI PARED‘KEN AUTOUS O THEOS EIS ADOKIMON NOUN POIEIN TA M  KATH KONTA

[1,29] PEPL R‘MENOUS PAS  ADIKIA b=PORNEIA PON RIA PLEONEXIA KAKIA MESTOUS PHTHONOU PHONOU ERIDOS DOLOU KAKO THEIAS PSITHURISTAS

[1,30] KATALALOUS THEOSTUGEIS UBRISTAS UPER PHANOUS ALAZONAS EPHEURETAS KAK‘N GONEUSIN APEITHEIS

[1,31] ASUNETOUS ASUNTHETOUS ASTORGOUS b=ASPONDOUS ANELE MONAS

[1,32] OITINES TO DIKAI‘MA TOU THEOU EPIGNONTES OTI OI TA TOIAUTA PRASSONTES AXIOI THANATOU EISIN OU MONON AUTA POIOUSIN ALLA KAI SUNEUDOKOUSIN TOIS PRASSOUSIN

[2,1] DIO ANAPOLOG TOS EI ‘ ANTHR‘PE PAS O KRIN‘N EN ‘ GAR KRINEIS TON ETERON SEAUTON KATAKRINEIS TA GAR AUTA PRASSEIS O KRIN‘N

[2,2] OIDAMEN DE OTI TO KRIMA TOU THEOU ESTIN KATA AL THEIAN EPI TOUS TA TOIAUTA PRASSONTAS

[2,3] LOGIZ  DE TOUTO ‘ ANTHR‘PE O KRIN‘N TOUS TA TOIAUTA PRASSONTAS KAI POI‘N AUTA OTI SU EKPHEUX  TO KRIMA TOU THEOU

[2,4]   TOU PLOUTOU T S KHR STOT TOS AUTOU KAI T S ANOKH S KAI T S MAKROTHUMIAS KATAPHRONEIS AGNO‘N OTI TO KHR STON TOU THEOU EIS METANOIAN SE AGEI

[2,5] KATA DE T N SKL ROT TA SOU KAI AMETANO TON KARDIAN TH SAURIZEIS SEAUT‘ ORG N EN  MERA ORG S KAI APOKALUPSE‘S m=KAI DIKAIOKRISIAS TOU THEOU

[2,6] OS APOD‘SEI EKAST‘ KATA TA ERGA AUTOU

[2,7] TOIS MEN KATH UPOMON N ERGOU AGATHOU DOXAN KAI TIM N KAI APHTHARSIAN Z TOUSIN Z‘ N AI‘NION

[2,8] TOIS DE EX ERITHEIAS KAI a=APEITHOUSI b=APEITHOUSIN b=MEN T  AL THEIA PEITHOMENOIS DE T  ADIKIA b=THUMOS b=KAI ORG  a=KAI a=THUMOS

[2,9] THLIPSIS KAI STENOKH‘RIA EPI PASAN PSUKH N ANTHR‘POU TOU KATERGAZOMENOU TO KAKON IOUDAIOU TE PR‘TON KAI ELL NOS

[2,10] DOXA DE KAI TIM  KAI EIR N  PANTI T‘ ERGAZOMEN‘ TO AGATHON IOUDAI‘ TE PR‘TON KAI ELL NI

[2,11] OU GAR ESTIN a=PROS‘POL MPSIA b=PROS‘POL PSIA PARA T‘ THE‘

[2,12] OSOI GAR ANOM‘S  MARTON ANOM‘S KAI APOLOUNTAI KAI OSOI EN NOM‘  MARTON DIA NOMOU KRITH SONTAI

[2,13] OU GAR OI AKROATAI b=TOU NOMOU DIKAIOI PARA a=[T‘] b=T‘ THE‘ ALL OI POI TAI b=TOU NOMOU DIKAI‘TH SONTAI

[2,14] OTAN GAR ETHN  TA M  NOMON EKHONTA PHUSEI TA TOU NOMOU a=POI‘SIN b=POI  OUTOI NOMON M  EKHONTES EAUTOIS EISIN NOMOS

[2,15] OITINES ENDEIKNUNTAI TO ERGON TOU NOMOU GRAPTON EN TAIS KARDIAIS AUT‘N SUMMARTUROUS S AUT‘N T S SUNEID SE‘S KAI METAXU ALL L‘N T‘N LOGISM‘N KAT GOROUNT‘N   KAI APOLOGOUMEN‘N

[2,16] EN  MERA OTE KRINEI O THEOS TA KRUPTA T‘N ANTHR‘P‘N KATA TO EUAGGELION MOU DIA b=I SOU KHRISTOU a=I SOU

[2,17] a=EI a=DE b=IDE SU IOUDAIOS EPONOMAZ  KAI EPANAPAU  b=T‘ NOM‘ KAI KAUKHASAI EN THE‘

[2,18] KAI GIN‘SKEIS TO THEL MA KAI DOKIMAZEIS TA DIAPHERONTA KAT KHOUMENOS EK TOU NOMOU

[2,19] PEPOITHAS TE SEAUTON OD GON EINAI TUPHL‘N PH‘S T‘N EN SKOTEI

[2,20] PAIDEUT N APHRON‘N DIDASKALON N PI‘N EKHONTA T N MORPH‘SIN T S GN‘SE‘S KAI T S AL THEIAS EN T‘ NOM‘

[2,21] O OUN DIDASK‘N ETERON SEAUTON OU DIDASKEIS O K RUSS‘N M  KLEPTEIN KLEPTEIS

[2,22] O LEG‘N M  MOIKHEUEIN MOIKHEUEIS O BDELUSSOMENOS TA EID‘LA IEROSULEIS

[2,23] OS EN NOM‘ KAUKHASAI DIA T S PARABASE‘S TOU NOMOU TON THEON ATIMAZEIS

[2,24] TO GAR ONOMA TOU THEOU DI UMAS BLASPH MEITAI EN TOIS ETHNESIN KATH‘S GEGRAPTAI

[2,25] PERITOM  MEN GAR ‘PHELEI EAN NOMON PRASS S EAN DE PARABAT S NOMOU  S   PERITOM  SOU AKROBUSTIA GEGONEN

[2,26] EAN OUN   AKROBUSTIA TA DIKAI‘MATA TOU NOMOU PHULASS  a=OUKH b=OUKHI   AKROBUSTIA AUTOU EIS PERITOM N LOGISTH SETAI

[2,27] KAI KRINEI   EK PHUSE‘S AKROBUSTIA TON NOMON TELOUSA SE TON DIA GRAMMATOS KAI PERITOM S PARABAT N NOMOU

[2,28] OU GAR O EN T‘ PHANER‘ IOUDAIOS ESTIN OUDE   EN T‘ PHANER‘ EN SARKI PERITOM 

[2,29] ALL O EN T‘ KRUPT‘ IOUDAIOS KAI PERITOM  KARDIAS EN PNEUMATI OU GRAMMATI OU O EPAINOS OUK EX ANTHR‘P‘N ALL EK TOU THEOU

[3,1] TI OUN TO PERISSON TOU IOUDAIOU   TIS   ‘PHELEIA T S PERITOM S

[3,2] POLU KATA PANTA TROPON PR‘TON MEN a=[GAR] b=GAR OTI EPISTEUTH SAN TA LOGIA TOU THEOU

[3,3] TI GAR EI  PIST SAN TINES M    APISTIA AUT‘N T N PISTIN TOU THEOU KATARG SEI

[3,4] M  GENOITO GINESTH‘ DE O THEOS AL TH S PAS DE ANTHR‘POS PSEUST S KATH‘S GEGRAPTAI OP‘S AN DIKAI‘TH S EN TOIS LOGOIS SOU KAI a=NIK SEIS b=NIK S S EN T‘ KRINESTHAI SE

[3,5] EI DE   ADIKIA  M‘N THEOU DIKAIOSUN N SUNIST SIN TI EROUMEN M  ADIKOS O THEOS O EPIPHER‘N T N ORG N KATA ANTHR‘PON LEG‘

[3,6] M  GENOITO EPEI P‘S KRINEI O THEOS TON KOSMON

[3,7] EI a=DE b=GAR   AL THEIA TOU THEOU EN T‘ EM‘ PSEUSMATI EPERISSEUSEN EIS T N DOXAN AUTOU TI ETI KAG‘ ‘S AMART‘LOS KRINOMAI

[3,8] KAI M  KATH‘S BLASPH MOUMETHA KAI KATH‘S PHASIN TINES  MAS LEGEIN OTI POI S‘MEN TA KAKA INA ELTH  TA AGATHA ‘N TO KRIMA ENDIKON ESTIN

[3,9] TI OUN PROEKHOMETHA OU PANT‘S PRO TIASAMETHA GAR IOUDAIOUS TE KAI ELL NAS PANTAS UPH AMARTIAN EINAI

[3,10] KATH‘S GEGRAPTAI m=[OTI] atk=OTI OUK ESTIN DIKAIOS OUDE EIS

[3,11] OUK ESTIN O SUNI‘N OUK ESTIN O EKZ T‘N TON THEON

[3,12] PANTES EXEKLINAN AMA a= KHRE‘TH SAN b= KHREI‘TH SAN OUK ESTIN a=O POI‘N KHR STOT TA a=[OUK b=OUK a=ESTIN] b=ESTIN E‘S ENOS

[3,13] TAPHOS ANE‘GMENOS O LARUGX AUT‘N TAIS GL‘SSAIS AUT‘N EDOLIOUSAN IOS ASPID‘N UPO TA KHEIL  AUT‘N

[3,14] ‘N TO STOMA ARAS KAI PIKRIAS GEMEI

[3,15] OXEIS OI PODES AUT‘N EKKHEAI AIMA

[3,16] SUNTRIMMA KAI TALAIP‘RIA EN TAIS ODOIS AUT‘N

[3,17] KAI ODON EIR N S OUK EGN‘SAN

[3,18] OUK ESTIN PHOBOS THEOU APENANTI T‘N OPHTHALM‘N AUT‘N

[3,19] OIDAMEN DE OTI OSA O NOMOS LEGEI TOIS EN T‘ NOM‘ LALEI INA PAN STOMA PHRAG  KAI UPODIKOS GEN TAI PAS O KOSMOS T‘ THE‘

[3,20] DIOTI EX ERG‘N NOMOU OU DIKAI‘TH SETAI PASA SARX EN‘PION AUTOU DIA GAR NOMOU EPIGN‘SIS AMARTIAS

[3,21] NUNI DE KH‘RIS NOMOU DIKAIOSUN  THEOU PEPHANER‘TAI MARTUROUMEN  UPO TOU NOMOU KAI T‘N PROPH T‘N

[3,22] DIKAIOSUN  DE THEOU DIA PISTE‘S I SOU KHRISTOU EIS PANTAS b=KAI b=EPI b=PANTAS TOUS PISTEUONTAS OU GAR ESTIN DIASTOL 

[3,23] PANTES GAR  MARTON KAI USTEROUNTAI T S DOX S TOU THEOU

[3,24] DIKAIOUMENOI D‘REAN T  AUTOU KHARITI DIA T S APOLUTR‘SE‘S T S EN KHRIST‘ I SOU

[3,25] ON PROETHETO O THEOS ILAST RION DIA a=[T S] b=T S PISTE‘S EN T‘ AUTOU AIMATI EIS ENDEIXIN T S DIKAIOSUN S AUTOU DIA T N PARESIN T‘N PROGEGONOT‘N AMART MAT‘N

[3,26] EN T  ANOKH  TOU THEOU PROS a=T N ENDEIXIN T S DIKAIOSUN S AUTOU EN T‘ NUN KAIR‘ EIS TO EINAI AUTON DIKAION KAI DIKAIOUNTA TON EK PISTE‘S I SOU

[3,27] POU OUN   KAUKH SIS EXEKLEISTH  DIA POIOU NOMOU T‘N ERG‘N OUKHI ALLA DIA NOMOU PISTE‘S

[3,28] LOGIZOMETHA a=GAR b=OUN b=PISTEI DIKAIOUSTHAI a=PISTEI ANTHR‘PON KH‘RIS ERG‘N NOMOU

[3,29]   IOUDAI‘N O THEOS MONON OUKHI b=DE KAI ETHN‘N NAI KAI ETHN‘N

[3,30] a=EIPER b=EPEIPER EIS O THEOS OS DIKAI‘SEI PERITOM N EK PISTE‘S KAI AKROBUSTIAN DIA T S PISTE‘S

[3,31] NOMON OUN KATARGOUMEN DIA T S PISTE‘S M  GENOITO ALLA NOMON a=ISTANOMEN b=IST‘MEN

[4,1] TI OUN EROUMEN a=EUR KENAI ABRAAM TON a=PROPATORA b=PATERA  M‘N b=EUR KENAI KATA SARKA

[4,2] EI GAR ABRAAM EX ERG‘N EDIKAI‘TH  EKHEI KAUKH MA ALL OU PROS b=TON THEON

[4,3] TI GAR   GRAPH  LEGEI EPISTEUSEN DE ABRAAM T‘ THE‘ KAI ELOGISTH  AUT‘ EIS DIKAIOSUN N

[4,4] T‘ DE ERGAZOMEN‘ O MISTHOS OU LOGIZETAI KATA KHARIN ALLA KATA tk=TO OPHEIL MA

[4,5] T‘ DE M  ERGAZOMEN‘ PISTEUONTI DE EPI TON DIKAIOUNTA TON ASEB  LOGIZETAI   PISTIS AUTOU EIS DIKAIOSUN N

[4,6] KATHAPER KAI am=DAUID tk=DABID LEGEI TON MAKARISMON TOU ANTHR‘POU ‘ O THEOS LOGIZETAI DIKAIOSUN N KH‘RIS ERG‘N

[4,7] MAKARIOI ‘N APHETH SAN AI ANOMIAI KAI ‘N EPEKALUPHTH SAN AI AMARTIAI

[4,8] MAKARIOS AN R a=OU b=‘ OU M  LOGIS TAI KURIOS AMARTIAN

[4,9] O MAKARISMOS OUN OUTOS EPI T N PERITOM N   KAI EPI T N AKROBUSTIAN LEGOMEN GAR b=OTI ELOGISTH  T‘ ABRAAM   PISTIS EIS DIKAIOSUN N

[4,10] P‘S OUN ELOGISTH  EN PERITOM  ONTI   EN AKROBUSTIA OUK EN PERITOM  ALL EN AKROBUSTIA

[4,11] KAI S MEION ELABEN PERITOM S SPHRAGIDA T S DIKAIOSUN S T S PISTE‘S T S EN T  AKROBUSTIA EIS TO EINAI AUTON PATERA PANT‘N T‘N PISTEUONT‘N DI AKROBUSTIAS EIS TO LOGISTH NAI a=[KAI] b=KAI AUTOIS a=[T N] b=T N DIKAIOSUN N

[4,12] KAI PATERA PERITOM S TOIS OUK EK PERITOM S MONON ALLA KAI TOIS STOIKHOUSIN TOIS IKHNESIN T S m=PISTE‘S m=T S EN b=T  AKROBUSTIA atk=PISTE‘S TOU PATROS  M‘N ABRAAM

[4,13] OU GAR DIA NOMOU   EPAGGELIA T‘ ABRAAM   T‘ SPERMATI AUTOU TO KL RONOMON AUTON EINAI b=TOU KOSMOU ALLA DIA DIKAIOSUN S PISTE‘S

[4,14] EI GAR OI EK NOMOU KL RONOMOI KEKEN‘TAI   PISTIS KAI KAT RG TAI   EPAGGELIA

[4,15] O GAR NOMOS ORG N KATERGAZETAI OU a=DE b=GAR OUK ESTIN NOMOS OUDE PARABASIS

[4,16] DIA TOUTO EK PISTE‘S INA KATA KHARIN EIS TO EINAI BEBAIAN T N EPAGGELIAN PANTI T‘ SPERMATI OU T‘ EK TOU NOMOU MONON ALLA KAI T‘ EK PISTE‘S ABRAAM OS ESTIN PAT R PANT‘N  M‘N

[4,17] KATH‘S GEGRAPTAI OTI PATERA POLL‘N ETHN‘N TETHEIKA SE KATENANTI OU EPISTEUSEN THEOU TOU Z‘OPOIOUNTOS TOUS NEKROUS KAI KALOUNTOS TA M  ONTA ‘S ONTA

[4,18] OS PAR ELPIDA EP ELPIDI EPISTEUSEN EIS TO GENESTHAI AUTON PATERA POLL‘N ETHN‘N KATA TO EIR MENON OUT‘S ESTAI TO SPERMA SOU

[4,19] KAI M  ASTHEN SAS T  PISTEI b=OU KATENO SEN TO EAUTOU S‘MA a=[ D ] b= D  NENEKR‘MENON EKATONTAET S POU UPARKH‘N KAI T N NEKR‘SIN T S M TRAS SARRAS

[4,20] EIS DE T N EPAGGELIAN TOU THEOU OU DIEKRITH  T  APISTIA ALL ENEDUNAM‘TH  T  PISTEI DOUS DOXAN T‘ THE‘

[4,21] KAI PL ROPHOR THEIS OTI O EP GGELTAI DUNATOS ESTIN KAI POI SAI

[4,22] DIO a=[KAI] b=KAI ELOGISTH  AUT‘ EIS DIKAIOSUN N

[4,23] OUK EGRAPH  DE DI AUTON MONON OTI ELOGISTH  AUT‘

[4,24] ALLA KAI DI  MAS OIS MELLEI LOGIZESTHAI TOIS PISTEUOUSIN EPI TON EGEIRANTA I SOUN TON KURION  M‘N EK NEKR‘N

[4,25] OS PAREDOTH  DIA TA PARAPT‘MATA  M‘N KAI  GERTH  DIA T N DIKAI‘SIN  M‘N

[5,1] DIKAI‘THENTES OUN EK PISTE‘S EIR N N EKHOMEN PROS TON THEON DIA TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU

[5,2] DI OU KAI T N PROSAG‘G N ESKH KAMEN a=[T  b=T  a=PISTEI] b=PISTEI EIS T N KHARIN TAUT N EN   EST KAMEN KAI KAUKH‘METHA EP ELPIDI T S DOX S TOU THEOU

[5,3] OU MONON DE ALLA KAI KAUKH‘METHA EN TAIS THLIPSESIN EIDOTES OTI   THLIPSIS UPOMON N KATERGAZETAI

[5,4]   DE UPOMON  DOKIM N   DE DOKIM  ELPIDA

[5,5]   DE ELPIS OU KATAISKHUNEI OTI   AGAP  TOU THEOU EKKEKHUTAI EN TAIS KARDIAIS  M‘N DIA PNEUMATOS AGIOU TOU DOTHENTOS  MIN

[5,6] ETI GAR KHRISTOS ONT‘N  M‘N ASTHEN‘N a=ETI KATA KAIRON UPER ASEB‘N APETHANEN

[5,7] MOLIS GAR UPER DIKAIOU TIS APOTHANEITAI UPER GAR TOU AGATHOU TAKHA TIS KAI TOLMA APOTHANEIN

[5,8] SUNIST SIN DE T N EAUTOU AGAP N EIS  MAS O THEOS OTI ETI AMART‘L‘N ONT‘N  M‘N KHRISTOS UPER  M‘N APETHANEN

[5,9] POLL‘ OUN MALLON DIKAI‘THENTES NUN EN T‘ AIMATI AUTOU S‘TH SOMETHA DI AUTOU APO T S ORG S

[5,10] EI GAR EKHTHROI ONTES KAT LLAG MEN T‘ THE‘ DIA TOU THANATOU TOU UIOU AUTOU POLL‘ MALLON KATALLAGENTES S‘TH SOMETHA EN T  Z‘  AUTOU

[5,11] OU MONON DE ALLA KAI KAUKH‘MENOI EN T‘ THE‘ DIA TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU DI OU NUN T N KATALLAG N ELABOMEN

[5,12] DIA TOUTO ‘SPER DI ENOS ANTHR‘POU   AMARTIA EIS TON KOSMON EIS LTHEN KAI DIA T S AMARTIAS O THANATOS KAI OUT‘S EIS PANTAS ANTHR‘POUS O THANATOS DI LTHEN EPH ‘ PANTES  MARTON

[5,13] AKHRI GAR NOMOU AMARTIA  N EN KOSM‘ AMARTIA DE OUK ELLOGEITAI M  ONTOS NOMOU

[5,14] a=ALLA b=ALL EBASILEUSEN O THANATOS APO ADAM MEKHRI a=M‘USE‘S b=M‘SE‘S KAI EPI TOUS M  AMART SANTAS EPI T‘ OMOI‘MATI T S PARABASE‘S ADAM OS ESTIN TUPOS TOU MELLONTOS

[5,15] ALL OUKH ‘S TO PARAPT‘MA OUT‘S KAI TO KHARISMA EI GAR T‘ TOU ENOS PARAPT‘MATI OI POLLOI APETHANON POLL‘ MALLON   KHARIS TOU THEOU KAI   D‘REA EN KHARITI T  TOU ENOS ANTHR‘POU I SOU KHRISTOU EIS TOUS POLLOUS EPERISSEUSEN

[5,16] KAI OUKH ‘S DI ENOS AMART SANTOS TO D‘R MA TO MEN GAR KRIMA EX ENOS EIS KATAKRIMA TO DE KHARISMA EK POLL‘N PARAPT‘MAT‘N EIS DIKAI‘MA

[5,17] EI GAR T‘ TOU ENOS PARAPT‘MATI O THANATOS EBASILEUSEN DIA TOU ENOS POLL‘ MALLON OI T N PERISSEIAN T S KHARITOS KAI T S D‘REAS T S DIKAIOSUN S LAMBANONTES EN Z‘  BASILEUSOUSIN DIA TOU ENOS I SOU KHRISTOU

[5,18] ARA OUN ‘S DI ENOS PARAPT‘MATOS EIS PANTAS ANTHR‘POUS EIS KATAKRIMA OUT‘S KAI DI ENOS DIKAI‘MATOS EIS PANTAS ANTHR‘POUS EIS DIKAI‘SIN Z‘ S

[5,19] ‘SPER GAR DIA T S PARAKO S TOU ENOS ANTHR‘POU AMART‘LOI KATESTATH SAN OI POLLOI OUT‘S KAI DIA T S UPAKO S TOU ENOS DIKAIOI KATASTATH SONTAI OI POLLOI

[5,20] NOMOS DE PAREIS LTHEN INA PLEONAS  TO PARAPT‘MA OU DE EPLEONASEN   AMARTIA UPEREPERISSEUSEN   KHARIS

[5,21] INA ‘SPER EBASILEUSEN   AMARTIA EN T‘ THANAT‘ OUT‘S KAI   KHARIS BASILEUS  DIA DIKAIOSUN S EIS Z‘ N AI‘NION DIA I SOU KHRISTOU TOU KURIOU  M‘N

[6,1] TI OUN EROUMEN a=EPIMEN‘MEN b=EPIMENOUMEN T  AMARTIA INA   KHARIS PLEONAS 

[6,2] M  GENOITO OITINES APETHANOMEN T  AMARTIA P‘S ETI Z SOMEN EN AUT 

[6,3]   AGNOEITE OTI OSOI EBAPTISTH MEN EIS KHRISTON I SOUN EIS TON THANATON AUTOU EBAPTISTH MEN

[6,4] SUNETAPH MEN OUN AUT‘ DIA TOU BAPTISMATOS EIS TON THANATON INA ‘SPER  GERTH  KHRISTOS EK NEKR‘N DIA T S DOX S TOU PATROS OUT‘S KAI  MEIS EN KAINOT TI Z‘ S PERIPAT S‘MEN

[6,5] EI GAR SUMPHUTOI GEGONAMEN T‘ OMOI‘MATI TOU THANATOU AUTOU ALLA KAI T S ANASTASE‘S ESOMETHA

[6,6] TOUTO GIN‘SKONTES OTI O PALAIOS  M‘N ANTHR‘POS SUNESTAUR‘TH  INA KATARG TH  TO S‘MA T S AMARTIAS TOU M KETI DOULEUEIN  MAS T  AMARTIA

[6,7] O GAR APOTHAN‘N DEDIKAI‘TAI APO T S AMARTIAS

[6,8] EI DE APETHANOMEN SUN KHRIST‘ PISTEUOMEN OTI KAI SUZ SOMEN AUT‘

[6,9] EIDOTES OTI KHRISTOS EGERTHEIS EK NEKR‘N OUKETI APOTHN SKEI THANATOS AUTOU OUKETI KURIEUEI

[6,10] O GAR APETHANEN T  AMARTIA APETHANEN EPHAPAX O DE Z  Z  T‘ THE‘

[6,11] OUT‘S KAI UMEIS LOGIZESTHE EAUTOUS a=[EINAI] NEKROUS MEN b=EINAI T  AMARTIA Z‘NTAS DE T‘ THE‘ EN KHRIST‘ I SOU b=T‘ b=KURI‘ b= M‘N

[6,12] M  OUN BASILEUET‘   AMARTIA EN T‘ THN T‘ UM‘N S‘MATI EIS TO UPAKOUEIN b=AUT  b=EN TAIS EPITHUMIAIS AUTOU

[6,13] M DE PARISTANETE TA MEL  UM‘N OPLA ADIKIAS T  AMARTIA ALLA PARAST SATE EAUTOUS T‘ THE‘ a=‘SEI b=‘S EK NEKR‘N Z‘NTAS KAI TA MEL  UM‘N OPLA DIKAIOSUN S T‘ THE‘

[6,14] AMARTIA GAR UM‘N OU KURIEUSEI OU GAR ESTE UPO NOMON a=ALLA b=ALL UPO KHARIN

[6,15] TI OUN a=AMART S‘MEN b=AMART SOMEN OTI OUK ESMEN UPO NOMON a=ALLA b=ALL UPO KHARIN M  GENOITO

[6,16] OUK OIDATE OTI ‘ PARISTANETE EAUTOUS DOULOUS EIS UPAKO N DOULOI ESTE ‘ UPAKOUETE  TOI AMARTIAS EIS THANATON   UPAKO S EIS DIKAIOSUN N

[6,17] KHARIS DE T‘ THE‘ OTI  TE DOULOI T S AMARTIAS UP KOUSATE DE EK KARDIAS EIS ON PAREDOTH TE TUPON DIDAKH S

[6,18] ELEUTHER‘THENTES DE APO T S AMARTIAS EDOUL‘TH TE T  DIKAIOSUN 

[6,19] ANTHR‘PINON LEG‘ DIA T N ASTHENEIAN T S SARKOS UM‘N ‘SPER GAR PAREST SATE TA MEL  UM‘N DOULA T  AKATHARSIA KAI T  ANOMIA EIS T N ANOMIAN OUT‘S NUN PARAST SATE TA MEL  UM‘N DOULA T  DIKAIOSUN  EIS AGIASMON

[6,20] OTE GAR DOULOI  TE T S AMARTIAS ELEUTHEROI  TE T  DIKAIOSUN 

[6,21] TINA OUN KARPON EIKHETE TOTE EPH OIS NUN EPAISKHUNESTHE TO GAR TELOS EKEIN‘N THANATOS

[6,22] NUNI DE ELEUTHER‘THENTES APO T S AMARTIAS DOUL‘THENTES DE T‘ THE‘ EKHETE TON KARPON UM‘N EIS AGIASMON TO DE TELOS Z‘ N AI‘NION

[6,23] TA GAR OPS‘NIA T S AMARTIAS THANATOS TO DE KHARISMA TOU THEOU Z‘  AI‘NIOS EN KHRIST‘ I SOU T‘ KURI‘  M‘N

[7,1]   AGNOEITE ADELPHOI GIN‘SKOUSIN GAR NOMON LAL‘ OTI O NOMOS KURIEUEI TOU ANTHR‘POU EPH OSON KHRONON Z 

[7,2]   GAR UPANDROS GUN  T‘ Z‘NTI ANDRI DEDETAI NOM‘ EAN DE APOTHAN  O AN R KAT RG TAI APO TOU NOMOU TOU ANDROS

[7,3] ARA OUN Z‘NTOS TOU ANDROS MOIKHALIS KHR MATISEI EAN GEN TAI ANDRI ETER‘ EAN DE APOTHAN  O AN R ELEUTHERA ESTIN APO TOU NOMOU TOU M  EINAI AUT N MOIKHALIDA GENOMEN N ANDRI ETER‘

[7,4] ‘STE ADELPHOI MOU KAI UMEIS ETHANAT‘TH TE T‘ NOM‘ DIA TOU S‘MATOS TOU KHRISTOU EIS TO GENESTHAI UMAS ETER‘ T‘ EK NEKR‘N EGERTHENTI INA KARPOPHOR S‘MEN T‘ THE‘

[7,5] OTE GAR  MEN EN T  SARKI TA PATH MATA T‘N AMARTI‘N TA DIA TOU NOMOU EN RGEITO EN TOIS MELESIN  M‘N EIS TO KARPOPHOR SAI T‘ THANAT‘

[7,6] NUNI DE KAT RG TH MEN APO TOU NOMOU k=APOTHANONTOS amt=APOTHANONTES EN ‘ KATEIKHOMETHA ‘STE DOULEUEIN  MAS EN KAINOT TI PNEUMATOS KAI OU PALAIOT TI GRAMMATOS

[7,7] TI OUN EROUMEN O NOMOS AMARTIA M  GENOITO ALLA T N AMARTIAN OUK EGN‘N EI M  DIA NOMOU T N TE GAR EPITHUMIAN OUK  DEIN EI M  O NOMOS ELEGEN OUK EPITHUM SEIS

[7,8] APHORM N DE LABOUSA   AMARTIA DIA T S ENTOL S KATEIRGASATO EN EMOI PASAN EPITHUMIAN KH‘RIS GAR NOMOU AMARTIA NEKRA

[7,9] EG‘ DE EZ‘N KH‘RIS NOMOU POTE ELTHOUS S DE T S ENTOL S   AMARTIA ANEZ SEN EG‘ DE APETHANON

[7,10] KAI EURETH  MOI   ENTOL    EIS Z‘ N AUT  EIS THANATON

[7,11]   GAR AMARTIA APHORM N LABOUSA DIA T S ENTOL S EX PAT SEN ME KAI DI AUT S APEKTEINEN

[7,12] ‘STE O MEN NOMOS AGIOS KAI   ENTOL  AGIA KAI DIKAIA KAI AGATH 

[7,13] TO OUN AGATHON EMOI a=EGENETO b=GEGONEN THANATOS M  GENOITO ALLA   AMARTIA INA PHAN  AMARTIA DIA TOU AGATHOU MOI KATERGAZOMEN  THANATON INA GEN TAI KATH UPERBOL N AMART‘LOS   AMARTIA DIA T S ENTOL S

[7,14] OIDAMEN GAR OTI O NOMOS PNEUMATIKOS ESTIN EG‘ DE a=SARKINOS b=SARKIKOS EIMI PEPRAMENOS UPO T N AMARTIAN

[7,15] O GAR KATERGAZOMAI OU GIN‘SK‘ OU GAR O THEL‘ TOUTO PRASS‘ ALL O MIS‘ TOUTO POI‘

[7,16] EI DE O OU THEL‘ TOUTO POI‘ SUMPH MI T‘ NOM‘ OTI KALOS

[7,17] NUNI DE OUKETI EG‘ KATERGAZOMAI AUTO a=ALLA b=ALL   OIKOUSA EN EMOI AMARTIA

[7,18] OIDA GAR OTI OUK OIKEI EN EMOI am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN EN T  SARKI MOU AGATHON TO GAR THELEIN PARAKEITAI MOI TO DE KATERGAZESTHAI TO KALON a=OU b=OUKH b=EURISK‘

[7,19] OU GAR O THEL‘ POI‘ AGATHON a=ALLA b=ALL O OU THEL‘ KAKON TOUTO PRASS‘

[7,20] EI DE O OU THEL‘ a=[EG‘] b=EG‘ TOUTO POI‘ OUKETI EG‘ KATERGAZOMAI AUTO a=ALLA b=ALL   OIKOUSA EN EMOI AMARTIA

[7,21] EURISK‘ ARA TON NOMON T‘ THELONTI EMOI POIEIN TO KALON OTI EMOI TO KAKON PARAKEITAI

[7,22] SUN DOMAI GAR T‘ NOM‘ TOU THEOU KATA TON ES‘ ANTHR‘PON

[7,23] BLEP‘ DE ETERON NOMON EN TOIS MELESIN MOU ANTISTRATEUOMENON T‘ NOM‘ TOU NOOS MOU KAI AIKHMAL‘TIZONTA ME am=EN T‘ NOM‘ T S AMARTIAS T‘ ONTI EN TOIS MELESIN MOU

[7,24] TALAIP‘ROS EG‘ ANTHR‘POS TIS ME RUSETAI EK TOU S‘MATOS TOU THANATOU TOUTOU

[7,25] a=KHARIS a=DE b=EUKHARIST‘ T‘ THE‘ DIA I SOU KHRISTOU TOU KURIOU  M‘N ARA OUN AUTOS EG‘ T‘ MEN NOI DOULEU‘ NOM‘ THEOU T  DE SARKI NOM‘ AMARTIAS

[8,1] OUDEN ARA NUN KATAKRIMA TOIS EN KHRIST‘ I SOU b=M  b=KATA b=SARKA b=PERIPATOUSIN b=ALLA b=KATA b=PNEUMA

[8,2] O GAR NOMOS TOU PNEUMATOS T S Z‘ S EN KHRIST‘ I SOU  LEUTHER‘SEN a=SE b=ME APO TOU NOMOU T S AMARTIAS KAI TOU THANATOU

[8,3] TO GAR ADUNATON TOU NOMOU EN ‘  STHENEI DIA T S SARKOS O THEOS TON EAUTOU UION PEMPSAS EN OMOI‘MATI SARKOS AMARTIAS KAI PERI AMARTIAS KATEKRINEN T N AMARTIAN EN T  SARKI

[8,4] INA TO DIKAI‘MA TOU NOMOU PL R‘TH  EN  MIN TOIS M  KATA SARKA PERIPATOUSIN ALLA KATA PNEUMA

[8,5] OI GAR KATA SARKA ONTES TA T S SARKOS PHRONOUSIN OI DE KATA PNEUMA TA TOU PNEUMATOS

[8,6] TO GAR PHRON MA T S SARKOS THANATOS TO DE PHRON MA TOU PNEUMATOS Z‘  KAI EIR N 

[8,7] DIOTI TO PHRON MA T S SARKOS EKHTHRA EIS THEON T‘ GAR NOM‘ TOU THEOU OUKH UPOTASSETAI OUDE GAR DUNATAI

[8,8] OI DE EN SARKI ONTES THE‘ ARESAI OU DUNANTAI

[8,9] UMEIS DE OUK ESTE EN SARKI a=ALLA b=ALL EN PNEUMATI EIPER PNEUMA THEOU OIKEI EN UMIN EI DE TIS PNEUMA KHRISTOU OUK EKHEI OUTOS OUK ESTIN AUTOU

[8,10] EI DE KHRISTOS EN UMIN TO MEN S‘MA NEKRON am=DIA tk=DI AMARTIAN TO DE PNEUMA Z‘  DIA DIKAIOSUN N

[8,11] EI DE TO PNEUMA TOU EGEIRANTOS a=TON I SOUN EK NEKR‘N OIKEI EN UMIN O EGEIRAS b=TON KHRISTON EK NEKR‘N Z‘OPOI SEI KAI TA THN TA S‘MATA UM‘N DIA ak=TOU mt=TO ak=ENOIKOUNTOS mt=ENOIKOUN AUTOU ak=PNEUMATOS mt=PNEUMA EN UMIN

[8,12] ARA OUN ADELPHOI OPHEILETAI ESMEN OU T  SARKI TOU KATA SARKA Z N

[8,13] EI GAR KATA SARKA Z TE MELLETE APOTHN SKEIN EI DE PNEUMATI TAS PRAXEIS TOU S‘MATOS THANATOUTE Z SESTHE

[8,14] OSOI GAR PNEUMATI THEOU AGONTAI OUTOI b=EISIN UIOI THEOU a=EISIN

[8,15] OU GAR ELABETE PNEUMA DOULEIAS PALIN EIS PHOBON a=ALLA b=ALL ELABETE PNEUMA UIOTHESIAS EN ‘ KRAZOMEN ABBA O PAT R

[8,16] AUTO TO PNEUMA SUMMARTUREI T‘ PNEUMATI  M‘N OTI ESMEN TEKNA THEOU

[8,17] EI DE TEKNA KAI KL RONOMOI KL RONOMOI MEN THEOU SUGKL RONOMOI DE KHRISTOU EIPER SUMPASKHOMEN INA KAI SUNDOXASTH‘MEN

[8,18] LOGIZOMAI GAR OTI OUK AXIA TA PATH MATA TOU NUN KAIROU PROS T N MELLOUSAN DOXAN APOKALUPHTH NAI EIS  MAS

[8,19]   GAR APOKARADOKIA T S KTISE‘S T N APOKALUPSIN T‘N UI‘N TOU THEOU APEKDEKHETAI

[8,20] T  GAR MATAIOT TI   KTISIS UPETAG  OUKH EKOUSA ALLA DIA TON UPOTAXANTA a=EPH b=EP ELPIDI

[8,21] OTI KAI AUT    KTISIS ELEUTHER‘TH SETAI APO T S DOULEIAS T S PHTHORAS EIS T N ELEUTHERIAN T S DOX S T‘N TEKN‘N TOU THEOU

[8,22] OIDAMEN GAR OTI PASA   KTISIS SUSTENAZEI KAI SUN‘DINEI AKHRI TOU NUN

[8,23] OU MONON DE ALLA KAI AUTOI T N APARKH N TOU PNEUMATOS EKHONTES b=KAI  MEIS a=KAI AUTOI EN EAUTOIS STENAZOMEN UIOTHESIAN APEKDEKHOMENOI T N APOLUTR‘SIN TOU S‘MATOS  M‘N

[8,24] T  GAR ELPIDI ES‘TH MEN ELPIS DE BLEPOMEN  OUK ESTIN ELPIS O GAR BLEPEI TIS b=TI b=KAI ELPIZEI

[8,25] EI DE O OU BLEPOMEN ELPIZOMEN DI UPOMON S APEKDEKHOMETHA

[8,26] ‘SAUT‘S DE KAI TO PNEUMA SUNANTILAMBANETAI a=T  b=TAIS a=ASTHENEIA b=ASTHENEIAIS  M‘N TO GAR TI m=PROSEUXOMETHA atk=PROSEUX‘METHA KATHO DEI OUK OIDAMEN a=ALLA b=ALL AUTO TO PNEUMA UPERENTUGKHANEI b=UPER b= M‘N STENAGMOIS ALAL TOIS

[8,27] O DE a=ERAUN‘N b=EREUN‘N TAS KARDIAS OIDEN TI TO PHRON MA TOU PNEUMATOS OTI KATA THEON ENTUGKHANEI UPER AGI‘N

[8,28] OIDAMEN DE OTI TOIS AGAP‘SIN TON THEON PANTA SUNERGEI EIS AGATHON TOIS KATA PROTHESIN KL TOIS OUSIN

[8,29] OTI OUS PROEGN‘ KAI PRO‘RISEN SUMMORPHOUS T S EIKONOS TOU UIOU AUTOU EIS TO EINAI AUTON PR‘TOTOKON EN POLLOIS ADELPHOIS

[8,30] OUS DE PRO‘RISEN TOUTOUS KAI EKALESEN KAI OUS EKALESEN TOUTOUS KAI EDIKAI‘SEN OUS DE EDIKAI‘SEN TOUTOUS KAI EDOXASEN

[8,31] TI OUN EROUMEN PROS TAUTA EI O THEOS UPER  M‘N TIS KATH  M‘N

[8,32] OS GE TOU IDIOU UIOU OUK EPHEISATO a=ALLA b=ALL UPER  M‘N PANT‘N PARED‘KEN AUTON P‘S OUKHI KAI SUN AUT‘ TA PANTA  MIN KHARISETAI

[8,33] TIS EGKALESEI KATA EKLEKT‘N THEOU THEOS O DIKAI‘N

[8,34] TIS O KATAKRIN‘N KHRISTOS a=[I SOUS] O APOTHAN‘N MALLON DE b=KAI EGERTHEIS OS KAI ESTIN EN DEXIA TOU THEOU OS KAI ENTUGKHANEI UPER  M‘N

[8,35] TIS  MAS KH‘RISEI APO T S AGAP S TOU KHRISTOU THLIPSIS   STENOKH‘RIA   DI‘GMOS   LIMOS   GUMNOT S   KINDUNOS   MAKHAIRA

[8,36] KATH‘S GEGRAPTAI OTI am=ENEKEN tk=ENEKA SOU THANATOUMETHA OL N T N  MERAN ELOGISTH MEN ‘S PROBATA SPHAG S

[8,37] ALL EN TOUTOIS PASIN UPERNIK‘MEN DIA TOU AGAP SANTOS  MAS

[8,38] PEPEISMAI GAR OTI OUTE THANATOS OUTE Z‘  OUTE AGGELOI OUTE ARKHAI OUTE b=DUNAMEIS b=OUTE ENEST‘TA OUTE MELLONTA a=OUTE a=DUNAMEIS

[8,39] OUTE UPS‘MA OUTE BATHOS OUTE TIS KTISIS ETERA DUN SETAI  MAS KH‘RISAI APO T S AGAP S TOU THEOU T S EN KHRIST‘ I SOU T‘ KURI‘  M‘N

[9,1] AL THEIAN LEG‘ EN KHRIST‘ OU PSEUDOMAI SUMMARTUROUS S MOI T S SUNEID SE‘S MOU EN PNEUMATI AGI‘

[9,2] OTI LUP  MOI ESTIN MEGAL  KAI ADIALEIPTOS ODUN  T  KARDIA MOU

[9,3] m=EUKHOM N atk= UKHOM N GAR b=AUTOS b=EG‘ ANATHEMA EINAI a=AUTOS a=EG‘ APO TOU KHRISTOU UPER T‘N ADELPH‘N MOU T‘N SUGGEN‘N MOU KATA SARKA

[9,4] OITINES EISIN ISRA LITAI ‘N   UIOTHESIA KAI   DOXA KAI AI DIATH KAI KAI   NOMOTHESIA KAI   LATREIA KAI AI EPAGGELIAI

[9,5] ‘N OI PATERES KAI EX ‘N O KHRISTOS TO KATA SARKA O ‘N EPI PANT‘N THEOS EULOG TOS EIS TOUS AI‘NAS AM N

[9,6] OUKH OION DE OTI EKPEPT‘KEN O LOGOS TOU THEOU OU GAR PANTES OI EX ISRA L OUTOI ISRA L

[9,7] OUD OTI EISIN SPERMA ABRAAM PANTES TEKNA ALL EN ISAAK KL TH SETAI SOI SPERMA

[9,8] am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN OU TA TEKNA T S SARKOS TAUTA TEKNA TOU THEOU ALLA TA TEKNA T S EPAGGELIAS LOGIZETAI EIS SPERMA

[9,9] EPAGGELIAS GAR O LOGOS OUTOS KATA TON KAIRON TOUTON ELEUSOMAI KAI ESTAI T  SARRA UIOS

[9,10] OU MONON DE ALLA KAI REBEKKA EX ENOS KOIT N EKHOUSA ISAAK TOU PATROS  M‘N

[9,11] M P‘ GAR GENN THENT‘N M DE PRAXANT‘N TI AGATHON   a=PHAULON b=KAKON INA   KAT EKLOG N am=PROTHESIS TOU THEOU tk=PROTHESIS MEN  OUK EX ERG‘N ALL EK TOU KALOUNTOS

[9,12] a=ERRETH  b=ERR TH  AUT  OTI O MEIZ‘N DOULEUSEI T‘ ELASSONI

[9,13] KATH‘S GEGRAPTAI TON IAK‘B  GAP SA TON DE  SAU EMIS SA

[9,14] TI OUN EROUMEN M  ADIKIA PARA T‘ THE‘ M  GENOITO

[9,15] T‘ a=M‘US  GAR m=M‘US  tk=M‘S  LEGEI ELE S‘ ON AN ELE‘ KAI a=OIKTIR S‘ b=OIKTEIR S‘ ON AN a=OIKTIR‘ b=OIKTEIR‘

[9,16] ARA OUN OU TOU THELONTOS OUDE TOU TREKHONTOS ALLA TOU a=ELE‘NTOS b=ELEOUNTOS THEOU

[9,17] LEGEI GAR   GRAPH  T‘ PHARA‘ OTI EIS AUTO TOUTO EX GEIRA SE OP‘S ENDEIX‘MAI EN SOI T N DUNAMIN MOU KAI OP‘S DIAGGEL  TO ONOMA MOU EN PAS  T  G 

[9,18] ARA OUN ON THELEI ELEEI ON DE THELEI SKL RUNEI

[9,19] EREIS b=OUN MOI a=OUN TI a=[OUN] ETI MEMPHETAI T‘ GAR BOUL MATI AUTOU TIS ANTHEST KEN

[9,20] b=MENOUNGE ‘ ANTHR‘PE a=MENOUNGE SU TIS EI O ANTAPOKRINOMENOS T‘ THE‘ M  EREI TO PLASMA T‘ PLASANTI TI ME EPOI SAS OUT‘S

[9,21]   OUK EKHEI EXOUSIAN O KERAMEUS TOU P LOU EK TOU AUTOU PHURAMATOS POI SAI O MEN EIS TIM N SKEUOS O DE EIS ATIMIAN

[9,22] EI DE THEL‘N O THEOS ENDEIXASTHAI T N ORG N KAI GN‘RISAI TO DUNATON AUTOU  NEGKEN EN POLL  MAKROTHUMIA SKEU  ORG S KAT RTISMENA EIS AP‘LEIAN

[9,23] KAI INA GN‘RIS  TON PLOUTON T S DOX S AUTOU EPI SKEU  ELEOUS A PRO TOIMASEN EIS DOXAN

[9,24] OUS KAI EKALESEN  MAS OU MONON EX IOUDAI‘N ALLA KAI EX ETHN‘N

[9,25] ‘S KAI EN T‘ ‘S E LEGEI KALES‘ TON OU LAON MOU LAON MOU KAI T N OUK  GAP MEN N  GAP MEN N

[9,26] KAI ESTAI EN T‘ TOP‘ OU a=ERRETH  b=ERR TH  AUTOIS OU LAOS MOU UMEIS EKEI KL TH SONTAI UIOI THEOU Z‘NTOS

[9,27]  SAIAS DE KRAZEI UPER TOU ISRA L EAN   O ARITHMOS T‘N UI‘N ISRA L ‘S   AMMOS T S THALASS S TO a=UPOLEIMMA b=KATALEIMMA S‘TH SETAI

[9,28] LOGON GAR SUNTEL‘N KAI SUNTEMN‘N b=EN b=DIKAIOSUN  b=OTI b=LOGON b=SUNTETM MENON POI SEI KURIOS EPI T S G S

[9,29] KAI KATH‘S PROEIR KEN  SAIAS EI M  KURIOS SABA‘TH EGKATELIPEN  MIN SPERMA ‘S SODOMA AN EGEN TH MEN KAI ‘S GOMORRA AN ‘MOI‘TH MEN

[9,30] TI OUN EROUMEN OTI ETHN  TA M  DI‘KONTA DIKAIOSUN N KATELABEN DIKAIOSUN N DIKAIOSUN N DE T N EK PISTE‘S

[9,31] ISRA L DE DI‘K‘N NOMON DIKAIOSUN S EIS NOMON b=DIKAIOSUN S OUK EPHTHASEN

[9,32] am=DIA am=TI tk=DIATI OTI OUK EK PISTE‘S ALL ‘S EX ERG‘N b=NOMOU PROSEKOPSAN b=GAR T‘ LITH‘ TOU PROSKOMMATOS

[9,33] KATH‘S GEGRAPTAI IDOU TITH MI EN SI‘N LITHON PROSKOMMATOS KAI PETRAN SKANDALOU KAI b=PAS O PISTEU‘N EP AUT‘ OU KATAISKHUNTH SETAI

[10,1] ADELPHOI   MEN EUDOKIA T S EM S KARDIAS KAI   DE SIS b=  PROS TON THEON UPER a=AUT‘N b=TOU b=ISRA L b=ESTIN EIS S‘T RIAN

[10,2] MARTUR‘ GAR AUTOIS OTI Z LON THEOU EKHOUSIN ALL OU KAT EPIGN‘SIN

[10,3] AGNOOUNTES GAR T N TOU THEOU DIKAIOSUN N KAI T N IDIAN a=[DIKAIOSUN N] b=DIKAIOSUN N Z TOUNTES ST SAI T  DIKAIOSUN  TOU THEOU OUKH UPETAG SAN

[10,4] TELOS GAR NOMOU KHRISTOS EIS DIKAIOSUN N PANTI T‘ PISTEUONTI

[10,5] am=M‘US S tk=M‘S S GAR GRAPHEI T N DIKAIOSUN N T N EK a=[TOU] b=TOU NOMOU OTI O POI SAS AUTA ANTHR‘POS Z SETAI EN AUTOIS

[10,6]   DE EK PISTE‘S DIKAIOSUN  OUT‘S LEGEI M  EIP S EN T  KARDIA SOU TIS ANAB SETAI EIS TON OURANON TOUT ESTIN KHRISTON KATAGAGEIN

[10,7]   TIS KATAB SETAI EIS T N ABUSSON TOUT ESTIN KHRISTON EK NEKR‘N ANAGAGEIN

[10,8] ALLA TI LEGEI EGGUS SOU TO R MA ESTIN EN T‘ STOMATI SOU KAI EN T  KARDIA SOU TOUT ESTIN TO R MA T S PISTE‘S O K RUSSOMEN

[10,9] OTI EAN OMOLOG S S EN T‘ STOMATI SOU KURION I SOUN KAI PISTEUS S EN T  KARDIA SOU OTI O THEOS AUTON  GEIREN EK NEKR‘N S‘TH S 

[10,10] KARDIA GAR PISTEUETAI EIS DIKAIOSUN N STOMATI DE OMOLOGEITAI EIS S‘T RIAN

[10,11] LEGEI GAR   GRAPH  PAS O PISTEU‘N EP AUT‘ OU KATAISKHUNTH SETAI

[10,12] OU GAR ESTIN DIASTOL  IOUDAIOU TE KAI ELL NOS O GAR AUTOS KURIOS PANT‘N PLOUT‘N EIS PANTAS TOUS EPIKALOUMENOUS AUTON

[10,13] PAS GAR OS AN EPIKALES TAI TO ONOMA KURIOU S‘TH SETAI

[10,14] P‘S OUN a=EPIKALES‘NTAI b=EPIKALESONTAI EIS ON OUK EPISTEUSAN P‘S DE a=PISTEUS‘SIN b=PISTEUSOUSIN OU OUK  KOUSAN P‘S DE a=AKOUS‘SIN b=AKOUSOUSIN KH‘RIS K RUSSONTOS

[10,15] P‘S DE a=K RUX‘SIN b=K RUXOUSIN EAN M  APOSTAL‘SIN KATH‘S GEGRAPTAI ‘S ‘RAIOI OI PODES T‘N EUAGGELIZOMEN‘N a=[TA] b=EIR N N b=T‘N b=EUAGGELIZOMEN‘N b=TA AGATHA

[10,16] ALL OU PANTES UP KOUSAN T‘ EUAGGELI‘  SAIAS GAR LEGEI KURIE TIS EPISTEUSEN T  AKO   M‘N

[10,17] ARA   PISTIS EX AKO S   DE AKO  DIA R MATOS a=KHRISTOU b=THEOU

[10,18] ALLA LEG‘ M  OUK  KOUSAN MENOUNGE EIS PASAN T N G N EX LTHEN O PHTHOGGOS AUT‘N KAI EIS TA PERATA T S OIKOUMEN S TA R MATA AUT‘N

[10,19] ALLA LEG‘ M  b=OUK b=EGN‘ ISRA L a=OUK a=EGN‘ PR‘TOS am=M‘US S tk=M‘S S LEGEI EG‘ PARAZ L‘S‘ UMAS EP OUK ETHNEI a=EP b=EPI ETHNEI ASUNET‘ PARORGI‘ UMAS

[10,20]  SAIAS DE APOTOLMA KAI LEGEI EURETH N a=[EN] TOIS EME M  Z TOUSIN EMPHAN S EGENOM N TOIS EME M  EPER‘T‘SIN

[10,21] PROS DE TON ISRA L LEGEI OL N T N  MERAN EXEPETASA TAS KHEIRAS MOU PROS LAON APEITHOUNTA KAI ANTILEGONTA

[11,1] LEG‘ OUN M  AP‘SATO O THEOS TON LAON AUTOU M  GENOITO KAI GAR EG‘ ISRA LIT S EIMI EK SPERMATOS ABRAAM PHUL S BENIAMIN

[11,2] OUK AP‘SATO O THEOS TON LAON AUTOU ON PROEGN‘   OUK OIDATE EN  LIA TI LEGEI   GRAPH  ‘S ENTUGKHANEI T‘ THE‘ KATA TOU ISRA L b=LEG‘N

[11,3] KURIE TOUS PROPH TAS SOU APEKTEINAN b=KAI TA THUSIAST RIA SOU KATESKAPSAN KAG‘ UPELEIPHTH N MONOS KAI Z TOUSIN T N PSUKH N MOU

[11,4] ALLA TI LEGEI AUT‘ O KHR MATISMOS KATELIPON EMAUT‘ EPTAKISKHILIOUS ANDRAS OITINES OUK EKAMPSAN GONU T  BAAL

[11,5] OUT‘S OUN KAI EN T‘ NUN KAIR‘ LEIMMA KAT EKLOG N KHARITOS GEGONEN

[11,6] EI DE KHARITI OUKETI EX ERG‘N EPEI   KHARIS OUKETI GINETAI KHARIS b=EI b=DE b=EX b=ERG‘N b=OUKETI b=ESTIN b=KHARIS b=EPEI b=TO b=ERGON b=OUKETI b=ESTIN b=ERGON

[11,7] TI OUN O EPIZ TEI ISRA L am=TOUTO tk=TOUTOU OUK EPETUKHEN   DE EKLOG  EPETUKHEN OI DE LOIPOI EP‘R‘TH SAN

[11,8] KATH‘S GEGRAPTAI ED‘KEN AUTOIS O THEOS PNEUMA KATANUXE‘S OPHTHALMOUS TOU M  BLEPEIN KAI ‘TA TOU M  AKOUEIN E‘S T S S MERON  MERAS

[11,9] KAI am=DAUID tk=DABID LEGEI GEN TH T‘   TRAPEZA AUT‘N EIS PAGIDA KAI EIS TH RAN KAI EIS SKANDALON KAI EIS ANTAPODOMA AUTOIS

[11,10] SKOTISTH T‘SAN OI OPHTHALMOI AUT‘N TOU M  BLEPEIN KAI TON N‘TON AUT‘N a=DIA a=PANTOS b=DIAPANTOS SUGKAMPSON

[11,11] LEG‘ OUN M  EPTAISAN INA PES‘SIN M  GENOITO ALLA T‘ AUT‘N PARAPT‘MATI   S‘T RIA TOIS ETHNESIN EIS TO PARAZ L‘SAI AUTOUS

[11,12] EI DE TO PARAPT‘MA AUT‘N PLOUTOS KOSMOU KAI TO  TT MA AUT‘N PLOUTOS ETHN‘N POS‘ MALLON TO PL R‘MA AUT‘N

[11,13] UMIN a=DE b=GAR LEG‘ TOIS ETHNESIN EPH OSON MEN a=OUN EIMI EG‘ ETHN‘N APOSTOLOS T N DIAKONIAN MOU DOXAZ‘

[11,14] EI P‘S PARAZ L‘S‘ MOU T N SARKA KAI S‘S‘ TINAS EX AUT‘N

[11,15] EI GAR   APOBOL  AUT‘N KATALLAG  KOSMOU TIS   a=PROSL MPSIS b=PROSL PSIS EI M  Z‘  EK NEKR‘N

[11,16] EI DE   APARKH  AGIA KAI TO PHURAMA KAI EI   RIZA AGIA KAI OI KLADOI

[11,17] EI DE TINES T‘N KLAD‘N EXEKLASTH SAN SU DE AGRIELAIOS ‘N ENEKENTRISTH S EN AUTOIS KAI SUGKOIN‘NOS T S RIZ S b=KAI T S PIOT TOS T S ELAIAS EGENOU

[11,18] M  KATAKAUKH‘ T‘N KLAD‘N EI DE KATAKAUKHASAI OU SU T N RIZAN BASTAZEIS a=ALLA b=ALL   RIZA SE

[11,19] EREIS OUN EXEKLASTH SAN tk=OI KLADOI INA EG‘ EGKENTRISTH‘

[11,20] KAL‘S T  APISTIA EXEKLASTH SAN SU DE T  PISTEI EST KAS M  a=UPS LA a=PHRONEI b=UPS LOPHRONEI ALLA PHOBOU

[11,21] EI GAR O THEOS T‘N KATA PHUSIN KLAD‘N OUK EPHEISATO a=[M  a=P‘S] b=M P‘S OUDE SOU am=PHEISETAI tk=PHEIS TAI

[11,22] IDE OUN KHR STOT TA KAI APOTOMIAN THEOU EPI MEN TOUS PESONTAS a=APOTOMIA b=APOTOMIAN EPI DE SE a=KHR STOT S a=THEOU b=KHR STOT TA EAN a=EPIMEN S b=EPIMEIN S T  KHR STOT TI EPEI KAI SU EKKOP S 

[11,23] a=KAKEINOI b=KAI b=EKEINOI DE EAN M  a=EPIMEN‘SIN b=EPIMEIN‘SIN T  APISTIA EGKENTRISTH SONTAI DUNATOS GAR atk=ESTIN O THEOS m=ESTIN PALIN EGKENTRISAI AUTOUS

[11,24] EI GAR SU EK T S KATA PHUSIN EXEKOP S AGRIELAIOU KAI PARA PHUSIN ENEKENTRISTH S EIS KALLIELAION POS‘ MALLON OUTOI OI KATA PHUSIN EGKENTRISTH SONTAI T  IDIA ELAIA

[11,25] OU GAR THEL‘ UMAS AGNOEIN ADELPHOI TO MUST RION TOUTO INA M   TE a=[PAR] b=PAR EAUTOIS PHRONIMOI OTI P‘R‘SIS APO MEROUS T‘ ISRA L GEGONEN a=AKHRI b=AKHRIS OU TO PL R‘MA T‘N ETHN‘N EISELTH 

[11,26] KAI OUT‘S PAS ISRA L S‘TH SETAI KATH‘S GEGRAPTAI  XEI EK SI‘N O RUOMENOS b=KAI APOSTREPSEI ASEBEIAS APO IAK‘B

[11,27] KAI AUT  AUTOIS   PAR EMOU DIATH K  OTAN APHEL‘MAI TAS AMARTIAS AUT‘N

[11,28] KATA MEN TO EUAGGELION EKHTHROI DI UMAS KATA DE T N EKLOG N AGAP TOI DIA TOUS PATERAS

[11,29] AMETAMEL TA GAR TA KHARISMATA KAI   KL SIS TOU THEOU

[11,30] ‘SPER GAR b=KAI UMEIS POTE  PEITH SATE T‘ THE‘ NUN DE  LE TH TE T  TOUT‘N APEITHEIA

[11,31] OUT‘S KAI OUTOI NUN  PEITH SAN T‘ UMETER‘ ELEEI INA KAI AUTOI a=[NUN] ELE TH‘SIN

[11,32] SUNEKLEISEN GAR O THEOS TOUS PANTAS EIS APEITHEIAN INA TOUS PANTAS ELE S 

[11,33] ‘ BATHOS PLOUTOU KAI SOPHIAS KAI GN‘SE‘S THEOU ‘S a=ANEXERAUN TA b=ANEXEREUN TA TA KRIMATA AUTOU KAI ANEXIKHNIASTOI AI ODOI AUTOU

[11,34] TIS GAR EGN‘ NOUN KURIOU   TIS SUMBOULOS AUTOU EGENETO

[11,35]   TIS PROED‘KEN AUT‘ KAI ANTAPODOTH SETAI AUT‘

[11,36] OTI EX AUTOU KAI DI AUTOU KAI EIS AUTON TA PANTA AUT‘   DOXA EIS TOUS AI‘NAS AM N

[12,1] PARAKAL‘ OUN UMAS ADELPHOI DIA T‘N OIKTIRM‘N TOU THEOU PARAST SAI TA S‘MATA UM‘N THUSIAN Z‘SAN AGIAN EUARESTON T‘ THE‘ T N LOGIK N LATREIAN UM‘N

[12,2] KAI M  m=SUSKH MATIZESTHAI atk=SUSKH MATIZESTHE T‘ AI‘NI TOUT‘ ALLA m=METAMORPHOUSTHAI atk=METAMORPHOUSTHE T  ANAKAIN‘SEI TOU NOOS b=UM‘N EIS TO DOKIMAZEIN UMAS TI TO THEL MA TOU THEOU TO AGATHON KAI EUARESTON KAI TELEION

[12,3] LEG‘ GAR DIA T S KHARITOS T S DOTHEIS S MOI PANTI T‘ ONTI EN UMIN M  UPERPHRONEIN PAR O DEI PHRONEIN ALLA PHRONEIN EIS TO S‘PHRONEIN EKAST‘ ‘S O THEOS EMERISEN METRON PISTE‘S

[12,4] KATHAPER GAR EN ENI S‘MATI b=MEL  POLLA a=MEL  EKHOMEN TA DE MEL  PANTA OU T N AUT N EKHEI PRAXIN

[12,5] OUT‘S OI POLLOI EN S‘MA ESMEN EN KHRIST‘ a=TO b=O DE KATH EIS ALL L‘N MEL 

[12,6] EKHONTES DE KHARISMATA KATA T N KHARIN T N DOTHEISAN  MIN DIAPHORA EITE PROPH TEIAN KATA T N ANALOGIAN T S PISTE‘S

[12,7] EITE DIAKONIAN EN T  DIAKONIA EITE O DIDASK‘N EN T  DIDASKALIA

[12,8] EITE O PARAKAL‘N EN T  PARAKL SEI O METADIDOUS EN APLOT TI O PROISTAMENOS EN SPOUD  O ELE‘N EN ILAROT TI

[12,9]   AGAP  ANUPOKRITOS APOSTUGOUNTES TO PON RON KOLL‘MENOI T‘ AGATH‘

[12,10] T  PHILADELPHIA EIS ALL LOUS PHILOSTORGOI T  TIM  ALL LOUS PRO GOUMENOI

[12,11] T  SPOUD  M  OKN ROI T‘ PNEUMATI ZEONTES T‘ amk=KURI‘ t=KAIR‘ DOULEUONTES

[12,12] T  ELPIDI KHAIRONTES T  THLIPSEI UPOMENONTES T  PROSEUKH  PROSKARTEROUNTES

[12,13] TAIS KHREIAIS T‘N AGI‘N KOIN‘NOUNTES T N PHILOXENIAN DI‘KONTES

[12,14] EULOGEITE TOUS DI‘KONTAS a=[UMAS] b=UMAS EULOGEITE KAI M  KATARASTHE

[12,15] KHAIREIN META KHAIRONT‘N b=KAI KLAIEIN META KLAIONT‘N

[12,16] TO AUTO EIS ALL LOUS PHRONOUNTES M  TA UPS LA PHRONOUNTES ALLA TOIS TAPEINOIS SUNAPAGOMENOI M  GINESTHE PHRONIMOI PAR EAUTOIS

[12,17] M DENI KAKON ANTI KAKOU APODIDONTES PRONOOUMENOI KALA EN‘PION PANT‘N ANTHR‘P‘N

[12,18] EI DUNATON TO EX UM‘N META PANT‘N ANTHR‘P‘N EIR NEUONTES

[12,19] M  EAUTOUS EKDIKOUNTES AGAP TOI ALLA DOTE TOPON T  ORG  GEGRAPTAI GAR EMOI EKDIK SIS EG‘ ANTAPOD‘S‘ LEGEI KURIOS

[12,20] a=ALLA EAN b=OUN PEINA O EKHTHROS SOU PS‘MIZE AUTON EAN DIPSA POTIZE AUTON TOUTO GAR POI‘N ANTHRAKAS PUROS S‘REUSEIS EPI T N KEPHAL N AUTOU

[12,21] M  NIK‘ UPO TOU KAKOU ALLA NIKA EN T‘ AGATH‘ TO KAKON

[13,1] PASA PSUKH  EXOUSIAIS UPEREKHOUSAIS UPOTASSESTH‘ OU GAR ESTIN EXOUSIA EI M  am=UPO tk=APO THEOU AI DE OUSAI a=UPO b=EXOUSIAI b=UPO b=TOU THEOU TETAGMENAI EISIN

[13,2] ‘STE O ANTITASSOMENOS T  EXOUSIA T  TOU THEOU DIATAG  ANTHEST KEN OI DE ANTHEST KOTES EAUTOIS KRIMA a=L MPSONTAI b=L PSONTAI

[13,3] OI GAR ARKHONTES OUK EISIN PHOBOS a=T‘ b=T‘N a=AGATH‘ b=AGATH‘N a=ERG‘ b=ERG‘N ALLA a=T‘ b=T‘N a=KAK‘ b=KAK‘N THELEIS DE M  PHOBEISTHAI T N EXOUSIAN TO AGATHON POIEI KAI EXEIS EPAINON EX AUT S

[13,4] THEOU GAR DIAKONOS ESTIN SOI EIS TO AGATHON EAN DE TO KAKON POI S PHOBOU OU GAR EIK  T N MAKHAIRAN PHOREI THEOU GAR DIAKONOS ESTIN EKDIKOS EIS ORG N T‘ TO KAKON PRASSONTI

[13,5] DIO ANAGK  UPOTASSESTHAI OU MONON DIA T N ORG N ALLA KAI DIA T N SUNEID SIN

[13,6] DIA TOUTO GAR KAI PHOROUS TELEITE LEITOURGOI GAR THEOU EISIN EIS AUTO TOUTO PROSKARTEROUNTES

[13,7] APODOTE b=OUN PASIN TAS OPHEILAS T‘ TON PHORON TON PHORON T‘ TO TELOS TO TELOS T‘ TON PHOBON TON PHOBON T‘ T N TIM N T N TIM N

[13,8] M DENI M DEN OPHEILETE EI M  TO b=AGAPAN ALL LOUS a=AGAPAN O GAR AGAP‘N TON ETERON NOMON PEPL R‘KEN

[13,9] TO GAR OU MOIKHEUSEIS OU PHONEUSEIS OU KLEPSEIS m=[OU tk=OU m=PSEUDOMARTUR SEIS] tk=PSEUDOMARTUR SEIS OUK EPITHUM SEIS KAI EI TIS ETERA ENTOL  EN b=TOUT‘ T‘ LOG‘ a=TOUT‘ ANAKEPHALAIOUTAI a=[EN b=EN a=T‘] b=T‘ AGAP SEIS TON PL SION SOU ‘S am=SEAUTON tk=EAUTON

[13,10]   AGAP  T‘ PL SION KAKON OUK ERGAZETAI PL R‘MA OUN NOMOU   AGAP 

[13,11] KAI TOUTO EIDOTES TON KAIRON OTI ‘RA b= MAS  D  a=UMAS EX UPNOU EGERTH NAI NUN GAR EGGUTERON  M‘N   S‘T RIA   OTE EPISTEUSAMEN

[13,12]   NUX PROEKOPSEN   DE  MERA  GGIKEN APOTH‘METHA OUN TA ERGA TOU SKOTOUS b=KAI ENDUS‘METHA a=[DE] TA OPLA TOU PH‘TOS

[13,13] ‘S EN  MERA EUSKH MON‘S PERIPAT S‘MEN M  K‘MOIS KAI METHAIS M  KOITAIS KAI ASELGEIAIS M  ERIDI KAI Z L‘

[13,14] a=ALLA b=ALL ENDUSASTHE TON KURION I SOUN KHRISTON KAI T S SARKOS PRONOIAN M  POIEISTHE EIS EPITHUMIAS

[14,1] TON DE ASTHENOUNTA T  PISTEI PROSLAMBANESTHE M  EIS DIAKRISEIS DIALOGISM‘N

[14,2] OS MEN PISTEUEI PHAGEIN PANTA O DE ASTHEN‘N LAKHANA ESTHIEI

[14,3] O ESTHI‘N TON M  ESTHIONTA M  EXOUTHENEIT‘ b=KAI O a=DE M  ESTHI‘N TON ESTHIONTA M  KRINET‘ O THEOS GAR AUTON PROSELABETO

[14,4] SU TIS EI O KRIN‘N ALLOTRION OIKET N T‘ IDI‘ KURI‘ ST KEI   PIPTEI STATH SETAI DE a=DUNATEI b=DUNATOS GAR b=ESTIN O a=KURIOS b=THEOS ST SAI AUTON

[14,5] OS MEN a=[GAR] KRINEI  MERAN PAR  MERAN OS DE KRINEI PASAN  MERAN EKASTOS EN T‘ IDI‘ NOI PL ROPHOREISTH‘

[14,6] O PHRON‘N T N  MERAN KURI‘ PHRONEI KAI b=O b=M  b=PHRON‘N b=T N b= MERAN b=KURI‘ b=OU b=PHRONEI m=KAI O ESTHI‘N KURI‘ ESTHIEI EUKHARISTEI GAR T‘ THE‘ KAI O M  ESTHI‘N KURI‘ OUK ESTHIEI KAI EUKHARISTEI T‘ THE‘

[14,7] OUDEIS GAR  M‘N EAUT‘ Z  KAI OUDEIS EAUT‘ APOTHN SKEI

[14,8] EAN TE GAR Z‘MEN T‘ KURI‘ Z‘MEN EAN TE APOTHN SK‘MEN T‘ KURI‘ APOTHN SKOMEN EAN TE OUN Z‘MEN EAN TE APOTHN SK‘MEN TOU KURIOU ESMEN

[14,9] EIS TOUTO GAR KHRISTOS b=KAI APETHANEN KAI b=ANEST  b=KAI am=EZ SEN tk=ANEZ SEN INA KAI NEKR‘N KAI Z‘NT‘N KURIEUS 

[14,10] SU DE TI KRINEIS TON ADELPHON SOU   KAI SU TI EXOUTHENEIS TON ADELPHON SOU PANTES GAR PARAST SOMETHA T‘ B MATI TOU a=THEOU b=KHRISTOU

[14,11] GEGRAPTAI GAR Z‘ EG‘ LEGEI KURIOS OTI EMOI KAMPSEI PAN GONU KAI PASA GL‘SSA EXOMOLOG SETAI T‘ THE‘

[14,12] ARA a=[OUN] b=OUN EKASTOS  M‘N PERI EAUTOU LOGON D‘SEI a=[T‘ b=T‘ a=THE‘] b=THE‘

[14,13] M KETI OUN ALL LOUS KRIN‘MEN ALLA TOUTO KRINATE MALLON TO M  TITHENAI PROSKOMMA T‘ ADELPH‘   SKANDALON

[14,14] OIDA KAI PEPEISMAI EN KURI‘ I SOU OTI OUDEN KOINON DI m=AUTOU atk=EAUTOU EI M  T‘ LOGIZOMEN‘ TI KOINON EINAI EKEIN‘ KOINON

[14,15] EI a=GAR b=DE DIA BR‘MA O ADELPHOS SOU LUPEITAI OUKETI KATA AGAP N PERIPATEIS M  T‘ BR‘MATI SOU EKEINON APOLLUE UPER OU KHRISTOS APETHANEN

[14,16] M  BLASPH MEISTH‘ OUN UM‘N TO AGATHON

[14,17] OU GAR ESTIN   BASILEIA TOU THEOU BR‘SIS KAI POSIS ALLA DIKAIOSUN  KAI EIR N  KAI KHARA EN PNEUMATI AGI‘

[14,18] O GAR EN a=TOUT‘ b=TOUTOIS DOULEU‘N T‘ KHRIST‘ EUARESTOS T‘ THE‘ KAI DOKIMOS TOIS ANTHR‘POIS

[14,19] ARA OUN TA T S EIR N S DI‘K‘MEN KAI TA T S OIKODOM S T S EIS ALL LOUS

[14,20] M  ENEKEN BR‘MATOS KATALUE TO ERGON TOU THEOU PANTA MEN KATHARA ALLA KAKON T‘ ANTHR‘P‘ T‘ DIA PROSKOMMATOS ESTHIONTI

[14,21] KALON TO M  PHAGEIN KREA M DE PIEIN OINON M DE EN ‘ O ADELPHOS SOU PROSKOPTEI b=  b=SKANDALIZETAI b=  b=ASTHENEI

[14,22] SU PISTIN a=[ N] EKHEIS KATA am=SEAUTON tk=SAUTON EKHE EN‘PION TOU THEOU MAKARIOS O M  KRIN‘N EAUTON EN ‘ DOKIMAZEI

[14,23] O DE DIAKRINOMENOS EAN PHAG  KATAKEKRITAI OTI OUK EK PISTE‘S PAN DE O OUK EK PISTE‘S AMARTIA ESTIN ~m=(

[16,25]-

[27])

[15,1] OPHEILOMEN DE  MEIS OI DUNATOI TA ASTHEN MATA T‘N ADUNAT‘N BASTAZEIN KAI M  EAUTOIS ARESKEIN

[15,2] EKASTOS tk=GAR  M‘N T‘ PL SION ARESKET‘ EIS TO AGATHON PROS OIKODOM N

[15,3] KAI GAR O KHRISTOS OUKH EAUT‘  RESEN ALLA KATH‘S GEGRAPTAI OI ONEIDISMOI T‘N ONEIDIZONT‘N SE a=EPEPESAN b=EPEPESON EP EME

[15,4] OSA GAR PROEGRAPH  EIS T N  METERAN DIDASKALIAN a=EGRAPH  b=PROEGRAPH  INA DIA T S UPOMON S KAI am=DIA T S PARAKL SE‘S T‘N GRAPH‘N T N ELPIDA EKH‘MEN

[15,5] O DE THEOS T S UPOMON S KAI T S PARAKL SE‘S D‘  UMIN TO AUTO PHRONEIN EN ALL LOIS KATA KHRISTON I SOUN

[15,6] INA OMOTHUMADON EN ENI STOMATI DOXAZ TE TON THEON KAI PATERA TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU

[15,7] DIO PROSLAMBANESTHE ALL LOUS KATH‘S KAI O KHRISTOS PROSELABETO am=UMAS tk= MAS EIS DOXAN a=TOU THEOU

[15,8] LEG‘ a=GAR b=DE tk=I SOUN KHRISTON m=I SOUN DIAKONON GEGEN STHAI PERITOM S UPER AL THEIAS THEOU EIS TO BEBAI‘SAI TAS EPAGGELIAS T‘N PATER‘N

[15,9] TA DE ETHN  UPER ELEOUS DOXASAI TON THEON KATH‘S GEGRAPTAI DIA TOUTO EXOMOLOG SOMAI SOI EN ETHNESIN KAI T‘ ONOMATI SOU PSAL‘

[15,10] KAI PALIN LEGEI EUPHRANTH TE ETHN  META TOU LAOU AUTOU

[15,11] KAI PALIN AINEITE b=TON b=KURION PANTA TA ETHN  a=TON a=KURION KAI a=EPAINESAT‘SAN b=EPAINESATE AUTON PANTES OI LAOI

[15,12] KAI PALIN  SAIAS LEGEI ESTAI   RIZA TOU IESSAI KAI O ANISTAMENOS ARKHEIN ETHN‘N EP AUT‘ ETHN  ELPIOUSIN

[15,13] O DE THEOS T S ELPIDOS PL R‘SAI UMAS PAS S KHARAS KAI EIR N S EN T‘ PISTEUEIN EIS TO PERISSEUEIN UMAS EN T  ELPIDI EN DUNAMEI PNEUMATOS AGIOU

[15,14] PEPEISMAI DE ADELPHOI MOU KAI AUTOS EG‘ PERI UM‘N OTI KAI AUTOI MESTOI ESTE AGATH‘SUN S PEPL R‘MENOI PAS S a=[T S] GN‘SE‘S DUNAMENOI KAI m=ALLOUS atk=ALL LOUS NOUTHETEIN

[15,15] TOLM ROTERON DE EGRAPSA UMIN b=ADELPHOI APO MEROUS ‘S EPANAMIMN SK‘N UMAS DIA T N KHARIN T N DOTHEISAN MOI UPO TOU THEOU

[15,16] EIS TO EINAI ME LEITOURGON b=I SOU KHRISTOU a=I SOU EIS TA ETHN  IEROURGOUNTA TO EUAGGELION TOU THEOU INA GEN TAI   PROSPHORA T‘N ETHN‘N EUPROSDEKTOS  GIASMEN  EN PNEUMATI AGI‘

[15,17] EKH‘ OUN a=[T N] KAUKH SIN EN KHRIST‘ I SOU TA PROS am=TON THEON

[15,18] OU GAR TOLM S‘ b=LALEIN TI a=LALEIN ‘N OU KATEIRGASATO KHRISTOS DI EMOU EIS UPAKO N ETHN‘N LOG‘ KAI ERG‘

[15,19] EN DUNAMEI S MEI‘N KAI TERAT‘N EN DUNAMEI PNEUMATOS a=[THEOU] b=THEOU ‘STE ME APO IEROUSAL M KAI KUKL‘ MEKHRI TOU ILLURIKOU PEPL R‘KENAI TO EUAGGELION TOU KHRISTOU

[15,20] OUT‘S DE PHILOTIMOUMENON EUAGGELIZESTHAI OUKH OPOU ‘NOMASTH  KHRISTOS INA M  EP ALLOTRION THEMELION OIKODOM‘

[15,21] ALLA KATH‘S GEGRAPTAI OIS OUK AN GGEL  PERI AUTOU OPSONTAI KAI OI OUK AK KOASIN SUN SOUSIN

[15,22] DIO KAI ENEKOPTOM N TA POLLA TOU ELTHEIN PROS UMAS

[15,23] NUNI DE M KETI TOPON EKH‘N EN TOIS a=KLIMASI b=KLIMASIN TOUTOIS EPIPOTHIAN DE EKH‘N TOU ELTHEIN PROS UMAS APO POLL‘N ET‘N

[15,24] ‘S a=AN b=EAN POREU‘MAI EIS T N SPANIAN b=ELEUSOMAI b=PROS b=UMAS ELPIZ‘ GAR DIAPOREUOMENOS THEASASTHAI UMAS KAI UPH UM‘N PROPEMPHTH NAI EKEI EAN UM‘N PR‘TON APO MEROUS EMPL STH‘

[15,25] NUNI DE POREUOMAI EIS IEROUSAL M DIAKON‘N TOIS AGIOIS

[15,26] EUDOK SAN GAR MAKEDONIA KAI AKHAIA KOIN‘NIAN TINA POI SASTHAI EIS TOUS PT‘KHOUS T‘N AGI‘N T‘N EN IEROUSAL M

[15,27] EUDOK SAN GAR KAI OPHEILETAI b=AUT‘N EISIN a=AUT‘N EI GAR TOIS PNEUMATIKOIS AUT‘N EKOIN‘N SAN TA ETHN  OPHEILOUSIN KAI EN TOIS SARKIKOIS LEITOURG SAI AUTOIS

[15,28] TOUTO OUN EPITELESAS KAI SPHRAGISAMENOS AUTOIS TON KARPON TOUTON APELEUSOMAI DI UM‘N EIS b=T N SPANIAN

[15,29] OIDA DE OTI ERKHOMENOS PROS UMAS EN PL R‘MATI EULOGIAS b=TOU b=EUAGGELIOU b=TOU KHRISTOU ELEUSOMAI

[15,30] PARAKAL‘ DE UMAS a=[ADELPHOI] b=ADELPHOI DIA TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU KAI DIA T S AGAP S TOU PNEUMATOS SUNAG‘NISASTHAI MOI EN TAIS PROSEUKHAIS UPER EMOU PROS TON THEON

[15,31] INA RUSTH‘ APO T‘N APEITHOUNT‘N EN T  IOUDAIA KAI b=INA   DIAKONIA MOU   EIS IEROUSAL M EUPROSDEKTOS b=GEN TAI TOIS AGIOIS a=GEN TAI

[15,32] INA EN KHARA a=ELTH‘N b=ELTH‘ PROS UMAS DIA THEL MATOS THEOU b=KAI SUNANAPAUS‘MAI UMIN

[15,33] O DE THEOS T S EIR N S META PANT‘N UM‘N AM N

[16,1] SUNIST MI DE UMIN PHOIB N T N ADELPH N  M‘N OUSAN a=[KAI] DIAKONON T S EKKL SIAS T S EN KEGKHREAIS

[16,2] INA AUT N PROSDEX STHE EN KURI‘ AXI‘S T‘N AGI‘N KAI PARAST TE AUT  EN ‘ AN UM‘N KHR Z  PRAGMATI KAI GAR AUT  PROSTATIS POLL‘N EGEN TH  KAI b=AUTOU EMOU a=AUTOU

[16,3] ASPASASTHE am=PRISKAN tk=PRISKILLAN KAI AKULAN TOUS SUNERGOUS MOU EN KHRIST‘ I SOU

[16,4] OITINES UPER T S PSUKH S MOU TON EAUT‘N TRAKH LON UPETH KAN OIS OUK EG‘ MONOS EUKHARIST‘ ALLA KAI PASAI AI EKKL SIAI T‘N ETHN‘N

[16,5] KAI T N KAT OIKON AUT‘N EKKL SIAN ASPASASTHE EPAINETON TON AGAP TON MOU OS ESTIN APARKH  T S a=ASIAS b=AKHAIAS EIS KHRISTON

[16,6] ASPASASTHE a=MARIAN b=MARIAM  TIS POLLA EKOPIASEN EIS a=UMAS b= MAS

[16,7] ASPASASTHE ANDRONIKON KAI IOUNIAN TOUS SUGGENEIS MOU KAI SUNAIKHMAL‘TOUS MOU OITINES EISIN EPIS MOI EN TOIS APOSTOLOIS OI KAI PRO EMOU a=GEGONAN b=GEGONASIN EN KHRIST‘

[16,8] ASPASASTHE a=AMPLIATON b=AMPLIAN TON AGAP TON MOU EN KURI‘

[16,9] ASPASASTHE OURBANON TON SUNERGON  M‘N EN KHRIST‘ KAI STAKHUN TON AGAP TON MOU

[16,10] ASPASASTHE APELL N TON DOKIMON EN KHRIST‘ ASPASASTHE TOUS EK T‘N ARISTOBOULOU

[16,11] ASPASASTHE am= R‘DI‘NA tk= RODI‘NA TON SUGGEN  MOU ASPASASTHE TOUS EK T‘N NARKISSOU TOUS ONTAS EN KURI‘

[16,12] ASPASASTHE TRUPHAINAN KAI TRUPH‘SAN TAS KOPI‘SAS EN KURI‘ ASPASASTHE PERSIDA T N AGAP T N  TIS POLLA EKOPIASEN EN KURI‘

[16,13] ASPASASTHE ROUPHON TON EKLEKTON EN KURI‘ KAI T N M TERA AUTOU KAI EMOU

[16,14] ASPASASTHE ASUGKRITON PHLEGONTA b=ERMAN b=PATROBAN ERM N a=PATROBAN a=ERMAN KAI TOUS SUN AUTOIS ADELPHOUS

[16,15] ASPASASTHE PHILOLOGON KAI IOULIAN N REA KAI T N ADELPH N AUTOU KAI OLUMPAN KAI TOUS SUN AUTOIS PANTAS AGIOUS

[16,16] ASPASASTHE ALL LOUS EN PHIL MATI AGI‘ ASPAZONTAI UMAS AI EKKL SIAI a=PASAI TOU KHRISTOU

[16,17] PARAKAL‘ DE UMAS ADELPHOI SKOPEIN TOUS TAS DIKHOSTASIAS KAI TA SKANDALA PARA T N DIDAKH N  N UMEIS EMATHETE POIOUNTAS KAI a=EKKLINETE b=EKKLINATE AP AUT‘N

[16,18] OI GAR TOIOUTOI T‘ KURI‘  M‘N b=I SOU KHRIST‘ OU DOULEUOUSIN ALLA T  EAUT‘N KOILIA KAI DIA T S KHR STOLOGIAS KAI EULOGIAS EXAPAT‘SIN TAS KARDIAS T‘N AKAK‘N

[16,19]   GAR UM‘N UPAKO  EIS PANTAS APHIKETO b=KHAIR‘ b=OUN b=TO EPH UMIN a=OUN a=KHAIR‘ THEL‘ DE UMAS SOPHOUS b=MEN EINAI EIS TO AGATHON AKERAIOUS DE EIS TO KAKON

[16,20] O DE THEOS T S EIR N S SUNTRIPSEI TON SATANAN UPO TOUS PODAS UM‘N EN TAKHEI   KHARIS TOU KURIOU  M‘N I SOU b=KHRISTOU METH UM‘N k=AM N

[16,21] a=ASPAZETAI b=ASPAZONTAI UMAS TIMOTHEOS O SUNERGOS MOU KAI LOUKIOS KAI IAS‘N KAI S‘SIPATROS OI SUGGENEIS MOU

[16,22] ASPAZOMAI UMAS EG‘ TERTIOS O GRAPSAS T N EPISTOL N EN KURI‘

[16,23] ASPAZETAI UMAS GAIOS O XENOS MOU KAI b=T S b=EKKL SIAS OL S a=T S a=EKKL SIAS ASPAZETAI UMAS ERASTOS O OIKONOMOS T S POLE‘S KAI KOUARTOS O ADELPHOS

[16,24] b=  b=KHARIS b=TOU b=KURIOU b= M‘N b=I SOU b=KHRISTOU b=META b=PANT‘N b=UM‘N b=AM N

[16,25] a=[T‘ m=[

[14,24]] b=T‘ DE DUNAMEN‘ UMAS ST RIXAI KATA TO EUAGGELION MOU KAI TO K RUGMA I SOU KHRISTOU KATA APOKALUPSIN MUST RIOU KHRONOIS AI‘NIOIS SESIG MENOU

[16,26] m=[

[14,25]] PHANER‘THENTOS DE NUN DIA TE GRAPH‘N PROPH TIK‘N KAT EPITAG N TOU AI‘NIOU THEOU EIS UPAKO N PISTE‘S EIS PANTA TA ETHN  GN‘RISTHENTOS

[16,27] m=[

[14,26]] MON‘ SOPH‘ THE‘ DIA I SOU KHRISTOU amt=‘   DOXA EIS TOUS AI‘NAS a=AM N] b=AM N ~~ t=[PROS t=R‘MAIOUS t=EGRAPH  t=APO t=KORINTHOU t=DIA t=PHOIB S t=T S t=DIAKONOU t=T S t=EN t=KEGKHREAIS t=EKKL SIAS] .

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting