Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*KATA MATHTHAION

[1,1] BIBLOS GENESE‘S I SOU KHRISTOU UIOU DAUID UIOU ABRAAM

[1,2] ABRAAM EGENN SEN TON ISAAK ISAAK DE EGENN SEN TON IAK‘B IAK‘B DE EGENN SEN TON IOUDAN KAI TOUS ADELPHOUS AUTOU

[1,3] IOUDAS DE EGENN SEN TON PHARES KAI TON ZARA EK T S THAMAR PHARES DE EGENN SEN TON ESR‘M ESR‘M DE EGENN SEN TON ARAM

[1,4] ARAM DE EGENN SEN TON AMINADAB AMINADAB DE EGENN SEN TON NAASS‘N NAASS‘N DE EGENN SEN TON SALM‘N

[1,5] SALM‘N DE EGENN SEN TON BOES EK T S RAKHAB BOES DE EGENN SEN TON I‘B D EK T S ROUTH I‘B D DE EGENN SEN TON IESSAI

[1,6] IESSAI DE EGENN SEN TON DAUID TON BASILEA DAUID DE EGENN SEN TON SOLOM‘NA EK T S TOU OURIOU

[1,7] SOLOM‘N DE EGENN SEN TON ROBOAM ROBOAM DE EGENN SEN TON ABIA ABIA DE EGENN SEN TON ASAPH

[1,8] ASAPH DE EGENN SEN TON I‘SAPHAT I‘SAPHAT DE EGENN SEN TON I‘RAM I‘RAM DE EGENN SEN TON OZIAN

[1,9] OZIAS DE EGENN SEN TON I‘ATHAM I‘ATHAM DE EGENN SEN TON AKHAZ AKHAZ DE EGENN SEN TON EZEKIAN

[1,10] EZEKIAS DE EGENN SEN TON MANASS  MANASS S DE EGENN SEN TON AM‘S AM‘S DE EGENN SEN TON I‘SIAN

[1,11] I‘SIAS DE EGENN SEN TON IEKHONIAN KAI TOUS ADELPHOUS AUTOU EPI T S METOIKESIAS BABUL‘NOS

[1,12] META DE T N METOIKESIAN BABUL‘NOS IEKHONIAS EGENN SEN TON SALATHI L SALATHI L DE EGENN SEN TON ZOROBABEL

[1,13] ZOROBABEL DE EGENN SEN TON ABIOUD ABIOUD DE EGENN SEN TON ELIAKIM ELIAKIM DE EGENN SEN TON AZ‘R

[1,14] AZ‘R DE EGENN SEN TON SAD‘K SAD‘K DE EGENN SEN TON AKHIM AKHIM DE EGENN SEN TON ELIOUD

[1,15] ELIOUD DE EGENN SEN TON ELEAZAR ELEAZAR DE EGENN SEN TON MATTHAN MATTHAN DE EGENN SEN TON IAK‘B

[1,16] IAK‘B DE EGENN SEN TON I‘S PH TON ANDRA MARIAS EX  S EGENN TH  I SOUS O LEGOMENOS KHRISTOS

[1,17] PASAI OUN AI GENEAI APO ABRAAM E‘S DAUID GENEAI DEKATESSARES KAI APO DAUID E‘S T S METOIKESIAS BABUL‘NOS GENEAI DEKATESSARES KAI APO T S METOIKESIAS BABUL‘NOS E‘S TOU KHRISTOU GENEAI DEKATESSARES

[1,18] TOU DE I SOU KHRISTOU   GENESIS OUT‘S  N MN STEUTHEIS S T S M TROS AUTOU MARIAS T‘ I‘S PH PRIN   SUNELTHEIN AUTOUS EURETH  EN GASTRI EKHOUSA EK PNEUMATOS AGIOU

[1,19] I‘S PH DE O AN R AUT S DIKAIOS ‘N KAI M  THEL‘N AUT N DEIGMATISAI EBOUL TH  LATHRA APOLUSAI AUT N

[1,20] TAUTA DE AUTOU ENTHUM THENTOS IDOU AGGELOS KURIOU KAT ONAR EPHAN  AUT‘ LEG‘N I‘S PH UIOS DAUID M  PHOB TH S PARALABEIN MARIAN T N GUNAIKA SOU TO GAR EN AUT  GENN THEN EK PNEUMATOS ESTIN AGIOU

[1,21] TEXETAI DE UION KAI KALESEIS TO ONOMA AUTOU I SOUN AUTOS GAR S‘SEI TON LAON AUTOU APO T‘N AMARTI‘N AUT‘N

[1,22] TOUTO DE OLON GEGONEN INA PL R‘TH  TO R THEN UPO KURIOU DIA TOU PROPH TOU LEGONTOS

[1,23] IDOU   PARTHENOS EN GASTRI EXEI KAI TEXETAI UION KAI KALESOUSIN TO ONOMA AUTOU EMMANOU L O ESTIN METHERM NEUOMENON METH  M‘N O THEOS

[1,24] EGERTHEIS DE O I‘S PH APO TOU UPNOU EPOI SEN ‘S PROSETAXEN AUT‘ O AGGELOS KURIOU KAI PARELABEN T N GUNAIKA AUTOU

[1,25] KAI OUK EGIN‘SKEN AUT N E‘S OU ETEKEN UION KAI EKALESEN TO ONOMA AUTOU I SOUN

[2,1] TOU DE I SOU GENN THENTOS EN B THLEEM T S IOUDAIAS EN  MERAIS  R‘DOU TOU BASILE‘S IDOU MAGOI APO ANATOL‘N PAREGENONTO EIS IEROSOLUMA

[2,2] LEGONTES POU ESTIN O TEKHTHEIS BASILEUS T‘N IOUDAI‘N EIDOMEN GAR AUTOU TON ASTERA EN T  ANATOL  KAI  LTHOMEN PROSKUN SAI AUT‘

[2,3] AKOUSAS DE O BASILEUS  R‘D S ETARAKHTH  KAI PASA IEROSOLUMA MET AUTOU

[2,4] KAI SUNAGAG‘N PANTAS TOUS ARKHIEREIS KAI GRAMMATEIS TOU LAOU EPUNTHANETO PAR AUT‘N POU O KHRISTOS GENNATAI

[2,5] OI DE EIPAN AUT‘ EN B THLEEM T S IOUDAIAS OUT‘S GAR GEGRAPTAI DIA TOU PROPH TOU

[2,6] KAI SU B THLEEM G  IOUDA OUDAM‘S ELAKHIST  EI EN TOIS  GEMOSIN IOUDA EK SOU GAR EXELEUSETAI  GOUMENOS OSTIS POIMANEI TON LAON MOU TON ISRA L

[2,7] TOTE  R‘D S LATHRA KALESAS TOUS MAGOUS  KRIB‘SEN PAR AUT‘N TON KHRONON TOU PHAINOMENOU ASTEROS

[2,8] KAI PEMPSAS AUTOUS EIS B THLEEM EIPEN POREUTHENTES EXETASATE AKRIB‘S PERI TOU PAIDIOU EPAN DE EUR TE APAGGEILATE MOI OP‘S KAG‘ ELTH‘N PROSKUN S‘ AUT‘

[2,9] OI DE AKOUSANTES TOU BASILE‘S EPOREUTH SAN KAI IDOU O AST R ON EIDON EN T  ANATOL  PRO GEN AUTOUS E‘S ELTH‘N ESTATH  EPAN‘ OU  N TO PAIDION

[2,10] IDONTES DE TON ASTERA EKHAR SAN KHARAN MEGAL N SPHODRA

[2,11] KAI ELTHONTES EIS T N OIKIAN EIDON TO PAIDION META MARIAS T S M TROS AUTOU KAI PESONTES PROSEKUN SAN AUT‘ KAI ANOIXANTES TOUS TH SAUROUS AUT‘N PROS NEGKAN AUT‘ D‘RA KHRUSON KAI LIBANON KAI SMURNAN

[2,12] KAI KHR MATISTHENTES KAT ONAR M  ANAKAMPSAI PROS  R‘D N DI ALL S ODOU ANEKH‘R SAN EIS T N KH‘RAN AUT‘N

[2,13] ANAKH‘R SANT‘N DE AUT‘N IDOU AGGELOS KURIOU PHAINETAI KAT ONAR T‘ I‘S PH LEG‘N EGERTHEIS PARALABE TO PAIDION KAI T N M TERA AUTOU KAI PHEUGE EIS AIGUPTON KAI ISTHI EKEI E‘S AN EIP‘ SOI MELLEI GAR  R‘D S Z TEIN TO PAIDION TOU APOLESAI AUTO

[2,14] O DE EGERTHEIS PARELABEN TO PAIDION KAI T N M TERA AUTOU NUKTOS KAI ANEKH‘R SEN EIS AIGUPTON

[2,15] KAI  N EKEI E‘S T S TELEUT S  R‘DOU INA PL R‘TH  TO R THEN UPO KURIOU DIA TOU PROPH TOU LEGONTOS EX AIGUPTOU EKALESA TON UION MOU

[2,16] TOTE  R‘D S ID‘N OTI ENEPAIKHTH  UPO T‘N MAG‘N ETHUM‘TH  LIAN KAI APOSTEILAS ANEILEN PANTAS TOUS PAIDAS TOUS EN B THLEEM KAI EN PASI TOIS ORIOIS AUT S APO DIETOUS KAI KAT‘TER‘ KATA TON KHRONON ON  KRIB‘SEN PARA T‘N MAG‘N

[2,17] TOTE EPL R‘TH  TO R THEN DIA IEREMIOU TOU PROPH TOU LEGONTOS

[2,18] PH‘N  EN RAMA  KOUSTH  KLAUTHMOS KAI ODURMOS POLUS RAKH L KLAIOUSA TA TEKNA AUT S KAI OUK  THELEN PARAKL TH NAI OTI OUK EISIN

[2,19] TELEUT SANTOS DE TOU  R‘DOU IDOU AGGELOS KURIOU PHAINETAI KAT ONAR T‘ I‘S PH EN AIGUPT‘

[2,20] LEG‘N EGERTHEIS PARALABE TO PAIDION KAI T N M TERA AUTOU KAI POREUOU EIS G N ISRA L TETHN KASIN GAR OI Z TOUNTES T N PSUKH N TOU PAIDIOU

[2,21] O DE EGERTHEIS PARELABEN TO PAIDION KAI T N M TERA AUTOU KAI EIS LTHEN EIS G N ISRA L

[2,22] AKOUSAS DE OTI ARKHELAOS BASILEUEI T S IOUDAIAS ANTI TOU PATROS AUTOU  R‘DOU EPHOB TH  EKEI APELTHEIN KHR MATISTHEIS DE KAT ONAR ANEKH‘R SEN EIS TA MER  T S GALILAIAS

[2,23] KAI ELTH‘N KAT‘K SEN EIS POLIN LEGOMEN N NAZARET OP‘S PL R‘TH  TO R THEN DIA T‘N PROPH T‘N OTI NAZ‘RAIOS KL TH SETAI

[3,1] EN DE TAIS  MERAIS EKEINAIS PARAGINETAI I‘ANN S O BAPTIST S K RUSS‘N EN T  ER M‘ T S IOUDAIAS

[3,2] [KAI] LEG‘N METANOEITE  GGIKEN GAR   BASILEIA T‘N OURAN‘N

[3,3] OUTOS GAR ESTIN O R THEIS DIA  SAIOU TOU PROPH TOU LEGONTOS PH‘N  BO‘NTOS EN T  ER M‘ ETOIMASATE T N ODON KURIOU EUTHEIAS POIEITE TAS TRIBOUS AUTOU

[3,4] AUTOS DE O I‘ANN S EIKHEN TO ENDUMA AUTOU APO TRIKH‘N KAM LOU KAI Z‘N N DERMATIN N PERI T N OSPHUN AUTOU   DE TROPH   N AUTOU AKRIDES KAI MELI AGRION

[3,5] TOTE EXEPOREUETO PROS AUTON IEROSOLUMA KAI PASA   IOUDAIA KAI PASA   PERIKH‘ROS TOU IORDANOU

[3,6] KAI EBAPTIZONTO EN T‘ IORDAN  POTAM‘ UP AUTOU EXOMOLOGOUMENOI TAS AMARTIAS AUT‘N

[3,7] ID‘N DE POLLOUS T‘N PHARISAI‘N KAI SADDOUKAI‘N ERKHOMENOUS EPI TO BAPTISMA AUTOU EIPEN AUTOIS GENN MATA EKHIDN‘N TIS UPEDEIXEN UMIN PHUGEIN APO T S MELLOUS S ORG S

[3,8] POI SATE OUN KARPON AXION T S METANOIAS

[3,9] KAI M  DOX TE LEGEIN EN EAUTOIS PATERA EKHOMEN TON ABRAAM LEG‘ GAR UMIN OTI DUNATAI O THEOS EK T‘N LITH‘N TOUT‘N EGEIRAI TEKNA T‘ ABRAAM

[3,10]  D  DE   AXIN  PROS T N RIZAN T‘N DENDR‘N KEITAI PAN OUN DENDRON M  POIOUN KARPON KALON EKKOPTETAI KAI EIS PUR BALLETAI

[3,11] EG‘ MEN UMAS BAPTIZ‘ EN UDATI EIS METANOIAN O DE OPIS‘ MOU ERKHOMENOS ISKHUROTEROS MOU ESTIN OU OUK EIMI IKANOS TA UPOD MATA BASTASAI AUTOS UMAS BAPTISEI EN PNEUMATI AGI‘ KAI PURI

[3,12] OU TO PTUON EN T  KHEIRI AUTOU KAI DIAKATHARIEI T N AL‘NA AUTOU KAI SUNAXEI TON SITON AUTOU EIS T N APOTH K N TO DE AKHURON KATAKAUSEI PURI ASBEST‘

[3,13] TOTE PARAGINETAI O I SOUS APO T S GALILAIAS EPI TON IORDAN N PROS TON I‘ANN N TOU BAPTISTH NAI UP AUTOU

[3,14] O DE I‘ANN S DIEK‘LUEN AUTON LEG‘N EG‘ KHREIAN EKH‘ UPO SOU BAPTISTH NAI KAI SU ERKH  PROS ME

[3,15] APOKRITHEIS DE O I SOUS EIPEN PROS AUTON APHES ARTI OUT‘S GAR PREPON ESTIN  MIN PL R‘SAI PASAN DIKAIOSUN N TOTE APHI SIN AUTON

[3,16] BAPTISTHEIS DE O I SOUS EUTHUS ANEB  APO TOU UDATOS KAI IDOU  NE‘KHTH SAN [AUT‘] OI OURANOI KAI EIDEN [TO] PNEUMA [TOU] THEOU KATABAINON ‘SEI PERISTERAN [KAI] ERKHOMENON EP AUTON

[3,17] KAI IDOU PH‘N  EK T‘N OURAN‘N LEGOUSA OUTOS ESTIN O UIOS MOU O AGAP TOS EN ‘ EUDOK SA

[4,1] TOTE O I SOUS AN KHTH  EIS T N ER MON UPO TOU PNEUMATOS PEIRASTH NAI UPO TOU DIABOLOU

[4,2] KAI N STEUSAS  MERAS TESSERAKONTA KAI NUKTAS TESSERAKONTA USTERON EPEINASEN

[4,3] KAI PROSELTH‘N O PEIRAZ‘N EIPEN AUT‘ EI UIOS EI TOU THEOU EIPE INA OI LITHOI OUTOI ARTOI GEN‘NTAI

[4,4] O DE APOKRITHEIS EIPEN GEGRAPTAI OUK EP ART‘ MON‘ Z SETAI O ANTHR‘POS ALL EPI PANTI R MATI EKPOREUOMEN‘ DIA STOMATOS THEOU

[4,5] TOTE PARALAMBANEI AUTON O DIABOLOS EIS T N AGIAN POLIN KAI EST SEN AUTON EPI TO PTERUGION TOU IEROU

[4,6] KAI LEGEI AUT‘ EI UIOS EI TOU THEOU BALE SEAUTON KAT‘ GEGRAPTAI GAR OTI TOIS AGGELOIS AUTOU ENTELEITAI PERI SOU KAI EPI KHEIR‘N AROUSIN SE M POTE PROSKOPS S PROS LITHON TON PODA SOU

[4,7] EPH  AUT‘ O I SOUS PALIN GEGRAPTAI OUK EKPEIRASEIS KURION TON THEON SOU

[4,8] PALIN PARALAMBANEI AUTON O DIABOLOS EIS OROS UPS LON LIAN KAI DEIKNUSIN AUT‘ PASAS TAS BASILEIAS TOU KOSMOU KAI T N DOXAN AUT‘N

[4,9] KAI EIPEN AUT‘ TAUTA SOI PANTA D‘S‘ EAN PES‘N PROSKUN S S MOI

[4,10] TOTE LEGEI AUT‘ O I SOUS UPAGE SATANA GEGRAPTAI GAR KURION TON THEON SOU PROSKUN SEIS KAI AUT‘ MON‘ LATREUSEIS

[4,11] TOTE APHI SIN AUTON O DIABOLOS KAI IDOU AGGELOI PROS LTHON KAI DI KONOUN AUT‘

[4,12] AKOUSAS DE OTI I‘ANN S PAREDOTH  ANEKH‘R SEN EIS T N GALILAIAN

[4,13] KAI KATALIP‘N T N NAZARA ELTH‘N KAT‘K SEN EIS KAPHARNAOUM T N PARATHALASSIAN EN ORIOIS ZABOUL‘N KAI NEPHTHALIM

[4,14] INA PL R‘TH  TO R THEN DIA  SAIOU TOU PROPH TOU LEGONTOS

[4,15] G  ZABOUL‘N KAI G  NEPHTHALIM ODON THALASS S PERAN TOU IORDANOU GALILAIA T‘N ETHN‘N

[4,16] O LAOS O KATH MENOS EN SKOTEI PH‘S EIDEN MEGA KAI TOIS KATH MENOIS EN KH‘RA KAI SKIA THANATOU PH‘S ANETEILEN AUTOIS

[4,17] APO TOTE  RXATO O I SOUS K RUSSEIN KAI LEGEIN METANOEITE  GGIKEN GAR   BASILEIA T‘N OURAN‘N

[4,18] PERIPAT‘N DE PARA T N THALASSAN T S GALILAIAS EIDEN DUO ADELPHOUS SIM‘NA TON LEGOMENON PETRON KAI ANDREAN TON ADELPHON AUTOU BALLONTAS AMPHIBL STRON EIS T N THALASSAN  SAN GAR ALIEIS

[4,19] KAI LEGEI AUTOIS DEUTE OPIS‘ MOU KAI POI S‘ UMAS ALIEIS ANTHR‘P‘N

[4,20] OI DE EUTHE‘S APHENTES TA DIKTUA  KOLOUTH SAN AUT‘

[4,21] KAI PROBAS EKEITHEN EIDEN ALLOUS DUO ADELPHOUS IAK‘BON TON TOU ZEBEDAIOU KAI I‘ANN N TON ADELPHON AUTOU EN T‘ PLOI‘ META ZEBEDAIOU TOU PATROS AUT‘N KATARTIZONTAS TA DIKTUA AUT‘N KAI EKALESEN AUTOUS

[4,22] OI DE EUTHE‘S APHENTES TO PLOION KAI TON PATERA AUT‘N  KOLOUTH SAN AUT‘

[4,23] KAI PERI GEN EN OL  T  GALILAIA DIDASK‘N EN TAIS SUNAG‘GAIS AUT‘N KAI K RUSS‘N TO EUAGGELION T S BASILEIAS KAI THERAPEU‘N PASAN NOSON KAI PASAN MALAKIAN EN T‘ LA‘

[4,24] KAI AP LTHEN   AKO  AUTOU EIS OL N T N SURIAN KAI PROS NEGKAN AUT‘ PANTAS TOUS KAK‘S EKHONTAS POIKILAIS NOSOIS KAI BASANOIS SUNEKHOMENOUS [KAI] DAIMONIZOMENOUS KAI SEL NIAZOMENOUS KAI PARALUTIKOUS KAI ETHERAPEUSEN AUTOUS

[4,25] KAI  KOLOUTH SAN AUT‘ OKHLOI POLLOI APO T S GALILAIAS KAI DEKAPOLE‘S KAI IEROSOLUM‘N KAI IOUDAIAS KAI PERAN TOU IORDANOU

[5,1] ID‘N DE TOUS OKHLOUS ANEB  EIS TO OROS KAI KATHISANTOS AUTOU PROS LTHAN AUT‘ OI MATH TAI AUTOU

[5,2] KAI ANOIXAS TO STOMA AUTOU EDIDASKEN AUTOUS LEG‘N

[5,3] MAKARIOI OI PT‘KHOI T‘ PNEUMATI OTI AUT‘N ESTIN   BASILEIA T‘N OURAN‘N

[5,4] MAKARIOI OI PENTHOUNTES OTI AUTOI PARAKL TH SONTAI

[5,5] MAKARIOI OI PRAEIS OTI AUTOI KL RONOM SOUSIN T N G N

[5,6] MAKARIOI OI PEIN‘NTES KAI DIPS‘NTES T N DIKAIOSUN N OTI AUTOI KHORTASTH SONTAI

[5,7] MAKARIOI OI ELE MONES OTI AUTOI ELE TH SONTAI

[5,8] MAKARIOI OI KATHAROI T  KARDIA OTI AUTOI TON THEON OPSONTAI

[5,9] MAKARIOI OI EIR NOPOIOI OTI AUTOI UIOI THEOU KL TH SONTAI

[5,10] MAKARIOI OI DEDI‘GMENOI ENEKEN DIKAIOSUN S OTI AUT‘N ESTIN   BASILEIA T‘N OURAN‘N

[5,11] MAKARIOI ESTE OTAN ONEIDIS‘SIN UMAS KAI DI‘X‘SIN KAI EIP‘SIN PAN PON RON KATH UM‘N [PSEUDOMENOI] ENEKEN EMOU

[5,12] KHAIRETE KAI AGALLIASTHE OTI O MISTHOS UM‘N POLUS EN TOIS OURANOIS OUT‘S GAR EDI‘XAN TOUS PROPH TAS TOUS PRO UM‘N

[5,13] UMEIS ESTE TO ALAS T S G S EAN DE TO ALAS M‘RANTH  EN TINI ALISTH SETAI EIS OUDEN ISKHUEI ETI EI M  BL THEN EX‘ KATAPATEISTHAI UPO T‘N ANTHR‘P‘N

[5,14] UMEIS ESTE TO PH‘S TOU KOSMOU OU DUNATAI POLIS KRUB NAI EPAN‘ OROUS KEIMEN 

[5,15] OUDE KAIOUSIN LUKHNON KAI TITHEASIN AUTON UPO TON MODION ALL EPI T N LUKHNIAN KAI LAMPEI PASIN TOIS EN T  OIKIA

[5,16] OUT‘S LAMPSAT‘ TO PH‘S UM‘N EMPROSTHEN T‘N ANTHR‘P‘N OP‘S ID‘SIN UM‘N TA KALA ERGA KAI DOXAS‘SIN TON PATERA UM‘N TON EN TOIS OURANOIS

[5,17] M  NOMIS TE OTI  LTHON KATALUSAI TON NOMON   TOUS PROPH TAS OUK  LTHON KATALUSAI ALLA PL R‘SAI

[5,18] AM N GAR LEG‘ UMIN E‘S AN PARELTH  O OURANOS KAI   G  I‘TA EN   MIA KERAIA OU M  PARELTH  APO TOU NOMOU E‘S AN PANTA GEN TAI

[5,19] OS EAN OUN LUS  MIAN T‘N ENTOL‘N TOUT‘N T‘N ELAKHIST‘N KAI DIDAX  OUT‘S TOUS ANTHR‘POUS ELAKHISTOS KL TH SETAI EN T  BASILEIA T‘N OURAN‘N OS D AN POI S  KAI DIDAX  OUTOS MEGAS KL TH SETAI EN T  BASILEIA T‘N OURAN‘N

[5,20] LEG‘ GAR UMIN OTI EAN M  PERISSEUS  UM‘N   DIKAIOSUN  PLEION T‘N GRAMMATE‘N KAI PHARISAI‘N OU M  EISELTH TE EIS T N BASILEIAN T‘N OURAN‘N

[5,21]  KOUSATE OTI ERRETH  TOIS ARKHAIOIS OU PHONEUSEIS OS D AN PHONEUS  ENOKHOS ESTAI T  KRISEI

[5,22] EG‘ DE LEG‘ UMIN OTI PAS O ORGIZOMENOS T‘ ADELPH‘ AUTOU ENOKHOS ESTAI T  KRISEI OS D AN EIP  T‘ ADELPH‘ AUTOU RAKA ENOKHOS ESTAI T‘ SUNEDRI‘ OS D AN EIP  M‘RE ENOKHOS ESTAI EIS T N GEENNAN TOU PUROS

[5,23] EAN OUN PROSPHER S TO D‘RON SOU EPI TO THUSIAST RION KAKEI MN STH S OTI O ADELPHOS SOU EKHEI TI KATA SOU

[5,24] APHES EKEI TO D‘RON SOU EMPROSTHEN TOU THUSIAST RIOU KAI UPAGE PR‘TON DIALLAG THI T‘ ADELPH‘ SOU KAI TOTE ELTH‘N PROSPHERE TO D‘RON SOU

[5,25] ISTHI EUNO‘N T‘ ANTIDIK‘ SOU TAKHU E‘S OTOU EI MET AUTOU EN T  OD‘ M POTE SE PARAD‘ O ANTIDIKOS T‘ KRIT  KAI O KRIT S T‘ UP RET  KAI EIS PHULAK N BL TH S 

[5,26] AM N LEG‘ SOI OU M  EXELTH S EKEITHEN E‘S AN APOD‘S TON ESKHATON KODRANT N

[5,27]  KOUSATE OTI ERRETH  OU MOIKHEUSEIS

[5,28] EG‘ DE LEG‘ UMIN OTI PAS O BLEP‘N GUNAIKA PROS TO EPITHUM SAI AUT N  D  EMOIKHEUSEN AUT N EN T  KARDIA AUTOU

[5,29] EI DE O OPHTHALMOS SOU O DEXIOS SKANDALIZEI SE EXELE AUTON KAI BALE APO SOU SUMPHEREI GAR SOI INA APOL TAI EN T‘N MEL‘N SOU KAI M  OLON TO S‘MA SOU BL TH  EIS GEENNAN

[5,30] KAI EI   DEXIA SOU KHEIR SKANDALIZEI SE EKKOPSON AUT N KAI BALE APO SOU SUMPHEREI GAR SOI INA APOL TAI EN T‘N MEL‘N SOU KAI M  OLON TO S‘MA SOU EIS GEENNAN APELTH 

[5,31] ERRETH  DE OS AN APOLUS  T N GUNAIKA AUTOU DOT‘ AUT  APOSTASION

[5,32] EG‘ DE LEG‘ UMIN OTI PAS O APOLU‘N T N GUNAIKA AUTOU PAREKTOS LOGOU PORNEIAS POIEI AUT N MOIKHEUTH NAI KAI OS EAN APOLELUMEN N GAM S  MOIKHATAI

[5,33] PALIN  KOUSATE OTI ERRETH  TOIS ARKHAIOIS OUK EPIORK SEIS APOD‘SEIS DE T‘ KURI‘ TOUS ORKOUS SOU

[5,34] EG‘ DE LEG‘ UMIN M  OMOSAI OL‘S M TE EN T‘ OURAN‘ OTI THRONOS ESTIN TOU THEOU

[5,35] M TE EN T  G  OTI UPOPODION ESTIN T‘N POD‘N AUTOU M TE EIS IEROSOLUMA OTI POLIS ESTIN TOU MEGALOU BASILE‘S

[5,36] M TE EN T  KEPHAL  SOU OMOS S OTI OU DUNASAI MIAN TRIKHA LEUK N POI SAI   MELAINAN

[5,37] EST‘ DE O LOGOS UM‘N NAI NAI OU OU TO DE PERISSON TOUT‘N EK TOU PON ROU ESTIN

[5,38]  KOUSATE OTI ERRETH  OPHTHALMON ANTI OPHTHALMOU KAI ODONTA ANTI ODONTOS

[5,39] EG‘ DE LEG‘ UMIN M  ANTIST NAI T‘ PON R‘ ALL OSTIS SE RAPIZEI EIS T N DEXIAN SIAGONA [SOU] STREPSON AUT‘ KAI T N ALL N

[5,40] KAI T‘ THELONTI SOI KRITH NAI KAI TON KHIT‘NA SOU LABEIN APHES AUT‘ KAI TO IMATION

[5,41] KAI OSTIS SE AGGAREUSEI MILION EN UPAGE MET AUTOU DUO

[5,42] T‘ AITOUNTI SE DOS KAI TON THELONTA APO SOU DANISASTHAI M  APOSTRAPH S

[5,43]  KOUSATE OTI ERRETH  AGAP SEIS TON PL SION SOU KAI MIS SEIS TON EKHTHRON SOU

[5,44] EG‘ DE LEG‘ UMIN AGAPATE TOUS EKHTHROUS UM‘N KAI PROSEUKHESTHE UPER T‘N DI‘KONT‘N UMAS

[5,45] OP‘S GEN STHE UIOI TOU PATROS UM‘N TOU EN OURANOIS OTI TON  LION AUTOU ANATELLEI EPI PON ROUS KAI AGATHOUS KAI BREKHEI EPI DIKAIOUS KAI ADIKOUS

[5,46] EAN GAR AGAP S TE TOUS AGAP‘NTAS UMAS TINA MISTHON EKHETE OUKHI KAI OI TEL‘NAI TO AUTO POIOUSIN

[5,47] KAI EAN ASPAS STHE TOUS ADELPHOUS UM‘N MONON TI PERISSON POIEITE OUKHI KAI OI ETHNIKOI TO AUTO POIOUSIN

[5,48] ESESTHE OUN UMEIS TELEIOI ‘S O PAT R UM‘N O OURANIOS TELEIOS ESTIN

[6,1] PROSEKHETE [DE] T N DIKAIOSUN N UM‘N M  POIEIN EMPROSTHEN T‘N ANTHR‘P‘N PROS TO THEATH NAI AUTOIS EI DE M  GE MISTHON OUK EKHETE PARA T‘ PATRI UM‘N T‘ EN TOIS OURANOIS

[6,2] OTAN OUN POI S ELE MOSUN N M  SALPIS S EMPROSTHEN SOU ‘SPER OI UPOKRITAI POIOUSIN EN TAIS SUNAG‘GAIS KAI EN TAIS RUMAIS OP‘S DOXASTH‘SIN UPO T‘N ANTHR‘P‘N AM N LEG‘ UMIN APEKHOUSIN TON MISTHON AUT‘N

[6,3] SOU DE POIOUNTOS ELE MOSUN N M  GN‘T‘   ARISTERA SOU TI POIEI   DEXIA SOU

[6,4] OP‘S   SOU   ELE MOSUN  EN T‘ KRUPT‘ KAI O PAT R SOU O BLEP‘N EN T‘ KRUPT‘ APOD‘SEI SOI

[6,5] KAI OTAN PROSEUKH STHE OUK ESESTHE ‘S OI UPOKRITAI OTI PHILOUSIN EN TAIS SUNAG‘GAIS KAI EN TAIS G‘NIAIS T‘N PLATEI‘N EST‘TES PROSEUKHESTHAI OP‘S PHAN‘SIN TOIS ANTHR‘POIS AM N LEG‘ UMIN APEKHOUSIN TON MISTHON AUT‘N

[6,6] SU DE OTAN PROSEUKH  EISELTHE EIS TO TAMEION SOU KAI KLEISAS T N THURAN SOU PROSEUXAI T‘ PATRI SOU T‘ EN T‘ KRUPT‘ KAI O PAT R SOU O BLEP‘N EN T‘ KRUPT‘ APOD‘SEI SOI

[6,7] PROSEUKHOMENOI DE M  BATTALOG S TE ‘SPER OI ETHNIKOI DOKOUSIN GAR OTI EN T  POLULOGIA AUT‘N EISAKOUSTH SONTAI

[6,8] M  OUN OMOI‘TH TE AUTOIS OIDEN GAR O PAT R UM‘N ‘N KHREIAN EKHETE PRO TOU UMAS AIT SAI AUTON

[6,9] OUT‘S OUN PROSEUKHESTHE UMEIS PATER  M‘N O EN TOIS OURANOIS AGIASTH T‘ TO ONOMA SOU

[6,10] ELTHET‘   BASILEIA SOU GEN TH T‘ TO THEL MA SOU ‘S EN OURAN‘ KAI EPI G S

[6,11] TON ARTON  M‘N TON EPIOUSION DOS  MIN S MERON

[6,12] KAI APHES  MIN TA OPHEIL MATA  M‘N ‘S KAI  MEIS APH KAMEN TOIS OPHEILETAIS  M‘N

[6,13] KAI M  EISENEGK S  MAS EIS PEIRASMON ALLA RUSAI  MAS APO TOU PON ROU

[6,14] EAN GAR APH TE TOIS ANTHR‘POIS TA PARAPT‘MATA AUT‘N APH SEI KAI UMIN O PAT R UM‘N O OURANIOS

[6,15] EAN DE M  APH TE TOIS ANTHR‘POIS OUDE O PAT R UM‘N APH SEI TA PARAPT‘MATA UM‘N

[6,16] OTAN DE N STEU TE M  GINESTHE ‘S OI UPOKRITAI SKUTHR‘POI APHANIZOUSIN GAR TA PROS‘PA AUT‘N OP‘S PHAN‘SIN TOIS ANTHR‘POIS N STEUONTES AM N LEG‘ UMIN APEKHOUSIN TON MISTHON AUT‘N

[6,17] SU DE N STEU‘N ALEIPSAI SOU T N KEPHAL N KAI TO PROS‘PON SOU NIPSAI

[6,18] OP‘S M  PHAN S TOIS ANTHR‘POIS N STEU‘N ALLA T‘ PATRI SOU T‘ EN T‘ KRUPHAI‘ KAI O PAT R SOU O BLEP‘N EN T‘ KRUPHAI‘ APOD‘SEI SOI

[6,19] M  TH SAURIZETE UMIN TH SAUROUS EPI T S G S OPOU S S KAI BR‘SIS APHANIZEI KAI OPOU KLEPTAI DIORUSSOUSIN KAI KLEPTOUSIN

[6,20] TH SAURIZETE DE UMIN TH SAUROUS EN OURAN‘ OPOU OUTE S S OUTE BR‘SIS APHANIZEI KAI OPOU KLEPTAI OU DIORUSSOUSIN OUDE KLEPTOUSIN

[6,21] OPOU GAR ESTIN O TH SAUROS SOU EKEI ESTAI KAI   KARDIA SOU

[6,22] O LUKHNOS TOU S‘MATOS ESTIN O OPHTHALMOS EAN OUN   O OPHTHALMOS SOU APLOUS OLON TO S‘MA SOU PH‘TEINON ESTAI

[6,23] EAN DE O OPHTHALMOS SOU PON ROS   OLON TO S‘MA SOU SKOTEINON ESTAI EI OUN TO PH‘S TO EN SOI SKOTOS ESTIN TO SKOTOS POSON

[6,24] OUDEIS DUNATAI DUSI KURIOIS DOULEUEIN   GAR TON ENA MIS SEI KAI TON ETERON AGAP SEI   ENOS ANTHEXETAI KAI TOU ETEROU KATAPHRON SEI OU DUNASTHE THE‘ DOULEUEIN KAI MAM‘NA

[6,25] DIA TOUTO LEG‘ UMIN M  MERIMNATE T  PSUKH  UM‘N TI PHAG TE [  TI PI TE] M DE T‘ S‘MATI UM‘N TI ENDUS STHE OUKHI   PSUKH  PLEION ESTIN T S TROPH S KAI TO S‘MA TOU ENDUMATOS

[6,26] EMBLEPSATE EIS TA PETEINA TOU OURANOU OTI OU SPEIROUSIN OUDE THERIZOUSIN OUDE SUNAGOUSIN EIS APOTH KAS KAI O PAT R UM‘N O OURANIOS TREPHEI AUTA OUKH UMEIS MALLON DIAPHERETE AUT‘N

[6,27] TIS DE EX UM‘N MERIMN‘N DUNATAI PROSTHEINAI EPI T N  LIKIAN AUTOU P KHUN ENA

[6,28] KAI PERI ENDUMATOS TI MERIMNATE KATAMATHETE TA KRINA TOU AGROU P‘S AUXANOUSIN OU KOPI‘SIN OUDE N THOUSIN

[6,29] LEG‘ DE UMIN OTI OUDE SOLOM‘N EN PAS  T  DOX  AUTOU PERIEBALETO ‘S EN TOUT‘N

[6,30] EI DE TON KHORTON TOU AGROU S MERON ONTA KAI AURION EIS KLIBANON BALLOMENON O THEOS OUT‘S AMPHIENNUSIN OU POLL‘ MALLON UMAS OLIGOPISTOI

[6,31] M  OUN MERIMN S TE LEGONTES TI PHAG‘MEN   TI PI‘MEN   TI PERIBAL‘METHA

[6,32] PANTA GAR TAUTA TA ETHN  EPIZ TOUSIN OIDEN GAR O PAT R UM‘N O OURANIOS OTI KHR ZETE TOUT‘N APANT‘N

[6,33] Z TEITE DE PR‘TON T N BASILEIAN [TOU THEOU] KAI T N DIKAIOSUN N AUTOU KAI TAUTA PANTA PROSTETH SETAI UMIN

[6,34] M  OUN MERIMN S TE EIS T N AURION   GAR AURION MERIMN SEI EAUT S ARKETON T   MERA   KAKIA AUT S

[7,1] M  KRINETE INA M  KRITH TE

[7,2] EN ‘ GAR KRIMATI KRINETE KRITH SESTHE KAI EN ‘ METR‘ METREITE METR TH SETAI UMIN

[7,3] TI DE BLEPEIS TO KARPHOS TO EN T‘ OPHTHALM‘ TOU ADELPHOU SOU T N DE EN T‘ S‘ OPHTHALM‘ DOKON OU KATANOEIS

[7,4]   P‘S EREIS T‘ ADELPH‘ SOU APHES EKBAL‘ TO KARPHOS EK TOU OPHTHALMOU SOU KAI IDOU   DOKOS EN T‘ OPHTHALM‘ SOU

[7,5] UPOKRITA EKBALE PR‘TON EK TOU OPHTHALMOU SOU T N DOKON KAI TOTE DIABLEPSEIS EKBALEIN TO KARPHOS EK TOU OPHTHALMOU TOU ADELPHOU SOU

[7,6] M  D‘TE TO AGION TOIS KUSIN M DE BAL TE TOUS MARGARITAS UM‘N EMPROSTHEN T‘N KHOIR‘N M POTE KATAPAT SOUSIN AUTOUS EN TOIS POSIN AUT‘N KAI STRAPHENTES R X‘SIN UMAS

[7,7] AITEITE KAI DOTH SETAI UMIN Z TEITE KAI EUR SETE KROUETE KAI ANOIG SETAI UMIN

[7,8] PAS GAR O AIT‘N LAMBANEI KAI O Z T‘N EURISKEI KAI T‘ KROUONTI ANOIG SETAI

[7,9]   TIS ESTIN EX UM‘N ANTHR‘POS ON AIT SEI O UIOS AUTOU ARTON M  LITHON EPID‘SEI AUT‘

[7,10]   KAI IKHTHUN AIT SEI M  OPHIN EPID‘SEI AUT‘

[7,11] EI OUN UMEIS PON ROI ONTES OIDATE DOMATA AGATHA DIDONAI TOIS TEKNOIS UM‘N POS‘ MALLON O PAT R UM‘N O EN TOIS OURANOIS D‘SEI AGATHA TOIS AITOUSIN AUTON

[7,12] PANTA OUN OSA EAN THEL TE INA POI‘SIN UMIN OI ANTHR‘POI OUT‘S KAI UMEIS POIEITE AUTOIS OUTOS GAR ESTIN O NOMOS KAI OI PROPH TAI

[7,13] EISELTHATE DIA T S STEN S PUL S OTI PLATEIA   PUL  KAI EURUKH‘ROS   ODOS   APAGOUSA EIS T N AP‘LEIAN KAI POLLOI EISIN OI EISERKHOMENOI DI AUT S

[7,14] TI STEN    PUL  KAI TETHLIMMEN    ODOS   APAGOUSA EIS T N Z‘ N KAI OLIGOI EISIN OI EURISKONTES AUT N

[7,15] PROSEKHETE APO T‘N PSEUDOPROPH T‘N OITINES ERKHONTAI PROS UMAS EN ENDUMASIN PROBAT‘N ES‘THEN DE EISIN LUKOI ARPAGES

[7,16] APO T‘N KARP‘N AUT‘N EPIGN‘SESTHE AUTOUS M TI SULLEGOUSIN APO AKANTH‘N STAPHULAS   APO TRIBOL‘N SUKA

[7,17] OUT‘S PAN DENDRON AGATHON KARPOUS KALOUS POIEI TO DE SAPRON DENDRON KARPOUS PON ROUS POIEI

[7,18] OU DUNATAI DENDRON AGATHON KARPOUS PON ROUS POIEIN OUDE DENDRON SAPRON KARPOUS KALOUS POIEIN

[7,19] PAN DENDRON M  POIOUN KARPON KALON EKKOPTETAI KAI EIS PUR BALLETAI

[7,20] ARA GE APO T‘N KARP‘N AUT‘N EPIGN‘SESTHE AUTOUS

[7,21] OU PAS O LEG‘N MOI KURIE KURIE EISELEUSETAI EIS T N BASILEIAN T‘N OURAN‘N ALL O POI‘N TO THEL MA TOU PATROS MOU TOU EN TOIS OURANOIS

[7,22] POLLOI EROUSIN MOI EN EKEIN  T   MERA KURIE KURIE OU T‘ S‘ ONOMATI EPROPH TEUSAMEN KAI T‘ S‘ ONOMATI DAIMONIA EXEBALOMEN KAI T‘ S‘ ONOMATI DUNAMEIS POLLAS EPOI SAMEN

[7,23] KAI TOTE OMOLOG S‘ AUTOIS OTI OUDEPOTE EGN‘N UMAS APOKH‘REITE AP EMOU OI ERGAZOMENOI T N ANOMIAN

[7,24] PAS OUN OSTIS AKOUEI MOU TOUS LOGOUS TOUTOUS KAI POIEI AUTOUS OMOI‘TH SETAI ANDRI PHRONIM‘ OSTIS ‘KODOM SEN AUTOU T N OIKIAN EPI T N PETRAN

[7,25] KAI KATEB    BROKH  KAI  LTHON OI POTAMOI KAI EPNEUSAN OI ANEMOI KAI PROSEPESAN T  OIKIA EKEIN  KAI OUK EPESEN TETHEMELI‘TO GAR EPI T N PETRAN

[7,26] KAI PAS O AKOU‘N MOU TOUS LOGOUS TOUTOUS KAI M  POI‘N AUTOUS OMOI‘TH SETAI ANDRI M‘R‘ OSTIS ‘KODOM SEN AUTOU T N OIKIAN EPI T N AMMON

[7,27] KAI KATEB    BROKH  KAI  LTHON OI POTAMOI KAI EPNEUSAN OI ANEMOI KAI PROSEKOPSAN T  OIKIA EKEIN  KAI EPESEN KAI  N   PT‘SIS AUT S MEGAL 

[7,28] KAI EGENETO OTE ETELESEN O I SOUS TOUS LOGOUS TOUTOUS EXEPL SSONTO OI OKHLOI EPI T  DIDAKH  AUTOU

[7,29]  N GAR DIDASK‘N AUTOUS ‘S EXOUSIAN EKH‘N KAI OUKH ‘S OI GRAMMATEIS AUT‘N

[8,1] KATABANTOS DE AUTOU APO TOU OROUS  KOLOUTH SAN AUT‘ OKHLOI POLLOI

[8,2] KAI IDOU LEPROS PROSELTH‘N PROSEKUNEI AUT‘ LEG‘N KURIE EAN THEL S DUNASAI ME KATHARISAI

[8,3] KAI EKTEINAS T N KHEIRA  PSATO AUTOU LEG‘N THEL‘ KATHARISTH TI KAI EUTHE‘S EKATHARISTH  AUTOU   LEPRA

[8,4] KAI LEGEI AUT‘ O I SOUS ORA M DENI EIP S ALLA UPAGE SEAUTON DEIXON T‘ IEREI KAI PROSENEGKON TO D‘RON O PROSETAXEN M‘US S EIS MARTURION AUTOIS

[8,5] EISELTHONTOS DE AUTOU EIS KAPHARNAOUM PROS LTHEN AUT‘ EKATONTARKHOS PARAKAL‘N AUTON

[8,6] KAI LEG‘N KURIE O PAIS MOU BEBL TAI EN T  OIKIA PARALUTIKOS DEIN‘S BASANIZOMENOS

[8,7] KAI LEGEI AUT‘ EG‘ ELTH‘N THERAPEUS‘ AUTON

[8,8] KAI APOKRITHEIS O EKATONTARKHOS EPH  KURIE OUK EIMI IKANOS INA MOU UPO T N STEG N EISELTH S ALLA MONON EIPE LOG‘ KAI IATH SETAI O PAIS MOU

[8,9] KAI GAR EG‘ ANTHR‘POS EIMI UPO EXOUSIAN EKH‘N UP EMAUTON STRATI‘TAS KAI LEG‘ TOUT‘ POREUTH TI KAI POREUETAI KAI ALL‘ ERKHOU KAI ERKHETAI KAI T‘ DOUL‘ MOU POI SON TOUTO KAI POIEI

[8,10] AKOUSAS DE O I SOUS ETHAUMASEN KAI EIPEN TOIS AKOLOUTHOUSIN AM N LEG‘ UMIN PAR OUDENI TOSAUT N PISTIN EN T‘ ISRA L EURON

[8,11] LEG‘ DE UMIN OTI POLLOI APO ANATOL‘N KAI DUSM‘N  XOUSIN KAI ANAKLITH SONTAI META ABRAAM KAI ISAAK KAI IAK‘B EN T  BASILEIA T‘N OURAN‘N

[8,12] OI DE UIOI T S BASILEIAS EKBL TH SONTAI EIS TO SKOTOS TO EX‘TERON EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS T‘N ODONT‘N

[8,13] KAI EIPEN O I SOUS T‘ EKATONTARKH  UPAGE ‘S EPISTEUSAS GEN TH T‘ SOI KAI IATH  O PAIS [AUTOU] EN T  ‘RA EKEIN 

[8,14] KAI ELTH‘N O I SOUS EIS T N OIKIAN PETROU EIDEN T N PENTHERAN AUTOU BEBL MEN N KAI PURESSOUSAN

[8,15] KAI  PSATO T S KHEIROS AUT S KAI APH KEN AUT N O PURETOS KAI  GERTH  KAI DI KONEI AUT‘

[8,16] OPSIAS DE GENOMEN S PROS NEGKAN AUT‘ DAIMONIZOMENOUS POLLOUS KAI EXEBALEN TA PNEUMATA LOG‘ KAI PANTAS TOUS KAK‘S EKHONTAS ETHERAPEUSEN

[8,17] OP‘S PL R‘TH  TO R THEN DIA  SAIOU TOU PROPH TOU LEGONTOS AUTOS TAS ASTHENEIAS  M‘N ELABEN KAI TAS NOSOUS EBASTASEN

[8,18] ID‘N DE O I SOUS OKHLON PERI AUTON EKELEUSEN APELTHEIN EIS TO PERAN

[8,19] KAI PROSELTH‘N EIS GRAMMATEUS EIPEN AUT‘ DIDASKALE AKOLOUTH S‘ SOI OPOU EAN APERKH 

[8,20] KAI LEGEI AUT‘ O I SOUS AI AL‘PEKES PH‘LEOUS EKHOUSIN KAI TA PETEINA TOU OURANOU KATASK N‘SEIS O DE UIOS TOU ANTHR‘POU OUK EKHEI POU T N KEPHAL N KLIN 

[8,21] ETEROS DE T‘N MATH T‘N [AUTOU] EIPEN AUT‘ KURIE EPITREPSON MOI PR‘TON APELTHEIN KAI THAPSAI TON PATERA MOU

[8,22] O DE I SOUS LEGEI AUT‘ AKOLOUTHEI MOI KAI APHES TOUS NEKROUS THAPSAI TOUS EAUT‘N NEKROUS

[8,23] KAI EMBANTI AUT‘ EIS TO PLOION  KOLOUTH SAN AUT‘ OI MATH TAI AUTOU

[8,24] KAI IDOU SEISMOS MEGAS EGENETO EN T  THALASS  ‘STE TO PLOION KALUPTESTHAI UPO T‘N KUMAT‘N AUTOS DE EKATHEUDEN

[8,25] KAI PROSELTHONTES  GEIRAN AUTON LEGONTES KURIE S‘SON APOLLUMETHA

[8,26] KAI LEGEI AUTOIS TI DEILOI ESTE OLIGOPISTOI TOTE EGERTHEIS EPETIM SEN TOIS ANEMOIS KAI T  THALASS  KAI EGENETO GAL N  MEGAL 

[8,27] OI DE ANTHR‘POI ETHAUMASAN LEGONTES POTAPOS ESTIN OUTOS OTI KAI OI ANEMOI KAI   THALASSA AUT‘ UPAKOUOUSIN

[8,28] KAI ELTHONTOS AUTOU EIS TO PERAN EIS T N KH‘RAN T‘N GADAR N‘N UP NT SAN AUT‘ DUO DAIMONIZOMENOI EK T‘N MN MEI‘N EXERKHOMENOI KHALEPOI LIAN ‘STE M  ISKHUEIN TINA PARELTHEIN DIA T S ODOU EKEIN S

[8,29] KAI IDOU EKRAXAN LEGONTES TI  MIN KAI SOI UIE TOU THEOU  LTHES ‘DE PRO KAIROU BASANISAI  MAS

[8,30]  N DE MAKRAN AP AUT‘N AGEL  KHOIR‘N POLL‘N BOSKOMEN 

[8,31] OI DE DAIMONES PAREKALOUN AUTON LEGONTES EI EKBALLEIS  MAS APOSTEILON  MAS EIS T N AGEL N T‘N KHOIR‘N

[8,32] KAI EIPEN AUTOIS UPAGETE OI DE EXELTHONTES AP LTHON EIS TOUS KHOIROUS KAI IDOU ‘RM SEN PASA   AGEL  KATA TOU KR MNOU EIS T N THALASSAN KAI APETHANON EN TOIS UDASIN

[8,33] OI DE BOSKONTES EPHUGON KAI APELTHONTES EIS T N POLIN AP GGEILAN PANTA KAI TA T‘N DAIMONIZOMEN‘N

[8,34] KAI IDOU PASA   POLIS EX LTHEN EIS UPANT SIN T‘ I SOU KAI IDONTES AUTON PAREKALESAN OP‘S METAB  APO T‘N ORI‘N AUT‘N

[9,1] KAI EMBAS EIS PLOION DIEPERASEN KAI  LTHEN EIS T N IDIAN POLIN

[9,2] KAI IDOU PROSEPHERON AUT‘ PARALUTIKON EPI KLIN S BEBL MENON KAI ID‘N O I SOUS T N PISTIN AUT‘N EIPEN T‘ PARALUTIK‘ THARSEI TEKNON APHIENTAI SOU AI AMARTIAI

[9,3] KAI IDOU TINES T‘N GRAMMATE‘N EIPAN EN EAUTOIS OUTOS BLASPH MEI

[9,4] KAI ID‘N O I SOUS TAS ENTHUM SEIS AUT‘N EIPEN INATI ENTHUMEISTHE PON RA EN TAIS KARDIAIS UM‘N

[9,5] TI GAR ESTIN EUKOP‘TERON EIPEIN APHIENTAI SOU AI AMARTIAI   EIPEIN EGEIRE KAI PERIPATEI

[9,6] INA DE EID TE OTI EXOUSIAN EKHEI O UIOS TOU ANTHR‘POU EPI T S G S APHIENAI AMARTIAS TOTE LEGEI T‘ PARALUTIK‘ EGERTHEIS ARON SOU T N KLIN N KAI UPAGE EIS TON OIKON SOU

[9,7] KAI EGERTHEIS AP LTHEN EIS TON OIKON AUTOU

[9,8] IDONTES DE OI OKHLOI EPHOB TH SAN KAI EDOXASAN TON THEON TON DONTA EXOUSIAN TOIAUT N TOIS ANTHR‘POIS

[9,9] KAI PARAG‘N O I SOUS EKEITHEN EIDEN ANTHR‘PON KATH MENON EPI TO TEL‘NION MATHTHAION LEGOMENON KAI LEGEI AUT‘ AKOLOUTHEI MOI KAI ANASTAS  KOLOUTH SEN AUT‘

[9,10] KAI EGENETO AUTOU ANAKEIMENOU EN T  OIKIA KAI IDOU POLLOI TEL‘NAI KAI AMART‘LOI ELTHONTES SUNANEKEINTO T‘ I SOU KAI TOIS MATH TAIS AUTOU

[9,11] KAI IDONTES OI PHARISAIOI ELEGON TOIS MATH TAIS AUTOU DIA TI META T‘N TEL‘N‘N KAI AMART‘L‘N ESTHIEI O DIDASKALOS UM‘N

[9,12] O DE AKOUSAS EIPEN OU KHREIAN EKHOUSIN OI ISKHUONTES IATROU ALL OI KAK‘S EKHONTES

[9,13] POREUTHENTES DE MATHETE TI ESTIN ELEOS THEL‘ KAI OU THUSIAN OU GAR  LTHON KALESAI DIKAIOUS ALLA AMART‘LOUS

[9,14] TOTE PROSERKHONTAI AUT‘ OI MATH TAI I‘ANNOU LEGONTES DIA TI  MEIS KAI OI PHARISAIOI N STEUOMEN [POLLA] OI DE MATH TAI SOU OU N STEUOUSIN

[9,15] KAI EIPEN AUTOIS O I SOUS M  DUNANTAI OI UIOI TOU NUMPH‘NOS PENTHEIN EPH OSON MET AUT‘N ESTIN O NUMPHIOS ELEUSONTAI DE  MERAI OTAN APARTH  AP AUT‘N O NUMPHIOS KAI TOTE N STEUSOUSIN

[9,16] OUDEIS DE EPIBALLEI EPIBL MA RAKOUS AGNAPHOU EPI IMATI‘ PALAI‘ AIREI GAR TO PL R‘MA AUTOU APO TOU IMATIOU KAI KHEIRON SKHISMA GINETAI

[9,17] OUDE BALLOUSIN OINON NEON EIS ASKOUS PALAIOUS EI DE M  GE R GNUNTAI OI ASKOI KAI O OINOS EKKHEITAI KAI OI ASKOI APOLLUNTAI ALLA BALLOUSIN OINON NEON EIS ASKOUS KAINOUS KAI AMPHOTEROI SUNT ROUNTAI

[9,18] TAUTA AUTOU LALOUNTOS AUTOIS IDOU ARKH‘N EIS ELTH‘N PROSEKUNEI AUT‘ LEG‘N OTI   THUGAT R MOU ARTI ETELEUT SEN ALLA ELTH‘N EPITHES T N KHEIRA SOU EP AUT N KAI Z SETAI

[9,19] KAI EGERTHEIS O I SOUS  KOLOUTH SEN AUT‘ KAI OI MATH TAI AUTOU

[9,20] KAI IDOU GUN  AIMORROOUSA D‘DEKA ET  PROSELTHOUSA OPISTHEN  PSATO TOU KRASPEDOU TOU IMATIOU AUTOU

[9,21] ELEGEN GAR EN EAUT  EAN MONON APS‘MAI TOU IMATIOU AUTOU S‘TH SOMAI

[9,22] O DE I SOUS STRAPHEIS KAI ID‘N AUT N EIPEN THARSEI THUGATER   PISTIS SOU SES‘KEN SE KAI ES‘TH    GUN  APO T S ‘RAS EKEIN S

[9,23] KAI ELTH‘N O I SOUS EIS T N OIKIAN TOU ARKHONTOS KAI ID‘N TOUS AUL TAS KAI TON OKHLON THORUBOUMENON

[9,24] ELEGEN ANAKH‘REITE OU GAR APETHANEN TO KORASION ALLA KATHEUDEI KAI KATEGEL‘N AUTOU

[9,25] OTE DE EXEBL TH  O OKHLOS EISELTH‘N EKRAT SEN T S KHEIROS AUT S KAI  GERTH  TO KORASION

[9,26] KAI EX LTHEN   PH M  AUT  EIS OL N T N G N EKEIN N

[9,27] KAI PARAGONTI EKEITHEN T‘ I SOU  KOLOUTH SAN [AUT‘] DUO TUPHLOI KRAZONTES KAI LEGONTES ELE SON  MAS UIOS DAUID

[9,28] ELTHONTI DE EIS T N OIKIAN PROS LTHON AUT‘ OI TUPHLOI KAI LEGEI AUTOIS O I SOUS PISTEUETE OTI DUNAMAI TOUTO POI SAI LEGOUSIN AUT‘ NAI KURIE

[9,29] TOTE  PSATO T‘N OPHTHALM‘N AUT‘N LEG‘N KATA T N PISTIN UM‘N GEN TH T‘ UMIN

[9,30] KAI  NE‘KHTH SAN AUT‘N OI OPHTHALMOI KAI ENEBRIM TH  AUTOIS O I SOUS LEG‘N ORATE M DEIS GIN‘SKET‘

[9,31] OI DE EXELTHONTES DIEPH MISAN AUTON EN OL  T  G  EKEIN 

[9,32] AUT‘N DE EXERKHOMEN‘N IDOU PROS NEGKAN AUT‘ ANTHR‘PON K‘PHON DAIMONIZOMENON

[9,33] KAI EKBL THENTOS TOU DAIMONIOU ELAL SEN O K‘PHOS KAI ETHAUMASAN OI OKHLOI LEGONTES OUDEPOTE EPHAN  OUT‘S EN T‘ ISRA L

[9,34] OI DE PHARISAIOI ELEGON EN T‘ ARKHONTI T‘N DAIMONI‘N EKBALLEI TA DAIMONIA

[9,35] KAI PERI GEN O I SOUS TAS POLEIS PASAS KAI TAS K‘MAS DIDASK‘N EN TAIS SUNAG‘GAIS AUT‘N KAI K RUSS‘N TO EUAGGELION T S BASILEIAS KAI THERAPEU‘N PASAN NOSON KAI PASAN MALAKIAN

[9,36] ID‘N DE TOUS OKHLOUS ESPLAGKHNISTH  PERI AUT‘N OTI  SAN ESKULMENOI KAI ERRIMMENOI ‘SEI PROBATA M  EKHONTA POIMENA

[9,37] TOTE LEGEI TOIS MATH TAIS AUTOU O MEN THERISMOS POLUS OI DE ERGATAI OLIGOI

[9,38] DE TH TE OUN TOU KURIOU TOU THERISMOU OP‘S EKBAL  ERGATAS EIS TON THERISMON AUTOU

[10,1] KAI PROSKALESAMENOS TOUS D‘DEKA MATH TAS AUTOU ED‘KEN AUTOIS EXOUSIAN PNEUMAT‘N AKATHART‘N ‘STE EKBALLEIN AUTA KAI THERAPEUEIN PASAN NOSON KAI PASAN MALAKIAN

[10,2] T‘N DE D‘DEKA APOSTOL‘N TA ONOMATA ESTIN TAUTA PR‘TOS SIM‘N O LEGOMENOS PETROS KAI ANDREAS O ADELPHOS AUTOU KAI IAK‘BOS O TOU ZEBEDAIOU KAI I‘ANN S O ADELPHOS AUTOU

[10,3] PHILIPPOS KAI BARTHOLOMAIOS TH‘MAS KAI MATHTHAIOS O TEL‘N S IAK‘BOS O TOU ALPHAIOU KAI THADDAIOS

[10,4] SIM‘N O KANANAIOS KAI IOUDAS O ISKARI‘T S O KAI PARADOUS AUTON

[10,5] TOUTOUS TOUS D‘DEKA APESTEILEN O I SOUS PARAGGEILAS AUTOIS LEG‘N EIS ODON ETHN‘N M  APELTH TE KAI EIS POLIN SAMARIT‘N M  EISELTH TE

[10,6] POREUESTHE DE MALLON PROS TA PROBATA TA APOL‘LOTA OIKOU ISRA L

[10,7] POREUOMENOI DE K RUSSETE LEGONTES OTI  GGIKEN   BASILEIA T‘N OURAN‘N

[10,8] ASTHENOUNTAS THERAPEUETE NEKROUS EGEIRETE LEPROUS KATHARIZETE DAIMONIA EKBALLETE D‘REAN ELABETE D‘REAN DOTE

[10,9] M  KT S STHE KHRUSON M DE ARGURON M DE KHALKON EIS TAS Z‘NAS UM‘N

[10,10] M  P RAN EIS ODON M DE DUO KHIT‘NAS M DE UPOD MATA M DE RABDON AXIOS GAR O ERGAT S T S TROPH S AUTOU

[10,11] EIS  N D AN POLIN   K‘M N EISELTH TE EXETASATE TIS EN AUT  AXIOS ESTIN KAKEI MEINATE E‘S AN EXELTH TE

[10,12] EISERKHOMENOI DE EIS T N OIKIAN ASPASASTHE AUT N

[10,13] KAI EAN MEN     OIKIA AXIA ELTHAT‘   EIR N  UM‘N EP AUT N EAN DE M    AXIA   EIR N  UM‘N PROS UMAS EPISTRAPH T‘

[10,14] KAI OS AN M  DEX TAI UMAS M DE AKOUS  TOUS LOGOUS UM‘N EXERKHOMENOI EX‘ T S OIKIAS   T S POLE‘S EKEIN S EKTINAXATE TON KONIORTON T‘N POD‘N UM‘N

[10,15] AM N LEG‘ UMIN ANEKTOTERON ESTAI G  SODOM‘N KAI GOMORR‘N EN  MERA KRISE‘S   T  POLEI EKEIN 

[10,16] IDOU EG‘ APOSTELL‘ UMAS ‘S PROBATA EN MES‘ LUK‘N GINESTHE OUN PHRONIMOI ‘S OI OPHEIS KAI AKERAIOI ‘S AI PERISTERAI

[10,17] PROSEKHETE DE APO T‘N ANTHR‘P‘N PARAD‘SOUSIN GAR UMAS EIS SUNEDRIA KAI EN TAIS SUNAG‘GAIS AUT‘N MASTIG‘SOUSIN UMAS

[10,18] KAI EPI  GEMONAS DE KAI BASILEIS AKHTH SESTHE ENEKEN EMOU EIS MARTURION AUTOIS KAI TOIS ETHNESIN

[10,19] OTAN DE PARAD‘SIN UMAS M  MERIMN S TE P‘S   TI LAL S TE DOTH SETAI GAR UMIN EN EKEIN  T  ‘RA TI LAL S TE

[10,20] OU GAR UMEIS ESTE OI LALOUNTES ALLA TO PNEUMA TOU PATROS UM‘N TO LALOUN EN UMIN

[10,21] PARAD‘SEI DE ADELPHOS ADELPHON EIS THANATON KAI PAT R TEKNON KAI EPANAST SONTAI TEKNA EPI GONEIS KAI THANAT‘SOUSIN AUTOUS

[10,22] KAI ESESTHE MISOUMENOI UPO PANT‘N DIA TO ONOMA MOU O DE UPOMEINAS EIS TELOS OUTOS S‘TH SETAI

[10,23] OTAN DE DI‘K‘SIN UMAS EN T  POLEI TAUT  PHEUGETE EIS T N ETERAN AM N GAR LEG‘ UMIN OU M  TELES TE TAS POLEIS TOU ISRA L E‘S AN ELTH  O UIOS TOU ANTHR‘POU

[10,24] OUK ESTIN MATH T S UPER TON DIDASKALON OUDE DOULOS UPER TON KURION AUTOU

[10,25] ARKETON T‘ MATH T  INA GEN TAI ‘S O DIDASKALOS AUTOU KAI O DOULOS ‘S O KURIOS AUTOU EI TON OIKODESPOT N BEELZEBOUL EPEKALESAN POS‘ MALLON TOUS OIKIAKOUS AUTOU

[10,26] M  OUN PHOB TH TE AUTOUS OUDEN GAR ESTIN KEKALUMMENON O OUK APOKALUPHTH SETAI KAI KRUPTON O OU GN‘STH SETAI

[10,27] O LEG‘ UMIN EN T  SKOTIA EIPATE EN T‘ PH‘TI KAI O EIS TO OUS AKOUETE K RUXATE EPI T‘N D‘MAT‘N

[10,28] KAI M  PHOBEISTHE APO T‘N APOKTENNONT‘N TO S‘MA T N DE PSUKH N M  DUNAMEN‘N APOKTEINAI PHOBEISTHE DE MALLON TON DUNAMENON KAI PSUKH N KAI S‘MA APOLESAI EN GEENN 

[10,29] OUKHI DUO STROUTHIA ASSARIOU P‘LEITAI KAI EN EX AUT‘N OU PESEITAI EPI T N G N ANEU TOU PATROS UM‘N

[10,30] UM‘N DE KAI AI TRIKHES T S KEPHAL S PASAI  RITHM MENAI EISIN

[10,31] M  OUN PHOBEISTHE POLL‘N STROUTHI‘N DIAPHERETE UMEIS

[10,32] PAS OUN OSTIS OMOLOG SEI EN EMOI EMPROSTHEN T‘N ANTHR‘P‘N OMOLOG S‘ KAG‘ EN AUT‘ EMPROSTHEN TOU PATROS MOU TOU EN [TOIS] OURANOIS

[10,33] OSTIS D AN ARN S TAI ME EMPROSTHEN T‘N ANTHR‘P‘N ARN SOMAI KAG‘ AUTON EMPROSTHEN TOU PATROS MOU TOU EN [TOIS] OURANOIS

[10,34] M  NOMIS TE OTI  LTHON BALEIN EIR N N EPI T N G N OUK  LTHON BALEIN EIR N N ALLA MAKHAIRAN

[10,35]  LTHON GAR DIKHASAI ANTHR‘PON KATA TOU PATROS AUTOU KAI THUGATERA KATA T S M TROS AUT S KAI NUMPH N KATA T S PENTHERAS AUT S

[10,36] KAI EKHTHROI TOU ANTHR‘POU OI OIKIAKOI AUTOU

[10,37] O PHIL‘N PATERA   M TERA UPER EME OUK ESTIN MOU AXIOS KAI O PHIL‘N UION   THUGATERA UPER EME OUK ESTIN MOU AXIOS

[10,38] KAI OS OU LAMBANEI TON STAURON AUTOU KAI AKOLOUTHEI OPIS‘ MOU OUK ESTIN MOU AXIOS

[10,39] O EUR‘N T N PSUKH N AUTOU APOLESEI AUT N KAI O APOLESAS T N PSUKH N AUTOU ENEKEN EMOU EUR SEI AUT N

[10,40] O DEKHOMENOS UMAS EME DEKHETAI KAI O EME DEKHOMENOS DEKHETAI TON APOSTEILANTA ME

[10,41] O DEKHOMENOS PROPH T N EIS ONOMA PROPH TOU MISTHON PROPH TOU L MPSETAI KAI O DEKHOMENOS DIKAION EIS ONOMA DIKAIOU MISTHON DIKAIOU L MPSETAI

[10,42] KAI OS AN POTIS  ENA T‘N MIKR‘N TOUT‘N POT RION PSUKHROU MONON EIS ONOMA MATH TOU AM N LEG‘ UMIN OU M  APOLES  TON MISTHON AUTOU

[11,1] KAI EGENETO OTE ETELESEN O I SOUS DIATASS‘N TOIS D‘DEKA MATH TAIS AUTOU METEB  EKEITHEN TOU DIDASKEIN KAI K RUSSEIN EN TAIS POLESIN AUT‘N

[11,2] O DE I‘ANN S AKOUSAS EN T‘ DESM‘T RI‘ TA ERGA TOU KHRISTOU PEMPSAS DIA T‘N MATH T‘N AUTOU

[11,3] EIPEN AUT‘ SU EI O ERKHOMENOS   ETERON PROSDOK‘MEN

[11,4] KAI APOKRITHEIS O I SOUS EIPEN AUTOIS POREUTHENTES APAGGEILATE I‘ANN  A AKOUETE KAI BLEPETE

[11,5] TUPHLOI ANABLEPOUSIN KAI KH‘LOI PERIPATOUSIN LEPROI KATHARIZONTAI KAI K‘PHOI AKOUOUSIN KAI NEKROI EGEIRONTAI KAI PT‘KHOI EUAGGELIZONTAI

[11,6] KAI MAKARIOS ESTIN OS EAN M  SKANDALISTH  EN EMOI

[11,7] TOUT‘N DE POREUOMEN‘N  RXATO O I SOUS LEGEIN TOIS OKHLOIS PERI I‘ANNOU TI EX LTHATE EIS T N ER MON THEASASTHAI KALAMON UPO ANEMOU SALEUOMENON

[11,8] ALLA TI EX LTHATE IDEIN ANTHR‘PON EN MALAKOIS  MPHIESMENON IDOU OI TA MALAKA PHOROUNTES EN TOIS OIKOIS T‘N BASILE‘N EISIN

[11,9] ALLA TI EX LTHATE IDEIN PROPH T N NAI LEG‘ UMIN KAI PERISSOTERON PROPH TOU

[11,10] OUTOS ESTIN PERI OU GEGRAPTAI IDOU EG‘ APOSTELL‘ TON AGGELON MOU PRO PROS‘POU SOU OS KATASKEUASEI T N ODON SOU EMPROSTHEN SOU

[11,11] AM N LEG‘ UMIN OUK EG GERTAI EN GENN TOIS GUNAIK‘N MEIZ‘N I‘ANNOU TOU BAPTISTOU O DE MIKROTEROS EN T  BASILEIA T‘N OURAN‘N MEIZ‘N AUTOU ESTIN

[11,12] APO DE T‘N  MER‘N I‘ANNOU TOU BAPTISTOU E‘S ARTI   BASILEIA T‘N OURAN‘N BIAZETAI KAI BIASTAI ARPAZOUSIN AUT N

[11,13] PANTES GAR OI PROPH TAI KAI O NOMOS E‘S I‘ANNOU EPROPH TEUSAN

[11,14] KAI EI THELETE DEXASTHAI AUTOS ESTIN  LIAS O MELL‘N ERKHESTHAI

[11,15] O EKH‘N ‘TA AKOUET‘

[11,16] TINI DE OMOI‘S‘ T N GENEAN TAUT N OMOIA ESTIN PAIDIOIS KATH MENOIS EN TAIS AGORAIS A PROSPH‘NOUNTA TOIS ETEROIS

[11,17] LEGOUSIN  UL SAMEN UMIN KAI OUK ‘RKH SASTHE ETHR N SAMEN KAI OUK EKOPSASTHE

[11,18]  LTHEN GAR I‘ANN S M TE ESTHI‘N M TE PIN‘N KAI LEGOUSIN DAIMONION EKHEI

[11,19]  LTHEN O UIOS TOU ANTHR‘POU ESTHI‘N KAI PIN‘N KAI LEGOUSIN IDOU ANTHR‘POS PHAGOS KAI OINOPOT S TEL‘N‘N PHILOS KAI AMART‘L‘N KAI EDIKAI‘TH    SOPHIA APO T‘N ERG‘N AUT S

[11,20] TOTE  RXATO ONEIDIZEIN TAS POLEIS EN AIS EGENONTO AI PLEISTAI DUNAMEIS AUTOU OTI OU METENO SAN

[11,21] OUAI SOI KHORAZIN OUAI SOI B THSAIDA OTI EI EN TUR‘ KAI SID‘NI EGENONTO AI DUNAMEIS AI GENOMENAI EN UMIN PALAI AN EN SAKK‘ KAI SPOD‘ METENO SAN

[11,22] PL N LEG‘ UMIN TUR‘ KAI SID‘NI ANEKTOTERON ESTAI EN  MERA KRISE‘S   UMIN

[11,23] KAI SU KAPHARNAOUM M  E‘S OURANOU UPS‘TH S  E‘S ADOU KATAB S  OTI EI EN SODOMOIS EGEN TH SAN AI DUNAMEIS AI GENOMENAI EN SOI EMEINEN AN MEKHRI T S S MERON

[11,24] PL N LEG‘ UMIN OTI G  SODOM‘N ANEKTOTERON ESTAI EN  MERA KRISE‘S   SOI

[11,25] EN EKEIN‘ T‘ KAIR‘ APOKRITHEIS O I SOUS EIPEN EXOMOLOGOUMAI SOI PATER KURIE TOU OURANOU KAI T S G S OTI EKRUPSAS TAUTA APO SOPH‘N KAI SUNET‘N KAI APEKALUPSAS AUTA N PIOIS

[11,26] NAI O PAT R OTI OUT‘S EUDOKIA EGENETO EMPROSTHEN SOU

[11,27] PANTA MOI PAREDOTH  UPO TOU PATROS MOU KAI OUDEIS EPIGIN‘SKEI TON UION EI M  O PAT R OUDE TON PATERA TIS EPIGIN‘SKEI EI M  O UIOS KAI ‘ EAN BOUL TAI O UIOS APOKALUPSAI

[11,28] DEUTE PROS ME PANTES OI KOPI‘NTES KAI PEPHORTISMENOI KAG‘ ANAPAUS‘ UMAS

[11,29] ARATE TON ZUGON MOU EPH UMAS KAI MATHETE AP EMOU OTI PRAUS EIMI KAI TAPEINOS T  KARDIA KAI EUR SETE ANAPAUSIN TAIS PSUKHAIS UM‘N

[11,30] O GAR ZUGOS MOU KHR STOS KAI TO PHORTION MOU ELAPHRON ESTIN

[12,1] EN EKEIN‘ T‘ KAIR‘ EPOREUTH  O I SOUS TOIS SABBASIN DIA T‘N SPORIM‘N OI DE MATH TAI AUTOU EPEINASAN KAI  RXANTO TILLEIN STAKHUAS KAI ESTHIEIN

[12,2] OI DE PHARISAIOI IDONTES EIPAN AUT‘ IDOU OI MATH TAI SOU POIOUSIN O OUK EXESTIN POIEIN EN SABBAT‘

[12,3] O DE EIPEN AUTOIS OUK ANEGN‘TE TI EPOI SEN DAUID OTE EPEINASEN KAI OI MET AUTOU

[12,4] P‘S EIS LTHEN EIS TON OIKON TOU THEOU KAI TOUS ARTOUS T S PROTHESE‘S EPHAGON O OUK EXON  N AUT‘ PHAGEIN OUDE TOIS MET AUTOU EI M  TOIS IEREUSIN MONOIS

[12,5]   OUK ANEGN‘TE EN T‘ NOM‘ OTI TOIS SABBASIN OI IEREIS EN T‘ IER‘ TO SABBATON BEB LOUSIN KAI ANAITIOI EISIN

[12,6] LEG‘ DE UMIN OTI TOU IEROU MEIZON ESTIN ‘DE

[12,7] EI DE EGN‘KEITE TI ESTIN ELEOS THEL‘ KAI OU THUSIAN OUK AN KATEDIKASATE TOUS ANAITIOUS

[12,8] KURIOS GAR ESTIN TOU SABBATOU O UIOS TOU ANTHR‘POU

[12,9] KAI METABAS EKEITHEN  LTHEN EIS T N SUNAG‘G N AUT‘N

[12,10] KAI IDOU ANTHR‘POS KHEIRA EKH‘N X RAN KAI EP R‘T SAN AUTON LEGONTES EI EXESTIN TOIS SABBASIN THERAPEUSAI INA KAT GOR S‘SIN AUTOU

[12,11] O DE EIPEN AUTOIS TIS ESTAI EX UM‘N ANTHR‘POS OS EXEI PROBATON EN KAI EAN EMPES  TOUTO TOIS SABBASIN EIS BOTHUNON OUKHI KRAT SEI AUTO KAI EGEREI

[12,12] POS‘ OUN DIAPHEREI ANTHR‘POS PROBATOU ‘STE EXESTIN TOIS SABBASIN KAL‘S POIEIN

[12,13] TOTE LEGEI T‘ ANTHR‘P‘ EKTEINON SOU T N KHEIRA KAI EXETEINEN KAI APEKATESTATH  UGI S ‘S   ALL 

[12,14] EXELTHONTES DE OI PHARISAIOI SUMBOULION ELABON KAT AUTOU OP‘S AUTON APOLES‘SIN

[12,15] O DE I SOUS GNOUS ANEKH‘R SEN EKEITHEN KAI  KOLOUTH SAN AUT‘ [OKHLOI] POLLOI KAI ETHERAPEUSEN AUTOUS PANTAS

[12,16] KAI EPETIM SEN AUTOIS INA M  PHANERON AUTON POI S‘SIN

[12,17] INA PL R‘TH  TO R THEN DIA  SAIOU TOU PROPH TOU LEGONTOS

[12,18] IDOU O PAIS MOU ON  RETISA O AGAP TOS MOU EIS ON EUDOK SEN   PSUKH  MOU TH S‘ TO PNEUMA MOU EP AUTON KAI KRISIN TOIS ETHNESIN APAGGELEI

[12,19] OUK ERISEI OUDE KRAUGASEI OUDE AKOUSEI TIS EN TAIS PLATEIAIS T N PH‘N N AUTOU

[12,20] KALAMON SUNTETRIMMENON OU KATEAXEI KAI LINON TUPHOMENON OU SBESEI E‘S AN EKBAL  EIS NIKOS T N KRISIN

[12,21] KAI T‘ ONOMATI AUTOU ETHN  ELPIOUSIN

[12,22] TOTE PROS NEKHTH  AUT‘ DAIMONIZOMENOS TUPHLOS KAI K‘PHOS KAI ETHERAPEUSEN AUTON ‘STE TON K‘PHON LALEIN KAI BLEPEIN

[12,23] KAI EXISTANTO PANTES OI OKHLOI KAI ELEGON M TI OUTOS ESTIN O UIOS DAUID

[12,24] OI DE PHARISAIOI AKOUSANTES EIPON OUTOS OUK EKBALLEI TA DAIMONIA EI M  EN T‘ BEELZEBOUL ARKHONTI T‘N DAIMONI‘N

[12,25] EID‘S DE TAS ENTHUM SEIS AUT‘N EIPEN AUTOIS PASA BASILEIA MERISTHEISA KATH EAUT S ER MOUTAI KAI PASA POLIS   OIKIA MERISTHEISA KATH EAUT S OU STATH SETAI

[12,26] KAI EI O SATANAS TON SATANAN EKBALLEI EPH EAUTON EMERISTH  P‘S OUN STATH SETAI   BASILEIA AUTOU

[12,27] KAI EI EG‘ EN BEELZEBOUL EKBALL‘ TA DAIMONIA OI UIOI UM‘N EN TINI EKBALLOUSIN DIA TOUTO AUTOI KRITAI ESONTAI UM‘N

[12,28] EI DE EN PNEUMATI THEOU EG‘ EKBALL‘ TA DAIMONIA ARA EPHTHASEN EPH UMAS   BASILEIA TOU THEOU

[12,29]   P‘S DUNATAI TIS EISELTHEIN EIS T N OIKIAN TOU ISKHUROU KAI TA SKEU  AUTOU ARPASAI EAN M  PR‘TON D S  TON ISKHURON KAI TOTE T N OIKIAN AUTOU DIARPASEI

[12,30] O M  ‘N MET EMOU KAT EMOU ESTIN KAI O M  SUNAG‘N MET EMOU SKORPIZEI

[12,31] DIA TOUTO LEG‘ UMIN PASA AMARTIA KAI BLASPH MIA APHETH SETAI TOIS ANTHR‘POIS   DE TOU PNEUMATOS BLASPH MIA OUK APHETH SETAI

[12,32] KAI OS EAN EIP  LOGON KATA TOU UIOU TOU ANTHR‘POU APHETH SETAI AUT‘ OS D AN EIP  KATA TOU PNEUMATOS TOU AGIOU OUK APHETH SETAI AUT‘ OUTE EN TOUT‘ T‘ AI‘NI OUTE EN T‘ MELLONTI

[12,33]   POI SATE TO DENDRON KALON KAI TON KARPON AUTOU KALON   POI SATE TO DENDRON SAPRON KAI TON KARPON AUTOU SAPRON EK GAR TOU KARPOU TO DENDRON GIN‘SKETAI

[12,34] GENN MATA EKHIDN‘N P‘S DUNASTHE AGATHA LALEIN PON ROI ONTES EK GAR TOU PERISSEUMATOS T S KARDIAS TO STOMA LALEI

[12,35] O AGATHOS ANTHR‘POS EK TOU AGATHOU TH SAUROU EKBALLEI AGATHA KAI O PON ROS ANTHR‘POS EK TOU PON ROU TH SAUROU EKBALLEI PON RA

[12,36] LEG‘ DE UMIN OTI PAN R MA ARGON O LAL SOUSIN OI ANTHR‘POI APOD‘SOUSIN PERI AUTOU LOGON EN  MERA KRISE‘S

[12,37] EK GAR T‘N LOG‘N SOU DIKAI‘TH S  KAI EK T‘N LOG‘N SOU KATADIKASTH S 

[12,38] TOTE APEKRITH SAN AUT‘ TINES T‘N GRAMMATE‘N KAI PHARISAI‘N LEGONTES DIDASKALE THELOMEN APO SOU S MEION IDEIN

[12,39] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS GENEA PON RA KAI MOIKHALIS S MEION EPIZ TEI KAI S MEION OU DOTH SETAI AUT  EI M  TO S MEION I‘NA TOU PROPH TOU

[12,40] ‘SPER GAR  N I‘NAS EN T  KOILIA TOU K TOUS TREIS  MERAS KAI TREIS NUKTAS OUT‘S ESTAI O UIOS TOU ANTHR‘POU EN T  KARDIA T S G S TREIS  MERAS KAI TREIS NUKTAS

[12,41] ANDRES NINEUITAI ANAST SONTAI EN T  KRISEI META T S GENEAS TAUT S KAI KATAKRINOUSIN AUT N OTI METENO SAN EIS TO K RUGMA I‘NA KAI IDOU PLEION I‘NA ‘DE

[12,42] BASILISSA NOTOU EGERTH SETAI EN T  KRISEI META T S GENEAS TAUT S KAI KATAKRINEI AUT N OTI  LTHEN EK T‘N PERAT‘N T S G S AKOUSAI T N SOPHIAN SOLOM‘NOS KAI IDOU PLEION SOLOM‘NOS ‘DE

[12,43] OTAN DE TO AKATHARTON PNEUMA EXELTH  APO TOU ANTHR‘POU DIERKHETAI DI ANUDR‘N TOP‘N Z TOUN ANAPAUSIN KAI OUKH EURISKEI

[12,44] TOTE LEGEI EIS TON OIKON MOU EPISTREPS‘ OTHEN EX LTHON KAI ELTHON EURISKEI SKHOLAZONTA SESAR‘MENON KAI KEKOSM MENON

[12,45] TOTE POREUETAI KAI PARALAMBANEI METH EAUTOU EPTA ETERA PNEUMATA PON ROTERA EAUTOU KAI EISELTHONTA KATOIKEI EKEI KAI GINETAI TA ESKHATA TOU ANTHR‘POU EKEINOU KHEIRONA T‘N PR‘T‘N OUT‘S ESTAI KAI T  GENEA TAUT  T  PON RA

[12,46] ETI AUTOU LALOUNTOS TOIS OKHLOIS IDOU   M T R KAI OI ADELPHOI AUTOU EIST KEISAN EX‘ Z TOUNTES AUT‘ LAL SAI

[12,47] [EIPEN DE TIS AUT‘ IDOU   M T R SOU KAI OI ADELPHOI SOU EX‘ EST KASIN Z TOUNTES SOI LAL SAI]

[12,48] O DE APOKRITHEIS EIPEN T‘ LEGONTI AUT‘ TIS ESTIN   M T R MOU KAI TINES EISIN OI ADELPHOI MOU

[12,49] KAI EKTEINAS T N KHEIRA AUTOU EPI TOUS MATH TAS AUTOU EIPEN IDOU   M T R MOU KAI OI ADELPHOI MOU

[12,50] OSTIS GAR AN POI S  TO THEL MA TOU PATROS MOU TOU EN OURANOIS AUTOS MOU ADELPHOS KAI ADELPH  KAI M T R ESTIN

[13,1] EN T   MERA EKEIN  EXELTH‘N O I SOUS T S OIKIAS EKATH TO PARA T N THALASSAN

[13,2] KAI SUN KHTH SAN PROS AUTON OKHLOI POLLOI ‘STE AUTON EIS PLOION EMBANTA KATH STHAI KAI PAS O OKHLOS EPI TON AIGIALON EIST KEI

[13,3] KAI ELAL SEN AUTOIS POLLA EN PARABOLAIS LEG‘N IDOU EX LTHEN O SPEIR‘N TOU SPEIREIN

[13,4] KAI EN T‘ SPEIREIN AUTON A MEN EPESEN PARA T N ODON KAI ELTHONTA TA PETEINA KATEPHAGEN AUTA

[13,5] ALLA DE EPESEN EPI TA PETR‘D  OPOU OUK EIKHEN G N POLL N KAI EUTHE‘S EXANETEILEN DIA TO M  EKHEIN BATHOS G S

[13,6]  LIOU DE ANATEILANTOS EKAUMATISTH  KAI DIA TO M  EKHEIN RIZAN EX RANTH 

[13,7] ALLA DE EPESEN EPI TAS AKANTHAS KAI ANEB SAN AI AKANTHAI KAI EPNIXAN AUTA

[13,8] ALLA DE EPESEN EPI T N G N T N KAL N KAI EDIDOU KARPON O MEN EKATON O DE EX KONTA O DE TRIAKONTA

[13,9] O EKH‘N ‘TA AKOUET‘

[13,10] KAI PROSELTHONTES OI MATH TAI EIPAN AUT‘ DIA TI EN PARABOLAIS LALEIS AUTOIS

[13,11] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS OTI UMIN DEDOTAI GN‘NAI TA MUST RIA T S BASILEIAS T‘N OURAN‘N EKEINOIS DE OU DEDOTAI

[13,12] OSTIS GAR EKHEI DOTH SETAI AUT‘ KAI PERISSEUTH SETAI OSTIS DE OUK EKHEI KAI O EKHEI ARTH SETAI AP AUTOU

[13,13] DIA TOUTO EN PARABOLAIS AUTOIS LAL‘ OTI BLEPONTES OU BLEPOUSIN KAI AKOUONTES OUK AKOUOUSIN OUDE SUNIOUSIN

[13,14] KAI ANAPL ROUTAI AUTOIS   PROPH TEIA  SAIOU   LEGOUSA AKO  AKOUSETE KAI OU M  SUN TE KAI BLEPONTES BLEPSETE KAI OU M  ID TE

[13,15] EPAKHUNTH  GAR   KARDIA TOU LAOU TOUTOU KAI TOIS ‘SIN BARE‘S  KOUSAN KAI TOUS OPHTHALMOUS AUT‘N EKAMMUSAN M POTE ID‘SIN TOIS OPHTHALMOIS KAI TOIS ‘SIN AKOUS‘SIN KAI T  KARDIA SUN‘SIN KAI EPISTREPS‘SIN KAI IASOMAI AUTOUS

[13,16] UM‘N DE MAKARIOI OI OPHTHALMOI OTI BLEPOUSIN KAI TA ‘TA UM‘N OTI AKOUOUSIN

[13,17] AM N GAR LEG‘ UMIN OTI POLLOI PROPH TAI KAI DIKAIOI EPETHUM SAN IDEIN A BLEPETE KAI OUK EIDAN KAI AKOUSAI A AKOUETE KAI OUK  KOUSAN

[13,18] UMEIS OUN AKOUSATE T N PARABOL N TOU SPEIRANTOS

[13,19] PANTOS AKOUONTOS TON LOGON T S BASILEIAS KAI M  SUNIENTOS ERKHETAI O PON ROS KAI ARPAZEI TO ESPARMENON EN T  KARDIA AUTOU OUTOS ESTIN O PARA T N ODON SPAREIS

[13,20] O DE EPI TA PETR‘D  SPAREIS OUTOS ESTIN O TON LOGON AKOU‘N KAI EUTHUS META KHARAS LAMBAN‘N AUTON

[13,21] OUK EKHEI DE RIZAN EN EAUT‘ ALLA PROSKAIROS ESTIN GENOMEN S DE THLIPSE‘S   DI‘GMOU DIA TON LOGON EUTHUS SKANDALIZETAI

[13,22] O DE EIS TAS AKANTHAS SPAREIS OUTOS ESTIN O TON LOGON AKOU‘N KAI   MERIMNA TOU AI‘NOS KAI   APAT  TOU PLOUTOU SUMPNIGEI TON LOGON KAI AKARPOS GINETAI

[13,23] O DE EPI T N KAL N G N SPAREIS OUTOS ESTIN O TON LOGON AKOU‘N KAI SUNIEIS OS D  KARPOPHOREI KAI POIEI O MEN EKATON O DE EX KONTA O DE TRIAKONTA

[13,24] ALL N PARABOL N PARETH KEN AUTOIS LEG‘N ‘MOI‘TH    BASILEIA T‘N OURAN‘N ANTHR‘P‘ SPEIRANTI KALON SPERMA EN T‘ AGR‘ AUTOU

[13,25] EN DE T‘ KATHEUDEIN TOUS ANTHR‘POUS  LTHEN AUTOU O EKHTHROS KAI EPESPEIREN ZIZANIA ANA MESON TOU SITOU KAI AP LTHEN

[13,26] OTE DE EBLAST SEN O KHORTOS KAI KARPON EPOI SEN TOTE EPHAN  KAI TA ZIZANIA

[13,27] PROSELTHONTES DE OI DOULOI TOU OIKODESPOTOU EIPON AUT‘ KURIE OUKHI KALON SPERMA ESPEIRAS EN T‘ S‘ AGR‘ POTHEN OUN EKHEI ZIZANIA

[13,28] O DE EPH  AUTOIS EKHTHROS ANTHR‘POS TOUTO EPOI SEN OI DE DOULOI LEGOUSIN AUT‘ THELEIS OUN APELTHONTES SULLEX‘MEN AUTA

[13,29] O DE PH SIN OU M POTE SULLEGONTES TA ZIZANIA EKRIZ‘S TE AMA AUTOIS TON SITON

[13,30] APHETE SUNAUXANESTHAI AMPHOTERA E‘S TOU THERISMOU KAI EN KAIR‘ TOU THERISMOU ER‘ TOIS THERISTAIS SULLEXATE PR‘TON TA ZIZANIA KAI D SATE AUTA EIS DESMAS PROS TO KATAKAUSAI AUTA TON DE SITON SUNAGAGETE EIS T N APOTH K N MOU

[13,31] ALL N PARABOL N PARETH KEN AUTOIS LEG‘N OMOIA ESTIN   BASILEIA T‘N OURAN‘N KOKK‘ SINAPE‘S ON LAB‘N ANTHR‘POS ESPEIREN EN T‘ AGR‘ AUTOU

[13,32] O MIKROTERON MEN ESTIN PANT‘N T‘N SPERMAT‘N OTAN DE AUX TH  MEIZON T‘N LAKHAN‘N ESTIN KAI GINETAI DENDRON ‘STE ELTHEIN TA PETEINA TOU OURANOU KAI KATASK NOUN EN TOIS KLADOIS AUTOU

[13,33] ALL N PARABOL N ELAL SEN AUTOIS OMOIA ESTIN   BASILEIA T‘N OURAN‘N ZUM   N LABOUSA GUN  ENEKRUPSEN EIS ALEUROU SATA TRIA E‘S OU EZUM‘TH  OLON

[13,34] TAUTA PANTA ELAL SEN O I SOUS EN PARABOLAIS TOIS OKHLOIS KAI KH‘RIS PARABOL S OUDEN ELALEI AUTOIS

[13,35] OP‘S PL R‘TH  TO R THEN DIA TOU PROPH TOU LEGONTOS ANOIX‘ EN PARABOLAIS TO STOMA MOU EREUXOMAI KEKRUMMENA APO KATABOL S [KOSMOU]

[13,36] TOTE APHEIS TOUS OKHLOUS  LTHEN EIS T N OIKIAN KAI PROS LTHON AUT‘ OI MATH TAI AUTOU LEGONTES DIASAPH SON  MIN T N PARABOL N T‘N ZIZANI‘N TOU AGROU

[13,37] O DE APOKRITHEIS EIPEN O SPEIR‘N TO KALON SPERMA ESTIN O UIOS TOU ANTHR‘POU

[13,38] O DE AGROS ESTIN O KOSMOS TO DE KALON SPERMA OUTOI EISIN OI UIOI T S BASILEIAS TA DE ZIZANIA EISIN OI UIOI TOU PON ROU

[13,39] O DE EKHTHROS O SPEIRAS AUTA ESTIN O DIABOLOS O DE THERISMOS SUNTELEIA AI‘NOS ESTIN OI DE THERISTAI AGGELOI EISIN

[13,40] ‘SPER OUN SULLEGETAI TA ZIZANIA KAI PURI [KATA] KAIETAI OUT‘S ESTAI EN T  SUNTELEIA TOU AI‘NOS

[13,41] APOSTELEI O UIOS TOU ANTHR‘POU TOUS AGGELOUS AUTOU KAI SULLEXOUSIN EK T S BASILEIAS AUTOU PANTA TA SKANDALA KAI TOUS POIOUNTAS T N ANOMIAN

[13,42] KAI BALOUSIN AUTOUS EIS T N KAMINON TOU PUROS EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS T‘N ODONT‘N

[13,43] TOTE OI DIKAIOI EKLAMPSOUSIN ‘S O  LIOS EN T  BASILEIA TOU PATROS AUT‘N O EKH‘N ‘TA AKOUET‘

[13,44] OMOIA ESTIN   BASILEIA T‘N OURAN‘N TH SAUR‘ KEKRUMMEN‘ EN T‘ AGR‘ ON EUR‘N ANTHR‘POS EKRUPSEN KAI APO T S KHARAS AUTOU UPAGEI KAI P‘LEI PANTA OSA EKHEI KAI AGORAZEI TON AGRON EKEINON

[13,45] PALIN OMOIA ESTIN   BASILEIA T‘N OURAN‘N ANTHR‘P‘ EMPOR‘ Z TOUNTI KALOUS MARGARITAS

[13,46] EUR‘N DE ENA POLUTIMON MARGARIT N APELTH‘N PEPRAKEN PANTA OSA EIKHEN KAI  GORASEN AUTON

[13,47] PALIN OMOIA ESTIN   BASILEIA T‘N OURAN‘N SAG N  BL THEIS  EIS T N THALASSAN KAI EK PANTOS GENOUS SUNAGAGOUS 

[13,48]  N OTE EPL R‘TH  ANABIBASANTES EPI TON AIGIALON KAI KATHISANTES SUNELEXAN TA KALA EIS AGG  TA DE SAPRA EX‘ EBALON

[13,49] OUT‘S ESTAI EN T  SUNTELEIA TOU AI‘NOS EXELEUSONTAI OI AGGELOI KAI APHORIOUSIN TOUS PON ROUS EK MESOU T‘N DIKAI‘N

[13,50] KAI BALOUSIN AUTOUS EIS T N KAMINON TOU PUROS EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS T‘N ODONT‘N

[13,51] SUN KATE TAUTA PANTA LEGOUSIN AUT‘ NAI

[13,52] O DE EIPEN AUTOIS DIA TOUTO PAS GRAMMATEUS MATH TEUTHEIS T  BASILEIA T‘N OURAN‘N OMOIOS ESTIN ANTHR‘P‘ OIKODESPOT  OSTIS EKBALLEI EK TOU TH SAUROU AUTOU KAINA KAI PALAIA

[13,53] KAI EGENETO OTE ETELESEN O I SOUS TAS PARABOLAS TAUTAS MET REN EKEITHEN

[13,54] KAI ELTH‘N EIS T N PATRIDA AUTOU EDIDASKEN AUTOUS EN T  SUNAG‘G  AUT‘N ‘STE EKPL SSESTHAI AUTOUS KAI LEGEIN POTHEN TOUT‘   SOPHIA AUT  KAI AI DUNAMEIS

[13,55] OUKH OUTOS ESTIN O TOU TEKTONOS UIOS OUKH   M T R AUTOU LEGETAI MARIAM KAI OI ADELPHOI AUTOU IAK‘BOS KAI I‘S PH KAI SIM‘N KAI IOUDAS

[13,56] KAI AI ADELPHAI AUTOU OUKHI PASAI PROS  MAS EISIN POTHEN OUN TOUT‘ TAUTA PANTA

[13,57] KAI ESKANDALIZONTO EN AUT‘ O DE I SOUS EIPEN AUTOIS OUK ESTIN PROPH T S ATIMOS EI M  EN T  PATRIDI KAI EN T  OIKIA AUTOU

[13,58] KAI OUK EPOI SEN EKEI DUNAMEIS POLLAS DIA T N APISTIAN AUT‘N

[14,1] EN EKEIN‘ T‘ KAIR‘  KOUSEN  R‘D S O TETRAARKH S T N AKO N I SOU

[14,2] KAI EIPEN TOIS PAISIN AUTOU OUTOS ESTIN I‘ANN S O BAPTIST S AUTOS  GERTH  APO T‘N NEKR‘N KAI DIA TOUTO AI DUNAMEIS ENERGOUSIN EN AUT‘

[14,3] O GAR  R‘D S KRAT SAS TON I‘ANN N ED SEN [AUTON] KAI EN PHULAK  APETHETO DIA  R‘DIADA T N GUNAIKA PHILIPPOU TOU ADELPHOU AUTOU

[14,4] ELEGEN GAR O I‘ANN S AUT‘ OUK EXESTIN SOI EKHEIN AUT N

[14,5] KAI THEL‘N AUTON APOKTEINAI EPHOB TH  TON OKHLON OTI ‘S PROPH T N AUTON EIKHON

[14,6] GENESIOIS DE GENOMENOIS TOU  R‘DOU ‘RKH SATO   THUGAT R T S  R‘DIADOS EN T‘ MES‘ KAI  RESEN T‘  R‘D 

[14,7] OTHEN METH ORKOU ‘MOLOG SEN AUT  DOUNAI O EAN AIT S TAI

[14,8]   DE PROBIBASTHEISA UPO T S M TROS AUT S DOS MOI PH SIN ‘DE EPI PINAKI T N KEPHAL N I‘ANNOU TOU BAPTISTOU

[14,9] KAI LUP THEIS O BASILEUS DIA TOUS ORKOUS KAI TOUS SUNANAKEIMENOUS EKELEUSEN DOTH NAI

[14,10] KAI PEMPSAS APEKEPHALISEN [TON] I‘ANN N EN T  PHULAK 

[14,11] KAI  NEKHTH    KEPHAL  AUTOU EPI PINAKI KAI EDOTH  T‘ KORASI‘ KAI  NEGKEN T  M TRI AUT S

[14,12] KAI PROSELTHONTES OI MATH TAI AUTOU  RAN TO PT‘MA KAI ETHAPSAN AUTO[N] KAI ELTHONTES AP GGEILAN T‘ I SOU

[14,13] AKOUSAS DE O I SOUS ANEKH‘R SEN EKEITHEN EN PLOI‘ EIS ER MON TOPON KAT IDIAN KAI AKOUSANTES OI OKHLOI  KOLOUTH SAN AUT‘ PEZ  APO T‘N POLE‘N

[14,14] KAI EXELTH‘N EIDEN POLUN OKHLON KAI ESPLAGKHNISTH  EP AUTOIS KAI ETHERAPEUSEN TOUS ARR‘STOUS AUT‘N

[14,15] OPSIAS DE GENOMEN S PROS LTHON AUT‘ OI MATH TAI LEGONTES ER MOS ESTIN O TOPOS KAI   ‘RA  D  PAR LTHEN APOLUSON TOUS OKHLOUS INA APELTHONTES EIS TAS K‘MAS AGORAS‘SIN EAUTOIS BR‘MATA

[14,16] O DE [I SOUS] EIPEN AUTOIS OU KHREIAN EKHOUSIN APELTHEIN DOTE AUTOIS UMEIS PHAGEIN

[14,17] OI DE LEGOUSIN AUT‘ OUK EKHOMEN ‘DE EI M  PENTE ARTOUS KAI DUO IKHTHUAS

[14,18] O DE EIPEN PHERETE MOI ‘DE AUTOUS

[14,19] KAI KELEUSAS TOUS OKHLOUS ANAKLITH NAI EPI TOU KHORTOU LAB‘N TOUS PENTE ARTOUS KAI TOUS DUO IKHTHUAS ANABLEPSAS EIS TON OURANON EULOG SEN KAI KLASAS ED‘KEN TOIS MATH TAIS TOUS ARTOUS OI DE MATH TAI TOIS OKHLOIS

[14,20] KAI EPHAGON PANTES KAI EKHORTASTH SAN KAI  RAN TO PERISSEUON T‘N KLASMAT‘N D‘DEKA KOPHINOUS PL REIS

[14,21] OI DE ESTHIONTES  SAN ANDRES ‘SEI PENTAKISKHILIOI KH‘RIS GUNAIK‘N KAI PAIDI‘N

[14,22] KAI EUTHE‘S  NAGKASEN TOUS MATH TAS EMB NAI EIS TO PLOION KAI PROAGEIN AUTON EIS TO PERAN E‘S OU APOLUS  TOUS OKHLOUS

[14,23] KAI APOLUSAS TOUS OKHLOUS ANEB  EIS TO OROS KAT IDIAN PROSEUXASTHAI OPSIAS DE GENOMEN S MONOS  N EKEI

[14,24] TO DE PLOION  D  STADIOUS POLLOUS APO T S G S APEIKHEN BASANIZOMENON UPO T‘N KUMAT‘N  N GAR ENANTIOS O ANEMOS

[14,25] TETART  DE PHULAK  T S NUKTOS  LTHEN PROS AUTOUS PERIPAT‘N EPI T N THALASSAN

[14,26] OI DE MATH TAI IDONTES AUTON EPI T S THALASS S PERIPATOUNTA ETARAKHTH SAN LEGONTES OTI PHANTASMA ESTIN KAI APO TOU PHOBOU EKRAXAN

[14,27] EUTHUS DE ELAL SEN [O I SOUS] AUTOIS LEG‘N THARSEITE EG‘ EIMI M  PHOBEISTHE

[14,28] APOKRITHEIS DE AUT‘ O PETROS EIPEN KURIE EI SU EI KELEUSON ME ELTHEIN PROS SE EPI TA UDATA

[14,29] O DE EIPEN ELTHE KAI KATABAS APO TOU PLOIOU [O] PETROS PERIEPAT SEN EPI TA UDATA KAI  LTHEN PROS TON I SOUN

[14,30] BLEP‘N DE TON ANEMON [ISKHURON] EPHOB TH  KAI ARXAMENOS KATAPONTIZESTHAI EKRAXEN LEG‘N KURIE S‘SON ME

[14,31] EUTHE‘S DE O I SOUS EKTEINAS T N KHEIRA EPELABETO AUTOU KAI LEGEI AUT‘ OLIGOPISTE EIS TI EDISTASAS

[14,32] KAI ANABANT‘N AUT‘N EIS TO PLOION EKOPASEN O ANEMOS

[14,33] OI DE EN T‘ PLOI‘ PROSEKUN SAN AUT‘ LEGONTES AL TH‘S THEOU UIOS EI

[14,34] KAI DIAPERASANTES  LTHON EPI T N G N EIS GENN SARET

[14,35] KAI EPIGNONTES AUTON OI ANDRES TOU TOPOU EKEINOU APESTEILAN EIS OL N T N PERIKH‘RON EKEIN N KAI PROS NEGKAN AUT‘ PANTAS TOUS KAK‘S EKHONTAS

[14,36] KAI PAREKALOUN AUTON INA MONON APS‘NTAI TOU KRASPEDOU TOU IMATIOU AUTOU KAI OSOI  PSANTO DIES‘TH SAN

[15,1] TOTE PROSERKHONTAI T‘ I SOU APO IEROSOLUM‘N PHARISAIOI KAI GRAMMATEIS LEGONTES

[15,2] DIA TI OI MATH TAI SOU PARABAINOUSIN T N PARADOSIN T‘N PRESBUTER‘N OU GAR NIPTONTAI TAS KHEIRAS [AUT‘N] OTAN ARTON ESTHI‘SIN

[15,3] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS DIA TI KAI UMEIS PARABAINETE T N ENTOL N TOU THEOU DIA T N PARADOSIN UM‘N

[15,4] O GAR THEOS EIPEN TIMA TON PATERA KAI T N M TERA KAI O KAKOLOG‘N PATERA   M TERA THANAT‘ TELEUTAT‘

[15,5] UMEIS DE LEGETE OS AN EIP  T‘ PATRI   T  M TRI D‘RON O EAN EX EMOU ‘PHEL TH S

[15,6] OU M  TIM SEI TON PATERA AUTOU KAI  KUR‘SATE TON LOGON TOU THEOU DIA T N PARADOSIN UM‘N

[15,7] UPOKRITAI KAL‘S EPROPH TEUSEN PERI UM‘N  SAIAS LEG‘N

[15,8] O LAOS OUTOS TOIS KHEILESIN ME TIMA   DE KARDIA AUT‘N PORR‘ APEKHEI AP EMOU

[15,9] MAT N DE SEBONTAI ME DIDASKONTES DIDASKALIAS ENTALMATA ANTHR‘P‘N

[15,10] KAI PROSKALESAMENOS TON OKHLON EIPEN AUTOIS AKOUETE KAI SUNIETE

[15,11] OU TO EISERKHOMENON EIS TO STOMA KOINOI TON ANTHR‘PON ALLA TO EKPOREUOMENON EK TOU STOMATOS TOUTO KOINOI TON ANTHR‘PON

[15,12] TOTE PROSELTHONTES OI MATH TAI LEGOUSIN AUT‘ OIDAS OTI OI PHARISAIOI AKOUSANTES TON LOGON ESKANDALISTH SAN

[15,13] O DE APOKRITHEIS EIPEN PASA PHUTEIA  N OUK EPHUTEUSEN O PAT R MOU O OURANIOS EKRIZ‘TH SETAI

[15,14] APHETE AUTOUS TUPHLOI EISIN OD GOI [TUPHL‘N] TUPHLOS DE TUPHLON EAN OD G  AMPHOTEROI EIS BOTHUNON PESOUNTAI

[15,15] APOKRITHEIS DE O PETROS EIPEN AUT‘ PHRASON  MIN T N PARABOL N [TAUT N]

[15,16] O DE EIPEN AKM N KAI UMEIS ASUNETOI ESTE

[15,17] OU NOEITE OTI PAN TO EISPOREUOMENON EIS TO STOMA EIS T N KOILIAN KH‘REI KAI EIS APHEDR‘NA EKBALLETAI

[15,18] TA DE EKPOREUOMENA EK TOU STOMATOS EK T S KARDIAS EXERKHETAI KAKEINA KOINOI TON ANTHR‘PON

[15,19] EK GAR T S KARDIAS EXERKHONTAI DIALOGISMOI PON ROI PHONOI MOIKHEIAI PORNEIAI KLOPAI PSEUDOMARTURIAI BLASPH MIAI

[15,20] TAUTA ESTIN TA KOINOUNTA TON ANTHR‘PON TO DE ANIPTOIS KHERSIN PHAGEIN OU KOINOI TON ANTHR‘PON

[15,21] KAI EXELTH‘N EKEITHEN O I SOUS ANEKH‘R SEN EIS TA MER  TUROU KAI SID‘NOS

[15,22] KAI IDOU GUN  KHANANAIA APO T‘N ORI‘N EKEIN‘N EXELTHOUSA EKRAZEN LEGOUSA ELE SON ME KURIE UIOS DAUID   THUGAT R MOU KAK‘S DAIMONIZETAI

[15,23] O DE OUK APEKRITH  AUT  LOGON KAI PROSELTHONTES OI MATH TAI AUTOU  R‘TOUN AUTON LEGONTES APOLUSON AUT N OTI KRAZEI OPISTHEN  M‘N

[15,24] O DE APOKRITHEIS EIPEN OUK APESTAL N EI M  EIS TA PROBATA TA APOL‘LOTA OIKOU ISRA L

[15,25]   DE ELTHOUSA PROSEKUNEI AUT‘ LEGOUSA KURIE BO THEI MOI

[15,26] O DE APOKRITHEIS EIPEN OUK ESTIN KALON LABEIN TON ARTON T‘N TEKN‘N KAI BALEIN TOIS KUNARIOIS

[15,27]   DE EIPEN NAI KURIE KAI GAR TA KUNARIA ESTHIEI APO T‘N PSIKHI‘N T‘N PIPTONT‘N APO T S TRAPEZ S T‘N KURI‘N AUT‘N

[15,28] TOTE APOKRITHEIS O I SOUS EIPEN AUT  ‘ GUNAI MEGAL  SOU   PISTIS GEN TH T‘ SOI ‘S THELEIS KAI IATH    THUGAT R AUT S APO T S ‘RAS EKEIN S

[15,29] KAI METABAS EKEITHEN O I SOUS  LTHEN PARA T N THALASSAN T S GALILAIAS KAI ANABAS EIS TO OROS EKATH TO EKEI

[15,30] KAI PROS LTHON AUT‘ OKHLOI POLLOI EKHONTES METH EAUT‘N KH‘LOUS TUPHLOUS KULLOUS K‘PHOUS KAI ETEROUS POLLOUS KAI ERRIPSAN AUTOUS PARA TOUS PODAS AUTOU KAI ETHERAPEUSEN AUTOUS

[15,31] ‘STE TON OKHLON THAUMASAI BLEPONTAS K‘PHOUS LALOUNTAS KULLOUS UGIEIS KAI KH‘LOUS PERIPATOUNTAS KAI TUPHLOUS BLEPONTAS KAI EDOXASAN TON THEON ISRA L

[15,32] O DE I SOUS PROSKALESAMENOS TOUS MATH TAS AUTOU EIPEN SPLAGKHNIZOMAI EPI TON OKHLON OTI  D   MERAI TREIS PROSMENOUSIN MOI KAI OUK EKHOUSIN TI PHAG‘SIN KAI APOLUSAI AUTOUS N STEIS OU THEL‘ M POTE EKLUTH‘SIN EN T  OD‘

[15,33] KAI LEGOUSIN AUT‘ OI MATH TAI POTHEN  MIN EN ER MIA ARTOI TOSOUTOI ‘STE KHORTASAI OKHLON TOSOUTON

[15,34] KAI LEGEI AUTOIS O I SOUS POSOUS ARTOUS EKHETE OI DE EIPAN EPTA KAI OLIGA IKHTHUDIA

[15,35] KAI PARAGGEILAS T‘ OKHL‘ ANAPESEIN EPI T N G N

[15,36] ELABEN TOUS EPTA ARTOUS KAI TOUS IKHTHUAS KAI EUKHARIST SAS EKLASEN KAI EDIDOU TOIS MATH TAIS OI DE MATH TAI TOIS OKHLOIS

[15,37] KAI EPHAGON PANTES KAI EKHORTASTH SAN KAI TO PERISSEUON T‘N KLASMAT‘N  RAN EPTA SPURIDAS PL REIS

[15,38] OI DE ESTHIONTES  SAN TETRAKISKHILIOI ANDRES KH‘RIS GUNAIK‘N KAI PAIDI‘N

[15,39] KAI APOLUSAS TOUS OKHLOUS ENEB  EIS TO PLOION KAI  LTHEN EIS TA ORIA MAGADAN

[16,1] KAI PROSELTHONTES OI PHARISAIOI KAI SADDOUKAIOI PEIRAZONTES EP R‘T SAN AUTON S MEION EK TOU OURANOU EPIDEIXAI AUTOIS

[16,2] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS [OPSIAS GENOMEN S LEGETE EUDIA PURRAZEI GAR O OURANOS

[16,3] KAI PR‘I S MERON KHEIM‘N PURRAZEI GAR STUGNAZ‘N O OURANOS TO MEN PROS‘PON TOU OURANOU GIN‘SKETE DIAKRINEIN TA DE S MEIA T‘N KAIR‘N OU DUNASTHE]

[16,4] GENEA PON RA KAI MOIKHALIS S MEION EPIZ TEI KAI S MEION OU DOTH SETAI AUT  EI M  TO S MEION I‘NA KAI KATALIP‘N AUTOUS AP LTHEN

[16,5] KAI ELTHONTES OI MATH TAI EIS TO PERAN EPELATHONTO ARTOUS LABEIN

[16,6] O DE I SOUS EIPEN AUTOIS ORATE KAI PROSEKHETE APO T S ZUM S T‘N PHARISAI‘N KAI SADDOUKAI‘N

[16,7] OI DE DIELOGIZONTO EN EAUTOIS LEGONTES OTI ARTOUS OUK ELABOMEN

[16,8] GNOUS DE O I SOUS EIPEN TI DIALOGIZESTHE EN EAUTOIS OLIGOPISTOI OTI ARTOUS OUK EKHETE

[16,9] OUP‘ NOEITE OUDE MN MONEUETE TOUS PENTE ARTOUS T‘N PENTAKISKHILI‘N KAI POSOUS KOPHINOUS ELABETE

[16,10] OUDE TOUS EPTA ARTOUS T‘N TETRAKISKHILI‘N KAI POSAS SPURIDAS ELABETE

[16,11] P‘S OU NOEITE OTI OU PERI ART‘N EIPON UMIN PROSEKHETE DE APO T S ZUM S T‘N PHARISAI‘N KAI SADDOUKAI‘N

[16,12] TOTE SUN KAN OTI OUK EIPEN PROSEKHEIN APO T S ZUM S T‘N ART‘N ALLA APO T S DIDAKH S T‘N PHARISAI‘N KAI SADDOUKAI‘N

[16,13] ELTH‘N DE O I SOUS EIS TA MER  KAISAREIAS T S PHILIPPOU  R‘TA TOUS MATH TAS AUTOU LEG‘N TINA LEGOUSIN OI ANTHR‘POI EINAI TON UION TOU ANTHR‘POU

[16,14] OI DE EIPAN OI MEN I‘ANN N TON BAPTIST N ALLOI DE  LIAN ETEROI DE IEREMIAN   ENA T‘N PROPH T‘N

[16,15] LEGEI AUTOIS UMEIS DE TINA ME LEGETE EINAI

[16,16] APOKRITHEIS DE SIM‘N PETROS EIPEN SU EI O KHRISTOS O UIOS TOU THEOU TOU Z‘NTOS

[16,17] APOKRITHEIS DE O I SOUS EIPEN AUT‘ MAKARIOS EI SIM‘N BARI‘NA OTI SARX KAI AIMA OUK APEKALUPSEN SOI ALL O PAT R MOU O EN TOIS OURANOIS

[16,18] KAG‘ DE SOI LEG‘ OTI SU EI PETROS KAI EPI TAUT  T  PETRA OIKODOM S‘ MOU T N EKKL SIAN KAI PULAI ADOU OU KATISKHUSOUSIN AUT S

[16,19] D‘S‘ SOI TAS KLEIDAS T S BASILEIAS T‘N OURAN‘N KAI O EAN D S S EPI T S G S ESTAI DEDEMENON EN TOIS OURANOIS KAI O EAN LUS S EPI T S G S ESTAI LELUMENON EN TOIS OURANOIS

[16,20] TOTE DIESTEILATO TOIS MATH TAIS INA M DENI EIP‘SIN OTI AUTOS ESTIN O KHRISTOS

[16,21] APO TOTE  RXATO O I SOUS DEIKNUEIN TOIS MATH TAIS AUTOU OTI DEI AUTON EIS IEROSOLUMA APELTHEIN KAI POLLA PATHEIN APO T‘N PRESBUTER‘N KAI ARKHIERE‘N KAI GRAMMATE‘N KAI APOKTANTH NAI KAI T  TRIT   MERA EGERTH NAI

[16,22] KAI PROSLABOMENOS AUTON O PETROS  RXATO EPITIMAN AUT‘ LEG‘N ILE‘S SOI KURIE OU M  ESTAI SOI TOUTO

[16,23] O DE STRAPHEIS EIPEN T‘ PETR‘ UPAGE OPIS‘ MOU SATANA SKANDALON EI EMOU OTI OU PHRONEIS TA TOU THEOU ALLA TA T‘N ANTHR‘P‘N

[16,24] TOTE O I SOUS EIPEN TOIS MATH TAIS AUTOU EI TIS THELEI OPIS‘ MOU ELTHEIN APARN SASTH‘ EAUTON KAI ARAT‘ TON STAURON AUTOU KAI AKOLOUTHEIT‘ MOI

[16,25] OS GAR EAN THEL  T N PSUKH N AUTOU S‘SAI APOLESEI AUT N OS D AN APOLES  T N PSUKH N AUTOU ENEKEN EMOU EUR SEI AUT N

[16,26] TI GAR ‘PHEL TH SETAI ANTHR‘POS EAN TON KOSMON OLON KERD S  T N DE PSUKH N AUTOU Z MI‘TH    TI D‘SEI ANTHR‘POS ANTALLAGMA T S PSUKH S AUTOU

[16,27] MELLEI GAR O UIOS TOU ANTHR‘POU ERKHESTHAI EN T  DOX  TOU PATROS AUTOU META T‘N AGGEL‘N AUTOU KAI TOTE APOD‘SEI EKAST‘ KATA T N PRAXIN AUTOU

[16,28] AM N LEG‘ UMIN OTI EISIN TINES T‘N ‘DE EST‘T‘N OITINES OU M  GEUS‘NTAI THANATOU E‘S AN ID‘SIN TON UION TOU ANTHR‘POU ERKHOMENON EN T  BASILEIA AUTOU

[17,1] KAI METH  MERAS EX PARALAMBANEI O I SOUS TON PETRON KAI IAK‘BON KAI I‘ANN N TON ADELPHON AUTOU KAI ANAPHEREI AUTOUS EIS OROS UPS LON KAT IDIAN

[17,2] KAI METEMORPH‘TH  EMPROSTHEN AUT‘N KAI ELAMPSEN TO PROS‘PON AUTOU ‘S O  LIOS TA DE IMATIA AUTOU EGENETO LEUKA ‘S TO PH‘S

[17,3] KAI IDOU ‘PHTH  AUTOIS M‘US S KAI  LIAS SULLALOUNTES MET AUTOU

[17,4] APOKRITHEIS DE O PETROS EIPEN T‘ I SOU KURIE KALON ESTIN  MAS ‘DE EINAI EI THELEIS POI S‘ ‘DE TREIS SK NAS SOI MIAN KAI M‘USEI MIAN KAI  LIA MIAN

[17,5] ETI AUTOU LALOUNTOS IDOU NEPHEL  PH‘TEIN  EPESKIASEN AUTOUS KAI IDOU PH‘N  EK T S NEPHEL S LEGOUSA OUTOS ESTIN O UIOS MOU O AGAP TOS EN ‘ EUDOK SA AKOUETE AUTOU

[17,6] KAI AKOUSANTES OI MATH TAI EPESAN EPI PROS‘PON AUT‘N KAI EPHOB TH SAN SPHODRA

[17,7] KAI PROS LTHEN O I SOUS KAI APSAMENOS AUT‘N EIPEN EGERTH TE KAI M  PHOBEISTHE

[17,8] EPARANTES DE TOUS OPHTHALMOUS AUT‘N OUDENA EIDON EI M  AUTON I SOUN MONON

[17,9] KAI KATABAINONT‘N AUT‘N EK TOU OROUS ENETEILATO AUTOIS O I SOUS LEG‘N M DENI EIP TE TO ORAMA E‘S OU O UIOS TOU ANTHR‘POU EK NEKR‘N EGERTH 

[17,10] KAI EP R‘T SAN AUTON OI MATH TAI LEGONTES TI OUN OI GRAMMATEIS LEGOUSIN OTI  LIAN DEI ELTHEIN PR‘TON

[17,11] O DE APOKRITHEIS EIPEN  LIAS MEN ERKHETAI KAI APOKATAST SEI PANTA

[17,12] LEG‘ DE UMIN OTI  LIAS  D   LTHEN KAI OUK EPEGN‘SAN AUTON ALLA EPOI SAN EN AUT‘ OSA  THEL SAN OUT‘S KAI O UIOS TOU ANTHR‘POU MELLEI PASKHEIN UP AUT‘N

[17,13] TOTE SUN KAN OI MATH TAI OTI PERI I‘ANNOU TOU BAPTISTOU EIPEN AUTOIS

[17,14] KAI ELTHONT‘N PROS TON OKHLON PROS LTHEN AUT‘ ANTHR‘POS GONUPET‘N AUTON

[17,15] KAI LEG‘N KURIE ELE SON MOU TON UION OTI SEL NIAZETAI KAI KAK‘S PASKHEI POLLAKIS GAR PIPTEI EIS TO PUR KAI POLLAKIS EIS TO UD‘R

[17,16] KAI PROS NEGKA AUTON TOIS MATH TAIS SOU KAI OUK  DUN TH SAN AUTON THERAPEUSAI

[17,17] APOKRITHEIS DE O I SOUS EIPEN ‘ GENEA APISTOS KAI DIESTRAMMEN  E‘S POTE METH UM‘N ESOMAI E‘S POTE ANEXOMAI UM‘N PHERETE MOI AUTON ‘DE

[17,18] KAI EPETIM SEN AUT‘ O I SOUS KAI EX LTHEN AP AUTOU TO DAIMONION KAI ETHERAPEUTH  O PAIS APO T S ‘RAS EKEIN S

[17,19] TOTE PROSELTHONTES OI MATH TAI T‘ I SOU KAT IDIAN EIPON DIA TI  MEIS OUK  DUN TH MEN EKBALEIN AUTO

[17,20] O DE LEGEI AUTOIS DIA T N OLIGOPISTIAN UM‘N AM N GAR LEG‘ UMIN EAN EKH TE PISTIN ‘S KOKKON SINAPE‘S EREITE T‘ OREI TOUT‘ METABA ENTHEN EKEI KAI METAB SETAI KAI OUDEN ADUNAT SEI UMIN

[17,21]

[17,22] SUSTREPHOMEN‘N DE AUT‘N EN T  GALILAIA EIPEN AUTOIS O I SOUS MELLEI O UIOS TOU ANTHR‘POU PARADIDOSTHAI EIS KHEIRAS ANTHR‘P‘N

[17,23] KAI APOKTENOUSIN AUTON KAI T  TRIT   MERA EGERTH SETAI KAI ELUP TH SAN SPHODRA

[17,24] ELTHONT‘N DE AUT‘N EIS KAPHARNAOUM PROS LTHON OI TA DIDRAKHMA LAMBANONTES T‘ PETR‘ KAI EIPAN O DIDASKALOS UM‘N OU TELEI [TA] DIDRAKHMA

[17,25] LEGEI NAI KAI ELTHONTA EIS T N OIKIAN PROEPHTHASEN AUTON O I SOUS LEG‘N TI SOI DOKEI SIM‘N OI BASILEIS T S G S APO TIN‘N LAMBANOUSIN TEL    K NSON APO T‘N UI‘N AUT‘N   APO T‘N ALLOTRI‘N

[17,26] EIPONTOS DE APO T‘N ALLOTRI‘N EPH  AUT‘ O I SOUS ARA GE ELEUTHEROI EISIN OI UIOI

[17,27] INA DE M  SKANDALIS‘MEN AUTOUS POREUTHEIS EIS THALASSAN BALE AGKISTRON KAI TON ANABANTA PR‘TON IKHTHUN ARON KAI ANOIXAS TO STOMA AUTOU EUR SEIS STAT RA EKEINON LAB‘N DOS AUTOIS ANTI EMOU KAI SOU

[18,1] EN EKEIN  T  ‘RA PROS LTHON OI MATH TAI T‘ I SOU LEGONTES TIS ARA MEIZ‘N ESTIN EN T  BASILEIA T‘N OURAN‘N

[18,2] KAI PROSKALESAMENOS PAIDION EST SEN AUTO EN MES‘ AUT‘N

[18,3] KAI EIPEN AM N LEG‘ UMIN EAN M  STRAPH TE KAI GEN STHE ‘S TA PAIDIA OU M  EISELTH TE EIS T N BASILEIAN T‘N OURAN‘N

[18,4] OSTIS OUN TAPEIN‘SEI EAUTON ‘S TO PAIDION TOUTO OUTOS ESTIN O MEIZ‘N EN T  BASILEIA T‘N OURAN‘N

[18,5] KAI OS EAN DEX TAI EN PAIDION TOIOUTO EPI T‘ ONOMATI MOU EME DEKHETAI

[18,6] OS D AN SKANDALIS  ENA T‘N MIKR‘N TOUT‘N T‘N PISTEUONT‘N EIS EME SUMPHEREI AUT‘ INA KREMASTH  MULOS ONIKOS PERI TON TRAKH LON AUTOU KAI KATAPONTISTH  EN T‘ PELAGEI T S THALASS S

[18,7] OUAI T‘ KOSM‘ APO T‘N SKANDAL‘N ANAGK  GAR ELTHEIN TA SKANDALA PL N OUAI T‘ ANTHR‘P‘ DI OU TO SKANDALON ERKHETAI

[18,8] EI DE   KHEIR SOU   O POUS SOU SKANDALIZEI SE EKKOPSON AUTON KAI BALE APO SOU KALON SOI ESTIN EISELTHEIN EIS T N Z‘ N KULLON   KH‘LON   DUO KHEIRAS   DUO PODAS EKHONTA BL TH NAI EIS TO PUR TO AI‘NION

[18,9] KAI EI O OPHTHALMOS SOU SKANDALIZEI SE EXELE AUTON KAI BALE APO SOU KALON SOI ESTIN MONOPHTHALMON EIS T N Z‘ N EISELTHEIN   DUO OPHTHALMOUS EKHONTA BL TH NAI EIS T N GEENNAN TOU PUROS

[18,10] ORATE M  KATAPHRON S TE ENOS T‘N MIKR‘N TOUT‘N LEG‘ GAR UMIN OTI OI AGGELOI AUT‘N EN OURANOIS DIA PANTOS BLEPOUSI TO PROS‘PON TOU PATROS MOU TOU EN OURANOIS

[18,11]

[18,12] TI UMIN DOKEI EAN GEN TAI TINI ANTHR‘P‘ EKATON PROBATA KAI PLAN TH  EN EX AUT‘N OUKHI APH SEI TA ENEN KONTA ENNEA EPI TA OR  KAI POREUTHEIS Z TEI TO PLAN‘MENON

[18,13] KAI EAN GEN TAI EUREIN AUTO AM N LEG‘ UMIN OTI KHAIREI EP AUT‘ MALLON   EPI TOIS ENEN KONTA ENNEA TOIS M  PEPLAN MENOIS

[18,14] OUT‘S OUK ESTIN THEL MA EMPROSTHEN TOU PATROS UM‘N TOU EN OURANOIS INA APOL TAI EN T‘N MIKR‘N TOUT‘N

[18,15] EAN DE AMART S  [EIS SE] O ADELPHOS SOU UPAGE ELEGXON AUTON METAXU SOU KAI AUTOU MONOU EAN SOU AKOUS  EKERD SAS TON ADELPHON SOU

[18,16] EAN DE M  AKOUS  PARALABE META SOU ETI ENA   DUO INA EPI STOMATOS DUO MARTUR‘N   TRI‘N STATH  PAN R MA

[18,17] EAN DE PARAKOUS  AUT‘N EIPE T  EKKL SIA EAN DE KAI T S EKKL SIAS PARAKOUS  EST‘ SOI ‘SPER O ETHNIKOS KAI O TEL‘N S

[18,18] AM N LEG‘ UMIN OSA EAN D S TE EPI T S G S ESTAI DEDEMENA EN OURAN‘ KAI OSA EAN LUS TE EPI T S G S ESTAI LELUMENA EN OURAN‘

[18,19] PALIN [AM N] LEG‘ UMIN OTI EAN DUO SUMPH‘N S‘SIN EX UM‘N EPI T S G S PERI PANTOS PRAGMATOS OU EAN AIT S‘NTAI GEN SETAI AUTOIS PARA TOU PATROS MOU TOU EN OURANOIS

[18,20] OU GAR EISIN DUO   TREIS SUN GMENOI EIS TO EMON ONOMA EKEI EIMI EN MES‘ AUT‘N

[18,21] TOTE PROSELTH‘N O PETROS EIPEN AUT‘ KURIE POSAKIS AMART SEI EIS EME O ADELPHOS MOU KAI APH S‘ AUT‘ E‘S EPTAKIS

[18,22] LEGEI AUT‘ O I SOUS OU LEG‘ SOI E‘S EPTAKIS ALLA E‘S EBDOM KONTAKIS EPTA

[18,23] DIA TOUTO ‘MOI‘TH    BASILEIA T‘N OURAN‘N ANTHR‘P‘ BASILEI OS  THEL SEN SUNARAI LOGON META T‘N DOUL‘N AUTOU

[18,24] ARXAMENOU DE AUTOU SUNAIREIN PROS NEKHTH  AUT‘ EIS OPHEILET S MURI‘N TALANT‘N

[18,25] M  EKHONTOS DE AUTOU APODOUNAI EKELEUSEN AUTON O KURIOS PRATH NAI KAI T N GUNAIKA KAI TA TEKNA KAI PANTA OSA EKHEI KAI APODOTH NAI

[18,26] PES‘N OUN O DOULOS PROSEKUNEI AUT‘ LEG‘N MAKROTHUM SON EP EMOI KAI PANTA APOD‘S‘ SOI

[18,27] SPLAGKHNISTHEIS DE O KURIOS TOU DOULOU EKEINOU APELUSEN AUTON KAI TO DANEION APH KEN AUT‘

[18,28] EXELTH‘N DE O DOULOS EKEINOS EUREN ENA T‘N SUNDOUL‘N AUTOU OS ‘PHEILEN AUT‘ EKATON D NARIA KAI KRAT SAS AUTON EPNIGEN LEG‘N APODOS EI TI OPHEILEIS

[18,29] PES‘N OUN O SUNDOULOS AUTOU PAREKALEI AUTON LEG‘N MAKROTHUM SON EP EMOI KAI APOD‘S‘ SOI

[18,30] O DE OUK  THELEN ALLA APELTH‘N EBALEN AUTON EIS PHULAK N E‘S APOD‘ TO OPHEILOMENON

[18,31] IDONTES OUN OI SUNDOULOI AUTOU TA GENOMENA ELUP TH SAN SPHODRA KAI ELTHONTES DIESAPH SAN T‘ KURI‘ EAUT‘N PANTA TA GENOMENA

[18,32] TOTE PROSKALESAMENOS AUTON O KURIOS AUTOU LEGEI AUT‘ DOULE PON RE PASAN T N OPHEIL N EKEIN N APH KA SOI EPEI PAREKALESAS ME

[18,33] OUK EDEI KAI SE ELE SAI TON SUNDOULON SOU ‘S KAG‘ SE  LE SA

[18,34] KAI ORGISTHEIS O KURIOS AUTOU PARED‘KEN AUTON TOIS BASANISTAIS E‘S OU APOD‘ PAN TO OPHEILOMENON

[18,35] OUT‘S KAI O PAT R MOU O OURANIOS POI SEI UMIN EAN M  APH TE EKASTOS T‘ ADELPH‘ AUTOU APO T‘N KARDI‘N UM‘N

[19,1] KAI EGENETO OTE ETELESEN O I SOUS TOUS LOGOUS TOUTOUS MET REN APO T S GALILAIAS KAI  LTHEN EIS TA ORIA T S IOUDAIAS PERAN TOU IORDANOU

[19,2] KAI  KOLOUTH SAN AUT‘ OKHLOI POLLOI KAI ETHERAPEUSEN AUTOUS EKEI

[19,3] KAI PROS LTHON AUT‘ PHARISAIOI PEIRAZONTES AUTON KAI LEGONTES EI EXESTIN ANTHR‘P‘ APOLUSAI T N GUNAIKA AUTOU KATA PASAN AITIAN

[19,4] O DE APOKRITHEIS EIPEN OUK ANEGN‘TE OTI O KTISAS AP ARKH S ARSEN KAI TH LU EPOI SEN AUTOUS

[19,5] KAI EIPEN ENEKA TOUTOU KATALEIPSEI ANTHR‘POS TON PATERA KAI T N M TERA KAI KOLL TH SETAI T  GUNAIKI AUTOU KAI ESONTAI OI DUO EIS SARKA MIAN

[19,6] ‘STE OUKETI EISIN DUO ALLA SARX MIA O OUN O THEOS SUNEZEUXEN ANTHR‘POS M  KH‘RIZET‘

[19,7] LEGOUSIN AUT‘ TI OUN M‘US S ENETEILATO DOUNAI BIBLION APOSTASIOU KAI APOLUSAI [AUT N]

[19,8] LEGEI AUTOIS OTI M‘US S PROS T N SKL ROKARDIAN UM‘N EPETREPSEN UMIN APOLUSAI TAS GUNAIKAS UM‘N AP ARKH S DE OU GEGONEN OUT‘S

[19,9] LEG‘ DE UMIN OTI OS AN APOLUS  T N GUNAIKA AUTOU M  EPI PORNEIA KAI GAM S  ALL N MOIKHATAI

[19,10] LEGOUSIN AUT‘ OI MATH TAI [AUTOU] EI OUT‘S ESTIN   AITIA TOU ANTHR‘POU META T S GUNAIKOS OU SUMPHEREI GAM SAI

[19,11] O DE EIPEN AUTOIS OU PANTES KH‘ROUSIN TON LOGON [TOUTON] ALL OIS DEDOTAI

[19,12] EISIN GAR EUNOUKHOI OITINES EK KOILIAS M TROS EGENN TH SAN OUT‘S KAI EISIN EUNOUKHOI OITINES EUNOUKHISTH SAN UPO T‘N ANTHR‘P‘N KAI EISIN EUNOUKHOI OITINES EUNOUKHISAN EAUTOUS DIA T N BASILEIAN T‘N OURAN‘N O DUNAMENOS KH‘REIN KH‘REIT‘

[19,13] TOTE PROS NEKHTH SAN AUT‘ PAIDIA INA TAS KHEIRAS EPITH  AUTOIS KAI PROSEUX TAI OI DE MATH TAI EPETIM SAN AUTOIS

[19,14] O DE I SOUS EIPEN APHETE TA PAIDIA KAI M  K‘LUETE AUTA ELTHEIN PROS ME T‘N GAR TOIOUT‘N ESTIN   BASILEIA T‘N OURAN‘N

[19,15] KAI EPITHEIS TAS KHEIRAS AUTOIS EPOREUTH  EKEITHEN

[19,16] KAI IDOU EIS PROSELTH‘N AUT‘ EIPEN DIDASKALE TI AGATHON POI S‘ INA SKH‘ Z‘ N AI‘NION

[19,17] O DE EIPEN AUT‘ TI ME ER‘TAS PERI TOU AGATHOU EIS ESTIN O AGATHOS EI DE THELEIS EIS T N Z‘ N EISELTHEIN T R SON TAS ENTOLAS

[19,18] LEGEI AUT‘ POIAS O DE I SOUS EIPEN TO OU PHONEUSEIS OU MOIKHEUSEIS OU KLEPSEIS OU PSEUDOMARTUR SEIS

[19,19] TIMA TON PATERA KAI T N M TERA KAI AGAP SEIS TON PL SION SOU ‘S SEAUTON

[19,20] LEGEI AUT‘ O NEANISKOS PANTA TAUTA EPHULAXA TI ETI USTER‘

[19,21] EPH  AUT‘ O I SOUS EI THELEIS TELEIOS EINAI UPAGE P‘L SON SOU TA UPARKHONTA KAI DOS [TOIS] PT‘KHOIS KAI EXEIS TH SAURON EN OURANOIS KAI DEURO AKOLOUTHEI MOI

[19,22] AKOUSAS DE O NEANISKOS TON LOGON AP LTHEN LUPOUMENOS  N GAR EKH‘N KT MATA POLLA

[19,23] O DE I SOUS EIPEN TOIS MATH TAIS AUTOU AM N LEG‘ UMIN OTI PLOUSIOS DUSKOL‘S EISELEUSETAI EIS T N BASILEIAN T‘N OURAN‘N

[19,24] PALIN DE LEG‘ UMIN EUKOP‘TERON ESTIN KAM LON DIA TRUP MATOS RAPHIDOS DIELTHEIN   PLOUSION EISELTHEIN EIS T N BASILEIAN TOU THEOU

[19,25] AKOUSANTES DE OI MATH TAI EXEPL SSONTO SPHODRA LEGONTES TIS ARA DUNATAI S‘TH NAI

[19,26] EMBLEPSAS DE O I SOUS EIPEN AUTOIS PARA ANTHR‘POIS TOUTO ADUNATON ESTIN PARA DE THE‘ PANTA DUNATA

[19,27] TOTE APOKRITHEIS O PETROS EIPEN AUT‘ IDOU  MEIS APH KAMEN PANTA KAI  KOLOUTH SAMEN SOI TI ARA ESTAI  MIN

[19,28] O DE I SOUS EIPEN AUTOIS AM N LEG‘ UMIN OTI UMEIS OI AKOLOUTH SANTES MOI EN T  PALIGGENESIA OTAN KATHIS  O UIOS TOU ANTHR‘POU EPI THRONOU DOX S AUTOU KATH SESTHE KAI UMEIS EPI D‘DEKA THRONOUS KRINONTES TAS D‘DEKA PHULAS TOU ISRA L

[19,29] KAI PAS OSTIS APH KEN OIKIAS   ADELPHOUS   ADELPHAS   PATERA   M TERA   TEKNA   AGROUS ENEKEN TOU ONOMATOS MOU EKATONTAPLASIONA L MPSETAI KAI Z‘ N AI‘NION KL RONOM SEI

[19,30] POLLOI DE ESONTAI PR‘TOI ESKHATOI KAI ESKHATOI PR‘TOI

[20,1] OMOIA GAR ESTIN   BASILEIA T‘N OURAN‘N ANTHR‘P‘ OIKODESPOT  OSTIS EX LTHEN AMA PR‘I MISTH‘SASTHAI ERGATAS EIS TON AMPEL‘NA AUTOU

[20,2] SUMPH‘N SAS DE META T‘N ERGAT‘N EK D NARIOU T N  MERAN APESTEILEN AUTOUS EIS TON AMPEL‘NA AUTOU

[20,3] KAI EXELTH‘N PERI TRIT N ‘RAN EIDEN ALLOUS EST‘TAS EN T  AGORA ARGOUS

[20,4] KAI EKEINOIS EIPEN UPAGETE KAI UMEIS EIS TON AMPEL‘NA KAI O EAN   DIKAION D‘S‘ UMIN

[20,5] OI DE AP LTHON PALIN [DE] EXELTH‘N PERI EKT N KAI ENAT N ‘RAN EPOI SEN ‘SAUT‘S

[20,6] PERI DE T N ENDEKAT N EXELTH‘N EUREN ALLOUS EST‘TAS KAI LEGEI AUTOIS TI ‘DE EST KATE OL N T N  MERAN ARGOI

[20,7] LEGOUSIN AUT‘ OTI OUDEIS  MAS EMISTH‘SATO LEGEI AUTOIS UPAGETE KAI UMEIS EIS TON AMPEL‘NA

[20,8] OPSIAS DE GENOMEN S LEGEI O KURIOS TOU AMPEL‘NOS T‘ EPITROP‘ AUTOU KALESON TOUS ERGATAS KAI APODOS AUTOIS TON MISTHON ARXAMENOS APO T‘N ESKHAT‘N E‘S T‘N PR‘T‘N

[20,9] KAI ELTHONTES OI PERI T N ENDEKAT N ‘RAN ELABON ANA D NARION

[20,10] KAI ELTHONTES OI PR‘TOI ENOMISAN OTI PLEION L MPSONTAI KAI ELABON [TO] ANA D NARION KAI AUTOI

[20,11] LABONTES DE EGOGGUZON KATA TOU OIKODESPOTOU

[20,12] LEGONTES OUTOI OI ESKHATOI MIAN ‘RAN EPOI SAN KAI ISOUS  MIN AUTOUS EPOI SAS TOIS BASTASASI TO BAROS T S  MERAS KAI TON KAUS‘NA

[20,13] O DE APOKRITHEIS ENI AUT‘N EIPEN ETAIRE OUK ADIK‘ SE OUKHI D NARIOU SUNEPH‘N SAS MOI

[20,14] ARON TO SON KAI UPAGE THEL‘ DE TOUT‘ T‘ ESKHAT‘ DOUNAI ‘S KAI SOI

[20,15] [ ] OUK EXESTIN MOI O THEL‘ POI SAI EN TOIS EMOIS   O OPHTHALMOS SOU PON ROS ESTIN OTI EG‘ AGATHOS EIMI

[20,16] OUT‘S ESONTAI OI ESKHATOI PR‘TOI KAI OI PR‘TOI ESKHATOI

[20,17] KAI ANABAIN‘N O I SOUS EIS IEROSOLUMA PARELABEN TOUS D‘DEKA [MATH TAS] KAT IDIAN KAI EN T  OD‘ EIPEN AUTOIS

[20,18] IDOU ANABAINOMEN EIS IEROSOLUMA KAI O UIOS TOU ANTHR‘POU PARADOTH SETAI TOIS ARKHIEREUSIN KAI GRAMMATEUSIN KAI KATAKRINOUSIN AUTON THANAT‘

[20,19] KAI PARAD‘SOUSIN AUTON TOIS ETHNESIN EIS TO EMPAIXAI KAI MASTIG‘SAI KAI STAUR‘SAI KAI T  TRIT   MERA EGERTH SETAI

[20,20] TOTE PROS LTHEN AUT‘   M T R T‘N UI‘N ZEBEDAIOU META T‘N UI‘N AUT S PROSKUNOUSA KAI AITOUSA TI AP AUTOU

[20,21] O DE EIPEN AUT  TI THELEIS LEGEI AUT‘ EIPE INA KATHIS‘SIN OUTOI OI DUO UIOI MOU EIS EK DEXI‘N SOU KAI EIS EX EU‘NUM‘N SOU EN T  BASILEIA SOU

[20,22] APOKRITHEIS DE O I SOUS EIPEN OUK OIDATE TI AITEISTHE DUNASTHE PIEIN TO POT RION O EG‘ MELL‘ PINEIN LEGOUSIN AUT‘ DUNAMETHA

[20,23] LEGEI AUTOIS TO MEN POT RION MOU PIESTHE TO DE KATHISAI EK DEXI‘N MOU KAI EX EU‘NUM‘N OUK ESTIN EMON [TOUTO] DOUNAI ALL OIS  TOIMASTAI UPO TOU PATROS MOU

[20,24] KAI AKOUSANTES OI DEKA  GANAKT SAN PERI T‘N DUO ADELPH‘N

[20,25] O DE I SOUS PROSKALESAMENOS AUTOUS EIPEN OIDATE OTI OI ARKHONTES T‘N ETHN‘N KATAKURIEUOUSIN AUT‘N KAI OI MEGALOI KATEXOUSIAZOUSIN AUT‘N

[20,26] OUKH OUT‘S ESTAI EN UMIN ALL OS EAN THEL  EN UMIN MEGAS GENESTHAI ESTAI UM‘N DIAKONOS

[20,27] KAI OS AN THEL  EN UMIN EINAI PR‘TOS ESTAI UM‘N DOULOS

[20,28] ‘SPER O UIOS TOU ANTHR‘POU OUK  LTHEN DIAKON TH NAI ALLA DIAKON SAI KAI DOUNAI T N PSUKH N AUTOU LUTRON ANTI POLL‘N

[20,29] KAI EKPOREUOMEN‘N AUT‘N APO IERIKH‘  KOLOUTH SEN AUT‘ OKHLOS POLUS

[20,30] KAI IDOU DUO TUPHLOI KATH MENOI PARA T N ODON AKOUSANTES OTI I SOUS PARAGEI EKRAXAN LEGONTES ELE SON  MAS [KURIE] UIOS DAUID

[20,31] O DE OKHLOS EPETIM SEN AUTOIS INA SI‘P S‘SIN OI DE MEIZON EKRAXAN LEGONTES ELE SON  MAS KURIE UIOS DAUID

[20,32] KAI STAS O I SOUS EPH‘N SEN AUTOUS KAI EIPEN TI THELETE POI S‘ UMIN

[20,33] LEGOUSIN AUT‘ KURIE INA ANOIG‘SIN OI OPHTHALMOI  M‘N

[20,34] SPLAGKHNISTHEIS DE O I SOUS  PSATO T‘N OMMAT‘N AUT‘N KAI EUTHE‘S ANEBLEPSAN KAI  KOLOUTH SAN AUT‘

[21,1] KAI OTE  GGISAN EIS IEROSOLUMA KAI  LTHON EIS B THPHAG  EIS TO OROS T‘N ELAI‘N TOTE I SOUS APESTEILEN DUO MATH TAS

[21,2] LEG‘N AUTOIS POREUESTHE EIS T N K‘M N T N KATENANTI UM‘N KAI EUTHE‘S EUR SETE ONON DEDEMEN N KAI P‘LON MET AUT S LUSANTES AGAGETE MOI

[21,3] KAI EAN TIS UMIN EIP  TI EREITE OTI O KURIOS AUT‘N KHREIAN EKHEI EUTHUS DE APOSTELEI AUTOUS

[21,4] TOUTO DE GEGONEN INA PL R‘TH  TO R THEN DIA TOU PROPH TOU LEGONTOS

[21,5] EIPATE T  THUGATRI SI‘N IDOU O BASILEUS SOU ERKHETAI SOI PRAUS KAI EPIBEB K‘S EPI ONON KAI EPI P‘LON UION UPOZUGIOU

[21,6] POREUTHENTES DE OI MATH TAI KAI POI SANTES KATH‘S SUNETAXEN AUTOIS O I SOUS

[21,7]  GAGON T N ONON KAI TON P‘LON KAI EPETH KAN EP AUT‘N TA IMATIA KAI EPEKATHISEN EPAN‘ AUT‘N

[21,8] O DE PLEISTOS OKHLOS ESTR‘SAN EAUT‘N TA IMATIA EN T  OD‘ ALLOI DE EKOPTON KLADOUS APO T‘N DENDR‘N KAI ESTR‘NNUON EN T  OD‘

[21,9] OI DE OKHLOI OI PROAGONTES AUTON KAI OI AKOLOUTHOUNTES EKRAZON LEGONTES ‘SANNA T‘ UI‘ DAUID EULOG MENOS O ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU ‘SANNA EN TOIS UPSISTOIS

[21,10] KAI EISELTHONTOS AUTOU EIS IEROSOLUMA ESEISTH  PASA   POLIS LEGOUSA TIS ESTIN OUTOS

[21,11] OI DE OKHLOI ELEGON OUTOS ESTIN O PROPH T S I SOUS O APO NAZARETH T S GALILAIAS

[21,12] KAI EIS LTHEN I SOUS EIS TO IERON KAI EXEBALEN PANTAS TOUS P‘LOUNTAS KAI AGORAZONTAS EN T‘ IER‘ KAI TAS TRAPEZAS T‘N KOLLUBIST‘N KATESTREPSEN KAI TAS KATHEDRAS T‘N P‘LOUNT‘N TAS PERISTERAS

[21,13] KAI LEGEI AUTOIS GEGRAPTAI O OIKOS MOU OIKOS PROSEUKH S KL TH SETAI UMEIS DE AUTON POIEITE SP LAION L ST‘N

[21,14] KAI PROS LTHON AUT‘ TUPHLOI KAI KH‘LOI EN T‘ IER‘ KAI ETHERAPEUSEN AUTOUS

[21,15] IDONTES DE OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS TA THAUMASIA A EPOI SEN KAI TOUS PAIDAS TOUS KRAZONTAS EN T‘ IER‘ KAI LEGONTAS ‘SANNA T‘ UI‘ DAUID  GANAKT SAN

[21,16] KAI EIPAN AUT‘ AKOUEIS TI OUTOI LEGOUSIN O DE I SOUS LEGEI AUTOIS NAI OUDEPOTE ANEGN‘TE OTI EK STOMATOS N PI‘N KAI TH LAZONT‘N KAT RTIS‘ AINON

[21,17] KAI KATALIP‘N AUTOUS EX LTHEN EX‘ T S POLE‘S EIS B THANIAN KAI  ULISTH  EKEI

[21,18] PR‘I DE EPANAG‘N EIS T N POLIN EPEINASEN

[21,19] KAI ID‘N SUK N MIAN EPI T S ODOU  LTHEN EP AUT N KAI OUDEN EUREN EN AUT  EI M  PHULLA MONON KAI LEGEI AUT  M KETI EK SOU KARPOS GEN TAI EIS TON AI‘NA KAI EX RANTH  PARAKHR MA   SUK 

[21,20] KAI IDONTES OI MATH TAI ETHAUMASAN LEGONTES P‘S PARAKHR MA EX RANTH    SUK 

[21,21] APOKRITHEIS DE O I SOUS EIPEN AUTOIS AM N LEG‘ UMIN EAN EKH TE PISTIN KAI M  DIAKRITH TE OU MONON TO T S SUK S POI SETE ALLA KAN T‘ OREI TOUT‘ EIP TE ARTH TI KAI BL TH TI EIS T N THALASSAN GEN SETAI

[21,22] KAI PANTA OSA AN AIT S TE EN T  PROSEUKH  PISTEUONTES L MPSESTHE

[21,23] KAI ELTHONTOS AUTOU EIS TO IERON PROS LTHON AUT‘ DIDASKONTI OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI TOU LAOU LEGONTES EN POIA EXOUSIA TAUTA POIEIS KAI TIS SOI ED‘KEN T N EXOUSIAN TAUT N

[21,24] APOKRITHEIS DE O I SOUS EIPEN AUTOIS ER‘T S‘ UMAS KAG‘ LOGON ENA ON EAN EIP TE MOI KAG‘ UMIN ER‘ EN POIA EXOUSIA TAUTA POI‘

[21,25] TO BAPTISMA TO I‘ANNOU POTHEN  N EX OURANOU   EX ANTHR‘P‘N OI DE DIELOGIZONTO EN EAUTOIS LEGONTES EAN EIP‘MEN EX OURANOU EREI  MIN DIA TI OUN OUK EPISTEUSATE AUT‘

[21,26] EAN DE EIP‘MEN EX ANTHR‘P‘N PHOBOUMETHA TON OKHLON PANTES GAR ‘S PROPH T N EKHOUSIN TON I‘ANN N

[21,27] KAI APOKRITHENTES T‘ I SOU EIPAN OUK OIDAMEN EPH  AUTOIS KAI AUTOS OUDE EG‘ LEG‘ UMIN EN POIA EXOUSIA TAUTA POI‘

[21,28] TI DE UMIN DOKEI ANTHR‘POS EIKHEN TEKNA DUO KAI PROSELTH‘N T‘ PR‘T‘ EIPEN TEKNON UPAGE S MERON ERGAZOU EN T‘ AMPEL‘NI

[21,29] O DE APOKRITHEIS EIPEN OU THEL‘ USTERON DE METAMEL THEIS AP LTHEN

[21,30] PROSELTH‘N DE T‘ ETER‘ EIPEN ‘SAUT‘S O DE APOKRITHEIS EIPEN EG‘ KURIE KAI OUK AP LTHEN

[21,31] TIS EK T‘N DUO EPOI SEN TO THEL MA TOU PATROS LEGOUSIN O PR‘TOS LEGEI AUTOIS O I SOUS AM N LEG‘ UMIN OTI OI TEL‘NAI KAI AI PORNAI PROAGOUSIN UMAS EIS T N BASILEIAN TOU THEOU

[21,32]  LTHEN GAR I‘ANN S PROS UMAS EN OD‘ DIKAIOSUN S KAI OUK EPISTEUSATE AUT‘ OI DE TEL‘NAI KAI AI PORNAI EPISTEUSAN AUT‘ UMEIS DE IDONTES OUDE METEMEL TH TE USTERON TOU PISTEUSAI AUT‘

[21,33] ALL N PARABOL N AKOUSATE ANTHR‘POS  N OIKODESPOT S OSTIS EPHUTEUSEN AMPEL‘NA KAI PHRAGMON AUT‘ PERIETH KEN KAI ‘RUXEN EN AUT‘ L NON KAI ‘KODOM SEN PURGON KAI EXEDETO AUTON GE‘RGOIS KAI APED M SEN

[21,34] OTE DE  GGISEN O KAIROS T‘N KARP‘N APESTEILEN TOUS DOULOUS AUTOU PROS TOUS GE‘RGOUS LABEIN TOUS KARPOUS AUTOU

[21,35] KAI LABONTES OI GE‘RGOI TOUS DOULOUS AUTOU ON MEN EDEIRAN ON DE APEKTEINAN ON DE ELITHOBOL SAN

[21,36] PALIN APESTEILEN ALLOUS DOULOUS PLEIONAS T‘N PR‘T‘N KAI EPOI SAN AUTOIS ‘SAUT‘S

[21,37] USTERON DE APESTEILEN PROS AUTOUS TON UION AUTOU LEG‘N ENTRAP SONTAI TON UION MOU

[21,38] OI DE GE‘RGOI IDONTES TON UION EIPON EN EAUTOIS OUTOS ESTIN O KL RONOMOS DEUTE APOKTEIN‘MEN AUTON KAI SKH‘MEN T N KL RONOMIAN AUTOU

[21,39] KAI LABONTES AUTON EXEBALON EX‘ TOU AMPEL‘NOS KAI APEKTEINAN

[21,40] OTAN OUN ELTH  O KURIOS TOU AMPEL‘NOS TI POI SEI TOIS GE‘RGOIS EKEINOIS

[21,41] LEGOUSIN AUT‘ KAKOUS KAK‘S APOLESEI AUTOUS KAI TON AMPEL‘NA EKD‘SETAI ALLOIS GE‘RGOIS OITINES APOD‘SOUSIN AUT‘ TOUS KARPOUS EN TOIS KAIROIS AUT‘N

[21,42] LEGEI AUTOIS O I SOUS OUDEPOTE ANEGN‘TE EN TAIS GRAPHAIS LITHON ON APEDOKIMASAN OI OIKODOMOUNTES OUTOS EGEN TH  EIS KEPHAL N G‘NIAS PARA KURIOU EGENETO AUT  KAI ESTIN THAUMAST  EN OPHTHALMOIS  M‘N

[21,43] DIA TOUTO LEG‘ UMIN OTI ARTH SETAI APH UM‘N   BASILEIA TOU THEOU KAI DOTH SETAI ETHNEI POIOUNTI TOUS KARPOUS AUT S

[21,44] [KAI O PES‘N EPI TON LITHON TOUTON SUNTHLASTH SETAI EPH ON D AN PES  LIKM SEI AUTON]

[21,45] KAI AKOUSANTES OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI TAS PARABOLAS AUTOU EGN‘SAN OTI PERI AUT‘N LEGEI

[21,46] KAI Z TOUNTES AUTON KRAT SAI EPHOB TH SAN TOUS OKHLOUS EPEI EIS PROPH T N AUTON EIKHON

[22,1] KAI APOKRITHEIS O I SOUS PALIN EIPEN EN PARABOLAIS AUTOIS LEG‘N

[22,2] ‘MOI‘TH    BASILEIA T‘N OURAN‘N ANTHR‘P‘ BASILEI OSTIS EPOI SEN GAMOUS T‘ UI‘ AUTOU

[22,3] KAI APESTEILEN TOUS DOULOUS AUTOU KALESAI TOUS KEKL MENOUS EIS TOUS GAMOUS KAI OUK  THELON ELTHEIN

[22,4] PALIN APESTEILEN ALLOUS DOULOUS LEG‘N EIPATE TOIS KEKL MENOIS IDOU TO ARISTON MOU  TOIMAKA OI TAUROI MOU KAI TA SITISTA TETHUMENA KAI PANTA ETOIMA DEUTE EIS TOUS GAMOUS

[22,5] OI DE AMEL SANTES AP LTHON OS MEN EIS TON IDION AGRON OS DE EPI T N EMPORIAN AUTOU

[22,6] OI DE LOIPOI KRAT SANTES TOUS DOULOUS AUTOU UBRISAN KAI APEKTEINAN

[22,7] O DE BASILEUS ‘RGISTH  KAI PEMPSAS TA STRATEUMATA AUTOU AP‘LESEN TOUS PHONEIS EKEINOUS KAI T N POLIN AUT‘N ENEPR SEN

[22,8] TOTE LEGEI TOIS DOULOIS AUTOU O MEN GAMOS ETOIMOS ESTIN OI DE KEKL MENOI OUK  SAN AXIOI

[22,9] POREUESTHE OUN EPI TAS DIEXODOUS T‘N OD‘N KAI OSOUS EAN EUR TE KALESATE EIS TOUS GAMOUS

[22,10] KAI EXELTHONTES OI DOULOI EKEINOI EIS TAS ODOUS SUN GAGON PANTAS OUS EURON PON ROUS TE KAI AGATHOUS KAI EPL STH  O GAMOS ANAKEIMEN‘N

[22,11] EISELTH‘N DE O BASILEUS THEASASTHAI TOUS ANAKEIMENOUS EIDEN EKEI ANTHR‘PON OUK ENDEDUMENON ENDUMA GAMOU

[22,12] KAI LEGEI AUT‘ ETAIRE P‘S EIS LTHES ‘DE M  EKH‘N ENDUMA GAMOU O DE EPHIM‘TH 

[22,13] TOTE O BASILEUS EIPEN TOIS DIAKONOIS D SANTES AUTOU PODAS KAI KHEIRAS EKBALETE AUTON EIS TO SKOTOS TO EX‘TERON EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS T‘N ODONT‘N

[22,14] POLLOI GAR EISIN KL TOI OLIGOI DE EKLEKTOI

[22,15] TOTE POREUTHENTES OI PHARISAIOI SUMBOULION ELABON OP‘S AUTON PAGIDEUS‘SIN EN LOG‘

[22,16] KAI APOSTELLOUSIN AUT‘ TOUS MATH TAS AUT‘N META T‘N  R‘DIAN‘N LEGONTES DIDASKALE OIDAMEN OTI AL TH S EI KAI T N ODON TOU THEOU EN AL THEIA DIDASKEIS KAI OU MELEI SOI PERI OUDENOS OU GAR BLEPEIS EIS PROS‘PON ANTHR‘P‘N

[22,17] EIPE OUN  MIN TI SOI DOKEI EXESTIN DOUNAI K NSON KAISARI   OU

[22,18] GNOUS DE O I SOUS T N PON RIAN AUT‘N EIPEN TI ME PEIRAZETE UPOKRITAI

[22,19] EPIDEIXATE MOI TO NOMISMA TOU K NSOU OI DE PROS NEGKAN AUT‘ D NARION

[22,20] KAI LEGEI AUTOIS TINOS   EIK‘N AUT  KAI   EPIGRAPH 

[22,21] LEGOUSIN AUT‘ KAISAROS TOTE LEGEI AUTOIS APODOTE OUN TA KAISAROS KAISARI KAI TA TOU THEOU T‘ THE‘

[22,22] KAI AKOUSANTES ETHAUMASAN KAI APHENTES AUTON AP LTHAN

[22,23] EN EKEIN  T   MERA PROS LTHON AUT‘ SADDOUKAIOI LEGONTES M  EINAI ANASTASIN KAI EP R‘T SAN AUTON

[22,24] LEGONTES DIDASKALE M‘US S EIPEN EAN TIS APOTHAN  M  EKH‘N TEKNA EPIGAMBREUSEI O ADELPHOS AUTOU T N GUNAIKA AUTOU KAI ANAST SEI SPERMA T‘ ADELPH‘ AUTOU

[22,25]  SAN DE PAR  MIN EPTA ADELPHOI KAI O PR‘TOS G MAS ETELEUT SEN KAI M  EKH‘N SPERMA APH KEN T N GUNAIKA AUTOU T‘ ADELPH‘ AUTOU

[22,26] OMOI‘S KAI O DEUTEROS KAI O TRITOS E‘S T‘N EPTA

[22,27] USTERON DE PANT‘N APETHANEN   GUN 

[22,28] EN T  ANASTASEI OUN TINOS T‘N EPTA ESTAI GUN  PANTES GAR ESKHON AUT N

[22,29] APOKRITHEIS DE O I SOUS EIPEN AUTOIS PLANASTHE M  EIDOTES TAS GRAPHAS M DE T N DUNAMIN TOU THEOU

[22,30] EN GAR T  ANASTASEI OUTE GAMOUSIN OUTE GAMIZONTAI ALL ‘S AGGELOI EN T‘ OURAN‘ EISIN

[22,31] PERI DE T S ANASTASE‘S T‘N NEKR‘N OUK ANEGN‘TE TO R THEN UMIN UPO TOU THEOU LEGONTOS

[22,32] EG‘ EIMI O THEOS ABRAAM KAI O THEOS ISAAK KAI O THEOS IAK‘B OUK ESTIN [O] THEOS NEKR‘N ALLA Z‘NT‘N

[22,33] KAI AKOUSANTES OI OKHLOI EXEPL SSONTO EPI T  DIDAKH  AUTOU

[22,34] OI DE PHARISAIOI AKOUSANTES OTI EPHIM‘SEN TOUS SADDOUKAIOUS SUN KHTH SAN EPI TO AUTO

[22,35] KAI EP R‘T SEN EIS EX AUT‘N [NOMIKOS] PEIRAZ‘N AUTON

[22,36] DIDASKALE POIA ENTOL  MEGAL  EN T‘ NOM‘

[22,37] O DE EPH  AUT‘ AGAP SEIS KURION TON THEON SOU EN OL  T  KARDIA SOU KAI EN OL  T  PSUKH  SOU KAI EN OL  T  DIANOIA SOU

[22,38] AUT  ESTIN   MEGAL  KAI PR‘T  ENTOL 

[22,39] DEUTERA DE OMOIA AUT  AGAP SEIS TON PL SION SOU ‘S SEAUTON

[22,40] EN TAUTAIS TAIS DUSIN ENTOLAIS OLOS O NOMOS KREMATAI KAI OI PROPH TAI

[22,41] SUN GMEN‘N DE T‘N PHARISAI‘N EP R‘T SEN AUTOUS O I SOUS

[22,42] LEG‘N TI UMIN DOKEI PERI TOU KHRISTOU TINOS UIOS ESTIN LEGOUSIN AUT‘ TOU DAUID

[22,43] LEGEI AUTOIS P‘S OUN DAUID EN PNEUMATI KALEI AUTON KURION LEG‘N

[22,44] EIPEN KURIOS T‘ KURI‘ MOU KATHOU EK DEXI‘N MOU E‘S AN TH‘ TOUS EKHTHROUS SOU UPOKAT‘ T‘N POD‘N SOU

[22,45] EI OUN DAUID KALEI AUTON KURION P‘S UIOS AUTOU ESTIN

[22,46] KAI OUDEIS EDUNATO APOKRITH NAI AUT‘ LOGON OUDE ETOLM SEN TIS AP EKEIN S T S  MERAS EPER‘T SAI AUTON OUKETI

[23,1] TOTE O I SOUS ELAL SEN TOIS OKHLOIS KAI TOIS MATH TAIS AUTOU

[23,2] LEG‘N EPI T S M‘USE‘S KATHEDRAS EKATHISAN OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI

[23,3] PANTA OUN OSA EAN EIP‘SIN UMIN POI SATE KAI T REITE KATA DE TA ERGA AUT‘N M  POIEITE LEGOUSIN GAR KAI OU POIOUSIN

[23,4] DESMEUOUSIN DE PHORTIA BAREA [KAI DUSBASTAKTA] KAI EPITITHEASIN EPI TOUS ‘MOUS T‘N ANTHR‘P‘N AUTOI DE T‘ DAKTUL‘ AUT‘N OU THELOUSIN KIN SAI AUTA

[23,5] PANTA DE TA ERGA AUT‘N POIOUSIN PROS TO THEATH NAI TOIS ANTHR‘POIS PLATUNOUSIN GAR TA PHULAKT RIA AUT‘N KAI MEGALUNOUSIN TA KRASPEDA

[23,6] PHILOUSIN DE T N PR‘TOKLISIAN EN TOIS DEIPNOIS KAI TAS PR‘TOKATHEDRIAS EN TAIS SUNAG‘GAIS

[23,7] KAI TOUS ASPASMOUS EN TAIS AGORAIS KAI KALEISTHAI UPO T‘N ANTHR‘P‘N RABBI

[23,8] UMEIS DE M  KL TH TE RABBI EIS GAR ESTIN UM‘N O DIDASKALOS PANTES DE UMEIS ADELPHOI ESTE

[23,9] KAI PATERA M  KALES TE UM‘N EPI T S G S EIS GAR ESTIN UM‘N O PAT R O OURANIOS

[23,10] M DE KL TH TE KATH G TAI OTI KATH G T S UM‘N ESTIN EIS O KHRISTOS

[23,11] O DE MEIZ‘N UM‘N ESTAI UM‘N DIAKONOS

[23,12] OSTIS DE UPS‘SEI EAUTON TAPEIN‘TH SETAI KAI OSTIS TAPEIN‘SEI EAUTON UPS‘TH SETAI

[23,13] OUAI DE UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI KLEIETE T N BASILEIAN T‘N OURAN‘N EMPROSTHEN T‘N ANTHR‘P‘N UMEIS GAR OUK EISERKHESTHE OUDE TOUS EISERKHOMENOUS APHIETE EISELTHEIN

[23,14]

[23,15] OUAI UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI PERIAGETE T N THALASSAN KAI T N X RAN POI SAI ENA PROS LUTON KAI OTAN GEN TAI POIEITE AUTON UION GEENN S DIPLOTERON UM‘N

[23,16] OUAI UMIN OD GOI TUPHLOI OI LEGONTES OS AN OMOS  EN T‘ NA‘ OUDEN ESTIN OS D AN OMOS  EN T‘ KHRUS‘ TOU NAOU OPHEILEI

[23,17] M‘ROI KAI TUPHLOI TIS GAR MEIZ‘N ESTIN O KHRUSOS   O NAOS O AGIASAS TON KHRUSON

[23,18] KAI OS AN OMOS  EN T‘ THUSIAST RI‘ OUDEN ESTIN OS D AN OMOS  EN T‘ D‘R‘ T‘ EPAN‘ AUTOU OPHEILEI

[23,19] TUPHLOI TI GAR MEIZON TO D‘RON   TO THUSIAST RION TO AGIAZON TO D‘RON

[23,20] O OUN OMOSAS EN T‘ THUSIAST RI‘ OMNUEI EN AUT‘ KAI EN PASI TOIS EPAN‘ AUTOU

[23,21] KAI O OMOSAS EN T‘ NA‘ OMNUEI EN AUT‘ KAI EN T‘ KATOIKOUNTI AUTON

[23,22] KAI O OMOSAS EN T‘ OURAN‘ OMNUEI EN T‘ THRON‘ TOU THEOU KAI EN T‘ KATH MEN‘ EPAN‘ AUTOU

[23,23] OUAI UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI APODEKATOUTE TO  DUOSMON KAI TO AN THON KAI TO KUMINON KAI APH KATE TA BARUTERA TOU NOMOU T N KRISIN KAI TO ELEOS KAI T N PISTIN TAUTA [DE] EDEI POI SAI KAKEINA M  APHIENAI

[23,24] OD GOI TUPHLOI OI DIULIZONTES TON K‘N‘PA T N DE KAM LON KATAPINONTES

[23,25] OUAI UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI KATHARIZETE TO EX‘THEN TOU POT RIOU KAI T S PAROPSIDOS ES‘THEN DE GEMOUSIN EX ARPAG S KAI AKRASIAS

[23,26] PHARISAIE TUPHLE KATHARISON PR‘TON TO ENTOS TOU POT RIOU INA GEN TAI KAI TO EKTOS AUTOU KATHARON

[23,27] OUAI UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI PAROMOIAZETE TAPHOIS KEKONIAMENOIS OITINES EX‘THEN MEN PHAINONTAI ‘RAIOI ES‘THEN DE GEMOUSIN OSTE‘N NEKR‘N KAI PAS S AKATHARSIAS

[23,28] OUT‘S KAI UMEIS EX‘THEN MEN PHAINESTHE TOIS ANTHR‘POIS DIKAIOI ES‘THEN DE ESTE MESTOI UPOKRISE‘S KAI ANOMIAS

[23,29] OUAI UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI OIKODOMEITE TOUS TAPHOUS T‘N PROPH T‘N KAI KOSMEITE TA MN MEIA T‘N DIKAI‘N

[23,30] KAI LEGETE EI  METHA EN TAIS  MERAIS T‘N PATER‘N  M‘N OUK AN  METHA AUT‘N KOIN‘NOI EN T‘ AIMATI T‘N PROPH T‘N

[23,31] ‘STE MARTUREITE EAUTOIS OTI UIOI ESTE T‘N PHONEUSANT‘N TOUS PROPH TAS

[23,32] KAI UMEIS PL R‘SATE TO METRON T‘N PATER‘N UM‘N

[23,33] OPHEIS GENN MATA EKHIDN‘N P‘S PHUG TE APO T S KRISE‘S T S GEENN S

[23,34] DIA TOUTO IDOU EG‘ APOSTELL‘ PROS UMAS PROPH TAS KAI SOPHOUS KAI GRAMMATEIS EX AUT‘N APOKTENEITE KAI STAUR‘SETE KAI EX AUT‘N MASTIG‘SETE EN TAIS SUNAG‘GAIS UM‘N KAI DI‘XETE APO POLE‘S EIS POLIN

[23,35] OP‘S ELTH  EPH UMAS PAN AIMA DIKAION EKKHUNNOMENON EPI T S G S APO TOU AIMATOS ABEL TOU DIKAIOU E‘S TOU AIMATOS ZAKHARIOU UIOU BARAKHIOU ON EPHONEUSATE METAXU TOU NAOU KAI TOU THUSIAST RIOU

[23,36] AM N LEG‘ UMIN  XEI TAUTA PANTA EPI T N GENEAN TAUT N

[23,37] IEROUSAL M IEROUSAL M   APOKTEINOUSA TOUS PROPH TAS KAI LITHOBOLOUSA TOUS APESTALMENOUS PROS AUT N POSAKIS  THEL SA EPISUNAGAGEIN TA TEKNA SOU ON TROPON ORNIS EPISUNAGEI TA NOSSIA AUT S UPO TAS PTERUGAS KAI OUK  THEL SATE

[23,38] IDOU APHIETAI UMIN O OIKOS UM‘N ER MOS

[23,39] LEG‘ GAR UMIN OU M  ME ID TE AP ARTI E‘S AN EIP TE EULOG MENOS O ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU

[24,1] KAI EXELTH‘N O I SOUS APO TOU IEROU EPOREUETO KAI PROS LTHON OI MATH TAI AUTOU EPIDEIXAI AUT‘ TAS OIKODOMAS TOU IEROU

[24,2] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS OU BLEPETE TAUTA PANTA AM N LEG‘ UMIN OU M  APHETH  ‘DE LITHOS EPI LITHON OS OU KATALUTH SETAI

[24,3] KATH MENOU DE AUTOU EPI TOU OROUS T‘N ELAI‘N PROS LTHON AUT‘ OI MATH TAI KAT IDIAN LEGONTES EIPE  MIN POTE TAUTA ESTAI KAI TI TO S MEION T S S S PAROUSIAS KAI SUNTELEIAS TOU AI‘NOS

[24,4] KAI APOKRITHEIS O I SOUS EIPEN AUTOIS BLEPETE M  TIS UMAS PLAN S 

[24,5] POLLOI GAR ELEUSONTAI EPI T‘ ONOMATI MOU LEGONTES EG‘ EIMI O KHRISTOS KAI POLLOUS PLAN SOUSIN

[24,6] MELL SETE DE AKOUEIN POLEMOUS KAI AKOAS POLEM‘N ORATE M  THROEISTHE DEI GAR GENESTHAI ALL OUP‘ ESTIN TO TELOS

[24,7] EGERTH SETAI GAR ETHNOS EPI ETHNOS KAI BASILEIA EPI BASILEIAN KAI ESONTAI LIMOI KAI SEISMOI KATA TOPOUS

[24,8] PANTA DE TAUTA ARKH  ‘DIN‘N

[24,9] TOTE PARAD‘SOUSIN UMAS EIS THLIPSIN KAI APOKTENOUSIN UMAS KAI ESESTHE MISOUMENOI UPO PANT‘N T‘N ETHN‘N DIA TO ONOMA MOU

[24,10] KAI TOTE SKANDALISTH SONTAI POLLOI KAI ALL LOUS PARAD‘SOUSIN KAI MIS SOUSIN ALL LOUS

[24,11] KAI POLLOI PSEUDOPROPH TAI EGERTH SONTAI KAI PLAN SOUSIN POLLOUS

[24,12] KAI DIA TO PL THUNTH NAI T N ANOMIAN PSUG SETAI   AGAP  T‘N POLL‘N

[24,13] O DE UPOMEINAS EIS TELOS OUTOS S‘TH SETAI

[24,14] KAI K RUKHTH SETAI TOUTO TO EUAGGELION T S BASILEIAS EN OL  T  OIKOUMEN  EIS MARTURION PASIN TOIS ETHNESIN KAI TOTE  XEI TO TELOS

[24,15] OTAN OUN ID TE TO BDELUGMA T S ER M‘SE‘S TO R THEN DIA DANI L TOU PROPH TOU ESTOS EN TOP‘ AGI‘ O ANAGIN‘SK‘N NOEIT‘

[24,16] TOTE OI EN T  IOUDAIA PHEUGET‘SAN EIS TA OR 

[24,17] O EPI TOU D‘MATOS M  KATABAT‘ ARAI TA EK T S OIKIAS AUTOU

[24,18] KAI O EN T‘ AGR‘ M  EPISTREPSAT‘ OPIS‘ ARAI TO IMATION AUTOU

[24,19] OUAI DE TAIS EN GASTRI EKHOUSAIS KAI TAIS TH LAZOUSAIS EN EKEINAIS TAIS  MERAIS

[24,20] PROSEUKHESTHE DE INA M  GEN TAI   PHUG  UM‘N KHEIM‘NOS M DE SABBAT‘

[24,21] ESTAI GAR TOTE THLIPSIS MEGAL  OIA OU GEGONEN AP ARKH S KOSMOU E‘S TOU NUN OUD OU M  GEN TAI

[24,22] KAI EI M  EKOLOB‘TH SAN AI  MERAI EKEINAI OUK AN ES‘TH  PASA SARX DIA DE TOUS EKLEKTOUS KOLOB‘TH SONTAI AI  MERAI EKEINAI

[24,23] TOTE EAN TIS UMIN EIP  IDOU ‘DE O KHRISTOS   ‘DE M  PISTEUS TE

[24,24] EGERTH SONTAI GAR PSEUDOKHRISTOI KAI PSEUDOPROPH TAI KAI D‘SOUSIN S MEIA MEGALA KAI TERATA ‘STE PLAN SAI EI DUNATON KAI TOUS EKLEKTOUS

[24,25] IDOU PROEIR KA UMIN

[24,26] EAN OUN EIP‘SIN UMIN IDOU EN T  ER M‘ ESTIN M  EXELTH TE IDOU EN TOIS TAMEIOIS M  PISTEUS TE

[24,27] ‘SPER GAR   ASTRAP  EXERKHETAI APO ANATOL‘N KAI PHAINETAI E‘S DUSM‘N OUT‘S ESTAI   PAROUSIA TOU UIOU TOU ANTHR‘POU

[24,28] OPOU EAN   TO PT‘MA EKEI SUNAKHTH SONTAI OI AETOI

[24,29] EUTHE‘S DE META T N THLIPSIN T‘N  MER‘N EKEIN‘N O  LIOS SKOTISTH SETAI KAI   SEL N  OU D‘SEI TO PHEGGOS AUT S KAI OI ASTERES PESOUNTAI APO TOU OURANOU KAI AI DUNAMEIS T‘N OURAN‘N SALEUTH SONTAI

[24,30] KAI TOTE PHAN SETAI TO S MEION TOU UIOU TOU ANTHR‘POU EN OURAN‘ KAI TOTE KOPSONTAI PASAI AI PHULAI T S G S KAI OPSONTAI TON UION TOU ANTHR‘POU ERKHOMENON EPI T‘N NEPHEL‘N TOU OURANOU META DUNAME‘S KAI DOX S POLL S

[24,31] KAI APOSTELEI TOUS AGGELOUS AUTOU META SALPIGGOS MEGAL S KAI EPISUNAXOUSIN TOUS EKLEKTOUS AUTOU EK T‘N TESSAR‘N ANEM‘N AP AKR‘N OURAN‘N E‘S [T‘N] AKR‘N AUT‘N

[24,32] APO DE T S SUK S MATHETE T N PARABOL N OTAN  D  O KLADOS AUT S GEN TAI APALOS KAI TA PHULLA EKPHU  GIN‘SKETE OTI EGGUS TO THEROS

[24,33] OUT‘S KAI UMEIS OTAN ID TE PANTA TAUTA GIN‘SKETE OTI EGGUS ESTIN EPI THURAIS

[24,34] AM N LEG‘ UMIN OTI OU M  PARELTH    GENEA AUT  E‘S AN PANTA TAUTA GEN TAI

[24,35] O OURANOS KAI   G  PARELEUSETAI OI DE LOGOI MOU OU M  PARELTH‘SIN

[24,36] PERI DE T S  MERAS EKEIN S KAI ‘RAS OUDEIS OIDEN OUDE OI AGGELOI T‘N OURAN‘N OUDE O UIOS EI M  O PAT R MONOS

[24,37] ‘SPER GAR AI  MERAI TOU N‘E OUT‘S ESTAI   PAROUSIA TOU UIOU TOU ANTHR‘POU

[24,38] ‘S GAR  SAN EN TAIS  MERAIS [EKEINAIS] TAIS PRO TOU KATAKLUSMOU TR‘GONTES KAI PINONTES GAMOUNTES KAI GAMIZONTES AKHRI  S  MERAS EIS LTHEN N‘E EIS T N KIB‘TON

[24,39] KAI OUK EGN‘SAN E‘S  LTHEN O KATAKLUSMOS KAI  REN APANTAS OUT‘S ESTAI [KAI]   PAROUSIA TOU UIOU TOU ANTHR‘POU

[24,40] TOTE DUO ESONTAI EN T‘ AGR‘ EIS PARALAMBANETAI KAI EIS APHIETAI

[24,41] DUO AL THOUSAI EN T‘ MUL‘ MIA PARALAMBANETAI KAI MIA APHIETAI

[24,42] GR GOREITE OUN OTI OUK OIDATE POIA  MERA O KURIOS UM‘N ERKHETAI

[24,43] EKEINO DE GIN‘SKETE OTI EI  DEI O OIKODESPOT S POIA PHULAK  O KLEPT S ERKHETAI EGR GOR SEN AN KAI OUK AN EIASEN DIORUKHTH NAI T N OIKIAN AUTOU

[24,44] DIA TOUTO KAI UMEIS GINESTHE ETOIMOI OTI   OU DOKEITE ‘RA O UIOS TOU ANTHR‘POU ERKHETAI

[24,45] TIS ARA ESTIN O PISTOS DOULOS KAI PHRONIMOS ON KATEST SEN O KURIOS EPI T S OIKETEIAS AUTOU TOU DOUNAI AUTOIS T N TROPH N EN KAIR‘

[24,46] MAKARIOS O DOULOS EKEINOS ON ELTH‘N O KURIOS AUTOU EUR SEI OUT‘S POIOUNTA

[24,47] AM N LEG‘ UMIN OTI EPI PASIN TOIS UPARKHOUSIN AUTOU KATAST SEI AUTON

[24,48] EAN DE EIP  O KAKOS DOULOS EKEINOS EN T  KARDIA AUTOU KHRONIZEI MOU O KURIOS

[24,49] KAI ARX TAI TUPTEIN TOUS SUNDOULOUS AUTOU ESTHI  DE KAI PIN  META T‘N METHUONT‘N

[24,50]  XEI O KURIOS TOU DOULOU EKEINOU EN  MERA   OU PROSDOKA KAI EN ‘RA   OU GIN‘SKEI

[24,51] KAI DIKHOTOM SEI AUTON KAI TO MEROS AUTOU META T‘N UPOKRIT‘N TH SEI EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS T‘N ODONT‘N

[25,1] TOTE OMOI‘TH SETAI   BASILEIA T‘N OURAN‘N DEKA PARTHENOIS AITINES LABOUSAI TAS LAMPADAS EAUT‘N EX LTHON EIS UPANT SIN TOU NUMPHIOU

[25,2] PENTE DE EX AUT‘N  SAN M‘RAI KAI PENTE PHRONIMOI

[25,3] AI GAR M‘RAI LABOUSAI TAS LAMPADAS AUT‘N OUK ELABON METH EAUT‘N ELAION

[25,4] AI DE PHRONIMOI ELABON ELAION EN TOIS AGGEIOIS META T‘N LAMPAD‘N EAUT‘N

[25,5] KHRONIZONTOS DE TOU NUMPHIOU ENUSTAXAN PASAI KAI EKATHEUDON

[25,6] MES S DE NUKTOS KRAUG  GEGONEN IDOU O NUMPHIOS EXERKHESTHE EIS APANT SIN [AUTOU]

[25,7] TOTE  GERTH SAN PASAI AI PARTHENOI EKEINAI KAI EKOSM SAN TAS LAMPADAS EAUT‘N

[25,8] AI DE M‘RAI TAIS PHRONIMOIS EIPAN DOTE  MIN EK TOU ELAIOU UM‘N OTI AI LAMPADES  M‘N SBENNUNTAI

[25,9] APEKRITH SAN DE AI PHRONIMOI LEGOUSAI M POTE OU M  ARKES   MIN KAI UMIN POREUESTHE MALLON PROS TOUS P‘LOUNTAS KAI AGORASATE EAUTAIS

[25,10] APERKHOMEN‘N DE AUT‘N AGORASAI  LTHEN O NUMPHIOS KAI AI ETOIMOI EIS LTHON MET AUTOU EIS TOUS GAMOUS KAI EKLEISTH    THURA

[25,11] USTERON DE ERKHONTAI KAI AI LOIPAI PARTHENOI LEGOUSAI KURIE KURIE ANOIXON  MIN

[25,12] O DE APOKRITHEIS EIPEN AM N LEG‘ UMIN OUK OIDA UMAS

[25,13] GR GOREITE OUN OTI OUK OIDATE T N  MERAN OUDE T N ‘RAN

[25,14] ‘SPER GAR ANTHR‘POS APOD M‘N EKALESEN TOUS IDIOUS DOULOUS KAI PARED‘KEN AUTOIS TA UPARKHONTA AUTOU

[25,15] KAI ‘ MEN ED‘KEN PENTE TALANTA ‘ DE DUO ‘ DE EN EKAST‘ KATA T N IDIAN DUNAMIN KAI APED M SEN EUTHE‘S

[25,16] POREUTHEIS O TA PENTE TALANTA LAB‘N  RGASATO EN AUTOIS KAI EKERD SEN ALLA PENTE

[25,17] ‘SAUT‘S O TA DUO EKERD SEN ALLA DUO

[25,18] O DE TO EN LAB‘N APELTH‘N ‘RUXEN G N KAI EKRUPSEN TO ARGURION TOU KURIOU AUTOU

[25,19] META DE POLUN KHRONON ERKHETAI O KURIOS T‘N DOUL‘N EKEIN‘N KAI SUNAIREI LOGON MET AUT‘N

[25,20] KAI PROSELTH‘N O TA PENTE TALANTA LAB‘N PROS NEGKEN ALLA PENTE TALANTA LEG‘N KURIE PENTE TALANTA MOI PARED‘KAS IDE ALLA PENTE TALANTA EKERD SA

[25,21] EPH  AUT‘ O KURIOS AUTOU EU DOULE AGATHE KAI PISTE EPI OLIGA  S PISTOS EPI POLL‘N SE KATAST S‘ EISELTHE EIS T N KHARAN TOU KURIOU SOU

[25,22] PROSELTH‘N [DE] KAI O TA DUO TALANTA EIPEN KURIE DUO TALANTA MOI PARED‘KAS IDE ALLA DUO TALANTA EKERD SA

[25,23] EPH  AUT‘ O KURIOS AUTOU EU DOULE AGATHE KAI PISTE EPI OLIGA  S PISTOS EPI POLL‘N SE KATAST S‘ EISELTHE EIS T N KHARAN TOU KURIOU SOU

[25,24] PROSELTH‘N DE KAI O TO EN TALANTON EIL PH‘S EIPEN KURIE EGN‘N SE OTI SKL ROS EI ANTHR‘POS THERIZ‘N OPOU OUK ESPEIRAS KAI SUNAG‘N OTHEN OU DIESKORPISAS

[25,25] KAI PHOB THEIS APELTH‘N EKRUPSA TO TALANTON SOU EN T  G  IDE EKHEIS TO SON

[25,26] APOKRITHEIS DE O KURIOS AUTOU EIPEN AUT‘ PON RE DOULE KAI OKN RE  DEIS OTI THERIZ‘ OPOU OUK ESPEIRA KAI SUNAG‘ OTHEN OU DIESKORPISA

[25,27] EDEI SE OUN BALEIN TA ARGURIA MOU TOIS TRAPEZITAIS KAI ELTH‘N EG‘ EKOMISAM N AN TO EMON SUN TOK‘

[25,28] ARATE OUN AP AUTOU TO TALANTON KAI DOTE T‘ EKHONTI TA DEKA TALANTA

[25,29] T‘ GAR EKHONTI PANTI DOTH SETAI KAI PERISSEUTH SETAI TOU DE M  EKHONTOS KAI O EKHEI ARTH SETAI AP AUTOU

[25,30] KAI TON AKHREION DOULON EKBALETE EIS TO SKOTOS TO EX‘TERON EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS T‘N ODONT‘N

[25,31] OTAN DE ELTH  O UIOS TOU ANTHR‘POU EN T  DOX  AUTOU KAI PANTES OI AGGELOI MET AUTOU TOTE KATHISEI EPI THRONOU DOX S AUTOU

[25,32] KAI SUNAKHTH SONTAI EMPROSTHEN AUTOU PANTA TA ETHN  KAI APHORISEI AUTOUS AP ALL L‘N ‘SPER O POIM N APHORIZEI TA PROBATA APO T‘N ERIPH‘N

[25,33] KAI ST SEI TA MEN PROBATA EK DEXI‘N AUTOU TA DE ERIPHIA EX EU‘NUM‘N

[25,34] TOTE EREI O BASILEUS TOIS EK DEXI‘N AUTOU DEUTE OI EULOG MENOI TOU PATROS MOU KL RONOM SATE T N  TOIMASMEN N UMIN BASILEIAN APO KATABOL S KOSMOU

[25,35] EPEINASA GAR KAI ED‘KATE MOI PHAGEIN EDIPS SA KAI EPOTISATE ME XENOS  M N KAI SUN GAGETE ME

[25,36] GUMNOS KAI PERIEBALETE ME  STHEN SA KAI EPESKEPSASTHE ME EN PHULAK   M N KAI  LTHATE PROS ME

[25,37] TOTE APOKRITH SONTAI AUT‘ OI DIKAIOI LEGONTES KURIE POTE SE EIDOMEN PEIN‘NTA KAI ETHREPSAMEN   DIPS‘NTA KAI EPOTISAMEN

[25,38] POTE DE SE EIDOMEN XENON KAI SUN GAGOMEN   GUMNON KAI PERIEBALOMEN

[25,39] POTE DE SE EIDOMEN ASTHENOUNTA   EN PHULAK  KAI  LTHOMEN PROS SE

[25,40] KAI APOKRITHEIS O BASILEUS EREI AUTOIS AM N LEG‘ UMIN EPH OSON EPOI SATE ENI TOUT‘N T‘N ADELPH‘N MOU T‘N ELAKHIST‘N EMOI EPOI SATE

[25,41] TOTE EREI KAI TOIS EX EU‘NUM‘N POREUESTHE AP EMOU [OI] KAT RAMENOI EIS TO PUR TO AI‘NION TO  TOIMASMENON T‘ DIABOL‘ KAI TOIS AGGELOIS AUTOU

[25,42] EPEINASA GAR KAI OUK ED‘KATE MOI PHAGEIN EDIPS SA KAI OUK EPOTISATE ME

[25,43] XENOS  M N KAI OU SUN GAGETE ME GUMNOS KAI OU PERIEBALETE ME ASTHEN S KAI EN PHULAK  KAI OUK EPESKEPSASTHE ME

[25,44] TOTE APOKRITH SONTAI KAI AUTOI LEGONTES KURIE POTE SE EIDOMEN PEIN‘NTA   DIPS‘NTA   XENON   GUMNON   ASTHEN    EN PHULAK  KAI OU DI KON SAMEN SOI

[25,45] TOTE APOKRITH SETAI AUTOIS LEG‘N AM N LEG‘ UMIN EPH OSON OUK EPOI SATE ENI TOUT‘N T‘N ELAKHIST‘N OUDE EMOI EPOI SATE

[25,46] KAI APELEUSONTAI OUTOI EIS KOLASIN AI‘NION OI DE DIKAIOI EIS Z‘ N AI‘NION

[26,1] KAI EGENETO OTE ETELESEN O I SOUS PANTAS TOUS LOGOUS TOUTOUS EIPEN TOIS MATH TAIS AUTOU

[26,2] OIDATE OTI META DUO  MERAS TO PASKHA GINETAI KAI O UIOS TOU ANTHR‘POU PARADIDOTAI EIS TO STAUR‘TH NAI

[26,3] TOTE SUN KHTH SAN OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI TOU LAOU EIS T N AUL N TOU ARKHIERE‘S TOU LEGOMENOU KAIAPHA

[26,4] KAI SUNEBOULEUSANTO INA TON I SOUN DOL‘ KRAT S‘SIN KAI APOKTEIN‘SIN

[26,5] ELEGON DE M  EN T  EORT  INA M  THORUBOS GEN TAI EN T‘ LA‘

[26,6] TOU DE I SOU GENOMENOU EN B THANIA EN OIKIA SIM‘NOS TOU LEPROU

[26,7] PROS LTHEN AUT‘ GUN  EKHOUSA ALABASTRON MUROU BARUTIMOU KAI KATEKHEEN EPI T S KEPHAL S AUTOU ANAKEIMENOU

[26,8] IDONTES DE OI MATH TAI  GANAKT SAN LEGONTES EIS TI   AP‘LEIA AUT 

[26,9] EDUNATO GAR TOUTO PRATH NAI POLLOU KAI DOTH NAI PT‘KHOIS

[26,10] GNOUS DE O I SOUS EIPEN AUTOIS TI KOPOUS PAREKHETE T  GUNAIKI ERGON GAR KALON  RGASATO EIS EME

[26,11] PANTOTE GAR TOUS PT‘KHOUS EKHETE METH EAUT‘N EME DE OU PANTOTE EKHETE

[26,12] BALOUSA GAR AUT  TO MURON TOUTO EPI TOU S‘MATOS MOU PROS TO ENTAPHIASAI ME EPOI SEN

[26,13] AM N LEG‘ UMIN OPOU EAN K RUKHTH  TO EUAGGELION TOUTO EN OL‘ T‘ KOSM‘ LAL TH SETAI KAI O EPOI SEN AUT  EIS MN MOSUNON AUT S

[26,14] TOTE POREUTHEIS EIS T‘N D‘DEKA O LEGOMENOS IOUDAS ISKARI‘T S PROS TOUS ARKHIEREIS

[26,15] EIPEN TI THELETE MOI DOUNAI KAG‘ UMIN PARAD‘S‘ AUTON OI DE EST SAN AUT‘ TRIAKONTA ARGURIA

[26,16] KAI APO TOTE EZ TEI EUKAIRIAN INA AUTON PARAD‘

[26,17] T  DE PR‘T  T‘N AZUM‘N PROS LTHON OI MATH TAI T‘ I SOU LEGONTES POU THELEIS ETOIMAS‘MEN SOI PHAGEIN TO PASKHA

[26,18] O DE EIPEN UPAGETE EIS T N POLIN PROS TON DEINA KAI EIPATE AUT‘ O DIDASKALOS LEGEI O KAIROS MOU EGGUS ESTIN PROS SE POI‘ TO PASKHA META T‘N MATH T‘N MOU

[26,19] KAI EPOI SAN OI MATH TAI ‘S SUNETAXEN AUTOIS O I SOUS KAI  TOIMASAN TO PASKHA

[26,20] OPSIAS DE GENOMEN S ANEKEITO META T‘N D‘DEKA

[26,21] KAI ESTHIONT‘N AUT‘N EIPEN AM N LEG‘ UMIN OTI EIS EX UM‘N PARAD‘SEI ME

[26,22] KAI LUPOUMENOI SPHODRA  RXANTO LEGEIN AUT‘ EIS EKASTOS M TI EG‘ EIMI KURIE

[26,23] O DE APOKRITHEIS EIPEN O EMBAPSAS MET EMOU T N KHEIRA EN T‘ TRUBLI‘ OUTOS ME PARAD‘SEI

[26,24] O MEN UIOS TOU ANTHR‘POU UPAGEI KATH‘S GEGRAPTAI PERI AUTOU OUAI DE T‘ ANTHR‘P‘ EKEIN‘ DI OU O UIOS TOU ANTHR‘POU PARADIDOTAI KALON  N AUT‘ EI OUK EGENN TH  O ANTHR‘POS EKEINOS

[26,25] APOKRITHEIS DE IOUDAS O PARADIDOUS AUTON EIPEN M TI EG‘ EIMI RABBI LEGEI AUT‘ SU EIPAS

[26,26] ESTHIONT‘N DE AUT‘N LAB‘N O I SOUS ARTON KAI EULOG SAS EKLASEN KAI DOUS TOIS MATH TAIS EIPEN LABETE PHAGETE TOUTO ESTIN TO S‘MA MOU

[26,27] KAI LAB‘N POT RION KAI EUKHARIST SAS ED‘KEN AUTOIS LEG‘N PIETE EX AUTOU PANTES

[26,28] TOUTO GAR ESTIN TO AIMA MOU T S DIATH K S TO PERI POLL‘N EKKHUNNOMENON EIS APHESIN AMARTI‘N

[26,29] LEG‘ DE UMIN OU M  PI‘ AP ARTI EK TOUTOU TOU GEN MATOS T S AMPELOU E‘S T S  MERAS EKEIN S OTAN AUTO PIN‘ METH UM‘N KAINON EN T  BASILEIA TOU PATROS MOU

[26,30] KAI UMN SANTES EX LTHON EIS TO OROS T‘N ELAI‘N

[26,31] TOTE LEGEI AUTOIS O I SOUS PANTES UMEIS SKANDALISTH SESTHE EN EMOI EN T  NUKTI TAUT  GEGRAPTAI GAR PATAX‘ TON POIMENA KAI DIASKORPISTH SONTAI TA PROBATA T S POIMN S

[26,32] META DE TO EGERTH NAI ME PROAX‘ UMAS EIS T N GALILAIAN

[26,33] APOKRITHEIS DE O PETROS EIPEN AUT‘ EI PANTES SKANDALISTH SONTAI EN SOI EG‘ OUDEPOTE SKANDALISTH SOMAI

[26,34] EPH  AUT‘ O I SOUS AM N LEG‘ SOI OTI EN TAUT  T  NUKTI PRIN ALEKTORA PH‘N SAI TRIS APARN S  ME

[26,35] LEGEI AUT‘ O PETROS KAN DE  ME SUN SOI APOTHANEIN OU M  SE APARN SOMAI OMOI‘S KAI PANTES OI MATH TAI EIPAN

[26,36] TOTE ERKHETAI MET AUT‘N O I SOUS EIS KH‘RION LEGOMENON GETHS MANI KAI LEGEI TOIS MATH TAIS KATHISATE AUTOU E‘S [OU] APELTH‘N EKEI PROSEUX‘MAI

[26,37] KAI PARALAB‘N TON PETRON KAI TOUS DUO UIOUS ZEBEDAIOU  RXATO LUPEISTHAI KAI AD MONEIN

[26,38] TOTE LEGEI AUTOIS PERILUPOS ESTIN   PSUKH  MOU E‘S THANATOU MEINATE ‘DE KAI GR GOREITE MET EMOU

[26,39] KAI PROELTH‘N MIKRON EPESEN EPI PROS‘PON AUTOU PROSEUKHOMENOS KAI LEG‘N PATER MOU EI DUNATON ESTIN PARELTHAT‘ AP EMOU TO POT RION TOUTO PL N OUKH ‘S EG‘ THEL‘ ALL ‘S SU

[26,40] KAI ERKHETAI PROS TOUS MATH TAS KAI EURISKEI AUTOUS KATHEUDONTAS KAI LEGEI T‘ PETR‘ OUT‘S OUK ISKHUSATE MIAN ‘RAN GR GOR SAI MET EMOU

[26,41] GR GOREITE KAI PROSEUKHESTHE INA M  EISELTH TE EIS PEIRASMON TO MEN PNEUMA PROTHUMON   DE SARX ASTHEN S

[26,42] PALIN EK DEUTEROU APELTH‘N PROS UXATO LEG‘N PATER MOU EI OU DUNATAI TOUTO PARELTHEIN EAN M  AUTO PI‘ GEN TH T‘ TO THEL MA SOU

[26,43] KAI ELTH‘N PALIN EUREN AUTOUS KATHEUDONTAS  SAN GAR AUT‘N OI OPHTHALMOI BEBAR MENOI

[26,44] KAI APHEIS AUTOUS PALIN APELTH‘N PROS UXATO EK TRITOU TON AUTON LOGON EIP‘N PALIN

[26,45] TOTE ERKHETAI PROS TOUS MATH TAS KAI LEGEI AUTOIS KATHEUDETE [TO] LOIPON KAI ANAPAUESTHE IDOU  GGIKEN   ‘RA KAI O UIOS TOU ANTHR‘POU PARADIDOTAI EIS KHEIRAS AMART‘L‘N

[26,46] EGEIRESTHE AG‘MEN IDOU  GGIKEN O PARADIDOUS ME

[26,47] KAI ETI AUTOU LALOUNTOS IDOU IOUDAS EIS T‘N D‘DEKA  LTHEN KAI MET AUTOU OKHLOS POLUS META MAKHAIR‘N KAI XUL‘N APO T‘N ARKHIERE‘N KAI PRESBUTER‘N TOU LAOU

[26,48] O DE PARADIDOUS AUTON ED‘KEN AUTOIS S MEION LEG‘N ON AN PHIL S‘ AUTOS ESTIN KRAT SATE AUTON

[26,49] KAI EUTHE‘S PROSELTH‘N T‘ I SOU EIPEN KHAIRE RABBI KAI KATEPHIL SEN AUTON

[26,50] O DE I SOUS EIPEN AUT‘ ETAIRE EPH O PAREI TOTE PROSELTHONTES EPEBALON TAS KHEIRAS EPI TON I SOUN KAI EKRAT SAN AUTON

[26,51] KAI IDOU EIS T‘N META I SOU EKTEINAS T N KHEIRA APESPASEN T N MAKHAIRAN AUTOU KAI PATAXAS TON DOULON TOU ARKHIERE‘S APHEILEN AUTOU TO ‘TION

[26,52] TOTE LEGEI AUT‘ O I SOUS APOSTREPSON T N MAKHAIRAN SOU EIS TON TOPON AUT S PANTES GAR OI LABONTES MAKHAIRAN EN MAKHAIR  APOLOUNTAI

[26,53]   DOKEIS OTI OU DUNAMAI PARAKALESAI TON PATERA MOU KAI PARAST SEI MOI ARTI PLEI‘ D‘DEKA LEGI‘NAS AGGEL‘N

[26,54] P‘S OUN PL R‘TH‘SIN AI GRAPHAI OTI OUT‘S DEI GENESTHAI

[26,55] EN EKEIN  T  ‘RA EIPEN O I SOUS TOIS OKHLOIS ‘S EPI L ST N EX LTHATE META MAKHAIR‘N KAI XUL‘N SULLABEIN ME KATH  MERAN EN T‘ IER‘ EKATHEZOM N DIDASK‘N KAI OUK EKRAT SATE ME

[26,56] TOUTO DE OLON GEGONEN INA PL R‘TH‘SIN AI GRAPHAI T‘N PROPH T‘N TOTE OI MATH TAI PANTES APHENTES AUTON EPHUGON

[26,57] OI DE KRAT SANTES TON I SOUN AP GAGON PROS KAIAPHAN TON ARKHIEREA OPOU OI GRAMMATEIS KAI OI PRESBUTEROI SUN KHTH SAN

[26,58] O DE PETROS  KOLOUTHEI AUT‘ APO MAKROTHEN E‘S T S AUL S TOU ARKHIERE‘S KAI EISELTH‘N ES‘ EKATH TO META T‘N UP RET‘N IDEIN TO TELOS

[26,59] OI DE ARKHIEREIS KAI TO SUNEDRION OLON EZ TOUN PSEUDOMARTURIAN KATA TOU I SOU OP‘S AUTON THANAT‘S‘SIN

[26,60] KAI OUKH EURON POLL‘N PROSELTHONT‘N PSEUDOMARTUR‘N USTERON DE PROSELTHONTES DUO

[26,61] EIPAN OUTOS EPH  DUNAMAI KATALUSAI TON NAON TOU THEOU KAI DIA TRI‘N  MER‘N OIKODOM SAI

[26,62] KAI ANASTAS O ARKHIEREUS EIPEN AUT‘ OUDEN APOKRIN  TI OUTOI SOU KATAMARTUROUSIN

[26,63] O DE I SOUS ESI‘PA KAI O ARKHIEREUS EIPEN AUT‘ EXORKIZ‘ SE KATA TOU THEOU TOU Z‘NTOS INA  MIN EIP S EI SU EI O KHRISTOS O UIOS TOU THEOU

[26,64] LEGEI AUT‘ O I SOUS SU EIPAS PL N LEG‘ UMIN AP ARTI OPSESTHE TON UION TOU ANTHR‘POU KATH MENON EK DEXI‘N T S DUNAME‘S KAI ERKHOMENON EPI T‘N NEPHEL‘N TOU OURANOU

[26,65] TOTE O ARKHIEREUS DIERR XEN TA IMATIA AUTOU LEG‘N EBLASPH M SEN TI ETI KHREIAN EKHOMEN MARTUR‘N IDE NUN  KOUSATE T N BLASPH MIAN

[26,66] TI UMIN DOKEI OI DE APOKRITHENTES EIPAN ENOKHOS THANATOU ESTIN

[26,67] TOTE ENEPTUSAN EIS TO PROS‘PON AUTOU KAI EKOLAPHISAN AUTON OI DE ERAPISAN

[26,68] LEGONTES PROPH TEUSON  MIN KHRISTE TIS ESTIN O PAISAS SE

[26,69] O DE PETROS EKATH TO EX‘ EN T  AUL  KAI PROS LTHEN AUT‘ MIA PAIDISK  LEGOUSA KAI SU  STHA META I SOU TOU GALILAIOU

[26,70] O DE  RN SATO EMPROSTHEN PANT‘N LEG‘N OUK OIDA TI LEGEIS

[26,71] EXELTHONTA DE EIS TON PUL‘NA EIDEN AUTON ALL  KAI LEGEI TOIS EKEI OUTOS  N META I SOU TOU NAZ‘RAIOU

[26,72] KAI PALIN  RN SATO META ORKOU OTI OUK OIDA TON ANTHR‘PON

[26,73] META MIKRON DE PROSELTHONTES OI EST‘TES EIPON T‘ PETR‘ AL TH‘S KAI SU EX AUT‘N EI KAI GAR   LALIA SOU D LON SE POIEI

[26,74] TOTE  RXATO KATATHEMATIZEIN KAI OMNUEIN OTI OUK OIDA TON ANTHR‘PON KAI EUTHE‘S ALEKT‘R EPH‘N SEN

[26,75] KAI EMN STH  O PETROS TOU R MATOS I SOU EIR KOTOS OTI PRIN ALEKTORA PH‘N SAI TRIS APARN S  ME KAI EXELTH‘N EX‘ EKLAUSEN PIKR‘S

[27,1] PR‘IAS DE GENOMEN S SUMBOULION ELABON PANTES OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI TOU LAOU KATA TOU I SOU ‘STE THANAT‘SAI AUTON

[27,2] KAI D SANTES AUTON AP GAGON KAI PARED‘KAN PILAT‘ T‘  GEMONI

[27,3] TOTE ID‘N IOUDAS O PARADIDOUS AUTON OTI KATEKRITH  METAMEL THEIS ESTREPSEN TA TRIAKONTA ARGURIA TOIS ARKHIEREUSIN KAI PRESBUTEROIS

[27,4] LEG‘N  MARTON PARADOUS AIMA ATH‘ON OI DE EIPAN TI PROS  MAS SU OPS 

[27,5] KAI RIPSAS TA ARGURIA EIS TON NAON ANEKH‘R SEN KAI APELTH‘N AP GXATO

[27,6] OI DE ARKHIEREIS LABONTES TA ARGURIA EIPAN OUK EXESTIN BALEIN AUTA EIS TON KORBANAN EPEI TIM  AIMATOS ESTIN

[27,7] SUMBOULION DE LABONTES  GORASAN EX AUT‘N TON AGRON TOU KERAME‘S EIS TAPH N TOIS XENOIS

[27,8] DIO EKL TH  O AGROS EKEINOS AGROS AIMATOS E‘S T S S MERON

[27,9] TOTE EPL R‘TH  TO R THEN DIA IEREMIOU TOU PROPH TOU LEGONTOS KAI ELABON TA TRIAKONTA ARGURIA T N TIM N TOU TETIM MENOU ON ETIM SANTO APO UI‘N ISRA L

[27,10] KAI ED‘KAN AUTA EIS TON AGRON TOU KERAME‘S KATHA SUNETAXEN MOI KURIOS

[27,11] O DE I SOUS ESTATH  EMPROSTHEN TOU  GEMONOS KAI EP R‘T SEN AUTON O  GEM‘N LEG‘N SU EI O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N O DE I SOUS EPH  SU LEGEIS

[27,12] KAI EN T‘ KAT GOREISTHAI AUTON UPO T‘N ARKHIERE‘N KAI PRESBUTER‘N OUDEN APEKRINATO

[27,13] TOTE LEGEI AUT‘ O PILATOS OUK AKOUEIS POSA SOU KATAMARTUROUSIN

[27,14] KAI OUK APEKRITH  AUT‘ PROS OUDE EN R MA ‘STE THAUMAZEIN TON  GEMONA LIAN

[27,15] KATA DE EORT N EI‘THEI O  GEM‘N APOLUEIN ENA T‘ OKHL‘ DESMION ON  THELON

[27,16] EIKHON DE TOTE DESMION EPIS MON LEGOMENON [I SOUN] BARABBAN

[27,17] SUN GMEN‘N OUN AUT‘N EIPEN AUTOIS O PILATOS TINA THELETE APOLUS‘ UMIN [I SOUN TON] BARABBAN   I SOUN TON LEGOMENON KHRISTON

[27,18]  DEI GAR OTI DIA PHTHONON PARED‘KAN AUTON

[27,19] KATH MENOU DE AUTOU EPI TOU B MATOS APESTEILEN PROS AUTON   GUN  AUTOU LEGOUSA M DEN SOI KAI T‘ DIKAI‘ EKEIN‘ POLLA GAR EPATHON S MERON KAT ONAR DI AUTON

[27,20] OI DE ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI EPEISAN TOUS OKHLOUS INA AIT S‘NTAI TON BARABBAN TON DE I SOUN APOLES‘SIN

[27,21] APOKRITHEIS DE O  GEM‘N EIPEN AUTOIS TINA THELETE APO T‘N DUO APOLUS‘ UMIN OI DE EIPAN TON BARABBAN

[27,22] LEGEI AUTOIS O PILATOS TI OUN POI S‘ I SOUN TON LEGOMENON KHRISTON LEGOUSIN PANTES STAUR‘TH T‘

[27,23] O DE EPH  TI GAR KAKON EPOI SEN OI DE PERISS‘S EKRAZON LEGONTES STAUR‘TH T‘

[27,24] ID‘N DE O PILATOS OTI OUDEN ‘PHELEI ALLA MALLON THORUBOS GINETAI LAB‘N UD‘R APENIPSATO TAS KHEIRAS APENANTI TOU OKHLOU LEG‘N ATH‘OS EIMI APO TOU AIMATOS TOUTOU UMEIS OPSESTHE

[27,25] KAI APOKRITHEIS PAS O LAOS EIPEN TO AIMA AUTOU EPH  MAS KAI EPI TA TEKNA  M‘N

[27,26] TOTE APELUSEN AUTOIS TON BARABBAN TON DE I SOUN PHRAGELL‘SAS PARED‘KEN INA STAUR‘TH 

[27,27] TOTE OI STRATI‘TAI TOU  GEMONOS PARALABONTES TON I SOUN EIS TO PRAIT‘RION SUN GAGON EP AUTON OL N T N SPEIRAN

[27,28] KAI EKDUSANTES AUTON KHLAMUDA KOKKIN N PERIETH KAN AUT‘

[27,29] KAI PLEXANTES STEPHANON EX AKANTH‘N EPETH KAN EPI T S KEPHAL S AUTOU KAI KALAMON EN T  DEXIA AUTOU KAI GONUPET SANTES EMPROSTHEN AUTOU ENEPAIXAN AUT‘ LEGONTES KHAIRE BASILEU T‘N IOUDAI‘N

[27,30] KAI EMPTUSANTES EIS AUTON ELABON TON KALAMON KAI ETUPTON EIS T N KEPHAL N AUTOU

[27,31] KAI OTE ENEPAIXAN AUT‘ EXEDUSAN AUTON T N KHLAMUDA KAI ENEDUSAN AUTON TA IMATIA AUTOU KAI AP GAGON AUTON EIS TO STAUR‘SAI

[27,32] EXERKHOMENOI DE EURON ANTHR‘PON KUR NAION ONOMATI SIM‘NA TOUTON  GGAREUSAN INA AR  TON STAURON AUTOU

[27,33] KAI ELTHONTES EIS TOPON LEGOMENON GOLGOTHA O ESTIN KRANIOU TOPOS LEGOMENOS

[27,34] ED‘KAN AUT‘ PIEIN OINON META KHOL S MEMIGMENON KAI GEUSAMENOS OUK  THEL SEN PIEIN

[27,35] STAUR‘SANTES DE AUTON DIEMERISANTO TA IMATIA AUTOU BALLONTES KL RON

[27,36] KAI KATH MENOI ET ROUN AUTON EKEI

[27,37] KAI EPETH KAN EPAN‘ T S KEPHAL S AUTOU T N AITIAN AUTOU GEGRAMMEN N OUTOS ESTIN I SOUS O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N

[27,38] TOTE STAUROUNTAI SUN AUT‘ DUO L STAI EIS EK DEXI‘N KAI EIS EX EU‘NUM‘N

[27,39] OI DE PARAPOREUOMENOI EBLASPH MOUN AUTON KINOUNTES TAS KEPHALAS AUT‘N

[27,40] KAI LEGONTES O KATALU‘N TON NAON KAI EN TRISIN  MERAIS OIKODOM‘N S‘SON SEAUTON EI UIOS EI TOU THEOU [KAI] KATAB THI APO TOU STAUROU

[27,41] OMOI‘S KAI OI ARKHIEREIS EMPAIZONTES META T‘N GRAMMATE‘N KAI PRESBUTER‘N ELEGON

[27,42] ALLOUS ES‘SEN EAUTON OU DUNATAI S‘SAI BASILEUS ISRA L ESTIN KATABAT‘ NUN APO TOU STAUROU KAI PISTEUSOMEN EP AUTON

[27,43] PEPOITHEN EPI TON THEON RUSASTH‘ NUN EI THELEI AUTON EIPEN GAR OTI THEOU EIMI UIOS

[27,44] TO D AUTO KAI OI L STAI OI SUSTAUR‘THENTES SUN AUT‘ ‘NEIDIZON AUTON

[27,45] APO DE EKT S ‘RAS SKOTOS EGENETO EPI PASAN T N G N E‘S ‘RAS ENAT S

[27,46] PERI DE T N ENAT N ‘RAN ANEBO SEN O I SOUS PH‘N  MEGAL  LEG‘N  LI  LI LEMA SABAKHTHANI TOUT ESTIN THEE MOU THEE MOU INATI ME EGKATELIPES

[27,47] TINES DE T‘N EKEI EST KOT‘N AKOUSANTES ELEGON OTI  LIAN PH‘NEI OUTOS

[27,48] KAI EUTHE‘S DRAM‘N EIS EX AUT‘N KAI LAB‘N SPOGGON PL SAS TE OXOUS KAI PERITHEIS KALAM‘ EPOTIZEN AUTON

[27,49] OI DE LOIPOI ELEGON APHES ID‘MEN EI ERKHETAI  LIAS S‘S‘N AUTON

[27,50] O DE I SOUS PALIN KRAXAS PH‘N  MEGAL  APH KEN TO PNEUMA

[27,51] KAI IDOU TO KATAPETASMA TOU NAOU ESKHISTH  AP AN‘THEN E‘S KAT‘ EIS DUO KAI   G  ESEISTH  KAI AI PETRAI ESKHISTH SAN

[27,52] KAI TA MN MEIA ANE‘KHTH SAN KAI POLLA S‘MATA T‘N KEKOIM MEN‘N AGI‘N  GERTH SAN

[27,53] KAI EXELTHONTES EK T‘N MN MEI‘N META T N EGERSIN AUTOU EIS LTHON EIS T N AGIAN POLIN KAI ENEPHANISTH SAN POLLOIS

[27,54] O DE EKATONTARKHOS KAI OI MET AUTOU T ROUNTES TON I SOUN IDONTES TON SEISMON KAI TA GENOMENA EPHOB TH SAN SPHODRA LEGONTES AL TH‘S THEOU UIOS  N OUTOS

[27,55]  SAN DE EKEI GUNAIKES POLLAI APO MAKROTHEN THE‘ROUSAI AITINES  KOLOUTH SAN T‘ I SOU APO T S GALILAIAS DIAKONOUSAI AUT‘

[27,56] EN AIS  N MARIA   MAGDAL N  KAI MARIA   TOU IAK‘BOU KAI I‘S PH M T R KAI   M T R T‘N UI‘N ZEBEDAIOU

[27,57] OPSIAS DE GENOMEN S  LTHEN ANTHR‘POS PLOUSIOS APO ARIMATHAIAS TOUNOMA I‘S PH OS KAI AUTOS EMATH TEUTH  T‘ I SOU

[27,58] OUTOS PROSELTH‘N T‘ PILAT‘  T SATO TO S‘MA TOU I SOU TOTE O PILATOS EKELEUSEN APODOTH NAI

[27,59] KAI LAB‘N TO S‘MA O I‘S PH ENETULIXEN AUTO [EN] SINDONI KATHARA

[27,60] KAI ETH KEN AUTO EN T‘ KAIN‘ AUTOU MN MEI‘ O ELATOM SEN EN T  PETRA KAI PROSKULISAS LITHON MEGAN T  THURA TOU MN MEIOU AP LTHEN

[27,61]  N DE EKEI MARIAM   MAGDAL N  KAI   ALL  MARIA KATH MENAI APENANTI TOU TAPHOU

[27,62] T  DE EPAURION  TIS ESTIN META T N PARASKEU N SUN KHTH SAN OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI PROS PILATON

[27,63] LEGONTES KURIE EMN STH MEN OTI EKEINOS O PLANOS EIPEN ETI Z‘N META TREIS  MERAS EGEIROMAI

[27,64] KELEUSON OUN ASPHALISTH NAI TON TAPHON E‘S T S TRIT S  MERAS M POTE ELTHONTES OI MATH TAI AUTOU KLEPS‘SIN AUTON KAI EIP‘SIN T‘ LA‘  GERTH  APO T‘N NEKR‘N KAI ESTAI   ESKHAT  PLAN  KHEIR‘N T S PR‘T S

[27,65] EPH  AUTOIS O PILATOS EKHETE KOUST‘DIAN UPAGETE ASPHALISASTHE ‘S OIDATE

[27,66] OI DE POREUTHENTES  SPHALISANTO TON TAPHON SPHRAGISANTES TON LITHON META T S KOUST‘DIAS

[28,1] OPSE DE SABBAT‘N T  EPIPH‘SKOUS  EIS MIAN SABBAT‘N  LTHEN MARIAM   MAGDAL N  KAI   ALL  MARIA THE‘R SAI TON TAPHON

[28,2] KAI IDOU SEISMOS EGENETO MEGAS AGGELOS GAR KURIOU KATABAS EX OURANOU KAI PROSELTH‘N APEKULISEN TON LITHON KAI EKATH TO EPAN‘ AUTOU

[28,3]  N DE   EIDEA AUTOU ‘S ASTRAP  KAI TO ENDUMA AUTOU LEUKON ‘S KHI‘N

[28,4] APO DE TOU PHOBOU AUTOU ESEISTH SAN OI T ROUNTES KAI EGEN TH SAN ‘S NEKROI

[28,5] APOKRITHEIS DE O AGGELOS EIPEN TAIS GUNAIXIN M  PHOBEISTHE UMEIS OIDA GAR OTI I SOUN TON ESTAUR‘MENON Z TEITE

[28,6] OUK ESTIN ‘DE  GERTH  GAR KATH‘S EIPEN DEUTE IDETE TON TOPON OPOU EKEITO

[28,7] KAI TAKHU POREUTHEISAI EIPATE TOIS MATH TAIS AUTOU OTI  GERTH  APO T‘N NEKR‘N KAI IDOU PROAGEI UMAS EIS T N GALILAIAN EKEI AUTON OPSESTHE IDOU EIPON UMIN

[28,8] KAI APELTHOUSAI TAKHU APO TOU MN MEIOU META PHOBOU KAI KHARAS MEGAL S EDRAMON APAGGEILAI TOIS MATH TAIS AUTOU

[28,9] KAI IDOU I SOUS UP NT SEN AUTAIS LEG‘N KHAIRETE AI DE PROSELTHOUSAI EKRAT SAN AUTOU TOUS PODAS KAI PROSEKUN SAN AUT‘

[28,10] TOTE LEGEI AUTAIS O I SOUS M  PHOBEISTHE UPAGETE APAGGEILATE TOIS ADELPHOIS MOU INA APELTH‘SIN EIS T N GALILAIAN KAKEI ME OPSONTAI

[28,11] POREUOMEN‘N DE AUT‘N IDOU TINES T S KOUST‘DIAS ELTHONTES EIS T N POLIN AP GGEILAN TOIS ARKHIEREUSIN APANTA TA GENOMENA

[28,12] KAI SUNAKHTHENTES META T‘N PRESBUTER‘N SUMBOULION TE LABONTES ARGURIA IKANA ED‘KAN TOIS STRATI‘TAIS

[28,13] LEGONTES EIPATE OTI OI MATH TAI AUTOU NUKTOS ELTHONTES EKLEPSAN AUTON  M‘N KOIM‘MEN‘N

[28,14] KAI EAN AKOUSTH  TOUTO EPI TOU  GEMONOS  MEIS PEISOMEN [AUTON] KAI UMAS AMERIMNOUS POI SOMEN

[28,15] OI DE LABONTES TA ARGURIA EPOI SAN ‘S EDIDAKHTH SAN KAI DIEPH MISTH  O LOGOS OUTOS PARA IOUDAIOIS MEKHRI T S S MERON [ MERAS]

[28,16] OI DE ENDEKA MATH TAI EPOREUTH SAN EIS T N GALILAIAN EIS TO OROS OU ETAXATO AUTOIS O I SOUS

[28,17] KAI IDONTES AUTON PROSEKUN SAN OI DE EDISTASAN

[28,18] KAI PROSELTH‘N O I SOUS ELAL SEN AUTOIS LEG‘N EDOTH  MOI PASA EXOUSIA EN OURAN‘ KAI EPI [T S] G S

[28,19] POREUTHENTES OUN MATH TEUSATE PANTA TA ETHN  BAPTIZONTES AUTOUS EIS TO ONOMA TOU PATROS KAI TOU UIOU KAI TOU AGIOU PNEUMATOS

[28,20] DIDASKONTES AUTOUS T REIN PANTA OSA ENETEILAM N UMIN KAI IDOU EG‘ METH UM‘N EIMI PASAS TAS  MERAS E‘S T S SUNTELEIAS TOU AI‘NOS

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting