Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*k=EUAGGELION tk=TO KATA MARKON t=AGION t=EUAGGELION

[1,1] ARKH  TOU EUAGGELIOU I SOU KHRISTOU a=[UIOU a=THEOU] b=UIOU b=TOU b=THEOU

[1,2] a=KATH‘S b=‘S GEGRAPTAI EN a=T‘ a= SAIA a=T‘ a=PROPH T  b=TOIS b=PROPH TAIS IDOU b=EG‘ APOSTELL‘ TON AGGELON MOU PRO PROS‘POU SOU OS KATASKEUASEI T N ODON b=SOU b=EMPROSTHEN SOU

[1,3] PH‘N  BO‘NTOS EN T  ER M‘ ETOIMASATE T N ODON KURIOU EUTHEIAS POIEITE TAS TRIBOUS AUTOU

[1,4] EGENETO I‘ANN S a=[O] BAPTIZ‘N EN T  ER M‘ KAI K RUSS‘N BAPTISMA METANOIAS EIS APHESIN AMARTI‘N

[1,5] KAI EXEPOREUETO PROS AUTON PASA   IOUDAIA KH‘RA KAI OI IEROSOLUMITAI a=PANTES KAI EBAPTIZONTO a=UP a=AUTOU b=PANTES EN T‘ IORDAN  POTAM‘ b=UP b=AUTOU EXOMOLOGOUMENOI TAS AMARTIAS AUT‘N

[1,6] a=KAI  N b=DE am=O I‘ANN S ENDEDUMENOS TRIKHAS KAM LOU KAI Z‘N N DERMATIN N PERI T N OSPHUN AUTOU KAI ESTHI‘N AKRIDAS KAI MELI AGRION

[1,7] KAI EK RUSSEN LEG‘N ERKHETAI O ISKHUROTEROS MOU OPIS‘ MOU OU OUK EIMI IKANOS KUPSAS LUSAI TON IMANTA T‘N UPOD MAT‘N AUTOU

[1,8] EG‘ b=MEN EBAPTISA UMAS b=EN UDATI AUTOS DE BAPTISEI UMAS EN PNEUMATI AGI‘

[1,9] KAI EGENETO EN EKEINAIS TAIS  MERAIS  LTHEN I SOUS APO k=NAZARETH amt=NAZARET T S GALILAIAS KAI EBAPTISTH  b=UPO b=I‘ANNOU EIS TON IORDAN N a=UPO a=I‘ANNOU

[1,10] KAI a=EUTHUS b=EUTHE‘S ANABAIN‘N a=EK b=APO TOU UDATOS EIDEN SKHIZOMENOUS TOUS OURANOUS KAI TO PNEUMA a=‘S b=‘SEI PERISTERAN KATABAINON a=EIS b=EP AUTON

[1,11] KAI PH‘N  EGENETO EK T‘N OURAN‘N SU EI O UIOS MOU O AGAP TOS EN a=SOI b=‘ EUDOK SA

[1,12] KAI EUTHUS TO PNEUMA AUTON EKBALLEI EIS T N ER MON

[1,13] KAI  N b=EKEI EN T  ER M‘ a=TESSERAKONTA  MERAS b=TESSARAKONTA PEIRAZOMENOS UPO TOU SATANA KAI  N META T‘N TH RI‘N KAI OI AGGELOI DI KONOUN AUT‘

[1,14] META DE TO PARADOTH NAI TON I‘ANN N  LTHEN O I SOUS EIS T N GALILAIAN K RUSS‘N TO EUAGGELION b=T S b=BASILEIAS TOU THEOU

[1,15] KAI LEG‘N OTI PEPL R‘TAI O KAIROS KAI  GGIKEN   BASILEIA TOU THEOU METANOEITE KAI PISTEUETE EN T‘ EUAGGELI‘

[1,16] a=KAI b=PERIPAT‘N a=PARAG‘N b=DE PARA T N THALASSAN T S GALILAIAS EIDEN SIM‘NA KAI ANDREAN TON ADELPHON b=AUTOU m=TOU am=SIM‘NOS a=AMPHIBALLONTAS b=BALLONTAS b=AMPHIBL STRON EN T  THALASS   SAN GAR ALIEIS

[1,17] KAI EIPEN AUTOIS O I SOUS DEUTE OPIS‘ MOU KAI POI S‘ UMAS GENESTHAI ALIEIS ANTHR‘P‘N

[1,18] KAI a=EUTHUS b=EUTHE‘S APHENTES TA DIKTUA b=AUT‘N  KOLOUTH SAN AUT‘

[1,19] KAI PROBAS b=EKEITHEN OLIGON EIDEN IAK‘BON TON TOU ZEBEDAIOU KAI I‘ANN N TON ADELPHON AUTOU KAI AUTOUS EN T‘ PLOI‘ KATARTIZONTAS TA DIKTUA

[1,20] KAI a=EUTHUS b=EUTHE‘S EKALESEN AUTOUS KAI APHENTES TON PATERA AUT‘N ZEBEDAION EN T‘ PLOI‘ META T‘N MISTH‘T‘N AP LTHON OPIS‘ AUTOU

[1,21] KAI EISPOREUONTAI EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM KAI a=EUTHUS b=EUTHE‘S TOIS SABBASIN EISELTH‘N EIS T N SUNAG‘G N EDIDASKEN

[1,22] KAI EXEPL SSONTO EPI T  DIDAKH  AUTOU  N GAR DIDASK‘N AUTOUS ‘S EXOUSIAN EKH‘N KAI OUKH ‘S OI GRAMMATEIS

[1,23] KAI a=EUTHUS  N EN T  SUNAG‘G  AUT‘N ANTHR‘POS EN PNEUMATI AKATHART‘ KAI ANEKRAXEN

[1,24] LEG‘N b=EA TI  MIN KAI SOI I SOU NAZAR NE  LTHES APOLESAI  MAS OIDA SE TIS EI O AGIOS TOU THEOU

[1,25] KAI EPETIM SEN AUT‘ O I SOUS LEG‘N PHIM‘TH TI KAI EXELTHE EX AUTOU

[1,26] KAI SPARAXAN AUTON TO PNEUMA TO AKATHARTON KAI a=PH‘N SAN b=KRAXAN PH‘N  MEGAL  EX LTHEN EX AUTOU

[1,27] KAI ETHAMB TH SAN a=APANTES b=PANTES ‘STE SUZ TEIN PROS am=EAUTOUS tk=AUTOUS LEGONTAS TI ESTIN TOUTO b=TIS b=  DIDAKH  b=  KAIN  b=AUT  b=OTI KAT EXOUSIAN KAI TOIS a=PNEUMASI b=PNEUMASIN TOIS AKATHARTOIS EPITASSEI KAI UPAKOUOUSIN AUT‘

[1,28] a=KAI EX LTHEN b=DE   AKO  AUTOU EUTHUS a=PANTAKHOU EIS OL N T N PERIKH‘RON T S GALILAIAS

[1,29] KAI a=EUTHUS b=EUTHE‘S EK T S SUNAG‘G S EXELTHONTES  LTHON EIS T N OIKIAN SIM‘NOS KAI ANDREOU META IAK‘BOU KAI I‘ANNOU

[1,30]   DE PENTHERA SIM‘NOS KATEKEITO PURESSOUSA KAI a=EUTHUS b=EUTHE‘S LEGOUSIN AUT‘ PERI AUT S

[1,31] KAI PROSELTH‘N  GEIREN AUT N KRAT SAS T S KHEIROS b=AUT S KAI APH KEN AUT N O PURETOS b=EUTHE‘S KAI DI KONEI AUTOIS

[1,32] OPSIAS DE GENOMEN S OTE EDU O  LIOS EPHERON PROS AUTON PANTAS TOUS KAK‘S EKHONTAS KAI TOUS DAIMONIZOMENOUS

[1,33] KAI a= N a=OL    POLIS b=OL  EPISUN GMEN  b= N PROS T N THURAN

[1,34] KAI ETHERAPEUSEN POLLOUS KAK‘S EKHONTAS POIKILAIS NOSOIS KAI DAIMONIA POLLA EXEBALEN KAI OUK  PHIEN LALEIN TA DAIMONIA OTI  DEISAN AUTON

[1,35] KAI PR‘I a=ENNUKHA b=ENNUKHON LIAN ANASTAS EX LTHEN KAI AP LTHEN EIS ER MON TOPON KAKEI PROS UKHETO

[1,36] KAI a=KATEDI‘XEN b=KATEDI‘XAN AUTON b=O SIM‘N KAI OI MET AUTOU

[1,37] KAI a=EURON b=EURONTES AUTON a=KAI LEGOUSIN AUT‘ OTI PANTES atk=Z TOUSIN SE m=Z TOUSIN

[1,38] KAI LEGEI AUTOIS AG‘MEN a=ALLAKHOU EIS TAS EKHOMENAS K‘MOPOLEIS INA am=KAI am=EKEI tk=KAKEI K RUX‘ EIS TOUTO GAR a=EX LTHON b=EXEL LUTHA

[1,39] KAI a= LTHEN b= N K RUSS‘N a=EIS b=EN a=TAS b=TAIS a=SUNAG‘GAS b=SUNAG‘GAIS AUT‘N EIS OL N T N GALILAIAN KAI TA DAIMONIA EKBALL‘N

[1,40] KAI ERKHETAI PROS AUTON LEPROS PARAKAL‘N AUTON a=[KAI a=GONUPET‘N] b=KAI b=GONUPET‘N b=AUTON KAI LEG‘N AUT‘ OTI EAN THEL S DUNASAI ME KATHARISAI

[1,41] a=KAI b=O b=DE b=I SOUS SPLAGKHNISTHEIS EKTEINAS T N KHEIRA b= PSATO AUTOU a= PSATO KAI LEGEI AUT‘ THEL‘ KATHARISTH TI

[1,42] KAI a=EUTHUS b=EIPONTOS b=AUTOU b=EUTHE‘S AP LTHEN AP AUTOU   LEPRA KAI EKATHARISTH 

[1,43] KAI EMBRIM SAMENOS AUT‘ a=EUTHUS b=EUTHE‘S EXEBALEN AUTON

[1,44] KAI LEGEI AUT‘ ORA M DENI M DEN EIP S a=ALLA b=ALL UPAGE SEAUTON DEIXON T‘ IEREI KAI PROSENEGKE PERI TOU KATHARISMOU SOU A PROSETAXEN a=M‘US S b=M‘S S EIS MARTURION AUTOIS

[1,45] O DE EXELTH‘N  RXATO K RUSSEIN POLLA KAI DIAPH MIZEIN TON LOGON ‘STE M KETI AUTON DUNASTHAI PHANER‘S EIS POLIN EISELTHEIN ALL EX‘ a=EP b=EN ER MOIS TOPOIS  N KAI  RKHONTO PROS AUTON a=PANTOTHEN b=PANTAKHOTHEN

[2,1] KAI a=EISELTH‘N atk=PALIN b=EIS LTHEN m=PALIN EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM DI  MER‘N b=KAI  KOUSTH  OTI a=EN b=EIS a=OIK‘ b=OIKON ESTIN

[2,2] KAI b=EUTHE‘S SUN KHTH SAN POLLOI ‘STE M KETI KH‘REIN M DE TA PROS T N THURAN KAI ELALEI AUTOIS TON LOGON

[2,3] KAI ERKHONTAI a=PHERONTES PROS AUTON PARALUTIKON b=PHERONTES AIROMENON UPO TESSAR‘N

[2,4] KAI M  DUNAMENOI a=PROSENEGKAI b=PROSEGGISAI AUT‘ DIA TON OKHLON APESTEGASAN T N STEG N OPOU  N KAI EXORUXANTES a=KHAL‘SI b=KHAL‘SIN TON a=KRABATTON a=OPOU b=KRABBATON b=EPH b=‘ O PARALUTIKOS KATEKEITO

[2,5] a=KAI ID‘N b=DE O I SOUS T N PISTIN AUT‘N LEGEI T‘ PARALUTIK‘ TEKNON a=APHIENTAI b=APHE‘NTAI a=SOU b=SOI AI AMARTIAI b=SOU

[2,6]  SAN DE TINES T‘N GRAMMATE‘N EKEI KATH MENOI KAI DIALOGIZOMENOI EN TAIS KARDIAIS AUT‘N

[2,7] TI OUTOS OUT‘S LALEI a=BLASPH MEI b=BLASPH MIAS TIS DUNATAI APHIENAI AMARTIAS EI M  EIS O THEOS

[2,8] KAI a=EUTHUS b=EUTHE‘S EPIGNOUS O I SOUS T‘ PNEUMATI AUTOU OTI OUT‘S m=AUTOI DIALOGIZONTAI EN EAUTOIS a=LEGEI b=EIPEN AUTOIS TI TAUTA DIALOGIZESTHE EN TAIS KARDIAIS UM‘N

[2,9] TI ESTIN EUKOP‘TERON EIPEIN T‘ PARALUTIK‘ a=APHIENTAI b=APHE‘NTAI am=SOU tk=SOI AI AMARTIAI   EIPEIN a=EGEIRE b=EGEIRAI KAI ARON b=SOU TON a=KRABATTON a=SOU b=KRABBATON KAI PERIPATEI

[2,10] INA DE EID TE OTI EXOUSIAN EKHEI O UIOS TOU ANTHR‘POU APHIENAI a=AMARTIAS EPI T S G S b=AMARTIAS LEGEI T‘ PARALUTIK‘

[2,11] SOI LEG‘ a=EGEIRE b=EGEIRAI b=KAI ARON TON a=KRABATTON b=KRABBATON SOU KAI UPAGE EIS TON OIKON SOU

[2,12] KAI  GERTH  b=EUTHE‘S KAI a=EUTHUS ARAS TON a=KRABATTON b=KRABBATON EX LTHEN a=EMPROSTHEN b=ENANTION PANT‘N ‘STE EXISTASTHAI PANTAS KAI DOXAZEIN TON THEON LEGONTAS OTI b=OUDEPOTE OUT‘S a=OUDEPOTE EIDOMEN

[2,13] KAI EX LTHEN PALIN PARA T N THALASSAN KAI PAS O OKHLOS  RKHETO PROS AUTON KAI EDIDASKEN AUTOUS

[2,14] KAI PARAG‘N EIDEN LEUIN TON TOU ALPHAIOU KATH MENON EPI TO TEL‘NION KAI LEGEI AUT‘ AKOLOUTHEI MOI KAI ANASTAS  KOLOUTH SEN AUT‘

[2,15] KAI a=GINETAI b=EGENETO b=EN b=T‘ KATAKEISTHAI AUTON EN T  OIKIA AUTOU KAI POLLOI TEL‘NAI KAI AMART‘LOI SUNANEKEINTO T‘ I SOU KAI TOIS MATH TAIS AUTOU  SAN GAR POLLOI KAI a= KOLOUTHOUN b= KOLOUTH SAN AUT‘

[2,16] KAI OI GRAMMATEIS a=T‘N a=PHARISAI‘N b=KAI b=OI b=PHARISAIOI IDONTES a=OTI b=AUTON a=ESTHIEI b=ESTHIONTA META T‘N b=TEL‘N‘N b=KAI AMART‘L‘N a=KAI a=TEL‘N‘N ELEGON TOIS MATH TAIS AUTOU b=TI OTI META T‘N TEL‘N‘N KAI AMART‘L‘N ESTHIEI b=KAI b=PINEI

[2,17] KAI AKOUSAS O I SOUS LEGEI AUTOIS a=[OTI] OU KHREIAN EKHOUSIN OI ISKHUONTES IATROU ALL OI KAK‘S EKHONTES OUK  LTHON KALESAI DIKAIOUS ALLA AMART‘LOUS b=EIS b=METANOIAN

[2,18] KAI  SAN OI MATH TAI I‘ANNOU KAI OI a=PHARISAIOI b=T‘N b=PHARISAI‘N N STEUONTES KAI ERKHONTAI KAI LEGOUSIN AUT‘ am=DIA am=TI tk=DIATI OI MATH TAI I‘ANNOU KAI OI a=MATH TAI T‘N PHARISAI‘N N STEUOUSIN OI DE SOI MATH TAI OU N STEUOUSIN

[2,19] KAI EIPEN AUTOIS O I SOUS M  DUNANTAI OI UIOI TOU NUMPH‘NOS EN ‘ O NUMPHIOS MET AUT‘N ESTIN N STEUEIN OSON KHRONON b=METH b=EAUT‘N EKHOUSIN TON NUMPHION a=MET a=AUT‘N OU DUNANTAI N STEUEIN

[2,20] ELEUSONTAI DE  MERAI OTAN APARTH  AP AUT‘N O NUMPHIOS KAI TOTE N STEUSOUSIN EN a=EKEIN  b=EKEINAIS a=T  b=TAIS a= MERA b= MERAIS

[2,21] b=KAI OUDEIS EPIBL MA RAKOUS AGNAPHOU a=EPIRAPTEI b=EPIRRAPTEI EPI a=IMATION b=IMATI‘ a=PALAION b=PALAI‘ EI DE M  AIREI TO PL R‘MA a=AP AUTOU TO KAINON TOU PALAIOU KAI KHEIRON SKHISMA GINETAI

[2,22] KAI OUDEIS BALLEI OINON NEON EIS ASKOUS PALAIOUS EI DE M  a=R XEI b=R SSEI O OINOS b=O b=NEOS TOUS ASKOUS KAI O OINOS a=APOLLUTAI b=EKKHEITAI KAI OI ASKOI b=APOLOUNTAI ALLA OINON NEON EIS ASKOUS KAINOUS b=BL TEON

[2,23] KAI EGENETO b=PARAPOREUESTHAI AUTON EN TOIS SABBASIN a=PARAPOREUESTHAI DIA T‘N SPORIM‘N KAI b= RXANTO OI MATH TAI AUTOU a= RXANTO ODON POIEIN TILLONTES TOUS STAKHUAS

[2,24] KAI OI PHARISAIOI ELEGON AUT‘ IDE TI POIOUSIN b=EN TOIS SABBASIN O OUK EXESTIN

[2,25] KAI a=LEGEI b=AUTOS b=ELEGEN AUTOIS OUDEPOTE ANEGN‘TE TI EPOI SEN am=DAUID tk=DABID OTE KHREIAN ESKHEN KAI EPEINASEN AUTOS KAI OI MET AUTOU

[2,26] P‘S EIS LTHEN EIS TON OIKON TOU THEOU EPI ABIATHAR tk=TOU ARKHIERE‘S KAI TOUS ARTOUS T S PROTHESE‘S EPHAGEN OUS OUK EXESTIN PHAGEIN EI M  a=TOUS b=TOIS a=IEREIS b=IEREUSIN KAI ED‘KEN KAI TOIS SUN AUT‘ OUSIN

[2,27] KAI ELEGEN AUTOIS TO SABBATON DIA TON ANTHR‘PON EGENETO a=KAI OUKH O ANTHR‘POS DIA TO SABBATON

[2,28] ‘STE KURIOS ESTIN O UIOS TOU ANTHR‘POU KAI TOU SABBATOU

[3,1] KAI EIS LTHEN PALIN EIS T N SUNAG‘G N KAI  N EKEI ANTHR‘POS EX RAMMEN N EKH‘N T N KHEIRA

[3,2] KAI PARET ROUN AUTON EI TOIS SABBASIN THERAPEUSEI AUTON INA KAT GOR S‘SIN AUTOU

[3,3] KAI LEGEI T‘ ANTHR‘P‘ T‘ b=EX RAMMEN N b=EKHONTI T N a=X RAN KHEIRA a=EKHONTI a=EGEIRE b=EGEIRAI EIS TO MESON

[3,4] KAI LEGEI AUTOIS EXESTIN TOIS SABBASIN a=AGATHON a=POI SAI b=AGATHOPOI SAI   KAKOPOI SAI PSUKH N S‘SAI   APOKTEINAI OI DE ESI‘P‘N

[3,5] KAI PERIBLEPSAMENOS AUTOUS MET ORG S SULLUPOUMENOS EPI T  P‘R‘SEI T S KARDIAS AUT‘N LEGEI T‘ ANTHR‘P‘ EKTEINON T N KHEIRA b=SOU KAI EXETEINEN KAI a=APEKATESTATH  b=APOKATESTATH    KHEIR AUTOU b=UGI S b=‘S b=  b=ALL 

[3,6] KAI EXELTHONTES OI PHARISAIOI a=EUTHUS b=EUTHE‘S META T‘N  R‘DIAN‘N SUMBOULION a=EDIDOUN b=EPOIOUN KAT AUTOU OP‘S AUTON APOLES‘SIN

[3,7] KAI O I SOUS b=ANEKH‘R SEN META T‘N MATH T‘N AUTOU a=ANEKH‘R SEN PROS T N THALASSAN KAI POLU PL THOS APO T S GALILAIAS a=[ KOLOUTH SEN] b= KOLOUTH SAN b=AUT‘ KAI APO T S IOUDAIAS

[3,8] KAI APO IEROSOLUM‘N KAI APO T S IDOUMAIAS KAI PERAN TOU IORDANOU KAI b=OI PERI TURON KAI SID‘NA PL THOS POLU a=AKOUONTES b=AKOUSANTES OSA EPOIEI  LTHON PROS AUTON

[3,9] KAI EIPEN TOIS MATH TAIS AUTOU INA PLOIARION PROSKARTER  AUT‘ DIA TON OKHLON INA M  THLIB‘SIN AUTON

[3,10] POLLOUS GAR ETHERAPEUSEN ‘STE EPIPIPTEIN AUT‘ INA AUTOU APS‘NTAI OSOI EIKHON MASTIGAS

[3,11] KAI TA PNEUMATA TA AKATHARTA OTAN AUTON a=ETHE‘ROUN b=ETHE‘REI a=PROSEPIPTON b=PROSEPIPTEN AUT‘ KAI a=EKRAZON b=EKRAZEN a=LEGONTES b=LEGONTA OTI SU EI O UIOS TOU THEOU

[3,12] KAI POLLA EPETIMA AUTOIS INA M  atk=AUTON PHANERON m=AUTON POI S‘SIN

[3,13] KAI ANABAINEI EIS TO OROS KAI PROSKALEITAI OUS  THELEN AUTOS KAI AP LTHON PROS AUTON

[3,14] KAI EPOI SEN D‘DEKA a=[OUS a=KAI a=APOSTOLOUS a=‘NOMASEN] INA ‘SIN MET AUTOU KAI INA APOSTELL  AUTOUS K RUSSEIN

[3,15] KAI EKHEIN EXOUSIAN b=THERAPEUEIN b=TAS b=NOSOUS b=KAI EKBALLEIN TA DAIMONIA

[3,16] a=[KAI a=EPOI SEN a=TOUS a=D‘DEKA] KAI EPETH KEN a=ONOMA T‘ SIM‘NI b=ONOMA PETRON

[3,17] KAI IAK‘BON TON TOU ZEBEDAIOU KAI I‘ANN N TON ADELPHON TOU IAK‘BOU KAI EPETH KEN AUTOIS a=<ONOMATA> b=ONOMATA a=BOAN RGES b=BOANERGES O ESTIN UIOI BRONT S

[3,18] KAI ANDREAN KAI PHILIPPON KAI BARTHOLOMAION KAI a=MATHTHAION b=MATTHAION KAI TH‘MAN KAI IAK‘BON TON TOU ALPHAIOU KAI THADDAION KAI SIM‘NA TON a=KANANAION b=KANANIT N

[3,19] KAI IOUDAN a=ISKARI‘TH b=ISKARI‘T N OS KAI PARED‘KEN AUTON ~a=

[3,20] KAI a=ERKHETAI b=ERKHONTAI EIS OIKON ~b=

[3,20] KAI SUNERKHETAI PALIN a=[O] OKHLOS ‘STE M  DUNASTHAI AUTOUS a=M DE b=M TE ARTON PHAGEIN

[3,21] KAI AKOUSANTES OI PAR AUTOU EX LTHON KRAT SAI AUTON ELEGON GAR OTI EXEST 

[3,22] KAI OI GRAMMATEIS OI APO IEROSOLUM‘N KATABANTES ELEGON OTI BEELZEBOUL EKHEI KAI OTI EN T‘ ARKHONTI T‘N DAIMONI‘N EKBALLEI TA DAIMONIA

[3,23] KAI PROSKALESAMENOS AUTOUS EN PARABOLAIS ELEGEN AUTOIS P‘S DUNATAI SATANAS SATANAN EKBALLEIN

[3,24] KAI EAN BASILEIA EPH EAUT N MERISTH  OU DUNATAI STATH NAI   BASILEIA EKEIN 

[3,25] KAI EAN OIKIA EPH EAUT N MERISTH  OU a=DUN SETAI b=DUNATAI b=STATH NAI   OIKIA EKEIN  a=STATH NAI

[3,26] KAI EI O SATANAS ANEST  EPH EAUTON KAI a=EMERISTH  b=MEMERISTAI OU DUNATAI a=ST NAI b=STATH NAI ALLA TELOS EKHEI

[3,27] a=ALL atk=OU atk=DUNATAI OUDEIS m=DUNATAI b=TA b=SKEU  b=TOU b=ISKHUROU b=EISELTH‘N EIS T N OIKIAN a=TOU a=ISKHUROU a=EISELTH‘N a=TA a=SKEU  AUTOU DIARPASAI EAN M  PR‘TON TON ISKHURON D S  KAI TOTE T N OIKIAN AUTOU m=DIARPAS  atk=DIARPASEI

[3,28] AM N LEG‘ UMIN OTI PANTA APHETH SETAI b=TA b=AMART MATA TOIS UIOIS T‘N ANTHR‘P‘N a=TA a=AMART MATA KAI a=AI BLASPH MIAI a=OSA b=OSAS a=EAN b=AN BLASPH M S‘SIN

[3,29] OS D AN BLASPH M S  EIS TO PNEUMA TO AGION OUK EKHEI APHESIN EIS TON AI‘NA a=ALLA b=ALL ENOKHOS ESTIN AI‘NIOU a=AMART MATOS b=KRISE‘S

[3,30] OTI ELEGON PNEUMA AKATHARTON EKHEI

[3,31] b=ERKHONTAI b=OUN b=OI b=ADELPHOI KAI a=ERKHETAI   M T R AUTOU KAI a=OI a=ADELPHOI a=AUTOU a=KAI EX‘ a=ST KONTES b=EST‘TES APESTEILAN PROS AUTON a=KALOUNTES b=PH‘NOUNTES AUTON

[3,32] KAI EKATH TO b=OKHLOS PERI AUTON a=OKHLOS a=KAI a=LEGOUSIN b=EIPON b=DE AUT‘ IDOU   M T R SOU KAI OI ADELPHOI m=SOU m=KAI m=AI m=ADELPHAI SOU a=[KAI a=AI a=ADELPHAI a=SOU] EX‘ Z TOUSIN SE

[3,33] KAI a=APOKRITHEIS b=APEKRITH  AUTOIS a=LEGEI b=LEG‘N TIS ESTIN   M T R MOU a=KAI b=  OI ADELPHOI a=[MOU] b=MOU

[3,34] KAI PERIBLEPSAMENOS b=KUKL‘ TOUS PERI AUTON a=KUKL‘ KATH MENOUS LEGEI IDE   M T R MOU KAI OI ADELPHOI MOU

[3,35] OS a=[GAR] b=GAR AN POI S  TO THEL MA TOU THEOU OUTOS ADELPHOS MOU KAI ADELPH  b=MOU KAI M T R ESTIN

[4,1] KAI PALIN  RXATO DIDASKEIN PARA T N THALASSAN KAI a=SUNAGETAI b=SUN KHTH  PROS AUTON OKHLOS a=PLEISTOS b=POLUS ‘STE AUTON b=EMBANTA EIS b=TO PLOION a=EMBANTA KATH STHAI EN T  THALASS  KAI PAS O OKHLOS PROS T N THALASSAN EPI T S G S a= SAN b= N

[4,2] KAI EDIDASKEN AUTOUS EN PARABOLAIS POLLA KAI ELEGEN AUTOIS EN T  DIDAKH  AUTOU

[4,3] AKOUETE IDOU EX LTHEN O SPEIR‘N b=TOU SPEIRAI

[4,4] KAI EGENETO EN T‘ SPEIREIN O MEN EPESEN PARA T N ODON KAI  LTHEN TA PETEINA tk=TOU tk=OURANOU KAI KATEPHAGEN AUTO

[4,5] a=KAI ALLO b=DE EPESEN EPI TO PETR‘DES OPOU OUK EIKHEN G N POLL N KAI a=EUTHUS b=EUTHE‘S EXANETEILEN DIA TO M  EKHEIN BATHOS G S

[4,6] a=KAI a=OTE a=ANETEILEN a=O a= LIOS b= LIOU b=DE b=ANATEILANTOS EKAUMATISTH  KAI DIA TO M  EKHEIN RIZAN EX RANTH 

[4,7] KAI ALLO EPESEN EIS TAS AKANTHAS KAI ANEB SAN AI AKANTHAI KAI SUNEPNIXAN AUTO KAI KARPON OUK ED‘KEN

[4,8] KAI a=ALLA b=ALLO EPESEN EIS T N G N T N KAL N KAI EDIDOU KARPON ANABAINONTA KAI a=AUXANOMENA b=AUXANONTA KAI EPHEREN EN TRIAKONTA KAI EN EX KONTA KAI EN EKATON

[4,9] KAI ELEGEN a=OS a=EKHEI tk=AUTOIS b=O b=EKH‘N ‘TA AKOUEIN AKOUET‘

[4,10] a=KAI OTE b=DE EGENETO KATAMONAS a= R‘T‘N b= R‘T SAN AUTON OI PERI AUTON SUN TOIS D‘DEKA a=TAS b=T N a=PARABOLAS b=PARABOL N

[4,11] KAI ELEGEN AUTOIS UMIN b=DEDOTAI b=GN‘NAI TO MUST RION a=DEDOTAI T S BASILEIAS TOU THEOU EKEINOIS DE TOIS EX‘ EN PARABOLAIS TA PANTA GINETAI

[4,12] INA BLEPONTES BLEP‘SIN KAI M  ID‘SIN KAI AKOUONTES AKOU‘SIN KAI M  SUNI‘SIN M POTE EPISTREPS‘SIN KAI APHETH  AUTOIS b=TA b=AMART MATA

[4,13] KAI LEGEI AUTOIS OUK OIDATE T N PARABOL N TAUT N KAI P‘S PASAS TAS PARABOLAS GN‘SESTHE

[4,14] O SPEIR‘N TON LOGON SPEIREI

[4,15] OUTOI DE EISIN OI PARA T N ODON OPOU SPEIRETAI O LOGOS KAI OTAN AKOUS‘SIN a=EUTHUS b=EUTHE‘S ERKHETAI O SATANAS KAI AIREI TON LOGON TON ESPARMENON a=EIS a=AUTOUS b=EN b=TAIS b=KARDIAIS b=AUT‘N

[4,16] KAI OUTOI EISIN b=OMOI‘S OI EPI TA PETR‘D  SPEIROMENOI OI OTAN AKOUS‘SIN TON LOGON a=EUTHUS b=EUTHE‘S META KHARAS LAMBANOUSIN AUTON

[4,17] KAI OUK EKHOUSIN RIZAN EN EAUTOIS ALLA PROSKAIROI EISIN EITA GENOMEN S THLIPSE‘S   DI‘GMOU DIA TON LOGON a=EUTHUS b=EUTHE‘S SKANDALIZONTAI

[4,18] KAI a=ALLOI b=OUTOI EISIN OI EIS TAS AKANTHAS SPEIROMENOI at=OUTOI at=EISIN OI TON LOGON a=AKOUSANTES b=AKOUONTES

[4,19] KAI AI MERIMNAI TOU AI‘NOS b=TOUTOU KAI   APAT  TOU PLOUTOU KAI AI PERI TA LOIPA EPITHUMIAI EISPOREUOMENAI SUMPNIGOUSIN TON LOGON KAI AKARPOS GINETAI

[4,20] KAI a=EKEINOI b=OUTOI EISIN OI EPI T N G N T N KAL N SPARENTES OITINES AKOUOUSIN TON LOGON KAI PARADEKHONTAI KAI KARPOPHOROUSIN EN TRIAKONTA KAI EN EX KONTA KAI EN EKATON

[4,21] KAI ELEGEN AUTOIS M TI a=ERKHETAI O LUKHNOS b=ERKHETAI INA UPO TON MODION TETH    UPO T N KLIN N OUKH INA EPI T N LUKHNIAN a=TETH  b=EPITETH 

[4,22] OU GAR ESTIN b=TI KRUPTON b=O EAN M  a=INA PHANER‘TH  OUDE EGENETO APOKRUPHON ALL INA a=ELTH  EIS PHANERON b=ELTH 

[4,23] EI TIS EKHEI ‘TA AKOUEIN AKOUET‘

[4,24] KAI ELEGEN AUTOIS BLEPETE TI AKOUETE EN ‘ METR‘ METREITE METR TH SETAI UMIN KAI PROSTETH SETAI UMIN b=TOIS b=AKOUOUSIN

[4,25] OS GAR a=EKHEI b=AN b=EKH  DOTH SETAI AUT‘ KAI OS OUK EKHEI KAI O EKHEI ARTH SETAI AP AUTOU

[4,26] KAI ELEGEN OUT‘S ESTIN   BASILEIA TOU THEOU ‘S b=EAN ANTHR‘POS BAL  TON SPORON EPI T S G S

[4,27] KAI KATHEUD  KAI EGEIR TAI NUKTA KAI  MERAN KAI O SPOROS a=BLASTA b=BLASTAN  KAI M KUN TAI ‘S OUK OIDEN AUTOS

[4,28] AUTOMAT  b=GAR   G  KARPOPHOREI PR‘TON KHORTON EITA STAKHUN EITA a=<PL R S> b=PL R  SITON EN T‘ STAKHUI

[4,29] OTAN DE a=PARADOI b=PARAD‘ O KARPOS a=EUTHUS b=EUTHE‘S APOSTELLEI TO DREPANON OTI PAREST KEN O THERISMOS

[4,30] KAI ELEGEN a=P‘S b=TINI OMOI‘S‘MEN T N BASILEIAN TOU THEOU   EN a=TINI b=POIA b=PARABOL  b=PARABAL‘MEN AUT N a=PARABOL  a=TH‘MEN

[4,31] ‘S m=KOKKON atk=KOKK‘ SINAPE‘S OS OTAN SPAR  EPI T S G S a=MIKROTERON a=ON b=MIKROTEROS PANT‘N T‘N SPERMAT‘N b=ESTIN T‘N EPI T S G S

[4,32] KAI OTAN SPAR  ANABAINEI KAI GINETAI a=MEIZON PANT‘N T‘N LAKHAN‘N b=MEIZ‘N KAI POIEI KLADOUS MEGALOUS ‘STE DUNASTHAI UPO T N SKIAN AUTOU TA PETEINA TOU OURANOU KATASK NOUN

[4,33] KAI TOIAUTAIS PARABOLAIS POLLAIS ELALEI AUTOIS TON LOGON KATH‘S m=EDUNANTO atk= DUNANTO AKOUEIN

[4,34] KH‘RIS DE PARABOL S OUK ELALEI AUTOIS KAT IDIAN DE TOIS a=IDIOIS MATH TAIS b=AUTOU EPELUEN PANTA

[4,35] KAI LEGEI AUTOIS EN EKEIN  T   MERA OPSIAS GENOMEN S DIELTH‘MEN EIS TO PERAN

[4,36] KAI APHENTES TON OKHLON PARALAMBANOUSIN AUTON ‘S  N EN T‘ PLOI‘ KAI ALLA a=PLOIA b=DE b=PLOIARIA  N MET AUTOU

[4,37] KAI GINETAI LAILAPS b=ANEMOU MEGAL  a=ANEMOU a=KAI TA b=DE KUMATA EPEBALLEN EIS TO PLOION ‘STE b=AUTO  D  GEMIZESTHAI a=TO a=PLOION

[4,38] KAI b= N AUTOS a= N a=EN b=EPI T  PRUMN  EPI TO PROSKEPHALAION KATHEUD‘N KAI a=EGEIROUSIN b=DIEGEIROUSIN AUTON KAI LEGOUSIN AUT‘ DIDASKALE OU MELEI SOI OTI APOLLUMETHA

[4,39] KAI DIEGERTHEIS EPETIM SEN T‘ ANEM‘ KAI EIPEN T  THALASS  SI‘PA PEPHIM‘SO KAI EKOPASEN O ANEMOS KAI EGENETO GAL N  MEGAL 

[4,40] KAI EIPEN AUTOIS TI DEILOI ESTE a=OUP‘ b=OUT‘S b=P‘S b=OUK EKHETE PISTIN

[4,41] KAI EPHOB TH SAN PHOBON MEGAN KAI ELEGON PROS ALL LOUS TIS ARA OUTOS ESTIN OTI KAI O ANEMOS KAI   THALASSA a=UPAKOUEI b=UPAKOUOUSIN AUT‘

[5,1] KAI  LTHON EIS TO PERAN T S THALASS S EIS T N KH‘RAN T‘N a=GERAS N‘N b=GADAR N‘N

[5,2] KAI a=EXELTHONTOS b=EXELTHONTI a=AUTOU b=AUT‘ EK TOU PLOIOU a=EUTHUS b=EUTHE‘S a=UP NT SEN b=AP NT SEN AUT‘ EK T‘N MN MEI‘N ANTHR‘POS EN PNEUMATI AKATHART‘

[5,3] OS T N KATOIK SIN EIKHEN EN TOIS am=MN MASIN tk=MN MEIOIS KAI a=OUDE a=ALUSEI a=OUKETI b=OUTE b=ALUSESIN OUDEIS am=EDUNATO tk= DUNATO AUTON D SAI

[5,4] DIA TO AUTON POLLAKIS PEDAIS KAI ALUSESIN DEDESTHAI KAI DIESPASTHAI UP AUTOU TAS ALUSEIS KAI TAS PEDAS SUNTETRIPHTHAI KAI OUDEIS b=AUTON ISKHUEN a=AUTON DAMASAI

[5,5] KAI am=DIA am=PANTOS tk=DIAPANTOS NUKTOS KAI  MERAS EN TOIS a=MN MASIN b=ORESIN KAI EN TOIS a=ORESIN b=MN MASIN  N KRAZ‘N KAI KATAKOPT‘N EAUTON LITHOIS

[5,6] a=KAI ID‘N b=DE TON I SOUN APO MAKROTHEN EDRAMEN KAI PROSEKUN SEN AUT‘

[5,7] KAI KRAXAS PH‘N  MEGAL  a=LEGEI b=EIPEN TI EMOI KAI SOI I SOU UIE TOU THEOU TOU UPSISTOU ORKIZ‘ SE TON THEON M  ME BASANIS S

[5,8] ELEGEN GAR AUT‘ EXELTHE TO PNEUMA TO AKATHARTON EK TOU ANTHR‘POU

[5,9] KAI EP R‘TA AUTON TI b=SOI ONOMA a=SOI KAI a=LEGEI b=APEKRITH  a=AUT‘ b=LEG‘N a=LEGI‘N b=LEGE‘N ONOMA MOI OTI POLLOI ESMEN

[5,10] KAI PAREKALEI AUTON POLLA INA M  a=AUTA b=AUTOUS APOSTEIL  EX‘ T S KH‘RAS

[5,11]  N DE EKEI PROS am=T‘ tk=TA am=OREI tk=OR  AGEL  KHOIR‘N MEGAL  BOSKOMEN 

[5,12] KAI PAREKALESAN AUTON b=PANTES b=OI b=DAIMONES LEGONTES PEMPSON  MAS EIS TOUS KHOIROUS INA EIS AUTOUS EISELTH‘MEN

[5,13] KAI EPETREPSEN AUTOIS b=EUTHE‘S b=O b=I SOUS KAI EXELTHONTA TA PNEUMATA TA AKATHARTA EIS LTHON EIS TOUS KHOIROUS KAI ‘RM SEN   AGEL  KATA TOU KR MNOU EIS T N THALASSAN b= SAN b=DE ‘S DISKHILIOI KAI EPNIGONTO EN T  THALASS 

[5,14] a=KAI OI b=DE BOSKONTES a=AUTOUS b=TOUS b=KHOIROUS EPHUGON KAI a=AP GGEILAN b=AN GGEILAN EIS T N POLIN KAI EIS TOUS AGROUS KAI a= LTHON b=EX LTHON IDEIN TI ESTIN TO GEGONOS

[5,15] KAI ERKHONTAI PROS TON I SOUN KAI THE‘ROUSIN TON DAIMONIZOMENON KATH MENON b=KAI IMATISMENON KAI S‘PHRONOUNTA TON ESKH KOTA TON a=LEGI‘NA b=LEGE‘NA KAI EPHOB TH SAN

[5,16] atk=KAI DI G SANTO m=DE AUTOIS OI IDONTES P‘S EGENETO T‘ DAIMONIZOMEN‘ KAI PERI T‘N KHOIR‘N

[5,17] KAI  RXANTO PARAKALEIN AUTON APELTHEIN APO T‘N ORI‘N AUT‘N

[5,18] KAI a=EMBAINONTOS b=EMBANTOS AUTOU EIS TO PLOION PAREKALEI AUTON O DAIMONISTHEIS INA b=  MET AUTOU a= 

[5,19] a=KAI b=O b=DE b=I SOUS OUK APH KEN AUTON ALLA LEGEI AUT‘ UPAGE EIS TON OIKON SOU PROS TOUS SOUS KAI a=APAGGEILON b=ANAGGEILON AUTOIS OSA b=SOI O KURIOS a=SOI am=PEPOI KEN tk=EPOI SEN KAI  LE SEN SE

[5,20] KAI AP LTHEN KAI  RXATO K RUSSEIN EN T  DEKAPOLEI OSA EPOI SEN AUT‘ O I SOUS KAI PANTES ETHAUMAZON

[5,21] KAI DIAPERASANTOS TOU I SOU a=[EN b=EN T‘ a=PLOI‘] b=PLOI‘ PALIN EIS TO PERAN SUN KHTH  OKHLOS POLUS EP AUTON KAI  N PARA T N THALASSAN

[5,22] KAI b=IDOU ERKHETAI EIS T‘N ARKHISUNAG‘G‘N ONOMATI a=IAIROS b=IAEIROS KAI ID‘N AUTON PIPTEI PROS TOUS PODAS AUTOU

[5,23] KAI a=PARAKALEI b=PAREKALEI AUTON POLLA LEG‘N OTI TO THUGATRION MOU ESKHAT‘S EKHEI INA ELTH‘N EPITH S b=AUT  TAS KHEIRAS a=AUT  a=INA b=OP‘S S‘TH  KAI a=Z S  b=Z SETAI

[5,24] KAI AP LTHEN MET AUTOU KAI  KOLOUTHEI AUT‘ OKHLOS POLUS KAI SUNETHLIBON AUTON

[5,25] KAI GUN  b=TIS OUSA EN RUSEI AIMATOS b=ET  D‘DEKA a=ET 

[5,26] KAI POLLA PATHOUSA UPO POLL‘N IATR‘N KAI DAPAN SASA TA PAR am=AUT S tk=EAUT S PANTA KAI M DEN ‘PHEL THEISA ALLA MALLON EIS TO KHEIRON ELTHOUSA

[5,27] AKOUSASA PERI TOU I SOU ELTHOUSA EN T‘ OKHL‘ OPISTHEN  PSATO TOU IMATIOU AUTOU

[5,28] ELEGEN GAR OTI a=EAN a=APS‘MAI KAN T‘N IMATI‘N AUTOU b=APS‘MAI S‘TH SOMAI

[5,29] KAI a=EUTHUS b=EUTHE‘S EX RANTH    P G  TOU AIMATOS AUT S KAI EGN‘ T‘ S‘MATI OTI IATAI APO T S MASTIGOS

[5,30] KAI a=EUTHUS b=EUTHE‘S O I SOUS EPIGNOUS EN EAUT‘ T N EX AUTOU DUNAMIN EXELTHOUSAN EPISTRAPHEIS EN T‘ OKHL‘ ELEGEN TIS MOU  PSATO T‘N IMATI‘N

[5,31] KAI ELEGON AUT‘ OI MATH TAI AUTOU BLEPEIS TON OKHLON SUNTHLIBONTA SE KAI LEGEIS TIS MOU  PSATO

[5,32] KAI PERIEBLEPETO IDEIN T N TOUTO POI SASAN

[5,33]   DE GUN  PHOB THEISA KAI TREMOUSA EIDUIA O GEGONEN b=EP AUT   LTHEN KAI PROSEPESEN AUT‘ KAI EIPEN AUT‘ PASAN T N AL THEIAN

[5,34] O DE EIPEN AUT  a=THUGAT R b=THUGATER   PISTIS SOU SES‘KEN SE UPAGE EIS EIR N N KAI ISTHI UGI S APO T S MASTIGOS SOU

[5,35] ETI AUTOU LALOUNTOS ERKHONTAI APO TOU ARKHISUNAG‘GOU LEGONTES OTI   THUGAT R SOU APETHANEN TI ETI SKULLEIS TON DIDASKALON

[5,36] O DE I SOUS a=PARAKOUSAS b=EUTHE‘S b=AKOUSAS TON LOGON LALOUMENON LEGEI T‘ ARKHISUNAG‘G‘ M  PHOBOU MONON PISTEUE

[5,37] KAI OUK APH KEN OUDENA a=MET a=AUTOU b=AUT‘ SUNAKOLOUTH SAI EI M  a=TON PETRON KAI IAK‘BON KAI I‘ANN N TON ADELPHON IAK‘BOU

[5,38] KAI a=ERKHONTAI b=ERKHETAI EIS TON OIKON TOU ARKHISUNAG‘GOU KAI THE‘REI THORUBON ak=KAI KLAIONTAS KAI ALALAZONTAS POLLA

[5,39] KAI EISELTH‘N LEGEI AUTOIS TI THORUBEISTHE KAI KLAIETE TO PAIDION OUK APETHANEN ALLA KATHEUDEI

[5,40] KAI KATEGEL‘N AUTOU a=AUTOS b=O DE EKBAL‘N am=PANTAS tk=APANTAS PARALAMBANEI TON PATERA TOU PAIDIOU KAI T N M TERA KAI TOUS MET AUTOU KAI EISPOREUETAI OPOU  N TO PAIDION b=ANAKEIMENON

[5,41] KAI KRAT SAS T S KHEIROS TOU PAIDIOU LEGEI AUT  TALITHA a=KOUM b=KOUMI O ESTIN METHERM NEUOMENON TO KORASION SOI LEG‘ a=EGEIRE b=EGEIRAI

[5,42] KAI a=EUTHUS b=EUTHE‘S ANEST  TO KORASION KAI PERIEPATEI  N GAR ET‘N D‘DEKA KAI EXEST SAN a=[EUTHUS] EKSTASEI MEGAL 

[5,43] KAI DIESTEILATO AUTOIS POLLA INA M DEIS a=GNOI b=GN‘ TOUTO KAI EIPEN DOTH NAI AUT  PHAGEIN

[6,1] KAI EX LTHEN EKEITHEN KAI a=ERKHETAI b= LTHEN EIS T N PATRIDA AUTOU KAI AKOLOUTHOUSIN AUT‘ OI MATH TAI AUTOU

[6,2] KAI GENOMENOU SABBATOU  RXATO a=DIDASKEIN EN T  SUNAG‘G  b=DIDASKEIN KAI POLLOI AKOUONTES EXEPL SSONTO LEGONTES POTHEN TOUT‘ TAUTA KAI TIS   SOPHIA   DOTHEISA a=TOUT‘ b=AUT‘ tk=OTI KAI a=AI DUNAMEIS TOIAUTAI DIA T‘N KHEIR‘N AUTOU a=GINOMENAI b=GINONTAI

[6,3] OUK OUTOS ESTIN O TEKT‘N O UIOS a=T S MARIAS a=KAI ADELPHOS b=DE IAK‘BOU KAI a=I‘S TOS b=I‘S  KAI IOUDA KAI SIM‘NOS KAI OUK EISIN AI ADELPHAI AUTOU ‘DE PROS  MAS KAI ESKANDALIZONTO EN AUT‘

[6,4] a=KAI ELEGEN b=DE AUTOIS O I SOUS OTI OUK ESTIN PROPH T S ATIMOS EI M  EN T  PATRIDI AUTOU KAI EN TOIS a=SUGGENEUSIN a=AUTOU b=SUGGENESIN KAI EN T  OIKIA AUTOU

[6,5] KAI OUK a=EDUNATO b= DUNATO EKEI a=POI SAI OUDEMIAN DUNAMIN b=POI SAI EI M  OLIGOIS ARR‘STOIS EPITHEIS TAS KHEIRAS ETHERAPEUSEN

[6,6] KAI ETHAUMAZEN DIA T N APISTIAN AUT‘N KAI PERI GEN TAS K‘MAS KUKL‘ DIDASK‘N

[6,7] KAI PROSKALEITAI TOUS D‘DEKA KAI  RXATO AUTOUS APOSTELLEIN DUO DUO KAI EDIDOU AUTOIS EXOUSIAN T‘N PNEUMAT‘N T‘N AKATHART‘N

[6,8] KAI PAR GGEILEN AUTOIS INA M DEN AIR‘SIN EIS ODON EI M  RABDON MONON M  b=P RAN b=M  ARTON a=M  a=P RAN M  EIS T N Z‘N N KHALKON

[6,9] a=ALLA b=ALL UPODEDEMENOUS SANDALIA KAI M  k=ENDUSASTHAI amt=ENDUS STHE DUO KHIT‘NAS

[6,10] KAI ELEGEN AUTOIS OPOU EAN EISELTH TE EIS OIKIAN EKEI MENETE E‘S AN EXELTH TE EKEITHEN

[6,11] KAI a=OS b=OSOI AN a=TOPOS M  a=DEX TAI b=DEX‘NTAI UMAS M DE AKOUS‘SIN UM‘N EKPOREUOMENOI EKEITHEN EKTINAXATE TON KHOUN TON UPOKAT‘ T‘N POD‘N UM‘N EIS MARTURION AUTOIS b=AM N b=LEG‘ b=UMIN b=ANEKTOTERON b=ESTAI b=SODOMOIS b=  b=GOMORROIS b=EN b= MERA b=KRISE‘S b=  b=T  b=POLEI b=EKEIN 

[6,12] KAI EXELTHONTES a=EK RUXAN b=EK RUSSON INA a=METANO‘SIN b=METANO S‘SIN

[6,13] KAI DAIMONIA POLLA EXEBALLON KAI  LEIPHON ELAI‘ POLLOUS ARR‘STOUS KAI ETHERAPEUON

[6,14] KAI  KOUSEN O BASILEUS  R‘D S PHANERON GAR EGENETO TO ONOMA AUTOU KAI a=ELEGON b=ELEGEN OTI I‘ANN S O BAPTIZ‘N a=EG GERTAI EK NEKR‘N b= GERTH  KAI DIA TOUTO ENERGOUSIN AI DUNAMEIS EN AUT‘

[6,15] ALLOI a=DE ELEGON OTI  LIAS ESTIN ALLOI DE ELEGON OTI PROPH T S b=ESTIN tk=  ‘S EIS T‘N PROPH T‘N

[6,16] AKOUSAS DE m=[O] atk=O  R‘D S a=ELEGEN b=EIPEN b=OTI ON EG‘ APEKEPHALISA I‘ANN N OUTOS b=ESTIN b=AUTOS  GERTH  b=EK b=NEKR‘N

[6,17] AUTOS GAR O  R‘D S APOSTEILAS EKRAT SEN TON I‘ANN N KAI ED SEN AUTON EN tk=T  PHULAK  DIA  R‘DIADA T N GUNAIKA PHILIPPOU TOU ADELPHOU AUTOU OTI AUT N EGAM SEN

[6,18] ELEGEN GAR O I‘ANN S T‘  R‘D  OTI OUK EXESTIN SOI EKHEIN T N GUNAIKA TOU ADELPHOU SOU

[6,19]   DE  R‘DIAS ENEIKHEN AUT‘ KAI  THELEN AUTON APOKTEINAI KAI OUK  DUNATO

[6,20] O GAR  R‘D S EPHOBEITO TON I‘ANN N EID‘S AUTON ANDRA DIKAION KAI AGION KAI SUNET REI AUTON KAI AKOUSAS AUTOU POLLA a= POREI b=EPOIEI KAI  DE‘S AUTOU  KOUEN

[6,21] KAI GENOMEN S  MERAS EUKAIROU OTE  R‘D S TOIS GENESIOIS AUTOU DEIPNON a=EPOI SEN b=EPOIEI TOIS MEGISTASIN AUTOU KAI TOIS KHILIARKHOIS KAI TOIS PR‘TOIS T S GALILAIAS

[6,22] KAI EISELTHOUS S T S THUGATROS a=AUTOU b=AUT S b=T S  R‘DIADOS KAI ORKH SAMEN S a= RESEN b=KAI b=ARESAS S T‘  R‘D  KAI TOIS SUNANAKEIMENOIS EIPEN O BASILEUS T‘ KORASI‘ AIT SON ME O EAN THEL S KAI D‘S‘ SOI

[6,23] KAI ‘MOSEN AUT  a=[POLLA] b=OTI O a=TI EAN ME AIT S S D‘S‘ SOI E‘S  MISOUS T S BASILEIAS MOU

[6,24] a=KAI b=  b=DE EXELTHOUSA EIPEN T  M TRI AUT S TI a=AIT S‘MAI b=AIT SOMAI   DE EIPEN T N KEPHAL N I‘ANNOU TOU a=BAPTIZONTOS b=BAPTISTOU

[6,25] KAI EISELTHOUSA a=EUTHUS b=EUTHE‘S META SPOUD S PROS TON BASILEA  T SATO LEGOUSA THEL‘ INA a=EXAUT S b=MOI D‘S a=MOI b=EX b=AUT S EPI PINAKI T N KEPHAL N I‘ANNOU TOU BAPTISTOU

[6,26] KAI PERILUPOS GENOMENOS O BASILEUS DIA TOUS ORKOUS KAI TOUS a=ANAKEIMENOUS b=SUNANAKEIMENOUS OUK  THEL SEN b=AUT N ATHET SAI a=AUT N

[6,27] KAI a=EUTHUS b=EUTHE‘S APOSTEILAS O BASILEUS am=SPEKOULATORA tk=SPEKOULAT‘RA EPETAXEN a=ENEGKAI b=ENEKHTH NAI T N KEPHAL N AUTOU a=KAI ~b=

[6,28] b=O b=DE APELTH‘N APEKEPHALISEN AUTON EN T  PHULAK  ~a=

[6,28] KAI  NEGKEN T N KEPHAL N AUTOU EPI PINAKI KAI ED‘KEN AUT N T‘ KORASI‘ KAI TO KORASION ED‘KEN AUT N T  M TRI AUT S

[6,29] KAI AKOUSANTES OI MATH TAI AUTOU  LTHON KAI  RAN TO PT‘MA AUTOU KAI ETH KAN AUTO EN t=T‘ MN MEI‘

[6,30] KAI SUNAGONTAI OI APOSTOLOI PROS TON I SOUN KAI AP GGEILAN AUT‘ PANTA b=KAI OSA EPOI SAN KAI OSA EDIDAXAN

[6,31] KAI a=LEGEI b=EIPEN AUTOIS DEUTE UMEIS AUTOI KAT IDIAN EIS ER MON TOPON KAI a=ANAPAUSASTHE b=ANAPAUESTHE OLIGON  SAN GAR OI ERKHOMENOI KAI OI UPAGONTES POLLOI KAI OUDE PHAGEIN am=EUKAIROUN tk= UKAIROUN

[6,32] KAI AP LTHON a=EN a=T‘ a=PLOI‘ EIS ER MON TOPON b=T‘ b=PLOI‘ KAT IDIAN

[6,33] KAI EIDON AUTOUS UPAGONTAS tk=OI tk=OKHLOI KAI EPEGN‘SAN b=AUTON POLLOI KAI PEZ  APO PAS‘N T‘N POLE‘N SUNEDRAMON EKEI KAI PRO LTHON AUTOUS b=KAI b=SUN LTHON b=PROS b=AUTON

[6,34] KAI EXELTH‘N EIDEN b=O b=I SOUS POLUN OKHLON KAI ESPLAGKHNISTH  EP a=AUTOUS b=AUTOIS OTI  SAN ‘S PROBATA M  EKHONTA POIMENA KAI  RXATO DIDASKEIN AUTOUS POLLA

[6,35] KAI  D  ‘RAS POLL S GENOMEN S PROSELTHONTES AUT‘ OI MATH TAI AUTOU a=ELEGON b=LEGOUSIN OTI ER MOS ESTIN O TOPOS KAI  D  ‘RA POLL 

[6,36] APOLUSON AUTOUS INA APELTHONTES EIS TOUS KUKL‘ AGROUS KAI K‘MAS AGORAS‘SIN EAUTOIS b=ARTOUS TI b=GAR PHAG‘SIN b=OUK b=EKHOUSIN

[6,37] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS DOTE AUTOIS UMEIS PHAGEIN KAI LEGOUSIN AUT‘ APELTHONTES AGORAS‘MEN tk=DIAKOSI‘N D NARI‘N am=DIAKOSI‘N ARTOUS KAI a=D‘SOMEN b=D‘MEN AUTOIS PHAGEIN

[6,38] O DE LEGEI AUTOIS POSOUS ARTOUS EKHETE UPAGETE b=KAI IDETE KAI GNONTES LEGOUSIN PENTE KAI DUO IKHTHUAS

[6,39] KAI EPETAXEN AUTOIS ANAKLINAI PANTAS SUMPOSIA SUMPOSIA EPI T‘ KHL‘R‘ KHORT‘

[6,40] KAI a=ANEPESAN b=ANEPESON PRASIAI PRASIAI a=KATA b=ANA EKATON KAI a=KATA b=ANA PENT KONTA

[6,41] KAI LAB‘N TOUS PENTE ARTOUS KAI TOUS DUO IKHTHUAS ANABLEPSAS EIS TON OURANON EULOG SEN KAI KATEKLASEN TOUS ARTOUS KAI EDIDOU TOIS MATH TAIS a=[AUTOU] b=AUTOU INA a=PARATITH‘SIN b=PARATH‘SIN AUTOIS KAI TOUS DUO IKHTHUAS EMERISEN PASIN

[6,42] KAI EPHAGON PANTES KAI EKHORTASTH SAN

[6,43] KAI  RAN a=KLASMATA b=KLASMAT‘N D‘DEKA a=KOPHIN‘N b=KOPHINOUS a=PL R‘MATA b=PL REIS KAI APO T‘N IKHTHU‘N

[6,44] KAI  SAN OI PHAGONTES a=[TOUS a=ARTOUS] b=TOUS b=ARTOUS tk=‘SEI PENTAKISKHILIOI ANDRES

[6,45] KAI a=EUTHUS b=EUTHE‘S  NAGKASEN TOUS MATH TAS AUTOU EMB NAI EIS TO PLOION KAI PROAGEIN EIS TO PERAN PROS k=B THSAIDA amt=B THSAIDAN E‘S AUTOS a=APOLUEI b=APOLUS  TON OKHLON

[6,46] KAI APOTAXAMENOS AUTOIS AP LTHEN EIS TO OROS PROSEUXASTHAI

[6,47] KAI OPSIAS GENOMEN S  N TO PLOION EN MES‘ T S THALASS S KAI AUTOS MONOS EPI T S G S

[6,48] KAI a=ID‘N b=EIDEN AUTOUS BASANIZOMENOUS EN T‘ ELAUNEIN  N GAR O ANEMOS ENANTIOS AUTOIS b=KAI PERI TETART N PHULAK N T S NUKTOS ERKHETAI PROS AUTOUS PERIPAT‘N EPI T S THALASS S KAI  THELEN PARELTHEIN AUTOUS

[6,49] OI DE IDONTES AUTON b=PERIPATOUNTA EPI T S THALASS S a=PERIPATOUNTA EDOXAN a=OTI PHANTASMA a=ESTIN b=EINAI KAI ANEKRAXAN

[6,50] PANTES GAR AUTON EIDON KAI ETARAKHTH SAN a=O a=DE a=EUTHUS b=KAI b=EUTHE‘S ELAL SEN MET AUT‘N KAI LEGEI AUTOIS THARSEITE EG‘ EIMI M  PHOBEISTHE

[6,51] KAI ANEB  PROS AUTOUS EIS TO PLOION KAI EKOPASEN O ANEMOS KAI LIAN a=[EK b=EK a=PERISSOU] b=PERISSOU EN EAUTOIS EXISTANTO b=KAI b=ETHAUMAZON

[6,52] OU GAR SUN KAN EPI TOIS ARTOIS a=ALL  N b=GAR am=AUT‘N   KARDIA tk=AUT‘N PEP‘R‘MEN 

[6,53] KAI DIAPERASANTES b= LTHON EPI T N G N a= LTHON a=EIS amk=GENN SARET t=GEN SARET KAI PROS‘RMISTH SAN

[6,54] KAI EXELTHONT‘N AUT‘N EK TOU PLOIOU a=EUTHUS b=EUTHE‘S EPIGNONTES AUTON

[6,55] a=PERIEDRAMON b=PERIDRAMONTES OL N T N a=KH‘RAN b=PERIKH‘RON EKEIN N a=KAI  RXANTO EPI TOIS a=KRABATTOIS b=KRABBATOIS TOUS KAK‘S EKHONTAS PERIPHEREIN OPOU  KOUON OTI b=EKEI ESTIN

[6,56] KAI OPOU AN EISEPOREUETO EIS K‘MAS   a=EIS POLEIS   a=EIS AGROUS EN TAIS AGORAIS a=ETITHESAN b=ETITHOUN TOUS ASTHENOUNTAS KAI PAREKALOUN AUTON INA KAN TOU KRASPEDOU TOU IMATIOU AUTOU APS‘NTAI KAI OSOI AN a= PSANTO b= PTONTO AUTOU ES‘ZONTO

[7,1] KAI SUNAGONTAI PROS AUTON OI PHARISAIOI KAI TINES T‘N GRAMMATE‘N ELTHONTES APO IEROSOLUM‘N

[7,2] KAI IDONTES TINAS T‘N MATH T‘N AUTOU a=OTI KOINAIS KHERSIN TOUT ESTIN ANIPTOIS a=ESTHIOUSIN a=TOUS b=ESTHIONTAS ARTOUS b=EMEMPSANTO

[7,3] OI GAR PHARISAIOI KAI PANTES OI IOUDAIOI EAN M  PUGM  NIPS‘NTAI TAS KHEIRAS OUK ESTHIOUSIN KRATOUNTES T N PARADOSIN T‘N PRESBUTER‘N

[7,4] KAI a=AP b=APO AGORAS EAN M  BAPTIS‘NTAI OUK ESTHIOUSIN KAI ALLA POLLA ESTIN A PARELABON KRATEIN BAPTISMOUS POT RI‘N KAI XEST‘N KAI KHALKI‘N a=[KAI b=KAI a=KLIN‘N] b=KLIN‘N

[7,5] a=KAI b=EPEITA EPER‘T‘SIN AUTON OI PHARISAIOI KAI OI GRAMMATEIS am=DIA am=TI tk=DIATI a=OU a=PERIPATOUSIN OI MATH TAI SOU b=OU b=PERIPATOUSIN KATA T N PARADOSIN T‘N PRESBUTER‘N ALLA a=KOINAIS b=ANIPTOIS KHERSIN ESTHIOUSIN TON ARTON

[7,6] O DE b=APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS b=OTI KAL‘S a=EPROPH TEUSEN b=PROEPH TEUSEN  SAIAS PERI UM‘N T‘N UPOKRIT‘N ‘S GEGRAPTAI a=[OTI] OUTOS O LAOS TOIS KHEILESIN ME TIMA   DE KARDIA AUT‘N PORR‘ APEKHEI AP EMOU

[7,7] MAT N DE SEBONTAI ME DIDASKONTES DIDASKALIAS ENTALMATA ANTHR‘P‘N

[7,8] APHENTES b=GAR T N ENTOL N TOU THEOU KRATEITE T N PARADOSIN T‘N ANTHR‘P‘N b=BAPTISMOUS b=XEST‘N b=KAI b=POT RI‘N b=KAI b=ALLA b=PAROMOIA b=TOIAUTA b=POLLA b=POIEITE

[7,9] KAI ELEGEN AUTOIS KAL‘S ATHETEITE T N ENTOL N TOU THEOU INA T N PARADOSIN UM‘N a=ST S TE b=T R S TE

[7,10] a=M‘US S b=M‘S S GAR EIPEN TIMA TON PATERA SOU KAI T N M TERA SOU KAI O KAKOLOG‘N PATERA   M TERA THANAT‘ TELEUTAT‘

[7,11] UMEIS DE LEGETE EAN EIP  ANTHR‘POS T‘ PATRI   T  M TRI KORBAN O ESTIN D‘RON O EAN EX EMOU ‘PHEL TH S

[7,12] b=KAI OUKETI APHIETE AUTON OUDEN POI SAI T‘ PATRI b=AUTOU   T  M TRI b=AUTOU

[7,13] AKUROUNTES TON LOGON TOU THEOU T  PARADOSEI UM‘N   PARED‘KATE KAI PAROMOIA TOIAUTA POLLA POIEITE

[7,14] KAI PROSKALESAMENOS a=PALIN b=PANTA TON OKHLON ELEGEN AUTOIS a=AKOUSATE b=AKOUETE MOU PANTES KAI a=SUNETE b=SUNIETE

[7,15] OUDEN ESTIN EX‘THEN TOU ANTHR‘POU EISPOREUOMENON EIS AUTON O DUNATAI b=AUTON KOIN‘SAI a=AUTON ALLA TA a=EK a=TOU a=ANTHR‘POU EKPOREUOMENA b=AP b=AUTOU b=EKEINA ESTIN TA KOINOUNTA TON ANTHR‘PON

[7,16] b=EI b=TIS b=EKHEI b=‘TA b=AKOUEIN b=AKOUET‘

[7,17] KAI OTE EIS LTHEN EIS OIKON APO TOU OKHLOU EP R‘T‘N AUTON OI MATH TAI AUTOU a=T N a=PARABOL N b=PERI b=T S b=PARABOL S

[7,18] KAI LEGEI AUTOIS OUT‘S KAI UMEIS ASUNETOI ESTE OU NOEITE OTI PAN TO EX‘THEN EISPOREUOMENON EIS TON ANTHR‘PON OU DUNATAI AUTON KOIN‘SAI

[7,19] OTI OUK EISPOREUETAI AUTOU EIS T N KARDIAN ALL EIS T N KOILIAN KAI EIS TON APHEDR‘NA EKPOREUETAI a=KATHARIZ‘N b=KATHARIZON PANTA TA BR‘MATA

[7,20] ELEGEN DE OTI TO EK TOU ANTHR‘POU EKPOREUOMENON EKEINO KOINOI TON ANTHR‘PON

[7,21] ES‘THEN GAR EK T S KARDIAS T‘N ANTHR‘P‘N OI DIALOGISMOI OI KAKOI EKPOREUONTAI b=MOIKHEIAI PORNEIAI a=KLOPAI PHONOI

[7,22] a=MOIKHEIAI b=KLOPAI PLEONEXIAI PON RIAI DOLOS ASELGEIA OPHTHALMOS PON ROS BLASPH MIA UPER PHANIA APHROSUN 

[7,23] PANTA TAUTA TA PON RA ES‘THEN EKPOREUETAI KAI KOINOI TON ANTHR‘PON

[7,24] b=KAI EKEITHEN a=DE ANASTAS AP LTHEN EIS TA a=ORIA b=METHORIA TUROU b=KAI b=SID‘NOS KAI EISELTH‘N EIS tk=T N OIKIAN OUDENA  THELEN GN‘NAI KAI OUK  DUN TH  LATHEIN

[7,25] a=ALL a=EUTHUS AKOUSASA b=GAR GUN  PERI AUTOU  S EIKHEN TO THUGATRION AUT S PNEUMA AKATHARTON ELTHOUSA PROSEPESEN PROS TOUS PODAS AUTOU

[7,26] b= N b=DE   a=DE GUN  a= N ELL NIS m=SURAPHOINIKISSA tk=SUROPHOINISSA a=SUROPHOINIKISSA T‘ GENEI KAI  R‘TA AUTON INA TO DAIMONION am=EKBAL  tk=EKBALL  EK T S THUGATROS AUT S

[7,27] a=KAI a=ELEGEN b=O b=DE b=I SOUS b=EIPEN AUT  APHES PR‘TON KHORTASTH NAI TA TEKNA OU GAR b=KALON ESTIN a=KALON LABEIN TON ARTON T‘N TEKN‘N KAI b=BALEIN TOIS KUNARIOIS a=BALEIN

[7,28]   DE APEKRITH  KAI LEGEI AUT‘ b=NAI KURIE KAI b=GAR TA KUNARIA UPOKAT‘ T S TRAPEZ S a=ESTHIOUSIN b=ESTHIEI APO T‘N PSIKHI‘N T‘N PAIDI‘N

[7,29] KAI EIPEN AUT  DIA TOUTON TON LOGON UPAGE EXEL LUTHEN b=TO b=DAIMONION EK T S THUGATROS SOU a=TO a=DAIMONION

[7,30] KAI APELTHOUSA EIS TON OIKON AUT S EUREN TO a=PAIDION a=BEBL MENON a=EPI a=T N a=KLIN N a=KAI a=TO DAIMONION EXEL LUTHOS b=KAI b=T N b=THUGATERA b=BEBL MEN N b=EPI b=T S b=KLIN S

[7,31] KAI PALIN EXELTH‘N EK T‘N ORI‘N TUROU b=KAI b=SID‘NOS  LTHEN a=DIA a=SID‘NOS a=EIS b=PROS T N THALASSAN T S GALILAIAS ANA MESON T‘N ORI‘N DEKAPOLE‘S

[7,32] KAI PHEROUSIN AUT‘ K‘PHON a=KAI m=MOGGILALON atk=MOGILALON KAI PARAKALOUSIN AUTON INA EPITH  AUT‘ T N KHEIRA

[7,33] KAI APOLABOMENOS AUTON APO TOU OKHLOU KAT IDIAN EBALEN TOUS DAKTULOUS AUTOU EIS TA ‘TA AUTOU KAI PTUSAS  PSATO T S GL‘SS S AUTOU

[7,34] KAI ANABLEPSAS EIS TON OURANON ESTENAXEN KAI LEGEI AUT‘ EPHPHATHA O ESTIN DIANOIKHTH TI

[7,35] KAI a=[EUTHE‘S] b=EUTHE‘S a= NOIG SAN b=DI NOIKHTH SAN AUTOU AI AKOAI KAI ELUTH  O DESMOS T S GL‘SS S AUTOU KAI ELALEI ORTH‘S

[7,36] KAI DIESTEILATO AUTOIS INA M DENI a=LEG‘SIN b=EIP‘SIN OSON DE b=AUTOS AUTOIS DIESTELLETO a=AUTOI MALLON PERISSOTERON EK RUSSON

[7,37] KAI UPERPERISS‘S EXEPL SSONTO LEGONTES KAL‘S PANTA PEPOI KEN KAI TOUS K‘PHOUS POIEI AKOUEIN KAI a=[TOUS] b=TOUS ALALOUS LALEIN

[8,1] EN EKEINAIS TAIS  MERAIS a=PALIN a=POLLOU b=PAMPOLLOU OKHLOU ONTOS KAI M  EKHONT‘N TI PHAG‘SIN PROSKALESAMENOS b=O b=I SOUS TOUS MATH TAS b=AUTOU LEGEI AUTOIS

[8,2] SPLAGKHNIZOMAI EPI TON OKHLON OTI  D  am= MERAI tk= MERAS TREIS PROSMENOUSIN MOI KAI OUK EKHOUSIN TI PHAG‘SIN

[8,3] KAI EAN APOLUS‘ AUTOUS N STEIS EIS OIKON AUT‘N EKLUTH SONTAI EN T  OD‘ a=KAI TINES b=GAR AUT‘N a=APO MAKROTHEN m= KOUSIN atk= KASIN

[8,4] KAI APEKRITH SAN AUT‘ OI MATH TAI AUTOU a=OTI POTHEN TOUTOUS DUN SETAI TIS ‘DE KHORTASAI ART‘N EP ER MIAS

[8,5] KAI a= R‘TA b=EP R‘TA AUTOUS POSOUS EKHETE ARTOUS OI DE a=EIPAN b=EIPON EPTA

[8,6] KAI a=PARAGGELLEI b=PAR GGEILEN T‘ OKHL‘ ANAPESEIN EPI T S G S KAI LAB‘N TOUS EPTA ARTOUS EUKHARIST SAS EKLASEN KAI EDIDOU TOIS MATH TAIS AUTOU INA a=PARATITH‘SIN b=PARATH‘SIN KAI PARETH KAN T‘ OKHL‘

[8,7] KAI EIKHON IKHTHUDIA OLIGA KAI EULOG SAS b=EIPEN b=PARATHEINAI b=KAI AUTA a=EIPEN a=KAI a=TAUTA a=PARATITHENAI

[8,8] a=KAI EPHAGON b=DE KAI EKHORTASTH SAN KAI  RAN PERISSEUMATA KLASMAT‘N EPTA SPURIDAS

[8,9]  SAN DE b=OI b=PHAGONTES ‘S TETRAKISKHILIOI KAI APELUSEN AUTOUS

[8,10] KAI a=EUTHUS b=EUTHE‘S EMBAS EIS TO PLOION META T‘N MATH T‘N AUTOU  LTHEN EIS TA MER  DALMANOUTHA

[8,11] KAI EX LTHON OI PHARISAIOI KAI  RXANTO SUZ TEIN AUT‘ Z TOUNTES PAR AUTOU S MEION APO TOU OURANOU PEIRAZONTES AUTON

[8,12] KAI ANASTENAXAS T‘ PNEUMATI AUTOU LEGEI TI   GENEA AUT  a=Z TEI S MEION b=EPIZ TEI AM N LEG‘ UMIN EI DOTH SETAI T  GENEA TAUT  S MEION

[8,13] KAI APHEIS AUTOUS b=EMBAS PALIN a=EMBAS b=EIS tk=TO b=PLOION AP LTHEN EIS TO PERAN

[8,14] KAI EPELATHONTO k=OI k=MATH TAI LABEIN ARTOUS KAI EI M  ENA ARTON OUK EIKHON METH EAUT‘N EN T‘ PLOI‘

[8,15] KAI DIESTELLETO AUTOIS LEG‘N ORATE BLEPETE APO T S ZUM S T‘N PHARISAI‘N KAI T S ZUM S  R‘DOU

[8,16] KAI DIELOGIZONTO PROS ALL LOUS b=LEGONTES OTI ARTOUS OUK a=EKHOUSIN b=EKHOMEN

[8,17] KAI GNOUS b=O b=I SOUS LEGEI AUTOIS TI DIALOGIZESTHE OTI ARTOUS OUK EKHETE OUP‘ NOEITE OUDE SUNIETE b=ETI PEP‘R‘MEN N EKHETE T N KARDIAN UM‘N

[8,18] OPHTHALMOUS EKHONTES OU BLEPETE KAI ‘TA EKHONTES OUK AKOUETE KAI OU MN MONEUETE

[8,19] OTE TOUS PENTE ARTOUS EKLASA EIS TOUS PENTAKISKHILIOUS POSOUS KOPHINOUS b=PL REIS KLASMAT‘N a=PL REIS  RATE LEGOUSIN AUT‘ D‘DEKA

[8,20] OTE b=DE TOUS EPTA EIS TOUS TETRAKISKHILIOUS POS‘N SPURID‘N PL R‘MATA KLASMAT‘N  RATE a=KAI b=OI a=LEGOUSIN b=DE a=[AUT‘] b=EIPON EPTA

[8,21] KAI ELEGEN AUTOIS a=OUP‘ b=P‘S b=OU SUNIETE

[8,22] KAI a=ERKHONTAI b=ERKHETAI EIS k=B THSAIDA amt=B THSAIDAN KAI PHEROUSIN AUT‘ TUPHLON KAI PARAKALOUSIN AUTON INA AUTOU APS TAI

[8,23] KAI EPILABOMENOS T S KHEIROS TOU TUPHLOU a=EX NEGKEN b=EX GAGEN AUTON EX‘ T S K‘M S KAI PTUSAS EIS TA OMMATA AUTOU EPITHEIS TAS KHEIRAS AUT‘ EP R‘TA AUTON EI TI a=BLEPEIS b=BLEPEI

[8,24] KAI ANABLEPSAS ELEGEN BLEP‘ TOUS ANTHR‘POUS amt=OTI ‘S DENDRA amt=OR‘ PERIPATOUNTAS

[8,25] EITA PALIN EPETH KEN TAS KHEIRAS EPI TOUS OPHTHALMOUS AUTOU KAI a=DIEBLEPSEN b=EPOI SEN b=AUTON b=ANABLEPSAI KAI a=APEKATEST  b=APOKATESTATH  KAI a=ENEBLEPEN b=ENEBLEPSEN T LAUG‘S a=APANTA b=APANTAS

[8,26] KAI APESTEILEN AUTON EIS m=[TON] tk=TON OIKON AUTOU LEG‘N M DE EIS T N K‘M N EISELTH S b=M DE b=EIP S b=TINI b=EN b=T  b=K‘M 

[8,27] KAI EX LTHEN O I SOUS KAI OI MATH TAI AUTOU EIS TAS K‘MAS KAISAREIAS T S PHILIPPOU KAI EN T  OD‘ EP R‘TA TOUS MATH TAS AUTOU LEG‘N AUTOIS TINA ME LEGOUSIN OI ANTHR‘POI EINAI

[8,28] OI DE a=EIPAN a=AUT‘ a=LEGONTES a=[OTI] b=APEKRITH SAN I‘ANN N TON BAPTIST N KAI ALLOI  LIAN ALLOI DE a=OTI a=EIS b=ENA T‘N PROPH T‘N

[8,29] KAI AUTOS a=EP R‘TA b=LEGEI a=AUTOUS b=AUTOIS UMEIS DE TINA ME LEGETE EINAI APOKRITHEIS b=DE O PETROS LEGEI AUT‘ SU EI O KHRISTOS

[8,30] KAI EPETIM SEN AUTOIS INA M DENI LEG‘SIN PERI AUTOU

[8,31] KAI  RXATO DIDASKEIN AUTOUS OTI DEI TON UION TOU ANTHR‘POU POLLA PATHEIN KAI APODOKIMASTH NAI a=UPO b=APO T‘N PRESBUTER‘N KAI am=T‘N ARKHIERE‘N KAI am=T‘N GRAMMATE‘N KAI APOKTANTH NAI KAI META TREIS  MERAS ANAST NAI

[8,32] KAI PARR SIA TON LOGON ELALEI KAI PROSLABOMENOS b=AUTON O PETROS a=AUTON  RXATO EPITIMAN AUT‘

[8,33] O DE EPISTRAPHEIS KAI ID‘N TOUS MATH TAS AUTOU EPETIM SEN b=T‘ PETR‘ a=KAI a=LEGEI b=LEG‘N UPAGE OPIS‘ MOU SATANA OTI OU PHRONEIS TA TOU THEOU ALLA TA T‘N ANTHR‘P‘N

[8,34] KAI PROSKALESAMENOS TON OKHLON SUN TOIS MATH TAIS AUTOU EIPEN AUTOIS a=EI a=TIS b=OSTIS THELEI OPIS‘ MOU am=AKOLOUTHEIN tk=ELTHEIN APARN SASTH‘ EAUTON KAI ARAT‘ TON STAURON AUTOU KAI AKOLOUTHEIT‘ MOI

[8,35] OS GAR a=EAN b=AN THEL  T N PSUKH N AUTOU S‘SAI APOLESEI AUT N OS D AN a=APOLESEI b=APOLES  T N m=EAUTOU PSUKH N atk=AUTOU ENEKEN EMOU KAI TOU EUAGGELIOU b=OUTOS S‘SEI AUT N

[8,36] TI GAR a=‘PHELEI b=‘PHEL SEI ANTHR‘PON a=KERD SAI b=EAN b=KERD S  TON KOSMON OLON KAI a=Z MI‘TH NAI b=Z MI‘TH  T N PSUKH N AUTOU

[8,37] b=  TI a=GAR a=DOI b=D‘SEI ANTHR‘POS ANTALLAGMA T S PSUKH S AUTOU

[8,38] OS GAR am=EAN tk=AN EPAISKHUNTH  ME KAI TOUS EMOUS LOGOUS EN T  GENEA TAUT  T  MOIKHALIDI KAI AMART‘L‘ KAI O UIOS TOU ANTHR‘POU EPAISKHUNTH SETAI AUTON OTAN ELTH  EN T  DOX  TOU PATROS AUTOU META T‘N AGGEL‘N T‘N AGI‘N

[9,1] KAI ELEGEN AUTOIS AM N LEG‘ UMIN OTI EISIN TINES b=T‘N ‘DE a=T‘N EST KOT‘N OITINES OU M  GEUS‘NTAI THANATOU E‘S AN ID‘SIN T N BASILEIAN TOU THEOU EL LUTHUIAN EN DUNAMEI

[9,2] KAI a=META b=METH  MERAS EX PARALAMBANEI O I SOUS TON PETRON KAI TON IAK‘BON KAI m=[TON] atk=TON I‘ANN N KAI ANAPHEREI AUTOUS EIS OROS UPS LON KAT IDIAN MONOUS KAI METEMORPH‘TH  EMPROSTHEN AUT‘N

[9,3] KAI TA IMATIA AUTOU m=EGENONTO atk=EGENETO STILBONTA LEUKA LIAN b=‘S b=KHI‘N OIA GNAPHEUS EPI T S G S OU DUNATAI a=OUT‘S LEUKANAI

[9,4] KAI ‘PHTH  AUTOIS  LIAS SUN a=M‘USEI b=M‘SEI KAI  SAN SULLALOUNTES T‘ I SOU

[9,5] KAI APOKRITHEIS O PETROS LEGEI T‘ I SOU RABBI KALON ESTIN  MAS ‘DE EINAI KAI POI S‘MEN b=SK NAS TREIS a=SK NAS SOI MIAN KAI a=M‘USEI b=M‘SEI MIAN KAI  LIA MIAN

[9,6] OU GAR  DEI TI a=APOKRITH  m=LAL SEI tk=LAL S  b= SAN b=GAR EKPHOBOI a=GAR a=EGENONTO

[9,7] KAI EGENETO NEPHEL  EPISKIAZOUSA AUTOIS KAI a=EGENETO b= LTHEN PH‘N  EK T S NEPHEL S tk=LEGOUSA OUTOS ESTIN O UIOS MOU O AGAP TOS b=AUTOU AKOUETE a=AUTOU

[9,8] KAI EXAPINA PERIBLEPSAMENOI OUKETI OUDENA EIDON ALLA TON I SOUN MONON METH EAUT‘N

[9,9] a=KAI KATABAINONT‘N b=DE AUT‘N a=EK b=APO TOU OROUS DIESTEILATO AUTOIS INA M DENI b=DI G S‘NTAI A EIDON a=DI G S‘NTAI EI M  OTAN O UIOS TOU ANTHR‘POU EK NEKR‘N ANAST 

[9,10] KAI TON LOGON EKRAT SAN PROS EAUTOUS SUZ TOUNTES TI ESTIN TO EK NEKR‘N ANAST NAI

[9,11] KAI EP R‘T‘N AUTON LEGONTES OTI LEGOUSIN OI GRAMMATEIS OTI  LIAN DEI ELTHEIN PR‘TON

[9,12] O DE a=EPH  b=APOKRITHEIS b=EIPEN AUTOIS  LIAS MEN ELTH‘N PR‘TON a=APOKATHISTANEI b=APOKATHISTA PANTA KAI P‘S GEGRAPTAI EPI TON UION TOU ANTHR‘POU INA POLLA PATH  KAI a=EXOUDEN TH  b=EXOUDEN‘TH 

[9,13] ALLA LEG‘ UMIN OTI KAI  LIAS EL LUTHEN KAI EPOI SAN AUT‘ OSA a= THELON b= THEL SAN KATH‘S GEGRAPTAI EP AUTON

[9,14] KAI a=ELTHONTES b=ELTH‘N PROS TOUS MATH TAS a=EIDON b=EIDEN OKHLON POLUN PERI AUTOUS KAI GRAMMATEIS SUZ TOUNTAS a=PROS a=AUTOUS b=AUTOIS

[9,15] KAI a=EUTHUS b=EUTHE‘S PAS O OKHLOS a=IDONTES b=ID‘N AUTON a=EXETHAMB TH SAN b=EXETHAMB TH  KAI PROSTREKHONTES  SPAZONTO AUTON

[9,16] KAI EP R‘T SEN a=AUTOUS b=TOUS b=GRAMMATEIS TI SUZ TEITE PROS AUTOUS

[9,17] KAI a=APEKRITH  a=AUT‘ b=APOKRITHEIS EIS EK TOU OKHLOU b=EIPEN DIDASKALE  NEGKA TON UION MOU PROS SE EKHONTA PNEUMA ALALON

[9,18] KAI OPOU a=EAN b=AN AUTON KATALAB  R SSEI AUTON KAI APHRIZEI KAI TRIZEI TOUS ODONTAS b=AUTOU KAI X RAINETAI KAI a=EIPA b=EIPON TOIS MATH TAIS SOU INA AUTO EKBAL‘SIN KAI OUK ISKHUSAN

[9,19] O DE APOKRITHEIS a=AUTOIS b=AUT‘ LEGEI ‘ GENEA APISTOS E‘S POTE PROS UMAS ESOMAI E‘S POTE ANEXOMAI UM‘N PHERETE AUTON PROS ME

[9,20] KAI  NEGKAN AUTON PROS AUTON KAI ID‘N AUTON b=EUTHE‘S TO PNEUMA a=EUTHUS a=SUNESPARAXEN b=ESPARAXEN AUTON KAI PES‘N EPI T S G S EKULIETO APHRIZ‘N

[9,21] KAI EP R‘T SEN TON PATERA AUTOU POSOS KHRONOS ESTIN ‘S TOUTO GEGONEN AUT‘ O DE EIPEN a=EK PAIDIOTHEN

[9,22] KAI POLLAKIS b=AUTON KAI EIS m=TO PUR a=AUTON EBALEN KAI EIS UDATA INA APOLES  AUTON ALL EI TI a=DUN  b=DUNASAI BO TH SON  MIN SPLAGKHNISTHEIS EPH  MAS

[9,23] O DE I SOUS EIPEN AUT‘ TO EI a=DUN  b=DUNASAI b=PISTEUSAI PANTA DUNATA T‘ PISTEUONTI

[9,24] a=EUTHUS b=KAI b=EUTHE‘S KRAXAS O PAT R TOU PAIDIOU b=META b=DAKRU‘N ELEGEN PISTEU‘ b=KURIE BO THEI MOU T  APISTIA

[9,25] ID‘N DE O I SOUS OTI EPISUNTREKHEI OKHLOS EPETIM SEN T‘ PNEUMATI T‘ AKATHART‘ LEG‘N AUT‘ TO b=PNEUMA b=TO ALALON KAI K‘PHON a=PNEUMA EG‘ b=SOI EPITASS‘ a=SOI EXELTHE EX AUTOU KAI M KETI EISELTH S EIS AUTON

[9,26] KAI a=KRAXAS b=KRAXAN KAI POLLA a=SPARAXAS b=SPARAXAN b=AUTON EX LTHEN KAI EGENETO ‘SEI NEKROS ‘STE a=TOUS POLLOUS LEGEIN OTI APETHANEN

[9,27] O DE I SOUS KRAT SAS b=AUTON T S KHEIROS a=AUTOU  GEIREN AUTON KAI ANEST 

[9,28] KAI a=EISELTHONTOS b=EISELTHONTA a=AUTOU b=AUTON EIS OIKON OI MATH TAI AUTOU b=EP R‘T‘N b=AUTON KAT IDIAN a=EP R‘T‘N a=AUTON OTI  MEIS OUK  DUN TH MEN EKBALEIN AUTO

[9,29] KAI EIPEN AUTOIS TOUTO TO GENOS EN OUDENI DUNATAI EXELTHEIN EI M  EN PROSEUKH  b=KAI b=N STEIA

[9,30] a=KAKEITHEN b=KAI b=EKEITHEN EXELTHONTES PAREPOREUONTO DIA T S GALILAIAS KAI OUK  THELEN INA TIS a=GNOI b=GN‘

[9,31] EDIDASKEN GAR TOUS MATH TAS AUTOU KAI ELEGEN AUTOIS OTI O UIOS TOU ANTHR‘POU PARADIDOTAI EIS KHEIRAS ANTHR‘P‘N KAI APOKTENOUSIN AUTON KAI APOKTANTHEIS a=META b=T  a=TREIS b=TRIT  a= MERAS b= MERA ANAST SETAI

[9,32] OI DE  GNOOUN TO R MA KAI EPHOBOUNTO AUTON EPER‘T SAI

[9,33] KAI a= LTHON b= LTHEN EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM KAI EN T  OIKIA GENOMENOS EP R‘TA AUTOUS TI EN T  OD‘ b=PROS b=EAUTOUS DIELOGIZESTHE

[9,34] OI DE ESI‘P‘N PROS ALL LOUS GAR DIELEKHTH SAN EN T  OD‘ TIS MEIZ‘N

[9,35] KAI KATHISAS EPH‘N SEN TOUS D‘DEKA KAI LEGEI AUTOIS EI TIS THELEI PR‘TOS EINAI ESTAI PANT‘N ESKHATOS KAI PANT‘N DIAKONOS

[9,36] KAI LAB‘N PAIDION EST SEN AUTO EN MES‘ AUT‘N KAI ENAGKALISAMENOS AUTO EIPEN AUTOIS

[9,37] OS a=AN b=EAN EN T‘N TOIOUT‘N PAIDI‘N DEX TAI EPI T‘ ONOMATI MOU EME DEKHETAI KAI OS a=AN b=EAN EME a=DEKH TAI b=DEX TAI OUK EME DEKHETAI ALLA TON APOSTEILANTA ME

[9,38] a=EPH  b=APEKRITH  b=DE AUT‘ m=[O] atk=O I‘ANN S b=LEG‘N DIDASKALE EIDOMEN TINA ak=EN T‘ ONOMATI SOU EKBALLONTA DAIMONIA b=OS b=OUK b=AKOLOUTHEI b= MIN KAI a=EK‘LUOMEN b=EK‘LUSAMEN AUTON OTI OUK a= KOLOUTHEI b=AKOLOUTHEI  MIN

[9,39] O DE I SOUS EIPEN M  K‘LUETE AUTON OUDEIS GAR ESTIN OS POI SEI DUNAMIN EPI T‘ ONOMATI MOU KAI DUN SETAI TAKHU KAKOLOG SAI ME

[9,40] OS GAR OUK ESTIN KATH ak= M‘N mt=UM‘N UPER ak= M‘N mt=UM‘N ESTIN

[9,41] OS GAR AN POTIS  UMAS POT RION UDATOS EN tk=T‘ ONOMATI b=MOU OTI KHRISTOU ESTE AM N LEG‘ UMIN a=OTI OU M  APOLES  TON MISTHON AUTOU

[9,42] KAI OS m=EAN atk=AN SKANDALIS  ENA T‘N MIKR‘N ak=TOUT‘N T‘N PISTEUONT‘N a=[EIS b=EIS a=EME] b=EME KALON ESTIN AUT‘ MALLON EI PERIKEITAI a=MULOS b=LITHOS a=ONIKOS b=MULIKOS PERI TON TRAKH LON AUTOU KAI BEBL TAI EIS T N THALASSAN

[9,43] KAI EAN SKANDALIZ  SE   KHEIR SOU APOKOPSON AUT N KALON b=SOI ESTIN a=SE KULLON a=EISELTHEIN EIS T N Z‘ N b=EISELTHEIN   TAS DUO KHEIRAS EKHONTA APELTHEIN EIS T N GEENNAN EIS TO PUR TO ASBESTON

[9,44] b=OPOU b=O b=SK‘L X b=AUT‘N b=OU b=TELEUTA b=KAI b=TO b=PUR b=OU b=SBENNUTAI

[9,45] KAI EAN O POUS SOU SKANDALIZ  SE APOKOPSON AUTON KALON ESTIN a=SE b=SOI EISELTHEIN EIS T N Z‘ N KH‘LON   TOUS DUO PODAS EKHONTA BL TH NAI EIS T N GEENNAN b=EIS b=TO b=PUR b=TO b=ASBESTON

[9,46] b=OPOU b=O b=SK‘L X b=AUT‘N b=OU b=TELEUTA b=KAI b=TO b=PUR b=OU b=SBENNUTAI

[9,47] KAI EAN O OPHTHALMOS SOU SKANDALIZ  SE EKBALE AUTON KALON a=SE b=SOI ESTIN MONOPHTHALMON EISELTHEIN EIS T N BASILEIAN TOU THEOU   DUO OPHTHALMOUS EKHONTA BL TH NAI EIS T N GEENNAN b=TOU b=PUROS

[9,48] OPOU O SK‘L X AUT‘N OU TELEUTA KAI TO PUR OU SBENNUTAI

[9,49] PAS GAR PURI b=ALISTH SETAI b=KAI b=PASA b=THUSIA b=ALI ALISTH SETAI

[9,50] KALON TO ALAS EAN DE TO ALAS ANALON GEN TAI EN TINI AUTO ARTUSETE EKHETE EN EAUTOIS a=ALA b=ALAS KAI EIR NEUETE EN ALL LOIS

[10,1] a=KAI a=EKEITHEN b=KAKEITHEN ANASTAS ERKHETAI EIS TA ORIA T S IOUDAIAS a=[KAI] b=DIA b=TOU PERAN TOU IORDANOU KAI SUMPOREUONTAI PALIN OKHLOI PROS AUTON KAI ‘S EI‘THEI PALIN EDIDASKEN AUTOUS

[10,2] KAI PROSELTHONTES m=[OI] tk=OI PHARISAIOI a=EP R‘T‘N b=EP R‘T SAN AUTON EI EXESTIN ANDRI GUNAIKA APOLUSAI PEIRAZONTES AUTON

[10,3] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS TI UMIN ENETEILATO a=M‘US S b=M‘S S

[10,4] OI DE a=EIPAN b=EIPON b=M‘S S EPETREPSEN a=M‘US S BIBLION APOSTASIOU GRAPSAI KAI APOLUSAI

[10,5] b=KAI b=APOKRITHEIS O a=DE I SOUS EIPEN AUTOIS PROS T N SKL ROKARDIAN UM‘N EGRAPSEN UMIN T N ENTOL N TAUT N

[10,6] APO DE ARKH S KTISE‘S ARSEN KAI TH LU EPOI SEN AUTOUS b=O b=THEOS

[10,7] ENEKEN TOUTOU KATALEIPSEI ANTHR‘POS TON PATERA AUTOU KAI T N M TERA a=[KAI b=KAI PROSKOLL TH SETAI PROS T N GUNAIKA a=AUTOU] b=AUTOU

[10,8] KAI ESONTAI OI DUO EIS SARKA MIAN ‘STE OUKETI EISIN DUO ALLA MIA SARX

[10,9] O OUN O THEOS SUNEZEUXEN ANTHR‘POS M  KH‘RIZET‘

[10,10] KAI a=EIS b=EN a=T N b=T  a=OIKIAN b=OIKIA PALIN OI MATH TAI b=AUTOU PERI a=TOUTOU a=EP R‘T‘N b=TOU b=AUTOU b=EP R‘T SAN AUTON

[10,11] KAI LEGEI AUTOIS OS a=AN b=EAN APOLUS  T N GUNAIKA AUTOU KAI GAM S  ALL N MOIKHATAI EP AUT N

[10,12] KAI EAN a=AUT  b=GUN  a=APOLUSASA b=APOLUS  TON ANDRA AUT S a=GAM S  a=ALLON b=KAI b=GAM TH  b=ALL‘ MOIKHATAI

[10,13] KAI PROSEPHERON AUT‘ PAIDIA INA b=APS TAI AUT‘N a=APS TAI OI DE MATH TAI a=EPETIM SAN a=AUTOIS b=EPETIM‘N b=TOIS b=PROSPHEROUSIN

[10,14] ID‘N DE O I SOUS  GANAKT SEN KAI EIPEN AUTOIS APHETE TA PAIDIA ERKHESTHAI PROS ME tk=KAI M  K‘LUETE AUTA T‘N GAR TOIOUT‘N ESTIN   BASILEIA TOU THEOU

[10,15] AM N LEG‘ UMIN OS a=AN b=EAN M  DEX TAI T N BASILEIAN TOU THEOU ‘S PAIDION OU M  EISELTH  EIS AUT N

[10,16] KAI ENAGKALISAMENOS AUTA a=KATEULOGEI TITHEIS TAS KHEIRAS EP b=AUTA m=EULOGEI tk= ULOGEI AUTA

[10,17] KAI EKPOREUOMENOU AUTOU EIS ODON PROSDRAM‘N EIS KAI GONUPET SAS AUTON EP R‘TA AUTON DIDASKALE AGATHE TI POI S‘ INA Z‘ N AI‘NION KL RONOM S‘

[10,18] O DE I SOUS EIPEN AUT‘ TI ME LEGEIS AGATHON OUDEIS AGATHOS EI M  EIS O THEOS

[10,19] TAS ENTOLAS OIDAS M  b=MOIKHEUS S b=M  PHONEUS S a=M  a=MOIKHEUS S M  KLEPS S M  PSEUDOMARTUR S S M  APOSTER S S TIMA TON PATERA SOU KAI T N M TERA

[10,20] O DE a=EPH  b=APOKRITHEIS b=EIPEN AUT‘ DIDASKALE TAUTA PANTA EPHULAXAM N EK NEOT TOS MOU

[10,21] O DE I SOUS EMBLEPSAS AUT‘  GAP SEN AUTON KAI EIPEN AUT‘ EN a=SE b=SOI USTEREI UPAGE OSA EKHEIS P‘L SON KAI DOS a=[TOIS] tk=TOIS PT‘KHOIS KAI EXEIS TH SAURON EN OURAN‘ KAI DEURO AKOLOUTHEI MOI b=ARAS b=TON b=STAURON

[10,22] O DE STUGNASAS EPI T‘ LOG‘ AP LTHEN LUPOUMENOS  N GAR EKH‘N KT MATA POLLA

[10,23] KAI PERIBLEPSAMENOS O I SOUS LEGEI TOIS MATH TAIS AUTOU P‘S DUSKOL‘S OI TA KHR MATA EKHONTES EIS T N BASILEIAN TOU THEOU EISELEUSONTAI

[10,24] OI DE MATH TAI ETHAMBOUNTO EPI TOIS LOGOIS AUTOU O DE I SOUS PALIN APOKRITHEIS LEGEI AUTOIS TEKNA P‘S DUSKOLON ESTIN b=TOUS b=PEPOITHOTAS b=EPI tk=TOIS b=KHR MASIN EIS T N BASILEIAN TOU THEOU EISELTHEIN

[10,25] EUKOP‘TERON ESTIN KAM LON DIA a=[T S] b=T S TRUMALIAS a=[T S] b=T S RAPHIDOS ak=DIELTHEIN mt=EISELTHEIN   PLOUSION EIS T N BASILEIAN TOU THEOU EISELTHEIN

[10,26] OI DE PERISS‘S EXEPL SSONTO LEGONTES PROS EAUTOUS KAI TIS DUNATAI S‘TH NAI

[10,27] EMBLEPSAS b=DE AUTOIS O I SOUS LEGEI PARA ANTHR‘POIS ADUNATON ALL OU PARA tk=T‘ THE‘ PANTA GAR DUNATA b=ESTIN PARA T‘ THE‘

[10,28] tk=KAI  RXATO a=LEGEIN O PETROS b=LEGEIN AUT‘ IDOU  MEIS APH KAMEN PANTA KAI a= KOLOUTH KAMEN b= KOLOUTH SAMEN SOI

[10,29] a=EPH  b=APOKRITHEIS m=[DE] tk=DE O I SOUS b=EIPEN AM N LEG‘ UMIN OUDEIS ESTIN OS APH KEN OIKIAN   ADELPHOUS   ADELPHAS   b=PATERA b=  M TERA   a=PATERA b=GUNAIKA   TEKNA   AGROUS ENEKEN EMOU KAI a=ENEKEN m=[ENEKEN] TOU EUAGGELIOU

[10,30] EAN M  LAB  EKATONTAPLASIONA NUN EN T‘ KAIR‘ TOUT‘ OIKIAS KAI ADELPHOUS KAI ADELPHAS KAI M TERAS KAI TEKNA KAI AGROUS META DI‘GM‘N KAI EN T‘ AI‘NI T‘ ERKHOMEN‘ Z‘ N AI‘NION

[10,31] POLLOI DE ESONTAI PR‘TOI ESKHATOI KAI am=[OI] tk=OI ESKHATOI PR‘TOI

[10,32]  SAN DE EN T  OD‘ ANABAINONTES EIS IEROSOLUMA KAI  N PROAG‘N AUTOUS O I SOUS KAI ETHAMBOUNTO a=OI a=DE b=KAI AKOLOUTHOUNTES EPHOBOUNTO KAI PARALAB‘N PALIN TOUS D‘DEKA  RXATO AUTOIS LEGEIN TA MELLONTA AUT‘ SUMBAINEIN

[10,33] OTI IDOU ANABAINOMEN EIS IEROSOLUMA KAI O UIOS TOU ANTHR‘POU PARADOTH SETAI TOIS ARKHIEREUSIN KAI atk=TOIS GRAMMATEUSIN KAI KATAKRINOUSIN AUTON THANAT‘ KAI PARAD‘SOUSIN AUTON TOIS ETHNESIN

[10,34] KAI EMPAIXOUSIN AUT‘ KAI b=MASTIG‘SOUSIN b=AUTON b=KAI EMPTUSOUSIN AUT‘ KAI a=MASTIG‘SOUSIN b=APOKTENOUSIN AUTON KAI a=APOKTENOUSIN a=KAI a=META a=TREIS a= MERAS b=T  b=TRIT  b= MERA ANAST SETAI

[10,35] KAI PROSPOREUONTAI AUT‘ IAK‘BOS KAI I‘ANN S OI UIOI ZEBEDAIOU LEGONTES a=AUT‘ DIDASKALE THELOMEN INA O EAN AIT S‘MEN a=SE POI S S  MIN

[10,36] O DE EIPEN AUTOIS TI THELETE a=[ME] b=POI SAI a=POI S‘ b=ME UMIN

[10,37] OI DE a=EIPAN b=EIPON AUT‘ DOS  MIN INA EIS a=SOU EK DEXI‘N b=SOU KAI EIS EX a=ARISTER‘N b=EU‘NUM‘N b=SOU KATHIS‘MEN EN T  DOX  SOU

[10,38] O DE I SOUS EIPEN AUTOIS OUK OIDATE TI AITEISTHE DUNASTHE PIEIN TO POT RION O EG‘ PIN‘ a=  b=KAI TO BAPTISMA O EG‘ BAPTIZOMAI BAPTISTH NAI

[10,39] OI DE a=EIPAN b=EIPON AUT‘ DUNAMETHA O DE I SOUS EIPEN AUTOIS TO b=MEN POT RION O EG‘ PIN‘ PIESTHE KAI TO BAPTISMA O EG‘ BAPTIZOMAI BAPTISTH SESTHE

[10,40] TO DE KATHISAI EK DEXI‘N MOU a=  b=KAI EX EU‘NUM‘N tk=MOU OUK ESTIN EMON DOUNAI ALL OIS  TOIMASTAI

[10,41] KAI AKOUSANTES OI DEKA  RXANTO AGANAKTEIN PERI IAK‘BOU KAI I‘ANNOU

[10,42] a=KAI b=O b=DE b=I SOUS PROSKALESAMENOS AUTOUS a=O a=I SOUS LEGEI AUTOIS OIDATE OTI OI DOKOUNTES ARKHEIN T‘N ETHN‘N KATAKURIEUOUSIN AUT‘N KAI OI MEGALOI AUT‘N KATEXOUSIAZOUSIN AUT‘N

[10,43] OUKH OUT‘S DE a=ESTIN b=ESTAI EN UMIN ALL OS a=AN b=EAN THEL  b=GENESTHAI MEGAS a=GENESTHAI EN UMIN ESTAI tk=DIAKONOS UM‘N am=DIAKONOS

[10,44] KAI OS m=EAN atk=AN THEL  a=EN a=UMIN a=EINAI b=UM‘N b=GENESTHAI PR‘TOS ESTAI PANT‘N DOULOS

[10,45] KAI GAR O UIOS TOU ANTHR‘POU OUK  LTHEN DIAKON TH NAI ALLA DIAKON SAI KAI DOUNAI T N PSUKH N AUTOU LUTRON ANTI POLL‘N

[10,46] KAI ERKHONTAI EIS IERIKH‘ KAI EKPOREUOMENOU AUTOU APO IERIKH‘ KAI T‘N MATH T‘N AUTOU KAI OKHLOU IKANOU a=O UIOS TIMAIOU BARTIMAIOS b=O TUPHLOS a=PROSAIT S EKATH TO PARA T N ODON b=PROSAIT‘N

[10,47] KAI AKOUSAS OTI I SOUS O a=NAZAR NOS b=NAZ‘RAIOS ESTIN  RXATO KRAZEIN KAI LEGEIN b=O b=UIOS a=UIE am=DAUID tk=DABID I SOU ELE SON ME

[10,48] KAI EPETIM‘N AUT‘ POLLOI INA SI‘P S  O DE POLL‘ MALLON EKRAZEN UIE am=DAUID tk=DABID ELE SON ME

[10,49] KAI STAS O I SOUS EIPEN a=PH‘N SATE AUTON b=PH‘N TH NAI KAI PH‘NOUSIN TON TUPHLON LEGONTES AUT‘ THARSEI a=EGEIRE b=EGEIRAI PH‘NEI SE

[10,50] O DE APOBAL‘N TO IMATION AUTOU a=ANAP D SAS b=ANASTAS  LTHEN PROS TON I SOUN

[10,51] KAI APOKRITHEIS b=LEGEI AUT‘ O I SOUS a=EIPEN TI a=SOI THELEIS POI S‘ b=SOI O DE TUPHLOS EIPEN AUT‘ am=RABBOUNI tk=RABBONI INA ANABLEPS‘

[10,52] a=KAI O b=DE I SOUS EIPEN AUT‘ UPAGE   PISTIS SOU SES‘KEN SE KAI a=EUTHUS b=EUTHE‘S ANEBLEPSEN KAI  KOLOUTHEI a=AUT‘ b=T‘ b=I SOU EN T  OD‘

[11,1] KAI OTE EGGIZOUSIN EIS a=IEROSOLUMA b=IEROUSAL M EIS m=B THSPHAG  atk=B THPHAG  KAI B THANIAN PROS TO OROS T‘N ELAI‘N APOSTELLEI DUO T‘N MATH T‘N AUTOU

[11,2] KAI LEGEI AUTOIS UPAGETE EIS T N K‘M N T N KATENANTI UM‘N KAI a=EUTHUS b=EUTHE‘S EISPOREUOMENOI EIS AUT N EUR SETE P‘LON DEDEMENON EPH ON OUDEIS a=OUP‘ ANTHR‘P‘N a=EKATHISEN b=KEKATHIKEN a=LUSATE b=LUSANTES AUTON a=KAI a=PHERETE b=AGAGETE

[11,3] KAI EAN TIS UMIN EIP  TI POIEITE TOUTO EIPATE b=OTI O KURIOS AUTOU KHREIAN EKHEI KAI a=EUTHUS b=EUTHE‘S AUTON am=APOSTELLEI a=PALIN tk=APOSTELEI ‘DE

[11,4] a=KAI AP LTHON b=DE KAI EURON m=[TON] tk=TON P‘LON DEDEMENON PROS b=T N THURAN EX‘ EPI TOU AMPHODOU KAI LUOUSIN AUTON

[11,5] KAI TINES T‘N EKEI EST KOT‘N ELEGON AUTOIS TI POIEITE LUONTES TON P‘LON

[11,6] OI DE a=EIPAN b=EIPON AUTOIS KATH‘S a=EIPEN b=ENETEILATO O I SOUS KAI APH KAN AUTOUS

[11,7] KAI a=PHEROUSIN b= GAGON TON P‘LON PROS TON I SOUN KAI a=EPIBALLOUSIN b=EPEBALON AUT‘ TA IMATIA AUT‘N KAI EKATHISEN EP a=AUTON b=AUT‘

[11,8] a=KAI POLLOI b=DE TA IMATIA AUT‘N ESTR‘SAN EIS T N ODON ALLOI DE a=STIBADAS b=STOIBADAS a=KOPSANTES b=EKOPTON EK T‘N a=AGR‘N b=DENDR‘N b=KAI b=ESTR‘NNUON b=EIS b=T N b=ODON

[11,9] KAI OI PROAGONTES KAI OI AKOLOUTHOUNTES EKRAZON b=LEGONTES ‘SANNA EULOG MENOS O ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU

[11,10] EULOG MEN    ERKHOMEN  BASILEIA b=EN b=ONOMATI b=KURIOU TOU PATROS  M‘N am=DAUID tk=DABID ‘SANNA EN TOIS UPSISTOIS

[11,11] KAI EIS LTHEN EIS IEROSOLUMA b=O b=I SOUS b=KAI EIS TO IERON KAI PERIBLEPSAMENOS PANTA OPSIAS  D  OUS S T S ‘RAS EX LTHEN EIS B THANIAN META T‘N D‘DEKA

[11,12] KAI T  EPAURION EXELTHONT‘N AUT‘N APO B THANIAS EPEINASEN

[11,13] KAI ID‘N SUK N a=APO MAKROTHEN EKHOUSAN PHULLA  LTHEN EI ARA b=EUR SEI TI a=EUR SEI EN AUT  KAI ELTH‘N EP AUT N OUDEN EUREN EI M  PHULLA a=O b=OU GAR b= N KAIROS a=OUK a= N SUK‘N

[11,14] KAI APOKRITHEIS b=O b=I SOUS EIPEN AUT  M KETI b=EK b=SOU EIS TON AI‘NA a=EK a=SOU M DEIS KARPON PHAGOI KAI  KOUON OI MATH TAI AUTOU

[11,15] KAI ERKHONTAI EIS IEROSOLUMA KAI EISELTH‘N b=O b=I SOUS EIS TO IERON  RXATO EKBALLEIN TOUS P‘LOUNTAS KAI a=TOUS AGORAZONTAS EN T‘ IER‘ KAI TAS TRAPEZAS T‘N KOLLUBIST‘N KAI TAS KATHEDRAS T‘N P‘LOUNT‘N TAS PERISTERAS KATESTREPSEN

[11,16] KAI OUK  PHIEN INA TIS DIENEGK  SKEUOS DIA TOU IEROU

[11,17] KAI EDIDASKEN a=KAI a=ELEGEN b=LEG‘N AUTOIS OU GEGRAPTAI OTI O OIKOS MOU OIKOS PROSEUKH S KL TH SETAI PASIN TOIS ETHNESIN UMEIS DE a=PEPOI KATE b=EPOI SATE AUTON SP LAION L ST‘N

[11,18] KAI  KOUSAN OI a=ARKHIEREIS b=GRAMMATEIS KAI OI a=GRAMMATEIS b=ARKHIEREIS KAI EZ TOUN P‘S AUTON am=APOLES‘SIN tk=APOLESOUSIN EPHOBOUNTO GAR AUTON b=OTI PAS a=GAR O OKHLOS EXEPL SSETO EPI T  DIDAKH  AUTOU

[11,19] KAI a=OTAN b=OTE OPSE EGENETO a=EXEPOREUONTO b=EXEPOREUETO EX‘ T S POLE‘S

[11,20] KAI b=PR‘I PARAPOREUOMENOI a=PR‘I EIDON T N SUK N EX RAMMEN N EK RIZ‘N

[11,21] KAI ANAMN STHEIS O PETROS LEGEI AUT‘ RABBI IDE   SUK   N KAT RAS‘ EX RANTAI

[11,22] KAI APOKRITHEIS am=O I SOUS LEGEI AUTOIS EKHETE PISTIN THEOU

[11,23] AM N b=GAR LEG‘ UMIN OTI OS AN EIP  T‘ OREI TOUT‘ ARTH TI KAI BL TH TI EIS T N THALASSAN KAI M  DIAKRITH  EN T  KARDIA AUTOU ALLA a=PISTEU  b=PISTEUS  OTI a=O b=A a=LALEI b=LEGEI GINETAI ESTAI AUT‘ b=O b=EAN b=EIP 

[11,24] DIA TOUTO LEG‘ UMIN PANTA OSA a=PROSEUKHESTHE a=KAI b=AN b=PROSEUKHOMENOI m=AIT STHE atk=AITEISTHE PISTEUETE OTI a=ELABETE b=LAMBANETE KAI ESTAI UMIN

[11,25] KAI OTAN a=ST KETE b=ST K TE PROSEUKHOMENOI APHIETE EI TI EKHETE KATA TINOS INA KAI O PAT R UM‘N O EN TOIS OURANOIS APH  UMIN TA PARAPT‘MATA UM‘N

[11,26] b=EI b=DE b=UMEIS b=OUK b=APHIETE b=OUDE b=O b=PAT R b=UM‘N b=O b=EN b=TOIS b=OURANOIS b=APH SEI b=TA b=PARAPT‘MATA b=UM‘N

[11,27] KAI ERKHONTAI PALIN EIS IEROSOLUMA KAI EN T‘ IER‘ PERIPATOUNTOS AUTOU ERKHONTAI PROS AUTON OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS KAI OI PRESBUTEROI

[11,28] KAI a=ELEGON b=LEGOUSIN AUT‘ EN POIA EXOUSIA TAUTA POIEIS a=  b=KAI TIS SOI a=ED‘KEN T N EXOUSIAN TAUT N b=ED‘KEN INA TAUTA POI S

[11,29] O DE I SOUS b=APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS EPER‘T S‘ UMAS m=KAI m=EG‘ tk=KAG‘ ENA LOGON KAI APOKRITH TE MOI KAI ER‘ UMIN EN POIA EXOUSIA TAUTA POI‘

[11,30] TO BAPTISMA a=TO I‘ANNOU EX OURANOU  N   EX ANTHR‘P‘N APOKRITH TE MOI

[11,31] KAI a=DIELOGIZONTO b=ELOGIZONTO PROS EAUTOUS LEGONTES EAN EIP‘MEN EX OURANOU EREI am=DIA am=TI tk=DIATI a=[OUN] b=OUN OUK EPISTEUSATE AUT‘

[11,32] a=ALLA b=ALL tk=EAN EIP‘MEN EX ANTHR‘P‘N EPHOBOUNTO TON a=OKHLON b=LAON APANTES GAR EIKHON TON I‘ANN N b=OTI ONT‘S a=OTI PROPH T S  N

[11,33] KAI APOKRITHENTES b=LEGOUSIN T‘ I SOU a=LEGOUSIN OUK OIDAMEN KAI O I SOUS b=APOKRITHEIS LEGEI AUTOIS OUDE EG‘ LEG‘ UMIN EN POIA EXOUSIA TAUTA POI‘

[12,1] KAI  RXATO AUTOIS EN PARABOLAIS a=LALEIN b=LEGEIN AMPEL‘NA b=EPHUTEUSEN ANTHR‘POS a=EPHUTEUSEN KAI PERIETH KEN PHRAGMON KAI ‘RUXEN UPOL NION KAI ‘KODOM SEN PURGON KAI a=EXEDETO b=EXEDOTO AUTON GE‘RGOIS KAI APED M SEN

[12,2] KAI APESTEILEN PROS TOUS GE‘RGOUS T‘ KAIR‘ DOULON INA PARA T‘N GE‘RG‘N LAB  APO a=T‘N b=TOU a=KARP‘N b=KARPOU TOU AMPEL‘NOS

[12,3] a=KAI b=OI b=DE LABONTES AUTON EDEIRAN KAI APESTEILAN KENON

[12,4] KAI PALIN APESTEILEN PROS AUTOUS ALLON DOULON KAKEINON a=EKEPHALI‘SAN b=LITHOBOL SANTES b=EKEPHALAI‘SAN KAI a= TIMASAN b=APESTEILAN b= TIM‘MENON

[12,5] KAI b=PALIN ALLON APESTEILEN KAKEINON APEKTEINAN KAI POLLOUS ALLOUS a=OUS b=TOUS MEN DERONTES a=OUS b=TOUS DE a=APOKTENNONTES m=APOKTENONTES tk=APOKTEINONTES

[12,6] ETI b=OUN ENA a=EIKHEN UION b=EKH‘N AGAP TON b=AUTOU APESTEILEN b=KAI AUTON a=ESKHATON PROS AUTOUS b=ESKHATON LEG‘N OTI ENTRAP SONTAI TON UION MOU

[12,7] EKEINOI DE OI GE‘RGOI b=EIPON PROS EAUTOUS a=EIPAN OTI OUTOS ESTIN O KL RONOMOS DEUTE APOKTEIN‘MEN AUTON KAI  M‘N ESTAI   KL RONOMIA

[12,8] KAI LABONTES b=AUTON APEKTEINAN a=AUTON KAI EXEBALON a=AUTON EX‘ TOU AMPEL‘NOS

[12,9] TI a=[OUN] b=OUN POI SEI O KURIOS TOU AMPEL‘NOS ELEUSETAI KAI APOLESEI TOUS GE‘RGOUS KAI D‘SEI TON AMPEL‘NA ALLOIS

[12,10] OUDE T N GRAPH N TAUT N ANEGN‘TE LITHON ON APEDOKIMASAN OI OIKODOMOUNTES OUTOS EGEN TH  EIS KEPHAL N G‘NIAS

[12,11] PARA KURIOU EGENETO AUT  KAI ESTIN THAUMAST  EN OPHTHALMOIS  M‘N

[12,12] KAI EZ TOUN AUTON KRAT SAI KAI EPHOB TH SAN TON OKHLON EGN‘SAN GAR OTI PROS AUTOUS T N PARABOL N EIPEN KAI APHENTES AUTON AP LTHON

[12,13] KAI APOSTELLOUSIN PROS AUTON TINAS T‘N PHARISAI‘N KAI T‘N  R‘DIAN‘N INA AUTON AGREUS‘SIN LOG‘

[12,14] a=KAI b=OI b=DE ELTHONTES LEGOUSIN AUT‘ DIDASKALE OIDAMEN OTI AL TH S EI KAI OU MELEI SOI PERI OUDENOS OU GAR BLEPEIS EIS PROS‘PON ANTHR‘P‘N ALL EP AL THEIAS T N ODON TOU THEOU DIDASKEIS EXESTIN a=DOUNAI K NSON KAISARI b=DOUNAI   OU ~b=

[12,15] D‘MEN   M  D‘MEN ~a=

[12,15] O DE EID‘S AUT‘N T N UPOKRISIN EIPEN AUTOIS TI ME PEIRAZETE PHERETE MOI D NARION INA ID‘

[12,16] OI DE  NEGKAN KAI LEGEI AUTOIS TINOS   EIK‘N AUT  KAI   EPIGRAPH  OI DE a=EIPAN b=EIPON AUT‘ KAISAROS

[12,17] b=KAI b=APOKRITHEIS O a=DE I SOUS EIPEN AUTOIS b=APODOTE TA KAISAROS a=APODOTE KAISARI KAI TA TOU THEOU T‘ THE‘ KAI a=EXETHAUMAZON b=ETHAUMASAN EP AUT‘

[12,18] KAI ERKHONTAI SADDOUKAIOI PROS AUTON OITINES LEGOUSIN ANASTASIN M  EINAI KAI a=EP R‘T‘N b=EP R‘T SAN AUTON LEGONTES

[12,19] DIDASKALE a=M‘US S b=M‘S S EGRAPSEN  MIN OTI EAN TINOS ADELPHOS APOTHAN  KAI KATALIP  GUNAIKA KAI b=TEKNA M  APH  a=TEKNON INA LAB  O ADELPHOS AUTOU T N GUNAIKA b=AUTOU KAI EXANAST S  SPERMA T‘ ADELPH‘ AUTOU

[12,20] EPTA k=OUN ADELPHOI  SAN KAI O PR‘TOS ELABEN GUNAIKA KAI APOTHN SK‘N OUK APH KEN SPERMA

[12,21] KAI O DEUTEROS ELABEN AUT N KAI APETHANEN a=M  a=KATALIP‘N b=KAI b=OUDE b=AUTOS b=APH KEN SPERMA KAI O TRITOS ‘SAUT‘S

[12,22] KAI b=ELABON b=AUT N OI EPTA b=KAI OUK APH KAN SPERMA a=ESKHATON b=ESKHAT  PANT‘N b=APETHANEN KAI   GUN  a=APETHANEN

[12,23] EN T  tk=OUN ANASTASEI a=[OTAN b=OTAN a=ANAST‘SIN] b=ANAST‘SIN TINOS AUT‘N ESTAI GUN  OI GAR EPTA ESKHON AUT N GUNAIKA

[12,24] a=EPH  b=KAI a=AUTOIS b=APOKRITHEIS O I SOUS b=EIPEN b=AUTOIS OU DIA TOUTO PLANASTHE M  EIDOTES TAS GRAPHAS M DE T N DUNAMIN TOU THEOU

[12,25] OTAN GAR EK NEKR‘N ANAST‘SIN OUTE GAMOUSIN OUTE a=GAMIZONTAI b=GAMISKONTAI ALL EISIN ‘S AGGELOI b=OI EN TOIS OURANOIS

[12,26] PERI DE T‘N NEKR‘N OTI EGEIRONTAI OUK ANEGN‘TE EN T  BIBL‘ a=M‘USE‘S b=M‘SE‘S EPI am=TOU tk=T S BATOU a=P‘S b=‘S EIPEN AUT‘ O THEOS LEG‘N EG‘ O THEOS ABRAAM KAI a=[O] b=O THEOS ISAAK KAI a=[O] b=O THEOS IAK‘B

[12,27] OUK ESTIN b=O THEOS NEKR‘N ALLA b=THEOS Z‘NT‘N b=UMEIS b=OUN POLU PLANASTHE

[12,28] KAI PROSELTH‘N EIS T‘N GRAMMATE‘N AKOUSAS AUT‘N SUZ TOUNT‘N a=ID‘N b=EID‘S OTI KAL‘S b=AUTOIS APEKRITH  a=AUTOIS EP R‘T SEN AUTON POIA ESTIN b=PR‘T  m=PANT‘N tk=PAS‘N ENTOL  a=PR‘T  a=PANT‘N

[12,29] b=O b=DE b=I SOUS APEKRITH  a=O a=I SOUS b=AUT‘ OTI PR‘T  a=ESTIN m=PANT‘N tk=PAS‘N b=T‘N b=ENTOL‘N AKOUE ISRA L KURIOS O THEOS  M‘N KURIOS EIS ESTIN

[12,30] KAI AGAP SEIS KURION TON THEON SOU EX OL S T S KARDIAS SOU KAI EX OL S T S PSUKH S SOU KAI EX OL S T S DIANOIAS SOU KAI EX OL S T S ISKHUOS SOU b=AUT  b=PR‘T  b=ENTOL 

[12,31] b=KAI DEUTERA b=OMOIA AUT  AGAP SEIS TON PL SION SOU ‘S SEAUTON MEIZ‘N TOUT‘N ALL  ENTOL  OUK ESTIN

[12,32] KAI EIPEN AUT‘ O GRAMMATEUS KAL‘S DIDASKALE EP AL THEIAS EIPAS OTI EIS ESTIN tk=THEOS KAI OUK ESTIN ALLOS PL N AUTOU

[12,33] KAI TO AGAPAN AUTON EX OL S T S KARDIAS KAI EX OL S T S SUNESE‘S KAI EX OL S T S b=PSUKH S b=KAI b=EX b=OL S b=T S ISKHUOS KAI TO AGAPAN TON PL SION ‘S EAUTON a=PERISSOTERON b=PLEION ESTIN PANT‘N T‘N OLOKAUT‘MAT‘N KAI tk=T‘N THUSI‘N

[12,34] KAI O I SOUS ID‘N a=[AUTON] b=AUTON OTI NOUNEKH‘S APEKRITH  EIPEN AUT‘ OU MAKRAN EI APO T S BASILEIAS TOU THEOU KAI OUDEIS OUKETI ETOLMA AUTON EPER‘T SAI

[12,35] KAI APOKRITHEIS O I SOUS ELEGEN DIDASK‘N EN T‘ IER‘ P‘S LEGOUSIN OI GRAMMATEIS OTI O KHRISTOS UIOS a=DAUID ESTIN m=DAUID tk=DABID

[12,36] AUTOS b=GAR am=DAUID tk=DABID EIPEN EN atk=T‘ PNEUMATI atk=T‘ AGI‘ m=LEGEI atk=EIPEN b=O KURIOS T‘ KURI‘ MOU KATHOU EK DEXI‘N MOU E‘S AN TH‘ TOUS EKHTHROUS SOU a=UPOKAT‘ b=UPOPODION T‘N POD‘N SOU

[12,37] AUTOS b=OUN am=DAUID tk=DABID LEGEI AUTON KURION KAI POTHEN b=UIOS AUTOU ESTIN a=UIOS KAI a=[O] b=O POLUS OKHLOS  KOUEN AUTOU  DE‘S

[12,38] KAI b=ELEGEN b=AUTOIS EN T  DIDAKH  AUTOU a=ELEGEN BLEPETE APO T‘N GRAMMATE‘N T‘N THELONT‘N EN STOLAIS PERIPATEIN KAI ASPASMOUS EN TAIS AGORAIS

[12,39] KAI PR‘TOKATHEDRIAS EN TAIS SUNAG‘GAIS KAI PR‘TOKLISIAS EN TOIS DEIPNOIS

[12,40] OI KATESTHIONTES TAS OIKIAS T‘N KH R‘N KAI PROPHASEI MAKRA PROSEUKHOMENOI OUTOI a=L MPSONTAI b=L PSONTAI PERISSOTERON KRIMA

[12,41] KAI KATHISAS b=O b=I SOUS KATENANTI TOU GAZOPHULAKIOU ETHE‘REI P‘S O OKHLOS BALLEI KHALKON EIS TO GAZOPHULAKION KAI POLLOI PLOUSIOI EBALLON POLLA

[12,42] KAI ELTHOUSA MIA KH RA PT‘KH  EBALEN LEPTA DUO O ESTIN KODRANT S

[12,43] KAI PROSKALESAMENOS TOUS MATH TAS AUTOU a=EIPEN b=LEGEI AUTOIS AM N LEG‘ UMIN OTI   KH RA AUT    PT‘KH  PLEION PANT‘N a=EBALEN b=BEBL KEN T‘N am=BALLONT‘N tk=BALONT‘N EIS TO GAZOPHULAKION

[12,44] PANTES GAR EK TOU PERISSEUONTOS AUTOIS EBALON AUT  DE EK T S USTER SE‘S AUT S PANTA OSA EIKHEN EBALEN OLON TON BION AUT S

[13,1] KAI EKPOREUOMENOU AUTOU EK TOU IEROU LEGEI AUT‘ EIS T‘N MATH T‘N AUTOU DIDASKALE IDE POTAPOI LITHOI KAI POTAPAI OIKODOMAI

[13,2] KAI O I SOUS b=APOKRITHEIS EIPEN AUT‘ BLEPEIS TAUTAS TAS MEGALAS OIKODOMAS OU M  APHETH  a=‘DE LITHOS EPI a=LITHON b=LITH‘ OS OU M  KATALUTH 

[13,3] KAI KATH MENOU AUTOU EIS TO OROS T‘N ELAI‘N KATENANTI TOU IEROU a=EP R‘TA b=EP R‘T‘N AUTON KAT IDIAN PETROS KAI IAK‘BOS KAI I‘ANN S KAI ANDREAS

[13,4] a=EIPON b=EIPE  MIN POTE TAUTA ESTAI KAI TI TO S MEION OTAN MELL  b=PANTA TAUTA SUNTELEISTHAI a=PANTA

[13,5] O DE I SOUS b=APOKRITHEIS b=AUTOIS  RXATO LEGEIN a=AUTOIS BLEPETE M  TIS UMAS PLAN S 

[13,6] POLLOI b=GAR ELEUSONTAI EPI T‘ ONOMATI MOU LEGONTES OTI EG‘ EIMI KAI POLLOUS PLAN SOUSIN

[13,7] OTAN DE AKOUS TE POLEMOUS KAI AKOAS POLEM‘N M  THROEISTHE DEI b=GAR GENESTHAI ALL OUP‘ TO TELOS

[13,8] EGERTH SETAI GAR ETHNOS a=EP b=EPI ETHNOS KAI BASILEIA EPI BASILEIAN b=KAI ESONTAI SEISMOI KATA TOPOUS b=KAI ESONTAI LIMOI a=ARKH  b=KAI b=TARAKHAI b=ARKHAI ‘DIN‘N TAUTA

[13,9] BLEPETE DE UMEIS EAUTOUS PARAD‘SOUSIN b=GAR UMAS EIS SUNEDRIA KAI EIS SUNAG‘GAS DAR SESTHE KAI EPI  GEMON‘N KAI BASILE‘N k=AKHTH SESTHE amt=STATH SESTHE ENEKEN EMOU EIS MARTURION AUTOIS

[13,10] KAI EIS PANTA TA ETHN  b=DEI PR‘TON a=DEI K RUKHTH NAI TO EUAGGELION

[13,11] a=KAI OTAN a=AG‘SIN b=DE b=AGAG‘SIN UMAS PARADIDONTES M  PROMERIMNATE TI LAL S TE b=M DE b=MELETATE ALL O EAN DOTH  UMIN EN EKEIN  T  ‘RA TOUTO LALEITE OU GAR ESTE UMEIS OI LALOUNTES ALLA TO PNEUMA TO AGION

[13,12] a=KAI PARAD‘SEI b=DE ADELPHOS ADELPHON EIS THANATON KAI PAT R TEKNON KAI EPANAST SONTAI TEKNA EPI GONEIS KAI THANAT‘SOUSIN AUTOUS

[13,13] KAI ESESTHE MISOUMENOI UPO PANT‘N DIA TO ONOMA MOU O DE UPOMEINAS EIS TELOS OUTOS S‘TH SETAI

[13,14] OTAN DE ID TE TO BDELUGMA T S ER M‘SE‘S a=EST KOTA b=TO b=R THEN b=UPO b=DANI L b=TOU b=PROPH TOU mk=EST‘S t=ESTOS OPOU OU DEI O ANAGIN‘SK‘N NOEIT‘ TOTE OI EN T  IOUDAIA PHEUGET‘SAN EIS TA OR 

[13,15] O a=[DE] b=DE EPI TOU D‘MATOS M  KATABAT‘ b=EIS b=T N b=OIKIAN M DE a=EISELTHAT‘ b=EISELTHET‘ ARAI TI EK T S OIKIAS AUTOU

[13,16] KAI O EIS TON AGRON b=‘N M  EPISTREPSAT‘ EIS TA OPIS‘ ARAI TO IMATION AUTOU

[13,17] OUAI DE TAIS EN GASTRI EKHOUSAIS KAI TAIS TH LAZOUSAIS EN EKEINAIS TAIS  MERAIS

[13,18] PROSEUKHESTHE DE INA M  GEN TAI b=  b=PHUG  b=UM‘N KHEIM‘NOS

[13,19] ESONTAI GAR AI  MERAI EKEINAI THLIPSIS OIA OU GEGONEN TOIAUT  AP ARKH S KTISE‘S a= N b= S EKTISEN O THEOS E‘S TOU NUN KAI OU M  GEN TAI

[13,20] KAI EI M  b=KURIOS EKOLOB‘SEN a=KURIOS TAS  MERAS OUK AN ES‘TH  PASA SARX ALLA DIA TOUS EKLEKTOUS OUS EXELEXATO EKOLOB‘SEN TAS  MERAS

[13,21] m=[KAI] atk=KAI TOTE EAN TIS UMIN EIP  a=IDE b=IDOU ‘DE O KHRISTOS a=IDE b=  b=IDOU EKEI M  am=PISTEUETE tk=PISTEUS TE

[13,22] EGERTH SONTAI GAR PSEUDOKHRISTOI KAI PSEUDOPROPH TAI KAI D‘SOUSIN S MEIA KAI TERATA PROS TO APOPLANAN EI DUNATON b=KAI TOUS EKLEKTOUS

[13,23] UMEIS DE BLEPETE b=IDOU PROEIR KA UMIN PANTA

[13,24] a=ALLA b=ALL EN EKEINAIS TAIS  MERAIS META T N THLIPSIN EKEIN N O  LIOS SKOTISTH SETAI KAI   SEL N  OU D‘SEI TO PHEGGOS AUT S

[13,25] KAI OI ASTERES a=ESONTAI a=EK TOU OURANOU a=PIPTONTES b=ESONTAI b=EKPIPTONTES KAI AI DUNAMEIS AI EN TOIS OURANOIS SALEUTH SONTAI

[13,26] KAI TOTE OPSONTAI TON UION TOU ANTHR‘POU ERKHOMENON EN NEPHELAIS META DUNAME‘S POLL S KAI DOX S

[13,27] KAI TOTE APOSTELEI TOUS AGGELOUS b=AUTOU KAI EPISUNAXEI TOUS EKLEKTOUS a=[AUTOU] b=AUTOU EK T‘N TESSAR‘N ANEM‘N AP AKROU G S E‘S AKROU OURANOU

[13,28] APO DE T S SUK S MATHETE T N PARABOL N OTAN b=AUT S  D  O KLADOS a=AUT S APALOS GEN TAI KAI EKPHU  TA PHULLA GIN‘SKETE OTI EGGUS TO THEROS ESTIN

[13,29] OUT‘S KAI UMEIS OTAN b=TAUTA ID TE a=TAUTA GINOMENA GIN‘SKETE OTI EGGUS ESTIN EPI THURAIS

[13,30] AM N LEG‘ UMIN OTI OU M  PARELTH    GENEA AUT  MEKHRIS OU b=PANTA TAUTA a=PANTA GEN TAI

[13,31] O OURANOS KAI   G  m=PARELEUSETAI atk=PARELEUSONTAI OI DE LOGOI MOU OU M  a=PARELEUSONTAI b=PARELTH‘SIN

[13,32] PERI DE T S  MERAS EKEIN S am=  tk=KAI atk=T S ‘RAS OUDEIS OIDEN OUDE OI AGGELOI b=OI EN OURAN‘ OUDE O UIOS EI M  O PAT R

[13,33] BLEPETE AGRUPNEITE b=KAI b=PROSEUKHESTHE OUK OIDATE GAR POTE O KAIROS ESTIN

[13,34] ‘S ANTHR‘POS APOD MOS APHEIS T N OIKIAN AUTOU KAI DOUS TOIS DOULOIS AUTOU T N EXOUSIAN b=KAI EKAST‘ TO ERGON AUTOU KAI T‘ THUR‘R‘ ENETEILATO INA GR GOR 

[13,35] GR GOREITE OUN OUK OIDATE GAR POTE O KURIOS T S OIKIAS ERKHETAI a=  OPSE   a=MESONUKTION b=MESONUKTIOU   ALEKTOROPH‘NIAS   PR‘I

[13,36] M  ELTH‘N EXAIPHN S EUR  UMAS KATHEUDONTAS

[13,37] a=O b=A DE UMIN LEG‘ PASIN LEG‘ GR GOREITE

[14,1]  N DE TO PASKHA KAI TA AZUMA META DUO  MERAS KAI EZ TOUN OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS P‘S AUTON EN DOL‘ KRAT SANTES APOKTEIN‘SIN

[14,2] ELEGON a=GAR b=DE M  EN T  EORT  M POTE b=THORUBOS ESTAI a=THORUBOS TOU LAOU

[14,3] KAI ONTOS AUTOU EN B THANIA EN T  OIKIA SIM‘NOS TOU LEPROU KATAKEIMENOU AUTOU  LTHEN GUN  EKHOUSA ALABASTRON MUROU NARDOU PISTIK S POLUTELOUS b=KAI SUNTRIPSASA a=T N b=TO ALABASTRON KATEKHEEN AUTOU b=KATA T S KEPHAL S

[14,4]  SAN DE TINES AGANAKTOUNTES PROS EAUTOUS b=KAI b=LEGONTES EIS TI   AP‘LEIA AUT  TOU MUROU GEGONEN

[14,5]  DUNATO GAR TOUTO a=TO a=MURON PRATH NAI EPAN‘ b=TRIAKOSI‘N D NARI‘N a=TRIAKOSI‘N KAI DOTH NAI TOIS PT‘KHOIS KAI ENEBRIM‘NTO AUT 

[14,6] O DE I SOUS EIPEN APHETE AUT N TI AUT  KOPOUS PAREKHETE KALON ERGON a= RGASATO b=EIRGASATO am=EN tk=EIS am=EMOI tk=EME

[14,7] PANTOTE GAR TOUS PT‘KHOUS EKHETE METH EAUT‘N KAI OTAN THEL TE DUNASTHE a=AUTOIS b=AUTOUS EU POI SAI EME DE OU PANTOTE EKHETE

[14,8] O am=ESKHEN tk=EIKHEN b=AUT  EPOI SEN PROELABEN MURISAI b=MOU TO S‘MA a=MOU EIS TON ENTAPHIASMON

[14,9] AM N a=DE m=[DE] LEG‘ UMIN OPOU am=EAN tk=AN K RUKHTH  TO EUAGGELION b=TOUTO EIS OLON TON KOSMON KAI O EPOI SEN AUT  LAL TH SETAI EIS MN MOSUNON AUT S

[14,10] KAI b=O IOUDAS a=ISKARI‘TH O b=ISKARI‘T S EIS T‘N D‘DEKA AP LTHEN PROS TOUS ARKHIEREIS INA b=PARAD‘ AUTON a=PARADOI AUTOIS

[14,11] OI DE AKOUSANTES EKHAR SAN KAI EP GGEILANTO AUT‘ ARGURION DOUNAI KAI EZ TEI P‘S b=EUKAIR‘S AUTON a=EUKAIR‘S a=PARADOI b=PARAD‘

[14,12] KAI T  PR‘T   MERA T‘N AZUM‘N OTE TO PASKHA ETHUON LEGOUSIN AUT‘ OI MATH TAI AUTOU POU THELEIS APELTHONTES ETOIMAS‘MEN INA PHAG S TO PASKHA

[14,13] KAI APOSTELLEI DUO T‘N MATH T‘N AUTOU KAI LEGEI AUTOIS UPAGETE EIS T N POLIN KAI APANT SEI UMIN ANTHR‘POS KERAMION UDATOS BASTAZ‘N AKOLOUTH SATE AUT‘

[14,14] KAI OPOU EAN EISELTH  EIPATE T‘ OIKODESPOT  OTI O DIDASKALOS LEGEI POU ESTIN TO KATALUMA a=MOU OPOU TO PASKHA META T‘N MATH T‘N MOU PHAG‘

[14,15] KAI AUTOS UMIN DEIXEI a=ANAGAION b=AN‘GEON MEGA ESTR‘MENON ETOIMON a=KAI EKEI ETOIMASATE  MIN

[14,16] KAI EX LTHON OI MATH TAI b=AUTOU KAI  LTHON EIS T N POLIN KAI EURON KATH‘S EIPEN AUTOIS KAI  TOIMASAN TO PASKHA

[14,17] KAI OPSIAS GENOMEN S ERKHETAI META T‘N D‘DEKA

[14,18] KAI ANAKEIMEN‘N AUT‘N KAI ESTHIONT‘N b=EIPEN O I SOUS a=EIPEN AM N LEG‘ UMIN OTI EIS EX UM‘N PARAD‘SEI ME O ESTHI‘N MET EMOU

[14,19] b=OI b=DE  RXANTO LUPEISTHAI KAI LEGEIN AUT‘ EIS a=KATA b=KATH EIS b=M TI b=EG‘ b=KAI b=ALLOS M TI EG‘

[14,20] O DE b=APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS EIS b=EK T‘N D‘DEKA O EMBAPTOMENOS MET EMOU EIS TO TRUBLION

[14,21] a=OTI O MEN UIOS TOU ANTHR‘POU UPAGEI KATH‘S GEGRAPTAI PERI AUTOU OUAI DE T‘ ANTHR‘P‘ EKEIN‘ DI OU O UIOS TOU ANTHR‘POU PARADIDOTAI KALON b= N AUT‘ EI OUK EGENN TH  O ANTHR‘POS EKEINOS

[14,22] KAI ESTHIONT‘N AUT‘N LAB‘N b=O b=I SOUS ARTON EULOG SAS EKLASEN KAI ED‘KEN AUTOIS KAI EIPEN LABETE b=PHAGETE TOUTO ESTIN TO S‘MA MOU

[14,23] KAI LAB‘N b=TO POT RION EUKHARIST SAS ED‘KEN AUTOIS KAI EPION EX AUTOU PANTES

[14,24] KAI EIPEN AUTOIS TOUTO ESTIN TO AIMA MOU b=TO T S b=KAIN S DIATH K S TO a=EKKHUNNOMENON a=UPER b=PERI POLL‘N b=EKKHUNOMENON

[14,25] AM N LEG‘ UMIN OTI OUKETI OU M  PI‘ EK TOU am=GEN MATOS tk=GENN MATOS T S AMPELOU E‘S T S  MERAS EKEIN S OTAN AUTO PIN‘ KAINON EN T  BASILEIA TOU THEOU

[14,26] KAI UMN SANTES EX LTHON EIS TO OROS T‘N ELAI‘N

[14,27] KAI LEGEI AUTOIS O I SOUS OTI PANTES SKANDALISTH SESTHE b=EN b=EMOI b=EN b=T  b=NUKTI b=TAUT  OTI GEGRAPTAI PATAX‘ TON POIMENA KAI b=DIASKORPISTH SETAI TA PROBATA a=DIASKORPISTH SONTAI

[14,28] ALLA META TO EGERTH NAI ME PROAX‘ UMAS EIS T N GALILAIAN

[14,29] O DE PETROS EPH  AUT‘ b=KAI EI a=KAI PANTES SKANDALISTH SONTAI ALL OUK EG‘

[14,30] KAI LEGEI AUT‘ O I SOUS AM N LEG‘ SOI OTI am=SU S MERON a=TAUT  b=EN T  NUKTI b=TAUT  PRIN   DIS ALEKTORA PH‘N SAI TRIS b=APARN S  ME a=APARN S 

[14,31] O DE a=EKPERISS‘S a=ELALEI b=EK b=PERISSOU b=ELEGEN b=MALLON EAN b=ME DE  a=ME SUNAPOTHANEIN SOI OU M  SE m=APARN S‘MAI atk=APARN SOMAI ‘SAUT‘S DE KAI PANTES ELEGON

[14,32] KAI ERKHONTAI EIS KH‘RION OU TO ONOMA a=GETHS MANI b=GETHS MAN  KAI LEGEI TOIS MATH TAIS AUTOU KATHISATE ‘DE E‘S PROSEUX‘MAI

[14,33] KAI PARALAMBANEI TON PETRON KAI a=[TON] tk=TON IAK‘BON KAI a=[TON] I‘ANN N a=MET b=METH a=AUTOU b=EAUTOU KAI  RXATO EKTHAMBEISTHAI KAI AD MONEIN

[14,34] KAI LEGEI AUTOIS PERILUPOS ESTIN   PSUKH  MOU E‘S THANATOU MEINATE ‘DE KAI GR GOREITE

[14,35] KAI m=PROSELTH‘N atk=PROELTH‘N MIKRON a=EPIPTEN b=EPESEN EPI T S G S KAI PROS UKHETO INA EI DUNATON ESTIN PARELTH  AP AUTOU   ‘RA

[14,36] KAI ELEGEN ABBA O PAT R PANTA DUNATA SOI PARENEGKE TO POT RION a=TOUTO AP EMOU b=TOUTO ALL OU TI EG‘ THEL‘ ALLA TI SU

[14,37] KAI ERKHETAI KAI EURISKEI AUTOUS KATHEUDONTAS KAI LEGEI T‘ PETR‘ SIM‘N KATHEUDEIS OUK ISKHUSAS MIAN ‘RAN GR GOR SAI

[14,38] GR GOREITE KAI PROSEUKHESTHE INA M  a=ELTH TE b=EISELTH TE EIS PEIRASMON TO MEN PNEUMA PROTHUMON   DE SARX ASTHEN S

[14,39] KAI PALIN APELTH‘N PROS UXATO TON AUTON LOGON EIP‘N

[14,40] KAI a=PALIN a=ELTH‘N b=UPOSTREPSAS EUREN AUTOUS b=PALIN KATHEUDONTAS  SAN GAR a=AUT‘N OI OPHTHALMOI a=KATABARUNOMENOI b=AUT‘N b=BEBAR MENOI KAI OUK  DEISAN TI b=AUT‘ APOKRITH‘SIN a=AUT‘

[14,41] KAI ERKHETAI TO TRITON KAI LEGEI AUTOIS KATHEUDETE atk=TO LOIPON KAI ANAPAUESTHE APEKHEI  LTHEN   ‘RA IDOU PARADIDOTAI O UIOS TOU ANTHR‘POU EIS TAS KHEIRAS T‘N AMART‘L‘N

[14,42] EGEIRESTHE AG‘MEN IDOU O PARADIDOUS ME  GGIKEN

[14,43] KAI a=EUTHUS b=EUTHE‘S ETI AUTOU LALOUNTOS PARAGINETAI IOUDAS EIS b=‘N T‘N D‘DEKA KAI MET AUTOU OKHLOS b=POLUS META MAKHAIR‘N KAI XUL‘N PARA T‘N ARKHIERE‘N KAI T‘N GRAMMATE‘N KAI T‘N PRESBUTER‘N

[14,44] DED‘KEI DE O PARADIDOUS AUTON SUSS MON AUTOIS LEG‘N ON AN PHIL S‘ AUTOS ESTIN KRAT SATE AUTON KAI a=APAGETE b=APAGAGETE ASPHAL‘S

[14,45] KAI ELTH‘N a=EUTHUS b=EUTHE‘S PROSELTH‘N AUT‘ LEGEI m=AUT‘ b=RABBI RABBI KAI KATEPHIL SEN AUTON

[14,46] OI DE EPEBALON b=EP b=AUTON TAS KHEIRAS a=AUT‘ b=AUT‘N KAI EKRAT SAN AUTON

[14,47] EIS DE a=[TIS] b=TIS T‘N PAREST KOT‘N SPASAMENOS T N MAKHAIRAN EPAISEN TON DOULON TOU ARKHIERE‘S KAI APHEILEN AUTOU TO a=‘TARION b=‘TION

[14,48] KAI APOKRITHEIS O I SOUS EIPEN AUTOIS ‘S EPI L ST N a=EX LTHATE b=EX LTHETE META MAKHAIR‘N KAI XUL‘N SULLABEIN ME

[14,49] KATH  MERAN  M N PROS UMAS EN T‘ IER‘ DIDASK‘N KAI OUK EKRAT SATE ME ALL INA PL R‘TH‘SIN AI GRAPHAI

[14,50] KAI APHENTES AUTON b=PANTES EPHUGON a=PANTES

[14,51] KAI b=EIS b=TIS NEANISKOS a=TIS m= KOLOUTH SEN a=SUN KOLOUTHEI tk= KOLOUTHEI AUT‘ PERIBEBL MENOS SINDONA EPI GUMNOU KAI KRATOUSIN AUTON b=OI b=NEANISKOI

[14,52] O DE KATALIP‘N T N SINDONA GUMNOS EPHUGEN b=AP b=AUT‘N

[14,53] KAI AP GAGON TON I SOUN PROS TON ARKHIEREA KAI SUNERKHONTAI b=AUT‘ PANTES OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI KAI OI GRAMMATEIS

[14,54] KAI O PETROS APO MAKROTHEN  KOLOUTH SEN AUT‘ E‘S ES‘ EIS T N AUL N TOU ARKHIERE‘S KAI  N SUGKATH MENOS META T‘N UP RET‘N KAI THERMAINOMENOS PROS TO PH‘S

[14,55] OI DE ARKHIEREIS KAI OLON TO SUNEDRION EZ TOUN KATA TOU I SOU MARTURIAN EIS TO THANAT‘SAI AUTON KAI OUKH a= URISKON b=EURISKON

[14,56] POLLOI GAR EPSEUDOMARTUROUN KAT AUTOU KAI ISAI AI MARTURIAI OUK  SAN

[14,57] KAI TINES ANASTANTES EPSEUDOMARTUROUN KAT AUTOU LEGONTES

[14,58] OTI  MEIS  KOUSAMEN AUTOU LEGONTOS OTI EG‘ KATALUS‘ TON NAON TOUTON TON KHEIROPOI TON KAI DIA TRI‘N  MER‘N ALLON AKHEIROPOI TON OIKODOM S‘

[14,59] KAI OUDE OUT‘S IS   N   MARTURIA AUT‘N

[14,60] KAI ANASTAS O ARKHIEREUS EIS tk=TO MESON EP R‘T SEN TON I SOUN LEG‘N OUK APOKRIN  OUDEN TI OUTOI SOU KATAMARTUROUSIN

[14,61] O DE ESI‘PA KAI a=OUK b=OUDEN APEKRINATO a=OUDEN PALIN O ARKHIEREUS EP R‘TA AUTON KAI LEGEI AUT‘ SU EI O KHRISTOS O UIOS TOU EULOG TOU

[14,62] O DE I SOUS EIPEN EG‘ EIMI KAI OPSESTHE TON UION TOU ANTHR‘POU tk=KATH MENON EK DEXI‘N am=KATH MENON T S DUNAME‘S KAI ERKHOMENON META T‘N NEPHEL‘N TOU OURANOU

[14,63] O DE ARKHIEREUS DIARR XAS TOUS KHIT‘NAS AUTOU LEGEI TI ETI KHREIAN EKHOMEN MARTUR‘N

[14,64]  KOUSATE T S BLASPH MIAS TI UMIN PHAINETAI OI DE PANTES KATEKRINAN AUTON b=EINAI ENOKHON a=EINAI THANATOU

[14,65] KAI  RXANTO TINES EMPTUEIN AUT‘ KAI PERIKALUPTEIN a=AUTOU TO PROS‘PON b=AUTOU KAI KOLAPHIZEIN AUTON KAI LEGEIN AUT‘ PROPH TEUSON KAI OI UP RETAI RAPISMASIN AUTON a=ELABON b=EBALLON

[14,66] KAI ONTOS TOU PETROU a=KAT‘ EN T  AUL  b=KAT‘ ERKHETAI MIA T‘N PAIDISK‘N TOU ARKHIERE‘S

[14,67] KAI IDOUSA TON PETRON THERMAINOMENON EMBLEPSASA AUT‘ LEGEI KAI SU META TOU NAZAR NOU b=I SOU  STHA a=TOU a=I SOU

[14,68] O DE  RN SATO LEG‘N a=OUTE b=OUK OIDA a=OUTE b=OUDE EPISTAMAI b=TI SU a=TI LEGEIS KAI EX LTHEN EX‘ EIS TO PROAULION a=[KAI b=KAI ALEKT‘R a=EPH‘N SEN] b=EPH‘N SEN

[14,69] KAI   PAIDISK  IDOUSA AUTON b=PALIN  RXATO a=PALIN LEGEIN TOIS a=PAREST‘SIN b=PAREST KOSIN OTI OUTOS EX AUT‘N ESTIN

[14,70] O DE PALIN  RNEITO KAI META MIKRON PALIN OI PAREST‘TES ELEGON T‘ PETR‘ AL TH‘S EX AUT‘N EI KAI GAR GALILAIOS EI b=KAI b=  b=LALIA b=SOU b=OMOIAZEI

[14,71] O DE  RXATO ANATHEMATIZEIN KAI am=OMNUNAI tk=OMNUEIN OTI OUK OIDA TON ANTHR‘PON TOUTON ON LEGETE

[14,72] KAI a=EUTHUS EK DEUTEROU ALEKT‘R EPH‘N SEN KAI ANEMN STH  O PETROS am=TO tk=TOU am=R MA tk=R MATOS a=‘S m=O tk=OU EIPEN AUT‘ O I SOUS OTI PRIN ALEKTORA PH‘N SAI DIS b=APARN S  b=ME TRIS a=ME a=APARN S  KAI EPIBAL‘N EKLAIEN

[15,1] KAI a=EUTHUS b=EUTHE‘S b=EPI b=TO PR‘I SUMBOULION POI SANTES OI ARKHIEREIS META T‘N PRESBUTER‘N KAI GRAMMATE‘N KAI OLON TO SUNEDRION D SANTES TON I SOUN AP NEGKAN KAI PARED‘KAN b=T‘ PILAT‘

[15,2] KAI EP R‘T SEN AUTON O PILATOS SU EI O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N O DE APOKRITHEIS b=EIPEN AUT‘ a=LEGEI SU LEGEIS

[15,3] KAI KAT GOROUN AUTOU OI ARKHIEREIS POLLA k=AUTOS k=DE k=OUDEN k=APEKRINATO

[15,4] O DE PILATOS PALIN a=EP R‘TA b=EP R‘T SEN AUTON LEG‘N OUK APOKRIN  OUDEN IDE POSA SOU a=KAT GOROUSIN b=KATAMARTUROUSIN

[15,5] O DE I SOUS OUKETI OUDEN APEKRITH  ‘STE THAUMAZEIN TON PILATON

[15,6] KATA DE EORT N APELUEN AUTOIS ENA DESMION a=ON b=ONPER a=PAR TOUNTO b= TOUNTO

[15,7]  N DE O LEGOMENOS BARABBAS META T‘N a=STASIAST‘N b=SUSTASIAST‘N DEDEMENOS OITINES EN T  STASEI PHONON PEPOI KEISAN

[15,8] KAI a=ANABAS b=ANABO SAS O OKHLOS  RXATO AITEISTHAI KATH‘S b=AEI EPOIEI AUTOIS

[15,9] O DE PILATOS APEKRITH  AUTOIS LEG‘N THELETE APOLUS‘ UMIN TON BASILEA T‘N IOUDAI‘N

[15,10] EGIN‘SKEN GAR OTI DIA PHTHONON PARADED‘KEISAN AUTON OI ARKHIEREIS

[15,11] OI DE ARKHIEREIS ANESEISAN TON OKHLON INA MALLON TON BARABBAN APOLUS  AUTOIS

[15,12] O DE PILATOS b=APOKRITHEIS PALIN a=APOKRITHEIS a=ELEGEN b=EIPEN AUTOIS TI OUN a=[THELETE] b=THELETE POI S‘ a=[ON a=LEGETE] a=TON b=ON b=LEGETE BASILEA T‘N IOUDAI‘N

[15,13] OI DE PALIN EKRAXAN STAUR‘SON AUTON

[15,14] O DE PILATOS ELEGEN AUTOIS TI GAR b=KAKON EPOI SEN a=KAKON OI DE a=PERISS‘S b=PERISSOTER‘S EKRAXAN STAUR‘SON AUTON

[15,15] O DE PILATOS BOULOMENOS T‘ OKHL‘ TO IKANON POI SAI APELUSEN AUTOIS TON BARABBAN KAI PARED‘KEN TON I SOUN PHRAGELL‘SAS INA STAUR‘TH 

[15,16] OI DE STRATI‘TAI AP GAGON AUTON ES‘ T S AUL S O ESTIN PRAIT‘RION KAI SUGKALOUSIN OL N T N SPEIRAN

[15,17] KAI a=ENDIDUSKOUSIN b=ENDUOUSIN AUTON PORPHURAN KAI PERITITHEASIN AUT‘ PLEXANTES AKANTHINON STEPHANON

[15,18] KAI  RXANTO ASPAZESTHAI AUTON KHAIRE m=O m=BASILEUS atk=BASILEU T‘N IOUDAI‘N

[15,19] KAI ETUPTON AUTOU T N KEPHAL N KALAM‘ KAI ENEPTUON AUT‘ KAI TITHENTES TA GONATA PROSEKUNOUN AUT‘

[15,20] KAI OTE ENEPAIXAN AUT‘ EXEDUSAN AUTON T N PORPHURAN KAI ENEDUSAN AUTON TA IMATIA a=AUTOU b=TA b=IDIA KAI EXAGOUSIN AUTON INA STAUR‘S‘SIN AUTON

[15,21] KAI AGGAREUOUSIN PARAGONTA TINA SIM‘NA KUR NAION ERKHOMENON AP AGROU TON PATERA ALEXANDROU KAI ROUPHOU INA AR  TON STAURON AUTOU

[15,22] KAI PHEROUSIN AUTON EPI a=TON a=GOLGOTHAN b=GOLGOTHA TOPON O ESTIN METHERM NEUOMENON KRANIOU TOPOS

[15,23] KAI EDIDOUN AUT‘ b=PIEIN ESMURNISMENON OINON a=OS b=O DE OUK ELABEN

[15,24] KAI a=STAUROUSIN b=STAUR‘SANTES AUTON a=KAI am=DIAMERIZONTAI tk=DIEMERIZON TA IMATIA AUTOU BALLONTES KL RON EP AUTA TIS TI AR 

[15,25]  N DE ‘RA TRIT  KAI ESTAUR‘SAN AUTON

[15,26] KAI  N   EPIGRAPH  T S AITIAS AUTOU EPIGEGRAMMEN  O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N

[15,27] KAI SUN AUT‘ STAUROUSIN DUO L STAS ENA EK DEXI‘N KAI ENA EX EU‘NUM‘N AUTOU

[15,28] b=KAI b=EPL R‘TH  b=  b=GRAPH  b=  b=LEGOUSA b=KAI b=META b=ANOM‘N b=ELOGISTH 

[15,29] KAI OI PARAPOREUOMENOI EBLASPH MOUN AUTON KINOUNTES TAS KEPHALAS AUT‘N KAI LEGONTES OUA O KATALU‘N TON NAON KAI a=OIKODOM‘N EN TRISIN  MERAIS b=OIKODOM‘N

[15,30] S‘SON SEAUTON a=KATABAS b=KAI b=KATABA APO TOU STAUROU

[15,31] OMOI‘S tk=DE KAI OI ARKHIEREIS EMPAIZONTES PROS ALL LOUS META T‘N GRAMMATE‘N ELEGON ALLOUS ES‘SEN EAUTON OU DUNATAI S‘SAI

[15,32] O KHRISTOS O BASILEUS b=TOU ISRA L KATABAT‘ NUN APO TOU STAUROU INA ID‘MEN KAI PISTEUS‘MEN m=[AUT‘] KAI OI SUNESTAUR‘MENOI a=SUN AUT‘ ‘NEIDIZON AUTON

[15,33] a=KAI GENOMEN S b=DE ‘RAS EKT S SKOTOS EGENETO EPH OL N T N G N E‘S ‘RAS am=ENAT S tk=ENNAT S

[15,34] KAI T  a=ENAT  ‘RA b=T  m=ENAT  tk=ENNAT  EBO SEN O I SOUS PH‘N  MEGAL  b=LEG‘N EL‘I EL‘I a=LEMA m=LIMA tk=LAMMA SABAKHTHANI O ESTIN METHERM NEUOMENON O THEOS MOU O THEOS MOU EIS TI b=ME EGKATELIPES a=ME

[15,35] KAI TINES T‘N PAREST KOT‘N AKOUSANTES ELEGON a=IDE b=IDOU  LIAN PH‘NEI

[15,36] DRAM‘N DE a=TIS b=EIS a=[KAI] b=KAI GEMISAS SPOGGON OXOUS PERITHEIS b=TE KALAM‘ EPOTIZEN AUTON LEG‘N APHETE ID‘MEN EI ERKHETAI  LIAS KATHELEIN AUTON

[15,37] O DE I SOUS APHEIS PH‘N N MEGAL N EXEPNEUSEN

[15,38] KAI TO KATAPETASMA TOU NAOU ESKHISTH  EIS DUO a=AP b=APO AN‘THEN E‘S KAT‘

[15,39] ID‘N DE O KENTURI‘N O PAREST K‘S EX ENANTIAS AUTOU OTI OUT‘S b=KRAXAS EXEPNEUSEN EIPEN AL TH‘S b=O b=ANTHR‘POS OUTOS a=O a=ANTHR‘POS UIOS b= N THEOU a= N

[15,40]  SAN DE KAI GUNAIKES APO MAKROTHEN THE‘ROUSAI EN AIS b= N KAI MARIA   MAGDAL N  KAI MARIA   b=TOU IAK‘BOU TOU MIKROU KAI a=I‘S TOS b=I‘S  M T R KAI SAL‘M 

[15,41] AI b=KAI OTE  N EN T  GALILAIA  KOLOUTHOUN AUT‘ KAI DI KONOUN AUT‘ KAI ALLAI POLLAI AI SUNANABASAI AUT‘ EIS IEROSOLUMA

[15,42] KAI  D  OPSIAS GENOMEN S EPEI  N PARASKEU  O ESTIN PROSABBATON

[15,43] a=ELTH‘N b= LTHEN I‘S PH a=[O] b=O APO ARIMATHAIAS EUSKH M‘N BOULEUT S OS KAI AUTOS  N PROSDEKHOMENOS T N BASILEIAN TOU THEOU TOLM SAS EIS LTHEN PROS a=TON PILATON KAI  T SATO TO S‘MA TOU I SOU

[15,44] O DE PILATOS ETHAUMASEN EI  D  TETHN KEN KAI PROSKALESAMENOS TON KENTURI‘NA EP R‘T SEN AUTON EI PALAI APETHANEN

[15,45] KAI GNOUS APO TOU KENTURI‘NOS ED‘R SATO TO a=PT‘MA b=S‘MA T‘ I‘S PH

[15,46] KAI AGORASAS SINDONA b=KAI KATHEL‘N AUTON ENEIL SEN T  SINDONI KAI a=ETH KEN b=KATETH KEN AUTON EN MN MEI‘ O  N LELATOM MENON EK PETRAS KAI PROSEKULISEN LITHON EPI T N THURAN TOU MN MEIOU

[15,47]   DE MARIA   MAGDAL N  KAI MARIA a=  a=I‘S TOS b=I‘S  ETHE‘ROUN POU a=TETHEITAI b=TITHETAI

[16,1] KAI DIAGENOMENOU TOU SABBATOU MARIA   MAGDAL N  KAI MARIA m=[  atk=  m=TOU] a=[TOU] tk=TOU IAK‘BOU KAI SAL‘M   GORASAN AR‘MATA INA ELTHOUSAI ALEIPS‘SIN AUTON

[16,2] KAI LIAN PR‘I a=T  a=MIA a=T‘N b=T S b=MIAS SABBAT‘N ERKHONTAI EPI TO MN MEION ANATEILANTOS TOU  LIOU

[16,3] KAI ELEGON PROS EAUTAS TIS APOKULISEI  MIN TON LITHON EK T S THURAS TOU MN MEIOU

[16,4] KAI ANABLEPSASAI THE‘ROUSIN OTI APOKEKULISTAI O LITHOS  N GAR MEGAS SPHODRA

[16,5] KAI EISELTHOUSAI EIS TO MN MEION EIDON NEANISKON KATH MENON EN TOIS DEXIOIS PERIBEBL MENON STOL N LEUK N KAI EXETHAMB TH SAN

[16,6] O DE LEGEI AUTAIS M  EKTHAMBEISTHE I SOUN Z TEITE TON NAZAR NON TON ESTAUR‘MENON  GERTH  OUK ESTIN ‘DE IDE O TOPOS OPOU ETH KAN AUTON

[16,7] a=ALLA b=ALL UPAGETE EIPATE TOIS MATH TAIS AUTOU KAI T‘ PETR‘ OTI PROAGEI UMAS EIS T N GALILAIAN EKEI AUTON OPSESTHE KATH‘S EIPEN UMIN

[16,8] KAI EXELTHOUSAI tk=TAKHU EPHUGON APO TOU MN MEIOU EIKHEN a=GAR b=DE AUTAS TROMOS KAI EKSTASIS KAI OUDENI OUDEN a=EIPAN b=EIPON EPHOBOUNTO a=GAR [[PANTA a=DE a=TA a=PAR GGELMENA a=TOIS a=PERI a=TON a=PETRON a=SUNTOM‘S a=EX GGEILAN a=META a=DE a=TAUTA a=KAI a=AUTOS a=O a=I SOUS a=APO a=ANATOL S a=KAI a=AKHRI a=DUSE‘S a=EXAPESTEILEN a=DI a=AUT‘N a=TO a=IERON a=KAI a=APHTHARTON a=K RUGMA a=T S a=AI‘NIOU a=S‘T RIAS a=AM N]] b=GAR

[16,9] a=[[ANASTAS b=ANASTAS DE PR‘I PR‘T  SABBATOU EPHAN  PR‘TON MARIA T  MAGDAL N  a=PAR b=APH  S EKBEBL KEI EPTA DAIMONIA

[16,10] EKEIN  POREUTHEISA AP GGEILEN TOIS MET AUTOU GENOMENOIS a=PENTHOUSI b=PENTHOUSIN KAI KLAIOUSIN

[16,11] KAKEINOI AKOUSANTES OTI Z  KAI ETHEATH  UP AUT S  PIST SAN

[16,12] META DE TAUTA DUSIN EX AUT‘N PERIPATOUSIN EPHANER‘TH  EN ETERA MORPH  POREUOMENOIS EIS AGRON

[16,13] KAKEINOI APELTHONTES AP GGEILAN TOIS LOIPOIS OUDE EKEINOIS EPISTEUSAN

[16,14] USTERON a=[DE] ANAKEIMENOIS AUTOIS TOIS ENDEKA EPHANER‘TH  KAI ‘NEIDISEN T N APISTIAN AUT‘N KAI SKL ROKARDIAN OTI TOIS THEASAMENOIS AUTON EG GERMENON OUK EPISTEUSAN

[16,15] KAI EIPEN AUTOIS POREUTHENTES EIS TON KOSMON APANTA K RUXATE TO EUAGGELION PAS  T  KTISEI

[16,16] O PISTEUSAS KAI BAPTISTHEIS S‘TH SETAI O DE APIST SAS KATAKRITH SETAI

[16,17] S MEIA DE TOIS PISTEUSASIN TAUTA PARAKOLOUTH SEI EN T‘ ONOMATI MOU DAIMONIA EKBALOUSIN GL‘SSAIS LAL SOUSIN KAINAIS

[16,18] a=[KAI a=EN a=TAIS a=KHERSIN] OPHEIS AROUSIN KAN THANASIMON TI PI‘SIN OU M  AUTOUS am=BLAPS  tk=BLAPSEI EPI ARR‘STOUS KHEIRAS EPITH SOUSIN KAI KAL‘S EXOUSIN

[16,19] O MEN OUN KURIOS a=I SOUS META TO LAL SAI AUTOIS a=ANEL MPHTH  b=ANEL PHTH  EIS TON OURANON KAI EKATHISEN EK DEXI‘N TOU THEOU

[16,20] EKEINOI DE EXELTHONTES EK RUXAN PANTAKHOU TOU KURIOU SUNERGOUNTOS KAI TON LOGON BEBAIOUNTOS DIA T‘N EPAKOLOUTHOUNT‘N a=S MEI‘N]] b=S MEI‘N b=AM N .

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting