Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*KATA MARKON

[1,1] ARKH  TOU EUAGGELIOU I SOU KHRISTOU [UIOU THEOU]

[1,2] KATH‘S GEGRAPTAI EN T‘  SAIA T‘ PROPH T  IDOU APOSTELL‘ TON AGGELON MOU PRO PROS‘POU SOU OS KATASKEUASEI T N ODON SOU

[1,3] PH‘N  BO‘NTOS EN T  ER M‘ ETOIMASATE T N ODON KURIOU EUTHEIAS POIEITE TAS TRIBOUS AUTOU

[1,4] EGENETO I‘ANN S [O] BAPTIZ‘N EN T  ER M‘ KAI K RUSS‘N BAPTISMA METANOIAS EIS APHESIN AMARTI‘N

[1,5] KAI EXEPOREUETO PROS AUTON PASA   IOUDAIA KH‘RA KAI OI IEROSOLUMITAI PANTES KAI EBAPTIZONTO UP AUTOU EN T‘ IORDAN  POTAM‘ EXOMOLOGOUMENOI TAS AMARTIAS AUT‘N

[1,6] KAI  N O I‘ANN S ENDEDUMENOS TRIKHAS KAM LOU KAI Z‘N N DERMATIN N PERI T N OSPHUN AUTOU KAI ESTHI‘N AKRIDAS KAI MELI AGRION

[1,7] KAI EK RUSSEN LEG‘N ERKHETAI O ISKHUROTEROS MOU OPIS‘ MOU OU OUK EIMI IKANOS KUPSAS LUSAI TON IMANTA T‘N UPOD MAT‘N AUTOU

[1,8] EG‘ EBAPTISA UMAS UDATI AUTOS DE BAPTISEI UMAS EN PNEUMATI AGI‘

[1,9] KAI EGENETO EN EKEINAIS TAIS  MERAIS  LTHEN I SOUS APO NAZARET T S GALILAIAS KAI EBAPTISTH  EIS TON IORDAN N UPO I‘ANNOU

[1,10] KAI EUTHUS ANABAIN‘N EK TOU UDATOS EIDEN SKHIZOMENOUS TOUS OURANOUS KAI TO PNEUMA ‘S PERISTERAN KATABAINON EIS AUTON

[1,11] KAI PH‘N  EGENETO EK T‘N OURAN‘N SU EI O UIOS MOU O AGAP TOS EN SOI EUDOK SA

[1,12] KAI EUTHUS TO PNEUMA AUTON EKBALLEI EIS T N ER MON

[1,13] KAI  N EN T  ER M‘ TESSERAKONTA  MERAS PEIRAZOMENOS UPO TOU SATANA KAI  N META T‘N TH RI‘N KAI OI AGGELOI DI KONOUN AUT‘

[1,14] META DE TO PARADOTH NAI TON I‘ANN N  LTHEN O I SOUS EIS T N GALILAIAN K RUSS‘N TO EUAGGELION TOU THEOU

[1,15] KAI LEG‘N OTI PEPL R‘TAI O KAIROS KAI  GGIKEN   BASILEIA TOU THEOU METANOEITE KAI PISTEUETE EN T‘ EUAGGELI‘

[1,16] KAI PARAG‘N PARA T N THALASSAN T S GALILAIAS EIDEN SIM‘NA KAI ANDREAN TON ADELPHON SIM‘NOS AMPHIBALLONTAS EN T  THALASS   SAN GAR ALIEIS

[1,17] KAI EIPEN AUTOIS O I SOUS DEUTE OPIS‘ MOU KAI POI S‘ UMAS GENESTHAI ALIEIS ANTHR‘P‘N

[1,18] KAI EUTHUS APHENTES TA DIKTUA  KOLOUTH SAN AUT‘

[1,19] KAI PROBAS OLIGON EIDEN IAK‘BON TON TOU ZEBEDAIOU KAI I‘ANN N TON ADELPHON AUTOU KAI AUTOUS EN T‘ PLOI‘ KATARTIZONTAS TA DIKTUA

[1,20] KAI EUTHUS EKALESEN AUTOUS KAI APHENTES TON PATERA AUT‘N ZEBEDAION EN T‘ PLOI‘ META T‘N MISTH‘T‘N AP LTHON OPIS‘ AUTOU

[1,21] KAI EISPOREUONTAI EIS KAPHARNAOUM KAI EUTHUS TOIS SABBASIN EISELTH‘N EIS T N SUNAG‘G N EDIDASKEN

[1,22] KAI EXEPL SSONTO EPI T  DIDAKH  AUTOU  N GAR DIDASK‘N AUTOUS ‘S EXOUSIAN EKH‘N KAI OUKH ‘S OI GRAMMATEIS

[1,23] KAI EUTHUS  N EN T  SUNAG‘G  AUT‘N ANTHR‘POS EN PNEUMATI AKATHART‘ KAI ANEKRAXEN

[1,24] LEG‘N TI  MIN KAI SOI I SOU NAZAR NE  LTHES APOLESAI  MAS OIDA SE TIS EI O AGIOS TOU THEOU

[1,25] KAI EPETIM SEN AUT‘ O I SOUS LEG‘N PHIM‘TH TI KAI EXELTHE EX AUTOU

[1,26] KAI SPARAXAN AUTON TO PNEUMA TO AKATHARTON KAI PH‘N SAN PH‘N  MEGAL  EX LTHEN EX AUTOU

[1,27] KAI ETHAMB TH SAN APANTES ‘STE SUZ TEIN PROS EAUTOUS LEGONTAS TI ESTIN TOUTO DIDAKH  KAIN  KAT EXOUSIAN KAI TOIS PNEUMASI TOIS AKATHARTOIS EPITASSEI KAI UPAKOUOUSIN AUT‘

[1,28] KAI EX LTHEN   AKO  AUTOU EUTHUS PANTAKHOU EIS OL N T N PERIKH‘RON T S GALILAIAS

[1,29] KAI EUTHUS EK T S SUNAG‘G S EXELTHONTES  LTHON EIS T N OIKIAN SIM‘NOS KAI ANDREOU META IAK‘BOU KAI I‘ANNOU

[1,30]   DE PENTHERA SIM‘NOS KATEKEITO PURESSOUSA KAI EUTHUS LEGOUSIN AUT‘ PERI AUT S

[1,31] KAI PROSELTH‘N  GEIREN AUT N KRAT SAS T S KHEIROS KAI APH KEN AUT N O PURETOS KAI DI KONEI AUTOIS

[1,32] OPSIAS DE GENOMEN S OTE EDU O  LIOS EPHERON PROS AUTON PANTAS TOUS KAK‘S EKHONTAS KAI TOUS DAIMONIZOMENOUS

[1,33] KAI  N OL    POLIS EPISUN GMEN  PROS T N THURAN

[1,34] KAI ETHERAPEUSEN POLLOUS KAK‘S EKHONTAS POIKILAIS NOSOIS KAI DAIMONIA POLLA EXEBALEN KAI OUK  PHIEN LALEIN TA DAIMONIA OTI  DEISAN AUTON

[1,35] KAI PR‘I ENNUKHA LIAN ANASTAS EX LTHEN KAI AP LTHEN EIS ER MON TOPON KAKEI PROS UKHETO

[1,36] KAI KATEDI‘XEN AUTON SIM‘N KAI OI MET AUTOU

[1,37] KAI EURON AUTON KAI LEGOUSIN AUT‘ OTI PANTES Z TOUSIN SE

[1,38] KAI LEGEI AUTOIS AG‘MEN ALLAKHOU EIS TAS EKHOMENAS K‘MOPOLEIS INA KAI EKEI K RUX‘ EIS TOUTO GAR EX LTHON

[1,39] KAI  LTHEN K RUSS‘N EIS TAS SUNAG‘GAS AUT‘N EIS OL N T N GALILAIAN KAI TA DAIMONIA EKBALL‘N

[1,40] KAI ERKHETAI PROS AUTON LEPROS PARAKAL‘N AUTON [KAI GONUPET‘N] KAI LEG‘N AUT‘ OTI EAN THEL S DUNASAI ME KATHARISAI

[1,41] KAI SPLAGKHNISTHEIS EKTEINAS T N KHEIRA AUTOU  PSATO KAI LEGEI AUT‘ THEL‘ KATHARISTH TI

[1,42] KAI EUTHUS AP LTHEN AP AUTOU   LEPRA KAI EKATHARISTH 

[1,43] KAI EMBRIM SAMENOS AUT‘ EUTHUS EXEBALEN AUTON

[1,44] KAI LEGEI AUT‘ ORA M DENI M DEN EIP S ALLA UPAGE SEAUTON DEIXON T‘ IEREI KAI PROSENEGKE PERI TOU KATHARISMOU SOU A PROSETAXEN M‘US S EIS MARTURION AUTOIS

[1,45] O DE EXELTH‘N  RXATO K RUSSEIN POLLA KAI DIAPH MIZEIN TON LOGON ‘STE M KETI AUTON DUNASTHAI PHANER‘S EIS POLIN EISELTHEIN ALL EX‘ EP ER MOIS TOPOIS  N KAI  RKHONTO PROS AUTON PANTOTHEN

[2,1] KAI EISELTH‘N PALIN EIS KAPHARNAOUM DI  MER‘N  KOUSTH  OTI EN OIK‘ ESTIN

[2,2] KAI SUN KHTH SAN POLLOI ‘STE M KETI KH‘REIN M DE TA PROS T N THURAN KAI ELALEI AUTOIS TON LOGON

[2,3] KAI ERKHONTAI PHERONTES PROS AUTON PARALUTIKON AIROMENON UPO TESSAR‘N

[2,4] KAI M  DUNAMENOI PROSENEGKAI AUT‘ DIA TON OKHLON APESTEGASAN T N STEG N OPOU  N KAI EXORUXANTES KHAL‘SI TON KRABATTON OPOU O PARALUTIKOS KATEKEITO

[2,5] KAI ID‘N O I SOUS T N PISTIN AUT‘N LEGEI T‘ PARALUTIK‘ TEKNON APHIENTAI SOU AI AMARTIAI

[2,6]  SAN DE TINES T‘N GRAMMATE‘N EKEI KATH MENOI KAI DIALOGIZOMENOI EN TAIS KARDIAIS AUT‘N

[2,7] TI OUTOS OUT‘S LALEI BLASPH MEI TIS DUNATAI APHIENAI AMARTIAS EI M  EIS O THEOS

[2,8] KAI EUTHUS EPIGNOUS O I SOUS T‘ PNEUMATI AUTOU OTI OUT‘S DIALOGIZONTAI EN EAUTOIS LEGEI AUTOIS TI TAUTA DIALOGIZESTHE EN TAIS KARDIAIS UM‘N

[2,9] TI ESTIN EUKOP‘TERON EIPEIN T‘ PARALUTIK‘ APHIENTAI SOU AI AMARTIAI   EIPEIN EGEIRE KAI ARON TON KRABATTON SOU KAI PERIPATEI

[2,10] INA DE EID TE OTI EXOUSIAN EKHEI O UIOS TOU ANTHR‘POU APHIENAI AMARTIAS EPI T S G S LEGEI T‘ PARALUTIK‘

[2,11] SOI LEG‘ EGEIRE ARON TON KRABATTON SOU KAI UPAGE EIS TON OIKON SOU

[2,12] KAI  GERTH  KAI EUTHUS ARAS TON KRABATTON EX LTHEN EMPROSTHEN PANT‘N ‘STE EXISTASTHAI PANTAS KAI DOXAZEIN TON THEON LEGONTAS OTI OUT‘S OUDEPOTE EIDOMEN

[2,13] KAI EX LTHEN PALIN PARA T N THALASSAN KAI PAS O OKHLOS  RKHETO PROS AUTON KAI EDIDASKEN AUTOUS

[2,14] KAI PARAG‘N EIDEN LEUIN TON TOU ALPHAIOU KATH MENON EPI TO TEL‘NION KAI LEGEI AUT‘ AKOLOUTHEI MOI KAI ANASTAS  KOLOUTH SEN AUT‘

[2,15] KAI GINETAI KATAKEISTHAI AUTON EN T  OIKIA AUTOU KAI POLLOI TEL‘NAI KAI AMART‘LOI SUNANEKEINTO T‘ I SOU KAI TOIS MATH TAIS AUTOU  SAN GAR POLLOI KAI  KOLOUTHOUN AUT‘

[2,16] KAI OI GRAMMATEIS T‘N PHARISAI‘N IDONTES OTI ESTHIEI META T‘N AMART‘L‘N KAI TEL‘N‘N ELEGON TOIS MATH TAIS AUTOU OTI META T‘N TEL‘N‘N KAI AMART‘L‘N ESTHIEI

[2,17] KAI AKOUSAS O I SOUS LEGEI AUTOIS [OTI] OU KHREIAN EKHOUSIN OI ISKHUONTES IATROU ALL OI KAK‘S EKHONTES OUK  LTHON KALESAI DIKAIOUS ALLA AMART‘LOUS

[2,18] KAI  SAN OI MATH TAI I‘ANNOU KAI OI PHARISAIOI N STEUONTES KAI ERKHONTAI KAI LEGOUSIN AUT‘ DIA TI OI MATH TAI I‘ANNOU KAI OI MATH TAI T‘N PHARISAI‘N N STEUOUSIN OI DE SOI MATH TAI OU N STEUOUSIN

[2,19] KAI EIPEN AUTOIS O I SOUS M  DUNANTAI OI UIOI TOU NUMPH‘NOS EN ‘ O NUMPHIOS MET AUT‘N ESTIN N STEUEIN OSON KHRONON EKHOUSIN TON NUMPHION MET AUT‘N OU DUNANTAI N STEUEIN

[2,20] ELEUSONTAI DE  MERAI OTAN APARTH  AP AUT‘N O NUMPHIOS KAI TOTE N STEUSOUSIN EN EKEIN  T   MERA

[2,21] OUDEIS EPIBL MA RAKOUS AGNAPHOU EPIRAPTEI EPI IMATION PALAION EI DE M  AIREI TO PL R‘MA AP AUTOU TO KAINON TOU PALAIOU KAI KHEIRON SKHISMA GINETAI

[2,22] KAI OUDEIS BALLEI OINON NEON EIS ASKOUS PALAIOUS EI DE M  R XEI O OINOS TOUS ASKOUS KAI O OINOS APOLLUTAI KAI OI ASKOI ALLA OINON NEON EIS ASKOUS KAINOUS

[2,23] KAI EGENETO AUTON EN TOIS SABBASIN PARAPOREUESTHAI DIA T‘N SPORIM‘N KAI OI MATH TAI AUTOU  RXANTO ODON POIEIN TILLONTES TOUS STAKHUAS

[2,24] KAI OI PHARISAIOI ELEGON AUT‘ IDE TI POIOUSIN TOIS SABBASIN O OUK EXESTIN

[2,25] KAI LEGEI AUTOIS OUDEPOTE ANEGN‘TE TI EPOI SEN DAUID OTE KHREIAN ESKHEN KAI EPEINASEN AUTOS KAI OI MET AUTOU

[2,26] P‘S EIS LTHEN EIS TON OIKON TOU THEOU EPI ABIATHAR ARKHIERE‘S KAI TOUS ARTOUS T S PROTHESE‘S EPHAGEN OUS OUK EXESTIN PHAGEIN EI M  TOUS IEREIS KAI ED‘KEN KAI TOIS SUN AUT‘ OUSIN

[2,27] KAI ELEGEN AUTOIS TO SABBATON DIA TON ANTHR‘PON EGENETO KAI OUKH O ANTHR‘POS DIA TO SABBATON

[2,28] ‘STE KURIOS ESTIN O UIOS TOU ANTHR‘POU KAI TOU SABBATOU

[3,1] KAI EIS LTHEN PALIN EIS T N SUNAG‘G N KAI  N EKEI ANTHR‘POS EX RAMMEN N EKH‘N T N KHEIRA

[3,2] KAI PARET ROUN AUTON EI TOIS SABBASIN THERAPEUSEI AUTON INA KAT GOR S‘SIN AUTOU

[3,3] KAI LEGEI T‘ ANTHR‘P‘ T‘ T N X RAN KHEIRA EKHONTI EGEIRE EIS TO MESON

[3,4] KAI LEGEI AUTOIS EXESTIN TOIS SABBASIN AGATHON POI SAI   KAKOPOI SAI PSUKH N S‘SAI   APOKTEINAI OI DE ESI‘P‘N

[3,5] KAI PERIBLEPSAMENOS AUTOUS MET ORG S SULLUPOUMENOS EPI T  P‘R‘SEI T S KARDIAS AUT‘N LEGEI T‘ ANTHR‘P‘ EKTEINON T N KHEIRA KAI EXETEINEN KAI APEKATESTATH    KHEIR AUTOU

[3,6] KAI EXELTHONTES OI PHARISAIOI EUTHUS META T‘N  R‘DIAN‘N SUMBOULION EDIDOUN KAT AUTOU OP‘S AUTON APOLES‘SIN

[3,7] KAI O I SOUS META T‘N MATH T‘N AUTOU ANEKH‘R SEN PROS T N THALASSAN KAI POLU PL THOS APO T S GALILAIAS [ KOLOUTH SEN] KAI APO T S IOUDAIAS

[3,8] KAI APO IEROSOLUM‘N KAI APO T S IDOUMAIAS KAI PERAN TOU IORDANOU KAI PERI TURON KAI SID‘NA PL THOS POLU AKOUONTES OSA EPOIEI  LTHON PROS AUTON

[3,9] KAI EIPEN TOIS MATH TAIS AUTOU INA PLOIARION PROSKARTER  AUT‘ DIA TON OKHLON INA M  THLIB‘SIN AUTON

[3,10] POLLOUS GAR ETHERAPEUSEN ‘STE EPIPIPTEIN AUT‘ INA AUTOU APS‘NTAI OSOI EIKHON MASTIGAS

[3,11] KAI TA PNEUMATA TA AKATHARTA OTAN AUTON ETHE‘ROUN PROSEPIPTON AUT‘ KAI EKRAZON LEGONTES OTI SU EI O UIOS TOU THEOU

[3,12] KAI POLLA EPETIMA AUTOIS INA M  AUTON PHANERON POI S‘SIN

[3,13] KAI ANABAINEI EIS TO OROS KAI PROSKALEITAI OUS  THELEN AUTOS KAI AP LTHON PROS AUTON

[3,14] KAI EPOI SEN D‘DEKA [OUS KAI APOSTOLOUS ‘NOMASEN] INA ‘SIN MET AUTOU KAI INA APOSTELL  AUTOUS K RUSSEIN

[3,15] KAI EKHEIN EXOUSIAN EKBALLEIN TA DAIMONIA

[3,16] [KAI EPOI SEN TOUS D‘DEKA] KAI EPETH KEN ONOMA T‘ SIM‘NI PETRON

[3,17] KAI IAK‘BON TON TOU ZEBEDAIOU KAI I‘ANN N TON ADELPHON TOU IAK‘BOU KAI EPETH KEN AUTOIS ONOMA[TA] BOAN RGES O ESTIN UIOI BRONT S

[3,18] KAI ANDREAN KAI PHILIPPON KAI BARTHOLOMAION KAI MATHTHAION KAI TH‘MAN KAI IAK‘BON TON TOU ALPHAIOU KAI THADDAION KAI SIM‘NA TON KANANAION

[3,19] KAI IOUDAN ISKARI‘TH OS KAI PARED‘KEN AUTON

[3,20] KAI ERKHETAI EIS OIKON KAI SUNERKHETAI PALIN [O] OKHLOS ‘STE M  DUNASTHAI AUTOUS M DE ARTON PHAGEIN

[3,21] KAI AKOUSANTES OI PAR AUTOU EX LTHON KRAT SAI AUTON ELEGON GAR OTI EXEST 

[3,22] KAI OI GRAMMATEIS OI APO IEROSOLUM‘N KATABANTES ELEGON OTI BEELZEBOUL EKHEI KAI OTI EN T‘ ARKHONTI T‘N DAIMONI‘N EKBALLEI TA DAIMONIA

[3,23] KAI PROSKALESAMENOS AUTOUS EN PARABOLAIS ELEGEN AUTOIS P‘S DUNATAI SATANAS SATANAN EKBALLEIN

[3,24] KAI EAN BASILEIA EPH EAUT N MERISTH  OU DUNATAI STATH NAI   BASILEIA EKEIN 

[3,25] KAI EAN OIKIA EPH EAUT N MERISTH  OU DUN SETAI   OIKIA EKEIN  STATH NAI

[3,26] KAI EI O SATANAS ANEST  EPH EAUTON KAI EMERISTH  OU DUNATAI ST NAI ALLA TELOS EKHEI

[3,27] ALL OU DUNATAI OUDEIS EIS T N OIKIAN TOU ISKHUROU EISELTH‘N TA SKEU  AUTOU DIARPASAI EAN M  PR‘TON TON ISKHURON D S  KAI TOTE T N OIKIAN AUTOU DIARPASEI

[3,28] AM N LEG‘ UMIN OTI PANTA APHETH SETAI TOIS UIOIS T‘N ANTHR‘P‘N TA AMART MATA KAI AI BLASPH MIAI OSA EAN BLASPH M S‘SIN

[3,29] OS D AN BLASPH M S  EIS TO PNEUMA TO AGION OUK EKHEI APHESIN EIS TON AI‘NA ALLA ENOKHOS ESTIN AI‘NIOU AMART MATOS

[3,30] OTI ELEGON PNEUMA AKATHARTON EKHEI

[3,31] KAI ERKHETAI   M T R AUTOU KAI OI ADELPHOI AUTOU KAI EX‘ ST KONTES APESTEILAN PROS AUTON KALOUNTES AUTON

[3,32] KAI EKATH TO PERI AUTON OKHLOS KAI LEGOUSIN AUT‘ IDOU   M T R SOU KAI OI ADELPHOI SOU [KAI AI ADELPHAI SOU] EX‘ Z TOUSIN SE

[3,33] KAI APOKRITHEIS AUTOIS LEGEI TIS ESTIN   M T R MOU KAI OI ADELPHOI [MOU]

[3,34] KAI PERIBLEPSAMENOS TOUS PERI AUTON KUKL‘ KATH MENOUS LEGEI IDE   M T R MOU KAI OI ADELPHOI MOU

[3,35] OS [GAR] AN POI S  TO THEL MA TOU THEOU OUTOS ADELPHOS MOU KAI ADELPH  KAI M T R ESTIN

[4,1] KAI PALIN  RXATO DIDASKEIN PARA T N THALASSAN KAI SUNAGETAI PROS AUTON OKHLOS PLEISTOS ‘STE AUTON EIS PLOION EMBANTA KATH STHAI EN T  THALASS  KAI PAS O OKHLOS PROS T N THALASSAN EPI T S G S  SAN

[4,2] KAI EDIDASKEN AUTOUS EN PARABOLAIS POLLA KAI ELEGEN AUTOIS EN T  DIDAKH  AUTOU

[4,3] AKOUETE IDOU EX LTHEN O SPEIR‘N SPEIRAI

[4,4] KAI EGENETO EN T‘ SPEIREIN O MEN EPESEN PARA T N ODON KAI  LTHEN TA PETEINA KAI KATEPHAGEN AUTO

[4,5] KAI ALLO EPESEN EPI TO PETR‘DES OPOU OUK EIKHEN G N POLL N KAI EUTHUS EXANETEILEN DIA TO M  EKHEIN BATHOS G S

[4,6] KAI OTE ANETEILEN O  LIOS EKAUMATISTH  KAI DIA TO M  EKHEIN RIZAN EX RANTH 

[4,7] KAI ALLO EPESEN EIS TAS AKANTHAS KAI ANEB SAN AI AKANTHAI KAI SUNEPNIXAN AUTO KAI KARPON OUK ED‘KEN

[4,8] KAI ALLA EPESEN EIS T N G N T N KAL N KAI EDIDOU KARPON ANABAINONTA KAI AUXANOMENA KAI EPHEREN EN TRIAKONTA KAI EN EX KONTA KAI EN EKATON

[4,9] KAI ELEGEN OS EKHEI ‘TA AKOUEIN AKOUET‘

[4,10] KAI OTE EGENETO KATA MONAS  R‘T‘N AUTON OI PERI AUTON SUN TOIS D‘DEKA TAS PARABOLAS

[4,11] KAI ELEGEN AUTOIS UMIN TO MUST RION DEDOTAI T S BASILEIAS TOU THEOU EKEINOIS DE TOIS EX‘ EN PARABOLAIS TA PANTA GINETAI

[4,12] INA BLEPONTES BLEP‘SIN KAI M  ID‘SIN KAI AKOUONTES AKOU‘SIN KAI M  SUNI‘SIN M POTE EPISTREPS‘SIN KAI APHETH  AUTOIS

[4,13] KAI LEGEI AUTOIS OUK OIDATE T N PARABOL N TAUT N KAI P‘S PASAS TAS PARABOLAS GN‘SESTHE

[4,14] O SPEIR‘N TON LOGON SPEIREI

[4,15] OUTOI DE EISIN OI PARA T N ODON OPOU SPEIRETAI O LOGOS KAI OTAN AKOUS‘SIN EUTHUS ERKHETAI O SATANAS KAI AIREI TON LOGON TON ESPARMENON EIS AUTOUS

[4,16] KAI OUTOI EISIN OI EPI TA PETR‘D  SPEIROMENOI OI OTAN AKOUS‘SIN TON LOGON EUTHUS META KHARAS LAMBANOUSIN AUTON

[4,17] KAI OUK EKHOUSIN RIZAN EN EAUTOIS ALLA PROSKAIROI EISIN EITA GENOMEN S THLIPSE‘S   DI‘GMOU DIA TON LOGON EUTHUS SKANDALIZONTAI

[4,18] KAI ALLOI EISIN OI EIS TAS AKANTHAS SPEIROMENOI OUTOI EISIN OI TON LOGON AKOUSANTES

[4,19] KAI AI MERIMNAI TOU AI‘NOS KAI   APAT  TOU PLOUTOU KAI AI PERI TA LOIPA EPITHUMIAI EISPOREUOMENAI SUMPNIGOUSIN TON LOGON KAI AKARPOS GINETAI

[4,20] KAI EKEINOI EISIN OI EPI T N G N T N KAL N SPARENTES OITINES AKOUOUSIN TON LOGON KAI PARADEKHONTAI KAI KARPOPHOROUSIN EN TRIAKONTA KAI EN EX KONTA KAI EN EKATON

[4,21] KAI ELEGEN AUTOIS M TI ERKHETAI O LUKHNOS INA UPO TON MODION TETH    UPO T N KLIN N OUKH INA EPI T N LUKHNIAN TETH 

[4,22] OU GAR ESTIN KRUPTON EAN M  INA PHANER‘TH  OUDE EGENETO APOKRUPHON ALL INA ELTH  EIS PHANERON

[4,23] EI TIS EKHEI ‘TA AKOUEIN AKOUET‘

[4,24] KAI ELEGEN AUTOIS BLEPETE TI AKOUETE EN ‘ METR‘ METREITE METR TH SETAI UMIN KAI PROSTETH SETAI UMIN

[4,25] OS GAR EKHEI DOTH SETAI AUT‘ KAI OS OUK EKHEI KAI O EKHEI ARTH SETAI AP AUTOU

[4,26] KAI ELEGEN OUT‘S ESTIN   BASILEIA TOU THEOU ‘S ANTHR‘POS BAL  TON SPORON EPI T S G S

[4,27] KAI KATHEUD  KAI EGEIR TAI NUKTA KAI  MERAN KAI O SPOROS BLASTA KAI M KUN TAI ‘S OUK OIDEN AUTOS

[4,28] AUTOMAT    G  KARPOPHOREI PR‘TON KHORTON EITA STAKHUN EITA PL R [S] SITON EN T‘ STAKHUI

[4,29] OTAN DE PARADOI O KARPOS EUTHUS APOSTELLEI TO DREPANON OTI PAREST KEN O THERISMOS

[4,30] KAI ELEGEN P‘S OMOI‘S‘MEN T N BASILEIAN TOU THEOU   EN TINI AUT N PARABOL  TH‘MEN

[4,31] ‘S KOKK‘ SINAPE‘S OS OTAN SPAR  EPI T S G S MIKROTERON ON PANT‘N T‘N SPERMAT‘N T‘N EPI T S G S

[4,32] KAI OTAN SPAR  ANABAINEI KAI GINETAI MEIZON PANT‘N T‘N LAKHAN‘N KAI POIEI KLADOUS MEGALOUS ‘STE DUNASTHAI UPO T N SKIAN AUTOU TA PETEINA TOU OURANOU KATASK NOUN

[4,33] KAI TOIAUTAIS PARABOLAIS POLLAIS ELALEI AUTOIS TON LOGON KATH‘S  DUNANTO AKOUEIN

[4,34] KH‘RIS DE PARABOL S OUK ELALEI AUTOIS KAT IDIAN DE TOIS IDIOIS MATH TAIS EPELUEN PANTA

[4,35] KAI LEGEI AUTOIS EN EKEIN  T   MERA OPSIAS GENOMEN S DIELTH‘MEN EIS TO PERAN

[4,36] KAI APHENTES TON OKHLON PARALAMBANOUSIN AUTON ‘S  N EN T‘ PLOI‘ KAI ALLA PLOIA  N MET AUTOU

[4,37] KAI GINETAI LAILAPS MEGAL  ANEMOU KAI TA KUMATA EPEBALLEN EIS TO PLOION ‘STE  D  GEMIZESTHAI TO PLOION

[4,38] KAI AUTOS  N EN T  PRUMN  EPI TO PROSKEPHALAION KATHEUD‘N KAI EGEIROUSIN AUTON KAI LEGOUSIN AUT‘ DIDASKALE OU MELEI SOI OTI APOLLUMETHA

[4,39] KAI DIEGERTHEIS EPETIM SEN T‘ ANEM‘ KAI EIPEN T  THALASS  SI‘PA PEPHIM‘SO KAI EKOPASEN O ANEMOS KAI EGENETO GAL N  MEGAL 

[4,40] KAI EIPEN AUTOIS TI DEILOI ESTE OUP‘ EKHETE PISTIN

[4,41] KAI EPHOB TH SAN PHOBON MEGAN KAI ELEGON PROS ALL LOUS TIS ARA OUTOS ESTIN OTI KAI O ANEMOS KAI   THALASSA UPAKOUEI AUT‘

[5,1] KAI  LTHON EIS TO PERAN T S THALASS S EIS T N KH‘RAN T‘N GERAS N‘N

[5,2] KAI EXELTHONTOS AUTOU EK TOU PLOIOU EUTHUS UP NT SEN AUT‘ EK T‘N MN MEI‘N ANTHR‘POS EN PNEUMATI AKATHART‘

[5,3] OS T N KATOIK SIN EIKHEN EN TOIS MN MASIN KAI OUDE ALUSEI OUKETI OUDEIS EDUNATO AUTON D SAI

[5,4] DIA TO AUTON POLLAKIS PEDAIS KAI ALUSESIN DEDESTHAI KAI DIESPASTHAI UP AUTOU TAS ALUSEIS KAI TAS PEDAS SUNTETRIPHTHAI KAI OUDEIS ISKHUEN AUTON DAMASAI

[5,5] KAI DIA PANTOS NUKTOS KAI  MERAS EN TOIS MN MASIN KAI EN TOIS ORESIN  N KRAZ‘N KAI KATAKOPT‘N EAUTON LITHOIS

[5,6] KAI ID‘N TON I SOUN APO MAKROTHEN EDRAMEN KAI PROSEKUN SEN AUT‘

[5,7] KAI KRAXAS PH‘N  MEGAL  LEGEI TI EMOI KAI SOI I SOU UIE TOU THEOU TOU UPSISTOU ORKIZ‘ SE TON THEON M  ME BASANIS S

[5,8] ELEGEN GAR AUT‘ EXELTHE TO PNEUMA TO AKATHARTON EK TOU ANTHR‘POU

[5,9] KAI EP R‘TA AUTON TI ONOMA SOI KAI LEGEI AUT‘ LEGI‘N ONOMA MOI OTI POLLOI ESMEN

[5,10] KAI PAREKALEI AUTON POLLA INA M  AUTA APOSTEIL  EX‘ T S KH‘RAS

[5,11]  N DE EKEI PROS T‘ OREI AGEL  KHOIR‘N MEGAL  BOSKOMEN 

[5,12] KAI PAREKALESAN AUTON LEGONTES PEMPSON  MAS EIS TOUS KHOIROUS INA EIS AUTOUS EISELTH‘MEN

[5,13] KAI EPETREPSEN AUTOIS KAI EXELTHONTA TA PNEUMATA TA AKATHARTA EIS LTHON EIS TOUS KHOIROUS KAI ‘RM SEN   AGEL  KATA TOU KR MNOU EIS T N THALASSAN ‘S DISKHILIOI KAI EPNIGONTO EN T  THALASS 

[5,14] KAI OI BOSKONTES AUTOUS EPHUGON KAI AP GGEILAN EIS T N POLIN KAI EIS TOUS AGROUS KAI  LTHON IDEIN TI ESTIN TO GEGONOS

[5,15] KAI ERKHONTAI PROS TON I SOUN KAI THE‘ROUSIN TON DAIMONIZOMENON KATH MENON IMATISMENON KAI S‘PHRONOUNTA TON ESKH KOTA TON LEGI‘NA KAI EPHOB TH SAN

[5,16] KAI DI G SANTO AUTOIS OI IDONTES P‘S EGENETO T‘ DAIMONIZOMEN‘ KAI PERI T‘N KHOIR‘N

[5,17] KAI  RXANTO PARAKALEIN AUTON APELTHEIN APO T‘N ORI‘N AUT‘N

[5,18] KAI EMBAINONTOS AUTOU EIS TO PLOION PAREKALEI AUTON O DAIMONISTHEIS INA MET AUTOU  

[5,19] KAI OUK APH KEN AUTON ALLA LEGEI AUT‘ UPAGE EIS TON OIKON SOU PROS TOUS SOUS KAI APAGGEILON AUTOIS OSA O KURIOS SOI PEPOI KEN KAI  LE SEN SE

[5,20] KAI AP LTHEN KAI  RXATO K RUSSEIN EN T  DEKAPOLEI OSA EPOI SEN AUT‘ O I SOUS KAI PANTES ETHAUMAZON

[5,21] KAI DIAPERASANTOS TOU I SOU [EN T‘ PLOI‘] PALIN EIS TO PERAN SUN KHTH  OKHLOS POLUS EP AUTON KAI  N PARA T N THALASSAN

[5,22] KAI ERKHETAI EIS T‘N ARKHISUNAG‘G‘N ONOMATI IAIROS KAI ID‘N AUTON PIPTEI PROS TOUS PODAS AUTOU

[5,23] KAI PARAKALEI AUTON POLLA LEG‘N OTI TO THUGATRION MOU ESKHAT‘S EKHEI INA ELTH‘N EPITH S TAS KHEIRAS AUT  INA S‘TH  KAI Z S 

[5,24] KAI AP LTHEN MET AUTOU KAI  KOLOUTHEI AUT‘ OKHLOS POLUS KAI SUNETHLIBON AUTON

[5,25] KAI GUN  OUSA EN RUSEI AIMATOS D‘DEKA ET 

[5,26] KAI POLLA PATHOUSA UPO POLL‘N IATR‘N KAI DAPAN SASA TA PAR AUT S PANTA KAI M DEN ‘PHEL THEISA ALLA MALLON EIS TO KHEIRON ELTHOUSA

[5,27] AKOUSASA PERI TOU I SOU ELTHOUSA EN T‘ OKHL‘ OPISTHEN  PSATO TOU IMATIOU AUTOU

[5,28] ELEGEN GAR OTI EAN APS‘MAI KAN T‘N IMATI‘N AUTOU S‘TH SOMAI

[5,29] KAI EUTHUS EX RANTH    P G  TOU AIMATOS AUT S KAI EGN‘ T‘ S‘MATI OTI IATAI APO T S MASTIGOS

[5,30] KAI EUTHUS O I SOUS EPIGNOUS EN EAUT‘ T N EX AUTOU DUNAMIN EXELTHOUSAN EPISTRAPHEIS EN T‘ OKHL‘ ELEGEN TIS MOU  PSATO T‘N IMATI‘N

[5,31] KAI ELEGON AUT‘ OI MATH TAI AUTOU BLEPEIS TON OKHLON SUNTHLIBONTA SE KAI LEGEIS TIS MOU  PSATO

[5,32] KAI PERIEBLEPETO IDEIN T N TOUTO POI SASAN

[5,33]   DE GUN  PHOB THEISA KAI TREMOUSA EIDUIA O GEGONEN AUT   LTHEN KAI PROSEPESEN AUT‘ KAI EIPEN AUT‘ PASAN T N AL THEIAN

[5,34] O DE EIPEN AUT  THUGAT R   PISTIS SOU SES‘KEN SE UPAGE EIS EIR N N KAI ISTHI UGI S APO T S MASTIGOS SOU

[5,35] ETI AUTOU LALOUNTOS ERKHONTAI APO TOU ARKHISUNAG‘GOU LEGONTES OTI   THUGAT R SOU APETHANEN TI ETI SKULLEIS TON DIDASKALON

[5,36] O DE I SOUS PARAKOUSAS TON LOGON LALOUMENON LEGEI T‘ ARKHISUNAG‘G‘ M  PHOBOU MONON PISTEUE

[5,37] KAI OUK APH KEN OUDENA MET AUTOU SUNAKOLOUTH SAI EI M  TON PETRON KAI IAK‘BON KAI I‘ANN N TON ADELPHON IAK‘BOU

[5,38] KAI ERKHONTAI EIS TON OIKON TOU ARKHISUNAG‘GOU KAI THE‘REI THORUBON KAI KLAIONTAS KAI ALALAZONTAS POLLA

[5,39] KAI EISELTH‘N LEGEI AUTOIS TI THORUBEISTHE KAI KLAIETE TO PAIDION OUK APETHANEN ALLA KATHEUDEI

[5,40] KAI KATEGEL‘N AUTOU AUTOS DE EKBAL‘N PANTAS PARALAMBANEI TON PATERA TOU PAIDIOU KAI T N M TERA KAI TOUS MET AUTOU KAI EISPOREUETAI OPOU  N TO PAIDION

[5,41] KAI KRAT SAS T S KHEIROS TOU PAIDIOU LEGEI AUT  TALITHA KOUM O ESTIN METHERM NEUOMENON TO KORASION SOI LEG‘ EGEIRE

[5,42] KAI EUTHUS ANEST  TO KORASION KAI PERIEPATEI  N GAR ET‘N D‘DEKA KAI EXEST SAN [EUTHUS] EKSTASEI MEGAL 

[5,43] KAI DIESTEILATO AUTOIS POLLA INA M DEIS GNOI TOUTO KAI EIPEN DOTH NAI AUT  PHAGEIN

[6,1] KAI EX LTHEN EKEITHEN KAI ERKHETAI EIS T N PATRIDA AUTOU KAI AKOLOUTHOUSIN AUT‘ OI MATH TAI AUTOU

[6,2] KAI GENOMENOU SABBATOU  RXATO DIDASKEIN EN T  SUNAG‘G  KAI POLLOI AKOUONTES EXEPL SSONTO LEGONTES POTHEN TOUT‘ TAUTA KAI TIS   SOPHIA   DOTHEISA TOUT‘ KAI AI DUNAMEIS TOIAUTAI DIA T‘N KHEIR‘N AUTOU GINOMENAI

[6,3] OUKH OUTOS ESTIN O TEKT‘N O UIOS T S MARIAS KAI ADELPHOS IAK‘BOU KAI I‘S TOS KAI IOUDA KAI SIM‘NOS KAI OUK EISIN AI ADELPHAI AUTOU ‘DE PROS  MAS KAI ESKANDALIZONTO EN AUT‘

[6,4] KAI ELEGEN AUTOIS O I SOUS OTI OUK ESTIN PROPH T S ATIMOS EI M  EN T  PATRIDI AUTOU KAI EN TOIS SUGGENEUSIN AUTOU KAI EN T  OIKIA AUTOU

[6,5] KAI OUK EDUNATO EKEI POI SAI OUDEMIAN DUNAMIN EI M  OLIGOIS ARR‘STOIS EPITHEIS TAS KHEIRAS ETHERAPEUSEN

[6,6] KAI ETHAUMAZEN DIA T N APISTIAN AUT‘N KAI PERI GEN TAS K‘MAS KUKL‘ DIDASK‘N

[6,7] KAI PROSKALEITAI TOUS D‘DEKA KAI  RXATO AUTOUS APOSTELLEIN DUO DUO KAI EDIDOU AUTOIS EXOUSIAN T‘N PNEUMAT‘N T‘N AKATHART‘N

[6,8] KAI PAR GGEILEN AUTOIS INA M DEN AIR‘SIN EIS ODON EI M  RABDON MONON M  ARTON M  P RAN M  EIS T N Z‘N N KHALKON

[6,9] ALLA UPODEDEMENOUS SANDALIA KAI M  ENDUS STHE DUO KHIT‘NAS

[6,10] KAI ELEGEN AUTOIS OPOU EAN EISELTH TE EIS OIKIAN EKEI MENETE E‘S AN EXELTH TE EKEITHEN

[6,11] KAI OS AN TOPOS M  DEX TAI UMAS M DE AKOUS‘SIN UM‘N EKPOREUOMENOI EKEITHEN EKTINAXATE TON KHOUN TON UPOKAT‘ T‘N POD‘N UM‘N EIS MARTURION AUTOIS

[6,12] KAI EXELTHONTES EK RUXAN INA METANO‘SIN

[6,13] KAI DAIMONIA POLLA EXEBALLON KAI  LEIPHON ELAI‘ POLLOUS ARR‘STOUS KAI ETHERAPEUON

[6,14] KAI  KOUSEN O BASILEUS  R‘D S PHANERON GAR EGENETO TO ONOMA AUTOU KAI ELEGON OTI I‘ANN S O BAPTIZ‘N EG GERTAI EK NEKR‘N KAI DIA TOUTO ENERGOUSIN AI DUNAMEIS EN AUT‘

[6,15] ALLOI DE ELEGON OTI  LIAS ESTIN ALLOI DE ELEGON OTI PROPH T S ‘S EIS T‘N PROPH T‘N

[6,16] AKOUSAS DE O  R‘D S ELEGEN ON EG‘ APEKEPHALISA I‘ANN N OUTOS  GERTH 

[6,17] AUTOS GAR O  R‘D S APOSTEILAS EKRAT SEN TON I‘ANN N KAI ED SEN AUTON EN PHULAK  DIA  R‘DIADA T N GUNAIKA PHILIPPOU TOU ADELPHOU AUTOU OTI AUT N EGAM SEN

[6,18] ELEGEN GAR O I‘ANN S T‘  R‘D  OTI OUK EXESTIN SOI EKHEIN T N GUNAIKA TOU ADELPHOU SOU

[6,19]   DE  R‘DIAS ENEIKHEN AUT‘ KAI  THELEN AUTON APOKTEINAI KAI OUK  DUNATO

[6,20] O GAR  R‘D S EPHOBEITO TON I‘ANN N EID‘S AUTON ANDRA DIKAION KAI AGION KAI SUNET REI AUTON KAI AKOUSAS AUTOU POLLA  POREI KAI  DE‘S AUTOU  KOUEN

[6,21] KAI GENOMEN S  MERAS EUKAIROU OTE  R‘D S TOIS GENESIOIS AUTOU DEIPNON EPOI SEN TOIS MEGISTASIN AUTOU KAI TOIS KHILIARKHOIS KAI TOIS PR‘TOIS T S GALILAIAS

[6,22] KAI EISELTHOUS S T S THUGATROS AUTOU  R‘DIADOS KAI ORKH SAMEN S  RESEN T‘  R‘D  KAI TOIS SUNANAKEIMENOIS EIPEN O BASILEUS T‘ KORASI‘ AIT SON ME O EAN THEL S KAI D‘S‘ SOI

[6,23] KAI ‘MOSEN AUT  [POLLA] O TI EAN ME AIT S S D‘S‘ SOI E‘S  MISOUS T S BASILEIAS MOU

[6,24] KAI EXELTHOUSA EIPEN T  M TRI AUT S TI AIT S‘MAI   DE EIPEN T N KEPHAL N I‘ANNOU TOU BAPTIZONTOS

[6,25] KAI EISELTHOUSA EUTHUS META SPOUD S PROS TON BASILEA  T SATO LEGOUSA THEL‘ INA EXAUT S D‘S MOI EPI PINAKI T N KEPHAL N I‘ANNOU TOU BAPTISTOU

[6,26] KAI PERILUPOS GENOMENOS O BASILEUS DIA TOUS ORKOUS KAI TOUS ANAKEIMENOUS OUK  THEL SEN ATHET SAI AUT N

[6,27] KAI EUTHUS APOSTEILAS O BASILEUS SPEKOULATORA EPETAXEN ENEGKAI T N KEPHAL N AUTOU KAI APELTH‘N APEKEPHALISEN AUTON EN T  PHULAK 

[6,28] KAI  NEGKEN T N KEPHAL N AUTOU EPI PINAKI KAI ED‘KEN AUT N T‘ KORASI‘ KAI TO KORASION ED‘KEN AUT N T  M TRI AUT S

[6,29] KAI AKOUSANTES OI MATH TAI AUTOU  LTHON KAI  RAN TO PT‘MA AUTOU KAI ETH KAN AUTO EN MN MEI‘

[6,30] KAI SUNAGONTAI OI APOSTOLOI PROS TON I SOUN KAI AP GGEILAN AUT‘ PANTA OSA EPOI SAN KAI OSA EDIDAXAN

[6,31] KAI LEGEI AUTOIS DEUTE UMEIS AUTOI KAT IDIAN EIS ER MON TOPON KAI ANAPAUSASTHE OLIGON  SAN GAR OI ERKHOMENOI KAI OI UPAGONTES POLLOI KAI OUDE PHAGEIN EUKAIROUN

[6,32] KAI AP LTHON EN T‘ PLOI‘ EIS ER MON TOPON KAT IDIAN

[6,33] KAI EIDON AUTOUS UPAGONTAS KAI EPEGN‘SAN POLLOI KAI PEZ  APO PAS‘N T‘N POLE‘N SUNEDRAMON EKEI KAI PRO LTHON AUTOUS

[6,34] KAI EXELTH‘N EIDEN POLUN OKHLON KAI ESPLAGKHNISTH  EP AUTOUS OTI  SAN ‘S PROBATA M  EKHONTA POIMENA KAI  RXATO DIDASKEIN AUTOUS POLLA

[6,35] KAI  D  ‘RAS POLL S GENOMEN S PROSELTHONTES AUT‘ OI MATH TAI AUTOU ELEGON OTI ER MOS ESTIN O TOPOS KAI  D  ‘RA POLL 

[6,36] APOLUSON AUTOUS INA APELTHONTES EIS TOUS KUKL‘ AGROUS KAI K‘MAS AGORAS‘SIN EAUTOIS TI PHAG‘SIN

[6,37] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS DOTE AUTOIS UMEIS PHAGEIN KAI LEGOUSIN AUT‘ APELTHONTES AGORAS‘MEN D NARI‘N DIAKOSI‘N ARTOUS KAI D‘SOMEN AUTOIS PHAGEIN

[6,38] O DE LEGEI AUTOIS POSOUS ARTOUS EKHETE UPAGETE IDETE KAI GNONTES LEGOUSIN PENTE KAI DUO IKHTHUAS

[6,39] KAI EPETAXEN AUTOIS ANAKLINAI PANTAS SUMPOSIA SUMPOSIA EPI T‘ KHL‘R‘ KHORT‘

[6,40] KAI ANEPESAN PRASIAI PRASIAI KATA EKATON KAI KATA PENT KONTA

[6,41] KAI LAB‘N TOUS PENTE ARTOUS KAI TOUS DUO IKHTHUAS ANABLEPSAS EIS TON OURANON EULOG SEN KAI KATEKLASEN TOUS ARTOUS KAI EDIDOU TOIS MATH TAIS [AUTOU] INA PARATITH‘SIN AUTOIS KAI TOUS DUO IKHTHUAS EMERISEN PASIN

[6,42] KAI EPHAGON PANTES KAI EKHORTASTH SAN

[6,43] KAI  RAN KLASMATA D‘DEKA KOPHIN‘N PL R‘MATA KAI APO T‘N IKHTHU‘N

[6,44] KAI  SAN OI PHAGONTES [TOUS ARTOUS] PENTAKISKHILIOI ANDRES

[6,45] KAI EUTHUS  NAGKASEN TOUS MATH TAS AUTOU EMB NAI EIS TO PLOION KAI PROAGEIN EIS TO PERAN PROS B THSAIDAN E‘S AUTOS APOLUEI TON OKHLON

[6,46] KAI APOTAXAMENOS AUTOIS AP LTHEN EIS TO OROS PROSEUXASTHAI

[6,47] KAI OPSIAS GENOMEN S  N TO PLOION EN MES‘ T S THALASS S KAI AUTOS MONOS EPI T S G S

[6,48] KAI ID‘N AUTOUS BASANIZOMENOUS EN T‘ ELAUNEIN  N GAR O ANEMOS ENANTIOS AUTOIS PERI TETART N PHULAK N T S NUKTOS ERKHETAI PROS AUTOUS PERIPAT‘N EPI T S THALASS S KAI  THELEN PARELTHEIN AUTOUS

[6,49] OI DE IDONTES AUTON EPI T S THALASS S PERIPATOUNTA EDOXAN OTI PHANTASMA ESTIN KAI ANEKRAXAN

[6,50] PANTES GAR AUTON EIDON KAI ETARAKHTH SAN O DE EUTHUS ELAL SEN MET AUT‘N KAI LEGEI AUTOIS THARSEITE EG‘ EIMI M  PHOBEISTHE

[6,51] KAI ANEB  PROS AUTOUS EIS TO PLOION KAI EKOPASEN O ANEMOS KAI LIAN [EK PERISSOU] EN EAUTOIS EXISTANTO

[6,52] OU GAR SUN KAN EPI TOIS ARTOIS ALL  N AUT‘N   KARDIA PEP‘R‘MEN 

[6,53] KAI DIAPERASANTES EPI T N G N  LTHON EIS GENN SARET KAI PROS‘RMISTH SAN

[6,54] KAI EXELTHONT‘N AUT‘N EK TOU PLOIOU EUTHUS EPIGNONTES AUTON

[6,55] PERIEDRAMON OL N T N KH‘RAN EKEIN N KAI  RXANTO EPI TOIS KRABATTOIS TOUS KAK‘S EKHONTAS PERIPHEREIN OPOU  KOUON OTI ESTIN

[6,56] KAI OPOU AN EISEPOREUETO EIS K‘MAS   EIS POLEIS   EIS AGROUS EN TAIS AGORAIS ETITHESAN TOUS ASTHENOUNTAS KAI PAREKALOUN AUTON INA KAN TOU KRASPEDOU TOU IMATIOU AUTOU APS‘NTAI KAI OSOI AN  PSANTO AUTOU ES‘ZONTO

[7,1] KAI SUNAGONTAI PROS AUTON OI PHARISAIOI KAI TINES T‘N GRAMMATE‘N ELTHONTES APO IEROSOLUM‘N

[7,2] KAI IDONTES TINAS T‘N MATH T‘N AUTOU OTI KOINAIS KHERSIN TOUT ESTIN ANIPTOIS ESTHIOUSIN TOUS ARTOUS

[7,3] OI GAR PHARISAIOI KAI PANTES OI IOUDAIOI EAN M  PUGM  NIPS‘NTAI TAS KHEIRAS OUK ESTHIOUSIN KRATOUNTES T N PARADOSIN T‘N PRESBUTER‘N

[7,4] KAI AP AGORAS EAN M  BAPTIS‘NTAI OUK ESTHIOUSIN KAI ALLA POLLA ESTIN A PARELABON KRATEIN BAPTISMOUS POT RI‘N KAI XEST‘N KAI KHALKI‘N [KAI KLIN‘N]

[7,5] KAI EPER‘T‘SIN AUTON OI PHARISAIOI KAI OI GRAMMATEIS DIA TI OU PERIPATOUSIN OI MATH TAI SOU KATA T N PARADOSIN T‘N PRESBUTER‘N ALLA KOINAIS KHERSIN ESTHIOUSIN TON ARTON

[7,6] O DE EIPEN AUTOIS KAL‘S EPROPH TEUSEN  SAIAS PERI UM‘N T‘N UPOKRIT‘N ‘S GEGRAPTAI [OTI] OUTOS O LAOS TOIS KHEILESIN ME TIMA   DE KARDIA AUT‘N PORR‘ APEKHEI AP EMOU

[7,7] MAT N DE SEBONTAI ME DIDASKONTES DIDASKALIAS ENTALMATA ANTHR‘P‘N

[7,8] APHENTES T N ENTOL N TOU THEOU KRATEITE T N PARADOSIN T‘N ANTHR‘P‘N

[7,9] KAI ELEGEN AUTOIS KAL‘S ATHETEITE T N ENTOL N TOU THEOU INA T N PARADOSIN UM‘N ST S TE

[7,10] M‘US S GAR EIPEN TIMA TON PATERA SOU KAI T N M TERA SOU KAI O KAKOLOG‘N PATERA   M TERA THANAT‘ TELEUTAT‘

[7,11] UMEIS DE LEGETE EAN EIP  ANTHR‘POS T‘ PATRI   T  M TRI KORBAN O ESTIN D‘RON O EAN EX EMOU ‘PHEL TH S

[7,12] OUKETI APHIETE AUTON OUDEN POI SAI T‘ PATRI   T  M TRI

[7,13] AKUROUNTES TON LOGON TOU THEOU T  PARADOSEI UM‘N   PARED‘KATE KAI PAROMOIA TOIAUTA POLLA POIEITE

[7,14] KAI PROSKALESAMENOS PALIN TON OKHLON ELEGEN AUTOIS AKOUSATE MOU PANTES KAI SUNETE

[7,15] OUDEN ESTIN EX‘THEN TOU ANTHR‘POU EISPOREUOMENON EIS AUTON O DUNATAI KOIN‘SAI AUTON ALLA TA EK TOU ANTHR‘POU EKPOREUOMENA ESTIN TA KOINOUNTA TON ANTHR‘PON

[7,16]

[7,17] KAI OTE EIS LTHEN EIS OIKON APO TOU OKHLOU EP R‘T‘N AUTON OI MATH TAI AUTOU T N PARABOL N

[7,18] KAI LEGEI AUTOIS OUT‘S KAI UMEIS ASUNETOI ESTE OU NOEITE OTI PAN TO EX‘THEN EISPOREUOMENON EIS TON ANTHR‘PON OU DUNATAI AUTON KOIN‘SAI

[7,19] OTI OUK EISPOREUETAI AUTOU EIS T N KARDIAN ALL EIS T N KOILIAN KAI EIS TON APHEDR‘NA EKPOREUETAI KATHARIZ‘N PANTA TA BR‘MATA

[7,20] ELEGEN DE OTI TO EK TOU ANTHR‘POU EKPOREUOMENON EKEINO KOINOI TON ANTHR‘PON

[7,21] ES‘THEN GAR EK T S KARDIAS T‘N ANTHR‘P‘N OI DIALOGISMOI OI KAKOI EKPOREUONTAI PORNEIAI KLOPAI PHONOI

[7,22] MOIKHEIAI PLEONEXIAI PON RIAI DOLOS ASELGEIA OPHTHALMOS PON ROS BLASPH MIA UPER PHANIA APHROSUN 

[7,23] PANTA TAUTA TA PON RA ES‘THEN EKPOREUETAI KAI KOINOI TON ANTHR‘PON

[7,24] EKEITHEN DE ANASTAS AP LTHEN EIS TA ORIA TUROU KAI EISELTH‘N EIS OIKIAN OUDENA  THELEN GN‘NAI KAI OUK  DUN TH  LATHEIN

[7,25] ALL EUTHUS AKOUSASA GUN  PERI AUTOU  S EIKHEN TO THUGATRION AUT S PNEUMA AKATHARTON ELTHOUSA PROSEPESEN PROS TOUS PODAS AUTOU

[7,26]   DE GUN   N ELL NIS SUROPHOINIKISSA T‘ GENEI KAI  R‘TA AUTON INA TO DAIMONION EKBAL  EK T S THUGATROS AUT S

[7,27] KAI ELEGEN AUT  APHES PR‘TON KHORTASTH NAI TA TEKNA OU GAR ESTIN KALON LABEIN TON ARTON T‘N TEKN‘N KAI TOIS KUNARIOIS BALEIN

[7,28]   DE APEKRITH  KAI LEGEI AUT‘ KURIE KAI TA KUNARIA UPOKAT‘ T S TRAPEZ S ESTHIOUSIN APO T‘N PSIKHI‘N T‘N PAIDI‘N

[7,29] KAI EIPEN AUT  DIA TOUTON TON LOGON UPAGE EXEL LUTHEN EK T S THUGATROS SOU TO DAIMONION

[7,30] KAI APELTHOUSA EIS TON OIKON AUT S EUREN TO PAIDION BEBL MENON EPI T N KLIN N KAI TO DAIMONION EXEL LUTHOS

[7,31] KAI PALIN EXELTH‘N EK T‘N ORI‘N TUROU  LTHEN DIA SID‘NOS EIS T N THALASSAN T S GALILAIAS ANA MESON T‘N ORI‘N DEKAPOLE‘S

[7,32] KAI PHEROUSIN AUT‘ K‘PHON KAI MOGILALON KAI PARAKALOUSIN AUTON INA EPITH  AUT‘ T N KHEIRA

[7,33] KAI APOLABOMENOS AUTON APO TOU OKHLOU KAT IDIAN EBALEN TOUS DAKTULOUS AUTOU EIS TA ‘TA AUTOU KAI PTUSAS  PSATO T S GL‘SS S AUTOU

[7,34] KAI ANABLEPSAS EIS TON OURANON ESTENAXEN KAI LEGEI AUT‘ EPHPHATHA O ESTIN DIANOIKHTH TI

[7,35] KAI [EUTHE‘S]  NOIG SAN AUTOU AI AKOAI KAI ELUTH  O DESMOS T S GL‘SS S AUTOU KAI ELALEI ORTH‘S

[7,36] KAI DIESTEILATO AUTOIS INA M DENI LEG‘SIN OSON DE AUTOIS DIESTELLETO AUTOI MALLON PERISSOTERON EK RUSSON

[7,37] KAI UPERPERISS‘S EXEPL SSONTO LEGONTES KAL‘S PANTA PEPOI KEN KAI TOUS K‘PHOUS POIEI AKOUEIN KAI [TOUS] ALALOUS LALEIN

[8,1] EN EKEINAIS TAIS  MERAIS PALIN POLLOU OKHLOU ONTOS KAI M  EKHONT‘N TI PHAG‘SIN PROSKALESAMENOS TOUS MATH TAS LEGEI AUTOIS

[8,2] SPLAGKHNIZOMAI EPI TON OKHLON OTI  D   MERAI TREIS PROSMENOUSIN MOI KAI OUK EKHOUSIN TI PHAG‘SIN

[8,3] KAI EAN APOLUS‘ AUTOUS N STEIS EIS OIKON AUT‘N EKLUTH SONTAI EN T  OD‘ KAI TINES AUT‘N APO MAKROTHEN  KASIN

[8,4] KAI APEKRITH SAN AUT‘ OI MATH TAI AUTOU OTI POTHEN TOUTOUS DUN SETAI TIS ‘DE KHORTASAI ART‘N EP ER MIAS

[8,5] KAI  R‘TA AUTOUS POSOUS EKHETE ARTOUS OI DE EIPAN EPTA

[8,6] KAI PARAGGELLEI T‘ OKHL‘ ANAPESEIN EPI T S G S KAI LAB‘N TOUS EPTA ARTOUS EUKHARIST SAS EKLASEN KAI EDIDOU TOIS MATH TAIS AUTOU INA PARATITH‘SIN KAI PARETH KAN T‘ OKHL‘

[8,7] KAI EIKHON IKHTHUDIA OLIGA KAI EULOG SAS AUTA EIPEN KAI TAUTA PARATITHENAI

[8,8] KAI EPHAGON KAI EKHORTASTH SAN KAI  RAN PERISSEUMATA KLASMAT‘N EPTA SPURIDAS

[8,9]  SAN DE ‘S TETRAKISKHILIOI KAI APELUSEN AUTOUS

[8,10] KAI EUTHUS EMBAS EIS TO PLOION META T‘N MATH T‘N AUTOU  LTHEN EIS TA MER  DALMANOUTHA

[8,11] KAI EX LTHON OI PHARISAIOI KAI  RXANTO SUZ TEIN AUT‘ Z TOUNTES PAR AUTOU S MEION APO TOU OURANOU PEIRAZONTES AUTON

[8,12] KAI ANASTENAXAS T‘ PNEUMATI AUTOU LEGEI TI   GENEA AUT  Z TEI S MEION AM N LEG‘ UMIN EI DOTH SETAI T  GENEA TAUT  S MEION

[8,13] KAI APHEIS AUTOUS PALIN EMBAS AP LTHEN EIS TO PERAN

[8,14] KAI EPELATHONTO LABEIN ARTOUS KAI EI M  ENA ARTON OUK EIKHON METH EAUT‘N EN T‘ PLOI‘

[8,15] KAI DIESTELLETO AUTOIS LEG‘N ORATE BLEPETE APO T S ZUM S T‘N PHARISAI‘N KAI T S ZUM S  R‘DOU

[8,16] KAI DIELOGIZONTO PROS ALL LOUS OTI ARTOUS OUK EKHOUSIN

[8,17] KAI GNOUS LEGEI AUTOIS TI DIALOGIZESTHE OTI ARTOUS OUK EKHETE OUP‘ NOEITE OUDE SUNIETE PEP‘R‘MEN N EKHETE T N KARDIAN UM‘N

[8,18] OPHTHALMOUS EKHONTES OU BLEPETE KAI ‘TA EKHONTES OUK AKOUETE KAI OU MN MONEUETE

[8,19] OTE TOUS PENTE ARTOUS EKLASA EIS TOUS PENTAKISKHILIOUS POSOUS KOPHINOUS KLASMAT‘N PL REIS  RATE LEGOUSIN AUT‘ D‘DEKA

[8,20] OTE TOUS EPTA EIS TOUS TETRAKISKHILIOUS POS‘N SPURID‘N PL R‘MATA KLASMAT‘N  RATE KAI LEGOUSIN [AUT‘] EPTA

[8,21] KAI ELEGEN AUTOIS OUP‘ SUNIETE

[8,22] KAI ERKHONTAI EIS B THSAIDAN KAI PHEROUSIN AUT‘ TUPHLON KAI PARAKALOUSIN AUTON INA AUTOU APS TAI

[8,23] KAI EPILABOMENOS T S KHEIROS TOU TUPHLOU EX NEGKEN AUTON EX‘ T S K‘M S KAI PTUSAS EIS TA OMMATA AUTOU EPITHEIS TAS KHEIRAS AUT‘ EP R‘TA AUTON EI TI BLEPEIS

[8,24] KAI ANABLEPSAS ELEGEN BLEP‘ TOUS ANTHR‘POUS OTI ‘S DENDRA OR‘ PERIPATOUNTAS

[8,25] EITA PALIN EPETH KEN TAS KHEIRAS EPI TOUS OPHTHALMOUS AUTOU KAI DIEBLEPSEN KAI APEKATEST  KAI ENEBLEPEN T LAUG‘S APANTA

[8,26] KAI APESTEILEN AUTON EIS OIKON AUTOU LEG‘N M DE EIS T N K‘M N EISELTH S

[8,27] KAI EX LTHEN O I SOUS KAI OI MATH TAI AUTOU EIS TAS K‘MAS KAISAREIAS T S PHILIPPOU KAI EN T  OD‘ EP R‘TA TOUS MATH TAS AUTOU LEG‘N AUTOIS TINA ME LEGOUSIN OI ANTHR‘POI EINAI

[8,28] OI DE EIPAN AUT‘ LEGONTES [OTI] I‘ANN N TON BAPTIST N KAI ALLOI  LIAN ALLOI DE OTI EIS T‘N PROPH T‘N

[8,29] KAI AUTOS EP R‘TA AUTOUS UMEIS DE TINA ME LEGETE EINAI APOKRITHEIS O PETROS LEGEI AUT‘ SU EI O KHRISTOS

[8,30] KAI EPETIM SEN AUTOIS INA M DENI LEG‘SIN PERI AUTOU

[8,31] KAI  RXATO DIDASKEIN AUTOUS OTI DEI TON UION TOU ANTHR‘POU POLLA PATHEIN KAI APODOKIMASTH NAI UPO T‘N PRESBUTER‘N KAI T‘N ARKHIERE‘N KAI T‘N GRAMMATE‘N KAI APOKTANTH NAI KAI META TREIS  MERAS ANAST NAI

[8,32] KAI PARR SIA TON LOGON ELALEI KAI PROSLABOMENOS O PETROS AUTON  RXATO EPITIMAN AUT‘

[8,33] O DE EPISTRAPHEIS KAI ID‘N TOUS MATH TAS AUTOU EPETIM SEN PETR‘ KAI LEGEI UPAGE OPIS‘ MOU SATANA OTI OU PHRONEIS TA TOU THEOU ALLA TA T‘N ANTHR‘P‘N

[8,34] KAI PROSKALESAMENOS TON OKHLON SUN TOIS MATH TAIS AUTOU EIPEN AUTOIS EI TIS THELEI OPIS‘ MOU AKOLOUTHEIN APARN SASTH‘ EAUTON KAI ARAT‘ TON STAURON AUTOU KAI AKOLOUTHEIT‘ MOI

[8,35] OS GAR EAN THEL  T N PSUKH N AUTOU S‘SAI APOLESEI AUT N OS D AN APOLESEI T N PSUKH N AUTOU ENEKEN EMOU KAI TOU EUAGGELIOU S‘SEI AUT N

[8,36] TI GAR ‘PHELEI ANTHR‘PON KERD SAI TON KOSMON OLON KAI Z MI‘TH NAI T N PSUKH N AUTOU

[8,37] TI GAR DOI ANTHR‘POS ANTALLAGMA T S PSUKH S AUTOU

[8,38] OS GAR EAN EPAISKHUNTH  ME KAI TOUS EMOUS LOGOUS EN T  GENEA TAUT  T  MOIKHALIDI KAI AMART‘L‘ KAI O UIOS TOU ANTHR‘POU EPAISKHUNTH SETAI AUTON OTAN ELTH  EN T  DOX  TOU PATROS AUTOU META T‘N AGGEL‘N T‘N AGI‘N

[9,1] KAI ELEGEN AUTOIS AM N LEG‘ UMIN OTI EISIN TINES ‘DE T‘N EST KOT‘N OITINES OU M  GEUS‘NTAI THANATOU E‘S AN ID‘SIN T N BASILEIAN TOU THEOU EL LUTHUIAN EN DUNAMEI

[9,2] KAI META  MERAS EX PARALAMBANEI O I SOUS TON PETRON KAI TON IAK‘BON KAI TON I‘ANN N KAI ANAPHEREI AUTOUS EIS OROS UPS LON KAT IDIAN MONOUS KAI METEMORPH‘TH  EMPROSTHEN AUT‘N

[9,3] KAI TA IMATIA AUTOU EGENETO STILBONTA LEUKA LIAN OIA GNAPHEUS EPI T S G S OU DUNATAI OUT‘S LEUKANAI

[9,4] KAI ‘PHTH  AUTOIS  LIAS SUN M‘USEI KAI  SAN SULLALOUNTES T‘ I SOU

[9,5] KAI APOKRITHEIS O PETROS LEGEI T‘ I SOU RABBI KALON ESTIN  MAS ‘DE EINAI KAI POI S‘MEN TREIS SK NAS SOI MIAN KAI M‘USEI MIAN KAI  LIA MIAN

[9,6] OU GAR  DEI TI APOKRITH  EKPHOBOI GAR EGENONTO

[9,7] KAI EGENETO NEPHEL  EPISKIAZOUSA AUTOIS KAI EGENETO PH‘N  EK T S NEPHEL S OUTOS ESTIN O UIOS MOU O AGAP TOS AKOUETE AUTOU

[9,8] KAI EXAPINA PERIBLEPSAMENOI OUKETI OUDENA EIDON ALLA TON I SOUN MONON METH EAUT‘N

[9,9] KAI KATABAINONT‘N AUT‘N EK TOU OROUS DIESTEILATO AUTOIS INA M DENI A EIDON DI G S‘NTAI EI M  OTAN O UIOS TOU ANTHR‘POU EK NEKR‘N ANAST 

[9,10] KAI TON LOGON EKRAT SAN PROS EAUTOUS SUZ TOUNTES TI ESTIN TO EK NEKR‘N ANAST NAI

[9,11] KAI EP R‘T‘N AUTON LEGONTES OTI LEGOUSIN OI GRAMMATEIS OTI  LIAN DEI ELTHEIN PR‘TON

[9,12] O DE EPH  AUTOIS  LIAS MEN ELTH‘N PR‘TON APOKATHISTANEI PANTA KAI P‘S GEGRAPTAI EPI TON UION TOU ANTHR‘POU INA POLLA PATH  KAI EXOUDEN TH 

[9,13] ALLA LEG‘ UMIN OTI KAI  LIAS EL LUTHEN KAI EPOI SAN AUT‘ OSA  THELON KATH‘S GEGRAPTAI EP AUTON

[9,14] KAI ELTHONTES PROS TOUS MATH TAS EIDON OKHLON POLUN PERI AUTOUS KAI GRAMMATEIS SUZ TOUNTAS PROS AUTOUS

[9,15] KAI EUTHUS PAS O OKHLOS IDONTES AUTON EXETHAMB TH SAN KAI PROSTREKHONTES  SPAZONTO AUTON

[9,16] KAI EP R‘T SEN AUTOUS TI SUZ TEITE PROS AUTOUS

[9,17] KAI APEKRITH  AUT‘ EIS EK TOU OKHLOU DIDASKALE  NEGKA TON UION MOU PROS SE EKHONTA PNEUMA ALALON

[9,18] KAI OPOU EAN AUTON KATALAB  R SSEI AUTON KAI APHRIZEI KAI TRIZEI TOUS ODONTAS KAI X RAINETAI KAI EIPA TOIS MATH TAIS SOU INA AUTO EKBAL‘SIN KAI OUK ISKHUSAN

[9,19] O DE APOKRITHEIS AUTOIS LEGEI ‘ GENEA APISTOS E‘S POTE PROS UMAS ESOMAI E‘S POTE ANEXOMAI UM‘N PHERETE AUTON PROS ME

[9,20] KAI  NEGKAN AUTON PROS AUTON KAI ID‘N AUTON TO PNEUMA EUTHUS SUNESPARAXEN AUTON KAI PES‘N EPI T S G S EKULIETO APHRIZ‘N

[9,21] KAI EP R‘T SEN TON PATERA AUTOU POSOS KHRONOS ESTIN ‘S TOUTO GEGONEN AUT‘ O DE EIPEN EK PAIDIOTHEN

[9,22] KAI POLLAKIS KAI EIS PUR AUTON EBALEN KAI EIS UDATA INA APOLES  AUTON ALL EI TI DUN  BO TH SON  MIN SPLAGKHNISTHEIS EPH  MAS

[9,23] O DE I SOUS EIPEN AUT‘ TO EI DUN  PANTA DUNATA T‘ PISTEUONTI

[9,24] EUTHUS KRAXAS O PAT R TOU PAIDIOU ELEGEN PISTEU‘ BO THEI MOU T  APISTIA

[9,25] ID‘N DE O I SOUS OTI EPISUNTREKHEI OKHLOS EPETIM SEN T‘ PNEUMATI T‘ AKATHART‘ LEG‘N AUT‘ TO ALALON KAI K‘PHON PNEUMA EG‘ EPITASS‘ SOI EXELTHE EX AUTOU KAI M KETI EISELTH S EIS AUTON

[9,26] KAI KRAXAS KAI POLLA SPARAXAS EX LTHEN KAI EGENETO ‘SEI NEKROS ‘STE TOUS POLLOUS LEGEIN OTI APETHANEN

[9,27] O DE I SOUS KRAT SAS T S KHEIROS AUTOU  GEIREN AUTON KAI ANEST 

[9,28] KAI EISELTHONTOS AUTOU EIS OIKON OI MATH TAI AUTOU KAT IDIAN EP R‘T‘N AUTON OTI  MEIS OUK  DUN TH MEN EKBALEIN AUTO

[9,29] KAI EIPEN AUTOIS TOUTO TO GENOS EN OUDENI DUNATAI EXELTHEIN EI M  EN PROSEUKH 

[9,30] KAKEITHEN EXELTHONTES PAREPOREUONTO DIA T S GALILAIAS KAI OUK  THELEN INA TIS GNOI

[9,31] EDIDASKEN GAR TOUS MATH TAS AUTOU KAI ELEGEN AUTOIS OTI O UIOS TOU ANTHR‘POU PARADIDOTAI EIS KHEIRAS ANTHR‘P‘N KAI APOKTENOUSIN AUTON KAI APOKTANTHEIS META TREIS  MERAS ANAST SETAI

[9,32] OI DE  GNOOUN TO R MA KAI EPHOBOUNTO AUTON EPER‘T SAI

[9,33] KAI  LTHON EIS KAPHARNAOUM KAI EN T  OIKIA GENOMENOS EP R‘TA AUTOUS TI EN T  OD‘ DIELOGIZESTHE

[9,34] OI DE ESI‘P‘N PROS ALL LOUS GAR DIELEKHTH SAN EN T  OD‘ TIS MEIZ‘N

[9,35] KAI KATHISAS EPH‘N SEN TOUS D‘DEKA KAI LEGEI AUTOIS EI TIS THELEI PR‘TOS EINAI ESTAI PANT‘N ESKHATOS KAI PANT‘N DIAKONOS

[9,36] KAI LAB‘N PAIDION EST SEN AUTO EN MES‘ AUT‘N KAI ENAGKALISAMENOS AUTO EIPEN AUTOIS

[9,37] OS AN EN T‘N TOIOUT‘N PAIDI‘N DEX TAI EPI T‘ ONOMATI MOU EME DEKHETAI KAI OS AN EME DEKH TAI OUK EME DEKHETAI ALLA TON APOSTEILANTA ME

[9,38] EPH  AUT‘ O I‘ANN S DIDASKALE EIDOMEN TINA EN T‘ ONOMATI SOU EKBALLONTA DAIMONIA KAI EK‘LUOMEN AUTON OTI OUK  KOLOUTHEI  MIN

[9,39] O DE I SOUS EIPEN M  K‘LUETE AUTON OUDEIS GAR ESTIN OS POI SEI DUNAMIN EPI T‘ ONOMATI MOU KAI DUN SETAI TAKHU KAKOLOG SAI ME

[9,40] OS GAR OUK ESTIN KATH  M‘N UPER  M‘N ESTIN

[9,41] OS GAR AN POTIS  UMAS POT RION UDATOS EN ONOMATI OTI KHRISTOU ESTE AM N LEG‘ UMIN OTI OU M  APOLES  TON MISTHON AUTOU

[9,42] KAI OS AN SKANDALIS  ENA T‘N MIKR‘N TOUT‘N T‘N PISTEUONT‘N [EIS EME] KALON ESTIN AUT‘ MALLON EI PERIKEITAI MULOS ONIKOS PERI TON TRAKH LON AUTOU KAI BEBL TAI EIS T N THALASSAN

[9,43] KAI EAN SKANDALIZ  SE   KHEIR SOU APOKOPSON AUT N KALON ESTIN SE KULLON EISELTHEIN EIS T N Z‘ N   TAS DUO KHEIRAS EKHONTA APELTHEIN EIS T N GEENNAN EIS TO PUR TO ASBESTON

[9,44]

[9,45] KAI EAN O POUS SOU SKANDALIZ  SE APOKOPSON AUTON KALON ESTIN SE EISELTHEIN EIS T N Z‘ N KH‘LON   TOUS DUO PODAS EKHONTA BL TH NAI EIS T N GEENNAN

[9,46]

[9,47] KAI EAN O OPHTHALMOS SOU SKANDALIZ  SE EKBALE AUTON KALON SE ESTIN MONOPHTHALMON EISELTHEIN EIS T N BASILEIAN TOU THEOU   DUO OPHTHALMOUS EKHONTA BL TH NAI EIS T N GEENNAN

[9,48] OPOU O SK‘L X AUT‘N OU TELEUTA KAI TO PUR OU SBENNUTAI

[9,49] PAS GAR PURI ALISTH SETAI

[9,50] KALON TO ALAS EAN DE TO ALAS ANALON GEN TAI EN TINI AUTO ARTUSETE EKHETE EN EAUTOIS ALA KAI EIR NEUETE EN ALL LOIS

[10,1] KAI EKEITHEN ANASTAS ERKHETAI EIS TA ORIA T S IOUDAIAS [KAI] PERAN TOU IORDANOU KAI SUMPOREUONTAI PALIN OKHLOI PROS AUTON KAI ‘S EI‘THEI PALIN EDIDASKEN AUTOUS

[10,2] KAI PROSELTHONTES PHARISAIOI EP R‘T‘N AUTON EI EXESTIN ANDRI GUNAIKA APOLUSAI PEIRAZONTES AUTON

[10,3] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS TI UMIN ENETEILATO M‘US S

[10,4] OI DE EIPAN EPETREPSEN M‘US S BIBLION APOSTASIOU GRAPSAI KAI APOLUSAI

[10,5] O DE I SOUS EIPEN AUTOIS PROS T N SKL ROKARDIAN UM‘N EGRAPSEN UMIN T N ENTOL N TAUT N

[10,6] APO DE ARKH S KTISE‘S ARSEN KAI TH LU EPOI SEN AUTOUS

[10,7] ENEKEN TOUTOU KATALEIPSEI ANTHR‘POS TON PATERA AUTOU KAI T N M TERA [KAI PROSKOLL TH SETAI PROS T N GUNAIKA AUTOU]

[10,8] KAI ESONTAI OI DUO EIS SARKA MIAN ‘STE OUKETI EISIN DUO ALLA MIA SARX

[10,9] O OUN O THEOS SUNEZEUXEN ANTHR‘POS M  KH‘RIZET‘

[10,10] KAI EIS T N OIKIAN PALIN OI MATH TAI PERI TOUTOU EP R‘T‘N AUTON

[10,11] KAI LEGEI AUTOIS OS AN APOLUS  T N GUNAIKA AUTOU KAI GAM S  ALL N MOIKHATAI EP AUT N

[10,12] KAI EAN AUT  APOLUSASA TON ANDRA AUT S GAM S  ALLON MOIKHATAI

[10,13] KAI PROSEPHERON AUT‘ PAIDIA INA AUT‘N APS TAI OI DE MATH TAI EPETIM SAN AUTOIS

[10,14] ID‘N DE O I SOUS  GANAKT SEN KAI EIPEN AUTOIS APHETE TA PAIDIA ERKHESTHAI PROS ME M  K‘LUETE AUTA T‘N GAR TOIOUT‘N ESTIN   BASILEIA TOU THEOU

[10,15] AM N LEG‘ UMIN OS AN M  DEX TAI T N BASILEIAN TOU THEOU ‘S PAIDION OU M  EISELTH  EIS AUT N

[10,16] KAI ENAGKALISAMENOS AUTA KATEULOGEI TITHEIS TAS KHEIRAS EP AUTA

[10,17] KAI EKPOREUOMENOU AUTOU EIS ODON PROSDRAM‘N EIS KAI GONUPET SAS AUTON EP R‘TA AUTON DIDASKALE AGATHE TI POI S‘ INA Z‘ N AI‘NION KL RONOM S‘

[10,18] O DE I SOUS EIPEN AUT‘ TI ME LEGEIS AGATHON OUDEIS AGATHOS EI M  EIS O THEOS

[10,19] TAS ENTOLAS OIDAS M  PHONEUS S M  MOIKHEUS S M  KLEPS S M  PSEUDOMARTUR S S M  APOSTER S S TIMA TON PATERA SOU KAI T N M TERA

[10,20] O DE EPH  AUT‘ DIDASKALE TAUTA PANTA EPHULAXAM N EK NEOT TOS MOU

[10,21] O DE I SOUS EMBLEPSAS AUT‘  GAP SEN AUTON KAI EIPEN AUT‘ EN SE USTEREI UPAGE OSA EKHEIS P‘L SON KAI DOS [TOIS] PT‘KHOIS KAI EXEIS TH SAURON EN OURAN‘ KAI DEURO AKOLOUTHEI MOI

[10,22] O DE STUGNASAS EPI T‘ LOG‘ AP LTHEN LUPOUMENOS  N GAR EKH‘N KT MATA POLLA

[10,23] KAI PERIBLEPSAMENOS O I SOUS LEGEI TOIS MATH TAIS AUTOU P‘S DUSKOL‘S OI TA KHR MATA EKHONTES EIS T N BASILEIAN TOU THEOU EISELEUSONTAI

[10,24] OI DE MATH TAI ETHAMBOUNTO EPI TOIS LOGOIS AUTOU O DE I SOUS PALIN APOKRITHEIS LEGEI AUTOIS TEKNA P‘S DUSKOLON ESTIN EIS T N BASILEIAN TOU THEOU EISELTHEIN

[10,25] EUKOP‘TERON ESTIN KAM LON DIA [T S] TRUMALIAS [T S] RAPHIDOS DIELTHEIN   PLOUSION EIS T N BASILEIAN TOU THEOU EISELTHEIN

[10,26] OI DE PERISS‘S EXEPL SSONTO LEGONTES PROS EAUTOUS KAI TIS DUNATAI S‘TH NAI

[10,27] EMBLEPSAS AUTOIS O I SOUS LEGEI PARA ANTHR‘POIS ADUNATON ALL OU PARA THE‘ PANTA GAR DUNATA PARA T‘ THE‘

[10,28]  RXATO LEGEIN O PETROS AUT‘ IDOU  MEIS APH KAMEN PANTA KAI  KOLOUTH KAMEN SOI

[10,29] EPH  O I SOUS AM N LEG‘ UMIN OUDEIS ESTIN OS APH KEN OIKIAN   ADELPHOUS   ADELPHAS   M TERA   PATERA   TEKNA   AGROUS ENEKEN EMOU KAI ENEKEN TOU EUAGGELIOU

[10,30] EAN M  LAB  EKATONTAPLASIONA NUN EN T‘ KAIR‘ TOUT‘ OIKIAS KAI ADELPHOUS KAI ADELPHAS KAI M TERAS KAI TEKNA KAI AGROUS META DI‘GM‘N KAI EN T‘ AI‘NI T‘ ERKHOMEN‘ Z‘ N AI‘NION

[10,31] POLLOI DE ESONTAI PR‘TOI ESKHATOI KAI [OI] ESKHATOI PR‘TOI

[10,32]  SAN DE EN T  OD‘ ANABAINONTES EIS IEROSOLUMA KAI  N PROAG‘N AUTOUS O I SOUS KAI ETHAMBOUNTO OI DE AKOLOUTHOUNTES EPHOBOUNTO KAI PARALAB‘N PALIN TOUS D‘DEKA  RXATO AUTOIS LEGEIN TA MELLONTA AUT‘ SUMBAINEIN

[10,33] OTI IDOU ANABAINOMEN EIS IEROSOLUMA KAI O UIOS TOU ANTHR‘POU PARADOTH SETAI TOIS ARKHIEREUSIN KAI TOIS GRAMMATEUSIN KAI KATAKRINOUSIN AUTON THANAT‘ KAI PARAD‘SOUSIN AUTON TOIS ETHNESIN

[10,34] KAI EMPAIXOUSIN AUT‘ KAI EMPTUSOUSIN AUT‘ KAI MASTIG‘SOUSIN AUTON KAI APOKTENOUSIN KAI META TREIS  MERAS ANAST SETAI

[10,35] KAI PROSPOREUONTAI AUT‘ IAK‘BOS KAI I‘ANN S OI UIOI ZEBEDAIOU LEGONTES AUT‘ DIDASKALE THELOMEN INA O EAN AIT S‘MEN SE POI S S  MIN

[10,36] O DE EIPEN AUTOIS TI THELETE [ME] POI S‘ UMIN

[10,37] OI DE EIPAN AUT‘ DOS  MIN INA EIS SOU EK DEXI‘N KAI EIS EX ARISTER‘N KATHIS‘MEN EN T  DOX  SOU

[10,38] O DE I SOUS EIPEN AUTOIS OUK OIDATE TI AITEISTHE DUNASTHE PIEIN TO POT RION O EG‘ PIN‘   TO BAPTISMA O EG‘ BAPTIZOMAI BAPTISTH NAI

[10,39] OI DE EIPAN AUT‘ DUNAMETHA O DE I SOUS EIPEN AUTOIS TO POT RION O EG‘ PIN‘ PIESTHE KAI TO BAPTISMA O EG‘ BAPTIZOMAI BAPTISTH SESTHE

[10,40] TO DE KATHISAI EK DEXI‘N MOU   EX EU‘NUM‘N OUK ESTIN EMON DOUNAI ALL OIS  TOIMASTAI

[10,41] KAI AKOUSANTES OI DEKA  RXANTO AGANAKTEIN PERI IAK‘BOU KAI I‘ANNOU

[10,42] KAI PROSKALESAMENOS AUTOUS O I SOUS LEGEI AUTOIS OIDATE OTI OI DOKOUNTES ARKHEIN T‘N ETHN‘N KATAKURIEUOUSIN AUT‘N KAI OI MEGALOI AUT‘N KATEXOUSIAZOUSIN AUT‘N

[10,43] OUKH OUT‘S DE ESTIN EN UMIN ALL OS AN THEL  MEGAS GENESTHAI EN UMIN ESTAI UM‘N DIAKONOS

[10,44] KAI OS AN THEL  EN UMIN EINAI PR‘TOS ESTAI PANT‘N DOULOS

[10,45] KAI GAR O UIOS TOU ANTHR‘POU OUK  LTHEN DIAKON TH NAI ALLA DIAKON SAI KAI DOUNAI T N PSUKH N AUTOU LUTRON ANTI POLL‘N

[10,46] KAI ERKHONTAI EIS IERIKH‘ KAI EKPOREUOMENOU AUTOU APO IERIKH‘ KAI T‘N MATH T‘N AUTOU KAI OKHLOU IKANOU O UIOS TIMAIOU BARTIMAIOS TUPHLOS PROSAIT S EKATH TO PARA T N ODON

[10,47] KAI AKOUSAS OTI I SOUS O NAZAR NOS ESTIN  RXATO KRAZEIN KAI LEGEIN UIE DAUID I SOU ELE SON ME

[10,48] KAI EPETIM‘N AUT‘ POLLOI INA SI‘P S  O DE POLL‘ MALLON EKRAZEN UIE DAUID ELE SON ME

[10,49] KAI STAS O I SOUS EIPEN PH‘N SATE AUTON KAI PH‘NOUSIN TON TUPHLON LEGONTES AUT‘ THARSEI EGEIRE PH‘NEI SE

[10,50] O DE APOBAL‘N TO IMATION AUTOU ANAP D SAS  LTHEN PROS TON I SOUN

[10,51] KAI APOKRITHEIS AUT‘ O I SOUS EIPEN TI SOI THELEIS POI S‘ O DE TUPHLOS EIPEN AUT‘ RABBOUNI INA ANABLEPS‘

[10,52] KAI O I SOUS EIPEN AUT‘ UPAGE   PISTIS SOU SES‘KEN SE KAI EUTHUS ANEBLEPSEN KAI  KOLOUTHEI AUT‘ EN T  OD‘

[11,1] KAI OTE EGGIZOUSIN EIS IEROSOLUMA EIS B THPHAG  KAI B THANIAN PROS TO OROS T‘N ELAI‘N APOSTELLEI DUO T‘N MATH T‘N AUTOU

[11,2] KAI LEGEI AUTOIS UPAGETE EIS T N K‘M N T N KATENANTI UM‘N KAI EUTHUS EISPOREUOMENOI EIS AUT N EUR SETE P‘LON DEDEMENON EPH ON OUDEIS OUP‘ ANTHR‘P‘N EKATHISEN LUSATE AUTON KAI PHERETE

[11,3] KAI EAN TIS UMIN EIP  TI POIEITE TOUTO EIPATE O KURIOS AUTOU KHREIAN EKHEI KAI EUTHUS AUTON APOSTELLEI PALIN ‘DE

[11,4] KAI AP LTHON KAI EURON P‘LON DEDEMENON PROS THURAN EX‘ EPI TOU AMPHODOU KAI LUOUSIN AUTON

[11,5] KAI TINES T‘N EKEI EST KOT‘N ELEGON AUTOIS TI POIEITE LUONTES TON P‘LON

[11,6] OI DE EIPAN AUTOIS KATH‘S EIPEN O I SOUS KAI APH KAN AUTOUS

[11,7] KAI PHEROUSIN TON P‘LON PROS TON I SOUN KAI EPIBALLOUSIN AUT‘ TA IMATIA AUT‘N KAI EKATHISEN EP AUTON

[11,8] KAI POLLOI TA IMATIA AUT‘N ESTR‘SAN EIS T N ODON ALLOI DE STIBADAS KOPSANTES EK T‘N AGR‘N

[11,9] KAI OI PROAGONTES KAI OI AKOLOUTHOUNTES EKRAZON ‘SANNA EULOG MENOS O ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU

[11,10] EULOG MEN    ERKHOMEN  BASILEIA TOU PATROS  M‘N DAUID ‘SANNA EN TOIS UPSISTOIS

[11,11] KAI EIS LTHEN EIS IEROSOLUMA EIS TO IERON KAI PERIBLEPSAMENOS PANTA OPSIAS  D  OUS S T S ‘RAS EX LTHEN EIS B THANIAN META T‘N D‘DEKA

[11,12] KAI T  EPAURION EXELTHONT‘N AUT‘N APO B THANIAS EPEINASEN

[11,13] KAI ID‘N SUK N APO MAKROTHEN EKHOUSAN PHULLA  LTHEN EI ARA TI EUR SEI EN AUT  KAI ELTH‘N EP AUT N OUDEN EUREN EI M  PHULLA O GAR KAIROS OUK  N SUK‘N

[11,14] KAI APOKRITHEIS EIPEN AUT  M KETI EIS TON AI‘NA EK SOU M DEIS KARPON PHAGOI KAI  KOUON OI MATH TAI AUTOU

[11,15] KAI ERKHONTAI EIS IEROSOLUMA KAI EISELTH‘N EIS TO IERON  RXATO EKBALLEIN TOUS P‘LOUNTAS KAI TOUS AGORAZONTAS EN T‘ IER‘ KAI TAS TRAPEZAS T‘N KOLLUBIST‘N KAI TAS KATHEDRAS T‘N P‘LOUNT‘N TAS PERISTERAS KATESTREPSEN

[11,16] KAI OUK  PHIEN INA TIS DIENEGK  SKEUOS DIA TOU IEROU

[11,17] KAI EDIDASKEN KAI ELEGEN AUTOIS OU GEGRAPTAI OTI O OIKOS MOU OIKOS PROSEUKH S KL TH SETAI PASIN TOIS ETHNESIN UMEIS DE PEPOI KATE AUTON SP LAION L ST‘N

[11,18] KAI  KOUSAN OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS KAI EZ TOUN P‘S AUTON APOLES‘SIN EPHOBOUNTO GAR AUTON PAS GAR O OKHLOS EXEPL SSETO EPI T  DIDAKH  AUTOU

[11,19] KAI OTAN OPSE EGENETO EXEPOREUONTO EX‘ T S POLE‘S

[11,20] KAI PARAPOREUOMENOI PR‘I EIDON T N SUK N EX RAMMEN N EK RIZ‘N

[11,21] KAI ANAMN STHEIS O PETROS LEGEI AUT‘ RABBI IDE   SUK   N KAT RAS‘ EX RANTAI

[11,22] KAI APOKRITHEIS O I SOUS LEGEI AUTOIS EKHETE PISTIN THEOU

[11,23] AM N LEG‘ UMIN OTI OS AN EIP  T‘ OREI TOUT‘ ARTH TI KAI BL TH TI EIS T N THALASSAN KAI M  DIAKRITH  EN T  KARDIA AUTOU ALLA PISTEU  OTI O LALEI GINETAI ESTAI AUT‘

[11,24] DIA TOUTO LEG‘ UMIN PANTA OSA PROSEUKHESTHE KAI AITEISTHE PISTEUETE OTI ELABETE KAI ESTAI UMIN

[11,25] KAI OTAN ST KETE PROSEUKHOMENOI APHIETE EI TI EKHETE KATA TINOS INA KAI O PAT R UM‘N O EN TOIS OURANOIS APH  UMIN TA PARAPT‘MATA UM‘N

[11,26]

[11,27] KAI ERKHONTAI PALIN EIS IEROSOLUMA KAI EN T‘ IER‘ PERIPATOUNTOS AUTOU ERKHONTAI PROS AUTON OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS KAI OI PRESBUTEROI

[11,28] KAI ELEGON AUT‘ EN POIA EXOUSIA TAUTA POIEIS   TIS SOI ED‘KEN T N EXOUSIAN TAUT N INA TAUTA POI S

[11,29] O DE I SOUS EIPEN AUTOIS EPER‘T S‘ UMAS ENA LOGON KAI APOKRITH TE MOI KAI ER‘ UMIN EN POIA EXOUSIA TAUTA POI‘

[11,30] TO BAPTISMA TO I‘ANNOU EX OURANOU  N   EX ANTHR‘P‘N APOKRITH TE MOI

[11,31] KAI DIELOGIZONTO PROS EAUTOUS LEGONTES EAN EIP‘MEN EX OURANOU EREI DIA TI [OUN] OUK EPISTEUSATE AUT‘

[11,32] ALLA EIP‘MEN EX ANTHR‘P‘N EPHOBOUNTO TON OKHLON APANTES GAR EIKHON TON I‘ANN N ONT‘S OTI PROPH T S  N

[11,33] KAI APOKRITHENTES T‘ I SOU LEGOUSIN OUK OIDAMEN KAI O I SOUS LEGEI AUTOIS OUDE EG‘ LEG‘ UMIN EN POIA EXOUSIA TAUTA POI‘

[12,1] KAI  RXATO AUTOIS EN PARABOLAIS LALEIN AMPEL‘NA ANTHR‘POS EPHUTEUSEN KAI PERIETH KEN PHRAGMON KAI ‘RUXEN UPOL NION KAI ‘KODOM SEN PURGON KAI EXEDETO AUTON GE‘RGOIS KAI APED M SEN

[12,2] KAI APESTEILEN PROS TOUS GE‘RGOUS T‘ KAIR‘ DOULON INA PARA T‘N GE‘RG‘N LAB  APO T‘N KARP‘N TOU AMPEL‘NOS

[12,3] KAI LABONTES AUTON EDEIRAN KAI APESTEILAN KENON

[12,4] KAI PALIN APESTEILEN PROS AUTOUS ALLON DOULON KAKEINON EKEPHALI‘SAN KAI  TIMASAN

[12,5] KAI ALLON APESTEILEN KAKEINON APEKTEINAN KAI POLLOUS ALLOUS OUS MEN DERONTES OUS DE APOKTENNONTES

[12,6] ETI ENA EIKHEN UION AGAP TON APESTEILEN AUTON ESKHATON PROS AUTOUS LEG‘N OTI ENTRAP SONTAI TON UION MOU

[12,7] EKEINOI DE OI GE‘RGOI PROS EAUTOUS EIPAN OTI OUTOS ESTIN O KL RONOMOS DEUTE APOKTEIN‘MEN AUTON KAI  M‘N ESTAI   KL RONOMIA

[12,8] KAI LABONTES APEKTEINAN AUTON KAI EXEBALON AUTON EX‘ TOU AMPEL‘NOS

[12,9] TI [OUN] POI SEI O KURIOS TOU AMPEL‘NOS ELEUSETAI KAI APOLESEI TOUS GE‘RGOUS KAI D‘SEI TON AMPEL‘NA ALLOIS

[12,10] OUDE T N GRAPH N TAUT N ANEGN‘TE LITHON ON APEDOKIMASAN OI OIKODOMOUNTES OUTOS EGEN TH  EIS KEPHAL N G‘NIAS

[12,11] PARA KURIOU EGENETO AUT  KAI ESTIN THAUMAST  EN OPHTHALMOIS  M‘N

[12,12] KAI EZ TOUN AUTON KRAT SAI KAI EPHOB TH SAN TON OKHLON EGN‘SAN GAR OTI PROS AUTOUS T N PARABOL N EIPEN KAI APHENTES AUTON AP LTHON

[12,13] KAI APOSTELLOUSIN PROS AUTON TINAS T‘N PHARISAI‘N KAI T‘N  R‘DIAN‘N INA AUTON AGREUS‘SIN LOG‘

[12,14] KAI ELTHONTES LEGOUSIN AUT‘ DIDASKALE OIDAMEN OTI AL TH S EI KAI OU MELEI SOI PERI OUDENOS OU GAR BLEPEIS EIS PROS‘PON ANTHR‘P‘N ALL EP AL THEIAS T N ODON TOU THEOU DIDASKEIS EXESTIN DOUNAI K NSON KAISARI   OU D‘MEN   M  D‘MEN

[12,15] O DE EID‘S AUT‘N T N UPOKRISIN EIPEN AUTOIS TI ME PEIRAZETE PHERETE MOI D NARION INA ID‘

[12,16] OI DE  NEGKAN KAI LEGEI AUTOIS TINOS   EIK‘N AUT  KAI   EPIGRAPH  OI DE EIPAN AUT‘ KAISAROS

[12,17] O DE I SOUS EIPEN AUTOIS TA KAISAROS APODOTE KAISARI KAI TA TOU THEOU T‘ THE‘ KAI EXETHAUMAZON EP AUT‘

[12,18] KAI ERKHONTAI SADDOUKAIOI PROS AUTON OITINES LEGOUSIN ANASTASIN M  EINAI KAI EP R‘T‘N AUTON LEGONTES

[12,19] DIDASKALE M‘US S EGRAPSEN  MIN OTI EAN TINOS ADELPHOS APOTHAN  KAI KATALIP  GUNAIKA KAI M  APH  TEKNON INA LAB  O ADELPHOS AUTOU T N GUNAIKA KAI EXANAST S  SPERMA T‘ ADELPH‘ AUTOU

[12,20] EPTA ADELPHOI  SAN KAI O PR‘TOS ELABEN GUNAIKA KAI APOTHN SK‘N OUK APH KEN SPERMA

[12,21] KAI O DEUTEROS ELABEN AUT N KAI APETHANEN M  KATALIP‘N SPERMA KAI O TRITOS ‘SAUT‘S

[12,22] KAI OI EPTA OUK APH KAN SPERMA ESKHATON PANT‘N KAI   GUN  APETHANEN

[12,23] EN T  ANASTASEI [OTAN ANAST‘SIN] TINOS AUT‘N ESTAI GUN  OI GAR EPTA ESKHON AUT N GUNAIKA

[12,24] EPH  AUTOIS O I SOUS OU DIA TOUTO PLANASTHE M  EIDOTES TAS GRAPHAS M DE T N DUNAMIN TOU THEOU

[12,25] OTAN GAR EK NEKR‘N ANAST‘SIN OUTE GAMOUSIN OUTE GAMIZONTAI ALL EISIN ‘S AGGELOI EN TOIS OURANOIS

[12,26] PERI DE T‘N NEKR‘N OTI EGEIRONTAI OUK ANEGN‘TE EN T  BIBL‘ M‘USE‘S EPI TOU BATOU P‘S EIPEN AUT‘ O THEOS LEG‘N EG‘ O THEOS ABRAAM KAI [O] THEOS ISAAK KAI [O] THEOS IAK‘B

[12,27] OUK ESTIN THEOS NEKR‘N ALLA Z‘NT‘N POLU PLANASTHE

[12,28] KAI PROSELTH‘N EIS T‘N GRAMMATE‘N AKOUSAS AUT‘N SUZ TOUNT‘N ID‘N OTI KAL‘S APEKRITH  AUTOIS EP R‘T SEN AUTON POIA ESTIN ENTOL  PR‘T  PANT‘N

[12,29] APEKRITH  O I SOUS OTI PR‘T  ESTIN AKOUE ISRA L KURIOS O THEOS  M‘N KURIOS EIS ESTIN

[12,30] KAI AGAP SEIS KURION TON THEON SOU EX OL S T S KARDIAS SOU KAI EX OL S T S PSUKH S SOU KAI EX OL S T S DIANOIAS SOU KAI EX OL S T S ISKHUOS SOU

[12,31] DEUTERA AUT  AGAP SEIS TON PL SION SOU ‘S SEAUTON MEIZ‘N TOUT‘N ALL  ENTOL  OUK ESTIN

[12,32] KAI EIPEN AUT‘ O GRAMMATEUS KAL‘S DIDASKALE EP AL THEIAS EIPES OTI EIS ESTIN KAI OUK ESTIN ALLOS PL N AUTOU

[12,33] KAI TO AGAPAN AUTON EX OL S T S KARDIAS KAI EX OL S T S SUNESE‘S KAI EX OL S T S ISKHUOS KAI TO AGAPAN TON PL SION ‘S EAUTON PERISSOTERON ESTIN PANT‘N T‘N OLOKAUT‘MAT‘N KAI THUSI‘N

[12,34] KAI O I SOUS ID‘N [AUTON] OTI NOUNEKH‘S APEKRITH  EIPEN AUT‘ OU MAKRAN EI APO T S BASILEIAS TOU THEOU KAI OUDEIS OUKETI ETOLMA AUTON EPER‘T SAI

[12,35] KAI APOKRITHEIS O I SOUS ELEGEN DIDASK‘N EN T‘ IER‘ P‘S LEGOUSIN OI GRAMMATEIS OTI O KHRISTOS UIOS DAUID ESTIN

[12,36] AUTOS DAUID EIPEN EN T‘ PNEUMATI T‘ AGI‘ EIPEN KURIOS T‘ KURI‘ MOU KATHOU EK DEXI‘N MOU E‘S AN TH‘ TOUS EKHTHROUS SOU UPOKAT‘ T‘N POD‘N SOU

[12,37] AUTOS DAUID LEGEI AUTON KURION KAI POTHEN AUTOU ESTIN UIOS KAI [O] POLUS OKHLOS  KOUEN AUTOU  DE‘S

[12,38] KAI EN T  DIDAKH  AUTOU ELEGEN BLEPETE APO T‘N GRAMMATE‘N T‘N THELONT‘N EN STOLAIS PERIPATEIN KAI ASPASMOUS EN TAIS AGORAIS

[12,39] KAI PR‘TOKATHEDRIAS EN TAIS SUNAG‘GAIS KAI PR‘TOKLISIAS EN TOIS DEIPNOIS

[12,40] OI KATESTHIONTES TAS OIKIAS T‘N KH R‘N KAI PROPHASEI MAKRA PROSEUKHOMENOI OUTOI L MPSONTAI PERISSOTERON KRIMA

[12,41] KAI KATHISAS KATENANTI TOU GAZOPHULAKIOU ETHE‘REI P‘S O OKHLOS BALLEI KHALKON EIS TO GAZOPHULAKION KAI POLLOI PLOUSIOI EBALLON POLLA

[12,42] KAI ELTHOUSA MIA KH RA PT‘KH  EBALEN LEPTA DUO O ESTIN KODRANT S

[12,43] KAI PROSKALESAMENOS TOUS MATH TAS AUTOU EIPEN AUTOIS AM N LEG‘ UMIN OTI   KH RA AUT    PT‘KH  PLEION PANT‘N EBALEN T‘N BALLONT‘N EIS TO GAZOPHULAKION

[12,44] PANTES GAR EK TOU PERISSEUONTOS AUTOIS EBALON AUT  DE EK T S USTER SE‘S AUT S PANTA OSA EIKHEN EBALEN OLON TON BION AUT S

[13,1] KAI EKPOREUOMENOU AUTOU EK TOU IEROU LEGEI AUT‘ EIS T‘N MATH T‘N AUTOU DIDASKALE IDE POTAPOI LITHOI KAI POTAPAI OIKODOMAI

[13,2] KAI O I SOUS EIPEN AUT‘ BLEPEIS TAUTAS TAS MEGALAS OIKODOMAS OU M  APHETH  ‘DE LITHOS EPI LITHON OS OU M  KATALUTH 

[13,3] KAI KATH MENOU AUTOU EIS TO OROS T‘N ELAI‘N KATENANTI TOU IEROU EP R‘TA AUTON KAT IDIAN PETROS KAI IAK‘BOS KAI I‘ANN S KAI ANDREAS

[13,4] EIPON  MIN POTE TAUTA ESTAI KAI TI TO S MEION OTAN MELL  TAUTA SUNTELEISTHAI PANTA

[13,5] O DE I SOUS  RXATO LEGEIN AUTOIS BLEPETE M  TIS UMAS PLAN S 

[13,6] POLLOI ELEUSONTAI EPI T‘ ONOMATI MOU LEGONTES OTI EG‘ EIMI KAI POLLOUS PLAN SOUSIN

[13,7] OTAN DE AKOUS TE POLEMOUS KAI AKOAS POLEM‘N M  THROEISTHE DEI GENESTHAI ALL OUP‘ TO TELOS

[13,8] EGERTH SETAI GAR ETHNOS EP ETHNOS KAI BASILEIA EPI BASILEIAN ESONTAI SEISMOI KATA TOPOUS ESONTAI LIMOI ARKH  ‘DIN‘N TAUTA

[13,9] BLEPETE DE UMEIS EAUTOUS PARAD‘SOUSIN UMAS EIS SUNEDRIA KAI EIS SUNAG‘GAS DAR SESTHE KAI EPI  GEMON‘N KAI BASILE‘N STATH SESTHE ENEKEN EMOU EIS MARTURION AUTOIS

[13,10] KAI EIS PANTA TA ETHN  PR‘TON DEI K RUKHTH NAI TO EUAGGELION

[13,11] KAI OTAN AG‘SIN UMAS PARADIDONTES M  PROMERIMNATE TI LAL S TE ALL O EAN DOTH  UMIN EN EKEIN  T  ‘RA TOUTO LALEITE OU GAR ESTE UMEIS OI LALOUNTES ALLA TO PNEUMA TO AGION

[13,12] KAI PARAD‘SEI ADELPHOS ADELPHON EIS THANATON KAI PAT R TEKNON KAI EPANAST SONTAI TEKNA EPI GONEIS KAI THANAT‘SOUSIN AUTOUS

[13,13] KAI ESESTHE MISOUMENOI UPO PANT‘N DIA TO ONOMA MOU O DE UPOMEINAS EIS TELOS OUTOS S‘TH SETAI

[13,14] OTAN DE ID TE TO BDELUGMA T S ER M‘SE‘S EST KOTA OPOU OU DEI O ANAGIN‘SK‘N NOEIT‘ TOTE OI EN T  IOUDAIA PHEUGET‘SAN EIS TA OR 

[13,15] O [DE] EPI TOU D‘MATOS M  KATABAT‘ M DE EISELTHAT‘ ARAI TI EK T S OIKIAS AUTOU

[13,16] KAI O EIS TON AGRON M  EPISTREPSAT‘ EIS TA OPIS‘ ARAI TO IMATION AUTOU

[13,17] OUAI DE TAIS EN GASTRI EKHOUSAIS KAI TAIS TH LAZOUSAIS EN EKEINAIS TAIS  MERAIS

[13,18] PROSEUKHESTHE DE INA M  GEN TAI KHEIM‘NOS

[13,19] ESONTAI GAR AI  MERAI EKEINAI THLIPSIS OIA OU GEGONEN TOIAUT  AP ARKH S KTISE‘S  N EKTISEN O THEOS E‘S TOU NUN KAI OU M  GEN TAI

[13,20] KAI EI M  EKOLOB‘SEN KURIOS TAS  MERAS OUK AN ES‘TH  PASA SARX ALLA DIA TOUS EKLEKTOUS OUS EXELEXATO EKOLOB‘SEN TAS  MERAS

[13,21] KAI TOTE EAN TIS UMIN EIP  IDE ‘DE O KHRISTOS IDE EKEI M  PISTEUETE

[13,22] EGERTH SONTAI GAR PSEUDOKHRISTOI KAI PSEUDOPROPH TAI KAI D‘SOUSIN S MEIA KAI TERATA PROS TO APOPLANAN EI DUNATON TOUS EKLEKTOUS

[13,23] UMEIS DE BLEPETE PROEIR KA UMIN PANTA

[13,24] ALLA EN EKEINAIS TAIS  MERAIS META T N THLIPSIN EKEIN N O  LIOS SKOTISTH SETAI KAI   SEL N  OU D‘SEI TO PHEGGOS AUT S

[13,25] KAI OI ASTERES ESONTAI EK TOU OURANOU PIPTONTES KAI AI DUNAMEIS AI EN TOIS OURANOIS SALEUTH SONTAI

[13,26] KAI TOTE OPSONTAI TON UION TOU ANTHR‘POU ERKHOMENON EN NEPHELAIS META DUNAME‘S POLL S KAI DOX S

[13,27] KAI TOTE APOSTELEI TOUS AGGELOUS KAI EPISUNAXEI TOUS EKLEKTOUS [AUTOU] EK T‘N TESSAR‘N ANEM‘N AP AKROU G S E‘S AKROU OURANOU

[13,28] APO DE T S SUK S MATHETE T N PARABOL N OTAN  D  O KLADOS AUT S APALOS GEN TAI KAI EKPHU  TA PHULLA GIN‘SKETE OTI EGGUS TO THEROS ESTIN

[13,29] OUT‘S KAI UMEIS OTAN ID TE TAUTA GINOMENA GIN‘SKETE OTI EGGUS ESTIN EPI THURAIS

[13,30] AM N LEG‘ UMIN OTI OU M  PARELTH    GENEA AUT  MEKHRIS OU TAUTA PANTA GEN TAI

[13,31] O OURANOS KAI   G  PARELEUSONTAI OI DE LOGOI MOU OU M  PARELEUSONTAI

[13,32] PERI DE T S  MERAS EKEIN S   T S ‘RAS OUDEIS OIDEN OUDE OI AGGELOI EN OURAN‘ OUDE O UIOS EI M  O PAT R

[13,33] BLEPETE AGRUPNEITE OUK OIDATE GAR POTE O KAIROS ESTIN

[13,34] ‘S ANTHR‘POS APOD MOS APHEIS T N OIKIAN AUTOU KAI DOUS TOIS DOULOIS AUTOU T N EXOUSIAN EKAST‘ TO ERGON AUTOU KAI T‘ THUR‘R‘ ENETEILATO INA GR GOR 

[13,35] GR GOREITE OUN OUK OIDATE GAR POTE O KURIOS T S OIKIAS ERKHETAI   OPSE   MESONUKTION   ALEKTOROPH‘NIAS   PR‘I

[13,36] M  ELTH‘N EXAIPHN S EUR  UMAS KATHEUDONTAS

[13,37] O DE UMIN LEG‘ PASIN LEG‘ GR GOREITE

[14,1]  N DE TO PASKHA KAI TA AZUMA META DUO  MERAS KAI EZ TOUN OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS P‘S AUTON EN DOL‘ KRAT SANTES APOKTEIN‘SIN

[14,2] ELEGON GAR M  EN T  EORT  M POTE ESTAI THORUBOS TOU LAOU

[14,3] KAI ONTOS AUTOU EN B THANIA EN T  OIKIA SIM‘NOS TOU LEPROU KATAKEIMENOU AUTOU  LTHEN GUN  EKHOUSA ALABASTRON MUROU NARDOU PISTIK S POLUTELOUS SUNTRIPSASA T N ALABASTRON KATEKHEEN AUTOU T S KEPHAL S

[14,4]  SAN DE TINES AGANAKTOUNTES PROS EAUTOUS EIS TI   AP‘LEIA AUT  TOU MUROU GEGONEN

[14,5]  DUNATO GAR TOUTO TO MURON PRATH NAI EPAN‘ D NARI‘N TRIAKOSI‘N KAI DOTH NAI TOIS PT‘KHOIS KAI ENEBRIM‘NTO AUT 

[14,6] O DE I SOUS EIPEN APHETE AUT N TI AUT  KOPOUS PAREKHETE KALON ERGON  RGASATO EN EMOI

[14,7] PANTOTE GAR TOUS PT‘KHOUS EKHETE METH EAUT‘N KAI OTAN THEL TE DUNASTHE AUTOIS EU POI SAI EME DE OU PANTOTE EKHETE

[14,8] O ESKHEN EPOI SEN PROELABEN MURISAI TO S‘MA MOU EIS TON ENTAPHIASMON

[14,9] AM N DE LEG‘ UMIN OPOU EAN K RUKHTH  TO EUAGGELION EIS OLON TON KOSMON KAI O EPOI SEN AUT  LAL TH SETAI EIS MN MOSUNON AUT S

[14,10] KAI IOUDAS ISKARI‘TH O EIS T‘N D‘DEKA AP LTHEN PROS TOUS ARKHIEREIS INA AUTON PARADOI AUTOIS

[14,11] OI DE AKOUSANTES EKHAR SAN KAI EP GGEILANTO AUT‘ ARGURION DOUNAI KAI EZ TEI P‘S AUTON EUKAIR‘S PARADOI

[14,12] KAI T  PR‘T   MERA T‘N AZUM‘N OTE TO PASKHA ETHUON LEGOUSIN AUT‘ OI MATH TAI AUTOU POU THELEIS APELTHONTES ETOIMAS‘MEN INA PHAG S TO PASKHA

[14,13] KAI APOSTELLEI DUO T‘N MATH T‘N AUTOU KAI LEGEI AUTOIS UPAGETE EIS T N POLIN KAI APANT SEI UMIN ANTHR‘POS KERAMION UDATOS BASTAZ‘N AKOLOUTH SATE AUT‘

[14,14] KAI OPOU EAN EISELTH  EIPATE T‘ OIKODESPOT  OTI O DIDASKALOS LEGEI POU ESTIN TO KATALUMA MOU OPOU TO PASKHA META T‘N MATH T‘N MOU PHAG‘

[14,15] KAI AUTOS UMIN DEIXEI ANAGAION MEGA ESTR‘MENON ETOIMON KAI EKEI ETOIMASATE  MIN

[14,16] KAI EX LTHON OI MATH TAI KAI  LTHON EIS T N POLIN KAI EURON KATH‘S EIPEN AUTOIS KAI  TOIMASAN TO PASKHA

[14,17] KAI OPSIAS GENOMEN S ERKHETAI META T‘N D‘DEKA

[14,18] KAI ANAKEIMEN‘N AUT‘N KAI ESTHIONT‘N O I SOUS EIPEN AM N LEG‘ UMIN OTI EIS EX UM‘N PARAD‘SEI ME O ESTHI‘N MET EMOU

[14,19]  RXANTO LUPEISTHAI KAI LEGEIN AUT‘ EIS KATA EIS M TI EG‘

[14,20] O DE EIPEN AUTOIS EIS T‘N D‘DEKA O EMBAPTOMENOS MET EMOU EIS TO TRUBLION

[14,21] OTI O MEN UIOS TOU ANTHR‘POU UPAGEI KATH‘S GEGRAPTAI PERI AUTOU OUAI DE T‘ ANTHR‘P‘ EKEIN‘ DI OU O UIOS TOU ANTHR‘POU PARADIDOTAI KALON AUT‘ EI OUK EGENN TH  O ANTHR‘POS EKEINOS

[14,22] KAI ESTHIONT‘N AUT‘N LAB‘N ARTON EULOG SAS EKLASEN KAI ED‘KEN AUTOIS KAI EIPEN LABETE TOUTO ESTIN TO S‘MA MOU

[14,23] KAI LAB‘N POT RION EUKHARIST SAS ED‘KEN AUTOIS KAI EPION EX AUTOU PANTES

[14,24] KAI EIPEN AUTOIS TOUTO ESTIN TO AIMA MOU T S DIATH K S TO EKKHUNNOMENON UPER POLL‘N

[14,25] AM N LEG‘ UMIN OTI OUKETI OU M  PI‘ EK TOU GEN MATOS T S AMPELOU E‘S T S  MERAS EKEIN S OTAN AUTO PIN‘ KAINON EN T  BASILEIA TOU THEOU

[14,26] KAI UMN SANTES EX LTHON EIS TO OROS T‘N ELAI‘N

[14,27] KAI LEGEI AUTOIS O I SOUS OTI PANTES SKANDALISTH SESTHE OTI GEGRAPTAI PATAX‘ TON POIMENA KAI TA PROBATA DIASKORPISTH SONTAI

[14,28] ALLA META TO EGERTH NAI ME PROAX‘ UMAS EIS T N GALILAIAN

[14,29] O DE PETROS EPH  AUT‘ EI KAI PANTES SKANDALISTH SONTAI ALL OUK EG‘

[14,30] KAI LEGEI AUT‘ O I SOUS AM N LEG‘ SOI OTI SU S MERON TAUT  T  NUKTI PRIN   DIS ALEKTORA PH‘N SAI TRIS ME APARN S 

[14,31] O DE EKPERISS‘S ELALEI EAN DE  ME SUNAPOTHANEIN SOI OU M  SE APARN SOMAI ‘SAUT‘S DE KAI PANTES ELEGON

[14,32] KAI ERKHONTAI EIS KH‘RION OU TO ONOMA GETHS MANI KAI LEGEI TOIS MATH TAIS AUTOU KATHISATE ‘DE E‘S PROSEUX‘MAI

[14,33] KAI PARALAMBANEI TON PETRON KAI [TON] IAK‘BON KAI [TON] I‘ANN N MET AUTOU KAI  RXATO EKTHAMBEISTHAI KAI AD MONEIN

[14,34] KAI LEGEI AUTOIS PERILUPOS ESTIN   PSUKH  MOU E‘S THANATOU MEINATE ‘DE KAI GR GOREITE

[14,35] KAI PROELTH‘N MIKRON EPIPTEN EPI T S G S KAI PROS UKHETO INA EI DUNATON ESTIN PARELTH  AP AUTOU   ‘RA

[14,36] KAI ELEGEN ABBA O PAT R PANTA DUNATA SOI PARENEGKE TO POT RION TOUTO AP EMOU ALL OU TI EG‘ THEL‘ ALLA TI SU

[14,37] KAI ERKHETAI KAI EURISKEI AUTOUS KATHEUDONTAS KAI LEGEI T‘ PETR‘ SIM‘N KATHEUDEIS OUK ISKHUSAS MIAN ‘RAN GR GOR SAI

[14,38] GR GOREITE KAI PROSEUKHESTHE INA M  ELTH TE EIS PEIRASMON TO MEN PNEUMA PROTHUMON   DE SARX ASTHEN S

[14,39] KAI PALIN APELTH‘N PROS UXATO TON AUTON LOGON EIP‘N

[14,40] KAI PALIN ELTH‘N EUREN AUTOUS KATHEUDONTAS  SAN GAR AUT‘N OI OPHTHALMOI KATABARUNOMENOI KAI OUK  DEISAN TI APOKRITH‘SIN AUT‘

[14,41] KAI ERKHETAI TO TRITON KAI LEGEI AUTOIS KATHEUDETE TO LOIPON KAI ANAPAUESTHE APEKHEI  LTHEN   ‘RA IDOU PARADIDOTAI O UIOS TOU ANTHR‘POU EIS TAS KHEIRAS T‘N AMART‘L‘N

[14,42] EGEIRESTHE AG‘MEN IDOU O PARADIDOUS ME  GGIKEN

[14,43] KAI EUTHUS ETI AUTOU LALOUNTOS PARAGINETAI IOUDAS EIS T‘N D‘DEKA KAI MET AUTOU OKHLOS META MAKHAIR‘N KAI XUL‘N PARA T‘N ARKHIERE‘N KAI T‘N GRAMMATE‘N KAI T‘N PRESBUTER‘N

[14,44] DED‘KEI DE O PARADIDOUS AUTON SUSS MON AUTOIS LEG‘N ON AN PHIL S‘ AUTOS ESTIN KRAT SATE AUTON KAI APAGETE ASPHAL‘S

[14,45] KAI ELTH‘N EUTHUS PROSELTH‘N AUT‘ LEGEI RABBI KAI KATEPHIL SEN AUTON

[14,46] OI DE EPEBALON TAS KHEIRAS AUT‘ KAI EKRAT SAN AUTON

[14,47] EIS DE [TIS] T‘N PAREST KOT‘N SPASAMENOS T N MAKHAIRAN EPAISEN TON DOULON TOU ARKHIERE‘S KAI APHEILEN AUTOU TO ‘TARION

[14,48] KAI APOKRITHEIS O I SOUS EIPEN AUTOIS ‘S EPI L ST N EX LTHATE META MAKHAIR‘N KAI XUL‘N SULLABEIN ME

[14,49] KATH  MERAN  M N PROS UMAS EN T‘ IER‘ DIDASK‘N KAI OUK EKRAT SATE ME ALL INA PL R‘TH‘SIN AI GRAPHAI

[14,50] KAI APHENTES AUTON EPHUGON PANTES

[14,51] KAI NEANISKOS TIS SUN KOLOUTHEI AUT‘ PERIBEBL MENOS SINDONA EPI GUMNOU KAI KRATOUSIN AUTON

[14,52] O DE KATALIP‘N T N SINDONA GUMNOS EPHUGEN

[14,53] KAI AP GAGON TON I SOUN PROS TON ARKHIEREA KAI SUNERKHONTAI PANTES OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI KAI OI GRAMMATEIS

[14,54] KAI O PETROS APO MAKROTHEN  KOLOUTH SEN AUT‘ E‘S ES‘ EIS T N AUL N TOU ARKHIERE‘S KAI  N SUGKATH MENOS META T‘N UP RET‘N KAI THERMAINOMENOS PROS TO PH‘S

[14,55] OI DE ARKHIEREIS KAI OLON TO SUNEDRION EZ TOUN KATA TOU I SOU MARTURIAN EIS TO THANAT‘SAI AUTON KAI OUKH  URISKON

[14,56] POLLOI GAR EPSEUDOMARTUROUN KAT AUTOU KAI ISAI AI MARTURIAI OUK  SAN

[14,57] KAI TINES ANASTANTES EPSEUDOMARTUROUN KAT AUTOU LEGONTES

[14,58] OTI  MEIS  KOUSAMEN AUTOU LEGONTOS OTI EG‘ KATALUS‘ TON NAON TOUTON TON KHEIROPOI TON KAI DIA TRI‘N  MER‘N ALLON AKHEIROPOI TON OIKODOM S‘

[14,59] KAI OUDE OUT‘S IS   N   MARTURIA AUT‘N

[14,60] KAI ANASTAS O ARKHIEREUS EIS MESON EP R‘T SEN TON I SOUN LEG‘N OUK APOKRIN  OUDEN TI OUTOI SOU KATAMARTUROUSIN

[14,61] O DE ESI‘PA KAI OUK APEKRINATO OUDEN PALIN O ARKHIEREUS EP R‘TA AUTON KAI LEGEI AUT‘ SU EI O KHRISTOS O UIOS TOU EULOG TOU

[14,62] O DE I SOUS EIPEN EG‘ EIMI KAI OPSESTHE TON UION TOU ANTHR‘POU EK DEXI‘N KATH MENON T S DUNAME‘S KAI ERKHOMENON META T‘N NEPHEL‘N TOU OURANOU

[14,63] O DE ARKHIEREUS DIARR XAS TOUS KHIT‘NAS AUTOU LEGEI TI ETI KHREIAN EKHOMEN MARTUR‘N

[14,64]  KOUSATE T S BLASPH MIAS TI UMIN PHAINETAI OI DE PANTES KATEKRINAN AUTON ENOKHON EINAI THANATOU

[14,65] KAI  RXANTO TINES EMPTUEIN AUT‘ KAI PERIKALUPTEIN AUTOU TO PROS‘PON KAI KOLAPHIZEIN AUTON KAI LEGEIN AUT‘ PROPH TEUSON KAI OI UP RETAI RAPISMASIN AUTON ELABON

[14,66] KAI ONTOS TOU PETROU KAT‘ EN T  AUL  ERKHETAI MIA T‘N PAIDISK‘N TOU ARKHIERE‘S

[14,67] KAI IDOUSA TON PETRON THERMAINOMENON EMBLEPSASA AUT‘ LEGEI KAI SU META TOU NAZAR NOU  STHA TOU I SOU

[14,68] O DE  RN SATO LEG‘N OUTE OIDA OUTE EPISTAMAI SU TI LEGEIS KAI EX LTHEN EX‘ EIS TO PROAULION [KAI ALEKT‘R EPH‘N SEN]

[14,69] KAI   PAIDISK  IDOUSA AUTON  RXATO PALIN LEGEIN TOIS PAREST‘SIN OTI OUTOS EX AUT‘N ESTIN

[14,70] O DE PALIN  RNEITO KAI META MIKRON PALIN OI PAREST‘TES ELEGON T‘ PETR‘ AL TH‘S EX AUT‘N EI KAI GAR GALILAIOS EI

[14,71] O DE  RXATO ANATHEMATIZEIN KAI OMNUNAI OTI OUK OIDA TON ANTHR‘PON TOUTON ON LEGETE

[14,72] KAI EUTHUS EK DEUTEROU ALEKT‘R EPH‘N SEN KAI ANEMN STH  O PETROS TO R MA ‘S EIPEN AUT‘ O I SOUS OTI PRIN ALEKTORA PH‘N SAI DIS TRIS ME APARN S  KAI EPIBAL‘N EKLAIEN

[15,1] KAI EUTHUS PR‘I SUMBOULION POI SANTES OI ARKHIEREIS META T‘N PRESBUTER‘N KAI GRAMMATE‘N KAI OLON TO SUNEDRION D SANTES TON I SOUN AP NEGKAN KAI PARED‘KAN PILAT‘

[15,2] KAI EP R‘T SEN AUTON O PILATOS SU EI O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N O DE APOKRITHEIS AUT‘ LEGEI SU LEGEIS

[15,3] KAI KAT GOROUN AUTOU OI ARKHIEREIS POLLA

[15,4] O DE PILATOS PALIN EP R‘TA AUTON LEG‘N OUK APOKRIN  OUDEN IDE POSA SOU KAT GOROUSIN

[15,5] O DE I SOUS OUKETI OUDEN APEKRITH  ‘STE THAUMAZEIN TON PILATON

[15,6] KATA DE EORT N APELUEN AUTOIS ENA DESMION ON PAR TOUNTO

[15,7]  N DE O LEGOMENOS BARABBAS META T‘N STASIAST‘N DEDEMENOS OITINES EN T  STASEI PHONON PEPOI KEISAN

[15,8] KAI ANABAS O OKHLOS  RXATO AITEISTHAI KATH‘S EPOIEI AUTOIS

[15,9] O DE PILATOS APEKRITH  AUTOIS LEG‘N THELETE APOLUS‘ UMIN TON BASILEA T‘N IOUDAI‘N

[15,10] EGIN‘SKEN GAR OTI DIA PHTHONON PARADED‘KEISAN AUTON OI ARKHIEREIS

[15,11] OI DE ARKHIEREIS ANESEISAN TON OKHLON INA MALLON TON BARABBAN APOLUS  AUTOIS

[15,12] O DE PILATOS PALIN APOKRITHEIS ELEGEN AUTOIS TI OUN [THELETE] POI S‘ [ON LEGETE] TON BASILEA T‘N IOUDAI‘N

[15,13] OI DE PALIN EKRAXAN STAUR‘SON AUTON

[15,14] O DE PILATOS ELEGEN AUTOIS TI GAR EPOI SEN KAKON OI DE PERISS‘S EKRAXAN STAUR‘SON AUTON

[15,15] O DE PILATOS BOULOMENOS T‘ OKHL‘ TO IKANON POI SAI APELUSEN AUTOIS TON BARABBAN KAI PARED‘KEN TON I SOUN PHRAGELL‘SAS INA STAUR‘TH 

[15,16] OI DE STRATI‘TAI AP GAGON AUTON ES‘ T S AUL S O ESTIN PRAIT‘RION KAI SUGKALOUSIN OL N T N SPEIRAN

[15,17] KAI ENDIDUSKOUSIN AUTON PORPHURAN KAI PERITITHEASIN AUT‘ PLEXANTES AKANTHINON STEPHANON

[15,18] KAI  RXANTO ASPAZESTHAI AUTON KHAIRE BASILEU T‘N IOUDAI‘N

[15,19] KAI ETUPTON AUTOU T N KEPHAL N KALAM‘ KAI ENEPTUON AUT‘ KAI TITHENTES TA GONATA PROSEKUNOUN AUT‘

[15,20] KAI OTE ENEPAIXAN AUT‘ EXEDUSAN AUTON T N PORPHURAN KAI ENEDUSAN AUTON TA IMATIA AUTOU KAI EXAGOUSIN AUTON INA STAUR‘S‘SIN AUTON

[15,21] KAI AGGAREUOUSIN PARAGONTA TINA SIM‘NA KUR NAION ERKHOMENON AP AGROU TON PATERA ALEXANDROU KAI ROUPHOU INA AR  TON STAURON AUTOU

[15,22] KAI PHEROUSIN AUTON EPI TON GOLGOTHAN TOPON O ESTIN METHERM NEUOMENON KRANIOU TOPOS

[15,23] KAI EDIDOUN AUT‘ ESMURNISMENON OINON OS DE OUK ELABEN

[15,24] KAI STAUROUSIN AUTON KAI DIAMERIZONTAI TA IMATIA AUTOU BALLONTES KL RON EP AUTA TIS TI AR 

[15,25]  N DE ‘RA TRIT  KAI ESTAUR‘SAN AUTON

[15,26] KAI  N   EPIGRAPH  T S AITIAS AUTOU EPIGEGRAMMEN  O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N

[15,27] KAI SUN AUT‘ STAUROUSIN DUO L STAS ENA EK DEXI‘N KAI ENA EX EU‘NUM‘N AUTOU

[15,28]

[15,29] KAI OI PARAPOREUOMENOI EBLASPH MOUN AUTON KINOUNTES TAS KEPHALAS AUT‘N KAI LEGONTES OUA O KATALU‘N TON NAON KAI OIKODOM‘N EN TRISIN  MERAIS

[15,30] S‘SON SEAUTON KATABAS APO TOU STAUROU

[15,31] OMOI‘S KAI OI ARKHIEREIS EMPAIZONTES PROS ALL LOUS META T‘N GRAMMATE‘N ELEGON ALLOUS ES‘SEN EAUTON OU DUNATAI S‘SAI

[15,32] O KHRISTOS O BASILEUS ISRA L KATABAT‘ NUN APO TOU STAUROU INA ID‘MEN KAI PISTEUS‘MEN KAI OI SUNESTAUR‘MENOI SUN AUT‘ ‘NEIDIZON AUTON

[15,33] KAI GENOMEN S ‘RAS EKT S SKOTOS EGENETO EPH OL N T N G N E‘S ‘RAS ENAT S

[15,34] KAI T  ENAT  ‘RA EBO SEN O I SOUS PH‘N  MEGAL  EL‘I EL‘I LEMA SABAKHTHANI O ESTIN METHERM NEUOMENON O THEOS MOU O THEOS MOU EIS TI EGKATELIPES ME

[15,35] KAI TINES T‘N PAREST KOT‘N AKOUSANTES ELEGON IDE  LIAN PH‘NEI

[15,36] DRAM‘N DE TIS [KAI] GEMISAS SPOGGON OXOUS PERITHEIS KALAM‘ EPOTIZEN AUTON LEG‘N APHETE ID‘MEN EI ERKHETAI  LIAS KATHELEIN AUTON

[15,37] O DE I SOUS APHEIS PH‘N N MEGAL N EXEPNEUSEN

[15,38] KAI TO KATAPETASMA TOU NAOU ESKHISTH  EIS DUO AP AN‘THEN E‘S KAT‘

[15,39] ID‘N DE O KENTURI‘N O PAREST K‘S EX ENANTIAS AUTOU OTI OUT‘S EXEPNEUSEN EIPEN AL TH‘S OUTOS O ANTHR‘POS UIOS THEOU  N

[15,40]  SAN DE KAI GUNAIKES APO MAKROTHEN THE‘ROUSAI EN AIS KAI MARIA   MAGDAL N  KAI MARIA   IAK‘BOU TOU MIKROU KAI I‘S TOS M T R KAI SAL‘M 

[15,41] AI OTE  N EN T  GALILAIA  KOLOUTHOUN AUT‘ KAI DI KONOUN AUT‘ KAI ALLAI POLLAI AI SUNANABASAI AUT‘ EIS IEROSOLUMA

[15,42] KAI  D  OPSIAS GENOMEN S EPEI  N PARASKEU  O ESTIN PROSABBATON

[15,43] ELTH‘N I‘S PH [O] APO ARIMATHAIAS EUSKH M‘N BOULEUT S OS KAI AUTOS  N PROSDEKHOMENOS T N BASILEIAN TOU THEOU TOLM SAS EIS LTHEN PROS TON PILATON KAI  T SATO TO S‘MA TOU I SOU

[15,44] O DE PILATOS ETHAUMASEN EI  D  TETHN KEN KAI PROSKALESAMENOS TON KENTURI‘NA EP R‘T SEN AUTON EI PALAI APETHANEN

[15,45] KAI GNOUS APO TOU KENTURI‘NOS ED‘R SATO TO PT‘MA T‘ I‘S PH

[15,46] KAI AGORASAS SINDONA KATHEL‘N AUTON ENEIL SEN T  SINDONI KAI ETH KEN AUTON EN MN MEI‘ O  N LELATOM MENON EK PETRAS KAI PROSEKULISEN LITHON EPI T N THURAN TOU MN MEIOU

[15,47]   DE MARIA   MAGDAL N  KAI MARIA   I‘S TOS ETHE‘ROUN POU TETHEITAI

[16,1] KAI DIAGENOMENOU TOU SABBATOU MARIA   MAGDAL N  KAI MARIA   [TOU] IAK‘BOU KAI SAL‘M   GORASAN AR‘MATA INA ELTHOUSAI ALEIPS‘SIN AUTON

[16,2] KAI LIAN PR‘I T  MIA T‘N SABBAT‘N ERKHONTAI EPI TO MN MEION ANATEILANTOS TOU  LIOU

[16,3] KAI ELEGON PROS EAUTAS TIS APOKULISEI  MIN TON LITHON EK T S THURAS TOU MN MEIOU

[16,4] KAI ANABLEPSASAI THE‘ROUSIN OTI APOKEKULISTAI O LITHOS  N GAR MEGAS SPHODRA

[16,5] KAI EISELTHOUSAI EIS TO MN MEION EIDON NEANISKON KATH MENON EN TOIS DEXIOIS PERIBEBL MENON STOL N LEUK N KAI EXETHAMB TH SAN

[16,6] O DE LEGEI AUTAIS M  EKTHAMBEISTHE I SOUN Z TEITE TON NAZAR NON TON ESTAUR‘MENON  GERTH  OUK ESTIN ‘DE IDE O TOPOS OPOU ETH KAN AUTON

[16,7] ALLA UPAGETE EIPATE TOIS MATH TAIS AUTOU KAI T‘ PETR‘ OTI PROAGEI UMAS EIS T N GALILAIAN EKEI AUTON OPSESTHE KATH‘S EIPEN UMIN

[16,8] KAI EXELTHOUSAI EPHUGON APO TOU MN MEIOU EIKHEN GAR AUTAS TROMOS KAI EKSTASIS KAI OUDENI OUDEN EIPAN EPHOBOUNTO GAR

[16,9] [[ANASTAS DE PR‘I PR‘T  SABBATOU EPHAN  PR‘TON MARIA T  MAGDAL N  PAR  S EKBEBL KEI EPTA DAIMONIA

[16,10] EKEIN  POREUTHEISA AP GGEILEN TOIS MET AUTOU GENOMENOIS PENTHOUSI KAI KLAIOUSIN

[16,11] KAKEINOI AKOUSANTES OTI Z  KAI ETHEATH  UP AUT S  PIST SAN

[16,12] META DE TAUTA DUSIN EX AUT‘N PERIPATOUSIN EPHANER‘TH  EN ETERA MORPH  POREUOMENOIS EIS AGRON

[16,13] KAKEINOI APELTHONTES AP GGEILAN TOIS LOIPOIS OUDE EKEINOIS EPISTEUSAN

[16,14] USTERON [DE] ANAKEIMENOIS AUTOIS TOIS ENDEKA EPHANER‘TH  KAI ‘NEIDISEN T N APISTIAN AUT‘N KAI SKL ROKARDIAN OTI TOIS THEASAMENOIS AUTON EG GERMENON OUK EPISTEUSAN

[16,15] KAI EIPEN AUTOIS POREUTHENTES EIS TON KOSMON APANTA K RUXATE TO EUAGGELION PAS  T  KTISEI

[16,16] O PISTEUSAS KAI BAPTISTHEIS S‘TH SETAI O DE APIST SAS KATAKRITH SETAI

[16,17] S MEIA DE TOIS PISTEUSASIN TAUTA PARAKOLOUTH SEI EN T‘ ONOMATI MOU DAIMONIA EKBALOUSIN GL‘SSAIS LAL SOUSIN KAINAIS

[16,18] [KAI EN TAIS KHERSIN] OPHEIS AROUSIN KAN THANASIMON TI PI‘SIN OU M  AUTOUS BLAPS  EPI ARR‘STOUS KHEIRAS EPITH SOUSIN KAI KAL‘S EXOUSIN

[16,19] O MEN OUN KURIOS I SOUS META TO LAL SAI AUTOIS ANEL MPHTH  EIS TON OURANON KAI EKATHISEN EK DEXI‘N TOU THEOU

[16,20] EKEINOI DE EXELTHONTES EK RUXAN PANTAKHOU TOU KURIOU SUNERGOUNTOS KAI TON LOGON BEBAIOUNTOS DIA T‘N EPAKOLOUTHOUNT‘N S MEI‘N] ]

[16,9] [[PANTA DE TA PAR GGELMENA TOIS PERI TON PETRON SUNTOM‘S EX GGEILAN META DE TAUTA KAI AUTOS O I SOUS APO ANATOL S KAI AKHRI DUSE‘S EXAPESTEILEN DI AUT‘N TO IERON KAI APHTHARTON K RUGMA T S AI‘NIOU S‘T RIAS AM N] ]

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting