Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*k=EUAGGELION tk=TO KATA LOUKAN t=AGION t=EUAGGELION

[1,1] EPEID PER POLLOI EPEKHEIR SAN ANATAXASTHAI DI G SIN PERI T‘N PEPL ROPHOR MEN‘N EN  MIN PRAGMAT‘N

[1,2] KATH‘S PAREDOSAN  MIN OI AP ARKH S AUTOPTAI KAI UP RETAI GENOMENOI TOU LOGOU

[1,3] a=EDOXE b=EDOXEN KAMOI PAR KOLOUTH KOTI AN‘THEN PASIN AKRIB‘S KATHEX S SOI GRAPSAI KRATISTE THEOPHILE

[1,4] INA EPIGN‘S PERI ‘N KAT KH TH S LOG‘N T N ASPHALEIAN

[1,5] EGENETO EN TAIS  MERAIS  R‘DOU b=TOU BASILE‘S T S IOUDAIAS IEREUS TIS ONOMATI ZAKHARIAS EX EPH MERIAS ABIA KAI b=  GUN  a=AUT‘ b=AUTOU EK T‘N THUGATER‘N AAR‘N KAI TO ONOMA AUT S ELISABET

[1,6]  SAN DE DIKAIOI AMPHOTEROI a=ENANTION b=EN‘PION TOU THEOU POREUOMENOI EN PASAIS TAIS ENTOLAIS KAI DIKAI‘MASIN TOU KURIOU AMEMPTOI

[1,7] KAI OUK  N AUTOIS TEKNON KATHOTI a= N   ELISABET b= N STEIRA KAI AMPHOTEROI PROBEB KOTES EN TAIS  MERAIS AUT‘N  SAN

[1,8] EGENETO DE EN T‘ IERATEUEIN AUTON EN T  TAXEI T S EPH MERIAS AUTOU ENANTI TOU THEOU

[1,9] KATA TO ETHOS T S IERATEIAS a=ELAKHE b=ELAKHEN TOU THUMIASAI EISELTH‘N EIS TON NAON TOU KURIOU

[1,10] KAI PAN TO PL THOS am= N TOU LAOU tk= N PROSEUKHOMENON EX‘ T  ‘RA TOU THUMIAMATOS

[1,11] ‘PHTH  DE AUT‘ AGGELOS KURIOU EST‘S EK DEXI‘N TOU THUSIAST RIOU TOU THUMIAMATOS

[1,12] KAI ETARAKHTH  ZAKHARIAS ID‘N KAI PHOBOS EPEPESEN EP AUTON

[1,13] EIPEN DE PROS AUTON O AGGELOS M  PHOBOU ZAKHARIA DIOTI EIS KOUSTH    DE SIS SOU KAI   GUN  SOU ELISABET GENN SEI UION SOI KAI KALESEIS TO ONOMA AUTOU I‘ANN N

[1,14] KAI ESTAI KHARA SOI KAI AGALLIASIS KAI POLLOI EPI T  a=GENESEI b=GENN SEI AUTOU KHAR SONTAI

[1,15] ESTAI GAR MEGAS EN‘PION am=[TOU] tk=TOU KURIOU KAI OINON KAI SIKERA OU M  PI  KAI PNEUMATOS AGIOU PL STH SETAI ETI EK KOILIAS M TROS AUTOU

[1,16] KAI POLLOUS T‘N UI‘N ISRA L EPISTREPSEI EPI KURION TON THEON AUT‘N

[1,17] KAI AUTOS PROELEUSETAI EN‘PION AUTOU EN PNEUMATI KAI DUNAMEI  LIOU EPISTREPSAI KARDIAS PATER‘N EPI TEKNA KAI APEITHEIS EN PHRON SEI DIKAI‘N ETOIMASAI KURI‘ LAON KATESKEUASMENON

[1,18] KAI EIPEN ZAKHARIAS PROS TON AGGELON KATA TI GN‘SOMAI TOUTO EG‘ GAR EIMI PRESBUT S KAI   GUN  MOU PROBEB KUIA EN TAIS  MERAIS AUT S

[1,19] KAI APOKRITHEIS O AGGELOS EIPEN AUT‘ EG‘ EIMI GABRI L O PAREST K‘S EN‘PION TOU THEOU KAI APESTAL N LAL SAI PROS SE KAI EUAGGELISASTHAI SOI TAUTA

[1,20] KAI IDOU ES  SI‘P‘N KAI M  DUNAMENOS LAL SAI AKHRI  S  MERAS GEN TAI TAUTA ANTH ‘N OUK EPISTEUSAS TOIS LOGOIS MOU OITINES PL R‘TH SONTAI EIS TON KAIRON AUT‘N

[1,21] KAI  N O LAOS PROSDOK‘N TON ZAKHARIAN KAI ETHAUMAZON EN T‘ KHRONIZEIN b=AUTON EN T‘ NA‘ a=AUTON

[1,22] EXELTH‘N DE OUK a=EDUNATO b= DUNATO LAL SAI AUTOIS KAI EPEGN‘SAN OTI OPTASIAN E‘RAKEN EN T‘ NA‘ KAI AUTOS  N DIANEU‘N AUTOIS KAI DIEMENEN K‘PHOS

[1,23] KAI EGENETO ‘S EPL STH SAN AI  MERAI T S LEITOURGIAS AUTOU AP LTHEN EIS TON OIKON AUTOU

[1,24] META DE TAUTAS TAS  MERAS SUNELABEN ELISABET   GUN  AUTOU KAI PERIEKRUBEN EAUT N M NAS PENTE LEGOUSA

[1,25] OTI OUT‘S MOI PEPOI KEN b=O KURIOS EN  MERAIS AIS EPEIDEN APHELEIN b=TO ONEIDOS MOU EN ANTHR‘POIS

[1,26] EN DE T‘ M NI T‘ EKT‘ APESTAL  O AGGELOS GABRI L a=APO b=UPO TOU THEOU EIS POLIN T S GALILAIAS   ONOMA ak=NAZARETH mt=NAZARET

[1,27] PROS PARTHENON a=EMN STEUMEN N b=MEMN STEUMEN N ANDRI ‘ ONOMA I‘S PH EX OIKOU am=DAUID tk=DABID KAI TO ONOMA T S PARTHENOU MARIAM

[1,28] KAI EISELTH‘N b=O b=AGGELOS PROS AUT N EIPEN KHAIRE KEKHARIT‘MEN  O KURIOS META SOU b=EULOG MEN  b=SU b=EN b=GUNAIXIN

[1,29]   DE b=IDOUSA b=DIETARAKHTH  EPI T‘ LOG‘ a=DIETARAKHTH  b=AUTOU KAI DIELOGIZETO POTAPOS EI  O ASPASMOS OUTOS

[1,30] KAI EIPEN O AGGELOS AUT  M  PHOBOU MARIAM EURES GAR KHARIN PARA T‘ THE‘

[1,31] KAI IDOU a=SULL MPS  b=SULL PS  EN GASTRI KAI TEX  UION KAI KALESEIS TO ONOMA AUTOU I SOUN

[1,32] OUTOS ESTAI MEGAS KAI UIOS UPSISTOU KL TH SETAI KAI D‘SEI AUT‘ KURIOS O THEOS TON THRONON am=DAUID tk=DABID TOU PATROS AUTOU

[1,33] KAI BASILEUSEI EPI TON OIKON IAK‘B EIS TOUS AI‘NAS KAI T S BASILEIAS AUTOU OUK ESTAI TELOS

[1,34] EIPEN DE MARIAM PROS TON AGGELON P‘S ESTAI TOUTO EPEI ANDRA OU GIN‘SK‘

[1,35] KAI APOKRITHEIS O AGGELOS EIPEN AUT  PNEUMA AGION EPELEUSETAI EPI SE KAI DUNAMIS UPSISTOU EPISKIASEI SOI DIO KAI TO GENN‘MENON k=EK k=SOU AGION KL TH SETAI UIOS THEOU

[1,36] KAI IDOU ELISABET   a=SUGGENIS b=SUGGEN S SOU KAI AUT  a=SUNEIL PHEN b=SUNEIL PHUIA UION EN am=G REI tk=G RA AUT S KAI OUTOS M N EKTOS ESTIN AUT  T  KALOUMEN  STEIRA

[1,37] OTI OUK ADUNAT SEI PARA a=TOU b=T‘ a=THEOU b=THE‘ PAN R MA

[1,38] EIPEN DE MARIAM IDOU   DOUL  KURIOU GENOITO MOI KATA TO R MA SOU KAI AP LTHEN AP AUT S O AGGELOS

[1,39] ANASTASA DE MARIAM EN TAIS  MERAIS TAUTAIS EPOREUTH  EIS T N OREIN N META SPOUD S EIS POLIN IOUDA

[1,40] KAI EIS LTHEN EIS TON OIKON ZAKHARIOU KAI  SPASATO T N ELISABET

[1,41] KAI EGENETO ‘S  KOUSEN b=  b=ELISABET TON ASPASMON T S MARIAS a=  a=ELISABET ESKIRT SEN TO BREPHOS EN T  KOILIA AUT S KAI EPL STH  PNEUMATOS AGIOU   ELISABET

[1,42] KAI ANEPH‘N SEN a=KRAUG  b=PH‘N  MEGAL  KAI EIPEN EULOG MEN  SU EN GUNAIXIN KAI EULOG MENOS O KARPOS T S KOILIAS SOU

[1,43] KAI POTHEN MOI TOUTO INA ELTH    M T R TOU KURIOU MOU PROS a=EME b=ME

[1,44] IDOU GAR ‘S EGENETO   PH‘N  TOU ASPASMOU SOU EIS TA ‘TA MOU ESKIRT SEN atk=EN atk=AGALLIASEI TO BREPHOS m=EN m=AGALLIASEI EN T  KOILIA MOU

[1,45] KAI MAKARIA   PISTEUSASA OTI ESTAI TELEI‘SIS TOIS LELAL MENOIS AUT  PARA KURIOU

[1,46] KAI EIPEN MARIAM MEGALUNEI   PSUKH  MOU TON KURION

[1,47] KAI  GALLIASEN TO PNEUMA MOU EPI T‘ THE‘ T‘ S‘T RI MOU

[1,48] OTI EPEBLEPSEN EPI T N TAPEIN‘SIN T S DOUL S AUTOU IDOU GAR APO TOU NUN MAKARIOUSIN ME PASAI AI GENEAI

[1,49] OTI EPOI SEN MOI a=MEGALA b=MEGALEIA O DUNATOS KAI AGION TO ONOMA AUTOU

[1,50] KAI TO ELEOS AUTOU EIS GENEAS a=KAI a=GENEAS b=GENE‘N TOIS PHOBOUMENOIS AUTON

[1,51] EPOI SEN KRATOS EN BRAKHIONI AUTOU DIESKORPISEN UPER PHANOUS DIANOIA KARDIAS AUT‘N

[1,52] KATHEILEN DUNASTAS APO THRON‘N KAI UPS‘SEN TAPEINOUS

[1,53] PEIN‘NTAS ENEPL SEN AGATH‘N KAI PLOUTOUNTAS EXAPESTEILEN KENOUS

[1,54] ANTELABETO ISRA L PAIDOS AUTOU MN STH NAI ELEOUS

[1,55] KATH‘S ELAL SEN PROS TOUS PATERAS  M‘N T‘ ABRAAM KAI T‘ SPERMATI AUTOU EIS TON AI‘NA

[1,56] EMEINEN DE MARIAM SUN AUT  a=‘S b=‘SEI M NAS TREIS KAI UPESTREPSEN EIS TON OIKON AUT S

[1,57] T  DE ELISABET EPL STH  O KHRONOS TOU TEKEIN AUT N KAI EGENN SEN UION

[1,58] KAI  KOUSAN OI PERIOIKOI KAI OI SUGGENEIS AUT S OTI EMEGALUNEN KURIOS TO ELEOS AUTOU MET AUT S KAI SUNEKHAIRON AUT 

[1,59] KAI EGENETO EN T  b=OGDO   MERA a=T  a=OGDO   LTHON PERITEMEIN TO PAIDION KAI EKALOUN AUTO EPI T‘ ONOMATI TOU PATROS AUTOU ZAKHARIAN

[1,60] KAI APOKRITHEISA   M T R AUTOU EIPEN OUKHI ALLA KL TH SETAI I‘ANN S

[1,61] KAI a=EIPAN b=EIPON PROS AUT N OTI OUDEIS ESTIN a=EK b=EN a=T S b=T  a=SUGGENEIAS b=SUGGENEIA SOU OS KALEITAI T‘ ONOMATI TOUT‘

[1,62] ENENEUON DE T‘ PATRI AUTOU TO TI AN THELOI KALEISTHAI a=AUTO b=AUTON

[1,63] KAI AIT SAS PINAKIDION EGRAPSEN LEG‘N I‘ANN S ESTIN b=TO ONOMA AUTOU KAI ETHAUMASAN PANTES

[1,64] ANE‘KHTH  DE TO STOMA AUTOU PARAKHR MA KAI   GL‘SSA AUTOU KAI ELALEI EULOG‘N TON THEON

[1,65] KAI EGENETO EPI PANTAS PHOBOS TOUS PERIOIKOUNTAS AUTOUS KAI EN OL  T  OREIN  T S IOUDAIAS DIELALEITO PANTA TA R MATA TAUTA

[1,66] KAI ETHENTO PANTES OI AKOUSANTES EN T  KARDIA AUT‘N LEGONTES TI ARA TO PAIDION TOUTO ESTAI KAI a=GAR KHEIR KURIOU  N MET AUTOU

[1,67] KAI ZAKHARIAS O PAT R AUTOU EPL STH  PNEUMATOS AGIOU KAI a=EPROPH TEUSEN b=PROEPH TEUSEN LEG‘N

[1,68] EULOG TOS KURIOS O THEOS TOU ISRA L OTI EPESKEPSATO KAI EPOI SEN LUTR‘SIN T‘ LA‘ AUTOU

[1,69] KAI  GEIREN KERAS S‘T RIAS  MIN EN b=T‘ OIK‘ am=DAUID tk=DABID b=TOU PAIDOS AUTOU

[1,70] KATH‘S ELAL SEN DIA STOMATOS T‘N AGI‘N b=T‘N AP AI‘NOS PROPH T‘N AUTOU

[1,71] S‘T RIAN EX EKHTHR‘N  M‘N KAI EK KHEIROS PANT‘N T‘N MISOUNT‘N  MAS

[1,72] POI SAI ELEOS META T‘N PATER‘N  M‘N KAI MN STH NAI DIATH K S AGIAS AUTOU

[1,73] ORKON ON ‘MOSEN PROS ABRAAM TON PATERA  M‘N TOU DOUNAI  MIN

[1,74] APHOB‘S EK KHEIROS b=T‘N EKHTHR‘N b= M‘N RUSTHENTAS LATREUEIN AUT‘

[1,75] EN OSIOT TI KAI DIKAIOSUN  EN‘PION AUTOU a=PASAIS a=TAIS a= MERAIS b=PASAS b=TAS b= MERAS b=T S b=Z‘ S  M‘N

[1,76] KAI SU a=DE PAIDION PROPH T S UPSISTOU KL TH S  PROPOREUS  GAR a=EN‘PION b=PRO b=PROS‘POU KURIOU ETOIMASAI ODOUS AUTOU

[1,77] TOU DOUNAI GN‘SIN S‘T RIAS T‘ LA‘ AUTOU EN APHESEI AMARTI‘N AUT‘N

[1,78] DIA SPLAGKHNA ELEOUS THEOU  M‘N EN OIS a=EPISKEPSETAI b=EPESKEPSATO  MAS ANATOL  EX UPSOUS

[1,79] EPIPHANAI TOIS EN SKOTEI KAI SKIA THANATOU KATH MENOIS TOU KATEUTHUNAI TOUS PODAS  M‘N EIS ODON EIR N S

[1,80] TO DE PAIDION  UXANEN KAI EKRATAIOUTO PNEUMATI KAI  N EN TAIS ER MOIS E‘S  MERAS ANADEIXE‘S AUTOU PROS TON ISRA L

[2,1] EGENETO DE EN TAIS  MERAIS EKEINAIS EX LTHEN DOGMA PARA KAISAROS AUGOUSTOU APOGRAPHESTHAI PASAN T N OIKOUMEN N

[2,2] AUT  b=  APOGRAPH  PR‘T  EGENETO  GEMONEUONTOS T S SURIAS KUR NIOU

[2,3] KAI EPOREUONTO PANTES APOGRAPHESTHAI EKASTOS EIS T N a=EAUTOU b=IDIAN POLIN

[2,4] ANEB  DE KAI I‘S PH APO T S GALILAIAS EK POLE‘S ak=NAZARETH mt=NAZARET EIS T N IOUDAIAN EIS POLIN am=DAUID tk=DABID  TIS KALEITAI B THLEEM DIA TO EINAI AUTON EX OIKOU KAI PATRIAS am=DAUID tk=DABID

[2,5] APOGRAPSASTHAI SUN MARIAM T  a=EMN STEUMEN  b=MEMN STEUMEN  AUT‘ b=GUNAIKI OUS  EGKU‘

[2,6] EGENETO DE EN T‘ EINAI AUTOUS EKEI EPL STH SAN AI  MERAI TOU TEKEIN AUT N

[2,7] KAI ETEKEN TON UION AUT S TON PR‘TOTOKON KAI ESPARGAN‘SEN AUTON KAI ANEKLINEN AUTON EN b=T  PHATN  DIOTI OUK  N AUTOIS TOPOS EN T‘ KATALUMATI

[2,8] KAI POIMENES  SAN EN T  KH‘RA T  AUT  AGRAULOUNTES KAI PHULASSONTES PHULAKAS T S NUKTOS EPI T N POIMN N AUT‘N

[2,9] KAI b=IDOU AGGELOS KURIOU EPEST  AUTOIS KAI DOXA KURIOU PERIELAMPSEN AUTOUS KAI EPHOB TH SAN PHOBON MEGAN

[2,10] KAI EIPEN AUTOIS O AGGELOS M  PHOBEISTHE IDOU GAR EUAGGELIZOMAI UMIN KHARAN MEGAL N  TIS ESTAI PANTI T‘ LA‘

[2,11] OTI ETEKHTH  UMIN S MERON S‘T R OS ESTIN KHRISTOS KURIOS EN POLEI am=DAUID tk=DABID

[2,12] KAI TOUTO UMIN TO S MEION EUR SETE BREPHOS ESPARGAN‘MENON a=KAI KEIMENON EN tk=T  PHATN 

[2,13] KAI EXAIPHN S EGENETO SUN T‘ AGGEL‘ PL THOS STRATIAS OURANIOU AINOUNT‘N TON THEON KAI LEGONT‘N

[2,14] DOXA EN UPSISTOIS THE‘ KAI EPI G S EIR N  EN ANTHR‘POIS a=EUDOKIAS b=EUDOKIA

[2,15] KAI EGENETO ‘S AP LTHON AP AUT‘N EIS TON OURANON OI AGGELOI b=KAI b=OI b=ANTHR‘POI OI POIMENES a=ELALOUN b=EIPON PROS ALL LOUS DIELTH‘MEN D  E‘S B THLEEM KAI ID‘MEN TO R MA TOUTO TO GEGONOS O O KURIOS EGN‘RISEN  MIN

[2,16] KAI a= LTHAN b= LTHON SPEUSANTES KAI ANEURON T N TE MARIAM KAI TON I‘S PH KAI TO BREPHOS KEIMENON EN T  PHATN 

[2,17] IDONTES DE a=EGN‘RISAN b=DIEGN‘RISAN PERI TOU R MATOS TOU LAL THENTOS AUTOIS PERI TOU PAIDIOU TOUTOU

[2,18] KAI PANTES OI AKOUSANTES ETHAUMASAN PERI T‘N LAL THENT‘N UPO T‘N POIMEN‘N PROS AUTOUS

[2,19]   DE MARIAM PANTA SUNET REI TA R MATA TAUTA SUMBALLOUSA EN T  KARDIA AUT S

[2,20] KAI am=UPESTREPSAN tk=EPESTREPSAN OI POIMENES DOXAZONTES KAI AINOUNTES TON THEON EPI PASIN OIS  KOUSAN KAI EIDON KATH‘S ELAL TH  PROS AUTOUS

[2,21] KAI OTE EPL STH SAN  MERAI OKT‘ TOU PERITEMEIN am=AUTON tk=TO tk=PAIDION KAI EKL TH  TO ONOMA AUTOU I SOUS TO KL THEN UPO TOU AGGELOU PRO TOU a=SULL MPHTH NAI b=SULL PHTH NAI AUTON EN T  KOILIA

[2,22] KAI OTE EPL STH SAN AI  MERAI TOU KATHARISMOU k=AUT S amt=AUT‘N KATA TON NOMON a=M‘USE‘S b=M‘SE‘S AN GAGON AUTON EIS IEROSOLUMA PARAST SAI T‘ KURI‘

[2,23] KATH‘S GEGRAPTAI EN NOM‘ KURIOU OTI PAN ARSEN DIANOIGON M TRAN AGION T‘ KURI‘ KL TH SETAI

[2,24] KAI TOU DOUNAI THUSIAN KATA TO EIR MENON EN a=T‘ NOM‘ KURIOU ZEUGOS TRUGON‘N   DUO a=NOSSOUS b=NEOSSOUS PERISTER‘N

[2,25] KAI IDOU b= N ANTHR‘POS a= N EN IEROUSAL M ‘ ONOMA k=SIME‘N amt=SUME‘N KAI O ANTHR‘POS OUTOS DIKAIOS KAI EULAB S PROSDEKHOMENOS PARAKL SIN TOU ISRA L KAI PNEUMA tk=AGION  N am=AGION EP AUTON

[2,26] KAI  N AUT‘ KEKHR MATISMENON UPO TOU PNEUMATOS TOU AGIOU M  IDEIN THANATON PRIN a=[ ] a=AN b=  ID  TON KHRISTON KURIOU

[2,27] KAI  LTHEN EN T‘ PNEUMATI EIS TO IERON KAI EN T‘ EISAGAGEIN TOUS GONEIS TO PAIDION I SOUN TOU POI SAI AUTOUS KATA TO EITHISMENON TOU NOMOU PERI AUTOU

[2,28] KAI AUTOS EDEXATO AUTO EIS TAS AGKALAS b=AUTOU KAI EULOG SEN TON THEON KAI EIPEN

[2,29] NUN APOLUEIS TON DOULON SOU DESPOTA KATA TO R MA SOU EN EIR N 

[2,30] OTI EIDON OI OPHTHALMOI MOU TO S‘T RION SOU

[2,31] O  TOIMASAS KATA PROS‘PON PANT‘N T‘N LA‘N

[2,32] PH‘S EIS APOKALUPSIN ETHN‘N KAI DOXAN LAOU SOU ISRA L

[2,33] KAI  N a=O a=PAT R a=AUTOU b=I‘S PH KAI   M T R b=AUTOU THAUMAZONTES EPI TOIS LALOUMENOIS PERI AUTOU

[2,34] KAI EULOG SEN AUTOUS k=SIME‘N amt=SUME‘N KAI EIPEN PROS MARIAM T N M TERA AUTOU IDOU OUTOS KEITAI EIS PT‘SIN KAI ANASTASIN POLL‘N EN T‘ ISRA L KAI EIS S MEION ANTILEGOMENON

[2,35] KAI SOU a=[DE] b=DE AUT S T N PSUKH N DIELEUSETAI ROMPHAIA OP‘S AN APOKALUPHTH‘SIN EK POLL‘N KARDI‘N DIALOGISMOI

[2,36] KAI  N ANNA PROPH TIS THUGAT R PHANOU L EK PHUL S AS R AUT  PROBEB KUIA EN  MERAIS POLLAIS Z SASA b=ET  META ANDROS a=ET  EPTA APO T S PARTHENIAS AUT S

[2,37] KAI AUT  KH RA a=E‘S b=‘S ET‘N am=OGDO KONTA am=TESSAR‘N tk=OGDO KONTATESSAR‘N   OUK APHISTATO b=APO TOU IEROU N STEIAIS KAI DE SESIN LATREUOUSA NUKTA KAI  MERAN

[2,38] KAI AUT  b=AUT  T  ‘RA EPISTASA ANTH‘MOLOGEITO T‘ a=THE‘ b=KURI‘ KAI ELALEI PERI AUTOU PASIN TOIS PROSDEKHOMENOIS LUTR‘SIN b=EN IEROUSAL M

[2,39] KAI ‘S ETELESAN a=PANTA b=APANTA TA KATA TON NOMON KURIOU a=EPESTREPSAN b=UPESTREPSAN EIS T N GALILAIAN EIS b=T N POLIN am=EAUT‘N tk=AUT‘N ak=NAZARETH mt=NAZARET

[2,40] TO DE PAIDION  UXANEN KAI EKRATAIOUTO b=PNEUMATI PL ROUMENON a=SOPHIA b=SOPHIAS KAI KHARIS THEOU  N EP AUTO

[2,41] KAI EPOREUONTO OI GONEIS AUTOU KAT ETOS EIS IEROUSAL M T  EORT  TOU PASKHA

[2,42] KAI OTE EGENETO ET‘N D‘DEKA a=ANABAINONT‘N b=ANABANT‘N AUT‘N b=EIS b=IEROSOLUMA KATA TO ETHOS T S EORT S

[2,43] KAI TELEI‘SANT‘N TAS  MERAS EN T‘ UPOSTREPHEIN AUTOUS UPEMEINEN I SOUS O PAIS EN IEROUSAL M KAI OUK a=EGN‘SAN a=OI a=GONEIS b=EGN‘ b=I‘S PH b=KAI b=  b=M T R AUTOU

[2,44] NOMISANTES DE AUTON a=EINAI EN T  SUNODIA b=EINAI  LTHON  MERAS ODON KAI ANEZ TOUN AUTON EN TOIS a=SUGGENEUSIN b=SUGGENESIN KAI b=EN TOIS GN‘STOIS

[2,45] KAI M  EURONTES b=AUTON UPESTREPSAN EIS IEROUSAL M a=ANAZ TOUNTES b=Z TOUNTES AUTON

[2,46] KAI EGENETO a=META b=METH  MERAS TREIS EURON AUTON EN T‘ IER‘ KATHEZOMENON EN MES‘ T‘N DIDASKAL‘N KAI AKOUONTA AUT‘N KAI EPER‘T‘NTA AUTOUS

[2,47] EXISTANTO DE PANTES OI AKOUONTES AUTOU EPI T  SUNESEI KAI TAIS APOKRISESIN AUTOU

[2,48] KAI IDONTES AUTON EXEPLAG SAN KAI a=EIPEN PROS AUTON   M T R AUTOU b=EIPEN TEKNON TI EPOI SAS  MIN OUT‘S IDOU O PAT R SOU KAG‘ ODUN‘MENOI EZ TOUMEN SE

[2,49] KAI EIPEN PROS AUTOUS TI OTI EZ TEITE ME OUK  DEITE OTI EN TOIS TOU PATROS MOU DEI EINAI ME

[2,50] KAI AUTOI OU SUN KAN TO R MA O ELAL SEN AUTOIS

[2,51] KAI KATEB  MET AUT‘N KAI  LTHEN EIS ak=NAZARETH mt=NAZARET KAI  N UPOTASSOMENOS AUTOIS KAI   M T R AUTOU DIET REI PANTA TA R MATA b=TAUTA EN T  KARDIA AUT S

[2,52] KAI I SOUS PROEKOPTEN a=[EN a=T ] SOPHIA KAI  LIKIA KAI KHARITI PARA THE‘ KAI ANTHR‘POIS

[3,1] EN ETEI DE PENTEKAIDEKAT‘ T S  GEMONIAS TIBERIOU KAISAROS  GEMONEUONTOS PONTIOU PILATOU T S IOUDAIAS KAI a=TETRAARKHOUNTOS b=TETRARKHOUNTOS T S GALILAIAS  R‘DOU PHILIPPOU DE TOU ADELPHOU AUTOU a=TETRAARKHOUNTOS b=TETRARKHOUNTOS T S ITOURAIAS KAI TRAKH‘NITIDOS KH‘RAS KAI LUSANIOU T S ABIL N S a=TETRAARKHOUNTOS b=TETRARKHOUNTOS

[3,2] am=EPI tk=EP am=ARKHIERE‘S tk=ARKHIERE‘N ANNA KAI KAIAPHA EGENETO R MA THEOU EPI I‘ANN N TON tk=TOU ZAKHARIOU UION EN T  ER M‘

[3,3] KAI  LTHEN EIS PASAN a=[T N] b=T N PERIKH‘RON TOU IORDANOU K RUSS‘N BAPTISMA METANOIAS EIS APHESIN AMARTI‘N

[3,4] ‘S GEGRAPTAI EN BIBL‘ LOG‘N  SAIOU TOU PROPH TOU b=LEGONTOS PH‘N  BO‘NTOS EN T  ER M‘ ETOIMASATE T N ODON KURIOU EUTHEIAS POIEITE TAS TRIBOUS AUTOU

[3,5] PASA PHARAGX PL R‘TH SETAI KAI PAN OROS KAI BOUNOS TAPEIN‘TH SETAI KAI ESTAI TA SKOLIA EIS EUTHEIAN KAI AI TRAKHEIAI EIS ODOUS LEIAS

[3,6] KAI OPSETAI PASA SARX TO S‘T RION TOU THEOU

[3,7] ELEGEN OUN TOIS EKPOREUOMENOIS OKHLOIS BAPTISTH NAI UP AUTOU GENN MATA EKHIDN‘N TIS UPEDEIXEN UMIN PHUGEIN APO T S MELLOUS S ORG S

[3,8] POI SATE OUN KARPOUS AXIOUS T S METANOIAS KAI M  ARX STHE LEGEIN EN EAUTOIS PATERA EKHOMEN TON ABRAAM LEG‘ GAR UMIN OTI DUNATAI O THEOS EK T‘N LITH‘N TOUT‘N EGEIRAI TEKNA T‘ ABRAAM

[3,9]  D  DE KAI   AXIN  PROS T N RIZAN T‘N DENDR‘N KEITAI PAN OUN DENDRON M  POIOUN KARPON KALON EKKOPTETAI KAI EIS PUR BALLETAI

[3,10] KAI EP R‘T‘N AUTON OI OKHLOI LEGONTES TI OUN a=POI S‘MEN b=POI SOMEN

[3,11] APOKRITHEIS DE a=ELEGEN b=LEGEI AUTOIS O EKH‘N DUO KHIT‘NAS METADOT‘ T‘ M  EKHONTI KAI O EKH‘N BR‘MATA OMOI‘S POIEIT‘

[3,12]  LTHON DE KAI TEL‘NAI BAPTISTH NAI KAI a=EIPAN b=EIPON PROS AUTON DIDASKALE TI a=POI S‘MEN b=POI SOMEN

[3,13] O DE EIPEN PROS AUTOUS M DEN PLEON PARA TO DIATETAGMENON UMIN PRASSETE

[3,14] EP R‘T‘N DE AUTON KAI STRATEUOMENOI LEGONTES a=TI a=POI S‘MEN KAI  MEIS b=TI b=POI SOMEN KAI EIPEN a=AUTOIS b=PROS b=AUTOUS M DENA DIASEIS TE M DE SUKOPHANT S TE KAI ARKEISTHE TOIS OPS‘NIOIS UM‘N

[3,15] PROSDOK‘NTOS DE TOU LAOU KAI DIALOGIZOMEN‘N PANT‘N EN TAIS KARDIAIS AUT‘N PERI TOU I‘ANNOU M POTE AUTOS EI  O KHRISTOS

[3,16] APEKRINATO a=LEG‘N a=PASIN O I‘ANN S b=APASIN b=LEG‘N EG‘ MEN UDATI BAPTIZ‘ UMAS ERKHETAI DE O ISKHUROTEROS MOU OU OUK EIMI IKANOS LUSAI TON IMANTA T‘N UPOD MAT‘N AUTOU AUTOS UMAS BAPTISEI EN PNEUMATI AGI‘ KAI PURI

[3,17] OU TO PTUON EN T  KHEIRI AUTOU a=DIAKATHARAI b=KAI b=DIAKATHARIEI T N AL‘NA AUTOU KAI a=SUNAGAGEIN b=SUNAXEI TON SITON EIS T N APOTH K N AUTOU TO DE AKHURON KATAKAUSEI PURI ASBEST‘

[3,18] POLLA MEN OUN KAI ETERA PARAKAL‘N EU GGELIZETO TON LAON

[3,19] O DE  R‘D S O a=TETRAARKH S b=TETRARKH S ELEGKHOMENOS UP AUTOU PERI  R‘DIADOS T S GUNAIKOS tk=PHILIPPOU TOU ADELPHOU AUTOU KAI PERI PANT‘N ‘N EPOI SEN PON R‘N O  R‘D S

[3,20] PROSETH KEN KAI TOUTO EPI PASIN a=[KAI] b=KAI KATEKLEISEN TON I‘ANN N EN b=T  PHULAK 

[3,21] EGENETO DE EN T‘ BAPTISTH NAI APANTA TON LAON KAI I SOU BAPTISTHENTOS KAI PROSEUKHOMENOU ANE‘KHTH NAI TON OURANON

[3,22] KAI KATAB NAI TO PNEUMA TO AGION S‘MATIK‘ EIDEI a=‘S b=‘SEI PERISTERAN EP AUTON KAI PH‘N N EX OURANOU GENESTHAI b=LEGOUSAN SU EI O UIOS MOU O AGAP TOS EN SOI am=EUDOK SA tk= UDOK SA // UIOS MOU EI SU EG‘ S MERON GEGENN KA SE //

[3,23] KAI AUTOS  N b=O I SOUS a=ARKHOMENOS ‘SEI ET‘N TRIAKONTA b=ARKHOMENOS ‘N a=UIOS ‘S ENOMIZETO b=UIOS I‘S PH TOU  LI

[3,24] TOU a=MATHTHAT b=MATTHAT TOU LEUI TOU MELKHI TOU a=IANNAI b=IANNA TOU I‘S PH

[3,25] TOU MATTATHIOU TOU AM‘S TOU NAOUM TOU ESLI TOU NAGGAI

[3,26] TOU MAATH TOU MATTATHIOU TOU a=SEMEIN b=SEMEI TOU a=I‘S KH b=I‘S PH TOU a=I‘DA b=IOUDA

[3,27] TOU am=I‘ANAN tk=I‘ANNA TOU R SA TOU ZOROBABEL TOU SALATHI L TOU N RI

[3,28] TOU MELKHI TOU ADDI TOU K‘SAM TOU a=ELMADAM b=ELM‘DAM TOU  R

[3,29] TOU a=I SOU b=I‘S  TOU ELIEZER TOU a=I‘RIM b=I‘REIM TOU a=MATHTHAT b=MATTHAT TOU LEUI

[3,30] TOU k=SIME‘N amt=SUME‘N TOU IOUDA TOU I‘S PH TOU a=I‘NAM b=I‘NAN TOU a=ELIAKIM b=ELIAKEIM

[3,31] TOU MELEA TOU a=MENNA k=MENAM mt=MAINAN TOU MATTATHA TOU a=NATHAM b=NATHAN TOU am=DAUID tk=DABID

[3,32] TOU IESSAI TOU a=I‘B D b=‘B D TOU a=BOOS b=BOOZ TOU a=SALA b=SALM‘N TOU NAASS‘N

[3,33] TOU AMINADAB TOU a=ADMIN a=TOU a=ARNI b=ARAM TOU ESR‘M TOU PHARES TOU IOUDA

[3,34] TOU IAK‘B TOU ISAAK TOU ABRAAM TOU THARA TOU NAKH‘R

[3,35] TOU am=SEROUKH tk=SAROUKH TOU RAGAU TOU m=PHALEG atk=PHALEK TOU EBER TOU SALA

[3,36] TOU a=KAINAM b=KAINAN TOU ARPHAXAD TOU S M TOU N‘E TOU LAMEKH

[3,37] TOU MATHOUSALA TOU EN‘KH TOU a=IARET b=IARED TOU MALELE L TOU a=KAINAM b=KAINAN

[3,38] TOU EN‘S TOU S TH TOU ADAM TOU THEOU

[4,1] I SOUS DE a=PL R S PNEUMATOS AGIOU b=PL R S UPESTREPSEN APO TOU IORDANOU KAI  GETO EN T‘ PNEUMATI a=EN b=EIS a=T  b=T N a=ER M‘ b=ER MON

[4,2]  MERAS a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA PEIRAZOMENOS UPO TOU DIABOLOU KAI OUK EPHAGEN OUDEN EN TAIS  MERAIS EKEINAIS KAI SUNTELESTHEIS‘N AUT‘N b=USTERON EPEINASEN

[4,3] b=KAI EIPEN a=DE AUT‘ O DIABOLOS EI UIOS EI TOU THEOU EIPE T‘ LITH‘ TOUT‘ INA GEN TAI ARTOS

[4,4] KAI APEKRITH  b=I SOUS PROS AUTON a=O a=I SOUS b=LEG‘N GEGRAPTAI OTI OUK EP ART‘ MON‘ Z SETAI m=[O] atk=O ANTHR‘POS b=ALL b=EPI b=PANTI b=R MATI b=THEOU

[4,5] KAI ANAGAG‘N AUTON b=O b=DIABOLOS b=EIS b=OROS b=UPS LON EDEIXEN AUT‘ PASAS TAS BASILEIAS T S OIKOUMEN S EN STIGM  KHRONOU

[4,6] KAI EIPEN AUT‘ O DIABOLOS SOI D‘S‘ T N EXOUSIAN TAUT N APASAN KAI T N DOXAN AUT‘N OTI EMOI PARADEDOTAI KAI ‘ EAN THEL‘ DID‘MI AUT N

[4,7] SU OUN EAN PROSKUN S S EN‘PION am=EMOU tk=MOU ESTAI SOU am=PASA tk=PANTA

[4,8] KAI APOKRITHEIS b=AUT‘ b=EIPEN O I SOUS a=EIPEN a=AUT‘ b=UPAGE b=OPIS‘ b=MOU b=SATANA GEGRAPTAI tk=GAR b=PROSKUN SEIS KURION TON THEON SOU a=PROSKUN SEIS KAI AUT‘ MON‘ LATREUSEIS

[4,9] b=KAI  GAGEN a=DE AUTON EIS IEROUSAL M KAI EST SEN b=AUTON EPI TO PTERUGION TOU IEROU KAI EIPEN AUT‘ EI tk=O UIOS EI TOU THEOU BALE SEAUTON ENTEUTHEN KAT‘

[4,10] GEGRAPTAI GAR OTI TOIS AGGELOIS AUTOU ENTELEITAI PERI SOU TOU DIAPHULAXAI SE

[4,11] KAI atk=OTI EPI KHEIR‘N AROUSIN SE M POTE PROSKOPS S PROS LITHON TON PODA SOU

[4,12] KAI APOKRITHEIS EIPEN AUT‘ O I SOUS OTI EIR TAI OUK EKPEIRASEIS KURION TON THEON SOU

[4,13] KAI SUNTELESAS PANTA PEIRASMON O DIABOLOS APEST  AP AUTOU AKHRI KAIROU

[4,14] KAI UPESTREPSEN O I SOUS EN T  DUNAMEI TOU PNEUMATOS EIS T N GALILAIAN KAI PH M  EX LTHEN KATH OL S T S PERIKH‘ROU PERI AUTOU

[4,15] KAI AUTOS EDIDASKEN EN TAIS SUNAG‘GAIS AUT‘N DOXAZOMENOS UPO PANT‘N

[4,16] KAI  LTHEN EIS b=T N a=NAZARA k=NAZARETH mt=NAZARET OU  N TETHRAMMENOS KAI EIS LTHEN KATA TO EI‘THOS AUT‘ EN T   MERA T‘N SABBAT‘N EIS T N SUNAG‘G N KAI ANEST  ANAGN‘NAI

[4,17] KAI EPEDOTH  AUT‘ BIBLION b= SAIOU TOU PROPH TOU a= SAIOU KAI ANAPTUXAS TO BIBLION EUREN TON TOPON OU  N GEGRAMMENON

[4,18] PNEUMA KURIOU EP EME OU am=EINEKEN tk=ENEKEN EKHRISEN ME am=EUAGGELISASTHAI tk=EUAGGELIZESTHAI PT‘KHOIS APESTALKEN ME b=IASASTHAI b=TOUS b=SUNTETRIMMENOUS b=T N b=KARDIAN K RUXAI AIKHMAL‘TOIS APHESIN KAI TUPHLOIS ANABLEPSIN APOSTEILAI TETHRAUSMENOUS EN APHESEI

[4,19] K RUXAI ENIAUTON KURIOU DEKTON

[4,20] KAI PTUXAS TO BIBLION APODOUS T‘ UP RET  EKATHISEN KAI PANT‘N a=OI a=OPHTHALMOI EN T  SUNAG‘G  b=OI b=OPHTHALMOI  SAN ATENIZONTES AUT‘

[4,21]  RXATO DE LEGEIN PROS AUTOUS OTI S MERON PEPL R‘TAI   GRAPH  AUT  EN TOIS ‘SIN UM‘N

[4,22] KAI PANTES EMARTUROUN AUT‘ KAI ETHAUMAZON EPI TOIS LOGOIS T S KHARITOS TOIS EKPOREUOMENOIS EK TOU STOMATOS AUTOU KAI ELEGON a=OUKHI b=OUKH b=OUTOS b=ESTIN b=O UIOS a=ESTIN I‘S PH a=OUTOS

[4,23] KAI EIPEN PROS AUTOUS PANT‘S EREITE MOI T N PARABOL N TAUT N IATRE THERAPEUSON SEAUTON OSA  KOUSAMEN GENOMENA a=EIS b=EN a=T N b=T  a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM POI SON KAI ‘DE EN T  PATRIDI SOU

[4,24] EIPEN DE AM N LEG‘ UMIN OTI OUDEIS PROPH T S DEKTOS ESTIN EN T  PATRIDI AUTOU

[4,25] EP AL THEIAS DE LEG‘ UMIN POLLAI KH RAI  SAN EN TAIS  MERAIS  LIOU EN T‘ ISRA L OTE EKLEISTH  O OURANOS EPI ET  TRIA KAI M NAS EX ‘S EGENETO LIMOS MEGAS EPI PASAN T N G N

[4,26] KAI PROS OUDEMIAN AUT‘N EPEMPHTH   LIAS EI M  EIS SAREPTA T S a=SID‘NIAS b=SID‘NOS PROS GUNAIKA KH RAN

[4,27] KAI POLLOI LEPROI  SAN b=EPI b=ELISSAIOU b=TOU b=PROPH TOU EN T‘ ISRA L a=EPI a=ELISAIOU a=TOU a=PROPH TOU KAI OUDEIS AUT‘N EKATHARISTH  EI M  a=NAIMAN b=NEEMAN O SUROS

[4,28] KAI EPL STH SAN PANTES THUMOU EN T  SUNAG‘G  AKOUONTES TAUTA

[4,29] KAI ANASTANTES EXEBALON AUTON EX‘ T S POLE‘S KAI  GAGON AUTON E‘S tk=T S OPHRUOS TOU OROUS EPH OU   POLIS b=AUT‘N ‘KODOM TO a=AUT‘N b=EIS a=‘STE b=TO KATAKR MNISAI AUTON

[4,30] AUTOS DE DIELTH‘N DIA MESOU AUT‘N EPOREUETO

[4,31] KAI KAT LTHEN EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM POLIN T S GALILAIAS KAI  N DIDASK‘N AUTOUS EN TOIS SABBASIN

[4,32] KAI EXEPL SSONTO EPI T  DIDAKH  AUTOU OTI EN EXOUSIA  N O LOGOS AUTOU

[4,33] KAI EN T  SUNAG‘G   N ANTHR‘POS EKH‘N PNEUMA DAIMONIOU AKATHARTOU KAI ANEKRAXEN PH‘N  MEGAL 

[4,34] b=LEG‘N EA TI  MIN KAI SOI I SOU NAZAR NE  LTHES APOLESAI  MAS OIDA SE TIS EI O AGIOS TOU THEOU

[4,35] KAI EPETIM SEN AUT‘ O I SOUS LEG‘N PHIM‘TH TI KAI EXELTHE a=AP b=EX AUTOU KAI RIPSAN AUTON TO DAIMONION EIS atk=TO MESON EX LTHEN AP AUTOU M DEN BLAPSAN AUTON

[4,36] KAI EGENETO THAMBOS EPI PANTAS KAI SUNELALOUN PROS ALL LOUS LEGONTES TIS O LOGOS OUTOS OTI EN EXOUSIA KAI DUNAMEI EPITASSEI TOIS AKATHARTOIS PNEUMASIN KAI EXERKHONTAI

[4,37] KAI EXEPOREUETO  KHOS PERI AUTOU EIS PANTA TOPON T S PERIKH‘ROU

[4,38] ANASTAS DE a=APO b=EK T S SUNAG‘G S EIS LTHEN EIS T N OIKIAN SIM‘NOS tk=  PENTHERA DE TOU SIM‘NOS  N SUNEKHOMEN  PURET‘ MEGAL‘ KAI  R‘T SAN AUTON PERI AUT S

[4,39] KAI EPISTAS EPAN‘ AUT S EPETIM SEN T‘ PURET‘ KAI APH KEN AUT N PARAKHR MA DE ANASTASA DI KONEI AUTOIS

[4,40] DUNONTOS DE TOU  LIOU a=APANTES b=PANTES OSOI EIKHON ASTHENOUNTAS NOSOIS POIKILAIS  GAGON AUTOUS PROS AUTON O DE ENI EKAST‘ AUT‘N TAS KHEIRAS a=EPITITHEIS b=EPITHEIS a=ETHERAPEUEN b=ETHERAPEUSEN AUTOUS

[4,41] EX RKHETO DE KAI DAIMONIA APO POLL‘N a=<KRAUGAZONTA> b=KRAZONTA KAI LEGONTA OTI SU EI O b=KHRISTOS b=O UIOS TOU THEOU KAI EPITIM‘N OUK EIA AUTA LALEIN OTI  DEISAN TON KHRISTON AUTON EINAI

[4,42] GENOMEN S DE  MERAS EXELTH‘N EPOREUTH  EIS ER MON TOPON KAI OI OKHLOI am=EPEZ TOUN tk=EZ TOUN AUTON KAI  LTHON E‘S AUTOU KAI KATEIKHON AUTON TOU M  POREUESTHAI AP AUT‘N

[4,43] O DE EIPEN PROS AUTOUS OTI KAI TAIS ETERAIS POLESIN EUAGGELISASTHAI ME DEI T N BASILEIAN TOU THEOU OTI a=EPI b=EIS TOUTO a=APESTAL N b=APESTALMAI

[4,44] KAI  N K RUSS‘N a=EIS b=EN a=TAS b=TAIS a=SUNAG‘GAS b=SUNAG‘GAIS T S a=IOUDAIAS b=GALILAIAS

[5,1] EGENETO DE EN T‘ TON OKHLON EPIKEISTHAI AUT‘ a=KAI b=TOU AKOUEIN TON LOGON TOU THEOU KAI AUTOS  N EST‘S PARA T N LIMN N GENN SARET

[5,2] KAI EIDEN DUO PLOIA EST‘TA PARA T N LIMN N OI DE ALIEIS b=APOBANTES AP AUT‘N a=APOBANTES a=EPLUNON b=APEPLUNAN TA DIKTUA

[5,3] EMBAS DE EIS EN T‘N PLOI‘N O  N b=TOU SIM‘NOS  R‘T SEN AUTON APO T S G S EPANAGAGEIN OLIGON b=KAI KATHISAS a=DE b=EDIDASKEN EK TOU PLOIOU a=EDIDASKEN TOUS OKHLOUS

[5,4] ‘S DE EPAUSATO LAL‘N EIPEN PROS TON SIM‘NA EPANAGAGE EIS TO BATHOS KAI KHALASATE TA DIKTUA UM‘N EIS AGRAN

[5,5] KAI APOKRITHEIS b=O SIM‘N EIPEN b=AUT‘ EPISTATA DI OL S b=T S NUKTOS KOPIASANTES OUDEN ELABOMEN EPI DE T‘ R MATI SOU KHALAS‘ a=TA b=TO a=DIKTUA b=DIKTUON

[5,6] KAI TOUTO POI SANTES SUNEKLEISAN tk=IKHTHU‘N PL THOS am=IKHTHU‘N POLU a=DIERR SSETO b=DIERR GNUTO DE a=TA b=TO a=DIKTUA b=DIKTUON AUT‘N

[5,7] KAI KATENEUSAN TOIS METOKHOIS b=TOIS EN T‘ ETER‘ PLOI‘ TOU ELTHONTAS SULLABESTHAI AUTOIS KAI  LTHON KAI EPL SAN AMPHOTERA TA PLOIA ‘STE BUTHIZESTHAI AUTA

[5,8] ID‘N DE SIM‘N PETROS PROSEPESEN TOIS GONASIN tk=TOU I SOU LEG‘N EXELTHE AP EMOU OTI AN R AMART‘LOS EIMI KURIE

[5,9] THAMBOS GAR PERIESKHEN AUTON KAI PANTAS TOUS SUN AUT‘ EPI T  AGRA T‘N IKHTHU‘N a=‘N b=  SUNELABON

[5,10] OMOI‘S DE KAI IAK‘BON KAI I‘ANN N UIOUS ZEBEDAIOU OI  SAN KOIN‘NOI T‘ SIM‘NI KAI EIPEN PROS TON SIM‘NA O I SOUS M  PHOBOU APO TOU NUN ANTHR‘POUS ES  Z‘GR‘N

[5,11] KAI KATAGAGONTES TA PLOIA EPI T N G N APHENTES a=PANTA b=APANTA  KOLOUTH SAN AUT‘

[5,12] KAI EGENETO EN T‘ EINAI AUTON EN MIA T‘N POLE‘N KAI IDOU AN R PL R S LEPRAS b=KAI ID‘N a=DE TON I SOUN PES‘N EPI PROS‘PON EDE TH  AUTOU LEG‘N KURIE EAN THEL S DUNASAI ME KATHARISAI

[5,13] KAI EKTEINAS T N KHEIRA  PSATO AUTOU a=LEG‘N b=EIP‘N THEL‘ KATHARISTH TI KAI EUTHE‘S   LEPRA AP LTHEN AP AUTOU

[5,14] KAI AUTOS PAR GGEILEN AUT‘ M DENI EIPEIN ALLA APELTH‘N DEIXON SEAUTON T‘ IEREI KAI PROSENEGKE PERI TOU KATHARISMOU SOU KATH‘S PROSETAXEN a=M‘US S b=M‘S S EIS MARTURION AUTOIS

[5,15] DI RKHETO DE MALLON O LOGOS PERI AUTOU KAI SUN RKHONTO OKHLOI POLLOI AKOUEIN KAI THERAPEUESTHAI b=UP b=AUTOU APO T‘N ASTHENEI‘N AUT‘N

[5,16] AUTOS DE  N UPOKH‘R‘N EN TAIS ER MOIS KAI PROSEUKHOMENOS

[5,17] KAI EGENETO EN MIA T‘N  MER‘N KAI AUTOS  N DIDASK‘N KAI  SAN KATH MENOI PHARISAIOI KAI NOMODIDASKALOI OI  SAN EL LUTHOTES EK PAS S K‘M S T S GALILAIAS KAI IOUDAIAS KAI IEROUSAL M KAI DUNAMIS KURIOU  N EIS TO IASTHAI a=AUTON b=AUTOUS

[5,18] KAI IDOU ANDRES PHERONTES EPI KLIN S ANTHR‘PON OS  N PARALELUMENOS KAI EZ TOUN AUTON EISENEGKEIN KAI THEINAI a=[AUTON] EN‘PION AUTOU

[5,19] KAI M  EURONTES tk=DIA POIAS EISENEGK‘SIN AUTON DIA TON OKHLON ANABANTES EPI TO D‘MA DIA T‘N KERAM‘N KATH KAN AUTON SUN T‘ KLINIDI‘ EIS TO MESON EMPROSTHEN TOU I SOU

[5,20] KAI ID‘N T N PISTIN AUT‘N EIPEN b=AUT‘ ANTHR‘PE APHE‘NTAI SOI AI AMARTIAI SOU

[5,21] KAI  RXANTO DIALOGIZESTHAI OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI LEGONTES TIS ESTIN OUTOS OS LALEI BLASPH MIAS TIS DUNATAI b=APHIENAI AMARTIAS a=APHEINAI EI M  MONOS O THEOS

[5,22] EPIGNOUS DE O I SOUS TOUS DIALOGISMOUS AUT‘N APOKRITHEIS EIPEN PROS AUTOUS TI DIALOGIZESTHE EN TAIS KARDIAIS UM‘N

[5,23] TI ESTIN EUKOP‘TERON EIPEIN APHE‘NTAI SOI AI AMARTIAI SOU   EIPEIN a=EGEIRE b=EGEIRAI KAI PERIPATEI

[5,24] INA DE EID TE OTI b=EXOUSIAN b=EKHEI O UIOS TOU ANTHR‘POU a=EXOUSIAN a=EKHEI EPI T S G S APHIENAI AMARTIAS EIPEN T‘ PARALELUMEN‘ SOI LEG‘ a=EGEIRE b=EGEIRAI KAI ARAS TO KLINIDION SOU POREUOU EIS TON OIKON SOU

[5,25] KAI PARAKHR MA ANASTAS EN‘PION AUT‘N ARAS EPH am=O tk=‘ KATEKEITO AP LTHEN EIS TON OIKON AUTOU DOXAZ‘N TON THEON

[5,26] KAI EKSTASIS ELABEN APANTAS KAI EDOXAZON TON THEON KAI EPL STH SAN PHOBOU LEGONTES OTI EIDOMEN PARADOXA S MERON

[5,27] KAI META TAUTA EX LTHEN KAI ETHEASATO TEL‘N N ONOMATI LEUIN KATH MENON EPI TO TEL‘NION KAI EIPEN AUT‘ AKOLOUTHEI MOI

[5,28] KAI KATALIP‘N a=PANTA b=APANTA ANASTAS a= KOLOUTHEI b= KOLOUTH SEN AUT‘

[5,29] KAI EPOI SEN DOKH N MEGAL N tk=O LEUIS AUT‘ EN T  OIKIA AUTOU KAI  N OKHLOS b=TEL‘N‘N POLUS a=TEL‘N‘N KAI ALL‘N OI  SAN MET AUT‘N KATAKEIMENOI

[5,30] KAI EGOGGUZON OI a=PHARISAIOI b=GRAMMATEIS b=AUT‘N KAI OI a=GRAMMATEIS a=AUT‘N b=PHARISAIOI PROS TOUS MATH TAS AUTOU LEGONTES am=DIA am=TI tk=DIATI META am=T‘N TEL‘N‘N KAI AMART‘L‘N ESTHIETE KAI PINETE

[5,31] KAI APOKRITHEIS O I SOUS EIPEN PROS AUTOUS OU KHREIAN EKHOUSIN OI UGIAINONTES IATROU a=ALLA b=ALL OI KAK‘S EKHONTES

[5,32] OUK EL LUTHA KALESAI DIKAIOUS ALLA AMART‘LOUS EIS METANOIAN

[5,33] OI DE a=EIPAN b=EIPON PROS AUTON m=DIA m=TI tk=DIATI OI MATH TAI I‘ANNOU N STEUOUSIN PUKNA KAI DE SEIS POIOUNTAI OMOI‘S KAI OI T‘N PHARISAI‘N OI DE SOI ESTHIOUSIN KAI PINOUSIN

[5,34] O DE a=I SOUS EIPEN PROS AUTOUS M  DUNASTHE TOUS UIOUS TOU NUMPH‘NOS EN ‘ O NUMPHIOS MET AUT‘N ESTIN POI SAI a=N STEUSAI b=N STEUEIN

[5,35] ELEUSONTAI DE  MERAI KAI OTAN APARTH  AP AUT‘N O NUMPHIOS TOTE N STEUSOUSIN EN EKEINAIS TAIS  MERAIS

[5,36] ELEGEN DE KAI PARABOL N PROS AUTOUS OTI OUDEIS EPIBL MA a=APO IMATIOU KAINOU a=SKHISAS EPIBALLEI EPI IMATION PALAION EI DE a=M  a=GE b=M GE KAI TO KAINON a=SKHISEI b=SKHIZEI KAI T‘ PALAI‘ OU a=SUMPH‘N SEI b=SUMPH‘NEI a=TO atk=EPIBL MA TO APO TOU KAINOU

[5,37] KAI OUDEIS BALLEI OINON NEON EIS ASKOUS PALAIOUS EI DE a=M  a=GE b=M GE R XEI O b=NEOS OINOS a=O a=NEOS TOUS ASKOUS KAI AUTOS EKKHUTH SETAI KAI OI ASKOI APOLOUNTAI

[5,38] ALLA OINON NEON EIS ASKOUS KAINOUS BL TEON b=KAI b=AMPHOTEROI b=SUNT ROUNTAI

[5,39] a=[KAI] b=KAI OUDEIS PI‘N PALAION b=EUTHE‘S THELEI NEON LEGEI GAR O PALAIOS a=KHR STOS b=KHR STOTEROS ESTIN

[6,1] EGENETO DE EN SABBAT‘ b=DEUTEROPR‘T‘ DIAPOREUESTHAI AUTON DIA b=T‘N SPORIM‘N KAI ETILLON OI MATH TAI AUTOU b=TOUS b=STAKHUAS KAI  STHION a=TOUS a=STAKHUAS PS‘KHONTES TAIS KHERSIN

[6,2] TINES DE T‘N PHARISAI‘N a=EIPAN b=EIPON b=AUTOIS TI POIEITE O OUK EXESTIN b=POIEIN b=EN TOIS SABBASIN

[6,3] KAI APOKRITHEIS PROS AUTOUS EIPEN O I SOUS OUDE TOUTO ANEGN‘TE O EPOI SEN am=DAUID tk=DABID a=OTE b=OPOTE EPEINASEN AUTOS KAI OI MET AUTOU a=[ONTES] b=ONTES

[6,4] a=[‘S] b=‘S EIS LTHEN EIS TON OIKON TOU THEOU KAI TOUS ARTOUS T S PROTHESE‘S a=LAB‘N b=ELABEN b=KAI EPHAGEN KAI ED‘KEN b=KAI TOIS MET AUTOU OUS OUK EXESTIN PHAGEIN EI M  MONOUS TOUS IEREIS

[6,5] KAI ELEGEN AUTOIS b=OTI KURIOS ESTIN a=TOU a=SABBATOU O UIOS TOU ANTHR‘POU b=KAI b=TOU b=SABBATOU

[6,6] EGENETO DE b=KAI EN ETER‘ SABBAT‘ EISELTHEIN AUTON EIS T N SUNAG‘G N KAI DIDASKEIN KAI  N b=EKEI ANTHR‘POS a=EKEI KAI   KHEIR AUTOU   DEXIA  N X RA

[6,7] a=PARET ROUNTO b=PARET ROUN DE atk=AUTON OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI EI EN T‘ SABBAT‘ a=THERAPEUEI b=THERAPEUSEI INA EUR‘SIN a=KAT GOREIN b=KAT GORIAN AUTOU

[6,8] AUTOS DE  DEI TOUS DIALOGISMOUS AUT‘N b=KAI EIPEN a=DE T‘ a=ANDRI b=ANTHR‘P‘ T‘ X RAN EKHONTI T N KHEIRA a=EGEIRE b=EGEIRAI KAI ST THI EIS TO MESON a=KAI b=O b=DE ANASTAS EST 

[6,9] EIPEN a=DE b=OUN O I SOUS PROS AUTOUS a=EPER‘T‘ b=EPER‘T S‘ UMAS a=EI b=TI EXESTIN a=T‘ b=TOIS a=SABBAT‘ b=SABBASIN AGATHOPOI SAI   KAKOPOI SAI PSUKH N S‘SAI   m=APOKTEINAI atk=APOLESAI

[6,10] KAI PERIBLEPSAMENOS PANTAS AUTOUS EIPEN am=AUT‘ tk=T‘ tk=ANTHR‘P‘ EKTEINON T N KHEIRA SOU O DE EPOI SEN tk=OUT‘S KAI a=APEKATESTATH  b=APOKATESTATH    KHEIR AUTOU b=UGI S b=‘S b=  b=ALL 

[6,11] AUTOI DE EPL STH SAN ANOIAS KAI DIELALOUN PROS ALL LOUS TI AN a=POI SAIEN b=POI SEIAN T‘ I SOU

[6,12] EGENETO DE EN TAIS  MERAIS TAUTAIS a=EXELTHEIN a=AUTON b=EX LTHEN EIS TO OROS PROSEUXASTHAI KAI  N DIANUKTEREU‘N EN T  PROSEUKH  TOU THEOU

[6,13] KAI OTE EGENETO  MERA PROSEPH‘N SEN TOUS MATH TAS AUTOU KAI EKLEXAMENOS AP AUT‘N D‘DEKA OUS KAI APOSTOLOUS ‘NOMASEN

[6,14] SIM‘NA ON KAI ‘NOMASEN PETRON KAI ANDREAN TON ADELPHON AUTOU a=KAI IAK‘BON KAI I‘ANN N a=KAI PHILIPPON KAI BARTHOLOMAION

[6,15] a=KAI a=MATHTHAION b=MATTHAION KAI TH‘MAN a=KAI IAK‘BON b=TON b=TOU ALPHAIOU KAI SIM‘NA TON KALOUMENON Z L‘T N

[6,16] a=KAI IOUDAN IAK‘BOU KAI IOUDAN a=ISKARI‘TH b=ISKARI‘T N OS b=KAI EGENETO PRODOT S

[6,17] KAI KATABAS MET AUT‘N EST  EPI TOPOU PEDINOU KAI OKHLOS a=POLUS MATH T‘N AUTOU KAI PL THOS POLU TOU LAOU APO PAS S T S IOUDAIAS KAI IEROUSAL M KAI T S PARALIOU TUROU KAI SID‘NOS ~a=

[6,18] OI  LTHON AKOUSAI AUTOU KAI IATH NAI APO T‘N NOS‘N AUT‘N ~b=

[6,18] KAI OI a=ENOKHLOUMENOI b=OKHLOUMENOI a=APO b=UPO PNEUMAT‘N AKATHART‘N b=KAI ETHERAPEUONTO

[6,19] KAI PAS O OKHLOS a=EZ TOUN b=EZ TEI APTESTHAI AUTOU OTI DUNAMIS PAR AUTOU EX RKHETO KAI IATO PANTAS

[6,20] KAI AUTOS EPARAS TOUS OPHTHALMOUS AUTOU EIS TOUS MATH TAS AUTOU ELEGEN MAKARIOI OI PT‘KHOI OTI UMETERA ESTIN   BASILEIA TOU THEOU

[6,21] MAKARIOI OI PEIN‘NTES NUN OTI KHORTASTH SESTHE MAKARIOI OI KLAIONTES NUN OTI GELASETE

[6,22] MAKARIOI ESTE OTAN MIS S‘SIN UMAS OI ANTHR‘POI KAI OTAN APHORIS‘SIN UMAS KAI ONEIDIS‘SIN KAI EKBAL‘SIN TO ONOMA UM‘N ‘S PON RON ENEKA TOU UIOU TOU ANTHR‘POU

[6,23] am=KHAR TE tk=KHAIRETE EN EKEIN  T   MERA KAI SKIRT SATE IDOU GAR O MISTHOS UM‘N POLUS EN T‘ OURAN‘ KATA a=TA a=AUTA b=TAUTA GAR EPOIOUN TOIS PROPH TAIS OI PATERES AUT‘N

[6,24] PL N OUAI UMIN TOIS PLOUSIOIS OTI APEKHETE T N PARAKL SIN UM‘N

[6,25] OUAI UMIN OI EMPEPL SMENOI a=NUN OTI PEINASETE OUAI b=UMIN OI GEL‘NTES NUN OTI PENTH SETE KAI KLAUSETE

[6,26] OUAI tk=UMIN OTAN b=KAL‘S UMAS a=KAL‘S EIP‘SIN atk=PANTES OI ANTHR‘POI KATA a=TA a=AUTA b=TAUTA GAR EPOIOUN TOIS PSEUDOPROPH TAIS OI PATERES AUT‘N

[6,27] a=ALLA b=ALL UMIN LEG‘ TOIS AKOUOUSIN AGAPATE TOUS EKHTHROUS UM‘N KAL‘S POIEITE TOIS MISOUSIN UMAS

[6,28] EULOGEITE TOUS KATAR‘MENOUS a=UMAS b=UMIN tk=KAI PROSEUKHESTHE a=PERI b=UPER T‘N EP REAZONT‘N UMAS

[6,29] T‘ TUPTONTI SE EPI T N SIAGONA PAREKHE KAI T N ALL N KAI APO TOU AIRONTOS SOU TO IMATION KAI TON KHIT‘NA M  K‘LUS S

[6,30] PANTI b=DE b=T‘ AITOUNTI SE DIDOU KAI APO TOU AIRONTOS TA SA M  APAITEI

[6,31] KAI KATH‘S THELETE INA POI‘SIN UMIN OI ANTHR‘POI b=KAI b=UMEIS POIEITE AUTOIS OMOI‘S

[6,32] KAI EI AGAPATE TOUS AGAP‘NTAS UMAS POIA UMIN KHARIS ESTIN KAI GAR OI AMART‘LOI TOUS AGAP‘NTAS AUTOUS AGAP‘SIN

[6,33] KAI a=[GAR] EAN AGATHOPOI TE TOUS AGATHOPOIOUNTAS UMAS POIA UMIN KHARIS ESTIN KAI b=GAR OI AMART‘LOI TO AUTO POIOUSIN

[6,34] KAI EAN a=DANIS TE b=DANEIZ TE PAR ‘N ELPIZETE a=LABEIN b=APOLABEIN POIA UMIN KHARIS a=[ESTIN] b=ESTIN KAI b=GAR tk=OI AMART‘LOI AMART‘LOIS a=DANIZOUSIN b=DANEIZOUSIN INA APOLAB‘SIN TA ISA

[6,35] PL N AGAPATE TOUS EKHTHROUS UM‘N KAI AGATHOPOIEITE KAI a=DANIZETE b=DANEIZETE M DEN APELPIZONTES KAI ESTAI O MISTHOS UM‘N POLUS KAI ESESTHE UIOI tk=TOU UPSISTOU OTI AUTOS KHR STOS ESTIN EPI TOUS AKHARISTOUS KAI PON ROUS

[6,36] GINESTHE b=OUN OIKTIRMONES KATH‘S a=[KAI] b=KAI O PAT R UM‘N OIKTIRM‘N ESTIN

[6,37] amt=KAI M  KRINETE KAI OU M  KRITH TE a=KAI M  KATADIKAZETE KAI OU M  KATADIKASTH TE APOLUETE KAI APOLUTH SESTHE

[6,38] DIDOTE KAI DOTH SETAI UMIN METRON KALON PEPIESMENON b=KAI SESALEUMENON a=UPEREKKHUNNOMENON b=KAI b=UPEREKKHUNOMENON D‘SOUSIN EIS TON KOLPON UM‘N b=T‘ b=GAR b=AUT‘ b=METR‘ ‘ a=GAR a=METR‘ METREITE ANTIMETR TH SETAI UMIN

[6,39] EIPEN DE a=KAI PARABOL N AUTOIS M TI DUNATAI TUPHLOS TUPHLON OD GEIN OUKHI AMPHOTEROI EIS BOTHUNON a=EMPESOUNTAI b=PESOUNTAI

[6,40] OUK ESTIN MATH T S UPER TON DIDASKALON b=AUTOU KAT RTISMENOS DE PAS ESTAI ‘S O DIDASKALOS AUTOU

[6,41] TI DE BLEPEIS TO KARPHOS TO EN T‘ OPHTHALM‘ TOU ADELPHOU SOU T N DE DOKON T N EN T‘ IDI‘ OPHTHALM‘ OU KATANOEIS

[6,42] b=  P‘S DUNASAI LEGEIN T‘ ADELPH‘ SOU ADELPHE APHES EKBAL‘ TO KARPHOS TO EN T‘ OPHTHALM‘ SOU AUTOS T N EN T‘ OPHTHALM‘ SOU DOKON OU BLEP‘N UPOKRITA EKBALE PR‘TON T N DOKON EK TOU OPHTHALMOU SOU KAI TOTE DIABLEPSEIS b=EKBALEIN TO KARPHOS TO EN T‘ OPHTHALM‘ TOU ADELPHOU SOU a=EKBALEIN

[6,43] OU GAR ESTIN DENDRON KALON POIOUN KARPON SAPRON OUDE a=PALIN DENDRON SAPRON POIOUN KARPON KALON

[6,44] EKASTON GAR DENDRON EK TOU IDIOU KARPOU GIN‘SKETAI OU GAR EX AKANTH‘N SULLEGOUSIN SUKA OUDE EK BATOU b=TRUG‘SIN STAPHUL N a=TRUG‘SIN

[6,45] O AGATHOS ANTHR‘POS EK TOU AGATHOU TH SAUROU T S KARDIAS b=AUTOU PROPHEREI TO AGATHON KAI O PON ROS b=ANTHR‘POS EK TOU PON ROU b=TH SAUROU b=T S b=KARDIAS b=AUTOU PROPHEREI TO PON RON EK GAR b=TOU PERISSEUMATOS b=T S KARDIAS LALEI TO STOMA AUTOU

[6,46] TI DE ME KALEITE KURIE KURIE KAI OU POIEITE A LEG‘

[6,47] PAS O ERKHOMENOS PROS ME KAI AKOU‘N MOU T‘N LOG‘N KAI POI‘N AUTOUS UPODEIX‘ UMIN TINI ESTIN OMOIOS

[6,48] OMOIOS ESTIN ANTHR‘P‘ OIKODOMOUNTI OIKIAN OS ESKAPSEN KAI EBATHUNEN KAI ETH KEN THEMELION EPI T N PETRAN a=PL MMUR S b=PL MMURAS DE GENOMEN S a=PROSER XEN b=PROSERR XEN O POTAMOS T  OIKIA EKEIN  KAI OUK ISKHUSEN SALEUSAI AUT N a=DIA b=TETHEMELI‘TO a=TO b=GAR a=KAL‘S b=EPI a=OIKODOM STHAI b=T N a=AUT N b=PETRAN

[6,49] O DE AKOUSAS KAI M  POI SAS OMOIOS ESTIN ANTHR‘P‘ OIKODOM SANTI OIKIAN EPI T N G N KH‘RIS THEMELIOU   a=PROSER XEN b=PROSERR XEN O POTAMOS KAI a=EUTHUS b=EUTHE‘S a=SUNEPESEN b=EPESEN KAI EGENETO TO R GMA T S OIKIAS EKEIN S MEGA

[7,1] a=EPEID  b=EPEI b=DE EPL R‘SEN PANTA TA R MATA AUTOU EIS TAS AKOAS TOU LAOU EIS LTHEN EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM

[7,2] EKATONTARKHOU DE TINOS DOULOS KAK‘S EKH‘N m=EMELLEN atk= MELLEN TELEUTAN OS  N AUT‘ ENTIMOS

[7,3] AKOUSAS DE PERI TOU I SOU APESTEILEN PROS AUTON PRESBUTEROUS T‘N IOUDAI‘N ER‘T‘N AUTON OP‘S ELTH‘N DIAS‘S  TON DOULON AUTOU

[7,4] OI DE PARAGENOMENOI PROS TON I SOUN PAREKALOUN AUTON SPOUDAI‘S LEGONTES OTI AXIOS ESTIN ‘ a=PAREX  b=PAREXEI TOUTO

[7,5] AGAPA GAR TO ETHNOS  M‘N KAI T N SUNAG‘G N AUTOS ‘KODOM SEN  MIN

[7,6] O DE I SOUS EPOREUETO SUN AUTOIS  D  DE AUTOU OU MAKRAN APEKHONTOS APO T S OIKIAS EPEMPSEN b=PROS b=AUTON b=O b=EKATONTARKHOS PHILOUS a=O a=EKATONTARKH S LEG‘N AUT‘ KURIE M  SKULLOU OU GAR b=EIMI IKANOS a=EIMI INA UPO T N STEG N MOU EISELTH S

[7,7] DIO OUDE EMAUTON  XI‘SA PROS SE ELTHEIN m=ALL atk=ALLA EIPE LOG‘ KAI a=IATH T‘ b=IATH SETAI O PAIS MOU

[7,8] KAI GAR EG‘ ANTHR‘POS EIMI UPO EXOUSIAN TASSOMENOS EKH‘N UP EMAUTON STRATI‘TAS KAI LEG‘ TOUT‘ POREUTH TI KAI POREUETAI KAI ALL‘ ERKHOU KAI ERKHETAI KAI T‘ DOUL‘ MOU POI SON TOUTO KAI POIEI

[7,9] AKOUSAS DE TAUTA O I SOUS ETHAUMASEN AUTON KAI STRAPHEIS T‘ AKOLOUTHOUNTI AUT‘ OKHL‘ EIPEN LEG‘ UMIN m=OUTE atk=OUDE EN T‘ ISRA L TOSAUT N PISTIN EURON

[7,10] KAI UPOSTREPSANTES b=OI b=PEMPHTHENTES EIS TON OIKON a=OI a=PEMPHTHENTES EURON TON b=ASTHENOUNTA DOULON UGIAINONTA

[7,11] KAI EGENETO EN am=T‘ tk=T  EX S a=EPOREUTH  b=EPOREUETO EIS POLIN KALOUMEN N NAIN KAI SUNEPOREUONTO AUT‘ OI MATH TAI AUTOU b=IKANOI KAI OKHLOS POLUS

[7,12] ‘S DE  GGISEN T  PUL  T S POLE‘S KAI IDOU EXEKOMIZETO TETHN K‘S b=UIOS MONOGEN S a=UIOS T  M TRI AUTOU KAI AUT  m=[ N] atk= N KH RA KAI OKHLOS T S POLE‘S IKANOS ak= N SUN AUT 

[7,13] KAI ID‘N AUT N O KURIOS ESPLAGKHNISTH  EP AUT  KAI EIPEN AUT  M  KLAIE

[7,14] KAI PROSELTH‘N  PSATO T S SOROU OI DE BASTAZONTES EST SAN KAI EIPEN NEANISKE SOI LEG‘ EGERTH TI

[7,15] KAI ANEKATHISEN O NEKROS KAI  RXATO LALEIN KAI ED‘KEN AUTON T  M TRI AUTOU

[7,16] ELABEN DE PHOBOS am=PANTAS tk=APANTAS KAI EDOXAZON TON THEON LEGONTES OTI PROPH T S MEGAS a= GERTH  b=EG GERTAI EN  MIN KAI OTI EPESKEPSATO O THEOS TON LAON AUTOU

[7,17] KAI EX LTHEN O LOGOS OUTOS EN OL  T  IOUDAIA PERI AUTOU KAI b=EN PAS  T  PERIKH‘R‘

[7,18] KAI AP GGEILAN I‘ANN  OI MATH TAI AUTOU PERI PANT‘N TOUT‘N

[7,19] KAI PROSKALESAMENOS DUO TINAS T‘N MATH T‘N AUTOU O I‘ANN S EPEMPSEN PROS TON a=KURION b=I SOUN LEG‘N SU EI O ERKHOMENOS   ALLON PROSDOK‘MEN

[7,20] PARAGENOMENOI DE PROS AUTON OI ANDRES a=EIPAN b=EIPON I‘ANN S O BAPTIST S a=APESTEILEN b=APESTALKEN  MAS PROS SE LEG‘N SU EI O ERKHOMENOS   ALLON PROSDOK‘MEN

[7,21] EN a=EKEIN  b=AUT  b=DE T  ‘RA ETHERAPEUSEN POLLOUS APO NOS‘N KAI MASTIG‘N KAI PNEUMAT‘N PON R‘N KAI TUPHLOIS POLLOIS EKHARISATO b=TO BLEPEIN

[7,22] KAI APOKRITHEIS b=O b=I SOUS EIPEN AUTOIS POREUTHENTES APAGGEILATE I‘ANN  A EIDETE KAI  KOUSATE b=OTI TUPHLOI ANABLEPOUSIN KH‘LOI PERIPATOUSIN LEPROI KATHARIZONTAI a=KAI K‘PHOI AKOUOUSIN NEKROI EGEIRONTAI PT‘KHOI EUAGGELIZONTAI

[7,23] KAI MAKARIOS ESTIN OS EAN M  SKANDALISTH  EN EMOI

[7,24] APELTHONT‘N DE T‘N AGGEL‘N I‘ANNOU  RXATO LEGEIN m=TOIS m=OKHLOIS atk=PROS atk=TOUS atk=OKHLOUS PERI I‘ANNOU TI a=EX LTHATE b=EXEL LUTHATE EIS T N ER MON THEASASTHAI KALAMON UPO ANEMOU SALEUOMENON

[7,25] ALLA TI a=EX LTHATE b=EXEL LUTHATE IDEIN ANTHR‘PON EN MALAKOIS IMATIOIS  MPHIESMENON IDOU OI EN IMATISM‘ ENDOX‘ KAI TRUPH  UPARKHONTES EN TOIS BASILEIOIS EISIN

[7,26] ALLA TI a=EX LTHATE b=EXEL LUTHATE IDEIN PROPH T N NAI LEG‘ UMIN KAI PERISSOTERON PROPH TOU

[7,27] OUTOS ESTIN PERI OU GEGRAPTAI IDOU b=EG‘ APOSTELL‘ TON AGGELON MOU PRO PROS‘POU SOU OS KATASKEUASEI T N ODON SOU EMPROSTHEN SOU

[7,28] LEG‘ b=GAR UMIN MEIZ‘N EN GENN TOIS GUNAIK‘N b=PROPH T S I‘ANNOU b=TOU b=BAPTISTOU OUDEIS ESTIN O DE MIKROTEROS EN T  BASILEIA TOU THEOU MEIZ‘N AUTOU ESTIN

[7,29] KAI PAS O LAOS AKOUSAS KAI OI TEL‘NAI EDIKAI‘SAN TON THEON BAPTISTHENTES TO BAPTISMA I‘ANNOU

[7,30] OI DE PHARISAIOI KAI OI NOMIKOI T N BOUL N TOU THEOU  THET SAN EIS EAUTOUS M  BAPTISTHENTES UP AUTOU

[7,31] tk=EIPEN tk=DE tk=O tk=KURIOS TINI OUN OMOI‘S‘ TOUS ANTHR‘POUS T S GENEAS TAUT S KAI TINI EISIN OMOIOI

[7,32] OMOIOI EISIN PAIDIOIS TOIS EN AGORA KATH MENOIS KAI PROSPH‘NOUSIN ALL LOIS a=A b=KAI a=LEGEI b=LEGOUSIN  UL SAMEN UMIN KAI OUK ‘RKH SASTHE ETHR N SAMEN b=UMIN KAI OUK EKLAUSATE

[7,33] EL LUTHEN GAR I‘ANN S O BAPTIST S a=M  b=M TE b=ARTON ESTHI‘N a=ARTON M TE b=OINON PIN‘N a=OINON KAI LEGETE DAIMONION EKHEI

[7,34] EL LUTHEN O UIOS TOU ANTHR‘POU ESTHI‘N KAI PIN‘N KAI LEGETE IDOU ANTHR‘POS PHAGOS KAI OINOPOT S tk=TEL‘N‘N PHILOS am=TEL‘N‘N KAI AMART‘L‘N

[7,35] KAI EDIKAI‘TH    SOPHIA APO a=PANT‘N T‘N TEKN‘N AUT S b=PANT‘N

[7,36]  R‘TA DE TIS AUTON T‘N PHARISAI‘N INA PHAG  MET AUTOU KAI EISELTH‘N EIS a=TON b=T N a=OIKON b=OIKIAN TOU PHARISAIOU a=KATEKLITH  b=ANEKLITH 

[7,37] KAI IDOU GUN  a= TIS a= N EN T  POLEI b= TIS b= N AMART‘LOS a=KAI m=[KAI] EPIGNOUSA OTI a=KATAKEITAI b=ANAKEITAI EN T  OIKIA TOU PHARISAIOU KOMISASA ALABASTRON MUROU

[7,38] KAI STASA a=OPIS‘ PARA TOUS PODAS AUTOU b=OPIS‘ KLAIOUSA a=TOIS a=DAKRUSIN  RXATO BREKHEIN TOUS PODAS AUTOU b=TOIS b=DAKRUSIN KAI TAIS THRIXIN T S KEPHAL S AUT S EXEMASSEN KAI KATEPHILEI TOUS PODAS AUTOU KAI  LEIPHEN T‘ MUR‘

[7,39] ID‘N DE O PHARISAIOS O KALESAS AUTON EIPEN EN EAUT‘ LEG‘N OUTOS EI  N PROPH T S EGIN‘SKEN AN TIS KAI POTAP    GUN   TIS APTETAI AUTOU OTI AMART‘LOS ESTIN

[7,40] KAI APOKRITHEIS O I SOUS EIPEN PROS AUTON SIM‘N EKH‘ SOI TI EIPEIN O DE b=PH SIN DIDASKALE EIPE a=PH SIN

[7,41] DUO a=KHREOPHEILETAI b=KHRE‘PHEILETAI  SAN a=DANIST  b=DANEIST  TINI O EIS ‘PHEILEN D NARIA PENTAKOSIA O DE ETEROS PENT KONTA

[7,42] M  EKHONT‘N b=DE AUT‘N APODOUNAI AMPHOTEROIS EKHARISATO TIS OUN AUT‘N b=EIPE PLEION b=AUTON AGAP SEI a=AUTON

[7,43] APOKRITHEIS b=DE b=O SIM‘N EIPEN UPOLAMBAN‘ OTI ‘ TO PLEION EKHARISATO O DE EIPEN AUT‘ ORTH‘S EKRINAS

[7,44] KAI STRAPHEIS PROS T N GUNAIKA T‘ SIM‘NI EPH  BLEPEIS TAUT N T N GUNAIKA EIS LTHON SOU EIS T N OIKIAN UD‘R a=MOI EPI b=TOUS PODAS b=MOU OUK ED‘KAS AUT  DE TOIS DAKRUSIN EBREXEN MOU TOUS PODAS KAI TAIS THRIXIN b=T S b=KEPHAL S AUT S EXEMAXEN

[7,45] PHIL MA MOI OUK ED‘KAS AUT  DE APH  S EIS LTHON OU DIELIPEN KATAPHILOUSA MOU TOUS PODAS

[7,46] ELAI‘ T N KEPHAL N MOU OUK  LEIPSAS AUT  DE MUR‘  LEIPSEN b=MOU TOUS PODAS a=MOU

[7,47] OU KHARIN LEG‘ SOI APHE‘NTAI AI AMARTIAI AUT S AI POLLAI OTI  GAP SEN POLU ‘ DE OLIGON APHIETAI OLIGON AGAPA

[7,48] EIPEN DE AUT  APHE‘NTAI SOU AI AMARTIAI

[7,49] KAI  RXANTO OI SUNANAKEIMENOI LEGEIN EN EAUTOIS TIS OUTOS ESTIN OS KAI AMARTIAS APHI SIN

[7,50] EIPEN DE PROS T N GUNAIKA   PISTIS SOU SES‘KEN SE POREUOU EIS EIR N N

[8,1] KAI EGENETO EN T‘ KATHEX S KAI AUTOS DI‘DEUEN KATA POLIN KAI K‘M N K RUSS‘N KAI EUAGGELIZOMENOS T N BASILEIAN TOU THEOU KAI OI D‘DEKA SUN AUT‘

[8,2] KAI GUNAIKES TINES AI  SAN TETHERAPEUMENAI APO PNEUMAT‘N PON R‘N KAI ASTHENEI‘N MARIA   KALOUMEN  MAGDAL N  APH  S DAIMONIA EPTA EXEL LUTHEI

[8,3] KAI I‘ANNA GUN  KHOUZA EPITROPOU  R‘DOU KAI SOUSANNA KAI ETERAI POLLAI AITINES DI KONOUN a=AUTOIS a=EK m=AUTOIS tk=AUT‘ b=APO T‘N UPARKHONT‘N AUTAIS

[8,4] SUNIONTOS DE OKHLOU POLLOU KAI T‘N KATA POLIN EPIPOREUOMEN‘N PROS AUTON EIPEN DIA PARABOL S

[8,5] EX LTHEN O SPEIR‘N TOU SPEIRAI TON SPORON AUTOU KAI EN T‘ SPEIREIN AUTON O MEN EPESEN PARA T N ODON KAI KATEPAT TH  KAI TA PETEINA TOU OURANOU KATEPHAGEN AUTO

[8,6] KAI ETERON a=KATEPESEN b=EPESEN EPI T N PETRAN KAI PHUEN EX RANTH  DIA TO M  EKHEIN IKMADA

[8,7] KAI ETERON EPESEN EN MES‘ T‘N AKANTH‘N KAI SUMPHUEISAI AI AKANTHAI APEPNIXAN AUTO

[8,8] KAI ETERON EPESEN am=EIS tk=EPI T N G N T N AGATH N KAI PHUEN EPOI SEN KARPON EKATONTAPLASIONA TAUTA LEG‘N EPH‘NEI O EKH‘N ‘TA AKOUEIN AKOUET‘

[8,9] EP R‘T‘N DE AUTON OI MATH TAI AUTOU b=LEGONTES TIS a=AUT  EI    PARABOL  b=AUT 

[8,10] O DE EIPEN UMIN DEDOTAI GN‘NAI TA MUST RIA T S BASILEIAS TOU THEOU TOIS DE LOIPOIS EN PARABOLAIS INA BLEPONTES M  BLEP‘SIN KAI AKOUONTES M  SUNI‘SIN

[8,11] ESTIN DE AUT    PARABOL  O SPOROS ESTIN O LOGOS TOU THEOU

[8,12] OI DE PARA T N ODON EISIN OI a=AKOUSANTES b=AKOUONTES EITA ERKHETAI O DIABOLOS KAI AIREI TON LOGON APO T S KARDIAS AUT‘N INA M  PISTEUSANTES S‘TH‘SIN

[8,13] OI DE EPI T S PETRAS OI OTAN AKOUS‘SIN META KHARAS DEKHONTAI TON LOGON KAI OUTOI RIZAN OUK EKHOUSIN OI PROS KAIRON PISTEUOUSIN KAI EN KAIR‘ PEIRASMOU APHISTANTAI

[8,14] TO DE EIS TAS AKANTHAS PESON OUTOI EISIN OI AKOUSANTES KAI UPO MERIMN‘N KAI PLOUTOU KAI  DON‘N TOU BIOU POREUOMENOI SUMPNIGONTAI KAI OU TELESPHOROUSIN

[8,15] TO DE EN T  KAL  G  OUTOI EISIN OITINES EN KARDIA KAL  KAI AGATH  AKOUSANTES TON LOGON KATEKHOUSIN KAI KARPOPHOROUSIN EN UPOMON 

[8,16] OUDEIS DE LUKHNON APSAS KALUPTEI AUTON SKEUEI   UPOKAT‘ KLIN S TITH SIN ALL EPI LUKHNIAS a=TITH SIN b=EPITITH SIN INA OI EISPOREUOMENOI BLEP‘SIN TO PH‘S

[8,17] OU GAR ESTIN KRUPTON O OU PHANERON GEN SETAI OUDE APOKRUPHON O OU a=M  a=GN‘STH  b=GN‘STH SETAI KAI EIS PHANERON ELTH 

[8,18] BLEPETE OUN P‘S AKOUETE OS a=AN GAR m=EAN tk=AN EKH  DOTH SETAI AUT‘ KAI OS m=EAN atk=AN M  EKH  KAI O DOKEI EKHEIN ARTH SETAI AP AUTOU

[8,19] a=PAREGENETO b=PAREGENONTO DE PROS AUTON   M T R KAI OI ADELPHOI AUTOU KAI OUK  DUNANTO SUNTUKHEIN AUT‘ DIA TON OKHLON

[8,20] b=KAI AP GGEL  a=DE AUT‘ b=LEGONT‘N   M T R SOU KAI OI ADELPHOI SOU EST KASIN EX‘ IDEIN b=SE THELONTES a=SE

[8,21] O DE APOKRITHEIS EIPEN PROS AUTOUS M T R MOU KAI ADELPHOI MOU OUTOI EISIN OI TON LOGON TOU THEOU AKOUONTES KAI POIOUNTES b=AUTON

[8,22] b=KAI EGENETO a=DE EN MIA T‘N  MER‘N KAI AUTOS ENEB  EIS PLOION KAI OI MATH TAI AUTOU KAI EIPEN PROS AUTOUS DIELTH‘MEN EIS TO PERAN T S LIMN S KAI AN KHTH SAN

[8,23] PLEONT‘N DE AUT‘N APHUPN‘SEN KAI KATEB  LAILAPS ANEMOU EIS T N LIMN N KAI SUNEPL ROUNTO KAI EKINDUNEUON

[8,24] PROSELTHONTES DE DI GEIRAN AUTON LEGONTES EPISTATA EPISTATA APOLLUMETHA O DE a=DIEGERTHEIS b=EGERTHEIS EPETIM SEN T‘ ANEM‘ KAI T‘ KLUD‘NI TOU UDATOS KAI EPAUSANTO KAI EGENETO GAL N 

[8,25] EIPEN DE AUTOIS POU b=ESTIN   PISTIS UM‘N PHOB THENTES DE ETHAUMASAN LEGONTES PROS ALL LOUS TIS ARA OUTOS ESTIN OTI KAI TOIS ANEMOIS EPITASSEI KAI T‘ UDATI KAI UPAKOUOUSIN AUT‘

[8,26] KAI KATEPLEUSAN EIS T N KH‘RAN T‘N a=GERAS N‘N b=GADAR N‘N  TIS ESTIN a=ANTIPERA b=ANTIPERAN T S GALILAIAS

[8,27] EXELTHONTI DE AUT‘ EPI T N G N UP NT SEN b=AUT‘ AN R TIS EK T S POLE‘S a=EKH‘N b=OS b=EIKHEN DAIMONIA b=EK b=KHRON‘N b=IKAN‘N KAI a=KHRON‘ a=IKAN‘ b=IMATION OUK a=ENEDUSATO a=IMATION b=ENEDIDUSKETO KAI EN OIKIA OUK EMENEN ALL EN TOIS MN MASIN

[8,28] ID‘N DE TON I SOUN b=KAI ANAKRAXAS PROSEPESEN AUT‘ KAI PH‘N  MEGAL  EIPEN TI EMOI KAI SOI I SOU UIE TOU THEOU TOU UPSISTOU DEOMAI SOU M  ME BASANIS S

[8,29] amk=PAR GGEILEN t=PAR GGELLEN GAR T‘ PNEUMATI T‘ AKATHART‘ EXELTHEIN APO TOU ANTHR‘POU POLLOIS GAR KHRONOIS SUN RPAKEI AUTON KAI a=EDESMEUETO b=EDESMEITO ALUSESIN KAI PEDAIS PHULASSOMENOS KAI DIARR SS‘N TA DESMA  LAUNETO UPO TOU a=DAIMONIOU b=DAIMONOS EIS TAS ER MOUS

[8,30] EP R‘T SEN DE AUTON O I SOUS b=LEG‘N TI SOI b=ESTIN ONOMA a=ESTIN O DE EIPEN a=LEGI‘N b=LEGE‘N OTI a=EIS LTHEN DAIMONIA POLLA b=EIS LTHEN EIS AUTON

[8,31] KAI ak=PAREKALOUN mt=PAREKALEI AUTON INA M  EPITAX  AUTOIS EIS T N ABUSSON APELTHEIN

[8,32]  N DE EKEI AGEL  KHOIR‘N IKAN‘N a=BOSKOMEN  b=BOSKOMEN‘N EN T‘ OREI KAI a=PAREKALESAN b=PAREKALOUN AUTON INA EPITREPS  AUTOIS EIS EKEINOUS EISELTHEIN KAI EPETREPSEN AUTOIS

[8,33] EXELTHONTA DE TA DAIMONIA APO TOU ANTHR‘POU am=EIS LTHON tk=EIS LTHEN EIS TOUS KHOIROUS KAI ‘RM SEN   AGEL  KATA TOU KR MNOU EIS T N LIMN N KAI APEPNIG 

[8,34] IDONTES DE OI BOSKONTES TO a=GEGONOS b=GEGEN MENON EPHUGON KAI tk=APELTHONTES AP GGEILAN EIS T N POLIN KAI EIS TOUS AGROUS

[8,35] EX LTHON DE IDEIN TO GEGONOS KAI  LTHON PROS TON I SOUN KAI EURON KATH MENON TON ANTHR‘PON APH OU TA DAIMONIA a=EX LTHEN b=EXEL LUTHEI IMATISMENON KAI S‘PHRONOUNTA PARA TOUS PODAS TOU I SOU KAI EPHOB TH SAN

[8,36] AP GGEILAN DE AUTOIS b=KAI OI IDONTES P‘S ES‘TH  O DAIMONISTHEIS

[8,37] KAI a= R‘T SEN b= R‘T SAN AUTON APAN TO PL THOS T S PERIKH‘ROU T‘N a=GERAS N‘N b=GADAR N‘N APELTHEIN AP AUT‘N OTI PHOB‘ MEGAL‘ SUNEIKHONTO AUTOS DE EMBAS EIS b=TO PLOION UPESTREPSEN

[8,38] a=EDEITO b=EDEETO DE AUTOU O AN R APH OU EXEL LUTHEI TA DAIMONIA EINAI SUN AUT‘ APELUSEN DE AUTON b=O b=I SOUS LEG‘N

[8,39] UPOSTREPHE EIS TON OIKON SOU KAI DI GOU OSA b=EPOI SEN SOI a=EPOI SEN O THEOS KAI AP LTHEN KATH OL N T N POLIN K RUSS‘N OSA EPOI SEN AUT‘ O I SOUS

[8,40] b=EGENETO b=DE EN a=DE T‘ a=UPOSTREPHEIN b=UPOSTREPSAI TON I SOUN APEDEXATO AUTON O OKHLOS  SAN GAR PANTES PROSDOK‘NTES AUTON

[8,41] KAI IDOU  LTHEN AN R ‘ ONOMA a=IAIROS b=IAEIROS KAI a=OUTOS b=AUTOS ARKH‘N T S SUNAG‘G S UP RKHEN KAI PES‘N PARA TOUS PODAS a=[TOU] b=TOU I SOU PAREKALEI AUTON EISELTHEIN EIS TON OIKON AUTOU

[8,42] OTI THUGAT R MONOGEN S  N AUT‘ ‘S ET‘N D‘DEKA KAI AUT  APETHN SKEN EN DE T‘ UPAGEIN AUTON OI OKHLOI SUNEPNIGON AUTON

[8,43] KAI GUN  OUSA EN RUSEI AIMATOS APO ET‘N D‘DEKA  TIS a=[IATROIS m=IATROIS tk=EIS tk=IATROUS PROSANAL‘SASA OLON TON a=BION] b=BION OUK ISKHUSEN a=AP b=UP OUDENOS THERAPEUTH NAI

[8,44] PROSELTHOUSA OPISTHEN  PSATO TOU KRASPEDOU TOU IMATIOU AUTOU KAI PARAKHR MA EST    RUSIS TOU AIMATOS AUT S

[8,45] KAI EIPEN O I SOUS TIS O APSAMENOS MOU ARNOUMEN‘N DE PANT‘N EIPEN O PETROS b=KAI b=OI b=MET b=AUTOU EPISTATA OI OKHLOI SUNEKHOUSIN SE KAI APOTHLIBOUSIN b=KAI b=LEGEIS b=TIS b=O b=APSAMENOS b=MOU

[8,46] O DE I SOUS EIPEN  PSATO MOU TIS EG‘ GAR EGN‘N DUNAMIN a=EXEL LUTHUIAN b=EXELTHOUSAN AP EMOU

[8,47] IDOUSA DE   GUN  OTI OUK ELATHEN TREMOUSA  LTHEN KAI PROSPESOUSA AUT‘ DI  N AITIAN  PSATO AUTOU AP GGEILEN b=AUT‘ EN‘PION PANTOS TOU LAOU KAI ‘S IATH  PARAKHR MA

[8,48] O DE EIPEN AUT  a=THUGAT R b=THARSEI b=THUGATER   PISTIS SOU SES‘KEN SE POREUOU EIS EIR N N

[8,49] ETI AUTOU LALOUNTOS ERKHETAI TIS PARA TOU ARKHISUNAG‘GOU LEG‘N b=AUT‘ OTI TETHN KEN   THUGAT R SOU a=M KETI b=M  SKULLE TON DIDASKALON

[8,50] O DE I SOUS AKOUSAS APEKRITH  AUT‘ b=LEG‘N M  PHOBOU MONON a=PISTEUSON b=PISTEUE KAI S‘TH SETAI

[8,51] am=ELTH‘N tk=EISELTH‘N DE EIS T N OIKIAN OUK APH KEN EISELTHEIN a=TINA a=SUN a=AUT‘ b=OUDENA EI M  PETRON KAI tk=IAK‘BON tk=KAI I‘ANN N am=KAI am=IAK‘BON KAI TON PATERA T S PAIDOS KAI T N M TERA

[8,52] EKLAION DE PANTES KAI EKOPTONTO AUT N O DE EIPEN M  KLAIETE a=OU a=GAR b=OUK APETHANEN ALLA KATHEUDEI

[8,53] KAI KATEGEL‘N AUTOU EIDOTES OTI APETHANEN

[8,54] AUTOS DE b=EKBAL‘N b=EX‘ b=PANTAS b=KAI KRAT SAS T S KHEIROS AUT S EPH‘N SEN LEG‘N   PAIS a=EGEIRE b=EGEIROU

[8,55] KAI EPESTREPSEN TO PNEUMA AUT S KAI ANEST  PARAKHR MA KAI DIETAXEN AUT  DOTH NAI PHAGEIN

[8,56] KAI EXEST SAN OI GONEIS AUT S O DE PAR GGEILEN AUTOIS M DENI EIPEIN TO GEGONOS

[9,1] SUGKALESAMENOS DE TOUS D‘DEKA tk=MATH TAS tk=AUTOU ED‘KEN AUTOIS DUNAMIN KAI EXOUSIAN EPI PANTA TA DAIMONIA KAI NOSOUS THERAPEUEIN

[9,2] KAI APESTEILEN AUTOUS K RUSSEIN T N BASILEIAN TOU THEOU KAI IASTHAI a=[TOUS b=TOUS a=ASTHENEIS] b=ASTHENOUNTAS

[9,3] KAI EIPEN PROS AUTOUS M DEN AIRETE EIS T N ODON M TE a=RABDON b=RABDOUS M TE P RAN M TE ARTON M TE ARGURION M TE a=[ANA] b=ANA DUO KHIT‘NAS EKHEIN

[9,4] KAI EIS  N AN OIKIAN EISELTH TE EKEI MENETE KAI EKEITHEN EXERKHESTHE

[9,5] KAI OSOI m=EAN atk=AN M  a=DEKH‘NTAI b=DEX‘NTAI UMAS EXERKHOMENOI APO T S POLE‘S EKEIN S b=KAI TON KONIORTON APO T‘N POD‘N UM‘N a=APOTINASSETE b=APOTINAXATE EIS MARTURION EP AUTOUS

[9,6] EXERKHOMENOI DE DI RKHONTO KATA TAS K‘MAS EUAGGELIZOMENOI KAI THERAPEUONTES PANTAKHOU

[9,7]  KOUSEN DE  R‘D S O a=TETRAARKH S b=TETRARKH S TA GINOMENA b=UP b=AUTOU PANTA KAI DI POREI DIA TO LEGESTHAI UPO TIN‘N OTI I‘ANN S a= GERTH  b=EG GERTAI EK NEKR‘N

[9,8] UPO TIN‘N DE OTI  LIAS EPHAN  ALL‘N DE OTI PROPH T S a=TIS b=EIS T‘N ARKHAI‘N ANEST 

[9,9] b=KAI EIPEN a=DE tk=O  R‘D S I‘ANN N EG‘ APEKEPHALISA TIS DE ESTIN OUTOS PERI OU b=EG‘ AKOU‘ TOIAUTA KAI EZ TEI IDEIN AUTON

[9,10] KAI UPOSTREPSANTES OI APOSTOLOI DI G SANTO AUT‘ OSA EPOI SAN KAI PARALAB‘N AUTOUS UPEKH‘R SEN KAT IDIAN EIS a=POLIN a=KALOUMEN N b=TOPON b=ER MON b=POLE‘S b=KALOUMEN S m=B THSAIDAN atk=B THSAIDA

[9,11] OI DE OKHLOI GNONTES  KOLOUTH SAN AUT‘ KAI a=APODEXAMENOS b=DEXAMENOS AUTOUS ELALEI AUTOIS PERI T S BASILEIAS TOU THEOU KAI TOUS KHREIAN EKHONTAS THERAPEIAS IATO

[9,12]   DE  MERA  RXATO KLINEIN PROSELTHONTES DE OI D‘DEKA a=EIPAN b=EIPON AUT‘ APOLUSON TON OKHLON INA a=POREUTHENTES b=APELTHONTES EIS TAS KUKL‘ K‘MAS KAI b=TOUS AGROUS KATALUS‘SIN KAI EUR‘SIN EPISITISMON OTI ‘DE EN ER M‘ TOP‘ ESMEN

[9,13] EIPEN DE PROS AUTOUS DOTE AUTOIS UMEIS PHAGEIN OI DE a=EIPAN b=EIPON OUK EISIN  MIN PLEION   b=PENTE ARTOI a=PENTE KAI tk=DUO IKHTHUES am=DUO EI M TI POREUTHENTES  MEIS AGORAS‘MEN EIS PANTA TON LAON TOUTON BR‘MATA

[9,14]  SAN GAR ‘SEI ANDRES PENTAKISKHILIOI EIPEN DE PROS TOUS MATH TAS AUTOU KATAKLINATE AUTOUS KLISIAS a=[‘SEI] ANA PENT KONTA

[9,15] KAI EPOI SAN OUT‘S KAI a=KATEKLINAN b=ANEKLINAN APANTAS

[9,16] LAB‘N DE TOUS PENTE ARTOUS KAI TOUS DUO IKHTHUAS ANABLEPSAS EIS TON OURANON EULOG SEN AUTOUS KAI KATEKLASEN KAI EDIDOU TOIS MATH TAIS a=PARATHEINAI b=PARATITHENAI T‘ OKHL‘

[9,17] KAI EPHAGON KAI EKHORTASTH SAN PANTES KAI  RTH  TO PERISSEUSAN AUTOIS KLASMAT‘N KOPHINOI D‘DEKA

[9,18] KAI EGENETO EN T‘ EINAI AUTON PROSEUKHOMENON a=KATA a=MONAS b=KATAMONAS SUN SAN AUT‘ OI MATH TAI KAI EP R‘T SEN AUTOUS LEG‘N TINA ME LEGOUSIN OI OKHLOI EINAI

[9,19] OI DE APOKRITHENTES a=EIPAN b=EIPON I‘ANN N TON BAPTIST N ALLOI DE  LIAN ALLOI DE OTI PROPH T S TIS T‘N ARKHAI‘N ANEST 

[9,20] EIPEN DE AUTOIS UMEIS DE TINA ME LEGETE EINAI b=APOKRITHEIS b=DE b=O PETROS a=DE a=APOKRITHEIS EIPEN TON KHRISTON TOU THEOU

[9,21] O DE EPITIM SAS AUTOIS PAR GGEILEN M DENI a=LEGEIN b=EIPEIN TOUTO

[9,22] EIP‘N OTI DEI TON UION TOU ANTHR‘POU POLLA PATHEIN KAI APODOKIMASTH NAI APO T‘N PRESBUTER‘N KAI ARKHIERE‘N KAI GRAMMATE‘N KAI APOKTANTH NAI KAI T  TRIT   MERA m=ANAST NAI atk=EGERTH NAI

[9,23] ELEGEN DE PROS PANTAS EI TIS THELEI OPIS‘ MOU a=ERKHESTHAI b=ELTHEIN a=ARN SASTH‘ b=APARN SASTH‘ EAUTON KAI ARAT‘ TON STAURON AUTOU atk=KATH atk= MERAN KAI AKOLOUTHEIT‘ MOI

[9,24] OS GAR m=EAN atk=AN THEL  T N PSUKH N AUTOU S‘SAI APOLESEI AUT N OS D AN APOLES  T N PSUKH N AUTOU ENEKEN EMOU OUTOS S‘SEI AUT N

[9,25] TI GAR ‘PHELEITAI ANTHR‘POS KERD SAS TON KOSMON OLON EAUTON DE APOLESAS   Z MI‘THEIS

[9,26] OS GAR AN EPAISKHUNTH  ME KAI TOUS EMOUS LOGOUS TOUTON O UIOS TOU ANTHR‘POU EPAISKHUNTH SETAI OTAN ELTH  EN T  DOX  AUTOU KAI TOU PATROS KAI T‘N AGI‘N AGGEL‘N

[9,27] LEG‘ DE UMIN AL TH‘S EISIN TINES T‘N a=AUTOU b=‘DE m=EST‘T‘N atk=EST KOT‘N OI OU M  am=GEUS‘NTAI tk=GEUSONTAI THANATOU E‘S AN ID‘SIN T N BASILEIAN TOU THEOU

[9,28] EGENETO DE META TOUS LOGOUS TOUTOUS ‘SEI  MERAI OKT‘ a=[KAI] b=KAI PARALAB‘N tk=TON PETRON KAI I‘ANN N KAI IAK‘BON ANEB  EIS TO OROS PROSEUXASTHAI

[9,29] KAI EGENETO EN T‘ PROSEUKHESTHAI AUTON TO EIDOS TOU PROS‘POU AUTOU ETERON KAI O IMATISMOS AUTOU LEUKOS EXASTRAPT‘N

[9,30] KAI IDOU ANDRES DUO SUNELALOUN AUT‘ OITINES  SAN a=M‘US S b=M‘S S KAI  LIAS

[9,31] OI OPHTHENTES EN DOX  ELEGON T N EXODON AUTOU  N a= MELLEN b=EMELLEN PL ROUN EN IEROUSAL M

[9,32] O DE PETROS KAI OI SUN AUT‘  SAN BEBAR MENOI UPN‘ DIAGR GOR SANTES DE EIDON T N DOXAN AUTOU KAI TOUS DUO ANDRAS TOUS SUNEST‘TAS AUT‘

[9,33] KAI EGENETO EN T‘ DIAKH‘RIZESTHAI AUTOUS AP AUTOU EIPEN atk=O PETROS PROS TON I SOUN EPISTATA KALON ESTIN  MAS ‘DE EINAI KAI POI S‘MEN SK NAS TREIS MIAN SOI KAI tk=M‘SEI MIAN a=M‘USEI m=M‘SEI KAI MIAN  LIA M  EID‘S O LEGEI

[9,34] TAUTA DE AUTOU LEGONTOS EGENETO NEPHEL  KAI a=EPESKIAZEN b=EPESKIASEN AUTOUS EPHOB TH SAN DE EN T‘ b=EKEINOUS EISELTHEIN a=AUTOUS EIS T N NEPHEL N

[9,35] KAI PH‘N  EGENETO EK T S NEPHEL S LEGOUSA OUTOS ESTIN O UIOS MOU O a=EKLELEGMENOS b=AGAP TOS AUTOU AKOUETE

[9,36] KAI EN T‘ GENESTHAI T N PH‘N N EURETH  b=O I SOUS MONOS KAI AUTOI ESIG SAN KAI OUDENI AP GGEILAN EN EKEINAIS TAIS  MERAIS OUDEN ‘N a=E‘RAKAN b=E‘RAKASIN

[9,37] EGENETO DE b=EN T  EX S  MERA KATELTHONT‘N AUT‘N APO TOU OROUS SUN NT SEN AUT‘ OKHLOS POLUS

[9,38] KAI IDOU AN R APO TOU OKHLOU a=EBO SEN b=ANEBO SEN LEG‘N DIDASKALE DEOMAI SOU am=EPIBLEPSAI tk=EPIBLEPSON EPI TON UION MOU OTI MONOGEN S b=ESTIN MOI a=ESTIN

[9,39] KAI IDOU PNEUMA LAMBANEI AUTON KAI EXAIPHN S KRAZEI KAI SPARASSEI AUTON META APHROU KAI MOGIS APOKH‘REI AP AUTOU SUNTRIBON AUTON

[9,40] KAI EDE TH N T‘N MATH T‘N SOU INA am=EKBAL‘SIN tk=EKBALL‘SIN AUTO KAI OUK  DUN TH SAN

[9,41] APOKRITHEIS DE O I SOUS EIPEN ‘ GENEA APISTOS KAI DIESTRAMMEN  E‘S POTE ESOMAI PROS UMAS KAI ANEXOMAI UM‘N PROSAGAGE atk=‘DE TON UION SOU m=‘DE

[9,42] ETI DE PROSERKHOMENOU AUTOU ERR XEN AUTON TO DAIMONION KAI SUNESPARAXEN EPETIM SEN DE O I SOUS T‘ PNEUMATI T‘ AKATHART‘ KAI IASATO TON PAIDA KAI APED‘KEN AUTON T‘ PATRI AUTOU

[9,43] EXEPL SSONTO DE PANTES EPI T  MEGALEIOT TI TOU THEOU PANT‘N DE THAUMAZONT‘N EPI PASIN OIS a=EPOIEI b=EPOI SEN b=O b=I SOUS EIPEN PROS TOUS MATH TAS AUTOU

[9,44] THESTHE UMEIS EIS TA ‘TA UM‘N TOUS LOGOUS TOUTOUS O GAR UIOS TOU ANTHR‘POU MELLEI PARADIDOSTHAI EIS KHEIRAS ANTHR‘P‘N

[9,45] OI DE  GNOOUN TO R MA TOUTO KAI  N PARAKEKALUMMENON AP AUT‘N INA M  AISTH‘NTAI AUTO KAI EPHOBOUNTO ER‘T SAI AUTON PERI TOU R MATOS TOUTOU

[9,46] EIS LTHEN DE DIALOGISMOS EN AUTOIS TO TIS AN EI  MEIZ‘N AUT‘N

[9,47] O DE I SOUS a=EID‘S b=ID‘N TON DIALOGISMON T S KARDIAS AUT‘N EPILABOMENOS a=PAIDION b=PAIDIOU EST SEN AUTO PAR EAUT‘

[9,48] KAI EIPEN AUTOIS OS EAN DEX TAI TOUTO TO PAIDION EPI T‘ ONOMATI MOU EME DEKHETAI KAI OS a=AN b=EAN EME DEX TAI DEKHETAI TON APOSTEILANTA ME O GAR MIKROTEROS EN PASIN UMIN UPARKH‘N OUTOS a=ESTIN b=ESTAI MEGAS

[9,49] APOKRITHEIS DE b=O I‘ANN S EIPEN EPISTATA EIDOMEN TINA a=EN b=EPI T‘ ONOMATI SOU EKBALLONTA tk=TA DAIMONIA KAI a=EK‘LUOMEN b=EK‘LUSAMEN AUTON OTI OUK AKOLOUTHEI METH  M‘N

[9,50] b=KAI EIPEN a=DE PROS AUTON O I SOUS M  K‘LUETE OS GAR OUK ESTIN KATH a=UM‘N b= M‘N UPER a=UM‘N b= M‘N ESTIN

[9,51] EGENETO DE EN T‘ SUMPL ROUSTHAI TAS  MERAS T S a=ANAL MPSE‘S b=ANAL PSE‘S AUTOU KAI AUTOS TO PROS‘PON a=EST RISEN b=AUTOU b=EST RIXEN TOU POREUESTHAI EIS IEROUSAL M

[9,52] KAI APESTEILEN AGGELOUS PRO PROS‘POU AUTOU KAI POREUTHENTES EIS LTHON EIS K‘M N a=SAMARIT‘N b=SAMAREIT‘N a=‘S b=‘STE ETOIMASAI AUT‘

[9,53] KAI OUK EDEXANTO AUTON OTI TO PROS‘PON AUTOU  N POREUOMENON EIS IEROUSAL M

[9,54] IDONTES DE OI MATH TAI b=AUTOU IAK‘BOS KAI I‘ANN S a=EIPAN b=EIPON KURIE THELEIS EIP‘MEN PUR KATAB NAI APO TOU OURANOU KAI ANAL‘SAI AUTOUS b=‘S b=KAI b= LIAS b=EPOI SEN

[9,55] STRAPHEIS DE EPETIM SEN AUTOIS m=[KAI tk=KAI b=EIPEN b=OUK b=OIDATE b=OIOU b=PNEUMATOS b=ESTE m=UMEIS] tk=UMEIS

[9,56] m=[O tk=O b=GAR b=UIOS b=TOU b=ANTHR‘POU b=OUK b= LTHEN b=PSUKHAS b=ANTHR‘P‘N b=APOLESAI b=ALLA m=S‘SAI] tk=S‘SAI KAI EPOREUTH SAN EIS ETERAN K‘M N

[9,57] a=KAI b=EGENETO b=DE POREUOMEN‘N AUT‘N EN T  OD‘ EIPEN TIS PROS AUTON AKOLOUTH S‘ SOI OPOU a=EAN b=AN APERKH  b=KURIE

[9,58] KAI EIPEN AUT‘ O I SOUS AI AL‘PEKES PH‘LEOUS EKHOUSIN KAI TA PETEINA TOU OURANOU KATASK N‘SEIS O DE UIOS TOU ANTHR‘POU OUK EKHEI POU T N KEPHAL N KLIN 

[9,59] EIPEN DE PROS ETERON AKOLOUTHEI MOI O DE EIPEN a=[KURIE] b=KURIE EPITREPSON MOI APELTHONTI PR‘TON THAPSAI TON PATERA MOU

[9,60] EIPEN DE AUT‘ b=O b=I SOUS APHES TOUS NEKROUS THAPSAI TOUS EAUT‘N NEKROUS SU DE APELTH‘N DIAGGELLE T N BASILEIAN TOU THEOU

[9,61] EIPEN DE KAI ETEROS AKOLOUTH S‘ SOI KURIE PR‘TON DE EPITREPSON MOI APOTAXASTHAI TOIS EIS TON OIKON MOU

[9,62] EIPEN DE a=[PROS tk=PROS a=AUTON] tk=AUTON O I SOUS m=PROS m=AUTON OUDEIS EPIBAL‘N T N KHEIRA b=AUTOU EP AROTRON KAI BLEP‘N EIS TA OPIS‘ EUTHETOS ESTIN a=T  a=BASILEIA b=EIS b=T N b=BASILEIAN TOU THEOU

[10,1] META DE TAUTA ANEDEIXEN O KURIOS b=KAI ETEROUS EBDOM KONTA a=[DUO] KAI APESTEILEN AUTOUS ANA DUO a=[DUO] PRO PROS‘POU AUTOU EIS PASAN POLIN KAI TOPON OU a= MELLEN b=EMELLEN AUTOS ERKHESTHAI

[10,2] ELEGEN a=DE b=OUN PROS AUTOUS O MEN THERISMOS POLUS OI DE ERGATAI OLIGOI DE TH TE OUN TOU KURIOU TOU THERISMOU OP‘S m=EKBAL  tk=EKBALL  ERGATAS a=EKBAL  EIS TON THERISMON AUTOU

[10,3] UPAGETE IDOU b=EG‘ APOSTELL‘ UMAS ‘S ARNAS EN MES‘ LUK‘N

[10,4] M  BASTAZETE a=BALLANTION b=BALANTION M  P RAN a=M  b=M DE UPOD MATA KAI M DENA KATA T N ODON ASPAS STHE

[10,5] EIS  N D AN a=EISELTH TE OIKIAN b=EISERKH STHE PR‘TON LEGETE EIR N  T‘ OIK‘ TOUT‘

[10,6] KAI EAN tk=MEN b=  EKEI a=  k=O UIOS EIR N S a=EPANAPA SETAI b=EPANAPAUSETAI EP AUTON   EIR N  UM‘N EI DE a=M  a=GE b=M GE EPH UMAS ANAKAMPSEI

[10,7] EN AUT  DE T  OIKIA MENETE ESTHIONTES KAI PINONTES TA PAR AUT‘N AXIOS GAR O ERGAT S TOU MISTHOU AUTOU b=ESTIN M  METABAINETE EX OIKIAS EIS OIKIAN

[10,8] KAI EIS  N tk=D AN POLIN EISERKH STHE KAI DEKH‘NTAI UMAS ESTHIETE TA PARATITHEMENA UMIN

[10,9] KAI THERAPEUETE TOUS EN AUT  ASTHENEIS KAI LEGETE AUTOIS  GGIKEN EPH UMAS   BASILEIA TOU THEOU

[10,10] EIS  N D AN POLIN a=EISELTH TE b=EISERKH STHE KAI M  DEKH‘NTAI UMAS EXELTHONTES EIS TAS PLATEIAS AUT S EIPATE

[10,11] KAI TON KONIORTON TON KOLL THENTA  MIN EK T S POLE‘S UM‘N a=EIS a=TOUS a=PODAS APOMASSOMETHA UMIN PL N TOUTO GIN‘SKETE OTI  GGIKEN b=EPH b=UMAS   BASILEIA TOU THEOU

[10,12] LEG‘ tk=DE UMIN OTI SODOMOIS EN T   MERA EKEIN  ANEKTOTERON ESTAI   T  POLEI EKEIN 

[10,13] OUAI SOI am=KHORAZIN tk=KH‘RAZIN OUAI SOI B THSAIDA OTI EI EN TUR‘ KAI SID‘NI a=EGEN TH SAN b=EGENONTO AI DUNAMEIS AI GENOMENAI EN UMIN PALAI AN EN SAKK‘ KAI SPOD‘ a=KATH MENOI b=KATH MENAI METENO SAN

[10,14] PL N TUR‘ KAI SID‘NI ANEKTOTERON ESTAI EN T  KRISEI   UMIN

[10,15] KAI SU a=KAPHARNAOUM a=M  a=E‘S a=OURANOU a=UPS‘TH S  b=KAPERNAOUM b=  E‘S TOU b=OURANOU b=UPS‘THEISA b=E‘S ADOU a=KATAB S  b=KATABIBASTH S 

[10,16] O AKOU‘N UM‘N EMOU AKOUEI KAI O ATHET‘N UMAS EME ATHETEI O DE EME ATHET‘N ATHETEI TON APOSTEILANTA ME

[10,17] UPESTREPSAN DE OI EBDOM KONTA a=[DUO] META KHARAS LEGONTES KURIE KAI TA DAIMONIA UPOTASSETAI  MIN EN T‘ ONOMATI SOU

[10,18] EIPEN DE AUTOIS ETHE‘ROUN TON SATANAN ‘S ASTRAP N EK TOU OURANOU PESONTA

[10,19] IDOU a=DED‘KA b=DID‘MI UMIN T N EXOUSIAN TOU PATEIN EPAN‘ OPHE‘N KAI SKORPI‘N KAI EPI PASAN T N DUNAMIN TOU EKHTHROU KAI OUDEN UMAS OU M  k=ADIK SEI amt=ADIK S 

[10,20] PL N EN TOUT‘ M  KHAIRETE OTI TA PNEUMATA UMIN UPOTASSETAI KHAIRETE DE tk=MALLON OTI TA ONOMATA UM‘N a=EGGEGRAPTAI b=EGRAPH  EN TOIS OURANOIS

[10,21] EN AUT  T  ‘RA  GALLIASATO a=[EN] T‘ PNEUMATI a=T‘ b=O a=AGI‘ b=I SOUS KAI EIPEN EXOMOLOGOUMAI SOI PATER KURIE TOU OURANOU KAI T S G S OTI APEKRUPSAS TAUTA APO SOPH‘N KAI SUNET‘N KAI APEKALUPSAS AUTA N PIOIS NAI O PAT R OTI OUT‘S b=EGENETO EUDOKIA a=EGENETO EMPROSTHEN SOU

[10,22] mt=KAI mt=STRAPHEIS mt=PROS mt=TOUS mt=MATH TAS mt=EIPEN PANTA tk=PAREDOTH  MOI am=PAREDOTH  UPO TOU PATROS MOU KAI OUDEIS GIN‘SKEI TIS ESTIN O UIOS EI M  O PAT R KAI TIS ESTIN O PAT R EI M  O UIOS KAI ‘ EAN BOUL TAI O UIOS APOKALUPSAI

[10,23] KAI STRAPHEIS PROS TOUS MATH TAS KAT IDIAN EIPEN MAKARIOI OI OPHTHALMOI OI BLEPONTES A BLEPETE

[10,24] LEG‘ GAR UMIN OTI POLLOI PROPH TAI KAI BASILEIS  THEL SAN IDEIN A UMEIS BLEPETE KAI OUK a=EIDAN b=EIDON KAI AKOUSAI A AKOUETE KAI OUK  KOUSAN

[10,25] KAI IDOU NOMIKOS TIS ANEST  EKPEIRAZ‘N AUTON b=KAI LEG‘N DIDASKALE TI POI SAS Z‘ N AI‘NION KL RONOM S‘

[10,26] O DE EIPEN PROS AUTON EN T‘ NOM‘ TI GEGRAPTAI P‘S ANAGIN‘SKEIS

[10,27] O DE APOKRITHEIS EIPEN AGAP SEIS KURION TON THEON SOU EX OL S a=[T S] b=T S KARDIAS SOU KAI a=EN b=EX a=OL  b=OL S a=T  b=T S a=PSUKH  b=PSUKH S SOU KAI a=EN b=EX a=OL  b=OL S a=T  b=T S a=ISKHUI b=ISKHUOS SOU KAI a=EN b=EX a=OL  b=OL S a=T  b=T S a=DIANOIA b=DIANOIAS SOU KAI TON PL SION SOU ‘S SEAUTON

[10,28] EIPEN DE AUT‘ ORTH‘S APEKRITH S TOUTO POIEI KAI Z S 

[10,29] O DE THEL‘N a=DIKAI‘SAI b=DIKAIOUN EAUTON EIPEN PROS TON I SOUN KAI TIS ESTIN MOU PL SION

[10,30] UPOLAB‘N b=DE O I SOUS EIPEN ANTHR‘POS TIS KATEBAINEN APO IEROUSAL M EIS IERIKH‘ KAI L STAIS PERIEPESEN OI KAI EKDUSANTES AUTON KAI PL GAS EPITHENTES AP LTHON APHENTES  MITHAN  b=TUGKHANONTA

[10,31] KATA SUGKURIAN DE IEREUS TIS KATEBAINEN EN T  OD‘ EKEIN  KAI ID‘N AUTON ANTIPAR LTHEN

[10,32] OMOI‘S DE KAI LEUIT S a=[GENOMENOS] b=GENOMENOS KATA TON TOPON ELTH‘N KAI ID‘N ANTIPAR LTHEN

[10,33] a=SAMARIT S b=SAMAREIT S DE TIS ODEU‘N  LTHEN KAT AUTON KAI ID‘N b=AUTON ESPLAGKHNISTH 

[10,34] KAI PROSELTH‘N KATED SEN TA TRAUMATA AUTOU EPIKHE‘N ELAION KAI OINON EPIBIBASAS DE AUTON EPI TO IDION KT NOS  GAGEN AUTON EIS PANDOKHEION KAI EPEMEL TH  AUTOU

[10,35] KAI EPI T N AURION b=EXELTH‘N EKBAL‘N a=ED‘KEN DUO D NARIA b=ED‘KEN T‘ PANDOKHEI KAI EIPEN b=AUT‘ EPIMEL TH TI AUTOU KAI O TI AN PROSDAPAN S S EG‘ EN T‘ EPANERKHESTHAI ME APOD‘S‘ SOI

[10,36] TIS b=OUN TOUT‘N T‘N TRI‘N am=PL SION DOKEI SOI tk=PL SION GEGONENAI TOU EMPESONTOS EIS TOUS L STAS

[10,37] O DE EIPEN O POI SAS TO ELEOS MET AUTOU EIPEN a=DE b=OUN AUT‘ O I SOUS POREUOU KAI SU POIEI OMOI‘S

[10,38] b=EGENETO b=DE EN a=DE T‘ POREUESTHAI AUTOUS b=KAI AUTOS EIS LTHEN EIS K‘M N TINA GUN  DE TIS ONOMATI MARTHA UPEDEXATO AUTON b=EIS b=TON b=OIKON b=AUT S

[10,39] KAI T DE  N ADELPH  KALOUMEN  a=MARIAM b=MARIA a=[ ] b=  KAI a=PARAKATHESTHEISA b=PARAKATHISASA a=PROS b=PARA TOUS PODAS TOU a=KURIOU b=I SOU  KOUEN TON LOGON AUTOU

[10,40]   DE MARTHA PERIESPATO PERI POLL N DIAKONIAN EPISTASA DE EIPEN KURIE OU MELEI SOI OTI   ADELPH  MOU MON N ME m=KATELEIPEN atk=KATELIPEN DIAKONEIN EIPE OUN AUT  INA MOI SUNANTILAB TAI

[10,41] APOKRITHEIS DE EIPEN AUT  O a=KURIOS b=I SOUS MARTHA MARTHA MERIMNAS KAI a=THORUBAZ  b=TURBAZ  PERI POLLA

[10,42] ENOS DE ESTIN KHREIA a=MARIAM b=MARIA a=GAR b=DE T N AGATH N MERIDA EXELEXATO  TIS OUK APHAIRETH SETAI b=AP AUT S

[11,1] KAI EGENETO EN T‘ EINAI AUTON EN TOP‘ TINI PROSEUKHOMENON ‘S EPAUSATO EIPEN TIS T‘N MATH T‘N AUTOU PROS AUTON KURIE DIDAXON  MAS PROSEUKHESTHAI KATH‘S KAI I‘ANN S EDIDAXEN TOUS MATH TAS AUTOU

[11,2] EIPEN DE AUTOIS OTAN PROSEUKH STHE LEGETE PATER b= M‘N b=O b=EN b=TOIS b=OURANOIS AGIASTH T‘ TO ONOMA SOU ELTHET‘   BASILEIA SOU b=GEN TH T‘ b=TO b=THEL MA b=SOU b=‘S b=EN b=OURAN‘ b=KAI b=EPI b=T S b=G S

[11,3] TON ARTON  M‘N TON EPIOUSION DIDOU  MIN TO KATH  MERAN

[11,4] KAI APHES  MIN TAS AMARTIAS  M‘N KAI GAR AUTOI a=APHIOMEN b=APHIEMEN PANTI OPHEILONTI  MIN KAI M  EISENEGK S  MAS EIS PEIRASMON b=ALLA b=RUSAI b= MAS b=APO b=TOU b=PON ROU

[11,5] KAI EIPEN PROS AUTOUS TIS EX UM‘N EXEI PHILON KAI POREUSETAI PROS AUTON MESONUKTIOU KAI EIP  AUT‘ PHILE KHR SON MOI TREIS ARTOUS

[11,6] EPEID  PHILOS atk=MOU PAREGENETO EX ODOU PROS ME KAI OUK EKH‘ O PARATH S‘ AUT‘

[11,7] KAKEINOS ES‘THEN APOKRITHEIS EIP  M  MOI KOPOUS PAREKHE  D    THURA KEKLEISTAI KAI TA PAIDIA MOU MET EMOU EIS T N KOIT N EISIN OU DUNAMAI ANASTAS DOUNAI SOI

[11,8] LEG‘ UMIN EI KAI OU D‘SEI AUT‘ ANASTAS DIA TO EINAI b=AUTOU PHILON a=AUTOU DIA GE T N ANAIDEIAN AUTOU EGERTHEIS D‘SEI AUT‘ m=OSON atk=OS‘N KHR ZEI

[11,9] KAG‘ UMIN LEG‘ AITEITE KAI DOTH SETAI UMIN Z TEITE KAI EUR SETE KROUETE KAI ANOIG SETAI UMIN

[11,10] PAS GAR O AIT‘N LAMBANEI KAI O Z T‘N EURISKEI KAI T‘ KROUONTI a=<ANOIG SETAI> b=ANOIG SETAI

[11,11] TINA DE a=EX UM‘N TON PATERA AIT SEI O UIOS b=ARTON b=M  b=LITHON b=EPID‘SEI b=AUT‘ m=  tk=EI b=KAI IKHTHUN a=KAI b=M  ANTI IKHTHUOS OPHIN b=EPID‘SEI AUT‘ a=EPID‘SEI

[11,12]   KAI a=AIT SEI b=EAN b=AIT S  ‘ON b=M  EPID‘SEI AUT‘ SKORPION

[11,13] EI OUN UMEIS PON ROI UPARKHONTES OIDATE tk=AGATHA DOMATA am=AGATHA DIDONAI TOIS TEKNOIS UM‘N POS‘ MALLON O PAT R a=[O] b=O EX OURANOU D‘SEI PNEUMA AGION TOIS AITOUSIN AUTON

[11,14] KAI  N EKBALL‘N DAIMONION a=[KAI b=KAI AUTO a= N] b= N K‘PHON EGENETO DE TOU DAIMONIOU EXELTHONTOS ELAL SEN O K‘PHOS KAI ETHAUMASAN OI OKHLOI

[11,15] TINES DE EX AUT‘N EIPON EN BEELZEBOUL a=T‘ ARKHONTI T‘N DAIMONI‘N EKBALLEI TA DAIMONIA

[11,16] ETEROI DE PEIRAZONTES S MEION b=PAR b=AUTOU b=EZ TOUN EX OURANOU a=EZ TOUN a=PAR a=AUTOU

[11,17] AUTOS DE EID‘S AUT‘N TA DIANO MATA EIPEN AUTOIS PASA BASILEIA EPH EAUT N DIAMERISTHEISA ER MOUTAI KAI OIKOS EPI OIKON PIPTEI

[11,18] EI DE KAI O SATANAS EPH EAUTON DIEMERISTH  P‘S STATH SETAI   BASILEIA AUTOU OTI LEGETE EN BEELZEBOUL EKBALLEIN ME TA DAIMONIA

[11,19] EI DE EG‘ EN BEELZEBOUL EKBALL‘ TA DAIMONIA OI UIOI UM‘N EN TINI EKBALLOUSIN DIA TOUTO b=KRITAI b=UM‘N AUTOI a=UM‘N a=KRITAI ESONTAI

[11,20] EI DE EN DAKTUL‘ THEOU a=[EG‘] EKBALL‘ TA DAIMONIA ARA EPHTHASEN EPH UMAS   BASILEIA TOU THEOU

[11,21] OTAN O ISKHUROS KATH‘PLISMENOS PHULASS  T N EAUTOU AUL N EN EIR N  ESTIN TA UPARKHONTA AUTOU

[11,22] EPAN DE b=O ISKHUROTEROS AUTOU EPELTH‘N NIK S  AUTON T N PANOPLIAN AUTOU AIREI EPH   EPEPOITHEI KAI TA SKULA AUTOU DIADID‘SIN

[11,23] O M  ‘N MET EMOU KAT EMOU ESTIN KAI O M  SUNAG‘N MET EMOU SKORPIZEI

[11,24] OTAN TO AKATHARTON PNEUMA EXELTH  APO TOU ANTHR‘POU DIERKHETAI DI ANUDR‘N TOP‘N Z TOUN ANAPAUSIN KAI M  EURISKON a=[TOTE] LEGEI UPOSTREPS‘ EIS TON OIKON MOU OTHEN EX LTHON

[11,25] KAI ELTHON EURISKEI SESAR‘MENON KAI KEKOSM MENON

[11,26] TOTE POREUETAI KAI PARALAMBANEI b=EPTA ETERA PNEUMATA PON ROTERA EAUTOU a=EPTA KAI m=ELTHONTA atk=EISELTHONTA KATOIKEI EKEI KAI GINETAI TA ESKHATA TOU ANTHR‘POU EKEINOU KHEIRONA T‘N PR‘T‘N

[11,27] EGENETO DE EN T‘ LEGEIN AUTON TAUTA EPARASA TIS b=GUN  PH‘N N a=GUN  EK TOU OKHLOU EIPEN AUT‘ MAKARIA   KOILIA   BASTASASA SE KAI MASTOI OUS ETH LASAS

[11,28] AUTOS DE EIPEN a=MENOUN b=MENOUNGE MAKARIOI OI AKOUONTES TON LOGON TOU THEOU KAI PHULASSONTES b=AUTON

[11,29] T‘N DE OKHL‘N EPATHROIZOMEN‘N  RXATO LEGEIN   GENEA AUT  a=GENEA PON RA ESTIN S MEION a=Z TEI b=EPIZ TEI KAI S MEION OU DOTH SETAI AUT  EI M  TO S MEION I‘NA b=TOU b=PROPH TOU

[11,30] KATH‘S GAR EGENETO I‘NAS b=S MEION TOIS NINEUITAIS a=S MEION OUT‘S ESTAI KAI O UIOS TOU ANTHR‘POU T  GENEA TAUT 

[11,31] BASILISSA NOTOU EGERTH SETAI EN T  KRISEI META T‘N ANDR‘N T S GENEAS TAUT S KAI KATAKRINEI AUTOUS OTI  LTHEN EK T‘N PERAT‘N T S G S AKOUSAI T N SOPHIAN am=SOLOM‘NOS tk=SOLOM‘NTOS KAI IDOU PLEION am=SOLOM‘NOS tk=SOLOM‘NTOS ‘DE

[11,32] ANDRES a=NINEUITAI b=NINEUI ANAST SONTAI EN T  KRISEI META T S GENEAS TAUT S KAI KATAKRINOUSIN AUT N OTI METENO SAN EIS TO K RUGMA I‘NA KAI IDOU PLEION I‘NA ‘DE

[11,33] OUDEIS b=DE LUKHNON APSAS EIS am=KRUPT N tk=KRUPTON TITH SIN a=[OUDE b=OUDE UPO TON a=MODION] b=MODION ALL EPI T N LUKHNIAN INA OI EISPOREUOMENOI TO a=PH‘S b=PHEGGOS BLEP‘SIN

[11,34] O LUKHNOS TOU S‘MATOS ESTIN O OPHTHALMOS a=SOU OTAN b=OUN O OPHTHALMOS SOU APLOUS   KAI OLON TO S‘MA SOU PH‘TEINON ESTIN EPAN DE PON ROS   KAI TO S‘MA SOU SKOTEINON

[11,35] SKOPEI OUN M  TO PH‘S TO EN SOI SKOTOS ESTIN

[11,36] EI OUN TO S‘MA SOU OLON PH‘TEINON M  EKHON b=TI MEROS a=TI SKOTEINON ESTAI PH‘TEINON OLON ‘S OTAN O LUKHNOS T  ASTRAP  PH‘TIZ  SE

[11,37] EN DE T‘ LAL SAI a=ER‘TA b= R‘TA AUTON PHARISAIOS b=TIS OP‘S ARIST S  PAR AUT‘ EISELTH‘N DE ANEPESEN

[11,38] O DE PHARISAIOS ID‘N ETHAUMASEN OTI OU PR‘TON EBAPTISTH  PRO TOU ARISTOU

[11,39] EIPEN DE O KURIOS PROS AUTON NUN UMEIS OI PHARISAIOI TO EX‘THEN TOU POT RIOU KAI TOU PINAKOS KATHARIZETE TO DE ES‘THEN UM‘N GEMEI ARPAG S KAI PON RIAS

[11,40] APHRONES OUKH O POI SAS TO EX‘THEN KAI TO ES‘THEN EPOI SEN

[11,41] PL N TA ENONTA DOTE ELE MOSUN N KAI IDOU PANTA KATHARA UMIN ESTIN

[11,42] a=ALLA b=ALL OUAI UMIN TOIS PHARISAIOIS OTI APODEKATOUTE TO  DUOSMON KAI TO P GANON KAI PAN LAKHANON KAI PARERKHESTHE T N KRISIN KAI T N AGAP N TOU THEOU TAUTA a=DE EDEI POI SAI KAKEINA M  a=PAREINAI b=APHIENAI

[11,43] OUAI UMIN TOIS PHARISAIOIS OTI AGAPATE T N PR‘TOKATHEDRIAN EN TAIS SUNAG‘GAIS KAI TOUS ASPASMOUS EN TAIS AGORAIS

[11,44] OUAI UMIN b=GRAMMATEIS b=KAI b=PHARISAIOI b=UPOKRITAI OTI ESTE ‘S TA MN MEIA TA AD LA KAI OI ANTHR‘POI a=[OI] tk=OI PERIPATOUNTES EPAN‘ OUK OIDASIN

[11,45] APOKRITHEIS DE TIS T‘N NOMIK‘N LEGEI AUT‘ DIDASKALE TAUTA LEG‘N KAI  MAS UBRIZEIS

[11,46] O DE EIPEN KAI UMIN TOIS NOMIKOIS OUAI OTI PHORTIZETE TOUS ANTHR‘POUS PHORTIA DUSBASTAKTA KAI AUTOI ENI T‘N DAKTUL‘N UM‘N OU PROSPSAUETE TOIS PHORTIOIS

[11,47] OUAI UMIN OTI OIKODOMEITE TA MN MEIA T‘N PROPH T‘N OI DE PATERES UM‘N APEKTEINAN AUTOUS

[11,48] ARA a=MARTURES a=ESTE b=MARTUREITE KAI SUNEUDOKEITE TOIS ERGOIS T‘N PATER‘N UM‘N OTI AUTOI MEN APEKTEINAN AUTOUS UMEIS DE OIKODOMEITE b=AUT‘N b=TA b=MN MEIA

[11,49] DIA TOUTO KAI   SOPHIA TOU THEOU EIPEN APOSTEL‘ EIS AUTOUS PROPH TAS KAI APOSTOLOUS KAI EX AUT‘N APOKTENOUSIN KAI a=DI‘XOUSIN b=EKDI‘XOUSIN

[11,50] INA EKZ T TH  TO AIMA PANT‘N T‘N PROPH T‘N TO a=EKKEKHUMENON b=EKKHUNOMENON APO KATABOL S KOSMOU APO T S GENEAS TAUT S

[11,51] APO b=TOU AIMATOS ABEL E‘S b=TOU AIMATOS ZAKHARIOU TOU APOLOMENOU METAXU TOU THUSIAST RIOU KAI TOU OIKOU NAI LEG‘ UMIN EKZ T TH SETAI APO T S GENEAS TAUT S

[11,52] OUAI UMIN TOIS NOMIKOIS OTI  RATE T N KLEIDA T S GN‘SE‘S AUTOI OUK a=EIS LTHATE b=EIS LTHETE KAI TOUS EISERKHOMENOUS EK‘LUSATE

[11,53] a=KAKEITHEN b=LEGONTOS a=EXELTHONTOS b=DE AUTOU b=TAUTA b=PROS b=AUTOUS  RXANTO OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI DEIN‘S ENEKHEIN KAI APOSTOMATIZEIN AUTON PERI PLEION‘N

[11,54] ENEDREUONTES AUTON tk=KAI b=Z TOUNTES TH REUSAI TI EK TOU STOMATOS b=AUTOU b=INA b=KAT GOR S‘SIN AUTOU

[12,1] EN OIS EPISUNAKHTHEIS‘N T‘N MURIAD‘N TOU OKHLOU ‘STE KATAPATEIN ALL LOUS  RXATO LEGEIN PROS TOUS MATH TAS AUTOU PR‘TON PROSEKHETE EAUTOIS APO T S ZUM S b=T‘N b=PHARISAI‘N  TIS ESTIN UPOKRISIS a=T‘N a=PHARISAI‘N

[12,2] OUDEN DE SUGKEKALUMMENON ESTIN O OUK APOKALUPHTH SETAI KAI KRUPTON O OU GN‘STH SETAI

[12,3] ANTH ‘N OSA EN T  SKOTIA EIPATE EN T‘ PH‘TI AKOUSTH SETAI KAI O PROS TO OUS ELAL SATE EN TOIS TAMEIOIS K RUKHTH SETAI EPI T‘N D‘MAT‘N

[12,4] LEG‘ DE UMIN TOIS PHILOIS MOU M  PHOB TH TE APO T‘N m=APOKTENONT‘N atk=APOKTEINONT‘N TO S‘MA KAI META TAUTA M  EKHONT‘N PERISSOTERON TI POI SAI

[12,5] UPODEIX‘ DE UMIN TINA PHOB TH TE PHOB TH TE TON META TO APOKTEINAI b=EXOUSIAN EKHONTA a=EXOUSIAN EMBALEIN EIS T N GEENNAN NAI LEG‘ UMIN TOUTON PHOB TH TE

[12,6] OUKHI PENTE STROUTHIA a=P‘LOUNTAI b=P‘LEITAI ASSARI‘N DUO KAI EN EX AUT‘N OUK ESTIN EPILEL SMENON EN‘PION TOU THEOU

[12,7] ALLA KAI AI TRIKHES T S KEPHAL S UM‘N PASAI  RITHM NTAI M  b=OUN PHOBEISTHE POLL‘N STROUTHI‘N DIAPHERETE

[12,8] LEG‘ DE UMIN PAS OS AN OMOLOG S  EN EMOI EMPROSTHEN T‘N ANTHR‘P‘N KAI O UIOS TOU ANTHR‘POU OMOLOG SEI EN AUT‘ EMPROSTHEN T‘N AGGEL‘N TOU THEOU

[12,9] O DE ARN SAMENOS ME EN‘PION T‘N ANTHR‘P‘N APARN TH SETAI EN‘PION T‘N AGGEL‘N TOU THEOU

[12,10] KAI PAS OS EREI LOGON EIS TON UION TOU ANTHR‘POU APHETH SETAI AUT‘ T‘ DE EIS TO AGION PNEUMA BLASPH M SANTI OUK APHETH SETAI

[12,11] OTAN DE a=EISPHER‘SIN b=PROSPHER‘SIN UMAS EPI TAS SUNAG‘GAS KAI TAS ARKHAS KAI TAS EXOUSIAS M  a=MERIMN S TE b=MERIMNATE P‘S   TI APOLOG S STHE   TI EIP TE

[12,12] TO GAR AGION PNEUMA DIDAXEI UMAS EN AUT  T  ‘RA A DEI EIPEIN

[12,13] EIPEN DE TIS b=AUT‘ EK TOU OKHLOU a=AUT‘ DIDASKALE EIPE T‘ ADELPH‘ MOU MERISASTHAI MET EMOU T N KL RONOMIAN

[12,14] O DE EIPEN AUT‘ ANTHR‘PE TIS ME KATEST SEN a=KRIT N b=DIKAST N   MERIST N EPH UMAS

[12,15] EIPEN DE PROS AUTOUS ORATE KAI PHULASSESTHE APO a=PAS S b=T S PLEONEXIAS OTI OUK EN T‘ PERISSEUEIN TINI   Z‘  m=AUT‘ atk=AUTOU ESTIN EK T‘N UPARKHONT‘N a=AUT‘ b=AUTOU

[12,16] EIPEN DE PARABOL N PROS AUTOUS LEG‘N ANTHR‘POU TINOS PLOUSIOU EUPHOR SEN   KH‘RA

[12,17] KAI DIELOGIZETO EN EAUT‘ LEG‘N TI POI S‘ OTI OUK EKH‘ POU SUNAX‘ TOUS KARPOUS MOU

[12,18] KAI EIPEN TOUTO POI S‘ KATHEL‘ MOU TAS APOTH KAS KAI MEIZONAS OIKODOM S‘ KAI SUNAX‘ EKEI PANTA a=TON a=SITON b=TA b=GEN MATA b=MOU KAI TA AGATHA MOU

[12,19] KAI ER‘ T  PSUKH  MOU PSUKH  EKHEIS POLLA AGATHA KEIMENA EIS ET  POLLA ANAPAUOU PHAGE PIE EUPHRAINOU

[12,20] EIPEN DE AUT‘ O THEOS mk=APHRON at=APHR‘N TAUT  T  NUKTI T N PSUKH N SOU APAITOUSIN APO SOU A DE  TOIMASAS TINI ESTAI

[12,21] OUT‘S O TH SAURIZ‘N EAUT‘ KAI M  EIS THEON PLOUT‘N

[12,22] EIPEN DE PROS TOUS MATH TAS a=[AUTOU] b=AUTOU DIA TOUTO b=UMIN LEG‘ a=UMIN M  MERIMNATE T  PSUKH  b=UM‘N TI PHAG TE M DE T‘ S‘MATI TI ENDUS STHE

[12,23]   a=GAR PSUKH  PLEION ESTIN T S TROPH S KAI TO S‘MA TOU ENDUMATOS

[12,24] KATANO SATE TOUS KORAKAS OTI OU SPEIROUSIN OUDE THERIZOUSIN OIS OUK ESTIN TAMEION OUDE APOTH K  KAI O THEOS TREPHEI AUTOUS POS‘ MALLON UMEIS DIAPHERETE T‘N PETEIN‘N

[12,25] TIS DE EX UM‘N MERIMN‘N DUNATAI b=PROSTHEINAI EPI T N  LIKIAN AUTOU a=PROSTHEINAI P KHUN b=ENA

[12,26] EI OUN a=OUDE b=OUTE ELAKHISTON DUNASTHE TI PERI T‘N LOIP‘N MERIMNATE

[12,27] KATANO SATE TA KRINA P‘S AUXANEI OU KOPIA OUDE N THEI LEG‘ DE UMIN OUDE SOLOM‘N EN PAS  T  DOX  AUTOU PERIEBALETO ‘S EN TOUT‘N

[12,28] EI DE b=TON b=KHORTON EN b=T‘ AGR‘ a=TON a=KHORTON b=S MERON ONTA a=S MERON KAI AURION EIS KLIBANON BALLOMENON O THEOS OUT‘S a=AMPHIEZEI b=AMPHIENNUSIN POS‘ MALLON UMAS OLIGOPISTOI

[12,29] KAI UMEIS M  Z TEITE TI PHAG TE a=KAI b=  TI PI TE KAI M  METE‘RIZESTHE

[12,30] TAUTA GAR PANTA TA ETHN  TOU KOSMOU a=EPIZ TOUSIN b=EPIZ TEI UM‘N DE O PAT R OIDEN OTI KHR ZETE TOUT‘N

[12,31] PL N Z TEITE T N BASILEIAN a=AUTOU b=TOU b=THEOU KAI TAUTA b=PANTA PROSTETH SETAI UMIN

[12,32] M  PHOBOU TO MIKRON POIMNION OTI EUDOK SEN O PAT R UM‘N DOUNAI UMIN T N BASILEIAN

[12,33] P‘L SATE TA UPARKHONTA UM‘N KAI DOTE ELE MOSUN N POI SATE EAUTOIS a=BALLANTIA b=BALANTIA M  PALAIOUMENA TH SAURON ANEKLEIPTON EN TOIS OURANOIS OPOU KLEPT S OUK EGGIZEI OUDE S S DIAPHTHEIREI

[12,34] OPOU GAR ESTIN O TH SAUROS UM‘N EKEI KAI   KARDIA UM‘N ESTAI

[12,35] EST‘SAN UM‘N AI OSPHUES PERIEZ‘SMENAI KAI OI LUKHNOI KAIOMENOI

[12,36] KAI UMEIS OMOIOI ANTHR‘POIS PROSDEKHOMENOIS TON KURION EAUT‘N POTE am=ANALUS  tk=ANALUSEI EK T‘N GAM‘N INA ELTHONTOS KAI KROUSANTOS EUTHE‘S ANOIX‘SIN AUT‘

[12,37] MAKARIOI OI DOULOI EKEINOI OUS ELTH‘N O KURIOS EUR SEI GR GOROUNTAS AM N LEG‘ UMIN OTI PERIZ‘SETAI KAI ANAKLINEI AUTOUS KAI PARELTH‘N DIAKON SEI AUTOIS

[12,38] a=KAN b=KAI b=EAN b=ELTH  EN T  DEUTERA a=KAN b=PHULAK  b=KAI EN T  TRIT  PHULAK  ELTH  KAI EUR  OUT‘S MAKARIOI EISIN b=OI b=DOULOI EKEINOI

[12,39] TOUTO DE GIN‘SKETE OTI EI  DEI O OIKODESPOT S POIA ‘RA O KLEPT S ERKHETAI b=EGR GOR SEN b=AN b=KAI OUK AN APH KEN a=DIORUKHTH NAI b=DIORUG NAI TON OIKON AUTOU

[12,40] KAI UMEIS b=OUN GINESTHE ETOIMOI OTI   ‘RA OU DOKEITE O UIOS TOU ANTHR‘POU ERKHETAI

[12,41] EIPEN DE b=AUT‘ O PETROS KURIE PROS  MAS T N PARABOL N TAUT N LEGEIS   KAI PROS PANTAS

[12,42] a=KAI EIPEN b=DE O KURIOS TIS ARA ESTIN O PISTOS OIKONOMOS a=O b=KAI PHRONIMOS ON KATAST SEI O KURIOS EPI T S THERAPEIAS AUTOU TOU DIDONAI EN KAIR‘ a=[TO] b=TO SITOMETRION

[12,43] MAKARIOS O DOULOS EKEINOS ON ELTH‘N O KURIOS AUTOU EUR SEI POIOUNTA OUT‘S

[12,44] AL TH‘S LEG‘ UMIN OTI EPI PASIN TOIS UPARKHOUSIN AUTOU KATAST SEI AUTON

[12,45] EAN DE EIP  O DOULOS EKEINOS EN T  KARDIA AUTOU KHRONIZEI O KURIOS MOU ERKHESTHAI KAI ARX TAI TUPTEIN TOUS PAIDAS KAI TAS PAIDISKAS ESTHIEIN TE KAI PINEIN KAI METHUSKESTHAI

[12,46]  XEI O KURIOS TOU DOULOU EKEINOU EN  MERA   OU PROSDOKA KAI EN ‘RA   OU GIN‘SKEI KAI DIKHOTOM SEI AUTON KAI TO MEROS AUTOU META T‘N APIST‘N TH SEI

[12,47] EKEINOS DE O DOULOS O GNOUS TO THEL MA TOU KURIOU a=AUTOU b=EAUTOU KAI M  ETOIMASAS a=  b=M DE POI SAS PROS TO THEL MA AUTOU DAR SETAI POLLAS

[12,48] O DE M  GNOUS POI SAS DE AXIA PL G‘N DAR SETAI OLIGAS PANTI DE ‘ EDOTH  POLU POLU Z T TH SETAI PAR AUTOU KAI ‘ PARETHENTO POLU PERISSOTERON AIT SOUSIN AUTON

[12,49] PUR  LTHON BALEIN a=EPI b=EIS T N G N KAI TI THEL‘ EI  D  AN PHTH 

[12,50] BAPTISMA DE EKH‘ BAPTISTH NAI KAI P‘S SUNEKHOMAI E‘S a=OTOU b=OU TELESTH 

[12,51] DOKEITE OTI EIR N N PAREGENOM N DOUNAI EN T  G  OUKHI LEG‘ UMIN ALL   DIAMERISMON

[12,52] ESONTAI GAR APO TOU NUN PENTE EN b=OIK‘ ENI a=OIK‘ DIAMEMERISMENOI TREIS EPI DUSIN KAI DUO EPI TRISIN

[12,53] a=DIAMERISTH SONTAI b=DIAMERISTH SETAI PAT R am=EPI tk=EPH UI‘ KAI UIOS EPI PATRI M T R EPI a=T N a=THUGATERA b=THUGATRI KAI THUGAT R EPI a=T N a=M TERA b=M TRI PENTHERA EPI T N NUMPH N AUT S KAI NUMPH  EPI T N PENTHERAN b=AUT S

[12,54] ELEGEN DE KAI TOIS OKHLOIS OTAN ID TE a=[T N] b=T N NEPHEL N ANATELLOUSAN a=EPI b=APO DUSM‘N EUTHE‘S LEGETE a=OTI OMBROS ERKHETAI KAI GINETAI OUT‘S

[12,55] KAI OTAN NOTON PNEONTA LEGETE OTI KAUS‘N ESTAI KAI GINETAI

[12,56] UPOKRITAI TO PROS‘PON amt=T S amt=G S amt=KAI TOU OURANOU k=KAI k=T S k=G S OIDATE DOKIMAZEIN TON b=DE KAIRON a=DE TOUTON P‘S a=OUK a=OIDATE a=DOKIMAZEIN b=OU b=DOKIMAZETE

[12,57] TI DE KAI APH EAUT‘N OU KRINETE TO DIKAION

[12,58] ‘S GAR UPAGEIS META TOU ANTIDIKOU SOU EP ARKHONTA EN T  OD‘ DOS ERGASIAN AP LLAKHTHAI AP AUTOU M POTE KATASUR  SE PROS TON KRIT N KAI O KRIT S SE a=PARAD‘SEI b=PARAD‘ T‘ PRAKTORI KAI O PRAKT‘R SE a=BALEI m=BAL  tk=BALL  EIS PHULAK N

[12,59] LEG‘ SOI OU M  EXELTH S EKEITHEN E‘S b=OU KAI m=TON atk=TO ESKHATON LEPTON APOD‘S

[13,1] PAR SAN DE TINES EN AUT‘ T‘ KAIR‘ APAGGELLONTES AUT‘ PERI T‘N GALILAI‘N ‘N TO AIMA PILATOS EMIXEN META T‘N THUSI‘N AUT‘N

[13,2] KAI APOKRITHEIS b=O b=I SOUS EIPEN AUTOIS DOKEITE OTI OI GALILAIOI OUTOI AMART‘LOI PARA PANTAS TOUS GALILAIOUS EGENONTO OTI a=TAUTA b=TOIAUTA PEPONTHASIN

[13,3] OUKHI LEG‘ UMIN ALL EAN M  METANO TE PANTES a=OMOI‘S b=‘SAUT‘S APOLEISTHE

[13,4]   EKEINOI OI a=DEKAOKT‘ b=DEKA b=KAI b=OKT‘ EPH OUS EPESEN O PURGOS EN T‘ SIL‘AM KAI APEKTEINEN AUTOUS DOKEITE OTI a=AUTOI b=OUTOI OPHEILETAI EGENONTO PARA PANTAS a=TOUS ANTHR‘POUS TOUS KATOIKOUNTAS b=EN IEROUSAL M

[13,5] OUKHI LEG‘ UMIN ALL EAN M  METANO TE PANTES a=‘SAUT‘S b=OMOI‘S APOLEISTHE

[13,6] ELEGEN DE TAUT N T N PARABOL N SUK N EIKHEN TIS a=PEPHUTEUMEN N EN T‘ AMPEL‘NI AUTOU b=PEPHUTEUMEN N KAI  LTHEN tk=KARPON Z T‘N am=KARPON EN AUT  KAI OUKH EUREN

[13,7] EIPEN DE PROS TON AMPELOURGON IDOU TRIA ET  a=APH a=OU ERKHOMAI Z T‘N KARPON EN T  SUK  TAUT  KAI OUKH EURISK‘ EKKOPSON a=[OUN] AUT N m=INA m=TI atk=INATI KAI T N G N KATARGEI

[13,8] O DE APOKRITHEIS LEGEI AUT‘ KURIE APHES AUT N KAI TOUTO TO ETOS E‘S OTOU SKAPS‘ PERI AUT N KAI BAL‘ am=KOPRIA tk=KOPRIAN

[13,9] KAN MEN POI S  KARPON b=EI b=DE b=M GE EIS TO MELLON a=EI a=DE a=M  a=GE EKKOPSEIS AUT N

[13,10]  N DE DIDASK‘N EN MIA T‘N SUNAG‘G‘N EN TOIS SABBASIN

[13,11] KAI IDOU GUN  b= N PNEUMA EKHOUSA ASTHENEIAS ET  a=DEKAOKT‘ b=DEKA b=KAI b=OKT‘ KAI  N SUGKUPTOUSA KAI M  DUNAMEN  ANAKUPSAI EIS TO PANTELES

[13,12] ID‘N DE AUT N O I SOUS PROSEPH‘N SEN KAI EIPEN AUT  GUNAI APOLELUSAI T S ASTHENEIAS SOU

[13,13] KAI EPETH KEN AUT  TAS KHEIRAS KAI PARAKHR MA AN‘RTH‘TH  KAI EDOXAZEN TON THEON

[13,14] APOKRITHEIS DE O ARKHISUNAG‘GOS AGANAKT‘N OTI T‘ SABBAT‘ ETHERAPEUSEN O I SOUS ELEGEN T‘ OKHL‘ a=OTI EX  MERAI EISIN EN AIS DEI ERGAZESTHAI EN a=AUTAIS b=TAUTAIS OUN ERKHOMENOI THERAPEUESTHE KAI M  T   MERA TOU SABBATOU

[13,15] APEKRITH  a=DE b=OUN AUT‘ O KURIOS KAI EIPEN am=UPOKRITAI tk=UPOKRITA EKASTOS UM‘N T‘ SABBAT‘ OU LUEI TON BOUN AUTOU   TON ONON APO T S PHATN S KAI APAGAG‘N POTIZEI

[13,16] TAUT N DE THUGATERA ABRAAM OUSAN  N ED SEN O SATANAS IDOU DEKA KAI OKT‘ ET  OUK EDEI LUTH NAI APO TOU DESMOU TOUTOU T   MERA TOU SABBATOU

[13,17] KAI TAUTA LEGONTOS AUTOU KAT SKHUNONTO PANTES OI ANTIKEIMENOI AUT‘ KAI PAS O OKHLOS EKHAIREN EPI PASIN TOIS ENDOXOIS TOIS GINOMENOIS UP AUTOU

[13,18] ELEGEN a=OUN b=DE TINI OMOIA ESTIN   BASILEIA TOU THEOU KAI TINI OMOI‘S‘ AUT N

[13,19] OMOIA ESTIN KOKK‘ SINAPE‘S ON LAB‘N ANTHR‘POS EBALEN EIS K PON EAUTOU KAI  UX SEN KAI EGENETO EIS DENDRON b=MEGA KAI TA PETEINA TOU OURANOU KATESK N‘SEN EN TOIS KLADOIS AUTOU

[13,20] atk=KAI PALIN EIPEN TINI OMOI‘S‘ T N BASILEIAN TOU THEOU

[13,21] OMOIA ESTIN ZUM   N LABOUSA GUN  a=<ENEKRUPSEN> b=ENEKRUPSEN EIS ALEUROU SATA TRIA E‘S OU EZUM‘TH  OLON

[13,22] KAI DIEPOREUETO KATA POLEIS KAI K‘MAS DIDASK‘N KAI POREIAN POIOUMENOS EIS a=IEROSOLUMA b=IEROUSAL M

[13,23] EIPEN DE TIS AUT‘ KURIE EI OLIGOI OI S‘ZOMENOI O DE EIPEN PROS AUTOUS

[13,24] AG‘NIZESTHE EISELTHEIN DIA T S STEN S a=THURAS b=PUL S OTI POLLOI LEG‘ UMIN Z T SOUSIN EISELTHEIN KAI OUK ISKHUSOUSIN

[13,25] APH OU AN EGERTH  O OIKODESPOT S KAI APOKLEIS  T N THURAN KAI ARX STHE EX‘ ESTANAI KAI KROUEIN T N THURAN LEGONTES KURIE b=KURIE ANOIXON  MIN KAI APOKRITHEIS EREI UMIN OUK OIDA UMAS POTHEN ESTE

[13,26] TOTE ARXESTHE LEGEIN EPHAGOMEN EN‘PION SOU KAI EPIOMEN KAI EN TAIS PLATEIAIS  M‘N EDIDAXAS

[13,27] KAI EREI a=LEG‘N b=LEG‘ UMIN OUK OIDA a=[UMAS] b=UMAS POTHEN ESTE APOST TE AP EMOU PANTES b=OI ERGATAI b=T S ADIKIAS

[13,28] EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS T‘N ODONT‘N OTAN OPS STHE ABRAAM KAI ISAAK KAI IAK‘B KAI PANTAS TOUS PROPH TAS EN T  BASILEIA TOU THEOU UMAS DE EKBALLOMENOUS EX‘

[13,29] KAI  XOUSIN APO ANATOL‘N KAI DUSM‘N KAI atk=APO BORRA KAI NOTOU KAI ANAKLITH SONTAI EN T  BASILEIA TOU THEOU

[13,30] KAI IDOU EISIN ESKHATOI OI ESONTAI PR‘TOI KAI EISIN PR‘TOI OI ESONTAI ESKHATOI

[13,31] EN AUT  T  a=‘RA b= MERA a=PROS LTHAN b=PROS LTHON TINES PHARISAIOI LEGONTES AUT‘ EXELTHE KAI POREUOU ENTEUTHEN OTI  R‘D S THELEI SE APOKTEINAI

[13,32] KAI EIPEN AUTOIS POREUTHENTES EIPATE T  AL‘PEKI TAUT  IDOU EKBALL‘ DAIMONIA KAI IASEIS a=APOTEL‘ b=EPITEL‘ S MERON KAI AURION KAI T  TRIT  TELEIOUMAI

[13,33] PL N DEI ME S MERON KAI AURION KAI T  EKHOMEN  POREUESTHAI OTI OUK ENDEKHETAI PROPH T N APOLESTHAI EX‘ IEROUSAL M

[13,34] IEROUSAL M IEROUSAL M   m=APOKTENOUSA atk=APOKTEINOUSA TOUS PROPH TAS KAI LITHOBOLOUSA TOUS APESTALMENOUS PROS AUT N POSAKIS  THEL SA EPISUNAXAI TA TEKNA SOU ON TROPON ORNIS T N EAUT S NOSSIAN UPO TAS PTERUGAS KAI OUK  THEL SATE

[13,35] IDOU APHIETAI UMIN O OIKOS UM‘N b=ER MOS tk=AM N tk=DE LEG‘ a=[DE] m=DE UMIN b=OTI OU M  b=ME ID TE a=ME E‘S a=[ XEI a=OTE] b=AN m= XEI tk= X  b=OTE EIP TE EULOG MENOS O ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU

[14,1] KAI EGENETO EN T‘ ELTHEIN AUTON EIS OIKON TINOS T‘N ARKHONT‘N a=[T‘N] b=T‘N PHARISAI‘N SABBAT‘ PHAGEIN ARTON KAI AUTOI  SAN PARAT ROUMENOI AUTON

[14,2] KAI IDOU ANTHR‘POS TIS  N UDR‘PIKOS EMPROSTHEN AUTOU

[14,3] KAI APOKRITHEIS O I SOUS EIPEN PROS TOUS NOMIKOUS KAI PHARISAIOUS LEG‘N b=EI EXESTIN T‘ SABBAT‘ a=THERAPEUSAI a=  a=OU b=THERAPEUEIN

[14,4] OI DE  SUKHASAN KAI EPILABOMENOS IASATO AUTON KAI APELUSEN

[14,5] KAI b=APOKRITHEIS PROS AUTOUS EIPEN TINOS UM‘N am=UIOS tk=ONOS   BOUS EIS PHREAR a=PESEITAI b=EMPESEITAI KAI OUK EUTHE‘S ANASPASEI AUTON EN b=T   MERA TOU SABBATOU

[14,6] KAI OUK ISKHUSAN ANTAPOKRITH NAI b=AUT‘ PROS TAUTA

[14,7] ELEGEN DE PROS TOUS KEKL MENOUS PARABOL N EPEKH‘N P‘S TAS PR‘TOKLISIAS EXELEGONTO LEG‘N PROS AUTOUS

[14,8] OTAN KL TH S UPO TINOS EIS GAMOUS M  KATAKLITH S EIS T N PR‘TOKLISIAN M POTE ENTIMOTEROS SOU   KEKL MENOS UP AUTOU

[14,9] KAI ELTH‘N O SE KAI AUTON KALESAS EREI SOI DOS TOUT‘ TOPON KAI TOTE ARX  a=META b=MET AISKHUN S TON ESKHATON TOPON KATEKHEIN

[14,10] ALL OTAN KL TH S POREUTHEIS am=ANAPESE tk=ANAPESON EIS TON ESKHATON TOPON INA OTAN ELTH  O KEKL K‘S SE a=EREI b=EIP  SOI PHILE PROSANAB THI AN‘TERON TOTE ESTAI SOI DOXA EN‘PION a=PANT‘N T‘N SUNANAKEIMEN‘N SOI

[14,11] OTI PAS O UPS‘N EAUTON TAPEIN‘TH SETAI KAI O TAPEIN‘N EAUTON UPS‘TH SETAI

[14,12] ELEGEN DE KAI T‘ KEKL KOTI AUTON OTAN POI S ARISTON   DEIPNON M  PH‘NEI TOUS PHILOUS SOU M DE TOUS ADELPHOUS SOU M DE TOUS SUGGENEIS SOU M DE GEITONAS PLOUSIOUS M POTE KAI AUTOI b=SE ANTIKALES‘SIN a=SE KAI GEN TAI b=SOI ANTAPODOMA a=SOI

[14,13] ALL OTAN b=POI S DOKH N a=POI S KALEI PT‘KHOUS a=ANAPEIROUS b=ANAP ROUS KH‘LOUS TUPHLOUS

[14,14] KAI MAKARIOS ES  OTI OUK EKHOUSIN ANTAPODOUNAI SOI ANTAPODOTH SETAI GAR SOI EN T  ANASTASEI T‘N DIKAI‘N

[14,15] AKOUSAS DE TIS T‘N SUNANAKEIMEN‘N TAUTA EIPEN AUT‘ MAKARIOS a=OSTIS b=OS PHAGETAI m=ARISTON atk=ARTON EN T  BASILEIA TOU THEOU

[14,16] O DE EIPEN AUT‘ ANTHR‘POS TIS a=EPOIEI b=EPOI SEN DEIPNON MEGA KAI EKALESEN POLLOUS

[14,17] KAI APESTEILEN TON DOULON AUTOU T  ‘RA TOU DEIPNOU EIPEIN TOIS KEKL MENOIS ERKHESTHE OTI  D  ETOIMA ESTIN b=PANTA

[14,18] KAI  RXANTO APO MIAS b=PARAITEISTHAI PANTES a=PARAITEISTHAI O PR‘TOS EIPEN AUT‘ AGRON  GORASA KAI EKH‘ ANAGK N a=EXELTH‘N b=EXELTHEIN b=KAI IDEIN AUTON ER‘T‘ SE EKHE ME PAR T MENON

[14,19] KAI ETEROS EIPEN ZEUG  BO‘N  GORASA PENTE KAI POREUOMAI DOKIMASAI AUTA ER‘T‘ SE EKHE ME PAR T MENON

[14,20] KAI ETEROS EIPEN GUNAIKA EG MA KAI DIA TOUTO OU DUNAMAI ELTHEIN

[14,21] KAI PARAGENOMENOS O DOULOS b=EKEINOS AP GGEILEN T‘ KURI‘ AUTOU TAUTA TOTE ORGISTHEIS O OIKODESPOT S EIPEN T‘ DOUL‘ AUTOU EXELTHE TAKHE‘S EIS TAS PLATEIAS KAI RUMAS T S POLE‘S KAI TOUS PT‘KHOUS KAI a=ANAPEIROUS b=ANAP ROUS b=KAI b=KH‘LOUS KAI TUPHLOUS a=KAI a=KH‘LOUS EISAGAGE ‘DE

[14,22] KAI EIPEN O DOULOS KURIE GEGONEN a=O b=‘S EPETAXAS KAI ETI TOPOS ESTIN

[14,23] KAI EIPEN O KURIOS PROS TON DOULON EXELTHE EIS TAS ODOUS KAI PHRAGMOUS KAI ANAGKASON EISELTHEIN INA GEMISTH  a=MOU O OIKOS b=MOU

[14,24] LEG‘ GAR UMIN OTI OUDEIS T‘N ANDR‘N EKEIN‘N T‘N KEKL MEN‘N GEUSETAI MOU TOU DEIPNOU m=[POLLOI m=GAR m=EISIN m=KL TOI m=OLIGOI m=DE m=EKLEKTOI]

[14,25] SUNEPOREUONTO DE AUT‘ OKHLOI POLLOI KAI STRAPHEIS EIPEN PROS AUTOUS

[14,26] EI TIS ERKHETAI PROS ME KAI OU MISEI TON PATERA m=AUTOU atk=EAUTOU KAI T N M TERA KAI T N GUNAIKA KAI TA TEKNA KAI TOUS ADELPHOUS KAI TAS ADELPHAS ETI a=TE b=DE KAI T N b=EAUTOU PSUKH N a=EAUTOU OU DUNATAI a=EINAI MOU MATH T S b=EINAI

[14,27] b=KAI OSTIS OU BASTAZEI TON STAURON a=EAUTOU b=AUTOU KAI ERKHETAI OPIS‘ MOU OU DUNATAI tk=MOU EINAI am=MOU MATH T S

[14,28] TIS GAR EX UM‘N m=O THEL‘N PURGON OIKODOM SAI OUKHI PR‘TON KATHISAS PS PHIZEI T N DAPAN N EI EKHEI b=TA am=EIS tk=PROS APARTISMON

[14,29] INA M POTE THENTOS AUTOU THEMELION KAI M  ISKHUONTOS EKTELESAI PANTES OI THE‘ROUNTES ARX‘NTAI b=EMPAIZEIN AUT‘ a=EMPAIZEIN

[14,30] LEGONTES OTI OUTOS O ANTHR‘POS  RXATO OIKODOMEIN KAI OUK ISKHUSEN EKTELESAI

[14,31]   TIS BASILEUS POREUOMENOS b=SUMBALEIN ETER‘ BASILEI a=SUMBALEIN EIS POLEMON OUKHI KATHISAS PR‘TON a=BOULEUSETAI b=BOULEUETAI EI DUNATOS ESTIN EN DEKA KHILIASIN a=UPANT SAI b=APANT SAI T‘ META EIKOSI KHILIAD‘N ERKHOMEN‘ EP AUTON

[14,32] EI DE a=M  a=GE b=M GE ETI atk=AUTOU PORR‘ m=AUTOU ONTOS PRESBEIAN APOSTEILAS ER‘TA TA PROS EIR N N

[14,33] OUT‘S OUN PAS EX UM‘N OS OUK APOTASSETAI PASIN TOIS EAUTOU UPARKHOUSIN OU DUNATAI b=MOU EINAI a=MOU MATH T S

[14,34] KALON a=OUN TO ALAS EAN DE a=KAI TO ALAS M‘RANTH  EN TINI ARTUTH SETAI

[14,35] OUTE EIS G N OUTE EIS KOPRIAN EUTHETON ESTIN EX‘ BALLOUSIN AUTO O EKH‘N ‘TA AKOUEIN AKOUET‘

[15,1]  SAN DE b=EGGIZONTES AUT‘ a=EGGIZONTES PANTES OI TEL‘NAI KAI OI AMART‘LOI AKOUEIN AUTOU

[15,2] KAI DIEGOGGUZON OI a=TE PHARISAIOI KAI OI GRAMMATEIS LEGONTES OTI OUTOS AMART‘LOUS PROSDEKHETAI KAI SUNESTHIEI AUTOIS

[15,3] EIPEN DE PROS AUTOUS T N PARABOL N TAUT N LEG‘N

[15,4] TIS ANTHR‘POS EX UM‘N EKH‘N EKATON PROBATA KAI APOLESAS b=EN EX AUT‘N a=EN OU KATALEIPEI TA am=ENEN KONTA am=ENNEA tk=ENNEN KONTAENNEA EN T  ER M‘ KAI POREUETAI EPI TO APOL‘LOS E‘S EUR  AUTO

[15,5] KAI EUR‘N EPITITH SIN EPI TOUS ‘MOUS a=AUTOU b=EAUTOU KHAIR‘N

[15,6] KAI ELTH‘N EIS TON OIKON SUGKALEI TOUS PHILOUS KAI TOUS GEITONAS LEG‘N AUTOIS SUGKHAR TE MOI OTI EURON TO PROBATON MOU TO APOL‘LOS

[15,7] LEG‘ UMIN OTI OUT‘S KHARA b=ESTAI EN T‘ OURAN‘ a=ESTAI EPI ENI AMART‘L‘ METANOOUNTI   EPI am=ENEN KONTA am=ENNEA tk=ENNEN KONTAENNEA DIKAIOIS OITINES OU KHREIAN EKHOUSIN METANOIAS

[15,8]   TIS GUN  DRAKHMAS EKHOUSA DEKA EAN APOLES  DRAKHM N MIAN OUKHI APTEI LUKHNON KAI SAROI T N OIKIAN KAI Z TEI EPIMEL‘S E‘S a=OU b=OTOU EUR 

[15,9] KAI EUROUSA a=SUGKALEI b=SUGKALEITAI TAS PHILAS KAI b=TAS GEITONAS LEGOUSA SUGKHAR TE MOI OTI EURON T N DRAKHM N  N AP‘LESA

[15,10] OUT‘S LEG‘ UMIN b=KHARA GINETAI a=KHARA EN‘PION T‘N AGGEL‘N TOU THEOU EPI ENI AMART‘L‘ METANOOUNTI

[15,11] EIPEN DE ANTHR‘POS TIS EIKHEN DUO UIOUS

[15,12] KAI EIPEN O NE‘TEROS AUT‘N T‘ PATRI PATER DOS MOI TO EPIBALLON MEROS T S OUSIAS a=O a=DE b=KAI DIEILEN AUTOIS TON BION

[15,13] KAI MET OU POLLAS  MERAS SUNAGAG‘N a=PANTA b=APANTA O NE‘TEROS UIOS APED M SEN EIS KH‘RAN MAKRAN KAI EKEI DIESKORPISEN T N OUSIAN AUTOU Z‘N AS‘T‘S

[15,14] DAPAN SANTOS DE AUTOU PANTA EGENETO LIMOS a=ISKHURA b=ISKHUROS KATA T N KH‘RAN EKEIN N KAI AUTOS  RXATO USTEREISTHAI

[15,15] KAI POREUTHEIS EKOLL TH  ENI T‘N POLIT‘N T S KH‘RAS EKEIN S KAI EPEMPSEN AUTON EIS TOUS AGROUS AUTOU BOSKEIN KHOIROUS

[15,16] KAI EPETHUMEI a=KHORTASTH NAI a=EK b=GEMISAI b=T N b=KOILIAN b=AUTOU b=APO T‘N KERATI‘N ‘N  STHION OI KHOIROI KAI OUDEIS EDIDOU AUT‘

[15,17] EIS EAUTON DE ELTH‘N a=EPH  b=EIPEN POSOI MISTHIOI TOU PATROS MOU a=PERISSEUONTAI b=PERISSEUOUSIN ART‘N EG‘ DE LIM‘ a=‘DE APOLLUMAI

[15,18] ANASTAS POREUSOMAI PROS TON PATERA MOU KAI ER‘ AUT‘ PATER  MARTON EIS TON OURANON KAI EN‘PION SOU

[15,19] b=KAI OUKETI EIMI AXIOS KL TH NAI UIOS SOU POI SON ME ‘S ENA T‘N MISTHI‘N SOU

[15,20] KAI ANASTAS  LTHEN PROS TON PATERA m=AUTOU atk=EAUTOU ETI DE AUTOU MAKRAN APEKHONTOS EIDEN AUTON O PAT R AUTOU KAI ESPLAGKHNISTH  KAI DRAM‘N EPEPESEN EPI TON TRAKH LON AUTOU KAI KATEPHIL SEN AUTON

[15,21] EIPEN DE b=AUT‘ O UIOS a=AUT‘ PATER  MARTON EIS TON OURANON KAI EN‘PION SOU b=KAI OUKETI EIMI AXIOS KL TH NAI UIOS SOU

[15,22] EIPEN DE O PAT R PROS TOUS DOULOUS AUTOU a=TAKHU EXENEGKATE b=T N STOL N T N PR‘T N KAI ENDUSATE AUTON KAI DOTE DAKTULION EIS T N KHEIRA AUTOU KAI UPOD MATA EIS TOUS PODAS

[15,23] KAI a=PHERETE b=ENEGKANTES TON MOSKHON TON SITEUTON THUSATE KAI PHAGONTES EUPHRANTH‘MEN

[15,24] OTI OUTOS O UIOS MOU NEKROS  N KAI ANEZ SEN b=KAI b=APOL‘L‘S  N a=APOL‘L‘S KAI EURETH  KAI  RXANTO EUPHRAINESTHAI

[15,25]  N DE O UIOS AUTOU O PRESBUTEROS EN AGR‘ KAI ‘S ERKHOMENOS  GGISEN T  OIKIA  KOUSEN SUMPH‘NIAS KAI KHOR‘N

[15,26] KAI PROSKALESAMENOS ENA T‘N PAID‘N t=AUTOU EPUNTHANETO TI a=AN EI  TAUTA

[15,27] O DE EIPEN AUT‘ OTI O ADELPHOS SOU  KEI KAI ETHUSEN O PAT R SOU TON MOSKHON TON SITEUTON OTI UGIAINONTA AUTON APELABEN

[15,28] ‘RGISTH  DE KAI OUK  THELEN EISELTHEIN O a=DE b=OUN PAT R AUTOU EXELTH‘N PAREKALEI AUTON

[15,29] O DE APOKRITHEIS EIPEN T‘ PATRI a=AUTOU IDOU TOSAUTA ET  DOULEU‘ SOI KAI OUDEPOTE ENTOL N SOU PAR LTHON KAI EMOI OUDEPOTE ED‘KAS ERIPHON INA META T‘N PHIL‘N MOU EUPHRANTH‘

[15,30] OTE DE O UIOS SOU OUTOS O KATAPHAG‘N SOU TON BION META PORN‘N  LTHEN ETHUSAS AUT‘ TON b=MOSKHON b=TON SITEUTON a=MOSKHON

[15,31] O DE EIPEN AUT‘ TEKNON SU PANTOTE MET EMOU EI KAI PANTA TA EMA SA ESTIN

[15,32] EUPHRANTH NAI DE KAI KHAR NAI EDEI OTI O ADELPHOS SOU OUTOS NEKROS  N KAI a=EZ SEN b=ANEZ SEN KAI APOL‘L‘S b= N KAI EURETH 

[16,1] ELEGEN DE KAI PROS TOUS MATH TAS b=AUTOU ANTHR‘POS TIS  N PLOUSIOS OS EIKHEN OIKONOMON KAI OUTOS DIEBL TH  AUT‘ ‘S DIASKORPIZ‘N TA UPARKHONTA AUTOU

[16,2] KAI PH‘N SAS AUTON EIPEN AUT‘ TI TOUTO AKOU‘ PERI SOU APODOS TON LOGON T S OIKONOMIAS SOU OU GAR a=DUN  b=DUN S  ETI OIKONOMEIN

[16,3] EIPEN DE EN EAUT‘ O OIKONOMOS TI POI S‘ OTI O KURIOS MOU APHAIREITAI T N OIKONOMIAN AP EMOU SKAPTEIN OUK ISKHU‘ EPAITEIN AISKHUNOMAI

[16,4] EGN‘N TI POI S‘ INA OTAN METASTATH‘ a=EK T S OIKONOMIAS DEX‘NTAI ME EIS TOUS OIKOUS AUT‘N

[16,5] KAI PROSKALESAMENOS ENA EKASTON T‘N a=KHREOPHEILET‘N b=KHRE‘PHEILET‘N TOU KURIOU EAUTOU ELEGEN T‘ PR‘T‘ POSON OPHEILEIS T‘ KURI‘ MOU

[16,6] O DE EIPEN EKATON BATOUS ELAIOU a=O a=DE b=KAI EIPEN AUT‘ DEXAI SOU a=TA b=TO a=GRAMMATA b=GRAMMA KAI KATHISAS TAKHE‘S GRAPSON PENT KONTA

[16,7] EPEITA ETER‘ EIPEN SU DE POSON OPHEILEIS O DE EIPEN EKATON KOROUS SITOU b=KAI LEGEI AUT‘ DEXAI SOU a=TA b=TO a=GRAMMATA b=GRAMMA KAI GRAPSON OGDO KONTA

[16,8] KAI EP NESEN O KURIOS TON OIKONOMON T S ADIKIAS OTI PHRONIM‘S EPOI SEN OTI OI UIOI TOU AI‘NOS TOUTOU PHRONIM‘TEROI UPER TOUS UIOUS TOU PH‘TOS EIS T N GENEAN amt=T N EAUT‘N EISIN

[16,9] a=KAI a=EG‘ b=KAG‘ UMIN LEG‘ b=POI SATE EAUTOIS a=POI SATE PHILOUS EK TOU MAM‘NA T S ADIKIAS INA OTAN a=EKLIP  b=EKLIP TE DEX‘NTAI UMAS EIS TAS AI‘NIOUS SK NAS

[16,10] O PISTOS EN ELAKHIST‘ KAI EN POLL‘ PISTOS ESTIN KAI O EN ELAKHIST‘ ADIKOS KAI EN POLL‘ ADIKOS ESTIN

[16,11] EI OUN EN T‘ ADIK‘ MAM‘NA PISTOI OUK EGENESTHE TO AL THINON TIS UMIN PISTEUSEI

[16,12] KAI EI EN T‘ ALLOTRI‘ PISTOI OUK EGENESTHE TO UMETERON TIS UMIN D‘SEI

[16,13] OUDEIS OIKET S DUNATAI DUSI KURIOIS DOULEUEIN   GAR TON ENA MIS SEI KAI TON ETERON AGAP SEI   ENOS ANTHEXETAI KAI TOU ETEROU KATAPHRON SEI OU DUNASTHE THE‘ DOULEUEIN KAI MAM‘NA

[16,14]  KOUON DE TAUTA PANTA b=KAI OI PHARISAIOI PHILARGUROI UPARKHONTES KAI EXEMUKT RIZON AUTON

[16,15] KAI EIPEN AUTOIS UMEIS ESTE OI DIKAIOUNTES EAUTOUS EN‘PION T‘N ANTHR‘P‘N O DE THEOS GIN‘SKEI TAS KARDIAS UM‘N OTI TO EN ANTHR‘POIS UPS LON BDELUGMA EN‘PION TOU THEOU tk=ESTIN

[16,16] O NOMOS KAI OI PROPH TAI a=MEKHRI b=E‘S I‘ANNOU APO TOTE   BASILEIA TOU THEOU EUAGGELIZETAI KAI PAS EIS AUT N BIAZETAI

[16,17] EUKOP‘TERON DE ESTIN TON OURANON KAI T N G N PARELTHEIN   TOU NOMOU MIAN KERAIAN PESEIN

[16,18] PAS O APOLU‘N T N GUNAIKA AUTOU KAI GAM‘N ETERAN MOIKHEUEI KAI b=PAS O APOLELUMEN N APO ANDROS GAM‘N MOIKHEUEI

[16,19] ANTHR‘POS DE TIS  N PLOUSIOS KAI ENEDIDUSKETO PORPHURAN KAI BUSSON EUPHRAINOMENOS KATH  MERAN LAMPR‘S

[16,20] PT‘KHOS DE TIS b= N ONOMATI LAZAROS b=OS EBEBL TO PROS TON PUL‘NA AUTOU a=EILK‘MENOS b= LK‘MENOS

[16,21] KAI EPITHUM‘N KHORTASTH NAI APO T‘N b=PSIKHI‘N b=T‘N PIPTONT‘N APO T S TRAPEZ S TOU PLOUSIOU ALLA KAI OI KUNES ERKHOMENOI a=EPELEIKHON b=APELEIKHON TA ELK  AUTOU

[16,22] EGENETO DE APOTHANEIN TON PT‘KHON KAI APENEKHTH NAI AUTON UPO T‘N AGGEL‘N EIS TON KOLPON tk=TOU ABRAAM APETHANEN DE KAI O PLOUSIOS KAI ETAPH 

[16,23] KAI EN T‘ AD  EPARAS TOUS OPHTHALMOUS AUTOU UPARKH‘N EN BASANOIS ORA b=TON ABRAAM APO MAKROTHEN KAI LAZARON EN TOIS KOLPOIS AUTOU

[16,24] KAI AUTOS PH‘N SAS EIPEN PATER ABRAAM ELE SON ME KAI PEMPSON LAZARON INA BAPS  TO AKRON TOU DAKTULOU AUTOU UDATOS KAI KATAPSUX  T N GL‘SSAN MOU OTI ODUN‘MAI EN T  PHLOGI TAUT 

[16,25] EIPEN DE ABRAAM TEKNON MN STH TI OTI APELABES b=SU TA AGATHA SOU EN T  Z‘  SOU KAI LAZAROS OMOI‘S TA KAKA NUN DE am=‘DE tk=ODE PARAKALEITAI SU DE ODUNASAI

[16,26] KAI a=EN b=EPI a=PASI b=PASIN TOUTOIS METAXU  M‘N KAI UM‘N KHASMA MEGA EST RIKTAI OP‘S OI THELONTES DIAB NAI am=ENTHEN tk=ENTEUTHEN PROS UMAS M  DUN‘NTAI M DE b=OI EKEITHEN PROS  MAS DIAPER‘SIN

[16,27] EIPEN DE ER‘T‘ b=OUN SE a=OUN PATER INA PEMPS S AUTON EIS TON OIKON TOU PATROS MOU

[16,28] EKH‘ GAR PENTE ADELPHOUS OP‘S DIAMARTUR TAI AUTOIS INA M  KAI AUTOI ELTH‘SIN EIS TON TOPON TOUTON T S BASANOU

[16,29] LEGEI a=DE b=AUT‘ ABRAAM a=EKHOUSI b=EKHOUSIN a=M‘USEA b=M‘SEA KAI TOUS PROPH TAS AKOUSAT‘SAN AUT‘N

[16,30] O DE EIPEN OUKHI PATER ABRAAM ALL EAN TIS APO NEKR‘N POREUTH  PROS AUTOUS METANO SOUSIN

[16,31] EIPEN DE AUT‘ EI a=M‘USE‘S b=M‘SE‘S KAI T‘N PROPH T‘N OUK AKOUOUSIN a=OUD b=OUDE EAN TIS EK NEKR‘N ANAST  PEISTH SONTAI

[17,1] EIPEN DE PROS TOUS MATH TAS a=AUTOU ANENDEKTON ESTIN TOU b=M  b=ELTHEIN TA SKANDALA a=M  a=ELTHEIN a=PL N OUAI b=DE DI OU ERKHETAI

[17,2] LUSITELEI AUT‘ EI a=LITHOS b=MULOS a=MULIKOS b=ONIKOS PERIKEITAI PERI TON TRAKH LON AUTOU KAI ERRIPTAI EIS T N THALASSAN   INA SKANDALIS  b=ENA T‘N MIKR‘N TOUT‘N a=ENA

[17,3] PROSEKHETE EAUTOIS EAN b=DE AMART  b=EIS b=SE O ADELPHOS SOU EPITIM SON AUT‘ KAI EAN METANO S  APHES AUT‘

[17,4] KAI EAN EPTAKIS T S  MERAS a=AMART S  b=AMART  EIS SE KAI EPTAKIS b=T S b= MERAS EPISTREPS  a=PROS tk=EPI atk=SE LEG‘N METANO‘ APH SEIS AUT‘

[17,5] KAI a=EIPAN b=EIPON OI APOSTOLOI T‘ KURI‘ PROSTHES  MIN PISTIN

[17,6] EIPEN DE O KURIOS EI am=EKHETE tk=EIKHETE PISTIN ‘S KOKKON SINAPE‘S ELEGETE AN T  SUKAMIN‘ a=[TAUT ] b=TAUT  EKRIZ‘TH TI KAI PHUTEUTH TI EN T  THALASS  KAI UP KOUSEN AN UMIN

[17,7] TIS DE EX UM‘N DOULON EKH‘N AROTRI‘NTA   POIMAINONTA OS EISELTHONTI EK TOU AGROU EREI a=AUT‘ EUTHE‘S PARELTH‘N am=ANAPESE tk=ANAPESAI

[17,8] ALL OUKHI EREI AUT‘ ETOIMASON TI DEIPN S‘ KAI PERIZ‘SAMENOS DIAKONEI MOI E‘S PHAG‘ KAI PI‘ KAI META TAUTA PHAGESAI KAI PIESAI SU

[17,9] M  b=KHARIN EKHEI a=KHARIN T‘ DOUL‘ b=EKEIN‘ OTI EPOI SEN TA DIATAKHTHENTA tk=AUT‘ b=OU b=DOK‘

[17,10] OUT‘S KAI UMEIS OTAN POI S TE PANTA TA DIATAKHTHENTA UMIN LEGETE OTI DOULOI AKHREIOI ESMEN b=OTI O m=OPHEILOMEN atk=‘PHEILOMEN POI SAI PEPOI KAMEN

[17,11] KAI EGENETO EN T‘ POREUESTHAI b=AUTON EIS IEROUSAL M KAI AUTOS DI RKHETO DIA a=MESON b=MESOU SAMAREIAS KAI GALILAIAS

[17,12] KAI EISERKHOMENOU AUTOU EIS TINA K‘M N AP NT SAN a=[AUT‘] b=AUT‘ DEKA LEPROI ANDRES OI EST SAN PORR‘THEN

[17,13] KAI AUTOI  RAN PH‘N N LEGONTES I SOU EPISTATA ELE SON  MAS

[17,14] KAI ID‘N EIPEN AUTOIS POREUTHENTES EPIDEIXATE EAUTOUS TOIS IEREUSIN KAI EGENETO EN T‘ UPAGEIN AUTOUS EKATHARISTH SAN

[17,15] EIS DE EX AUT‘N ID‘N OTI IATH  UPESTREPSEN META PH‘N S MEGAL S DOXAZ‘N TON THEON

[17,16] KAI EPESEN EPI PROS‘PON PARA TOUS PODAS AUTOU EUKHARIST‘N AUT‘ KAI AUTOS  N a=SAMARIT S b=SAMAREIT S

[17,17] APOKRITHEIS DE O I SOUS EIPEN OUKHI OI DEKA EKATHARISTH SAN OI DE ENNEA POU

[17,18] OUKH EURETH SAN UPOSTREPSANTES DOUNAI DOXAN T‘ THE‘ EI M  O ALLOGEN S OUTOS

[17,19] KAI EIPEN AUT‘ ANASTAS POREUOU   PISTIS SOU SES‘KEN SE

[17,20] EPER‘T THEIS DE UPO T‘N PHARISAI‘N POTE ERKHETAI   BASILEIA TOU THEOU APEKRITH  AUTOIS KAI EIPEN OUK ERKHETAI   BASILEIA TOU THEOU META PARAT R SE‘S

[17,21] OUDE EROUSIN IDOU ‘DE   b=IDOU EKEI IDOU GAR   BASILEIA TOU THEOU ENTOS UM‘N ESTIN

[17,22] EIPEN DE PROS TOUS MATH TAS ELEUSONTAI  MERAI OTE EPITHUM SETE MIAN T‘N  MER‘N TOU UIOU TOU ANTHR‘POU IDEIN KAI OUK OPSESTHE

[17,23] KAI EROUSIN UMIN IDOU b=‘DE b=  b=IDOU EKEI a=[ ] a=IDOU a=‘DE M  APELTH TE M DE DI‘X TE

[17,24] ‘SPER GAR   ASTRAP  b=  ASTRAPTOUSA EK T S a=UPO a=TON b=UP OURANON EIS T N UP OURANON LAMPEI OUT‘S ESTAI tk=KAI O UIOS TOU ANTHR‘POU a=[EN b=EN T   MERA a=AUTOU] b=AUTOU

[17,25] PR‘TON DE DEI AUTON POLLA PATHEIN KAI APODOKIMASTH NAI APO T S GENEAS TAUT S

[17,26] KAI KATH‘S EGENETO EN TAIS  MERAIS tk=TOU N‘E OUT‘S ESTAI KAI EN TAIS  MERAIS TOU UIOU TOU ANTHR‘POU

[17,27]  STHION EPINON EGAMOUN a=EGAMIZONTO b=EXEGAMIZONTO AKHRI  S  MERAS EIS LTHEN N‘E EIS T N KIB‘TON KAI  LTHEN O KATAKLUSMOS KAI AP‘LESEN a=PANTAS b=APANTAS

[17,28] OMOI‘S a=KATH‘S b=KAI b=‘S EGENETO EN TAIS  MERAIS L‘T  STHION EPINON  GORAZON EP‘LOUN EPHUTEUON ‘KODOMOUN

[17,29]   DE  MERA EX LTHEN L‘T APO SODOM‘N EBREXEN PUR KAI THEION AP OURANOU KAI AP‘LESEN a=PANTAS b=APANTAS

[17,30] KATA a=TA a=AUTA b=TAUTA ESTAI    MERA O UIOS TOU ANTHR‘POU APOKALUPTETAI

[17,31] EN EKEIN  T   MERA OS ESTAI EPI TOU D‘MATOS KAI TA SKEU  AUTOU EN T  OIKIA M  KATABAT‘ ARAI AUTA KAI O EN b=T‘ AGR‘ OMOI‘S M  EPISTREPSAT‘ EIS TA OPIS‘

[17,32] MN MONEUETE T S GUNAIKOS L‘T

[17,33] OS EAN Z T S  T N PSUKH N AUTOU a=PERIPOI SASTHAI b=S‘SAI APOLESEI AUT N b=KAI OS a=D a=AN b=EAN APOLES  b=AUT N Z‘OGON SEI AUT N

[17,34] LEG‘ UMIN TAUT  T  NUKTI ESONTAI DUO EPI KLIN S MIAS atk=O EIS a=PARAL MPHTH SETAI b=PARAL PHTH SETAI KAI O ETEROS APHETH SETAI

[17,35] b=DUO ESONTAI a=DUO AL THOUSAI EPI TO AUTO k=  b=MIA b=PARAL PHTH SETAI b=KAI   a=MIA a=PARAL MPHTH SETAI a=  a=DE ETERA APHETH SETAI

[17,36] k=DUO k=ESONTAI k=EN k=T‘ k=AGR‘ k=O k=EIS k=PARAL PHTH SETAI k=KAI k=O k=ETEROS k=APHETH SETAI

[17,37] KAI APOKRITHENTES LEGOUSIN AUT‘ POU KURIE O DE EIPEN AUTOIS OPOU TO S‘MA EKEI a=KAI b=SUNAKHTH SONTAI OI AETOI a=EPISUNAKHTH SONTAI

[18,1] ELEGEN DE b=KAI PARABOL N AUTOIS PROS TO DEIN PANTOTE PROSEUKHESTHAI a=AUTOUS KAI M  a=EGKAKEIN b=EKKAKEIN

[18,2] LEG‘N KRIT S TIS  N EN TINI POLEI TON THEON M  PHOBOUMENOS KAI ANTHR‘PON M  ENTREPOMENOS

[18,3] KH RA DE  N EN T  POLEI EKEIN  KAI  RKHETO PROS AUTON LEGOUSA EKDIK SON ME APO TOU ANTIDIKOU MOU

[18,4] KAI OUK a= THELEN b= THEL SEN EPI KHRONON META DE TAUTA EIPEN EN EAUT‘ EI KAI TON THEON OU PHOBOUMAI a=OUDE b=KAI ANTHR‘PON b=OUK ENTREPOMAI

[18,5] DIA GE TO PAREKHEIN MOI KOPON T N KH RAN TAUT N EKDIK S‘ AUT N INA M  EIS TELOS ERKHOMEN  m=UPOPIAZ  atk=UP‘PIAZ  ME

[18,6] EIPEN DE O KURIOS AKOUSATE TI O KRIT S T S ADIKIAS LEGEI

[18,7] O DE THEOS OU M  am=POI S  tk=POI SEI T N EKDIK SIN T‘N EKLEKT‘N AUTOU T‘N BO‘NT‘N a=AUT‘ b=PROS b=AUTON  MERAS KAI NUKTOS KAI a=MAKROTHUMEI b=MAKROTHUM‘N EP AUTOIS

[18,8] LEG‘ UMIN OTI POI SEI T N EKDIK SIN AUT‘N EN TAKHEI PL N O UIOS TOU ANTHR‘POU ELTH‘N ARA EUR SEI T N PISTIN EPI T S G S

[18,9] EIPEN DE atk=KAI PROS TINAS TOUS PEPOITHOTAS EPH EAUTOIS OTI EISIN DIKAIOI KAI EXOUTHENOUNTAS TOUS LOIPOUS T N PARABOL N TAUT N

[18,10] ANTHR‘POI DUO ANEB SAN EIS TO IERON PROSEUXASTHAI O EIS PHARISAIOS KAI O ETEROS TEL‘N S

[18,11] O PHARISAIOS STATHEIS PROS EAUTON TAUTA PROS UKHETO O THEOS EUKHARIST‘ SOI OTI OUK EIMI ‘SPER OI LOIPOI T‘N ANTHR‘P‘N ARPAGES ADIKOI MOIKHOI   KAI ‘S OUTOS O TEL‘N S

[18,12] N STEU‘ DIS TOU SABBATOU APODEKAT‘ PANTA OSA KT‘MAI

[18,13] b=KAI O a=DE TEL‘N S MAKROTHEN EST‘S OUK  THELEN OUDE TOUS OPHTHALMOUS a=EPARAI EIS TON OURANON b=EPARAI ALL ETUPTEN b=EIS TO ST THOS AUTOU LEG‘N O THEOS ILASTH TI MOI T‘ AMART‘L‘

[18,14] LEG‘ UMIN KATEB  OUTOS DEDIKAI‘MENOS EIS TON OIKON AUTOU a=PAR a=EKEINON b=  m=GAR b=EKEINOS OTI PAS O UPS‘N EAUTON TAPEIN‘TH SETAI O DE TAPEIN‘N EAUTON UPS‘TH SETAI

[18,15] PROSEPHERON DE AUT‘ KAI TA BREPH  INA AUT‘N APT TAI IDONTES DE OI MATH TAI a=EPETIM‘N b=EPETIM SAN AUTOIS

[18,16] O DE I SOUS a=PROSEKALESATO b=PROSKALESAMENOS AUTA a=LEG‘N b=EIPEN APHETE TA PAIDIA ERKHESTHAI PROS ME KAI M  K‘LUETE AUTA T‘N GAR TOIOUT‘N ESTIN   BASILEIA TOU THEOU

[18,17] AM N LEG‘ UMIN OS a=AN b=EAN M  DEX TAI T N BASILEIAN TOU THEOU ‘S PAIDION OU M  EISELTH  EIS AUT N

[18,18] KAI EP R‘T SEN TIS AUTON ARKH‘N LEG‘N DIDASKALE AGATHE TI POI SAS Z‘ N AI‘NION KL RONOM S‘

[18,19] EIPEN DE AUT‘ O I SOUS TI ME LEGEIS AGATHON OUDEIS AGATHOS EI M  EIS O THEOS

[18,20] TAS ENTOLAS OIDAS M  MOIKHEUS S M  PHONEUS S M  KLEPS S M  PSEUDOMARTUR S S TIMA TON PATERA SOU KAI T N M TERA b=SOU

[18,21] O DE EIPEN TAUTA PANTA a=EPHULAXA b=EPHULAXAM N EK NEOT TOS b=MOU

[18,22] AKOUSAS DE b=TAUTA O I SOUS EIPEN AUT‘ ETI EN SOI LEIPEI PANTA OSA EKHEIS P‘L SON KAI DIADOS PT‘KHOIS KAI EXEIS TH SAURON EN a=[TOIS] a=OURANOIS b=OURAN‘ KAI DEURO AKOLOUTHEI MOI

[18,23] O DE AKOUSAS TAUTA PERILUPOS a=EGEN TH  b=EGENETO  N GAR PLOUSIOS SPHODRA

[18,24] ID‘N DE AUTON O I SOUS a=[PERILUPON b=PERILUPON a=GENOMENON] b=GENOMENON EIPEN P‘S DUSKOL‘S OI TA KHR MATA EKHONTES b=EISELEUSONTAI EIS T N BASILEIAN TOU THEOU a=EISPOREUONTAI

[18,25] EUKOP‘TERON GAR ESTIN KAM LON DIA a=TR MATOS b=TRUMALIAS a=BELON S b=RAPHIDOS EISELTHEIN   PLOUSION EIS T N BASILEIAN TOU THEOU EISELTHEIN

[18,26] a=EIPAN b=EIPON DE OI AKOUSANTES KAI TIS DUNATAI S‘TH NAI

[18,27] O DE EIPEN TA ADUNATA PARA ANTHR‘POIS DUNATA b=ESTIN PARA T‘ THE‘ a=ESTIN

[18,28] EIPEN DE atk=O PETROS IDOU  MEIS a=APHENTES b=APH KAMEN a=TA b=PANTA a=IDIA b=KAI  KOLOUTH SAMEN SOI

[18,29] O DE EIPEN AUTOIS AM N LEG‘ UMIN OTI OUDEIS ESTIN OS APH KEN OIKIAN   a=GUNAIKA b=GONEIS   ADELPHOUS   a=GONEIS b=GUNAIKA   TEKNA ENEKEN T S BASILEIAS TOU THEOU

[18,30] OS a=OUKHI b=OU M  a=<APOLAB > b=APOLAB  POLLAPLASIONA EN T‘ KAIR‘ TOUT‘ KAI EN T‘ AI‘NI T‘ ERKHOMEN‘ Z‘ N AI‘NION

[18,31] PARALAB‘N DE TOUS D‘DEKA EIPEN PROS AUTOUS IDOU ANABAINOMEN EIS a=IEROUSAL M b=IEROSOLUMA KAI TELESTH SETAI PANTA TA GEGRAMMENA DIA T‘N PROPH T‘N T‘ UI‘ TOU ANTHR‘POU

[18,32] PARADOTH SETAI GAR TOIS ETHNESIN KAI EMPAIKHTH SETAI KAI UBRISTH SETAI KAI EMPTUSTH SETAI

[18,33] KAI MASTIG‘SANTES APOKTENOUSIN AUTON KAI T   MERA T  TRIT  ANAST SETAI

[18,34] KAI AUTOI OUDEN TOUT‘N SUN KAN KAI  N TO R MA TOUTO KEKRUMMENON AP AUT‘N KAI OUK EGIN‘SKON TA LEGOMENA

[18,35] EGENETO DE EN T‘ EGGIZEIN AUTON EIS IERIKH‘ TUPHLOS TIS EKATH TO PARA T N ODON a=EPAIT‘N b=PROSAIT‘N

[18,36] AKOUSAS DE OKHLOU DIAPOREUOMENOU EPUNTHANETO TI EI  TOUTO

[18,37] AP GGEILAN DE AUT‘ OTI I SOUS O NAZ‘RAIOS PARERKHETAI

[18,38] KAI EBO SEN LEG‘N I SOU UIE am=DAUID tk=DABID ELE SON ME

[18,39] KAI OI PROAGONTES EPETIM‘N AUT‘ INA a=SIG S  b=SI‘P S  AUTOS DE POLL‘ MALLON EKRAZEN UIE am=DAUID tk=DABID ELE SON ME

[18,40] STATHEIS DE O I SOUS EKELEUSEN AUTON AKHTH NAI PROS AUTON EGGISANTOS DE AUTOU EP R‘T SEN AUTON

[18,41] b=LEG‘N TI SOI THELEIS POI S‘ O DE EIPEN KURIE INA ANABLEPS‘

[18,42] KAI O I SOUS EIPEN AUT‘ ANABLEPSON   PISTIS SOU SES‘KEN SE

[18,43] KAI PARAKHR MA ANEBLEPSEN KAI  KOLOUTHEI AUT‘ DOXAZ‘N TON THEON KAI PAS O LAOS ID‘N ED‘KEN AINON T‘ THE‘

[19,1] KAI EISELTH‘N DI RKHETO T N IERIKH‘

[19,2] KAI IDOU AN R ONOMATI KALOUMENOS ZAKKHAIOS KAI AUTOS  N ARKHITEL‘N S KAI a=AUTOS b=OUTOS b= N PLOUSIOS

[19,3] KAI EZ TEI IDEIN TON I SOUN TIS ESTIN KAI OUK  DUNATO APO TOU OKHLOU OTI T   LIKIA MIKROS  N

[19,4] KAI PRODRAM‘N a=EIS a=TO EMPROSTHEN ANEB  EPI a=SUKOMOREAN b=SUKOM‘RAIAN INA ID  AUTON OTI m=[DI] tk=DI EKEIN S m=EMELLEN atk= MELLEN DIERKHESTHAI

[19,5] KAI ‘S  LTHEN EPI TON TOPON ANABLEPSAS O I SOUS b=EIDEN b=AUTON b=KAI EIPEN PROS AUTON ZAKKHAIE SPEUSAS KATAB THI S MERON GAR EN T‘ OIK‘ SOU DEI ME MEINAI

[19,6] KAI SPEUSAS KATEB  KAI UPEDEXATO AUTON KHAIR‘N

[19,7] KAI IDONTES am=PANTES tk=APANTES DIEGOGGUZON LEGONTES OTI PARA AMART‘L‘ ANDRI EIS LTHEN KATALUSAI

[19,8] STATHEIS DE ZAKKHAIOS EIPEN PROS TON KURION IDOU TA a= MISIA a=MOU b= MIS  T‘N UPARKHONT‘N b=MOU KURIE b=DID‘MI TOIS PT‘KHOIS a=DID‘MI KAI EI TINOS TI ESUKOPHANT SA APODID‘MI TETRAPLOUN

[19,9] EIPEN DE PROS AUTON O I SOUS OTI S MERON S‘T RIA T‘ OIK‘ TOUT‘ EGENETO KATHOTI KAI AUTOS UIOS ABRAAM ESTIN

[19,10]  LTHEN GAR O UIOS TOU ANTHR‘POU Z T SAI KAI S‘SAI TO APOL‘LOS

[19,11] AKOUONT‘N DE AUT‘N TAUTA PROSTHEIS EIPEN PARABOL N DIA TO EGGUS b=AUTON EINAI IEROUSAL M a=AUTON KAI DOKEIN AUTOUS OTI PARAKHR MA MELLEI   BASILEIA TOU THEOU ANAPHAINESTHAI

[19,12] EIPEN OUN ANTHR‘POS TIS EUGEN S EPOREUTH  EIS KH‘RAN MAKRAN LABEIN EAUT‘ BASILEIAN KAI UPOSTREPSAI

[19,13] KALESAS DE DEKA DOULOUS EAUTOU ED‘KEN AUTOIS DEKA MNAS KAI EIPEN PROS AUTOUS PRAGMATEUSASTHE a=EN a=‘ b=E‘S ERKHOMAI

[19,14] OI DE POLITAI AUTOU EMISOUN AUTON KAI APESTEILAN PRESBEIAN OPIS‘ AUTOU LEGONTES OU THELOMEN TOUTON BASILEUSAI EPH  MAS

[19,15] KAI EGENETO EN T‘ EPANELTHEIN AUTON LABONTA T N BASILEIAN m=[KAI] atk=KAI EIPEN PH‘N TH NAI AUT‘ TOUS DOULOUS TOUTOUS OIS a=DED‘KEI b=ED‘KEN TO ARGURION INA a=GNOI b=GN‘ b=TIS TI a=DIEPRAGMATEUSANTO b=DIEPRAGMATEUSATO

[19,16] PAREGENETO DE O PR‘TOS LEG‘N KURIE   MNA SOU b=PROSEIRGASATO DEKA a=PROS RGASATO MNAS

[19,17] KAI EIPEN AUT‘ a=EUGE b=EU AGATHE DOULE OTI EN ELAKHIST‘ PISTOS EGENOU ISTHI EXOUSIAN EKH‘N EPAN‘ DEKA POLE‘N

[19,18] KAI  LTHEN O DEUTEROS LEG‘N b=KURIE   MNA SOU a=KURIE EPOI SEN PENTE MNAS

[19,19] EIPEN DE KAI TOUT‘ KAI SOU b=GINOU EPAN‘ a=GINOU PENTE POLE‘N

[19,20] KAI a=O ETEROS  LTHEN LEG‘N KURIE IDOU   MNA SOU  N EIKHON APOKEIMEN N EN SOUDARI‘

[19,21] EPHOBOUM N GAR SE OTI ANTHR‘POS AUST ROS EI AIREIS O OUK ETH KAS KAI THERIZEIS O OUK ESPEIRAS

[19,22] LEGEI b=DE AUT‘ EK TOU STOMATOS SOU KRIN‘ SE PON RE DOULE  DEIS OTI EG‘ ANTHR‘POS AUST ROS EIMI AIR‘N O OUK ETH KA KAI THERIZ‘N O OUK ESPEIRA

[19,23] KAI am=DIA am=TI tk=DIATI OUK ED‘KAS a=MOU TO ARGURION b=MOU EPI tk=T N TRAPEZAN a=KAG‘ b=KAI b=EG‘ ELTH‘N SUN TOK‘ AN b=EPRAXA AUTO a=EPRAXA

[19,24] KAI TOIS PAREST‘SIN EIPEN ARATE AP AUTOU T N MNAN KAI DOTE T‘ TAS DEKA MNAS EKHONTI

[19,25] KAI a=EIPAN b=EIPON AUT‘ KURIE EKHEI DEKA MNAS

[19,26] LEG‘ b=GAR UMIN OTI PANTI T‘ EKHONTI DOTH SETAI APO DE TOU M  EKHONTOS KAI O EKHEI ARTH SETAI b=AP b=AUTOU

[19,27] PL N TOUS EKHTHROUS MOU a=TOUTOUS b=EKEINOUS TOUS M  THEL SANTAS ME BASILEUSAI EP AUTOUS AGAGETE ‘DE KAI KATASPHAXATE a=AUTOUS EMPROSTHEN MOU

[19,28] KAI EIP‘N TAUTA EPOREUETO EMPROSTHEN ANABAIN‘N EIS IEROSOLUMA

[19,29] KAI EGENETO ‘S  GGISEN EIS m=B THSPHAG  atk=B THPHAG  KAI a=<B THANIAN> b=B THANIAN PROS TO OROS TO KALOUMENON ELAI‘N APESTEILEN DUO T‘N MATH T‘N b=AUTOU

[19,30] a=LEG‘N b=EIP‘N UPAGETE EIS T N KATENANTI K‘M N EN   EISPOREUOMENOI EUR SETE P‘LON DEDEMENON EPH ON OUDEIS P‘POTE ANTHR‘P‘N EKATHISEN a=KAI LUSANTES AUTON AGAGETE

[19,31] KAI EAN TIS UMAS ER‘TA am=DIA am=TI tk=DIATI LUETE OUT‘S EREITE b=AUT‘ OTI O KURIOS AUTOU KHREIAN EKHEI

[19,32] APELTHONTES DE OI APESTALMENOI EURON KATH‘S EIPEN AUTOIS

[19,33] LUONT‘N DE AUT‘N TON P‘LON a=EIPAN b=EIPON OI KURIOI AUTOU PROS AUTOUS TI LUETE TON P‘LON

[19,34] OI DE a=EIPAN a=OTI b=EIPON O KURIOS AUTOU KHREIAN EKHEI

[19,35] KAI  GAGON AUTON PROS TON I SOUN KAI a=EPIRIPSANTES b=EPIRRIPSANTES a=AUT‘N b=EAUT‘N TA IMATIA EPI TON P‘LON EPEBIBASAN TON I SOUN

[19,36] POREUOMENOU DE AUTOU UPESTR‘NNUON TA IMATIA AUT‘N EN T  OD‘

[19,37] EGGIZONTOS DE AUTOU  D  PROS T  KATABASEI TOU OROUS T‘N ELAI‘N  RXANTO APAN TO PL THOS T‘N MATH T‘N KHAIRONTES AINEIN TON THEON PH‘N  MEGAL  PERI PAS‘N ‘N EIDON DUNAME‘N

[19,38] LEGONTES EULOG MENOS O ERKHOMENOS a=O BASILEUS EN ONOMATI KURIOU b=EIR N  EN OURAN‘ a=EIR N  KAI DOXA EN UPSISTOIS

[19,39] KAI TINES T‘N PHARISAI‘N APO TOU OKHLOU a=EIPAN b=EIPON PROS AUTON DIDASKALE EPITIM SON TOIS MATH TAIS SOU

[19,40] KAI APOKRITHEIS EIPEN b=AUTOIS LEG‘ UMIN b=OTI EAN OUTOI a=SI‘P SOUSIN b=SI‘P S‘SIN OI LITHOI a=KRAXOUSIN b=KEKRAXONTAI

[19,41] KAI ‘S  GGISEN ID‘N T N POLIN EKLAUSEN EP a=AUT N b=AUT 

[19,42] LEG‘N OTI EI EGN‘S b=KAI b=SU b=KAI b=GE EN T   MERA b=SOU TAUT  a=KAI a=SU TA PROS EIR N N b=SOU NUN DE EKRUB  APO OPHTHALM‘N SOU

[19,43] OTI  XOUSIN  MERAI EPI SE KAI a=PAREMBALOUSIN b=PERIBALOUSIN OI EKHTHROI SOU KHARAKA SOI KAI PERIKUKL‘SOUSIN SE KAI SUNEXOUSIN SE PANTOTHEN

[19,44] KAI EDAPHIOUSIN SE KAI TA TEKNA SOU EN SOI KAI OUK APH SOUSIN b=EN b=SOI LITHON EPI a=LITHON a=EN a=SOI b=LITH‘ ANTH ‘N OUK EGN‘S TON KAIRON T S EPISKOP S SOU

[19,45] KAI EISELTH‘N EIS TO IERON  RXATO EKBALLEIN TOUS P‘LOUNTAS b=EN b=AUT‘ b=KAI b=AGORAZONTAS

[19,46] LEG‘N AUTOIS GEGRAPTAI a=KAI a=ESTAI O OIKOS MOU OIKOS PROSEUKH S b=ESTIN UMEIS DE AUTON EPOI SATE SP LAION L ST‘N

[19,47] KAI  N DIDASK‘N TO KATH  MERAN EN T‘ IER‘ OI DE ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS EZ TOUN AUTON APOLESAI KAI OI PR‘TOI TOU LAOU

[19,48] KAI OUKH EURISKON TO TI POI S‘SIN O LAOS GAR APAS EXEKREMATO AUTOU AKOU‘N

[20,1] KAI EGENETO EN MIA T‘N  MER‘N b=EKEIN‘N DIDASKONTOS AUTOU TON LAON EN T‘ IER‘ KAI EUAGGELIZOMENOU EPEST SAN OI m=IEREIS atk=ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS SUN TOIS PRESBUTEROIS

[20,2] KAI a=EIPAN a=LEGONTES b=EIPON PROS AUTON a=EIPON b=LEGONTES b=EIPE  MIN EN POIA EXOUSIA TAUTA POIEIS   TIS ESTIN O DOUS SOI T N EXOUSIAN TAUT N

[20,3] APOKRITHEIS DE EIPEN PROS AUTOUS ER‘T S‘ UMAS KAG‘ b=ENA LOGON KAI EIPATE MOI

[20,4] TO BAPTISMA I‘ANNOU EX OURANOU  N   EX ANTHR‘P‘N

[20,5] OI DE SUNELOGISANTO PROS EAUTOUS LEGONTES OTI EAN EIP‘MEN EX OURANOU EREI am=DIA am=TI tk=DIATI tk=OUN OUK EPISTEUSATE AUT‘

[20,6] EAN DE EIP‘MEN EX ANTHR‘P‘N b=PAS O LAOS a=APAS KATALITHASEI  MAS PEPEISMENOS GAR ESTIN I‘ANN N PROPH T N EINAI

[20,7] KAI APEKRITH SAN M  EIDENAI POTHEN

[20,8] KAI O I SOUS EIPEN AUTOIS OUDE EG‘ LEG‘ UMIN EN POIA EXOUSIA TAUTA POI‘

[20,9]  RXATO DE PROS TON LAON LEGEIN T N PARABOL N TAUT N ANTHR‘POS a=[TIS] tk=TIS EPHUTEUSEN AMPEL‘NA KAI a=EXEDETO b=EXEDOTO AUTON GE‘RGOIS KAI APED M SEN KHRONOUS IKANOUS

[20,10] KAI b=EN KAIR‘ APESTEILEN PROS TOUS GE‘RGOUS DOULON INA APO TOU KARPOU TOU AMPEL‘NOS a=D‘SOUSIN b=D‘SIN AUT‘ OI DE GE‘RGOI b=DEIRANTES b=AUTON EXAPESTEILAN a=AUTON a=DEIRANTES KENON

[20,11] KAI PROSETHETO b=PEMPSAI ETERON a=PEMPSAI DOULON OI DE KAKEINON DEIRANTES KAI ATIMASANTES EXAPESTEILAN KENON

[20,12] KAI PROSETHETO b=PEMPSAI TRITON a=PEMPSAI OI DE KAI TOUTON TRAUMATISANTES EXEBALON

[20,13] EIPEN DE O KURIOS TOU AMPEL‘NOS TI POI S‘ PEMPS‘ TON UION MOU TON AGAP TON IS‘S TOUTON b=IDONTES ENTRAP SONTAI

[20,14] IDONTES DE AUTON OI GE‘RGOI DIELOGIZONTO PROS a=ALL LOUS b=EAUTOUS LEGONTES OUTOS ESTIN O KL RONOMOS b=DEUTE APOKTEIN‘MEN AUTON INA  M‘N GEN TAI   KL RONOMIA

[20,15] KAI EKBALONTES AUTON EX‘ TOU AMPEL‘NOS APEKTEINAN TI OUN POI SEI AUTOIS O KURIOS TOU AMPEL‘NOS

[20,16] ELEUSETAI KAI APOLESEI TOUS GE‘RGOUS TOUTOUS KAI D‘SEI TON AMPEL‘NA ALLOIS AKOUSANTES DE a=EIPAN b=EIPON M  GENOITO

[20,17] O DE EMBLEPSAS AUTOIS EIPEN TI OUN ESTIN TO GEGRAMMENON TOUTO LITHON ON APEDOKIMASAN OI OIKODOMOUNTES OUTOS EGEN TH  EIS KEPHAL N G‘NIAS

[20,18] PAS O PES‘N EP EKEINON TON LITHON SUNTHLASTH SETAI EPH ON D AN PES  LIKM SEI AUTON

[20,19] KAI EZ T SAN OI a=GRAMMATEIS b=ARKHIEREIS KAI OI a=ARKHIEREIS b=GRAMMATEIS EPIBALEIN EP AUTON TAS KHEIRAS EN AUT  T  ‘RA KAI EPHOB TH SAN atk=TON atk=LAON EGN‘SAN GAR OTI PROS AUTOUS a=EIPEN T N PARABOL N TAUT N b=EIPEN

[20,20] KAI PARAT R SANTES APESTEILAN EGKATHETOUS UPOKRINOMENOUS EAUTOUS DIKAIOUS EINAI INA EPILAB‘NTAI AUTOU LOGOU a=‘STE b=EIS b=TO PARADOUNAI AUTON T  ARKH  KAI T  EXOUSIA TOU  GEMONOS

[20,21] KAI EP R‘T SAN AUTON LEGONTES DIDASKALE OIDAMEN OTI ORTH‘S LEGEIS KAI DIDASKEIS KAI OU LAMBANEIS PROS‘PON ALL EP AL THEIAS T N ODON TOU THEOU DIDASKEIS

[20,22] EXESTIN a= MAS b= MIN KAISARI PHORON DOUNAI   OU

[20,23] KATANO SAS DE AUT‘N T N PANOURGIAN EIPEN PROS AUTOUS b=TI b=ME b=PEIRAZETE

[20,24] a=DEIXATE b=EPIDEIXATE MOI D NARION TINOS EKHEI EIKONA KAI EPIGRAPH N a=OI b=APOKRITHENTES DE a=EIPAN b=EIPON KAISAROS

[20,25] O DE EIPEN a=PROS b=AUTOIS a=AUTOUS b=APODOTE TOINUN a=APODOTE TA KAISAROS KAISARI KAI TA TOU THEOU T‘ THE‘

[20,26] KAI OUK ISKHUSAN EPILABESTHAI AUTOU R MATOS ENANTION TOU LAOU KAI THAUMASANTES EPI T  APOKRISEI AUTOU ESIG SAN

[20,27] PROSELTHONTES DE TINES T‘N SADDOUKAI‘N OI a=<ANTILEGONTES> b=ANTILEGONTES ANASTASIN M  EINAI EP R‘T SAN AUTON

[20,28] LEGONTES DIDASKALE a=M‘US S b=M‘S S EGRAPSEN  MIN EAN TINOS ADELPHOS APOTHAN  EKH‘N GUNAIKA KAI OUTOS ATEKNOS a=  b=APOTHAN  INA LAB  O ADELPHOS AUTOU T N GUNAIKA KAI EXANAST S  SPERMA T‘ ADELPH‘ AUTOU

[20,29] EPTA OUN ADELPHOI  SAN KAI O PR‘TOS LAB‘N GUNAIKA APETHANEN ATEKNOS

[20,30] KAI b=ELABEN O DEUTEROS b=T N b=GUNAIKA b=KAI b=OUTOS b=APETHANEN b=ATEKNOS

[20,31] KAI O TRITOS ELABEN AUT N ‘SAUT‘S m=‘SAUT‘S DE KAI OI EPTA k=KAI OU KATELIPON TEKNA KAI APETHANON

[20,32] USTERON m=[DE] t=DE b=PANT‘N b=APETHANEN KAI   GUN  a=APETHANEN

[20,33] a=  a=GUN  a=OUN EN T  b=OUN ANASTASEI TINOS AUT‘N GINETAI GUN  OI GAR EPTA ESKHON AUT N GUNAIKA

[20,34] KAI b=APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS O I SOUS OI UIOI TOU AI‘NOS TOUTOU GAMOUSIN KAI a=GAMISKONTAI b=EKGAMISKONTAI

[20,35] OI DE KATAXI‘THENTES TOU AI‘NOS EKEINOU TUKHEIN KAI T S ANASTASE‘S T S EK NEKR‘N OUTE GAMOUSIN OUTE a=GAMIZONTAI m=EKGAMIZONTAI tk=EKGAMISKONTAI

[20,36] a=OUDE b=OUTE GAR APOTHANEIN ETI DUNANTAI ISAGGELOI GAR EISIN KAI UIOI EISIN b=TOU THEOU T S ANASTASE‘S UIOI ONTES

[20,37] OTI DE EGEIRONTAI OI NEKROI KAI a=M‘US S b=M‘S S EM NUSEN EPI T S BATOU ‘S LEGEI KURION TON THEON ABRAAM KAI b=TON THEON ISAAK KAI b=TON THEON IAK‘B

[20,38] THEOS DE OUK ESTIN NEKR‘N ALLA Z‘NT‘N PANTES GAR AUT‘ Z‘SIN

[20,39] APOKRITHENTES DE TINES T‘N GRAMMATE‘N a=EIPAN b=EIPON DIDASKALE KAL‘S EIPAS

[20,40] OUKETI a=GAR b=DE ETOLM‘N EPER‘TAN AUTON OUDEN

[20,41] EIPEN DE PROS AUTOUS P‘S LEGOUSIN TON KHRISTON b=UION m=DAUID tk=DABID EINAI a=DAUID a=UION

[20,42] b=KAI AUTOS a=GAR am=DAUID tk=DABID LEGEI EN BIBL‘ PSALM‘N EIPEN b=O KURIOS T‘ KURI‘ MOU KATHOU EK DEXI‘N MOU

[20,43] E‘S AN TH‘ TOUS EKHTHROUS SOU UPOPODION T‘N POD‘N SOU

[20,44] am=DAUID tk=DABID OUN KURION AUTON KALEI KAI P‘S b=UIOS AUTOU a=UIOS ESTIN

[20,45] AKOUONTOS DE PANTOS TOU LAOU EIPEN TOIS MATH TAIS a=[AUTOU] b=AUTOU

[20,46] PROSEKHETE APO T‘N GRAMMATE‘N T‘N THELONT‘N PERIPATEIN EN STOLAIS KAI PHILOUNT‘N ASPASMOUS EN TAIS AGORAIS KAI PR‘TOKATHEDRIAS EN TAIS SUNAG‘GAIS KAI PR‘TOKLISIAS EN TOIS DEIPNOIS

[20,47] OI KATESTHIOUSIN TAS OIKIAS T‘N KH R‘N KAI PROPHASEI MAKRA PROSEUKHONTAI OUTOI a=L MPSONTAI b=L PSONTAI PERISSOTERON KRIMA

[21,1] ANABLEPSAS DE EIDEN TOUS BALLONTAS b=TA b=D‘RA b=AUT‘N EIS TO GAZOPHULAKION a=TA a=D‘RA a=AUT‘N PLOUSIOUS

[21,2] EIDEN DE tk=KAI TINA m=KAI KH RAN PENIKHRAN BALLOUSAN EKEI b=DUO LEPTA a=DUO

[21,3] KAI EIPEN AL TH‘S LEG‘ UMIN OTI   KH RA a=AUT    PT‘KH  b=AUT  PLEION PANT‘N EBALEN

[21,4] a=PANTES b=APANTES GAR OUTOI EK TOU PERISSEUONTOS AUTOIS EBALON EIS TA D‘RA b=TOU b=THEOU AUT  DE EK TOU USTER MATOS AUT S a=PANTA b=APANTA TON BION ON EIKHEN EBALEN

[21,5] KAI TIN‘N LEGONT‘N PERI TOU IEROU OTI LITHOIS KALOIS KAI ANATH MASIN KEKOSM TAI EIPEN

[21,6] TAUTA A THE‘REITE ELEUSONTAI  MERAI EN AIS OUK APHETH SETAI LITHOS EPI LITH‘ OS OU KATALUTH SETAI

[21,7] EP R‘T SAN DE AUTON LEGONTES DIDASKALE POTE OUN TAUTA ESTAI KAI TI TO S MEION OTAN MELL  TAUTA GINESTHAI

[21,8] O DE EIPEN BLEPETE M  PLAN TH TE POLLOI GAR ELEUSONTAI EPI T‘ ONOMATI MOU LEGONTES b=OTI EG‘ EIMI KAI O KAIROS  GGIKEN M  b=OUN POREUTH TE OPIS‘ AUT‘N

[21,9] OTAN DE AKOUS TE POLEMOUS KAI AKATASTASIAS M  PTO TH TE DEI GAR TAUTA GENESTHAI PR‘TON ALL OUK EUTHE‘S TO TELOS

[21,10] TOTE ELEGEN AUTOIS EGERTH SETAI ETHNOS a=EP b=EPI ETHNOS KAI BASILEIA EPI BASILEIAN

[21,11] SEISMOI TE MEGALOI b=KATA b=TOPOUS KAI a=KATA a=TOPOUS LIMOI KAI LOIMOI ESONTAI PHOB TRA TE KAI b=S MEIA AP OURANOU a=S MEIA MEGALA ESTAI

[21,12] PRO DE TOUT‘N am=PANT‘N tk=APANT‘N EPIBALOUSIN EPH UMAS TAS KHEIRAS AUT‘N KAI DI‘XOUSIN PARADIDONTES EIS a=TAS SUNAG‘GAS KAI PHULAKAS a=APAGOMENOUS b=AGOMENOUS EPI BASILEIS KAI  GEMONAS ENEKEN TOU ONOMATOS MOU

[21,13] APOB SETAI b=DE UMIN EIS MARTURION

[21,14] a=THETE b=THESTHE OUN a=EN b=EIS a=TAIS b=TAS a=KARDIAIS b=KARDIAS UM‘N M  PROMELETAN APOLOG TH NAI

[21,15] EG‘ GAR D‘S‘ UMIN STOMA KAI SOPHIAN   OU DUN SONTAI b=ANTEIPEIN b=OUDE ANTIST NAI a=  a=ANTEIPEIN a=APANTES b=PANTES OI ANTIKEIMENOI UMIN

[21,16] PARADOTH SESTHE DE KAI UPO GONE‘N KAI atk=ADELPH‘N atk=KAI SUGGEN‘N KAI PHIL‘N KAI m=ADELPH‘N m=KAI THANAT‘SOUSIN EX UM‘N

[21,17] KAI ESESTHE MISOUMENOI UPO PANT‘N DIA TO ONOMA MOU

[21,18] KAI THRIX EK T S KEPHAL S UM‘N OU M  APOL TAI

[21,19] EN T  UPOMON  UM‘N KT SASTHE TAS PSUKHAS UM‘N

[21,20] OTAN DE ID TE KUKLOUMEN N UPO STRATOPED‘N b=T N IEROUSAL M TOTE GN‘TE OTI  GGIKEN   ER M‘SIS AUT S

[21,21] TOTE OI EN T  IOUDAIA PHEUGET‘SAN EIS TA OR  KAI OI EN MES‘ AUT S EKKH‘REIT‘SAN KAI OI EN TAIS KH‘RAIS M  EISERKHESTH‘SAN EIS AUT N

[21,22] OTI  MERAI EKDIK SE‘S AUTAI EISIN TOU am=PL STH NAI tk=PL R‘TH NAI PANTA TA GEGRAMMENA

[21,23] OUAI b=DE TAIS EN GASTRI EKHOUSAIS KAI TAIS TH LAZOUSAIS EN EKEINAIS TAIS  MERAIS ESTAI GAR ANAGK  MEGAL  EPI T S G S KAI ORG  b=EN T‘ LA‘ TOUT‘

[21,24] KAI PESOUNTAI STOMATI a=MAKHAIR S b=MAKHAIRAS KAI AIKHMAL‘TISTH SONTAI EIS b=PANTA TA ETHN  a=PANTA KAI IEROUSAL M ESTAI PATOUMEN  UPO ETHN‘N AKHRI a=OU PL R‘TH‘SIN KAIROI ETHN‘N

[21,25] KAI a=ESONTAI b=ESTAI S MEIA EN  LI‘ KAI SEL N  KAI ASTROIS KAI EPI T S G S SUNOKH  ETHN‘N EN APORIA a= KHOUS b= KHOUS S THALASS S KAI SALOU

[21,26] APOPSUKHONT‘N ANTHR‘P‘N APO PHOBOU KAI PROSDOKIAS T‘N EPERKHOMEN‘N T  OIKOUMEN  AI GAR DUNAMEIS T‘N OURAN‘N SALEUTH SONTAI

[21,27] KAI TOTE OPSONTAI TON UION TOU ANTHR‘POU ERKHOMENON EN NEPHEL  META DUNAME‘S KAI DOX S POLL S

[21,28] ARKHOMEN‘N DE TOUT‘N GINESTHAI ANAKUPSATE KAI EPARATE TAS KEPHALAS UM‘N DIOTI EGGIZEI   APOLUTR‘SIS UM‘N

[21,29] KAI EIPEN PARABOL N AUTOIS IDETE T N SUK N KAI PANTA TA DENDRA

[21,30] OTAN PROBAL‘SIN  D  BLEPONTES APH EAUT‘N GIN‘SKETE OTI  D  EGGUS TO THEROS ESTIN

[21,31] OUT‘S KAI UMEIS OTAN ID TE TAUTA GINOMENA GIN‘SKETE OTI EGGUS ESTIN   BASILEIA TOU THEOU

[21,32] AM N LEG‘ UMIN OTI OU M  PARELTH    GENEA AUT  E‘S AN PANTA GEN TAI

[21,33] O OURANOS KAI   G  PARELEUSONTAI OI DE LOGOI MOU OU M  a=PARELEUSONTAI b=PARELTH‘SIN

[21,34] PROSEKHETE DE EAUTOIS M POTE am=BAR TH‘SIN tk=BARUNTH‘SIN UM‘N AI KARDIAI EN KRAIPAL  KAI METH  KAI MERIMNAIS BI‘TIKAIS KAI a=EPIST  b=AIPHNIDIOS EPH UMAS a=AIPHNIDIOS b=EPIST     MERA EKEIN 

[21,35] ‘S PAGIS a=EPEISELEUSETAI GAR b=EPELEUSETAI EPI PANTAS TOUS KATH MENOUS EPI PROS‘PON PAS S T S G S

[21,36] AGRUPNEITE a=DE b=OUN EN PANTI KAIR‘ DEOMENOI INA a=KATISKHUS TE b=KATAXI‘TH TE EKPHUGEIN atk=TAUTA PANTA TA MELLONTA GINESTHAI KAI STATH NAI EMPROSTHEN TOU UIOU TOU ANTHR‘POU

[21,37]  N DE TAS  MERAS EN T‘ IER‘ DIDASK‘N TAS DE NUKTAS EXERKHOMENOS  ULIZETO EIS TO OROS TO KALOUMENON ELAI‘N

[21,38] KAI PAS O LAOS ‘RTHRIZEN PROS AUTON EN T‘ IER‘ AKOUEIN AUTOU

[22,1]  GGIZEN DE   EORT  T‘N AZUM‘N   LEGOMEN  PASKHA

[22,2] KAI EZ TOUN OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS TO P‘S ANEL‘SIN AUTON EPHOBOUNTO GAR TON LAON

[22,3] EIS LTHEN DE tk=O SATANAS EIS IOUDAN TON a=KALOUMENON b=EPIKALOUMENON ISKARI‘T N ONTA EK TOU ARITHMOU T‘N D‘DEKA

[22,4] KAI APELTH‘N SUNELAL SEN TOIS ARKHIEREUSIN KAI tk=TOIS STRAT GOIS TO P‘S b=AUTON b=PARAD‘ AUTOIS a=PARAD‘ a=AUTON

[22,5] KAI EKHAR SAN KAI SUNETHENTO AUT‘ ARGURION DOUNAI

[22,6] KAI EX‘MOLOG SEN KAI EZ TEI EUKAIRIAN TOU PARADOUNAI AUTON b=AUTOIS ATER OKHLOU a=AUTOIS

[22,7]  LTHEN DE    MERA T‘N AZUM‘N a=[EN] b=EN   EDEI THUESTHAI TO PASKHA

[22,8] KAI APESTEILEN PETRON KAI I‘ANN N EIP‘N POREUTHENTES ETOIMASATE  MIN TO PASKHA INA PHAG‘MEN

[22,9] OI DE a=EIPAN b=EIPON AUT‘ POU THELEIS m=ETOIMASOMEN atk=ETOIMAS‘MEN

[22,10] O DE EIPEN AUTOIS IDOU EISELTHONT‘N UM‘N EIS T N POLIN SUNANT SEI UMIN ANTHR‘POS KERAMION UDATOS BASTAZ‘N AKOLOUTH SATE AUT‘ EIS T N OIKIAN a=EIS a= N b=OU EISPOREUETAI

[22,11] KAI EREITE T‘ OIKODESPOT  T S OIKIAS LEGEI SOI O DIDASKALOS POU ESTIN TO KATALUMA OPOU TO PASKHA META T‘N MATH T‘N MOU PHAG‘

[22,12] KAKEINOS UMIN DEIXEI a=ANAGAION b=AN‘GEON MEGA ESTR‘MENON EKEI ETOIMASATE

[22,13] APELTHONTES DE EURON KATH‘S a=EIR KEI b=EIR KEN AUTOIS KAI  TOIMASAN TO PASKHA

[22,14] KAI OTE EGENETO   ‘RA ANEPESEN KAI OI b=D‘DEKA APOSTOLOI SUN AUT‘

[22,15] KAI EIPEN PROS AUTOUS EPITHUMIA EPETHUM SA TOUTO TO PASKHA PHAGEIN METH UM‘N PRO TOU ME PATHEIN

[22,16] LEG‘ GAR UMIN OTI b=OUKETI OU M  PHAG‘ a=AUTO b=EX b=AUTOU E‘S OTOU PL R‘TH  EN T  BASILEIA TOU THEOU

[22,17] KAI DEXAMENOS POT RION EUKHARIST SAS EIPEN LABETE TOUTO KAI DIAMERISATE a=EIS a=EAUTOUS b=EAUTOIS

[22,18] LEG‘ GAR UMIN a=[OTI] b=OTI OU M  PI‘ APO TOU a=NUN a=APO a=TOU am=GEN MATOS tk=GENN MATOS T S AMPELOU E‘S a=OU b=OTOU   BASILEIA TOU THEOU ELTH 

[22,19] KAI LAB‘N ARTON EUKHARIST SAS EKLASEN KAI ED‘KEN AUTOIS LEG‘N TOUTO ESTIN TO S‘MA MOU TO UPER UM‘N DIDOMENON TOUTO POIEITE EIS T N EM N ANAMN SIN

[22,20] b=‘SAUT‘S KAI TO POT RION a=‘SAUT‘S META TO DEIPN SAI LEG‘N TOUTO TO POT RION   KAIN  DIATH K  EN T‘ AIMATI MOU TO UPER UM‘N a=EKKHUNNOMENON b=EKKHUNOMENON

[22,21] PL N IDOU   KHEIR TOU PARADIDONTOS ME MET EMOU EPI T S TRAPEZ S

[22,22] a=OTI b=KAI O b=MEN UIOS a=MEN TOU ANTHR‘POU b=POREUETAI KATA TO ‘RISMENON a=POREUETAI PL N OUAI T‘ ANTHR‘P‘ EKEIN‘ DI OU PARADIDOTAI

[22,23] KAI AUTOI  RXANTO SUZ TEIN PROS EAUTOUS TO TIS ARA EI  EX AUT‘N O TOUTO MELL‘N PRASSEIN

[22,24] EGENETO DE KAI PHILONEIKIA EN AUTOIS TO TIS AUT‘N DOKEI EINAI MEIZ‘N

[22,25] O DE EIPEN AUTOIS OI BASILEIS T‘N ETHN‘N KURIEUOUSIN AUT‘N KAI OI EXOUSIAZONTES AUT‘N EUERGETAI KALOUNTAI

[22,26] UMEIS DE OUKH OUT‘S ALL O MEIZ‘N EN UMIN a=GINESTH‘ b=GENESTH‘ ‘S O NE‘TEROS KAI O  GOUMENOS ‘S O DIAKON‘N

[22,27] TIS GAR MEIZ‘N O ANAKEIMENOS   O DIAKON‘N OUKHI O ANAKEIMENOS EG‘ DE b=EIMI EN MES‘ UM‘N a=EIMI ‘S O DIAKON‘N

[22,28] UMEIS DE ESTE OI DIAMEMEN KOTES MET EMOU EN TOIS PEIRASMOIS MOU

[22,29] KAG‘ DIATITHEMAI UMIN KATH‘S DIETHETO MOI O PAT R MOU BASILEIAN

[22,30] INA a=ESTH TE b=ESTHI TE KAI PIN TE EPI T S TRAPEZ S MOU m=[EN atk=EN T  BASILEIA m=MOU] atk=MOU KAI a=KATH SESTHE m=KATHISESTHE tk=KATHIS STHE EPI THRON‘N b=KRINONTES TAS D‘DEKA PHULAS a=KRINONTES TOU ISRA L

[22,31] b=EIPEN b=DE b=O b=KURIOS SIM‘N SIM‘N IDOU O SATANAS EX T SATO UMAS TOU SINIASAI ‘S TON SITON

[22,32] EG‘ DE EDE TH N PERI SOU INA M  am=EKLIP  tk=EKLEIP    PISTIS SOU KAI SU POTE EPISTREPSAS a=ST RISON b=ST RIXON TOUS ADELPHOUS SOU

[22,33] O DE EIPEN AUT‘ KURIE META SOU ETOIMOS EIMI KAI EIS PHULAK N KAI EIS THANATON POREUESTHAI

[22,34] O DE EIPEN LEG‘ SOI PETRE OU b=M  m=PH‘N S  atk=PH‘N SEI S MERON ALEKT‘R a=E‘S b=PRIN b=  TRIS b=APARN S  b=M  b=EIDENAI ME a=APARN S  a=EIDENAI

[22,35] KAI EIPEN AUTOIS OTE APESTEILA UMAS ATER a=BALLANTIOU b=BALANTIOU KAI P RAS KAI UPOD MAT‘N M  TINOS USTER SATE OI DE a=EIPAN b=EIPON am=OUTHENOS tk=OUDENOS

[22,36] EIPEN a=DE b=OUN AUTOIS ALLA NUN O EKH‘N a=BALLANTION b=BALANTION ARAT‘ OMOI‘S KAI P RAN KAI O M  EKH‘N m=P‘L SEI atk=P‘L SAT‘ TO IMATION AUTOU KAI m=AGORASEI atk=AGORASAT‘ MAKHAIRAN

[22,37] LEG‘ GAR UMIN OTI b=ETI TOUTO TO GEGRAMMENON DEI TELESTH NAI EN EMOI TO KAI META ANOM‘N ELOGISTH  KAI GAR a=TO b=TA PERI EMOU TELOS EKHEI

[22,38] OI DE a=EIPAN b=EIPON KURIE IDOU MAKHAIRAI ‘DE DUO O DE EIPEN AUTOIS IKANON ESTIN

[22,39] KAI EXELTH‘N EPOREUTH  KATA TO ETHOS EIS TO OROS T‘N ELAI‘N  KOLOUTH SAN DE AUT‘ KAI OI MATH TAI b=AUTOU

[22,40] GENOMENOS DE EPI TOU TOPOU EIPEN AUTOIS PROSEUKHESTHE M  EISELTHEIN EIS PEIRASMON

[22,41] KAI AUTOS APESPASTH  AP AUT‘N ‘SEI LITHOU BOL N KAI THEIS TA GONATA PROS UKHETO

[22,42] LEG‘N PATER EI BOULEI ak=PARENEGKE a=TOUTO mt=PARENEGKEIN TO POT RION b=TOUTO AP EMOU PL N M  TO THEL MA MOU ALLA TO SON a=GINESTH‘ b=GENESTH‘

[22,43] a=[[‘PHTH  b=‘PHTH  DE AUT‘ AGGELOS AP OURANOU ENISKHU‘N AUTON

[22,44] KAI GENOMENOS EN AG‘NIA EKTENESTERON PROS UKHETO a=KAI EGENETO b=DE O IDR‘S AUTOU ‘SEI THROMBOI AIMATOS KATABAINONTES EPI T N a=G N]] b=G N

[22,45] KAI ANASTAS APO T S PROSEUKH S ELTH‘N PROS TOUS MATH TAS k=AUTOU EUREN b=AUTOUS KOIM‘MENOUS a=AUTOUS APO T S LUP S

[22,46] KAI EIPEN AUTOIS TI KATHEUDETE ANASTANTES PROSEUKHESTHE INA M  EISELTH TE EIS PEIRASMON

[22,47] ETI b=DE AUTOU LALOUNTOS IDOU OKHLOS KAI O LEGOMENOS IOUDAS EIS T‘N D‘DEKA PRO RKHETO am=AUTOUS tk=AUT‘N KAI  GGISEN T‘ I SOU PHIL SAI AUTON

[22,48] b=O b=DE I SOUS a=DE EIPEN AUT‘ IOUDA PHIL MATI TON UION TOU ANTHR‘POU PARADID‘S

[22,49] IDONTES DE OI PERI AUTON TO ESOMENON a=EIPAN b=EIPON b=AUT‘ KURIE EI PATAXOMEN EN a=MAKHAIR  b=MAKHAIRA

[22,50] KAI EPATAXEN EIS TIS EX AUT‘N b=TON b=DOULON TOU ARKHIERE‘S a=TON a=DOULON KAI APHEILEN b=AUTOU TO OUS a=AUTOU TO DEXION

[22,51] APOKRITHEIS DE O I SOUS EIPEN EATE E‘S TOUTOU KAI APSAMENOS TOU ‘TIOU b=AUTOU IASATO AUTON

[22,52] EIPEN DE b=O I SOUS PROS TOUS PARAGENOMENOUS EP AUTON ARKHIEREIS KAI STRAT GOUS TOU IEROU KAI PRESBUTEROUS ‘S EPI L ST N a=EX LTHATE b=EXEL LUTHATE META MAKHAIR‘N KAI XUL‘N

[22,53] KATH  MERAN ONTOS MOU METH UM‘N EN T‘ IER‘ OUK EXETEINATE TAS KHEIRAS EP EME ALL AUT  b=UM‘N ESTIN a=UM‘N   ‘RA KAI   EXOUSIA TOU SKOTOUS

[22,54] SULLABONTES DE AUTON  GAGON KAI EIS GAGON b=AUTON EIS a=T N b=TON a=OIKIAN b=OIKON TOU ARKHIERE‘S O DE PETROS  KOLOUTHEI MAKROTHEN

[22,55] a=PERIAPSANT‘N b=APSANT‘N DE PUR EN MES‘ T S AUL S KAI SUGKATHISANT‘N b=AUT‘N EKATH TO O PETROS a=MESOS b=EN b=MES‘ AUT‘N

[22,56] IDOUSA DE AUTON PAIDISK  TIS KATH MENON PROS TO PH‘S KAI ATENISASA AUT‘ EIPEN KAI OUTOS SUN AUT‘  N

[22,57] O DE  RN SATO b=AUTON LEG‘N b=GUNAI OUK OIDA AUTON a=GUNAI

[22,58] KAI META BRAKHU ETEROS ID‘N AUTON EPH  KAI SU EX AUT‘N EI O DE PETROS a=EPH  b=EIPEN ANTHR‘PE OUK EIMI

[22,59] KAI DIASTAS S ‘SEI ‘RAS MIAS ALLOS TIS DIISKHURIZETO LEG‘N EP AL THEIAS KAI OUTOS MET AUTOU  N KAI GAR GALILAIOS ESTIN

[22,60] EIPEN DE O PETROS ANTHR‘PE OUK OIDA O LEGEIS KAI PARAKHR MA ETI LALOUNTOS AUTOU EPH‘N SEN tk=O ALEKT‘R

[22,61] KAI STRAPHEIS O KURIOS ENEBLEPSEN T‘ PETR‘ KAI UPEMN STH  O PETROS TOU a=R MATOS b=LOGOU TOU KURIOU ‘S EIPEN AUT‘ OTI PRIN ALEKTORA PH‘N SAI a=S MERON APARN S  ME TRIS

[22,62] KAI EXELTH‘N EX‘ b=O b=PETROS EKLAUSEN PIKR‘S

[22,63] KAI OI ANDRES OI SUNEKHONTES a=AUTON b=TON b=I SOUN ENEPAIZON AUT‘ DERONTES

[22,64] KAI PERIKALUPSANTES AUTON b=ETUPTON b=AUTOU b=TO b=PROS‘PON b=KAI EP R‘T‘N b=AUTON LEGONTES PROPH TEUSON TIS ESTIN O PAISAS SE

[22,65] KAI ETERA POLLA BLASPH MOUNTES ELEGON EIS AUTON

[22,66] KAI ‘S EGENETO  MERA SUN KHTH  TO PRESBUTERION TOU LAOU ARKHIEREIS atk=TE KAI GRAMMATEIS KAI a=AP GAGON b=AN GAGON AUTON EIS TO SUNEDRION am=AUT‘N tk=EAUT‘N LEGONTES

[22,67] EI SU EI O KHRISTOS a=EIPON b=EIPE  MIN EIPEN DE AUTOIS EAN UMIN EIP‘ OU M  PISTEUS TE

[22,68] EAN DE b=KAI ER‘T S‘ OU M  APOKRITH TE b=MOI b=  b=APOLUS TE

[22,69] APO TOU NUN a=DE ESTAI O UIOS TOU ANTHR‘POU KATH MENOS EK DEXI‘N T S DUNAME‘S TOU THEOU

[22,70] a=EIPAN b=EIPON DE PANTES SU OUN EI O UIOS TOU THEOU O DE PROS AUTOUS EPH  UMEIS LEGETE OTI EG‘ EIMI

[22,71] OI DE a=EIPAN b=EIPON TI ETI b=KHREIAN EKHOMEN MARTURIAS a=KHREIAN AUTOI GAR  KOUSAMEN APO TOU STOMATOS AUTOU

[23,1] KAI ANASTAN APAN TO PL THOS AUT‘N am= GAGON tk= GAGEN AUTON EPI TON PILATON

[23,2]  RXANTO DE KAT GOREIN AUTOU LEGONTES TOUTON a=EURAMEN b=EUROMEN DIASTREPHONTA TO ETHNOS a= M‘N KAI K‘LUONTA b=KAISARI PHOROUS a=KAISARI DIDONAI a=KAI LEGONTA EAUTON KHRISTON BASILEA EINAI

[23,3] O DE PILATOS a= R‘T SEN b=EP R‘T SEN AUTON LEG‘N SU EI O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N O DE APOKRITHEIS AUT‘ EPH  SU LEGEIS

[23,4] O DE PILATOS EIPEN PROS TOUS ARKHIEREIS KAI TOUS OKHLOUS OUDEN EURISK‘ AITION EN T‘ ANTHR‘P‘ TOUT‘

[23,5] OI DE EPISKHUON LEGONTES OTI ANASEIEI TON LAON DIDASK‘N KATH OL S T S IOUDAIAS a=KAI ARXAMENOS APO T S GALILAIAS E‘S ‘DE

[23,6] PILATOS DE AKOUSAS b=GALILAIAN EP R‘T SEN EI O ANTHR‘POS GALILAIOS ESTIN

[23,7] KAI EPIGNOUS OTI EK T S EXOUSIAS  R‘DOU ESTIN ANEPEMPSEN AUTON PROS  R‘D N ONTA KAI AUTON EN IEROSOLUMOIS EN TAUTAIS TAIS  MERAIS

[23,8] O DE  R‘D S ID‘N TON I SOUN EKHAR  LIAN  N GAR b=THEL‘N EX a=IKAN‘N a=KHRON‘N a=THEL‘N b=IKANOU IDEIN AUTON DIA TO AKOUEIN b=POLLA PERI AUTOU KAI  LPIZEN TI S MEION IDEIN UP AUTOU GINOMENON

[23,9] EP R‘TA DE AUTON EN LOGOIS IKANOIS AUTOS DE OUDEN APEKRINATO AUT‘

[23,10] EIST KEISAN DE OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS EUTON‘S KAT GOROUNTES AUTOU

[23,11] EXOUTHEN SAS DE AUTON a=[KAI] O  R‘D S SUN TOIS STRATEUMASIN AUTOU KAI EMPAIXAS PERIBAL‘N b=AUTON ESTH TA LAMPRAN ANEPEMPSEN AUTON T‘ PILAT‘

[23,12] EGENONTO DE PHILOI O TE a= R‘D S b=PILATOS KAI O a=PILATOS b= R‘D S EN AUT  T   MERA MET ALL L‘N PROUP RKHON GAR EN EKHTHRA ONTES PROS a=AUTOUS b=EAUTOUS

[23,13] PILATOS DE SUGKALESAMENOS TOUS ARKHIEREIS KAI TOUS ARKHONTAS KAI TON LAON

[23,14] EIPEN PROS AUTOUS PROS NEGKATE MOI TON ANTHR‘PON TOUTON ‘S APOSTREPHONTA TON LAON KAI IDOU EG‘ EN‘PION UM‘N ANAKRINAS a=OUTHEN b=OUDEN EURON EN T‘ ANTHR‘P‘ TOUT‘ AITION ‘N KAT GOREITE KAT AUTOU

[23,15] ALL OUDE  R‘D S a=ANEPEMPSEN b=ANEPEMPSA GAR b=UMAS b=PROS AUTON a=PROS a= MAS KAI IDOU OUDEN AXION THANATOU ESTIN PEPRAGMENON AUT‘

[23,16] PAIDEUSAS OUN AUTON APOLUS‘

[23,17] b=ANAGK N b=DE b=EIKHEN b=APOLUEIN b=AUTOIS b=KATA b=EORT N b=ENA

[23,18] a=ANEKRAGON b=ANEKRAXAN DE PAMPL THEI LEGONTES AIRE TOUTON APOLUSON DE  MIN atk=TON BARABBAN

[23,19] OSTIS  N DIA STASIN TINA GENOMEN N EN T  POLEI KAI PHONON a=BL THEIS a=EN a=T  a=PHULAK  b=BEBL MENOS b=EIS b=PHULAK N

[23,20] PALIN a=DE b=OUN O PILATOS PROSEPH‘N SEN a=AUTOIS THEL‘N APOLUSAI TON I SOUN

[23,21] OI DE EPEPH‘NOUN LEGONTES a=STAUROU b=STAUR‘SON a=STAUROU b=STAUR‘SON AUTON

[23,22] O DE TRITON EIPEN PROS AUTOUS TI GAR KAKON EPOI SEN OUTOS OUDEN AITION THANATOU EURON EN AUT‘ PAIDEUSAS OUN AUTON APOLUS‘

[23,23] OI DE EPEKEINTO PH‘NAIS MEGALAIS AITOUMENOI AUTON STAUR‘TH NAI KAI KATISKHUON AI PH‘NAI AUT‘N b=KAI b=T‘N b=ARKHIERE‘N

[23,24] a=KAI b=O b=DE PILATOS EPEKRINEN GENESTHAI TO AIT MA AUT‘N

[23,25] APELUSEN DE tk=AUTOIS TON DIA STASIN KAI PHONON BEBL MENON EIS b=T N PHULAK N ON  TOUNTO TON DE I SOUN PARED‘KEN T‘ THEL MATI AUT‘N

[23,26] KAI ‘S AP GAGON AUTON EPILABOMENOI a=SIM‘NA a=TINA a=KUR NAION a=ERKHOMENON b=SIM‘NOS b=TINOS b=KUR NAIOU tk=TOU b=ERKHOMENOU AP AGROU EPETH KAN AUT‘ TON STAURON PHEREIN OPISTHEN TOU I SOU

[23,27]  KOLOUTHEI DE AUT‘ POLU PL THOS TOU LAOU KAI GUNAIK‘N AI b=KAI EKOPTONTO KAI ETHR NOUN AUTON

[23,28] STRAPHEIS DE PROS AUTAS a=[O] b=O I SOUS EIPEN THUGATERES IEROUSAL M M  KLAIETE EP EME PL N EPH EAUTAS KLAIETE KAI EPI TA TEKNA UM‘N

[23,29] OTI IDOU ERKHONTAI  MERAI EN AIS EROUSIN MAKARIAI AI STEIRAI KAI a=AI KOILIAI AI OUK EGENN SAN KAI MASTOI OI OUK a=ETHREPSAN b=ETH LASAN

[23,30] TOTE ARXONTAI LEGEIN TOIS ORESIN PESETE EPH  MAS KAI TOIS BOUNOIS KALUPSATE  MAS

[23,31] OTI EI EN T‘ UGR‘ XUL‘ TAUTA POIOUSIN EN T‘ X R‘ TI GEN TAI

[23,32]  GONTO DE KAI ETEROI b=DUO KAKOURGOI a=DUO SUN AUT‘ ANAIRETH NAI

[23,33] KAI OTE a= LTHON b=AP LTHON EPI TON TOPON TON KALOUMENON KRANION EKEI ESTAUR‘SAN AUTON KAI TOUS KAKOURGOUS ON MEN EK DEXI‘N ON DE EX ARISTER‘N

[23,34] a=[[O b=O DE I SOUS ELEGEN PATER APHES AUTOIS OU GAR OIDASIN TI a=POIOUSIN]] b=POIOUSIN DIAMERIZOMENOI DE TA IMATIA AUTOU EBALON a=KL ROUS b=KL RON

[23,35] KAI EIST KEI O LAOS THE‘R‘N EXEMUKT RIZON DE KAI OI ARKHONTES b=SUN b=AUTOIS LEGONTES ALLOUS ES‘SEN S‘SAT‘ EAUTON EI OUTOS ESTIN O KHRISTOS b=O TOU THEOU a=O EKLEKTOS

[23,36] a=ENEPAIXAN b=ENEPAIZON DE AUT‘ KAI OI STRATI‘TAI PROSERKHOMENOI b=KAI OXOS PROSPHERONTES AUT‘

[23,37] KAI LEGONTES EI SU EI O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N S‘SON SEAUTON

[23,38]  N DE KAI EPIGRAPH  b=GEGRAMMEN  EP AUT‘ b=GRAMMASIN b=ELL NIKOIS b=KAI b=R‘MAIKOIS b=KAI b=EBRAIKOIS b=OUTOS b=ESTIN O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N a=OUTOS

[23,39] EIS DE T‘N KREMASTHENT‘N KAKOURG‘N EBLASPH MEI AUTON LEG‘N a=OUKHI b=EI SU EI O KHRISTOS S‘SON SEAUTON KAI  MAS

[23,40] APOKRITHEIS DE O ETEROS a=EPITIM‘N b=EPETIMA AUT‘ a=EPH  b=LEG‘N OUDE PHOB  SU TON THEON OTI EN T‘ AUT‘ KRIMATI EI

[23,41] KAI  MEIS MEN DIKAI‘S AXIA GAR ‘N EPRAXAMEN APOLAMBANOMEN OUTOS DE OUDEN ATOPON EPRAXEN

[23,42] KAI ELEGEN b=T‘ I SOU MN STH TI MOU b=KURIE OTAN ELTH S a=EIS b=EN a=T N b=T  a=BASILEIAN b=BASILEIA SOU

[23,43] KAI EIPEN AUT‘ b=O b=I SOUS AM N b=LEG‘ SOI a=LEG‘ S MERON MET EMOU ES  EN T‘ PARADEIS‘

[23,44] a=KAI  N a= D  b=DE ‘SEI ‘RA EKT  KAI SKOTOS EGENETO EPH OL N T N G N E‘S ‘RAS am=ENAT S tk=ENNAT S

[23,45] a=TOU a= LIOU a=EKLIPONTOS b=KAI b=ESKOTISTH  b=O b= LIOS b=KAI ESKHISTH  a=DE TO KATAPETASMA TOU NAOU MESON

[23,46] KAI PH‘N SAS PH‘N  MEGAL  O I SOUS EIPEN PATER EIS KHEIRAS SOU a=PARATITHEMAI b=PARATH SOMAI TO PNEUMA MOU a=TOUTO b=KAI a=DE b=TAUTA EIP‘N EXEPNEUSEN

[23,47] ID‘N DE O a=EKATONTARKH S b=EKATONTARKHOS TO GENOMENON a=EDOXAZEN b=EDOXASEN TON THEON LEG‘N ONT‘S O ANTHR‘POS OUTOS DIKAIOS  N

[23,48] KAI PANTES OI SUMPARAGENOMENOI OKHLOI EPI T N THE‘RIAN TAUT N a=THE‘R SANTES b=THE‘ROUNTES TA GENOMENA TUPTONTES b=EAUT‘N TA ST TH  UPESTREPHON

[23,49] EIST KEISAN DE PANTES OI GN‘STOI a=AUT‘ a=APO b=AUTOU MAKROTHEN KAI GUNAIKES AI a=SUNAKOLOUTHOUSAI b=SUNAKOLOUTH SASAI AUT‘ APO T S GALILAIAS OR‘SAI TAUTA

[23,50] KAI IDOU AN R ONOMATI I‘S PH BOULEUT S UPARKH‘N a=[KAI] AN R AGATHOS KAI DIKAIOS

[23,51] OUTOS OUK  N SUGKATATETHEIMENOS T  BOUL  KAI T  PRAXEI AUT‘N APO ARIMATHAIAS POLE‘S T‘N IOUDAI‘N OS b=KAI PROSEDEKHETO b=KAI b=AUTOS T N BASILEIAN TOU THEOU

[23,52] OUTOS PROSELTH‘N T‘ PILAT‘  T SATO TO S‘MA TOU I SOU

[23,53] KAI KATHEL‘N b=AUTO ENETULIXEN AUTO SINDONI KAI ETH KEN a=AUTON b=AUTO EN MN MATI LAXEUT‘ OU OUK  N b=OUDEP‘ OUDEIS a=OUP‘ KEIMENOS

[23,54] KAI  MERA  N a=PARASKEU S b=PARASKEU  atk=KAI SABBATON EPEPH‘SKEN

[23,55] KATAKOLOUTH SASAI DE a=AI tk=KAI GUNAIKES AITINES  SAN SUNEL LUTHUIAI b=AUT‘ EK T S GALILAIAS a=AUT‘ ETHEASANTO TO MN MEION KAI ‘S ETETH  TO S‘MA AUTOU

[23,56] UPOSTREPSASAI DE  TOIMASAN AR‘MATA KAI MURA KAI TO MEN SABBATON  SUKHASAN KATA T N ENTOL N

[24,1] T  DE MIA T‘N SABBAT‘N ORTHROU a=BATHE‘S b=BATHEOS b= LTHON EPI TO MN MA a= LTHON PHEROUSAI A  TOIMASAN AR‘MATA b=KAI b=TINES b=SUN b=AUTAIS

[24,2] EURON DE TON LITHON APOKEKULISMENON APO TOU MN MEIOU

[24,3] b=KAI EISELTHOUSAI a=DE OUKH EURON TO S‘MA TOU KURIOU I SOU

[24,4] KAI EGENETO EN T‘ a=APOREISTHAI b=DIAPOREISTHAI AUTAS PERI TOUTOU KAI IDOU tk=DUO ANDRES am=DUO EPEST SAN AUTAIS EN a=ESTH TI b=ESTH SESIN a=ASTRAPTOUS  b=ASTRAPTOUSAIS

[24,5] EMPHOB‘N DE GENOMEN‘N AUT‘N KAI KLINOUS‘N a=TA b=TO a=PROS‘PA b=PROS‘PON EIS T N G N a=EIPAN b=EIPON PROS AUTAS TI Z TEITE TON Z‘NTA META T‘N NEKR‘N

[24,6] OUK ESTIN ‘DE a=ALLA b=ALL  GERTH  MN STH TE ‘S ELAL SEN UMIN ETI ‘N EN T  GALILAIA

[24,7] LEG‘N b=OTI b=DEI TON UION TOU ANTHR‘POU a=OTI a=DEI PARADOTH NAI EIS KHEIRAS ANTHR‘P‘N AMART‘L‘N KAI STAUR‘TH NAI KAI T  TRIT   MERA ANAST NAI

[24,8] KAI EMN STH SAN T‘N R MAT‘N AUTOU

[24,9] KAI UPOSTREPSASAI APO TOU MN MEIOU AP GGEILAN TAUTA PANTA TOIS ENDEKA KAI PASIN TOIS LOIPOIS

[24,10]  SAN DE   MAGDAL N  MARIA KAI I‘ANNA KAI MARIA a=  m=[ ] IAK‘BOU KAI AI LOIPAI SUN AUTAIS b=AI ELEGON PROS TOUS APOSTOLOUS TAUTA

[24,11] KAI EPHAN SAN EN‘PION AUT‘N ‘SEI L ROS TA R MATA a=TAUTA b=AUT‘N KAI  PISTOUN AUTAIS

[24,12] O DE PETROS ANASTAS EDRAMEN EPI TO MN MEION KAI PARAKUPSAS BLEPEI TA OTHONIA b=KEIMENA MONA KAI AP LTHEN PROS EAUTON THAUMAZ‘N TO GEGONOS

[24,13] KAI IDOU DUO EX AUT‘N b= SAN b=POREUOMENOI EN AUT  T   MERA a= SAN a=POREUOMENOI EIS K‘M N APEKHOUSAN STADIOUS EX KONTA APO IEROUSAL M   ONOMA EMMAOUS

[24,14] KAI AUTOI ‘MILOUN PROS ALL LOUS PERI PANT‘N T‘N SUMBEB KOT‘N TOUT‘N

[24,15] KAI EGENETO EN T‘ OMILEIN AUTOUS KAI SUZ TEIN KAI AUTOS b=O I SOUS EGGISAS SUNEPOREUETO AUTOIS

[24,16] OI DE OPHTHALMOI AUT‘N EKRATOUNTO TOU M  EPIGN‘NAI AUTON

[24,17] EIPEN DE PROS AUTOUS TINES OI LOGOI OUTOI OUS ANTIBALLETE PROS ALL LOUS PERIPATOUNTES KAI a=ESTATH SAN b=ESTE SKUTHR‘POI

[24,18] APOKRITHEIS DE b=O EIS a=ONOMATI b=‘ b=ONOMA KLEOPAS EIPEN PROS AUTON SU MONOS PAROIKEIS tk=EN IEROUSAL M KAI OUK EGN‘S TA GENOMENA EN AUT  EN TAIS  MERAIS TAUTAIS

[24,19] KAI EIPEN AUTOIS POIA OI DE a=EIPAN b=EIPON AUT‘ TA PERI I SOU TOU a=NAZAR NOU b=NAZ‘RAIOU OS EGENETO AN R PROPH T S DUNATOS EN ERG‘ KAI LOG‘ ENANTION TOU THEOU KAI PANTOS TOU LAOU

[24,20] OP‘S TE PARED‘KAN AUTON OI ARKHIEREIS KAI OI ARKHONTES  M‘N EIS KRIMA THANATOU KAI ESTAUR‘SAN AUTON

[24,21]  MEIS DE  LPIZOMEN OTI AUTOS ESTIN O MELL‘N LUTROUSTHAI TON ISRA L ALLA GE a=KAI SUN PASIN TOUTOIS TRIT N TAUT N  MERAN AGEI b=S MERON APH OU TAUTA EGENETO

[24,22] ALLA KAI GUNAIKES TINES EX  M‘N EXEST SAN  MAS GENOMENAI a=ORTHRINAI b=ORTHRIAI EPI TO MN MEION

[24,23] KAI M  EUROUSAI TO S‘MA AUTOU  LTHON LEGOUSAI KAI OPTASIAN AGGEL‘N E‘RAKENAI OI LEGOUSIN AUTON Z N

[24,24] KAI AP LTHON TINES T‘N SUN  MIN EPI TO MN MEION KAI EURON OUT‘S KATH‘S KAI AI GUNAIKES EIPON AUTON DE OUK EIDON

[24,25] KAI AUTOS EIPEN PROS AUTOUS ‘ ANO TOI KAI BRADEIS T  KARDIA TOU PISTEUEIN EPI PASIN OIS ELAL SAN OI PROPH TAI

[24,26] OUKHI TAUTA EDEI PATHEIN TON KHRISTON KAI EISELTHEIN EIS T N DOXAN AUTOU

[24,27] KAI ARXAMENOS APO a=M‘USE‘S b=M‘SE‘S KAI APO PANT‘N T‘N PROPH T‘N a=DIERM NEUSEN b=DI RM NEUEN AUTOIS EN PASAIS TAIS GRAPHAIS TA PERI EAUTOU

[24,28] KAI  GGISAN EIS T N K‘M N OU EPOREUONTO KAI AUTOS a=PROSEPOI SATO b=PROSEPOIEITO a=PORR‘TERON b=PORR‘TER‘ POREUESTHAI

[24,29] KAI PAREBIASANTO AUTON LEGONTES MEINON METH  M‘N OTI PROS ESPERAN ESTIN KAI KEKLIKEN a= D     MERA KAI EIS LTHEN TOU MEINAI SUN AUTOIS

[24,30] KAI EGENETO EN T‘ KATAKLITH NAI AUTON MET AUT‘N LAB‘N TON ARTON EULOG SEN KAI KLASAS EPEDIDOU AUTOIS

[24,31] AUT‘N DE DI NOIKHTH SAN OI OPHTHALMOI KAI EPEGN‘SAN AUTON KAI AUTOS APHANTOS EGENETO AP AUT‘N

[24,32] KAI a=EIPAN b=EIPON PROS ALL LOUS OUKHI   KARDIA  M‘N KAIOMEN   N a=[EN b=EN a= MIN] b= MIN ‘S ELALEI  MIN EN T  OD‘ b=KAI ‘S DI NOIGEN  MIN TAS GRAPHAS

[24,33] KAI ANASTANTES AUT  T  ‘RA UPESTREPSAN EIS IEROUSAL M KAI EURON a= THROISMENOUS b=SUN THROISMENOUS TOUS ENDEKA KAI TOUS SUN AUTOIS

[24,34] LEGONTAS OTI a=ONT‘S  GERTH  O KURIOS b=ONT‘S KAI ‘PHTH  SIM‘NI

[24,35] KAI AUTOI EX GOUNTO TA EN T  OD‘ KAI ‘S EGN‘STH  AUTOIS EN T  KLASEI TOU ARTOU

[24,36] TAUTA DE AUT‘N LALOUNT‘N AUTOS b=O b=I SOUS EST  EN MES‘ AUT‘N KAI LEGEI AUTOIS EIR N  UMIN

[24,37] PTO THENTES DE KAI EMPHOBOI GENOMENOI EDOKOUN PNEUMA THE‘REIN

[24,38] KAI EIPEN AUTOIS TI TETARAGMENOI ESTE KAI am=DIA am=TI tk=DIATI DIALOGISMOI ANABAINOUSIN EN a=T  b=TAIS a=KARDIA b=KARDIAIS UM‘N

[24,39] IDETE TAS KHEIRAS MOU KAI TOUS PODAS MOU OTI b=AUTOS EG‘ EIMI a=AUTOS PS LAPH SATE ME KAI IDETE OTI PNEUMA SARKA KAI OSTEA OUK EKHEI KATH‘S EME THE‘REITE EKHONTA

[24,40] KAI TOUTO EIP‘N a=EDEIXEN b=EPEDEIXEN AUTOIS TAS KHEIRAS KAI TOUS PODAS

[24,41] ETI DE APISTOUNT‘N AUT‘N APO T S KHARAS KAI THAUMAZONT‘N EIPEN AUTOIS EKHETE TI BR‘SIMON ENTHADE

[24,42] OI DE EPED‘KAN AUT‘ IKHTHUOS OPTOU MEROS b=KAI b=APO b=MELISSIOU b=K RIOU

[24,43] KAI LAB‘N EN‘PION AUT‘N EPHAGEN

[24,44] EIPEN DE a=PROS a=AUTOUS b=AUTOIS OUTOI OI LOGOI a=MOU OUS ELAL SA PROS UMAS ETI ‘N SUN UMIN OTI DEI PL R‘TH NAI PANTA TA GEGRAMMENA EN T‘ NOM‘ a=M‘USE‘S b=M‘SE‘S KAI a=TOIS PROPH TAIS KAI PSALMOIS PERI EMOU

[24,45] TOTE DI NOIXEN AUT‘N TON NOUN TOU SUNIENAI TAS GRAPHAS

[24,46] KAI EIPEN AUTOIS OTI OUT‘S GEGRAPTAI b=KAI b=OUT‘S b=EDEI PATHEIN TON KHRISTON KAI ANAST NAI EK NEKR‘N T  TRIT   MERA

[24,47] KAI K RUKHTH NAI EPI T‘ ONOMATI AUTOU METANOIAN a=EIS b=KAI APHESIN AMARTI‘N EIS PANTA TA ETHN  a=ARXAMENOI b=ARXAMENON APO IEROUSAL M

[24,48] UMEIS b=DE b=ESTE MARTURES TOUT‘N

[24,49] KAI a=[IDOU] b=IDOU EG‘ APOSTELL‘ T N EPAGGELIAN TOU PATROS MOU EPH UMAS UMEIS DE KATHISATE EN T  POLEI b=IEROUSAL M E‘S OU ENDUS STHE b=DUNAMIN EX UPSOUS a=DUNAMIN

[24,50] EX GAGEN DE AUTOUS a=[EX‘] b=EX‘ E‘S a=PROS b=EIS B THANIAN KAI EPARAS TAS KHEIRAS AUTOU EULOG SEN AUTOUS

[24,51] KAI EGENETO EN T‘ EULOGEIN AUTON AUTOUS DIEST  AP AUT‘N KAI ANEPHERETO EIS TON OURANON

[24,52] KAI AUTOI PROSKUN SANTES AUTON UPESTREPSAN EIS IEROUSAL M META KHARAS MEGAL S

[24,53] KAI  SAN am=DIA am=PANTOS tk=DIAPANTOS EN T‘ IER‘ b=AINOUNTES b=KAI EULOGOUNTES TON THEON b=AM N .

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting