Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*KATA LOUKAN

[1,1] EPEID PER POLLOI EPEKHEIR SAN ANATAXASTHAI DI G SIN PERI T‘N PEPL ROPHOR MEN‘N EN  MIN PRAGMAT‘N

[1,2] KATH‘S PAREDOSAN  MIN OI AP ARKH S AUTOPTAI KAI UP RETAI GENOMENOI TOU LOGOU

[1,3] EDOXE KAMOI PAR KOLOUTH KOTI AN‘THEN PASIN AKRIB‘S KATHEX S SOI GRAPSAI KRATISTE THEOPHILE

[1,4] INA EPIGN‘S PERI ‘N KAT KH TH S LOG‘N T N ASPHALEIAN

[1,5] EGENETO EN TAIS  MERAIS  R‘DOU BASILE‘S T S IOUDAIAS IEREUS TIS ONOMATI ZAKHARIAS EX EPH MERIAS ABIA KAI GUN  AUT‘ EK T‘N THUGATER‘N AAR‘N KAI TO ONOMA AUT S ELISABET

[1,6]  SAN DE DIKAIOI AMPHOTEROI ENANTION TOU THEOU POREUOMENOI EN PASAIS TAIS ENTOLAIS KAI DIKAI‘MASIN TOU KURIOU AMEMPTOI

[1,7] KAI OUK  N AUTOIS TEKNON KATHOTI  N   ELISABET STEIRA KAI AMPHOTEROI PROBEB KOTES EN TAIS  MERAIS AUT‘N  SAN

[1,8] EGENETO DE EN T‘ IERATEUEIN AUTON EN T  TAXEI T S EPH MERIAS AUTOU ENANTI TOU THEOU

[1,9] KATA TO ETHOS T S IERATEIAS ELAKHE TOU THUMIASAI EISELTH‘N EIS TON NAON TOU KURIOU

[1,10] KAI PAN TO PL THOS  N TOU LAOU PROSEUKHOMENON EX‘ T  ‘RA TOU THUMIAMATOS

[1,11] ‘PHTH  DE AUT‘ AGGELOS KURIOU EST‘S EK DEXI‘N TOU THUSIAST RIOU TOU THUMIAMATOS

[1,12] KAI ETARAKHTH  ZAKHARIAS ID‘N KAI PHOBOS EPEPESEN EP AUTON

[1,13] EIPEN DE PROS AUTON O AGGELOS M  PHOBOU ZAKHARIA DIOTI EIS KOUSTH    DE SIS SOU KAI   GUN  SOU ELISABET GENN SEI UION SOI KAI KALESEIS TO ONOMA AUTOU I‘ANN N

[1,14] KAI ESTAI KHARA SOI KAI AGALLIASIS KAI POLLOI EPI T  GENESEI AUTOU KHAR SONTAI

[1,15] ESTAI GAR MEGAS EN‘PION [TOU] KURIOU KAI OINON KAI SIKERA OU M  PI  KAI PNEUMATOS AGIOU PL STH SETAI ETI EK KOILIAS M TROS AUTOU

[1,16] KAI POLLOUS T‘N UI‘N ISRA L EPISTREPSEI EPI KURION TON THEON AUT‘N

[1,17] KAI AUTOS PROELEUSETAI EN‘PION AUTOU EN PNEUMATI KAI DUNAMEI  LIOU EPISTREPSAI KARDIAS PATER‘N EPI TEKNA KAI APEITHEIS EN PHRON SEI DIKAI‘N ETOIMASAI KURI‘ LAON KATESKEUASMENON

[1,18] KAI EIPEN ZAKHARIAS PROS TON AGGELON KATA TI GN‘SOMAI TOUTO EG‘ GAR EIMI PRESBUT S KAI   GUN  MOU PROBEB KUIA EN TAIS  MERAIS AUT S

[1,19] KAI APOKRITHEIS O AGGELOS EIPEN AUT‘ EG‘ EIMI GABRI L O PAREST K‘S EN‘PION TOU THEOU KAI APESTAL N LAL SAI PROS SE KAI EUAGGELISASTHAI SOI TAUTA

[1,20] KAI IDOU ES  SI‘P‘N KAI M  DUNAMENOS LAL SAI AKHRI  S  MERAS GEN TAI TAUTA ANTH ‘N OUK EPISTEUSAS TOIS LOGOIS MOU OITINES PL R‘TH SONTAI EIS TON KAIRON AUT‘N

[1,21] KAI  N O LAOS PROSDOK‘N TON ZAKHARIAN KAI ETHAUMAZON EN T‘ KHRONIZEIN EN T‘ NA‘ AUTON

[1,22] EXELTH‘N DE OUK EDUNATO LAL SAI AUTOIS KAI EPEGN‘SAN OTI OPTASIAN E‘RAKEN EN T‘ NA‘ KAI AUTOS  N DIANEU‘N AUTOIS KAI DIEMENEN K‘PHOS

[1,23] KAI EGENETO ‘S EPL STH SAN AI  MERAI T S LEITOURGIAS AUTOU AP LTHEN EIS TON OIKON AUTOU

[1,24] META DE TAUTAS TAS  MERAS SUNELABEN ELISABET   GUN  AUTOU KAI PERIEKRUBEN EAUT N M NAS PENTE LEGOUSA

[1,25] OTI OUT‘S MOI PEPOI KEN KURIOS EN  MERAIS AIS EPEIDEN APHELEIN ONEIDOS MOU EN ANTHR‘POIS

[1,26] EN DE T‘ M NI T‘ EKT‘ APESTAL  O AGGELOS GABRI L APO TOU THEOU EIS POLIN T S GALILAIAS   ONOMA NAZARETH

[1,27] PROS PARTHENON EMN STEUMEN N ANDRI ‘ ONOMA I‘S PH EX OIKOU DAUID KAI TO ONOMA T S PARTHENOU MARIAM

[1,28] KAI EISELTH‘N PROS AUT N EIPEN KHAIRE KEKHARIT‘MEN  O KURIOS META SOU

[1,29]   DE EPI T‘ LOG‘ DIETARAKHTH  KAI DIELOGIZETO POTAPOS EI  O ASPASMOS OUTOS

[1,30] KAI EIPEN O AGGELOS AUT  M  PHOBOU MARIAM EURES GAR KHARIN PARA T‘ THE‘

[1,31] KAI IDOU SULL MPS  EN GASTRI KAI TEX  UION KAI KALESEIS TO ONOMA AUTOU I SOUN

[1,32] OUTOS ESTAI MEGAS KAI UIOS UPSISTOU KL TH SETAI KAI D‘SEI AUT‘ KURIOS O THEOS TON THRONON DAUID TOU PATROS AUTOU

[1,33] KAI BASILEUSEI EPI TON OIKON IAK‘B EIS TOUS AI‘NAS KAI T S BASILEIAS AUTOU OUK ESTAI TELOS

[1,34] EIPEN DE MARIAM PROS TON AGGELON P‘S ESTAI TOUTO EPEI ANDRA OU GIN‘SK‘

[1,35] KAI APOKRITHEIS O AGGELOS EIPEN AUT  PNEUMA AGION EPELEUSETAI EPI SE KAI DUNAMIS UPSISTOU EPISKIASEI SOI DIO KAI TO GENN‘MENON AGION KL TH SETAI UIOS THEOU

[1,36] KAI IDOU ELISABET   SUGGENIS SOU KAI AUT  SUNEIL PHEN UION EN G REI AUT S KAI OUTOS M N EKTOS ESTIN AUT  T  KALOUMEN  STEIRA

[1,37] OTI OUK ADUNAT SEI PARA TOU THEOU PAN R MA

[1,38] EIPEN DE MARIAM IDOU   DOUL  KURIOU GENOITO MOI KATA TO R MA SOU KAI AP LTHEN AP AUT S O AGGELOS

[1,39] ANASTASA DE MARIAM EN TAIS  MERAIS TAUTAIS EPOREUTH  EIS T N OREIN N META SPOUD S EIS POLIN IOUDA

[1,40] KAI EIS LTHEN EIS TON OIKON ZAKHARIOU KAI  SPASATO T N ELISABET

[1,41] KAI EGENETO ‘S  KOUSEN TON ASPASMON T S MARIAS   ELISABET ESKIRT SEN TO BREPHOS EN T  KOILIA AUT S KAI EPL STH  PNEUMATOS AGIOU   ELISABET

[1,42] KAI ANEPH‘N SEN KRAUG  MEGAL  KAI EIPEN EULOG MEN  SU EN GUNAIXIN KAI EULOG MENOS O KARPOS T S KOILIAS SOU

[1,43] KAI POTHEN MOI TOUTO INA ELTH    M T R TOU KURIOU MOU PROS EME

[1,44] IDOU GAR ‘S EGENETO   PH‘N  TOU ASPASMOU SOU EIS TA ‘TA MOU ESKIRT SEN EN AGALLIASEI TO BREPHOS EN T  KOILIA MOU

[1,45] KAI MAKARIA   PISTEUSASA OTI ESTAI TELEI‘SIS TOIS LELAL MENOIS AUT  PARA KURIOU

[1,46] KAI EIPEN MARIAM MEGALUNEI   PSUKH  MOU TON KURION

[1,47] KAI  GALLIASEN TO PNEUMA MOU EPI T‘ THE‘ T‘ S‘T RI MOU

[1,48] OTI EPEBLEPSEN EPI T N TAPEIN‘SIN T S DOUL S AUTOU IDOU GAR APO TOU NUN MAKARIOUSIN ME PASAI AI GENEAI

[1,49] OTI EPOI SEN MOI MEGALA O DUNATOS KAI AGION TO ONOMA AUTOU

[1,50] KAI TO ELEOS AUTOU EIS GENEAS KAI GENEAS TOIS PHOBOUMENOIS AUTON

[1,51] EPOI SEN KRATOS EN BRAKHIONI AUTOU DIESKORPISEN UPER PHANOUS DIANOIA KARDIAS AUT‘N

[1,52] KATHEILEN DUNASTAS APO THRON‘N KAI UPS‘SEN TAPEINOUS

[1,53] PEIN‘NTAS ENEPL SEN AGATH‘N KAI PLOUTOUNTAS EXAPESTEILEN KENOUS

[1,54] ANTELABETO ISRA L PAIDOS AUTOU MN STH NAI ELEOUS

[1,55] KATH‘S ELAL SEN PROS TOUS PATERAS  M‘N T‘ ABRAAM KAI T‘ SPERMATI AUTOU EIS TON AI‘NA

[1,56] EMEINEN DE MARIAM SUN AUT  ‘S M NAS TREIS KAI UPESTREPSEN EIS TON OIKON AUT S

[1,57] T  DE ELISABET EPL STH  O KHRONOS TOU TEKEIN AUT N KAI EGENN SEN UION

[1,58] KAI  KOUSAN OI PERIOIKOI KAI OI SUGGENEIS AUT S OTI EMEGALUNEN KURIOS TO ELEOS AUTOU MET AUT S KAI SUNEKHAIRON AUT 

[1,59] KAI EGENETO EN T   MERA T  OGDO   LTHON PERITEMEIN TO PAIDION KAI EKALOUN AUTO EPI T‘ ONOMATI TOU PATROS AUTOU ZAKHARIAN

[1,60] KAI APOKRITHEISA   M T R AUTOU EIPEN OUKHI ALLA KL TH SETAI I‘ANN S

[1,61] KAI EIPAN PROS AUT N OTI OUDEIS ESTIN EK T S SUGGENEIAS SOU OS KALEITAI T‘ ONOMATI TOUT‘

[1,62] ENENEUON DE T‘ PATRI AUTOU TO TI AN THELOI KALEISTHAI AUTO

[1,63] KAI AIT SAS PINAKIDION EGRAPSEN LEG‘N I‘ANN S ESTIN ONOMA AUTOU KAI ETHAUMASAN PANTES

[1,64] ANE‘KHTH  DE TO STOMA AUTOU PARAKHR MA KAI   GL‘SSA AUTOU KAI ELALEI EULOG‘N TON THEON

[1,65] KAI EGENETO EPI PANTAS PHOBOS TOUS PERIOIKOUNTAS AUTOUS KAI EN OL  T  OREIN  T S IOUDAIAS DIELALEITO PANTA TA R MATA TAUTA

[1,66] KAI ETHENTO PANTES OI AKOUSANTES EN T  KARDIA AUT‘N LEGONTES TI ARA TO PAIDION TOUTO ESTAI KAI GAR KHEIR KURIOU  N MET AUTOU

[1,67] KAI ZAKHARIAS O PAT R AUTOU EPL STH  PNEUMATOS AGIOU KAI EPROPH TEUSEN LEG‘N

[1,68] EULOG TOS KURIOS O THEOS TOU ISRA L OTI EPESKEPSATO KAI EPOI SEN LUTR‘SIN T‘ LA‘ AUTOU

[1,69] KAI  GEIREN KERAS S‘T RIAS  MIN EN OIK‘ DAUID PAIDOS AUTOU

[1,70] KATH‘S ELAL SEN DIA STOMATOS T‘N AGI‘N AP AI‘NOS PROPH T‘N AUTOU

[1,71] S‘T RIAN EX EKHTHR‘N  M‘N KAI EK KHEIROS PANT‘N T‘N MISOUNT‘N  MAS

[1,72] POI SAI ELEOS META T‘N PATER‘N  M‘N KAI MN STH NAI DIATH K S AGIAS AUTOU

[1,73] ORKON ON ‘MOSEN PROS ABRAAM TON PATERA  M‘N TOU DOUNAI  MIN

[1,74] APHOB‘S EK KHEIROS EKHTHR‘N RUSTHENTAS LATREUEIN AUT‘

[1,75] EN OSIOT TI KAI DIKAIOSUN  EN‘PION AUTOU PASAIS TAIS  MERAIS  M‘N

[1,76] KAI SU DE PAIDION PROPH T S UPSISTOU KL TH S  PROPOREUS  GAR EN‘PION KURIOU ETOIMASAI ODOUS AUTOU

[1,77] TOU DOUNAI GN‘SIN S‘T RIAS T‘ LA‘ AUTOU EN APHESEI AMARTI‘N AUT‘N

[1,78] DIA SPLAGKHNA ELEOUS THEOU  M‘N EN OIS EPISKEPSETAI  MAS ANATOL  EX UPSOUS

[1,79] EPIPHANAI TOIS EN SKOTEI KAI SKIA THANATOU KATH MENOIS TOU KATEUTHUNAI TOUS PODAS  M‘N EIS ODON EIR N S

[1,80] TO DE PAIDION  UXANEN KAI EKRATAIOUTO PNEUMATI KAI  N EN TAIS ER MOIS E‘S  MERAS ANADEIXE‘S AUTOU PROS TON ISRA L

[2,1] EGENETO DE EN TAIS  MERAIS EKEINAIS EX LTHEN DOGMA PARA KAISAROS AUGOUSTOU APOGRAPHESTHAI PASAN T N OIKOUMEN N

[2,2] AUT  APOGRAPH  PR‘T  EGENETO  GEMONEUONTOS T S SURIAS KUR NIOU

[2,3] KAI EPOREUONTO PANTES APOGRAPHESTHAI EKASTOS EIS T N EAUTOU POLIN

[2,4] ANEB  DE KAI I‘S PH APO T S GALILAIAS EK POLE‘S NAZARETH EIS T N IOUDAIAN EIS POLIN DAUID  TIS KALEITAI B THLEEM DIA TO EINAI AUTON EX OIKOU KAI PATRIAS DAUID

[2,5] APOGRAPSASTHAI SUN MARIAM T  EMN STEUMEN  AUT‘ OUS  EGKU‘

[2,6] EGENETO DE EN T‘ EINAI AUTOUS EKEI EPL STH SAN AI  MERAI TOU TEKEIN AUT N

[2,7] KAI ETEKEN TON UION AUT S TON PR‘TOTOKON KAI ESPARGAN‘SEN AUTON KAI ANEKLINEN AUTON EN PHATN  DIOTI OUK  N AUTOIS TOPOS EN T‘ KATALUMATI

[2,8] KAI POIMENES  SAN EN T  KH‘RA T  AUT  AGRAULOUNTES KAI PHULASSONTES PHULAKAS T S NUKTOS EPI T N POIMN N AUT‘N

[2,9] KAI AGGELOS KURIOU EPEST  AUTOIS KAI DOXA KURIOU PERIELAMPSEN AUTOUS KAI EPHOB TH SAN PHOBON MEGAN

[2,10] KAI EIPEN AUTOIS O AGGELOS M  PHOBEISTHE IDOU GAR EUAGGELIZOMAI UMIN KHARAN MEGAL N  TIS ESTAI PANTI T‘ LA‘

[2,11] OTI ETEKHTH  UMIN S MERON S‘T R OS ESTIN KHRISTOS KURIOS EN POLEI DAUID

[2,12] KAI TOUTO UMIN TO S MEION EUR SETE BREPHOS ESPARGAN‘MENON KAI KEIMENON EN PHATN 

[2,13] KAI EXAIPHN S EGENETO SUN T‘ AGGEL‘ PL THOS STRATIAS OURANIOU AINOUNT‘N TON THEON KAI LEGONT‘N

[2,14] DOXA EN UPSISTOIS THE‘ KAI EPI G S EIR N  EN ANTHR‘POIS EUDOKIAS

[2,15] KAI EGENETO ‘S AP LTHON AP AUT‘N EIS TON OURANON OI AGGELOI OI POIMENES ELALOUN PROS ALL LOUS DIELTH‘MEN D  E‘S B THLEEM KAI ID‘MEN TO R MA TOUTO TO GEGONOS O O KURIOS EGN‘RISEN  MIN

[2,16] KAI  LTHAN SPEUSANTES KAI ANEURAN T N TE MARIAM KAI TON I‘S PH KAI TO BREPHOS KEIMENON EN T  PHATN 

[2,17] IDONTES DE EGN‘RISAN PERI TOU R MATOS TOU LAL THENTOS AUTOIS PERI TOU PAIDIOU TOUTOU

[2,18] KAI PANTES OI AKOUSANTES ETHAUMASAN PERI T‘N LAL THENT‘N UPO T‘N POIMEN‘N PROS AUTOUS

[2,19]   DE MARIAM PANTA SUNET REI TA R MATA TAUTA SUMBALLOUSA EN T  KARDIA AUT S

[2,20] KAI UPESTREPSAN OI POIMENES DOXAZONTES KAI AINOUNTES TON THEON EPI PASIN OIS  KOUSAN KAI EIDON KATH‘S ELAL TH  PROS AUTOUS

[2,21] KAI OTE EPL STH SAN  MERAI OKT‘ TOU PERITEMEIN AUTON KAI EKL TH  TO ONOMA AUTOU I SOUS TO KL THEN UPO TOU AGGELOU PRO TOU SULL MPHTH NAI AUTON EN T  KOILIA

[2,22] KAI OTE EPL STH SAN AI  MERAI TOU KATHARISMOU AUT‘N KATA TON NOMON M‘USE‘S AN GAGON AUTON EIS IEROSOLUMA PARAST SAI T‘ KURI‘

[2,23] KATH‘S GEGRAPTAI EN NOM‘ KURIOU OTI PAN ARSEN DIANOIGON M TRAN AGION T‘ KURI‘ KL TH SETAI

[2,24] KAI TOU DOUNAI THUSIAN KATA TO EIR MENON EN T‘ NOM‘ KURIOU ZEUGOS TRUGON‘N   DUO NOSSOUS PERISTER‘N

[2,25] KAI IDOU ANTHR‘POS  N EN IEROUSAL M ‘ ONOMA SUME‘N KAI O ANTHR‘POS OUTOS DIKAIOS KAI EULAB S PROSDEKHOMENOS PARAKL SIN TOU ISRA L KAI PNEUMA  N AGION EP AUTON

[2,26] KAI  N AUT‘ KEKHR MATISMENON UPO TOU PNEUMATOS TOU AGIOU M  IDEIN THANATON PRIN [ ] AN ID  TON KHRISTON KURIOU

[2,27] KAI  LTHEN EN T‘ PNEUMATI EIS TO IERON KAI EN T‘ EISAGAGEIN TOUS GONEIS TO PAIDION I SOUN TOU POI SAI AUTOUS KATA TO EITHISMENON TOU NOMOU PERI AUTOU

[2,28] KAI AUTOS EDEXATO AUTO EIS TAS AGKALAS KAI EULOG SEN TON THEON KAI EIPEN

[2,29] NUN APOLUEIS TON DOULON SOU DESPOTA KATA TO R MA SOU EN EIR N 

[2,30] OTI EIDON OI OPHTHALMOI MOU TO S‘T RION SOU

[2,31] O  TOIMASAS KATA PROS‘PON PANT‘N T‘N LA‘N

[2,32] PH‘S EIS APOKALUPSIN ETHN‘N KAI DOXAN LAOU SOU ISRA L

[2,33] KAI  N O PAT R AUTOU KAI   M T R THAUMAZONTES EPI TOIS LALOUMENOIS PERI AUTOU

[2,34] KAI EULOG SEN AUTOUS SUME‘N KAI EIPEN PROS MARIAM T N M TERA AUTOU IDOU OUTOS KEITAI EIS PT‘SIN KAI ANASTASIN POLL‘N EN T‘ ISRA L KAI EIS S MEION ANTILEGOMENON

[2,35] KAI SOU [DE] AUT S T N PSUKH N DIELEUSETAI ROMPHAIA OP‘S AN APOKALUPHTH‘SIN EK POLL‘N KARDI‘N DIALOGISMOI

[2,36] KAI  N ANNA PROPH TIS THUGAT R PHANOU L EK PHUL S AS R AUT  PROBEB KUIA EN  MERAIS POLLAIS Z SASA META ANDROS ET  EPTA APO T S PARTHENIAS AUT S

[2,37] KAI AUT  KH RA E‘S ET‘N OGDO KONTA TESSAR‘N   OUK APHISTATO TOU IEROU N STEIAIS KAI DE SESIN LATREUOUSA NUKTA KAI  MERAN

[2,38] KAI AUT  T  ‘RA EPISTASA ANTH‘MOLOGEITO T‘ THE‘ KAI ELALEI PERI AUTOU PASIN TOIS PROSDEKHOMENOIS LUTR‘SIN IEROUSAL M

[2,39] KAI ‘S ETELESAN PANTA TA KATA TON NOMON KURIOU EPESTREPSAN EIS T N GALILAIAN EIS POLIN EAUT‘N NAZARETH

[2,40] TO DE PAIDION  UXANEN KAI EKRATAIOUTO PL ROUMENON SOPHIA KAI KHARIS THEOU  N EP AUTO

[2,41] KAI EPOREUONTO OI GONEIS AUTOU KAT ETOS EIS IEROUSAL M T  EORT  TOU PASKHA

[2,42] KAI OTE EGENETO ET‘N D‘DEKA ANABAINONT‘N AUT‘N KATA TO ETHOS T S EORT S

[2,43] KAI TELEI‘SANT‘N TAS  MERAS EN T‘ UPOSTREPHEIN AUTOUS UPEMEINEN I SOUS O PAIS EN IEROUSAL M KAI OUK EGN‘SAN OI GONEIS AUTOU

[2,44] NOMISANTES DE AUTON EINAI EN T  SUNODIA  LTHON  MERAS ODON KAI ANEZ TOUN AUTON EN TOIS SUGGENEUSIN KAI TOIS GN‘STOIS

[2,45] KAI M  EURONTES UPESTREPSAN EIS IEROUSAL M ANAZ TOUNTES AUTON

[2,46] KAI EGENETO META  MERAS TREIS EURON AUTON EN T‘ IER‘ KATHEZOMENON EN MES‘ T‘N DIDASKAL‘N KAI AKOUONTA AUT‘N KAI EPER‘T‘NTA AUTOUS

[2,47] EXISTANTO DE PANTES OI AKOUONTES AUTOU EPI T  SUNESEI KAI TAIS APOKRISESIN AUTOU

[2,48] KAI IDONTES AUTON EXEPLAG SAN KAI EIPEN PROS AUTON   M T R AUTOU TEKNON TI EPOI SAS  MIN OUT‘S IDOU O PAT R SOU KAG‘ ODUN‘MENOI EZ TOUMEN SE

[2,49] KAI EIPEN PROS AUTOUS TI OTI EZ TEITE ME OUK  DEITE OTI EN TOIS TOU PATROS MOU DEI EINAI ME

[2,50] KAI AUTOI OU SUN KAN TO R MA O ELAL SEN AUTOIS

[2,51] KAI KATEB  MET AUT‘N KAI  LTHEN EIS NAZARETH KAI  N UPOTASSOMENOS AUTOIS KAI   M T R AUTOU DIET REI PANTA TA R MATA EN T  KARDIA AUT S

[2,52] KAI I SOUS PROEKOPTEN [EN T ] SOPHIA KAI  LIKIA KAI KHARITI PARA THE‘ KAI ANTHR‘POIS

[3,1] EN ETEI DE PENTEKAIDEKAT‘ T S  GEMONIAS TIBERIOU KAISAROS  GEMONEUONTOS PONTIOU PILATOU T S IOUDAIAS KAI TETRAARKHOUNTOS T S GALILAIAS  R‘DOU PHILIPPOU DE TOU ADELPHOU AUTOU TETRAARKHOUNTOS T S ITOURAIAS KAI TRAKH‘NITIDOS KH‘RAS KAI LUSANIOU T S ABIL N S TETRAARKHOUNTOS

[3,2] EPI ARKHIERE‘S ANNA KAI KAIAPHA EGENETO R MA THEOU EPI I‘ANN N TON ZAKHARIOU UION EN T  ER M‘

[3,3] KAI  LTHEN EIS PASAN [T N] PERIKH‘RON TOU IORDANOU K RUSS‘N BAPTISMA METANOIAS EIS APHESIN AMARTI‘N

[3,4] ‘S GEGRAPTAI EN BIBL‘ LOG‘N  SAIOU TOU PROPH TOU PH‘N  BO‘NTOS EN T  ER M‘ ETOIMASATE T N ODON KURIOU EUTHEIAS POIEITE TAS TRIBOUS AUTOU

[3,5] PASA PHARAGX PL R‘TH SETAI KAI PAN OROS KAI BOUNOS TAPEIN‘TH SETAI KAI ESTAI TA SKOLIA EIS EUTHEIAN KAI AI TRAKHEIAI EIS ODOUS LEIAS

[3,6] KAI OPSETAI PASA SARX TO S‘T RION TOU THEOU

[3,7] ELEGEN OUN TOIS EKPOREUOMENOIS OKHLOIS BAPTISTH NAI UP AUTOU GENN MATA EKHIDN‘N TIS UPEDEIXEN UMIN PHUGEIN APO T S MELLOUS S ORG S

[3,8] POI SATE OUN KARPOUS AXIOUS T S METANOIAS KAI M  ARX STHE LEGEIN EN EAUTOIS PATERA EKHOMEN TON ABRAAM LEG‘ GAR UMIN OTI DUNATAI O THEOS EK T‘N LITH‘N TOUT‘N EGEIRAI TEKNA T‘ ABRAAM

[3,9]  D  DE KAI   AXIN  PROS T N RIZAN T‘N DENDR‘N KEITAI PAN OUN DENDRON M  POIOUN KARPON KALON EKKOPTETAI KAI EIS PUR BALLETAI

[3,10] KAI EP R‘T‘N AUTON OI OKHLOI LEGONTES TI OUN POI S‘MEN

[3,11] APOKRITHEIS DE ELEGEN AUTOIS O EKH‘N DUO KHIT‘NAS METADOT‘ T‘ M  EKHONTI KAI O EKH‘N BR‘MATA OMOI‘S POIEIT‘

[3,12]  LTHON DE KAI TEL‘NAI BAPTISTH NAI KAI EIPAN PROS AUTON DIDASKALE TI POI S‘MEN

[3,13] O DE EIPEN PROS AUTOUS M DEN PLEON PARA TO DIATETAGMENON UMIN PRASSETE

[3,14] EP R‘T‘N DE AUTON KAI STRATEUOMENOI LEGONTES TI POI S‘MEN KAI  MEIS KAI EIPEN AUTOIS M DENA DIASEIS TE M DE SUKOPHANT S TE KAI ARKEISTHE TOIS OPS‘NIOIS UM‘N

[3,15] PROSDOK‘NTOS DE TOU LAOU KAI DIALOGIZOMEN‘N PANT‘N EN TAIS KARDIAIS AUT‘N PERI TOU I‘ANNOU M POTE AUTOS EI  O KHRISTOS

[3,16] APEKRINATO LEG‘N PASIN O I‘ANN S EG‘ MEN UDATI BAPTIZ‘ UMAS ERKHETAI DE O ISKHUROTEROS MOU OU OUK EIMI IKANOS LUSAI TON IMANTA T‘N UPOD MAT‘N AUTOU AUTOS UMAS BAPTISEI EN PNEUMATI AGI‘ KAI PURI

[3,17] OU TO PTUON EN T  KHEIRI AUTOU DIAKATHARAI T N AL‘NA AUTOU KAI SUNAGAGEIN TON SITON EIS T N APOTH K N AUTOU TO DE AKHURON KATAKAUSEI PURI ASBEST‘

[3,18] POLLA MEN OUN KAI ETERA PARAKAL‘N EU GGELIZETO TON LAON

[3,19] O DE  R‘D S O TETRAARKH S ELEGKHOMENOS UP AUTOU PERI  R‘DIADOS T S GUNAIKOS TOU ADELPHOU AUTOU KAI PERI PANT‘N ‘N EPOI SEN PON R‘N O  R‘D S

[3,20] PROSETH KEN KAI TOUTO EPI PASIN [KAI] KATEKLEISEN TON I‘ANN N EN PHULAK 

[3,21] EGENETO DE EN T‘ BAPTISTH NAI APANTA TON LAON KAI I SOU BAPTISTHENTOS KAI PROSEUKHOMENOU ANE‘KHTH NAI TON OURANON

[3,22] KAI KATAB NAI TO PNEUMA TO AGION S‘MATIK‘ EIDEI ‘S PERISTERAN EP AUTON KAI PH‘N N EX OURANOU GENESTHAI SU EI O UIOS MOU O AGAP TOS EN SOI EUDOK SA

[3,23] KAI AUTOS  N I SOUS ARKHOMENOS ‘SEI ET‘N TRIAKONTA ‘N UIOS ‘S ENOMIZETO I‘S PH TOU  LI

[3,24] TOU MATHTHAT TOU LEUI TOU MELKHI TOU IANNAI TOU I‘S PH

[3,25] TOU MATTATHIOU TOU AM‘S TOU NAOUM TOU ESLI TOU NAGGAI

[3,26] TOU MAATH TOU MATTATHIOU TOU SEMEIN TOU I‘S KH TOU I‘DA

[3,27] TOU I‘ANAN TOU R SA TOU ZOROBABEL TOU SALATHI L TOU N RI

[3,28] TOU MELKHI TOU ADDI TOU K‘SAM TOU ELMADAM TOU  R

[3,29] TOU I SOU TOU ELIEZER TOU I‘RIM TOU MATHTHAT TOU LEUI

[3,30] TOU SUME‘N TOU IOUDA TOU I‘S PH TOU I‘NAM TOU ELIAKIM

[3,31] TOU MELEA TOU MENNA TOU MATTATHA TOU NATHAM TOU DAUID

[3,32] TOU IESSAI TOU I‘B D TOU BOOS TOU SALA TOU NAASS‘N

[3,33] TOU AMINADAB TOU ADMIN TOU ARNI TOU ESR‘M TOU PHARES TOU IOUDA

[3,34] TOU IAK‘B TOU ISAAK TOU ABRAAM TOU THARA TOU NAKH‘R

[3,35] TOU SEROUKH TOU RAGAU TOU PHALEK TOU EBER TOU SALA

[3,36] TOU KAINAM TOU ARPHAXAD TOU S M TOU N‘E TOU LAMEKH

[3,37] TOU MATHOUSALA TOU EN‘KH TOU IARET TOU MALELE L TOU KAINAM

[3,38] TOU EN‘S TOU S TH TOU ADAM TOU THEOU

[4,1] I SOUS DE PL R S PNEUMATOS AGIOU UPESTREPSEN APO TOU IORDANOU KAI  GETO EN T‘ PNEUMATI EN T  ER M‘

[4,2]  MERAS TESSERAKONTA PEIRAZOMENOS UPO TOU DIABOLOU KAI OUK EPHAGEN OUDEN EN TAIS  MERAIS EKEINAIS KAI SUNTELESTHEIS‘N AUT‘N EPEINASEN

[4,3] EIPEN DE AUT‘ O DIABOLOS EI UIOS EI TOU THEOU EIPE T‘ LITH‘ TOUT‘ INA GEN TAI ARTOS

[4,4] KAI APEKRITH  PROS AUTON O I SOUS GEGRAPTAI OTI OUK EP ART‘ MON‘ Z SETAI O ANTHR‘POS

[4,5] KAI ANAGAG‘N AUTON EDEIXEN AUT‘ PASAS TAS BASILEIAS T S OIKOUMEN S EN STIGM  KHRONOU

[4,6] KAI EIPEN AUT‘ O DIABOLOS SOI D‘S‘ T N EXOUSIAN TAUT N APASAN KAI T N DOXAN AUT‘N OTI EMOI PARADEDOTAI KAI ‘ EAN THEL‘ DID‘MI AUT N

[4,7] SU OUN EAN PROSKUN S S EN‘PION EMOU ESTAI SOU PASA

[4,8] KAI APOKRITHEIS O I SOUS EIPEN AUT‘ GEGRAPTAI KURION TON THEON SOU PROSKUN SEIS KAI AUT‘ MON‘ LATREUSEIS

[4,9]  GAGEN DE AUTON EIS IEROUSAL M KAI EST SEN EPI TO PTERUGION TOU IEROU KAI EIPEN AUT‘ EI UIOS EI TOU THEOU BALE SEAUTON ENTEUTHEN KAT‘

[4,10] GEGRAPTAI GAR OTI TOIS AGGELOIS AUTOU ENTELEITAI PERI SOU TOU DIAPHULAXAI SE

[4,11] KAI OTI EPI KHEIR‘N AROUSIN SE M POTE PROSKOPS S PROS LITHON TON PODA SOU

[4,12] KAI APOKRITHEIS EIPEN AUT‘ O I SOUS OTI EIR TAI OUK EKPEIRASEIS KURION TON THEON SOU

[4,13] KAI SUNTELESAS PANTA PEIRASMON O DIABOLOS APEST  AP AUTOU AKHRI KAIROU

[4,14] KAI UPESTREPSEN O I SOUS EN T  DUNAMEI TOU PNEUMATOS EIS T N GALILAIAN KAI PH M  EX LTHEN KATH OL S T S PERIKH‘ROU PERI AUTOU

[4,15] KAI AUTOS EDIDASKEN EN TAIS SUNAG‘GAIS AUT‘N DOXAZOMENOS UPO PANT‘N

[4,16] KAI  LTHEN EIS NAZARA OU  N TETHRAMMENOS KAI EIS LTHEN KATA TO EI‘THOS AUT‘ EN T   MERA T‘N SABBAT‘N EIS T N SUNAG‘G N KAI ANEST  ANAGN‘NAI

[4,17] KAI EPEDOTH  AUT‘ BIBLION TOU PROPH TOU  SAIOU KAI ANAPTUXAS TO BIBLION EUREN TON TOPON OU  N GEGRAMMENON

[4,18] PNEUMA KURIOU EP EME OU EINEKEN EKHRISEN ME EUAGGELISASTHAI PT‘KHOIS APESTALKEN ME K RUXAI AIKHMAL‘TOIS APHESIN KAI TUPHLOIS ANABLEPSIN APOSTEILAI TETHRAUSMENOUS EN APHESEI

[4,19] K RUXAI ENIAUTON KURIOU DEKTON

[4,20] KAI PTUXAS TO BIBLION APODOUS T‘ UP RET  EKATHISEN KAI PANT‘N OI OPHTHALMOI EN T  SUNAG‘G   SAN ATENIZONTES AUT‘

[4,21]  RXATO DE LEGEIN PROS AUTOUS OTI S MERON PEPL R‘TAI   GRAPH  AUT  EN TOIS ‘SIN UM‘N

[4,22] KAI PANTES EMARTUROUN AUT‘ KAI ETHAUMAZON EPI TOIS LOGOIS T S KHARITOS TOIS EKPOREUOMENOIS EK TOU STOMATOS AUTOU KAI ELEGON OUKHI UIOS ESTIN I‘S PH OUTOS

[4,23] KAI EIPEN PROS AUTOUS PANT‘S EREITE MOI T N PARABOL N TAUT N IATRE THERAPEUSON SEAUTON OSA  KOUSAMEN GENOMENA EIS T N KAPHARNAOUM POI SON KAI ‘DE EN T  PATRIDI SOU

[4,24] EIPEN DE AM N LEG‘ UMIN OTI OUDEIS PROPH T S DEKTOS ESTIN EN T  PATRIDI AUTOU

[4,25] EP AL THEIAS DE LEG‘ UMIN POLLAI KH RAI  SAN EN TAIS  MERAIS  LIOU EN T‘ ISRA L OTE EKLEISTH  O OURANOS EPI ET  TRIA KAI M NAS EX ‘S EGENETO LIMOS MEGAS EPI PASAN T N G N

[4,26] KAI PROS OUDEMIAN AUT‘N EPEMPHTH   LIAS EI M  EIS SAREPTA T S SID‘NIAS PROS GUNAIKA KH RAN

[4,27] KAI POLLOI LEPROI  SAN EN T‘ ISRA L EPI ELISAIOU TOU PROPH TOU KAI OUDEIS AUT‘N EKATHARISTH  EI M  NAIMAN O SUROS

[4,28] KAI EPL STH SAN PANTES THUMOU EN T  SUNAG‘G  AKOUONTES TAUTA

[4,29] KAI ANASTANTES EXEBALON AUTON EX‘ T S POLE‘S KAI  GAGON AUTON E‘S OPHRUOS TOU OROUS EPH OU   POLIS ‘KODOM TO AUT‘N ‘STE KATAKR MNISAI AUTON

[4,30] AUTOS DE DIELTH‘N DIA MESOU AUT‘N EPOREUETO

[4,31] KAI KAT LTHEN EIS KAPHARNAOUM POLIN T S GALILAIAS KAI  N DIDASK‘N AUTOUS EN TOIS SABBASIN

[4,32] KAI EXEPL SSONTO EPI T  DIDAKH  AUTOU OTI EN EXOUSIA  N O LOGOS AUTOU

[4,33] KAI EN T  SUNAG‘G   N ANTHR‘POS EKH‘N PNEUMA DAIMONIOU AKATHARTOU KAI ANEKRAXEN PH‘N  MEGAL 

[4,34] EA TI  MIN KAI SOI I SOU NAZAR NE  LTHES APOLESAI  MAS OIDA SE TIS EI O AGIOS TOU THEOU

[4,35] KAI EPETIM SEN AUT‘ O I SOUS LEG‘N PHIM‘TH TI KAI EXELTHE AP AUTOU KAI RIPSAN AUTON TO DAIMONION EIS TO MESON EX LTHEN AP AUTOU M DEN BLAPSAN AUTON

[4,36] KAI EGENETO THAMBOS EPI PANTAS KAI SUNELALOUN PROS ALL LOUS LEGONTES TIS O LOGOS OUTOS OTI EN EXOUSIA KAI DUNAMEI EPITASSEI TOIS AKATHARTOIS PNEUMASIN KAI EXERKHONTAI

[4,37] KAI EXEPOREUETO  KHOS PERI AUTOU EIS PANTA TOPON T S PERIKH‘ROU

[4,38] ANASTAS DE APO T S SUNAG‘G S EIS LTHEN EIS T N OIKIAN SIM‘NOS PENTHERA DE TOU SIM‘NOS  N SUNEKHOMEN  PURET‘ MEGAL‘ KAI  R‘T SAN AUTON PERI AUT S

[4,39] KAI EPISTAS EPAN‘ AUT S EPETIM SEN T‘ PURET‘ KAI APH KEN AUT N PARAKHR MA DE ANASTASA DI KONEI AUTOIS

[4,40] DUNONTOS DE TOU  LIOU APANTES OSOI EIKHON ASTHENOUNTAS NOSOIS POIKILAIS  GAGON AUTOUS PROS AUTON O DE ENI EKAST‘ AUT‘N TAS KHEIRAS EPITITHEIS ETHERAPEUEN AUTOUS

[4,41] EX RKHETO DE KAI DAIMONIA APO POLL‘N KR[AUG] AZONTA KAI LEGONTA OTI SU EI O UIOS TOU THEOU KAI EPITIM‘N OUK EIA AUTA LALEIN OTI  DEISAN TON KHRISTON AUTON EINAI

[4,42] GENOMEN S DE  MERAS EXELTH‘N EPOREUTH  EIS ER MON TOPON KAI OI OKHLOI EPEZ TOUN AUTON KAI  LTHON E‘S AUTOU KAI KATEIKHON AUTON TOU M  POREUESTHAI AP AUT‘N

[4,43] O DE EIPEN PROS AUTOUS OTI KAI TAIS ETERAIS POLESIN EUAGGELISASTHAI ME DEI T N BASILEIAN TOU THEOU OTI EPI TOUTO APESTAL N

[4,44] KAI  N K RUSS‘N EIS TAS SUNAG‘GAS T S IOUDAIAS

[5,1] EGENETO DE EN T‘ TON OKHLON EPIKEISTHAI AUT‘ KAI AKOUEIN TON LOGON TOU THEOU KAI AUTOS  N EST‘S PARA T N LIMN N GENN SARET

[5,2] KAI EIDEN DUO PLOIA EST‘TA PARA T N LIMN N OI DE ALIEIS AP AUT‘N APOBANTES EPLUNON TA DIKTUA

[5,3] EMBAS DE EIS EN T‘N PLOI‘N O  N SIM‘NOS  R‘T SEN AUTON APO T S G S EPANAGAGEIN OLIGON KATHISAS DE EK TOU PLOIOU EDIDASKEN TOUS OKHLOUS

[5,4] ‘S DE EPAUSATO LAL‘N EIPEN PROS TON SIM‘NA EPANAGAGE EIS TO BATHOS KAI KHALASATE TA DIKTUA UM‘N EIS AGRAN

[5,5] KAI APOKRITHEIS SIM‘N EIPEN EPISTATA DI OL S NUKTOS KOPIASANTES OUDEN ELABOMEN EPI DE T‘ R MATI SOU KHALAS‘ TA DIKTUA

[5,6] KAI TOUTO POI SANTES SUNEKLEISAN PL THOS IKHTHU‘N POLU DIERR SSETO DE TA DIKTUA AUT‘N

[5,7] KAI KATENEUSAN TOIS METOKHOIS EN T‘ ETER‘ PLOI‘ TOU ELTHONTAS SULLABESTHAI AUTOIS KAI  LTHON KAI EPL SAN AMPHOTERA TA PLOIA ‘STE BUTHIZESTHAI AUTA

[5,8] ID‘N DE SIM‘N PETROS PROSEPESEN TOIS GONASIN I SOU LEG‘N EXELTHE AP EMOU OTI AN R AMART‘LOS EIMI KURIE

[5,9] THAMBOS GAR PERIESKHEN AUTON KAI PANTAS TOUS SUN AUT‘ EPI T  AGRA T‘N IKHTHU‘N ‘N SUNELABON

[5,10] OMOI‘S DE KAI IAK‘BON KAI I‘ANN N UIOUS ZEBEDAIOU OI  SAN KOIN‘NOI T‘ SIM‘NI KAI EIPEN PROS TON SIM‘NA O I SOUS M  PHOBOU APO TOU NUN ANTHR‘POUS ES  Z‘GR‘N

[5,11] KAI KATAGAGONTES TA PLOIA EPI T N G N APHENTES PANTA  KOLOUTH SAN AUT‘

[5,12] KAI EGENETO EN T‘ EINAI AUTON EN MIA T‘N POLE‘N KAI IDOU AN R PL R S LEPRAS ID‘N DE TON I SOUN PES‘N EPI PROS‘PON EDE TH  AUTOU LEG‘N KURIE EAN THEL S DUNASAI ME KATHARISAI

[5,13] KAI EKTEINAS T N KHEIRA  PSATO AUTOU LEG‘N THEL‘ KATHARISTH TI KAI EUTHE‘S   LEPRA AP LTHEN AP AUTOU

[5,14] KAI AUTOS PAR GGEILEN AUT‘ M DENI EIPEIN ALLA APELTH‘N DEIXON SEAUTON T‘ IEREI KAI PROSENEGKE PERI TOU KATHARISMOU SOU KATH‘S PROSETAXEN M‘US S EIS MARTURION AUTOIS

[5,15] DI RKHETO DE MALLON O LOGOS PERI AUTOU KAI SUN RKHONTO OKHLOI POLLOI AKOUEIN KAI THERAPEUESTHAI APO T‘N ASTHENEI‘N AUT‘N

[5,16] AUTOS DE  N UPOKH‘R‘N EN TAIS ER MOIS KAI PROSEUKHOMENOS

[5,17] KAI EGENETO EN MIA T‘N  MER‘N KAI AUTOS  N DIDASK‘N KAI  SAN KATH MENOI PHARISAIOI KAI NOMODIDASKALOI OI  SAN EL LUTHOTES EK PAS S K‘M S T S GALILAIAS KAI IOUDAIAS KAI IEROUSAL M KAI DUNAMIS KURIOU  N EIS TO IASTHAI AUTON

[5,18] KAI IDOU ANDRES PHERONTES EPI KLIN S ANTHR‘PON OS  N PARALELUMENOS KAI EZ TOUN AUTON EISENEGKEIN KAI THEINAI [AUTON] EN‘PION AUTOU

[5,19] KAI M  EURONTES POIAS EISENEGK‘SIN AUTON DIA TON OKHLON ANABANTES EPI TO D‘MA DIA T‘N KERAM‘N KATH KAN AUTON SUN T‘ KLINIDI‘ EIS TO MESON EMPROSTHEN TOU I SOU

[5,20] KAI ID‘N T N PISTIN AUT‘N EIPEN ANTHR‘PE APHE‘NTAI SOI AI AMARTIAI SOU

[5,21] KAI  RXANTO DIALOGIZESTHAI OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI LEGONTES TIS ESTIN OUTOS OS LALEI BLASPH MIAS TIS DUNATAI AMARTIAS APHEINAI EI M  MONOS O THEOS

[5,22] EPIGNOUS DE O I SOUS TOUS DIALOGISMOUS AUT‘N APOKRITHEIS EIPEN PROS AUTOUS TI DIALOGIZESTHE EN TAIS KARDIAIS UM‘N

[5,23] TI ESTIN EUKOP‘TERON EIPEIN APHE‘NTAI SOI AI AMARTIAI SOU   EIPEIN EGEIRE KAI PERIPATEI

[5,24] INA DE EID TE OTI O UIOS TOU ANTHR‘POU EXOUSIAN EKHEI EPI T S G S APHIENAI AMARTIAS EIPEN T‘ PARALELUMEN‘ SOI LEG‘ EGEIRE KAI ARAS TO KLINIDION SOU POREUOU EIS TON OIKON SOU

[5,25] KAI PARAKHR MA ANASTAS EN‘PION AUT‘N ARAS EPH O KATEKEITO AP LTHEN EIS TON OIKON AUTOU DOXAZ‘N TON THEON

[5,26] KAI EKSTASIS ELABEN APANTAS KAI EDOXAZON TON THEON KAI EPL STH SAN PHOBOU LEGONTES OTI EIDOMEN PARADOXA S MERON

[5,27] KAI META TAUTA EX LTHEN KAI ETHEASATO TEL‘N N ONOMATI LEUIN KATH MENON EPI TO TEL‘NION KAI EIPEN AUT‘ AKOLOUTHEI MOI

[5,28] KAI KATALIP‘N PANTA ANASTAS  KOLOUTHEI AUT‘

[5,29] KAI EPOI SEN DOKH N MEGAL N LEUIS AUT‘ EN T  OIKIA AUTOU KAI  N OKHLOS POLUS TEL‘N‘N KAI ALL‘N OI  SAN MET AUT‘N KATAKEIMENOI

[5,30] KAI EGOGGUZON OI PHARISAIOI KAI OI GRAMMATEIS AUT‘N PROS TOUS MATH TAS AUTOU LEGONTES DIA TI META T‘N TEL‘N‘N KAI AMART‘L‘N ESTHIETE KAI PINETE

[5,31] KAI APOKRITHEIS O I SOUS EIPEN PROS AUTOUS OU KHREIAN EKHOUSIN OI UGIAINONTES IATROU ALLA OI KAK‘S EKHONTES

[5,32] OUK EL LUTHA KALESAI DIKAIOUS ALLA AMART‘LOUS EIS METANOIAN

[5,33] OI DE EIPAN PROS AUTON OI MATH TAI I‘ANNOU N STEUOUSIN PUKNA KAI DE SEIS POIOUNTAI OMOI‘S KAI OI T‘N PHARISAI‘N OI DE SOI ESTHIOUSIN KAI PINOUSIN

[5,34] O DE I SOUS EIPEN PROS AUTOUS M  DUNASTHE TOUS UIOUS TOU NUMPH‘NOS EN ‘ O NUMPHIOS MET AUT‘N ESTIN POI SAI N STEUSAI

[5,35] ELEUSONTAI DE  MERAI KAI OTAN APARTH  AP AUT‘N O NUMPHIOS TOTE N STEUSOUSIN EN EKEINAIS TAIS  MERAIS

[5,36] ELEGEN DE KAI PARABOL N PROS AUTOUS OTI OUDEIS EPIBL MA APO IMATIOU KAINOU SKHISAS EPIBALLEI EPI IMATION PALAION EI DE M  GE KAI TO KAINON SKHISEI KAI T‘ PALAI‘ OU SUMPH‘N SEI TO EPIBL MA TO APO TOU KAINOU

[5,37] KAI OUDEIS BALLEI OINON NEON EIS ASKOUS PALAIOUS EI DE M  GE R XEI O OINOS O NEOS TOUS ASKOUS KAI AUTOS EKKHUTH SETAI KAI OI ASKOI APOLOUNTAI

[5,38] ALLA OINON NEON EIS ASKOUS KAINOUS BL TEON

[5,39] [KAI] OUDEIS PI‘N PALAION THELEI NEON LEGEI GAR O PALAIOS KHR STOS ESTIN

[6,1] EGENETO DE EN SABBAT‘ DIAPOREUESTHAI AUTON DIA SPORIM‘N KAI ETILLON OI MATH TAI AUTOU KAI  STHION TOUS STAKHUAS PS‘KHONTES TAIS KHERSIN

[6,2] TINES DE T‘N PHARISAI‘N EIPAN TI POIEITE O OUK EXESTIN TOIS SABBASIN

[6,3] KAI APOKRITHEIS PROS AUTOUS EIPEN O I SOUS OUDE TOUTO ANEGN‘TE O EPOI SEN DAUID OTE EPEINASEN AUTOS KAI OI MET AUTOU [ONTES]

[6,4] [‘S] EIS LTHEN EIS TON OIKON TOU THEOU KAI TOUS ARTOUS T S PROTHESE‘S LAB‘N EPHAGEN KAI ED‘KEN TOIS MET AUTOU OUS OUK EXESTIN PHAGEIN EI M  MONOUS TOUS IEREIS

[6,5] KAI ELEGEN AUTOIS KURIOS ESTIN TOU SABBATOU O UIOS TOU ANTHR‘POU

[6,6] EGENETO DE EN ETER‘ SABBAT‘ EISELTHEIN AUTON EIS T N SUNAG‘G N KAI DIDASKEIN KAI  N ANTHR‘POS EKEI KAI   KHEIR AUTOU   DEXIA  N X RA

[6,7] PARET ROUNTO DE AUTON OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI EI EN T‘ SABBAT‘ THERAPEUEI INA EUR‘SIN KAT GOREIN AUTOU

[6,8] AUTOS DE  DEI TOUS DIALOGISMOUS AUT‘N EIPEN DE T‘ ANDRI T‘ X RAN EKHONTI T N KHEIRA EGEIRE KAI ST THI EIS TO MESON KAI ANASTAS EST 

[6,9] EIPEN DE O I SOUS PROS AUTOUS EPER‘T‘ UMAS EI EXESTIN T‘ SABBAT‘ AGATHOPOI SAI   KAKOPOI SAI PSUKH N S‘SAI   APOLESAI

[6,10] KAI PERIBLEPSAMENOS PANTAS AUTOUS EIPEN AUT‘ EKTEINON T N KHEIRA SOU O DE EPOI SEN KAI APEKATESTATH    KHEIR AUTOU

[6,11] AUTOI DE EPL STH SAN ANOIAS KAI DIELALOUN PROS ALL LOUS TI AN POI SAIEN T‘ I SOU

[6,12] EGENETO DE EN TAIS  MERAIS TAUTAIS EXELTHEIN AUTON EIS TO OROS PROSEUXASTHAI KAI  N DIANUKTEREU‘N EN T  PROSEUKH  TOU THEOU

[6,13] KAI OTE EGENETO  MERA PROSEPH‘N SEN TOUS MATH TAS AUTOU KAI EKLEXAMENOS AP AUT‘N D‘DEKA OUS KAI APOSTOLOUS ‘NOMASEN

[6,14] SIM‘NA ON KAI ‘NOMASEN PETRON KAI ANDREAN TON ADELPHON AUTOU KAI IAK‘BON KAI I‘ANN N KAI PHILIPPON KAI BARTHOLOMAION

[6,15] KAI MATHTHAION KAI TH‘MAN KAI IAK‘BON ALPHAIOU KAI SIM‘NA TON KALOUMENON Z L‘T N

[6,16] KAI IOUDAN IAK‘BOU KAI IOUDAN ISKARI‘TH OS EGENETO PRODOT S

[6,17] KAI KATABAS MET AUT‘N EST  EPI TOPOU PEDINOU KAI OKHLOS POLUS MATH T‘N AUTOU KAI PL THOS POLU TOU LAOU APO PAS S T S IOUDAIAS KAI IEROUSAL M KAI T S PARALIOU TUROU KAI SID‘NOS

[6,18] OI  LTHON AKOUSAI AUTOU KAI IATH NAI APO T‘N NOS‘N AUT‘N KAI OI ENOKHLOUMENOI APO PNEUMAT‘N AKATHART‘N ETHERAPEUONTO

[6,19] KAI PAS O OKHLOS EZ TOUN APTESTHAI AUTOU OTI DUNAMIS PAR AUTOU EX RKHETO KAI IATO PANTAS

[6,20] KAI AUTOS EPARAS TOUS OPHTHALMOUS AUTOU EIS TOUS MATH TAS AUTOU ELEGEN MAKARIOI OI PT‘KHOI OTI UMETERA ESTIN   BASILEIA TOU THEOU

[6,21] MAKARIOI OI PEIN‘NTES NUN OTI KHORTASTH SESTHE MAKARIOI OI KLAIONTES NUN OTI GELASETE

[6,22] MAKARIOI ESTE OTAN MIS S‘SIN UMAS OI ANTHR‘POI KAI OTAN APHORIS‘SIN UMAS KAI ONEIDIS‘SIN KAI EKBAL‘SIN TO ONOMA UM‘N ‘S PON RON ENEKA TOU UIOU TOU ANTHR‘POU

[6,23] KHAR TE EN EKEIN  T   MERA KAI SKIRT SATE IDOU GAR O MISTHOS UM‘N POLUS EN T‘ OURAN‘ KATA TA AUTA GAR EPOIOUN TOIS PROPH TAIS OI PATERES AUT‘N

[6,24] PL N OUAI UMIN TOIS PLOUSIOIS OTI APEKHETE T N PARAKL SIN UM‘N

[6,25] OUAI UMIN OI EMPEPL SMENOI NUN OTI PEINASETE OUAI OI GEL‘NTES NUN OTI PENTH SETE KAI KLAUSETE

[6,26] OUAI OTAN UMAS KAL‘S EIP‘SIN PANTES OI ANTHR‘POI KATA TA AUTA GAR EPOIOUN TOIS PSEUDOPROPH TAIS OI PATERES AUT‘N

[6,27] ALLA UMIN LEG‘ TOIS AKOUOUSIN AGAPATE TOUS EKHTHROUS UM‘N KAL‘S POIEITE TOIS MISOUSIN UMAS

[6,28] EULOGEITE TOUS KATAR‘MENOUS UMAS PROSEUKHESTHE PERI T‘N EP REAZONT‘N UMAS

[6,29] T‘ TUPTONTI SE EPI T N SIAGONA PAREKHE KAI T N ALL N KAI APO TOU AIRONTOS SOU TO IMATION KAI TON KHIT‘NA M  K‘LUS S

[6,30] PANTI AITOUNTI SE DIDOU KAI APO TOU AIRONTOS TA SA M  APAITEI

[6,31] KAI KATH‘S THELETE INA POI‘SIN UMIN OI ANTHR‘POI POIEITE AUTOIS OMOI‘S

[6,32] KAI EI AGAPATE TOUS AGAP‘NTAS UMAS POIA UMIN KHARIS ESTIN KAI GAR OI AMART‘LOI TOUS AGAP‘NTAS AUTOUS AGAP‘SIN

[6,33] KAI [GAR] EAN AGATHOPOI TE TOUS AGATHOPOIOUNTAS UMAS POIA UMIN KHARIS ESTIN KAI OI AMART‘LOI TO AUTO POIOUSIN

[6,34] KAI EAN DANIS TE PAR ‘N ELPIZETE LABEIN POIA UMIN KHARIS [ESTIN] KAI AMART‘LOI AMART‘LOIS DANIZOUSIN INA APOLAB‘SIN TA ISA

[6,35] PL N AGAPATE TOUS EKHTHROUS UM‘N KAI AGATHOPOIEITE KAI DANIZETE M DEN APELPIZONTES KAI ESTAI O MISTHOS UM‘N POLUS KAI ESESTHE UIOI UPSISTOU OTI AUTOS KHR STOS ESTIN EPI TOUS AKHARISTOUS KAI PON ROUS

[6,36] GINESTHE OIKTIRMONES KATH‘S [KAI] O PAT R UM‘N OIKTIRM‘N ESTIN

[6,37] KAI M  KRINETE KAI OU M  KRITH TE KAI M  KATADIKAZETE KAI OU M  KATADIKASTH TE APOLUETE KAI APOLUTH SESTHE

[6,38] DIDOTE KAI DOTH SETAI UMIN METRON KALON PEPIESMENON SESALEUMENON UPEREKKHUNNOMENON D‘SOUSIN EIS TON KOLPON UM‘N ‘ GAR METR‘ METREITE ANTIMETR TH SETAI UMIN

[6,39] EIPEN DE KAI PARABOL N AUTOIS M TI DUNATAI TUPHLOS TUPHLON OD GEIN OUKHI AMPHOTEROI EIS BOTHUNON EMPESOUNTAI

[6,40] OUK ESTIN MATH T S UPER TON DIDASKALON KAT RTISMENOS DE PAS ESTAI ‘S O DIDASKALOS AUTOU

[6,41] TI DE BLEPEIS TO KARPHOS TO EN T‘ OPHTHALM‘ TOU ADELPHOU SOU T N DE DOKON T N EN T‘ IDI‘ OPHTHALM‘ OU KATANOEIS

[6,42] P‘S DUNASAI LEGEIN T‘ ADELPH‘ SOU ADELPHE APHES EKBAL‘ TO KARPHOS TO EN T‘ OPHTHALM‘ SOU AUTOS T N EN T‘ OPHTHALM‘ SOU DOKON OU BLEP‘N UPOKRITA EKBALE PR‘TON T N DOKON EK TOU OPHTHALMOU SOU KAI TOTE DIABLEPSEIS TO KARPHOS TO EN T‘ OPHTHALM‘ TOU ADELPHOU SOU EKBALEIN

[6,43] OU GAR ESTIN DENDRON KALON POIOUN KARPON SAPRON OUDE PALIN DENDRON SAPRON POIOUN KARPON KALON

[6,44] EKASTON GAR DENDRON EK TOU IDIOU KARPOU GIN‘SKETAI OU GAR EX AKANTH‘N SULLEGOUSIN SUKA OUDE EK BATOU STAPHUL N TRUG‘SIN

[6,45] O AGATHOS ANTHR‘POS EK TOU AGATHOU TH SAUROU T S KARDIAS PROPHEREI TO AGATHON KAI O PON ROS EK TOU PON ROU PROPHEREI TO PON RON EK GAR PERISSEUMATOS KARDIAS LALEI TO STOMA AUTOU

[6,46] TI DE ME KALEITE KURIE KURIE KAI OU POIEITE A LEG‘

[6,47] PAS O ERKHOMENOS PROS ME KAI AKOU‘N MOU T‘N LOG‘N KAI POI‘N AUTOUS UPODEIX‘ UMIN TINI ESTIN OMOIOS

[6,48] OMOIOS ESTIN ANTHR‘P‘ OIKODOMOUNTI OIKIAN OS ESKAPSEN KAI EBATHUNEN KAI ETH KEN THEMELION EPI T N PETRAN PL MMUR S DE GENOMEN S PROSER XEN O POTAMOS T  OIKIA EKEIN  KAI OUK ISKHUSEN SALEUSAI AUT N DIA TO KAL‘S OIKODOM STHAI AUT N

[6,49] O DE AKOUSAS KAI M  POI SAS OMOIOS ESTIN ANTHR‘P‘ OIKODOM SANTI OIKIAN EPI T N G N KH‘RIS THEMELIOU   PROSER XEN O POTAMOS KAI EUTHUS SUNEPESEN KAI EGENETO TO R GMA T S OIKIAS EKEIN S MEGA

[7,1] EPEID  EPL R‘SEN PANTA TA R MATA AUTOU EIS TAS AKOAS TOU LAOU EIS LTHEN EIS KAPHARNAOUM

[7,2] EKATONTARKHOU DE TINOS DOULOS KAK‘S EKH‘N  MELLEN TELEUTAN OS  N AUT‘ ENTIMOS

[7,3] AKOUSAS DE PERI TOU I SOU APESTEILEN PROS AUTON PRESBUTEROUS T‘N IOUDAI‘N ER‘T‘N AUTON OP‘S ELTH‘N DIAS‘S  TON DOULON AUTOU

[7,4] OI DE PARAGENOMENOI PROS TON I SOUN PAREKALOUN AUTON SPOUDAI‘S LEGONTES OTI AXIOS ESTIN ‘ PAREX  TOUTO

[7,5] AGAPA GAR TO ETHNOS  M‘N KAI T N SUNAG‘G N AUTOS ‘KODOM SEN  MIN

[7,6] O DE I SOUS EPOREUETO SUN AUTOIS  D  DE AUTOU OU MAKRAN APEKHONTOS APO T S OIKIAS EPEMPSEN PHILOUS O EKATONTARKH S LEG‘N AUT‘ KURIE M  SKULLOU OU GAR IKANOS EIMI INA UPO T N STEG N MOU EISELTH S

[7,7] DIO OUDE EMAUTON  XI‘SA PROS SE ELTHEIN ALLA EIPE LOG‘ KAI IATH T‘ O PAIS MOU

[7,8] KAI GAR EG‘ ANTHR‘POS EIMI UPO EXOUSIAN TASSOMENOS EKH‘N UP EMAUTON STRATI‘TAS KAI LEG‘ TOUT‘ POREUTH TI KAI POREUETAI KAI ALL‘ ERKHOU KAI ERKHETAI KAI T‘ DOUL‘ MOU POI SON TOUTO KAI POIEI

[7,9] AKOUSAS DE TAUTA O I SOUS ETHAUMASEN AUTON KAI STRAPHEIS T‘ AKOLOUTHOUNTI AUT‘ OKHL‘ EIPEN LEG‘ UMIN OUDE EN T‘ ISRA L TOSAUT N PISTIN EURON

[7,10] KAI UPOSTREPSANTES EIS TON OIKON OI PEMPHTHENTES EURON TON DOULON UGIAINONTA

[7,11] KAI EGENETO EN T‘ EX S EPOREUTH  EIS POLIN KALOUMEN N NAIN KAI SUNEPOREUONTO AUT‘ OI MATH TAI AUTOU KAI OKHLOS POLUS

[7,12] ‘S DE  GGISEN T  PUL  T S POLE‘S KAI IDOU EXEKOMIZETO TETHN K‘S MONOGEN S UIOS T  M TRI AUTOU KAI AUT   N KH RA KAI OKHLOS T S POLE‘S IKANOS  N SUN AUT 

[7,13] KAI ID‘N AUT N O KURIOS ESPLAGKHNISTH  EP AUT  KAI EIPEN AUT  M  KLAIE

[7,14] KAI PROSELTH‘N  PSATO T S SOROU OI DE BASTAZONTES EST SAN KAI EIPEN NEANISKE SOI LEG‘ EGERTH TI

[7,15] KAI ANEKATHISEN O NEKROS KAI  RXATO LALEIN KAI ED‘KEN AUTON T  M TRI AUTOU

[7,16] ELABEN DE PHOBOS PANTAS KAI EDOXAZON TON THEON LEGONTES OTI PROPH T S MEGAS  GERTH  EN  MIN KAI OTI EPESKEPSATO O THEOS TON LAON AUTOU

[7,17] KAI EX LTHEN O LOGOS OUTOS EN OL  T  IOUDAIA PERI AUTOU KAI PAS  T  PERIKH‘R‘

[7,18] KAI AP GGEILAN I‘ANN  OI MATH TAI AUTOU PERI PANT‘N TOUT‘N KAI PROSKALESAMENOS DUO TINAS T‘N MATH T‘N AUTOU O I‘ANN S

[7,19] EPEMPSEN PROS TON KURION LEG‘N SU EI O ERKHOMENOS   ALLON PROSDOK‘MEN

[7,20] PARAGENOMENOI DE PROS AUTON OI ANDRES EIPAN I‘ANN S O BAPTIST S APESTEILEN  MAS PROS SE LEG‘N SU EI O ERKHOMENOS   ALLON PROSDOK‘MEN

[7,21] EN EKEIN  T  ‘RA ETHERAPEUSEN POLLOUS APO NOS‘N KAI MASTIG‘N KAI PNEUMAT‘N PON R‘N KAI TUPHLOIS POLLOIS EKHARISATO BLEPEIN

[7,22] KAI APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS POREUTHENTES APAGGEILATE I‘ANN  A EIDETE KAI  KOUSATE TUPHLOI ANABLEPOUSIN KH‘LOI PERIPATOUSIN LEPROI KATHARIZONTAI KAI K‘PHOI AKOUOUSIN NEKROI EGEIRONTAI PT‘KHOI EUAGGELIZONTAI

[7,23] KAI MAKARIOS ESTIN OS EAN M  SKANDALISTH  EN EMOI

[7,24] APELTHONT‘N DE T‘N AGGEL‘N I‘ANNOU  RXATO LEGEIN PROS TOUS OKHLOUS PERI I‘ANNOU TI EX LTHATE EIS T N ER MON THEASASTHAI KALAMON UPO ANEMOU SALEUOMENON

[7,25] ALLA TI EX LTHATE IDEIN ANTHR‘PON EN MALAKOIS IMATIOIS  MPHIESMENON IDOU OI EN IMATISM‘ ENDOX‘ KAI TRUPH  UPARKHONTES EN TOIS BASILEIOIS EISIN

[7,26] ALLA TI EX LTHATE IDEIN PROPH T N NAI LEG‘ UMIN KAI PERISSOTERON PROPH TOU

[7,27] OUTOS ESTIN PERI OU GEGRAPTAI IDOU APOSTELL‘ TON AGGELON MOU PRO PROS‘POU SOU OS KATASKEUASEI T N ODON SOU EMPROSTHEN SOU

[7,28] LEG‘ UMIN MEIZ‘N EN GENN TOIS GUNAIK‘N I‘ANNOU OUDEIS ESTIN O DE MIKROTEROS EN T  BASILEIA TOU THEOU MEIZ‘N AUTOU ESTIN

[7,29] KAI PAS O LAOS AKOUSAS KAI OI TEL‘NAI EDIKAI‘SAN TON THEON BAPTISTHENTES TO BAPTISMA I‘ANNOU

[7,30] OI DE PHARISAIOI KAI OI NOMIKOI T N BOUL N TOU THEOU  THET SAN EIS EAUTOUS M  BAPTISTHENTES UP AUTOU

[7,31] TINI OUN OMOI‘S‘ TOUS ANTHR‘POUS T S GENEAS TAUT S KAI TINI EISIN OMOIOI

[7,32] OMOIOI EISIN PAIDIOIS TOIS EN AGORA KATH MENOIS KAI PROSPH‘NOUSIN ALL LOIS A LEGEI  UL SAMEN UMIN KAI OUK ‘RKH SASTHE ETHR N SAMEN KAI OUK EKLAUSATE

[7,33] EL LUTHEN GAR I‘ANN S O BAPTIST S M  ESTHI‘N ARTON M TE PIN‘N OINON KAI LEGETE DAIMONION EKHEI

[7,34] EL LUTHEN O UIOS TOU ANTHR‘POU ESTHI‘N KAI PIN‘N KAI LEGETE IDOU ANTHR‘POS PHAGOS KAI OINOPOT S PHILOS TEL‘N‘N KAI AMART‘L‘N

[7,35] KAI EDIKAI‘TH    SOPHIA APO PANT‘N T‘N TEKN‘N AUT S

[7,36]  R‘TA DE TIS AUTON T‘N PHARISAI‘N INA PHAG  MET AUTOU KAI EISELTH‘N EIS TON OIKON TOU PHARISAIOU KATEKLITH 

[7,37] KAI IDOU GUN   TIS  N EN T  POLEI AMART‘LOS KAI EPIGNOUSA OTI KATAKEITAI EN T  OIKIA TOU PHARISAIOU KOMISASA ALABASTRON MUROU

[7,38] KAI STASA OPIS‘ PARA TOUS PODAS AUTOU KLAIOUSA TOIS DAKRUSIN  RXATO BREKHEIN TOUS PODAS AUTOU KAI TAIS THRIXIN T S KEPHAL S AUT S EXEMASSEN KAI KATEPHILEI TOUS PODAS AUTOU KAI  LEIPHEN T‘ MUR‘

[7,39] ID‘N DE O PHARISAIOS O KALESAS AUTON EIPEN EN EAUT‘ LEG‘N OUTOS EI  N PROPH T S EGIN‘SKEN AN TIS KAI POTAP    GUN   TIS APTETAI AUTOU OTI AMART‘LOS ESTIN

[7,40] KAI APOKRITHEIS O I SOUS EIPEN PROS AUTON SIM‘N EKH‘ SOI TI EIPEIN O DE DIDASKALE EIPE PH SIN

[7,41] DUO KHREOPHEILETAI  SAN DANIST  TINI O EIS ‘PHEILEN D NARIA PENTAKOSIA O DE ETEROS PENT KONTA

[7,42] M  EKHONT‘N AUT‘N APODOUNAI AMPHOTEROIS EKHARISATO TIS OUN AUT‘N PLEION AGAP SEI AUTON

[7,43] APOKRITHEIS SIM‘N EIPEN UPOLAMBAN‘ OTI ‘ TO PLEION EKHARISATO O DE EIPEN AUT‘ ORTH‘S EKRINAS

[7,44] KAI STRAPHEIS PROS T N GUNAIKA T‘ SIM‘NI EPH  BLEPEIS TAUT N T N GUNAIKA EIS LTHON SOU EIS T N OIKIAN UD‘R MOI EPI PODAS OUK ED‘KAS AUT  DE TOIS DAKRUSIN EBREXEN MOU TOUS PODAS KAI TAIS THRIXIN AUT S EXEMAXEN

[7,45] PHIL MA MOI OUK ED‘KAS AUT  DE APH  S EIS LTHON OU DIELIPEN KATAPHILOUSA MOU TOUS PODAS

[7,46] ELAI‘ T N KEPHAL N MOU OUK  LEIPSAS AUT  DE MUR‘  LEIPSEN TOUS PODAS MOU

[7,47] OU KHARIN LEG‘ SOI APHE‘NTAI AI AMARTIAI AUT S AI POLLAI OTI  GAP SEN POLU ‘ DE OLIGON APHIETAI OLIGON AGAPA

[7,48] EIPEN DE AUT  APHE‘NTAI SOU AI AMARTIAI

[7,49] KAI  RXANTO OI SUNANAKEIMENOI LEGEIN EN EAUTOIS TIS OUTOS ESTIN OS KAI AMARTIAS APHI SIN

[7,50] EIPEN DE PROS T N GUNAIKA   PISTIS SOU SES‘KEN SE POREUOU EIS EIR N N

[8,1] KAI EGENETO EN T‘ KATHEX S KAI AUTOS DI‘DEUEN KATA POLIN KAI K‘M N K RUSS‘N KAI EUAGGELIZOMENOS T N BASILEIAN TOU THEOU KAI OI D‘DEKA SUN AUT‘

[8,2] KAI GUNAIKES TINES AI  SAN TETHERAPEUMENAI APO PNEUMAT‘N PON R‘N KAI ASTHENEI‘N MARIA   KALOUMEN  MAGDAL N  APH  S DAIMONIA EPTA EXEL LUTHEI

[8,3] KAI I‘ANNA GUN  KHOUZA EPITROPOU  R‘DOU KAI SOUSANNA KAI ETERAI POLLAI AITINES DI KONOUN AUTOIS EK T‘N UPARKHONT‘N AUTAIS

[8,4] SUNIONTOS DE OKHLOU POLLOU KAI T‘N KATA POLIN EPIPOREUOMEN‘N PROS AUTON EIPEN DIA PARABOL S

[8,5] EX LTHEN O SPEIR‘N TOU SPEIRAI TON SPORON AUTOU KAI EN T‘ SPEIREIN AUTON O MEN EPESEN PARA T N ODON KAI KATEPAT TH  KAI TA PETEINA TOU OURANOU KATEPHAGEN AUTO

[8,6] KAI ETERON KATEPESEN EPI T N PETRAN KAI PHUEN EX RANTH  DIA TO M  EKHEIN IKMADA

[8,7] KAI ETERON EPESEN EN MES‘ T‘N AKANTH‘N KAI SUMPHUEISAI AI AKANTHAI APEPNIXAN AUTO

[8,8] KAI ETERON EPESEN EIS T N G N T N AGATH N KAI PHUEN EPOI SEN KARPON EKATONTAPLASIONA TAUTA LEG‘N EPH‘NEI O EKH‘N ‘TA AKOUEIN AKOUET‘

[8,9] EP R‘T‘N DE AUTON OI MATH TAI AUTOU TIS AUT  EI    PARABOL 

[8,10] O DE EIPEN UMIN DEDOTAI GN‘NAI TA MUST RIA T S BASILEIAS TOU THEOU TOIS DE LOIPOIS EN PARABOLAIS INA BLEPONTES M  BLEP‘SIN KAI AKOUONTES M  SUNI‘SIN

[8,11] ESTIN DE AUT    PARABOL  O SPOROS ESTIN O LOGOS TOU THEOU

[8,12] OI DE PARA T N ODON EISIN OI AKOUSANTES EITA ERKHETAI O DIABOLOS KAI AIREI TON LOGON APO T S KARDIAS AUT‘N INA M  PISTEUSANTES S‘TH‘SIN

[8,13] OI DE EPI T S PETRAS OI OTAN AKOUS‘SIN META KHARAS DEKHONTAI TON LOGON KAI OUTOI RIZAN OUK EKHOUSIN OI PROS KAIRON PISTEUOUSIN KAI EN KAIR‘ PEIRASMOU APHISTANTAI

[8,14] TO DE EIS TAS AKANTHAS PESON OUTOI EISIN OI AKOUSANTES KAI UPO MERIMN‘N KAI PLOUTOU KAI  DON‘N TOU BIOU POREUOMENOI SUMPNIGONTAI KAI OU TELESPHOROUSIN

[8,15] TO DE EN T  KAL  G  OUTOI EISIN OITINES EN KARDIA KAL  KAI AGATH  AKOUSANTES TON LOGON KATEKHOUSIN KAI KARPOPHOROUSIN EN UPOMON 

[8,16] OUDEIS DE LUKHNON APSAS KALUPTEI AUTON SKEUEI   UPOKAT‘ KLIN S TITH SIN ALL EPI LUKHNIAS TITH SIN INA OI EISPOREUOMENOI BLEP‘SIN TO PH‘S

[8,17] OU GAR ESTIN KRUPTON O OU PHANERON GEN SETAI OUDE APOKRUPHON O OU M  GN‘STH  KAI EIS PHANERON ELTH 

[8,18] BLEPETE OUN P‘S AKOUETE OS AN GAR EKH  DOTH SETAI AUT‘ KAI OS AN M  EKH  KAI O DOKEI EKHEIN ARTH SETAI AP AUTOU

[8,19] PAREGENETO DE PROS AUTON   M T R KAI OI ADELPHOI AUTOU KAI OUK  DUNANTO SUNTUKHEIN AUT‘ DIA TON OKHLON

[8,20] AP GGEL  DE AUT‘   M T R SOU KAI OI ADELPHOI SOU EST KASIN EX‘ IDEIN THELONTES SE

[8,21] O DE APOKRITHEIS EIPEN PROS AUTOUS M T R MOU KAI ADELPHOI MOU OUTOI EISIN OI TON LOGON TOU THEOU AKOUONTES KAI POIOUNTES

[8,22] EGENETO DE EN MIA T‘N  MER‘N KAI AUTOS ENEB  EIS PLOION KAI OI MATH TAI AUTOU KAI EIPEN PROS AUTOUS DIELTH‘MEN EIS TO PERAN T S LIMN S KAI AN KHTH SAN

[8,23] PLEONT‘N DE AUT‘N APHUPN‘SEN KAI KATEB  LAILAPS ANEMOU EIS T N LIMN N KAI SUNEPL ROUNTO KAI EKINDUNEUON

[8,24] PROSELTHONTES DE DI GEIRAN AUTON LEGONTES EPISTATA EPISTATA APOLLUMETHA O DE DIEGERTHEIS EPETIM SEN T‘ ANEM‘ KAI T‘ KLUD‘NI TOU UDATOS KAI EPAUSANTO KAI EGENETO GAL N 

[8,25] EIPEN DE AUTOIS POU   PISTIS UM‘N PHOB THENTES DE ETHAUMASAN LEGONTES PROS ALL LOUS TIS ARA OUTOS ESTIN OTI KAI TOIS ANEMOIS EPITASSEI KAI T‘ UDATI KAI UPAKOUOUSIN AUT‘

[8,26] KAI KATEPLEUSAN EIS T N KH‘RAN T‘N GERAS N‘N  TIS ESTIN ANTIPERA T S GALILAIAS

[8,27] EXELTHONTI DE AUT‘ EPI T N G N UP NT SEN AN R TIS EK T S POLE‘S EKH‘N DAIMONIA KAI KHRON‘ IKAN‘ OUK ENEDUSATO IMATION KAI EN OIKIA OUK EMENEN ALL EN TOIS MN MASIN

[8,28] ID‘N DE TON I SOUN ANAKRAXAS PROSEPESEN AUT‘ KAI PH‘N  MEGAL  EIPEN TI EMOI KAI SOI I SOU UIE TOU THEOU TOU UPSISTOU DEOMAI SOU M  ME BASANIS S

[8,29] PAR GGEILEN GAR T‘ PNEUMATI T‘ AKATHART‘ EXELTHEIN APO TOU ANTHR‘POU POLLOIS GAR KHRONOIS SUN RPAKEI AUTON KAI EDESMEUETO ALUSESIN KAI PEDAIS PHULASSOMENOS KAI DIARR SS‘N TA DESMA  LAUNETO UPO TOU DAIMONIOU EIS TAS ER MOUS

[8,30] EP R‘T SEN DE AUTON O I SOUS TI SOI ONOMA ESTIN O DE EIPEN LEGI‘N OTI EIS LTHEN DAIMONIA POLLA EIS AUTON

[8,31] KAI PAREKALOUN AUTON INA M  EPITAX  AUTOIS EIS T N ABUSSON APELTHEIN

[8,32]  N DE EKEI AGEL  KHOIR‘N IKAN‘N BOSKOMEN  EN T‘ OREI KAI PAREKALESAN AUTON INA EPITREPS  AUTOIS EIS EKEINOUS EISELTHEIN KAI EPETREPSEN AUTOIS

[8,33] EXELTHONTA DE TA DAIMONIA APO TOU ANTHR‘POU EIS LTHON EIS TOUS KHOIROUS KAI ‘RM SEN   AGEL  KATA TOU KR MNOU EIS T N LIMN N KAI APEPNIG 

[8,34] IDONTES DE OI BOSKONTES TO GEGONOS EPHUGON KAI AP GGEILAN EIS T N POLIN KAI EIS TOUS AGROUS

[8,35] EX LTHON DE IDEIN TO GEGONOS KAI  LTHON PROS TON I SOUN KAI EURON KATH MENON TON ANTHR‘PON APH OU TA DAIMONIA EX LTHEN IMATISMENON KAI S‘PHRONOUNTA PARA TOUS PODAS TOU I SOU KAI EPHOB TH SAN

[8,36] AP GGEILAN DE AUTOIS OI IDONTES P‘S ES‘TH  O DAIMONISTHEIS

[8,37] KAI  R‘T SEN AUTON APAN TO PL THOS T S PERIKH‘ROU T‘N GERAS N‘N APELTHEIN AP AUT‘N OTI PHOB‘ MEGAL‘ SUNEIKHONTO AUTOS DE EMBAS EIS PLOION UPESTREPSEN

[8,38] EDEITO DE AUTOU O AN R APH OU EXEL LUTHEI TA DAIMONIA EINAI SUN AUT‘ APELUSEN DE AUTON LEG‘N

[8,39] UPOSTREPHE EIS TON OIKON SOU KAI DI GOU OSA SOI EPOI SEN O THEOS KAI AP LTHEN KATH OL N T N POLIN K RUSS‘N OSA EPOI SEN AUT‘ O I SOUS

[8,40] EN DE T‘ UPOSTREPHEIN TON I SOUN APEDEXATO AUTON O OKHLOS  SAN GAR PANTES PROSDOK‘NTES AUTON

[8,41] KAI IDOU  LTHEN AN R ‘ ONOMA IAIROS KAI OUTOS ARKH‘N T S SUNAG‘G S UP RKHEN KAI PES‘N PARA TOUS PODAS [TOU] I SOU PAREKALEI AUTON EISELTHEIN EIS TON OIKON AUTOU

[8,42] OTI THUGAT R MONOGEN S  N AUT‘ ‘S ET‘N D‘DEKA KAI AUT  APETHN SKEN EN DE T‘ UPAGEIN AUTON OI OKHLOI SUNEPNIGON AUTON

[8,43] KAI GUN  OUSA EN RUSEI AIMATOS APO ET‘N D‘DEKA  TIS [IATROIS PROSANAL‘SASA OLON TON BION] OUK ISKHUSEN AP OUDENOS THERAPEUTH NAI

[8,44] PROSELTHOUSA OPISTHEN  PSATO TOU KRASPEDOU TOU IMATIOU AUTOU KAI PARAKHR MA EST    RUSIS TOU AIMATOS AUT S

[8,45] KAI EIPEN O I SOUS TIS O APSAMENOS MOU ARNOUMEN‘N DE PANT‘N EIPEN O PETROS EPISTATA OI OKHLOI SUNEKHOUSIN SE KAI APOTHLIBOUSIN

[8,46] O DE I SOUS EIPEN  PSATO MOU TIS EG‘ GAR EGN‘N DUNAMIN EXEL LUTHUIAN AP EMOU

[8,47] IDOUSA DE   GUN  OTI OUK ELATHEN TREMOUSA  LTHEN KAI PROSPESOUSA AUT‘ DI  N AITIAN  PSATO AUTOU AP GGEILEN EN‘PION PANTOS TOU LAOU KAI ‘S IATH  PARAKHR MA

[8,48] O DE EIPEN AUT  THUGAT R   PISTIS SOU SES‘KEN SE POREUOU EIS EIR N N

[8,49] ETI AUTOU LALOUNTOS ERKHETAI TIS PARA TOU ARKHISUNAG‘GOU LEG‘N OTI TETHN KEN   THUGAT R SOU M KETI SKULLE TON DIDASKALON

[8,50] O DE I SOUS AKOUSAS APEKRITH  AUT‘ M  PHOBOU MONON PISTEUSON KAI S‘TH SETAI

[8,51] ELTH‘N DE EIS T N OIKIAN OUK APH KEN EISELTHEIN TINA SUN AUT‘ EI M  PETRON KAI I‘ANN N KAI IAK‘BON KAI TON PATERA T S PAIDOS KAI T N M TERA

[8,52] EKLAION DE PANTES KAI EKOPTONTO AUT N O DE EIPEN M  KLAIETE OU GAR APETHANEN ALLA KATHEUDEI

[8,53] KAI KATEGEL‘N AUTOU EIDOTES OTI APETHANEN

[8,54] AUTOS DE KRAT SAS T S KHEIROS AUT S EPH‘N SEN LEG‘N   PAIS EGEIRE

[8,55] KAI EPESTREPSEN TO PNEUMA AUT S KAI ANEST  PARAKHR MA KAI DIETAXEN AUT  DOTH NAI PHAGEIN

[8,56] KAI EXEST SAN OI GONEIS AUT S O DE PAR GGEILEN AUTOIS M DENI EIPEIN TO GEGONOS

[9,1] SUGKALESAMENOS DE TOUS D‘DEKA ED‘KEN AUTOIS DUNAMIN KAI EXOUSIAN EPI PANTA TA DAIMONIA KAI NOSOUS THERAPEUEIN

[9,2] KAI APESTEILEN AUTOUS K RUSSEIN T N BASILEIAN TOU THEOU KAI IASTHAI [TOUS ASTHENEIS]

[9,3] KAI EIPEN PROS AUTOUS M DEN AIRETE EIS T N ODON M TE RABDON M TE P RAN M TE ARTON M TE ARGURION M TE [ANA] DUO KHIT‘NAS EKHEIN

[9,4] KAI EIS  N AN OIKIAN EISELTH TE EKEI MENETE KAI EKEITHEN EXERKHESTHE

[9,5] KAI OSOI AN M  DEKH‘NTAI UMAS EXERKHOMENOI APO T S POLE‘S EKEIN S TON KONIORTON APO T‘N POD‘N UM‘N APOTINASSETE EIS MARTURION EP AUTOUS

[9,6] EXERKHOMENOI DE DI RKHONTO KATA TAS K‘MAS EUAGGELIZOMENOI KAI THERAPEUONTES PANTAKHOU

[9,7]  KOUSEN DE  R‘D S O TETRAARKH S TA GINOMENA PANTA KAI DI POREI DIA TO LEGESTHAI UPO TIN‘N OTI I‘ANN S  GERTH  EK NEKR‘N

[9,8] UPO TIN‘N DE OTI  LIAS EPHAN  ALL‘N DE OTI PROPH T S TIS T‘N ARKHAI‘N ANEST 

[9,9] EIPEN DE  R‘D S I‘ANN N EG‘ APEKEPHALISA TIS DE ESTIN OUTOS PERI OU AKOU‘ TOIAUTA KAI EZ TEI IDEIN AUTON

[9,10] KAI UPOSTREPSANTES OI APOSTOLOI DI G SANTO AUT‘ OSA EPOI SAN KAI PARALAB‘N AUTOUS UPEKH‘R SEN KAT IDIAN EIS POLIN KALOUMEN N B THSAIDA

[9,11] OI DE OKHLOI GNONTES  KOLOUTH SAN AUT‘ KAI APODEXAMENOS AUTOUS ELALEI AUTOIS PERI T S BASILEIAS TOU THEOU KAI TOUS KHREIAN EKHONTAS THERAPEIAS IATO

[9,12]   DE  MERA  RXATO KLINEIN PROSELTHONTES DE OI D‘DEKA EIPAN AUT‘ APOLUSON TON OKHLON INA POREUTHENTES EIS TAS KUKL‘ K‘MAS KAI AGROUS KATALUS‘SIN KAI EUR‘SIN EPISITISMON OTI ‘DE EN ER M‘ TOP‘ ESMEN

[9,13] EIPEN DE PROS AUTOUS DOTE AUTOIS UMEIS PHAGEIN OI DE EIPAN OUK EISIN  MIN PLEION   ARTOI PENTE KAI IKHTHUES DUO EI M TI POREUTHENTES  MEIS AGORAS‘MEN EIS PANTA TON LAON TOUTON BR‘MATA

[9,14]  SAN GAR ‘SEI ANDRES PENTAKISKHILIOI EIPEN DE PROS TOUS MATH TAS AUTOU KATAKLINATE AUTOUS KLISIAS [‘SEI] ANA PENT KONTA

[9,15] KAI EPOI SAN OUT‘S KAI KATEKLINAN APANTAS

[9,16] LAB‘N DE TOUS PENTE ARTOUS KAI TOUS DUO IKHTHUAS ANABLEPSAS EIS TON OURANON EULOG SEN AUTOUS KAI KATEKLASEN KAI EDIDOU TOIS MATH TAIS PARATHEINAI T‘ OKHL‘

[9,17] KAI EPHAGON KAI EKHORTASTH SAN PANTES KAI  RTH  TO PERISSEUSAN AUTOIS KLASMAT‘N KOPHINOI D‘DEKA

[9,18] KAI EGENETO EN T‘ EINAI AUTON PROSEUKHOMENON KATA MONAS SUN SAN AUT‘ OI MATH TAI KAI EP R‘T SEN AUTOUS LEG‘N TINA ME LEGOUSIN OI OKHLOI EINAI

[9,19] OI DE APOKRITHENTES EIPAN I‘ANN N TON BAPTIST N ALLOI DE  LIAN ALLOI DE OTI PROPH T S TIS T‘N ARKHAI‘N ANEST 

[9,20] EIPEN DE AUTOIS UMEIS DE TINA ME LEGETE EINAI PETROS DE APOKRITHEIS EIPEN TON KHRISTON TOU THEOU

[9,21] O DE EPITIM SAS AUTOIS PAR GGEILEN M DENI LEGEIN TOUTO

[9,22] EIP‘N OTI DEI TON UION TOU ANTHR‘POU POLLA PATHEIN KAI APODOKIMASTH NAI APO T‘N PRESBUTER‘N KAI ARKHIERE‘N KAI GRAMMATE‘N KAI APOKTANTH NAI KAI T  TRIT   MERA EGERTH NAI

[9,23] ELEGEN DE PROS PANTAS EI TIS THELEI OPIS‘ MOU ERKHESTHAI ARN SASTH‘ EAUTON KAI ARAT‘ TON STAURON AUTOU KATH  MERAN KAI AKOLOUTHEIT‘ MOI

[9,24] OS GAR AN THEL  T N PSUKH N AUTOU S‘SAI APOLESEI AUT N OS D AN APOLES  T N PSUKH N AUTOU ENEKEN EMOU OUTOS S‘SEI AUT N

[9,25] TI GAR ‘PHELEITAI ANTHR‘POS KERD SAS TON KOSMON OLON EAUTON DE APOLESAS   Z MI‘THEIS

[9,26] OS GAR AN EPAISKHUNTH  ME KAI TOUS EMOUS LOGOUS TOUTON O UIOS TOU ANTHR‘POU EPAISKHUNTH SETAI OTAN ELTH  EN T  DOX  AUTOU KAI TOU PATROS KAI T‘N AGI‘N AGGEL‘N

[9,27] LEG‘ DE UMIN AL TH‘S EISIN TINES T‘N AUTOU EST KOT‘N OI OU M  GEUS‘NTAI THANATOU E‘S AN ID‘SIN T N BASILEIAN TOU THEOU

[9,28] EGENETO DE META TOUS LOGOUS TOUTOUS ‘SEI  MERAI OKT‘ [KAI] PARALAB‘N PETRON KAI I‘ANN N KAI IAK‘BON ANEB  EIS TO OROS PROSEUXASTHAI

[9,29] KAI EGENETO EN T‘ PROSEUKHESTHAI AUTON TO EIDOS TOU PROS‘POU AUTOU ETERON KAI O IMATISMOS AUTOU LEUKOS EXASTRAPT‘N

[9,30] KAI IDOU ANDRES DUO SUNELALOUN AUT‘ OITINES  SAN M‘US S KAI  LIAS

[9,31] OI OPHTHENTES EN DOX  ELEGON T N EXODON AUTOU  N  MELLEN PL ROUN EN IEROUSAL M

[9,32] O DE PETROS KAI OI SUN AUT‘  SAN BEBAR MENOI UPN‘ DIAGR GOR SANTES DE EIDON T N DOXAN AUTOU KAI TOUS DUO ANDRAS TOUS SUNEST‘TAS AUT‘

[9,33] KAI EGENETO EN T‘ DIAKH‘RIZESTHAI AUTOUS AP AUTOU EIPEN O PETROS PROS TON I SOUN EPISTATA KALON ESTIN  MAS ‘DE EINAI KAI POI S‘MEN SK NAS TREIS MIAN SOI KAI MIAN M‘USEI KAI MIAN  LIA M  EID‘S O LEGEI

[9,34] TAUTA DE AUTOU LEGONTOS EGENETO NEPHEL  KAI EPESKIAZEN AUTOUS EPHOB TH SAN DE EN T‘ EISELTHEIN AUTOUS EIS T N NEPHEL N

[9,35] KAI PH‘N  EGENETO EK T S NEPHEL S LEGOUSA OUTOS ESTIN O UIOS MOU O EKLELEGMENOS AUTOU AKOUETE

[9,36] KAI EN T‘ GENESTHAI T N PH‘N N EURETH  I SOUS MONOS KAI AUTOI ESIG SAN KAI OUDENI AP GGEILAN EN EKEINAIS TAIS  MERAIS OUDEN ‘N E‘RAKAN

[9,37] EGENETO DE T  EX S  MERA KATELTHONT‘N AUT‘N APO TOU OROUS SUN NT SEN AUT‘ OKHLOS POLUS

[9,38] KAI IDOU AN R APO TOU OKHLOU EBO SEN LEG‘N DIDASKALE DEOMAI SOU EPIBLEPSAI EPI TON UION MOU OTI MONOGEN S MOI ESTIN

[9,39] KAI IDOU PNEUMA LAMBANEI AUTON KAI EXAIPHN S KRAZEI KAI SPARASSEI AUTON META APHROU KAI MOGIS APOKH‘REI AP AUTOU SUNTRIBON AUTON

[9,40] KAI EDE TH N T‘N MATH T‘N SOU INA EKBAL‘SIN AUTO KAI OUK  DUN TH SAN

[9,41] APOKRITHEIS DE O I SOUS EIPEN ‘ GENEA APISTOS KAI DIESTRAMMEN  E‘S POTE ESOMAI PROS UMAS KAI ANEXOMAI UM‘N PROSAGAGE ‘DE TON UION SOU

[9,42] ETI DE PROSERKHOMENOU AUTOU ERR XEN AUTON TO DAIMONION KAI SUNESPARAXEN EPETIM SEN DE O I SOUS T‘ PNEUMATI T‘ AKATHART‘ KAI IASATO TON PAIDA KAI APED‘KEN AUTON T‘ PATRI AUTOU

[9,43] EXEPL SSONTO DE PANTES EPI T  MEGALEIOT TI TOU THEOU PANT‘N DE THAUMAZONT‘N EPI PASIN OIS EPOIEI EIPEN PROS TOUS MATH TAS AUTOU

[9,44] THESTHE UMEIS EIS TA ‘TA UM‘N TOUS LOGOUS TOUTOUS O GAR UIOS TOU ANTHR‘POU MELLEI PARADIDOSTHAI EIS KHEIRAS ANTHR‘P‘N

[9,45] OI DE  GNOOUN TO R MA TOUTO KAI  N PARAKEKALUMMENON AP AUT‘N INA M  AISTH‘NTAI AUTO KAI EPHOBOUNTO ER‘T SAI AUTON PERI TOU R MATOS TOUTOU

[9,46] EIS LTHEN DE DIALOGISMOS EN AUTOIS TO TIS AN EI  MEIZ‘N AUT‘N

[9,47] O DE I SOUS EID‘S TON DIALOGISMON T S KARDIAS AUT‘N EPILABOMENOS PAIDION EST SEN AUTO PAR EAUT‘

[9,48] KAI EIPEN AUTOIS OS EAN DEX TAI TOUTO TO PAIDION EPI T‘ ONOMATI MOU EME DEKHETAI KAI OS AN EME DEX TAI DEKHETAI TON APOSTEILANTA ME O GAR MIKROTEROS EN PASIN UMIN UPARKH‘N OUTOS ESTIN MEGAS

[9,49] APOKRITHEIS DE I‘ANN S EIPEN EPISTATA EIDOMEN TINA EN T‘ ONOMATI SOU EKBALLONTA DAIMONIA KAI EK‘LUOMEN AUTON OTI OUK AKOLOUTHEI METH  M‘N

[9,50] EIPEN DE PROS AUTON O I SOUS M  K‘LUETE OS GAR OUK ESTIN KATH UM‘N UPER UM‘N ESTIN

[9,51] EGENETO DE EN T‘ SUMPL ROUSTHAI TAS  MERAS T S ANAL MPSE‘S AUTOU KAI AUTOS TO PROS‘PON EST RISEN TOU POREUESTHAI EIS IEROUSAL M

[9,52] KAI APESTEILEN AGGELOUS PRO PROS‘POU AUTOU KAI POREUTHENTES EIS LTHON EIS K‘M N SAMARIT‘N ‘S ETOIMASAI AUT‘

[9,53] KAI OUK EDEXANTO AUTON OTI TO PROS‘PON AUTOU  N POREUOMENON EIS IEROUSAL M

[9,54] IDONTES DE OI MATH TAI IAK‘BOS KAI I‘ANN S EIPAN KURIE THELEIS EIP‘MEN PUR KATAB NAI APO TOU OURANOU KAI ANAL‘SAI AUTOUS

[9,55] STRAPHEIS DE EPETIM SEN AUTOIS

[9,56] KAI EPOREUTH SAN EIS ETERAN K‘M N

[9,57] KAI POREUOMEN‘N AUT‘N EN T  OD‘ EIPEN TIS PROS AUTON AKOLOUTH S‘ SOI OPOU EAN APERKH 

[9,58] KAI EIPEN AUT‘ O I SOUS AI AL‘PEKES PH‘LEOUS EKHOUSIN KAI TA PETEINA TOU OURANOU KATASK N‘SEIS O DE UIOS TOU ANTHR‘POU OUK EKHEI POU T N KEPHAL N KLIN 

[9,59] EIPEN DE PROS ETERON AKOLOUTHEI MOI O DE EIPEN [KURIE] EPITREPSON MOI APELTHONTI PR‘TON THAPSAI TON PATERA MOU

[9,60] EIPEN DE AUT‘ APHES TOUS NEKROUS THAPSAI TOUS EAUT‘N NEKROUS SU DE APELTH‘N DIAGGELLE T N BASILEIAN TOU THEOU

[9,61] EIPEN DE KAI ETEROS AKOLOUTH S‘ SOI KURIE PR‘TON DE EPITREPSON MOI APOTAXASTHAI TOIS EIS TON OIKON MOU

[9,62] EIPEN DE [PROS AUTON] O I SOUS OUDEIS EPIBAL‘N T N KHEIRA EP AROTRON KAI BLEP‘N EIS TA OPIS‘ EUTHETOS ESTIN T  BASILEIA TOU THEOU

[10,1] META DE TAUTA ANEDEIXEN O KURIOS ETEROUS EBDOM KONTA [DUO] KAI APESTEILEN AUTOUS ANA DUO [DUO] PRO PROS‘POU AUTOU EIS PASAN POLIN KAI TOPON OU  MELLEN AUTOS ERKHESTHAI

[10,2] ELEGEN DE PROS AUTOUS O MEN THERISMOS POLUS OI DE ERGATAI OLIGOI DE TH TE OUN TOU KURIOU TOU THERISMOU OP‘S ERGATAS EKBAL  EIS TON THERISMON AUTOU

[10,3] UPAGETE IDOU APOSTELL‘ UMAS ‘S ARNAS EN MES‘ LUK‘N

[10,4] M  BASTAZETE BALLANTION M  P RAN M  UPOD MATA KAI M DENA KATA T N ODON ASPAS STHE

[10,5] EIS  N D AN EISELTH TE OIKIAN PR‘TON LEGETE EIR N  T‘ OIK‘ TOUT‘

[10,6] KAI EAN EKEI   UIOS EIR N S EPANAPA SETAI EP AUTON   EIR N  UM‘N EI DE M  GE EPH UMAS ANAKAMPSEI

[10,7] EN AUT  DE T  OIKIA MENETE ESTHIONTES KAI PINONTES TA PAR AUT‘N AXIOS GAR O ERGAT S TOU MISTHOU AUTOU M  METABAINETE EX OIKIAS EIS OIKIAN

[10,8] KAI EIS  N AN POLIN EISERKH STHE KAI DEKH‘NTAI UMAS ESTHIETE TA PARATITHEMENA UMIN

[10,9] KAI THERAPEUETE TOUS EN AUT  ASTHENEIS KAI LEGETE AUTOIS  GGIKEN EPH UMAS   BASILEIA TOU THEOU

[10,10] EIS  N D AN POLIN EISELTH TE KAI M  DEKH‘NTAI UMAS EXELTHONTES EIS TAS PLATEIAS AUT S EIPATE

[10,11] KAI TON KONIORTON TON KOLL THENTA  MIN EK T S POLE‘S UM‘N EIS TOUS PODAS APOMASSOMETHA UMIN PL N TOUTO GIN‘SKETE OTI  GGIKEN   BASILEIA TOU THEOU

[10,12] LEG‘ UMIN OTI SODOMOIS EN T   MERA EKEIN  ANEKTOTERON ESTAI   T  POLEI EKEIN 

[10,13] OUAI SOI KHORAZIN OUAI SOI B THSAIDA OTI EI EN TUR‘ KAI SID‘NI EGEN TH SAN AI DUNAMEIS AI GENOMENAI EN UMIN PALAI AN EN SAKK‘ KAI SPOD‘ KATH MENOI METENO SAN

[10,14] PL N TUR‘ KAI SID‘NI ANEKTOTERON ESTAI EN T  KRISEI   UMIN

[10,15] KAI SU KAPHARNAOUM M  E‘S OURANOU UPS‘TH S  E‘S TOU ADOU KATAB S 

[10,16] O AKOU‘N UM‘N EMOU AKOUEI KAI O ATHET‘N UMAS EME ATHETEI O DE EME ATHET‘N ATHETEI TON APOSTEILANTA ME

[10,17] UPESTREPSAN DE OI EBDOM KONTA [DUO] META KHARAS LEGONTES KURIE KAI TA DAIMONIA UPOTASSETAI  MIN EN T‘ ONOMATI SOU

[10,18] EIPEN DE AUTOIS ETHE‘ROUN TON SATANAN ‘S ASTRAP N EK TOU OURANOU PESONTA

[10,19] IDOU DED‘KA UMIN T N EXOUSIAN TOU PATEIN EPAN‘ OPHE‘N KAI SKORPI‘N KAI EPI PASAN T N DUNAMIN TOU EKHTHROU KAI OUDEN UMAS OU M  ADIK S 

[10,20] PL N EN TOUT‘ M  KHAIRETE OTI TA PNEUMATA UMIN UPOTASSETAI KHAIRETE DE OTI TA ONOMATA UM‘N EGGEGRAPTAI EN TOIS OURANOIS

[10,21] EN AUT  T  ‘RA  GALLIASATO [EN] T‘ PNEUMATI T‘ AGI‘ KAI EIPEN EXOMOLOGOUMAI SOI PATER KURIE TOU OURANOU KAI T S G S OTI APEKRUPSAS TAUTA APO SOPH‘N KAI SUNET‘N KAI APEKALUPSAS AUTA N PIOIS NAI O PAT R OTI OUT‘S EUDOKIA EGENETO EMPROSTHEN SOU

[10,22] PANTA MOI PAREDOTH  UPO TOU PATROS MOU KAI OUDEIS GIN‘SKEI TIS ESTIN O UIOS EI M  O PAT R KAI TIS ESTIN O PAT R EI M  O UIOS KAI ‘ EAN BOUL TAI O UIOS APOKALUPSAI

[10,23] KAI STRAPHEIS PROS TOUS MATH TAS KAT IDIAN EIPEN MAKARIOI OI OPHTHALMOI OI BLEPONTES A BLEPETE

[10,24] LEG‘ GAR UMIN OTI POLLOI PROPH TAI KAI BASILEIS  THEL SAN IDEIN A UMEIS BLEPETE KAI OUK EIDAN KAI AKOUSAI A AKOUETE KAI OUK  KOUSAN

[10,25] KAI IDOU NOMIKOS TIS ANEST  EKPEIRAZ‘N AUTON LEG‘N DIDASKALE TI POI SAS Z‘ N AI‘NION KL RONOM S‘

[10,26] O DE EIPEN PROS AUTON EN T‘ NOM‘ TI GEGRAPTAI P‘S ANAGIN‘SKEIS

[10,27] O DE APOKRITHEIS EIPEN AGAP SEIS KURION TON THEON SOU EX OL S [T S] KARDIAS SOU KAI EN OL  T  PSUKH  SOU KAI EN OL  T  ISKHUI SOU KAI EN OL  T  DIANOIA SOU KAI TON PL SION SOU ‘S SEAUTON

[10,28] EIPEN DE AUT‘ ORTH‘S APEKRITH S TOUTO POIEI KAI Z S 

[10,29] O DE THEL‘N DIKAI‘SAI EAUTON EIPEN PROS TON I SOUN KAI TIS ESTIN MOU PL SION

[10,30] UPOLAB‘N O I SOUS EIPEN ANTHR‘POS TIS KATEBAINEN APO IEROUSAL M EIS IERIKH‘ KAI L STAIS PERIEPESEN OI KAI EKDUSANTES AUTON KAI PL GAS EPITHENTES AP LTHON APHENTES  MITHAN 

[10,31] KATA SUGKURIAN DE IEREUS TIS KATEBAINEN EN T  OD‘ EKEIN  KAI ID‘N AUTON ANTIPAR LTHEN

[10,32] OMOI‘S DE KAI LEUIT S [GENOMENOS] KATA TON TOPON ELTH‘N KAI ID‘N ANTIPAR LTHEN

[10,33] SAMARIT S DE TIS ODEU‘N  LTHEN KAT AUTON KAI ID‘N ESPLAGKHNISTH 

[10,34] KAI PROSELTH‘N KATED SEN TA TRAUMATA AUTOU EPIKHE‘N ELAION KAI OINON EPIBIBASAS DE AUTON EPI TO IDION KT NOS  GAGEN AUTON EIS PANDOKHEION KAI EPEMEL TH  AUTOU

[10,35] KAI EPI T N AURION EKBAL‘N ED‘KEN DUO D NARIA T‘ PANDOKHEI KAI EIPEN EPIMEL TH TI AUTOU KAI O TI AN PROSDAPAN S S EG‘ EN T‘ EPANERKHESTHAI ME APOD‘S‘ SOI

[10,36] TIS TOUT‘N T‘N TRI‘N PL SION DOKEI SOI GEGONENAI TOU EMPESONTOS EIS TOUS L STAS

[10,37] O DE EIPEN O POI SAS TO ELEOS MET AUTOU EIPEN DE AUT‘ O I SOUS POREUOU KAI SU POIEI OMOI‘S

[10,38] EN DE T‘ POREUESTHAI AUTOUS AUTOS EIS LTHEN EIS K‘M N TINA GUN  DE TIS ONOMATI MARTHA UPEDEXATO AUTON

[10,39] KAI T DE  N ADELPH  KALOUMEN  MARIAM [ ] KAI PARAKATHESTHEISA PROS TOUS PODAS TOU KURIOU  KOUEN TON LOGON AUTOU

[10,40]   DE MARTHA PERIESPATO PERI POLL N DIAKONIAN EPISTASA DE EIPEN KURIE OU MELEI SOI OTI   ADELPH  MOU MON N ME KATELIPEN DIAKONEIN EIPE OUN AUT  INA MOI SUNANTILAB TAI

[10,41] APOKRITHEIS DE EIPEN AUT  O KURIOS MARTHA MARTHA MERIMNAS KAI THORUBAZ  PERI POLLA

[10,42] ENOS DE ESTIN KHREIA MARIAM GAR T N AGATH N MERIDA EXELEXATO  TIS OUK APHAIRETH SETAI AUT S

[11,1] KAI EGENETO EN T‘ EINAI AUTON EN TOP‘ TINI PROSEUKHOMENON ‘S EPAUSATO EIPEN TIS T‘N MATH T‘N AUTOU PROS AUTON KURIE DIDAXON  MAS PROSEUKHESTHAI KATH‘S KAI I‘ANN S EDIDAXEN TOUS MATH TAS AUTOU

[11,2] EIPEN DE AUTOIS OTAN PROSEUKH STHE LEGETE PATER AGIASTH T‘ TO ONOMA SOU ELTHET‘   BASILEIA SOU

[11,3] TON ARTON  M‘N TON EPIOUSION DIDOU  MIN TO KATH  MERAN

[11,4] KAI APHES  MIN TAS AMARTIAS  M‘N KAI GAR AUTOI APHIOMEN PANTI OPHEILONTI  MIN KAI M  EISENEGK S  MAS EIS PEIRASMON

[11,5] KAI EIPEN PROS AUTOUS TIS EX UM‘N EXEI PHILON KAI POREUSETAI PROS AUTON MESONUKTIOU KAI EIP  AUT‘ PHILE KHR SON MOI TREIS ARTOUS

[11,6] EPEID  PHILOS MOU PAREGENETO EX ODOU PROS ME KAI OUK EKH‘ O PARATH S‘ AUT‘

[11,7] KAKEINOS ES‘THEN APOKRITHEIS EIP  M  MOI KOPOUS PAREKHE  D    THURA KEKLEISTAI KAI TA PAIDIA MOU MET EMOU EIS T N KOIT N EISIN OU DUNAMAI ANASTAS DOUNAI SOI

[11,8] LEG‘ UMIN EI KAI OU D‘SEI AUT‘ ANASTAS DIA TO EINAI PHILON AUTOU DIA GE T N ANAIDEIAN AUTOU EGERTHEIS D‘SEI AUT‘ OS‘N KHR ZEI

[11,9] KAG‘ UMIN LEG‘ AITEITE KAI DOTH SETAI UMIN Z TEITE KAI EUR SETE KROUETE KAI ANOIG SETAI UMIN

[11,10] PAS GAR O AIT‘N LAMBANEI KAI O Z T‘N EURISKEI KAI T‘ KROUONTI ANOIG[ S] ETAI

[11,11] TINA DE EX UM‘N TON PATERA AIT SEI O UIOS IKHTHUN KAI ANTI IKHTHUOS OPHIN AUT‘ EPID‘SEI

[11,12]   KAI AIT SEI ‘ON EPID‘SEI AUT‘ SKORPION

[11,13] EI OUN UMEIS PON ROI UPARKHONTES OIDATE DOMATA AGATHA DIDONAI TOIS TEKNOIS UM‘N POS‘ MALLON O PAT R [O] EX OURANOU D‘SEI PNEUMA AGION TOIS AITOUSIN AUTON

[11,14] KAI  N EKBALL‘N DAIMONION [KAI AUTO  N] K‘PHON EGENETO DE TOU DAIMONIOU EXELTHONTOS ELAL SEN O K‘PHOS KAI ETHAUMASAN OI OKHLOI

[11,15] TINES DE EX AUT‘N EIPON EN BEELZEBOUL T‘ ARKHONTI T‘N DAIMONI‘N EKBALLEI TA DAIMONIA

[11,16] ETEROI DE PEIRAZONTES S MEION EX OURANOU EZ TOUN PAR AUTOU

[11,17] AUTOS DE EID‘S AUT‘N TA DIANO MATA EIPEN AUTOIS PASA BASILEIA EPH EAUT N DIAMERISTHEISA ER MOUTAI KAI OIKOS EPI OIKON PIPTEI

[11,18] EI DE KAI O SATANAS EPH EAUTON DIEMERISTH  P‘S STATH SETAI   BASILEIA AUTOU OTI LEGETE EN BEELZEBOUL EKBALLEIN ME TA DAIMONIA

[11,19] EI DE EG‘ EN BEELZEBOUL EKBALL‘ TA DAIMONIA OI UIOI UM‘N EN TINI EKBALLOUSIN DIA TOUTO AUTOI UM‘N KRITAI ESONTAI

[11,20] EI DE EN DAKTUL‘ THEOU [EG‘] EKBALL‘ TA DAIMONIA ARA EPHTHASEN EPH UMAS   BASILEIA TOU THEOU

[11,21] OTAN O ISKHUROS KATH‘PLISMENOS PHULASS  T N EAUTOU AUL N EN EIR N  ESTIN TA UPARKHONTA AUTOU

[11,22] EPAN DE ISKHUROTEROS AUTOU EPELTH‘N NIK S  AUTON T N PANOPLIAN AUTOU AIREI EPH   EPEPOITHEI KAI TA SKULA AUTOU DIADID‘SIN

[11,23] O M  ‘N MET EMOU KAT EMOU ESTIN KAI O M  SUNAG‘N MET EMOU SKORPIZEI

[11,24] OTAN TO AKATHARTON PNEUMA EXELTH  APO TOU ANTHR‘POU DIERKHETAI DI ANUDR‘N TOP‘N Z TOUN ANAPAUSIN KAI M  EURISKON [TOTE] LEGEI UPOSTREPS‘ EIS TON OIKON MOU OTHEN EX LTHON

[11,25] KAI ELTHON EURISKEI SESAR‘MENON KAI KEKOSM MENON

[11,26] TOTE POREUETAI KAI PARALAMBANEI ETERA PNEUMATA PON ROTERA EAUTOU EPTA KAI EISELTHONTA KATOIKEI EKEI KAI GINETAI TA ESKHATA TOU ANTHR‘POU EKEINOU KHEIRONA T‘N PR‘T‘N

[11,27] EGENETO DE EN T‘ LEGEIN AUTON TAUTA EPARASA TIS PH‘N N GUN  EK TOU OKHLOU EIPEN AUT‘ MAKARIA   KOILIA   BASTASASA SE KAI MASTOI OUS ETH LASAS

[11,28] AUTOS DE EIPEN MENOUN MAKARIOI OI AKOUONTES TON LOGON TOU THEOU KAI PHULASSONTES

[11,29] T‘N DE OKHL‘N EPATHROIZOMEN‘N  RXATO LEGEIN   GENEA AUT  GENEA PON RA ESTIN S MEION Z TEI KAI S MEION OU DOTH SETAI AUT  EI M  TO S MEION I‘NA

[11,30] KATH‘S GAR EGENETO I‘NAS TOIS NINEUITAIS S MEION OUT‘S ESTAI KAI O UIOS TOU ANTHR‘POU T  GENEA TAUT 

[11,31] BASILISSA NOTOU EGERTH SETAI EN T  KRISEI META T‘N ANDR‘N T S GENEAS TAUT S KAI KATAKRINEI AUTOUS OTI  LTHEN EK T‘N PERAT‘N T S G S AKOUSAI T N SOPHIAN SOLOM‘NOS KAI IDOU PLEION SOLOM‘NOS ‘DE

[11,32] ANDRES NINEUITAI ANAST SONTAI EN T  KRISEI META T S GENEAS TAUT S KAI KATAKRINOUSIN AUT N OTI METENO SAN EIS TO K RUGMA I‘NA KAI IDOU PLEION I‘NA ‘DE

[11,33] OUDEIS LUKHNON APSAS EIS KRUPT N TITH SIN [OUDE UPO TON MODION] ALL EPI T N LUKHNIAN INA OI EISPOREUOMENOI TO PH‘S BLEP‘SIN

[11,34] O LUKHNOS TOU S‘MATOS ESTIN O OPHTHALMOS SOU OTAN O OPHTHALMOS SOU APLOUS   KAI OLON TO S‘MA SOU PH‘TEINON ESTIN EPAN DE PON ROS   KAI TO S‘MA SOU SKOTEINON

[11,35] SKOPEI OUN M  TO PH‘S TO EN SOI SKOTOS ESTIN

[11,36] EI OUN TO S‘MA SOU OLON PH‘TEINON M  EKHON MEROS TI SKOTEINON ESTAI PH‘TEINON OLON ‘S OTAN O LUKHNOS T  ASTRAP  PH‘TIZ  SE

[11,37] EN DE T‘ LAL SAI ER‘TA AUTON PHARISAIOS OP‘S ARIST S  PAR AUT‘ EISELTH‘N DE ANEPESEN

[11,38] O DE PHARISAIOS ID‘N ETHAUMASEN OTI OU PR‘TON EBAPTISTH  PRO TOU ARISTOU

[11,39] EIPEN DE O KURIOS PROS AUTON NUN UMEIS OI PHARISAIOI TO EX‘THEN TOU POT RIOU KAI TOU PINAKOS KATHARIZETE TO DE ES‘THEN UM‘N GEMEI ARPAG S KAI PON RIAS

[11,40] APHRONES OUKH O POI SAS TO EX‘THEN KAI TO ES‘THEN EPOI SEN

[11,41] PL N TA ENONTA DOTE ELE MOSUN N KAI IDOU PANTA KATHARA UMIN ESTIN

[11,42] ALLA OUAI UMIN TOIS PHARISAIOIS OTI APODEKATOUTE TO  DUOSMON KAI TO P GANON KAI PAN LAKHANON KAI PARERKHESTHE T N KRISIN KAI T N AGAP N TOU THEOU TAUTA DE EDEI POI SAI KAKEINA M  PAREINAI

[11,43] OUAI UMIN TOIS PHARISAIOIS OTI AGAPATE T N PR‘TOKATHEDRIAN EN TAIS SUNAG‘GAIS KAI TOUS ASPASMOUS EN TAIS AGORAIS

[11,44] OUAI UMIN OTI ESTE ‘S TA MN MEIA TA AD LA KAI OI ANTHR‘POI [OI] PERIPATOUNTES EPAN‘ OUK OIDASIN

[11,45] APOKRITHEIS DE TIS T‘N NOMIK‘N LEGEI AUT‘ DIDASKALE TAUTA LEG‘N KAI  MAS UBRIZEIS

[11,46] O DE EIPEN KAI UMIN TOIS NOMIKOIS OUAI OTI PHORTIZETE TOUS ANTHR‘POUS PHORTIA DUSBASTAKTA KAI AUTOI ENI T‘N DAKTUL‘N UM‘N OU PROSPSAUETE TOIS PHORTIOIS

[11,47] OUAI UMIN OTI OIKODOMEITE TA MN MEIA T‘N PROPH T‘N OI DE PATERES UM‘N APEKTEINAN AUTOUS

[11,48] ARA MARTURES ESTE KAI SUNEUDOKEITE TOIS ERGOIS T‘N PATER‘N UM‘N OTI AUTOI MEN APEKTEINAN AUTOUS UMEIS DE OIKODOMEITE

[11,49] DIA TOUTO KAI   SOPHIA TOU THEOU EIPEN APOSTEL‘ EIS AUTOUS PROPH TAS KAI APOSTOLOUS KAI EX AUT‘N APOKTENOUSIN KAI DI‘XOUSIN

[11,50] INA EKZ T TH  TO AIMA PANT‘N T‘N PROPH T‘N TO EKKEKHUMENON APO KATABOL S KOSMOU APO T S GENEAS TAUT S

[11,51] APO AIMATOS ABEL E‘S AIMATOS ZAKHARIOU TOU APOLOMENOU METAXU TOU THUSIAST RIOU KAI TOU OIKOU NAI LEG‘ UMIN EKZ T TH SETAI APO T S GENEAS TAUT S

[11,52] OUAI UMIN TOIS NOMIKOIS OTI  RATE T N KLEIDA T S GN‘SE‘S AUTOI OUK EIS LTHATE KAI TOUS EISERKHOMENOUS EK‘LUSATE

[11,53] KAKEITHEN EXELTHONTOS AUTOU  RXANTO OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI DEIN‘S ENEKHEIN KAI APOSTOMATIZEIN AUTON PERI PLEION‘N

[11,54] ENEDREUONTES AUTON TH REUSAI TI EK TOU STOMATOS AUTOU

[12,1] EN OIS EPISUNAKHTHEIS‘N T‘N MURIAD‘N TOU OKHLOU ‘STE KATAPATEIN ALL LOUS  RXATO LEGEIN PROS TOUS MATH TAS AUTOU PR‘TON PROSEKHETE EAUTOIS APO T S ZUM S  TIS ESTIN UPOKRISIS T‘N PHARISAI‘N

[12,2] OUDEN DE SUGKEKALUMMENON ESTIN O OUK APOKALUPHTH SETAI KAI KRUPTON O OU GN‘STH SETAI

[12,3] ANTH ‘N OSA EN T  SKOTIA EIPATE EN T‘ PH‘TI AKOUSTH SETAI KAI O PROS TO OUS ELAL SATE EN TOIS TAMEIOIS K RUKHTH SETAI EPI T‘N D‘MAT‘N

[12,4] LEG‘ DE UMIN TOIS PHILOIS MOU M  PHOB TH TE APO T‘N APOKTEINONT‘N TO S‘MA KAI META TAUTA M  EKHONT‘N PERISSOTERON TI POI SAI

[12,5] UPODEIX‘ DE UMIN TINA PHOB TH TE PHOB TH TE TON META TO APOKTEINAI EKHONTA EXOUSIAN EMBALEIN EIS T N GEENNAN NAI LEG‘ UMIN TOUTON PHOB TH TE

[12,6] OUKHI PENTE STROUTHIA P‘LOUNTAI ASSARI‘N DUO KAI EN EX AUT‘N OUK ESTIN EPILEL SMENON EN‘PION TOU THEOU

[12,7] ALLA KAI AI TRIKHES T S KEPHAL S UM‘N PASAI  RITHM NTAI M  PHOBEISTHE POLL‘N STROUTHI‘N DIAPHERETE

[12,8] LEG‘ DE UMIN PAS OS AN OMOLOG S  EN EMOI EMPROSTHEN T‘N ANTHR‘P‘N KAI O UIOS TOU ANTHR‘POU OMOLOG SEI EN AUT‘ EMPROSTHEN T‘N AGGEL‘N TOU THEOU

[12,9] O DE ARN SAMENOS ME EN‘PION T‘N ANTHR‘P‘N APARN TH SETAI EN‘PION T‘N AGGEL‘N TOU THEOU

[12,10] KAI PAS OS EREI LOGON EIS TON UION TOU ANTHR‘POU APHETH SETAI AUT‘ T‘ DE EIS TO AGION PNEUMA BLASPH M SANTI OUK APHETH SETAI

[12,11] OTAN DE EISPHER‘SIN UMAS EPI TAS SUNAG‘GAS KAI TAS ARKHAS KAI TAS EXOUSIAS M  MERIMN S TE P‘S   TI APOLOG S STHE   TI EIP TE

[12,12] TO GAR AGION PNEUMA DIDAXEI UMAS EN AUT  T  ‘RA A DEI EIPEIN

[12,13] EIPEN DE TIS EK TOU OKHLOU AUT‘ DIDASKALE EIPE T‘ ADELPH‘ MOU MERISASTHAI MET EMOU T N KL RONOMIAN

[12,14] O DE EIPEN AUT‘ ANTHR‘PE TIS ME KATEST SEN KRIT N   MERIST N EPH UMAS

[12,15] EIPEN DE PROS AUTOUS ORATE KAI PHULASSESTHE APO PAS S PLEONEXIAS OTI OUK EN T‘ PERISSEUEIN TINI   Z‘  AUTOU ESTIN EK T‘N UPARKHONT‘N AUT‘

[12,16] EIPEN DE PARABOL N PROS AUTOUS LEG‘N ANTHR‘POU TINOS PLOUSIOU EUPHOR SEN   KH‘RA

[12,17] KAI DIELOGIZETO EN EAUT‘ LEG‘N TI POI S‘ OTI OUK EKH‘ POU SUNAX‘ TOUS KARPOUS MOU

[12,18] KAI EIPEN TOUTO POI S‘ KATHEL‘ MOU TAS APOTH KAS KAI MEIZONAS OIKODOM S‘ KAI SUNAX‘ EKEI PANTA TON SITON KAI TA AGATHA MOU

[12,19] KAI ER‘ T  PSUKH  MOU PSUKH  EKHEIS POLLA AGATHA KEIMENA EIS ET  POLLA ANAPAUOU PHAGE PIE EUPHRAINOU

[12,20] EIPEN DE AUT‘ O THEOS APHR‘N TAUT  T  NUKTI T N PSUKH N SOU APAITOUSIN APO SOU A DE  TOIMASAS TINI ESTAI

[12,21] OUT‘S O TH SAURIZ‘N EAUT‘ KAI M  EIS THEON PLOUT‘N

[12,22] EIPEN DE PROS TOUS MATH TAS [AUTOU] DIA TOUTO LEG‘ UMIN M  MERIMNATE T  PSUKH  TI PHAG TE M DE T‘ S‘MATI TI ENDUS STHE

[12,23]   GAR PSUKH  PLEION ESTIN T S TROPH S KAI TO S‘MA TOU ENDUMATOS

[12,24] KATANO SATE TOUS KORAKAS OTI OU SPEIROUSIN OUDE THERIZOUSIN OIS OUK ESTIN TAMEION OUDE APOTH K  KAI O THEOS TREPHEI AUTOUS POS‘ MALLON UMEIS DIAPHERETE T‘N PETEIN‘N

[12,25] TIS DE EX UM‘N MERIMN‘N DUNATAI EPI T N  LIKIAN AUTOU PROSTHEINAI P KHUN

[12,26] EI OUN OUDE ELAKHISTON DUNASTHE TI PERI T‘N LOIP‘N MERIMNATE

[12,27] KATANO SATE TA KRINA P‘S AUXANEI OU KOPIA OUDE N THEI LEG‘ DE UMIN OUDE SOLOM‘N EN PAS  T  DOX  AUTOU PERIEBALETO ‘S EN TOUT‘N

[12,28] EI DE EN AGR‘ TON KHORTON ONTA S MERON KAI AURION EIS KLIBANON BALLOMENON O THEOS OUT‘S AMPHIEZEI POS‘ MALLON UMAS OLIGOPISTOI

[12,29] KAI UMEIS M  Z TEITE TI PHAG TE KAI TI PI TE KAI M  METE‘RIZESTHE

[12,30] TAUTA GAR PANTA TA ETHN  TOU KOSMOU EPIZ TOUSIN UM‘N DE O PAT R OIDEN OTI KHR ZETE TOUT‘N

[12,31] PL N Z TEITE T N BASILEIAN AUTOU KAI TAUTA PROSTETH SETAI UMIN

[12,32] M  PHOBOU TO MIKRON POIMNION OTI EUDOK SEN O PAT R UM‘N DOUNAI UMIN T N BASILEIAN

[12,33] P‘L SATE TA UPARKHONTA UM‘N KAI DOTE ELE MOSUN N POI SATE EAUTOIS BALLANTIA M  PALAIOUMENA TH SAURON ANEKLEIPTON EN TOIS OURANOIS OPOU KLEPT S OUK EGGIZEI OUDE S S DIAPHTHEIREI

[12,34] OPOU GAR ESTIN O TH SAUROS UM‘N EKEI KAI   KARDIA UM‘N ESTAI

[12,35] EST‘SAN UM‘N AI OSPHUES PERIEZ‘SMENAI KAI OI LUKHNOI KAIOMENOI

[12,36] KAI UMEIS OMOIOI ANTHR‘POIS PROSDEKHOMENOIS TON KURION EAUT‘N POTE ANALUS  EK T‘N GAM‘N INA ELTHONTOS KAI KROUSANTOS EUTHE‘S ANOIX‘SIN AUT‘

[12,37] MAKARIOI OI DOULOI EKEINOI OUS ELTH‘N O KURIOS EUR SEI GR GOROUNTAS AM N LEG‘ UMIN OTI PERIZ‘SETAI KAI ANAKLINEI AUTOUS KAI PARELTH‘N DIAKON SEI AUTOIS

[12,38] KAN EN T  DEUTERA KAN EN T  TRIT  PHULAK  ELTH  KAI EUR  OUT‘S MAKARIOI EISIN EKEINOI

[12,39] TOUTO DE GIN‘SKETE OTI EI  DEI O OIKODESPOT S POIA ‘RA O KLEPT S ERKHETAI OUK AN APH KEN DIORUKHTH NAI TON OIKON AUTOU

[12,40] KAI UMEIS GINESTHE ETOIMOI OTI   ‘RA OU DOKEITE O UIOS TOU ANTHR‘POU ERKHETAI

[12,41] EIPEN DE O PETROS KURIE PROS  MAS T N PARABOL N TAUT N LEGEIS   KAI PROS PANTAS

[12,42] KAI EIPEN O KURIOS TIS ARA ESTIN O PISTOS OIKONOMOS O PHRONIMOS ON KATAST SEI O KURIOS EPI T S THERAPEIAS AUTOU TOU DIDONAI EN KAIR‘ [TO] SITOMETRION

[12,43] MAKARIOS O DOULOS EKEINOS ON ELTH‘N O KURIOS AUTOU EUR SEI POIOUNTA OUT‘S

[12,44] AL TH‘S LEG‘ UMIN OTI EPI PASIN TOIS UPARKHOUSIN AUTOU KATAST SEI AUTON

[12,45] EAN DE EIP  O DOULOS EKEINOS EN T  KARDIA AUTOU KHRONIZEI O KURIOS MOU ERKHESTHAI KAI ARX TAI TUPTEIN TOUS PAIDAS KAI TAS PAIDISKAS ESTHIEIN TE KAI PINEIN KAI METHUSKESTHAI

[12,46]  XEI O KURIOS TOU DOULOU EKEINOU EN  MERA   OU PROSDOKA KAI EN ‘RA   OU GIN‘SKEI KAI DIKHOTOM SEI AUTON KAI TO MEROS AUTOU META T‘N APIST‘N TH SEI

[12,47] EKEINOS DE O DOULOS O GNOUS TO THEL MA TOU KURIOU AUTOU KAI M  ETOIMASAS   POI SAS PROS TO THEL MA AUTOU DAR SETAI POLLAS

[12,48] O DE M  GNOUS POI SAS DE AXIA PL G‘N DAR SETAI OLIGAS PANTI DE ‘ EDOTH  POLU POLU Z T TH SETAI PAR AUTOU KAI ‘ PARETHENTO POLU PERISSOTERON AIT SOUSIN AUTON

[12,49] PUR  LTHON BALEIN EPI T N G N KAI TI THEL‘ EI  D  AN PHTH 

[12,50] BAPTISMA DE EKH‘ BAPTISTH NAI KAI P‘S SUNEKHOMAI E‘S OTOU TELESTH 

[12,51] DOKEITE OTI EIR N N PAREGENOM N DOUNAI EN T  G  OUKHI LEG‘ UMIN ALL   DIAMERISMON

[12,52] ESONTAI GAR APO TOU NUN PENTE EN ENI OIK‘ DIAMEMERISMENOI TREIS EPI DUSIN KAI DUO EPI TRISIN

[12,53] DIAMERISTH SONTAI PAT R EPI UI‘ KAI UIOS EPI PATRI M T R EPI T N THUGATERA KAI THUGAT R EPI T N M TERA PENTHERA EPI T N NUMPH N AUT S KAI NUMPH  EPI T N PENTHERAN

[12,54] ELEGEN DE KAI TOIS OKHLOIS OTAN ID TE [T N] NEPHEL N ANATELLOUSAN EPI DUSM‘N EUTHE‘S LEGETE OTI OMBROS ERKHETAI KAI GINETAI OUT‘S

[12,55] KAI OTAN NOTON PNEONTA LEGETE OTI KAUS‘N ESTAI KAI GINETAI

[12,56] UPOKRITAI TO PROS‘PON T S G S KAI TOU OURANOU OIDATE DOKIMAZEIN TON KAIRON DE TOUTON P‘S OUK OIDATE DOKIMAZEIN

[12,57] TI DE KAI APH EAUT‘N OU KRINETE TO DIKAION

[12,58] ‘S GAR UPAGEIS META TOU ANTIDIKOU SOU EP ARKHONTA EN T  OD‘ DOS ERGASIAN AP LLAKHTHAI AP AUTOU M POTE KATASUR  SE PROS TON KRIT N KAI O KRIT S SE PARAD‘SEI T‘ PRAKTORI KAI O PRAKT‘R SE BALEI EIS PHULAK N

[12,59] LEG‘ SOI OU M  EXELTH S EKEITHEN E‘S KAI TO ESKHATON LEPTON APOD‘S

[13,1] PAR SAN DE TINES EN AUT‘ T‘ KAIR‘ APAGGELLONTES AUT‘ PERI T‘N GALILAI‘N ‘N TO AIMA PILATOS EMIXEN META T‘N THUSI‘N AUT‘N

[13,2] KAI APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS DOKEITE OTI OI GALILAIOI OUTOI AMART‘LOI PARA PANTAS TOUS GALILAIOUS EGENONTO OTI TAUTA PEPONTHASIN

[13,3] OUKHI LEG‘ UMIN ALL EAN M  METANO TE PANTES OMOI‘S APOLEISTHE

[13,4]   EKEINOI OI DEKAOKT‘ EPH OUS EPESEN O PURGOS EN T‘ SIL‘AM KAI APEKTEINEN AUTOUS DOKEITE OTI AUTOI OPHEILETAI EGENONTO PARA PANTAS TOUS ANTHR‘POUS TOUS KATOIKOUNTAS IEROUSAL M

[13,5] OUKHI LEG‘ UMIN ALL EAN M  METANO TE PANTES ‘SAUT‘S APOLEISTHE

[13,6] ELEGEN DE TAUT N T N PARABOL N SUK N EIKHEN TIS PEPHUTEUMEN N EN T‘ AMPEL‘NI AUTOU KAI  LTHEN Z T‘N KARPON EN AUT  KAI OUKH EUREN

[13,7] EIPEN DE PROS TON AMPELOURGON IDOU TRIA ET  APH OU ERKHOMAI Z T‘N KARPON EN T  SUK  TAUT  KAI OUKH EURISK‘ EKKOPSON [OUN] AUT N INATI KAI T N G N KATARGEI

[13,8] O DE APOKRITHEIS LEGEI AUT‘ KURIE APHES AUT N KAI TOUTO TO ETOS E‘S OTOU SKAPS‘ PERI AUT N KAI BAL‘ KOPRIA

[13,9] KAN MEN POI S  KARPON EIS TO MELLON EI DE M  GE EKKOPSEIS AUT N

[13,10]  N DE DIDASK‘N EN MIA T‘N SUNAG‘G‘N EN TOIS SABBASIN

[13,11] KAI IDOU GUN  PNEUMA EKHOUSA ASTHENEIAS ET  DEKAOKT‘ KAI  N SUGKUPTOUSA KAI M  DUNAMEN  ANAKUPSAI EIS TO PANTELES

[13,12] ID‘N DE AUT N O I SOUS PROSEPH‘N SEN KAI EIPEN AUT  GUNAI APOLELUSAI T S ASTHENEIAS SOU

[13,13] KAI EPETH KEN AUT  TAS KHEIRAS KAI PARAKHR MA AN‘RTH‘TH  KAI EDOXAZEN TON THEON

[13,14] APOKRITHEIS DE O ARKHISUNAG‘GOS AGANAKT‘N OTI T‘ SABBAT‘ ETHERAPEUSEN O I SOUS ELEGEN T‘ OKHL‘ OTI EX  MERAI EISIN EN AIS DEI ERGAZESTHAI EN AUTAIS OUN ERKHOMENOI THERAPEUESTHE KAI M  T   MERA TOU SABBATOU

[13,15] APEKRITH  DE AUT‘ O KURIOS KAI EIPEN UPOKRITAI EKASTOS UM‘N T‘ SABBAT‘ OU LUEI TON BOUN AUTOU   TON ONON APO T S PHATN S KAI APAGAG‘N POTIZEI

[13,16] TAUT N DE THUGATERA ABRAAM OUSAN  N ED SEN O SATANAS IDOU DEKA KAI OKT‘ ET  OUK EDEI LUTH NAI APO TOU DESMOU TOUTOU T   MERA TOU SABBATOU

[13,17] KAI TAUTA LEGONTOS AUTOU KAT SKHUNONTO PANTES OI ANTIKEIMENOI AUT‘ KAI PAS O OKHLOS EKHAIREN EPI PASIN TOIS ENDOXOIS TOIS GINOMENOIS UP AUTOU

[13,18] ELEGEN OUN TINI OMOIA ESTIN   BASILEIA TOU THEOU KAI TINI OMOI‘S‘ AUT N

[13,19] OMOIA ESTIN KOKK‘ SINAPE‘S ON LAB‘N ANTHR‘POS EBALEN EIS K PON EAUTOU KAI  UX SEN KAI EGENETO EIS DENDRON KAI TA PETEINA TOU OURANOU KATESK N‘SEN EN TOIS KLADOIS AUTOU

[13,20] KAI PALIN EIPEN TINI OMOI‘S‘ T N BASILEIAN TOU THEOU

[13,21] OMOIA ESTIN ZUM   N LABOUSA GUN  [EN] EKRUPSEN EIS ALEUROU SATA TRIA E‘S OU EZUM‘TH  OLON

[13,22] KAI DIEPOREUETO KATA POLEIS KAI K‘MAS DIDASK‘N KAI POREIAN POIOUMENOS EIS IEROSOLUMA

[13,23] EIPEN DE TIS AUT‘ KURIE EI OLIGOI OI S‘ZOMENOI O DE EIPEN PROS AUTOUS

[13,24] AG‘NIZESTHE EISELTHEIN DIA T S STEN S THURAS OTI POLLOI LEG‘ UMIN Z T SOUSIN EISELTHEIN KAI OUK ISKHUSOUSIN

[13,25] APH OU AN EGERTH  O OIKODESPOT S KAI APOKLEIS  T N THURAN KAI ARX STHE EX‘ ESTANAI KAI KROUEIN T N THURAN LEGONTES KURIE ANOIXON  MIN KAI APOKRITHEIS EREI UMIN OUK OIDA UMAS POTHEN ESTE

[13,26] TOTE ARXESTHE LEGEIN EPHAGOMEN EN‘PION SOU KAI EPIOMEN KAI EN TAIS PLATEIAIS  M‘N EDIDAXAS

[13,27] KAI EREI LEG‘N UMIN OUK OIDA [UMAS] POTHEN ESTE APOST TE AP EMOU PANTES ERGATAI ADIKIAS

[13,28] EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS T‘N ODONT‘N OTAN OPS STHE ABRAAM KAI ISAAK KAI IAK‘B KAI PANTAS TOUS PROPH TAS EN T  BASILEIA TOU THEOU UMAS DE EKBALLOMENOUS EX‘

[13,29] KAI  XOUSIN APO ANATOL‘N KAI DUSM‘N KAI APO BORRA KAI NOTOU KAI ANAKLITH SONTAI EN T  BASILEIA TOU THEOU

[13,30] KAI IDOU EISIN ESKHATOI OI ESONTAI PR‘TOI KAI EISIN PR‘TOI OI ESONTAI ESKHATOI

[13,31] EN AUT  T  ‘RA PROS LTHAN TINES PHARISAIOI LEGONTES AUT‘ EXELTHE KAI POREUOU ENTEUTHEN OTI  R‘D S THELEI SE APOKTEINAI

[13,32] KAI EIPEN AUTOIS POREUTHENTES EIPATE T  AL‘PEKI TAUT  IDOU EKBALL‘ DAIMONIA KAI IASEIS APOTEL‘ S MERON KAI AURION KAI T  TRIT  TELEIOUMAI

[13,33] PL N DEI ME S MERON KAI AURION KAI T  EKHOMEN  POREUESTHAI OTI OUK ENDEKHETAI PROPH T N APOLESTHAI EX‘ IEROUSAL M

[13,34] IEROUSAL M IEROUSAL M   APOKTEINOUSA TOUS PROPH TAS KAI LITHOBOLOUSA TOUS APESTALMENOUS PROS AUT N POSAKIS  THEL SA EPISUNAXAI TA TEKNA SOU ON TROPON ORNIS T N EAUT S NOSSIAN UPO TAS PTERUGAS KAI OUK  THEL SATE

[13,35] IDOU APHIETAI UMIN O OIKOS UM‘N LEG‘ [DE] UMIN OU M  ID TE ME E‘S [ XEI OTE] EIP TE EULOG MENOS O ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU

[14,1] KAI EGENETO EN T‘ ELTHEIN AUTON EIS OIKON TINOS T‘N ARKHONT‘N [T‘N] PHARISAI‘N SABBAT‘ PHAGEIN ARTON KAI AUTOI  SAN PARAT ROUMENOI AUTON

[14,2] KAI IDOU ANTHR‘POS TIS  N UDR‘PIKOS EMPROSTHEN AUTOU

[14,3] KAI APOKRITHEIS O I SOUS EIPEN PROS TOUS NOMIKOUS KAI PHARISAIOUS LEG‘N EXESTIN T‘ SABBAT‘ THERAPEUSAI   OU

[14,4] OI DE  SUKHASAN KAI EPILABOMENOS IASATO AUTON KAI APELUSEN

[14,5] KAI PROS AUTOUS EIPEN TINOS UM‘N UIOS   BOUS EIS PHREAR PESEITAI KAI OUK EUTHE‘S ANASPASEI AUTON EN  MERA TOU SABBATOU

[14,6] KAI OUK ISKHUSAN ANTAPOKRITH NAI PROS TAUTA

[14,7] ELEGEN DE PROS TOUS KEKL MENOUS PARABOL N EPEKH‘N P‘S TAS PR‘TOKLISIAS EXELEGONTO LEG‘N PROS AUTOUS

[14,8] OTAN KL TH S UPO TINOS EIS GAMOUS M  KATAKLITH S EIS T N PR‘TOKLISIAN M POTE ENTIMOTEROS SOU   KEKL MENOS UP AUTOU

[14,9] KAI ELTH‘N O SE KAI AUTON KALESAS EREI SOI DOS TOUT‘ TOPON KAI TOTE ARX  META AISKHUN S TON ESKHATON TOPON KATEKHEIN

[14,10] ALL OTAN KL TH S POREUTHEIS ANAPESE EIS TON ESKHATON TOPON INA OTAN ELTH  O KEKL K‘S SE EREI SOI PHILE PROSANAB THI AN‘TERON TOTE ESTAI SOI DOXA EN‘PION PANT‘N T‘N SUNANAKEIMEN‘N SOI

[14,11] OTI PAS O UPS‘N EAUTON TAPEIN‘TH SETAI KAI O TAPEIN‘N EAUTON UPS‘TH SETAI

[14,12] ELEGEN DE KAI T‘ KEKL KOTI AUTON OTAN POI S ARISTON   DEIPNON M  PH‘NEI TOUS PHILOUS SOU M DE TOUS ADELPHOUS SOU M DE TOUS SUGGENEIS SOU M DE GEITONAS PLOUSIOUS M POTE KAI AUTOI ANTIKALES‘SIN SE KAI GEN TAI ANTAPODOMA SOI

[14,13] ALL OTAN DOKH N POI S KALEI PT‘KHOUS ANAPEIROUS KH‘LOUS TUPHLOUS

[14,14] KAI MAKARIOS ES  OTI OUK EKHOUSIN ANTAPODOUNAI SOI ANTAPODOTH SETAI GAR SOI EN T  ANASTASEI T‘N DIKAI‘N

[14,15] AKOUSAS DE TIS T‘N SUNANAKEIMEN‘N TAUTA EIPEN AUT‘ MAKARIOS OSTIS PHAGETAI ARTON EN T  BASILEIA TOU THEOU

[14,16] O DE EIPEN AUT‘ ANTHR‘POS TIS EPOIEI DEIPNON MEGA KAI EKALESEN POLLOUS

[14,17] KAI APESTEILEN TON DOULON AUTOU T  ‘RA TOU DEIPNOU EIPEIN TOIS KEKL MENOIS ERKHESTHE OTI  D  ETOIMA ESTIN

[14,18] KAI  RXANTO APO MIAS PANTES PARAITEISTHAI O PR‘TOS EIPEN AUT‘ AGRON  GORASA KAI EKH‘ ANAGK N EXELTH‘N IDEIN AUTON ER‘T‘ SE EKHE ME PAR T MENON

[14,19] KAI ETEROS EIPEN ZEUG  BO‘N  GORASA PENTE KAI POREUOMAI DOKIMASAI AUTA ER‘T‘ SE EKHE ME PAR T MENON

[14,20] KAI ETEROS EIPEN GUNAIKA EG MA KAI DIA TOUTO OU DUNAMAI ELTHEIN

[14,21] KAI PARAGENOMENOS O DOULOS AP GGEILEN T‘ KURI‘ AUTOU TAUTA TOTE ORGISTHEIS O OIKODESPOT S EIPEN T‘ DOUL‘ AUTOU EXELTHE TAKHE‘S EIS TAS PLATEIAS KAI RUMAS T S POLE‘S KAI TOUS PT‘KHOUS KAI ANAPEIROUS KAI TUPHLOUS KAI KH‘LOUS EISAGAGE ‘DE

[14,22] KAI EIPEN O DOULOS KURIE GEGONEN O EPETAXAS KAI ETI TOPOS ESTIN

[14,23] KAI EIPEN O KURIOS PROS TON DOULON EXELTHE EIS TAS ODOUS KAI PHRAGMOUS KAI ANAGKASON EISELTHEIN INA GEMISTH  MOU O OIKOS

[14,24] LEG‘ GAR UMIN OTI OUDEIS T‘N ANDR‘N EKEIN‘N T‘N KEKL MEN‘N GEUSETAI MOU TOU DEIPNOU

[14,25] SUNEPOREUONTO DE AUT‘ OKHLOI POLLOI KAI STRAPHEIS EIPEN PROS AUTOUS

[14,26] EI TIS ERKHETAI PROS ME KAI OU MISEI TON PATERA EAUTOU KAI T N M TERA KAI T N GUNAIKA KAI TA TEKNA KAI TOUS ADELPHOUS KAI TAS ADELPHAS ETI TE KAI T N PSUKH N EAUTOU OU DUNATAI EINAI MOU MATH T S

[14,27] OSTIS OU BASTAZEI TON STAURON EAUTOU KAI ERKHETAI OPIS‘ MOU OU DUNATAI EINAI MOU MATH T S

[14,28] TIS GAR EX UM‘N THEL‘N PURGON OIKODOM SAI OUKHI PR‘TON KATHISAS PS PHIZEI T N DAPAN N EI EKHEI EIS APARTISMON

[14,29] INA M POTE THENTOS AUTOU THEMELION KAI M  ISKHUONTOS EKTELESAI PANTES OI THE‘ROUNTES ARX‘NTAI AUT‘ EMPAIZEIN

[14,30] LEGONTES OTI OUTOS O ANTHR‘POS  RXATO OIKODOMEIN KAI OUK ISKHUSEN EKTELESAI

[14,31]   TIS BASILEUS POREUOMENOS ETER‘ BASILEI SUMBALEIN EIS POLEMON OUKHI KATHISAS PR‘TON BOULEUSETAI EI DUNATOS ESTIN EN DEKA KHILIASIN UPANT SAI T‘ META EIKOSI KHILIAD‘N ERKHOMEN‘ EP AUTON

[14,32] EI DE M  GE ETI AUTOU PORR‘ ONTOS PRESBEIAN APOSTEILAS ER‘TA TA PROS EIR N N

[14,33] OUT‘S OUN PAS EX UM‘N OS OUK APOTASSETAI PASIN TOIS EAUTOU UPARKHOUSIN OU DUNATAI EINAI MOU MATH T S

[14,34] KALON OUN TO ALAS EAN DE KAI TO ALAS M‘RANTH  EN TINI ARTUTH SETAI

[14,35] OUTE EIS G N OUTE EIS KOPRIAN EUTHETON ESTIN EX‘ BALLOUSIN AUTO O EKH‘N ‘TA AKOUEIN AKOUET‘

[15,1]  SAN DE AUT‘ EGGIZONTES PANTES OI TEL‘NAI KAI OI AMART‘LOI AKOUEIN AUTOU

[15,2] KAI DIEGOGGUZON OI TE PHARISAIOI KAI OI GRAMMATEIS LEGONTES OTI OUTOS AMART‘LOUS PROSDEKHETAI KAI SUNESTHIEI AUTOIS

[15,3] EIPEN DE PROS AUTOUS T N PARABOL N TAUT N LEG‘N

[15,4] TIS ANTHR‘POS EX UM‘N EKH‘N EKATON PROBATA KAI APOLESAS EX AUT‘N EN OU KATALEIPEI TA ENEN KONTA ENNEA EN T  ER M‘ KAI POREUETAI EPI TO APOL‘LOS E‘S EUR  AUTO

[15,5] KAI EUR‘N EPITITH SIN EPI TOUS ‘MOUS AUTOU KHAIR‘N

[15,6] KAI ELTH‘N EIS TON OIKON SUGKALEI TOUS PHILOUS KAI TOUS GEITONAS LEG‘N AUTOIS SUGKHAR TE MOI OTI EURON TO PROBATON MOU TO APOL‘LOS

[15,7] LEG‘ UMIN OTI OUT‘S KHARA EN T‘ OURAN‘ ESTAI EPI ENI AMART‘L‘ METANOOUNTI   EPI ENEN KONTA ENNEA DIKAIOIS OITINES OU KHREIAN EKHOUSIN METANOIAS

[15,8]   TIS GUN  DRAKHMAS EKHOUSA DEKA EAN APOLES  DRAKHM N MIAN OUKHI APTEI LUKHNON KAI SAROI T N OIKIAN KAI Z TEI EPIMEL‘S E‘S OU EUR 

[15,9] KAI EUROUSA SUGKALEI TAS PHILAS KAI GEITONAS LEGOUSA SUGKHAR TE MOI OTI EURON T N DRAKHM N  N AP‘LESA

[15,10] OUT‘S LEG‘ UMIN GINETAI KHARA EN‘PION T‘N AGGEL‘N TOU THEOU EPI ENI AMART‘L‘ METANOOUNTI

[15,11] EIPEN DE ANTHR‘POS TIS EIKHEN DUO UIOUS

[15,12] KAI EIPEN O NE‘TEROS AUT‘N T‘ PATRI PATER DOS MOI TO EPIBALLON MEROS T S OUSIAS O DE DIEILEN AUTOIS TON BION

[15,13] KAI MET OU POLLAS  MERAS SUNAGAG‘N PANTA O NE‘TEROS UIOS APED M SEN EIS KH‘RAN MAKRAN KAI EKEI DIESKORPISEN T N OUSIAN AUTOU Z‘N AS‘T‘S

[15,14] DAPAN SANTOS DE AUTOU PANTA EGENETO LIMOS ISKHURA KATA T N KH‘RAN EKEIN N KAI AUTOS  RXATO USTEREISTHAI

[15,15] KAI POREUTHEIS EKOLL TH  ENI T‘N POLIT‘N T S KH‘RAS EKEIN S KAI EPEMPSEN AUTON EIS TOUS AGROUS AUTOU BOSKEIN KHOIROUS

[15,16] KAI EPETHUMEI KHORTASTH NAI EK T‘N KERATI‘N ‘N  STHION OI KHOIROI KAI OUDEIS EDIDOU AUT‘

[15,17] EIS EAUTON DE ELTH‘N EPH  POSOI MISTHIOI TOU PATROS MOU PERISSEUONTAI ART‘N EG‘ DE LIM‘ ‘DE APOLLUMAI

[15,18] ANASTAS POREUSOMAI PROS TON PATERA MOU KAI ER‘ AUT‘ PATER  MARTON EIS TON OURANON KAI EN‘PION SOU

[15,19] OUKETI EIMI AXIOS KL TH NAI UIOS SOU POI SON ME ‘S ENA T‘N MISTHI‘N SOU

[15,20] KAI ANASTAS  LTHEN PROS TON PATERA EAUTOU ETI DE AUTOU MAKRAN APEKHONTOS EIDEN AUTON O PAT R AUTOU KAI ESPLAGKHNISTH  KAI DRAM‘N EPEPESEN EPI TON TRAKH LON AUTOU KAI KATEPHIL SEN AUTON

[15,21] EIPEN DE O UIOS AUT‘ PATER  MARTON EIS TON OURANON KAI EN‘PION SOU OUKETI EIMI AXIOS KL TH NAI UIOS SOU

[15,22] EIPEN DE O PAT R PROS TOUS DOULOUS AUTOU TAKHU EXENEGKATE STOL N T N PR‘T N KAI ENDUSATE AUTON KAI DOTE DAKTULION EIS T N KHEIRA AUTOU KAI UPOD MATA EIS TOUS PODAS

[15,23] KAI PHERETE TON MOSKHON TON SITEUTON THUSATE KAI PHAGONTES EUPHRANTH‘MEN

[15,24] OTI OUTOS O UIOS MOU NEKROS  N KAI ANEZ SEN  N APOL‘L‘S KAI EURETH  KAI  RXANTO EUPHRAINESTHAI

[15,25]  N DE O UIOS AUTOU O PRESBUTEROS EN AGR‘ KAI ‘S ERKHOMENOS  GGISEN T  OIKIA  KOUSEN SUMPH‘NIAS KAI KHOR‘N

[15,26] KAI PROSKALESAMENOS ENA T‘N PAID‘N EPUNTHANETO TI AN EI  TAUTA

[15,27] O DE EIPEN AUT‘ OTI O ADELPHOS SOU  KEI KAI ETHUSEN O PAT R SOU TON MOSKHON TON SITEUTON OTI UGIAINONTA AUTON APELABEN

[15,28] ‘RGISTH  DE KAI OUK  THELEN EISELTHEIN O DE PAT R AUTOU EXELTH‘N PAREKALEI AUTON

[15,29] O DE APOKRITHEIS EIPEN T‘ PATRI AUTOU IDOU TOSAUTA ET  DOULEU‘ SOI KAI OUDEPOTE ENTOL N SOU PAR LTHON KAI EMOI OUDEPOTE ED‘KAS ERIPHON INA META T‘N PHIL‘N MOU EUPHRANTH‘

[15,30] OTE DE O UIOS SOU OUTOS O KATAPHAG‘N SOU TON BION META PORN‘N  LTHEN ETHUSAS AUT‘ TON SITEUTON MOSKHON

[15,31] O DE EIPEN AUT‘ TEKNON SU PANTOTE MET EMOU EI KAI PANTA TA EMA SA ESTIN

[15,32] EUPHRANTH NAI DE KAI KHAR NAI EDEI OTI O ADELPHOS SOU OUTOS NEKROS  N KAI EZ SEN KAI APOL‘L‘S KAI EURETH 

[16,1] ELEGEN DE KAI PROS TOUS MATH TAS ANTHR‘POS TIS  N PLOUSIOS OS EIKHEN OIKONOMON KAI OUTOS DIEBL TH  AUT‘ ‘S DIASKORPIZ‘N TA UPARKHONTA AUTOU

[16,2] KAI PH‘N SAS AUTON EIPEN AUT‘ TI TOUTO AKOU‘ PERI SOU APODOS TON LOGON T S OIKONOMIAS SOU OU GAR DUN  ETI OIKONOMEIN

[16,3] EIPEN DE EN EAUT‘ O OIKONOMOS TI POI S‘ OTI O KURIOS MOU APHAIREITAI T N OIKONOMIAN AP EMOU SKAPTEIN OUK ISKHU‘ EPAITEIN AISKHUNOMAI

[16,4] EGN‘N TI POI S‘ INA OTAN METASTATH‘ EK T S OIKONOMIAS DEX‘NTAI ME EIS TOUS OIKOUS AUT‘N

[16,5] KAI PROSKALESAMENOS ENA EKASTON T‘N KHREOPHEILET‘N TOU KURIOU EAUTOU ELEGEN T‘ PR‘T‘ POSON OPHEILEIS T‘ KURI‘ MOU

[16,6] O DE EIPEN EKATON BATOUS ELAIOU O DE EIPEN AUT‘ DEXAI SOU TA GRAMMATA KAI KATHISAS TAKHE‘S GRAPSON PENT KONTA

[16,7] EPEITA ETER‘ EIPEN SU DE POSON OPHEILEIS O DE EIPEN EKATON KOROUS SITOU LEGEI AUT‘ DEXAI SOU TA GRAMMATA KAI GRAPSON OGDO KONTA

[16,8] KAI EP NESEN O KURIOS TON OIKONOMON T S ADIKIAS OTI PHRONIM‘S EPOI SEN OTI OI UIOI TOU AI‘NOS TOUTOU PHRONIM‘TEROI UPER TOUS UIOUS TOU PH‘TOS EIS T N GENEAN T N EAUT‘N EISIN

[16,9] KAI EG‘ UMIN LEG‘ EAUTOIS POI SATE PHILOUS EK TOU MAM‘NA T S ADIKIAS INA OTAN EKLIP  DEX‘NTAI UMAS EIS TAS AI‘NIOUS SK NAS

[16,10] O PISTOS EN ELAKHIST‘ KAI EN POLL‘ PISTOS ESTIN KAI O EN ELAKHIST‘ ADIKOS KAI EN POLL‘ ADIKOS ESTIN

[16,11] EI OUN EN T‘ ADIK‘ MAM‘NA PISTOI OUK EGENESTHE TO AL THINON TIS UMIN PISTEUSEI

[16,12] KAI EI EN T‘ ALLOTRI‘ PISTOI OUK EGENESTHE TO UMETERON TIS UMIN D‘SEI

[16,13] OUDEIS OIKET S DUNATAI DUSI KURIOIS DOULEUEIN   GAR TON ENA MIS SEI KAI TON ETERON AGAP SEI   ENOS ANTHEXETAI KAI TOU ETEROU KATAPHRON SEI OU DUNASTHE THE‘ DOULEUEIN KAI MAM‘NA

[16,14]  KOUON DE TAUTA PANTA OI PHARISAIOI PHILARGUROI UPARKHONTES KAI EXEMUKT RIZON AUTON

[16,15] KAI EIPEN AUTOIS UMEIS ESTE OI DIKAIOUNTES EAUTOUS EN‘PION T‘N ANTHR‘P‘N O DE THEOS GIN‘SKEI TAS KARDIAS UM‘N OTI TO EN ANTHR‘POIS UPS LON BDELUGMA EN‘PION TOU THEOU

[16,16] O NOMOS KAI OI PROPH TAI MEKHRI I‘ANNOU APO TOTE   BASILEIA TOU THEOU EUAGGELIZETAI KAI PAS EIS AUT N BIAZETAI

[16,17] EUKOP‘TERON DE ESTIN TON OURANON KAI T N G N PARELTHEIN   TOU NOMOU MIAN KERAIAN PESEIN

[16,18] PAS O APOLU‘N T N GUNAIKA AUTOU KAI GAM‘N ETERAN MOIKHEUEI KAI O APOLELUMEN N APO ANDROS GAM‘N MOIKHEUEI

[16,19] ANTHR‘POS DE TIS  N PLOUSIOS KAI ENEDIDUSKETO PORPHURAN KAI BUSSON EUPHRAINOMENOS KATH  MERAN LAMPR‘S

[16,20] PT‘KHOS DE TIS ONOMATI LAZAROS EBEBL TO PROS TON PUL‘NA AUTOU EILK‘MENOS

[16,21] KAI EPITHUM‘N KHORTASTH NAI APO T‘N PIPTONT‘N APO T S TRAPEZ S TOU PLOUSIOU ALLA KAI OI KUNES ERKHOMENOI EPELEIKHON TA ELK  AUTOU

[16,22] EGENETO DE APOTHANEIN TON PT‘KHON KAI APENEKHTH NAI AUTON UPO T‘N AGGEL‘N EIS TON KOLPON ABRAAM APETHANEN DE KAI O PLOUSIOS KAI ETAPH 

[16,23] KAI EN T‘ AD  EPARAS TOUS OPHTHALMOUS AUTOU UPARKH‘N EN BASANOIS ORA ABRAAM APO MAKROTHEN KAI LAZARON EN TOIS KOLPOIS AUTOU

[16,24] KAI AUTOS PH‘N SAS EIPEN PATER ABRAAM ELE SON ME KAI PEMPSON LAZARON INA BAPS  TO AKRON TOU DAKTULOU AUTOU UDATOS KAI KATAPSUX  T N GL‘SSAN MOU OTI ODUN‘MAI EN T  PHLOGI TAUT 

[16,25] EIPEN DE ABRAAM TEKNON MN STH TI OTI APELABES TA AGATHA SOU EN T  Z‘  SOU KAI LAZAROS OMOI‘S TA KAKA NUN DE ‘DE PARAKALEITAI SU DE ODUNASAI

[16,26] KAI EN PASI TOUTOIS METAXU  M‘N KAI UM‘N KHASMA MEGA EST RIKTAI OP‘S OI THELONTES DIAB NAI ENTHEN PROS UMAS M  DUN‘NTAI M DE EKEITHEN PROS  MAS DIAPER‘SIN

[16,27] EIPEN DE ER‘T‘ SE OUN PATER INA PEMPS S AUTON EIS TON OIKON TOU PATROS MOU

[16,28] EKH‘ GAR PENTE ADELPHOUS OP‘S DIAMARTUR TAI AUTOIS INA M  KAI AUTOI ELTH‘SIN EIS TON TOPON TOUTON T S BASANOU

[16,29] LEGEI DE ABRAAM EKHOUSI M‘USEA KAI TOUS PROPH TAS AKOUSAT‘SAN AUT‘N

[16,30] O DE EIPEN OUKHI PATER ABRAAM ALL EAN TIS APO NEKR‘N POREUTH  PROS AUTOUS METANO SOUSIN

[16,31] EIPEN DE AUT‘ EI M‘USE‘S KAI T‘N PROPH T‘N OUK AKOUOUSIN OUD EAN TIS EK NEKR‘N ANAST  PEISTH SONTAI

[17,1] EIPEN DE PROS TOUS MATH TAS AUTOU ANENDEKTON ESTIN TOU TA SKANDALA M  ELTHEIN PL N OUAI DI OU ERKHETAI

[17,2] LUSITELEI AUT‘ EI LITHOS MULIKOS PERIKEITAI PERI TON TRAKH LON AUTOU KAI ERRIPTAI EIS T N THALASSAN   INA SKANDALIS  T‘N MIKR‘N TOUT‘N ENA

[17,3] PROSEKHETE EAUTOIS EAN AMART  O ADELPHOS SOU EPITIM SON AUT‘ KAI EAN METANO S  APHES AUT‘

[17,4] KAI EAN EPTAKIS T S  MERAS AMART S  EIS SE KAI EPTAKIS EPISTREPS  PROS SE LEG‘N METANO‘ APH SEIS AUT‘

[17,5] KAI EIPAN OI APOSTOLOI T‘ KURI‘ PROSTHES  MIN PISTIN

[17,6] EIPEN DE O KURIOS EI EKHETE PISTIN ‘S KOKKON SINAPE‘S ELEGETE AN T  SUKAMIN‘ [TAUT ] EKRIZ‘TH TI KAI PHUTEUTH TI EN T  THALASS  KAI UP KOUSEN AN UMIN

[17,7] TIS DE EX UM‘N DOULON EKH‘N AROTRI‘NTA   POIMAINONTA OS EISELTHONTI EK TOU AGROU EREI AUT‘ EUTHE‘S PARELTH‘N ANAPESE

[17,8] ALL OUKHI EREI AUT‘ ETOIMASON TI DEIPN S‘ KAI PERIZ‘SAMENOS DIAKONEI MOI E‘S PHAG‘ KAI PI‘ KAI META TAUTA PHAGESAI KAI PIESAI SU

[17,9] M  EKHEI KHARIN T‘ DOUL‘ OTI EPOI SEN TA DIATAKHTHENTA

[17,10] OUT‘S KAI UMEIS OTAN POI S TE PANTA TA DIATAKHTHENTA UMIN LEGETE OTI DOULOI AKHREIOI ESMEN O ‘PHEILOMEN POI SAI PEPOI KAMEN

[17,11] KAI EGENETO EN T‘ POREUESTHAI EIS IEROUSAL M KAI AUTOS DI RKHETO DIA MESON SAMAREIAS KAI GALILAIAS

[17,12] KAI EISERKHOMENOU AUTOU EIS TINA K‘M N AP NT SAN [AUT‘] DEKA LEPROI ANDRES OI EST SAN PORR‘THEN

[17,13] KAI AUTOI  RAN PH‘N N LEGONTES I SOU EPISTATA ELE SON  MAS

[17,14] KAI ID‘N EIPEN AUTOIS POREUTHENTES EPIDEIXATE EAUTOUS TOIS IEREUSIN KAI EGENETO EN T‘ UPAGEIN AUTOUS EKATHARISTH SAN

[17,15] EIS DE EX AUT‘N ID‘N OTI IATH  UPESTREPSEN META PH‘N S MEGAL S DOXAZ‘N TON THEON

[17,16] KAI EPESEN EPI PROS‘PON PARA TOUS PODAS AUTOU EUKHARIST‘N AUT‘ KAI AUTOS  N SAMARIT S

[17,17] APOKRITHEIS DE O I SOUS EIPEN OUKHI OI DEKA EKATHARISTH SAN OI DE ENNEA POU

[17,18] OUKH EURETH SAN UPOSTREPSANTES DOUNAI DOXAN T‘ THE‘ EI M  O ALLOGEN S OUTOS

[17,19] KAI EIPEN AUT‘ ANASTAS POREUOU   PISTIS SOU SES‘KEN SE

[17,20] EPER‘T THEIS DE UPO T‘N PHARISAI‘N POTE ERKHETAI   BASILEIA TOU THEOU APEKRITH  AUTOIS KAI EIPEN OUK ERKHETAI   BASILEIA TOU THEOU META PARAT R SE‘S

[17,21] OUDE EROUSIN IDOU ‘DE   EKEI IDOU GAR   BASILEIA TOU THEOU ENTOS UM‘N ESTIN

[17,22] EIPEN DE PROS TOUS MATH TAS ELEUSONTAI  MERAI OTE EPITHUM SETE MIAN T‘N  MER‘N TOU UIOU TOU ANTHR‘POU IDEIN KAI OUK OPSESTHE

[17,23] KAI EROUSIN UMIN IDOU EKEI [ ] IDOU ‘DE M  APELTH TE M DE DI‘X TE

[17,24] ‘SPER GAR   ASTRAP  ASTRAPTOUSA EK T S UPO TON OURANON EIS T N UP OURANON LAMPEI OUT‘S ESTAI O UIOS TOU ANTHR‘POU [EN T   MERA AUTOU]

[17,25] PR‘TON DE DEI AUTON POLLA PATHEIN KAI APODOKIMASTH NAI APO T S GENEAS TAUT S

[17,26] KAI KATH‘S EGENETO EN TAIS  MERAIS N‘E OUT‘S ESTAI KAI EN TAIS  MERAIS TOU UIOU TOU ANTHR‘POU

[17,27]  STHION EPINON EGAMOUN EGAMIZONTO AKHRI  S  MERAS EIS LTHEN N‘E EIS T N KIB‘TON KAI  LTHEN O KATAKLUSMOS KAI AP‘LESEN PANTAS

[17,28] OMOI‘S KATH‘S EGENETO EN TAIS  MERAIS L‘T  STHION EPINON  GORAZON EP‘LOUN EPHUTEUON ‘KODOMOUN

[17,29]   DE  MERA EX LTHEN L‘T APO SODOM‘N EBREXEN PUR KAI THEION AP OURANOU KAI AP‘LESEN PANTAS

[17,30] KATA TA AUTA ESTAI    MERA O UIOS TOU ANTHR‘POU APOKALUPTETAI

[17,31] EN EKEIN  T   MERA OS ESTAI EPI TOU D‘MATOS KAI TA SKEU  AUTOU EN T  OIKIA M  KATABAT‘ ARAI AUTA KAI O EN AGR‘ OMOI‘S M  EPISTREPSAT‘ EIS TA OPIS‘

[17,32] MN MONEUETE T S GUNAIKOS L‘T

[17,33] OS EAN Z T S  T N PSUKH N AUTOU PERIPOI SASTHAI APOLESEI AUT N OS D AN APOLES  Z‘OGON SEI AUT N

[17,34] LEG‘ UMIN TAUT  T  NUKTI ESONTAI DUO EPI KLIN S MIAS O EIS PARAL MPHTH SETAI KAI O ETEROS APHETH SETAI

[17,35] ESONTAI DUO AL THOUSAI EPI TO AUTO   MIA PARAL MPHTH SETAI   DE ETERA APHETH SETAI

[17,36]

[17,37] KAI APOKRITHENTES LEGOUSIN AUT‘ POU KURIE O DE EIPEN AUTOIS OPOU TO S‘MA EKEI KAI OI AETOI EPISUNAKHTH SONTAI

[18,1] ELEGEN DE PARABOL N AUTOIS PROS TO DEIN PANTOTE PROSEUKHESTHAI AUTOUS KAI M  EGKAKEIN

[18,2] LEG‘N KRIT S TIS  N EN TINI POLEI TON THEON M  PHOBOUMENOS KAI ANTHR‘PON M  ENTREPOMENOS

[18,3] KH RA DE  N EN T  POLEI EKEIN  KAI  RKHETO PROS AUTON LEGOUSA EKDIK SON ME APO TOU ANTIDIKOU MOU

[18,4] KAI OUK  THELEN EPI KHRONON META DE TAUTA EIPEN EN EAUT‘ EI KAI TON THEON OU PHOBOUMAI OUDE ANTHR‘PON ENTREPOMAI

[18,5] DIA GE TO PAREKHEIN MOI KOPON T N KH RAN TAUT N EKDIK S‘ AUT N INA M  EIS TELOS ERKHOMEN  UP‘PIAZ  ME

[18,6] EIPEN DE O KURIOS AKOUSATE TI O KRIT S T S ADIKIAS LEGEI

[18,7] O DE THEOS OU M  POI S  T N EKDIK SIN T‘N EKLEKT‘N AUTOU T‘N BO‘NT‘N AUT‘  MERAS KAI NUKTOS KAI MAKROTHUMEI EP AUTOIS

[18,8] LEG‘ UMIN OTI POI SEI T N EKDIK SIN AUT‘N EN TAKHEI PL N O UIOS TOU ANTHR‘POU ELTH‘N ARA EUR SEI T N PISTIN EPI T S G S

[18,9] EIPEN DE KAI PROS TINAS TOUS PEPOITHOTAS EPH EAUTOIS OTI EISIN DIKAIOI KAI EXOUTHENOUNTAS TOUS LOIPOUS T N PARABOL N TAUT N

[18,10] ANTHR‘POI DUO ANEB SAN EIS TO IERON PROSEUXASTHAI O EIS PHARISAIOS KAI O ETEROS TEL‘N S

[18,11] O PHARISAIOS STATHEIS PROS EAUTON TAUTA PROS UKHETO O THEOS EUKHARIST‘ SOI OTI OUK EIMI ‘SPER OI LOIPOI T‘N ANTHR‘P‘N ARPAGES ADIKOI MOIKHOI   KAI ‘S OUTOS O TEL‘N S

[18,12] N STEU‘ DIS TOU SABBATOU APODEKAT‘ PANTA OSA KT‘MAI

[18,13] O DE TEL‘N S MAKROTHEN EST‘S OUK  THELEN OUDE TOUS OPHTHALMOUS EPARAI EIS TON OURANON ALL ETUPTEN TO ST THOS AUTOU LEG‘N O THEOS ILASTH TI MOI T‘ AMART‘L‘

[18,14] LEG‘ UMIN KATEB  OUTOS DEDIKAI‘MENOS EIS TON OIKON AUTOU PAR EKEINON OTI PAS O UPS‘N EAUTON TAPEIN‘TH SETAI O DE TAPEIN‘N EAUTON UPS‘TH SETAI

[18,15] PROSEPHERON DE AUT‘ KAI TA BREPH  INA AUT‘N APT TAI IDONTES DE OI MATH TAI EPETIM‘N AUTOIS

[18,16] O DE I SOUS PROSEKALESATO AUTA LEG‘N APHETE TA PAIDIA ERKHESTHAI PROS ME KAI M  K‘LUETE AUTA T‘N GAR TOIOUT‘N ESTIN   BASILEIA TOU THEOU

[18,17] AM N LEG‘ UMIN OS AN M  DEX TAI T N BASILEIAN TOU THEOU ‘S PAIDION OU M  EISELTH  EIS AUT N

[18,18] KAI EP R‘T SEN TIS AUTON ARKH‘N LEG‘N DIDASKALE AGATHE TI POI SAS Z‘ N AI‘NION KL RONOM S‘

[18,19] EIPEN DE AUT‘ O I SOUS TI ME LEGEIS AGATHON OUDEIS AGATHOS EI M  EIS O THEOS

[18,20] TAS ENTOLAS OIDAS M  MOIKHEUS S M  PHONEUS S M  KLEPS S M  PSEUDOMARTUR S S TIMA TON PATERA SOU KAI T N M TERA

[18,21] O DE EIPEN TAUTA PANTA EPHULAXA EK NEOT TOS

[18,22] AKOUSAS DE O I SOUS EIPEN AUT‘ ETI EN SOI LEIPEI PANTA OSA EKHEIS P‘L SON KAI DIADOS PT‘KHOIS KAI EXEIS TH SAURON EN [TOIS] OURANOIS KAI DEURO AKOLOUTHEI MOI

[18,23] O DE AKOUSAS TAUTA PERILUPOS EGEN TH   N GAR PLOUSIOS SPHODRA

[18,24] ID‘N DE AUTON O I SOUS [PERILUPON GENOMENON] EIPEN P‘S DUSKOL‘S OI TA KHR MATA EKHONTES EIS T N BASILEIAN TOU THEOU EISPOREUONTAI

[18,25] EUKOP‘TERON GAR ESTIN KAM LON DIA TR MATOS BELON S EISELTHEIN   PLOUSION EIS T N BASILEIAN TOU THEOU EISELTHEIN

[18,26] EIPAN DE OI AKOUSANTES KAI TIS DUNATAI S‘TH NAI

[18,27] O DE EIPEN TA ADUNATA PARA ANTHR‘POIS DUNATA PARA T‘ THE‘ ESTIN

[18,28] EIPEN DE O PETROS IDOU  MEIS APHENTES TA IDIA  KOLOUTH SAMEN SOI

[18,29] O DE EIPEN AUTOIS AM N LEG‘ UMIN OTI OUDEIS ESTIN OS APH KEN OIKIAN   GUNAIKA   ADELPHOUS   GONEIS   TEKNA ENEKEN T S BASILEIAS TOU THEOU

[18,30] OS OUKHI M  [APO] LAB  POLLAPLASIONA EN T‘ KAIR‘ TOUT‘ KAI EN T‘ AI‘NI T‘ ERKHOMEN‘ Z‘ N AI‘NION

[18,31] PARALAB‘N DE TOUS D‘DEKA EIPEN PROS AUTOUS IDOU ANABAINOMEN EIS IEROUSAL M KAI TELESTH SETAI PANTA TA GEGRAMMENA DIA T‘N PROPH T‘N T‘ UI‘ TOU ANTHR‘POU

[18,32] PARADOTH SETAI GAR TOIS ETHNESIN KAI EMPAIKHTH SETAI KAI UBRISTH SETAI KAI EMPTUSTH SETAI

[18,33] KAI MASTIG‘SANTES APOKTENOUSIN AUTON KAI T   MERA T  TRIT  ANAST SETAI

[18,34] KAI AUTOI OUDEN TOUT‘N SUN KAN KAI  N TO R MA TOUTO KEKRUMMENON AP AUT‘N KAI OUK EGIN‘SKON TA LEGOMENA

[18,35] EGENETO DE EN T‘ EGGIZEIN AUTON EIS IERIKH‘ TUPHLOS TIS EKATH TO PARA T N ODON EPAIT‘N

[18,36] AKOUSAS DE OKHLOU DIAPOREUOMENOU EPUNTHANETO TI EI  TOUTO

[18,37] AP GGEILAN DE AUT‘ OTI I SOUS O NAZ‘RAIOS PARERKHETAI

[18,38] KAI EBO SEN LEG‘N I SOU UIE DAUID ELE SON ME

[18,39] KAI OI PROAGONTES EPETIM‘N AUT‘ INA SIG S  AUTOS DE POLL‘ MALLON EKRAZEN UIE DAUID ELE SON ME

[18,40] STATHEIS DE O I SOUS EKELEUSEN AUTON AKHTH NAI PROS AUTON EGGISANTOS DE AUTOU EP R‘T SEN AUTON

[18,41] TI SOI THELEIS POI S‘ O DE EIPEN KURIE INA ANABLEPS‘

[18,42] KAI O I SOUS EIPEN AUT‘ ANABLEPSON   PISTIS SOU SES‘KEN SE

[18,43] KAI PARAKHR MA ANEBLEPSEN KAI  KOLOUTHEI AUT‘ DOXAZ‘N TON THEON KAI PAS O LAOS ID‘N ED‘KEN AINON T‘ THE‘

[19,1] KAI EISELTH‘N DI RKHETO T N IERIKH‘

[19,2] KAI IDOU AN R ONOMATI KALOUMENOS ZAKKHAIOS KAI AUTOS  N ARKHITEL‘N S KAI AUTOS PLOUSIOS

[19,3] KAI EZ TEI IDEIN TON I SOUN TIS ESTIN KAI OUK  DUNATO APO TOU OKHLOU OTI T   LIKIA MIKROS  N

[19,4] KAI PRODRAM‘N EIS TO EMPROSTHEN ANEB  EPI SUKOMOREAN INA ID  AUTON OTI EKEIN S  MELLEN DIERKHESTHAI

[19,5] KAI ‘S  LTHEN EPI TON TOPON ANABLEPSAS O I SOUS EIPEN PROS AUTON ZAKKHAIE SPEUSAS KATAB THI S MERON GAR EN T‘ OIK‘ SOU DEI ME MEINAI

[19,6] KAI SPEUSAS KATEB  KAI UPEDEXATO AUTON KHAIR‘N

[19,7] KAI IDONTES PANTES DIEGOGGUZON LEGONTES OTI PARA AMART‘L‘ ANDRI EIS LTHEN KATALUSAI

[19,8] STATHEIS DE ZAKKHAIOS EIPEN PROS TON KURION IDOU TA  MISIA MOU T‘N UPARKHONT‘N KURIE TOIS PT‘KHOIS DID‘MI KAI EI TINOS TI ESUKOPHANT SA APODID‘MI TETRAPLOUN

[19,9] EIPEN DE PROS AUTON O I SOUS OTI S MERON S‘T RIA T‘ OIK‘ TOUT‘ EGENETO KATHOTI KAI AUTOS UIOS ABRAAM ESTIN

[19,10]  LTHEN GAR O UIOS TOU ANTHR‘POU Z T SAI KAI S‘SAI TO APOL‘LOS

[19,11] AKOUONT‘N DE AUT‘N TAUTA PROSTHEIS EIPEN PARABOL N DIA TO EGGUS EINAI IEROUSAL M AUTON KAI DOKEIN AUTOUS OTI PARAKHR MA MELLEI   BASILEIA TOU THEOU ANAPHAINESTHAI

[19,12] EIPEN OUN ANTHR‘POS TIS EUGEN S EPOREUTH  EIS KH‘RAN MAKRAN LABEIN EAUT‘ BASILEIAN KAI UPOSTREPSAI

[19,13] KALESAS DE DEKA DOULOUS EAUTOU ED‘KEN AUTOIS DEKA MNAS KAI EIPEN PROS AUTOUS PRAGMATEUSASTHE EN ‘ ERKHOMAI

[19,14] OI DE POLITAI AUTOU EMISOUN AUTON KAI APESTEILAN PRESBEIAN OPIS‘ AUTOU LEGONTES OU THELOMEN TOUTON BASILEUSAI EPH  MAS

[19,15] KAI EGENETO EN T‘ EPANELTHEIN AUTON LABONTA T N BASILEIAN KAI EIPEN PH‘N TH NAI AUT‘ TOUS DOULOUS TOUTOUS OIS DED‘KEI TO ARGURION INA GNOI TI DIEPRAGMATEUSANTO

[19,16] PAREGENETO DE O PR‘TOS LEG‘N KURIE   MNA SOU DEKA PROS RGASATO MNAS

[19,17] KAI EIPEN AUT‘ EUGE AGATHE DOULE OTI EN ELAKHIST‘ PISTOS EGENOU ISTHI EXOUSIAN EKH‘N EPAN‘ DEKA POLE‘N

[19,18] KAI  LTHEN O DEUTEROS LEG‘N   MNA SOU KURIE EPOI SEN PENTE MNAS

[19,19] EIPEN DE KAI TOUT‘ KAI SU EPAN‘ GINOU PENTE POLE‘N

[19,20] KAI O ETEROS  LTHEN LEG‘N KURIE IDOU   MNA SOU  N EIKHON APOKEIMEN N EN SOUDARI‘

[19,21] EPHOBOUM N GAR SE OTI ANTHR‘POS AUST ROS EI AIREIS O OUK ETH KAS KAI THERIZEIS O OUK ESPEIRAS

[19,22] LEGEI AUT‘ EK TOU STOMATOS SOU KRIN‘ SE PON RE DOULE  DEIS OTI EG‘ ANTHR‘POS AUST ROS EIMI AIR‘N O OUK ETH KA KAI THERIZ‘N O OUK ESPEIRA

[19,23] KAI DIA TI OUK ED‘KAS MOU TO ARGURION EPI TRAPEZAN KAG‘ ELTH‘N SUN TOK‘ AN AUTO EPRAXA

[19,24] KAI TOIS PAREST‘SIN EIPEN ARATE AP AUTOU T N MNAN KAI DOTE T‘ TAS DEKA MNAS EKHONTI

[19,25] KAI EIPAN AUT‘ KURIE EKHEI DEKA MNAS

[19,26] LEG‘ UMIN OTI PANTI T‘ EKHONTI DOTH SETAI APO DE TOU M  EKHONTOS KAI O EKHEI ARTH SETAI

[19,27] PL N TOUS EKHTHROUS MOU TOUTOUS TOUS M  THEL SANTAS ME BASILEUSAI EP AUTOUS AGAGETE ‘DE KAI KATASPHAXATE AUTOUS EMPROSTHEN MOU

[19,28] KAI EIP‘N TAUTA EPOREUETO EMPROSTHEN ANABAIN‘N EIS IEROSOLUMA

[19,29] KAI EGENETO ‘S  GGISEN EIS B THPHAG  KAI B THANIA[N] PROS TO OROS TO KALOUMENON ELAI‘N APESTEILEN DUO T‘N MATH T‘N

[19,30] LEG‘N UPAGETE EIS T N KATENANTI K‘M N EN   EISPOREUOMENOI EUR SETE P‘LON DEDEMENON EPH ON OUDEIS P‘POTE ANTHR‘P‘N EKATHISEN KAI LUSANTES AUTON AGAGETE

[19,31] KAI EAN TIS UMAS ER‘TA DIA TI LUETE OUT‘S EREITE OTI O KURIOS AUTOU KHREIAN EKHEI

[19,32] APELTHONTES DE OI APESTALMENOI EURON KATH‘S EIPEN AUTOIS

[19,33] LUONT‘N DE AUT‘N TON P‘LON EIPAN OI KURIOI AUTOU PROS AUTOUS TI LUETE TON P‘LON

[19,34] OI DE EIPAN OTI O KURIOS AUTOU KHREIAN EKHEI

[19,35] KAI  GAGON AUTON PROS TON I SOUN KAI EPIRIPSANTES AUT‘N TA IMATIA EPI TON P‘LON EPEBIBASAN TON I SOUN

[19,36] POREUOMENOU DE AUTOU UPESTR‘NNUON TA IMATIA AUT‘N EN T  OD‘

[19,37] EGGIZONTOS DE AUTOU  D  PROS T  KATABASEI TOU OROUS T‘N ELAI‘N  RXANTO APAN TO PL THOS T‘N MATH T‘N KHAIRONTES AINEIN TON THEON PH‘N  MEGAL  PERI PAS‘N ‘N EIDON DUNAME‘N

[19,38] LEGONTES EULOG MENOS O ERKHOMENOS O BASILEUS EN ONOMATI KURIOU EN OURAN‘ EIR N  KAI DOXA EN UPSISTOIS

[19,39] KAI TINES T‘N PHARISAI‘N APO TOU OKHLOU EIPAN PROS AUTON DIDASKALE EPITIM SON TOIS MATH TAIS SOU

[19,40] KAI APOKRITHEIS EIPEN LEG‘ UMIN EAN OUTOI SI‘P SOUSIN OI LITHOI KRAXOUSIN

[19,41] KAI ‘S  GGISEN ID‘N T N POLIN EKLAUSEN EP AUT N

[19,42] LEG‘N OTI EI EGN‘S EN T   MERA TAUT  KAI SU TA PROS EIR N N NUN DE EKRUB  APO OPHTHALM‘N SOU

[19,43] OTI  XOUSIN  MERAI EPI SE KAI PAREMBALOUSIN OI EKHTHROI SOU KHARAKA SOI KAI PERIKUKL‘SOUSIN SE KAI SUNEXOUSIN SE PANTOTHEN

[19,44] KAI EDAPHIOUSIN SE KAI TA TEKNA SOU EN SOI KAI OUK APH SOUSIN LITHON EPI LITHON EN SOI ANTH ‘N OUK EGN‘S TON KAIRON T S EPISKOP S SOU

[19,45] KAI EISELTH‘N EIS TO IERON  RXATO EKBALLEIN TOUS P‘LOUNTAS

[19,46] LEG‘N AUTOIS GEGRAPTAI KAI ESTAI O OIKOS MOU OIKOS PROSEUKH S UMEIS DE AUTON EPOI SATE SP LAION L ST‘N

[19,47] KAI  N DIDASK‘N TO KATH  MERAN EN T‘ IER‘ OI DE ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS EZ TOUN AUTON APOLESAI KAI OI PR‘TOI TOU LAOU

[19,48] KAI OUKH EURISKON TO TI POI S‘SIN O LAOS GAR APAS EXEKREMATO AUTOU AKOU‘N

[20,1] KAI EGENETO EN MIA T‘N  MER‘N DIDASKONTOS AUTOU TON LAON EN T‘ IER‘ KAI EUAGGELIZOMENOU EPEST SAN OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS SUN TOIS PRESBUTEROIS

[20,2] KAI EIPAN LEGONTES PROS AUTON EIPON  MIN EN POIA EXOUSIA TAUTA POIEIS   TIS ESTIN O DOUS SOI T N EXOUSIAN TAUT N

[20,3] APOKRITHEIS DE EIPEN PROS AUTOUS ER‘T S‘ UMAS KAG‘ LOGON KAI EIPATE MOI

[20,4] TO BAPTISMA I‘ANNOU EX OURANOU  N   EX ANTHR‘P‘N

[20,5] OI DE SUNELOGISANTO PROS EAUTOUS LEGONTES OTI EAN EIP‘MEN EX OURANOU EREI DIA TI OUK EPISTEUSATE AUT‘

[20,6] EAN DE EIP‘MEN EX ANTHR‘P‘N O LAOS APAS KATALITHASEI  MAS PEPEISMENOS GAR ESTIN I‘ANN N PROPH T N EINAI

[20,7] KAI APEKRITH SAN M  EIDENAI POTHEN

[20,8] KAI O I SOUS EIPEN AUTOIS OUDE EG‘ LEG‘ UMIN EN POIA EXOUSIA TAUTA POI‘

[20,9]  RXATO DE PROS TON LAON LEGEIN T N PARABOL N TAUT N ANTHR‘POS [TIS] EPHUTEUSEN AMPEL‘NA KAI EXEDETO AUTON GE‘RGOIS KAI APED M SEN KHRONOUS IKANOUS

[20,10] KAI KAIR‘ APESTEILEN PROS TOUS GE‘RGOUS DOULON INA APO TOU KARPOU TOU AMPEL‘NOS D‘SOUSIN AUT‘ OI DE GE‘RGOI EXAPESTEILAN AUTON DEIRANTES KENON

[20,11] KAI PROSETHETO ETERON PEMPSAI DOULON OI DE KAKEINON DEIRANTES KAI ATIMASANTES EXAPESTEILAN KENON

[20,12] KAI PROSETHETO TRITON PEMPSAI OI DE KAI TOUTON TRAUMATISANTES EXEBALON

[20,13] EIPEN DE O KURIOS TOU AMPEL‘NOS TI POI S‘ PEMPS‘ TON UION MOU TON AGAP TON IS‘S TOUTON ENTRAP SONTAI

[20,14] IDONTES DE AUTON OI GE‘RGOI DIELOGIZONTO PROS ALL LOUS LEGONTES OUTOS ESTIN O KL RONOMOS APOKTEIN‘MEN AUTON INA  M‘N GEN TAI   KL RONOMIA

[20,15] KAI EKBALONTES AUTON EX‘ TOU AMPEL‘NOS APEKTEINAN TI OUN POI SEI AUTOIS O KURIOS TOU AMPEL‘NOS

[20,16] ELEUSETAI KAI APOLESEI TOUS GE‘RGOUS TOUTOUS KAI D‘SEI TON AMPEL‘NA ALLOIS AKOUSANTES DE EIPAN M  GENOITO

[20,17] O DE EMBLEPSAS AUTOIS EIPEN TI OUN ESTIN TO GEGRAMMENON TOUTO LITHON ON APEDOKIMASAN OI OIKODOMOUNTES OUTOS EGEN TH  EIS KEPHAL N G‘NIAS

[20,18] PAS O PES‘N EP EKEINON TON LITHON SUNTHLASTH SETAI EPH ON D AN PES  LIKM SEI AUTON

[20,19] KAI EZ T SAN OI GRAMMATEIS KAI OI ARKHIEREIS EPIBALEIN EP AUTON TAS KHEIRAS EN AUT  T  ‘RA KAI EPHOB TH SAN TON LAON EGN‘SAN GAR OTI PROS AUTOUS EIPEN T N PARABOL N TAUT N

[20,20] KAI PARAT R SANTES APESTEILAN EGKATHETOUS UPOKRINOMENOUS EAUTOUS DIKAIOUS EINAI INA EPILAB‘NTAI AUTOU LOGOU ‘STE PARADOUNAI AUTON T  ARKH  KAI T  EXOUSIA TOU  GEMONOS

[20,21] KAI EP R‘T SAN AUTON LEGONTES DIDASKALE OIDAMEN OTI ORTH‘S LEGEIS KAI DIDASKEIS KAI OU LAMBANEIS PROS‘PON ALL EP AL THEIAS T N ODON TOU THEOU DIDASKEIS

[20,22] EXESTIN  MAS KAISARI PHORON DOUNAI   OU

[20,23] KATANO SAS DE AUT‘N T N PANOURGIAN EIPEN PROS AUTOUS

[20,24] DEIXATE MOI D NARION TINOS EKHEI EIKONA KAI EPIGRAPH N OI DE EIPAN KAISAROS

[20,25] O DE EIPEN PROS AUTOUS TOINUN APODOTE TA KAISAROS KAISARI KAI TA TOU THEOU T‘ THE‘

[20,26] KAI OUK ISKHUSAN EPILABESTHAI AUTOU R MATOS ENANTION TOU LAOU KAI THAUMASANTES EPI T  APOKRISEI AUTOU ESIG SAN

[20,27] PROSELTHONTES DE TINES T‘N SADDOUKAI‘N OI [ANTI] LEGONTES ANASTASIN M  EINAI EP R‘T SAN AUTON

[20,28] LEGONTES DIDASKALE M‘US S EGRAPSEN  MIN EAN TINOS ADELPHOS APOTHAN  EKH‘N GUNAIKA KAI OUTOS ATEKNOS   INA LAB  O ADELPHOS AUTOU T N GUNAIKA KAI EXANAST S  SPERMA T‘ ADELPH‘ AUTOU

[20,29] EPTA OUN ADELPHOI  SAN KAI O PR‘TOS LAB‘N GUNAIKA APETHANEN ATEKNOS

[20,30] KAI O DEUTEROS

[20,31] KAI O TRITOS ELABEN AUT N ‘SAUT‘S DE KAI OI EPTA OU KATELIPON TEKNA KAI APETHANON

[20,32] USTERON KAI   GUN  APETHANEN

[20,33]   GUN  OUN EN T  ANASTASEI TINOS AUT‘N GINETAI GUN  OI GAR EPTA ESKHON AUT N GUNAIKA

[20,34] KAI EIPEN AUTOIS O I SOUS OI UIOI TOU AI‘NOS TOUTOU GAMOUSIN KAI GAMISKONTAI

[20,35] OI DE KATAXI‘THENTES TOU AI‘NOS EKEINOU TUKHEIN KAI T S ANASTASE‘S T S EK NEKR‘N OUTE GAMOUSIN OUTE GAMIZONTAI

[20,36] OUDE GAR APOTHANEIN ETI DUNANTAI ISAGGELOI GAR EISIN KAI UIOI EISIN THEOU T S ANASTASE‘S UIOI ONTES

[20,37] OTI DE EGEIRONTAI OI NEKROI KAI M‘US S EM NUSEN EPI T S BATOU ‘S LEGEI KURION TON THEON ABRAAM KAI THEON ISAAK KAI THEON IAK‘B

[20,38] THEOS DE OUK ESTIN NEKR‘N ALLA Z‘NT‘N PANTES GAR AUT‘ Z‘SIN

[20,39] APOKRITHENTES DE TINES T‘N GRAMMATE‘N EIPAN DIDASKALE KAL‘S EIPAS

[20,40] OUKETI GAR ETOLM‘N EPER‘TAN AUTON OUDEN

[20,41] EIPEN DE PROS AUTOUS P‘S LEGOUSIN TON KHRISTON EINAI DAUID UION

[20,42] AUTOS GAR DAUID LEGEI EN BIBL‘ PSALM‘N EIPEN KURIOS T‘ KURI‘ MOU KATHOU EK DEXI‘N MOU

[20,43] E‘S AN TH‘ TOUS EKHTHROUS SOU UPOPODION T‘N POD‘N SOU

[20,44] DAUID OUN KURION AUTON KALEI KAI P‘S AUTOU UIOS ESTIN

[20,45] AKOUONTOS DE PANTOS TOU LAOU EIPEN TOIS MATH TAIS [AUTOU]

[20,46] PROSEKHETE APO T‘N GRAMMATE‘N T‘N THELONT‘N PERIPATEIN EN STOLAIS KAI PHILOUNT‘N ASPASMOUS EN TAIS AGORAIS KAI PR‘TOKATHEDRIAS EN TAIS SUNAG‘GAIS KAI PR‘TOKLISIAS EN TOIS DEIPNOIS

[20,47] OI KATESTHIOUSIN TAS OIKIAS T‘N KH R‘N KAI PROPHASEI MAKRA PROSEUKHONTAI OUTOI L MPSONTAI PERISSOTERON KRIMA

[21,1] ANABLEPSAS DE EIDEN TOUS BALLONTAS EIS TO GAZOPHULAKION TA D‘RA AUT‘N PLOUSIOUS

[21,2] EIDEN DE TINA KH RAN PENIKHRAN BALLOUSAN EKEI LEPTA DUO

[21,3] KAI EIPEN AL TH‘S LEG‘ UMIN OTI   KH RA AUT    PT‘KH  PLEION PANT‘N EBALEN

[21,4] PANTES GAR OUTOI EK TOU PERISSEUONTOS AUTOIS EBALON EIS TA D‘RA AUT  DE EK TOU USTER MATOS AUT S PANTA TON BION ON EIKHEN EBALEN

[21,5] KAI TIN‘N LEGONT‘N PERI TOU IEROU OTI LITHOIS KALOIS KAI ANATH MASIN KEKOSM TAI EIPEN

[21,6] TAUTA A THE‘REITE ELEUSONTAI  MERAI EN AIS OUK APHETH SETAI LITHOS EPI LITH‘ OS OU KATALUTH SETAI

[21,7] EP R‘T SAN DE AUTON LEGONTES DIDASKALE POTE OUN TAUTA ESTAI KAI TI TO S MEION OTAN MELL  TAUTA GINESTHAI

[21,8] O DE EIPEN BLEPETE M  PLAN TH TE POLLOI GAR ELEUSONTAI EPI T‘ ONOMATI MOU LEGONTES EG‘ EIMI KAI O KAIROS  GGIKEN M  POREUTH TE OPIS‘ AUT‘N

[21,9] OTAN DE AKOUS TE POLEMOUS KAI AKATASTASIAS M  PTO TH TE DEI GAR TAUTA GENESTHAI PR‘TON ALL OUK EUTHE‘S TO TELOS

[21,10] TOTE ELEGEN AUTOIS EGERTH SETAI ETHNOS EP ETHNOS KAI BASILEIA EPI BASILEIAN

[21,11] SEISMOI TE MEGALOI KAI KATA TOPOUS LIMOI KAI LOIMOI ESONTAI PHOB TRA TE KAI AP OURANOU S MEIA MEGALA ESTAI

[21,12] PRO DE TOUT‘N PANT‘N EPIBALOUSIN EPH UMAS TAS KHEIRAS AUT‘N KAI DI‘XOUSIN PARADIDONTES EIS TAS SUNAG‘GAS KAI PHULAKAS APAGOMENOUS EPI BASILEIS KAI  GEMONAS ENEKEN TOU ONOMATOS MOU

[21,13] APOB SETAI UMIN EIS MARTURION

[21,14] THETE OUN EN TAIS KARDIAIS UM‘N M  PROMELETAN APOLOG TH NAI

[21,15] EG‘ GAR D‘S‘ UMIN STOMA KAI SOPHIAN   OU DUN SONTAI ANTIST NAI   ANTEIPEIN APANTES OI ANTIKEIMENOI UMIN

[21,16] PARADOTH SESTHE DE KAI UPO GONE‘N KAI ADELPH‘N KAI SUGGEN‘N KAI PHIL‘N KAI THANAT‘SOUSIN EX UM‘N

[21,17] KAI ESESTHE MISOUMENOI UPO PANT‘N DIA TO ONOMA MOU

[21,18] KAI THRIX EK T S KEPHAL S UM‘N OU M  APOL TAI

[21,19] EN T  UPOMON  UM‘N KT SASTHE TAS PSUKHAS UM‘N

[21,20] OTAN DE ID TE KUKLOUMEN N UPO STRATOPED‘N IEROUSAL M TOTE GN‘TE OTI  GGIKEN   ER M‘SIS AUT S

[21,21] TOTE OI EN T  IOUDAIA PHEUGET‘SAN EIS TA OR  KAI OI EN MES‘ AUT S EKKH‘REIT‘SAN KAI OI EN TAIS KH‘RAIS M  EISERKHESTH‘SAN EIS AUT N

[21,22] OTI  MERAI EKDIK SE‘S AUTAI EISIN TOU PL STH NAI PANTA TA GEGRAMMENA

[21,23] OUAI TAIS EN GASTRI EKHOUSAIS KAI TAIS TH LAZOUSAIS EN EKEINAIS TAIS  MERAIS ESTAI GAR ANAGK  MEGAL  EPI T S G S KAI ORG  T‘ LA‘ TOUT‘

[21,24] KAI PESOUNTAI STOMATI MAKHAIR S KAI AIKHMAL‘TISTH SONTAI EIS TA ETHN  PANTA KAI IEROUSAL M ESTAI PATOUMEN  UPO ETHN‘N AKHRI OU PL R‘TH‘SIN KAIROI ETHN‘N

[21,25] KAI ESONTAI S MEIA EN  LI‘ KAI SEL N  KAI ASTROIS KAI EPI T S G S SUNOKH  ETHN‘N EN APORIA  KHOUS THALASS S KAI SALOU

[21,26] APOPSUKHONT‘N ANTHR‘P‘N APO PHOBOU KAI PROSDOKIAS T‘N EPERKHOMEN‘N T  OIKOUMEN  AI GAR DUNAMEIS T‘N OURAN‘N SALEUTH SONTAI

[21,27] KAI TOTE OPSONTAI TON UION TOU ANTHR‘POU ERKHOMENON EN NEPHEL  META DUNAME‘S KAI DOX S POLL S

[21,28] ARKHOMEN‘N DE TOUT‘N GINESTHAI ANAKUPSATE KAI EPARATE TAS KEPHALAS UM‘N DIOTI EGGIZEI   APOLUTR‘SIS UM‘N

[21,29] KAI EIPEN PARABOL N AUTOIS IDETE T N SUK N KAI PANTA TA DENDRA

[21,30] OTAN PROBAL‘SIN  D  BLEPONTES APH EAUT‘N GIN‘SKETE OTI  D  EGGUS TO THEROS ESTIN

[21,31] OUT‘S KAI UMEIS OTAN ID TE TAUTA GINOMENA GIN‘SKETE OTI EGGUS ESTIN   BASILEIA TOU THEOU

[21,32] AM N LEG‘ UMIN OTI OU M  PARELTH    GENEA AUT  E‘S AN PANTA GEN TAI

[21,33] O OURANOS KAI   G  PARELEUSONTAI OI DE LOGOI MOU OU M  PARELEUSONTAI

[21,34] PROSEKHETE DE EAUTOIS M POTE BAR TH‘SIN UM‘N AI KARDIAI EN KRAIPAL  KAI METH  KAI MERIMNAIS BI‘TIKAIS KAI EPIST  EPH UMAS AIPHNIDIOS    MERA EKEIN 

[21,35] ‘S PAGIS EPEISELEUSETAI GAR EPI PANTAS TOUS KATH MENOUS EPI PROS‘PON PAS S T S G S

[21,36] AGRUPNEITE DE EN PANTI KAIR‘ DEOMENOI INA KATISKHUS TE EKPHUGEIN TAUTA PANTA TA MELLONTA GINESTHAI KAI STATH NAI EMPROSTHEN TOU UIOU TOU ANTHR‘POU

[21,37]  N DE TAS  MERAS EN T‘ IER‘ DIDASK‘N TAS DE NUKTAS EXERKHOMENOS  ULIZETO EIS TO OROS TO KALOUMENON ELAI‘N

[21,38] KAI PAS O LAOS ‘RTHRIZEN PROS AUTON EN T‘ IER‘ AKOUEIN AUTOU

[22,1]  GGIZEN DE   EORT  T‘N AZUM‘N   LEGOMEN  PASKHA

[22,2] KAI EZ TOUN OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS TO P‘S ANEL‘SIN AUTON EPHOBOUNTO GAR TON LAON

[22,3] EIS LTHEN DE SATANAS EIS IOUDAN TON KALOUMENON ISKARI‘T N ONTA EK TOU ARITHMOU T‘N D‘DEKA

[22,4] KAI APELTH‘N SUNELAL SEN TOIS ARKHIEREUSIN KAI STRAT GOIS TO P‘S AUTOIS PARAD‘ AUTON

[22,5] KAI EKHAR SAN KAI SUNETHENTO AUT‘ ARGURION DOUNAI

[22,6] KAI EX‘MOLOG SEN KAI EZ TEI EUKAIRIAN TOU PARADOUNAI AUTON ATER OKHLOU AUTOIS

[22,7]  LTHEN DE    MERA T‘N AZUM‘N [EN]   EDEI THUESTHAI TO PASKHA

[22,8] KAI APESTEILEN PETRON KAI I‘ANN N EIP‘N POREUTHENTES ETOIMASATE  MIN TO PASKHA INA PHAG‘MEN

[22,9] OI DE EIPAN AUT‘ POU THELEIS ETOIMAS‘MEN

[22,10] O DE EIPEN AUTOIS IDOU EISELTHONT‘N UM‘N EIS T N POLIN SUNANT SEI UMIN ANTHR‘POS KERAMION UDATOS BASTAZ‘N AKOLOUTH SATE AUT‘ EIS T N OIKIAN EIS  N EISPOREUETAI

[22,11] KAI EREITE T‘ OIKODESPOT  T S OIKIAS LEGEI SOI O DIDASKALOS POU ESTIN TO KATALUMA OPOU TO PASKHA META T‘N MATH T‘N MOU PHAG‘

[22,12] KAKEINOS UMIN DEIXEI ANAGAION MEGA ESTR‘MENON EKEI ETOIMASATE

[22,13] APELTHONTES DE EURON KATH‘S EIR KEI AUTOIS KAI  TOIMASAN TO PASKHA

[22,14] KAI OTE EGENETO   ‘RA ANEPESEN KAI OI APOSTOLOI SUN AUT‘

[22,15] KAI EIPEN PROS AUTOUS EPITHUMIA EPETHUM SA TOUTO TO PASKHA PHAGEIN METH UM‘N PRO TOU ME PATHEIN

[22,16] LEG‘ GAR UMIN OTI OU M  PHAG‘ AUTO E‘S OTOU PL R‘TH  EN T  BASILEIA TOU THEOU

[22,17] KAI DEXAMENOS POT RION EUKHARIST SAS EIPEN LABETE TOUTO KAI DIAMERISATE EIS EAUTOUS

[22,18] LEG‘ GAR UMIN [OTI] OU M  PI‘ APO TOU NUN APO TOU GEN MATOS T S AMPELOU E‘S OU   BASILEIA TOU THEOU ELTH 

[22,19] KAI LAB‘N ARTON EUKHARIST SAS EKLASEN KAI ED‘KEN AUTOIS LEG‘N TOUTO ESTIN TO S‘MA MOU TO UPER UM‘N DIDOMENON TOUTO POIEITE EIS T N EM N ANAMN SIN

[22,20] KAI TO POT RION ‘SAUT‘S META TO DEIPN SAI LEG‘N TOUTO TO POT RION   KAIN  DIATH K  EN T‘ AIMATI MOU TO UPER UM‘N EKKHUNNOMENON

[22,21] PL N IDOU   KHEIR TOU PARADIDONTOS ME MET EMOU EPI T S TRAPEZ S

[22,22] OTI O UIOS MEN TOU ANTHR‘POU KATA TO ‘RISMENON POREUETAI PL N OUAI T‘ ANTHR‘P‘ EKEIN‘ DI OU PARADIDOTAI

[22,23] KAI AUTOI  RXANTO SUZ TEIN PROS EAUTOUS TO TIS ARA EI  EX AUT‘N O TOUTO MELL‘N PRASSEIN

[22,24] EGENETO DE KAI PHILONEIKIA EN AUTOIS TO TIS AUT‘N DOKEI EINAI MEIZ‘N

[22,25] O DE EIPEN AUTOIS OI BASILEIS T‘N ETHN‘N KURIEUOUSIN AUT‘N KAI OI EXOUSIAZONTES AUT‘N EUERGETAI KALOUNTAI

[22,26] UMEIS DE OUKH OUT‘S ALL O MEIZ‘N EN UMIN GINESTH‘ ‘S O NE‘TEROS KAI O  GOUMENOS ‘S O DIAKON‘N

[22,27] TIS GAR MEIZ‘N O ANAKEIMENOS   O DIAKON‘N OUKHI O ANAKEIMENOS EG‘ DE EN MES‘ UM‘N EIMI ‘S O DIAKON‘N

[22,28] UMEIS DE ESTE OI DIAMEMEN KOTES MET EMOU EN TOIS PEIRASMOIS MOU

[22,29] KAG‘ DIATITHEMAI UMIN KATH‘S DIETHETO MOI O PAT R MOU BASILEIAN

[22,30] INA ESTH TE KAI PIN TE EPI T S TRAPEZ S MOU EN T  BASILEIA MOU KAI KATH SESTHE EPI THRON‘N TAS D‘DEKA PHULAS KRINONTES TOU ISRA L

[22,31] SIM‘N SIM‘N IDOU O SATANAS EX T SATO UMAS TOU SINIASAI ‘S TON SITON

[22,32] EG‘ DE EDE TH N PERI SOU INA M  EKLIP    PISTIS SOU KAI SU POTE EPISTREPSAS ST RISON TOUS ADELPHOUS SOU

[22,33] O DE EIPEN AUT‘ KURIE META SOU ETOIMOS EIMI KAI EIS PHULAK N KAI EIS THANATON POREUESTHAI

[22,34] O DE EIPEN LEG‘ SOI PETRE OU PH‘N SEI S MERON ALEKT‘R E‘S TRIS ME APARN S  EIDENAI

[22,35] KAI EIPEN AUTOIS OTE APESTEILA UMAS ATER BALLANTIOU KAI P RAS KAI UPOD MAT‘N M  TINOS USTER SATE OI DE EIPAN OUTHENOS

[22,36] EIPEN DE AUTOIS ALLA NUN O EKH‘N BALLANTION ARAT‘ OMOI‘S KAI P RAN KAI O M  EKH‘N P‘L SAT‘ TO IMATION AUTOU KAI AGORASAT‘ MAKHAIRAN

[22,37] LEG‘ GAR UMIN OTI TOUTO TO GEGRAMMENON DEI TELESTH NAI EN EMOI TO KAI META ANOM‘N ELOGISTH  KAI GAR TO PERI EMOU TELOS EKHEI

[22,38] OI DE EIPAN KURIE IDOU MAKHAIRAI ‘DE DUO O DE EIPEN AUTOIS IKANON ESTIN

[22,39] KAI EXELTH‘N EPOREUTH  KATA TO ETHOS EIS TO OROS T‘N ELAI‘N  KOLOUTH SAN DE AUT‘ KAI OI MATH TAI

[22,40] GENOMENOS DE EPI TOU TOPOU EIPEN AUTOIS PROSEUKHESTHE M  EISELTHEIN EIS PEIRASMON

[22,41] KAI AUTOS APESPASTH  AP AUT‘N ‘SEI LITHOU BOL N KAI THEIS TA GONATA PROS UKHETO

[22,42] LEG‘N PATER EI BOULEI PARENEGKE TOUTO TO POT RION AP EMOU PL N M  TO THEL MA MOU ALLA TO SON GINESTH‘

[22,43] [[‘PHTH  DE AUT‘ AGGELOS AP OURANOU ENISKHU‘N AUTON

[22,44] KAI GENOMENOS EN AG‘NIA EKTENESTERON PROS UKHETO KAI EGENETO O IDR‘S AUTOU ‘SEI THROMBOI AIMATOS KATABAINONTES EPI T N G N] ]

[22,45] KAI ANASTAS APO T S PROSEUKH S ELTH‘N PROS TOUS MATH TAS EUREN KOIM‘MENOUS AUTOUS APO T S LUP S

[22,46] KAI EIPEN AUTOIS TI KATHEUDETE ANASTANTES PROSEUKHESTHE INA M  EISELTH TE EIS PEIRASMON

[22,47] ETI AUTOU LALOUNTOS IDOU OKHLOS KAI O LEGOMENOS IOUDAS EIS T‘N D‘DEKA PRO RKHETO AUTOUS KAI  GGISEN T‘ I SOU PHIL SAI AUTON

[22,48] I SOUS DE EIPEN AUT‘ IOUDA PHIL MATI TON UION TOU ANTHR‘POU PARADID‘S

[22,49] IDONTES DE OI PERI AUTON TO ESOMENON EIPAN KURIE EI PATAXOMEN EN MAKHAIR 

[22,50] KAI EPATAXEN EIS TIS EX AUT‘N TOU ARKHIERE‘S TON DOULON KAI APHEILEN TO OUS AUTOU TO DEXION

[22,51] APOKRITHEIS DE O I SOUS EIPEN EATE E‘S TOUTOU KAI APSAMENOS TOU ‘TIOU IASATO AUTON

[22,52] EIPEN DE I SOUS PROS TOUS PARAGENOMENOUS EP AUTON ARKHIEREIS KAI STRAT GOUS TOU IEROU KAI PRESBUTEROUS ‘S EPI L ST N EX LTHATE META MAKHAIR‘N KAI XUL‘N

[22,53] KATH  MERAN ONTOS MOU METH UM‘N EN T‘ IER‘ OUK EXETEINATE TAS KHEIRAS EP EME ALL AUT  ESTIN UM‘N   ‘RA KAI   EXOUSIA TOU SKOTOUS

[22,54] SULLABONTES DE AUTON  GAGON KAI EIS GAGON EIS T N OIKIAN TOU ARKHIERE‘S O DE PETROS  KOLOUTHEI MAKROTHEN

[22,55] PERIAPSANT‘N DE PUR EN MES‘ T S AUL S KAI SUGKATHISANT‘N EKATH TO O PETROS MESOS AUT‘N

[22,56] IDOUSA DE AUTON PAIDISK  TIS KATH MENON PROS TO PH‘S KAI ATENISASA AUT‘ EIPEN KAI OUTOS SUN AUT‘  N

[22,57] O DE  RN SATO LEG‘N OUK OIDA AUTON GUNAI

[22,58] KAI META BRAKHU ETEROS ID‘N AUTON EPH  KAI SU EX AUT‘N EI O DE PETROS EPH  ANTHR‘PE OUK EIMI

[22,59] KAI DIASTAS S ‘SEI ‘RAS MIAS ALLOS TIS DIISKHURIZETO LEG‘N EP AL THEIAS KAI OUTOS MET AUTOU  N KAI GAR GALILAIOS ESTIN

[22,60] EIPEN DE O PETROS ANTHR‘PE OUK OIDA O LEGEIS KAI PARAKHR MA ETI LALOUNTOS AUTOU EPH‘N SEN ALEKT‘R

[22,61] KAI STRAPHEIS O KURIOS ENEBLEPSEN T‘ PETR‘ KAI UPEMN STH  O PETROS TOU R MATOS TOU KURIOU ‘S EIPEN AUT‘ OTI PRIN ALEKTORA PH‘N SAI S MERON APARN S  ME TRIS

[22,62] KAI EXELTH‘N EX‘ EKLAUSEN PIKR‘S

[22,63] KAI OI ANDRES OI SUNEKHONTES AUTON ENEPAIZON AUT‘ DERONTES

[22,64] KAI PERIKALUPSANTES AUTON EP R‘T‘N LEGONTES PROPH TEUSON TIS ESTIN O PAISAS SE

[22,65] KAI ETERA POLLA BLASPH MOUNTES ELEGON EIS AUTON

[22,66] KAI ‘S EGENETO  MERA SUN KHTH  TO PRESBUTERION TOU LAOU ARKHIEREIS TE KAI GRAMMATEIS KAI AP GAGON AUTON EIS TO SUNEDRION AUT‘N

[22,67] LEGONTES EI SU EI O KHRISTOS EIPON  MIN EIPEN DE AUTOIS EAN UMIN EIP‘ OU M  PISTEUS TE

[22,68] EAN DE ER‘T S‘ OU M  APOKRITH TE

[22,69] APO TOU NUN DE ESTAI O UIOS TOU ANTHR‘POU KATH MENOS EK DEXI‘N T S DUNAME‘S TOU THEOU

[22,70] EIPAN DE PANTES SU OUN EI O UIOS TOU THEOU O DE PROS AUTOUS EPH  UMEIS LEGETE OTI EG‘ EIMI

[22,71] OI DE EIPAN TI ETI EKHOMEN MARTURIAS KHREIAN AUTOI GAR  KOUSAMEN APO TOU STOMATOS AUTOU

[23,1] KAI ANASTAN APAN TO PL THOS AUT‘N  GAGON AUTON EPI TON PILATON

[23,2]  RXANTO DE KAT GOREIN AUTOU LEGONTES TOUTON EURAMEN DIASTREPHONTA TO ETHNOS  M‘N KAI K‘LUONTA PHOROUS KAISARI DIDONAI KAI LEGONTA EAUTON KHRISTON BASILEA EINAI

[23,3] O DE PILATOS  R‘T SEN AUTON LEG‘N SU EI O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N O DE APOKRITHEIS AUT‘ EPH  SU LEGEIS

[23,4] O DE PILATOS EIPEN PROS TOUS ARKHIEREIS KAI TOUS OKHLOUS OUDEN EURISK‘ AITION EN T‘ ANTHR‘P‘ TOUT‘

[23,5] OI DE EPISKHUON LEGONTES OTI ANASEIEI TON LAON DIDASK‘N KATH OL S T S IOUDAIAS KAI ARXAMENOS APO T S GALILAIAS E‘S ‘DE

[23,6] PILATOS DE AKOUSAS EP R‘T SEN EI O ANTHR‘POS GALILAIOS ESTIN

[23,7] KAI EPIGNOUS OTI EK T S EXOUSIAS  R‘DOU ESTIN ANEPEMPSEN AUTON PROS  R‘D N ONTA KAI AUTON EN IEROSOLUMOIS EN TAUTAIS TAIS  MERAIS

[23,8] O DE  R‘D S ID‘N TON I SOUN EKHAR  LIAN  N GAR EX IKAN‘N KHRON‘N THEL‘N IDEIN AUTON DIA TO AKOUEIN PERI AUTOU KAI  LPIZEN TI S MEION IDEIN UP AUTOU GINOMENON

[23,9] EP R‘TA DE AUTON EN LOGOIS IKANOIS AUTOS DE OUDEN APEKRINATO AUT‘

[23,10] EIST KEISAN DE OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS EUTON‘S KAT GOROUNTES AUTOU

[23,11] EXOUTHEN SAS DE AUTON [KAI] O  R‘D S SUN TOIS STRATEUMASIN AUTOU KAI EMPAIXAS PERIBAL‘N ESTH TA LAMPRAN ANEPEMPSEN AUTON T‘ PILAT‘

[23,12] EGENONTO DE PHILOI O TE  R‘D S KAI O PILATOS EN AUT  T   MERA MET ALL L‘N PROUP RKHON GAR EN EKHTHRA ONTES PROS AUTOUS

[23,13] PILATOS DE SUGKALESAMENOS TOUS ARKHIEREIS KAI TOUS ARKHONTAS KAI TON LAON

[23,14] EIPEN PROS AUTOUS PROS NEGKATE MOI TON ANTHR‘PON TOUTON ‘S APOSTREPHONTA TON LAON KAI IDOU EG‘ EN‘PION UM‘N ANAKRINAS OUTHEN EURON EN T‘ ANTHR‘P‘ TOUT‘ AITION ‘N KAT GOREITE KAT AUTOU

[23,15] ALL OUDE  R‘D S ANEPEMPSEN GAR AUTON PROS  MAS KAI IDOU OUDEN AXION THANATOU ESTIN PEPRAGMENON AUT‘

[23,16] PAIDEUSAS OUN AUTON APOLUS‘

[23,17]

[23,18] ANEKRAGON DE PAMPL THEI LEGONTES AIRE TOUTON APOLUSON DE  MIN TON BARABBAN

[23,19] OSTIS  N DIA STASIN TINA GENOMEN N EN T  POLEI KAI PHONON BL THEIS EN T  PHULAK 

[23,20] PALIN DE O PILATOS PROSEPH‘N SEN AUTOIS THEL‘N APOLUSAI TON I SOUN

[23,21] OI DE EPEPH‘NOUN LEGONTES STAUROU STAUROU AUTON

[23,22] O DE TRITON EIPEN PROS AUTOUS TI GAR KAKON EPOI SEN OUTOS OUDEN AITION THANATOU EURON EN AUT‘ PAIDEUSAS OUN AUTON APOLUS‘

[23,23] OI DE EPEKEINTO PH‘NAIS MEGALAIS AITOUMENOI AUTON STAUR‘TH NAI KAI KATISKHUON AI PH‘NAI AUT‘N

[23,24] KAI PILATOS EPEKRINEN GENESTHAI TO AIT MA AUT‘N

[23,25] APELUSEN DE TON DIA STASIN KAI PHONON BEBL MENON EIS PHULAK N ON  TOUNTO TON DE I SOUN PARED‘KEN T‘ THEL MATI AUT‘N

[23,26] KAI ‘S AP GAGON AUTON EPILABOMENOI SIM‘NA TINA KUR NAION ERKHOMENON AP AGROU EPETH KAN AUT‘ TON STAURON PHEREIN OPISTHEN TOU I SOU

[23,27]  KOLOUTHEI DE AUT‘ POLU PL THOS TOU LAOU KAI GUNAIK‘N AI EKOPTONTO KAI ETHR NOUN AUTON

[23,28] STRAPHEIS DE PROS AUTAS [O] I SOUS EIPEN THUGATERES IEROUSAL M M  KLAIETE EP EME PL N EPH EAUTAS KLAIETE KAI EPI TA TEKNA UM‘N

[23,29] OTI IDOU ERKHONTAI  MERAI EN AIS EROUSIN MAKARIAI AI STEIRAI KAI AI KOILIAI AI OUK EGENN SAN KAI MASTOI OI OUK ETHREPSAN

[23,30] TOTE ARXONTAI LEGEIN TOIS ORESIN PESETE EPH  MAS KAI TOIS BOUNOIS KALUPSATE  MAS

[23,31] OTI EI EN T‘ UGR‘ XUL‘ TAUTA POIOUSIN EN T‘ X R‘ TI GEN TAI

[23,32]  GONTO DE KAI ETEROI KAKOURGOI DUO SUN AUT‘ ANAIRETH NAI

[23,33] KAI OTE  LTHON EPI TON TOPON TON KALOUMENON KRANION EKEI ESTAUR‘SAN AUTON KAI TOUS KAKOURGOUS ON MEN EK DEXI‘N ON DE EX ARISTER‘N

[23,34] [[O DE I SOUS ELEGEN PATER APHES AUTOIS OU GAR OIDASIN TI POIOUSIN] ] DIAMERIZOMENOI DE TA IMATIA AUTOU EBALON KL ROUS

[23,35] KAI EIST KEI O LAOS THE‘R‘N EXEMUKT RIZON DE KAI OI ARKHONTES LEGONTES ALLOUS ES‘SEN S‘SAT‘ EAUTON EI OUTOS ESTIN O KHRISTOS TOU THEOU O EKLEKTOS

[23,36] ENEPAIXAN DE AUT‘ KAI OI STRATI‘TAI PROSERKHOMENOI OXOS PROSPHERONTES AUT‘

[23,37] KAI LEGONTES EI SU EI O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N S‘SON SEAUTON

[23,38]  N DE KAI EPIGRAPH  EP AUT‘ O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N OUTOS

[23,39] EIS DE T‘N KREMASTHENT‘N KAKOURG‘N EBLASPH MEI AUTON LEG‘N OUKHI SU EI O KHRISTOS S‘SON SEAUTON KAI  MAS

[23,40] APOKRITHEIS DE O ETEROS EPITIM‘N AUT‘ EPH  OUDE PHOB  SU TON THEON OTI EN T‘ AUT‘ KRIMATI EI

[23,41] KAI  MEIS MEN DIKAI‘S AXIA GAR ‘N EPRAXAMEN APOLAMBANOMEN OUTOS DE OUDEN ATOPON EPRAXEN

[23,42] KAI ELEGEN I SOU MN STH TI MOU OTAN ELTH S EIS T N BASILEIAN SOU

[23,43] KAI EIPEN AUT‘ AM N SOI LEG‘ S MERON MET EMOU ES  EN T‘ PARADEIS‘

[23,44] KAI  N  D  ‘SEI ‘RA EKT  KAI SKOTOS EGENETO EPH OL N T N G N E‘S ‘RAS ENAT S

[23,45] TOU  LIOU EKLIPONTOS ESKHISTH  DE TO KATAPETASMA TOU NAOU MESON

[23,46] KAI PH‘N SAS PH‘N  MEGAL  O I SOUS EIPEN PATER EIS KHEIRAS SOU PARATITHEMAI TO PNEUMA MOU TOUTO DE EIP‘N EXEPNEUSEN

[23,47] ID‘N DE O EKATONTARKH S TO GENOMENON EDOXAZEN TON THEON LEG‘N ONT‘S O ANTHR‘POS OUTOS DIKAIOS  N

[23,48] KAI PANTES OI SUMPARAGENOMENOI OKHLOI EPI T N THE‘RIAN TAUT N THE‘R SANTES TA GENOMENA TUPTONTES TA ST TH  UPESTREPHON

[23,49] EIST KEISAN DE PANTES OI GN‘STOI AUT‘ APO MAKROTHEN KAI GUNAIKES AI SUNAKOLOUTHOUSAI AUT‘ APO T S GALILAIAS OR‘SAI TAUTA

[23,50] KAI IDOU AN R ONOMATI I‘S PH BOULEUT S UPARKH‘N [KAI] AN R AGATHOS KAI DIKAIOS

[23,51] OUTOS OUK  N SUGKATATETHEIMENOS T  BOUL  KAI T  PRAXEI AUT‘N APO ARIMATHAIAS POLE‘S T‘N IOUDAI‘N OS PROSEDEKHETO T N BASILEIAN TOU THEOU

[23,52] OUTOS PROSELTH‘N T‘ PILAT‘  T SATO TO S‘MA TOU I SOU

[23,53] KAI KATHEL‘N ENETULIXEN AUTO SINDONI KAI ETH KEN AUTON EN MN MATI LAXEUT‘ OU OUK  N OUDEIS OUP‘ KEIMENOS

[23,54] KAI  MERA  N PARASKEU S KAI SABBATON EPEPH‘SKEN

[23,55] KATAKOLOUTH SASAI DE AI GUNAIKES AITINES  SAN SUNEL LUTHUIAI EK T S GALILAIAS AUT‘ ETHEASANTO TO MN MEION KAI ‘S ETETH  TO S‘MA AUTOU

[23,56] UPOSTREPSASAI DE  TOIMASAN AR‘MATA KAI MURA KAI TO MEN SABBATON  SUKHASAN KATA T N ENTOL N

[24,1] T  DE MIA T‘N SABBAT‘N ORTHROU BATHE‘S EPI TO MN MA  LTHON PHEROUSAI A  TOIMASAN AR‘MATA

[24,2] EURON DE TON LITHON APOKEKULISMENON APO TOU MN MEIOU

[24,3] EISELTHOUSAI DE OUKH EURON TO S‘MA TOU KURIOU I SOU

[24,4] KAI EGENETO EN T‘ APOREISTHAI AUTAS PERI TOUTOU KAI IDOU ANDRES DUO EPEST SAN AUTAIS EN ESTH TI ASTRAPTOUS 

[24,5] EMPHOB‘N DE GENOMEN‘N AUT‘N KAI KLINOUS‘N TA PROS‘PA EIS T N G N EIPAN PROS AUTAS TI Z TEITE TON Z‘NTA META T‘N NEKR‘N

[24,6] OUK ESTIN ‘DE ALLA  GERTH  MN STH TE ‘S ELAL SEN UMIN ETI ‘N EN T  GALILAIA

[24,7] LEG‘N TON UION TOU ANTHR‘POU OTI DEI PARADOTH NAI EIS KHEIRAS ANTHR‘P‘N AMART‘L‘N KAI STAUR‘TH NAI KAI T  TRIT   MERA ANAST NAI

[24,8] KAI EMN STH SAN T‘N R MAT‘N AUTOU

[24,9] KAI UPOSTREPSASAI APO TOU MN MEIOU AP GGEILAN TAUTA PANTA TOIS ENDEKA KAI PASIN TOIS LOIPOIS

[24,10]  SAN DE   MAGDAL N  MARIA KAI I‘ANNA KAI MARIA   IAK‘BOU KAI AI LOIPAI SUN AUTAIS ELEGON PROS TOUS APOSTOLOUS TAUTA

[24,11] KAI EPHAN SAN EN‘PION AUT‘N ‘SEI L ROS TA R MATA TAUTA KAI  PISTOUN AUTAIS

[24,12] O DE PETROS ANASTAS EDRAMEN EPI TO MN MEION KAI PARAKUPSAS BLEPEI TA OTHONIA MONA KAI AP LTHEN PROS EAUTON THAUMAZ‘N TO GEGONOS

[24,13] KAI IDOU DUO EX AUT‘N EN AUT  T   MERA  SAN POREUOMENOI EIS K‘M N APEKHOUSAN STADIOUS EX KONTA APO IEROUSAL M   ONOMA EMMAOUS

[24,14] KAI AUTOI ‘MILOUN PROS ALL LOUS PERI PANT‘N T‘N SUMBEB KOT‘N TOUT‘N

[24,15] KAI EGENETO EN T‘ OMILEIN AUTOUS KAI SUZ TEIN KAI AUTOS I SOUS EGGISAS SUNEPOREUETO AUTOIS

[24,16] OI DE OPHTHALMOI AUT‘N EKRATOUNTO TOU M  EPIGN‘NAI AUTON

[24,17] EIPEN DE PROS AUTOUS TINES OI LOGOI OUTOI OUS ANTIBALLETE PROS ALL LOUS PERIPATOUNTES KAI ESTATH SAN SKUTHR‘POI

[24,18] APOKRITHEIS DE EIS ONOMATI KLEOPAS EIPEN PROS AUTON SU MONOS PAROIKEIS IEROUSAL M KAI OUK EGN‘S TA GENOMENA EN AUT  EN TAIS  MERAIS TAUTAIS

[24,19] KAI EIPEN AUTOIS POIA OI DE EIPAN AUT‘ TA PERI I SOU TOU NAZAR NOU OS EGENETO AN R PROPH T S DUNATOS EN ERG‘ KAI LOG‘ ENANTION TOU THEOU KAI PANTOS TOU LAOU

[24,20] OP‘S TE PARED‘KAN AUTON OI ARKHIEREIS KAI OI ARKHONTES  M‘N EIS KRIMA THANATOU KAI ESTAUR‘SAN AUTON

[24,21]  MEIS DE  LPIZOMEN OTI AUTOS ESTIN O MELL‘N LUTROUSTHAI TON ISRA L ALLA GE KAI SUN PASIN TOUTOIS TRIT N TAUT N  MERAN AGEI APH OU TAUTA EGENETO

[24,22] ALLA KAI GUNAIKES TINES EX  M‘N EXEST SAN  MAS GENOMENAI ORTHRINAI EPI TO MN MEION

[24,23] KAI M  EUROUSAI TO S‘MA AUTOU  LTHON LEGOUSAI KAI OPTASIAN AGGEL‘N E‘RAKENAI OI LEGOUSIN AUTON Z N

[24,24] KAI AP LTHON TINES T‘N SUN  MIN EPI TO MN MEION KAI EURON OUT‘S KATH‘S KAI AI GUNAIKES EIPON AUTON DE OUK EIDON

[24,25] KAI AUTOS EIPEN PROS AUTOUS ‘ ANO TOI KAI BRADEIS T  KARDIA TOU PISTEUEIN EPI PASIN OIS ELAL SAN OI PROPH TAI

[24,26] OUKHI TAUTA EDEI PATHEIN TON KHRISTON KAI EISELTHEIN EIS T N DOXAN AUTOU

[24,27] KAI ARXAMENOS APO M‘USE‘S KAI APO PANT‘N T‘N PROPH T‘N DIERM NEUSEN AUTOIS EN PASAIS TAIS GRAPHAIS TA PERI EAUTOU

[24,28] KAI  GGISAN EIS T N K‘M N OU EPOREUONTO KAI AUTOS PROSEPOI SATO PORR‘TERON POREUESTHAI

[24,29] KAI PAREBIASANTO AUTON LEGONTES MEINON METH  M‘N OTI PROS ESPERAN ESTIN KAI KEKLIKEN  D     MERA KAI EIS LTHEN TOU MEINAI SUN AUTOIS

[24,30] KAI EGENETO EN T‘ KATAKLITH NAI AUTON MET AUT‘N LAB‘N TON ARTON EULOG SEN KAI KLASAS EPEDIDOU AUTOIS

[24,31] AUT‘N DE DI NOIKHTH SAN OI OPHTHALMOI KAI EPEGN‘SAN AUTON KAI AUTOS APHANTOS EGENETO AP AUT‘N

[24,32] KAI EIPAN PROS ALL LOUS OUKHI   KARDIA  M‘N KAIOMEN   N [EN  MIN] ‘S ELALEI  MIN EN T  OD‘ ‘S DI NOIGEN  MIN TAS GRAPHAS

[24,33] KAI ANASTANTES AUT  T  ‘RA UPESTREPSAN EIS IEROUSAL M KAI EURON  THROISMENOUS TOUS ENDEKA KAI TOUS SUN AUTOIS

[24,34] LEGONTAS OTI ONT‘S  GERTH  O KURIOS KAI ‘PHTH  SIM‘NI

[24,35] KAI AUTOI EX GOUNTO TA EN T  OD‘ KAI ‘S EGN‘STH  AUTOIS EN T  KLASEI TOU ARTOU

[24,36] TAUTA DE AUT‘N LALOUNT‘N AUTOS EST  EN MES‘ AUT‘N KAI LEGEI AUTOIS EIR N  UMIN

[24,37] PTO THENTES DE KAI EMPHOBOI GENOMENOI EDOKOUN PNEUMA THE‘REIN

[24,38] KAI EIPEN AUTOIS TI TETARAGMENOI ESTE KAI DIA TI DIALOGISMOI ANABAINOUSIN EN T  KARDIA UM‘N

[24,39] IDETE TAS KHEIRAS MOU KAI TOUS PODAS MOU OTI EG‘ EIMI AUTOS PS LAPH SATE ME KAI IDETE OTI PNEUMA SARKA KAI OSTEA OUK EKHEI KATH‘S EME THE‘REITE EKHONTA

[24,40] KAI TOUTO EIP‘N EDEIXEN AUTOIS TAS KHEIRAS KAI TOUS PODAS

[24,41] ETI DE APISTOUNT‘N AUT‘N APO T S KHARAS KAI THAUMAZONT‘N EIPEN AUTOIS EKHETE TI BR‘SIMON ENTHADE

[24,42] OI DE EPED‘KAN AUT‘ IKHTHUOS OPTOU MEROS

[24,43] KAI LAB‘N EN‘PION AUT‘N EPHAGEN

[24,44] EIPEN DE PROS AUTOUS OUTOI OI LOGOI MOU OUS ELAL SA PROS UMAS ETI ‘N SUN UMIN OTI DEI PL R‘TH NAI PANTA TA GEGRAMMENA EN T‘ NOM‘ M‘USE‘S KAI TOIS PROPH TAIS KAI PSALMOIS PERI EMOU

[24,45] TOTE DI NOIXEN AUT‘N TON NOUN TOU SUNIENAI TAS GRAPHAS

[24,46] KAI EIPEN AUTOIS OTI OUT‘S GEGRAPTAI PATHEIN TON KHRISTON KAI ANAST NAI EK NEKR‘N T  TRIT   MERA

[24,47] KAI K RUKHTH NAI EPI T‘ ONOMATI AUTOU METANOIAN EIS APHESIN AMARTI‘N EIS PANTA TA ETHN  ARXAMENOI APO IEROUSAL M

[24,48] UMEIS MARTURES TOUT‘N

[24,49] KAI [IDOU] EG‘ APOSTELL‘ T N EPAGGELIAN TOU PATROS MOU EPH UMAS UMEIS DE KATHISATE EN T  POLEI E‘S OU ENDUS STHE EX UPSOUS DUNAMIN

[24,50] EX GAGEN DE AUTOUS [EX‘] E‘S PROS B THANIAN KAI EPARAS TAS KHEIRAS AUTOU EULOG SEN AUTOUS

[24,51] KAI EGENETO EN T‘ EULOGEIN AUTON AUTOUS DIEST  AP AUT‘N KAI ANEPHERETO EIS TON OURANON

[24,52] KAI AUTOI PROSKUN SANTES AUTON UPESTREPSAN EIS IEROUSAL M META KHARAS MEGAL S

[24,53] KAI  SAN DIA PANTOS EN T‘ IER‘ EULOGOUNTES TON THEON

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting