Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*t=EPISTOL  t=TOU IOUDA k=EPISTOL  tk=KATHOLIK 

[1,1] IOUDAS I SOU KHRISTOU DOULOS ADELPHOS DE IAK‘BOU TOIS EN THE‘ PATRI a= GAP MENOIS b= GIASMENOIS KAI I SOU KHRIST‘ TET R MENOIS KL TOIS

[1,2] ELEOS UMIN KAI EIR N  KAI AGAP  PL THUNTHEI 

[1,3] AGAP TOI PASAN SPOUD N POIOUMENOS GRAPHEIN UMIN PERI T S KOIN S a= M‘N S‘T RIAS ANAGK N ESKHON GRAPSAI UMIN PARAKAL‘N EPAG‘NIZESTHAI T  APAX PARADOTHEIS  TOIS AGIOIS PISTEI

[1,4] PAREISEDUSAN GAR TINES ANTHR‘POI OI PALAI PROGEGRAMMENOI EIS TOUTO TO KRIMA ASEBEIS T N TOU THEOU  M‘N a=KHARITA b=KHARIN METATITHENTES EIS ASELGEIAN KAI TON MONON DESPOT N b=THEON KAI KURION  M‘N I SOUN KHRISTON ARNOUMENOI

[1,5] UPOMN SAI DE UMAS BOULOMAI EIDOTAS a=[UMAS] a=PANTA b=UMAS b=APAX b=TOUTO OTI a=[O] b=O KURIOS a=APAX LAON EK G S AIGUPTOU S‘SAS TO DEUTERON TOUS M  PISTEUSANTAS AP‘LESEN

[1,6] AGGELOUS TE TOUS M  T R SANTAS T N EAUT‘N ARKH N ALLA APOLIPONTAS TO IDION OIK T RION EIS KRISIN MEGAL S  MERAS DESMOIS AIDIOIS UPO ZOPHON TET R KEN

[1,7] ‘S SODOMA KAI GOMORRA KAI AI PERI AUTAS POLEIS TON OMOION b=TOUTOIS TROPON a=TOUTOIS EKPORNEUSASAI KAI APELTHOUSAI OPIS‘ SARKOS ETERAS PROKEINTAI DEIGMA PUROS AI‘NIOU DIK N UPEKHOUSAI

[1,8] OMOI‘S MENTOI KAI OUTOI ENUPNIAZOMENOI SARKA MEN MIAINOUSIN KURIOT TA DE ATHETOUSIN DOXAS DE BLASPH MOUSIN

[1,9] O DE MIKHA L O ARKHAGGELOS OTE T‘ DIABOL‘ DIAKRINOMENOS DIELEGETO PERI TOU a=M‘USE‘S b=M‘SE‘S S‘MATOS OUK ETOLM SEN KRISIN EPENEGKEIN BLASPH MIAS a=ALLA b=ALL EIPEN EPITIM SAI SOI KURIOS

[1,10] OUTOI DE OSA MEN OUK OIDASIN BLASPH MOUSIN OSA DE PHUSIK‘S ‘S TA ALOGA Z‘A EPISTANTAI EN TOUTOIS PHTHEIRONTAI

[1,11] OUAI AUTOIS OTI T  OD‘ TOU KAIN EPOREUTH SAN KAI T  PLAN  TOU BALAAM MISTHOU EXEKHUTH SAN KAI T  ANTILOGIA TOU KORE AP‘LONTO

[1,12] OUTOI EISIN a=OI EN TAIS AGAPAIS UM‘N SPILADES SUNEU‘KHOUMENOI k=UMIN APHOB‘S EAUTOUS POIMAINONTES NEPHELAI ANUDROI UPO ANEM‘N am=PARAPHEROMENAI tk=PERIPHEROMENAI DENDRA PHTHINOP‘RINA AKARPA DIS APOTHANONTA EKRIZ‘THENTA

[1,13] KUMATA AGRIA THALASS S EPAPHRIZONTA TAS EAUT‘N AISKHUNAS ASTERES PLAN TAI OIS O ZOPHOS TOU SKOTOUS EIS tk=TON AI‘NA TET R TAI

[1,14] PROEPH TEUSEN DE KAI TOUTOIS EBDOMOS APO ADAM EN‘KH LEG‘N IDOU  LTHEN KURIOS EN tk=MURIASIN AGIAIS am=MURIASIN AUTOU

[1,15] POI SAI KRISIN KATA PANT‘N KAI am=ELEGXAI tk=EXELEGXAI b=PANTAS b=TOUS b=ASEBEIS b=AUT‘N a=PASAN a=PSUKH N PERI PANT‘N T‘N ERG‘N ASEBEIAS AUT‘N ‘N  SEB SAN KAI PERI PANT‘N T‘N SKL R‘N ‘N ELAL SAN KAT AUTOU AMART‘LOI ASEBEIS

[1,16] OUTOI EISIN GOGGUSTAI MEMPSIMOIROI KATA TAS EPITHUMIAS a=EAUT‘N b=AUT‘N POREUOMENOI KAI TO STOMA AUT‘N LALEI UPEROGKA THAUMAZONTES PROS‘PA ‘PHELEIAS KHARIN

[1,17] UMEIS DE AGAP TOI MN STH TE T‘N R MAT‘N T‘N PROEIR MEN‘N UPO T‘N APOSTOL‘N TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU

[1,18] OTI ELEGON UMIN a=[OTI] a=EP a=ESKHATOU a=[TOU] a=KHRONOU b=OTI b=EN b=ESKHAT‘ b=KHRON‘ ESONTAI EMPAIKTAI KATA TAS EAUT‘N EPITHUMIAS POREUOMENOI T‘N ASEBEI‘N

[1,19] OUTOI EISIN OI APODIORIZONTES k=EAUTOUS PSUKHIKOI PNEUMA M  EKHONTES

[1,20] UMEIS DE AGAP TOI a=EPOIKODOMOUNTES a=EAUTOUS T  AGI‘TAT  UM‘N PISTEI b=EPOIKODOMOUNTES b=EAUTOUS EN PNEUMATI AGI‘ PROSEUKHOMENOI

[1,21] EAUTOUS EN AGAP  THEOU T R SATE PROSDEKHOMENOI TO ELEOS TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU EIS Z‘ N AI‘NION

[1,22] KAI OUS MEN a=ELEATE b=ELEEITE a=DIAKRINOMENOUS b=DIAKRINOMENOI

[1,23] OUS DE b=EN b=PHOB‘ S‘ZETE EK tk=TOU PUROS ARPAZONTES a=OUS a=DE a=ELEATE a=EN a=PHOB‘ MISOUNTES KAI TON APO T S SARKOS ESPIL‘MENON KHIT‘NA

[1,24] T‘ DE DUNAMEN‘ PHULAXAI ak=UMAS mt=AUTOUS APTAISTOUS KAI ST SAI KATEN‘PION T S DOX S AUTOU AM‘MOUS EN AGALLIASEI

[1,25] MON‘ b=SOPH‘ THE‘ S‘T RI  M‘N a=DIA a=I SOU a=KHRISTOU a=TOU a=KURIOU a= M‘N DOXA b=KAI MEGAL‘SUN  KRATOS KAI EXOUSIA a=PRO a=PANTOS a=TOU a=AI‘NOS KAI NUN KAI EIS PANTAS TOUS AI‘NAS AM N .

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting