Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*IOUDA

[1,1] IOUDAS I SOU KHRISTOU DOULOS ADELPHOS DE IAK‘BOU TOIS EN THE‘ PATRI  GAP MENOIS KAI I SOU KHRIST‘ TET R MENOIS KL TOIS

[1,2] ELEOS UMIN KAI EIR N  KAI AGAP  PL THUNTHEI 

[1,3] AGAP TOI PASAN SPOUD N POIOUMENOS GRAPHEIN UMIN PERI T S KOIN S  M‘N S‘T RIAS ANAGK N ESKHON GRAPSAI UMIN PARAKAL‘N EPAG‘NIZESTHAI T  APAX PARADOTHEIS  TOIS AGIOIS PISTEI

[1,4] PAREISEDUSAN GAR TINES ANTHR‘POI OI PALAI PROGEGRAMMENOI EIS TOUTO TO KRIMA ASEBEIS T N TOU THEOU  M‘N KHARITA METATITHENTES EIS ASELGEIAN KAI TON MONON DESPOT N KAI KURION  M‘N I SOUN KHRISTON ARNOUMENOI

[1,5] UPOMN SAI DE UMAS BOULOMAI EIDOTAS [UMAS] PANTA OTI [O] KURIOS APAX LAON EK G S AIGUPTOU S‘SAS TO DEUTERON TOUS M  PISTEUSANTAS AP‘LESEN

[1,6] AGGELOUS TE TOUS M  T R SANTAS T N EAUT‘N ARKH N ALLA APOLIPONTAS TO IDION OIK T RION EIS KRISIN MEGAL S  MERAS DESMOIS AIDIOIS UPO ZOPHON TET R KEN

[1,7] ‘S SODOMA KAI GOMORRA KAI AI PERI AUTAS POLEIS TON OMOION TROPON TOUTOIS EKPORNEUSASAI KAI APELTHOUSAI OPIS‘ SARKOS ETERAS PROKEINTAI DEIGMA PUROS AI‘NIOU DIK N UPEKHOUSAI

[1,8] OMOI‘S MENTOI KAI OUTOI ENUPNIAZOMENOI SARKA MEN MIAINOUSIN KURIOT TA DE ATHETOUSIN DOXAS DE BLASPH MOUSIN

[1,9] O DE MIKHA L O ARKHAGGELOS OTE T‘ DIABOL‘ DIAKRINOMENOS DIELEGETO PERI TOU M‘USE‘S S‘MATOS OUK ETOLM SEN KRISIN EPENEGKEIN BLASPH MIAS ALLA EIPEN EPITIM SAI SOI KURIOS

[1,10] OUTOI DE OSA MEN OUK OIDASIN BLASPH MOUSIN OSA DE PHUSIK‘S ‘S TA ALOGA Z‘A EPISTANTAI EN TOUTOIS PHTHEIRONTAI

[1,11] OUAI AUTOIS OTI T  OD‘ TOU KAIN EPOREUTH SAN KAI T  PLAN  TOU BALAAM MISTHOU EXEKHUTH SAN KAI T  ANTILOGIA TOU KORE AP‘LONTO

[1,12] OUTOI EISIN OI EN TAIS AGAPAIS UM‘N SPILADES SUNEU‘KHOUMENOI APHOB‘S EAUTOUS POIMAINONTES NEPHELAI ANUDROI UPO ANEM‘N PARAPHEROMENAI DENDRA PHTHINOP‘RINA AKARPA DIS APOTHANONTA EKRIZ‘THENTA

[1,13] KUMATA AGRIA THALASS S EPAPHRIZONTA TAS EAUT‘N AISKHUNAS ASTERES PLAN TAI OIS O ZOPHOS TOU SKOTOUS EIS AI‘NA TET R TAI

[1,14] PROEPH TEUSEN DE KAI TOUTOIS EBDOMOS APO ADAM EN‘KH LEG‘N IDOU  LTHEN KURIOS EN AGIAIS MURIASIN AUTOU

[1,15] POI SAI KRISIN KATA PANT‘N KAI ELEGXAI PASAN PSUKH N PERI PANT‘N T‘N ERG‘N ASEBEIAS AUT‘N ‘N  SEB SAN KAI PERI PANT‘N T‘N SKL R‘N ‘N ELAL SAN KAT AUTOU AMART‘LOI ASEBEIS

[1,16] OUTOI EISIN GOGGUSTAI MEMPSIMOIROI KATA TAS EPITHUMIAS EAUT‘N POREUOMENOI KAI TO STOMA AUT‘N LALEI UPEROGKA THAUMAZONTES PROS‘PA ‘PHELEIAS KHARIN

[1,17] UMEIS DE AGAP TOI MN STH TE T‘N R MAT‘N T‘N PROEIR MEN‘N UPO T‘N APOSTOL‘N TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU

[1,18] OTI ELEGON UMIN [OTI] EP ESKHATOU [TOU] KHRONOU ESONTAI EMPAIKTAI KATA TAS EAUT‘N EPITHUMIAS POREUOMENOI T‘N ASEBEI‘N

[1,19] OUTOI EISIN OI APODIORIZONTES PSUKHIKOI PNEUMA M  EKHONTES

[1,20] UMEIS DE AGAP TOI EPOIKODOMOUNTES EAUTOUS T  AGI‘TAT  UM‘N PISTEI EN PNEUMATI AGI‘ PROSEUKHOMENOI

[1,21] EAUTOUS EN AGAP  THEOU T R SATE PROSDEKHOMENOI TO ELEOS TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU EIS Z‘ N AI‘NION

[1,22] KAI OUS MEN ELEATE DIAKRINOMENOUS

[1,23] OUS DE S‘ZETE EK PUROS ARPAZONTES OUS DE ELEATE EN PHOB‘ MISOUNTES KAI TON APO T S SARKOS ESPIL‘MENON KHIT‘NA

[1,24] T‘ DE DUNAMEN‘ PHULAXAI UMAS APTAISTOUS KAI ST SAI KATEN‘PION T S DOX S AUTOU AM‘MOUS EN AGALLIASEI

[1,25] MON‘ THE‘ S‘T RI  M‘N DIA I SOU KHRISTOU TOU KURIOU  M‘N DOXA MEGAL‘SUN  KRATOS KAI EXOUSIA PRO PANTOS TOU AI‘NOS KAI NUN KAI EIS PANTAS TOUS AI‘NAS AM N

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting