Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*k=EUAGGELION tk=TO KATA I‘ANN N t=AGION t=EUAGGELION

[1,1] EN ARKH   N O LOGOS KAI O LOGOS  N PROS TON THEON KAI THEOS  N O LOGOS

[1,2] OUTOS  N EN ARKH  PROS TON THEON

[1,3] PANTA DI AUTOU EGENETO KAI KH‘RIS AUTOU EGENETO OUDE EN O GEGONEN

[1,4] EN AUT‘ Z‘   N KAI   Z‘   N TO PH‘S T‘N ANTHR‘P‘N

[1,5] KAI TO PH‘S EN T  SKOTIA PHAINEI KAI   SKOTIA AUTO OU KATELABEN

[1,6] EGENETO ANTHR‘POS APESTALMENOS PARA THEOU ONOMA AUT‘ I‘ANN S

[1,7] OUTOS  LTHEN EIS MARTURIAN INA MARTUR S  PERI TOU PH‘TOS INA PANTES PISTEUS‘SIN DI AUTOU

[1,8] OUK  N EKEINOS TO PH‘S ALL INA MARTUR S  PERI TOU PH‘TOS

[1,9]  N TO PH‘S TO AL THINON O PH‘TIZEI PANTA ANTHR‘PON ERKHOMENON EIS TON KOSMON

[1,10] EN T‘ KOSM‘  N KAI O KOSMOS DI AUTOU EGENETO KAI O KOSMOS AUTON OUK EGN‘

[1,11] EIS TA IDIA  LTHEN KAI OI IDIOI AUTON OU PARELABON

[1,12] OSOI DE ELABON AUTON ED‘KEN AUTOIS EXOUSIAN TEKNA THEOU GENESTHAI TOIS PISTEUOUSIN EIS TO ONOMA AUTOU

[1,13] OI OUK EX AIMAT‘N OUDE EK THEL MATOS SARKOS OUDE EK THEL MATOS ANDROS ALL EK THEOU EGENN TH SAN

[1,14] KAI O LOGOS SARX EGENETO KAI ESK N‘SEN EN  MIN KAI ETHEASAMETHA T N DOXAN AUTOU DOXAN ‘S MONOGENOUS PARA PATROS PL R S KHARITOS KAI AL THEIAS

[1,15] I‘ANN S MARTUREI PERI AUTOU KAI KEKRAGEN LEG‘N OUTOS  N ON EIPON O OPIS‘ MOU ERKHOMENOS EMPROSTHEN MOU GEGONEN OTI PR‘TOS MOU  N

[1,16] a=OTI b=KAI EK TOU PL R‘MATOS AUTOU  MEIS PANTES ELABOMEN KAI KHARIN ANTI KHARITOS

[1,17] OTI O NOMOS DIA a=M‘USE‘S b=M‘SE‘S EDOTH    KHARIS KAI   AL THEIA DIA I SOU KHRISTOU EGENETO

[1,18] THEON OUDEIS E‘RAKEN P‘POTE b=O MONOGEN S a=THEOS b=UIOS O ‘N EIS TON KOLPON TOU PATROS EKEINOS EX G SATO

[1,19] KAI AUT  ESTIN   MARTURIA TOU I‘ANNOU OTE APESTEILAN a=[PROS a=AUTON] OI IOUDAIOI EX IEROSOLUM‘N IEREIS KAI LEUITAS INA ER‘T S‘SIN AUTON SU TIS EI

[1,20] KAI ‘MOLOG SEN KAI OUK  RN SATO KAI ‘MOLOG SEN OTI a=EG‘ OUK EIMI b=EG‘ O KHRISTOS

[1,21] KAI  R‘T SAN AUTON TI OUN a=SU  LIAS EI b=SU KAI LEGEI OUK EIMI O PROPH T S EI SU KAI APEKRITH  OU

[1,22] a=EIPAN b=EIPON OUN AUT‘ TIS EI INA APOKRISIN D‘MEN TOIS PEMPSASIN  MAS TI LEGEIS PERI SEAUTOU

[1,23] EPH  EG‘ PH‘N  BO‘NTOS EN T  ER M‘ EUTHUNATE T N ODON KURIOU KATH‘S EIPEN  SAIAS O PROPH T S

[1,24] KAI b=OI APESTALMENOI  SAN EK T‘N PHARISAI‘N

[1,25] KAI  R‘T SAN AUTON KAI a=EIPAN b=EIPON AUT‘ TI OUN BAPTIZEIS EI SU OUK EI O KHRISTOS a=OUDE b=OUTE  LIAS a=OUDE b=OUTE O PROPH T S

[1,26] APEKRITH  AUTOIS O I‘ANN S LEG‘N EG‘ BAPTIZ‘ EN UDATI MESOS b=DE UM‘N EST KEN ON UMEIS OUK OIDATE

[1,27] b=AUTOS b=ESTIN O OPIS‘ MOU ERKHOMENOS b=OS b=EMPROSTHEN b=MOU b=GEGONEN OU b=EG‘ OUK EIMI a=[EG‘] AXIOS INA LUS‘ AUTOU TON IMANTA TOU UPOD MATOS

[1,28] TAUTA EN am=B THANIA tk=B THABARA EGENETO PERAN TOU IORDANOU OPOU  N a=O I‘ANN S BAPTIZ‘N

[1,29] T  EPAURION BLEPEI m=[O tk=O m=I‘ANN S] tk=I‘ANN S TON I SOUN ERKHOMENON PROS AUTON KAI LEGEI IDE O AMNOS TOU THEOU O AIR‘N T N AMARTIAN TOU KOSMOU

[1,30] OUTOS ESTIN a=UPER b=PERI OU EG‘ EIPON OPIS‘ MOU ERKHETAI AN R OS EMPROSTHEN MOU GEGONEN OTI PR‘TOS MOU  N

[1,31] KAG‘ OUK  DEIN AUTON ALL INA PHANER‘TH  T‘ ISRA L DIA TOUTO  LTHON EG‘ EN b=T‘ UDATI BAPTIZ‘N

[1,32] KAI EMARTUR SEN I‘ANN S LEG‘N OTI TETHEAMAI TO PNEUMA KATABAINON a=‘S b=‘SEI PERISTERAN EX OURANOU KAI EMEINEN EP AUTON

[1,33] KAG‘ OUK  DEIN AUTON ALL O PEMPSAS ME BAPTIZEIN EN UDATI EKEINOS MOI EIPEN EPH ON AN ID S TO PNEUMA KATABAINON KAI MENON EP AUTON OUTOS ESTIN O BAPTIZ‘N EN PNEUMATI AGI‘

[1,34] KAG‘ E‘RAKA KAI MEMARTUR KA OTI OUTOS ESTIN O UIOS TOU THEOU

[1,35] T  EPAURION PALIN EIST KEI O I‘ANN S KAI EK T‘N MATH T‘N AUTOU DUO

[1,36] KAI EMBLEPSAS T‘ I SOU PERIPATOUNTI LEGEI IDE O AMNOS TOU THEOU

[1,37] KAI  KOUSAN b=AUTOU OI DUO MATH TAI a=AUTOU LALOUNTOS KAI  KOLOUTH SAN T‘ I SOU

[1,38] STRAPHEIS DE O I SOUS KAI THEASAMENOS AUTOUS AKOLOUTHOUNTAS LEGEI AUTOIS TI Z TEITE OI DE a=EIPAN b=EIPON AUT‘ RABBI O LEGETAI a=METHERM NEUOMENON b=ERM NEUOMENON DIDASKALE POU MENEIS

[1,39] LEGEI AUTOIS ERKHESTHE KAI a=OPSESTHE a= LTHAN a=OUN b=IDETE b= LTHON KAI a=EIDAN b=EIDON POU MENEI KAI PAR AUT‘ EMEINAN T N  MERAN EKEIN N ‘RA tk=DE  N ‘S DEKAT 

[1,40]  N ANDREAS O ADELPHOS SIM‘NOS PETROU EIS EK T‘N DUO T‘N AKOUSANT‘N PARA I‘ANNOU KAI AKOLOUTH SANT‘N AUT‘

[1,41] EURISKEI OUTOS a=PR‘TON b=PR‘TOS TON ADELPHON TON IDION SIM‘NA KAI LEGEI AUT‘ EUR KAMEN TON m=MESIAN atk=MESSIAN O ESTIN METHERM NEUOMENON tk=O KHRISTOS

[1,42] b=KAI  GAGEN AUTON PROS TON I SOUN EMBLEPSAS m=[DE] tk=DE AUT‘ O I SOUS EIPEN SU EI SIM‘N O UIOS a=I‘ANNOU b=I‘NA SU KL TH S  K PHAS O ERM NEUETAI PETROS

[1,43] T  EPAURION  THEL SEN tk=O tk=I SOUS EXELTHEIN EIS T N GALILAIAN KAI EURISKEI PHILIPPON KAI LEGEI AUT‘ a=O m=[O a=I SOUS m=I SOUS] AKOLOUTHEI MOI

[1,44]  N DE O PHILIPPOS APO B THSAIDA EK T S POLE‘S ANDREOU KAI PETROU

[1,45] EURISKEI PHILIPPOS TON NATHANA L KAI LEGEI AUT‘ ON EGRAPSEN a=M‘US S b=M‘S S EN T‘ NOM‘ KAI OI PROPH TAI EUR KAMEN I SOUN b=TON UION TOU I‘S PH TON APO k=NAZARETH amt=NAZARET

[1,46] KAI EIPEN AUT‘ NATHANA L EK k=NAZARETH amt=NAZARET DUNATAI TI AGATHON EINAI LEGEI AUT‘ a=[O] PHILIPPOS ERKHOU KAI IDE

[1,47] EIDEN O I SOUS TON NATHANA L ERKHOMENON PROS AUTON KAI LEGEI PERI AUTOU IDE AL TH‘S ISRA LIT S EN ‘ DOLOS OUK ESTIN

[1,48] LEGEI AUT‘ NATHANA L POTHEN ME GIN‘SKEIS APEKRITH  tk=O I SOUS KAI EIPEN AUT‘ PRO TOU SE PHILIPPON PH‘N SAI ONTA UPO T N SUK N EIDON SE

[1,49] APEKRITH  b=NATHANA L b=KAI b=LEGEI AUT‘ a=NATHANA L RABBI SU EI O UIOS TOU THEOU SU b=EI b=O BASILEUS a=EI TOU ISRA L

[1,50] APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUT‘ OTI EIPON SOI a=OTI EIDON SE UPOKAT‘ T S SUK S PISTEUEIS MEIZ‘ TOUT‘N a=OPS  b=OPSEI

[1,51] KAI LEGEI AUT‘ AM N AM N LEG‘ UMIN b=AP b=ARTI OPSESTHE TON OURANON ANE‘GOTA KAI TOUS AGGELOUS TOU THEOU ANABAINONTAS KAI KATABAINONTAS EPI TON UION TOU ANTHR‘POU

[2,1] KAI T   MERA T  TRIT  GAMOS EGENETO EN KANA T S GALILAIAS KAI  N   M T R TOU I SOU EKEI

[2,2] EKL TH  DE KAI O I SOUS KAI OI MATH TAI AUTOU EIS TON GAMON

[2,3] KAI USTER SANTOS OINOU LEGEI   M T R TOU I SOU PROS AUTON OINON OUK EKHOUSIN

[2,4] a=[KAI] LEGEI AUT  O I SOUS TI EMOI KAI SOI GUNAI OUP‘  KEI   ‘RA MOU

[2,5] LEGEI   M T R AUTOU TOIS DIAKONOIS O TI AN LEG  UMIN POI SATE

[2,6]  SAN DE EKEI b=UDRIAI LITHINAI a=UDRIAI EX b=KEIMENAI KATA TON KATHARISMON T‘N IOUDAI‘N a=KEIMENAI KH‘ROUSAI ANA METR TAS DUO   TREIS

[2,7] LEGEI AUTOIS O I SOUS GEMISATE TAS UDRIAS UDATOS KAI EGEMISAN AUTAS E‘S AN‘

[2,8] KAI LEGEI AUTOIS ANTL SATE NUN KAI PHERETE T‘ ARKHITRIKLIN‘ a=OI a=DE b=KAI  NEGKAN

[2,9] ‘S DE EGEUSATO O ARKHITRIKLINOS TO UD‘R OINON GEGEN MENON KAI OUK  DEI POTHEN ESTIN OI DE DIAKONOI  DEISAN OI  NTL KOTES TO UD‘R PH‘NEI TON NUMPHION O ARKHITRIKLINOS

[2,10] KAI LEGEI AUT‘ PAS ANTHR‘POS PR‘TON TON KALON OINON TITH SIN KAI OTAN METHUSTH‘SIN b=TOTE TON ELASS‘ SU TET R KAS TON KALON OINON E‘S ARTI

[2,11] TAUT N EPOI SEN b=T N ARKH N T‘N S MEI‘N O I SOUS EN KANA T S GALILAIAS KAI EPHANER‘SEN T N DOXAN AUTOU KAI EPISTEUSAN EIS AUTON OI MATH TAI AUTOU

[2,12] META TOUTO KATEB  EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM AUTOS KAI   M T R AUTOU KAI OI ADELPHOI a=[AUTOU] b=AUTOU KAI OI MATH TAI AUTOU KAI EKEI EMEINAN OU POLLAS  MERAS

[2,13] KAI EGGUS  N TO PASKHA T‘N IOUDAI‘N KAI ANEB  EIS IEROSOLUMA O I SOUS

[2,14] KAI EUREN EN T‘ IER‘ TOUS P‘LOUNTAS BOAS KAI PROBATA KAI PERISTERAS KAI TOUS KERMATISTAS KATH MENOUS

[2,15] KAI POI SAS PHRAGELLION EK SKHOINI‘N PANTAS EXEBALEN EK TOU IEROU TA TE PROBATA KAI TOUS BOAS KAI T‘N KOLLUBIST‘N EXEKHEEN TO KERMA KAI TAS TRAPEZAS a=ANETREPSEN b=ANESTREPSEN

[2,16] KAI TOIS TAS PERISTERAS P‘LOUSIN EIPEN ARATE TAUTA ENTEUTHEN M  POIEITE TON OIKON TOU PATROS MOU OIKON EMPORIOU

[2,17] EMN STH SAN b=DE OI MATH TAI AUTOU OTI GEGRAMMENON ESTIN O Z LOS TOU OIKOU SOU am=KATAPHAGETAI tk=KATEPHAGEN ME

[2,18] APEKRITH SAN OUN OI IOUDAIOI KAI a=EIPAN b=EIPON AUT‘ TI S MEION DEIKNUEIS  MIN OTI TAUTA POIEIS

[2,19] APEKRITH  tk=O I SOUS KAI EIPEN AUTOIS LUSATE TON NAON TOUTON KAI EN TRISIN  MERAIS EGER‘ AUTON

[2,20] a=EIPAN b=EIPON OUN OI IOUDAIOI a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA KAI EX ETESIN a=OIKODOM TH  b=‘KODOM TH  O NAOS OUTOS KAI SU EN TRISIN  MERAIS EGEREIS AUTON

[2,21] EKEINOS DE ELEGEN PERI TOU NAOU TOU S‘MATOS AUTOU

[2,22] OTE OUN  GERTH  EK NEKR‘N EMN STH SAN OI MATH TAI AUTOU OTI TOUTO ELEGEN tk=AUTOIS KAI EPISTEUSAN T  GRAPH  KAI T‘ LOG‘ a=ON b=‘ EIPEN O I SOUS

[2,23] ‘S DE  N EN am=TOIS IEROSOLUMOIS EN T‘ PASKHA EN T  EORT  POLLOI EPISTEUSAN EIS TO ONOMA AUTOU THE‘ROUNTES AUTOU TA S MEIA A EPOIEI

[2,24] AUTOS DE b=O I SOUS OUK EPISTEUEN a=AUTON b=EAUTON AUTOIS DIA TO AUTON GIN‘SKEIN PANTAS

[2,25] KAI OTI OU KHREIAN EIKHEN INA TIS MARTUR S  PERI TOU ANTHR‘POU AUTOS GAR EGIN‘SKEN TI  N EN T‘ ANTHR‘P‘

[3,1]  N DE ANTHR‘POS EK T‘N PHARISAI‘N NIKOD MOS ONOMA AUT‘ ARKH‘N T‘N IOUDAI‘N

[3,2] OUTOS  LTHEN PROS am=AUTON tk=TON tk=I SOUN NUKTOS KAI EIPEN AUT‘ RABBI OIDAMEN OTI APO THEOU EL LUTHAS DIDASKALOS OUDEIS GAR a=DUNATAI TAUTA TA S MEIA b=DUNATAI POIEIN A SU POIEIS EAN M    O THEOS MET AUTOU

[3,3] APEKRITH  b=O I SOUS KAI EIPEN AUT‘ AM N AM N LEG‘ SOI EAN M  TIS GENN TH  AN‘THEN OU DUNATAI IDEIN T N BASILEIAN TOU THEOU

[3,4] LEGEI PROS AUTON a=[O] b=O NIKOD MOS P‘S DUNATAI ANTHR‘POS GENN TH NAI GER‘N ‘N M  DUNATAI EIS T N KOILIAN T S M TROS AUTOU DEUTERON EISELTHEIN KAI GENN TH NAI

[3,5] APEKRITH  tk=O I SOUS AM N AM N LEG‘ SOI EAN M  TIS GENN TH  EX UDATOS KAI PNEUMATOS OU DUNATAI EISELTHEIN EIS T N BASILEIAN TOU THEOU

[3,6] TO GEGENN MENON EK T S SARKOS SARX ESTIN KAI TO GEGENN MENON EK TOU PNEUMATOS PNEUMA ESTIN

[3,7] M  THAUMAS S OTI EIPON SOI DEI UMAS GENN TH NAI AN‘THEN

[3,8] TO PNEUMA OPOU THELEI PNEI KAI T N PH‘N N AUTOU AKOUEIS ALL OUK OIDAS POTHEN ERKHETAI KAI POU UPAGEI OUT‘S ESTIN PAS O GEGENN MENOS EK TOU PNEUMATOS

[3,9] APEKRITH  NIKOD MOS KAI EIPEN AUT‘ P‘S DUNATAI TAUTA GENESTHAI

[3,10] APEKRITH  tk=O I SOUS KAI EIPEN AUT‘ SU EI O DIDASKALOS TOU ISRA L KAI TAUTA OU GIN‘SKEIS

[3,11] AM N AM N LEG‘ SOI OTI O OIDAMEN LALOUMEN KAI O E‘RAKAMEN MARTUROUMEN KAI T N MARTURIAN  M‘N OU LAMBANETE

[3,12] EI TA EPIGEIA EIPON UMIN KAI OU PISTEUETE P‘S EAN EIP‘ UMIN TA EPOURANIA PISTEUSETE

[3,13] KAI OUDEIS ANABEB KEN EIS TON OURANON EI M  O EK TOU OURANOU KATABAS O UIOS TOU ANTHR‘POU b=O b=‘N b=EN b=T‘ b=OURAN‘

[3,14] KAI KATH‘S a=M‘US S b=M‘S S UPS‘SEN TON OPHIN EN T  ER M‘ OUT‘S UPS‘TH NAI DEI TON UION TOU ANTHR‘POU

[3,15] INA PAS O PISTEU‘N a=EN a=AUT‘ b=EIS b=AUTON b=M  b=APOL TAI b=ALL EKH  Z‘ N AI‘NION

[3,16] OUT‘S GAR  GAP SEN O THEOS TON KOSMON ‘STE TON UION b=AUTOU TON MONOGEN  ED‘KEN INA PAS O PISTEU‘N EIS AUTON M  APOL TAI ALL EKH  Z‘ N AI‘NION

[3,17] OU GAR APESTEILEN O THEOS TON UION b=AUTOU EIS TON KOSMON INA KRIN  TON KOSMON ALL INA S‘TH  O KOSMOS DI AUTOU

[3,18] O PISTEU‘N EIS AUTON OU KRINETAI O DE M  PISTEU‘N  D  KEKRITAI OTI M  PEPISTEUKEN EIS TO ONOMA TOU MONOGENOUS UIOU TOU THEOU

[3,19] AUT  DE ESTIN   KRISIS OTI TO PH‘S EL LUTHEN EIS TON KOSMON KAI  GAP SAN OI ANTHR‘POI MALLON TO SKOTOS   TO PH‘S  N GAR b=PON RA AUT‘N a=PON RA TA ERGA

[3,20] PAS GAR O PHAULA PRASS‘N MISEI TO PH‘S KAI OUK ERKHETAI PROS TO PH‘S INA M  ELEGKHTH  TA ERGA AUTOU

[3,21] O DE POI‘N T N AL THEIAN ERKHETAI PROS TO PH‘S INA PHANER‘TH  AUTOU TA ERGA OTI EN THE‘ ESTIN EIRGASMENA

[3,22] META TAUTA  LTHEN O I SOUS KAI OI MATH TAI AUTOU EIS T N IOUDAIAN G N KAI EKEI DIETRIBEN MET AUT‘N KAI EBAPTIZEN

[3,23]  N DE KAI a=O I‘ANN S BAPTIZ‘N EN AIN‘N EGGUS TOU m=SAL M atk=SALEIM OTI UDATA POLLA  N EKEI KAI PAREGINONTO KAI EBAPTIZONTO

[3,24] OUP‘ GAR  N BEBL MENOS EIS T N PHULAK N O I‘ANN S

[3,25] EGENETO OUN Z T SIS EK T‘N MATH T‘N I‘ANNOU META am=IOUDAIOU tk=IOUDAI‘N PERI KATHARISMOU

[3,26] KAI  LTHON PROS TON I‘ANN N KAI a=EIPAN b=EIPON AUT‘ RABBI OS  N META SOU PERAN TOU IORDANOU ‘ SU MEMARTUR KAS IDE OUTOS BAPTIZEI KAI PANTES ERKHONTAI PROS AUTON

[3,27] APEKRITH  I‘ANN S KAI EIPEN OU DUNATAI ANTHR‘POS LAMBANEIN a=OUDE a=EN b=OUDEN EAN M    DEDOMENON AUT‘ EK TOU OURANOU

[3,28] AUTOI UMEIS atk=MOI MARTUREITE OTI EIPON a=[OTI] OUK EIMI EG‘ O KHRISTOS ALL OTI APESTALMENOS EIMI EMPROSTHEN EKEINOU

[3,29] O EKH‘N T N NUMPH N NUMPHIOS ESTIN O DE PHILOS TOU NUMPHIOU O EST K‘S KAI AKOU‘N AUTOU KHARA KHAIREI DIA T N PH‘N N TOU NUMPHIOU AUT  OUN   KHARA   EM  PEPL R‘TAI

[3,30] EKEINON DEI AUXANEIN EME DE ELATTOUSTHAI

[3,31] O AN‘THEN ERKHOMENOS EPAN‘ PANT‘N ESTIN O ‘N EK T S G S EK T S G S ESTIN KAI EK T S G S LALEI O EK TOU OURANOU ERKHOMENOS a=[EPAN‘ b=EPAN‘ PANT‘N a=ESTIN] b=ESTIN

[3,32] b=KAI O E‘RAKEN KAI  KOUSEN TOUTO MARTUREI KAI T N MARTURIAN AUTOU OUDEIS LAMBANEI

[3,33] O LAB‘N AUTOU T N MARTURIAN ESPHRAGISEN OTI O THEOS AL TH S ESTIN

[3,34] ON GAR APESTEILEN O THEOS TA R MATA TOU THEOU LALEI OU GAR EK METROU DID‘SIN b=O b=THEOS TO PNEUMA

[3,35] O PAT R AGAPA TON UION KAI PANTA DED‘KEN EN T  KHEIRI AUTOU

[3,36] O PISTEU‘N EIS TON UION EKHEI Z‘ N AI‘NION O DE APEITH‘N T‘ UI‘ OUK OPSETAI m=[T N] Z‘ N ALL   ORG  TOU THEOU MENEI EP AUTON

[4,1] ‘S OUN EGN‘ O a=I SOUS b=KURIOS OTI  KOUSAN OI PHARISAIOI OTI I SOUS PLEIONAS MATH TAS POIEI KAI BAPTIZEI   I‘ANN S

[4,2] KAITOIGE I SOUS AUTOS OUK EBAPTIZEN ALL OI MATH TAI AUTOU

[4,3] APH KEN T N IOUDAIAN KAI AP LTHEN atk=PALIN EIS T N GALILAIAN

[4,4] EDEI DE AUTON DIERKHESTHAI DIA T S SAMAREIAS

[4,5] ERKHETAI OUN EIS POLIN T S SAMAREIAS LEGOMEN N SUKHAR PL SION TOU KH‘RIOU O ED‘KEN IAK‘B a=[T‘] I‘S PH T‘ UI‘ AUTOU

[4,6]  N DE EKEI P G  TOU IAK‘B O OUN I SOUS KEKOPIAK‘S EK T S ODOIPORIAS EKATHEZETO OUT‘S EPI T  P G  ‘RA  N a=‘S b=‘SEI EKT 

[4,7] ERKHETAI GUN  EK T S SAMAREIAS ANTL SAI UD‘R LEGEI AUT  O I SOUS DOS MOI a=PEIN b=PIEIN

[4,8] OI GAR MATH TAI AUTOU APEL LUTHEISAN EIS T N POLIN INA TROPHAS AGORAS‘SIN

[4,9] LEGEI OUN AUT‘   GUN    a=SAMARITIS b=SAMAREITIS P‘S SU IOUDAIOS ‘N PAR EMOU a=PEIN b=PIEIN AITEIS b=OUS S GUNAIKOS a=SAMARITIDOS a=OUS S b=SAMAREITIDOS OU GAR SUGKHR‘NTAI IOUDAIOI a=SAMARITAIS b=SAMAREITAIS

[4,10] APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUT  EI  DEIS T N D‘REAN TOU THEOU KAI TIS ESTIN O LEG‘N SOI DOS MOI a=PEIN b=PIEIN SU AN  T SAS AUTON KAI ED‘KEN AN SOI UD‘R Z‘N

[4,11] LEGEI AUT‘ a=[  b=  a=GUN ] b=GUN  KURIE OUTE ANTL MA EKHEIS KAI TO PHREAR ESTIN BATHU POTHEN OUN EKHEIS TO UD‘R TO Z‘N

[4,12] M  SU MEIZ‘N EI TOU PATROS  M‘N IAK‘B OS ED‘KEN  MIN TO PHREAR KAI AUTOS EX AUTOU EPIEN KAI OI UIOI AUTOU KAI TA THREMMATA AUTOU

[4,13] APEKRITH  tk=O I SOUS KAI EIPEN AUT  PAS O PIN‘N EK TOU UDATOS TOUTOU DIPS SEI PALIN

[4,14] OS D AN PI  EK TOU UDATOS OU EG‘ D‘S‘ AUT‘ OU M  a=DIPS SEI b=DIPS S  EIS TON AI‘NA ALLA TO UD‘R O D‘S‘ AUT‘ GEN SETAI EN AUT‘ P G  UDATOS ALLOMENOU EIS Z‘ N AI‘NION

[4,15] LEGEI PROS AUTON   GUN  KURIE DOS MOI TOUTO TO UD‘R INA M  DIPS‘ M DE a=DIERKH‘MAI m=ERKHOMAI tk=ERKH‘MAI ENTHADE ANTLEIN

[4,16] LEGEI AUT  b=O b=I SOUS UPAGE PH‘N SON TON ANDRA SOU KAI ELTHE ENTHADE

[4,17] APEKRITH    GUN  KAI EIPEN a=AUT‘ OUK EKH‘ ANDRA LEGEI AUT  O I SOUS KAL‘S EIPAS OTI ANDRA OUK EKH‘

[4,18] PENTE GAR ANDRAS ESKHES KAI NUN ON EKHEIS OUK ESTIN SOU AN R TOUTO AL THES EIR KAS

[4,19] LEGEI AUT‘   GUN  KURIE THE‘R‘ OTI PROPH T S EI SU

[4,20] OI PATERES  M‘N EN tk=TOUT‘ T‘ OREI am=TOUT‘ PROSEKUN SAN KAI UMEIS LEGETE OTI EN IEROSOLUMOIS ESTIN O TOPOS OPOU b=DEI PROSKUNEIN a=DEI

[4,21] LEGEI AUT  O I SOUS a=PISTEUE b=GUNAI b=PISTEUSON MOI a=GUNAI OTI ERKHETAI ‘RA OTE OUTE EN T‘ OREI TOUT‘ OUTE EN IEROSOLUMOIS PROSKUN SETE T‘ PATRI

[4,22] UMEIS PROSKUNEITE O OUK OIDATE  MEIS PROSKUNOUMEN O OIDAMEN OTI   S‘T RIA EK T‘N IOUDAI‘N ESTIN

[4,23] a=ALLA b=ALL ERKHETAI ‘RA KAI NUN ESTIN OTE OI AL THINOI PROSKUN TAI PROSKUN SOUSIN T‘ PATRI EN PNEUMATI KAI AL THEIA KAI GAR O PAT R TOIOUTOUS Z TEI TOUS PROSKUNOUNTAS AUTON

[4,24] PNEUMA O THEOS KAI TOUS PROSKUNOUNTAS AUTON EN PNEUMATI KAI AL THEIA DEI PROSKUNEIN

[4,25] LEGEI AUT‘   GUN  OIDA OTI m=MESIAS atk=MESSIAS ERKHETAI O LEGOMENOS KHRISTOS OTAN ELTH  EKEINOS ANAGGELEI  MIN a=APANTA b=PANTA

[4,26] LEGEI AUT  O I SOUS EG‘ EIMI O LAL‘N SOI

[4,27] KAI EPI TOUT‘ a= LTHAN b= LTHON OI MATH TAI AUTOU KAI a=ETHAUMAZON b=ETHAUMASAN OTI META GUNAIKOS ELALEI OUDEIS MENTOI EIPEN TI Z TEIS   TI LALEIS MET AUT S

[4,28] APH KEN OUN T N UDRIAN AUT S   GUN  KAI AP LTHEN EIS T N POLIN KAI LEGEI TOIS ANTHR‘POIS

[4,29] DEUTE IDETE ANTHR‘PON OS EIPEN MOI PANTA OSA EPOI SA M TI OUTOS ESTIN O KHRISTOS

[4,30] EX LTHON tk=OUN EK T S POLE‘S KAI  RKHONTO PROS AUTON

[4,31] EN b=DE T‘ METAXU  R‘T‘N AUTON OI MATH TAI LEGONTES RABBI PHAGE

[4,32] O DE EIPEN AUTOIS EG‘ BR‘SIN EKH‘ PHAGEIN  N UMEIS OUK OIDATE

[4,33] ELEGON OUN OI MATH TAI PROS ALL LOUS M  TIS  NEGKEN AUT‘ PHAGEIN

[4,34] LEGEI AUTOIS O I SOUS EMON BR‘MA ESTIN INA a=POI S‘ b=POI‘ TO THEL MA TOU PEMPSANTOS ME KAI TELEI‘S‘ AUTOU TO ERGON

[4,35] OUKH UMEIS LEGETE OTI ETI am=TETRAM NOS tk=TETRAM NON ESTIN KAI O THERISMOS ERKHETAI IDOU LEG‘ UMIN EPARATE TOUS OPHTHALMOUS UM‘N KAI THEASASTHE TAS KH‘RAS OTI LEUKAI EISIN PROS THERISMON  D 

[4,36] b=KAI O THERIZ‘N MISTHON LAMBANEI KAI SUNAGEI KARPON EIS Z‘ N AI‘NION INA b=KAI O SPEIR‘N OMOU KHAIR  KAI O THERIZ‘N

[4,37] EN GAR TOUT‘ O LOGOS ESTIN mt=O AL THINOS OTI ALLOS ESTIN O SPEIR‘N KAI ALLOS O THERIZ‘N

[4,38] EG‘ APESTEILA UMAS THERIZEIN O OUKH UMEIS KEKOPIAKATE ALLOI KEKOPIAKASIN KAI UMEIS EIS TON KOPON AUT‘N EISEL LUTHATE

[4,39] EK DE T S POLE‘S EKEIN S POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON T‘N a=SAMARIT‘N b=SAMAREIT‘N DIA TON LOGON T S GUNAIKOS MARTUROUS S OTI EIPEN MOI PANTA a=A b=OSA EPOI SA

[4,40] ‘S OUN  LTHON PROS AUTON OI a=SAMARITAI b=SAMAREITAI  R‘T‘N AUTON MEINAI PAR AUTOIS KAI EMEINEN EKEI DUO  MERAS

[4,41] KAI POLL‘ PLEIOUS EPISTEUSAN DIA TON LOGON AUTOU

[4,42] T  TE GUNAIKI ELEGON OTI OUKETI DIA T N S N LALIAN PISTEUOMEN AUTOI GAR AK KOAMEN KAI OIDAMEN OTI OUTOS ESTIN AL TH‘S O S‘T R TOU KOSMOU b=O b=KHRISTOS

[4,43] META DE TAS DUO  MERAS EX LTHEN EKEITHEN b=KAI b=AP LTHEN EIS T N GALILAIAN

[4,44] AUTOS GAR b=O I SOUS EMARTUR SEN OTI PROPH T S EN T  IDIA PATRIDI TIM N OUK EKHEI

[4,45] OTE OUN  LTHEN EIS T N GALILAIAN EDEXANTO AUTON OI GALILAIOI PANTA E‘RAKOTES a=OSA b=A EPOI SEN EN IEROSOLUMOIS EN T  EORT  KAI AUTOI GAR  LTHON EIS T N EORT N

[4,46]  LTHEN OUN am=PALIN b=O b=I SOUS tk=PALIN EIS T N KANA T S GALILAIAS OPOU EPOI SEN TO UD‘R OINON KAI  N TIS BASILIKOS OU O UIOS  STHENEI EN a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM

[4,47] OUTOS AKOUSAS OTI I SOUS  KEI EK T S IOUDAIAS EIS T N GALILAIAN AP LTHEN PROS AUTON KAI  R‘TA b=AUTON INA KATAB  KAI IAS TAI AUTOU TON UION m=EMELLEN atk= MELLEN GAR APOTHN SKEIN

[4,48] EIPEN OUN O I SOUS PROS AUTON EAN M  S MEIA KAI TERATA ID TE OU M  PISTEUS TE

[4,49] LEGEI PROS AUTON O BASILIKOS KURIE KATAB THI PRIN APOTHANEIN TO PAIDION MOU

[4,50] LEGEI AUT‘ O I SOUS POREUOU O UIOS SOU Z  b=KAI EPISTEUSEN O ANTHR‘POS T‘ LOG‘ a=ON b=‘ EIPEN AUT‘ am=O I SOUS KAI EPOREUETO

[4,51]  D  DE AUTOU KATABAINONTOS OI DOULOI AUTOU a=UP NT SAN b=AP NT SAN AUT‘ b=KAI b=AP GGEILAN LEGONTES OTI O PAIS a=AUTOU b=SOU Z 

[4,52] EPUTHETO OUN b=PAR b=AUT‘N T N ‘RAN a=PAR a=AUT‘N EN   KOMPSOTERON ESKHEN a=EIPAN b=KAI a=OUN b=EIPON AUT‘ OTI a=EKHTHES b=KHTHES ‘RAN EBDOM N APH KEN AUTON O PURETOS

[4,53] EGN‘ OUN O PAT R OTI a=[EN] b=EN EKEIN  T  ‘RA EN   EIPEN AUT‘ O I SOUS b=OTI O UIOS SOU Z  KAI EPISTEUSEN AUTOS KAI   OIKIA AUTOU OL 

[4,54] TOUTO a=[DE] PALIN DEUTERON S MEION EPOI SEN O I SOUS ELTH‘N EK T S IOUDAIAS EIS T N GALILAIAN

[5,1] META TAUTA  N m=[ ] EORT  T‘N IOUDAI‘N KAI ANEB  b=O I SOUS EIS IEROSOLUMA

[5,2] ESTIN DE EN TOIS IEROSOLUMOIS EPI T  PROBATIK  KOLUMB THRA   EPILEGOMEN  EBRAISTI a=B THZATHA b=B THESDA PENTE STOAS EKHOUSA

[5,3] EN TAUTAIS KATEKEITO PL THOS b=POLU T‘N ASTHENOUNT‘N TUPHL‘N KH‘L‘N X R‘N b=EKDEKHOMEN‘N b=T N b=TOU b=UDATOS b=KIN SIN

[5,4] b=AGGELOS b=GAR b=KATA b=KAIRON b=KATEBAINEN b=EN b=T  b=KOLUMB THRA b=KAI b=ETARASSEN b=TO b=UD‘R b=O b=OUN b=PR‘TOS b=EMBAS b=META b=T N b=TARAKH N b=TOU b=UDATOS b=UGI S b=EGINETO b=‘ b=D POTE b=KATEIKHETO b=NOS MATI

[5,5]  N DE TIS ANTHR‘POS EKEI amk=TRIAKONTA k=KAI am=[KAI] amk=OKT‘ t=TRIAKONTAOKT‘ ET  EKH‘N EN T  ASTHENEIA a=AUTOU

[5,6] TOUTON ID‘N O I SOUS KATAKEIMENON KAI GNOUS OTI POLUN  D  KHRONON EKHEI LEGEI AUT‘ THELEIS UGI S GENESTHAI

[5,7] APEKRITH  AUT‘ O ASTHEN‘N KURIE ANTHR‘PON OUK EKH‘ INA OTAN TARAKHTH  TO UD‘R am=BAL  tk=BALL  ME EIS T N KOLUMB THRAN EN ‘ DE ERKHOMAI EG‘ ALLOS PRO EMOU KATABAINEI

[5,8] LEGEI AUT‘ O I SOUS a=EGEIRE b=EGEIRAI ARON TON a=KRABATTON b=KRABBATON SOU KAI PERIPATEI

[5,9] KAI EUTHE‘S EGENETO UGI S O ANTHR‘POS KAI  REN TON a=KRABATTON b=KRABBATON AUTOU KAI PERIEPATEI  N DE SABBATON EN EKEIN  T   MERA

[5,10] ELEGON OUN OI IOUDAIOI T‘ TETHERAPEUMEN‘ SABBATON ESTIN a=KAI OUK EXESTIN SOI ARAI TON a=KRABATTON a=SOU b=KRABBATON

[5,11] a=O a=DE APEKRITH  AUTOIS O POI SAS ME UGI  EKEINOS MOI EIPEN ARON TON a=KRABATTON b=KRABBATON SOU KAI PERIPATEI

[5,12]  R‘T SAN b=OUN AUTON TIS ESTIN O ANTHR‘POS O EIP‘N SOI ARON b=TON b=KRABBATON b=SOU KAI PERIPATEI

[5,13] O DE IATHEIS OUK  DEI TIS ESTIN O GAR I SOUS EXENEUSEN OKHLOU ONTOS EN T‘ TOP‘

[5,14] META TAUTA EURISKEI AUTON O I SOUS EN T‘ IER‘ KAI EIPEN AUT‘ IDE UGI S GEGONAS M KETI AMARTANE INA M  KHEIRON b=TI SOI a=TI GEN TAI

[5,15] AP LTHEN O ANTHR‘POS KAI AN GGEILEN TOIS IOUDAIOIS OTI I SOUS ESTIN O POI SAS AUTON UGI 

[5,16] KAI DIA TOUTO EDI‘KON b=TON b=I SOUN OI IOUDAIOI a=TON a=I SOUN b=KAI b=EZ TOUN b=AUTON b=APOKTEINAI OTI TAUTA EPOIEI EN SABBAT‘

[5,17] O DE a=[I SOUS] b=I SOUS APEKRINATO AUTOIS O PAT R MOU E‘S ARTI ERGAZETAI KAG‘ ERGAZOMAI

[5,18] DIA TOUTO OUN MALLON EZ TOUN AUTON OI IOUDAIOI APOKTEINAI OTI OU MONON ELUEN TO SABBATON ALLA KAI PATERA IDION ELEGEN TON THEON ISON EAUTON POI‘N T‘ THE‘

[5,19] APEKRINATO OUN O I SOUS KAI a=ELEGEN b=EIPEN AUTOIS AM N AM N LEG‘ UMIN OU DUNATAI O UIOS POIEIN APH EAUTOU OUDEN EAN M  TI BLEP  TON PATERA POIOUNTA A GAR AN EKEINOS POI  TAUTA KAI O UIOS OMOI‘S POIEI

[5,20] O GAR PAT R PHILEI TON UION KAI PANTA DEIKNUSIN AUT‘ A AUTOS POIEI KAI MEIZONA TOUT‘N DEIXEI AUT‘ ERGA INA UMEIS THAUMAZ TE

[5,21] ‘SPER GAR O PAT R EGEIREI TOUS NEKROUS KAI Z‘OPOIEI OUT‘S KAI O UIOS OUS THELEI Z‘OPOIEI

[5,22] OUDE GAR O PAT R KRINEI OUDENA ALLA T N KRISIN PASAN DED‘KEN T‘ UI‘

[5,23] INA PANTES a=TIM‘SI b=TIM‘SIN TON UION KATH‘S a=TIM‘SI b=TIM‘SIN TON PATERA O M  TIM‘N TON UION OU TIMA TON PATERA TON PEMPSANTA AUTON

[5,24] AM N AM N LEG‘ UMIN OTI O TON LOGON MOU AKOU‘N KAI PISTEU‘N T‘ PEMPSANTI ME EKHEI Z‘ N AI‘NION KAI EIS KRISIN OUK ERKHETAI ALLA METABEB KEN EK TOU THANATOU EIS T N Z‘ N

[5,25] AM N AM N LEG‘ UMIN OTI ERKHETAI ‘RA KAI NUN ESTIN OTE OI NEKROI a=AKOUSOUSIN b=AKOUSONTAI T S PH‘N S TOU UIOU TOU THEOU KAI OI AKOUSANTES a=Z SOUSIN b=Z SONTAI

[5,26] ‘SPER GAR O PAT R EKHEI Z‘ N EN EAUT‘ OUT‘S b=ED‘KEN KAI T‘ UI‘ a=ED‘KEN Z‘ N EKHEIN EN EAUT‘

[5,27] KAI EXOUSIAN ED‘KEN AUT‘ b=KAI KRISIN POIEIN OTI UIOS ANTHR‘POU ESTIN

[5,28] M  THAUMAZETE TOUTO OTI ERKHETAI ‘RA EN   PANTES OI EN TOIS MN MEIOIS a=AKOUSOUSIN b=AKOUSONTAI T S PH‘N S AUTOU

[5,29] KAI EKPOREUSONTAI OI TA AGATHA POI SANTES EIS ANASTASIN Z‘ S OI DE TA PHAULA PRAXANTES EIS ANASTASIN KRISE‘S

[5,30] OU DUNAMAI EG‘ POIEIN AP EMAUTOU OUDEN KATH‘S AKOU‘ KRIN‘ KAI   KRISIS   EM  DIKAIA ESTIN OTI OU Z T‘ TO THEL MA TO EMON ALLA TO THEL MA TOU PEMPSANTOS ME b=PATROS

[5,31] EAN EG‘ MARTUR‘ PERI EMAUTOU   MARTURIA MOU OUK ESTIN AL TH S

[5,32] ALLOS ESTIN O MARTUR‘N PERI EMOU KAI OIDA OTI AL TH S ESTIN   MARTURIA  N MARTUREI PERI EMOU

[5,33] UMEIS APESTALKATE PROS I‘ANN N KAI MEMARTUR KEN T  AL THEIA

[5,34] EG‘ DE OU PARA ANTHR‘POU T N MARTURIAN LAMBAN‘ ALLA TAUTA LEG‘ INA UMEIS S‘TH TE

[5,35] EKEINOS  N O LUKHNOS O KAIOMENOS KAI PHAIN‘N UMEIS DE  THEL SATE am=AGALLIATH NAI tk=AGALLIASTH NAI PROS ‘RAN EN T‘ PH‘TI AUTOU

[5,36] EG‘ DE EKH‘ T N MARTURIAN MEIZ‘ TOU I‘ANNOU TA GAR ERGA A a=DED‘KEN b=ED‘KEN MOI O PAT R INA TELEI‘S‘ AUTA AUTA TA ERGA A b=EG‘ POI‘ MARTUREI PERI EMOU OTI O PAT R ME APESTALKEN

[5,37] KAI O PEMPSAS ME PAT R a=EKEINOS b=AUTOS MEMARTUR KEN PERI EMOU OUTE PH‘N N AUTOU b=AK KOATE P‘POTE a=AK KOATE OUTE EIDOS AUTOU E‘RAKATE

[5,38] KAI TON LOGON AUTOU OUK EKHETE b=MENONTA EN UMIN a=MENONTA OTI ON APESTEILEN EKEINOS TOUT‘ UMEIS OU PISTEUETE

[5,39] a=ERAUNATE b=EREUNATE TAS GRAPHAS OTI UMEIS DOKEITE EN AUTAIS Z‘ N AI‘NION EKHEIN KAI EKEINAI EISIN AI MARTUROUSAI PERI EMOU

[5,40] KAI OU THELETE ELTHEIN PROS ME INA Z‘ N EKH TE

[5,41] DOXAN PARA ANTHR‘P‘N OU LAMBAN‘

[5,42] a=ALLA b=ALL EGN‘KA UMAS OTI T N AGAP N TOU THEOU OUK EKHETE EN EAUTOIS

[5,43] EG‘ EL LUTHA EN T‘ ONOMATI TOU PATROS MOU KAI OU LAMBANETE ME EAN ALLOS ELTH  EN T‘ ONOMATI T‘ IDI‘ EKEINON a=L MPSESTHE b=L PSESTHE

[5,44] P‘S DUNASTHE UMEIS PISTEUSAI DOXAN PARA ALL L‘N LAMBANONTES KAI T N DOXAN T N PARA TOU MONOU THEOU OU Z TEITE

[5,45] M  DOKEITE OTI EG‘ KAT GOR S‘ UM‘N PROS TON PATERA ESTIN O KAT GOR‘N UM‘N a=M‘US S b=M‘S S EIS ON UMEIS  LPIKATE

[5,46] EI GAR EPISTEUETE a=M‘USEI b=M‘S  EPISTEUETE AN EMOI PERI GAR EMOU EKEINOS EGRAPSEN

[5,47] EI DE TOIS EKEINOU GRAMMASIN OU PISTEUETE P‘S TOIS EMOIS R MASIN PISTEUSETE

[6,1] META TAUTA AP LTHEN O I SOUS PERAN T S THALASS S T S GALILAIAS T S TIBERIADOS

[6,2] b=KAI  KOLOUTHEI a=DE AUT‘ OKHLOS POLUS OTI a=ETHE‘ROUN b=E‘R‘N b=AUTOU TA S MEIA A EPOIEI EPI T‘N ASTHENOUNT‘N

[6,3] AN LTHEN DE EIS TO OROS b=O I SOUS KAI EKEI EKATH TO META T‘N MATH T‘N AUTOU

[6,4]  N DE EGGUS TO PASKHA   EORT  T‘N IOUDAI‘N

[6,5] EPARAS OUN b=O b=I SOUS TOUS OPHTHALMOUS a=O a=I SOUS KAI THEASAMENOS OTI POLUS OKHLOS ERKHETAI PROS AUTON LEGEI PROS b=TON PHILIPPON POTHEN a=AGORAS‘MEN b=AGORASOMEN ARTOUS INA PHAG‘SIN OUTOI

[6,6] TOUTO DE ELEGEN PEIRAZ‘N AUTON AUTOS GAR  DEI TI EMELLEN POIEIN

[6,7] APEKRITH  AUT‘ a=[O] PHILIPPOS DIAKOSI‘N D NARI‘N ARTOI OUK ARKOUSIN AUTOIS INA EKASTOS b=AUT‘N BRAKHU a=[TI] b=TI LAB 

[6,8] LEGEI AUT‘ EIS EK T‘N MATH T‘N AUTOU ANDREAS O ADELPHOS SIM‘NOS PETROU

[6,9] ESTIN PAIDARION b=EN ‘DE a=OS b=O EKHEI PENTE ARTOUS KRITHINOUS KAI DUO OPSARIA ALLA TAUTA TI ESTIN EIS TOSOUTOUS

[6,10] EIPEN b=DE O I SOUS POI SATE TOUS ANTHR‘POUS ANAPESEIN  N DE KHORTOS POLUS EN T‘ TOP‘ a=ANEPESAN b=ANEPESON OUN OI ANDRES TON ARITHMON a=‘S b=‘SEI PENTAKISKHILIOI

[6,11] ELABEN a=OUN b=DE TOUS ARTOUS O I SOUS KAI EUKHARIST SAS DIED‘KEN b=TOIS b=MATH TAIS b=OI b=DE b=MATH TAI TOIS ANAKEIMENOIS OMOI‘S KAI EK T‘N OPSARI‘N OSON  THELON

[6,12] ‘S DE ENEPL STH SAN LEGEI TOIS MATH TAIS AUTOU SUNAGAGETE TA PERISSEUSANTA KLASMATA INA M  TI APOL TAI

[6,13] SUN GAGON OUN KAI EGEMISAN D‘DEKA KOPHINOUS KLASMAT‘N EK T‘N PENTE ART‘N T‘N KRITHIN‘N A a=EPERISSEUSAN b=EPERISSEUSEN TOIS BEBR‘KOSIN

[6,14] OI OUN ANTHR‘POI IDONTES O EPOI SEN S MEION b=O b=I SOUS ELEGON OTI OUTOS ESTIN AL TH‘S O PROPH T S O ERKHOMENOS EIS TON KOSMON

[6,15] I SOUS OUN GNOUS OTI MELLOUSIN ERKHESTHAI KAI ARPAZEIN AUTON INA POI S‘SIN b=AUTON BASILEA ANEKH‘R SEN atk=PALIN EIS TO OROS AUTOS MONOS

[6,16] ‘S DE OPSIA EGENETO KATEB SAN OI MATH TAI AUTOU EPI T N THALASSAN

[6,17] KAI EMBANTES EIS b=TO PLOION  RKHONTO PERAN T S THALASS S EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM KAI SKOTIA  D  EGEGONEI KAI a=OUP‘ b=OUK EL LUTHEI PROS AUTOUS O I SOUS

[6,18]   TE THALASSA ANEMOU MEGALOU PNEONTOS a=DIEGEIRETO b=DI GEIRETO

[6,19] EL LAKOTES OUN ‘S STADIOUS am=EIKOSI am=PENTE tk=EIKOSIPENTE   TRIAKONTA THE‘ROUSIN TON I SOUN PERIPATOUNTA EPI T S THALASS S KAI EGGUS TOU PLOIOU GINOMENON KAI EPHOB TH SAN

[6,20] O DE LEGEI AUTOIS EG‘ EIMI M  PHOBEISTHE

[6,21]  THELON OUN LABEIN AUTON EIS TO PLOION KAI EUTHE‘S b=TO b=PLOION EGENETO a=TO a=PLOION EPI T S G S EIS  N UP GON

[6,22] T  EPAURION O OKHLOS O EST K‘S PERAN T S THALASS S a=EIDON b=ID‘N OTI PLOIARION ALLO OUK  N EKEI EI M  EN b=EKEINO b=EIS b=O b=ENEB SAN b=OI b=MATH TAI b=AUTOU KAI OTI OU SUNEIS LTHEN TOIS MATH TAIS AUTOU O I SOUS EIS TO a=PLOION b=PLOIARION ALLA MONOI OI MATH TAI AUTOU AP LTHON

[6,23] ALLA b=DE  LTHEN a=<PLOIARIA> b=PLOIARIA EK TIBERIADOS EGGUS TOU TOPOU OPOU EPHAGON TON ARTON EUKHARIST SANTOS TOU KURIOU

[6,24] OTE OUN EIDEN O OKHLOS OTI I SOUS OUK ESTIN EKEI OUDE OI MATH TAI AUTOU ENEB SAN tk=KAI AUTOI EIS TA a=PLOIARIA b=PLOIA KAI  LTHON EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM Z TOUNTES TON I SOUN

[6,25] KAI EURONTES AUTON PERAN T S THALASS S EIPON AUT‘ RABBI POTE ‘DE GEGONAS

[6,26] APEKRITH  AUTOIS O I SOUS KAI EIPEN AM N AM N LEG‘ UMIN Z TEITE ME OUKH OTI EIDETE S MEIA ALL OTI EPHAGETE EK T‘N ART‘N KAI EKHORTASTH TE

[6,27] ERGAZESTHE M  T N BR‘SIN T N APOLLUMEN N ALLA T N BR‘SIN T N MENOUSAN EIS Z‘ N AI‘NION  N O UIOS TOU ANTHR‘POU UMIN D‘SEI TOUTON GAR O PAT R ESPHRAGISEN O THEOS

[6,28] EIPON OUN PROS AUTON TI amk=POI‘MEN t=POIOUMEN INA ERGAZ‘METHA TA ERGA TOU THEOU

[6,29] APEKRITH  a=[O] tk=O I SOUS KAI EIPEN AUTOIS TOUTO ESTIN TO ERGON TOU THEOU INA a=PISTEU TE b=PISTEUS TE EIS ON APESTEILEN EKEINOS

[6,30] EIPON OUN AUT‘ TI OUN POIEIS SU S MEION INA ID‘MEN KAI PISTEUS‘MEN SOI TI ERGAZ 

[6,31] OI PATERES  M‘N TO MANNA EPHAGON EN T  ER M‘ KATH‘S ESTIN GEGRAMMENON ARTON EK TOU OURANOU ED‘KEN AUTOIS PHAGEIN

[6,32] EIPEN OUN AUTOIS O I SOUS AM N AM N LEG‘ UMIN OU am=M‘US S tk=M‘S S DED‘KEN UMIN TON ARTON EK TOU OURANOU ALL O PAT R MOU DID‘SIN UMIN TON ARTON EK TOU OURANOU TON AL THINON

[6,33] O GAR ARTOS TOU THEOU ESTIN O KATABAIN‘N EK TOU OURANOU KAI Z‘ N DIDOUS T‘ KOSM‘

[6,34] EIPON OUN PROS AUTON KURIE PANTOTE DOS  MIN TON ARTON TOUTON

[6,35] EIPEN b=DE AUTOIS O I SOUS EG‘ EIMI O ARTOS T S Z‘ S O ERKHOMENOS PROS a=EME b=ME OU M  PEINAS  KAI O PISTEU‘N EIS EME OU M  a=DIPS SEI b=DIPS S  P‘POTE

[6,36] ALL EIPON UMIN OTI KAI E‘RAKATE a=[ME] b=ME KAI OU PISTEUETE

[6,37] PAN O DID‘SIN MOI O PAT R PROS EME  XEI KAI TON ERKHOMENON PROS a=EME b=ME OU M  EKBAL‘ EX‘

[6,38] OTI KATABEB KA a=APO b=EK TOU OURANOU OUKH INA POI‘ TO THEL MA TO EMON ALLA TO THEL MA TOU PEMPSANTOS ME

[6,39] TOUTO DE ESTIN TO THEL MA TOU PEMPSANTOS ME b=PATROS INA PAN O DED‘KEN MOI M  APOLES‘ EX AUTOU ALLA ANAST S‘ AUTO am=[EN] tk=EN T  ESKHAT   MERA

[6,40] TOUTO a=GAR b=DE ESTIN TO THEL MA TOU a=PATROS b=PEMPSANTOS a=MOU b=ME INA PAS O THE‘R‘N TON UION KAI PISTEU‘N EIS AUTON EKH  Z‘ N AI‘NION KAI ANAST S‘ AUTON EG‘ a=[EN] T  ESKHAT   MERA

[6,41] EGOGGUZON OUN OI IOUDAIOI PERI AUTOU OTI EIPEN EG‘ EIMI O ARTOS O KATABAS EK TOU OURANOU

[6,42] KAI ELEGON OUKH OUTOS ESTIN I SOUS O UIOS I‘S PH OU  MEIS OIDAMEN TON PATERA KAI T N M TERA P‘S a=NUN b=OUN LEGEI b=OUTOS OTI EK TOU OURANOU KATABEB KA

[6,43] APEKRITH  b=OUN b=O I SOUS KAI EIPEN AUTOIS M  GOGGUZETE MET ALL L‘N

[6,44] OUDEIS DUNATAI ELTHEIN PROS ME EAN M  O PAT R O PEMPSAS ME ELKUS  AUTON a=KAG‘ b=KAI b=EG‘ ANAST S‘ AUTON am=EN T  ESKHAT   MERA

[6,45] ESTIN GEGRAMMENON EN TOIS PROPH TAIS KAI ESONTAI PANTES DIDAKTOI tk=TOU THEOU PAS b=OUN O m=AKOU‘N atk=AKOUSAS PARA TOU PATROS KAI MATH‘N ERKHETAI PROS a=EME b=ME

[6,46] OUKH OTI TON PATERA b=TIS E‘RAKEN a=TIS EI M  O ‘N PARA TOU THEOU OUTOS E‘RAKEN TON PATERA

[6,47] AM N AM N LEG‘ UMIN O PISTEU‘N b=EIS b=EME EKHEI Z‘ N AI‘NION

[6,48] EG‘ EIMI O ARTOS T S Z‘ S

[6,49] OI PATERES UM‘N EPHAGON b=TO b=MANNA EN T  ER M‘ a=TO a=MANNA KAI APETHANON

[6,50] OUTOS ESTIN O ARTOS O EK TOU OURANOU KATABAIN‘N INA TIS EX AUTOU PHAG  KAI M  APOTHAN 

[6,51] EG‘ EIMI O ARTOS O Z‘N O EK TOU OURANOU KATABAS EAN TIS PHAG  EK TOUTOU TOU ARTOU a=Z SEI b=Z SETAI EIS TON AI‘NA KAI O ARTOS DE ON EG‘ D‘S‘   SARX MOU ESTIN b= N b=EG‘ b=D‘S‘ UPER T S TOU KOSMOU Z‘ S

[6,52] EMAKHONTO OUN PROS ALL LOUS OI IOUDAIOI LEGONTES P‘S DUNATAI OUTOS  MIN DOUNAI T N SARKA a=[AUTOU] PHAGEIN

[6,53] EIPEN OUN AUTOIS O I SOUS AM N AM N LEG‘ UMIN EAN M  PHAG TE T N SARKA TOU UIOU TOU ANTHR‘POU KAI PI TE AUTOU TO AIMA OUK EKHETE Z‘ N EN EAUTOIS

[6,54] O TR‘G‘N MOU T N SARKA KAI PIN‘N MOU TO AIMA EKHEI Z‘ N AI‘NION a=KAG‘ b=KAI b=EG‘ ANAST S‘ AUTON m=[EN] T  ESKHAT   MERA

[6,55]   GAR SARX MOU a=AL TH S b=AL TH‘S ESTIN BR‘SIS KAI TO AIMA MOU a=AL TH S b=AL TH‘S ESTIN POSIS

[6,56] O TR‘G‘N MOU T N SARKA KAI PIN‘N MOU TO AIMA EN EMOI MENEI KAG‘ EN AUT‘

[6,57] KATH‘S APESTEILEN ME O Z‘N PAT R KAG‘ Z‘ DIA TON PATERA KAI O TR‘G‘N ME KAKEINOS a=Z SEI b=Z SETAI DI EME

[6,58] OUTOS ESTIN O ARTOS O a=EX b=EK b=TOU OURANOU KATABAS OU KATH‘S EPHAGON OI PATERES b=UM‘N b=TO b=MANNA KAI APETHANON O TR‘G‘N TOUTON TON ARTON a=Z SEI b=Z SETAI EIS TON AI‘NA

[6,59] TAUTA EIPEN EN SUNAG‘G  DIDASK‘N EN a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM

[6,60] POLLOI OUN AKOUSANTES EK T‘N MATH T‘N AUTOU a=EIPAN b=EIPON SKL ROS ESTIN b=OUTOS O LOGOS a=OUTOS TIS DUNATAI AUTOU AKOUEIN

[6,61] EID‘S DE O I SOUS EN EAUT‘ OTI GOGGUZOUSIN PERI TOUTOU OI MATH TAI AUTOU EIPEN AUTOIS TOUTO UMAS SKANDALIZEI

[6,62] EAN OUN THE‘R TE TON UION TOU ANTHR‘POU ANABAINONTA OPOU  N TO PROTERON

[6,63] TO PNEUMA ESTIN TO Z‘OPOIOUN   SARX OUK ‘PHELEI OUDEN TA R MATA A EG‘ a=LELAL KA b=LAL‘ UMIN PNEUMA ESTIN KAI Z‘  ESTIN

[6,64] ALL EISIN EX UM‘N TINES OI OU PISTEUOUSIN  DEI GAR EX ARKH S O I SOUS TINES EISIN OI M  PISTEUONTES KAI TIS ESTIN O PARAD‘S‘N AUTON

[6,65] KAI ELEGEN DIA TOUTO EIR KA UMIN OTI OUDEIS DUNATAI ELTHEIN PROS ME EAN M    DEDOMENON AUT‘ EK TOU PATROS b=MOU

[6,66] EK TOUTOU POLLOI a=[EK] b=AP LTHON T‘N MATH T‘N AUTOU a=AP LTHON EIS TA OPIS‘ KAI OUKETI MET AUTOU PERIEPATOUN

[6,67] EIPEN OUN O I SOUS TOIS D‘DEKA M  KAI UMEIS THELETE UPAGEIN

[6,68] APEKRITH  b=OUN AUT‘ SIM‘N PETROS KURIE PROS TINA APELEUSOMETHA R MATA Z‘ S AI‘NIOU EKHEIS

[6,69] KAI  MEIS PEPISTEUKAMEN KAI EGN‘KAMEN OTI SU EI O a=AGIOS b=KHRISTOS b=O b=UIOS TOU THEOU b=TOU b=Z‘NTOS

[6,70] APEKRITH  AUTOIS m=[O atk=O m=I SOUS] atk=I SOUS OUK EG‘ UMAS TOUS D‘DEKA EXELEXAM N KAI EX UM‘N EIS DIABOLOS ESTIN

[6,71] ELEGEN DE TON IOUDAN SIM‘NOS a=ISKARI‘TOU b=ISKARI‘T N OUTOS GAR am=EMELLEN tk= MELLEN b=AUTON PARADIDONAI a=AUTON EIS b=‘N EK T‘N D‘DEKA

[7,1] KAI b=PERIEPATEI b=O b=I SOUS META TAUTA a=PERIEPATEI a=O a=I SOUS EN T  GALILAIA OU GAR  THELEN EN T  IOUDAIA PERIPATEIN OTI EZ TOUN AUTON OI IOUDAIOI APOKTEINAI

[7,2]  N DE EGGUS   EORT  T‘N IOUDAI‘N   SK NOP GIA

[7,3] EIPON OUN PROS AUTON OI ADELPHOI AUTOU METAB THI ENTEUTHEN KAI UPAGE EIS T N IOUDAIAN INA KAI OI MATH TAI SOU a=THE‘R SOUSIN a=SOU b=THE‘R S‘SIN TA ERGA b=SOU A POIEIS

[7,4] OUDEIS GAR a=TI EN KRUPT‘ b=TI POIEI KAI Z TEI AUTOS EN PARR SIA EINAI EI TAUTA POIEIS PHANER‘SON SEAUTON T‘ KOSM‘

[7,5] OUDE GAR OI ADELPHOI AUTOU EPISTEUON EIS AUTON

[7,6] LEGEI OUN AUTOIS O I SOUS O KAIROS O EMOS OUP‘ PARESTIN O DE KAIROS O UMETEROS PANTOTE ESTIN ETOIMOS

[7,7] OU DUNATAI O KOSMOS MISEIN UMAS EME DE MISEI OTI EG‘ MARTUR‘ PERI AUTOU OTI TA ERGA AUTOU PON RA ESTIN

[7,8] UMEIS ANAB TE EIS T N EORT N b=TAUT N EG‘ a=OUK b=OUP‘ ANABAIN‘ EIS T N EORT N TAUT N OTI O b=KAIROS b=O EMOS a=KAIROS OUP‘ PEPL R‘TAI

[7,9] TAUTA DE EIP‘N a=AUTOS b=AUTOIS EMEINEN EN T  GALILAIA

[7,10] ‘S DE ANEB SAN OI ADELPHOI AUTOU a=EIS a=T N a=EORT N TOTE KAI AUTOS ANEB  b=EIS b=T N b=EORT N OU PHANER‘S a=ALLA b=ALL a=[‘S] b=‘S EN KRUPT‘

[7,11] OI OUN IOUDAIOI EZ TOUN AUTON EN T  EORT  KAI ELEGON POU ESTIN EKEINOS

[7,12] KAI GOGGUSMOS b=POLUS PERI AUTOU  N a=POLUS EN TOIS OKHLOIS OI MEN ELEGON OTI AGATHOS ESTIN ALLOI a=[DE] tk=DE ELEGON OU ALLA PLANA TON OKHLON

[7,13] OUDEIS MENTOI PARR SIA ELALEI PERI AUTOU DIA TON PHOBON T‘N IOUDAI‘N

[7,14]  D  DE T S EORT S MESOUS S ANEB  b=O I SOUS EIS TO IERON KAI EDIDASKEN

[7,15] b=KAI ETHAUMAZON a=OUN OI IOUDAIOI LEGONTES P‘S OUTOS GRAMMATA OIDEN M  MEMATH K‘S

[7,16] APEKRITH  am=OUN AUTOIS a=[O] b=O I SOUS KAI EIPEN   EM  DIDAKH  OUK ESTIN EM  ALLA TOU PEMPSANTOS ME

[7,17] EAN TIS THEL  TO THEL MA AUTOU POIEIN GN‘SETAI PERI T S DIDAKH S POTERON EK TOU THEOU ESTIN   EG‘ AP EMAUTOU LAL‘

[7,18] O APH EAUTOU LAL‘N T N DOXAN T N IDIAN Z TEI O DE Z T‘N T N DOXAN TOU PEMPSANTOS AUTON OUTOS AL TH S ESTIN KAI ADIKIA EN AUT‘ OUK ESTIN

[7,19] OU a=M‘US S b=M‘S S DED‘KEN UMIN TON NOMON KAI OUDEIS EX UM‘N POIEI TON NOMON TI ME Z TEITE APOKTEINAI

[7,20] APEKRITH  O OKHLOS b=KAI b=EIPEN DAIMONION EKHEIS TIS SE Z TEI APOKTEINAI

[7,21] APEKRITH  tk=O I SOUS KAI EIPEN AUTOIS EN ERGON EPOI SA KAI PANTES THAUMAZETE

[7,22] DIA TOUTO a=M‘US S b=M‘S S DED‘KEN UMIN T N PERITOM N OUKH OTI EK TOU a=M‘USE‘S b=M‘SE‘S ESTIN ALL EK T‘N PATER‘N KAI EN SABBAT‘ PERITEMNETE ANTHR‘PON

[7,23] EI PERITOM N LAMBANEI ANTHR‘POS EN SABBAT‘ INA M  LUTH  O NOMOS a=M‘USE‘S b=M‘SE‘S EMOI KHOLATE OTI OLON ANTHR‘PON UGI  EPOI SA EN SABBAT‘

[7,24] M  KRINETE KAT OPSIN ALLA T N DIKAIAN KRISIN a=KRINETE b=KRINATE

[7,25] ELEGON OUN TINES EK T‘N IEROSOLUMIT‘N OUKH OUTOS ESTIN ON Z TOUSIN APOKTEINAI

[7,26] KAI IDE PARR SIA LALEI KAI OUDEN AUT‘ LEGOUSIN M POTE AL TH‘S EGN‘SAN OI ARKHONTES OTI OUTOS ESTIN b=AL TH‘S O KHRISTOS

[7,27] ALLA TOUTON OIDAMEN POTHEN ESTIN O DE KHRISTOS OTAN ERKH TAI OUDEIS GIN‘SKEI POTHEN ESTIN

[7,28] EKRAXEN OUN EN T‘ IER‘ DIDASK‘N O I SOUS KAI LEG‘N KAME OIDATE KAI OIDATE POTHEN EIMI KAI AP EMAUTOU OUK EL LUTHA ALL ESTIN AL THINOS O PEMPSAS ME ON UMEIS OUK OIDATE

[7,29] EG‘ tk=DE OIDA AUTON OTI PAR AUTOU EIMI KAKEINOS ME APESTEILEN

[7,30] EZ TOUN OUN AUTON PIASAI KAI OUDEIS EPEBALEN EP AUTON T N KHEIRA OTI OUP‘ EL LUTHEI   ‘RA AUTOU

[7,31] b=POLLOI b=DE EK TOU OKHLOU a=DE a=POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON KAI ELEGON b=OTI O KHRISTOS OTAN ELTH  a=M  b=M TI PLEIONA S MEIA b=TOUT‘N POI SEI ‘N OUTOS EPOI SEN

[7,32]  KOUSAN OI PHARISAIOI TOU OKHLOU GOGGUZONTOS PERI AUTOU TAUTA KAI APESTEILAN m=UP RETAS b=OI b=PHARISAIOI b=KAI OI ARKHIEREIS a=KAI a=OI a=PHARISAIOI atk=UP RETAS INA PIAS‘SIN AUTON

[7,33] EIPEN OUN tk=AUTOIS O I SOUS ETI b=MIKRON KHRONON a=MIKRON METH UM‘N EIMI KAI UPAG‘ PROS TON PEMPSANTA ME

[7,34] Z T SETE ME KAI OUKH EUR SETE a=[ME] KAI OPOU EIMI EG‘ UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN

[7,35] EIPON OUN OI IOUDAIOI PROS EAUTOUS POU OUTOS MELLEI POREUESTHAI OTI  MEIS OUKH EUR SOMEN AUTON M  EIS T N DIASPORAN T‘N ELL N‘N MELLEI POREUESTHAI KAI DIDASKEIN TOUS ELL NAS

[7,36] TIS ESTIN b=OUTOS O LOGOS a=OUTOS ON EIPEN Z T SETE ME KAI OUKH EUR SETE a=[ME] KAI OPOU EIMI EG‘ UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN

[7,37] EN DE T  ESKHAT   MERA T  MEGAL  T S EORT S EIST KEI O I SOUS KAI EKRAXEN LEG‘N EAN TIS DIPSA ERKHESTH‘ PROS ME KAI PINET‘

[7,38] O PISTEU‘N EIS EME KATH‘S EIPEN   GRAPH  POTAMOI EK T S KOILIAS AUTOU REUSOUSIN UDATOS Z‘NTOS

[7,39] TOUTO DE EIPEN PERI TOU PNEUMATOS a=O b=OU EMELLON LAMBANEIN OI a=PISTEUSANTES b=PISTEUONTES EIS AUTON OUP‘ GAR  N PNEUMA b=AGION OTI tk=O I SOUS OUDEP‘ EDOXASTH 

[7,40] b=POLLOI b=OUN EK TOU OKHLOU a=OUN AKOUSANTES a=T‘N a=LOG‘N a=TOUT‘N b=TON b=LOGON ELEGON OUTOS ESTIN AL TH‘S O PROPH T S

[7,41] ALLOI ELEGON OUTOS ESTIN O KHRISTOS a=OI b=ALLOI atk=DE ELEGON M  GAR EK T S GALILAIAS O KHRISTOS ERKHETAI

[7,42] a=OUKH b=OUKHI   GRAPH  EIPEN OTI EK TOU SPERMATOS am=DAUID tk=DABID KAI APO B THLEEM T S K‘M S OPOU  N am=DAUID tk=DABID a=ERKHETAI O KHRISTOS b=ERKHETAI

[7,43] SKHISMA OUN a=EGENETO EN T‘ OKHL‘ b=EGENETO DI AUTON

[7,44] TINES DE  THELON EX AUT‘N PIASAI AUTON ALL OUDEIS EPEBALEN EP AUTON TAS KHEIRAS

[7,45]  LTHON OUN OI UP RETAI PROS TOUS ARKHIEREIS KAI PHARISAIOUS KAI EIPON AUTOIS EKEINOI am=DIA am=TI tk=DIATI OUK  GAGETE AUTON

[7,46] APEKRITH SAN OI UP RETAI OUDEPOTE b=OUT‘S ELAL SEN a=OUT‘S b=ANTHR‘POS b=‘S b=OUTOS b=O ANTHR‘POS

[7,47] APEKRITH SAN OUN AUTOIS OI PHARISAIOI M  KAI UMEIS PEPLAN STHE

[7,48] M  TIS EK T‘N ARKHONT‘N EPISTEUSEN EIS AUTON   EK T‘N PHARISAI‘N

[7,49] a=ALLA b=ALL O OKHLOS OUTOS O M  GIN‘SK‘N TON NOMON a=EPARATOI b=EPIKATARATOI EISIN

[7,50] LEGEI NIKOD MOS PROS AUTOUS O ELTH‘N b=NUKTOS PROS AUTON a=[TO] a=PROTERON EIS ‘N EX AUT‘N

[7,51] M  O NOMOS  M‘N KRINEI TON ANTHR‘PON EAN M  AKOUS  a=PR‘TON PAR AUTOU b=PROTERON KAI GN‘ TI POIEI

[7,52] APEKRITH SAN KAI a=EIPAN b=EIPON AUT‘ M  KAI SU EK T S GALILAIAS EI a=ERAUN SON b=EREUN SON KAI IDE OTI b=PROPH T S EK T S GALILAIAS a=PROPH T S OUK a=EGEIRETAI b=EG GERTAI

[7,53] a=[[KAI a=EPOREUTH SAN b=KAI m=AP LTHEN tk=EPOREUTH  EKASTOS EIS TON OIKON AUTOU

[8,1] I SOUS DE EPOREUTH  EIS TO OROS T‘N ELAI‘N

[8,2] ORTHROU DE PALIN PAREGENETO EIS TO IERON KAI PAS O LAOS  RKHETO m=[PROS atk=PROS m=AUTON] atk=AUTON KAI KATHISAS EDIDASKEN AUTOUS

[8,3] AGOUSIN DE OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI b=PROS b=AUTON GUNAIKA am=EPI tk=EN MOIKHEIA KATEIL MMEN N KAI ST SANTES AUT N EN MES‘

[8,4] LEGOUSIN AUT‘ m=[PEIRAZONTES] DIDASKALE m=TAUT N m=EUROMEN m=EP m=AUTOPH‘R‘ m=MOIKHEUOMEN N atk=AUT  atk=  atk=GUN  tk=KATEIL PHTH  a=KATEIL PTAI tk=EPAUTOPH‘R‘ a=EP a=AUTOPH‘R‘ atk=MOIKHEUOMEN 

[8,5] EN DE T‘ NOM‘ a= MIN m= M‘N tk=M‘S S am=M‘US S tk= MIN ENETEILATO TAS TOIAUTAS a=LITHAZEIN b=LITHOBOLEISTHAI SU OUN TI LEGEIS m=[PERI m=AUT S]

[8,6] TOUTO DE ELEGON PEIRAZONTES AUTON INA EKH‘SIN m=KAT GORIAN m=KAT atk=KAT GOREIN AUTOU O DE I SOUS KAT‘ KUPSAS T‘ DAKTUL‘ a=KATEGRAPHEN b=EGRAPHEN EIS T N G N mk=M  mk=PROSPOIOUMENOS

[8,7] ‘S DE EPEMENON ER‘T‘NTES AUTON a=ANEKUPSEN a=KAI b=ANAKUPSAS EIPEN a=AUTOIS b=PROS b=AUTOUS O ANAMART TOS UM‘N PR‘TOS am=EP am=AUT N b=TON b=LITHON tk=EP tk=AUT  BALET‘ a=LITHON

[8,8] KAI PALIN a=KATAKUPSAS b=KAT‘ b=KUPSAS EGRAPHEN EIS T N G N

[8,9] OI DE AKOUSANTES b=KAI b=UPO b=T S b=SUNEID SE‘S b=ELEGKHOMENOI EX RKHONTO EIS KATH EIS ARXAMENOI APO T‘N PRESBUTER‘N m=[E‘S tk=E‘S b=T‘N m=ESKHAT‘N] tk=ESKHAT‘N KAI KATELEIPHTH  MONOS b=O b=I SOUS KAI   GUN  EN MES‘ am=OUSA tk=EST‘SA

[8,10] ANAKUPSAS DE O I SOUS b=KAI b=M DENA b=THEASAMENOS b=PL N b=T S b=GUNAIKOS EIPEN AUT  a=GUNAI m=[GUNAI] tk=  tk=GUN  POU EISIN b=EKEINOI b=OI b=KAT GOROI b=SOU OUDEIS SE KATEKRINEN

[8,11]   DE EIPEN OUDEIS KURIE EIPEN DE m=[AUT ] tk=AUT  O I SOUS OUDE EG‘ SE KATAKRIN‘ POREUOU a=[KAI] b=KAI a=APO m=[APO am=TOU a=NUN m=NUN] M KETI a=AMARTANE]] b=AMARTANE

[8,12] PALIN OUN am=AUTOIS a=ELAL SEN O I SOUS tk=AUTOIS b=ELAL SEN LEG‘N EG‘ EIMI TO PH‘S TOU KOSMOU O AKOLOUTH‘N EMOI OU M  am=PERIPAT S  tk=PERIPAT SEI EN T  SKOTIA ALL EXEI TO PH‘S T S Z‘ S

[8,13] EIPON OUN AUT‘ OI PHARISAIOI SU PERI SEAUTOU MARTUREIS   MARTURIA SOU OUK ESTIN AL TH S

[8,14] APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUTOIS KAN EG‘ MARTUR‘ PERI EMAUTOU AL TH S ESTIN   MARTURIA MOU OTI OIDA POTHEN  LTHON KAI POU UPAG‘ UMEIS DE OUK OIDATE POTHEN ERKHOMAI a=  b=KAI POU UPAG‘

[8,15] UMEIS KATA T N SARKA KRINETE EG‘ OU KRIN‘ OUDENA

[8,16] KAI EAN KRIN‘ DE EG‘   KRISIS   EM  a=AL THIN  b=AL TH S ESTIN OTI MONOS OUK EIMI ALL EG‘ KAI O PEMPSAS ME PAT R

[8,17] KAI EN T‘ NOM‘ DE T‘ UMETER‘ GEGRAPTAI OTI DUO ANTHR‘P‘N   MARTURIA AL TH S ESTIN

[8,18] EG‘ EIMI O MARTUR‘N PERI EMAUTOU KAI MARTUREI PERI EMOU O PEMPSAS ME PAT R

[8,19] ELEGON OUN AUT‘ POU ESTIN O PAT R SOU APEKRITH  tk=O I SOUS OUTE EME OIDATE OUTE TON PATERA MOU EI EME  DEITE KAI TON PATERA MOU b= DEITE AN a= DEITE

[8,20] TAUTA TA R MATA ELAL SEN b=O b=I SOUS EN T‘ GAZOPHULAKI‘ DIDASK‘N EN T‘ IER‘ KAI OUDEIS EPIASEN AUTON OTI OUP‘ EL LUTHEI   ‘RA AUTOU

[8,21] EIPEN OUN PALIN AUTOIS b=O b=I SOUS EG‘ UPAG‘ KAI Z T SETE ME KAI EN T  AMARTIA UM‘N APOTHANEISTHE OPOU EG‘ UPAG‘ UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN

[8,22] ELEGON OUN OI IOUDAIOI M TI APOKTENEI EAUTON OTI LEGEI OPOU EG‘ UPAG‘ UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN

[8,23] KAI a=ELEGEN b=EIPEN AUTOIS UMEIS EK T‘N KAT‘ ESTE EG‘ EK T‘N AN‘ EIMI UMEIS EK a=TOUTOU TOU KOSMOU b=TOUTOU ESTE EG‘ OUK EIMI EK TOU KOSMOU TOUTOU

[8,24] EIPON OUN UMIN OTI APOTHANEISTHE EN TAIS AMARTIAIS UM‘N EAN GAR M  PISTEUS TE OTI EG‘ EIMI APOTHANEISTHE EN TAIS AMARTIAIS UM‘N

[8,25] ELEGON OUN AUT‘ SU TIS EI b=KAI EIPEN AUTOIS O I SOUS T N ARKH N O TI KAI LAL‘ UMIN

[8,26] POLLA EKH‘ PERI UM‘N LALEIN KAI KRINEIN ALL O PEMPSAS ME AL TH S ESTIN KAG‘ A  KOUSA PAR AUTOU TAUTA a=LAL‘ b=LEG‘ EIS TON KOSMON

[8,27] OUK EGN‘SAN OTI TON PATERA AUTOIS ELEGEN

[8,28] EIPEN OUN a=[AUTOIS] b=AUTOIS O I SOUS OTAN UPS‘S TE TON UION TOU ANTHR‘POU TOTE GN‘SESTHE OTI EG‘ EIMI KAI AP EMAUTOU POI‘ OUDEN ALLA KATH‘S EDIDAXEN ME O PAT R b=MOU TAUTA LAL‘

[8,29] KAI O PEMPSAS ME MET EMOU ESTIN OUK APH KEN ME MONON b=O b=PAT R OTI EG‘ TA ARESTA AUT‘ POI‘ PANTOTE

[8,30] TAUTA AUTOU LALOUNTOS POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON

[8,31] ELEGEN OUN O I SOUS PROS TOUS PEPISTEUKOTAS AUT‘ IOUDAIOUS EAN UMEIS MEIN TE EN T‘ LOG‘ T‘ EM‘ AL TH‘S MATH TAI MOU ESTE

[8,32] KAI GN‘SESTHE T N AL THEIAN KAI   AL THEIA ELEUTHER‘SEI UMAS

[8,33] APEKRITH SAN a=PROS a=AUTON b=AUT‘ SPERMA ABRAAM ESMEN KAI OUDENI DEDOULEUKAMEN P‘POTE P‘S SU LEGEIS OTI ELEUTHEROI GEN SESTHE

[8,34] APEKRITH  AUTOIS O I SOUS AM N AM N LEG‘ UMIN OTI PAS O POI‘N T N AMARTIAN DOULOS ESTIN T S AMARTIAS

[8,35] O DE DOULOS OU MENEI EN T  OIKIA EIS TON AI‘NA O UIOS MENEI EIS TON AI‘NA

[8,36] EAN OUN O UIOS UMAS ELEUTHER‘S  ONT‘S ELEUTHEROI ESESTHE

[8,37] OIDA OTI SPERMA ABRAAM ESTE ALLA Z TEITE ME APOKTEINAI OTI O LOGOS O EMOS OU KH‘REI EN UMIN

[8,38] a=A EG‘ b=O E‘RAKA PARA T‘ PATRI b=MOU LAL‘ KAI UMEIS OUN a=A b=O a= KOUSATE b=E‘RAKATE PARA a=TOU a=PATROS b=T‘ b=PATRI b=UM‘N POIEITE

[8,39] APEKRITH SAN KAI a=EIPAN b=EIPON AUT‘ O PAT R  M‘N ABRAAM ESTIN LEGEI AUTOIS O I SOUS EI TEKNA TOU ABRAAM a=ESTE b= TE TA ERGA TOU ABRAAM EPOIEITE m=[AN] tk=AN

[8,40] NUN DE Z TEITE ME APOKTEINAI ANTHR‘PON OS T N AL THEIAN UMIN LELAL KA  N  KOUSA PARA TOU THEOU TOUTO ABRAAM OUK EPOI SEN

[8,41] UMEIS POIEITE TA ERGA TOU PATROS UM‘N a=EIPAN b=EIPON a=[OUN] b=OUN AUT‘  MEIS EK PORNEIAS OU GEGENN METHA ENA PATERA EKHOMEN TON THEON

[8,42] EIPEN mt=OUN AUTOIS O I SOUS EI O THEOS PAT R UM‘N  N  GAPATE AN EME EG‘ GAR EK TOU THEOU EX LTHON KAI  K‘ OUDE GAR AP EMAUTOU EL LUTHA ALL EKEINOS ME APESTEILEN

[8,43] am=DIA am=TI tk=DIATI T N LALIAN T N EM N OU GIN‘SKETE OTI OU DUNASTHE AKOUEIN TON LOGON TON EMON

[8,44] UMEIS EK am=TOU PATROS TOU DIABOLOU ESTE KAI TAS EPITHUMIAS TOU PATROS UM‘N THELETE POIEIN EKEINOS ANTHR‘POKTONOS  N AP ARKH S KAI EN T  AL THEIA a=OUK b=OUKH EST KEN OTI OUK ESTIN AL THEIA EN AUT‘ OTAN LAL  TO PSEUDOS EK T‘N IDI‘N LALEI OTI PSEUST S ESTIN KAI O PAT R AUTOU

[8,45] EG‘ DE OTI T N AL THEIAN LEG‘ OU PISTEUETE MOI

[8,46] TIS EX UM‘N ELEGKHEI ME PERI AMARTIAS EI b=DE AL THEIAN LEG‘ am=DIA am=TI tk=DIATI UMEIS OU PISTEUETE MOI

[8,47] O ‘N EK TOU THEOU TA R MATA TOU THEOU AKOUEI DIA TOUTO UMEIS OUK AKOUETE OTI EK TOU THEOU OUK ESTE

[8,48] APEKRITH SAN b=OUN OI IOUDAIOI KAI a=EIPAN b=EIPON AUT‘ OU KAL‘S LEGOMEN  MEIS OTI a=SAMARIT S b=SAMAREIT S EI SU KAI DAIMONION EKHEIS

[8,49] APEKRITH  I SOUS EG‘ DAIMONION OUK EKH‘ ALLA TIM‘ TON PATERA MOU KAI UMEIS ATIMAZETE ME

[8,50] EG‘ DE OU Z T‘ T N DOXAN MOU ESTIN O Z T‘N KAI KRIN‘N

[8,51] AM N AM N LEG‘ UMIN EAN TIS TON b=LOGON b=TON EMON a=LOGON T R S  THANATON OU M  THE‘R S  EIS TON AI‘NA

[8,52] EIPON a=[OUN] b=OUN AUT‘ OI IOUDAIOI NUN EGN‘KAMEN OTI DAIMONION EKHEIS ABRAAM APETHANEN KAI OI PROPH TAI KAI SU LEGEIS EAN TIS TON LOGON MOU T R S  OU M  am=GEUS TAI tk=GEUSETAI THANATOU EIS TON AI‘NA

[8,53] M  SU MEIZ‘N EI TOU PATROS  M‘N ABRAAM OSTIS APETHANEN KAI OI PROPH TAI APETHANON TINA SEAUTON b=SU POIEIS

[8,54] APEKRITH  I SOUS EAN EG‘ a=DOXAS‘ b=DOXAZ‘ EMAUTON   DOXA MOU OUDEN ESTIN ESTIN O PAT R MOU O DOXAZ‘N ME ON UMEIS LEGETE OTI THEOS am= M‘N tk=UM‘N ESTIN

[8,55] KAI OUK EGN‘KATE AUTON EG‘ DE OIDA AUTON a=KAN b=KAI b=EAN EIP‘ OTI OUK OIDA AUTON ESOMAI OMOIOS a=UMIN b=UM‘N PSEUST S a=ALLA b=ALL OIDA AUTON KAI TON LOGON AUTOU T R‘

[8,56] ABRAAM O PAT R UM‘N  GALLIASATO INA ID  T N  MERAN T N EM N KAI EIDEN KAI EKHAR 

[8,57] EIPON OUN OI IOUDAIOI PROS AUTON PENT KONTA ET  OUP‘ EKHEIS KAI ABRAAM E‘RAKAS

[8,58] EIPEN AUTOIS b=O I SOUS AM N AM N LEG‘ UMIN PRIN ABRAAM GENESTHAI EG‘ EIMI

[8,59]  RAN OUN LITHOUS INA BAL‘SIN EP AUTON I SOUS DE EKRUB  KAI EX LTHEN EK TOU IEROU b=DIELTH‘N b=DIA b=MESOU b=AUT‘N b=KAI b=PAR GEN b=OUT‘S

[9,1] KAI PARAG‘N EIDEN ANTHR‘PON TUPHLON EK GENET S

[9,2] KAI  R‘T SAN AUTON OI MATH TAI AUTOU LEGONTES RABBI TIS  MARTEN OUTOS   OI GONEIS AUTOU INA TUPHLOS GENN TH 

[9,3] APEKRITH  tk=O I SOUS OUTE OUTOS  MARTEN OUTE OI GONEIS AUTOU ALL INA PHANER‘TH  TA ERGA TOU THEOU EN AUT‘

[9,4] a= MAS b=EME DEI ERGAZESTHAI TA ERGA TOU PEMPSANTOS ME E‘S  MERA ESTIN ERKHETAI NUX OTE OUDEIS DUNATAI ERGAZESTHAI

[9,5] OTAN EN T‘ KOSM‘ ‘ PH‘S EIMI TOU KOSMOU

[9,6] TAUTA EIP‘N EPTUSEN KHAMAI KAI EPOI SEN P LON EK TOU PTUSMATOS KAI EPEKHRISEN a=AUTOU TON P LON EPI TOUS OPHTHALMOUS b=TOU b=TUPHLOU

[9,7] KAI EIPEN AUT‘ UPAGE NIPSAI EIS T N KOLUMB THRAN TOU SIL‘AM O ERM NEUETAI APESTALMENOS AP LTHEN OUN KAI ENIPSATO KAI  LTHEN BLEP‘N

[9,8] OI OUN GEITONES KAI OI THE‘ROUNTES AUTON TO PROTERON OTI a=PROSAIT S b=TUPHLOS  N ELEGON OUKH OUTOS ESTIN O KATH MENOS KAI PROSAIT‘N

[9,9] ALLOI ELEGON OTI OUTOS ESTIN ALLOI a=ELEGON a=OUKHI a=ALLA b=DE b=OTI OMOIOS AUT‘ ESTIN EKEINOS ELEGEN OTI EG‘ EIMI

[9,10] ELEGON OUN AUT‘ P‘S a=[OUN] a= NE‘KHTH SAN b=ANE‘KHTH SAN SOU OI OPHTHALMOI

[9,11] APEKRITH  EKEINOS a=O b=KAI b=EIPEN ANTHR‘POS a=O LEGOMENOS I SOUS P LON EPOI SEN KAI EPEKHRISEN MOU TOUS OPHTHALMOUS KAI EIPEN MOI a=OTI UPAGE EIS a=TON b=T N b=KOLUMB THRAN b=TOU SIL‘AM KAI NIPSAI APELTH‘N a=OUN b=DE KAI NIPSAMENOS ANEBLEPSA

[9,12] a=KAI b=EIPON a=EIPAN b=OUN AUT‘ POU ESTIN EKEINOS LEGEI OUK OIDA

[9,13] AGOUSIN AUTON PROS TOUS PHARISAIOUS TON POTE TUPHLON

[9,14]  N DE SABBATON a=EN a=  a= MERA b=OTE TON P LON EPOI SEN O I SOUS KAI ANE‘XEN AUTOU TOUS OPHTHALMOUS

[9,15] PALIN OUN  R‘T‘N AUTON KAI OI PHARISAIOI P‘S ANEBLEPSEN O DE EIPEN AUTOIS P LON EPETH KEN am=MOU EPI TOUS OPHTHALMOUS tk=MOU KAI ENIPSAM N KAI BLEP‘

[9,16] ELEGON OUN EK T‘N PHARISAI‘N TINES b=OUTOS b=O b=ANTHR‘POS OUK ESTIN a=OUTOS PARA b=TOU THEOU a=O a=ANTHR‘POS OTI TO SABBATON OU T REI ALLOI a=[DE] ELEGON P‘S DUNATAI ANTHR‘POS AMART‘LOS TOIAUTA S MEIA POIEIN KAI SKHISMA  N EN AUTOIS

[9,17] LEGOUSIN a=OUN T‘ TUPHL‘ PALIN b=SU TI a=SU LEGEIS PERI AUTOU OTI a= NE‘XEN b= NOIXEN SOU TOUS OPHTHALMOUS O DE EIPEN OTI PROPH T S ESTIN

[9,18] OUK EPISTEUSAN OUN OI IOUDAIOI PERI AUTOU OTI b=TUPHLOS  N a=TUPHLOS KAI ANEBLEPSEN E‘S OTOU EPH‘N SAN TOUS GONEIS AUTOU TOU ANABLEPSANTOS

[9,19] KAI  R‘T SAN AUTOUS LEGONTES OUTOS ESTIN O UIOS UM‘N ON UMEIS LEGETE OTI TUPHLOS EGENN TH  P‘S OUN b=ARTI BLEPEI a=ARTI

[9,20] APEKRITH SAN a=OUN m=DE b=AUTOIS OI GONEIS AUTOU KAI a=EIPAN b=EIPON OIDAMEN OTI OUTOS ESTIN O UIOS  M‘N KAI OTI TUPHLOS EGENN TH 

[9,21] P‘S DE NUN BLEPEI OUK OIDAMEN   TIS  NOIXEN AUTOU TOUS OPHTHALMOUS  MEIS OUK OIDAMEN b=AUTOS b= LIKIAN b=EKHEI AUTON ER‘T SATE a= LIKIAN a=EKHEI AUTOS PERI am=EAUTOU tk=AUTOU LAL SEI

[9,22] TAUTA a=EIPAN b=EIPON OI GONEIS AUTOU OTI EPHOBOUNTO TOUS IOUDAIOUS  D  GAR SUNETETHEINTO OI IOUDAIOI INA EAN TIS AUTON OMOLOG S  KHRISTON APOSUNAG‘GOS GEN TAI

[9,23] DIA TOUTO OI GONEIS AUTOU a=EIPAN b=EIPON OTI  LIKIAN EKHEI AUTON a=EPER‘T SATE b=ER‘T SATE

[9,24] EPH‘N SAN OUN b=EK b=DEUTEROU TON ANTHR‘PON a=EK a=DEUTEROU OS  N TUPHLOS KAI a=EIPAN b=EIPON AUT‘ DOS DOXAN T‘ THE‘  MEIS OIDAMEN OTI b=O b=ANTHR‘POS OUTOS a=O a=ANTHR‘POS AMART‘LOS ESTIN

[9,25] APEKRITH  OUN EKEINOS b=KAI b=EIPEN EI AMART‘LOS ESTIN OUK OIDA EN OIDA OTI TUPHLOS ‘N ARTI BLEP‘

[9,26] EIPON a=OUN b=DE AUT‘ b=PALIN TI EPOI SEN SOI P‘S  NOIXEN SOU TOUS OPHTHALMOUS

[9,27] APEKRITH  AUTOIS EIPON UMIN  D  KAI OUK  KOUSATE TI PALIN THELETE AKOUEIN M  KAI UMEIS THELETE AUTOU MATH TAI GENESTHAI

[9,28] a=KAI ELOIDOR SAN tk=OUN AUTON KAI EIPON SU b=EI MATH T S a=EI EKEINOU  MEIS DE TOU a=M‘USE‘S b=M‘SE‘S ESMEN MATH TAI

[9,29]  MEIS OIDAMEN OTI a=M‘USEI b=M‘S  LELAL KEN O THEOS TOUTON DE OUK OIDAMEN POTHEN ESTIN

[9,30] APEKRITH  O ANTHR‘POS KAI EIPEN AUTOIS EN b=GAR TOUT‘ a=GAR a=TO THAUMASTON ESTIN OTI UMEIS OUK OIDATE POTHEN ESTIN KAI a= NOIXEN b=ANE‘XEN MOU TOUS OPHTHALMOUS

[9,31] OIDAMEN b=DE OTI AMART‘L‘N O THEOS OUK AKOUEI ALL EAN TIS THEOSEB S   KAI TO THEL MA AUTOU POI  TOUTOU AKOUEI

[9,32] EK TOU AI‘NOS OUK  KOUSTH  OTI a= NE‘XEN b= NOIXEN TIS OPHTHALMOUS TUPHLOU GEGENN MENOU

[9,33] EI M   N OUTOS PARA THEOU OUK  DUNATO POIEIN OUDEN

[9,34] APEKRITH SAN KAI a=EIPAN b=EIPON AUT‘ EN AMARTIAIS SU EGENN TH S OLOS KAI SU DIDASKEIS  MAS KAI EXEBALON AUTON EX‘

[9,35]  KOUSEN b=O I SOUS OTI EXEBALON AUTON EX‘ KAI EUR‘N AUTON EIPEN b=AUT‘ SU PISTEUEIS EIS TON UION TOU a=ANTHR‘POU b=THEOU

[9,36] APEKRITH  EKEINOS KAI EIPEN am=KAI TIS ESTIN KURIE INA PISTEUS‘ EIS AUTON

[9,37] EIPEN b=DE AUT‘ O I SOUS KAI E‘RAKAS AUTON KAI O LAL‘N META SOU EKEINOS ESTIN

[9,38] O DE EPH  PISTEU‘ KURIE KAI PROSEKUN SEN AUT‘

[9,39] KAI EIPEN O I SOUS EIS KRIMA EG‘ EIS TON KOSMON TOUTON  LTHON INA OI M  BLEPONTES BLEP‘SIN KAI OI BLEPONTES TUPHLOI GEN‘NTAI

[9,40] b=KAI  KOUSAN EK T‘N PHARISAI‘N TAUTA OI b=ONTES MET AUTOU a=ONTES KAI EIPON AUT‘ M  KAI  MEIS TUPHLOI ESMEN

[9,41] EIPEN AUTOIS O I SOUS EI TUPHLOI  TE OUK AN EIKHETE AMARTIAN NUN DE LEGETE OTI BLEPOMEN   b=OUN AMARTIA UM‘N MENEI

[10,1] AM N AM N LEG‘ UMIN O M  EISERKHOMENOS DIA T S THURAS EIS T N AUL N T‘N PROBAT‘N ALLA ANABAIN‘N ALLAKHOTHEN EKEINOS KLEPT S ESTIN KAI L ST S

[10,2] O DE EISERKHOMENOS DIA T S THURAS POIM N ESTIN T‘N PROBAT‘N

[10,3] TOUT‘ O THUR‘ROS ANOIGEI KAI TA PROBATA T S PH‘N S AUTOU AKOUEI KAI TA IDIA PROBATA a=PH‘NEI b=KALEI KAT ONOMA KAI EXAGEI AUTA

[10,4] b=KAI OTAN TA IDIA a=PANTA b=PROBATA EKBAL  EMPROSTHEN AUT‘N POREUETAI KAI TA PROBATA AUT‘ AKOLOUTHEI OTI OIDASIN T N PH‘N N AUTOU

[10,5] ALLOTRI‘ DE OU M  a=AKOLOUTH SOUSIN b=AKOLOUTH S‘SIN ALLA PHEUXONTAI AP AUTOU OTI OUK OIDASIN T‘N ALLOTRI‘N T N PH‘N N

[10,6] TAUT N T N PAROIMIAN EIPEN AUTOIS O I SOUS EKEINOI DE OUK EGN‘SAN TINA  N A ELALEI AUTOIS

[10,7] EIPEN OUN PALIN b=AUTOIS O I SOUS AM N AM N LEG‘ UMIN OTI EG‘ EIMI   THURA T‘N PROBAT‘N

[10,8] PANTES OSOI tk=PRO tk=EMOU  LTHON a=[PRO a=EMOU] KLEPTAI EISIN KAI L STAI ALL OUK  KOUSAN AUT‘N TA PROBATA

[10,9] EG‘ EIMI   THURA DI EMOU EAN TIS EISELTH  S‘TH SETAI KAI EISELEUSETAI KAI EXELEUSETAI KAI NOM N EUR SEI

[10,10] O KLEPT S OUK ERKHETAI EI M  INA KLEPS  KAI THUS  KAI APOLES  EG‘  LTHON INA Z‘ N EKH‘SIN KAI PERISSON EKH‘SIN

[10,11] EG‘ EIMI O POIM N O KALOS O POIM N O KALOS T N PSUKH N AUTOU TITH SIN UPER T‘N PROBAT‘N

[10,12] O MISTH‘TOS b=DE KAI OUK ‘N POIM N OU OUK a=ESTIN b=EISIN TA PROBATA IDIA THE‘REI TON LUKON ERKHOMENON KAI APHI SIN TA PROBATA KAI PHEUGEI KAI O LUKOS ARPAZEI AUTA KAI SKORPIZEI b=TA b=PROBATA

[10,13] b=O b=DE b=MISTH‘TOS b=PHEUGEI OTI MISTH‘TOS ESTIN KAI OU MELEI AUT‘ PERI T‘N PROBAT‘N

[10,14] EG‘ EIMI O POIM N O KALOS KAI GIN‘SK‘ TA EMA KAI a=GIN‘SKOUSI b=GIN‘SKOMAI a=ME b=UPO a=TA b=T‘N a=EMA b=EM‘N

[10,15] KATH‘S GIN‘SKEI ME O PAT R KAG‘ GIN‘SK‘ TON PATERA KAI T N PSUKH N MOU TITH MI UPER T‘N PROBAT‘N

[10,16] KAI ALLA PROBATA EKH‘ A OUK ESTIN EK T S AUL S TAUT S KAKEINA b=ME DEI a=ME AGAGEIN KAI T S PH‘N S MOU AKOUSOUSIN KAI a=GEN SONTAI b=GEN SETAI MIA POIMN  EIS POIM N

[10,17] DIA TOUTO a=ME O PAT R b=ME AGAPA OTI EG‘ TITH MI T N PSUKH N MOU INA PALIN LAB‘ AUT N

[10,18] OUDEIS AIREI AUT N AP EMOU ALL EG‘ TITH MI AUT N AP EMAUTOU EXOUSIAN EKH‘ THEINAI AUT N KAI EXOUSIAN EKH‘ PALIN LABEIN AUT N TAUT N T N ENTOL N ELABON PARA TOU PATROS MOU

[10,19] SKHISMA b=OUN PALIN EGENETO EN TOIS IOUDAIOIS DIA TOUS LOGOUS TOUTOUS

[10,20] ELEGON DE POLLOI EX AUT‘N DAIMONION EKHEI KAI MAINETAI TI AUTOU AKOUETE

[10,21] ALLOI ELEGON TAUTA TA R MATA OUK ESTIN DAIMONIZOMENOU M  DAIMONION DUNATAI TUPHL‘N OPHTHALMOUS a=ANOIXAI b=ANOIGEIN

[10,22] EGENETO a=TOTE b=DE TA EGKAINIA EN atk=TOIS IEROSOLUMOIS b=KAI KHEIM‘N  N

[10,23] KAI PERIEPATEI O I SOUS EN T‘ IER‘ EN T  STOA atk=TOU am=SOLOM‘NOS tk=SOLOM‘NTOS

[10,24] EKUKL‘SAN OUN AUTON OI IOUDAIOI KAI ELEGON AUT‘ E‘S POTE T N PSUKH N  M‘N AIREIS EI SU EI O KHRISTOS EIPE  MIN PARR SIA

[10,25] APEKRITH  AUTOIS O I SOUS EIPON UMIN KAI OU PISTEUETE TA ERGA A EG‘ POI‘ EN T‘ ONOMATI TOU PATROS MOU TAUTA MARTUREI PERI EMOU

[10,26] a=ALLA b=ALL UMEIS OU PISTEUETE a=OTI b=OU a=OUK b=GAR ESTE EK T‘N PROBAT‘N T‘N EM‘N b=KATH‘S b=EIPON b=UMIN

[10,27] TA PROBATA TA EMA T S PH‘N S MOU a=AKOUOUSIN b=AKOUEI KAG‘ GIN‘SK‘ AUTA KAI AKOLOUTHOUSIN MOI

[10,28] KAG‘ b=Z‘ N b=AI‘NION DID‘MI AUTOIS a=Z‘ N a=AI‘NION KAI OU M  APOL‘NTAI EIS TON AI‘NA KAI OUKH ARPASEI TIS AUTA EK T S KHEIROS MOU

[10,29] O PAT R MOU a=O b=OS DED‘KEN MOI b=MEIZ‘N PANT‘N a=MEIZON ESTIN KAI OUDEIS DUNATAI ARPAZEIN EK T S KHEIROS TOU PATROS b=MOU

[10,30] EG‘ KAI O PAT R EN ESMEN

[10,31] EBASTASAN b=OUN PALIN LITHOUS OI IOUDAIOI INA LITHAS‘SIN AUTON

[10,32] APEKRITH  AUTOIS O I SOUS POLLA b=KALA ERGA a=KALA EDEIXA UMIN EK TOU PATROS b=MOU DIA POION AUT‘N ERGON a=EME LITHAZETE b=ME

[10,33] APEKRITH SAN AUT‘ OI IOUDAIOI b=LEGONTES PERI KALOU ERGOU OU LITHAZOMEN SE ALLA PERI BLASPH MIAS KAI OTI SU ANTHR‘POS ‘N POIEIS SEAUTON THEON

[10,34] APEKRITH  AUTOIS a=[O] b=O I SOUS OUK ESTIN GEGRAMMENON EN T‘ NOM‘ UM‘N a=OTI EG‘ EIPA THEOI ESTE

[10,35] EI EKEINOUS EIPEN THEOUS PROS OUS O LOGOS TOU THEOU EGENETO KAI OU DUNATAI LUTH NAI   GRAPH 

[10,36] ON O PAT R  GIASEN KAI APESTEILEN EIS TON KOSMON UMEIS LEGETE OTI BLASPH MEIS OTI EIPON UIOS TOU THEOU EIMI

[10,37] EI OU POI‘ TA ERGA TOU PATROS MOU M  PISTEUETE MOI

[10,38] EI DE POI‘ KAN EMOI M  PISTEU TE TOIS ERGOIS a=PISTEUETE b=PISTEUSATE INA GN‘TE KAI a=GIN‘SK TE b=PISTEUS TE OTI EN EMOI O PAT R KAG‘ EN a=T‘ a=PATRI b=AUT‘

[10,39] EZ TOUN a=[OUN] b=OUN b=PALIN AUTON a=PALIN PIASAI KAI EX LTHEN EK T S KHEIROS AUT‘N

[10,40] KAI AP LTHEN PALIN PERAN TOU IORDANOU EIS TON TOPON OPOU  N I‘ANN S TO PR‘TON BAPTIZ‘N KAI EMEINEN EKEI

[10,41] KAI POLLOI  LTHON PROS AUTON KAI ELEGON OTI I‘ANN S MEN S MEION EPOI SEN OUDEN PANTA DE OSA EIPEN I‘ANN S PERI TOUTOU AL TH   N

[10,42] KAI b=EPISTEUSAN POLLOI a=EPISTEUSAN b=EKEI EIS AUTON a=EKEI

[11,1]  N DE TIS ASTHEN‘N LAZAROS APO B THANIAS EK T S K‘M S MARIAS KAI MARTHAS T S ADELPH S AUT S

[11,2]  N DE a=MARIAM b=MARIA   ALEIPSASA TON KURION MUR‘ KAI EKMAXASA TOUS PODAS AUTOU TAIS THRIXIN AUT S  S O ADELPHOS LAZAROS  STHENEI

[11,3] APESTEILAN OUN AI ADELPHAI PROS AUTON LEGOUSAI KURIE IDE ON PHILEIS ASTHENEI

[11,4] AKOUSAS DE O I SOUS EIPEN AUT    ASTHENEIA OUK ESTIN PROS THANATON ALL UPER T S DOX S TOU THEOU INA DOXASTH  O UIOS TOU THEOU DI AUT S

[11,5]  GAPA DE O I SOUS T N MARTHAN KAI T N ADELPH N AUT S KAI TON LAZARON

[11,6] ‘S OUN  KOUSEN OTI ASTHENEI TOTE MEN EMEINEN EN ‘  N TOP‘ DUO  MERAS

[11,7] EPEITA META TOUTO LEGEI TOIS MATH TAIS AG‘MEN EIS T N IOUDAIAN PALIN

[11,8] LEGOUSIN AUT‘ OI MATH TAI RABBI NUN EZ TOUN SE LITHASAI OI IOUDAIOI KAI PALIN UPAGEIS EKEI

[11,9] APEKRITH  tk=O I SOUS OUKHI D‘DEKA b=EISIN ‘RAI a=EISIN T S  MERAS EAN TIS PERIPAT  EN T   MERA OU PROSKOPTEI OTI TO PH‘S TOU KOSMOU TOUTOU BLEPEI

[11,10] EAN DE TIS PERIPAT  EN T  NUKTI PROSKOPTEI OTI TO PH‘S OUK ESTIN EN AUT‘

[11,11] TAUTA EIPEN KAI META TOUTO LEGEI AUTOIS LAZAROS O PHILOS  M‘N KEKOIM TAI ALLA POREUOMAI INA EXUPNIS‘ AUTON

[11,12] a=EIPAN b=EIPON OUN OI MATH TAI a=AUT‘ b=AUTOU KURIE EI KEKOIM TAI S‘TH SETAI

[11,13] EIR KEI DE O I SOUS PERI TOU THANATOU AUTOU EKEINOI DE EDOXAN OTI PERI T S KOIM SE‘S TOU UPNOU LEGEI

[11,14] TOTE OUN EIPEN AUTOIS O I SOUS PARR SIA LAZAROS APETHANEN

[11,15] KAI KHAIR‘ DI UMAS INA PISTEUS TE OTI OUK  M N EKEI am=ALLA tk=ALL AG‘MEN PROS AUTON

[11,16] EIPEN OUN TH‘MAS O LEGOMENOS DIDUMOS TOIS SUMMATH TAIS AG‘MEN KAI  MEIS INA APOTHAN‘MEN MET AUTOU

[11,17] ELTH‘N OUN O I SOUS EUREN AUTON TESSARAS b= MERAS  D  a= MERAS EKHONTA EN T‘ MN MEI‘

[11,18]  N DE   B THANIA EGGUS T‘N IEROSOLUM‘N ‘S APO STADI‘N DEKAPENTE

[11,19] b=KAI POLLOI a=DE EK T‘N IOUDAI‘N EL LUTHEISAN PROS a=T N b=TAS b=PERI MARTHAN KAI a=MARIAM b=MARIAN INA PARAMUTH S‘NTAI AUTAS PERI TOU ADELPHOU b=AUT‘N

[11,20]   OUN MARTHA ‘S  KOUSEN OTI tk=O I SOUS ERKHETAI UP NT SEN AUT‘ a=MARIAM b=MARIA DE EN T‘ OIK‘ EKATHEZETO

[11,21] EIPEN OUN atk=  MARTHA PROS TON I SOUN KURIE EI  S ‘DE a=OUK a=AN a=APETHANEN O ADELPHOS MOU b=OUK b=AN b=ETETHN KEI

[11,22] a=[ALLA] b=ALLA KAI NUN OIDA OTI OSA AN AIT S  TON THEON D‘SEI SOI O THEOS

[11,23] LEGEI AUT  O I SOUS ANAST SETAI O ADELPHOS SOU

[11,24] LEGEI AUT‘ a=  MARTHA OIDA OTI ANAST SETAI EN T  ANASTASEI EN T  ESKHAT   MERA

[11,25] EIPEN AUT  O I SOUS EG‘ EIMI   ANASTASIS KAI   Z‘  O PISTEU‘N EIS EME KAN APOTHAN  Z SETAI

[11,26] KAI PAS O Z‘N KAI PISTEU‘N EIS EME OU M  APOTHAN  EIS TON AI‘NA PISTEUEIS TOUTO

[11,27] LEGEI AUT‘ NAI KURIE EG‘ PEPISTEUKA OTI SU EI O KHRISTOS O UIOS TOU THEOU O EIS TON KOSMON ERKHOMENOS

[11,28] KAI a=TOUTO b=TAUTA EIPOUSA AP LTHEN KAI EPH‘N SEN a=MARIAM b=MARIAN T N ADELPH N AUT S LATHRA EIPOUSA O DIDASKALOS PARESTIN KAI PH‘NEI SE

[11,29] EKEIN  a=DE ‘S  KOUSEN a= GERTH  b=EGEIRETAI TAKHU KAI a= RKHETO b=ERKHETAI PROS AUTON

[11,30] OUP‘ DE EL LUTHEI O I SOUS EIS T N K‘M N ALL  N a=ETI EN T‘ TOP‘ OPOU UP NT SEN AUT‘   MARTHA

[11,31] OI OUN IOUDAIOI OI ONTES MET AUT S EN T  OIKIA KAI PARAMUTHOUMENOI AUT N IDONTES T N a=MARIAM b=MARIAN OTI TAKHE‘S ANEST  KAI EX LTHEN  KOLOUTH SAN AUT  a=DOXANTES b=LEGONTES OTI UPAGEI EIS TO MN MEION INA KLAUS  EKEI

[11,32]   OUN a=MARIAM b=MARIA ‘S  LTHEN OPOU  N b=O I SOUS IDOUSA AUTON EPESEN am=AUTOU a=PROS b=EIS TOUS PODAS tk=AUTOU LEGOUSA AUT‘ KURIE EI  S ‘DE OUK AN b=APETHANEN MOU a=APETHANEN O ADELPHOS

[11,33] I SOUS OUN ‘S EIDEN AUT N KLAIOUSAN KAI TOUS SUNELTHONTAS AUT  IOUDAIOUS KLAIONTAS ENEBRIM SATO T‘ PNEUMATI KAI ETARAXEN EAUTON

[11,34] KAI EIPEN POU TETHEIKATE AUTON LEGOUSIN AUT‘ KURIE ERKHOU KAI IDE

[11,35] EDAKRUSEN O I SOUS

[11,36] ELEGON OUN OI IOUDAIOI IDE P‘S EPHILEI AUTON

[11,37] TINES DE EX AUT‘N a=EIPAN b=EIPON OUK a=EDUNATO b= DUNATO OUTOS O ANOIXAS TOUS OPHTHALMOUS TOU TUPHLOU POI SAI INA KAI OUTOS M  APOTHAN 

[11,38] I SOUS OUN PALIN EMBRIM‘MENOS EN EAUT‘ ERKHETAI EIS TO MN MEION  N DE SP LAION KAI LITHOS EPEKEITO EP AUT‘

[11,39] LEGEI O I SOUS ARATE TON LITHON LEGEI AUT‘   ADELPH  TOU a=TETELEUT KOTOS b=TETHN KOTOS MARTHA KURIE  D  OZEI TETARTAIOS GAR ESTIN

[11,40] LEGEI AUT  O I SOUS OUK EIPON SOI OTI EAN PISTEUS S a=OPS  b=OPSEI T N DOXAN TOU THEOU

[11,41]  RAN OUN TON LITHON b=OU b= N b=O b=TETHN K‘S b=KEIMENOS O DE I SOUS  REN TOUS OPHTHALMOUS AN‘ KAI EIPEN PATER EUKHARIST‘ SOI OTI  KOUSAS MOU

[11,42] EG‘ DE  DEIN OTI PANTOTE MOU AKOUEIS ALLA DIA TON OKHLON TON PERIEST‘TA EIPON INA PISTEUS‘SIN OTI SU ME APESTEILAS

[11,43] KAI TAUTA EIP‘N PH‘N  MEGAL  EKRAUGASEN LAZARE DEURO EX‘

[11,44] b=KAI EX LTHEN O TETHN K‘S DEDEMENOS TOUS PODAS KAI TAS KHEIRAS KEIRIAIS KAI   OPSIS AUTOU SOUDARI‘ PERIEDEDETO LEGEI AUTOIS O I SOUS LUSATE AUTON KAI APHETE a=AUTON UPAGEIN

[11,45] POLLOI OUN EK T‘N IOUDAI‘N OI ELTHONTES PROS T N a=MARIAM b=MARIAN KAI THEASAMENOI A EPOI SEN b=O b=I SOUS EPISTEUSAN EIS AUTON

[11,46] TINES DE EX AUT‘N AP LTHON PROS TOUS PHARISAIOUS KAI a=EIPAN b=EIPON AUTOIS A EPOI SEN b=O I SOUS

[11,47] SUN GAGON OUN OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI SUNEDRION KAI ELEGON TI POIOUMEN OTI OUTOS O ANTHR‘POS POLLA b=S MEIA POIEI a=S MEIA

[11,48] EAN APH‘MEN AUTON OUT‘S PANTES PISTEUSOUSIN EIS AUTON KAI ELEUSONTAI OI R‘MAIOI KAI AROUSIN  M‘N KAI TON TOPON KAI TO ETHNOS

[11,49] EIS DE TIS EX AUT‘N KAIAPHAS ARKHIEREUS ‘N TOU ENIAUTOU EKEINOU EIPEN AUTOIS UMEIS OUK OIDATE OUDEN

[11,50] OUDE a=LOGIZESTHE b=DIALOGIZESTHE OTI SUMPHEREI a=UMIN b= MIN INA EIS ANTHR‘POS APOTHAN  UPER TOU LAOU KAI M  OLON TO ETHNOS APOL TAI

[11,51] TOUTO DE APH EAUTOU OUK EIPEN ALLA ARKHIEREUS ‘N TOU ENIAUTOU EKEINOU a=EPROPH TEUSEN b=PROEPH TEUSEN OTI EMELLEN tk=O I SOUS APOTHN SKEIN UPER TOU ETHNOUS

[11,52] KAI OUKH UPER TOU ETHNOUS MONON ALL INA KAI TA TEKNA TOU THEOU TA DIESKORPISMENA SUNAGAG  EIS EN

[11,53] AP EKEIN S OUN T S  MERAS a=EBOULEUSANTO b=SUNEBOULEUSANTO INA APOKTEIN‘SIN AUTON

[11,54] a=O b=I SOUS OUN a=I SOUS am=OUKETI tk=OUK tk=ETI PARR SIA PERIEPATEI EN TOIS IOUDAIOIS ALLA AP LTHEN EKEITHEN EIS T N KH‘RAN EGGUS T S ER MOU EIS EPHRAIM LEGOMEN N POLIN KAKEI a=EMEINEN b=DIETRIBEN META T‘N MATH T‘N b=AUTOU

[11,55]  N DE EGGUS TO PASKHA T‘N IOUDAI‘N KAI ANEB SAN POLLOI EIS IEROSOLUMA EK T S KH‘RAS PRO TOU PASKHA INA AGNIS‘SIN EAUTOUS

[11,56] EZ TOUN OUN TON I SOUN KAI ELEGON MET ALL L‘N EN T‘ IER‘ EST KOTES TI DOKEI UMIN OTI OU M  ELTH  EIS T N EORT N

[11,57] DED‘KEISAN DE b=KAI OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI a=ENTOLAS b=ENTOL N INA EAN TIS GN‘ POU ESTIN M NUS  OP‘S PIAS‘SIN AUTON

[12,1] O OUN I SOUS PRO EX  MER‘N TOU PASKHA  LTHEN EIS B THANIAN OPOU  N LAZAROS b=O b=TETHN K‘S ON  GEIREN EK NEKR‘N a=I SOUS

[12,2] EPOI SAN OUN AUT‘ DEIPNON EKEI KAI   MARTHA DI KONEI O DE LAZAROS EIS  N a=EK T‘N am=ANAKEIMEN‘N am=SUN tk=SUNANAKEIMEN‘N AUT‘

[12,3]   OUN a=MARIAM b=MARIA LABOUSA LITRAN MUROU NARDOU PISTIK S POLUTIMOU  LEIPSEN TOUS PODAS TOU I SOU KAI EXEMAXEN TAIS THRIXIN AUT S TOUS PODAS AUTOU   DE OIKIA EPL R‘TH  EK T S OSM S TOU MUROU

[12,4] LEGEI a=DE a=IOUDAS a=O a=ISKARI‘T S b=OUN EIS a=[EK] b=EK T‘N MATH T‘N AUTOU b=IOUDAS b=SIM‘NOS b=ISKARI‘T S O MELL‘N AUTON PARADIDONAI

[12,5] am=DIA am=TI tk=DIATI TOUTO TO MURON OUK EPRATH  TRIAKOSI‘N D NARI‘N KAI EDOTH  PT‘KHOIS

[12,6] EIPEN DE TOUTO OUKH OTI PERI T‘N PT‘KH‘N EMELEN AUT‘ k=ALLA amt=ALL OTI KLEPT S  N KAI TO GL‘SSOKOMON a=EKH‘N b=EIKHEN b=KAI TA BALLOMENA EBASTAZEN

[12,7] EIPEN OUN O I SOUS APHES AUT N a=INA EIS T N  MERAN TOU ENTAPHIASMOU MOU a=T R S  b=TET R KEN AUTO

[12,8] TOUS PT‘KHOUS GAR PANTOTE EKHETE METH EAUT‘N EME DE OU PANTOTE EKHETE

[12,9] EGN‘ OUN a=[O] OKHLOS POLUS EK T‘N IOUDAI‘N OTI EKEI ESTIN KAI  LTHON OU DIA TON I SOUN MONON ALL INA KAI TON LAZARON ID‘SIN ON  GEIREN EK NEKR‘N

[12,10] EBOULEUSANTO DE OI ARKHIEREIS INA KAI TON LAZARON APOKTEIN‘SIN

[12,11] OTI POLLOI DI AUTON UP GON T‘N IOUDAI‘N KAI EPISTEUON EIS TON I SOUN

[12,12] T  EPAURION a=O OKHLOS POLUS O ELTH‘N EIS T N EORT N AKOUSANTES OTI ERKHETAI atk=O I SOUS EIS IEROSOLUMA

[12,13] ELABON TA BAIA T‘N PHOINIK‘N KAI EX LTHON EIS UPANT SIN AUT‘ KAI a=EKRAUGAZON b=EKRAZON ‘SANNA EULOG MENOS O ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU a=[KAI] atk=O BASILEUS TOU ISRA L

[12,14] EUR‘N DE O I SOUS ONARION EKATHISEN EP AUTO KATH‘S ESTIN GEGRAMMENON

[12,15] M  PHOBOU a=THUGAT R b=THUGATER SI‘N IDOU O BASILEUS SOU ERKHETAI KATH MENOS EPI P‘LON ONOU

[12,16] TAUTA b=DE OUK EGN‘SAN a=AUTOU OI MATH TAI b=AUTOU TO PR‘TON ALL OTE EDOXASTH  m=[O] tk=O I SOUS TOTE EMN STH SAN OTI TAUTA  N EP AUT‘ GEGRAMMENA KAI TAUTA EPOI SAN AUT‘

[12,17] EMARTUREI OUN O OKHLOS O ‘N MET AUTOU OTE TON LAZARON EPH‘N SEN EK TOU MN MEIOU KAI  GEIREN AUTON EK NEKR‘N

[12,18] DIA TOUTO a=[KAI] b=KAI UP NT SEN AUT‘ O OKHLOS OTI a= KOUSAN b= KOUSEN TOUTO AUTON PEPOI KENAI TO S MEION

[12,19] OI OUN PHARISAIOI a=EIPAN b=EIPON PROS EAUTOUS THE‘REITE OTI OUK ‘PHELEITE OUDEN IDE O KOSMOS OPIS‘ AUTOU AP LTHEN

[12,20]  SAN DE b=TINES ELL NES a=TINES EK T‘N ANABAINONT‘N INA PROSKUN S‘SIN EN T  EORT 

[12,21] OUTOI OUN PROS LTHON PHILIPP‘ T‘ APO B THSAIDA T S GALILAIAS KAI  R‘T‘N AUTON LEGONTES KURIE THELOMEN TON I SOUN IDEIN

[12,22] ERKHETAI a=O PHILIPPOS KAI LEGEI T‘ ANDREA a=ERKHETAI b=KAI b=PALIN ANDREAS KAI PHILIPPOS a=KAI LEGOUSIN T‘ I SOU

[12,23] O DE I SOUS a=APOKRINETAI b=APEKRINATO AUTOIS LEG‘N EL LUTHEN   ‘RA INA DOXASTH  O UIOS TOU ANTHR‘POU

[12,24] AM N AM N LEG‘ UMIN EAN M  O KOKKOS TOU SITOU PES‘N EIS T N G N APOTHAN  AUTOS MONOS MENEI EAN DE APOTHAN  POLUN KARPON PHEREI

[12,25] O PHIL‘N T N PSUKH N AUTOU a=APOLLUEI b=APOLESEI AUT N KAI O MIS‘N T N PSUKH N AUTOU EN T‘ KOSM‘ TOUT‘ EIS Z‘ N AI‘NION PHULAXEI AUT N

[12,26] EAN EMOI b=DIAKON  TIS a=DIAKON  EMOI AKOLOUTHEIT‘ KAI OPOU EIMI EG‘ EKEI KAI O DIAKONOS O EMOS ESTAI b=KAI EAN TIS EMOI DIAKON  TIM SEI AUTON O PAT R

[12,27] NUN   PSUKH  MOU TETARAKTAI KAI TI EIP‘ PATER S‘SON ME EK T S ‘RAS TAUT S ALLA DIA TOUTO  LTHON EIS T N ‘RAN TAUT N

[12,28] PATER DOXASON SOU TO ONOMA  LTHEN OUN PH‘N  EK TOU OURANOU KAI EDOXASA KAI PALIN DOXAS‘

[12,29] O OUN OKHLOS O EST‘S KAI AKOUSAS ELEGEN BRONT N GEGONENAI ALLOI ELEGON AGGELOS AUT‘ LELAL KEN

[12,30] APEKRITH  m=[O] tk=O I SOUS KAI EIPEN OU DI EME b=AUT    PH‘N  a=AUT  GEGONEN ALLA DI UMAS

[12,31] NUN KRISIS ESTIN TOU KOSMOU TOUTOU NUN O ARKH‘N TOU KOSMOU TOUTOU EKBL TH SETAI EX‘

[12,32] KAG‘ EAN UPS‘TH‘ EK T S G S PANTAS ELKUS‘ PROS EMAUTON

[12,33] TOUTO DE ELEGEN S MAIN‘N POI‘ THANAT‘ m=EMELLEN atk= MELLEN APOTHN SKEIN

[12,34] APEKRITH  a=OUN AUT‘ O OKHLOS  MEIS  KOUSAMEN EK TOU NOMOU OTI O KHRISTOS MENEI EIS TON AI‘NA KAI P‘S b=SU LEGEIS a=SU atk=OTI DEI UPS‘TH NAI TON UION TOU ANTHR‘POU TIS ESTIN OUTOS O UIOS TOU ANTHR‘POU

[12,35] EIPEN OUN AUTOIS O I SOUS ETI MIKRON KHRONON TO PH‘S a=EN b=METH a=UMIN b=UM‘N ESTIN PERIPATEITE a=‘S b=E‘S TO PH‘S EKHETE INA M  SKOTIA UMAS KATALAB  KAI O PERIPAT‘N EN T  SKOTIA OUK OIDEN POU UPAGEI

[12,36] a=‘S b=E‘S TO PH‘S EKHETE PISTEUETE EIS TO PH‘S INA UIOI PH‘TOS GEN STHE TAUTA ELAL SEN b=O I SOUS KAI APELTH‘N EKRUB  AP AUT‘N

[12,37] TOSAUTA DE AUTOU S MEIA PEPOI KOTOS EMPROSTHEN AUT‘N OUK EPISTEUON EIS AUTON

[12,38] INA O LOGOS  SAIOU TOU PROPH TOU PL R‘TH  ON EIPEN KURIE TIS EPISTEUSEN T  AKO   M‘N KAI O BRAKHI‘N KURIOU TINI APEKALUPHTH 

[12,39] DIA TOUTO OUK  DUNANTO PISTEUEIN OTI PALIN EIPEN  SAIAS

[12,40] TETUPHL‘KEN AUT‘N TOUS OPHTHALMOUS KAI a=EP‘R‘SEN b=PEP‘R‘KEN AUT‘N T N KARDIAN INA M  ID‘SIN TOIS OPHTHALMOIS KAI NO S‘SIN T  KARDIA KAI a=STRAPH‘SIN b=EPISTRAPH‘SIN KAI a=IASOMAI b=IAS‘MAI AUTOUS

[12,41] TAUTA EIPEN  SAIAS a=OTI b=OTE EIDEN T N DOXAN AUTOU KAI ELAL SEN PERI AUTOU

[12,42] OM‘S MENTOI KAI EK T‘N ARKHONT‘N POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON ALLA DIA TOUS PHARISAIOUS OUKH ‘MOLOGOUN INA M  APOSUNAG‘GOI GEN‘NTAI

[12,43]  GAP SAN GAR T N DOXAN T‘N ANTHR‘P‘N MALLON  PER T N DOXAN TOU THEOU

[12,44] I SOUS DE EKRAXEN KAI EIPEN O PISTEU‘N EIS EME OU PISTEUEI EIS EME a=ALLA b=ALL EIS TON PEMPSANTA ME

[12,45] KAI O THE‘R‘N EME THE‘REI TON PEMPSANTA ME

[12,46] EG‘ PH‘S EIS TON KOSMON EL LUTHA INA PAS O PISTEU‘N EIS EME EN T  SKOTIA M  MEIN 

[12,47] KAI EAN TIS MOU AKOUS  T‘N R MAT‘N KAI M  a=PHULAX  b=PISTEUS  EG‘ OU KRIN‘ AUTON OU GAR  LTHON INA KRIN‘ TON KOSMON ALL INA S‘S‘ TON KOSMON

[12,48] O ATHET‘N EME KAI M  LAMBAN‘N TA R MATA MOU EKHEI TON KRINONTA AUTON O LOGOS ON ELAL SA EKEINOS KRINEI AUTON EN T  ESKHAT   MERA

[12,49] OTI EG‘ EX EMAUTOU OUK ELAL SA ALL O PEMPSAS ME PAT R AUTOS MOI ENTOL N a=DED‘KEN b=ED‘KEN TI EIP‘ KAI TI LAL S‘

[12,50] KAI OIDA OTI   ENTOL  AUTOU Z‘  AI‘NIOS ESTIN A OUN b=LAL‘ EG‘ a=LAL‘ KATH‘S EIR KEN MOI O PAT R OUT‘S LAL‘

[13,1] PRO DE T S EORT S TOU PASKHA EID‘S O I SOUS OTI a= LTHEN b=EL LUTHEN AUTOU   ‘RA INA METAB  EK TOU KOSMOU TOUTOU PROS TON PATERA AGAP SAS TOUS IDIOUS TOUS EN T‘ KOSM‘ EIS TELOS  GAP SEN AUTOUS

[13,2] KAI DEIPNOU a=GINOMENOU b=GENOMENOU TOU DIABOLOU  D  BEBL KOTOS EIS T N KARDIAN a=INA a=PARADOI a=AUTON a=IOUDAS b=IOUDA SIM‘NOS ISKARI‘TOU b=INA b=AUTON b=PARAD‘

[13,3] EID‘S b=O b=I SOUS OTI PANTA a=ED‘KEN b=DED‘KEN AUT‘ O PAT R EIS TAS KHEIRAS KAI OTI APO THEOU EX LTHEN KAI PROS TON THEON UPAGEI

[13,4] EGEIRETAI EK TOU DEIPNOU KAI TITH SIN TA IMATIA KAI LAB‘N LENTION DIEZ‘SEN EAUTON

[13,5] EITA BALLEI UD‘R EIS TON NIPT RA KAI  RXATO NIPTEIN TOUS PODAS T‘N MATH T‘N KAI EKMASSEIN T‘ LENTI‘ ‘  N DIEZ‘SMENOS

[13,6] ERKHETAI OUN PROS SIM‘NA PETRON b=KAI LEGEI AUT‘ b=EKEINOS KURIE SU MOU NIPTEIS TOUS PODAS

[13,7] APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUT‘ O EG‘ POI‘ SU OUK OIDAS ARTI GN‘S  DE META TAUTA

[13,8] LEGEI AUT‘ PETROS OU M  NIPS S a=MOU TOUS PODAS b=MOU EIS TON AI‘NA APEKRITH  b=AUT‘ b=O I SOUS a=AUT‘ EAN M  NIPS‘ SE OUK EKHEIS MEROS MET EMOU

[13,9] LEGEI AUT‘ SIM‘N PETROS KURIE M  TOUS PODAS MOU MONON ALLA KAI TAS KHEIRAS KAI T N KEPHAL N

[13,10] LEGEI AUT‘ O I SOUS O LELOUMENOS a=OUK b=OU b=KHREIAN EKHEI a=KHREIAN a=EI a=M  b=  TOUS PODAS NIPSASTHAI ALL ESTIN KATHAROS OLOS KAI UMEIS KATHAROI ESTE ALL OUKHI PANTES

[13,11]  DEI GAR TON PARADIDONTA AUTON DIA TOUTO EIPEN a=OTI OUKHI PANTES KATHAROI ESTE

[13,12] OTE OUN ENIPSEN TOUS PODAS AUT‘N a=[KAI] b=KAI ELABEN TA IMATIA AUTOU a=KAI a=ANEPESEN b=ANAPES‘N PALIN EIPEN AUTOIS GIN‘SKETE TI PEPOI KA UMIN

[13,13] UMEIS PH‘NEITE ME O DIDASKALOS KAI O KURIOS KAI KAL‘S LEGETE EIMI GAR

[13,14] EI OUN EG‘ ENIPSA UM‘N TOUS PODAS O KURIOS KAI O DIDASKALOS KAI UMEIS OPHEILETE ALL L‘N NIPTEIN TOUS PODAS

[13,15] UPODEIGMA GAR ED‘KA UMIN INA KATH‘S EG‘ EPOI SA UMIN KAI UMEIS POI TE

[13,16] AM N AM N LEG‘ UMIN OUK ESTIN DOULOS MEIZ‘N TOU KURIOU AUTOU OUDE APOSTOLOS MEIZ‘N TOU PEMPSANTOS AUTON

[13,17] EI TAUTA OIDATE MAKARIOI ESTE EAN POI TE AUTA

[13,18] OU PERI PANT‘N UM‘N LEG‘ EG‘ OIDA a=TINAS b=OUS EXELEXAM N ALL INA   GRAPH  PL R‘TH  O TR‘G‘N a=MOU b=MET b=EMOU TON ARTON EP REN EP EME T N PTERNAN AUTOU

[13,19] AP ARTI LEG‘ UMIN PRO TOU GENESTHAI INA a=PISTEUS TE OTAN GEN TAI b=PISTEUS TE OTI EG‘ EIMI

[13,20] AM N AM N LEG‘ UMIN O LAMBAN‘N a=AN b=EAN TINA PEMPS‘ EME LAMBANEI O DE EME LAMBAN‘N LAMBANEI TON PEMPSANTA ME

[13,21] TAUTA EIP‘N a=[O] b=O I SOUS ETARAKHTH  T‘ PNEUMATI KAI EMARTUR SEN KAI EIPEN AM N AM N LEG‘ UMIN OTI EIS EX UM‘N PARAD‘SEI ME

[13,22] EBLEPON b=OUN EIS ALL LOUS OI MATH TAI APOROUMENOI PERI TINOS LEGEI

[13,23]  N b=DE ANAKEIMENOS EIS a=EK T‘N MATH T‘N AUTOU EN T‘ KOLP‘ TOU I SOU ON  GAPA O I SOUS

[13,24] NEUEI OUN TOUT‘ SIM‘N PETROS PUTHESTHAI TIS AN EI  PERI OU LEGEI

[13,25] a=ANAPES‘N b=EPIPES‘N a=OUN b=DE EKEINOS am=OUT‘S EPI TO ST THOS TOU I SOU LEGEI AUT‘ KURIE TIS ESTIN

[13,26] APOKRINETAI a=[O] b=O I SOUS EKEINOS ESTIN ‘ EG‘ a=BAPS‘ b=BAPSAS TO PS‘MION b=EPID‘S‘ KAI a=D‘S‘ a=AUT‘ a=BAPSAS a=OUN b=EMBAPSAS TO PS‘MION a=[LAMBANEI a=KAI] DID‘SIN IOUDA SIM‘NOS a=ISKARI‘TOU b=ISKARI‘T 

[13,27] KAI META TO PS‘MION TOTE EIS LTHEN EIS EKEINON O SATANAS LEGEI OUN AUT‘ O I SOUS O POIEIS POI SON TAKHION

[13,28] TOUTO a=[DE] b=DE OUDEIS EGN‘ T‘N ANAKEIMEN‘N PROS TI EIPEN AUT‘

[13,29] TINES GAR EDOKOUN EPEI TO GL‘SSOKOMON EIKHEN b=O IOUDAS OTI LEGEI AUT‘ a=[O] b=O I SOUS AGORASON ‘N KHREIAN EKHOMEN EIS T N EORT N   TOIS PT‘KHOIS INA TI D‘

[13,30] LAB‘N OUN TO PS‘MION EKEINOS b=EUTHE‘S EX LTHEN a=EUTHUS  N DE NUX

[13,31] OTE ak=OUN EX LTHEN LEGEI b=O I SOUS NUN EDOXASTH  O UIOS TOU ANTHR‘POU KAI O THEOS EDOXASTH  EN AUT‘

[13,32] a=[EI b=EI O THEOS EDOXASTH  EN a=AUT‘] b=AUT‘ KAI O THEOS DOXASEI AUTON EN a=AUT‘ b=EAUT‘ KAI EUTHUS DOXASEI AUTON

[13,33] TEKNIA ETI MIKRON METH UM‘N EIMI Z T SETE ME KAI KATH‘S EIPON TOIS IOUDAIOIS OTI OPOU b=UPAG‘ EG‘ a=UPAG‘ UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN KAI UMIN LEG‘ ARTI

[13,34] ENTOL N KAIN N DID‘MI UMIN INA AGAPATE ALL LOUS KATH‘S  GAP SA UMAS INA KAI UMEIS AGAPATE ALL LOUS

[13,35] EN TOUT‘ GN‘SONTAI PANTES OTI EMOI MATH TAI ESTE EAN AGAP N EKH TE EN ALL LOIS

[13,36] LEGEI AUT‘ SIM‘N PETROS KURIE POU UPAGEIS APEKRITH  a=[AUT‘] b=AUT‘ b=O I SOUS OPOU UPAG‘ OU DUNASAI MOI NUN AKOLOUTH SAI b=USTERON b=DE AKOLOUTH SEIS a=DE a=USTERON b=MOI

[13,37] LEGEI AUT‘ atk=O PETROS KURIE am=DIA am=TI tk=DIATI OU DUNAMAI SOI AKOLOUTH SAI ARTI T N PSUKH N MOU UPER SOU TH S‘

[13,38] a=APOKRINETAI b=APEKRITH  b=AUT‘ b=O I SOUS T N PSUKH N SOU UPER EMOU TH SEIS AM N AM N LEG‘ SOI OU M  ALEKT‘R am=PH‘N S  tk=PH‘N SEI E‘S OU a=ARN S  b=APARN S  ME TRIS

[14,1] M  TARASSESTH‘ UM‘N   KARDIA PISTEUETE EIS TON THEON KAI EIS EME PISTEUETE

[14,2] EN T  OIKIA TOU PATROS MOU MONAI POLLAI EISIN EI DE M  EIPON AN UMIN a=OTI POREUOMAI ETOIMASAI TOPON UMIN

[14,3] KAI EAN POREUTH‘ m=[KAI] atk=KAI ETOIMAS‘ b=UMIN TOPON a=UMIN PALIN ERKHOMAI KAI a=PARAL MPSOMAI b=PARAL PSOMAI UMAS PROS EMAUTON INA OPOU EIMI EG‘ KAI UMEIS  TE

[14,4] KAI OPOU a=[EG‘] b=EG‘ UPAG‘ OIDATE b=KAI T N ODON b=OIDATE

[14,5] LEGEI AUT‘ TH‘MAS KURIE OUK OIDAMEN POU UPAGEIS b=KAI P‘S DUNAMETHA T N ODON EIDENAI

[14,6] LEGEI AUT‘ a=[O] b=O I SOUS EG‘ EIMI   ODOS KAI   AL THEIA KAI   Z‘  OUDEIS ERKHETAI PROS TON PATERA EI M  DI EMOU

[14,7] EI a=EGN‘KATE b=EGN‘KEITE ME KAI TON PATERA MOU a=GN‘SESTHE b=EGN‘KEITE b=AN KAI AP ARTI GIN‘SKETE AUTON KAI E‘RAKATE AUTON

[14,8] LEGEI AUT‘ PHILIPPOS KURIE DEIXON  MIN TON PATERA KAI ARKEI  MIN

[14,9] LEGEI AUT‘ O I SOUS a=TOSOUT‘ b=TOSOUTON a=KHRON‘ b=KHRONON METH UM‘N EIMI KAI OUK EGN‘KAS ME PHILIPPE O E‘RAK‘S EME E‘RAKEN TON PATERA b=KAI P‘S SU LEGEIS DEIXON  MIN TON PATERA

[14,10] OU PISTEUEIS OTI EG‘ EN T‘ PATRI KAI O PAT R EN EMOI ESTIN TA R MATA A EG‘ a=LEG‘ b=LAL‘ UMIN AP EMAUTOU OU LAL‘ O DE PAT R b=O EN EMOI MEN‘N b=AUTOS POIEI TA ERGA a=AUTOU

[14,11] PISTEUETE MOI OTI EG‘ EN T‘ PATRI KAI O PAT R EN EMOI EI DE M  DIA TA ERGA AUTA PISTEUETE b=MOI

[14,12] AM N AM N LEG‘ UMIN O PISTEU‘N EIS EME TA ERGA A EG‘ POI‘ KAKEINOS POI SEI KAI MEIZONA TOUT‘N POI SEI OTI EG‘ PROS TON PATERA b=MOU POREUOMAI

[14,13] KAI O TI AN AIT S TE EN T‘ ONOMATI MOU TOUTO POI S‘ INA DOXASTH  O PAT R EN T‘ UI‘

[14,14] EAN TI AIT S TE a=ME m=[ME] EN T‘ ONOMATI MOU EG‘ POI S‘

[14,15] EAN AGAPATE ME TAS ENTOLAS TAS EMAS a=T R SETE b=T R SATE

[14,16] a=KAG‘ b=KAI b=EG‘ ER‘T S‘ TON PATERA KAI ALLON PARAKL TON D‘SEI UMIN INA b=MEN  METH UM‘N EIS TON AI‘NA a= 

[14,17] TO PNEUMA T S AL THEIAS O O KOSMOS OU DUNATAI LABEIN OTI OU THE‘REI AUTO OUDE GIN‘SKEI b=AUTO UMEIS b=DE GIN‘SKETE AUTO OTI PAR UMIN MENEI KAI EN UMIN ESTAI

[14,18] OUK APH S‘ UMAS ORPHANOUS ERKHOMAI PROS UMAS

[14,19] ETI MIKRON KAI O KOSMOS ME am=OUKETI tk=OUK tk=ETI THE‘REI UMEIS DE THE‘REITE ME OTI EG‘ Z‘ KAI UMEIS a=Z SETE b=Z SESTHE

[14,20] EN EKEIN  T   MERA GN‘SESTHE UMEIS OTI EG‘ EN T‘ PATRI MOU KAI UMEIS EN EMOI m=KAI m=EG‘ atk=KAG‘ EN UMIN

[14,21] O EKH‘N TAS ENTOLAS MOU KAI T R‘N AUTAS EKEINOS ESTIN O AGAP‘N ME O DE AGAP‘N ME AGAP TH SETAI UPO TOU PATROS MOU a=KAG‘ b=KAI b=EG‘ AGAP S‘ AUTON KAI EMPHANIS‘ AUT‘ EMAUTON

[14,22] LEGEI AUT‘ IOUDAS OUKH O ISKARI‘T S KURIE a=[KAI] m=KAI TI GEGONEN OTI  MIN MELLEIS EMPHANIZEIN SEAUTON KAI OUKHI T‘ KOSM‘

[14,23] APEKRITH  tk=O I SOUS KAI EIPEN AUT‘ EAN TIS AGAPA ME TON LOGON MOU T R SEI KAI O PAT R MOU AGAP SEI AUTON KAI PROS AUTON ELEUSOMETHA KAI MON N PAR AUT‘ a=POI SOMETHA b=POI SOMEN

[14,24] O M  AGAP‘N ME TOUS LOGOUS MOU OU T REI KAI O LOGOS ON AKOUETE OUK ESTIN EMOS ALLA TOU PEMPSANTOS ME PATROS

[14,25] TAUTA LELAL KA UMIN PAR UMIN MEN‘N

[14,26] O DE PARAKL TOS TO PNEUMA TO AGION O PEMPSEI O PAT R EN T‘ ONOMATI MOU EKEINOS UMAS DIDAXEI PANTA KAI UPOMN SEI UMAS PANTA A EIPON UMIN a=[EG‘]

[14,27] EIR N N APHI MI UMIN EIR N N T N EM N DID‘MI UMIN OU KATH‘S O KOSMOS DID‘SIN EG‘ DID‘MI UMIN M  TARASSESTH‘ UM‘N   KARDIA M DE DEILIAT‘

[14,28]  KOUSATE OTI EG‘ EIPON UMIN UPAG‘ KAI ERKHOMAI PROS UMAS EI  GAPATE ME EKHAR TE AN OTI b=EIPON POREUOMAI PROS TON PATERA OTI O PAT R b=MOU MEIZ‘N MOU ESTIN

[14,29] KAI NUN EIR KA UMIN PRIN GENESTHAI INA OTAN GEN TAI PISTEUS TE

[14,30] am=OUKETI tk=OUK tk=ETI POLLA LAL S‘ METH UM‘N ERKHETAI GAR O TOU KOSMOU tk=TOUTOU ARKH‘N KAI EN EMOI OUK EKHEI OUDEN

[14,31] ALL INA GN‘ O KOSMOS OTI AGAP‘ TON PATERA KAI KATH‘S ENETEILATO MOI O PAT R OUT‘S POI‘ EGEIRESTHE AG‘MEN ENTEUTHEN

[15,1] EG‘ EIMI   AMPELOS   AL THIN  KAI O PAT R MOU O GE‘RGOS ESTIN

[15,2] PAN KL MA EN EMOI M  PHERON KARPON AIREI AUTO KAI PAN TO KARPON PHERON KATHAIREI AUTO INA b=PLEIONA KARPON a=PLEIONA PHER 

[15,3]  D  UMEIS KATHAROI ESTE DIA TON LOGON ON LELAL KA UMIN

[15,4] MEINATE EN EMOI KAG‘ EN UMIN KATH‘S TO KL MA OU DUNATAI KARPON PHEREIN APH EAUTOU EAN M  a=MEN  b=MEIN  EN T  AMPEL‘ OUT‘S OUDE UMEIS EAN M  EN EMOI a=MEN TE b=MEIN TE

[15,5] EG‘ EIMI   AMPELOS UMEIS TA KL MATA O MEN‘N EN EMOI KAG‘ EN AUT‘ OUTOS PHEREI KARPON POLUN OTI KH‘RIS EMOU OU DUNASTHE POIEIN OUDEN

[15,6] EAN M  TIS a=MEN  b=MEIN  EN EMOI EBL TH  EX‘ ‘S TO KL MA KAI EX RANTH  KAI SUNAGOUSIN AUTA KAI EIS am=TO PUR BALLOUSIN KAI KAIETAI

[15,7] EAN MEIN TE EN EMOI KAI TA R MATA MOU EN UMIN MEIN  O EAN THEL TE a=AIT SASTHE b=AIT SESTHE KAI GEN SETAI UMIN

[15,8] EN TOUT‘ EDOXASTH  O PAT R MOU INA KARPON POLUN PHER TE KAI a=GEN STHE b=GEN SESTHE EMOI MATH TAI

[15,9] KATH‘S  GAP SEN ME O PAT R KAG‘ b= GAP SA UMAS a= GAP SA MEINATE EN T  AGAP  T  EM 

[15,10] EAN TAS ENTOLAS MOU T R S TE MENEITE EN T  AGAP  MOU KATH‘S EG‘ TAS ENTOLAS TOU PATROS MOU TET R KA KAI MEN‘ AUTOU EN T  AGAP 

[15,11] TAUTA LELAL KA UMIN INA   KHARA   EM  EN UMIN a=  b=MEIN  KAI   KHARA UM‘N PL R‘TH 

[15,12] AUT  ESTIN   ENTOL    EM  INA AGAPATE ALL LOUS KATH‘S  GAP SA UMAS

[15,13] MEIZONA TAUT S AGAP N OUDEIS EKHEI INA TIS T N PSUKH N AUTOU TH  UPER T‘N PHIL‘N AUTOU

[15,14] UMEIS PHILOI MOU ESTE EAN POI TE a=A b=OSA EG‘ ENTELLOMAI UMIN

[15,15] OUKETI b=UMAS LEG‘ a=UMAS DOULOUS OTI O DOULOS OUK OIDEN TI POIEI AUTOU O KURIOS UMAS DE EIR KA PHILOUS OTI PANTA A  KOUSA PARA TOU PATROS MOU EGN‘RISA UMIN

[15,16] OUKH UMEIS ME EXELEXASTHE ALL EG‘ EXELEXAM N UMAS KAI ETH KA UMAS INA UMEIS UPAG TE KAI KARPON PHER TE KAI O KARPOS UM‘N MEN  INA O TI AN AIT S TE TON PATERA EN T‘ ONOMATI MOU D‘ UMIN

[15,17] TAUTA ENTELLOMAI UMIN INA AGAPATE ALL LOUS

[15,18] EI O KOSMOS UMAS MISEI GIN‘SKETE OTI EME PR‘TON UM‘N MEMIS KEN

[15,19] EI EK TOU KOSMOU  TE O KOSMOS AN TO IDION EPHILEI OTI DE EK TOU KOSMOU OUK ESTE ALL EG‘ EXELEXAM N UMAS EK TOU KOSMOU DIA TOUTO MISEI UMAS O KOSMOS

[15,20] MN MONEUETE TOU LOGOU OU EG‘ EIPON UMIN OUK ESTIN DOULOS MEIZ‘N TOU KURIOU AUTOU EI EME EDI‘XAN KAI UMAS DI‘XOUSIN EI TON LOGON MOU ET R SAN KAI TON UMETERON T R SOUSIN

[15,21] ALLA TAUTA PANTA POI SOUSIN a=EIS a=UMAS b=UMIN DIA TO ONOMA MOU OTI OUK OIDASIN TON PEMPSANTA ME

[15,22] EI M   LTHON KAI ELAL SA AUTOIS AMARTIAN OUK a=EIKHOSAN b=EIKHON NUN DE PROPHASIN OUK EKHOUSIN PERI T S AMARTIAS AUT‘N

[15,23] O EME MIS‘N KAI TON PATERA MOU MISEI

[15,24] EI TA ERGA M  EPOI SA EN AUTOIS A OUDEIS ALLOS a=EPOI SEN b=PEPOI KEN AMARTIAN OUK a=EIKHOSAN b=EIKHON NUN DE KAI E‘RAKASIN KAI MEMIS KASIN KAI EME KAI TON PATERA MOU

[15,25] ALL INA PL R‘TH  O LOGOS O b=GEGRAMMENOS EN T‘ NOM‘ AUT‘N a=GEGRAMMENOS OTI EMIS SAN ME D‘REAN

[15,26] OTAN b=DE ELTH  O PARAKL TOS ON EG‘ PEMPS‘ UMIN PARA TOU PATROS TO PNEUMA T S AL THEIAS O PARA TOU PATROS EKPOREUETAI EKEINOS MARTUR SEI PERI EMOU

[15,27] KAI UMEIS DE MARTUREITE OTI AP ARKH S MET EMOU ESTE

[16,1] TAUTA LELAL KA UMIN INA M  SKANDALISTH TE

[16,2] APOSUNAG‘GOUS POI SOUSIN UMAS ALL ERKHETAI ‘RA INA PAS O APOKTEINAS UMAS DOX  LATREIAN PROSPHEREIN T‘ THE‘

[16,3] KAI TAUTA POI SOUSIN tk=UMIN OTI OUK EGN‘SAN TON PATERA OUDE EME

[16,4] ALLA TAUTA LELAL KA UMIN INA OTAN ELTH    ‘RA a=AUT‘N MN MONEU TE AUT‘N OTI EG‘ EIPON UMIN TAUTA DE UMIN EX ARKH S OUK EIPON OTI METH UM‘N  M N

[16,5] NUN DE UPAG‘ PROS TON PEMPSANTA ME KAI OUDEIS EX UM‘N ER‘TA ME POU UPAGEIS

[16,6] ALL OTI TAUTA LELAL KA UMIN   LUP  PEPL R‘KEN UM‘N T N KARDIAN

[16,7] ALL EG‘ T N AL THEIAN LEG‘ UMIN SUMPHEREI UMIN INA EG‘ APELTH‘ EAN GAR m=EG‘ M  APELTH‘ O PARAKL TOS OUK ELEUSETAI PROS UMAS EAN DE POREUTH‘ PEMPS‘ AUTON PROS UMAS

[16,8] KAI ELTH‘N EKEINOS ELEGXEI TON KOSMON PERI AMARTIAS KAI PERI DIKAIOSUN S KAI PERI KRISE‘S

[16,9] PERI AMARTIAS MEN OTI OU PISTEUOUSIN EIS EME

[16,10] PERI DIKAIOSUN S DE OTI PROS TON PATERA b=MOU UPAG‘ KAI am=OUKETI tk=OUK tk=ETI THE‘REITE ME

[16,11] PERI DE KRISE‘S OTI O ARKH‘N TOU KOSMOU TOUTOU KEKRITAI

[16,12] ETI POLLA EKH‘ b=LEGEIN UMIN a=LEGEIN ALL OU DUNASTHE BASTAZEIN ARTI

[16,13] OTAN DE ELTH  EKEINOS TO PNEUMA T S AL THEIAS OD G SEI UMAS a=EN b=EIS a=T  b=PASAN a=AL THEIA b=T N a=PAS  b=AL THEIAN OU GAR LAL SEI APH EAUTOU ALL OSA a=AKOUSEI b=AN b=AKOUS  LAL SEI KAI TA ERKHOMENA ANAGGELEI UMIN

[16,14] EKEINOS EME DOXASEI OTI EK TOU EMOU a=L MPSETAI b=L PSETAI KAI ANAGGELEI UMIN

[16,15] PANTA OSA EKHEI O PAT R EMA ESTIN DIA TOUTO EIPON OTI EK TOU EMOU am=LAMBANEI tk=L PSETAI KAI ANAGGELEI UMIN

[16,16] MIKRON KAI a=OUKETI b=OU THE‘REITE ME KAI PALIN MIKRON KAI OPSESTHE ME b=OTI tk=EG‘ b=UPAG‘ b=PROS b=TON b=PATERA

[16,17] a=EIPAN b=EIPON OUN EK T‘N MATH T‘N AUTOU PROS ALL LOUS TI ESTIN TOUTO O LEGEI  MIN MIKRON KAI OU THE‘REITE ME KAI PALIN MIKRON KAI OPSESTHE ME KAI OTI b=EG‘ UPAG‘ PROS TON PATERA

[16,18] ELEGON OUN b=TOUTO TI ESTIN a=TOUTO a=[O a=LEGEI] b=O b=LEGEI TO MIKRON OUK OIDAMEN TI LALEI

[16,19] EGN‘ a=[O] b=OUN b=O I SOUS OTI  THELON AUTON ER‘TAN KAI EIPEN AUTOIS PERI TOUTOU Z TEITE MET ALL L‘N OTI EIPON MIKRON KAI OU THE‘REITE ME KAI PALIN MIKRON KAI OPSESTHE ME

[16,20] AM N AM N LEG‘ UMIN OTI KLAUSETE KAI THR N SETE UMEIS O DE KOSMOS KHAR SETAI UMEIS b=DE LUP TH SESTHE ALL   LUP  UM‘N EIS KHARAN GEN SETAI

[16,21]   GUN  OTAN TIKT  LUP N EKHEI OTI  LTHEN   ‘RA AUT S OTAN DE GENN S  TO PAIDION am=OUKETI tk=OUK tk=ETI MN MONEUEI T S THLIPSE‘S DIA T N KHARAN OTI EGENN TH  ANTHR‘POS EIS TON KOSMON

[16,22] KAI UMEIS OUN b=LUP N b=MEN NUN a=MEN a=LUP N EKHETE PALIN DE OPSOMAI UMAS KAI KHAR SETAI UM‘N   KARDIA KAI T N KHARAN UM‘N OUDEIS AIREI APH UM‘N

[16,23] KAI EN EKEIN  T   MERA EME OUK ER‘T SETE OUDEN AM N AM N LEG‘ UMIN b=OTI b=OSA AN a=TI AIT S TE TON PATERA EN T‘ ONOMATI MOU D‘SEI UMIN

[16,24] E‘S ARTI OUK  T SATE OUDEN EN T‘ ONOMATI MOU AITEITE KAI a=L MPSESTHE b=L PSESTHE INA   KHARA UM‘N   PEPL R‘MEN 

[16,25] TAUTA EN PAROIMIAIS LELAL KA UMIN mt=ALL ERKHETAI ‘RA OTE am=OUKETI tk=OUK tk=ETI EN PAROIMIAIS LAL S‘ UMIN ALLA PARR SIA PERI TOU PATROS a=APAGGEL‘ b=ANAGGEL‘ UMIN

[16,26] EN EKEIN  T   MERA EN T‘ ONOMATI MOU AIT SESTHE KAI OU LEG‘ UMIN OTI EG‘ ER‘T S‘ TON PATERA PERI UM‘N

[16,27] AUTOS GAR O PAT R PHILEI UMAS OTI UMEIS EME PEPHIL KATE KAI PEPISTEUKATE OTI EG‘ PARA a=[TOU] b=TOU THEOU EX LTHON

[16,28] EX LTHON PARA TOU PATROS KAI EL LUTHA EIS TON KOSMON PALIN APHI MI TON KOSMON KAI POREUOMAI PROS TON PATERA

[16,29] LEGOUSIN b=AUT‘ OI MATH TAI AUTOU IDE NUN a=EN PARR SIA LALEIS KAI PAROIMIAN OUDEMIAN LEGEIS

[16,30] NUN OIDAMEN OTI OIDAS PANTA KAI OU KHREIAN EKHEIS INA TIS SE ER‘TA EN TOUT‘ PISTEUOMEN OTI APO THEOU EX LTHES

[16,31] APEKRITH  AUTOIS b=O I SOUS ARTI PISTEUETE

[16,32] IDOU ERKHETAI ‘RA KAI b=NUN EL LUTHEN INA SKORPISTH TE EKASTOS EIS TA IDIA a=KAME b=KAI b=EME MONON APH TE KAI OUK EIMI MONOS OTI O PAT R MET EMOU ESTIN

[16,33] TAUTA LELAL KA UMIN INA EN EMOI EIR N N EKH TE EN T‘ KOSM‘ THLIPSIN k=EXETE amt=EKHETE ALLA THARSEITE EG‘ NENIK KA TON KOSMON

[17,1] TAUTA ELAL SEN b=O I SOUS KAI a=EPARAS b=EP REN TOUS OPHTHALMOUS AUTOU EIS TON OURANON b=KAI EIPEN PATER EL LUTHEN   ‘RA DOXASON SOU TON UION INA b=KAI O UIOS b=SOU DOXAS  SE

[17,2] KATH‘S ED‘KAS AUT‘ EXOUSIAN PAS S SARKOS INA PAN O DED‘KAS AUT‘ m=D‘SEI atk=D‘S  AUTOIS Z‘ N AI‘NION

[17,3] AUT  DE ESTIN   AI‘NIOS Z‘  INA GIN‘SK‘SIN SE TON MONON AL THINON THEON KAI ON APESTEILAS I SOUN KHRISTON

[17,4] EG‘ SE EDOXASA EPI T S G S TO ERGON a=TELEI‘SAS b=ETELEI‘SA O DED‘KAS MOI INA POI S‘

[17,5] KAI NUN DOXASON ME SU PATER PARA SEAUT‘ T  DOX    EIKHON PRO TOU TON KOSMON EINAI PARA SOI

[17,6] EPHANER‘SA SOU TO ONOMA TOIS ANTHR‘POIS OUS a=ED‘KAS b=DED‘KAS MOI EK TOU KOSMOU SOI  SAN a=KAMOI b=KAI b=EMOI AUTOUS a=ED‘KAS b=DED‘KAS KAI TON LOGON SOU a=TET R KAN b=TET R KASIN

[17,7] NUN EGN‘KAN OTI PANTA OSA DED‘KAS MOI PARA SOU a=EISIN b=ESTIN

[17,8] OTI TA R MATA A a=ED‘KAS b=DED‘KAS MOI DED‘KA AUTOIS KAI AUTOI ELABON KAI EGN‘SAN AL TH‘S OTI PARA SOU EX LTHON KAI EPISTEUSAN OTI SU ME APESTEILAS

[17,9] EG‘ PERI AUT‘N ER‘T‘ OU PERI TOU KOSMOU ER‘T‘ ALLA PERI ‘N DED‘KAS MOI OTI SOI EISIN

[17,10] KAI TA EMA PANTA SA ESTIN KAI TA SA EMA KAI DEDOXASMAI EN AUTOIS

[17,11] KAI am=OUKETI tk=OUK tk=ETI EIMI EN T‘ KOSM‘ KAI a=AUTOI b=OUTOI EN T‘ KOSM‘ EISIN a=KAG‘ b=KAI b=EG‘ PROS SE ERKHOMAI PATER AGIE T R SON AUTOUS EN T‘ ONOMATI SOU am=‘ tk=OUS DED‘KAS MOI INA ‘SIN EN KATH‘S  MEIS

[17,12] OTE  M N MET AUT‘N b=EN b=T‘ b=KOSM‘ EG‘ ET ROUN AUTOUS EN T‘ ONOMATI SOU a=‘ b=OUS DED‘KAS MOI a=KAI EPHULAXA KAI OUDEIS EX AUT‘N AP‘LETO EI M  O UIOS T S AP‘LEIAS INA   GRAPH  PL R‘TH 

[17,13] NUN DE PROS SE ERKHOMAI KAI TAUTA LAL‘ EN T‘ KOSM‘ INA EKH‘SIN T N KHARAN T N EM N PEPL R‘MEN N EN a=EAUTOIS b=AUTOIS

[17,14] EG‘ DED‘KA AUTOIS TON LOGON SOU KAI O KOSMOS EMIS SEN AUTOUS OTI OUK EISIN EK TOU KOSMOU KATH‘S EG‘ OUK EIMI EK TOU KOSMOU

[17,15] OUK ER‘T‘ INA AR S AUTOUS EK TOU KOSMOU ALL INA T R S S AUTOUS EK TOU PON ROU

[17,16] EK TOU KOSMOU OUK EISIN KATH‘S EG‘ a=OUK a=EIMI EK TOU KOSMOU b=OUK b=EIMI

[17,17] AGIASON AUTOUS EN T  AL THEIA b=SOU O LOGOS O SOS AL THEIA ESTIN

[17,18] KATH‘S EME APESTEILAS EIS TON KOSMON KAG‘ APESTEILA AUTOUS EIS TON KOSMON

[17,19] KAI UPER AUT‘N EG‘ AGIAZ‘ EMAUTON INA a=‘SIN KAI AUTOI b=‘SIN  GIASMENOI EN AL THEIA

[17,20] OU PERI TOUT‘N DE ER‘T‘ MONON ALLA KAI PERI T‘N am=PISTEUONT‘N tk=PISTEUSONT‘N DIA TOU LOGOU AUT‘N EIS EME

[17,21] INA PANTES EN ‘SIN KATH‘S SU PATER EN EMOI KAG‘ EN SOI INA KAI AUTOI EN  MIN b=EN ‘SIN INA O KOSMOS a=PISTEU  b=PISTEUS  OTI SU ME APESTEILAS

[17,22] a=KAG‘ b=KAI b=EG‘ T N DOXAN  N DED‘KAS MOI DED‘KA AUTOIS INA ‘SIN EN KATH‘S  MEIS EN b=ESMEN

[17,23] EG‘ EN AUTOIS KAI SU EN EMOI INA ‘SIN TETELEI‘MENOI EIS EN b=KAI INA GIN‘SK  O KOSMOS OTI SU ME APESTEILAS KAI  GAP SAS AUTOUS KATH‘S EME  GAP SAS

[17,24] PATER a=O b=OUS DED‘KAS MOI THEL‘ INA OPOU EIMI EG‘ KAKEINOI ‘SIN MET EMOU INA THE‘R‘SIN T N DOXAN T N EM N  N a=DED‘KAS b=ED‘KAS MOI OTI  GAP SAS ME PRO KATABOL S KOSMOU

[17,25] PATER DIKAIE KAI O KOSMOS SE OUK EGN‘ EG‘ DE SE EGN‘N KAI OUTOI EGN‘SAN OTI SU ME APESTEILAS

[17,26] KAI EGN‘RISA AUTOIS TO ONOMA SOU KAI GN‘RIS‘ INA   AGAP   N  GAP SAS ME EN AUTOIS   KAG‘ EN AUTOIS

[18,1] TAUTA EIP‘N b=O I SOUS EX LTHEN SUN TOIS MATH TAIS AUTOU PERAN TOU KHEIMARROU a=TOU b=T‘N KEDR‘N OPOU  N K POS EIS ON EIS LTHEN AUTOS KAI OI MATH TAI AUTOU

[18,2]  DEI DE KAI IOUDAS O PARADIDOUS AUTON TON TOPON OTI POLLAKIS SUN KHTH  m=[KAI] b=O I SOUS EKEI META T‘N MATH T‘N AUTOU

[18,3] O OUN IOUDAS LAB‘N T N SPEIRAN KAI EK T‘N ARKHIERE‘N KAI a=EK a=T‘N PHARISAI‘N UP RETAS ERKHETAI EKEI META PHAN‘N KAI LAMPAD‘N KAI OPL‘N

[18,4] I SOUS OUN EID‘S PANTA TA ERKHOMENA EP AUTON a=EX LTHEN a=KAI a=LEGEI b=EXELTH‘N b=EIPEN AUTOIS TINA Z TEITE

[18,5] APEKRITH SAN AUT‘ I SOUN TON NAZ‘RAION LEGEI AUTOIS b=O b=I SOUS EG‘ EIMI EIST KEI DE KAI IOUDAS O PARADIDOUS AUTON MET AUT‘N

[18,6] ‘S OUN EIPEN AUTOIS b=OTI EG‘ EIMI AP LTHON EIS TA OPIS‘ KAI a=EPESAN b=EPESON KHAMAI

[18,7] PALIN OUN b=AUTOUS EP R‘T SEN a=AUTOUS TINA Z TEITE OI DE a=EIPAN b=EIPON I SOUN TON NAZ‘RAION

[18,8] APEKRITH  tk=O I SOUS EIPON UMIN OTI EG‘ EIMI EI OUN EME Z TEITE APHETE TOUTOUS UPAGEIN

[18,9] INA PL R‘TH  O LOGOS ON EIPEN OTI OUS DED‘KAS MOI OUK AP‘LESA EX AUT‘N OUDENA

[18,10] SIM‘N OUN PETROS EKH‘N MAKHAIRAN EILKUSEN AUT N KAI EPAISEN TON TOU ARKHIERE‘S DOULON KAI APEKOPSEN AUTOU TO a=‘TARION b=‘TION TO DEXION  N DE ONOMA T‘ DOUL‘ MALKHOS

[18,11] EIPEN OUN O I SOUS T‘ PETR‘ BALE T N MAKHAIRAN b=SOU EIS T N TH K N TO POT RION O DED‘KEN MOI O PAT R OU M  PI‘ AUTO

[18,12]   OUN SPEIRA KAI O KHILIARKHOS KAI OI UP RETAI T‘N IOUDAI‘N SUNELABON TON I SOUN KAI ED SAN AUTON

[18,13] KAI a= GAGON b=AP GAGON b=AUTON PROS ANNAN PR‘TON  N GAR PENTHEROS TOU KAIAPHA OS  N ARKHIEREUS TOU ENIAUTOU EKEINOU

[18,14]  N DE KAIAPHAS O SUMBOULEUSAS TOIS IOUDAIOIS OTI SUMPHEREI ENA ANTHR‘PON a=APOTHANEIN b=APOLESTHAI UPER TOU LAOU

[18,15]  KOLOUTHEI DE T‘ I SOU SIM‘N PETROS KAI mt=O ALLOS MATH T S O DE MATH T S EKEINOS  N GN‘STOS T‘ ARKHIEREI KAI SUNEIS LTHEN T‘ I SOU EIS T N AUL N TOU ARKHIERE‘S

[18,16] O DE PETROS EIST KEI PROS T  THURA EX‘ EX LTHEN OUN O MATH T S O ALLOS a=O b=OS b= N GN‘STOS a=TOU b=T‘ a=ARKHIERE‘S b=ARKHIEREI KAI EIPEN T  THUR‘R‘ KAI EIS GAGEN TON PETRON

[18,17] LEGEI OUN a=T‘ a=PETR‘   PAIDISK    THUR‘ROS b=T‘ b=PETR‘ M  KAI SU EK T‘N MATH T‘N EI TOU ANTHR‘POU TOUTOU LEGEI EKEINOS OUK EIMI

[18,18] EIST KEISAN DE OI DOULOI KAI OI UP RETAI ANTHRAKIAN PEPOI KOTES OTI PSUKHOS  N KAI ETHERMAINONTO  N DE a=KAI b=MET b=AUT‘N O PETROS a=MET a=AUT‘N EST‘S KAI THERMAINOMENOS

[18,19] O OUN ARKHIEREUS  R‘T SEN TON I SOUN PERI T‘N MATH T‘N AUTOU KAI PERI T S DIDAKH S AUTOU

[18,20] APEKRITH  AUT‘ b=O I SOUS EG‘ PARR SIA a=LELAL KA b=ELAL SA T‘ KOSM‘ EG‘ PANTOTE EDIDAXA EN tk=T  SUNAG‘G  KAI EN T‘ IER‘ OPOU a=PANTES b=PANTOTE OI IOUDAIOI SUNERKHONTAI KAI EN KRUPT‘ ELAL SA OUDEN

[18,21] TI ME a=ER‘TAS b=EPER‘TAS a=ER‘T SON b=EPER‘T SON TOUS AK KOOTAS TI ELAL SA AUTOIS IDE OUTOI OIDASIN A EIPON EG‘

[18,22] TAUTA DE AUTOU EIPONTOS EIS a=PAREST K‘S T‘N UP RET‘N b=PAREST K‘S ED‘KEN RAPISMA T‘ I SOU EIP‘N OUT‘S APOKRIN  T‘ ARKHIEREI

[18,23] APEKRITH  AUT‘ b=O I SOUS EI KAK‘S ELAL SA MARTUR SON PERI TOU KAKOU EI DE KAL‘S TI ME DEREIS

[18,24] APESTEILEN ak=OUN AUTON O ANNAS DEDEMENON PROS KAIAPHAN TON ARKHIEREA

[18,25]  N DE SIM‘N PETROS EST‘S KAI THERMAINOMENOS EIPON OUN AUT‘ M  KAI SU EK T‘N MATH T‘N AUTOU EI  RN SATO m=OUN EKEINOS KAI EIPEN OUK EIMI

[18,26] LEGEI EIS EK T‘N DOUL‘N TOU ARKHIERE‘S SUGGEN S ‘N OU APEKOPSEN PETROS TO ‘TION OUK EG‘ SE EIDON EN T‘ K P‘ MET AUTOU

[18,27] PALIN OUN  RN SATO b=O PETROS KAI EUTHE‘S ALEKT‘R EPH‘N SEN

[18,28] AGOUSIN OUN TON I SOUN APO TOU KAIAPHA EIS TO PRAIT‘RION  N DE am=PR‘I tk=PR‘IA KAI AUTOI OUK EIS LTHON EIS TO PRAIT‘RION INA M  MIANTH‘SIN a=ALLA b=ALL b=INA PHAG‘SIN TO PASKHA

[18,29] EX LTHEN OUN O PILATOS a=EX‘ PROS AUTOUS KAI a=PH SIN b=EIPEN TINA KAT GORIAN PHERETE a=[KATA] b=KATA TOU ANTHR‘POU TOUTOU

[18,30] APEKRITH SAN KAI a=EIPAN b=EIPON AUT‘ EI M   N OUTOS a=KAKON a=POI‘N b=KAKOPOIOS OUK AN SOI PARED‘KAMEN AUTON

[18,31] EIPEN OUN AUTOIS O PILATOS LABETE AUTON UMEIS KAI KATA TON NOMON UM‘N KRINATE AUTON EIPON b=OUN AUT‘ OI IOUDAIOI  MIN OUK EXESTIN APOKTEINAI OUDENA

[18,32] INA O LOGOS TOU I SOU PL R‘TH  ON EIPEN S MAIN‘N POI‘ THANAT‘  MELLEN APOTHN SKEIN

[18,33] EIS LTHEN OUN a=PALIN EIS TO PRAIT‘RION b=PALIN O PILATOS KAI EPH‘N SEN TON I SOUN KAI EIPEN AUT‘ SU EI O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N

[18,34] APEKRITH  b=AUT‘ b=O I SOUS a=APO b=APH a=SEAUTOU b=EAUTOU SU TOUTO LEGEIS   ALLOI b=SOI EIPON a=SOI PERI EMOU

[18,35] APEKRITH  O PILATOS M TI EG‘ IOUDAIOS EIMI TO ETHNOS TO SON KAI OI ARKHIEREIS PARED‘KAN SE EMOI TI EPOI SAS

[18,36] APEKRITH  tk=O I SOUS   BASILEIA   EM  OUK ESTIN EK TOU KOSMOU TOUTOU EI EK TOU KOSMOU TOUTOU  N   BASILEIA   EM  OI UP RETAI b=AN OI EMOI  G‘NIZONTO a=[AN] INA M  PARADOTH‘ TOIS IOUDAIOIS NUN DE   BASILEIA   EM  OUK ESTIN ENTEUTHEN

[18,37] EIPEN OUN AUT‘ O PILATOS OUKOUN BASILEUS EI SU APEKRITH  m=[O] atk=O I SOUS SU LEGEIS OTI BASILEUS EIMI EG‘ b=EG‘ EIS TOUTO GEGENN MAI KAI EIS TOUTO EL LUTHA EIS TON KOSMON INA MARTUR S‘ T  AL THEIA PAS O ‘N EK T S AL THEIAS AKOUEI MOU T S PH‘N S

[18,38] LEGEI AUT‘ O PILATOS TI ESTIN AL THEIA KAI TOUTO EIP‘N PALIN EX LTHEN PROS TOUS IOUDAIOUS KAI LEGEI AUTOIS EG‘ OUDEMIAN b=AITIAN EURISK‘ EN AUT‘ a=AITIAN

[18,39] ESTIN DE SUN THEIA UMIN INA ENA b=UMIN APOLUS‘ a=UMIN EN T‘ PASKHA BOULESTHE OUN b=UMIN APOLUS‘ a=UMIN TON BASILEA T‘N IOUDAI‘N

[18,40] EKRAUGASAN OUN PALIN b=PANTES LEGONTES M  TOUTON ALLA TON BARABBAN  N DE O BARABBAS L ST S

[19,1] TOTE OUN ELABEN O PILATOS TON I SOUN KAI EMASTIG‘SEN

[19,2] KAI OI STRATI‘TAI PLEXANTES STEPHANON EX AKANTH‘N EPETH KAN AUTOU T  KEPHAL  KAI IMATION PORPHUROUN PERIEBALON AUTON

[19,3] KAI a= RKHONTO a=PROS a=AUTON a=KAI ELEGON KHAIRE O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N KAI a=EDIDOSAN b=EDIDOUN AUT‘ RAPISMATA

[19,4] a=KAI EX LTHEN b=OUN PALIN EX‘ O PILATOS KAI LEGEI AUTOIS IDE AG‘ UMIN AUTON EX‘ INA GN‘TE OTI b=EN b=AUT‘ OUDEMIAN AITIAN EURISK‘ a=EN a=AUT‘

[19,5] EX LTHEN OUN O I SOUS EX‘ PHOR‘N TON AKANTHINON STEPHANON KAI TO PORPHUROUN IMATION KAI LEGEI AUTOIS a=IDOU b=IDE O ANTHR‘POS

[19,6] OTE OUN EIDON AUTON OI ARKHIEREIS KAI OI UP RETAI EKRAUGASAN LEGONTES STAUR‘SON STAUR‘SON m=AUTON LEGEI AUTOIS O PILATOS LABETE AUTON UMEIS KAI STAUR‘SATE EG‘ GAR OUKH EURISK‘ EN AUT‘ AITIAN

[19,7] APEKRITH SAN AUT‘ OI IOUDAIOI  MEIS NOMON EKHOMEN KAI KATA TON NOMON b= M‘N OPHEILEI APOTHANEIN OTI b=EAUTON UION k=TOU THEOU a=EAUTON EPOI SEN

[19,8] OTE OUN  KOUSEN O PILATOS TOUTON TON LOGON MALLON EPHOB TH 

[19,9] KAI EIS LTHEN EIS TO PRAIT‘RION PALIN KAI LEGEI T‘ I SOU POTHEN EI SU O DE I SOUS APOKRISIN OUK ED‘KEN AUT‘

[19,10] LEGEI OUN AUT‘ O PILATOS EMOI OU LALEIS OUK OIDAS OTI EXOUSIAN EKH‘ a=APOLUSAI b=STAUR‘SAI SE KAI EXOUSIAN EKH‘ a=STAUR‘SAI b=APOLUSAI SE

[19,11] APEKRITH  a=[AUT‘] tk=O I SOUS OUK EIKHES EXOUSIAN b=OUDEMIAN KAT EMOU a=OUDEMIAN EI M   N b=SOI DEDOMENON a=SOI AN‘THEN DIA TOUTO O a=PARADOUS b=PARADIDOUS ME SOI MEIZONA AMARTIAN EKHEI

[19,12] EK TOUTOU b=EZ TEI O PILATOS a=EZ TEI APOLUSAI AUTON OI DE IOUDAIOI a=EKRAUGASAN b=EKRAZON LEGONTES EAN TOUTON APOLUS S OUK EI PHILOS TOU KAISAROS PAS O BASILEA am=EAUTON tk=AUTON POI‘N ANTILEGEI T‘ KAISARI

[19,13] O OUN PILATOS AKOUSAS a=T‘N b=TOUTON a=LOG‘N b=TON a=TOUT‘N b=LOGON  GAGEN EX‘ TON I SOUN KAI EKATHISEN EPI b=TOU B MATOS EIS TOPON LEGOMENON LITHOSTR‘TON EBRAISTI DE GABBATHA

[19,14]  N DE PARASKEU  TOU PASKHA ‘RA a= N b=DE a=‘S b=‘SEI EKT  KAI LEGEI TOIS IOUDAIOIS IDE O BASILEUS UM‘N

[19,15] b=OI b=DE EKRAUGASAN a=OUN a=EKEINOI ARON ARON STAUR‘SON AUTON LEGEI AUTOIS O PILATOS TON BASILEA UM‘N STAUR‘S‘ APEKRITH SAN OI ARKHIEREIS OUK EKHOMEN BASILEA EI M  KAISARA

[19,16] TOTE OUN PARED‘KEN AUTON AUTOIS INA STAUR‘TH  PARELABON a=OUN b=DE TON I SOUN b=KAI m= GAGON tk=AP GAGON

[19,17] KAI BASTAZ‘N a=EAUT‘ TON STAURON b=AUTOU EX LTHEN EIS m=TOPON atk=TON LEGOMENON KRANIOU TOPON a=O b=OS LEGETAI EBRAISTI GOLGOTHA

[19,18] OPOU AUTON ESTAUR‘SAN KAI MET AUTOU ALLOUS DUO ENTEUTHEN KAI ENTEUTHEN MESON DE TON I SOUN

[19,19] EGRAPSEN DE KAI TITLON O PILATOS KAI ETH KEN EPI TOU STAUROU  N DE GEGRAMMENON I SOUS O NAZ‘RAIOS O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N

[19,20] TOUTON OUN TON TITLON POLLOI ANEGN‘SAN T‘N IOUDAI‘N OTI EGGUS  N tk=T S tk=POLE‘S O TOPOS am=T S am=POLE‘S OPOU ESTAUR‘TH  O I SOUS KAI  N GEGRAMMENON EBRAISTI b=ELL NISTI R‘MAISTI a=ELL NISTI

[19,21] ELEGON OUN T‘ PILAT‘ OI ARKHIEREIS T‘N IOUDAI‘N M  GRAPHE O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N ALL OTI EKEINOS EIPEN BASILEUS EIMI T‘N IOUDAI‘N

[19,22] APEKRITH  O PILATOS O GEGRAPHA GEGRAPHA

[19,23] OI OUN STRATI‘TAI OTE ESTAUR‘SAN TON I SOUN ELABON TA IMATIA AUTOU KAI EPOI SAN TESSARA MER  EKAST‘ STRATI‘T  MEROS KAI TON KHIT‘NA  N DE O KHIT‘N am=ARAPHOS tk=ARRAPHOS EK T‘N AN‘THEN UPHANTOS DI OLOU

[19,24] a=EIPAN b=EIPON OUN PROS ALL LOUS M  SKHIS‘MEN AUTON ALLA LAKH‘MEN PERI AUTOU TINOS ESTAI INA   GRAPH  PL R‘TH  a=[  b=  a=LEGOUSA] b=LEGOUSA DIEMERISANTO TA IMATIA MOU EAUTOIS KAI EPI TON IMATISMON MOU EBALON KL RON OI MEN OUN STRATI‘TAI TAUTA EPOI SAN

[19,25] EIST KEISAN DE PARA T‘ STAUR‘ TOU I SOU   M T R AUTOU KAI   ADELPH  T S M TROS AUTOU MARIA   TOU KL‘PA KAI MARIA   MAGDAL N 

[19,26] I SOUS OUN ID‘N T N M TERA KAI TON MATH T N PAREST‘TA ON  GAPA LEGEI T  M TRI b=AUTOU GUNAI a=IDE b=IDOU O UIOS SOU

[19,27] EITA LEGEI T‘ MATH T  a=IDE b=IDOU   M T R SOU KAI AP EKEIN S T S ‘RAS ELABEN tk=AUT N O MATH T S am=AUT N EIS TA IDIA

[19,28] META TOUTO m=ID‘N atk=EID‘S O I SOUS OTI b=PANTA  D  a=PANTA TETELESTAI INA TELEI‘TH    GRAPH  LEGEI DIPS‘

[19,29] SKEUOS b=OUN EKEITO OXOUS MESTON b=OI b=DE b=PL SANTES SPOGGON a=OUN a=MESTON a=TOU OXOUS b=KAI USS‘P‘ PERITHENTES PROS NEGKAN AUTOU T‘ STOMATI

[19,30] OTE OUN ELABEN TO OXOS a=[O] b=O I SOUS EIPEN TETELESTAI KAI KLINAS T N KEPHAL N PARED‘KEN TO PNEUMA

[19,31] OI OUN IOUDAIOI ak=EPEI ak=PARASKEU  ak= N INA M  MEIN  EPI TOU STAUROU TA S‘MATA EN T‘ SABBAT‘ mt=EPEI mt=PARASKEU  mt= N  N GAR MEGAL     MERA EKEINOU TOU SABBATOU  R‘T SAN TON PILATON INA KATEAG‘SIN AUT‘N TA SKEL  KAI ARTH‘SIN

[19,32]  LTHON OUN OI STRATI‘TAI KAI TOU MEN PR‘TOU KATEAXAN TA SKEL  KAI TOU ALLOU TOU SUSTAUR‘THENTOS AUT‘

[19,33] EPI DE TON I SOUN ELTHONTES ‘S EIDON b=AUTON  D  a=AUTON TETHN KOTA OU KATEAXAN AUTOU TA SKEL 

[19,34] ALL EIS T‘N STRATI‘T‘N LOGKH  AUTOU T N PLEURAN ENUXEN KAI m=EUTHE‘S tk=EUTHUS EX LTHEN a=EUTHUS AIMA KAI UD‘R

[19,35] KAI O E‘RAK‘S MEMARTUR KEN KAI AL THIN  atk=AUTOU ESTIN m=AUTOU   MARTURIA a=KAI a=EKEINOS b=KAKEINOS OIDEN OTI AL TH  LEGEI INA a=KAI UMEIS a=<PISTEUS TE> b=PISTEUS TE

[19,36] EGENETO GAR TAUTA INA   GRAPH  PL R‘TH  OSTOUN OU SUNTRIB SETAI m=AP AUTOU

[19,37] KAI PALIN ETERA GRAPH  LEGEI OPSONTAI EIS ON EXEKENT SAN

[19,38] META atk=DE TAUTA  R‘T SEN TON PILATON m=[O] tk=O I‘S PH a=[O] b=O APO ARIMATHAIAS ‘N MATH T S TOU I SOU KEKRUMMENOS DE DIA TON PHOBON T‘N IOUDAI‘N INA AR  TO S‘MA TOU I SOU KAI EPETREPSEN O PILATOS  LTHEN OUN KAI  REN TO S‘MA a=AUTOU b=TOU b=I SOU

[19,39]  LTHEN DE KAI NIKOD MOS O ELTH‘N PROS a=AUTON b=TON b=I SOUN NUKTOS TO PR‘TON PHER‘N MIGMA SMURN S KAI ALO S am=‘S tk=‘SEI LITRAS EKATON

[19,40] ELABON OUN TO S‘MA TOU I SOU KAI ED SAN AUTO m=EN OTHONIOIS META T‘N AR‘MAT‘N KATH‘S ETHOS ESTIN TOIS IOUDAIOIS ENTAPHIAZEIN

[19,41]  N DE EN T‘ TOP‘ OPOU ESTAUR‘TH  K POS KAI EN T‘ K P‘ MN MEION KAINON EN ‘ OUDEP‘ OUDEIS a= N a=TETHEIMENOS b=ETETH 

[19,42] EKEI OUN DIA T N PARASKEU N T‘N IOUDAI‘N OTI EGGUS  N TO MN MEION ETH KAN TON I SOUN

[20,1] T  DE MIA T‘N SABBAT‘N MARIA   MAGDAL N  ERKHETAI PR‘I SKOTIAS ETI OUS S EIS TO MN MEION KAI BLEPEI TON LITHON  RMENON EK TOU MN MEIOU

[20,2] TREKHEI OUN KAI ERKHETAI PROS SIM‘NA PETRON KAI PROS TON ALLON MATH T N ON EPHILEI O I SOUS KAI LEGEI AUTOIS  RAN TON KURION EK TOU MN MEIOU KAI OUK OIDAMEN POU ETH KAN AUTON

[20,3] EX LTHEN OUN O PETROS KAI O ALLOS MATH T S KAI  RKHONTO EIS TO MN MEION

[20,4] ETREKHON DE OI DUO OMOU KAI O ALLOS MATH T S PROEDRAMEN TAKHION TOU PETROU KAI  LTHEN PR‘TOS EIS TO MN MEION

[20,5] KAI PARAKUPSAS BLEPEI KEIMENA TA OTHONIA OU MENTOI EIS LTHEN

[20,6] ERKHETAI OUN a=KAI SIM‘N PETROS AKOLOUTH‘N AUT‘ KAI EIS LTHEN EIS TO MN MEION KAI THE‘REI TA OTHONIA KEIMENA

[20,7] KAI TO SOUDARION O  N EPI T S KEPHAL S AUTOU OU META T‘N OTHONI‘N KEIMENON ALLA KH‘RIS ENTETULIGMENON EIS ENA TOPON

[20,8] TOTE OUN EIS LTHEN KAI O ALLOS MATH T S O ELTH‘N PR‘TOS EIS TO MN MEION KAI EIDEN KAI EPISTEUSEN

[20,9] OUDEP‘ GAR  DEISAN T N GRAPH N OTI DEI AUTON EK NEKR‘N ANAST NAI

[20,10] AP LTHON OUN PALIN PROS a=AUTOUS b=EAUTOUS OI MATH TAI

[20,11] MARIA DE EIST KEI PROS a=T‘ a=MN MEI‘ b=TO b=MN MEION b=KLAIOUSA EX‘ a=KLAIOUSA ‘S OUN EKLAIEN PAREKUPSEN EIS TO MN MEION

[20,12] KAI THE‘REI DUO AGGELOUS EN LEUKOIS KATHEZOMENOUS ENA PROS T  KEPHAL  KAI ENA PROS TOIS POSIN OPOU EKEITO TO S‘MA TOU I SOU

[20,13] KAI LEGOUSIN AUT  EKEINOI GUNAI TI KLAIEIS LEGEI AUTOIS OTI  RAN TON KURION MOU KAI OUK OIDA POU ETH KAN AUTON

[20,14] b=KAI TAUTA EIPOUSA ESTRAPH  EIS TA OPIS‘ KAI THE‘REI TON I SOUN EST‘TA KAI OUK  DEI OTI tk=O I SOUS ESTIN

[20,15] LEGEI AUT  b=O I SOUS GUNAI TI KLAIEIS TINA Z TEIS EKEIN  DOKOUSA OTI O K POUROS ESTIN LEGEI AUT‘ KURIE EI SU EBASTASAS AUTON EIPE MOI POU tk=AUTON ETH KAS am=AUTON KAG‘ AUTON AR‘

[20,16] LEGEI AUT  b=O I SOUS a=MARIAM b=MARIA STRAPHEISA EKEIN  LEGEI AUT‘ a=EBRAISTI RABBOUNI O LEGETAI DIDASKALE

[20,17] LEGEI AUT  b=O I SOUS M  MOU APTOU OUP‘ GAR ANABEB KA PROS TON PATERA b=MOU POREUOU DE PROS TOUS ADELPHOUS MOU KAI EIPE AUTOIS ANABAIN‘ PROS TON PATERA MOU KAI PATERA UM‘N KAI THEON MOU KAI THEON UM‘N

[20,18] ERKHETAI a=MARIAM b=MARIA   MAGDAL N  a=AGGELLOUSA b=APAGGELLOUSA TOIS MATH TAIS OTI a=E‘RAKA b=E‘RAKEN TON KURION KAI TAUTA EIPEN AUT 

[20,19] OUS S OUN OPSIAS T   MERA EKEIN  T  MIA b=T‘N SABBAT‘N KAI T‘N THUR‘N KEKLEISMEN‘N OPOU  SAN OI MATH TAI b=SUN GMENOI DIA TON PHOBON T‘N IOUDAI‘N  LTHEN O I SOUS KAI EST  EIS TO MESON KAI LEGEI AUTOIS EIR N  UMIN

[20,20] KAI TOUTO EIP‘N EDEIXEN b=AUTOIS TAS KHEIRAS KAI T N PLEURAN a=AUTOIS b=AUTOU EKHAR SAN OUN OI MATH TAI IDONTES TON KURION

[20,21] EIPEN OUN AUTOIS a=[O b=O a=I SOUS] b=I SOUS PALIN EIR N  UMIN KATH‘S APESTALKEN ME O PAT R KAG‘ PEMP‘ UMAS

[20,22] KAI TOUTO EIP‘N ENEPHUS SEN KAI LEGEI AUTOIS LABETE PNEUMA AGION

[20,23] AN TIN‘N APH TE TAS AMARTIAS a=APHE‘NTAI b=APHIENTAI AUTOIS AN TIN‘N KRAT TE KEKRAT NTAI

[20,24] TH‘MAS DE EIS EK T‘N D‘DEKA O LEGOMENOS DIDUMOS OUK  N MET AUT‘N OTE  LTHEN b=O I SOUS

[20,25] ELEGON OUN AUT‘ OI ALLOI MATH TAI E‘RAKAMEN TON KURION O DE EIPEN AUTOIS EAN M  ID‘ EN TAIS KHERSIN AUTOU TON TUPON T‘N  L‘N KAI BAL‘ TON DAKTULON MOU EIS TON TUPON T‘N  L‘N KAI BAL‘ a=MOU T N KHEIRA b=MOU EIS T N PLEURAN AUTOU OU M  PISTEUS‘

[20,26] KAI METH  MERAS OKT‘ PALIN  SAN ES‘ OI MATH TAI AUTOU KAI TH‘MAS MET AUT‘N ERKHETAI O I SOUS T‘N THUR‘N KEKLEISMEN‘N KAI EST  EIS TO MESON KAI EIPEN EIR N  UMIN

[20,27] EITA LEGEI T‘ TH‘MA PHERE TON DAKTULON SOU ‘DE KAI IDE TAS KHEIRAS MOU KAI PHERE T N KHEIRA SOU KAI BALE EIS T N PLEURAN MOU KAI M  GINOU APISTOS ALLA PISTOS

[20,28] b=KAI APEKRITH  tk=O TH‘MAS KAI EIPEN AUT‘ O KURIOS MOU KAI O THEOS MOU

[20,29] LEGEI AUT‘ O I SOUS OTI E‘RAKAS ME tk=TH‘MA PEPISTEUKAS MAKARIOI OI M  IDONTES KAI PISTEUSANTES

[20,30] POLLA MEN OUN KAI ALLA S MEIA EPOI SEN O I SOUS EN‘PION T‘N MATH T‘N a=[AUTOU] b=AUTOU A OUK ESTIN GEGRAMMENA EN T‘ BIBLI‘ TOUT‘

[20,31] TAUTA DE GEGRAPTAI INA a=<PISTEUS TE> b=PISTEUS TE OTI tk=O I SOUS ESTIN O KHRISTOS O UIOS TOU THEOU KAI INA PISTEUONTES Z‘ N EKH TE EN T‘ ONOMATI AUTOU

[21,1] META TAUTA EPHANER‘SEN EAUTON PALIN O I SOUS TOIS MATH TAIS m=[AUTOU] EPI T S THALASS S T S TIBERIADOS EPHANER‘SEN DE OUT‘S

[21,2]  SAN OMOU SIM‘N PETROS KAI TH‘MAS O LEGOMENOS DIDUMOS KAI NATHANA L O APO KANA T S GALILAIAS KAI OI TOU ZEBEDAIOU KAI ALLOI EK T‘N MATH T‘N AUTOU DUO

[21,3] LEGEI AUTOIS SIM‘N PETROS UPAG‘ ALIEUEIN LEGOUSIN AUT‘ ERKHOMETHA KAI  MEIS SUN SOI EX LTHON KAI am=ENEB SAN tk=ANEB SAN EIS TO PLOION b=EUTHUS KAI EN EKEIN  T  NUKTI EPIASAN OUDEN

[21,4] PR‘IAS DE  D  GENOMEN S EST  b=O I SOUS EIS TON AIGIALON OU MENTOI  DEISAN OI MATH TAI OTI I SOUS ESTIN

[21,5] LEGEI OUN AUTOIS a=[O] b=O I SOUS PAIDIA M  TI PROSPHAGION EKHETE APEKRITH SAN AUT‘ OU

[21,6] O DE EIPEN AUTOIS BALETE EIS TA DEXIA MER  TOU PLOIOU TO DIKTUON KAI EUR SETE EBALON OUN KAI am=OUKETI tk=OUK tk=ETI AUTO ELKUSAI a=ISKHUON b=ISKHUSAN APO TOU PL THOUS T‘N IKHTHU‘N

[21,7] LEGEI OUN O MATH T S EKEINOS ON  GAPA O I SOUS T‘ PETR‘ O KURIOS ESTIN SIM‘N OUN PETROS AKOUSAS OTI O KURIOS ESTIN TON EPENDUT N DIEZ‘SATO  N GAR GUMNOS KAI EBALEN EAUTON EIS T N THALASSAN

[21,8] OI DE ALLOI MATH TAI T‘ PLOIARI‘  LTHON OU GAR  SAN MAKRAN APO T S G S a=ALLA b=ALL ‘S APO P KH‘N DIAKOSI‘N SURONTES TO DIKTUON T‘N IKHTHU‘N

[21,9] ‘S OUN APEB SAN EIS T N G N BLEPOUSIN ANTHRAKIAN KEIMEN N KAI OPSARION EPIKEIMENON KAI ARTON

[21,10] LEGEI AUTOIS O I SOUS ENEGKATE APO T‘N OPSARI‘N ‘N EPIASATE NUN

[21,11] ANEB  a=OUN SIM‘N PETROS KAI EILKUSEN TO DIKTUON a=EIS b=EPI a=T N b=T S a=G N b=G S MESTON IKHTHU‘N MEGAL‘N EKATON am=PENT KONTA am=TRI‘N tk=PENT KONTATRI‘N KAI TOSOUT‘N ONT‘N OUK ESKHISTH  TO DIKTUON

[21,12] LEGEI AUTOIS O I SOUS DEUTE ARIST SATE OUDEIS DE ETOLMA T‘N MATH T‘N EXETASAI AUTON SU TIS EI EIDOTES OTI O KURIOS ESTIN

[21,13] ERKHETAI b=OUN b=O I SOUS KAI LAMBANEI TON ARTON KAI DID‘SIN AUTOIS KAI TO OPSARION OMOI‘S

[21,14] TOUTO  D  TRITON EPHANER‘TH  b=O I SOUS TOIS MATH TAIS b=AUTOU EGERTHEIS EK NEKR‘N

[21,15] OTE OUN  RIST SAN LEGEI T‘ SIM‘NI PETR‘ O I SOUS SIM‘N a=I‘ANNOU b=I‘NA AGAPAS ME a=PLEON b=PLEION TOUT‘N LEGEI AUT‘ NAI KURIE SU OIDAS OTI PHIL‘ SE LEGEI AUT‘ BOSKE TA ARNIA MOU

[21,16] LEGEI AUT‘ PALIN DEUTERON SIM‘N a=I‘ANNOU b=I‘NA AGAPAS ME LEGEI AUT‘ NAI KURIE SU OIDAS OTI PHIL‘ SE LEGEI AUT‘ POIMAINE TA PROBATA MOU

[21,17] LEGEI AUT‘ TO TRITON SIM‘N a=I‘ANNOU b=I‘NA PHILEIS ME ELUP TH  O PETROS OTI EIPEN AUT‘ TO TRITON PHILEIS ME KAI a=LEGEI b=EIPEN AUT‘ KURIE b=SU PANTA a=SU OIDAS SU GIN‘SKEIS OTI PHIL‘ SE LEGEI AUT‘ a=[O b=O a=I SOUS] b=I SOUS BOSKE TA PROBATA MOU

[21,18] AM N AM N LEG‘ SOI OTE  S NE‘TEROS EZ‘NNUES SEAUTON KAI PERIEPATEIS OPOU  THELES OTAN DE G RAS S EKTENEIS TAS KHEIRAS SOU KAI ALLOS SE Z‘SEI KAI OISEI OPOU OU THELEIS

[21,19] TOUTO DE EIPEN S MAIN‘N POI‘ THANAT‘ DOXASEI TON THEON KAI TOUTO EIP‘N LEGEI AUT‘ AKOLOUTHEI MOI

[21,20] EPISTRAPHEIS b=DE O PETROS BLEPEI TON MATH T N ON  GAPA O I SOUS AKOLOUTHOUNTA OS KAI ANEPESEN EN T‘ DEIPN‘ EPI TO ST THOS AUTOU KAI EIPEN KURIE TIS ESTIN O PARADIDOUS SE

[21,21] TOUTON a=OUN ID‘N O PETROS LEGEI T‘ I SOU KURIE OUTOS DE TI

[21,22] LEGEI AUT‘ O I SOUS EAN AUTON THEL‘ MENEIN E‘S ERKHOMAI TI PROS SE SU b=AKOLOUTHEI MOI a=AKOLOUTHEI

[21,23] EX LTHEN OUN a=OUTOS O LOGOS b=OUTOS EIS TOUS ADELPHOUS OTI O MATH T S EKEINOS OUK APOTHN SKEI b=KAI OUK EIPEN a=DE AUT‘ O I SOUS OTI OUK APOTHN SKEI ALL EAN AUTON THEL‘ MENEIN E‘S ERKHOMAI a=[TI b=TI PROS a=SE] b=SE

[21,24] OUTOS ESTIN O MATH T S O MARTUR‘N PERI TOUT‘N KAI a=O GRAPSAS TAUTA KAI OIDAMEN OTI AL TH S a=AUTOU b=ESTIN   MARTURIA a=ESTIN b=AUTOU

[21,25] ESTIN DE KAI ALLA POLLA a=A b=OSA EPOI SEN O I SOUS ATINA EAN GRAPH TAI KATH EN a=OUD b=OUDE AUTON OIMAI TON KOSMON KH‘R SAI TA GRAPHOMENA BIBLIA b=AM N .

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting