Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*KATA I‘ANN N

[1,1] EN ARKH   N O LOGOS KAI O LOGOS  N PROS TON THEON KAI THEOS  N O LOGOS

[1,2] OUTOS  N EN ARKH  PROS TON THEON

[1,3] PANTA DI AUTOU EGENETO KAI KH‘RIS AUTOU EGENETO OUDE EN O GEGONEN

[1,4] EN AUT‘ Z‘   N KAI   Z‘   N TO PH‘S T‘N ANTHR‘P‘N

[1,5] KAI TO PH‘S EN T  SKOTIA PHAINEI KAI   SKOTIA AUTO OU KATELABEN

[1,6] EGENETO ANTHR‘POS APESTALMENOS PARA THEOU ONOMA AUT‘ I‘ANN S

[1,7] OUTOS  LTHEN EIS MARTURIAN INA MARTUR S  PERI TOU PH‘TOS INA PANTES PISTEUS‘SIN DI AUTOU

[1,8] OUK  N EKEINOS TO PH‘S ALL INA MARTUR S  PERI TOU PH‘TOS

[1,9]  N TO PH‘S TO AL THINON O PH‘TIZEI PANTA ANTHR‘PON ERKHOMENON EIS TON KOSMON

[1,10] EN T‘ KOSM‘  N KAI O KOSMOS DI AUTOU EGENETO KAI O KOSMOS AUTON OUK EGN‘

[1,11] EIS TA IDIA  LTHEN KAI OI IDIOI AUTON OU PARELABON

[1,12] OSOI DE ELABON AUTON ED‘KEN AUTOIS EXOUSIAN TEKNA THEOU GENESTHAI TOIS PISTEUOUSIN EIS TO ONOMA AUTOU

[1,13] OI OUK EX AIMAT‘N OUDE EK THEL MATOS SARKOS OUDE EK THEL MATOS ANDROS ALL EK THEOU EGENN TH SAN

[1,14] KAI O LOGOS SARX EGENETO KAI ESK N‘SEN EN  MIN KAI ETHEASAMETHA T N DOXAN AUTOU DOXAN ‘S MONOGENOUS PARA PATROS PL R S KHARITOS KAI AL THEIAS

[1,15] I‘ANN S MARTUREI PERI AUTOU KAI KEKRAGEN LEG‘N OUTOS  N ON EIPON O OPIS‘ MOU ERKHOMENOS EMPROSTHEN MOU GEGONEN OTI PR‘TOS MOU  N

[1,16] OTI EK TOU PL R‘MATOS AUTOU  MEIS PANTES ELABOMEN KAI KHARIN ANTI KHARITOS

[1,17] OTI O NOMOS DIA M‘USE‘S EDOTH    KHARIS KAI   AL THEIA DIA I SOU KHRISTOU EGENETO

[1,18] THEON OUDEIS E‘RAKEN P‘POTE MONOGEN S THEOS O ‘N EIS TON KOLPON TOU PATROS EKEINOS EX G SATO

[1,19] KAI AUT  ESTIN   MARTURIA TOU I‘ANNOU OTE APESTEILAN [PROS AUTON] OI IOUDAIOI EX IEROSOLUM‘N IEREIS KAI LEUITAS INA ER‘T S‘SIN AUTON SU TIS EI

[1,20] KAI ‘MOLOG SEN KAI OUK  RN SATO KAI ‘MOLOG SEN OTI EG‘ OUK EIMI O KHRISTOS

[1,21] KAI  R‘T SAN AUTON TI OUN SU  LIAS EI KAI LEGEI OUK EIMI O PROPH T S EI SU KAI APEKRITH  OU

[1,22] EIPAN OUN AUT‘ TIS EI INA APOKRISIN D‘MEN TOIS PEMPSASIN  MAS TI LEGEIS PERI SEAUTOU

[1,23] EPH  EG‘ PH‘N  BO‘NTOS EN T  ER M‘ EUTHUNATE T N ODON KURIOU KATH‘S EIPEN  SAIAS O PROPH T S

[1,24] KAI APESTALMENOI  SAN EK T‘N PHARISAI‘N

[1,25] KAI  R‘T SAN AUTON KAI EIPAN AUT‘ TI OUN BAPTIZEIS EI SU OUK EI O KHRISTOS OUDE  LIAS OUDE O PROPH T S

[1,26] APEKRITH  AUTOIS O I‘ANN S LEG‘N EG‘ BAPTIZ‘ EN UDATI MESOS UM‘N EST KEN ON UMEIS OUK OIDATE

[1,27] O OPIS‘ MOU ERKHOMENOS OU OUK EIMI [EG‘] AXIOS INA LUS‘ AUTOU TON IMANTA TOU UPOD MATOS

[1,28] TAUTA EN B THANIA EGENETO PERAN TOU IORDANOU OPOU  N O I‘ANN S BAPTIZ‘N

[1,29] T  EPAURION BLEPEI TON I SOUN ERKHOMENON PROS AUTON KAI LEGEI IDE O AMNOS TOU THEOU O AIR‘N T N AMARTIAN TOU KOSMOU

[1,30] OUTOS ESTIN UPER OU EG‘ EIPON OPIS‘ MOU ERKHETAI AN R OS EMPROSTHEN MOU GEGONEN OTI PR‘TOS MOU  N

[1,31] KAG‘ OUK  DEIN AUTON ALL INA PHANER‘TH  T‘ ISRA L DIA TOUTO  LTHON EG‘ EN UDATI BAPTIZ‘N

[1,32] KAI EMARTUR SEN I‘ANN S LEG‘N OTI TETHEAMAI TO PNEUMA KATABAINON ‘S PERISTERAN EX OURANOU KAI EMEINEN EP AUTON

[1,33] KAG‘ OUK  DEIN AUTON ALL O PEMPSAS ME BAPTIZEIN EN UDATI EKEINOS MOI EIPEN EPH ON AN ID S TO PNEUMA KATABAINON KAI MENON EP AUTON OUTOS ESTIN O BAPTIZ‘N EN PNEUMATI AGI‘

[1,34] KAG‘ E‘RAKA KAI MEMARTUR KA OTI OUTOS ESTIN O UIOS TOU THEOU

[1,35] T  EPAURION PALIN EIST KEI O I‘ANN S KAI EK T‘N MATH T‘N AUTOU DUO

[1,36] KAI EMBLEPSAS T‘ I SOU PERIPATOUNTI LEGEI IDE O AMNOS TOU THEOU

[1,37] KAI  KOUSAN OI DUO MATH TAI AUTOU LALOUNTOS KAI  KOLOUTH SAN T‘ I SOU

[1,38] STRAPHEIS DE O I SOUS KAI THEASAMENOS AUTOUS AKOLOUTHOUNTAS LEGEI AUTOIS TI Z TEITE OI DE EIPAN AUT‘ RABBI O LEGETAI METHERM NEUOMENON DIDASKALE POU MENEIS

[1,39] LEGEI AUTOIS ERKHESTHE KAI OPSESTHE  LTHAN OUN KAI EIDAN POU MENEI KAI PAR AUT‘ EMEINAN T N  MERAN EKEIN N ‘RA  N ‘S DEKAT 

[1,40]  N ANDREAS O ADELPHOS SIM‘NOS PETROU EIS EK T‘N DUO T‘N AKOUSANT‘N PARA I‘ANNOU KAI AKOLOUTH SANT‘N AUT‘

[1,41] EURISKEI OUTOS PR‘TON TON ADELPHON TON IDION SIM‘NA KAI LEGEI AUT‘ EUR KAMEN TON MESSIAN O ESTIN METHERM NEUOMENON KHRISTOS

[1,42]  GAGEN AUTON PROS TON I SOUN EMBLEPSAS AUT‘ O I SOUS EIPEN SU EI SIM‘N O UIOS I‘ANNOU SU KL TH S  K PHAS O ERM NEUETAI PETROS

[1,43] T  EPAURION  THEL SEN EXELTHEIN EIS T N GALILAIAN KAI EURISKEI PHILIPPON KAI LEGEI AUT‘ O I SOUS AKOLOUTHEI MOI

[1,44]  N DE O PHILIPPOS APO B THSAIDA EK T S POLE‘S ANDREOU KAI PETROU

[1,45] EURISKEI PHILIPPOS TON NATHANA L KAI LEGEI AUT‘ ON EGRAPSEN M‘US S EN T‘ NOM‘ KAI OI PROPH TAI EUR KAMEN I SOUN UION TOU I‘S PH TON APO NAZARET

[1,46] KAI EIPEN AUT‘ NATHANA L EK NAZARET DUNATAI TI AGATHON EINAI LEGEI AUT‘ [O] PHILIPPOS ERKHOU KAI IDE

[1,47] EIDEN O I SOUS TON NATHANA L ERKHOMENON PROS AUTON KAI LEGEI PERI AUTOU IDE AL TH‘S ISRA LIT S EN ‘ DOLOS OUK ESTIN

[1,48] LEGEI AUT‘ NATHANA L POTHEN ME GIN‘SKEIS APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUT‘ PRO TOU SE PHILIPPON PH‘N SAI ONTA UPO T N SUK N EIDON SE

[1,49] APEKRITH  AUT‘ NATHANA L RABBI SU EI O UIOS TOU THEOU SU BASILEUS EI TOU ISRA L

[1,50] APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUT‘ OTI EIPON SOI OTI EIDON SE UPOKAT‘ T S SUK S PISTEUEIS MEIZ‘ TOUT‘N OPS 

[1,51] KAI LEGEI AUT‘ AM N AM N LEG‘ UMIN OPSESTHE TON OURANON ANE‘GOTA KAI TOUS AGGELOUS TOU THEOU ANABAINONTAS KAI KATABAINONTAS EPI TON UION TOU ANTHR‘POU

[2,1] KAI T   MERA T  TRIT  GAMOS EGENETO EN KANA T S GALILAIAS KAI  N   M T R TOU I SOU EKEI

[2,2] EKL TH  DE KAI O I SOUS KAI OI MATH TAI AUTOU EIS TON GAMON

[2,3] KAI USTER SANTOS OINOU LEGEI   M T R TOU I SOU PROS AUTON OINON OUK EKHOUSIN

[2,4] [KAI] LEGEI AUT  O I SOUS TI EMOI KAI SOI GUNAI OUP‘  KEI   ‘RA MOU

[2,5] LEGEI   M T R AUTOU TOIS DIAKONOIS O TI AN LEG  UMIN POI SATE

[2,6]  SAN DE EKEI LITHINAI UDRIAI EX KATA TON KATHARISMON T‘N IOUDAI‘N KEIMENAI KH‘ROUSAI ANA METR TAS DUO   TREIS

[2,7] LEGEI AUTOIS O I SOUS GEMISATE TAS UDRIAS UDATOS KAI EGEMISAN AUTAS E‘S AN‘

[2,8] KAI LEGEI AUTOIS ANTL SATE NUN KAI PHERETE T‘ ARKHITRIKLIN‘ OI DE  NEGKAN

[2,9] ‘S DE EGEUSATO O ARKHITRIKLINOS TO UD‘R OINON GEGEN MENON KAI OUK  DEI POTHEN ESTIN OI DE DIAKONOI  DEISAN OI  NTL KOTES TO UD‘R PH‘NEI TON NUMPHION O ARKHITRIKLINOS

[2,10] KAI LEGEI AUT‘ PAS ANTHR‘POS PR‘TON TON KALON OINON TITH SIN KAI OTAN METHUSTH‘SIN TON ELASS‘ SU TET R KAS TON KALON OINON E‘S ARTI

[2,11] TAUT N EPOI SEN ARKH N T‘N S MEI‘N O I SOUS EN KANA T S GALILAIAS KAI EPHANER‘SEN T N DOXAN AUTOU KAI EPISTEUSAN EIS AUTON OI MATH TAI AUTOU

[2,12] META TOUTO KATEB  EIS KAPHARNAOUM AUTOS KAI   M T R AUTOU KAI OI ADELPHOI [AUTOU] KAI OI MATH TAI AUTOU KAI EKEI EMEINAN OU POLLAS  MERAS

[2,13] KAI EGGUS  N TO PASKHA T‘N IOUDAI‘N KAI ANEB  EIS IEROSOLUMA O I SOUS

[2,14] KAI EUREN EN T‘ IER‘ TOUS P‘LOUNTAS BOAS KAI PROBATA KAI PERISTERAS KAI TOUS KERMATISTAS KATH MENOUS

[2,15] KAI POI SAS PHRAGELLION EK SKHOINI‘N PANTAS EXEBALEN EK TOU IEROU TA TE PROBATA KAI TOUS BOAS KAI T‘N KOLLUBIST‘N EXEKHEEN TO KERMA KAI TAS TRAPEZAS ANETREPSEN

[2,16] KAI TOIS TAS PERISTERAS P‘LOUSIN EIPEN ARATE TAUTA ENTEUTHEN M  POIEITE TON OIKON TOU PATROS MOU OIKON EMPORIOU

[2,17] EMN STH SAN OI MATH TAI AUTOU OTI GEGRAMMENON ESTIN O Z LOS TOU OIKOU SOU KATAPHAGETAI ME

[2,18] APEKRITH SAN OUN OI IOUDAIOI KAI EIPAN AUT‘ TI S MEION DEIKNUEIS  MIN OTI TAUTA POIEIS

[2,19] APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUTOIS LUSATE TON NAON TOUTON KAI EN TRISIN  MERAIS EGER‘ AUTON

[2,20] EIPAN OUN OI IOUDAIOI TESSERAKONTA KAI EX ETESIN OIKODOM TH  O NAOS OUTOS KAI SU EN TRISIN  MERAIS EGEREIS AUTON

[2,21] EKEINOS DE ELEGEN PERI TOU NAOU TOU S‘MATOS AUTOU

[2,22] OTE OUN  GERTH  EK NEKR‘N EMN STH SAN OI MATH TAI AUTOU OTI TOUTO ELEGEN KAI EPISTEUSAN T  GRAPH  KAI T‘ LOG‘ ON EIPEN O I SOUS

[2,23] ‘S DE  N EN TOIS IEROSOLUMOIS EN T‘ PASKHA EN T  EORT  POLLOI EPISTEUSAN EIS TO ONOMA AUTOU THE‘ROUNTES AUTOU TA S MEIA A EPOIEI

[2,24] AUTOS DE I SOUS OUK EPISTEUEN AUTON AUTOIS DIA TO AUTON GIN‘SKEIN PANTAS

[2,25] KAI OTI OU KHREIAN EIKHEN INA TIS MARTUR S  PERI TOU ANTHR‘POU AUTOS GAR EGIN‘SKEN TI  N EN T‘ ANTHR‘P‘

[3,1]  N DE ANTHR‘POS EK T‘N PHARISAI‘N NIKOD MOS ONOMA AUT‘ ARKH‘N T‘N IOUDAI‘N

[3,2] OUTOS  LTHEN PROS AUTON NUKTOS KAI EIPEN AUT‘ RABBI OIDAMEN OTI APO THEOU EL LUTHAS DIDASKALOS OUDEIS GAR DUNATAI TAUTA TA S MEIA POIEIN A SU POIEIS EAN M    O THEOS MET AUTOU

[3,3] APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUT‘ AM N AM N LEG‘ SOI EAN M  TIS GENN TH  AN‘THEN OU DUNATAI IDEIN T N BASILEIAN TOU THEOU

[3,4] LEGEI PROS AUTON [O] NIKOD MOS P‘S DUNATAI ANTHR‘POS GENN TH NAI GER‘N ‘N M  DUNATAI EIS T N KOILIAN T S M TROS AUTOU DEUTERON EISELTHEIN KAI GENN TH NAI

[3,5] APEKRITH  I SOUS AM N AM N LEG‘ SOI EAN M  TIS GENN TH  EX UDATOS KAI PNEUMATOS OU DUNATAI EISELTHEIN EIS T N BASILEIAN TOU THEOU

[3,6] TO GEGENN MENON EK T S SARKOS SARX ESTIN KAI TO GEGENN MENON EK TOU PNEUMATOS PNEUMA ESTIN

[3,7] M  THAUMAS S OTI EIPON SOI DEI UMAS GENN TH NAI AN‘THEN

[3,8] TO PNEUMA OPOU THELEI PNEI KAI T N PH‘N N AUTOU AKOUEIS ALL OUK OIDAS POTHEN ERKHETAI KAI POU UPAGEI OUT‘S ESTIN PAS O GEGENN MENOS EK TOU PNEUMATOS

[3,9] APEKRITH  NIKOD MOS KAI EIPEN AUT‘ P‘S DUNATAI TAUTA GENESTHAI

[3,10] APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUT‘ SU EI O DIDASKALOS TOU ISRA L KAI TAUTA OU GIN‘SKEIS

[3,11] AM N AM N LEG‘ SOI OTI O OIDAMEN LALOUMEN KAI O E‘RAKAMEN MARTUROUMEN KAI T N MARTURIAN  M‘N OU LAMBANETE

[3,12] EI TA EPIGEIA EIPON UMIN KAI OU PISTEUETE P‘S EAN EIP‘ UMIN TA EPOURANIA PISTEUSETE

[3,13] KAI OUDEIS ANABEB KEN EIS TON OURANON EI M  O EK TOU OURANOU KATABAS O UIOS TOU ANTHR‘POU

[3,14] KAI KATH‘S M‘US S UPS‘SEN TON OPHIN EN T  ER M‘ OUT‘S UPS‘TH NAI DEI TON UION TOU ANTHR‘POU

[3,15] INA PAS O PISTEU‘N EN AUT‘ EKH  Z‘ N AI‘NION

[3,16] OUT‘S GAR  GAP SEN O THEOS TON KOSMON ‘STE TON UION TON MONOGEN  ED‘KEN INA PAS O PISTEU‘N EIS AUTON M  APOL TAI ALL EKH  Z‘ N AI‘NION

[3,17] OU GAR APESTEILEN O THEOS TON UION EIS TON KOSMON INA KRIN  TON KOSMON ALL INA S‘TH  O KOSMOS DI AUTOU

[3,18] O PISTEU‘N EIS AUTON OU KRINETAI O DE M  PISTEU‘N  D  KEKRITAI OTI M  PEPISTEUKEN EIS TO ONOMA TOU MONOGENOUS UIOU TOU THEOU

[3,19] AUT  DE ESTIN   KRISIS OTI TO PH‘S EL LUTHEN EIS TON KOSMON KAI  GAP SAN OI ANTHR‘POI MALLON TO SKOTOS   TO PH‘S  N GAR AUT‘N PON RA TA ERGA

[3,20] PAS GAR O PHAULA PRASS‘N MISEI TO PH‘S KAI OUK ERKHETAI PROS TO PH‘S INA M  ELEGKHTH  TA ERGA AUTOU

[3,21] O DE POI‘N T N AL THEIAN ERKHETAI PROS TO PH‘S INA PHANER‘TH  AUTOU TA ERGA OTI EN THE‘ ESTIN EIRGASMENA

[3,22] META TAUTA  LTHEN O I SOUS KAI OI MATH TAI AUTOU EIS T N IOUDAIAN G N KAI EKEI DIETRIBEN MET AUT‘N KAI EBAPTIZEN

[3,23]  N DE KAI O I‘ANN S BAPTIZ‘N EN AIN‘N EGGUS TOU SALEIM OTI UDATA POLLA  N EKEI KAI PAREGINONTO KAI EBAPTIZONTO

[3,24] OUP‘ GAR  N BEBL MENOS EIS T N PHULAK N O I‘ANN S

[3,25] EGENETO OUN Z T SIS EK T‘N MATH T‘N I‘ANNOU META IOUDAIOU PERI KATHARISMOU

[3,26] KAI  LTHON PROS TON I‘ANN N KAI EIPAN AUT‘ RABBI OS  N META SOU PERAN TOU IORDANOU ‘ SU MEMARTUR KAS IDE OUTOS BAPTIZEI KAI PANTES ERKHONTAI PROS AUTON

[3,27] APEKRITH  I‘ANN S KAI EIPEN OU DUNATAI ANTHR‘POS LAMBANEIN OUDE EN EAN M    DEDOMENON AUT‘ EK TOU OURANOU

[3,28] AUTOI UMEIS MOI MARTUREITE OTI EIPON [OTI] OUK EIMI EG‘ O KHRISTOS ALL OTI APESTALMENOS EIMI EMPROSTHEN EKEINOU

[3,29] O EKH‘N T N NUMPH N NUMPHIOS ESTIN O DE PHILOS TOU NUMPHIOU O EST K‘S KAI AKOU‘N AUTOU KHARA KHAIREI DIA T N PH‘N N TOU NUMPHIOU AUT  OUN   KHARA   EM  PEPL R‘TAI

[3,30] EKEINON DEI AUXANEIN EME DE ELATTOUSTHAI

[3,31] O AN‘THEN ERKHOMENOS EPAN‘ PANT‘N ESTIN O ‘N EK T S G S EK T S G S ESTIN KAI EK T S G S LALEI O EK TOU OURANOU ERKHOMENOS [EPAN‘ PANT‘N ESTIN]

[3,32] O E‘RAKEN KAI  KOUSEN TOUTO MARTUREI KAI T N MARTURIAN AUTOU OUDEIS LAMBANEI

[3,33] O LAB‘N AUTOU T N MARTURIAN ESPHRAGISEN OTI O THEOS AL TH S ESTIN

[3,34] ON GAR APESTEILEN O THEOS TA R MATA TOU THEOU LALEI OU GAR EK METROU DID‘SIN TO PNEUMA

[3,35] O PAT R AGAPA TON UION KAI PANTA DED‘KEN EN T  KHEIRI AUTOU

[3,36] O PISTEU‘N EIS TON UION EKHEI Z‘ N AI‘NION O DE APEITH‘N T‘ UI‘ OUK OPSETAI Z‘ N ALL   ORG  TOU THEOU MENEI EP AUTON

[4,1] ‘S OUN EGN‘ O I SOUS OTI  KOUSAN OI PHARISAIOI OTI I SOUS PLEIONAS MATH TAS POIEI KAI BAPTIZEI   I‘ANN S

[4,2] KAITOIGE I SOUS AUTOS OUK EBAPTIZEN ALL OI MATH TAI AUTOU

[4,3] APH KEN T N IOUDAIAN KAI AP LTHEN PALIN EIS T N GALILAIAN

[4,4] EDEI DE AUTON DIERKHESTHAI DIA T S SAMAREIAS

[4,5] ERKHETAI OUN EIS POLIN T S SAMAREIAS LEGOMEN N SUKHAR PL SION TOU KH‘RIOU O ED‘KEN IAK‘B [T‘] I‘S PH T‘ UI‘ AUTOU

[4,6]  N DE EKEI P G  TOU IAK‘B O OUN I SOUS KEKOPIAK‘S EK T S ODOIPORIAS EKATHEZETO OUT‘S EPI T  P G  ‘RA  N ‘S EKT 

[4,7] ERKHETAI GUN  EK T S SAMAREIAS ANTL SAI UD‘R LEGEI AUT  O I SOUS DOS MOI PEIN

[4,8] OI GAR MATH TAI AUTOU APEL LUTHEISAN EIS T N POLIN INA TROPHAS AGORAS‘SIN

[4,9] LEGEI OUN AUT‘   GUN    SAMARITIS P‘S SU IOUDAIOS ‘N PAR EMOU PEIN AITEIS GUNAIKOS SAMARITIDOS OUS S OU GAR SUGKHR‘NTAI IOUDAIOI SAMARITAIS

[4,10] APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUT  EI  DEIS T N D‘REAN TOU THEOU KAI TIS ESTIN O LEG‘N SOI DOS MOI PEIN SU AN  T SAS AUTON KAI ED‘KEN AN SOI UD‘R Z‘N

[4,11] LEGEI AUT‘ [  GUN ] KURIE OUTE ANTL MA EKHEIS KAI TO PHREAR ESTIN BATHU POTHEN OUN EKHEIS TO UD‘R TO Z‘N

[4,12] M  SU MEIZ‘N EI TOU PATROS  M‘N IAK‘B OS ED‘KEN  MIN TO PHREAR KAI AUTOS EX AUTOU EPIEN KAI OI UIOI AUTOU KAI TA THREMMATA AUTOU

[4,13] APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUT  PAS O PIN‘N EK TOU UDATOS TOUTOU DIPS SEI PALIN

[4,14] OS D AN PI  EK TOU UDATOS OU EG‘ D‘S‘ AUT‘ OU M  DIPS SEI EIS TON AI‘NA ALLA TO UD‘R O D‘S‘ AUT‘ GEN SETAI EN AUT‘ P G  UDATOS ALLOMENOU EIS Z‘ N AI‘NION

[4,15] LEGEI PROS AUTON   GUN  KURIE DOS MOI TOUTO TO UD‘R INA M  DIPS‘ M DE DIERKH‘MAI ENTHADE ANTLEIN

[4,16] LEGEI AUT  UPAGE PH‘N SON TON ANDRA SOU KAI ELTHE ENTHADE

[4,17] APEKRITH    GUN  KAI EIPEN AUT‘ OUK EKH‘ ANDRA LEGEI AUT  O I SOUS KAL‘S EIPAS OTI ANDRA OUK EKH‘

[4,18] PENTE GAR ANDRAS ESKHES KAI NUN ON EKHEIS OUK ESTIN SOU AN R TOUTO AL THES EIR KAS

[4,19] LEGEI AUT‘   GUN  KURIE THE‘R‘ OTI PROPH T S EI SU

[4,20] OI PATERES  M‘N EN T‘ OREI TOUT‘ PROSEKUN SAN KAI UMEIS LEGETE OTI EN IEROSOLUMOIS ESTIN O TOPOS OPOU PROSKUNEIN DEI

[4,21] LEGEI AUT  O I SOUS PISTEUE MOI GUNAI OTI ERKHETAI ‘RA OTE OUTE EN T‘ OREI TOUT‘ OUTE EN IEROSOLUMOIS PROSKUN SETE T‘ PATRI

[4,22] UMEIS PROSKUNEITE O OUK OIDATE  MEIS PROSKUNOUMEN O OIDAMEN OTI   S‘T RIA EK T‘N IOUDAI‘N ESTIN

[4,23] ALLA ERKHETAI ‘RA KAI NUN ESTIN OTE OI AL THINOI PROSKUN TAI PROSKUN SOUSIN T‘ PATRI EN PNEUMATI KAI AL THEIA KAI GAR O PAT R TOIOUTOUS Z TEI TOUS PROSKUNOUNTAS AUTON

[4,24] PNEUMA O THEOS KAI TOUS PROSKUNOUNTAS AUTON EN PNEUMATI KAI AL THEIA DEI PROSKUNEIN

[4,25] LEGEI AUT‘   GUN  OIDA OTI MESSIAS ERKHETAI O LEGOMENOS KHRISTOS OTAN ELTH  EKEINOS ANAGGELEI  MIN APANTA

[4,26] LEGEI AUT  O I SOUS EG‘ EIMI O LAL‘N SOI

[4,27] KAI EPI TOUT‘  LTHAN OI MATH TAI AUTOU KAI ETHAUMAZON OTI META GUNAIKOS ELALEI OUDEIS MENTOI EIPEN TI Z TEIS   TI LALEIS MET AUT S

[4,28] APH KEN OUN T N UDRIAN AUT S   GUN  KAI AP LTHEN EIS T N POLIN KAI LEGEI TOIS ANTHR‘POIS

[4,29] DEUTE IDETE ANTHR‘PON OS EIPEN MOI PANTA OSA EPOI SA M TI OUTOS ESTIN O KHRISTOS

[4,30] EX LTHON EK T S POLE‘S KAI  RKHONTO PROS AUTON

[4,31] EN T‘ METAXU  R‘T‘N AUTON OI MATH TAI LEGONTES RABBI PHAGE

[4,32] O DE EIPEN AUTOIS EG‘ BR‘SIN EKH‘ PHAGEIN  N UMEIS OUK OIDATE

[4,33] ELEGON OUN OI MATH TAI PROS ALL LOUS M  TIS  NEGKEN AUT‘ PHAGEIN

[4,34] LEGEI AUTOIS O I SOUS EMON BR‘MA ESTIN INA POI S‘ TO THEL MA TOU PEMPSANTOS ME KAI TELEI‘S‘ AUTOU TO ERGON

[4,35] OUKH UMEIS LEGETE OTI ETI TETRAM NOS ESTIN KAI O THERISMOS ERKHETAI IDOU LEG‘ UMIN EPARATE TOUS OPHTHALMOUS UM‘N KAI THEASASTHE TAS KH‘RAS OTI LEUKAI EISIN PROS THERISMON  D 

[4,36] O THERIZ‘N MISTHON LAMBANEI KAI SUNAGEI KARPON EIS Z‘ N AI‘NION INA O SPEIR‘N OMOU KHAIR  KAI O THERIZ‘N

[4,37] EN GAR TOUT‘ O LOGOS ESTIN AL THINOS OTI ALLOS ESTIN O SPEIR‘N KAI ALLOS O THERIZ‘N

[4,38] EG‘ APESTEILA UMAS THERIZEIN O OUKH UMEIS KEKOPIAKATE ALLOI KEKOPIAKASIN KAI UMEIS EIS TON KOPON AUT‘N EISEL LUTHATE

[4,39] EK DE T S POLE‘S EKEIN S POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON T‘N SAMARIT‘N DIA TON LOGON T S GUNAIKOS MARTUROUS S OTI EIPEN MOI PANTA A EPOI SA

[4,40] ‘S OUN  LTHON PROS AUTON OI SAMARITAI  R‘T‘N AUTON MEINAI PAR AUTOIS KAI EMEINEN EKEI DUO  MERAS

[4,41] KAI POLL‘ PLEIOUS EPISTEUSAN DIA TON LOGON AUTOU

[4,42] T  TE GUNAIKI ELEGON OTI OUKETI DIA T N S N LALIAN PISTEUOMEN AUTOI GAR AK KOAMEN KAI OIDAMEN OTI OUTOS ESTIN AL TH‘S O S‘T R TOU KOSMOU

[4,43] META DE TAS DUO  MERAS EX LTHEN EKEITHEN EIS T N GALILAIAN

[4,44] AUTOS GAR I SOUS EMARTUR SEN OTI PROPH T S EN T  IDIA PATRIDI TIM N OUK EKHEI

[4,45] OTE OUN  LTHEN EIS T N GALILAIAN EDEXANTO AUTON OI GALILAIOI PANTA E‘RAKOTES OSA EPOI SEN EN IEROSOLUMOIS EN T  EORT  KAI AUTOI GAR  LTHON EIS T N EORT N

[4,46]  LTHEN OUN PALIN EIS T N KANA T S GALILAIAS OPOU EPOI SEN TO UD‘R OINON KAI  N TIS BASILIKOS OU O UIOS  STHENEI EN KAPHARNAOUM

[4,47] OUTOS AKOUSAS OTI I SOUS  KEI EK T S IOUDAIAS EIS T N GALILAIAN AP LTHEN PROS AUTON KAI  R‘TA INA KATAB  KAI IAS TAI AUTOU TON UION  MELLEN GAR APOTHN SKEIN

[4,48] EIPEN OUN O I SOUS PROS AUTON EAN M  S MEIA KAI TERATA ID TE OU M  PISTEUS TE

[4,49] LEGEI PROS AUTON O BASILIKOS KURIE KATAB THI PRIN APOTHANEIN TO PAIDION MOU

[4,50] LEGEI AUT‘ O I SOUS POREUOU O UIOS SOU Z  EPISTEUSEN O ANTHR‘POS T‘ LOG‘ ON EIPEN AUT‘ O I SOUS KAI EPOREUETO

[4,51]  D  DE AUTOU KATABAINONTOS OI DOULOI AUTOU UP NT SAN AUT‘ LEGONTES OTI O PAIS AUTOU Z 

[4,52] EPUTHETO OUN T N ‘RAN PAR AUT‘N EN   KOMPSOTERON ESKHEN EIPAN OUN AUT‘ OTI EKHTHES ‘RAN EBDOM N APH KEN AUTON O PURETOS

[4,53] EGN‘ OUN O PAT R OTI [EN] EKEIN  T  ‘RA EN   EIPEN AUT‘ O I SOUS O UIOS SOU Z  KAI EPISTEUSEN AUTOS KAI   OIKIA AUTOU OL 

[4,54] TOUTO [DE] PALIN DEUTERON S MEION EPOI SEN O I SOUS ELTH‘N EK T S IOUDAIAS EIS T N GALILAIAN

[5,1] META TAUTA  N EORT  T‘N IOUDAI‘N KAI ANEB  I SOUS EIS IEROSOLUMA

[5,2] ESTIN DE EN TOIS IEROSOLUMOIS EPI T  PROBATIK  KOLUMB THRA   EPILEGOMEN  EBRAISTI B THZATHA PENTE STOAS EKHOUSA

[5,3] EN TAUTAIS KATEKEITO PL THOS T‘N ASTHENOUNT‘N TUPHL‘N KH‘L‘N X R‘N

[5,4]

[5,5]  N DE TIS ANTHR‘POS EKEI TRIAKONTA [KAI] OKT‘ ET  EKH‘N EN T  ASTHENEIA AUTOU

[5,6] TOUTON ID‘N O I SOUS KATAKEIMENON KAI GNOUS OTI POLUN  D  KHRONON EKHEI LEGEI AUT‘ THELEIS UGI S GENESTHAI

[5,7] APEKRITH  AUT‘ O ASTHEN‘N KURIE ANTHR‘PON OUK EKH‘ INA OTAN TARAKHTH  TO UD‘R BAL  ME EIS T N KOLUMB THRAN EN ‘ DE ERKHOMAI EG‘ ALLOS PRO EMOU KATABAINEI

[5,8] LEGEI AUT‘ O I SOUS EGEIRE ARON TON KRABATTON SOU KAI PERIPATEI

[5,9] KAI EUTHE‘S EGENETO UGI S O ANTHR‘POS KAI  REN TON KRABATTON AUTOU KAI PERIEPATEI  N DE SABBATON EN EKEIN  T   MERA

[5,10] ELEGON OUN OI IOUDAIOI T‘ TETHERAPEUMEN‘ SABBATON ESTIN KAI OUK EXESTIN SOI ARAI TON KRABATTON SOU

[5,11] O DE APEKRITH  AUTOIS O POI SAS ME UGI  EKEINOS MOI EIPEN ARON TON KRABATTON SOU KAI PERIPATEI

[5,12]  R‘T SAN AUTON TIS ESTIN O ANTHR‘POS O EIP‘N SOI ARON KAI PERIPATEI

[5,13] O DE IATHEIS OUK  DEI TIS ESTIN O GAR I SOUS EXENEUSEN OKHLOU ONTOS EN T‘ TOP‘

[5,14] META TAUTA EURISKEI AUTON O I SOUS EN T‘ IER‘ KAI EIPEN AUT‘ IDE UGI S GEGONAS M KETI AMARTANE INA M  KHEIRON SOI TI GEN TAI

[5,15] AP LTHEN O ANTHR‘POS KAI AN GGEILEN TOIS IOUDAIOIS OTI I SOUS ESTIN O POI SAS AUTON UGI 

[5,16] KAI DIA TOUTO EDI‘KON OI IOUDAIOI TON I SOUN OTI TAUTA EPOIEI EN SABBAT‘

[5,17] O DE [I SOUS] APEKRINATO AUTOIS O PAT R MOU E‘S ARTI ERGAZETAI KAG‘ ERGAZOMAI

[5,18] DIA TOUTO OUN MALLON EZ TOUN AUTON OI IOUDAIOI APOKTEINAI OTI OU MONON ELUEN TO SABBATON ALLA KAI PATERA IDION ELEGEN TON THEON ISON EAUTON POI‘N T‘ THE‘

[5,19] APEKRINATO OUN O I SOUS KAI ELEGEN AUTOIS AM N AM N LEG‘ UMIN OU DUNATAI O UIOS POIEIN APH EAUTOU OUDEN EAN M  TI BLEP  TON PATERA POIOUNTA A GAR AN EKEINOS POI  TAUTA KAI O UIOS OMOI‘S POIEI

[5,20] O GAR PAT R PHILEI TON UION KAI PANTA DEIKNUSIN AUT‘ A AUTOS POIEI KAI MEIZONA TOUT‘N DEIXEI AUT‘ ERGA INA UMEIS THAUMAZ TE

[5,21] ‘SPER GAR O PAT R EGEIREI TOUS NEKROUS KAI Z‘OPOIEI OUT‘S KAI O UIOS OUS THELEI Z‘OPOIEI

[5,22] OUDE GAR O PAT R KRINEI OUDENA ALLA T N KRISIN PASAN DED‘KEN T‘ UI‘

[5,23] INA PANTES TIM‘SI TON UION KATH‘S TIM‘SI TON PATERA O M  TIM‘N TON UION OU TIMA TON PATERA TON PEMPSANTA AUTON

[5,24] AM N AM N LEG‘ UMIN OTI O TON LOGON MOU AKOU‘N KAI PISTEU‘N T‘ PEMPSANTI ME EKHEI Z‘ N AI‘NION KAI EIS KRISIN OUK ERKHETAI ALLA METABEB KEN EK TOU THANATOU EIS T N Z‘ N

[5,25] AM N AM N LEG‘ UMIN OTI ERKHETAI ‘RA KAI NUN ESTIN OTE OI NEKROI AKOUSOUSIN T S PH‘N S TOU UIOU TOU THEOU KAI OI AKOUSANTES Z SOUSIN

[5,26] ‘SPER GAR O PAT R EKHEI Z‘ N EN EAUT‘ OUT‘S KAI T‘ UI‘ ED‘KEN Z‘ N EKHEIN EN EAUT‘

[5,27] KAI EXOUSIAN ED‘KEN AUT‘ KRISIN POIEIN OTI UIOS ANTHR‘POU ESTIN

[5,28] M  THAUMAZETE TOUTO OTI ERKHETAI ‘RA EN   PANTES OI EN TOIS MN MEIOIS AKOUSOUSIN T S PH‘N S AUTOU

[5,29] KAI EKPOREUSONTAI OI TA AGATHA POI SANTES EIS ANASTASIN Z‘ S OI DE TA PHAULA PRAXANTES EIS ANASTASIN KRISE‘S

[5,30] OU DUNAMAI EG‘ POIEIN AP EMAUTOU OUDEN KATH‘S AKOU‘ KRIN‘ KAI   KRISIS   EM  DIKAIA ESTIN OTI OU Z T‘ TO THEL MA TO EMON ALLA TO THEL MA TOU PEMPSANTOS ME

[5,31] EAN EG‘ MARTUR‘ PERI EMAUTOU   MARTURIA MOU OUK ESTIN AL TH S

[5,32] ALLOS ESTIN O MARTUR‘N PERI EMOU KAI OIDA OTI AL TH S ESTIN   MARTURIA  N MARTUREI PERI EMOU

[5,33] UMEIS APESTALKATE PROS I‘ANN N KAI MEMARTUR KEN T  AL THEIA

[5,34] EG‘ DE OU PARA ANTHR‘POU T N MARTURIAN LAMBAN‘ ALLA TAUTA LEG‘ INA UMEIS S‘TH TE

[5,35] EKEINOS  N O LUKHNOS O KAIOMENOS KAI PHAIN‘N UMEIS DE  THEL SATE AGALLIATH NAI PROS ‘RAN EN T‘ PH‘TI AUTOU

[5,36] EG‘ DE EKH‘ T N MARTURIAN MEIZ‘ TOU I‘ANNOU TA GAR ERGA A DED‘KEN MOI O PAT R INA TELEI‘S‘ AUTA AUTA TA ERGA A POI‘ MARTUREI PERI EMOU OTI O PAT R ME APESTALKEN

[5,37] KAI O PEMPSAS ME PAT R EKEINOS MEMARTUR KEN PERI EMOU OUTE PH‘N N AUTOU P‘POTE AK KOATE OUTE EIDOS AUTOU E‘RAKATE

[5,38] KAI TON LOGON AUTOU OUK EKHETE EN UMIN MENONTA OTI ON APESTEILEN EKEINOS TOUT‘ UMEIS OU PISTEUETE

[5,39] ERAUNATE TAS GRAPHAS OTI UMEIS DOKEITE EN AUTAIS Z‘ N AI‘NION EKHEIN KAI EKEINAI EISIN AI MARTUROUSAI PERI EMOU

[5,40] KAI OU THELETE ELTHEIN PROS ME INA Z‘ N EKH TE

[5,41] DOXAN PARA ANTHR‘P‘N OU LAMBAN‘

[5,42] ALLA EGN‘KA UMAS OTI T N AGAP N TOU THEOU OUK EKHETE EN EAUTOIS

[5,43] EG‘ EL LUTHA EN T‘ ONOMATI TOU PATROS MOU KAI OU LAMBANETE ME EAN ALLOS ELTH  EN T‘ ONOMATI T‘ IDI‘ EKEINON L MPSESTHE

[5,44] P‘S DUNASTHE UMEIS PISTEUSAI DOXAN PARA ALL L‘N LAMBANONTES KAI T N DOXAN T N PARA TOU MONOU THEOU OU Z TEITE

[5,45] M  DOKEITE OTI EG‘ KAT GOR S‘ UM‘N PROS TON PATERA ESTIN O KAT GOR‘N UM‘N M‘US S EIS ON UMEIS  LPIKATE

[5,46] EI GAR EPISTEUETE M‘USEI EPISTEUETE AN EMOI PERI GAR EMOU EKEINOS EGRAPSEN

[5,47] EI DE TOIS EKEINOU GRAMMASIN OU PISTEUETE P‘S TOIS EMOIS R MASIN PISTEUSETE

[6,1] META TAUTA AP LTHEN O I SOUS PERAN T S THALASS S T S GALILAIAS T S TIBERIADOS

[6,2]  KOLOUTHEI DE AUT‘ OKHLOS POLUS OTI ETHE‘ROUN TA S MEIA A EPOIEI EPI T‘N ASTHENOUNT‘N

[6,3] AN LTHEN DE EIS TO OROS I SOUS KAI EKEI EKATH TO META T‘N MATH T‘N AUTOU

[6,4]  N DE EGGUS TO PASKHA   EORT  T‘N IOUDAI‘N

[6,5] EPARAS OUN TOUS OPHTHALMOUS O I SOUS KAI THEASAMENOS OTI POLUS OKHLOS ERKHETAI PROS AUTON LEGEI PROS PHILIPPON POTHEN AGORAS‘MEN ARTOUS INA PHAG‘SIN OUTOI

[6,6] TOUTO DE ELEGEN PEIRAZ‘N AUTON AUTOS GAR  DEI TI EMELLEN POIEIN

[6,7] APEKRITH  AUT‘ [O] PHILIPPOS DIAKOSI‘N D NARI‘N ARTOI OUK ARKOUSIN AUTOIS INA EKASTOS BRAKHU [TI] LAB 

[6,8] LEGEI AUT‘ EIS EK T‘N MATH T‘N AUTOU ANDREAS O ADELPHOS SIM‘NOS PETROU

[6,9] ESTIN PAIDARION ‘DE OS EKHEI PENTE ARTOUS KRITHINOUS KAI DUO OPSARIA ALLA TAUTA TI ESTIN EIS TOSOUTOUS

[6,10] EIPEN O I SOUS POI SATE TOUS ANTHR‘POUS ANAPESEIN  N DE KHORTOS POLUS EN T‘ TOP‘ ANEPESAN OUN OI ANDRES TON ARITHMON ‘S PENTAKISKHILIOI

[6,11] ELABEN OUN TOUS ARTOUS O I SOUS KAI EUKHARIST SAS DIED‘KEN TOIS ANAKEIMENOIS OMOI‘S KAI EK T‘N OPSARI‘N OSON  THELON

[6,12] ‘S DE ENEPL STH SAN LEGEI TOIS MATH TAIS AUTOU SUNAGAGETE TA PERISSEUSANTA KLASMATA INA M  TI APOL TAI

[6,13] SUN GAGON OUN KAI EGEMISAN D‘DEKA KOPHINOUS KLASMAT‘N EK T‘N PENTE ART‘N T‘N KRITHIN‘N A EPERISSEUSAN TOIS BEBR‘KOSIN

[6,14] OI OUN ANTHR‘POI IDONTES O EPOI SEN S MEION ELEGON OTI OUTOS ESTIN AL TH‘S O PROPH T S O ERKHOMENOS EIS TON KOSMON

[6,15] I SOUS OUN GNOUS OTI MELLOUSIN ERKHESTHAI KAI ARPAZEIN AUTON INA POI S‘SIN BASILEA ANEKH‘R SEN PALIN EIS TO OROS AUTOS MONOS

[6,16] ‘S DE OPSIA EGENETO KATEB SAN OI MATH TAI AUTOU EPI T N THALASSAN

[6,17] KAI EMBANTES EIS PLOION  RKHONTO PERAN T S THALASS S EIS KAPHARNAOUM KAI SKOTIA  D  EGEGONEI KAI OUP‘ EL LUTHEI PROS AUTOUS O I SOUS

[6,18]   TE THALASSA ANEMOU MEGALOU PNEONTOS DIEGEIRETO

[6,19] EL LAKOTES OUN ‘S STADIOUS EIKOSI PENTE   TRIAKONTA THE‘ROUSIN TON I SOUN PERIPATOUNTA EPI T S THALASS S KAI EGGUS TOU PLOIOU GINOMENON KAI EPHOB TH SAN

[6,20] O DE LEGEI AUTOIS EG‘ EIMI M  PHOBEISTHE

[6,21]  THELON OUN LABEIN AUTON EIS TO PLOION KAI EUTHE‘S EGENETO TO PLOION EPI T S G S EIS  N UP GON

[6,22] T  EPAURION O OKHLOS O EST K‘S PERAN T S THALASS S EIDON OTI PLOIARION ALLO OUK  N EKEI EI M  EN KAI OTI OU SUNEIS LTHEN TOIS MATH TAIS AUTOU O I SOUS EIS TO PLOION ALLA MONOI OI MATH TAI AUTOU AP LTHON

[6,23] ALLA  LTHEN PLOIA[RIA] EK TIBERIADOS EGGUS TOU TOPOU OPOU EPHAGON TON ARTON EUKHARIST SANTOS TOU KURIOU

[6,24] OTE OUN EIDEN O OKHLOS OTI I SOUS OUK ESTIN EKEI OUDE OI MATH TAI AUTOU ENEB SAN AUTOI EIS TA PLOIARIA KAI  LTHON EIS KAPHARNAOUM Z TOUNTES TON I SOUN

[6,25] KAI EURONTES AUTON PERAN T S THALASS S EIPON AUT‘ RABBI POTE ‘DE GEGONAS

[6,26] APEKRITH  AUTOIS O I SOUS KAI EIPEN AM N AM N LEG‘ UMIN Z TEITE ME OUKH OTI EIDETE S MEIA ALL OTI EPHAGETE EK T‘N ART‘N KAI EKHORTASTH TE

[6,27] ERGAZESTHE M  T N BR‘SIN T N APOLLUMEN N ALLA T N BR‘SIN T N MENOUSAN EIS Z‘ N AI‘NION  N O UIOS TOU ANTHR‘POU UMIN D‘SEI TOUTON GAR O PAT R ESPHRAGISEN O THEOS

[6,28] EIPON OUN PROS AUTON TI POI‘MEN INA ERGAZ‘METHA TA ERGA TOU THEOU

[6,29] APEKRITH  [O] I SOUS KAI EIPEN AUTOIS TOUTO ESTIN TO ERGON TOU THEOU INA PISTEU TE EIS ON APESTEILEN EKEINOS

[6,30] EIPON OUN AUT‘ TI OUN POIEIS SU S MEION INA ID‘MEN KAI PISTEUS‘MEN SOI TI ERGAZ 

[6,31] OI PATERES  M‘N TO MANNA EPHAGON EN T  ER M‘ KATH‘S ESTIN GEGRAMMENON ARTON EK TOU OURANOU ED‘KEN AUTOIS PHAGEIN

[6,32] EIPEN OUN AUTOIS O I SOUS AM N AM N LEG‘ UMIN OU M‘US S DED‘KEN UMIN TON ARTON EK TOU OURANOU ALL O PAT R MOU DID‘SIN UMIN TON ARTON EK TOU OURANOU TON AL THINON

[6,33] O GAR ARTOS TOU THEOU ESTIN O KATABAIN‘N EK TOU OURANOU KAI Z‘ N DIDOUS T‘ KOSM‘

[6,34] EIPON OUN PROS AUTON KURIE PANTOTE DOS  MIN TON ARTON TOUTON

[6,35] EIPEN AUTOIS O I SOUS EG‘ EIMI O ARTOS T S Z‘ S O ERKHOMENOS PROS EME OU M  PEINAS  KAI O PISTEU‘N EIS EME OU M  DIPS SEI P‘POTE

[6,36] ALL EIPON UMIN OTI KAI E‘RAKATE [ME] KAI OU PISTEUETE

[6,37] PAN O DID‘SIN MOI O PAT R PROS EME  XEI KAI TON ERKHOMENON PROS EME OU M  EKBAL‘ EX‘

[6,38] OTI KATABEB KA APO TOU OURANOU OUKH INA POI‘ TO THEL MA TO EMON ALLA TO THEL MA TOU PEMPSANTOS ME

[6,39] TOUTO DE ESTIN TO THEL MA TOU PEMPSANTOS ME INA PAN O DED‘KEN MOI M  APOLES‘ EX AUTOU ALLA ANAST S‘ AUTO [EN] T  ESKHAT   MERA

[6,40] TOUTO GAR ESTIN TO THEL MA TOU PATROS MOU INA PAS O THE‘R‘N TON UION KAI PISTEU‘N EIS AUTON EKH  Z‘ N AI‘NION KAI ANAST S‘ AUTON EG‘ [EN] T  ESKHAT   MERA

[6,41] EGOGGUZON OUN OI IOUDAIOI PERI AUTOU OTI EIPEN EG‘ EIMI O ARTOS O KATABAS EK TOU OURANOU

[6,42] KAI ELEGON OUKH OUTOS ESTIN I SOUS O UIOS I‘S PH OU  MEIS OIDAMEN TON PATERA KAI T N M TERA P‘S NUN LEGEI OTI EK TOU OURANOU KATABEB KA

[6,43] APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUTOIS M  GOGGUZETE MET ALL L‘N

[6,44] OUDEIS DUNATAI ELTHEIN PROS ME EAN M  O PAT R O PEMPSAS ME ELKUS  AUTON KAG‘ ANAST S‘ AUTON EN T  ESKHAT   MERA

[6,45] ESTIN GEGRAMMENON EN TOIS PROPH TAIS KAI ESONTAI PANTES DIDAKTOI THEOU PAS O AKOUSAS PARA TOU PATROS KAI MATH‘N ERKHETAI PROS EME

[6,46] OUKH OTI TON PATERA E‘RAKEN TIS EI M  O ‘N PARA TOU THEOU OUTOS E‘RAKEN TON PATERA

[6,47] AM N AM N LEG‘ UMIN O PISTEU‘N EKHEI Z‘ N AI‘NION

[6,48] EG‘ EIMI O ARTOS T S Z‘ S

[6,49] OI PATERES UM‘N EPHAGON EN T  ER M‘ TO MANNA KAI APETHANON

[6,50] OUTOS ESTIN O ARTOS O EK TOU OURANOU KATABAIN‘N INA TIS EX AUTOU PHAG  KAI M  APOTHAN 

[6,51] EG‘ EIMI O ARTOS O Z‘N O EK TOU OURANOU KATABAS EAN TIS PHAG  EK TOUTOU TOU ARTOU Z SEI EIS TON AI‘NA KAI O ARTOS DE ON EG‘ D‘S‘   SARX MOU ESTIN UPER T S TOU KOSMOU Z‘ S

[6,52] EMAKHONTO OUN PROS ALL LOUS OI IOUDAIOI LEGONTES P‘S DUNATAI OUTOS  MIN DOUNAI T N SARKA [AUTOU] PHAGEIN

[6,53] EIPEN OUN AUTOIS O I SOUS AM N AM N LEG‘ UMIN EAN M  PHAG TE T N SARKA TOU UIOU TOU ANTHR‘POU KAI PI TE AUTOU TO AIMA OUK EKHETE Z‘ N EN EAUTOIS

[6,54] O TR‘G‘N MOU T N SARKA KAI PIN‘N MOU TO AIMA EKHEI Z‘ N AI‘NION KAG‘ ANAST S‘ AUTON T  ESKHAT   MERA

[6,55]   GAR SARX MOU AL TH S ESTIN BR‘SIS KAI TO AIMA MOU AL TH S ESTIN POSIS

[6,56] O TR‘G‘N MOU T N SARKA KAI PIN‘N MOU TO AIMA EN EMOI MENEI KAG‘ EN AUT‘

[6,57] KATH‘S APESTEILEN ME O Z‘N PAT R KAG‘ Z‘ DIA TON PATERA KAI O TR‘G‘N ME KAKEINOS Z SEI DI EME

[6,58] OUTOS ESTIN O ARTOS O EX OURANOU KATABAS OU KATH‘S EPHAGON OI PATERES KAI APETHANON O TR‘G‘N TOUTON TON ARTON Z SEI EIS TON AI‘NA

[6,59] TAUTA EIPEN EN SUNAG‘G  DIDASK‘N EN KAPHARNAOUM

[6,60] POLLOI OUN AKOUSANTES EK T‘N MATH T‘N AUTOU EIPAN SKL ROS ESTIN O LOGOS OUTOS TIS DUNATAI AUTOU AKOUEIN

[6,61] EID‘S DE O I SOUS EN EAUT‘ OTI GOGGUZOUSIN PERI TOUTOU OI MATH TAI AUTOU EIPEN AUTOIS TOUTO UMAS SKANDALIZEI

[6,62] EAN OUN THE‘R TE TON UION TOU ANTHR‘POU ANABAINONTA OPOU  N TO PROTERON

[6,63] TO PNEUMA ESTIN TO Z‘OPOIOUN   SARX OUK ‘PHELEI OUDEN TA R MATA A EG‘ LELAL KA UMIN PNEUMA ESTIN KAI Z‘  ESTIN

[6,64] ALL EISIN EX UM‘N TINES OI OU PISTEUOUSIN  DEI GAR EX ARKH S O I SOUS TINES EISIN OI M  PISTEUONTES KAI TIS ESTIN O PARAD‘S‘N AUTON

[6,65] KAI ELEGEN DIA TOUTO EIR KA UMIN OTI OUDEIS DUNATAI ELTHEIN PROS ME EAN M    DEDOMENON AUT‘ EK TOU PATROS

[6,66] EK TOUTOU POLLOI [EK] T‘N MATH T‘N AUTOU AP LTHON EIS TA OPIS‘ KAI OUKETI MET AUTOU PERIEPATOUN

[6,67] EIPEN OUN O I SOUS TOIS D‘DEKA M  KAI UMEIS THELETE UPAGEIN

[6,68] APEKRITH  AUT‘ SIM‘N PETROS KURIE PROS TINA APELEUSOMETHA R MATA Z‘ S AI‘NIOU EKHEIS

[6,69] KAI  MEIS PEPISTEUKAMEN KAI EGN‘KAMEN OTI SU EI O AGIOS TOU THEOU

[6,70] APEKRITH  AUTOIS O I SOUS OUK EG‘ UMAS TOUS D‘DEKA EXELEXAM N KAI EX UM‘N EIS DIABOLOS ESTIN

[6,71] ELEGEN DE TON IOUDAN SIM‘NOS ISKARI‘TOU OUTOS GAR EMELLEN PARADIDONAI AUTON EIS EK T‘N D‘DEKA

[7,1] KAI META TAUTA PERIEPATEI O I SOUS EN T  GALILAIA OU GAR  THELEN EN T  IOUDAIA PERIPATEIN OTI EZ TOUN AUTON OI IOUDAIOI APOKTEINAI

[7,2]  N DE EGGUS   EORT  T‘N IOUDAI‘N   SK NOP GIA

[7,3] EIPON OUN PROS AUTON OI ADELPHOI AUTOU METAB THI ENTEUTHEN KAI UPAGE EIS T N IOUDAIAN INA KAI OI MATH TAI SOU THE‘R SOUSIN SOU TA ERGA A POIEIS

[7,4] OUDEIS GAR TI EN KRUPT‘ POIEI KAI Z TEI AUTOS EN PARR SIA EINAI EI TAUTA POIEIS PHANER‘SON SEAUTON T‘ KOSM‘

[7,5] OUDE GAR OI ADELPHOI AUTOU EPISTEUON EIS AUTON

[7,6] LEGEI OUN AUTOIS O I SOUS O KAIROS O EMOS OUP‘ PARESTIN O DE KAIROS O UMETEROS PANTOTE ESTIN ETOIMOS

[7,7] OU DUNATAI O KOSMOS MISEIN UMAS EME DE MISEI OTI EG‘ MARTUR‘ PERI AUTOU OTI TA ERGA AUTOU PON RA ESTIN

[7,8] UMEIS ANAB TE EIS T N EORT N EG‘ OUK ANABAIN‘ EIS T N EORT N TAUT N OTI O EMOS KAIROS OUP‘ PEPL R‘TAI

[7,9] TAUTA DE EIP‘N AUTOS EMEINEN EN T  GALILAIA

[7,10] ‘S DE ANEB SAN OI ADELPHOI AUTOU EIS T N EORT N TOTE KAI AUTOS ANEB  OU PHANER‘S ALLA [‘S] EN KRUPT‘

[7,11] OI OUN IOUDAIOI EZ TOUN AUTON EN T  EORT  KAI ELEGON POU ESTIN EKEINOS

[7,12] KAI GOGGUSMOS PERI AUTOU  N POLUS EN TOIS OKHLOIS OI MEN ELEGON OTI AGATHOS ESTIN ALLOI [DE] ELEGON OU ALLA PLANA TON OKHLON

[7,13] OUDEIS MENTOI PARR SIA ELALEI PERI AUTOU DIA TON PHOBON T‘N IOUDAI‘N

[7,14]  D  DE T S EORT S MESOUS S ANEB  I SOUS EIS TO IERON KAI EDIDASKEN

[7,15] ETHAUMAZON OUN OI IOUDAIOI LEGONTES P‘S OUTOS GRAMMATA OIDEN M  MEMATH K‘S

[7,16] APEKRITH  OUN AUTOIS [O] I SOUS KAI EIPEN   EM  DIDAKH  OUK ESTIN EM  ALLA TOU PEMPSANTOS ME

[7,17] EAN TIS THEL  TO THEL MA AUTOU POIEIN GN‘SETAI PERI T S DIDAKH S POTERON EK TOU THEOU ESTIN   EG‘ AP EMAUTOU LAL‘

[7,18] O APH EAUTOU LAL‘N T N DOXAN T N IDIAN Z TEI O DE Z T‘N T N DOXAN TOU PEMPSANTOS AUTON OUTOS AL TH S ESTIN KAI ADIKIA EN AUT‘ OUK ESTIN

[7,19] OU M‘US S DED‘KEN UMIN TON NOMON KAI OUDEIS EX UM‘N POIEI TON NOMON TI ME Z TEITE APOKTEINAI

[7,20] APEKRITH  O OKHLOS DAIMONION EKHEIS TIS SE Z TEI APOKTEINAI

[7,21] APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUTOIS EN ERGON EPOI SA KAI PANTES THAUMAZETE

[7,22] DIA TOUTO M‘US S DED‘KEN UMIN T N PERITOM N OUKH OTI EK TOU M‘USE‘S ESTIN ALL EK T‘N PATER‘N KAI EN SABBAT‘ PERITEMNETE ANTHR‘PON

[7,23] EI PERITOM N LAMBANEI ANTHR‘POS EN SABBAT‘ INA M  LUTH  O NOMOS M‘USE‘S EMOI KHOLATE OTI OLON ANTHR‘PON UGI  EPOI SA EN SABBAT‘

[7,24] M  KRINETE KAT OPSIN ALLA T N DIKAIAN KRISIN KRINETE

[7,25] ELEGON OUN TINES EK T‘N IEROSOLUMIT‘N OUKH OUTOS ESTIN ON Z TOUSIN APOKTEINAI

[7,26] KAI IDE PARR SIA LALEI KAI OUDEN AUT‘ LEGOUSIN M POTE AL TH‘S EGN‘SAN OI ARKHONTES OTI OUTOS ESTIN O KHRISTOS

[7,27] ALLA TOUTON OIDAMEN POTHEN ESTIN O DE KHRISTOS OTAN ERKH TAI OUDEIS GIN‘SKEI POTHEN ESTIN

[7,28] EKRAXEN OUN EN T‘ IER‘ DIDASK‘N O I SOUS KAI LEG‘N KAME OIDATE KAI OIDATE POTHEN EIMI KAI AP EMAUTOU OUK EL LUTHA ALL ESTIN AL THINOS O PEMPSAS ME ON UMEIS OUK OIDATE

[7,29] EG‘ OIDA AUTON OTI PAR AUTOU EIMI KAKEINOS ME APESTEILEN

[7,30] EZ TOUN OUN AUTON PIASAI KAI OUDEIS EPEBALEN EP AUTON T N KHEIRA OTI OUP‘ EL LUTHEI   ‘RA AUTOU

[7,31] EK TOU OKHLOU DE POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON KAI ELEGON O KHRISTOS OTAN ELTH  M  PLEIONA S MEIA POI SEI ‘N OUTOS EPOI SEN

[7,32]  KOUSAN OI PHARISAIOI TOU OKHLOU GOGGUZONTOS PERI AUTOU TAUTA KAI APESTEILAN OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI UP RETAS INA PIAS‘SIN AUTON

[7,33] EIPEN OUN O I SOUS ETI KHRONON MIKRON METH UM‘N EIMI KAI UPAG‘ PROS TON PEMPSANTA ME

[7,34] Z T SETE ME KAI OUKH EUR SETE [ME] KAI OPOU EIMI EG‘ UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN

[7,35] EIPON OUN OI IOUDAIOI PROS EAUTOUS POU OUTOS MELLEI POREUESTHAI OTI  MEIS OUKH EUR SOMEN AUTON M  EIS T N DIASPORAN T‘N ELL N‘N MELLEI POREUESTHAI KAI DIDASKEIN TOUS ELL NAS

[7,36] TIS ESTIN O LOGOS OUTOS ON EIPEN Z T SETE ME KAI OUKH EUR SETE [ME] KAI OPOU EIMI EG‘ UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN

[7,37] EN DE T  ESKHAT   MERA T  MEGAL  T S EORT S EIST KEI O I SOUS KAI EKRAXEN LEG‘N EAN TIS DIPSA ERKHESTH‘ PROS ME KAI PINET‘

[7,38] O PISTEU‘N EIS EME KATH‘S EIPEN   GRAPH  POTAMOI EK T S KOILIAS AUTOU REUSOUSIN UDATOS Z‘NTOS

[7,39] TOUTO DE EIPEN PERI TOU PNEUMATOS O EMELLON LAMBANEIN OI PISTEUSANTES EIS AUTON OUP‘ GAR  N PNEUMA OTI I SOUS OUDEP‘ EDOXASTH 

[7,40] EK TOU OKHLOU OUN AKOUSANTES T‘N LOG‘N TOUT‘N ELEGON OUTOS ESTIN AL TH‘S O PROPH T S

[7,41] ALLOI ELEGON OUTOS ESTIN O KHRISTOS OI DE ELEGON M  GAR EK T S GALILAIAS O KHRISTOS ERKHETAI

[7,42] OUKH   GRAPH  EIPEN OTI EK TOU SPERMATOS DAUID KAI APO B THLEEM T S K‘M S OPOU  N DAUID ERKHETAI O KHRISTOS

[7,43] SKHISMA OUN EGENETO EN T‘ OKHL‘ DI AUTON

[7,44] TINES DE  THELON EX AUT‘N PIASAI AUTON ALL OUDEIS EPEBALEN EP AUTON TAS KHEIRAS

[7,45]  LTHON OUN OI UP RETAI PROS TOUS ARKHIEREIS KAI PHARISAIOUS KAI EIPON AUTOIS EKEINOI DIA TI OUK  GAGETE AUTON

[7,46] APEKRITH SAN OI UP RETAI OUDEPOTE ELAL SEN OUT‘S ANTHR‘POS

[7,47] APEKRITH SAN OUN AUTOIS OI PHARISAIOI M  KAI UMEIS PEPLAN STHE

[7,48] M  TIS EK T‘N ARKHONT‘N EPISTEUSEN EIS AUTON   EK T‘N PHARISAI‘N

[7,49] ALLA O OKHLOS OUTOS O M  GIN‘SK‘N TON NOMON EPARATOI EISIN

[7,50] LEGEI NIKOD MOS PROS AUTOUS O ELTH‘N PROS AUTON [TO] PROTERON EIS ‘N EX AUT‘N

[7,51] M  O NOMOS  M‘N KRINEI TON ANTHR‘PON EAN M  AKOUS  PR‘TON PAR AUTOU KAI GN‘ TI POIEI

[7,52] APEKRITH SAN KAI EIPAN AUT‘ M  KAI SU EK T S GALILAIAS EI ERAUN SON KAI IDE OTI EK T S GALILAIAS PROPH T S OUK EGEIRETAI

[7,53] [[KAI EPOREUTH SAN EKASTOS EIS TON OIKON AUTOU

[8,1] I SOUS DE EPOREUTH  EIS TO OROS T‘N ELAI‘N

[8,2] ORTHROU DE PALIN PAREGENETO EIS TO IERON KAI PAS O LAOS  RKHETO PROS AUTON KAI KATHISAS EDIDASKEN AUTOUS

[8,3] AGOUSIN DE OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI GUNAIKA EPI MOIKHEIA KATEIL MMEN N KAI ST SANTES AUT N EN MES‘

[8,4] LEGOUSIN AUT‘ DIDASKALE AUT    GUN  KATEIL PTAI EP AUTOPH‘R‘ MOIKHEUOMEN 

[8,5] EN DE T‘ NOM‘  MIN M‘US S ENETEILATO TAS TOIAUTAS LITHAZEIN SU OUN TI LEGEIS

[8,6] TOUTO DE ELEGON PEIRAZONTES AUTON INA EKH‘SIN KAT GOREIN AUTOU O DE I SOUS KAT‘ KUPSAS T‘ DAKTUL‘ KATEGRAPHEN EIS T N G N

[8,7] ‘S DE EPEMENON ER‘T‘NTES AUTON ANEKUPSEN KAI EIPEN AUTOIS O ANAMART TOS UM‘N PR‘TOS EP AUT N BALET‘ LITHON

[8,8] KAI PALIN KATAKUPSAS EGRAPHEN EIS T N G N

[8,9] OI DE AKOUSANTES EX RKHONTO EIS KATH EIS ARXAMENOI APO T‘N PRESBUTER‘N KAI KATELEIPHTH  MONOS KAI   GUN  EN MES‘ OUSA

[8,10] ANAKUPSAS DE O I SOUS EIPEN AUT  GUNAI POU EISIN OUDEIS SE KATEKRINEN

[8,11]   DE EIPEN OUDEIS KURIE EIPEN DE O I SOUS OUDE EG‘ SE KATAKRIN‘ POREUOU [KAI] APO TOU NUN M KETI AMARTANE] ]

[8,12] PALIN OUN AUTOIS ELAL SEN O I SOUS LEG‘N EG‘ EIMI TO PH‘S TOU KOSMOU O AKOLOUTH‘N EMOI OU M  PERIPAT S  EN T  SKOTIA ALL EXEI TO PH‘S T S Z‘ S

[8,13] EIPON OUN AUT‘ OI PHARISAIOI SU PERI SEAUTOU MARTUREIS   MARTURIA SOU OUK ESTIN AL TH S

[8,14] APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUTOIS KAN EG‘ MARTUR‘ PERI EMAUTOU AL TH S ESTIN   MARTURIA MOU OTI OIDA POTHEN  LTHON KAI POU UPAG‘ UMEIS DE OUK OIDATE POTHEN ERKHOMAI   POU UPAG‘

[8,15] UMEIS KATA T N SARKA KRINETE EG‘ OU KRIN‘ OUDENA

[8,16] KAI EAN KRIN‘ DE EG‘   KRISIS   EM  AL THIN  ESTIN OTI MONOS OUK EIMI ALL EG‘ KAI O PEMPSAS ME PAT R

[8,17] KAI EN T‘ NOM‘ DE T‘ UMETER‘ GEGRAPTAI OTI DUO ANTHR‘P‘N   MARTURIA AL TH S ESTIN

[8,18] EG‘ EIMI O MARTUR‘N PERI EMAUTOU KAI MARTUREI PERI EMOU O PEMPSAS ME PAT R

[8,19] ELEGON OUN AUT‘ POU ESTIN O PAT R SOU APEKRITH  I SOUS OUTE EME OIDATE OUTE TON PATERA MOU EI EME  DEITE KAI TON PATERA MOU AN  DEITE

[8,20] TAUTA TA R MATA ELAL SEN EN T‘ GAZOPHULAKI‘ DIDASK‘N EN T‘ IER‘ KAI OUDEIS EPIASEN AUTON OTI OUP‘ EL LUTHEI   ‘RA AUTOU

[8,21] EIPEN OUN PALIN AUTOIS EG‘ UPAG‘ KAI Z T SETE ME KAI EN T  AMARTIA UM‘N APOTHANEISTHE OPOU EG‘ UPAG‘ UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN

[8,22] ELEGON OUN OI IOUDAIOI M TI APOKTENEI EAUTON OTI LEGEI OPOU EG‘ UPAG‘ UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN

[8,23] KAI ELEGEN AUTOIS UMEIS EK T‘N KAT‘ ESTE EG‘ EK T‘N AN‘ EIMI UMEIS EK TOUTOU TOU KOSMOU ESTE EG‘ OUK EIMI EK TOU KOSMOU TOUTOU

[8,24] EIPON OUN UMIN OTI APOTHANEISTHE EN TAIS AMARTIAIS UM‘N EAN GAR M  PISTEUS TE OTI EG‘ EIMI APOTHANEISTHE EN TAIS AMARTIAIS UM‘N

[8,25] ELEGON OUN AUT‘ SU TIS EI EIPEN AUTOIS O I SOUS T N ARKH N O TI KAI LAL‘ UMIN

[8,26] POLLA EKH‘ PERI UM‘N LALEIN KAI KRINEIN ALL O PEMPSAS ME AL TH S ESTIN KAG‘ A  KOUSA PAR AUTOU TAUTA LAL‘ EIS TON KOSMON

[8,27] OUK EGN‘SAN OTI TON PATERA AUTOIS ELEGEN

[8,28] EIPEN OUN [AUTOIS] O I SOUS OTAN UPS‘S TE TON UION TOU ANTHR‘POU TOTE GN‘SESTHE OTI EG‘ EIMI KAI AP EMAUTOU POI‘ OUDEN ALLA KATH‘S EDIDAXEN ME O PAT R TAUTA LAL‘

[8,29] KAI O PEMPSAS ME MET EMOU ESTIN OUK APH KEN ME MONON OTI EG‘ TA ARESTA AUT‘ POI‘ PANTOTE

[8,30] TAUTA AUTOU LALOUNTOS POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON

[8,31] ELEGEN OUN O I SOUS PROS TOUS PEPISTEUKOTAS AUT‘ IOUDAIOUS EAN UMEIS MEIN TE EN T‘ LOG‘ T‘ EM‘ AL TH‘S MATH TAI MOU ESTE

[8,32] KAI GN‘SESTHE T N AL THEIAN KAI   AL THEIA ELEUTHER‘SEI UMAS

[8,33] APEKRITH SAN PROS AUTON SPERMA ABRAAM ESMEN KAI OUDENI DEDOULEUKAMEN P‘POTE P‘S SU LEGEIS OTI ELEUTHEROI GEN SESTHE

[8,34] APEKRITH  AUTOIS O I SOUS AM N AM N LEG‘ UMIN OTI PAS O POI‘N T N AMARTIAN DOULOS ESTIN T S AMARTIAS

[8,35] O DE DOULOS OU MENEI EN T  OIKIA EIS TON AI‘NA O UIOS MENEI EIS TON AI‘NA

[8,36] EAN OUN O UIOS UMAS ELEUTHER‘S  ONT‘S ELEUTHEROI ESESTHE

[8,37] OIDA OTI SPERMA ABRAAM ESTE ALLA Z TEITE ME APOKTEINAI OTI O LOGOS O EMOS OU KH‘REI EN UMIN

[8,38] A EG‘ E‘RAKA PARA T‘ PATRI LAL‘ KAI UMEIS OUN A  KOUSATE PARA TOU PATROS POIEITE

[8,39] APEKRITH SAN KAI EIPAN AUT‘ O PAT R  M‘N ABRAAM ESTIN LEGEI AUTOIS O I SOUS EI TEKNA TOU ABRAAM ESTE TA ERGA TOU ABRAAM EPOIEITE

[8,40] NUN DE Z TEITE ME APOKTEINAI ANTHR‘PON OS T N AL THEIAN UMIN LELAL KA  N  KOUSA PARA TOU THEOU TOUTO ABRAAM OUK EPOI SEN

[8,41] UMEIS POIEITE TA ERGA TOU PATROS UM‘N EIPAN [OUN] AUT‘  MEIS EK PORNEIAS OU GEGENN METHA ENA PATERA EKHOMEN TON THEON

[8,42] EIPEN AUTOIS O I SOUS EI O THEOS PAT R UM‘N  N  GAPATE AN EME EG‘ GAR EK TOU THEOU EX LTHON KAI  K‘ OUDE GAR AP EMAUTOU EL LUTHA ALL EKEINOS ME APESTEILEN

[8,43] DIA TI T N LALIAN T N EM N OU GIN‘SKETE OTI OU DUNASTHE AKOUEIN TON LOGON TON EMON

[8,44] UMEIS EK TOU PATROS TOU DIABOLOU ESTE KAI TAS EPITHUMIAS TOU PATROS UM‘N THELETE POIEIN EKEINOS ANTHR‘POKTONOS  N AP ARKH S KAI EN T  AL THEIA OUK EST KEN OTI OUK ESTIN AL THEIA EN AUT‘ OTAN LAL  TO PSEUDOS EK T‘N IDI‘N LALEI OTI PSEUST S ESTIN KAI O PAT R AUTOU

[8,45] EG‘ DE OTI T N AL THEIAN LEG‘ OU PISTEUETE MOI

[8,46] TIS EX UM‘N ELEGKHEI ME PERI AMARTIAS EI AL THEIAN LEG‘ DIA TI UMEIS OU PISTEUETE MOI

[8,47] O ‘N EK TOU THEOU TA R MATA TOU THEOU AKOUEI DIA TOUTO UMEIS OUK AKOUETE OTI EK TOU THEOU OUK ESTE

[8,48] APEKRITH SAN OI IOUDAIOI KAI EIPAN AUT‘ OU KAL‘S LEGOMEN  MEIS OTI SAMARIT S EI SU KAI DAIMONION EKHEIS

[8,49] APEKRITH  I SOUS EG‘ DAIMONION OUK EKH‘ ALLA TIM‘ TON PATERA MOU KAI UMEIS ATIMAZETE ME

[8,50] EG‘ DE OU Z T‘ T N DOXAN MOU ESTIN O Z T‘N KAI KRIN‘N

[8,51] AM N AM N LEG‘ UMIN EAN TIS TON EMON LOGON T R S  THANATON OU M  THE‘R S  EIS TON AI‘NA

[8,52] EIPON [OUN] AUT‘ OI IOUDAIOI NUN EGN‘KAMEN OTI DAIMONION EKHEIS ABRAAM APETHANEN KAI OI PROPH TAI KAI SU LEGEIS EAN TIS TON LOGON MOU T R S  OU M  GEUS TAI THANATOU EIS TON AI‘NA

[8,53] M  SU MEIZ‘N EI TOU PATROS  M‘N ABRAAM OSTIS APETHANEN KAI OI PROPH TAI APETHANON TINA SEAUTON POIEIS

[8,54] APEKRITH  I SOUS EAN EG‘ DOXAS‘ EMAUTON   DOXA MOU OUDEN ESTIN ESTIN O PAT R MOU O DOXAZ‘N ME ON UMEIS LEGETE OTI THEOS  M‘N ESTIN

[8,55] KAI OUK EGN‘KATE AUTON EG‘ DE OIDA AUTON KAN EIP‘ OTI OUK OIDA AUTON ESOMAI OMOIOS UMIN PSEUST S ALLA OIDA AUTON KAI TON LOGON AUTOU T R‘

[8,56] ABRAAM O PAT R UM‘N  GALLIASATO INA ID  T N  MERAN T N EM N KAI EIDEN KAI EKHAR 

[8,57] EIPON OUN OI IOUDAIOI PROS AUTON PENT KONTA ET  OUP‘ EKHEIS KAI ABRAAM E‘RAKAS

[8,58] EIPEN AUTOIS I SOUS AM N AM N LEG‘ UMIN PRIN ABRAAM GENESTHAI EG‘ EIMI

[8,59]  RAN OUN LITHOUS INA BAL‘SIN EP AUTON I SOUS DE EKRUB  KAI EX LTHEN EK TOU IEROU

[9,1] KAI PARAG‘N EIDEN ANTHR‘PON TUPHLON EK GENET S

[9,2] KAI  R‘T SAN AUTON OI MATH TAI AUTOU LEGONTES RABBI TIS  MARTEN OUTOS   OI GONEIS AUTOU INA TUPHLOS GENN TH 

[9,3] APEKRITH  I SOUS OUTE OUTOS  MARTEN OUTE OI GONEIS AUTOU ALL INA PHANER‘TH  TA ERGA TOU THEOU EN AUT‘

[9,4]  MAS DEI ERGAZESTHAI TA ERGA TOU PEMPSANTOS ME E‘S  MERA ESTIN ERKHETAI NUX OTE OUDEIS DUNATAI ERGAZESTHAI

[9,5] OTAN EN T‘ KOSM‘ ‘ PH‘S EIMI TOU KOSMOU

[9,6] TAUTA EIP‘N EPTUSEN KHAMAI KAI EPOI SEN P LON EK TOU PTUSMATOS KAI EPEKHRISEN AUTOU TON P LON EPI TOUS OPHTHALMOUS

[9,7] KAI EIPEN AUT‘ UPAGE NIPSAI EIS T N KOLUMB THRAN TOU SIL‘AM O ERM NEUETAI APESTALMENOS AP LTHEN OUN KAI ENIPSATO KAI  LTHEN BLEP‘N

[9,8] OI OUN GEITONES KAI OI THE‘ROUNTES AUTON TO PROTERON OTI PROSAIT S  N ELEGON OUKH OUTOS ESTIN O KATH MENOS KAI PROSAIT‘N

[9,9] ALLOI ELEGON OTI OUTOS ESTIN ALLOI ELEGON OUKHI ALLA OMOIOS AUT‘ ESTIN EKEINOS ELEGEN OTI EG‘ EIMI

[9,10] ELEGON OUN AUT‘ P‘S [OUN]  NE‘KHTH SAN SOU OI OPHTHALMOI

[9,11] APEKRITH  EKEINOS O ANTHR‘POS O LEGOMENOS I SOUS P LON EPOI SEN KAI EPEKHRISEN MOU TOUS OPHTHALMOUS KAI EIPEN MOI OTI UPAGE EIS TON SIL‘AM KAI NIPSAI APELTH‘N OUN KAI NIPSAMENOS ANEBLEPSA

[9,12] KAI EIPAN AUT‘ POU ESTIN EKEINOS LEGEI OUK OIDA

[9,13] AGOUSIN AUTON PROS TOUS PHARISAIOUS TON POTE TUPHLON

[9,14]  N DE SABBATON EN    MERA TON P LON EPOI SEN O I SOUS KAI ANE‘XEN AUTOU TOUS OPHTHALMOUS

[9,15] PALIN OUN  R‘T‘N AUTON KAI OI PHARISAIOI P‘S ANEBLEPSEN O DE EIPEN AUTOIS P LON EPETH KEN MOU EPI TOUS OPHTHALMOUS KAI ENIPSAM N KAI BLEP‘

[9,16] ELEGON OUN EK T‘N PHARISAI‘N TINES OUK ESTIN OUTOS PARA THEOU O ANTHR‘POS OTI TO SABBATON OU T REI ALLOI [DE] ELEGON P‘S DUNATAI ANTHR‘POS AMART‘LOS TOIAUTA S MEIA POIEIN KAI SKHISMA  N EN AUTOIS

[9,17] LEGOUSIN OUN T‘ TUPHL‘ PALIN TI SU LEGEIS PERI AUTOU OTI  NE‘XEN SOU TOUS OPHTHALMOUS O DE EIPEN OTI PROPH T S ESTIN

[9,18] OUK EPISTEUSAN OUN OI IOUDAIOI PERI AUTOU OTI  N TUPHLOS KAI ANEBLEPSEN E‘S OTOU EPH‘N SAN TOUS GONEIS AUTOU TOU ANABLEPSANTOS

[9,19] KAI  R‘T SAN AUTOUS LEGONTES OUTOS ESTIN O UIOS UM‘N ON UMEIS LEGETE OTI TUPHLOS EGENN TH  P‘S OUN BLEPEI ARTI

[9,20] APEKRITH SAN OUN OI GONEIS AUTOU KAI EIPAN OIDAMEN OTI OUTOS ESTIN O UIOS  M‘N KAI OTI TUPHLOS EGENN TH 

[9,21] P‘S DE NUN BLEPEI OUK OIDAMEN   TIS  NOIXEN AUTOU TOUS OPHTHALMOUS  MEIS OUK OIDAMEN AUTON ER‘T SATE  LIKIAN EKHEI AUTOS PERI EAUTOU LAL SEI

[9,22] TAUTA EIPAN OI GONEIS AUTOU OTI EPHOBOUNTO TOUS IOUDAIOUS  D  GAR SUNETETHEINTO OI IOUDAIOI INA EAN TIS AUTON OMOLOG S  KHRISTON APOSUNAG‘GOS GEN TAI

[9,23] DIA TOUTO OI GONEIS AUTOU EIPAN OTI  LIKIAN EKHEI AUTON EPER‘T SATE

[9,24] EPH‘N SAN OUN TON ANTHR‘PON EK DEUTEROU OS  N TUPHLOS KAI EIPAN AUT‘ DOS DOXAN T‘ THE‘  MEIS OIDAMEN OTI OUTOS O ANTHR‘POS AMART‘LOS ESTIN

[9,25] APEKRITH  OUN EKEINOS EI AMART‘LOS ESTIN OUK OIDA EN OIDA OTI TUPHLOS ‘N ARTI BLEP‘

[9,26] EIPON OUN AUT‘ TI EPOI SEN SOI P‘S  NOIXEN SOU TOUS OPHTHALMOUS

[9,27] APEKRITH  AUTOIS EIPON UMIN  D  KAI OUK  KOUSATE TI PALIN THELETE AKOUEIN M  KAI UMEIS THELETE AUTOU MATH TAI GENESTHAI

[9,28] KAI ELOIDOR SAN AUTON KAI EIPON SU MATH T S EI EKEINOU  MEIS DE TOU M‘USE‘S ESMEN MATH TAI

[9,29]  MEIS OIDAMEN OTI M‘USEI LELAL KEN O THEOS TOUTON DE OUK OIDAMEN POTHEN ESTIN

[9,30] APEKRITH  O ANTHR‘POS KAI EIPEN AUTOIS EN TOUT‘ GAR TO THAUMASTON ESTIN OTI UMEIS OUK OIDATE POTHEN ESTIN KAI  NOIXEN MOU TOUS OPHTHALMOUS

[9,31] OIDAMEN OTI AMART‘L‘N O THEOS OUK AKOUEI ALL EAN TIS THEOSEB S   KAI TO THEL MA AUTOU POI  TOUTOU AKOUEI

[9,32] EK TOU AI‘NOS OUK  KOUSTH  OTI  NE‘XEN TIS OPHTHALMOUS TUPHLOU GEGENN MENOU

[9,33] EI M   N OUTOS PARA THEOU OUK  DUNATO POIEIN OUDEN

[9,34] APEKRITH SAN KAI EIPAN AUT‘ EN AMARTIAIS SU EGENN TH S OLOS KAI SU DIDASKEIS  MAS KAI EXEBALON AUTON EX‘

[9,35]  KOUSEN I SOUS OTI EXEBALON AUTON EX‘ KAI EUR‘N AUTON EIPEN SU PISTEUEIS EIS TON UION TOU ANTHR‘POU

[9,36] APEKRITH  EKEINOS KAI EIPEN KAI TIS ESTIN KURIE INA PISTEUS‘ EIS AUTON

[9,37] EIPEN AUT‘ O I SOUS KAI E‘RAKAS AUTON KAI O LAL‘N META SOU EKEINOS ESTIN

[9,38] O DE EPH  PISTEU‘ KURIE KAI PROSEKUN SEN AUT‘

[9,39] KAI EIPEN O I SOUS EIS KRIMA EG‘ EIS TON KOSMON TOUTON  LTHON INA OI M  BLEPONTES BLEP‘SIN KAI OI BLEPONTES TUPHLOI GEN‘NTAI

[9,40]  KOUSAN EK T‘N PHARISAI‘N TAUTA OI MET AUTOU ONTES KAI EIPON AUT‘ M  KAI  MEIS TUPHLOI ESMEN

[9,41] EIPEN AUTOIS O I SOUS EI TUPHLOI  TE OUK AN EIKHETE AMARTIAN NUN DE LEGETE OTI BLEPOMEN   AMARTIA UM‘N MENEI

[10,1] AM N AM N LEG‘ UMIN O M  EISERKHOMENOS DIA T S THURAS EIS T N AUL N T‘N PROBAT‘N ALLA ANABAIN‘N ALLAKHOTHEN EKEINOS KLEPT S ESTIN KAI L ST S

[10,2] O DE EISERKHOMENOS DIA T S THURAS POIM N ESTIN T‘N PROBAT‘N

[10,3] TOUT‘ O THUR‘ROS ANOIGEI KAI TA PROBATA T S PH‘N S AUTOU AKOUEI KAI TA IDIA PROBATA PH‘NEI KAT ONOMA KAI EXAGEI AUTA

[10,4] OTAN TA IDIA PANTA EKBAL  EMPROSTHEN AUT‘N POREUETAI KAI TA PROBATA AUT‘ AKOLOUTHEI OTI OIDASIN T N PH‘N N AUTOU

[10,5] ALLOTRI‘ DE OU M  AKOLOUTH SOUSIN ALLA PHEUXONTAI AP AUTOU OTI OUK OIDASIN T‘N ALLOTRI‘N T N PH‘N N

[10,6] TAUT N T N PAROIMIAN EIPEN AUTOIS O I SOUS EKEINOI DE OUK EGN‘SAN TINA  N A ELALEI AUTOIS

[10,7] EIPEN OUN PALIN O I SOUS AM N AM N LEG‘ UMIN OTI EG‘ EIMI   THURA T‘N PROBAT‘N

[10,8] PANTES OSOI  LTHON [PRO EMOU] KLEPTAI EISIN KAI L STAI ALL OUK  KOUSAN AUT‘N TA PROBATA

[10,9] EG‘ EIMI   THURA DI EMOU EAN TIS EISELTH  S‘TH SETAI KAI EISELEUSETAI KAI EXELEUSETAI KAI NOM N EUR SEI

[10,10] O KLEPT S OUK ERKHETAI EI M  INA KLEPS  KAI THUS  KAI APOLES  EG‘  LTHON INA Z‘ N EKH‘SIN KAI PERISSON EKH‘SIN

[10,11] EG‘ EIMI O POIM N O KALOS O POIM N O KALOS T N PSUKH N AUTOU TITH SIN UPER T‘N PROBAT‘N

[10,12] O MISTH‘TOS KAI OUK ‘N POIM N OU OUK ESTIN TA PROBATA IDIA THE‘REI TON LUKON ERKHOMENON KAI APHI SIN TA PROBATA KAI PHEUGEI KAI O LUKOS ARPAZEI AUTA KAI SKORPIZEI

[10,13] OTI MISTH‘TOS ESTIN KAI OU MELEI AUT‘ PERI T‘N PROBAT‘N

[10,14] EG‘ EIMI O POIM N O KALOS KAI GIN‘SK‘ TA EMA KAI GIN‘SKOUSI ME TA EMA

[10,15] KATH‘S GIN‘SKEI ME O PAT R KAG‘ GIN‘SK‘ TON PATERA KAI T N PSUKH N MOU TITH MI UPER T‘N PROBAT‘N

[10,16] KAI ALLA PROBATA EKH‘ A OUK ESTIN EK T S AUL S TAUT S KAKEINA DEI ME AGAGEIN KAI T S PH‘N S MOU AKOUSOUSIN KAI GEN SONTAI MIA POIMN  EIS POIM N

[10,17] DIA TOUTO ME O PAT R AGAPA OTI EG‘ TITH MI T N PSUKH N MOU INA PALIN LAB‘ AUT N

[10,18] OUDEIS AIREI AUT N AP EMOU ALL EG‘ TITH MI AUT N AP EMAUTOU EXOUSIAN EKH‘ THEINAI AUT N KAI EXOUSIAN EKH‘ PALIN LABEIN AUT N TAUT N T N ENTOL N ELABON PARA TOU PATROS MOU

[10,19] SKHISMA PALIN EGENETO EN TOIS IOUDAIOIS DIA TOUS LOGOUS TOUTOUS

[10,20] ELEGON DE POLLOI EX AUT‘N DAIMONION EKHEI KAI MAINETAI TI AUTOU AKOUETE

[10,21] ALLOI ELEGON TAUTA TA R MATA OUK ESTIN DAIMONIZOMENOU M  DAIMONION DUNATAI TUPHL‘N OPHTHALMOUS ANOIXAI

[10,22] EGENETO TOTE TA EGKAINIA EN TOIS IEROSOLUMOIS KHEIM‘N  N

[10,23] KAI PERIEPATEI O I SOUS EN T‘ IER‘ EN T  STOA TOU SOLOM‘NOS

[10,24] EKUKL‘SAN OUN AUTON OI IOUDAIOI KAI ELEGON AUT‘ E‘S POTE T N PSUKH N  M‘N AIREIS EI SU EI O KHRISTOS EIPE  MIN PARR SIA

[10,25] APEKRITH  AUTOIS O I SOUS EIPON UMIN KAI OU PISTEUETE TA ERGA A EG‘ POI‘ EN T‘ ONOMATI TOU PATROS MOU TAUTA MARTUREI PERI EMOU

[10,26] ALLA UMEIS OU PISTEUETE OTI OUK ESTE EK T‘N PROBAT‘N T‘N EM‘N

[10,27] TA PROBATA TA EMA T S PH‘N S MOU AKOUOUSIN KAG‘ GIN‘SK‘ AUTA KAI AKOLOUTHOUSIN MOI

[10,28] KAG‘ DID‘MI AUTOIS Z‘ N AI‘NION KAI OU M  APOL‘NTAI EIS TON AI‘NA KAI OUKH ARPASEI TIS AUTA EK T S KHEIROS MOU

[10,29] O PAT R MOU O DED‘KEN MOI PANT‘N MEIZON ESTIN KAI OUDEIS DUNATAI ARPAZEIN EK T S KHEIROS TOU PATROS

[10,30] EG‘ KAI O PAT R EN ESMEN

[10,31] EBASTASAN PALIN LITHOUS OI IOUDAIOI INA LITHAS‘SIN AUTON

[10,32] APEKRITH  AUTOIS O I SOUS POLLA ERGA KALA EDEIXA UMIN EK TOU PATROS DIA POION AUT‘N ERGON EME LITHAZETE

[10,33] APEKRITH SAN AUT‘ OI IOUDAIOI PERI KALOU ERGOU OU LITHAZOMEN SE ALLA PERI BLASPH MIAS KAI OTI SU ANTHR‘POS ‘N POIEIS SEAUTON THEON

[10,34] APEKRITH  AUTOIS [O] I SOUS OUK ESTIN GEGRAMMENON EN T‘ NOM‘ UM‘N OTI EG‘ EIPA THEOI ESTE

[10,35] EI EKEINOUS EIPEN THEOUS PROS OUS O LOGOS TOU THEOU EGENETO KAI OU DUNATAI LUTH NAI   GRAPH 

[10,36] ON O PAT R  GIASEN KAI APESTEILEN EIS TON KOSMON UMEIS LEGETE OTI BLASPH MEIS OTI EIPON UIOS TOU THEOU EIMI

[10,37] EI OU POI‘ TA ERGA TOU PATROS MOU M  PISTEUETE MOI

[10,38] EI DE POI‘ KAN EMOI M  PISTEU TE TOIS ERGOIS PISTEUETE INA GN‘TE KAI GIN‘SK TE OTI EN EMOI O PAT R KAG‘ EN T‘ PATRI

[10,39] EZ TOUN [OUN] AUTON PALIN PIASAI KAI EX LTHEN EK T S KHEIROS AUT‘N

[10,40] KAI AP LTHEN PALIN PERAN TOU IORDANOU EIS TON TOPON OPOU  N I‘ANN S TO PR‘TON BAPTIZ‘N KAI EMEINEN EKEI

[10,41] KAI POLLOI  LTHON PROS AUTON KAI ELEGON OTI I‘ANN S MEN S MEION EPOI SEN OUDEN PANTA DE OSA EIPEN I‘ANN S PERI TOUTOU AL TH   N

[10,42] KAI POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON EKEI

[11,1]  N DE TIS ASTHEN‘N LAZAROS APO B THANIAS EK T S K‘M S MARIAS KAI MARTHAS T S ADELPH S AUT S

[11,2]  N DE MARIAM   ALEIPSASA TON KURION MUR‘ KAI EKMAXASA TOUS PODAS AUTOU TAIS THRIXIN AUT S  S O ADELPHOS LAZAROS  STHENEI

[11,3] APESTEILAN OUN AI ADELPHAI PROS AUTON LEGOUSAI KURIE IDE ON PHILEIS ASTHENEI

[11,4] AKOUSAS DE O I SOUS EIPEN AUT    ASTHENEIA OUK ESTIN PROS THANATON ALL UPER T S DOX S TOU THEOU INA DOXASTH  O UIOS TOU THEOU DI AUT S

[11,5]  GAPA DE O I SOUS T N MARTHAN KAI T N ADELPH N AUT S KAI TON LAZARON

[11,6] ‘S OUN  KOUSEN OTI ASTHENEI TOTE MEN EMEINEN EN ‘  N TOP‘ DUO  MERAS

[11,7] EPEITA META TOUTO LEGEI TOIS MATH TAIS AG‘MEN EIS T N IOUDAIAN PALIN

[11,8] LEGOUSIN AUT‘ OI MATH TAI RABBI NUN EZ TOUN SE LITHASAI OI IOUDAIOI KAI PALIN UPAGEIS EKEI

[11,9] APEKRITH  I SOUS OUKHI D‘DEKA ‘RAI EISIN T S  MERAS EAN TIS PERIPAT  EN T   MERA OU PROSKOPTEI OTI TO PH‘S TOU KOSMOU TOUTOU BLEPEI

[11,10] EAN DE TIS PERIPAT  EN T  NUKTI PROSKOPTEI OTI TO PH‘S OUK ESTIN EN AUT‘

[11,11] TAUTA EIPEN KAI META TOUTO LEGEI AUTOIS LAZAROS O PHILOS  M‘N KEKOIM TAI ALLA POREUOMAI INA EXUPNIS‘ AUTON

[11,12] EIPAN OUN OI MATH TAI AUT‘ KURIE EI KEKOIM TAI S‘TH SETAI

[11,13] EIR KEI DE O I SOUS PERI TOU THANATOU AUTOU EKEINOI DE EDOXAN OTI PERI T S KOIM SE‘S TOU UPNOU LEGEI

[11,14] TOTE OUN EIPEN AUTOIS O I SOUS PARR SIA LAZAROS APETHANEN

[11,15] KAI KHAIR‘ DI UMAS INA PISTEUS TE OTI OUK  M N EKEI ALLA AG‘MEN PROS AUTON

[11,16] EIPEN OUN TH‘MAS O LEGOMENOS DIDUMOS TOIS SUMMATH TAIS AG‘MEN KAI  MEIS INA APOTHAN‘MEN MET AUTOU

[11,17] ELTH‘N OUN O I SOUS EUREN AUTON TESSARAS  D   MERAS EKHONTA EN T‘ MN MEI‘

[11,18]  N DE   B THANIA EGGUS T‘N IEROSOLUM‘N ‘S APO STADI‘N DEKAPENTE

[11,19] POLLOI DE EK T‘N IOUDAI‘N EL LUTHEISAN PROS T N MARTHAN KAI MARIAM INA PARAMUTH S‘NTAI AUTAS PERI TOU ADELPHOU

[11,20]   OUN MARTHA ‘S  KOUSEN OTI I SOUS ERKHETAI UP NT SEN AUT‘ MARIAM DE EN T‘ OIK‘ EKATHEZETO

[11,21] EIPEN OUN   MARTHA PROS TON I SOUN KURIE EI  S ‘DE OUK AN APETHANEN O ADELPHOS MOU

[11,22] [ALLA] KAI NUN OIDA OTI OSA AN AIT S  TON THEON D‘SEI SOI O THEOS

[11,23] LEGEI AUT  O I SOUS ANAST SETAI O ADELPHOS SOU

[11,24] LEGEI AUT‘   MARTHA OIDA OTI ANAST SETAI EN T  ANASTASEI EN T  ESKHAT   MERA

[11,25] EIPEN AUT  O I SOUS EG‘ EIMI   ANASTASIS KAI   Z‘  O PISTEU‘N EIS EME KAN APOTHAN  Z SETAI

[11,26] KAI PAS O Z‘N KAI PISTEU‘N EIS EME OU M  APOTHAN  EIS TON AI‘NA PISTEUEIS TOUTO

[11,27] LEGEI AUT‘ NAI KURIE EG‘ PEPISTEUKA OTI SU EI O KHRISTOS O UIOS TOU THEOU O EIS TON KOSMON ERKHOMENOS

[11,28] KAI TOUTO EIPOUSA AP LTHEN KAI EPH‘N SEN MARIAM T N ADELPH N AUT S LATHRA EIPOUSA O DIDASKALOS PARESTIN KAI PH‘NEI SE

[11,29] EKEIN  DE ‘S  KOUSEN  GERTH  TAKHU KAI  RKHETO PROS AUTON

[11,30] OUP‘ DE EL LUTHEI O I SOUS EIS T N K‘M N ALL  N ETI EN T‘ TOP‘ OPOU UP NT SEN AUT‘   MARTHA

[11,31] OI OUN IOUDAIOI OI ONTES MET AUT S EN T  OIKIA KAI PARAMUTHOUMENOI AUT N IDONTES T N MARIAM OTI TAKHE‘S ANEST  KAI EX LTHEN  KOLOUTH SAN AUT  DOXANTES OTI UPAGEI EIS TO MN MEION INA KLAUS  EKEI

[11,32]   OUN MARIAM ‘S  LTHEN OPOU  N I SOUS IDOUSA AUTON EPESEN AUTOU PROS TOUS PODAS LEGOUSA AUT‘ KURIE EI  S ‘DE OUK AN MOU APETHANEN O ADELPHOS

[11,33] I SOUS OUN ‘S EIDEN AUT N KLAIOUSAN KAI TOUS SUNELTHONTAS AUT  IOUDAIOUS KLAIONTAS ENEBRIM SATO T‘ PNEUMATI KAI ETARAXEN EAUTON

[11,34] KAI EIPEN POU TETHEIKATE AUTON LEGOUSIN AUT‘ KURIE ERKHOU KAI IDE

[11,35] EDAKRUSEN O I SOUS

[11,36] ELEGON OUN OI IOUDAIOI IDE P‘S EPHILEI AUTON

[11,37] TINES DE EX AUT‘N EIPAN OUK EDUNATO OUTOS O ANOIXAS TOUS OPHTHALMOUS TOU TUPHLOU POI SAI INA KAI OUTOS M  APOTHAN 

[11,38] I SOUS OUN PALIN EMBRIM‘MENOS EN EAUT‘ ERKHETAI EIS TO MN MEION  N DE SP LAION KAI LITHOS EPEKEITO EP AUT‘

[11,39] LEGEI O I SOUS ARATE TON LITHON LEGEI AUT‘   ADELPH  TOU TETELEUT KOTOS MARTHA KURIE  D  OZEI TETARTAIOS GAR ESTIN

[11,40] LEGEI AUT  O I SOUS OUK EIPON SOI OTI EAN PISTEUS S OPS  T N DOXAN TOU THEOU

[11,41]  RAN OUN TON LITHON O DE I SOUS  REN TOUS OPHTHALMOUS AN‘ KAI EIPEN PATER EUKHARIST‘ SOI OTI  KOUSAS MOU

[11,42] EG‘ DE  DEIN OTI PANTOTE MOU AKOUEIS ALLA DIA TON OKHLON TON PERIEST‘TA EIPON INA PISTEUS‘SIN OTI SU ME APESTEILAS

[11,43] KAI TAUTA EIP‘N PH‘N  MEGAL  EKRAUGASEN LAZARE DEURO EX‘

[11,44] EX LTHEN O TETHN K‘S DEDEMENOS TOUS PODAS KAI TAS KHEIRAS KEIRIAIS KAI   OPSIS AUTOU SOUDARI‘ PERIEDEDETO LEGEI AUTOIS O I SOUS LUSATE AUTON KAI APHETE AUTON UPAGEIN

[11,45] POLLOI OUN EK T‘N IOUDAI‘N OI ELTHONTES PROS T N MARIAM KAI THEASAMENOI A EPOI SEN EPISTEUSAN EIS AUTON

[11,46] TINES DE EX AUT‘N AP LTHON PROS TOUS PHARISAIOUS KAI EIPAN AUTOIS A EPOI SEN I SOUS

[11,47] SUN GAGON OUN OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI SUNEDRION KAI ELEGON TI POIOUMEN OTI OUTOS O ANTHR‘POS POLLA POIEI S MEIA

[11,48] EAN APH‘MEN AUTON OUT‘S PANTES PISTEUSOUSIN EIS AUTON KAI ELEUSONTAI OI R‘MAIOI KAI AROUSIN  M‘N KAI TON TOPON KAI TO ETHNOS

[11,49] EIS DE TIS EX AUT‘N KAIAPHAS ARKHIEREUS ‘N TOU ENIAUTOU EKEINOU EIPEN AUTOIS UMEIS OUK OIDATE OUDEN

[11,50] OUDE LOGIZESTHE OTI SUMPHEREI UMIN INA EIS ANTHR‘POS APOTHAN  UPER TOU LAOU KAI M  OLON TO ETHNOS APOL TAI

[11,51] TOUTO DE APH EAUTOU OUK EIPEN ALLA ARKHIEREUS ‘N TOU ENIAUTOU EKEINOU EPROPH TEUSEN OTI EMELLEN I SOUS APOTHN SKEIN UPER TOU ETHNOUS

[11,52] KAI OUKH UPER TOU ETHNOUS MONON ALL INA KAI TA TEKNA TOU THEOU TA DIESKORPISMENA SUNAGAG  EIS EN

[11,53] AP EKEIN S OUN T S  MERAS EBOULEUSANTO INA APOKTEIN‘SIN AUTON

[11,54] O OUN I SOUS OUKETI PARR SIA PERIEPATEI EN TOIS IOUDAIOIS ALLA AP LTHEN EKEITHEN EIS T N KH‘RAN EGGUS T S ER MOU EIS EPHRAIM LEGOMEN N POLIN KAKEI EMEINEN META T‘N MATH T‘N

[11,55]  N DE EGGUS TO PASKHA T‘N IOUDAI‘N KAI ANEB SAN POLLOI EIS IEROSOLUMA EK T S KH‘RAS PRO TOU PASKHA INA AGNIS‘SIN EAUTOUS

[11,56] EZ TOUN OUN TON I SOUN KAI ELEGON MET ALL L‘N EN T‘ IER‘ EST KOTES TI DOKEI UMIN OTI OU M  ELTH  EIS T N EORT N

[11,57] DED‘KEISAN DE OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI ENTOLAS INA EAN TIS GN‘ POU ESTIN M NUS  OP‘S PIAS‘SIN AUTON

[12,1] O OUN I SOUS PRO EX  MER‘N TOU PASKHA  LTHEN EIS B THANIAN OPOU  N LAZAROS ON  GEIREN EK NEKR‘N I SOUS

[12,2] EPOI SAN OUN AUT‘ DEIPNON EKEI KAI   MARTHA DI KONEI O DE LAZAROS EIS  N EK T‘N ANAKEIMEN‘N SUN AUT‘

[12,3]   OUN MARIAM LABOUSA LITRAN MUROU NARDOU PISTIK S POLUTIMOU  LEIPSEN TOUS PODAS TOU I SOU KAI EXEMAXEN TAIS THRIXIN AUT S TOUS PODAS AUTOU   DE OIKIA EPL R‘TH  EK T S OSM S TOU MUROU

[12,4] LEGEI DE IOUDAS O ISKARI‘T S EIS [EK] T‘N MATH T‘N AUTOU O MELL‘N AUTON PARADIDONAI

[12,5] DIA TI TOUTO TO MURON OUK EPRATH  TRIAKOSI‘N D NARI‘N KAI EDOTH  PT‘KHOIS

[12,6] EIPEN DE TOUTO OUKH OTI PERI T‘N PT‘KH‘N EMELEN AUT‘ ALL OTI KLEPT S  N KAI TO GL‘SSOKOMON EKH‘N TA BALLOMENA EBASTAZEN

[12,7] EIPEN OUN O I SOUS APHES AUT N INA EIS T N  MERAN TOU ENTAPHIASMOU MOU T R S  AUTO

[12,8] TOUS PT‘KHOUS GAR PANTOTE EKHETE METH EAUT‘N EME DE OU PANTOTE EKHETE

[12,9] EGN‘ OUN [O] OKHLOS POLUS EK T‘N IOUDAI‘N OTI EKEI ESTIN KAI  LTHON OU DIA TON I SOUN MONON ALL INA KAI TON LAZARON ID‘SIN ON  GEIREN EK NEKR‘N

[12,10] EBOULEUSANTO DE OI ARKHIEREIS INA KAI TON LAZARON APOKTEIN‘SIN

[12,11] OTI POLLOI DI AUTON UP GON T‘N IOUDAI‘N KAI EPISTEUON EIS TON I SOUN

[12,12] T  EPAURION O OKHLOS POLUS O ELTH‘N EIS T N EORT N AKOUSANTES OTI ERKHETAI O I SOUS EIS IEROSOLUMA

[12,13] ELABON TA BAIA T‘N PHOINIK‘N KAI EX LTHON EIS UPANT SIN AUT‘ KAI EKRAUGAZON ‘SANNA EULOG MENOS O ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU [KAI] O BASILEUS TOU ISRA L

[12,14] EUR‘N DE O I SOUS ONARION EKATHISEN EP AUTO KATH‘S ESTIN GEGRAMMENON

[12,15] M  PHOBOU THUGAT R SI‘N IDOU O BASILEUS SOU ERKHETAI KATH MENOS EPI P‘LON ONOU

[12,16] TAUTA OUK EGN‘SAN AUTOU OI MATH TAI TO PR‘TON ALL OTE EDOXASTH  I SOUS TOTE EMN STH SAN OTI TAUTA  N EP AUT‘ GEGRAMMENA KAI TAUTA EPOI SAN AUT‘

[12,17] EMARTUREI OUN O OKHLOS O ‘N MET AUTOU OTE TON LAZARON EPH‘N SEN EK TOU MN MEIOU KAI  GEIREN AUTON EK NEKR‘N

[12,18] DIA TOUTO [KAI] UP NT SEN AUT‘ O OKHLOS OTI  KOUSAN TOUTO AUTON PEPOI KENAI TO S MEION

[12,19] OI OUN PHARISAIOI EIPAN PROS EAUTOUS THE‘REITE OTI OUK ‘PHELEITE OUDEN IDE O KOSMOS OPIS‘ AUTOU AP LTHEN

[12,20]  SAN DE ELL NES TINES EK T‘N ANABAINONT‘N INA PROSKUN S‘SIN EN T  EORT 

[12,21] OUTOI OUN PROS LTHON PHILIPP‘ T‘ APO B THSAIDA T S GALILAIAS KAI  R‘T‘N AUTON LEGONTES KURIE THELOMEN TON I SOUN IDEIN

[12,22] ERKHETAI O PHILIPPOS KAI LEGEI T‘ ANDREA ERKHETAI ANDREAS KAI PHILIPPOS KAI LEGOUSIN T‘ I SOU

[12,23] O DE I SOUS APOKRINETAI AUTOIS LEG‘N EL LUTHEN   ‘RA INA DOXASTH  O UIOS TOU ANTHR‘POU

[12,24] AM N AM N LEG‘ UMIN EAN M  O KOKKOS TOU SITOU PES‘N EIS T N G N APOTHAN  AUTOS MONOS MENEI EAN DE APOTHAN  POLUN KARPON PHEREI

[12,25] O PHIL‘N T N PSUKH N AUTOU APOLLUEI AUT N KAI O MIS‘N T N PSUKH N AUTOU EN T‘ KOSM‘ TOUT‘ EIS Z‘ N AI‘NION PHULAXEI AUT N

[12,26] EAN EMOI TIS DIAKON  EMOI AKOLOUTHEIT‘ KAI OPOU EIMI EG‘ EKEI KAI O DIAKONOS O EMOS ESTAI EAN TIS EMOI DIAKON  TIM SEI AUTON O PAT R

[12,27] NUN   PSUKH  MOU TETARAKTAI KAI TI EIP‘ PATER S‘SON ME EK T S ‘RAS TAUT S ALLA DIA TOUTO  LTHON EIS T N ‘RAN TAUT N

[12,28] PATER DOXASON SOU TO ONOMA  LTHEN OUN PH‘N  EK TOU OURANOU KAI EDOXASA KAI PALIN DOXAS‘

[12,29] O OUN OKHLOS O EST‘S KAI AKOUSAS ELEGEN BRONT N GEGONENAI ALLOI ELEGON AGGELOS AUT‘ LELAL KEN

[12,30] APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN OU DI EME   PH‘N  AUT  GEGONEN ALLA DI UMAS

[12,31] NUN KRISIS ESTIN TOU KOSMOU TOUTOU NUN O ARKH‘N TOU KOSMOU TOUTOU EKBL TH SETAI EX‘

[12,32] KAG‘ EAN UPS‘TH‘ EK T S G S PANTAS ELKUS‘ PROS EMAUTON

[12,33] TOUTO DE ELEGEN S MAIN‘N POI‘ THANAT‘  MELLEN APOTHN SKEIN

[12,34] APEKRITH  OUN AUT‘ O OKHLOS  MEIS  KOUSAMEN EK TOU NOMOU OTI O KHRISTOS MENEI EIS TON AI‘NA KAI P‘S LEGEIS SU OTI DEI UPS‘TH NAI TON UION TOU ANTHR‘POU TIS ESTIN OUTOS O UIOS TOU ANTHR‘POU

[12,35] EIPEN OUN AUTOIS O I SOUS ETI MIKRON KHRONON TO PH‘S EN UMIN ESTIN PERIPATEITE ‘S TO PH‘S EKHETE INA M  SKOTIA UMAS KATALAB  KAI O PERIPAT‘N EN T  SKOTIA OUK OIDEN POU UPAGEI

[12,36] ‘S TO PH‘S EKHETE PISTEUETE EIS TO PH‘S INA UIOI PH‘TOS GEN STHE TAUTA ELAL SEN I SOUS KAI APELTH‘N EKRUB  AP AUT‘N

[12,37] TOSAUTA DE AUTOU S MEIA PEPOI KOTOS EMPROSTHEN AUT‘N OUK EPISTEUON EIS AUTON

[12,38] INA O LOGOS  SAIOU TOU PROPH TOU PL R‘TH  ON EIPEN KURIE TIS EPISTEUSEN T  AKO   M‘N KAI O BRAKHI‘N KURIOU TINI APEKALUPHTH 

[12,39] DIA TOUTO OUK  DUNANTO PISTEUEIN OTI PALIN EIPEN  SAIAS

[12,40] TETUPHL‘KEN AUT‘N TOUS OPHTHALMOUS KAI EP‘R‘SEN AUT‘N T N KARDIAN INA M  ID‘SIN TOIS OPHTHALMOIS KAI NO S‘SIN T  KARDIA KAI STRAPH‘SIN KAI IASOMAI AUTOUS

[12,41] TAUTA EIPEN  SAIAS OTI EIDEN T N DOXAN AUTOU KAI ELAL SEN PERI AUTOU

[12,42] OM‘S MENTOI KAI EK T‘N ARKHONT‘N POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON ALLA DIA TOUS PHARISAIOUS OUKH ‘MOLOGOUN INA M  APOSUNAG‘GOI GEN‘NTAI

[12,43]  GAP SAN GAR T N DOXAN T‘N ANTHR‘P‘N MALLON  PER T N DOXAN TOU THEOU

[12,44] I SOUS DE EKRAXEN KAI EIPEN O PISTEU‘N EIS EME OU PISTEUEI EIS EME ALLA EIS TON PEMPSANTA ME

[12,45] KAI O THE‘R‘N EME THE‘REI TON PEMPSANTA ME

[12,46] EG‘ PH‘S EIS TON KOSMON EL LUTHA INA PAS O PISTEU‘N EIS EME EN T  SKOTIA M  MEIN 

[12,47] KAI EAN TIS MOU AKOUS  T‘N R MAT‘N KAI M  PHULAX  EG‘ OU KRIN‘ AUTON OU GAR  LTHON INA KRIN‘ TON KOSMON ALL INA S‘S‘ TON KOSMON

[12,48] O ATHET‘N EME KAI M  LAMBAN‘N TA R MATA MOU EKHEI TON KRINONTA AUTON O LOGOS ON ELAL SA EKEINOS KRINEI AUTON EN T  ESKHAT   MERA

[12,49] OTI EG‘ EX EMAUTOU OUK ELAL SA ALL O PEMPSAS ME PAT R AUTOS MOI ENTOL N DED‘KEN TI EIP‘ KAI TI LAL S‘

[12,50] KAI OIDA OTI   ENTOL  AUTOU Z‘  AI‘NIOS ESTIN A OUN EG‘ LAL‘ KATH‘S EIR KEN MOI O PAT R OUT‘S LAL‘

[13,1] PRO DE T S EORT S TOU PASKHA EID‘S O I SOUS OTI  LTHEN AUTOU   ‘RA INA METAB  EK TOU KOSMOU TOUTOU PROS TON PATERA AGAP SAS TOUS IDIOUS TOUS EN T‘ KOSM‘ EIS TELOS  GAP SEN AUTOUS

[13,2] KAI DEIPNOU GINOMENOU TOU DIABOLOU  D  BEBL KOTOS EIS T N KARDIAN INA PARADOI AUTON IOUDAS SIM‘NOS ISKARI‘TOU

[13,3] EID‘S OTI PANTA ED‘KEN AUT‘ O PAT R EIS TAS KHEIRAS KAI OTI APO THEOU EX LTHEN KAI PROS TON THEON UPAGEI

[13,4] EGEIRETAI EK TOU DEIPNOU KAI TITH SIN TA IMATIA KAI LAB‘N LENTION DIEZ‘SEN EAUTON

[13,5] EITA BALLEI UD‘R EIS TON NIPT RA KAI  RXATO NIPTEIN TOUS PODAS T‘N MATH T‘N KAI EKMASSEIN T‘ LENTI‘ ‘  N DIEZ‘SMENOS

[13,6] ERKHETAI OUN PROS SIM‘NA PETRON LEGEI AUT‘ KURIE SU MOU NIPTEIS TOUS PODAS

[13,7] APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUT‘ O EG‘ POI‘ SU OUK OIDAS ARTI GN‘S  DE META TAUTA

[13,8] LEGEI AUT‘ PETROS OU M  NIPS S MOU TOUS PODAS EIS TON AI‘NA APEKRITH  I SOUS AUT‘ EAN M  NIPS‘ SE OUK EKHEIS MEROS MET EMOU

[13,9] LEGEI AUT‘ SIM‘N PETROS KURIE M  TOUS PODAS MOU MONON ALLA KAI TAS KHEIRAS KAI T N KEPHAL N

[13,10] LEGEI AUT‘ O I SOUS O LELOUMENOS OUK EKHEI KHREIAN EI M  TOUS PODAS NIPSASTHAI ALL ESTIN KATHAROS OLOS KAI UMEIS KATHAROI ESTE ALL OUKHI PANTES

[13,11]  DEI GAR TON PARADIDONTA AUTON DIA TOUTO EIPEN OTI OUKHI PANTES KATHAROI ESTE

[13,12] OTE OUN ENIPSEN TOUS PODAS AUT‘N [KAI] ELABEN TA IMATIA AUTOU KAI ANEPESEN PALIN EIPEN AUTOIS GIN‘SKETE TI PEPOI KA UMIN

[13,13] UMEIS PH‘NEITE ME O DIDASKALOS KAI O KURIOS KAI KAL‘S LEGETE EIMI GAR

[13,14] EI OUN EG‘ ENIPSA UM‘N TOUS PODAS O KURIOS KAI O DIDASKALOS KAI UMEIS OPHEILETE ALL L‘N NIPTEIN TOUS PODAS

[13,15] UPODEIGMA GAR ED‘KA UMIN INA KATH‘S EG‘ EPOI SA UMIN KAI UMEIS POI TE

[13,16] AM N AM N LEG‘ UMIN OUK ESTIN DOULOS MEIZ‘N TOU KURIOU AUTOU OUDE APOSTOLOS MEIZ‘N TOU PEMPSANTOS AUTON

[13,17] EI TAUTA OIDATE MAKARIOI ESTE EAN POI TE AUTA

[13,18] OU PERI PANT‘N UM‘N LEG‘ EG‘ OIDA TINAS EXELEXAM N ALL INA   GRAPH  PL R‘TH  O TR‘G‘N MOU TON ARTON EP REN EP EME T N PTERNAN AUTOU

[13,19] AP ARTI LEG‘ UMIN PRO TOU GENESTHAI INA PISTEUS TE OTAN GEN TAI OTI EG‘ EIMI

[13,20] AM N AM N LEG‘ UMIN O LAMBAN‘N AN TINA PEMPS‘ EME LAMBANEI O DE EME LAMBAN‘N LAMBANEI TON PEMPSANTA ME

[13,21] TAUTA EIP‘N [O] I SOUS ETARAKHTH  T‘ PNEUMATI KAI EMARTUR SEN KAI EIPEN AM N AM N LEG‘ UMIN OTI EIS EX UM‘N PARAD‘SEI ME

[13,22] EBLEPON EIS ALL LOUS OI MATH TAI APOROUMENOI PERI TINOS LEGEI

[13,23]  N ANAKEIMENOS EIS EK T‘N MATH T‘N AUTOU EN T‘ KOLP‘ TOU I SOU ON  GAPA O I SOUS

[13,24] NEUEI OUN TOUT‘ SIM‘N PETROS PUTHESTHAI TIS AN EI  PERI OU LEGEI

[13,25] ANAPES‘N OUN EKEINOS OUT‘S EPI TO ST THOS TOU I SOU LEGEI AUT‘ KURIE TIS ESTIN

[13,26] APOKRINETAI [O] I SOUS EKEINOS ESTIN ‘ EG‘ BAPS‘ TO PS‘MION KAI D‘S‘ AUT‘ BAPSAS OUN TO PS‘MION [LAMBANEI KAI] DID‘SIN IOUDA SIM‘NOS ISKARI‘TOU

[13,27] KAI META TO PS‘MION TOTE EIS LTHEN EIS EKEINON O SATANAS LEGEI OUN AUT‘ O I SOUS O POIEIS POI SON TAKHION

[13,28] TOUTO [DE] OUDEIS EGN‘ T‘N ANAKEIMEN‘N PROS TI EIPEN AUT‘

[13,29] TINES GAR EDOKOUN EPEI TO GL‘SSOKOMON EIKHEN IOUDAS OTI LEGEI AUT‘ [O] I SOUS AGORASON ‘N KHREIAN EKHOMEN EIS T N EORT N   TOIS PT‘KHOIS INA TI D‘

[13,30] LAB‘N OUN TO PS‘MION EKEINOS EX LTHEN EUTHUS  N DE NUX

[13,31] OTE OUN EX LTHEN LEGEI I SOUS NUN EDOXASTH  O UIOS TOU ANTHR‘POU KAI O THEOS EDOXASTH  EN AUT‘

[13,32] [EI O THEOS EDOXASTH  EN AUT‘] KAI O THEOS DOXASEI AUTON EN AUT‘ KAI EUTHUS DOXASEI AUTON

[13,33] TEKNIA ETI MIKRON METH UM‘N EIMI Z T SETE ME KAI KATH‘S EIPON TOIS IOUDAIOIS OTI OPOU EG‘ UPAG‘ UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN KAI UMIN LEG‘ ARTI

[13,34] ENTOL N KAIN N DID‘MI UMIN INA AGAPATE ALL LOUS KATH‘S  GAP SA UMAS INA KAI UMEIS AGAPATE ALL LOUS

[13,35] EN TOUT‘ GN‘SONTAI PANTES OTI EMOI MATH TAI ESTE EAN AGAP N EKH TE EN ALL LOIS

[13,36] LEGEI AUT‘ SIM‘N PETROS KURIE POU UPAGEIS APEKRITH  [AUT‘] I SOUS OPOU UPAG‘ OU DUNASAI MOI NUN AKOLOUTH SAI AKOLOUTH SEIS DE USTERON

[13,37] LEGEI AUT‘ O PETROS KURIE DIA TI OU DUNAMAI SOI AKOLOUTH SAI ARTI T N PSUKH N MOU UPER SOU TH S‘

[13,38] APOKRINETAI I SOUS T N PSUKH N SOU UPER EMOU TH SEIS AM N AM N LEG‘ SOI OU M  ALEKT‘R PH‘N S  E‘S OU ARN S  ME TRIS

[14,1] M  TARASSESTH‘ UM‘N   KARDIA PISTEUETE EIS TON THEON KAI EIS EME PISTEUETE

[14,2] EN T  OIKIA TOU PATROS MOU MONAI POLLAI EISIN EI DE M  EIPON AN UMIN OTI POREUOMAI ETOIMASAI TOPON UMIN

[14,3] KAI EAN POREUTH‘ KAI ETOIMAS‘ TOPON UMIN PALIN ERKHOMAI KAI PARAL MPSOMAI UMAS PROS EMAUTON INA OPOU EIMI EG‘ KAI UMEIS  TE

[14,4] KAI OPOU [EG‘] UPAG‘ OIDATE T N ODON

[14,5] LEGEI AUT‘ TH‘MAS KURIE OUK OIDAMEN POU UPAGEIS P‘S DUNAMETHA T N ODON EIDENAI

[14,6] LEGEI AUT‘ [O] I SOUS EG‘ EIMI   ODOS KAI   AL THEIA KAI   Z‘  OUDEIS ERKHETAI PROS TON PATERA EI M  DI EMOU

[14,7] EI EGN‘KATE ME KAI TON PATERA MOU GN‘SESTHE KAI AP ARTI GIN‘SKETE AUTON KAI E‘RAKATE AUTON

[14,8] LEGEI AUT‘ PHILIPPOS KURIE DEIXON  MIN TON PATERA KAI ARKEI  MIN

[14,9] LEGEI AUT‘ O I SOUS TOSOUT‘ KHRON‘ METH UM‘N EIMI KAI OUK EGN‘KAS ME PHILIPPE O E‘RAK‘S EME E‘RAKEN TON PATERA P‘S SU LEGEIS DEIXON  MIN TON PATERA

[14,10] OU PISTEUEIS OTI EG‘ EN T‘ PATRI KAI O PAT R EN EMOI ESTIN TA R MATA A EG‘ LEG‘ UMIN AP EMAUTOU OU LAL‘ O DE PAT R EN EMOI MEN‘N POIEI TA ERGA AUTOU

[14,11] PISTEUETE MOI OTI EG‘ EN T‘ PATRI KAI O PAT R EN EMOI EI DE M  DIA TA ERGA AUTA PISTEUETE

[14,12] AM N AM N LEG‘ UMIN O PISTEU‘N EIS EME TA ERGA A EG‘ POI‘ KAKEINOS POI SEI KAI MEIZONA TOUT‘N POI SEI OTI EG‘ PROS TON PATERA POREUOMAI

[14,13] KAI O TI AN AIT S TE EN T‘ ONOMATI MOU TOUTO POI S‘ INA DOXASTH  O PAT R EN T‘ UI‘

[14,14] EAN TI AIT S TE ME EN T‘ ONOMATI MOU EG‘ POI S‘

[14,15] EAN AGAPATE ME TAS ENTOLAS TAS EMAS T R SETE

[14,16] KAG‘ ER‘T S‘ TON PATERA KAI ALLON PARAKL TON D‘SEI UMIN INA METH UM‘N EIS TON AI‘NA  

[14,17] TO PNEUMA T S AL THEIAS O O KOSMOS OU DUNATAI LABEIN OTI OU THE‘REI AUTO OUDE GIN‘SKEI UMEIS GIN‘SKETE AUTO OTI PAR UMIN MENEI KAI EN UMIN ESTAI

[14,18] OUK APH S‘ UMAS ORPHANOUS ERKHOMAI PROS UMAS

[14,19] ETI MIKRON KAI O KOSMOS ME OUKETI THE‘REI UMEIS DE THE‘REITE ME OTI EG‘ Z‘ KAI UMEIS Z SETE

[14,20] EN EKEIN  T   MERA GN‘SESTHE UMEIS OTI EG‘ EN T‘ PATRI MOU KAI UMEIS EN EMOI KAG‘ EN UMIN

[14,21] O EKH‘N TAS ENTOLAS MOU KAI T R‘N AUTAS EKEINOS ESTIN O AGAP‘N ME O DE AGAP‘N ME AGAP TH SETAI UPO TOU PATROS MOU KAG‘ AGAP S‘ AUTON KAI EMPHANIS‘ AUT‘ EMAUTON

[14,22] LEGEI AUT‘ IOUDAS OUKH O ISKARI‘T S KURIE [KAI] TI GEGONEN OTI  MIN MELLEIS EMPHANIZEIN SEAUTON KAI OUKHI T‘ KOSM‘

[14,23] APEKRITH  I SOUS KAI EIPEN AUT‘ EAN TIS AGAPA ME TON LOGON MOU T R SEI KAI O PAT R MOU AGAP SEI AUTON KAI PROS AUTON ELEUSOMETHA KAI MON N PAR AUT‘ POI SOMETHA

[14,24] O M  AGAP‘N ME TOUS LOGOUS MOU OU T REI KAI O LOGOS ON AKOUETE OUK ESTIN EMOS ALLA TOU PEMPSANTOS ME PATROS

[14,25] TAUTA LELAL KA UMIN PAR UMIN MEN‘N

[14,26] O DE PARAKL TOS TO PNEUMA TO AGION O PEMPSEI O PAT R EN T‘ ONOMATI MOU EKEINOS UMAS DIDAXEI PANTA KAI UPOMN SEI UMAS PANTA A EIPON UMIN [EG‘]

[14,27] EIR N N APHI MI UMIN EIR N N T N EM N DID‘MI UMIN OU KATH‘S O KOSMOS DID‘SIN EG‘ DID‘MI UMIN M  TARASSESTH‘ UM‘N   KARDIA M DE DEILIAT‘

[14,28]  KOUSATE OTI EG‘ EIPON UMIN UPAG‘ KAI ERKHOMAI PROS UMAS EI  GAPATE ME EKHAR TE AN OTI POREUOMAI PROS TON PATERA OTI O PAT R MEIZ‘N MOU ESTIN

[14,29] KAI NUN EIR KA UMIN PRIN GENESTHAI INA OTAN GEN TAI PISTEUS TE

[14,30] OUKETI POLLA LAL S‘ METH UM‘N ERKHETAI GAR O TOU KOSMOU ARKH‘N KAI EN EMOI OUK EKHEI OUDEN

[14,31] ALL INA GN‘ O KOSMOS OTI AGAP‘ TON PATERA KAI KATH‘S ENETEILATO MOI O PAT R OUT‘S POI‘ EGEIRESTHE AG‘MEN ENTEUTHEN

[15,1] EG‘ EIMI   AMPELOS   AL THIN  KAI O PAT R MOU O GE‘RGOS ESTIN

[15,2] PAN KL MA EN EMOI M  PHERON KARPON AIREI AUTO KAI PAN TO KARPON PHERON KATHAIREI AUTO INA KARPON PLEIONA PHER 

[15,3]  D  UMEIS KATHAROI ESTE DIA TON LOGON ON LELAL KA UMIN

[15,4] MEINATE EN EMOI KAG‘ EN UMIN KATH‘S TO KL MA OU DUNATAI KARPON PHEREIN APH EAUTOU EAN M  MEN  EN T  AMPEL‘ OUT‘S OUDE UMEIS EAN M  EN EMOI MEN TE

[15,5] EG‘ EIMI   AMPELOS UMEIS TA KL MATA O MEN‘N EN EMOI KAG‘ EN AUT‘ OUTOS PHEREI KARPON POLUN OTI KH‘RIS EMOU OU DUNASTHE POIEIN OUDEN

[15,6] EAN M  TIS MEN  EN EMOI EBL TH  EX‘ ‘S TO KL MA KAI EX RANTH  KAI SUNAGOUSIN AUTA KAI EIS TO PUR BALLOUSIN KAI KAIETAI

[15,7] EAN MEIN TE EN EMOI KAI TA R MATA MOU EN UMIN MEIN  O EAN THEL TE AIT SASTHE KAI GEN SETAI UMIN

[15,8] EN TOUT‘ EDOXASTH  O PAT R MOU INA KARPON POLUN PHER TE KAI GEN STHE EMOI MATH TAI

[15,9] KATH‘S  GAP SEN ME O PAT R KAG‘ UMAS  GAP SA MEINATE EN T  AGAP  T  EM 

[15,10] EAN TAS ENTOLAS MOU T R S TE MENEITE EN T  AGAP  MOU KATH‘S EG‘ TAS ENTOLAS TOU PATROS MOU TET R KA KAI MEN‘ AUTOU EN T  AGAP 

[15,11] TAUTA LELAL KA UMIN INA   KHARA   EM  EN UMIN   KAI   KHARA UM‘N PL R‘TH 

[15,12] AUT  ESTIN   ENTOL    EM  INA AGAPATE ALL LOUS KATH‘S  GAP SA UMAS

[15,13] MEIZONA TAUT S AGAP N OUDEIS EKHEI INA TIS T N PSUKH N AUTOU TH  UPER T‘N PHIL‘N AUTOU

[15,14] UMEIS PHILOI MOU ESTE EAN POI TE A EG‘ ENTELLOMAI UMIN

[15,15] OUKETI LEG‘ UMAS DOULOUS OTI O DOULOS OUK OIDEN TI POIEI AUTOU O KURIOS UMAS DE EIR KA PHILOUS OTI PANTA A  KOUSA PARA TOU PATROS MOU EGN‘RISA UMIN

[15,16] OUKH UMEIS ME EXELEXASTHE ALL EG‘ EXELEXAM N UMAS KAI ETH KA UMAS INA UMEIS UPAG TE KAI KARPON PHER TE KAI O KARPOS UM‘N MEN  INA O TI AN AIT S TE TON PATERA EN T‘ ONOMATI MOU D‘ UMIN

[15,17] TAUTA ENTELLOMAI UMIN INA AGAPATE ALL LOUS

[15,18] EI O KOSMOS UMAS MISEI GIN‘SKETE OTI EME PR‘TON UM‘N MEMIS KEN

[15,19] EI EK TOU KOSMOU  TE O KOSMOS AN TO IDION EPHILEI OTI DE EK TOU KOSMOU OUK ESTE ALL EG‘ EXELEXAM N UMAS EK TOU KOSMOU DIA TOUTO MISEI UMAS O KOSMOS

[15,20] MN MONEUETE TOU LOGOU OU EG‘ EIPON UMIN OUK ESTIN DOULOS MEIZ‘N TOU KURIOU AUTOU EI EME EDI‘XAN KAI UMAS DI‘XOUSIN EI TON LOGON MOU ET R SAN KAI TON UMETERON T R SOUSIN

[15,21] ALLA TAUTA PANTA POI SOUSIN EIS UMAS DIA TO ONOMA MOU OTI OUK OIDASIN TON PEMPSANTA ME

[15,22] EI M   LTHON KAI ELAL SA AUTOIS AMARTIAN OUK EIKHOSAN NUN DE PROPHASIN OUK EKHOUSIN PERI T S AMARTIAS AUT‘N

[15,23] O EME MIS‘N KAI TON PATERA MOU MISEI

[15,24] EI TA ERGA M  EPOI SA EN AUTOIS A OUDEIS ALLOS EPOI SEN AMARTIAN OUK EIKHOSAN NUN DE KAI E‘RAKASIN KAI MEMIS KASIN KAI EME KAI TON PATERA MOU

[15,25] ALL INA PL R‘TH  O LOGOS O EN T‘ NOM‘ AUT‘N GEGRAMMENOS OTI EMIS SAN ME D‘REAN

[15,26] OTAN ELTH  O PARAKL TOS ON EG‘ PEMPS‘ UMIN PARA TOU PATROS TO PNEUMA T S AL THEIAS O PARA TOU PATROS EKPOREUETAI EKEINOS MARTUR SEI PERI EMOU

[15,27] KAI UMEIS DE MARTUREITE OTI AP ARKH S MET EMOU ESTE

[16,1] TAUTA LELAL KA UMIN INA M  SKANDALISTH TE

[16,2] APOSUNAG‘GOUS POI SOUSIN UMAS ALL ERKHETAI ‘RA INA PAS O APOKTEINAS UMAS DOX  LATREIAN PROSPHEREIN T‘ THE‘

[16,3] KAI TAUTA POI SOUSIN OTI OUK EGN‘SAN TON PATERA OUDE EME

[16,4] ALLA TAUTA LELAL KA UMIN INA OTAN ELTH    ‘RA AUT‘N MN MONEU TE AUT‘N OTI EG‘ EIPON UMIN TAUTA DE UMIN EX ARKH S OUK EIPON OTI METH UM‘N  M N

[16,5] NUN DE UPAG‘ PROS TON PEMPSANTA ME KAI OUDEIS EX UM‘N ER‘TA ME POU UPAGEIS

[16,6] ALL OTI TAUTA LELAL KA UMIN   LUP  PEPL R‘KEN UM‘N T N KARDIAN

[16,7] ALL EG‘ T N AL THEIAN LEG‘ UMIN SUMPHEREI UMIN INA EG‘ APELTH‘ EAN GAR M  APELTH‘ O PARAKL TOS OUK ELEUSETAI PROS UMAS EAN DE POREUTH‘ PEMPS‘ AUTON PROS UMAS

[16,8] KAI ELTH‘N EKEINOS ELEGXEI TON KOSMON PERI AMARTIAS KAI PERI DIKAIOSUN S KAI PERI KRISE‘S

[16,9] PERI AMARTIAS MEN OTI OU PISTEUOUSIN EIS EME

[16,10] PERI DIKAIOSUN S DE OTI PROS TON PATERA UPAG‘ KAI OUKETI THE‘REITE ME

[16,11] PERI DE KRISE‘S OTI O ARKH‘N TOU KOSMOU TOUTOU KEKRITAI

[16,12] ETI POLLA EKH‘ UMIN LEGEIN ALL OU DUNASTHE BASTAZEIN ARTI

[16,13] OTAN DE ELTH  EKEINOS TO PNEUMA T S AL THEIAS OD G SEI UMAS EN T  AL THEIA PAS  OU GAR LAL SEI APH EAUTOU ALL OSA AKOUSEI LAL SEI KAI TA ERKHOMENA ANAGGELEI UMIN

[16,14] EKEINOS EME DOXASEI OTI EK TOU EMOU L MPSETAI KAI ANAGGELEI UMIN

[16,15] PANTA OSA EKHEI O PAT R EMA ESTIN DIA TOUTO EIPON OTI EK TOU EMOU LAMBANEI KAI ANAGGELEI UMIN

[16,16] MIKRON KAI OUKETI THE‘REITE ME KAI PALIN MIKRON KAI OPSESTHE ME

[16,17] EIPAN OUN EK T‘N MATH T‘N AUTOU PROS ALL LOUS TI ESTIN TOUTO O LEGEI  MIN MIKRON KAI OU THE‘REITE ME KAI PALIN MIKRON KAI OPSESTHE ME KAI OTI UPAG‘ PROS TON PATERA

[16,18] ELEGON OUN TI ESTIN TOUTO [O LEGEI] TO MIKRON OUK OIDAMEN TI LALEI

[16,19] EGN‘ [O] I SOUS OTI  THELON AUTON ER‘TAN KAI EIPEN AUTOIS PERI TOUTOU Z TEITE MET ALL L‘N OTI EIPON MIKRON KAI OU THE‘REITE ME KAI PALIN MIKRON KAI OPSESTHE ME

[16,20] AM N AM N LEG‘ UMIN OTI KLAUSETE KAI THR N SETE UMEIS O DE KOSMOS KHAR SETAI UMEIS LUP TH SESTHE ALL   LUP  UM‘N EIS KHARAN GEN SETAI

[16,21]   GUN  OTAN TIKT  LUP N EKHEI OTI  LTHEN   ‘RA AUT S OTAN DE GENN S  TO PAIDION OUKETI MN MONEUEI T S THLIPSE‘S DIA T N KHARAN OTI EGENN TH  ANTHR‘POS EIS TON KOSMON

[16,22] KAI UMEIS OUN NUN MEN LUP N EKHETE PALIN DE OPSOMAI UMAS KAI KHAR SETAI UM‘N   KARDIA KAI T N KHARAN UM‘N OUDEIS AIREI APH UM‘N

[16,23] KAI EN EKEIN  T   MERA EME OUK ER‘T SETE OUDEN AM N AM N LEG‘ UMIN AN TI AIT S TE TON PATERA EN T‘ ONOMATI MOU D‘SEI UMIN

[16,24] E‘S ARTI OUK  T SATE OUDEN EN T‘ ONOMATI MOU AITEITE KAI L MPSESTHE INA   KHARA UM‘N   PEPL R‘MEN 

[16,25] TAUTA EN PAROIMIAIS LELAL KA UMIN ERKHETAI ‘RA OTE OUKETI EN PAROIMIAIS LAL S‘ UMIN ALLA PARR SIA PERI TOU PATROS APAGGEL‘ UMIN

[16,26] EN EKEIN  T   MERA EN T‘ ONOMATI MOU AIT SESTHE KAI OU LEG‘ UMIN OTI EG‘ ER‘T S‘ TON PATERA PERI UM‘N

[16,27] AUTOS GAR O PAT R PHILEI UMAS OTI UMEIS EME PEPHIL KATE KAI PEPISTEUKATE OTI EG‘ PARA [TOU] THEOU EX LTHON

[16,28] EX LTHON PARA TOU PATROS KAI EL LUTHA EIS TON KOSMON PALIN APHI MI TON KOSMON KAI POREUOMAI PROS TON PATERA

[16,29] LEGOUSIN OI MATH TAI AUTOU IDE NUN EN PARR SIA LALEIS KAI PAROIMIAN OUDEMIAN LEGEIS

[16,30] NUN OIDAMEN OTI OIDAS PANTA KAI OU KHREIAN EKHEIS INA TIS SE ER‘TA EN TOUT‘ PISTEUOMEN OTI APO THEOU EX LTHES

[16,31] APEKRITH  AUTOIS I SOUS ARTI PISTEUETE

[16,32] IDOU ERKHETAI ‘RA KAI EL LUTHEN INA SKORPISTH TE EKASTOS EIS TA IDIA KAME MONON APH TE KAI OUK EIMI MONOS OTI O PAT R MET EMOU ESTIN

[16,33] TAUTA LELAL KA UMIN INA EN EMOI EIR N N EKH TE EN T‘ KOSM‘ THLIPSIN EKHETE ALLA THARSEITE EG‘ NENIK KA TON KOSMON

[17,1] TAUTA ELAL SEN I SOUS KAI EPARAS TOUS OPHTHALMOUS AUTOU EIS TON OURANON EIPEN PATER EL LUTHEN   ‘RA DOXASON SOU TON UION INA O UIOS DOXAS  SE

[17,2] KATH‘S ED‘KAS AUT‘ EXOUSIAN PAS S SARKOS INA PAN O DED‘KAS AUT‘ D‘S  AUTOIS Z‘ N AI‘NION

[17,3] AUT  DE ESTIN   AI‘NIOS Z‘  INA GIN‘SK‘SIN SE TON MONON AL THINON THEON KAI ON APESTEILAS I SOUN KHRISTON

[17,4] EG‘ SE EDOXASA EPI T S G S TO ERGON TELEI‘SAS O DED‘KAS MOI INA POI S‘

[17,5] KAI NUN DOXASON ME SU PATER PARA SEAUT‘ T  DOX    EIKHON PRO TOU TON KOSMON EINAI PARA SOI

[17,6] EPHANER‘SA SOU TO ONOMA TOIS ANTHR‘POIS OUS ED‘KAS MOI EK TOU KOSMOU SOI  SAN KAMOI AUTOUS ED‘KAS KAI TON LOGON SOU TET R KAN

[17,7] NUN EGN‘KAN OTI PANTA OSA DED‘KAS MOI PARA SOU EISIN

[17,8] OTI TA R MATA A ED‘KAS MOI DED‘KA AUTOIS KAI AUTOI ELABON KAI EGN‘SAN AL TH‘S OTI PARA SOU EX LTHON KAI EPISTEUSAN OTI SU ME APESTEILAS

[17,9] EG‘ PERI AUT‘N ER‘T‘ OU PERI TOU KOSMOU ER‘T‘ ALLA PERI ‘N DED‘KAS MOI OTI SOI EISIN

[17,10] KAI TA EMA PANTA SA ESTIN KAI TA SA EMA KAI DEDOXASMAI EN AUTOIS

[17,11] KAI OUKETI EIMI EN T‘ KOSM‘ KAI AUTOI EN T‘ KOSM‘ EISIN KAG‘ PROS SE ERKHOMAI PATER AGIE T R SON AUTOUS EN T‘ ONOMATI SOU ‘ DED‘KAS MOI INA ‘SIN EN KATH‘S  MEIS

[17,12] OTE  M N MET AUT‘N EG‘ ET ROUN AUTOUS EN T‘ ONOMATI SOU ‘ DED‘KAS MOI KAI EPHULAXA KAI OUDEIS EX AUT‘N AP‘LETO EI M  O UIOS T S AP‘LEIAS INA   GRAPH  PL R‘TH 

[17,13] NUN DE PROS SE ERKHOMAI KAI TAUTA LAL‘ EN T‘ KOSM‘ INA EKH‘SIN T N KHARAN T N EM N PEPL R‘MEN N EN EAUTOIS

[17,14] EG‘ DED‘KA AUTOIS TON LOGON SOU KAI O KOSMOS EMIS SEN AUTOUS OTI OUK EISIN EK TOU KOSMOU KATH‘S EG‘ OUK EIMI EK TOU KOSMOU

[17,15] OUK ER‘T‘ INA AR S AUTOUS EK TOU KOSMOU ALL INA T R S S AUTOUS EK TOU PON ROU

[17,16] EK TOU KOSMOU OUK EISIN KATH‘S EG‘ OUK EIMI EK TOU KOSMOU

[17,17] AGIASON AUTOUS EN T  AL THEIA O LOGOS O SOS AL THEIA ESTIN

[17,18] KATH‘S EME APESTEILAS EIS TON KOSMON KAG‘ APESTEILA AUTOUS EIS TON KOSMON

[17,19] KAI UPER AUT‘N EG‘ AGIAZ‘ EMAUTON INA ‘SIN KAI AUTOI  GIASMENOI EN AL THEIA

[17,20] OU PERI TOUT‘N DE ER‘T‘ MONON ALLA KAI PERI T‘N PISTEUONT‘N DIA TOU LOGOU AUT‘N EIS EME

[17,21] INA PANTES EN ‘SIN KATH‘S SU PATER EN EMOI KAG‘ EN SOI INA KAI AUTOI EN  MIN ‘SIN INA O KOSMOS PISTEU  OTI SU ME APESTEILAS

[17,22] KAG‘ T N DOXAN  N DED‘KAS MOI DED‘KA AUTOIS INA ‘SIN EN KATH‘S  MEIS EN

[17,23] EG‘ EN AUTOIS KAI SU EN EMOI INA ‘SIN TETELEI‘MENOI EIS EN INA GIN‘SK  O KOSMOS OTI SU ME APESTEILAS KAI  GAP SAS AUTOUS KATH‘S EME  GAP SAS

[17,24] PATER O DED‘KAS MOI THEL‘ INA OPOU EIMI EG‘ KAKEINOI ‘SIN MET EMOU INA THE‘R‘SIN T N DOXAN T N EM N  N DED‘KAS MOI OTI  GAP SAS ME PRO KATABOL S KOSMOU

[17,25] PATER DIKAIE KAI O KOSMOS SE OUK EGN‘ EG‘ DE SE EGN‘N KAI OUTOI EGN‘SAN OTI SU ME APESTEILAS

[17,26] KAI EGN‘RISA AUTOIS TO ONOMA SOU KAI GN‘RIS‘ INA   AGAP   N  GAP SAS ME EN AUTOIS   KAG‘ EN AUTOIS

[18,1] TAUTA EIP‘N I SOUS EX LTHEN SUN TOIS MATH TAIS AUTOU PERAN TOU KHEIMARROU TOU KEDR‘N OPOU  N K POS EIS ON EIS LTHEN AUTOS KAI OI MATH TAI AUTOU

[18,2]  DEI DE KAI IOUDAS O PARADIDOUS AUTON TON TOPON OTI POLLAKIS SUN KHTH  I SOUS EKEI META T‘N MATH T‘N AUTOU

[18,3] O OUN IOUDAS LAB‘N T N SPEIRAN KAI EK T‘N ARKHIERE‘N KAI EK T‘N PHARISAI‘N UP RETAS ERKHETAI EKEI META PHAN‘N KAI LAMPAD‘N KAI OPL‘N

[18,4] I SOUS OUN EID‘S PANTA TA ERKHOMENA EP AUTON EX LTHEN KAI LEGEI AUTOIS TINA Z TEITE

[18,5] APEKRITH SAN AUT‘ I SOUN TON NAZ‘RAION LEGEI AUTOIS EG‘ EIMI EIST KEI DE KAI IOUDAS O PARADIDOUS AUTON MET AUT‘N

[18,6] ‘S OUN EIPEN AUTOIS EG‘ EIMI AP LTHON EIS TA OPIS‘ KAI EPESAN KHAMAI

[18,7] PALIN OUN EP R‘T SEN AUTOUS TINA Z TEITE OI DE EIPAN I SOUN TON NAZ‘RAION

[18,8] APEKRITH  I SOUS EIPON UMIN OTI EG‘ EIMI EI OUN EME Z TEITE APHETE TOUTOUS UPAGEIN

[18,9] INA PL R‘TH  O LOGOS ON EIPEN OTI OUS DED‘KAS MOI OUK AP‘LESA EX AUT‘N OUDENA

[18,10] SIM‘N OUN PETROS EKH‘N MAKHAIRAN EILKUSEN AUT N KAI EPAISEN TON TOU ARKHIERE‘S DOULON KAI APEKOPSEN AUTOU TO ‘TARION TO DEXION  N DE ONOMA T‘ DOUL‘ MALKHOS

[18,11] EIPEN OUN O I SOUS T‘ PETR‘ BALE T N MAKHAIRAN EIS T N TH K N TO POT RION O DED‘KEN MOI O PAT R OU M  PI‘ AUTO

[18,12]   OUN SPEIRA KAI O KHILIARKHOS KAI OI UP RETAI T‘N IOUDAI‘N SUNELABON TON I SOUN KAI ED SAN AUTON

[18,13] KAI  GAGON PROS ANNAN PR‘TON  N GAR PENTHEROS TOU KAIAPHA OS  N ARKHIEREUS TOU ENIAUTOU EKEINOU

[18,14]  N DE KAIAPHAS O SUMBOULEUSAS TOIS IOUDAIOIS OTI SUMPHEREI ENA ANTHR‘PON APOTHANEIN UPER TOU LAOU

[18,15]  KOLOUTHEI DE T‘ I SOU SIM‘N PETROS KAI ALLOS MATH T S O DE MATH T S EKEINOS  N GN‘STOS T‘ ARKHIEREI KAI SUNEIS LTHEN T‘ I SOU EIS T N AUL N TOU ARKHIERE‘S

[18,16] O DE PETROS EIST KEI PROS T  THURA EX‘ EX LTHEN OUN O MATH T S O ALLOS O GN‘STOS TOU ARKHIERE‘S KAI EIPEN T  THUR‘R‘ KAI EIS GAGEN TON PETRON

[18,17] LEGEI OUN T‘ PETR‘   PAIDISK    THUR‘ROS M  KAI SU EK T‘N MATH T‘N EI TOU ANTHR‘POU TOUTOU LEGEI EKEINOS OUK EIMI

[18,18] EIST KEISAN DE OI DOULOI KAI OI UP RETAI ANTHRAKIAN PEPOI KOTES OTI PSUKHOS  N KAI ETHERMAINONTO  N DE KAI O PETROS MET AUT‘N EST‘S KAI THERMAINOMENOS

[18,19] O OUN ARKHIEREUS  R‘T SEN TON I SOUN PERI T‘N MATH T‘N AUTOU KAI PERI T S DIDAKH S AUTOU

[18,20] APEKRITH  AUT‘ I SOUS EG‘ PARR SIA LELAL KA T‘ KOSM‘ EG‘ PANTOTE EDIDAXA EN SUNAG‘G  KAI EN T‘ IER‘ OPOU PANTES OI IOUDAIOI SUNERKHONTAI KAI EN KRUPT‘ ELAL SA OUDEN

[18,21] TI ME ER‘TAS ER‘T SON TOUS AK KOOTAS TI ELAL SA AUTOIS IDE OUTOI OIDASIN A EIPON EG‘

[18,22] TAUTA DE AUTOU EIPONTOS EIS PAREST K‘S T‘N UP RET‘N ED‘KEN RAPISMA T‘ I SOU EIP‘N OUT‘S APOKRIN  T‘ ARKHIEREI

[18,23] APEKRITH  AUT‘ I SOUS EI KAK‘S ELAL SA MARTUR SON PERI TOU KAKOU EI DE KAL‘S TI ME DEREIS

[18,24] APESTEILEN OUN AUTON O ANNAS DEDEMENON PROS KAIAPHAN TON ARKHIEREA

[18,25]  N DE SIM‘N PETROS EST‘S KAI THERMAINOMENOS EIPON OUN AUT‘ M  KAI SU EK T‘N MATH T‘N AUTOU EI  RN SATO EKEINOS KAI EIPEN OUK EIMI

[18,26] LEGEI EIS EK T‘N DOUL‘N TOU ARKHIERE‘S SUGGEN S ‘N OU APEKOPSEN PETROS TO ‘TION OUK EG‘ SE EIDON EN T‘ K P‘ MET AUTOU

[18,27] PALIN OUN  RN SATO PETROS KAI EUTHE‘S ALEKT‘R EPH‘N SEN

[18,28] AGOUSIN OUN TON I SOUN APO TOU KAIAPHA EIS TO PRAIT‘RION  N DE PR‘I KAI AUTOI OUK EIS LTHON EIS TO PRAIT‘RION INA M  MIANTH‘SIN ALLA PHAG‘SIN TO PASKHA

[18,29] EX LTHEN OUN O PILATOS EX‘ PROS AUTOUS KAI PH SIN TINA KAT GORIAN PHERETE [KATA] TOU ANTHR‘POU TOUTOU

[18,30] APEKRITH SAN KAI EIPAN AUT‘ EI M   N OUTOS KAKON POI‘N OUK AN SOI PARED‘KAMEN AUTON

[18,31] EIPEN OUN AUTOIS O PILATOS LABETE AUTON UMEIS KAI KATA TON NOMON UM‘N KRINATE AUTON EIPON AUT‘ OI IOUDAIOI  MIN OUK EXESTIN APOKTEINAI OUDENA

[18,32] INA O LOGOS TOU I SOU PL R‘TH  ON EIPEN S MAIN‘N POI‘ THANAT‘  MELLEN APOTHN SKEIN

[18,33] EIS LTHEN OUN PALIN EIS TO PRAIT‘RION O PILATOS KAI EPH‘N SEN TON I SOUN KAI EIPEN AUT‘ SU EI O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N

[18,34] APEKRITH  I SOUS APO SEAUTOU SU TOUTO LEGEIS   ALLOI EIPON SOI PERI EMOU

[18,35] APEKRITH  O PILATOS M TI EG‘ IOUDAIOS EIMI TO ETHNOS TO SON KAI OI ARKHIEREIS PARED‘KAN SE EMOI TI EPOI SAS

[18,36] APEKRITH  I SOUS   BASILEIA   EM  OUK ESTIN EK TOU KOSMOU TOUTOU EI EK TOU KOSMOU TOUTOU  N   BASILEIA   EM  OI UP RETAI OI EMOI  G‘NIZONTO [AN] INA M  PARADOTH‘ TOIS IOUDAIOIS NUN DE   BASILEIA   EM  OUK ESTIN ENTEUTHEN

[18,37] EIPEN OUN AUT‘ O PILATOS OUKOUN BASILEUS EI SU APEKRITH  O I SOUS SU LEGEIS OTI BASILEUS EIMI EG‘ EIS TOUTO GEGENN MAI KAI EIS TOUTO EL LUTHA EIS TON KOSMON INA MARTUR S‘ T  AL THEIA PAS O ‘N EK T S AL THEIAS AKOUEI MOU T S PH‘N S

[18,38] LEGEI AUT‘ O PILATOS TI ESTIN AL THEIA KAI TOUTO EIP‘N PALIN EX LTHEN PROS TOUS IOUDAIOUS KAI LEGEI AUTOIS EG‘ OUDEMIAN EURISK‘ EN AUT‘ AITIAN

[18,39] ESTIN DE SUN THEIA UMIN INA ENA APOLUS‘ UMIN EN T‘ PASKHA BOULESTHE OUN APOLUS‘ UMIN TON BASILEA T‘N IOUDAI‘N

[18,40] EKRAUGASAN OUN PALIN LEGONTES M  TOUTON ALLA TON BARABBAN  N DE O BARABBAS L ST S

[19,1] TOTE OUN ELABEN O PILATOS TON I SOUN KAI EMASTIG‘SEN

[19,2] KAI OI STRATI‘TAI PLEXANTES STEPHANON EX AKANTH‘N EPETH KAN AUTOU T  KEPHAL  KAI IMATION PORPHUROUN PERIEBALON AUTON

[19,3] KAI  RKHONTO PROS AUTON KAI ELEGON KHAIRE O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N KAI EDIDOSAN AUT‘ RAPISMATA

[19,4] KAI EX LTHEN PALIN EX‘ O PILATOS KAI LEGEI AUTOIS IDE AG‘ UMIN AUTON EX‘ INA GN‘TE OTI OUDEMIAN AITIAN EURISK‘ EN AUT‘

[19,5] EX LTHEN OUN O I SOUS EX‘ PHOR‘N TON AKANTHINON STEPHANON KAI TO PORPHUROUN IMATION KAI LEGEI AUTOIS IDOU O ANTHR‘POS

[19,6] OTE OUN EIDON AUTON OI ARKHIEREIS KAI OI UP RETAI EKRAUGASAN LEGONTES STAUR‘SON STAUR‘SON LEGEI AUTOIS O PILATOS LABETE AUTON UMEIS KAI STAUR‘SATE EG‘ GAR OUKH EURISK‘ EN AUT‘ AITIAN

[19,7] APEKRITH SAN AUT‘ OI IOUDAIOI  MEIS NOMON EKHOMEN KAI KATA TON NOMON OPHEILEI APOTHANEIN OTI UION THEOU EAUTON EPOI SEN

[19,8] OTE OUN  KOUSEN O PILATOS TOUTON TON LOGON MALLON EPHOB TH 

[19,9] KAI EIS LTHEN EIS TO PRAIT‘RION PALIN KAI LEGEI T‘ I SOU POTHEN EI SU O DE I SOUS APOKRISIN OUK ED‘KEN AUT‘

[19,10] LEGEI OUN AUT‘ O PILATOS EMOI OU LALEIS OUK OIDAS OTI EXOUSIAN EKH‘ APOLUSAI SE KAI EXOUSIAN EKH‘ STAUR‘SAI SE

[19,11] APEKRITH  [AUT‘] I SOUS OUK EIKHES EXOUSIAN KAT EMOU OUDEMIAN EI M   N DEDOMENON SOI AN‘THEN DIA TOUTO O PARADOUS ME SOI MEIZONA AMARTIAN EKHEI

[19,12] EK TOUTOU O PILATOS EZ TEI APOLUSAI AUTON OI DE IOUDAIOI EKRAUGASAN LEGONTES EAN TOUTON APOLUS S OUK EI PHILOS TOU KAISAROS PAS O BASILEA EAUTON POI‘N ANTILEGEI T‘ KAISARI

[19,13] O OUN PILATOS AKOUSAS T‘N LOG‘N TOUT‘N  GAGEN EX‘ TON I SOUN KAI EKATHISEN EPI B MATOS EIS TOPON LEGOMENON LITHOSTR‘TON EBRAISTI DE GABBATHA

[19,14]  N DE PARASKEU  TOU PASKHA ‘RA  N ‘S EKT  KAI LEGEI TOIS IOUDAIOIS IDE O BASILEUS UM‘N

[19,15] EKRAUGASAN OUN EKEINOI ARON ARON STAUR‘SON AUTON LEGEI AUTOIS O PILATOS TON BASILEA UM‘N STAUR‘S‘ APEKRITH SAN OI ARKHIEREIS OUK EKHOMEN BASILEA EI M  KAISARA

[19,16] TOTE OUN PARED‘KEN AUTON AUTOIS INA STAUR‘TH  PARELABON OUN TON I SOUN

[19,17] KAI BASTAZ‘N EAUT‘ TON STAURON EX LTHEN EIS TON LEGOMENON KRANIOU TOPON O LEGETAI EBRAISTI GOLGOTHA

[19,18] OPOU AUTON ESTAUR‘SAN KAI MET AUTOU ALLOUS DUO ENTEUTHEN KAI ENTEUTHEN MESON DE TON I SOUN

[19,19] EGRAPSEN DE KAI TITLON O PILATOS KAI ETH KEN EPI TOU STAUROU  N DE GEGRAMMENON I SOUS O NAZ‘RAIOS O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N

[19,20] TOUTON OUN TON TITLON POLLOI ANEGN‘SAN T‘N IOUDAI‘N OTI EGGUS  N O TOPOS T S POLE‘S OPOU ESTAUR‘TH  O I SOUS KAI  N GEGRAMMENON EBRAISTI R‘MAISTI ELL NISTI

[19,21] ELEGON OUN T‘ PILAT‘ OI ARKHIEREIS T‘N IOUDAI‘N M  GRAPHE O BASILEUS T‘N IOUDAI‘N ALL OTI EKEINOS EIPEN BASILEUS EIMI T‘N IOUDAI‘N

[19,22] APEKRITH  O PILATOS O GEGRAPHA GEGRAPHA

[19,23] OI OUN STRATI‘TAI OTE ESTAUR‘SAN TON I SOUN ELABON TA IMATIA AUTOU KAI EPOI SAN TESSARA MER  EKAST‘ STRATI‘T  MEROS KAI TON KHIT‘NA  N DE O KHIT‘N ARAPHOS EK T‘N AN‘THEN UPHANTOS DI OLOU

[19,24] EIPAN OUN PROS ALL LOUS M  SKHIS‘MEN AUTON ALLA LAKH‘MEN PERI AUTOU TINOS ESTAI INA   GRAPH  PL R‘TH  [  LEGOUSA] DIEMERISANTO TA IMATIA MOU EAUTOIS KAI EPI TON IMATISMON MOU EBALON KL RON OI MEN OUN STRATI‘TAI TAUTA EPOI SAN

[19,25] EIST KEISAN DE PARA T‘ STAUR‘ TOU I SOU   M T R AUTOU KAI   ADELPH  T S M TROS AUTOU MARIA   TOU KL‘PA KAI MARIA   MAGDAL N 

[19,26] I SOUS OUN ID‘N T N M TERA KAI TON MATH T N PAREST‘TA ON  GAPA LEGEI T  M TRI GUNAI IDE O UIOS SOU

[19,27] EITA LEGEI T‘ MATH T  IDE   M T R SOU KAI AP EKEIN S T S ‘RAS ELABEN O MATH T S AUT N EIS TA IDIA

[19,28] META TOUTO EID‘S O I SOUS OTI  D  PANTA TETELESTAI INA TELEI‘TH    GRAPH  LEGEI DIPS‘

[19,29] SKEUOS EKEITO OXOUS MESTON SPOGGON OUN MESTON TOU OXOUS USS‘P‘ PERITHENTES PROS NEGKAN AUTOU T‘ STOMATI

[19,30] OTE OUN ELABEN TO OXOS [O] I SOUS EIPEN TETELESTAI KAI KLINAS T N KEPHAL N PARED‘KEN TO PNEUMA

[19,31] OI OUN IOUDAIOI EPEI PARASKEU   N INA M  MEIN  EPI TOU STAUROU TA S‘MATA EN T‘ SABBAT‘  N GAR MEGAL     MERA EKEINOU TOU SABBATOU  R‘T SAN TON PILATON INA KATEAG‘SIN AUT‘N TA SKEL  KAI ARTH‘SIN

[19,32]  LTHON OUN OI STRATI‘TAI KAI TOU MEN PR‘TOU KATEAXAN TA SKEL  KAI TOU ALLOU TOU SUSTAUR‘THENTOS AUT‘

[19,33] EPI DE TON I SOUN ELTHONTES ‘S EIDON  D  AUTON TETHN KOTA OU KATEAXAN AUTOU TA SKEL 

[19,34] ALL EIS T‘N STRATI‘T‘N LOGKH  AUTOU T N PLEURAN ENUXEN KAI EX LTHEN EUTHUS AIMA KAI UD‘R

[19,35] KAI O E‘RAK‘S MEMARTUR KEN KAI AL THIN  AUTOU ESTIN   MARTURIA KAI EKEINOS OIDEN OTI AL TH  LEGEI INA KAI UMEIS PISTEU[S]  TE

[19,36] EGENETO GAR TAUTA INA   GRAPH  PL R‘TH  OSTOUN OU SUNTRIB SETAI AUTOU

[19,37] KAI PALIN ETERA GRAPH  LEGEI OPSONTAI EIS ON EXEKENT SAN

[19,38] META DE TAUTA  R‘T SEN TON PILATON I‘S PH [O] APO ARIMATHAIAS ‘N MATH T S TOU I SOU KEKRUMMENOS DE DIA TON PHOBON T‘N IOUDAI‘N INA AR  TO S‘MA TOU I SOU KAI EPETREPSEN O PILATOS  LTHEN OUN KAI  REN TO S‘MA AUTOU

[19,39]  LTHEN DE KAI NIKOD MOS O ELTH‘N PROS AUTON NUKTOS TO PR‘TON PHER‘N MIGMA SMURN S KAI ALO S ‘S LITRAS EKATON

[19,40] ELABON OUN TO S‘MA TOU I SOU KAI ED SAN AUTO OTHONIOIS META T‘N AR‘MAT‘N KATH‘S ETHOS ESTIN TOIS IOUDAIOIS ENTAPHIAZEIN

[19,41]  N DE EN T‘ TOP‘ OPOU ESTAUR‘TH  K POS KAI EN T‘ K P‘ MN MEION KAINON EN ‘ OUDEP‘ OUDEIS  N TETHEIMENOS

[19,42] EKEI OUN DIA T N PARASKEU N T‘N IOUDAI‘N OTI EGGUS  N TO MN MEION ETH KAN TON I SOUN

[20,1] T  DE MIA T‘N SABBAT‘N MARIA   MAGDAL N  ERKHETAI PR‘I SKOTIAS ETI OUS S EIS TO MN MEION KAI BLEPEI TON LITHON  RMENON EK TOU MN MEIOU

[20,2] TREKHEI OUN KAI ERKHETAI PROS SIM‘NA PETRON KAI PROS TON ALLON MATH T N ON EPHILEI O I SOUS KAI LEGEI AUTOIS  RAN TON KURION EK TOU MN MEIOU KAI OUK OIDAMEN POU ETH KAN AUTON

[20,3] EX LTHEN OUN O PETROS KAI O ALLOS MATH T S KAI  RKHONTO EIS TO MN MEION

[20,4] ETREKHON DE OI DUO OMOU KAI O ALLOS MATH T S PROEDRAMEN TAKHION TOU PETROU KAI  LTHEN PR‘TOS EIS TO MN MEION

[20,5] KAI PARAKUPSAS BLEPEI KEIMENA TA OTHONIA OU MENTOI EIS LTHEN

[20,6] ERKHETAI OUN KAI SIM‘N PETROS AKOLOUTH‘N AUT‘ KAI EIS LTHEN EIS TO MN MEION KAI THE‘REI TA OTHONIA KEIMENA

[20,7] KAI TO SOUDARION O  N EPI T S KEPHAL S AUTOU OU META T‘N OTHONI‘N KEIMENON ALLA KH‘RIS ENTETULIGMENON EIS ENA TOPON

[20,8] TOTE OUN EIS LTHEN KAI O ALLOS MATH T S O ELTH‘N PR‘TOS EIS TO MN MEION KAI EIDEN KAI EPISTEUSEN

[20,9] OUDEP‘ GAR  DEISAN T N GRAPH N OTI DEI AUTON EK NEKR‘N ANAST NAI

[20,10] AP LTHON OUN PALIN PROS AUTOUS OI MATH TAI

[20,11] MARIA DE EIST KEI PROS T‘ MN MEI‘ EX‘ KLAIOUSA ‘S OUN EKLAIEN PAREKUPSEN EIS TO MN MEION

[20,12] KAI THE‘REI DUO AGGELOUS EN LEUKOIS KATHEZOMENOUS ENA PROS T  KEPHAL  KAI ENA PROS TOIS POSIN OPOU EKEITO TO S‘MA TOU I SOU

[20,13] KAI LEGOUSIN AUT  EKEINOI GUNAI TI KLAIEIS LEGEI AUTOIS OTI  RAN TON KURION MOU KAI OUK OIDA POU ETH KAN AUTON

[20,14] TAUTA EIPOUSA ESTRAPH  EIS TA OPIS‘ KAI THE‘REI TON I SOUN EST‘TA KAI OUK  DEI OTI I SOUS ESTIN

[20,15] LEGEI AUT  I SOUS GUNAI TI KLAIEIS TINA Z TEIS EKEIN  DOKOUSA OTI O K POUROS ESTIN LEGEI AUT‘ KURIE EI SU EBASTASAS AUTON EIPE MOI POU ETH KAS AUTON KAG‘ AUTON AR‘

[20,16] LEGEI AUT  I SOUS MARIAM STRAPHEISA EKEIN  LEGEI AUT‘ EBRAISTI RABBOUNI O LEGETAI DIDASKALE

[20,17] LEGEI AUT  I SOUS M  MOU APTOU OUP‘ GAR ANABEB KA PROS TON PATERA POREUOU DE PROS TOUS ADELPHOUS MOU KAI EIPE AUTOIS ANABAIN‘ PROS TON PATERA MOU KAI PATERA UM‘N KAI THEON MOU KAI THEON UM‘N

[20,18] ERKHETAI MARIAM   MAGDAL N  AGGELLOUSA TOIS MATH TAIS OTI E‘RAKA TON KURION KAI TAUTA EIPEN AUT 

[20,19] OUS S OUN OPSIAS T   MERA EKEIN  T  MIA SABBAT‘N KAI T‘N THUR‘N KEKLEISMEN‘N OPOU  SAN OI MATH TAI DIA TON PHOBON T‘N IOUDAI‘N  LTHEN O I SOUS KAI EST  EIS TO MESON KAI LEGEI AUTOIS EIR N  UMIN

[20,20] KAI TOUTO EIP‘N EDEIXEN TAS KHEIRAS KAI T N PLEURAN AUTOIS EKHAR SAN OUN OI MATH TAI IDONTES TON KURION

[20,21] EIPEN OUN AUTOIS [O I SOUS] PALIN EIR N  UMIN KATH‘S APESTALKEN ME O PAT R KAG‘ PEMP‘ UMAS

[20,22] KAI TOUTO EIP‘N ENEPHUS SEN KAI LEGEI AUTOIS LABETE PNEUMA AGION

[20,23] AN TIN‘N APH TE TAS AMARTIAS APHE‘NTAI AUTOIS AN TIN‘N KRAT TE KEKRAT NTAI

[20,24] TH‘MAS DE EIS EK T‘N D‘DEKA O LEGOMENOS DIDUMOS OUK  N MET AUT‘N OTE  LTHEN I SOUS

[20,25] ELEGON OUN AUT‘ OI ALLOI MATH TAI E‘RAKAMEN TON KURION O DE EIPEN AUTOIS EAN M  ID‘ EN TAIS KHERSIN AUTOU TON TUPON T‘N  L‘N KAI BAL‘ TON DAKTULON MOU EIS TON TUPON T‘N  L‘N KAI BAL‘ MOU T N KHEIRA EIS T N PLEURAN AUTOU OU M  PISTEUS‘

[20,26] KAI METH  MERAS OKT‘ PALIN  SAN ES‘ OI MATH TAI AUTOU KAI TH‘MAS MET AUT‘N ERKHETAI O I SOUS T‘N THUR‘N KEKLEISMEN‘N KAI EST  EIS TO MESON KAI EIPEN EIR N  UMIN

[20,27] EITA LEGEI T‘ TH‘MA PHERE TON DAKTULON SOU ‘DE KAI IDE TAS KHEIRAS MOU KAI PHERE T N KHEIRA SOU KAI BALE EIS T N PLEURAN MOU KAI M  GINOU APISTOS ALLA PISTOS

[20,28] APEKRITH  TH‘MAS KAI EIPEN AUT‘ O KURIOS MOU KAI O THEOS MOU

[20,29] LEGEI AUT‘ O I SOUS OTI E‘RAKAS ME PEPISTEUKAS MAKARIOI OI M  IDONTES KAI PISTEUSANTES

[20,30] POLLA MEN OUN KAI ALLA S MEIA EPOI SEN O I SOUS EN‘PION T‘N MATH T‘N [AUTOU] A OUK ESTIN GEGRAMMENA EN T‘ BIBLI‘ TOUT‘

[20,31] TAUTA DE GEGRAPTAI INA PISTEU[S]  TE OTI I SOUS ESTIN O KHRISTOS O UIOS TOU THEOU KAI INA PISTEUONTES Z‘ N EKH TE EN T‘ ONOMATI AUTOU

[21,1] META TAUTA EPHANER‘SEN EAUTON PALIN O I SOUS TOIS MATH TAIS EPI T S THALASS S T S TIBERIADOS EPHANER‘SEN DE OUT‘S

[21,2]  SAN OMOU SIM‘N PETROS KAI TH‘MAS O LEGOMENOS DIDUMOS KAI NATHANA L O APO KANA T S GALILAIAS KAI OI TOU ZEBEDAIOU KAI ALLOI EK T‘N MATH T‘N AUTOU DUO

[21,3] LEGEI AUTOIS SIM‘N PETROS UPAG‘ ALIEUEIN LEGOUSIN AUT‘ ERKHOMETHA KAI  MEIS SUN SOI EX LTHON KAI ENEB SAN EIS TO PLOION KAI EN EKEIN  T  NUKTI EPIASAN OUDEN

[21,4] PR‘IAS DE  D  GENOMEN S EST  I SOUS EIS TON AIGIALON OU MENTOI  DEISAN OI MATH TAI OTI I SOUS ESTIN

[21,5] LEGEI OUN AUTOIS [O] I SOUS PAIDIA M  TI PROSPHAGION EKHETE APEKRITH SAN AUT‘ OU

[21,6] O DE EIPEN AUTOIS BALETE EIS TA DEXIA MER  TOU PLOIOU TO DIKTUON KAI EUR SETE EBALON OUN KAI OUKETI AUTO ELKUSAI ISKHUON APO TOU PL THOUS T‘N IKHTHU‘N

[21,7] LEGEI OUN O MATH T S EKEINOS ON  GAPA O I SOUS T‘ PETR‘ O KURIOS ESTIN SIM‘N OUN PETROS AKOUSAS OTI O KURIOS ESTIN TON EPENDUT N DIEZ‘SATO  N GAR GUMNOS KAI EBALEN EAUTON EIS T N THALASSAN

[21,8] OI DE ALLOI MATH TAI T‘ PLOIARI‘  LTHON OU GAR  SAN MAKRAN APO T S G S ALLA ‘S APO P KH‘N DIAKOSI‘N SURONTES TO DIKTUON T‘N IKHTHU‘N

[21,9] ‘S OUN APEB SAN EIS T N G N BLEPOUSIN ANTHRAKIAN KEIMEN N KAI OPSARION EPIKEIMENON KAI ARTON

[21,10] LEGEI AUTOIS O I SOUS ENEGKATE APO T‘N OPSARI‘N ‘N EPIASATE NUN

[21,11] ANEB  OUN SIM‘N PETROS KAI EILKUSEN TO DIKTUON EIS T N G N MESTON IKHTHU‘N MEGAL‘N EKATON PENT KONTA TRI‘N KAI TOSOUT‘N ONT‘N OUK ESKHISTH  TO DIKTUON

[21,12] LEGEI AUTOIS O I SOUS DEUTE ARIST SATE OUDEIS DE ETOLMA T‘N MATH T‘N EXETASAI AUTON SU TIS EI EIDOTES OTI O KURIOS ESTIN

[21,13] ERKHETAI I SOUS KAI LAMBANEI TON ARTON KAI DID‘SIN AUTOIS KAI TO OPSARION OMOI‘S

[21,14] TOUTO  D  TRITON EPHANER‘TH  I SOUS TOIS MATH TAIS EGERTHEIS EK NEKR‘N

[21,15] OTE OUN  RIST SAN LEGEI T‘ SIM‘NI PETR‘ O I SOUS SIM‘N I‘ANNOU AGAPAS ME PLEON TOUT‘N LEGEI AUT‘ NAI KURIE SU OIDAS OTI PHIL‘ SE LEGEI AUT‘ BOSKE TA ARNIA MOU

[21,16] LEGEI AUT‘ PALIN DEUTERON SIM‘N I‘ANNOU AGAPAS ME LEGEI AUT‘ NAI KURIE SU OIDAS OTI PHIL‘ SE LEGEI AUT‘ POIMAINE TA PROBATA MOU

[21,17] LEGEI AUT‘ TO TRITON SIM‘N I‘ANNOU PHILEIS ME ELUP TH  O PETROS OTI EIPEN AUT‘ TO TRITON PHILEIS ME KAI LEGEI AUT‘ KURIE PANTA SU OIDAS SU GIN‘SKEIS OTI PHIL‘ SE LEGEI AUT‘ [O I SOUS] BOSKE TA PROBATA MOU

[21,18] AM N AM N LEG‘ SOI OTE  S NE‘TEROS EZ‘NNUES SEAUTON KAI PERIEPATEIS OPOU  THELES OTAN DE G RAS S EKTENEIS TAS KHEIRAS SOU KAI ALLOS SE Z‘SEI KAI OISEI OPOU OU THELEIS

[21,19] TOUTO DE EIPEN S MAIN‘N POI‘ THANAT‘ DOXASEI TON THEON KAI TOUTO EIP‘N LEGEI AUT‘ AKOLOUTHEI MOI

[21,20] EPISTRAPHEIS O PETROS BLEPEI TON MATH T N ON  GAPA O I SOUS AKOLOUTHOUNTA OS KAI ANEPESEN EN T‘ DEIPN‘ EPI TO ST THOS AUTOU KAI EIPEN KURIE TIS ESTIN O PARADIDOUS SE

[21,21] TOUTON OUN ID‘N O PETROS LEGEI T‘ I SOU KURIE OUTOS DE TI

[21,22] LEGEI AUT‘ O I SOUS EAN AUTON THEL‘ MENEIN E‘S ERKHOMAI TI PROS SE SU MOI AKOLOUTHEI

[21,23] EX LTHEN OUN OUTOS O LOGOS EIS TOUS ADELPHOUS OTI O MATH T S EKEINOS OUK APOTHN SKEI OUK EIPEN DE AUT‘ O I SOUS OTI OUK APOTHN SKEI ALL EAN AUTON THEL‘ MENEIN E‘S ERKHOMAI [TI PROS SE]

[21,24] OUTOS ESTIN O MATH T S O MARTUR‘N PERI TOUT‘N KAI O GRAPSAS TAUTA KAI OIDAMEN OTI AL TH S AUTOU   MARTURIA ESTIN

[21,25] ESTIN DE KAI ALLA POLLA A EPOI SEN O I SOUS ATINA EAN GRAPH TAI KATH EN OUD AUTON OIMAI TON KOSMON KH‘R SAI TA GRAPHOMENA BIBLIA

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting