Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk=  PROS TIMOTHEON tk=EPISTOL  tk=PR‘T  am=A

[1,1] PAULOS APOSTOLOS b=I SOU KHRISTOU a=I SOU KAT EPITAG N THEOU S‘T ROS  M‘N KAI b=KURIOU b=I SOU KHRISTOU a=I SOU T S ELPIDOS  M‘N

[1,2] TIMOTHE‘ GN SI‘ TEKN‘ EN PISTEI KHARIS ELEOS EIR N  APO THEOU PATROS b= M‘N KAI amt=KHRISTOU I SOU k=KHRISTOU TOU KURIOU  M‘N

[1,3] KATH‘S PAREKALESA SE PROSMEINAI EN EPHES‘ POREUOMENOS EIS MAKEDONIAN INA PARAGGEIL S TISIN M  ETERODIDASKALEIN

[1,4] M DE PROSEKHEIN MUTHOIS KAI GENEALOGIAIS APERANTOIS AITINES a=EKZ T SEIS b=Z T SEIS PAREKHOUSIN MALLON   k=OIKODOMIAN amt=OIKONOMIAN THEOU T N EN PISTEI

[1,5] TO DE TELOS T S PARAGGELIAS ESTIN AGAP  EK KATHARAS KARDIAS KAI SUNEID SE‘S AGATH S KAI PISTE‘S ANUPOKRITOU

[1,6] ‘N TINES ASTOKH SANTES EXETRAP SAN EIS MATAIOLOGIAN

[1,7] THELONTES EINAI NOMODIDASKALOI M  NOOUNTES M TE A LEGOUSIN M TE PERI TIN‘N DIABEBAIOUNTAI

[1,8] OIDAMEN DE OTI KALOS O NOMOS EAN TIS AUT‘ NOMIM‘S KHR TAI

[1,9] EID‘S TOUTO OTI DIKAI‘ NOMOS OU KEITAI ANOMOIS DE KAI ANUPOTAKTOIS a=ASEBESI b=ASEBESIN KAI AMART‘LOIS ANOSIOIS KAI BEB LOIS am=PATROL‘AIS tk=PATRAL‘AIS KAI am=M TROL‘AIS tk=M TRAL‘AIS ANDROPHONOIS

[1,10] PORNOIS ARSENOKOITAIS ANDRAPODISTAIS PSEUSTAIS EPIORKOIS KAI EI TI ETERON T  UGIAINOUS  DIDASKALIA ANTIKEITAI

[1,11] KATA TO EUAGGELION T S DOX S TOU MAKARIOU THEOU O EPISTEUTH N EG‘

[1,12] b=KAI KHARIN EKH‘ T‘ ENDUNAM‘SANTI ME KHRIST‘ I SOU T‘ KURI‘  M‘N OTI PISTON ME  G SATO THEMENOS EIS DIAKONIAN

[1,13] a=TO b=TON PROTERON ONTA BLASPH MON KAI DI‘KT N KAI UBRIST N am=ALLA tk=ALL  LE TH N OTI AGNO‘N EPOI SA EN APISTIA

[1,14] UPEREPLEONASEN DE   KHARIS TOU KURIOU  M‘N META PISTE‘S KAI AGAP S T S EN KHRIST‘ I SOU

[1,15] PISTOS O LOGOS KAI PAS S APODOKH S AXIOS OTI KHRISTOS I SOUS  LTHEN EIS TON KOSMON AMART‘LOUS S‘SAI ‘N PR‘TOS EIMI EG‘

[1,16] ALLA DIA TOUTO  LE TH N INA EN EMOI PR‘T‘ ENDEIX TAI b=I SOUS KHRISTOS a=I SOUS T N a=APASAN b=PASAN MAKROTHUMIAN PROS UPOTUP‘SIN T‘N MELLONT‘N PISTEUEIN EP AUT‘ EIS Z‘ N AI‘NION

[1,17] T‘ DE BASILEI T‘N AI‘N‘N APHTHART‘ AORAT‘ MON‘ b=SOPH‘ THE‘ TIM  KAI DOXA EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N AM N

[1,18] TAUT N T N PARAGGELIAN PARATITHEMAI SOI TEKNON TIMOTHEE KATA TAS PROAGOUSAS EPI SE PROPH TEIAS INA STRATEU  EN AUTAIS T N KAL N STRATEIAN

[1,19] EKH‘N PISTIN KAI AGATH N SUNEID SIN  N TINES AP‘SAMENOI PERI T N PISTIN ENAUAG SAN

[1,20] ‘N ESTIN UMENAIOS KAI ALEXANDROS OUS PARED‘KA T‘ SATANA INA PAIDEUTH‘SIN M  BLASPH MEIN

[2,1] PARAKAL‘ OUN PR‘TON PANT‘N POIEISTHAI DE SEIS PROSEUKHAS ENTEUXEIS EUKHARISTIAS UPER PANT‘N ANTHR‘P‘N

[2,2] UPER BASILE‘N KAI PANT‘N T‘N EN UPEROKH  ONT‘N INA  REMON KAI  SUKHION BION DIAG‘MEN EN PAS  EUSEBEIA KAI SEMNOT TI

[2,3] TOUTO b=GAR KALON KAI APODEKTON EN‘PION TOU S‘T ROS  M‘N THEOU

[2,4] OS PANTAS ANTHR‘POUS THELEI S‘TH NAI KAI EIS EPIGN‘SIN AL THEIAS ELTHEIN

[2,5] EIS GAR THEOS EIS KAI MESIT S THEOU KAI ANTHR‘P‘N ANTHR‘POS KHRISTOS I SOUS

[2,6] O DOUS EAUTON ANTILUTRON UPER PANT‘N TO MARTURION KAIROIS IDIOIS

[2,7] EIS O ETETH N EG‘ K RUX KAI APOSTOLOS AL THEIAN LEG‘ b=EN b=KHRIST‘ OU PSEUDOMAI DIDASKALOS ETHN‘N EN PISTEI KAI AL THEIA

[2,8] BOULOMAI OUN PROSEUKHESTHAI TOUS ANDRAS EN PANTI TOP‘ EPAIRONTAS OSIOUS KHEIRAS KH‘RIS ORG S KAI DIALOGISMOU

[2,9] ‘SAUT‘S a=[KAI] b=KAI b=TAS GUNAIKAS EN KATASTOL  KOSMI‘ META AIDOUS KAI S‘PHROSUN S KOSMEIN EAUTAS M  EN PLEGMASIN a=KAI b=  a=KHRUSI‘ b=KHRUS‘   MARGARITAIS   IMATISM‘ POLUTELEI

[2,10] ALL O PREPEI GUNAIXIN EPAGGELLOMENAIS THEOSEBEIAN DI ERG‘N AGATH‘N

[2,11] GUN  EN  SUKHIA MANTHANET‘ EN PAS  UPOTAG 

[2,12] b=GUNAIKI b=DE DIDASKEIN a=DE a=GUNAIKI OUK EPITREP‘ OUDE AUTHENTEIN ANDROS ALL EINAI EN  SUKHIA

[2,13] ADAM GAR PR‘TOS EPLASTH  EITA EUA

[2,14] KAI ADAM OUK  PAT TH    DE GUN  a=EXAPAT THEISA b=APAT THEISA EN PARABASEI GEGONEN

[2,15] S‘TH SETAI DE DIA T S TEKNOGONIAS EAN MEIN‘SIN EN PISTEI KAI AGAP  KAI AGIASM‘ META S‘PHROSUN S

[3,1] PISTOS O LOGOS EI TIS EPISKOP S OREGETAI KALOU ERGOU EPITHUMEI

[3,2] DEI OUN TON EPISKOPON a=ANEPIL MPTON b=ANEPIL PTON EINAI MIAS GUNAIKOS ANDRA ak=N PHALION mt=N PHALEON S‘PHRONA KOSMION PHILOXENON DIDAKTIKON

[3,3] M  PAROINON M  PL KT N a=ALLA b=M  b=AISKHROKERD  b=ALL EPIEIK  AMAKHON APHILARGURON

[3,4] TOU IDIOU OIKOU KAL‘S PROISTAMENON TEKNA EKHONTA EN UPOTAG  META PAS S SEMNOT TOS

[3,5] EI DE TIS TOU IDIOU OIKOU PROST NAI OUK OIDEN P‘S EKKL SIAS THEOU EPIMEL SETAI

[3,6] M  NEOPHUTON INA M  TUPH‘THEIS EIS KRIMA EMPES  TOU DIABOLOU

[3,7] DEI DE b=AUTON KAI MARTURIAN KAL N EKHEIN APO T‘N EX‘THEN INA M  EIS ONEIDISMON EMPES  KAI PAGIDA TOU DIABOLOU

[3,8] DIAKONOUS ‘SAUT‘S SEMNOUS M  DILOGOUS M  OIN‘ POLL‘ PROSEKHONTAS M  AISKHROKERDEIS

[3,9] EKHONTAS TO MUST RION T S PISTE‘S EN KATHARA SUNEID SEI

[3,10] KAI OUTOI DE DOKIMAZESTH‘SAN PR‘TON EITA DIAKONEIT‘SAN ANEGKL TOI ONTES

[3,11] GUNAIKAS ‘SAUT‘S SEMNAS M  DIABOLOUS ak=N PHALIOUS mt=N PHALEOUS PISTAS EN PASIN

[3,12] DIAKONOI EST‘SAN MIAS GUNAIKOS ANDRES TEKN‘N KAL‘S PROISTAMENOI KAI T‘N IDI‘N OIK‘N

[3,13] OI GAR KAL‘S DIAKON SANTES BATHMON EAUTOIS KALON PERIPOIOUNTAI KAI POLL N PARR SIAN EN PISTEI T  EN KHRIST‘ I SOU

[3,14] TAUTA SOI GRAPH‘ ELPIZ‘N ELTHEIN PROS SE a=EN a=TAKHEI b=TAKHION

[3,15] EAN DE BRADUN‘ INA EID S P‘S DEI EN OIK‘ THEOU ANASTREPHESTHAI  TIS ESTIN EKKL SIA THEOU Z‘NTOS STULOS KAI EDRAI‘MA T S AL THEIAS

[3,16] KAI OMOLOGOUMEN‘S MEGA ESTIN TO T S EUSEBEIAS MUST RION a=OS b=THEOS EPHANER‘TH  EN SARKI EDIKAI‘TH  EN PNEUMATI ‘PHTH  AGGELOIS EK RUKHTH  EN ETHNESIN EPISTEUTH  EN KOSM‘ a=ANEL MPHTH  b=ANEL PHTH  EN DOX 

[4,1] TO DE PNEUMA R T‘S LEGEI OTI EN USTEROIS KAIROIS APOST SONTAI TINES T S PISTE‘S PROSEKHONTES PNEUMASIN PLANOIS KAI DIDASKALIAIS DAIMONI‘N

[4,2] EN UPOKRISEI PSEUDOLOG‘N a=KEKAUST RIASMEN‘N b=KEKAUT RIASMEN‘N T N IDIAN SUNEID SIN

[4,3] K‘LUONT‘N GAMEIN APEKHESTHAI BR‘MAT‘N A O THEOS EKTISEN EIS a=METAL MPSIN b=METAL PSIN META EUKHARISTIAS TOIS PISTOIS KAI a=EPEGN‘KOSI b=EPEGN‘KOSIN T N AL THEIAN

[4,4] OTI PAN KTISMA THEOU KALON KAI OUDEN APOBL TON META EUKHARISTIAS LAMBANOMENON

[4,5] AGIAZETAI GAR DIA LOGOU THEOU KAI ENTEUXE‘S

[4,6] TAUTA UPOTITHEMENOS TOIS ADELPHOIS KALOS ES  DIAKONOS b=I SOU KHRISTOU a=I SOU ENTREPHOMENOS TOIS LOGOIS T S PISTE‘S KAI T S KAL S DIDASKALIAS   PAR KOLOUTH KAS

[4,7] TOUS DE BEB LOUS KAI GRA‘DEIS MUTHOUS PARAITOU GUMNAZE DE SEAUTON PROS EUSEBEIAN

[4,8]   GAR S‘MATIK  GUMNASIA PROS OLIGON ESTIN ‘PHELIMOS   DE EUSEBEIA PROS PANTA ‘PHELIMOS ESTIN EPAGGELIAN EKHOUSA Z‘ S T S NUN KAI T S MELLOUS S

[4,9] PISTOS O LOGOS KAI PAS S APODOKH S AXIOS

[4,10] EIS TOUTO GAR b=KAI KOPI‘MEN KAI a=AG‘NIZOMETHA b=ONEIDIZOMETHA OTI  LPIKAMEN EPI THE‘ Z‘NTI OS ESTIN S‘T R PANT‘N ANTHR‘P‘N MALISTA PIST‘N

[4,11] PARAGGELLE TAUTA KAI DIDASKE

[4,12] M DEIS SOU T S NEOT TOS KATAPHRONEIT‘ ALLA TUPOS GINOU T‘N PIST‘N EN LOG‘ EN ANASTROPH  EN AGAP  EN b=PNEUMATI b=EN PISTEI EN AGNEIA

[4,13] E‘S ERKHOMAI PROSEKHE T  ANAGN‘SEI T  PARAKL SEI T  DIDASKALIA

[4,14] M  AMELEI TOU EN SOI KHARISMATOS O EDOTH  SOI DIA PROPH TEIAS META EPITHESE‘S T‘N KHEIR‘N TOU PRESBUTERIOU

[4,15] TAUTA MELETA EN TOUTOIS ISTHI INA SOU   PROKOP  PHANERA   b=EN PASIN

[4,16] EPEKHE SEAUT‘ KAI T  DIDASKALIA EPIMENE AUTOIS TOUTO GAR POI‘N KAI SEAUTON S‘SEIS KAI TOUS AKOUONTAS SOU

[5,1] PRESBUTER‘ M  EPIPL X S ALLA PARAKALEI ‘S PATERA NE‘TEROUS ‘S ADELPHOUS

[5,2] PRESBUTERAS ‘S M TERAS NE‘TERAS ‘S ADELPHAS EN PAS  AGNEIA

[5,3] KH RAS TIMA TAS ONT‘S KH RAS

[5,4] EI DE TIS KH RA TEKNA   EKGONA EKHEI MANTHANET‘SAN PR‘TON TON IDION OIKON EUSEBEIN KAI AMOIBAS APODIDONAI TOIS PROGONOIS TOUTO GAR ESTIN tk=KALON tk=KAI APODEKTON EN‘PION TOU THEOU

[5,5]   DE ONT‘S KH RA KAI MEMON‘MEN   LPIKEN EPI b=TON THEON KAI PROSMENEI TAIS DE SESIN KAI TAIS PROSEUKHAIS NUKTOS KAI  MERAS

[5,6]   DE SPATAL‘SA Z‘SA TETHN KEN

[5,7] KAI TAUTA PARAGGELLE INA a=ANEPIL MPTOI b=ANEPIL PTOI ‘SIN

[5,8] EI DE TIS T‘N IDI‘N KAI MALISTA b=T‘N OIKEI‘N OU PRONOEI T N PISTIN  RN TAI KAI ESTIN APISTOU KHEIR‘N

[5,9] KH RA KATALEGESTH‘ M  ELATTON ET‘N EX KONTA GEGONUIA ENOS ANDROS GUN 

[5,10] EN ERGOIS KALOIS MARTUROUMEN  EI ETEKNOTROPH SEN EI EXENODOKH SEN EI AGI‘N PODAS ENIPSEN EI THLIBOMENOIS EP RKESEN EI PANTI ERG‘ AGATH‘ EP KOLOUTH SEN

[5,11] NE‘TERAS DE KH RAS PARAITOU OTAN GAR KATASTR NIAS‘SIN TOU KHRISTOU GAMEIN THELOUSIN

[5,12] EKHOUSAI KRIMA OTI T N PR‘T N PISTIN  THET SAN

[5,13] AMA DE KAI ARGAI MANTHANOUSIN PERIERKHOMENAI TAS OIKIAS OU MONON DE ARGAI ALLA KAI PHLUAROI KAI PERIERGOI LALOUSAI TA M  DEONTA

[5,14] BOULOMAI OUN NE‘TERAS GAMEIN TEKNOGONEIN OIKODESPOTEIN M DEMIAN APHORM N DIDONAI T‘ ANTIKEIMEN‘ LOIDORIAS KHARIN

[5,15]  D  GAR TINES EXETRAP SAN OPIS‘ TOU SATANA

[5,16] EI TIS b=PISTOS b=  PIST  EKHEI KH RAS EPARKEIT‘ AUTAIS KAI M  BAREISTH‘   EKKL SIA INA TAIS ONT‘S KH RAIS EPARKES 

[5,17] OI KAL‘S PROEST‘TES PRESBUTEROI DIPL S TIM S AXIOUSTH‘SAN MALISTA OI KOPI‘NTES EN LOG‘ KAI DIDASKALIA

[5,18] LEGEI GAR   GRAPH  BOUN ALO‘NTA OU PHIM‘SEIS KAI AXIOS O ERGAT S TOU MISTHOU AUTOU

[5,19] KATA PRESBUTEROU KAT GORIAN M  PARADEKHOU EKTOS EI M  EPI DUO   TRI‘N MARTUR‘N

[5,20] TOUS AMARTANONTAS EN‘PION PANT‘N ELEGKHE INA KAI OI LOIPOI PHOBON EKH‘SIN

[5,21] DIAMARTUROMAI EN‘PION TOU THEOU KAI b=KURIOU b=I SOU KHRISTOU a=I SOU KAI T‘N EKLEKT‘N AGGEL‘N INA TAUTA PHULAX S KH‘RIS PROKRIMATOS M DEN POI‘N KATA m=PROSKL SIN atk=PROSKLISIN

[5,22] KHEIRAS TAKHE‘S M DENI EPITITHEI M DE KOIN‘NEI AMARTIAIS ALLOTRIAIS SEAUTON AGNON T REI

[5,23] M KETI UDROPOTEI a=ALLA b=ALL OIN‘ OLIG‘ KHR‘ DIA TON STOMAKHON b=SOU KAI TAS PUKNAS SOU ASTHENEIAS

[5,24] TIN‘N ANTHR‘P‘N AI AMARTIAI PROD LOI EISIN PROAGOUSAI EIS KRISIN TISIN DE KAI EPAKOLOUTHOUSIN

[5,25] ‘SAUT‘S KAI TA b=KALA ERGA a=TA a=KALA PROD LA b=ESTIN KAI TA ALL‘S EKHONTA KRUB NAI OU am=DUNANTAI tk=DUNATAI

[6,1] OSOI EISIN UPO ZUGON DOULOI TOUS IDIOUS DESPOTAS PAS S TIM S AXIOUS  GEISTH‘SAN INA M  TO ONOMA TOU THEOU KAI   DIDASKALIA BLASPH M TAI

[6,2] OI DE PISTOUS EKHONTES DESPOTAS M  KATAPHRONEIT‘SAN OTI ADELPHOI EISIN ALLA MALLON DOULEUET‘SAN OTI PISTOI EISIN KAI AGAP TOI OI T S EUERGESIAS ANTILAMBANOMENOI TAUTA DIDASKE KAI PARAKALEI

[6,3] EI TIS ETERODIDASKALEI KAI M  PROSERKHETAI UGIAINOUSIN LOGOIS TOIS TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU KAI T  KAT EUSEBEIAN DIDASKALIA

[6,4] TETUPH‘TAI M DEN EPISTAMENOS ALLA NOS‘N PERI Z T SEIS KAI LOGOMAKHIAS EX ‘N GINETAI PHTHONOS ERIS BLASPH MIAI UPONOIAI PON RAI

[6,5] am=DIAPARATRIBAI tk=PARADIATRIBAI DIEPHTHARMEN‘N ANTHR‘P‘N TON NOUN KAI APESTER MEN‘N T S AL THEIAS NOMIZONT‘N PORISMON EINAI T N EUSEBEIAN b=APHISTASO b=APO b=T‘N b=TOIOUT‘N

[6,6] ESTIN DE PORISMOS MEGAS   EUSEBEIA META AUTARKEIAS

[6,7] OUDEN GAR EIS NEGKAMEN EIS TON KOSMON b=D LON OTI OUDE EXENEGKEIN TI DUNAMETHA

[6,8] EKHONTES DE DIATROPHAS KAI SKEPASMATA TOUTOIS ARKESTH SOMETHA

[6,9] OI DE BOULOMENOI PLOUTEIN EMPIPTOUSIN EIS PEIRASMON KAI PAGIDA KAI EPITHUMIAS POLLAS ANO TOUS KAI BLABERAS AITINES BUTHIZOUSIN TOUS ANTHR‘POUS EIS OLETHRON KAI AP‘LEIAN

[6,10] RIZA GAR PANT‘N T‘N KAK‘N ESTIN   PHILARGURIA  S TINES OREGOMENOI APEPLAN TH SAN APO T S PISTE‘S KAI EAUTOUS PERIEPEIRAN ODUNAIS POLLAIS

[6,11] SU DE ‘ ANTHR‘PE b=TOU THEOU TAUTA PHEUGE DI‘KE DE DIKAIOSUN N EUSEBEIAN PISTIN AGAP N UPOMON N a=PRAUPATHIAN b=PRAOT TA

[6,12] AG‘NIZOU TON KALON AG‘NA T S PISTE‘S EPILABOU T S AI‘NIOU Z‘ S EIS  N tk=KAI EKL TH S KAI ‘MOLOG SAS T N KAL N OMOLOGIAN EN‘PION POLL‘N MARTUR‘N

[6,13] PARAGGELL‘ a=[SOI] b=SOI EN‘PION TOU THEOU TOU a=Z‘OGONOUNTOS b=Z‘OPOIOUNTOS TA PANTA KAI KHRISTOU I SOU TOU MARTUR SANTOS EPI PONTIOU PILATOU T N KAL N OMOLOGIAN

[6,14] T R SAI SE T N ENTOL N ASPILON a=ANEPIL MPTON b=ANEPIL PTON MEKHRI T S EPIPHANEIAS TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU

[6,15]  N KAIROIS IDIOIS DEIXEI O MAKARIOS KAI MONOS DUNAST S O BASILEUS T‘N BASILEUONT‘N KAI KURIOS T‘N KURIEUONT‘N

[6,16] O MONOS EKH‘N ATHANASIAN PH‘S OIK‘N APROSITON ON EIDEN OUDEIS ANTHR‘P‘N OUDE IDEIN DUNATAI ‘ TIM  KAI KRATOS AI‘NION AM N

[6,17] TOIS PLOUSIOIS EN T‘ NUN AI‘NI PARAGGELLE M  UPS LOPHRONEIN M DE  LPIKENAI EPI PLOUTOU AD LOT TI ALL a=EPI b=EN b=T‘ THE‘ b=T‘ b=Z‘NTI T‘ PAREKHONTI  MIN tk=PLOUSI‘S PANTA am=PLOUSI‘S EIS APOLAUSIN

[6,18] AGATHOERGEIN PLOUTEIN EN ERGOIS KALOIS EUMETADOTOUS EINAI KOIN‘NIKOUS

[6,19] APOTH SAURIZONTAS EAUTOIS THEMELION KALON EIS TO MELLON INA EPILAB‘NTAI T S a=ONT‘S b=AI‘NIOU Z‘ S

[6,20] ‘ TIMOTHEE T N am=PARATH K N tk=PARAKATATH K N PHULAXON EKTREPOMENOS TAS BEB LOUS KENOPH‘NIAS KAI ANTITHESEIS T S PSEUD‘NUMOU GN‘SE‘S

[6,21]  N TINES EPAGGELLOMENOI PERI T N PISTIN  STOKH SAN   KHARIS a=METH a=UM‘N b=META b=SOU b=AM N ~~ t=[PROS t=TIMOTHEON t=PR‘T  t=EGRAPH  t=APO t=LAODIKEIAS t= TIS t=ESTIN t=M TROPOLIS t=PHRUGIAS t=T S t=PAKATIAN S] .

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting