Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*PROS TIMOTHEON A

[1,1] PAULOS APOSTOLOS KHRISTOU I SOU KAT EPITAG N THEOU S‘T ROS  M‘N KAI KHRISTOU I SOU T S ELPIDOS  M‘N

[1,2] TIMOTHE‘ GN SI‘ TEKN‘ EN PISTEI KHARIS ELEOS EIR N  APO THEOU PATROS KAI KHRISTOU I SOU TOU KURIOU  M‘N

[1,3] KATH‘S PAREKALESA SE PROSMEINAI EN EPHES‘ POREUOMENOS EIS MAKEDONIAN INA PARAGGEIL S TISIN M  ETERODIDASKALEIN

[1,4] M DE PROSEKHEIN MUTHOIS KAI GENEALOGIAIS APERANTOIS AITINES EKZ T SEIS PAREKHOUSIN MALLON   OIKONOMIAN THEOU T N EN PISTEI

[1,5] TO DE TELOS T S PARAGGELIAS ESTIN AGAP  EK KATHARAS KARDIAS KAI SUNEID SE‘S AGATH S KAI PISTE‘S ANUPOKRITOU

[1,6] ‘N TINES ASTOKH SANTES EXETRAP SAN EIS MATAIOLOGIAN

[1,7] THELONTES EINAI NOMODIDASKALOI M  NOOUNTES M TE A LEGOUSIN M TE PERI TIN‘N DIABEBAIOUNTAI

[1,8] OIDAMEN DE OTI KALOS O NOMOS EAN TIS AUT‘ NOMIM‘S KHR TAI

[1,9] EID‘S TOUTO OTI DIKAI‘ NOMOS OU KEITAI ANOMOIS DE KAI ANUPOTAKTOIS ASEBESI KAI AMART‘LOIS ANOSIOIS KAI BEB LOIS PATROL‘AIS KAI M TROL‘AIS ANDROPHONOIS

[1,10] PORNOIS ARSENOKOITAIS ANDRAPODISTAIS PSEUSTAIS EPIORKOIS KAI EI TI ETERON T  UGIAINOUS  DIDASKALIA ANTIKEITAI

[1,11] KATA TO EUAGGELION T S DOX S TOU MAKARIOU THEOU O EPISTEUTH N EG‘

[1,12] KHARIN EKH‘ T‘ ENDUNAM‘SANTI ME KHRIST‘ I SOU T‘ KURI‘  M‘N OTI PISTON ME  G SATO THEMENOS EIS DIAKONIAN

[1,13] TO PROTERON ONTA BLASPH MON KAI DI‘KT N KAI UBRIST N ALLA  LE TH N OTI AGNO‘N EPOI SA EN APISTIA

[1,14] UPEREPLEONASEN DE   KHARIS TOU KURIOU  M‘N META PISTE‘S KAI AGAP S T S EN KHRIST‘ I SOU

[1,15] PISTOS O LOGOS KAI PAS S APODOKH S AXIOS OTI KHRISTOS I SOUS  LTHEN EIS TON KOSMON AMART‘LOUS S‘SAI ‘N PR‘TOS EIMI EG‘

[1,16] ALLA DIA TOUTO  LE TH N INA EN EMOI PR‘T‘ ENDEIX TAI KHRISTOS I SOUS T N APASAN MAKROTHUMIAN PROS UPOTUP‘SIN T‘N MELLONT‘N PISTEUEIN EP AUT‘ EIS Z‘ N AI‘NION

[1,17] T‘ DE BASILEI T‘N AI‘N‘N APHTHART‘ AORAT‘ MON‘ THE‘ TIM  KAI DOXA EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N AM N

[1,18] TAUT N T N PARAGGELIAN PARATITHEMAI SOI TEKNON TIMOTHEE KATA TAS PROAGOUSAS EPI SE PROPH TEIAS INA STRATEU  EN AUTAIS T N KAL N STRATEIAN

[1,19] EKH‘N PISTIN KAI AGATH N SUNEID SIN  N TINES AP‘SAMENOI PERI T N PISTIN ENAUAG SAN

[1,20] ‘N ESTIN UMENAIOS KAI ALEXANDROS OUS PARED‘KA T‘ SATANA INA PAIDEUTH‘SIN M  BLASPH MEIN

[2,1] PARAKAL‘ OUN PR‘TON PANT‘N POIEISTHAI DE SEIS PROSEUKHAS ENTEUXEIS EUKHARISTIAS UPER PANT‘N ANTHR‘P‘N

[2,2] UPER BASILE‘N KAI PANT‘N T‘N EN UPEROKH  ONT‘N INA  REMON KAI  SUKHION BION DIAG‘MEN EN PAS  EUSEBEIA KAI SEMNOT TI

[2,3] TOUTO KALON KAI APODEKTON EN‘PION TOU S‘T ROS  M‘N THEOU

[2,4] OS PANTAS ANTHR‘POUS THELEI S‘TH NAI KAI EIS EPIGN‘SIN AL THEIAS ELTHEIN

[2,5] EIS GAR THEOS EIS KAI MESIT S THEOU KAI ANTHR‘P‘N ANTHR‘POS KHRISTOS I SOUS

[2,6] O DOUS EAUTON ANTILUTRON UPER PANT‘N TO MARTURION KAIROIS IDIOIS

[2,7] EIS O ETETH N EG‘ K RUX KAI APOSTOLOS AL THEIAN LEG‘ OU PSEUDOMAI DIDASKALOS ETHN‘N EN PISTEI KAI AL THEIA

[2,8] BOULOMAI OUN PROSEUKHESTHAI TOUS ANDRAS EN PANTI TOP‘ EPAIRONTAS OSIOUS KHEIRAS KH‘RIS ORG S KAI DIALOGISMOU

[2,9] ‘SAUT‘S [KAI] GUNAIKAS EN KATASTOL  KOSMI‘ META AIDOUS KAI S‘PHROSUN S KOSMEIN EAUTAS M  EN PLEGMASIN KAI KHRUSI‘   MARGARITAIS   IMATISM‘ POLUTELEI

[2,10] ALL O PREPEI GUNAIXIN EPAGGELLOMENAIS THEOSEBEIAN DI ERG‘N AGATH‘N

[2,11] GUN  EN  SUKHIA MANTHANET‘ EN PAS  UPOTAG 

[2,12] DIDASKEIN DE GUNAIKI OUK EPITREP‘ OUDE AUTHENTEIN ANDROS ALL EINAI EN  SUKHIA

[2,13] ADAM GAR PR‘TOS EPLASTH  EITA EUA

[2,14] KAI ADAM OUK  PAT TH    DE GUN  EXAPAT THEISA EN PARABASEI GEGONEN

[2,15] S‘TH SETAI DE DIA T S TEKNOGONIAS EAN MEIN‘SIN EN PISTEI KAI AGAP  KAI AGIASM‘ META S‘PHROSUN S

[3,1] PISTOS O LOGOS EI TIS EPISKOP S OREGETAI KALOU ERGOU EPITHUMEI

[3,2] DEI OUN TON EPISKOPON ANEPIL MPTON EINAI MIAS GUNAIKOS ANDRA N PHALION S‘PHRONA KOSMION PHILOXENON DIDAKTIKON

[3,3] M  PAROINON M  PL KT N ALLA EPIEIK  AMAKHON APHILARGURON

[3,4] TOU IDIOU OIKOU KAL‘S PROISTAMENON TEKNA EKHONTA EN UPOTAG  META PAS S SEMNOT TOS

[3,5] EI DE TIS TOU IDIOU OIKOU PROST NAI OUK OIDEN P‘S EKKL SIAS THEOU EPIMEL SETAI

[3,6] M  NEOPHUTON INA M  TUPH‘THEIS EIS KRIMA EMPES  TOU DIABOLOU

[3,7] DEI DE KAI MARTURIAN KAL N EKHEIN APO T‘N EX‘THEN INA M  EIS ONEIDISMON EMPES  KAI PAGIDA TOU DIABOLOU

[3,8] DIAKONOUS ‘SAUT‘S SEMNOUS M  DILOGOUS M  OIN‘ POLL‘ PROSEKHONTAS M  AISKHROKERDEIS

[3,9] EKHONTAS TO MUST RION T S PISTE‘S EN KATHARA SUNEID SEI

[3,10] KAI OUTOI DE DOKIMAZESTH‘SAN PR‘TON EITA DIAKONEIT‘SAN ANEGKL TOI ONTES

[3,11] GUNAIKAS ‘SAUT‘S SEMNAS M  DIABOLOUS N PHALIOUS PISTAS EN PASIN

[3,12] DIAKONOI EST‘SAN MIAS GUNAIKOS ANDRES TEKN‘N KAL‘S PROISTAMENOI KAI T‘N IDI‘N OIK‘N

[3,13] OI GAR KAL‘S DIAKON SANTES BATHMON EAUTOIS KALON PERIPOIOUNTAI KAI POLL N PARR SIAN EN PISTEI T  EN KHRIST‘ I SOU

[3,14] TAUTA SOI GRAPH‘ ELPIZ‘N ELTHEIN PROS SE EN TAKHEI

[3,15] EAN DE BRADUN‘ INA EID S P‘S DEI EN OIK‘ THEOU ANASTREPHESTHAI  TIS ESTIN EKKL SIA THEOU Z‘NTOS STULOS KAI EDRAI‘MA T S AL THEIAS

[3,16] KAI OMOLOGOUMEN‘S MEGA ESTIN TO T S EUSEBEIAS MUST RION OS EPHANER‘TH  EN SARKI EDIKAI‘TH  EN PNEUMATI ‘PHTH  AGGELOIS EK RUKHTH  EN ETHNESIN EPISTEUTH  EN KOSM‘ ANEL MPHTH  EN DOX 

[4,1] TO DE PNEUMA R T‘S LEGEI OTI EN USTEROIS KAIROIS APOST SONTAI TINES T S PISTE‘S PROSEKHONTES PNEUMASIN PLANOIS KAI DIDASKALIAIS DAIMONI‘N

[4,2] EN UPOKRISEI PSEUDOLOG‘N KEKAUST RIASMEN‘N T N IDIAN SUNEID SIN

[4,3] K‘LUONT‘N GAMEIN APEKHESTHAI BR‘MAT‘N A O THEOS EKTISEN EIS METAL MPSIN META EUKHARISTIAS TOIS PISTOIS KAI EPEGN‘KOSI T N AL THEIAN

[4,4] OTI PAN KTISMA THEOU KALON KAI OUDEN APOBL TON META EUKHARISTIAS LAMBANOMENON

[4,5] AGIAZETAI GAR DIA LOGOU THEOU KAI ENTEUXE‘S

[4,6] TAUTA UPOTITHEMENOS TOIS ADELPHOIS KALOS ES  DIAKONOS KHRISTOU I SOU ENTREPHOMENOS TOIS LOGOIS T S PISTE‘S KAI T S KAL S DIDASKALIAS   PAR KOLOUTH KAS

[4,7] TOUS DE BEB LOUS KAI GRA‘DEIS MUTHOUS PARAITOU GUMNAZE DE SEAUTON PROS EUSEBEIAN

[4,8]   GAR S‘MATIK  GUMNASIA PROS OLIGON ESTIN ‘PHELIMOS   DE EUSEBEIA PROS PANTA ‘PHELIMOS ESTIN EPAGGELIAN EKHOUSA Z‘ S T S NUN KAI T S MELLOUS S

[4,9] PISTOS O LOGOS KAI PAS S APODOKH S AXIOS

[4,10] EIS TOUTO GAR KOPI‘MEN KAI AG‘NIZOMETHA OTI  LPIKAMEN EPI THE‘ Z‘NTI OS ESTIN S‘T R PANT‘N ANTHR‘P‘N MALISTA PIST‘N

[4,11] PARAGGELLE TAUTA KAI DIDASKE

[4,12] M DEIS SOU T S NEOT TOS KATAPHRONEIT‘ ALLA TUPOS GINOU T‘N PIST‘N EN LOG‘ EN ANASTROPH  EN AGAP  EN PISTEI EN AGNEIA

[4,13] E‘S ERKHOMAI PROSEKHE T  ANAGN‘SEI T  PARAKL SEI T  DIDASKALIA

[4,14] M  AMELEI TOU EN SOI KHARISMATOS O EDOTH  SOI DIA PROPH TEIAS META EPITHESE‘S T‘N KHEIR‘N TOU PRESBUTERIOU

[4,15] TAUTA MELETA EN TOUTOIS ISTHI INA SOU   PROKOP  PHANERA   PASIN

[4,16] EPEKHE SEAUT‘ KAI T  DIDASKALIA EPIMENE AUTOIS TOUTO GAR POI‘N KAI SEAUTON S‘SEIS KAI TOUS AKOUONTAS SOU

[5,1] PRESBUTER‘ M  EPIPL X S ALLA PARAKALEI ‘S PATERA NE‘TEROUS ‘S ADELPHOUS

[5,2] PRESBUTERAS ‘S M TERAS NE‘TERAS ‘S ADELPHAS EN PAS  AGNEIA

[5,3] KH RAS TIMA TAS ONT‘S KH RAS

[5,4] EI DE TIS KH RA TEKNA   EKGONA EKHEI MANTHANET‘SAN PR‘TON TON IDION OIKON EUSEBEIN KAI AMOIBAS APODIDONAI TOIS PROGONOIS TOUTO GAR ESTIN APODEKTON EN‘PION TOU THEOU

[5,5]   DE ONT‘S KH RA KAI MEMON‘MEN   LPIKEN EPI THEON KAI PROSMENEI TAIS DE SESIN KAI TAIS PROSEUKHAIS NUKTOS KAI  MERAS

[5,6]   DE SPATAL‘SA Z‘SA TETHN KEN

[5,7] KAI TAUTA PARAGGELLE INA ANEPIL MPTOI ‘SIN

[5,8] EI DE TIS T‘N IDI‘N KAI MALISTA OIKEI‘N OU PRONOEI T N PISTIN  RN TAI KAI ESTIN APISTOU KHEIR‘N

[5,9] KH RA KATALEGESTH‘ M  ELATTON ET‘N EX KONTA GEGONUIA ENOS ANDROS GUN 

[5,10] EN ERGOIS KALOIS MARTUROUMEN  EI ETEKNOTROPH SEN EI EXENODOKH SEN EI AGI‘N PODAS ENIPSEN EI THLIBOMENOIS EP RKESEN EI PANTI ERG‘ AGATH‘ EP KOLOUTH SEN

[5,11] NE‘TERAS DE KH RAS PARAITOU OTAN GAR KATASTR NIAS‘SIN TOU KHRISTOU GAMEIN THELOUSIN

[5,12] EKHOUSAI KRIMA OTI T N PR‘T N PISTIN  THET SAN

[5,13] AMA DE KAI ARGAI MANTHANOUSIN PERIERKHOMENAI TAS OIKIAS OU MONON DE ARGAI ALLA KAI PHLUAROI KAI PERIERGOI LALOUSAI TA M  DEONTA

[5,14] BOULOMAI OUN NE‘TERAS GAMEIN TEKNOGONEIN OIKODESPOTEIN M DEMIAN APHORM N DIDONAI T‘ ANTIKEIMEN‘ LOIDORIAS KHARIN

[5,15]  D  GAR TINES EXETRAP SAN OPIS‘ TOU SATANA

[5,16] EI TIS PIST  EKHEI KH RAS EPARKEIT‘ AUTAIS KAI M  BAREISTH‘   EKKL SIA INA TAIS ONT‘S KH RAIS EPARKES 

[5,17] OI KAL‘S PROEST‘TES PRESBUTEROI DIPL S TIM S AXIOUSTH‘SAN MALISTA OI KOPI‘NTES EN LOG‘ KAI DIDASKALIA

[5,18] LEGEI GAR   GRAPH  BOUN ALO‘NTA OU PHIM‘SEIS KAI AXIOS O ERGAT S TOU MISTHOU AUTOU

[5,19] KATA PRESBUTEROU KAT GORIAN M  PARADEKHOU EKTOS EI M  EPI DUO   TRI‘N MARTUR‘N

[5,20] TOUS AMARTANONTAS EN‘PION PANT‘N ELEGKHE INA KAI OI LOIPOI PHOBON EKH‘SIN

[5,21] DIAMARTUROMAI EN‘PION TOU THEOU KAI KHRISTOU I SOU KAI T‘N EKLEKT‘N AGGEL‘N INA TAUTA PHULAX S KH‘RIS PROKRIMATOS M DEN POI‘N KATA PROSKLISIN

[5,22] KHEIRAS TAKHE‘S M DENI EPITITHEI M DE KOIN‘NEI AMARTIAIS ALLOTRIAIS SEAUTON AGNON T REI

[5,23] M KETI UDROPOTEI ALLA OIN‘ OLIG‘ KHR‘ DIA TON STOMAKHON KAI TAS PUKNAS SOU ASTHENEIAS

[5,24] TIN‘N ANTHR‘P‘N AI AMARTIAI PROD LOI EISIN PROAGOUSAI EIS KRISIN TISIN DE KAI EPAKOLOUTHOUSIN

[5,25] ‘SAUT‘S KAI TA ERGA TA KALA PROD LA KAI TA ALL‘S EKHONTA KRUB NAI OU DUNANTAI

[6,1] OSOI EISIN UPO ZUGON DOULOI TOUS IDIOUS DESPOTAS PAS S TIM S AXIOUS  GEISTH‘SAN INA M  TO ONOMA TOU THEOU KAI   DIDASKALIA BLASPH M TAI

[6,2] OI DE PISTOUS EKHONTES DESPOTAS M  KATAPHRONEIT‘SAN OTI ADELPHOI EISIN ALLA MALLON DOULEUET‘SAN OTI PISTOI EISIN KAI AGAP TOI OI T S EUERGESIAS ANTILAMBANOMENOI TAUTA DIDASKE KAI PARAKALEI

[6,3] EI TIS ETERODIDASKALEI KAI M  PROSERKHETAI UGIAINOUSIN LOGOIS TOIS TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU KAI T  KAT EUSEBEIAN DIDASKALIA

[6,4] TETUPH‘TAI M DEN EPISTAMENOS ALLA NOS‘N PERI Z T SEIS KAI LOGOMAKHIAS EX ‘N GINETAI PHTHONOS ERIS BLASPH MIAI UPONOIAI PON RAI

[6,5] DIAPARATRIBAI DIEPHTHARMEN‘N ANTHR‘P‘N TON NOUN KAI APESTER MEN‘N T S AL THEIAS NOMIZONT‘N PORISMON EINAI T N EUSEBEIAN

[6,6] ESTIN DE PORISMOS MEGAS   EUSEBEIA META AUTARKEIAS

[6,7] OUDEN GAR EIS NEGKAMEN EIS TON KOSMON OTI OUDE EXENEGKEIN TI DUNAMETHA

[6,8] EKHONTES DE DIATROPHAS KAI SKEPASMATA TOUTOIS ARKESTH SOMETHA

[6,9] OI DE BOULOMENOI PLOUTEIN EMPIPTOUSIN EIS PEIRASMON KAI PAGIDA KAI EPITHUMIAS POLLAS ANO TOUS KAI BLABERAS AITINES BUTHIZOUSIN TOUS ANTHR‘POUS EIS OLETHRON KAI AP‘LEIAN

[6,10] RIZA GAR PANT‘N T‘N KAK‘N ESTIN   PHILARGURIA  S TINES OREGOMENOI APEPLAN TH SAN APO T S PISTE‘S KAI EAUTOUS PERIEPEIRAN ODUNAIS POLLAIS

[6,11] SU DE ‘ ANTHR‘PE THEOU TAUTA PHEUGE DI‘KE DE DIKAIOSUN N EUSEBEIAN PISTIN AGAP N UPOMON N PRAUPATHIAN

[6,12] AG‘NIZOU TON KALON AG‘NA T S PISTE‘S EPILABOU T S AI‘NIOU Z‘ S EIS  N EKL TH S KAI ‘MOLOG SAS T N KAL N OMOLOGIAN EN‘PION POLL‘N MARTUR‘N

[6,13] PARAGGELL‘ [SOI] EN‘PION TOU THEOU TOU Z‘OGONOUNTOS TA PANTA KAI KHRISTOU I SOU TOU MARTUR SANTOS EPI PONTIOU PILATOU T N KAL N OMOLOGIAN

[6,14] T R SAI SE T N ENTOL N ASPILON ANEPIL MPTON MEKHRI T S EPIPHANEIAS TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU

[6,15]  N KAIROIS IDIOIS DEIXEI O MAKARIOS KAI MONOS DUNAST S O BASILEUS T‘N BASILEUONT‘N KAI KURIOS T‘N KURIEUONT‘N

[6,16] O MONOS EKH‘N ATHANASIAN PH‘S OIK‘N APROSITON ON EIDEN OUDEIS ANTHR‘P‘N OUDE IDEIN DUNATAI ‘ TIM  KAI KRATOS AI‘NION AM N

[6,17] TOIS PLOUSIOIS EN T‘ NUN AI‘NI PARAGGELLE M  UPS LOPHRONEIN M DE  LPIKENAI EPI PLOUTOU AD LOT TI ALL EPI THE‘ T‘ PAREKHONTI  MIN PANTA PLOUSI‘S EIS APOLAUSIN

[6,18] AGATHOERGEIN PLOUTEIN EN ERGOIS KALOIS EUMETADOTOUS EINAI KOIN‘NIKOUS

[6,19] APOTH SAURIZONTAS EAUTOIS THEMELION KALON EIS TO MELLON INA EPILAB‘NTAI T S ONT‘S Z‘ S

[6,20] ‘ TIMOTHEE T N PARATH K N PHULAXON EKTREPOMENOS TAS BEB LOUS KENOPH‘NIAS KAI ANTITHESEIS T S PSEUD‘NUMOU GN‘SE‘S

[6,21]  N TINES EPAGGELLOMENOI PERI T N PISTIN  STOKH SAN   KHARIS METH UM‘N

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting