Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk=  PROS THESSALONIKEIS tk=EPISTOL  t=PAULOU tk=PR‘T  am=A

[1,1] PAULOS KAI SILOUANOS KAI TIMOTHEOS T  EKKL SIA THESSALONIKE‘N EN THE‘ PATRI KAI KURI‘ I SOU KHRIST‘ KHARIS UMIN KAI EIR N  b=APO b=THEOU b=PATROS b= M‘N b=KAI b=KURIOU b=I SOU b=KHRISTOU

[1,2] EUKHARISTOUMEN T‘ THE‘ PANTOTE PERI PANT‘N UM‘N MNEIAN b=UM‘N POIOUMENOI EPI T‘N PROSEUKH‘N  M‘N

[1,3] ADIALEIPT‘S MN MONEUONTES UM‘N TOU ERGOU T S PISTE‘S KAI TOU KOPOU T S AGAP S KAI T S UPOMON S T S ELPIDOS TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU EMPROSTHEN TOU THEOU KAI PATROS  M‘N

[1,4] EIDOTES ADELPHOI  GAP MENOI UPO a=[TOU] THEOU T N EKLOG N UM‘N

[1,5] OTI TO EUAGGELION  M‘N OUK EGEN TH  EIS UMAS EN LOG‘ MONON ALLA KAI EN DUNAMEI KAI EN PNEUMATI AGI‘ KAI a=[EN] b=EN PL ROPHORIA POLL  KATH‘S OIDATE OIOI EGEN TH MEN a=[EN] b=EN UMIN DI UMAS

[1,6] KAI UMEIS MIM TAI  M‘N EGEN TH TE KAI TOU KURIOU DEXAMENOI TON LOGON EN THLIPSEI POLL  META KHARAS PNEUMATOS AGIOU

[1,7] ‘STE GENESTHAI UMAS a=TUPON b=TUPOUS PASIN TOIS PISTEUOUSIN EN T  MAKEDONIA KAI a=EN T  AKHAIA

[1,8] APH UM‘N GAR EX KH TAI O LOGOS TOU KURIOU OU MONON EN T  MAKEDONIA KAI a=[EN m=EN a=T ] m=T  AKHAIA a=ALL b=ALLA b=KAI EN PANTI TOP‘   PISTIS UM‘N   PROS TON THEON EXEL LUTHEN ‘STE M  KHREIAN b= MAS EKHEIN a= MAS LALEIN TI

[1,9] AUTOI GAR PERI  M‘N APAGGELLOUSIN OPOIAN EISODON amk=ESKHOMEN t=EKHOMEN PROS UMAS KAI P‘S EPESTREPSATE PROS TON THEON APO T‘N EID‘L‘N DOULEUEIN THE‘ Z‘NTI KAI AL THIN‘

[1,10] KAI ANAMENEIN TON UION AUTOU EK T‘N OURAN‘N ON  GEIREN EK a=[T‘N] m=T‘N NEKR‘N I SOUN TON RUOMENON  MAS a=EK b=APO T S ORG S T S ERKHOMEN S

[2,1] AUTOI GAR OIDATE ADELPHOI T N EISODON  M‘N T N PROS UMAS OTI OU KEN  GEGONEN

[2,2] ALLA tk=KAI PROPATHONTES KAI UBRISTHENTES KATH‘S OIDATE EN PHILIPPOIS EPARR SIASAMETHA EN T‘ THE‘  M‘N LAL SAI PROS UMAS TO EUAGGELION TOU THEOU EN POLL‘ AG‘NI

[2,3]   GAR PARAKL SIS  M‘N OUK EK PLAN S OUDE EX AKATHARSIAS a=OUDE b=OUTE EN DOL‘

[2,4] ALLA KATH‘S DEDOKIMASMETHA UPO TOU THEOU PISTEUTH NAI TO EUAGGELION OUT‘S LALOUMEN OUKH ‘S ANTHR‘POIS ARESKONTES ALLA b=T‘ THE‘ T‘ DOKIMAZONTI TAS KARDIAS  M‘N

[2,5] OUTE GAR POTE EN LOG‘ KOLAKEIAS EGEN TH MEN KATH‘S OIDATE OUTE EN PROPHASEI PLEONEXIAS THEOS MARTUS

[2,6] OUTE Z TOUNTES EX ANTHR‘P‘N DOXAN OUTE APH UM‘N OUTE m=APO atk=AP ALL‘N ~a=

[2,7] DUNAMENOI EN BAREI EINAI ‘S KHRISTOU APOSTOLOI a=ALLA ~b=

[2,7] b=ALL EGEN TH MEN a=N PIOI b= PIOI EN MES‘ UM‘N ‘S a=EAN b=AN TROPHOS THALP  TA EAUT S TEKNA

[2,8] OUT‘S am=OMEIROMENOI tk=IMEIROMENOI UM‘N EUDOKOUMEN METADOUNAI UMIN OU MONON TO EUAGGELION TOU THEOU ALLA KAI TAS EAUT‘N PSUKHAS DIOTI AGAP TOI  MIN a=EGEN TH TE b=GEGEN STHE

[2,9] MN MONEUETE GAR ADELPHOI TON KOPON  M‘N KAI TON MOKHTHON NUKTOS b=GAR KAI  MERAS ERGAZOMENOI PROS TO M  EPIBAR SAI TINA UM‘N EK RUXAMEN EIS UMAS TO EUAGGELION TOU THEOU

[2,10] UMEIS MARTURES KAI O THEOS ‘S OSI‘S KAI DIKAI‘S KAI AMEMPT‘S UMIN TOIS PISTEUOUSIN EGEN TH MEN

[2,11] KATHAPER OIDATE ‘S ENA EKASTON UM‘N ‘S PAT R TEKNA EAUTOU PARAKALOUNTES UMAS KAI PARAMUTHOUMENOI

[2,12] KAI am=MARTUROMENOI tk=MARTUROUMENOI EIS TO a=PERIPATEIN b=PERIPAT SAI UMAS AXI‘S TOU THEOU TOU KALOUNTOS UMAS EIS T N EAUTOU BASILEIAN KAI DOXAN

[2,13] a=KAI DIA TOUTO KAI  MEIS EUKHARISTOUMEN T‘ THE‘ ADIALEIPT‘S OTI PARALABONTES LOGON AKO S PAR  M‘N TOU THEOU EDEXASTHE OU LOGON ANTHR‘P‘N ALLA KATH‘S ESTIN AL TH‘S LOGON THEOU OS KAI ENERGEITAI EN UMIN TOIS PISTEUOUSIN

[2,14] UMEIS GAR MIM TAI EGEN TH TE ADELPHOI T‘N EKKL SI‘N TOU THEOU T‘N OUS‘N EN T  IOUDAIA EN KHRIST‘ I SOU OTI am=TA am=AUTA tk=TAUTA EPATHETE KAI UMEIS UPO T‘N IDI‘N SUMPHULET‘N KATH‘S KAI AUTOI UPO T‘N IOUDAI‘N

[2,15] T‘N KAI TON KURION APOKTEINANT‘N I SOUN KAI TOUS b=IDIOUS PROPH TAS KAI amk= MAS t=UMAS EKDI‘XANT‘N KAI THE‘ M  ARESKONT‘N KAI PASIN ANTHR‘POIS ENANTI‘N

[2,16] K‘LUONT‘N  MAS TOIS ETHNESIN LAL SAI INA S‘TH‘SIN EIS TO ANAPL R‘SAI AUT‘N TAS AMARTIAS PANTOTE EPHTHASEN DE EP AUTOUS   ORG  EIS TELOS

[2,17]  MEIS DE ADELPHOI APORPHANISTHENTES APH UM‘N PROS KAIRON ‘RAS PROS‘P‘ OU KARDIA PERISSOTER‘S ESPOUDASAMEN TO PROS‘PON UM‘N IDEIN EN POLL  EPITHUMIA

[2,18] a=DIOTI b=DIO  THEL SAMEN ELTHEIN PROS UMAS EG‘ MEN PAULOS KAI APAX KAI DIS KAI ENEKOPSEN  MAS O SATANAS

[2,19] TIS GAR  M‘N ELPIS   KHARA   STEPHANOS KAUKH SE‘S   OUKHI KAI UMEIS EMPROSTHEN TOU KURIOU  M‘N I SOU tk=KHRISTOU EN T  AUTOU PAROUSIA

[2,20] UMEIS GAR ESTE   DOXA  M‘N KAI   KHARA

[3,1] DIO M KETI STEGONTES EUDOK SAMEN KATALEIPHTH NAI EN ATH NAIS MONOI

[3,2] KAI EPEMPSAMEN TIMOTHEON TON ADELPHON  M‘N KAI a=SUNERGON b=DIAKONON TOU THEOU b=KAI b=SUNERGON b= M‘N EN T‘ EUAGGELI‘ TOU KHRISTOU EIS TO ST RIXAI UMAS KAI PARAKALESAI a=UPER b=UMAS b=PERI T S PISTE‘S UM‘N

[3,3] am=TO tk=T‘ M DENA SAINESTHAI EN TAIS THLIPSESIN TAUTAIS AUTOI GAR OIDATE OTI EIS TOUTO KEIMETHA

[3,4] KAI GAR OTE PROS UMAS  MEN PROELEGOMEN UMIN OTI MELLOMEN THLIBESTHAI KATH‘S KAI EGENETO KAI OIDATE

[3,5] DIA TOUTO KAG‘ M KETI STEG‘N EPEMPSA EIS TO GN‘NAI T N PISTIN UM‘N a=M  a=P‘S b=M P‘S EPEIRASEN UMAS O PEIRAZ‘N KAI EIS KENON GEN TAI O KOPOS  M‘N

[3,6] ARTI DE ELTHONTOS TIMOTHEOU PROS  MAS APH UM‘N KAI EUAGGELISAMENOU  MIN T N PISTIN KAI T N AGAP N UM‘N KAI OTI EKHETE MNEIAN  M‘N AGATH N PANTOTE EPIPOTHOUNTES  MAS IDEIN KATHAPER KAI  MEIS UMAS

[3,7] DIA TOUTO PAREKL TH MEN ADELPHOI EPH UMIN EPI PAS  T  b=THLIPSEI b=KAI ANAGK  a=KAI a=THLIPSEI  M‘N DIA T S UM‘N PISTE‘S

[3,8] OTI NUN Z‘MEN EAN UMEIS am=ST KETE tk=ST K TE EN KURI‘

[3,9] TINA GAR EUKHARISTIAN DUNAMETHA T‘ THE‘ ANTAPODOUNAI PERI UM‘N EPI PAS  T  KHARA   KHAIROMEN DI UMAS EMPROSTHEN TOU THEOU  M‘N

[3,10] NUKTOS KAI  MERAS UPER EKPERISSOU DEOMENOI EIS TO IDEIN UM‘N TO PROS‘PON KAI KATARTISAI TA USTER MATA T S PISTE‘S UM‘N

[3,11] AUTOS DE O THEOS KAI PAT R  M‘N KAI O KURIOS  M‘N I SOUS b=KHRISTOS KATEUTHUNAI T N ODON  M‘N PROS UMAS

[3,12] UMAS DE O KURIOS PLEONASAI KAI PERISSEUSAI T  AGAP  EIS ALL LOUS KAI EIS PANTAS KATHAPER KAI  MEIS EIS UMAS

[3,13] EIS TO ST RIXAI UM‘N TAS KARDIAS AMEMPTOUS EN AGI‘SUN  EMPROSTHEN TOU THEOU KAI PATROS  M‘N EN T  PAROUSIA TOU KURIOU  M‘N I SOU b=KHRISTOU META PANT‘N T‘N AGI‘N AUTOU a=[AM N]

[4,1] m=[TO] tk=TO LOIPON OUN ADELPHOI ER‘T‘MEN UMAS KAI PARAKALOUMEN EN KURI‘ I SOU a=INA KATH‘S PARELABETE PAR  M‘N TO P‘S DEI UMAS PERIPATEIN KAI ARESKEIN THE‘ a=KATH‘S a=KAI a=PERIPATEITE INA PERISSEU TE MALLON

[4,2] OIDATE GAR TINAS PARAGGELIAS ED‘KAMEN UMIN DIA TOU KURIOU I SOU

[4,3] TOUTO GAR ESTIN THEL MA TOU THEOU O AGIASMOS UM‘N APEKHESTHAI UMAS APO T S PORNEIAS

[4,4] EIDENAI EKASTON UM‘N TO EAUTOU SKEUOS KTASTHAI EN AGIASM‘ KAI TIM 

[4,5] M  EN PATHEI EPITHUMIAS KATHAPER KAI TA ETHN  TA M  EIDOTA TON THEON

[4,6] TO M  UPERBAINEIN KAI PLEONEKTEIN EN T‘ PRAGMATI TON ADELPHON AUTOU DIOTI EKDIKOS b=O KURIOS PERI PANT‘N TOUT‘N KATH‘S KAI m=PROEIPOMEN atk=PROEIPAMEN UMIN KAI DIEMARTURAMETHA

[4,7] OU GAR EKALESEN  MAS O THEOS EPI AKATHARSIA ALL EN AGIASM‘

[4,8] TOIGAROUN O ATHET‘N OUK ANTHR‘PON ATHETEI ALLA TON THEON TON a=[KAI] b=KAI a=DIDONTA b=DONTA TO PNEUMA AUTOU TO AGION EIS am=UMAS tk= MAS

[4,9] PERI DE T S PHILADELPHIAS OU KHREIAN EKHETE GRAPHEIN UMIN AUTOI GAR UMEIS THEODIDAKTOI ESTE EIS TO AGAPAN ALL LOUS

[4,10] KAI GAR POIEITE AUTO EIS PANTAS TOUS ADELPHOUS a=[TOUS] b=TOUS EN OL  T  MAKEDONIA PARAKALOUMEN DE UMAS ADELPHOI PERISSEUEIN MALLON

[4,11] KAI PHILOTIMEISTHAI  SUKHAZEIN KAI PRASSEIN TA IDIA KAI ERGAZESTHAI TAIS a=[IDIAIS] b=IDIAIS KHERSIN UM‘N KATH‘S UMIN PAR GGEILAMEN

[4,12] INA PERIPAT TE EUSKH MON‘S PROS TOUS EX‘ KAI M DENOS KHREIAN EKH TE

[4,13] OU am=THELOMEN tk=THEL‘ DE UMAS AGNOEIN ADELPHOI PERI T‘N a=KOIM‘MEN‘N b=KEKOIM MEN‘N INA M  LUP STHE KATH‘S KAI OI LOIPOI OI M  EKHONTES ELPIDA

[4,14] EI GAR PISTEUOMEN OTI I SOUS APETHANEN KAI ANEST  OUT‘S KAI O THEOS TOUS KOIM THENTAS DIA TOU I SOU AXEI SUN AUT‘

[4,15] TOUTO GAR UMIN LEGOMEN EN LOG‘ KURIOU OTI  MEIS OI Z‘NTES OI PERILEIPOMENOI EIS T N PAROUSIAN TOU KURIOU OU M  PHTHAS‘MEN TOUS KOIM THENTAS

[4,16] OTI AUTOS O KURIOS EN KELEUSMATI EN PH‘N  ARKHAGGELOU KAI EN SALPIGGI THEOU KATAB SETAI AP OURANOU KAI OI NEKROI EN KHRIST‘ ANAST SONTAI PR‘TON

[4,17] EPEITA  MEIS OI Z‘NTES OI PERILEIPOMENOI AMA SUN AUTOIS ARPAG SOMETHA EN NEPHELAIS EIS APANT SIN TOU KURIOU EIS AERA KAI OUT‘S PANTOTE SUN KURI‘ ESOMETHA

[4,18] ‘STE PARAKALEITE ALL LOUS EN TOIS LOGOIS TOUTOIS

[5,1] PERI DE T‘N KHRON‘N KAI T‘N KAIR‘N ADELPHOI OU KHREIAN EKHETE UMIN GRAPHESTHAI

[5,2] AUTOI GAR AKRIB‘S OIDATE OTI b=   MERA KURIOU ‘S KLEPT S EN NUKTI OUT‘S ERKHETAI

[5,3] OTAN b=GAR LEG‘SIN EIR N  KAI ASPHALEIA TOTE AIPHNIDIOS AUTOIS EPHISTATAI OLETHROS ‘SPER   ‘DIN T  EN GASTRI EKHOUS  KAI OU M  EKPHUG‘SIN

[5,4] UMEIS DE ADELPHOI OUK ESTE EN SKOTEI INA    MERA UMAS ‘S KLEPT S KATALAB 

[5,5] PANTES a=GAR UMEIS UIOI PH‘TOS ESTE KAI UIOI  MERAS OUK ESMEN NUKTOS OUDE SKOTOUS

[5,6] ARA OUN M  KATHEUD‘MEN ‘S b=KAI OI LOIPOI ALLA GR GOR‘MEN KAI N PH‘MEN

[5,7] OI GAR KATHEUDONTES NUKTOS KATHEUDOUSIN KAI OI METHUSKOMENOI NUKTOS METHUOUSIN

[5,8]  MEIS DE  MERAS ONTES N PH‘MEN ENDUSAMENOI TH‘RAKA PISTE‘S KAI AGAP S KAI PERIKEPHALAIAN ELPIDA S‘T RIAS

[5,9] OTI OUK ETHETO  MAS O THEOS EIS ORG N a=ALLA b=ALL EIS PERIPOI SIN S‘T RIAS DIA TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU

[5,10] TOU APOTHANONTOS UPER  M‘N INA EITE GR GOR‘MEN EITE KATHEUD‘MEN AMA SUN AUT‘ Z S‘MEN

[5,11] DIO PARAKALEITE ALL LOUS KAI OIKODOMEITE EIS TON ENA KATH‘S KAI POIEITE

[5,12] ER‘T‘MEN DE UMAS ADELPHOI EIDENAI TOUS KOPI‘NTAS EN UMIN KAI PROISTAMENOUS UM‘N EN KURI‘ KAI NOUTHETOUNTAS UMAS

[5,13] KAI  GEISTHAI AUTOUS a=UPEREKPERISSOU b=UPER b=EKPERISSOU EN AGAP  DIA TO ERGON AUT‘N EIR NEUETE EN EAUTOIS

[5,14] PARAKALOUMEN DE UMAS ADELPHOI NOUTHETEITE TOUS ATAKTOUS PARAMUTHEISTHE TOUS OLIGOPSUKHOUS ANTEKHESTHE T‘N ASTHEN‘N MAKROTHUMEITE PROS PANTAS

[5,15] ORATE M  TIS KAKON ANTI KAKOU TINI APOD‘ ALLA PANTOTE TO AGATHON DI‘KETE a=[KAI] b=KAI EIS ALL LOUS KAI EIS PANTAS

[5,16] PANTOTE KHAIRETE

[5,17] ADIALEIPT‘S PROSEUKHESTHE

[5,18] EN PANTI EUKHARISTEITE TOUTO GAR THEL MA THEOU EN KHRIST‘ I SOU EIS UMAS

[5,19] TO PNEUMA M  SBENNUTE

[5,20] PROPH TEIAS M  EXOUTHENEITE

[5,21] PANTA am=DE DOKIMAZETE TO KALON KATEKHETE

[5,22] APO PANTOS EIDOUS PON ROU APEKHESTHE

[5,23] AUTOS DE O THEOS T S EIR N S AGIASAI UMAS OLOTELEIS KAI OLOKL RON UM‘N TO PNEUMA KAI   PSUKH  KAI TO S‘MA AMEMPT‘S EN T  PAROUSIA TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU T R THEI 

[5,24] PISTOS O KAL‘N UMAS OS KAI POI SEI

[5,25] ADELPHOI PROSEUKHESTHE a=[KAI] PERI  M‘N

[5,26] ASPASASTHE TOUS ADELPHOUS PANTAS EN PHIL MATI AGI‘

[5,27] a=ENORKIZ‘ b=ORKIZ‘ UMAS TON KURION ANAGN‘STH NAI T N EPISTOL N PASIN TOIS b=AGIOIS ADELPHOIS

[5,28]   KHARIS TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU METH UM‘N b=AM N ~~ t=[PROS t=THESSALONIKEIS t=PR‘T  t=EGRAPH  t=APO t=ATH N‘N] .

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting