Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*PROS THESSALONIKEIS A

[1,1] PAULOS KAI SILOUANOS KAI TIMOTHEOS T  EKKL SIA THESSALONIKE‘N EN THE‘ PATRI KAI KURI‘ I SOU KHRIST‘ KHARIS UMIN KAI EIR N 

[1,2] EUKHARISTOUMEN T‘ THE‘ PANTOTE PERI PANT‘N UM‘N MNEIAN POIOUMENOI EPI T‘N PROSEUKH‘N  M‘N ADIALEIPT‘S

[1,3] MN MONEUONTES UM‘N TOU ERGOU T S PISTE‘S KAI TOU KOPOU T S AGAP S KAI T S UPOMON S T S ELPIDOS TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU EMPROSTHEN TOU THEOU KAI PATROS  M‘N

[1,4] EIDOTES ADELPHOI  GAP MENOI UPO [TOU] THEOU T N EKLOG N UM‘N

[1,5] OTI TO EUAGGELION  M‘N OUK EGEN TH  EIS UMAS EN LOG‘ MONON ALLA KAI EN DUNAMEI KAI EN PNEUMATI AGI‘ KAI [EN] PL ROPHORIA POLL  KATH‘S OIDATE OIOI EGEN TH MEN [EN] UMIN DI UMAS

[1,6] KAI UMEIS MIM TAI  M‘N EGEN TH TE KAI TOU KURIOU DEXAMENOI TON LOGON EN THLIPSEI POLL  META KHARAS PNEUMATOS AGIOU

[1,7] ‘STE GENESTHAI UMAS TUPON PASIN TOIS PISTEUOUSIN EN T  MAKEDONIA KAI EN T  AKHAIA

[1,8] APH UM‘N GAR EX KH TAI O LOGOS TOU KURIOU OU MONON EN T  MAKEDONIA KAI [EN T ] AKHAIA ALL EN PANTI TOP‘   PISTIS UM‘N   PROS TON THEON EXEL LUTHEN ‘STE M  KHREIAN EKHEIN  MAS LALEIN TI

[1,9] AUTOI GAR PERI  M‘N APAGGELLOUSIN OPOIAN EISODON ESKHOMEN PROS UMAS KAI P‘S EPESTREPSATE PROS TON THEON APO T‘N EID‘L‘N DOULEUEIN THE‘ Z‘NTI KAI AL THIN‘

[1,10] KAI ANAMENEIN TON UION AUTOU EK T‘N OURAN‘N ON  GEIREN EK [T‘N] NEKR‘N I SOUN TON RUOMENON  MAS EK T S ORG S T S ERKHOMEN S

[2,1] AUTOI GAR OIDATE ADELPHOI T N EISODON  M‘N T N PROS UMAS OTI OU KEN  GEGONEN

[2,2] ALLA PROPATHONTES KAI UBRISTHENTES KATH‘S OIDATE EN PHILIPPOIS EPARR SIASAMETHA EN T‘ THE‘  M‘N LAL SAI PROS UMAS TO EUAGGELION TOU THEOU EN POLL‘ AG‘NI

[2,3]   GAR PARAKL SIS  M‘N OUK EK PLAN S OUDE EX AKATHARSIAS OUDE EN DOL‘

[2,4] ALLA KATH‘S DEDOKIMASMETHA UPO TOU THEOU PISTEUTH NAI TO EUAGGELION OUT‘S LALOUMEN OUKH ‘S ANTHR‘POIS ARESKONTES ALLA THE‘ T‘ DOKIMAZONTI TAS KARDIAS  M‘N

[2,5] OUTE GAR POTE EN LOG‘ KOLAKEIAS EGEN TH MEN KATH‘S OIDATE OUTE EN PROPHASEI PLEONEXIAS THEOS MARTUS

[2,6] OUTE Z TOUNTES EX ANTHR‘P‘N DOXAN OUTE APH UM‘N OUTE AP ALL‘N

[2,7] DUNAMENOI EN BAREI EINAI ‘S KHRISTOU APOSTOLOI ALLA EGEN TH MEN N PIOI EN MES‘ UM‘N ‘S EAN TROPHOS THALP  TA EAUT S TEKNA

[2,8] OUT‘S OMEIROMENOI UM‘N EUDOKOUMEN METADOUNAI UMIN OU MONON TO EUAGGELION TOU THEOU ALLA KAI TAS EAUT‘N PSUKHAS DIOTI AGAP TOI  MIN EGEN TH TE

[2,9] MN MONEUETE GAR ADELPHOI TON KOPON  M‘N KAI TON MOKHTHON NUKTOS KAI  MERAS ERGAZOMENOI PROS TO M  EPIBAR SAI TINA UM‘N EK RUXAMEN EIS UMAS TO EUAGGELION TOU THEOU

[2,10] UMEIS MARTURES KAI O THEOS ‘S OSI‘S KAI DIKAI‘S KAI AMEMPT‘S UMIN TOIS PISTEUOUSIN EGEN TH MEN

[2,11] KATHAPER OIDATE ‘S ENA EKASTON UM‘N ‘S PAT R TEKNA EAUTOU

[2,12] PARAKALOUNTES UMAS KAI PARAMUTHOUMENOI KAI MARTUROMENOI EIS TO PERIPATEIN UMAS AXI‘S TOU THEOU TOU KALOUNTOS UMAS EIS T N EAUTOU BASILEIAN KAI DOXAN

[2,13] KAI DIA TOUTO KAI  MEIS EUKHARISTOUMEN T‘ THE‘ ADIALEIPT‘S OTI PARALABONTES LOGON AKO S PAR  M‘N TOU THEOU EDEXASTHE OU LOGON ANTHR‘P‘N ALLA KATH‘S ESTIN AL TH‘S LOGON THEOU OS KAI ENERGEITAI EN UMIN TOIS PISTEUOUSIN

[2,14] UMEIS GAR MIM TAI EGEN TH TE ADELPHOI T‘N EKKL SI‘N TOU THEOU T‘N OUS‘N EN T  IOUDAIA EN KHRIST‘ I SOU OTI TA AUTA EPATHETE KAI UMEIS UPO T‘N IDI‘N SUMPHULET‘N KATH‘S KAI AUTOI UPO T‘N IOUDAI‘N

[2,15] T‘N KAI TON KURION APOKTEINANT‘N I SOUN KAI TOUS PROPH TAS KAI  MAS EKDI‘XANT‘N KAI THE‘ M  ARESKONT‘N KAI PASIN ANTHR‘POIS ENANTI‘N

[2,16] K‘LUONT‘N  MAS TOIS ETHNESIN LAL SAI INA S‘TH‘SIN EIS TO ANAPL R‘SAI AUT‘N TAS AMARTIAS PANTOTE EPHTHASEN DE EP AUTOUS   ORG  EIS TELOS

[2,17]  MEIS DE ADELPHOI APORPHANISTHENTES APH UM‘N PROS KAIRON ‘RAS PROS‘P‘ OU KARDIA PERISSOTER‘S ESPOUDASAMEN TO PROS‘PON UM‘N IDEIN EN POLL  EPITHUMIA

[2,18] DIOTI  THEL SAMEN ELTHEIN PROS UMAS EG‘ MEN PAULOS KAI APAX KAI DIS KAI ENEKOPSEN  MAS O SATANAS

[2,19] TIS GAR  M‘N ELPIS   KHARA   STEPHANOS KAUKH SE‘S   OUKHI KAI UMEIS EMPROSTHEN TOU KURIOU  M‘N I SOU EN T  AUTOU PAROUSIA

[2,20] UMEIS GAR ESTE   DOXA  M‘N KAI   KHARA

[3,1] DIO M KETI STEGONTES EUDOK SAMEN KATALEIPHTH NAI EN ATH NAIS MONOI

[3,2] KAI EPEMPSAMEN TIMOTHEON TON ADELPHON  M‘N KAI SUNERGON TOU THEOU EN T‘ EUAGGELI‘ TOU KHRISTOU EIS TO ST RIXAI UMAS KAI PARAKALESAI UPER T S PISTE‘S UM‘N

[3,3] TO M DENA SAINESTHAI EN TAIS THLIPSESIN TAUTAIS AUTOI GAR OIDATE OTI EIS TOUTO KEIMETHA

[3,4] KAI GAR OTE PROS UMAS  MEN PROELEGOMEN UMIN OTI MELLOMEN THLIBESTHAI KATH‘S KAI EGENETO KAI OIDATE

[3,5] DIA TOUTO KAG‘ M KETI STEG‘N EPEMPSA EIS TO GN‘NAI T N PISTIN UM‘N M  P‘S EPEIRASEN UMAS O PEIRAZ‘N KAI EIS KENON GEN TAI O KOPOS  M‘N

[3,6] ARTI DE ELTHONTOS TIMOTHEOU PROS  MAS APH UM‘N KAI EUAGGELISAMENOU  MIN T N PISTIN KAI T N AGAP N UM‘N KAI OTI EKHETE MNEIAN  M‘N AGATH N PANTOTE EPIPOTHOUNTES  MAS IDEIN KATHAPER KAI  MEIS UMAS

[3,7] DIA TOUTO PAREKL TH MEN ADELPHOI EPH UMIN EPI PAS  T  ANAGK  KAI THLIPSEI  M‘N DIA T S UM‘N PISTE‘S

[3,8] OTI NUN Z‘MEN EAN UMEIS ST KETE EN KURI‘

[3,9] TINA GAR EUKHARISTIAN DUNAMETHA T‘ THE‘ ANTAPODOUNAI PERI UM‘N EPI PAS  T  KHARA   KHAIROMEN DI UMAS EMPROSTHEN TOU THEOU  M‘N

[3,10] NUKTOS KAI  MERAS UPEREKPERISSOU DEOMENOI EIS TO IDEIN UM‘N TO PROS‘PON KAI KATARTISAI TA USTER MATA T S PISTE‘S UM‘N

[3,11] AUTOS DE O THEOS KAI PAT R  M‘N KAI O KURIOS  M‘N I SOUS KATEUTHUNAI T N ODON  M‘N PROS UMAS

[3,12] UMAS DE O KURIOS PLEONASAI KAI PERISSEUSAI T  AGAP  EIS ALL LOUS KAI EIS PANTAS KATHAPER KAI  MEIS EIS UMAS

[3,13] EIS TO ST RIXAI UM‘N TAS KARDIAS AMEMPTOUS EN AGI‘SUN  EMPROSTHEN TOU THEOU KAI PATROS  M‘N EN T  PAROUSIA TOU KURIOU  M‘N I SOU META PANT‘N T‘N AGI‘N AUTOU [AM N]

[4,1] LOIPON OUN ADELPHOI ER‘T‘MEN UMAS KAI PARAKALOUMEN EN KURI‘ I SOU INA KATH‘S PARELABETE PAR  M‘N TO P‘S DEI UMAS PERIPATEIN KAI ARESKEIN THE‘ KATH‘S KAI PERIPATEITE INA PERISSEU TE MALLON

[4,2] OIDATE GAR TINAS PARAGGELIAS ED‘KAMEN UMIN DIA TOU KURIOU I SOU

[4,3] TOUTO GAR ESTIN THEL MA TOU THEOU O AGIASMOS UM‘N APEKHESTHAI UMAS APO T S PORNEIAS

[4,4] EIDENAI EKASTON UM‘N TO EAUTOU SKEUOS KTASTHAI EN AGIASM‘ KAI TIM 

[4,5] M  EN PATHEI EPITHUMIAS KATHAPER KAI TA ETHN  TA M  EIDOTA TON THEON

[4,6] TO M  UPERBAINEIN KAI PLEONEKTEIN EN T‘ PRAGMATI TON ADELPHON AUTOU DIOTI EKDIKOS KURIOS PERI PANT‘N TOUT‘N KATH‘S KAI PROEIPAMEN UMIN KAI DIEMARTURAMETHA

[4,7] OU GAR EKALESEN  MAS O THEOS EPI AKATHARSIA ALL EN AGIASM‘

[4,8] TOIGAROUN O ATHET‘N OUK ANTHR‘PON ATHETEI ALLA TON THEON TON [KAI] DIDONTA TO PNEUMA AUTOU TO AGION EIS UMAS

[4,9] PERI DE T S PHILADELPHIAS OU KHREIAN EKHETE GRAPHEIN UMIN AUTOI GAR UMEIS THEODIDAKTOI ESTE EIS TO AGAPAN ALL LOUS

[4,10] KAI GAR POIEITE AUTO EIS PANTAS TOUS ADELPHOUS [TOUS] EN OL  T  MAKEDONIA PARAKALOUMEN DE UMAS ADELPHOI PERISSEUEIN MALLON

[4,11] KAI PHILOTIMEISTHAI  SUKHAZEIN KAI PRASSEIN TA IDIA KAI ERGAZESTHAI TAIS [IDIAIS] KHERSIN UM‘N KATH‘S UMIN PAR GGEILAMEN

[4,12] INA PERIPAT TE EUSKH MON‘S PROS TOUS EX‘ KAI M DENOS KHREIAN EKH TE

[4,13] OU THELOMEN DE UMAS AGNOEIN ADELPHOI PERI T‘N KOIM‘MEN‘N INA M  LUP STHE KATH‘S KAI OI LOIPOI OI M  EKHONTES ELPIDA

[4,14] EI GAR PISTEUOMEN OTI I SOUS APETHANEN KAI ANEST  OUT‘S KAI O THEOS TOUS KOIM THENTAS DIA TOU I SOU AXEI SUN AUT‘

[4,15] TOUTO GAR UMIN LEGOMEN EN LOG‘ KURIOU OTI  MEIS OI Z‘NTES OI PERILEIPOMENOI EIS T N PAROUSIAN TOU KURIOU OU M  PHTHAS‘MEN TOUS KOIM THENTAS

[4,16] OTI AUTOS O KURIOS EN KELEUSMATI EN PH‘N  ARKHAGGELOU KAI EN SALPIGGI THEOU KATAB SETAI AP OURANOU KAI OI NEKROI EN KHRIST‘ ANAST SONTAI PR‘TON

[4,17] EPEITA  MEIS OI Z‘NTES OI PERILEIPOMENOI AMA SUN AUTOIS ARPAG SOMETHA EN NEPHELAIS EIS APANT SIN TOU KURIOU EIS AERA KAI OUT‘S PANTOTE SUN KURI‘ ESOMETHA

[4,18] ‘STE PARAKALEITE ALL LOUS EN TOIS LOGOIS TOUTOIS

[5,1] PERI DE T‘N KHRON‘N KAI T‘N KAIR‘N ADELPHOI OU KHREIAN EKHETE UMIN GRAPHESTHAI

[5,2] AUTOI GAR AKRIB‘S OIDATE OTI  MERA KURIOU ‘S KLEPT S EN NUKTI OUT‘S ERKHETAI

[5,3] OTAN LEG‘SIN EIR N  KAI ASPHALEIA TOTE AIPHNIDIOS AUTOIS EPHISTATAI OLETHROS ‘SPER   ‘DIN T  EN GASTRI EKHOUS  KAI OU M  EKPHUG‘SIN

[5,4] UMEIS DE ADELPHOI OUK ESTE EN SKOTEI INA    MERA UMAS ‘S KLEPT S KATALAB 

[5,5] PANTES GAR UMEIS UIOI PH‘TOS ESTE KAI UIOI  MERAS OUK ESMEN NUKTOS OUDE SKOTOUS

[5,6] ARA OUN M  KATHEUD‘MEN ‘S OI LOIPOI ALLA GR GOR‘MEN KAI N PH‘MEN

[5,7] OI GAR KATHEUDONTES NUKTOS KATHEUDOUSIN KAI OI METHUSKOMENOI NUKTOS METHUOUSIN

[5,8]  MEIS DE  MERAS ONTES N PH‘MEN ENDUSAMENOI TH‘RAKA PISTE‘S KAI AGAP S KAI PERIKEPHALAIAN ELPIDA S‘T RIAS

[5,9] OTI OUK ETHETO  MAS O THEOS EIS ORG N ALLA EIS PERIPOI SIN S‘T RIAS DIA TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU

[5,10] TOU APOTHANONTOS UPER  M‘N INA EITE GR GOR‘MEN EITE KATHEUD‘MEN AMA SUN AUT‘ Z S‘MEN

[5,11] DIO PARAKALEITE ALL LOUS KAI OIKODOMEITE EIS TON ENA KATH‘S KAI POIEITE

[5,12] ER‘T‘MEN DE UMAS ADELPHOI EIDENAI TOUS KOPI‘NTAS EN UMIN KAI PROISTAMENOUS UM‘N EN KURI‘ KAI NOUTHETOUNTAS UMAS

[5,13] KAI  GEISTHAI AUTOUS UPEREKPERISSOU EN AGAP  DIA TO ERGON AUT‘N EIR NEUETE EN EAUTOIS

[5,14] PARAKALOUMEN DE UMAS ADELPHOI NOUTHETEITE TOUS ATAKTOUS PARAMUTHEISTHE TOUS OLIGOPSUKHOUS ANTEKHESTHE T‘N ASTHEN‘N MAKROTHUMEITE PROS PANTAS

[5,15] ORATE M  TIS KAKON ANTI KAKOU TINI APOD‘ ALLA PANTOTE TO AGATHON DI‘KETE [KAI] EIS ALL LOUS KAI EIS PANTAS

[5,16] PANTOTE KHAIRETE

[5,17] ADIALEIPT‘S PROSEUKHESTHE

[5,18] EN PANTI EUKHARISTEITE TOUTO GAR THEL MA THEOU EN KHRIST‘ I SOU EIS UMAS

[5,19] TO PNEUMA M  SBENNUTE

[5,20] PROPH TEIAS M  EXOUTHENEITE

[5,21] PANTA DE DOKIMAZETE TO KALON KATEKHETE

[5,22] APO PANTOS EIDOUS PON ROU APEKHESTHE

[5,23] AUTOS DE O THEOS T S EIR N S AGIASAI UMAS OLOTELEIS KAI OLOKL RON UM‘N TO PNEUMA KAI   PSUKH  KAI TO S‘MA AMEMPT‘S EN T  PAROUSIA TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU T R THEI 

[5,24] PISTOS O KAL‘N UMAS OS KAI POI SEI

[5,25] ADELPHOI PROSEUKHESTHE [KAI] PERI  M‘N

[5,26] ASPASASTHE TOUS ADELPHOUS PANTAS EN PHIL MATI AGI‘

[5,27] ENORKIZ‘ UMAS TON KURION ANAGN‘STH NAI T N EPISTOL N PASIN TOIS ADELPHOIS

[5,28]   KHARIS TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU METH UM‘N

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting