Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*PETROU A

[1,1] PETROS APOSTOLOS I SOU KHRISTOU EKLEKTOIS PAREPID MOIS DIASPORAS PONTOU GALATIAS KAPPADOKIAS ASIAS KAI BITHUNIAS

[1,2] KATA PROGN‘SIN THEOU PATROS EN AGIASM‘ PNEUMATOS EIS UPAKO N KAI RANTISMON AIMATOS I SOU KHRISTOU KHARIS UMIN KAI EIR N  PL THUNTHEI 

[1,3] EULOG TOS O THEOS KAI PAT R TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU O KATA TO POLU AUTOU ELEOS ANAGENN SAS  MAS EIS ELPIDA Z‘SAN DI ANASTASE‘S I SOU KHRISTOU EK NEKR‘N

[1,4] EIS KL RONOMIAN APHTHARTON KAI AMIANTON KAI AMARANTON TET R MEN N EN OURANOIS EIS UMAS

[1,5] TOUS EN DUNAMEI THEOU PHROUROUMENOUS DIA PISTE‘S EIS S‘T RIAN ETOIM N APOKALUPHTH NAI EN KAIR‘ ESKHAT‘

[1,6] EN ‘ AGALLIASTHE OLIGON ARTI EI DEON [ESTIN] LUP THENTES EN POIKILOIS PEIRASMOIS

[1,7] INA TO DOKIMION UM‘N T S PISTE‘S POLUTIMOTERON KHRUSIOU TOU APOLLUMENOU DIA PUROS DE DOKIMAZOMENOU EURETH  EIS EPAINON KAI DOXAN KAI TIM N EN APOKALUPSEI I SOU KHRISTOU

[1,8] ON OUK IDONTES AGAPATE EIS ON ARTI M  OR‘NTES PISTEUONTES DE AGALLIASTHE KHARA ANEKLAL T‘ KAI DEDOXASMEN 

[1,9] KOMIZOMENOI TO TELOS T S PISTE‘S [UM‘N] S‘T RIAN PSUKH‘N

[1,10] PERI  S S‘T RIAS EXEZ T SAN KAI EX RAUN SAN PROPH TAI OI PERI T S EIS UMAS KHARITOS PROPH TEUSANTES

[1,11] ERAUN‘NTES EIS TINA   POION KAIRON ED LOU TO EN AUTOIS PNEUMA KHRISTOU PROMARTUROMENON TA EIS KHRISTON PATH MATA KAI TAS META TAUTA DOXAS

[1,12] OIS APEKALUPHTH  OTI OUKH EAUTOIS UMIN DE DI KONOUN AUTA A NUN AN GGEL  UMIN DIA T‘N EUAGGELISAMEN‘N UMAS [EN] PNEUMATI AGI‘ APOSTALENTI AP OURANOU EIS A EPITHUMOUSIN AGGELOI PARAKUPSAI

[1,13] DIO ANAZ‘SAMENOI TAS OSPHUAS T S DIANOIAS UM‘N N PHONTES TELEI‘S ELPISATE EPI T N PHEROMEN N UMIN KHARIN EN APOKALUPSEI I SOU KHRISTOU

[1,14] ‘S TEKNA UPAKO S M  SUSKH MATIZOMENOI TAIS PROTERON EN T  AGNOIA UM‘N EPITHUMIAIS

[1,15] ALLA KATA TON KALESANTA UMAS AGION KAI AUTOI AGIOI EN PAS  ANASTROPH  GEN TH TE

[1,16] DIOTI GEGRAPTAI [OTI] AGIOI ESESTHE OTI EG‘ AGIOS [EIMI]

[1,17] KAI EI PATERA EPIKALEISTHE TON APROS‘POL MPT‘S KRINONTA KATA TO EKASTOU ERGON EN PHOB‘ TON T S PAROIKIAS UM‘N KHRONON ANASTRAPH TE

[1,18] EIDOTES OTI OU PHTHARTOIS ARGURI‘   KHRUSI‘ ELUTR‘TH TE EK T S MATAIAS UM‘N ANASTROPH S PATROPARADOTOU

[1,19] ALLA TIMI‘ AIMATI ‘S AMNOU AM‘MOU KAI ASPILOU KHRISTOU

[1,20] PROEGN‘SMENOU MEN PRO KATABOL S KOSMOU PHANER‘THENTOS DE EP ESKHATOU T‘N KHRON‘N DI UMAS

[1,21] TOUS DI AUTOU PISTOUS EIS THEON TON EGEIRANTA AUTON EK NEKR‘N KAI DOXAN AUT‘ DONTA ‘STE T N PISTIN UM‘N KAI ELPIDA EINAI EIS THEON

[1,22] TAS PSUKHAS UM‘N  GNIKOTES EN T  UPAKO  T S AL THEIAS EIS PHILADELPHIAN ANUPOKRITON EK [KATHARAS] KARDIAS ALL LOUS AGAP SATE EKTEN‘S

[1,23] ANAGEGENN MENOI OUK EK SPORAS PHTHART S ALLA APHTHARTOU DIA LOGOU Z‘NTOS THEOU KAI MENONTOS

[1,24] DIOTI PASA SARX ‘S KHORTOS KAI PASA DOXA AUT S ‘S ANTHOS KHORTOU EX RANTH  O KHORTOS KAI TO ANTHOS EXEPESEN

[1,25] TO DE R MA KURIOU MENEI EIS TON AI‘NA TOUTO DE ESTIN TO R MA TO EUAGGELISTHEN EIS UMAS

[2,1] APOTHEMENOI OUN PASAN KAKIAN KAI PANTA DOLON KAI UPOKRISEIS KAI PHTHONOUS KAI PASAS KATALALIAS

[2,2] ‘S ARTIGENN TA BREPH  TO LOGIKON ADOLON GALA EPIPOTH SATE INA EN AUT‘ AUX TH TE EIS S‘T RIAN

[2,3] EI EGEUSASTHE OTI KHR STOS O KURIOS

[2,4] PROS ON PROSERKHOMENOI LITHON Z‘NTA UPO ANTHR‘P‘N MEN APODEDOKIMASMENON PARA DE THE‘ EKLEKTON ENTIMON

[2,5] KAI AUTOI ‘S LITHOI Z‘NTES OIKODOMEISTHE OIKOS PNEUMATIKOS EIS IERATEUMA AGION ANENEGKAI PNEUMATIKAS THUSIAS EUPROSDEKTOUS [T‘] THE‘ DIA I SOU KHRISTOU

[2,6] DIOTI PERIEKHEI EN GRAPH  IDOU TITH MI EN SI‘N LITHON AKROG‘NIAION EKLEKTON ENTIMON KAI O PISTEU‘N EP AUT‘ OU M  KATAISKHUNTH 

[2,7] UMIN OUN   TIM  TOIS PISTEUOUSIN APISTOUSIN DE LITHOS ON APEDOKIMASAN OI OIKODOMOUNTES OUTOS EGEN TH  EIS KEPHAL N G‘NIAS

[2,8] KAI LITHOS PROSKOMMATOS KAI PETRA SKANDALOU OI PROSKOPTOUSIN T‘ LOG‘ APEITHOUNTES EIS O KAI ETETH SAN

[2,9] UMEIS DE GENOS EKLEKTON BASILEION IERATEUMA ETHNOS AGION LAOS EIS PERIPOI SIN OP‘S TAS ARETAS EXAGGEIL TE TOU EK SKOTOUS UMAS KALESANTOS EIS TO THAUMASTON AUTOU PH‘S

[2,10] OI POTE OU LAOS NUN DE LAOS THEOU OI OUK  LE MENOI NUN DE ELE THENTES

[2,11] AGAP TOI PARAKAL‘ ‘S PAROIKOUS KAI PAREPID MOUS APEKHESTHAI T‘N SARKIK‘N EPITHUMI‘N AITINES STRATEUONTAI KATA T S PSUKH S

[2,12] T N ANASTROPH N UM‘N EN TOIS ETHNESIN EKHONTES KAL N INA EN ‘ KATALALOUSIN UM‘N ‘S KAKOPOI‘N EK T‘N KAL‘N ERG‘N EPOPTEUONTES DOXAS‘SIN TON THEON EN  MERA EPISKOP S

[2,13] UPOTAG TE PAS  ANTHR‘PIN  KTISEI DIA TON KURION EITE BASILEI ‘S UPEREKHONTI

[2,14] EITE  GEMOSIN ‘S DI AUTOU PEMPOMENOIS EIS EKDIK SIN KAKOPOI‘N EPAINON DE AGATHOPOI‘N

[2,15] OTI OUT‘S ESTIN TO THEL MA TOU THEOU AGATHOPOIOUNTAS PHIMOUN T N T‘N APHRON‘N ANTHR‘P‘N AGN‘SIAN

[2,16] ‘S ELEUTHEROI KAI M  ‘S EPIKALUMMA EKHONTES T S KAKIAS T N ELEUTHERIAN ALL ‘S THEOU DOULOI

[2,17] PANTAS TIM SATE T N ADELPHOT TA AGAPATE TON THEON PHOBEISTHE TON BASILEA TIMATE

[2,18] OI OIKETAI UPOTASSOMENOI EN PANTI PHOB‘ TOIS DESPOTAIS OU MONON TOIS AGATHOIS KAI EPIEIKESIN ALLA KAI TOIS SKOLIOIS

[2,19] TOUTO GAR KHARIS EI DIA SUNEID SIN THEOU UPOPHEREI TIS LUPAS PASKH‘N ADIK‘S

[2,20] POION GAR KLEOS EI AMARTANONTES KAI KOLAPHIZOMENOI UPOMENEITE ALL EI AGATHOPOIOUNTES KAI PASKHONTES UPOMENEITE TOUTO KHARIS PARA THE‘

[2,21] EIS TOUTO GAR EKL TH TE OTI KAI KHRISTOS EPATHEN UPER UM‘N UMIN UPOLIMPAN‘N UPOGRAMMON INA EPAKOLOUTH S TE TOIS IKHNESIN AUTOU

[2,22] OS AMARTIAN OUK EPOI SEN OUDE EURETH  DOLOS EN T‘ STOMATI AUTOU

[2,23] OS LOIDOROUMENOS OUK ANTELOIDOREI PASKH‘N OUK  PEILEI PAREDIDOU DE T‘ KRINONTI DIKAI‘S

[2,24] OS TAS AMARTIAS  M‘N AUTOS AN NEGKEN EN T‘ S‘MATI AUTOU EPI TO XULON INA TAIS AMARTIAIS APOGENOMENOI T  DIKAIOSUN  Z S‘MEN OU T‘ M‘L‘PI IATH TE

[2,25]  TE GAR ‘S PROBATA PLAN‘MENOI ALLA EPESTRAPH TE NUN EPI TON POIMENA KAI EPISKOPON T‘N PSUKH‘N UM‘N

[3,1] OMOI‘S [AI] GUNAIKES UPOTASSOMENAI TOIS IDIOIS ANDRASIN INA KAI EI TINES APEITHOUSIN T‘ LOG‘ DIA T S T‘N GUNAIK‘N ANASTROPH S ANEU LOGOU KERD TH SONTAI

[3,2] EPOPTEUSANTES T N EN PHOB‘ AGN N ANASTROPH N UM‘N

[3,3] ‘N EST‘ OUKH O EX‘THEN EMPLOK S TRIKH‘N KAI PERITHESE‘S KHRUSI‘N   ENDUSE‘S IMATI‘N KOSMOS

[3,4] ALL O KRUPTOS T S KARDIAS ANTHR‘POS EN T‘ APHTHART‘ TOU PRAE‘S KAI  SUKHIOU PNEUMATOS O ESTIN EN‘PION TOU THEOU POLUTELES

[3,5] OUT‘S GAR POTE KAI AI AGIAI GUNAIKES AI ELPIZOUSAI EIS THEON EKOSMOUN EAUTAS UPOTASSOMENAI TOIS IDIOIS ANDRASIN

[3,6] ‘S SARRA UP KOUSEN T‘ ABRAAM KURION AUTON KALOUSA  S EGEN TH TE TEKNA AGATHOPOIOUSAI KAI M  PHOBOUMENAI M DEMIAN PTO SIN

[3,7] OI ANDRES OMOI‘S SUNOIKOUNTES KATA GN‘SIN ‘S ASTHENESTER‘ SKEUEI T‘ GUNAIKEI‘ APONEMONTES TIM N ‘S KAI SUGKL RONOMOIS KHARITOS Z‘ S EIS TO M  EGKOPTESTHAI TAS PROSEUKHAS UM‘N

[3,8] TO DE TELOS PANTES OMOPHRONES SUMPATHEIS PHILADELPHOI EUSPLAGKHNOI TAPEINOPHRONES

[3,9] M  APODIDONTES KAKON ANTI KAKOU   LOIDORIAN ANTI LOIDORIAS TOUNANTION DE EULOGOUNTES OTI EIS TOUTO EKL TH TE INA EULOGIAN KL RONOM S TE

[3,10] O GAR THEL‘N Z‘ N AGAPAN KAI IDEIN  MERAS AGATHAS PAUSAT‘ T N GL‘SSAN APO KAKOU KAI KHEIL  TOU M  LAL SAI DOLON

[3,11] EKKLINAT‘ DE APO KAKOU KAI POI SAT‘ AGATHON Z T SAT‘ EIR N N KAI DI‘XAT‘ AUT N

[3,12] OTI OPHTHALMOI KURIOU EPI DIKAIOUS KAI ‘TA AUTOU EIS DE SIN AUT‘N PROS‘PON DE KURIOU EPI POIOUNTAS KAKA

[3,13] KAI TIS O KAK‘S‘N UMAS EAN TOU AGATHOU Z L‘TAI GEN STHE

[3,14] ALL EI KAI PASKHOITE DIA DIKAIOSUN N MAKARIOI TON DE PHOBON AUT‘N M  PHOB TH TE M DE TARAKHTH TE

[3,15] KURION DE TON KHRISTON AGIASATE EN TAIS KARDIAIS UM‘N ETOIMOI AEI PROS APOLOGIAN PANTI T‘ AITOUNTI UMAS LOGON PERI T S EN UMIN ELPIDOS

[3,16] ALLA META PRAUT TOS KAI PHOBOU SUNEID SIN EKHONTES AGATH N INA EN ‘ KATALALEISTHE KATAISKHUNTH‘SIN OI EP REAZONTES UM‘N T N AGATH N EN KHRIST‘ ANASTROPH N

[3,17] KREITTON GAR AGATHOPOIOUNTAS EI THELOI TO THEL MA TOU THEOU PASKHEIN   KAKOPOIOUNTAS

[3,18] OTI KAI KHRISTOS APAX PERI AMARTI‘N EPATHEN DIKAIOS UPER ADIK‘N INA UMAS PROSAGAG  T‘ THE‘ THANAT‘THEIS MEN SARKI Z‘OPOI THEIS DE PNEUMATI

[3,19] EN ‘ KAI TOIS EN PHULAK  PNEUMASIN POREUTHEIS EK RUXEN

[3,20] APEITH SASIN POTE OTE APEXEDEKHETO   TOU THEOU MAKROTHUMIA EN  MERAIS N‘E KATASKEUAZOMEN S KIB‘TOU EIS  N OLIGOI TOUT ESTIN OKT‘ PSUKHAI DIES‘TH SAN DI UDATOS

[3,21] O KAI UMAS ANTITUPON NUN S‘ZEI BAPTISMA OU SARKOS APOTHESIS RUPOU ALLA SUNEID SE‘S AGATH S EPER‘T MA EIS THEON DI ANASTASE‘S I SOU KHRISTOU

[3,22] OS ESTIN EN DEXIA [TOU] THEOU POREUTHEIS EIS OURANON UPOTAGENT‘N AUT‘ AGGEL‘N KAI EXOUSI‘N KAI DUNAME‘N

[4,1] KHRISTOU OUN PATHONTOS SARKI KAI UMEIS T N AUT N ENNOIAN OPLISASTHE OTI O PATH‘N SARKI PEPAUTAI AMARTIAS

[4,2] EIS TO M KETI ANTHR‘P‘N EPITHUMIAIS ALLA THEL MATI THEOU TON EPILOIPON EN SARKI BI‘SAI KHRONON

[4,3] ARKETOS GAR O PAREL LUTH‘S KHRONOS TO BOUL MA T‘N ETHN‘N KATEIRGASTHAI PEPOREUMENOUS EN ASELGEIAIS EPITHUMIAIS OINOPHLUGIAIS K‘MOIS POTOIS KAI ATHEMITOIS EID‘LOLATRIAIS

[4,4] EN ‘ XENIZONTAI M  SUNTREKHONT‘N UM‘N EIS T N AUT N T S AS‘TIAS ANAKHUSIN BLASPH MOUNTES

[4,5] OI APOD‘SOUSIN LOGON T‘ ETOIM‘S EKHONTI KRINAI Z‘NTAS KAI NEKROUS

[4,6] EIS TOUTO GAR KAI NEKROIS EU GGELISTH  INA KRITH‘SI MEN KATA ANTHR‘POUS SARKI Z‘SI DE KATA THEON PNEUMATI

[4,7] PANT‘N DE TO TELOS  GGIKEN S‘PHRON SATE OUN KAI N PSATE EIS PROSEUKHAS

[4,8] PRO PANT‘N T N EIS EAUTOUS AGAP N EKTEN  EKHONTES OTI AGAP  KALUPTEI PL THOS AMARTI‘N

[4,9] PHILOXENOI EIS ALL LOUS ANEU GOGGUSMOU

[4,10] EKASTOS KATH‘S ELABEN KHARISMA EIS EAUTOUS AUTO DIAKONOUNTES ‘S KALOI OIKONOMOI POIKIL S KHARITOS THEOU

[4,11] EI TIS LALEI ‘S LOGIA THEOU EI TIS DIAKONEI ‘S EX ISKHUOS  S KHOR GEI O THEOS INA EN PASIN DOXAZ TAI O THEOS DIA I SOU KHRISTOU ‘ ESTIN   DOXA KAI TO KRATOS EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N AM N

[4,12] AGAP TOI M  XENIZESTHE T  EN UMIN PUR‘SEI PROS PEIRASMON UMIN GINOMEN  ‘S XENOU UMIN SUMBAINONTOS

[4,13] ALLA KATHO KOIN‘NEITE TOIS TOU KHRISTOU PATH MASIN KHAIRETE INA KAI EN T  APOKALUPSEI T S DOX S AUTOU KHAR TE AGALLI‘MENOI

[4,14] EI ONEIDIZESTHE EN ONOMATI KHRISTOU MAKARIOI OTI TO T S DOX S KAI TO TOU THEOU PNEUMA EPH UMAS ANAPAUETAI

[4,15] M  GAR TIS UM‘N PASKHET‘ ‘S PHONEUS   KLEPT S   KAKOPOIOS   ‘S ALLOTRIEPISKOPOS

[4,16] EI DE ‘S KHRISTIANOS M  AISKHUNESTH‘ DOXAZET‘ DE TON THEON EN T‘ ONOMATI TOUT‘

[4,17] OTI [O] KAIROS TOU ARXASTHAI TO KRIMA APO TOU OIKOU TOU THEOU EI DE PR‘TON APH  M‘N TI TO TELOS T‘N APEITHOUNT‘N T‘ TOU THEOU EUAGGELI‘

[4,18] KAI EI O DIKAIOS MOLIS S‘ZETAI O ASEB S KAI AMART‘LOS POU PHANEITAI

[4,19] ‘STE KAI OI PASKHONTES KATA TO THEL MA TOU THEOU PIST‘ KTIST  PARATITHESTH‘SAN TAS PSUKHAS AUT‘N EN AGATHOPOIIA

[5,1] PRESBUTEROUS OUN EN UMIN PARAKAL‘ O SUMPRESBUTEROS KAI MARTUS T‘N TOU KHRISTOU PATH MAT‘N O KAI T S MELLOUS S APOKALUPTESTHAI DOX S KOIN‘NOS

[5,2] POIMANATE TO EN UMIN POIMNION TOU THEOU [EPISKOPOUNTES] M  ANAGKAST‘S ALLA EKOUSI‘S KATA THEON M DE AISKHROKERD‘S ALLA PROTHUM‘S

[5,3] M D ‘S KATAKURIEUONTES T‘N KL R‘N ALLA TUPOI GINOMENOI TOU POIMNIOU

[5,4] KAI PHANER‘THENTOS TOU ARKHIPOIMENOS KOMIEISTHE TON AMARANTINON T S DOX S STEPHANON

[5,5] OMOI‘S NE‘TEROI UPOTAG TE PRESBUTEROIS PANTES DE ALL LOIS T N TAPEINOPHROSUN N EGKOMB‘SASTHE OTI [O] THEOS UPER PHANOIS ANTITASSETAI TAPEINOIS DE DID‘SIN KHARIN

[5,6] TAPEIN‘TH TE OUN UPO T N KRATAIAN KHEIRA TOU THEOU INA UMAS UPS‘S  EN KAIR‘

[5,7] PASAN T N MERIMNAN UM‘N EPIRIPSANTES EP AUTON OTI AUT‘ MELEI PERI UM‘N

[5,8] N PSATE GR GOR SATE O ANTIDIKOS UM‘N DIABOLOS ‘S LE‘N ‘RUOMENOS PERIPATEI Z T‘N [TINA] KATAPIEIN

[5,9] ‘ ANTIST TE STEREOI T  PISTEI EIDOTES TA AUTA T‘N PATH MAT‘N T  EN [T‘] KOSM‘ UM‘N ADELPHOT TI EPITELEISTHAI

[5,10] O DE THEOS PAS S KHARITOS O KALESAS UMAS EIS T N AI‘NION AUTOU DOXAN EN KHRIST‘ [I SOU] OLIGON PATHONTAS AUTOS KATARTISEI ST RIXEI STHEN‘SEI THEMELI‘SEI

[5,11] AUT‘ TO KRATOS EIS TOUS AI‘NAS AM N

[5,12] DIA SILOUANOU UMIN TOU PISTOU ADELPHOU ‘S LOGIZOMAI DI OLIG‘N EGRAPSA PARAKAL‘N KAI EPIMARTUR‘N TAUT N EINAI AL TH  KHARIN TOU THEOU EIS  N ST TE

[5,13] ASPAZETAI UMAS   EN BABUL‘NI SUNEKLEKT  KAI MARKOS O UIOS MOU

[5,14] ASPASASTHE ALL LOUS EN PHIL MATI AGAP S EIR N  UMIN PASIN TOIS EN KHRIST‘

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting