Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*t=EPISTOL  I‘ANNOU k=EPISTOL  tk=KATHOLIK  tk=PR‘T  am=A

[1,1] O  N AP ARKH S O AK KOAMEN O E‘RAKAMEN TOIS OPHTHALMOIS  M‘N O ETHEASAMETHA KAI AI KHEIRES  M‘N EPS LAPH SAN PERI TOU LOGOU T S Z‘ S

[1,2] KAI   Z‘  EPHANER‘TH  KAI E‘RAKAMEN KAI MARTUROUMEN KAI APAGGELLOMEN UMIN T N Z‘ N T N AI‘NION  TIS  N PROS TON PATERA KAI EPHANER‘TH   MIN

[1,3] O E‘RAKAMEN KAI AK KOAMEN APAGGELLOMEN a=KAI UMIN INA KAI UMEIS KOIN‘NIAN EKH TE METH  M‘N KAI   KOIN‘NIA DE    METERA META TOU PATROS KAI META TOU UIOU AUTOU I SOU KHRISTOU

[1,4] KAI TAUTA GRAPHOMEN a= MEIS b=UMIN INA   KHARA k=UM‘N amt= M‘N   PEPL R‘MEN 

[1,5] KAI tk=AUT  ESTIN am=AUT    amk=AGGELIA t=EPAGGELIA  N AK KOAMEN AP AUTOU KAI ANAGGELLOMEN UMIN OTI O THEOS PH‘S ESTIN KAI SKOTIA EN AUT‘ OUK ESTIN OUDEMIA

[1,6] EAN EIP‘MEN OTI KOIN‘NIAN EKHOMEN MET AUTOU KAI EN T‘ SKOTEI PERIPAT‘MEN PSEUDOMETHA KAI OU POIOUMEN T N AL THEIAN

[1,7] EAN DE EN T‘ PH‘TI PERIPAT‘MEN ‘S AUTOS ESTIN EN T‘ PH‘TI KOIN‘NIAN EKHOMEN MET ALL L‘N KAI TO AIMA I SOU b=KHRISTOU TOU UIOU AUTOU KATHARIZEI  MAS APO PAS S AMARTIAS

[1,8] EAN EIP‘MEN OTI AMARTIAN OUK EKHOMEN EAUTOUS PLAN‘MEN KAI   AL THEIA OUK ESTIN EN  MIN

[1,9] EAN OMOLOG‘MEN TAS AMARTIAS  M‘N PISTOS ESTIN KAI DIKAIOS INA APH   MIN TAS AMARTIAS KAI KATHARIS   MAS APO PAS S ADIKIAS

[1,10] EAN EIP‘MEN OTI OUKH  MART KAMEN PSEUST N POIOUMEN AUTON KAI O LOGOS AUTOU OUK ESTIN EN  MIN

[2,1] TEKNIA MOU TAUTA GRAPH‘ UMIN INA M  AMART TE KAI EAN TIS AMART  PARAKL TON EKHOMEN PROS TON PATERA I SOUN KHRISTON DIKAION

[2,2] KAI AUTOS ILASMOS ESTIN PERI T‘N AMARTI‘N  M‘N OU PERI T‘N  METER‘N DE MONON ALLA KAI PERI OLOU TOU KOSMOU

[2,3] KAI EN TOUT‘ GIN‘SKOMEN OTI EGN‘KAMEN AUTON EAN TAS ENTOLAS AUTOU T R‘MEN

[2,4] O LEG‘N a=OTI EGN‘KA AUTON KAI TAS ENTOLAS AUTOU M  T R‘N PSEUST S ESTIN KAI EN TOUT‘   AL THEIA OUK ESTIN

[2,5] OS D AN T R  AUTOU TON LOGON AL TH‘S EN TOUT‘   AGAP  TOU THEOU TETELEI‘TAI EN TOUT‘ GIN‘SKOMEN OTI EN AUT‘ ESMEN

[2,6] O LEG‘N EN AUT‘ MENEIN OPHEILEI KATH‘S EKEINOS PERIEPAT SEN KAI AUTOS a=[OUT‘S] b=OUT‘S PERIPATEIN

[2,7] a=AGAP TOI b=ADELPHOI OUK ENTOL N KAIN N GRAPH‘ UMIN ALL ENTOL N PALAIAN  N EIKHETE AP ARKH S   ENTOL    PALAIA ESTIN O LOGOS ON  KOUSATE b=AP b=ARKH S

[2,8] PALIN ENTOL N KAIN N GRAPH‘ UMIN O ESTIN AL THES EN AUT‘ KAI EN UMIN OTI   SKOTIA PARAGETAI KAI TO PH‘S TO AL THINON  D  PHAINEI

[2,9] O LEG‘N EN T‘ PH‘TI EINAI KAI TON ADELPHON AUTOU MIS‘N EN T  SKOTIA ESTIN E‘S ARTI

[2,10] O AGAP‘N TON ADELPHON AUTOU EN T‘ PH‘TI MENEI KAI SKANDALON EN AUT‘ OUK ESTIN

[2,11] O DE MIS‘N TON ADELPHON AUTOU EN T  SKOTIA ESTIN KAI EN T  SKOTIA PERIPATEI KAI OUK OIDEN POU UPAGEI OTI   SKOTIA ETUPHL‘SEN TOUS OPHTHALMOUS AUTOU

[2,12] GRAPH‘ UMIN TEKNIA OTI APHE‘NTAI UMIN AI AMARTIAI DIA TO ONOMA AUTOU

[2,13] GRAPH‘ UMIN PATERES OTI EGN‘KATE TON AP ARKH S GRAPH‘ UMIN NEANISKOI OTI NENIK KATE TON PON RON a=EGRAPSA b=GRAPH‘ UMIN PAIDIA OTI EGN‘KATE TON PATERA

[2,14] EGRAPSA UMIN PATERES OTI EGN‘KATE TON AP ARKH S EGRAPSA UMIN NEANISKOI OTI ISKHUROI ESTE KAI O LOGOS TOU THEOU EN UMIN MENEI KAI NENIK KATE TON PON RON

[2,15] M  AGAPATE TON KOSMON M DE TA EN T‘ KOSM‘ EAN TIS AGAPA TON KOSMON OUK ESTIN   AGAP  TOU PATROS EN AUT‘

[2,16] OTI PAN TO EN T‘ KOSM‘   EPITHUMIA T S SARKOS KAI   EPITHUMIA T‘N OPHTHALM‘N KAI   ALAZONEIA TOU BIOU OUK ESTIN EK TOU PATROS ALL EK TOU KOSMOU ESTIN

[2,17] KAI O KOSMOS PARAGETAI KAI   EPITHUMIA AUTOU O DE POI‘N TO THEL MA TOU THEOU MENEI EIS TON AI‘NA

[2,18] PAIDIA ESKHAT  ‘RA ESTIN KAI KATH‘S  KOUSATE OTI b=O ANTIKHRISTOS ERKHETAI KAI NUN ANTIKHRISTOI POLLOI GEGONASIN OTHEN GIN‘SKOMEN OTI ESKHAT  ‘RA ESTIN

[2,19] EX  M‘N a=EX LTHAN b=EX LTHON ALL OUK  SAN EX  M‘N EI GAR b= SAN EX  M‘N a= SAN MEMEN KEISAN AN METH  M‘N ALL INA PHANER‘TH‘SIN OTI OUK EISIN PANTES EX  M‘N

[2,20] KAI UMEIS KHRISMA EKHETE APO TOU AGIOU KAI OIDATE a=PANTES b=PANTA

[2,21] OUK EGRAPSA UMIN OTI OUK OIDATE T N AL THEIAN ALL OTI OIDATE AUT N KAI OTI PAN PSEUDOS EK T S AL THEIAS OUK ESTIN

[2,22] TIS ESTIN O PSEUST S EI M  O ARNOUMENOS OTI I SOUS OUK ESTIN O KHRISTOS OUTOS ESTIN O ANTIKHRISTOS O ARNOUMENOS TON PATERA KAI TON UION

[2,23] PAS O ARNOUMENOS TON UION OUDE ak=TON ak=PATERA ak=EKHEI ak=O ak=OMOLOG‘N ak=TON ak=UION ak=KAI TON PATERA EKHEI

[2,24] UMEIS b=OUN O  KOUSATE AP ARKH S EN UMIN MENET‘ EAN EN UMIN MEIN  O AP ARKH S  KOUSATE KAI UMEIS EN T‘ UI‘ KAI EN T‘ PATRI MENEITE

[2,25] KAI AUT  ESTIN   EPAGGELIA  N AUTOS EP GGEILATO  MIN T N Z‘ N T N AI‘NION

[2,26] TAUTA EGRAPSA UMIN PERI T‘N PLAN‘NT‘N UMAS

[2,27] KAI UMEIS TO KHRISMA O ELABETE AP AUTOU a=MENEI EN UMIN b=MENEI KAI OU KHREIAN EKHETE INA TIS DIDASK  UMAS ALL ‘S TO a=AUTOU b=AUTO KHRISMA DIDASKEI UMAS PERI PANT‘N KAI AL THES ESTIN KAI OUK ESTIN PSEUDOS KAI KATH‘S EDIDAXEN UMAS a=MENETE b=MENEITE EN AUT‘

[2,28] KAI NUN TEKNIA MENETE EN AUT‘ INA a=EAN b=OTAN PHANER‘TH  a=SKH‘MEN b=EKH‘MEN PARR SIAN KAI M  AISKHUNTH‘MEN AP AUTOU EN T  PAROUSIA AUTOU

[2,29] EAN EID TE OTI DIKAIOS ESTIN GIN‘SKETE OTI a=KAI PAS O POI‘N T N DIKAIOSUN N EX AUTOU GEGENN TAI

[3,1] IDETE POTAP N AGAP N DED‘KEN  MIN O PAT R INA TEKNA THEOU KL TH‘MEN a=KAI a=ESMEN DIA TOUTO O KOSMOS OU GIN‘SKEI m=UMAS atk= MAS OTI OUK EGN‘ AUTON

[3,2] AGAP TOI NUN TEKNA THEOU ESMEN KAI OUP‘ EPHANER‘TH  TI ESOMETHA OIDAMEN b=DE OTI EAN PHANER‘TH  OMOIOI AUT‘ ESOMETHA OTI OPSOMETHA AUTON KATH‘S ESTIN

[3,3] KAI PAS O EKH‘N T N ELPIDA TAUT N EP AUT‘ AGNIZEI EAUTON KATH‘S EKEINOS AGNOS ESTIN

[3,4] PAS O POI‘N T N AMARTIAN KAI T N ANOMIAN POIEI KAI   AMARTIA ESTIN   ANOMIA

[3,5] KAI OIDATE OTI EKEINOS EPHANER‘TH  INA TAS AMARTIAS b= M‘N AR  KAI AMARTIA EN AUT‘ OUK ESTIN

[3,6] PAS O EN AUT‘ MEN‘N OUKH AMARTANEI PAS O AMARTAN‘N OUKH E‘RAKEN AUTON OUDE EGN‘KEN AUTON

[3,7] TEKNIA M DEIS PLANAT‘ UMAS O POI‘N T N DIKAIOSUN N DIKAIOS ESTIN KATH‘S EKEINOS DIKAIOS ESTIN

[3,8] O POI‘N T N AMARTIAN EK TOU DIABOLOU ESTIN OTI AP ARKH S O DIABOLOS AMARTANEI EIS TOUTO EPHANER‘TH  O UIOS TOU THEOU INA LUS  TA ERGA TOU DIABOLOU

[3,9] PAS O GEGENN MENOS EK TOU THEOU AMARTIAN OU POIEI OTI SPERMA AUTOU EN AUT‘ MENEI KAI OU DUNATAI AMARTANEIN OTI EK TOU THEOU GEGENN TAI

[3,10] EN TOUT‘ PHANERA ESTIN TA TEKNA TOU THEOU KAI TA TEKNA TOU DIABOLOU PAS O M  POI‘N DIKAIOSUN N OUK ESTIN EK TOU THEOU KAI O M  AGAP‘N TON ADELPHON AUTOU

[3,11] OTI AUT  ESTIN   AGGELIA  N  KOUSATE AP ARKH S INA AGAP‘MEN ALL LOUS

[3,12] OU KATH‘S KAIN EK TOU PON ROU  N KAI ESPHAXEN TON ADELPHON AUTOU KAI KHARIN TINOS ESPHAXEN AUTON OTI TA ERGA AUTOU PON RA  N TA DE TOU ADELPHOU AUTOU DIKAIA

[3,13] a=[KAI] M  THAUMAZETE ADELPHOI b=MOU EI MISEI UMAS O KOSMOS

[3,14]  MEIS OIDAMEN OTI METABEB KAMEN EK TOU THANATOU EIS T N Z‘ N OTI AGAP‘MEN TOUS ADELPHOUS O M  AGAP‘N b=TON b=ADELPHON MENEI EN T‘ THANAT‘

[3,15] PAS O MIS‘N TON ADELPHON AUTOU ANTHR‘POKTONOS ESTIN KAI OIDATE OTI PAS ANTHR‘POKTONOS OUK EKHEI Z‘ N AI‘NION EN m=EAUT‘ atk=AUT‘ MENOUSAN

[3,16] EN TOUT‘ EGN‘KAMEN T N AGAP N k=TOU k=THEOU OTI EKEINOS UPER  M‘N T N PSUKH N AUTOU ETH KEN KAI  MEIS OPHEILOMEN UPER T‘N ADELPH‘N TAS PSUKHAS a=THEINAI b=TITHENAI

[3,17] OS D AN EKH  TON BION TOU KOSMOU KAI THE‘R  TON ADELPHON AUTOU KHREIAN EKHONTA KAI KLEIS  TA SPLAGKHNA AUTOU AP AUTOU P‘S   AGAP  TOU THEOU MENEI EN AUT‘

[3,18] TEKNIA b=MOU M  AGAP‘MEN LOG‘ M DE am=T  GL‘SS  a=ALLA b=ALL am=EN ERG‘ KAI AL THEIA

[3,19] a=[KAI] b=KAI EN TOUT‘ a=GN‘SOMETHA b=GIN‘SKOMEN OTI EK T S AL THEIAS ESMEN KAI EMPROSTHEN AUTOU PEISOMEN a=T N b=TAS a=KARDIAN b=KARDIAS  M‘N

[3,20] OTI EAN KATAGIN‘SK   M‘N   KARDIA OTI MEIZ‘N ESTIN O THEOS T S KARDIAS  M‘N KAI GIN‘SKEI PANTA

[3,21] AGAP TOI EAN   KARDIA a=[ M‘N] b= M‘N M  KATAGIN‘SK  b= M‘N PARR SIAN EKHOMEN PROS TON THEON

[3,22] KAI O EAN AIT‘MEN LAMBANOMEN a=AP b=PAR AUTOU OTI TAS ENTOLAS AUTOU T ROUMEN KAI TA ARESTA EN‘PION AUTOU POIOUMEN

[3,23] KAI AUT  ESTIN   ENTOL  AUTOU INA PISTEUS‘MEN T‘ ONOMATI TOU UIOU AUTOU I SOU KHRISTOU KAI AGAP‘MEN ALL LOUS KATH‘S ED‘KEN ENTOL N atk= MIN

[3,24] KAI O T R‘N TAS ENTOLAS AUTOU EN AUT‘ MENEI KAI AUTOS EN AUT‘ KAI EN TOUT‘ GIN‘SKOMEN OTI MENEI EN  MIN EK TOU PNEUMATOS OU  MIN ED‘KEN

[4,1] AGAP TOI M  PANTI PNEUMATI PISTEUETE ALLA DOKIMAZETE TA PNEUMATA EI EK TOU THEOU ESTIN OTI POLLOI PSEUDOPROPH TAI EXEL LUTHASIN EIS TON KOSMON

[4,2] EN TOUT‘ m=GIN‘SKETAI atk=GIN‘SKETE TO PNEUMA TOU THEOU PAN PNEUMA O OMOLOGEI I SOUN KHRISTON EN SARKI EL LUTHOTA EK TOU THEOU ESTIN

[4,3] KAI PAN PNEUMA O M  OMOLOGEI atk=TON I SOUN b=KHRISTON b=EN b=SARKI b=EL LUTHOTA EK TOU THEOU OUK ESTIN KAI TOUTO ESTIN TO TOU ANTIKHRISTOU O AK KOATE OTI ERKHETAI KAI NUN EN T‘ KOSM‘ ESTIN  D 

[4,4] UMEIS EK TOU THEOU ESTE TEKNIA KAI NENIK KATE AUTOUS OTI MEIZ‘N ESTIN O EN UMIN   O EN T‘ KOSM‘

[4,5] AUTOI EK TOU KOSMOU EISIN DIA TOUTO EK TOU KOSMOU LALOUSIN KAI O KOSMOS AUT‘N AKOUEI

[4,6]  MEIS EK TOU THEOU ESMEN O GIN‘SK‘N TON THEON AKOUEI  M‘N OS OUK ESTIN EK TOU THEOU OUK AKOUEI  M‘N EK TOUTOU GIN‘SKOMEN TO PNEUMA T S AL THEIAS KAI TO PNEUMA T S PLAN S

[4,7] AGAP TOI AGAP‘MEN ALL LOUS OTI   AGAP  EK TOU THEOU ESTIN KAI PAS O AGAP‘N EK TOU THEOU GEGENN TAI KAI GIN‘SKEI TON THEON

[4,8] O M  AGAP‘N OUK EGN‘ TON THEON OTI O THEOS AGAP  ESTIN

[4,9] EN TOUT‘ EPHANER‘TH    AGAP  TOU THEOU EN  MIN OTI TON UION AUTOU TON MONOGEN  APESTALKEN O THEOS EIS TON KOSMON INA Z S‘MEN DI AUTOU

[4,10] EN TOUT‘ ESTIN   AGAP  OUKH OTI  MEIS a= GAP KAMEN b= GAP SAMEN TON THEON ALL OTI AUTOS  GAP SEN  MAS KAI APESTEILEN TON UION AUTOU ILASMON PERI T‘N AMARTI‘N  M‘N

[4,11] AGAP TOI EI OUT‘S O THEOS  GAP SEN  MAS KAI  MEIS OPHEILOMEN ALL LOUS AGAPAN

[4,12] THEON OUDEIS P‘POTE TETHEATAI EAN AGAP‘MEN ALL LOUS O THEOS EN  MIN MENEI KAI   AGAP  AUTOU b=TETELEI‘MEN  b=ESTIN EN  MIN a=TETELEI‘MEN  a=ESTIN

[4,13] EN TOUT‘ GIN‘SKOMEN OTI EN AUT‘ MENOMEN KAI AUTOS EN  MIN OTI EK TOU PNEUMATOS AUTOU DED‘KEN  MIN

[4,14] KAI  MEIS TETHEAMETHA KAI MARTUROUMEN OTI O PAT R APESTALKEN TON UION S‘T RA TOU KOSMOU

[4,15] OS a=EAN b=AN OMOLOG S  OTI I SOUS ESTIN O UIOS TOU THEOU O THEOS EN AUT‘ MENEI KAI AUTOS EN T‘ THE‘

[4,16] KAI  MEIS EGN‘KAMEN KAI PEPISTEUKAMEN T N AGAP N  N EKHEI O THEOS EN  MIN O THEOS AGAP  ESTIN KAI O MEN‘N EN T  AGAP  EN T‘ THE‘ MENEI KAI O THEOS EN AUT‘ a=MENEI m=[MENEI]

[4,17] EN TOUT‘ TETELEI‘TAI   AGAP  METH  M‘N INA PARR SIAN EKH‘MEN EN T   MERA T S KRISE‘S OTI KATH‘S EKEINOS ESTIN KAI  MEIS ESMEN EN T‘ KOSM‘ TOUT‘

[4,18] PHOBOS OUK ESTIN EN T  AGAP  ALL   TELEIA AGAP  EX‘ BALLEI TON PHOBON OTI O PHOBOS KOLASIN EKHEI O DE PHOBOUMENOS OU TETELEI‘TAI EN T  AGAP 

[4,19]  MEIS AGAP‘MEN b=AUTON OTI AUTOS PR‘TOS  GAP SEN  MAS

[4,20] EAN TIS EIP  OTI AGAP‘ TON THEON KAI TON ADELPHON AUTOU MIS  PSEUST S ESTIN O GAR M  AGAP‘N TON ADELPHON AUTOU ON E‘RAKEN TON THEON ON OUKH E‘RAKEN a=OU b=P‘S DUNATAI AGAPAN

[4,21] KAI TAUT N T N ENTOL N EKHOMEN AP AUTOU INA O AGAP‘N TON THEON AGAPA KAI TON ADELPHON AUTOU

[5,1] PAS O PISTEU‘N OTI I SOUS ESTIN O KHRISTOS EK TOU THEOU GEGENN TAI KAI PAS O AGAP‘N TON GENN SANTA AGAPA a=[KAI] b=KAI TON GEGENN MENON EX AUTOU

[5,2] EN TOUT‘ GIN‘SKOMEN OTI AGAP‘MEN TA TEKNA TOU THEOU OTAN TON THEON AGAP‘MEN KAI TAS ENTOLAS AUTOU a=POI‘MEN b=T R‘MEN

[5,3] AUT  GAR ESTIN   AGAP  TOU THEOU INA TAS ENTOLAS AUTOU T R‘MEN KAI AI ENTOLAI AUTOU BAREIAI OUK EISIN

[5,4] OTI PAN TO GEGENN MENON EK TOU THEOU NIKA TON KOSMON KAI AUT  ESTIN   NIK    NIK SASA TON KOSMON   PISTIS m=UM‘N atk= M‘N

[5,5] TIS a=[DE] ESTIN O NIK‘N TON KOSMON EI M  O PISTEU‘N OTI I SOUS ESTIN O UIOS TOU THEOU

[5,6] OUTOS ESTIN O ELTH‘N DI UDATOS KAI AIMATOS I SOUS tk=O KHRISTOS OUK EN T‘ UDATI MONON ALL EN T‘ UDATI KAI a=EN T‘ AIMATI KAI TO PNEUMA ESTIN TO MARTUROUN OTI TO PNEUMA ESTIN   AL THEIA

[5,7] OTI TREIS EISIN OI MARTUROUNTES tk=EN tk=T‘ tk=OURAN‘ tk=O tk=PAT R tk=O tk=LOGOS tk=KAI tk=TO tk=AGION tk=PNEUMA tk=KAI tk=OUTOI tk=OI tk=TREIS tk=EN tk=EISIN

[5,8] tk=KAI tk=TREIS tk=EISIN tk=OI tk=MARTUROUNTES tk=EN tk=T  tk=G  TO PNEUMA KAI TO UD‘R KAI TO AIMA KAI OI TREIS EIS TO EN EISIN

[5,9] EI T N MARTURIAN T‘N ANTHR‘P‘N LAMBANOMEN   MARTURIA TOU THEOU MEIZ‘N ESTIN OTI AUT  ESTIN   MARTURIA TOU THEOU a=OTI b= N MEMARTUR KEN PERI TOU UIOU AUTOU

[5,10] O PISTEU‘N EIS TON UION TOU THEOU EKHEI T N MARTURIAN EN m=AUT‘ atk=EAUT‘ O M  PISTEU‘N T‘ THE‘ PSEUST N PEPOI KEN AUTON OTI OU PEPISTEUKEN EIS T N MARTURIAN  N MEMARTUR KEN O THEOS PERI TOU UIOU AUTOU

[5,11] KAI AUT  ESTIN   MARTURIA OTI Z‘ N AI‘NION ED‘KEN  MIN O THEOS KAI AUT    Z‘  EN T‘ UI‘ AUTOU ESTIN

[5,12] O EKH‘N TON UION EKHEI T N Z‘ N O M  EKH‘N TON UION TOU THEOU T N Z‘ N OUK EKHEI

[5,13] TAUTA EGRAPSA UMIN b=TOIS b=PISTEUOUSIN b=EIS b=TO b=ONOMA b=TOU b=UIOU b=TOU b=THEOU INA EID TE OTI Z‘ N atk=EKHETE AI‘NION a=TOIS a=PISTEUOUSIN m=EKHETE b=KAI b=INA b=PISTEU TE EIS TO ONOMA TOU UIOU TOU THEOU

[5,14] KAI AUT  ESTIN   PARR SIA  N EKHOMEN PROS AUTON OTI EAN TI AIT‘METHA KATA TO THEL MA AUTOU AKOUEI  M‘N

[5,15] KAI EAN OIDAMEN OTI AKOUEI  M‘N O am=EAN tk=AN AIT‘METHA OIDAMEN OTI EKHOMEN TA AIT MATA A  T KAMEN a=AP b=PAR AUTOU

[5,16] EAN TIS ID  TON ADELPHON AUTOU AMARTANONTA AMARTIAN M  PROS THANATON AIT SEI KAI D‘SEI AUT‘ Z‘ N TOIS AMARTANOUSIN M  PROS THANATON ESTIN AMARTIA PROS THANATON OU PERI EKEIN S LEG‘ INA ER‘T S 

[5,17] PASA ADIKIA AMARTIA ESTIN KAI ESTIN AMARTIA OU PROS THANATON

[5,18] OIDAMEN OTI PAS O GEGENN MENOS EK TOU THEOU OUKH AMARTANEI ALL O GENN THEIS EK TOU THEOU T REI a=AUTON b=EAUTON KAI O PON ROS OUKH APTETAI AUTOU

[5,19] OIDAMEN OTI EK TOU THEOU ESMEN KAI O KOSMOS OLOS EN T‘ PON R‘ KEITAI

[5,20] OIDAMEN DE OTI O UIOS TOU THEOU  KEI KAI DED‘KEN  MIN DIANOIAN INA GIN‘SK‘MEN TON AL THINON KAI ESMEN EN T‘ AL THIN‘ EN T‘ UI‘ AUTOU I SOU KHRIST‘ OUTOS ESTIN O AL THINOS THEOS KAI m=[ ] tk=  Z‘  m=[ ] AI‘NIOS

[5,21] TEKNIA PHULAXATE am=EAUTA tk=EAUTOUS APO T‘N EID‘L‘N b=AM N .

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting