Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*I‘ANNOU A

[1,1] O  N AP ARKH S O AK KOAMEN O E‘RAKAMEN TOIS OPHTHALMOIS  M‘N O ETHEASAMETHA KAI AI KHEIRES  M‘N EPS LAPH SAN PERI TOU LOGOU T S Z‘ S

[1,2] KAI   Z‘  EPHANER‘TH  KAI E‘RAKAMEN KAI MARTUROUMEN KAI APAGGELLOMEN UMIN T N Z‘ N T N AI‘NION  TIS  N PROS TON PATERA KAI EPHANER‘TH   MIN

[1,3] O E‘RAKAMEN KAI AK KOAMEN APAGGELLOMEN KAI UMIN INA KAI UMEIS KOIN‘NIAN EKH TE METH  M‘N KAI   KOIN‘NIA DE    METERA META TOU PATROS KAI META TOU UIOU AUTOU I SOU KHRISTOU

[1,4] KAI TAUTA GRAPHOMEN  MEIS INA   KHARA  M‘N   PEPL R‘MEN 

[1,5] KAI ESTIN AUT    AGGELIA  N AK KOAMEN AP AUTOU KAI ANAGGELLOMEN UMIN OTI O THEOS PH‘S ESTIN KAI SKOTIA EN AUT‘ OUK ESTIN OUDEMIA

[1,6] EAN EIP‘MEN OTI KOIN‘NIAN EKHOMEN MET AUTOU KAI EN T‘ SKOTEI PERIPAT‘MEN PSEUDOMETHA KAI OU POIOUMEN T N AL THEIAN

[1,7] EAN DE EN T‘ PH‘TI PERIPAT‘MEN ‘S AUTOS ESTIN EN T‘ PH‘TI KOIN‘NIAN EKHOMEN MET ALL L‘N KAI TO AIMA I SOU TOU UIOU AUTOU KATHARIZEI  MAS APO PAS S AMARTIAS

[1,8] EAN EIP‘MEN OTI AMARTIAN OUK EKHOMEN EAUTOUS PLAN‘MEN KAI   AL THEIA OUK ESTIN EN  MIN

[1,9] EAN OMOLOG‘MEN TAS AMARTIAS  M‘N PISTOS ESTIN KAI DIKAIOS INA APH   MIN TAS AMARTIAS KAI KATHARIS   MAS APO PAS S ADIKIAS

[1,10] EAN EIP‘MEN OTI OUKH  MART KAMEN PSEUST N POIOUMEN AUTON KAI O LOGOS AUTOU OUK ESTIN EN  MIN

[2,1] TEKNIA MOU TAUTA GRAPH‘ UMIN INA M  AMART TE KAI EAN TIS AMART  PARAKL TON EKHOMEN PROS TON PATERA I SOUN KHRISTON DIKAION

[2,2] KAI AUTOS ILASMOS ESTIN PERI T‘N AMARTI‘N  M‘N OU PERI T‘N  METER‘N DE MONON ALLA KAI PERI OLOU TOU KOSMOU

[2,3] KAI EN TOUT‘ GIN‘SKOMEN OTI EGN‘KAMEN AUTON EAN TAS ENTOLAS AUTOU T R‘MEN

[2,4] O LEG‘N OTI EGN‘KA AUTON KAI TAS ENTOLAS AUTOU M  T R‘N PSEUST S ESTIN KAI EN TOUT‘   AL THEIA OUK ESTIN

[2,5] OS D AN T R  AUTOU TON LOGON AL TH‘S EN TOUT‘   AGAP  TOU THEOU TETELEI‘TAI EN TOUT‘ GIN‘SKOMEN OTI EN AUT‘ ESMEN

[2,6] O LEG‘N EN AUT‘ MENEIN OPHEILEI KATH‘S EKEINOS PERIEPAT SEN KAI AUTOS [OUT‘S] PERIPATEIN

[2,7] AGAP TOI OUK ENTOL N KAIN N GRAPH‘ UMIN ALL ENTOL N PALAIAN  N EIKHETE AP ARKH S   ENTOL    PALAIA ESTIN O LOGOS ON  KOUSATE

[2,8] PALIN ENTOL N KAIN N GRAPH‘ UMIN O ESTIN AL THES EN AUT‘ KAI EN UMIN OTI   SKOTIA PARAGETAI KAI TO PH‘S TO AL THINON  D  PHAINEI

[2,9] O LEG‘N EN T‘ PH‘TI EINAI KAI TON ADELPHON AUTOU MIS‘N EN T  SKOTIA ESTIN E‘S ARTI

[2,10] O AGAP‘N TON ADELPHON AUTOU EN T‘ PH‘TI MENEI KAI SKANDALON EN AUT‘ OUK ESTIN

[2,11] O DE MIS‘N TON ADELPHON AUTOU EN T  SKOTIA ESTIN KAI EN T  SKOTIA PERIPATEI KAI OUK OIDEN POU UPAGEI OTI   SKOTIA ETUPHL‘SEN TOUS OPHTHALMOUS AUTOU

[2,12] GRAPH‘ UMIN TEKNIA OTI APHE‘NTAI UMIN AI AMARTIAI DIA TO ONOMA AUTOU

[2,13] GRAPH‘ UMIN PATERES OTI EGN‘KATE TON AP ARKH S GRAPH‘ UMIN NEANISKOI OTI NENIK KATE TON PON RON

[2,14] EGRAPSA UMIN PAIDIA OTI EGN‘KATE TON PATERA EGRAPSA UMIN PATERES OTI EGN‘KATE TON AP ARKH S EGRAPSA UMIN NEANISKOI OTI ISKHUROI ESTE KAI O LOGOS TOU THEOU EN UMIN MENEI KAI NENIK KATE TON PON RON

[2,15] M  AGAPATE TON KOSMON M DE TA EN T‘ KOSM‘ EAN TIS AGAPA TON KOSMON OUK ESTIN   AGAP  TOU PATROS EN AUT‘

[2,16] OTI PAN TO EN T‘ KOSM‘   EPITHUMIA T S SARKOS KAI   EPITHUMIA T‘N OPHTHALM‘N KAI   ALAZONEIA TOU BIOU OUK ESTIN EK TOU PATROS ALL EK TOU KOSMOU ESTIN

[2,17] KAI O KOSMOS PARAGETAI KAI   EPITHUMIA AUTOU O DE POI‘N TO THEL MA TOU THEOU MENEI EIS TON AI‘NA

[2,18] PAIDIA ESKHAT  ‘RA ESTIN KAI KATH‘S  KOUSATE OTI ANTIKHRISTOS ERKHETAI KAI NUN ANTIKHRISTOI POLLOI GEGONASIN OTHEN GIN‘SKOMEN OTI ESKHAT  ‘RA ESTIN

[2,19] EX  M‘N EX LTHAN ALL OUK  SAN EX  M‘N EI GAR EX  M‘N  SAN MEMEN KEISAN AN METH  M‘N ALL INA PHANER‘TH‘SIN OTI OUK EISIN PANTES EX  M‘N

[2,20] KAI UMEIS KHRISMA EKHETE APO TOU AGIOU KAI OIDATE PANTES

[2,21] OUK EGRAPSA UMIN OTI OUK OIDATE T N AL THEIAN ALL OTI OIDATE AUT N KAI OTI PAN PSEUDOS EK T S AL THEIAS OUK ESTIN

[2,22] TIS ESTIN O PSEUST S EI M  O ARNOUMENOS OTI I SOUS OUK ESTIN O KHRISTOS OUTOS ESTIN O ANTIKHRISTOS O ARNOUMENOS TON PATERA KAI TON UION

[2,23] PAS O ARNOUMENOS TON UION OUDE TON PATERA EKHEI O OMOLOG‘N TON UION KAI TON PATERA EKHEI

[2,24] UMEIS O  KOUSATE AP ARKH S EN UMIN MENET‘ EAN EN UMIN MEIN  O AP ARKH S  KOUSATE KAI UMEIS EN T‘ UI‘ KAI EN T‘ PATRI MENEITE

[2,25] KAI AUT  ESTIN   EPAGGELIA  N AUTOS EP GGEILATO  MIN T N Z‘ N T N AI‘NION

[2,26] TAUTA EGRAPSA UMIN PERI T‘N PLAN‘NT‘N UMAS

[2,27] KAI UMEIS TO KHRISMA O ELABETE AP AUTOU MENEI EN UMIN KAI OU KHREIAN EKHETE INA TIS DIDASK  UMAS ALL ‘S TO AUTOU KHRISMA DIDASKEI UMAS PERI PANT‘N KAI AL THES ESTIN KAI OUK ESTIN PSEUDOS KAI KATH‘S EDIDAXEN UMAS MENETE EN AUT‘

[2,28] KAI NUN TEKNIA MENETE EN AUT‘ INA EAN PHANER‘TH  SKH‘MEN PARR SIAN KAI M  AISKHUNTH‘MEN AP AUTOU EN T  PAROUSIA AUTOU

[2,29] EAN EID TE OTI DIKAIOS ESTIN GIN‘SKETE OTI KAI PAS O POI‘N T N DIKAIOSUN N EX AUTOU GEGENN TAI

[3,1] IDETE POTAP N AGAP N DED‘KEN  MIN O PAT R INA TEKNA THEOU KL TH‘MEN KAI ESMEN DIA TOUTO O KOSMOS OU GIN‘SKEI  MAS OTI OUK EGN‘ AUTON

[3,2] AGAP TOI NUN TEKNA THEOU ESMEN KAI OUP‘ EPHANER‘TH  TI ESOMETHA OIDAMEN OTI EAN PHANER‘TH  OMOIOI AUT‘ ESOMETHA OTI OPSOMETHA AUTON KATH‘S ESTIN

[3,3] KAI PAS O EKH‘N T N ELPIDA TAUT N EP AUT‘ AGNIZEI EAUTON KATH‘S EKEINOS AGNOS ESTIN

[3,4] PAS O POI‘N T N AMARTIAN KAI T N ANOMIAN POIEI KAI   AMARTIA ESTIN   ANOMIA

[3,5] KAI OIDATE OTI EKEINOS EPHANER‘TH  INA TAS AMARTIAS AR  KAI AMARTIA EN AUT‘ OUK ESTIN

[3,6] PAS O EN AUT‘ MEN‘N OUKH AMARTANEI PAS O AMARTAN‘N OUKH E‘RAKEN AUTON OUDE EGN‘KEN AUTON

[3,7] TEKNIA M DEIS PLANAT‘ UMAS O POI‘N T N DIKAIOSUN N DIKAIOS ESTIN KATH‘S EKEINOS DIKAIOS ESTIN

[3,8] O POI‘N T N AMARTIAN EK TOU DIABOLOU ESTIN OTI AP ARKH S O DIABOLOS AMARTANEI EIS TOUTO EPHANER‘TH  O UIOS TOU THEOU INA LUS  TA ERGA TOU DIABOLOU

[3,9] PAS O GEGENN MENOS EK TOU THEOU AMARTIAN OU POIEI OTI SPERMA AUTOU EN AUT‘ MENEI KAI OU DUNATAI AMARTANEIN OTI EK TOU THEOU GEGENN TAI

[3,10] EN TOUT‘ PHANERA ESTIN TA TEKNA TOU THEOU KAI TA TEKNA TOU DIABOLOU PAS O M  POI‘N DIKAIOSUN N OUK ESTIN EK TOU THEOU KAI O M  AGAP‘N TON ADELPHON AUTOU

[3,11] OTI AUT  ESTIN   AGGELIA  N  KOUSATE AP ARKH S INA AGAP‘MEN ALL LOUS

[3,12] OU KATH‘S KAIN EK TOU PON ROU  N KAI ESPHAXEN TON ADELPHON AUTOU KAI KHARIN TINOS ESPHAXEN AUTON OTI TA ERGA AUTOU PON RA  N TA DE TOU ADELPHOU AUTOU DIKAIA

[3,13] [KAI] M  THAUMAZETE ADELPHOI EI MISEI UMAS O KOSMOS

[3,14]  MEIS OIDAMEN OTI METABEB KAMEN EK TOU THANATOU EIS T N Z‘ N OTI AGAP‘MEN TOUS ADELPHOUS O M  AGAP‘N MENEI EN T‘ THANAT‘

[3,15] PAS O MIS‘N TON ADELPHON AUTOU ANTHR‘POKTONOS ESTIN KAI OIDATE OTI PAS ANTHR‘POKTONOS OUK EKHEI Z‘ N AI‘NION EN AUT‘ MENOUSAN

[3,16] EN TOUT‘ EGN‘KAMEN T N AGAP N OTI EKEINOS UPER  M‘N T N PSUKH N AUTOU ETH KEN KAI  MEIS OPHEILOMEN UPER T‘N ADELPH‘N TAS PSUKHAS THEINAI

[3,17] OS D AN EKH  TON BION TOU KOSMOU KAI THE‘R  TON ADELPHON AUTOU KHREIAN EKHONTA KAI KLEIS  TA SPLAGKHNA AUTOU AP AUTOU P‘S   AGAP  TOU THEOU MENEI EN AUT‘

[3,18] TEKNIA M  AGAP‘MEN LOG‘ M DE T  GL‘SS  ALLA EN ERG‘ KAI AL THEIA

[3,19] [KAI] EN TOUT‘ GN‘SOMETHA OTI EK T S AL THEIAS ESMEN KAI EMPROSTHEN AUTOU PEISOMEN T N KARDIAN  M‘N

[3,20] OTI EAN KATAGIN‘SK   M‘N   KARDIA OTI MEIZ‘N ESTIN O THEOS T S KARDIAS  M‘N KAI GIN‘SKEI PANTA

[3,21] AGAP TOI EAN   KARDIA [ M‘N] M  KATAGIN‘SK  PARR SIAN EKHOMEN PROS TON THEON

[3,22] KAI O EAN AIT‘MEN LAMBANOMEN AP AUTOU OTI TAS ENTOLAS AUTOU T ROUMEN KAI TA ARESTA EN‘PION AUTOU POIOUMEN

[3,23] KAI AUT  ESTIN   ENTOL  AUTOU INA PISTEUS‘MEN T‘ ONOMATI TOU UIOU AUTOU I SOU KHRISTOU KAI AGAP‘MEN ALL LOUS KATH‘S ED‘KEN ENTOL N  MIN

[3,24] KAI O T R‘N TAS ENTOLAS AUTOU EN AUT‘ MENEI KAI AUTOS EN AUT‘ KAI EN TOUT‘ GIN‘SKOMEN OTI MENEI EN  MIN EK TOU PNEUMATOS OU  MIN ED‘KEN

[4,1] AGAP TOI M  PANTI PNEUMATI PISTEUETE ALLA DOKIMAZETE TA PNEUMATA EI EK TOU THEOU ESTIN OTI POLLOI PSEUDOPROPH TAI EXEL LUTHASIN EIS TON KOSMON

[4,2] EN TOUT‘ GIN‘SKETE TO PNEUMA TOU THEOU PAN PNEUMA O OMOLOGEI I SOUN KHRISTON EN SARKI EL LUTHOTA EK TOU THEOU ESTIN

[4,3] KAI PAN PNEUMA O M  OMOLOGEI TON I SOUN EK TOU THEOU OUK ESTIN KAI TOUTO ESTIN TO TOU ANTIKHRISTOU O AK KOATE OTI ERKHETAI KAI NUN EN T‘ KOSM‘ ESTIN  D 

[4,4] UMEIS EK TOU THEOU ESTE TEKNIA KAI NENIK KATE AUTOUS OTI MEIZ‘N ESTIN O EN UMIN   O EN T‘ KOSM‘

[4,5] AUTOI EK TOU KOSMOU EISIN DIA TOUTO EK TOU KOSMOU LALOUSIN KAI O KOSMOS AUT‘N AKOUEI

[4,6]  MEIS EK TOU THEOU ESMEN O GIN‘SK‘N TON THEON AKOUEI  M‘N OS OUK ESTIN EK TOU THEOU OUK AKOUEI  M‘N EK TOUTOU GIN‘SKOMEN TO PNEUMA T S AL THEIAS KAI TO PNEUMA T S PLAN S

[4,7] AGAP TOI AGAP‘MEN ALL LOUS OTI   AGAP  EK TOU THEOU ESTIN KAI PAS O AGAP‘N EK TOU THEOU GEGENN TAI KAI GIN‘SKEI TON THEON

[4,8] O M  AGAP‘N OUK EGN‘ TON THEON OTI O THEOS AGAP  ESTIN

[4,9] EN TOUT‘ EPHANER‘TH    AGAP  TOU THEOU EN  MIN OTI TON UION AUTOU TON MONOGEN  APESTALKEN O THEOS EIS TON KOSMON INA Z S‘MEN DI AUTOU

[4,10] EN TOUT‘ ESTIN   AGAP  OUKH OTI  MEIS  GAP KAMEN TON THEON ALL OTI AUTOS  GAP SEN  MAS KAI APESTEILEN TON UION AUTOU ILASMON PERI T‘N AMARTI‘N  M‘N

[4,11] AGAP TOI EI OUT‘S O THEOS  GAP SEN  MAS KAI  MEIS OPHEILOMEN ALL LOUS AGAPAN

[4,12] THEON OUDEIS P‘POTE TETHEATAI EAN AGAP‘MEN ALL LOUS O THEOS EN  MIN MENEI KAI   AGAP  AUTOU EN  MIN TETELEI‘MEN  ESTIN

[4,13] EN TOUT‘ GIN‘SKOMEN OTI EN AUT‘ MENOMEN KAI AUTOS EN  MIN OTI EK TOU PNEUMATOS AUTOU DED‘KEN  MIN

[4,14] KAI  MEIS TETHEAMETHA KAI MARTUROUMEN OTI O PAT R APESTALKEN TON UION S‘T RA TOU KOSMOU

[4,15] OS EAN OMOLOG S  OTI I SOUS ESTIN O UIOS TOU THEOU O THEOS EN AUT‘ MENEI KAI AUTOS EN T‘ THE‘

[4,16] KAI  MEIS EGN‘KAMEN KAI PEPISTEUKAMEN T N AGAP N  N EKHEI O THEOS EN  MIN O THEOS AGAP  ESTIN KAI O MEN‘N EN T  AGAP  EN T‘ THE‘ MENEI KAI O THEOS EN AUT‘ MENEI

[4,17] EN TOUT‘ TETELEI‘TAI   AGAP  METH  M‘N INA PARR SIAN EKH‘MEN EN T   MERA T S KRISE‘S OTI KATH‘S EKEINOS ESTIN KAI  MEIS ESMEN EN T‘ KOSM‘ TOUT‘

[4,18] PHOBOS OUK ESTIN EN T  AGAP  ALL   TELEIA AGAP  EX‘ BALLEI TON PHOBON OTI O PHOBOS KOLASIN EKHEI O DE PHOBOUMENOS OU TETELEI‘TAI EN T  AGAP 

[4,19]  MEIS AGAP‘MEN OTI AUTOS PR‘TOS  GAP SEN  MAS

[4,20] EAN TIS EIP  OTI AGAP‘ TON THEON KAI TON ADELPHON AUTOU MIS  PSEUST S ESTIN O GAR M  AGAP‘N TON ADELPHON AUTOU ON E‘RAKEN TON THEON ON OUKH E‘RAKEN OU DUNATAI AGAPAN

[4,21] KAI TAUT N T N ENTOL N EKHOMEN AP AUTOU INA O AGAP‘N TON THEON AGAPA KAI TON ADELPHON AUTOU

[5,1] PAS O PISTEU‘N OTI I SOUS ESTIN O KHRISTOS EK TOU THEOU GEGENN TAI KAI PAS O AGAP‘N TON GENN SANTA AGAPA [KAI] TON GEGENN MENON EX AUTOU

[5,2] EN TOUT‘ GIN‘SKOMEN OTI AGAP‘MEN TA TEKNA TOU THEOU OTAN TON THEON AGAP‘MEN KAI TAS ENTOLAS AUTOU POI‘MEN

[5,3] AUT  GAR ESTIN   AGAP  TOU THEOU INA TAS ENTOLAS AUTOU T R‘MEN KAI AI ENTOLAI AUTOU BAREIAI OUK EISIN

[5,4] OTI PAN TO GEGENN MENON EK TOU THEOU NIKA TON KOSMON KAI AUT  ESTIN   NIK    NIK SASA TON KOSMON   PISTIS  M‘N

[5,5] TIS [DE] ESTIN O NIK‘N TON KOSMON EI M  O PISTEU‘N OTI I SOUS ESTIN O UIOS TOU THEOU

[5,6] OUTOS ESTIN O ELTH‘N DI UDATOS KAI AIMATOS I SOUS KHRISTOS OUK EN T‘ UDATI MONON ALL EN T‘ UDATI KAI EN T‘ AIMATI KAI TO PNEUMA ESTIN TO MARTUROUN OTI TO PNEUMA ESTIN   AL THEIA

[5,7] OTI TREIS EISIN OI MARTUROUNTES

[5,8] TO PNEUMA KAI TO UD‘R KAI TO AIMA KAI OI TREIS EIS TO EN EISIN

[5,9] EI T N MARTURIAN T‘N ANTHR‘P‘N LAMBANOMEN   MARTURIA TOU THEOU MEIZ‘N ESTIN OTI AUT  ESTIN   MARTURIA TOU THEOU OTI MEMARTUR KEN PERI TOU UIOU AUTOU

[5,10] O PISTEU‘N EIS TON UION TOU THEOU EKHEI T N MARTURIAN EN EAUT‘ O M  PISTEU‘N T‘ THE‘ PSEUST N PEPOI KEN AUTON OTI OU PEPISTEUKEN EIS T N MARTURIAN  N MEMARTUR KEN O THEOS PERI TOU UIOU AUTOU

[5,11] KAI AUT  ESTIN   MARTURIA OTI Z‘ N AI‘NION ED‘KEN  MIN O THEOS KAI AUT    Z‘  EN T‘ UI‘ AUTOU ESTIN

[5,12] O EKH‘N TON UION EKHEI T N Z‘ N O M  EKH‘N TON UION TOU THEOU T N Z‘ N OUK EKHEI

[5,13] TAUTA EGRAPSA UMIN INA EID TE OTI Z‘ N EKHETE AI‘NION TOIS PISTEUOUSIN EIS TO ONOMA TOU UIOU TOU THEOU

[5,14] KAI AUT  ESTIN   PARR SIA  N EKHOMEN PROS AUTON OTI EAN TI AIT‘METHA KATA TO THEL MA AUTOU AKOUEI  M‘N

[5,15] KAI EAN OIDAMEN OTI AKOUEI  M‘N O EAN AIT‘METHA OIDAMEN OTI EKHOMEN TA AIT MATA A  T KAMEN AP AUTOU

[5,16] EAN TIS ID  TON ADELPHON AUTOU AMARTANONTA AMARTIAN M  PROS THANATON AIT SEI KAI D‘SEI AUT‘ Z‘ N TOIS AMARTANOUSIN M  PROS THANATON ESTIN AMARTIA PROS THANATON OU PERI EKEIN S LEG‘ INA ER‘T S 

[5,17] PASA ADIKIA AMARTIA ESTIN KAI ESTIN AMARTIA OU PROS THANATON

[5,18] OIDAMEN OTI PAS O GEGENN MENOS EK TOU THEOU OUKH AMARTANEI ALL O GENN THEIS EK TOU THEOU T REI AUTON KAI O PON ROS OUKH APTETAI AUTOU

[5,19] OIDAMEN OTI EK TOU THEOU ESMEN KAI O KOSMOS OLOS EN T‘ PON R‘ KEITAI

[5,20] OIDAMEN DE OTI O UIOS TOU THEOU  KEI KAI DED‘KEN  MIN DIANOIAN INA GIN‘SK‘MEN TON AL THINON KAI ESMEN EN T‘ AL THIN‘ EN T‘ UI‘ AUTOU I SOU KHRIST‘ OUTOS ESTIN O AL THINOS THEOS KAI Z‘  AI‘NIOS

[5,21] TEKNIA PHULAXATE EAUTA APO T‘N EID‘L‘N

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting