Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk=  PROS TIMOTHEON tk=EPISTOL  tk=DEUTERA am=B

[1,1] PAULOS APOSTOLOS b=I SOU KHRISTOU a=I SOU DIA THEL MATOS THEOU KAT EPAGGELIAN Z‘ S T S EN KHRIST‘ I SOU

[1,2] TIMOTHE‘ AGAP T‘ TEKN‘ KHARIS ELEOS EIR N  APO THEOU PATROS KAI KHRISTOU I SOU TOU KURIOU  M‘N

[1,3] KHARIN EKH‘ T‘ THE‘ ‘ LATREU‘ APO PROGON‘N EN KATHARA SUNEID SEI ‘S ADIALEIPTON EKH‘ T N PERI SOU MNEIAN EN TAIS DE SESIN MOU NUKTOS KAI  MERAS

[1,4] EPIPOTH‘N SE IDEIN MEMN MENOS SOU T‘N DAKRU‘N INA KHARAS PL R‘TH‘

[1,5] UPOMN SIN a=LAB‘N b=LAMBAN‘N T S EN SOI ANUPOKRITOU PISTE‘S  TIS EN‘K SEN PR‘TON EN T  MAMM  SOU L‘IDI KAI T  M TRI SOU amk=EUNIK  t=EUNEIK  PEPEISMAI DE OTI KAI EN SOI

[1,6] DI  N AITIAN ANAMIMN SK‘ SE ANAZ‘PUREIN TO KHARISMA TOU THEOU O ESTIN EN SOI DIA T S EPITHESE‘S T‘N KHEIR‘N MOU

[1,7] OU GAR ED‘KEN  MIN O THEOS PNEUMA DEILIAS ALLA DUNAME‘S KAI AGAP S KAI S‘PHRONISMOU

[1,8] M  OUN EPAISKHUNTH S TO MARTURION TOU KURIOU  M‘N M DE EME TON DESMION AUTOU ALLA SUGKAKOPATH SON T‘ EUAGGELI‘ KATA DUNAMIN THEOU

[1,9] TOU S‘SANTOS  MAS KAI KALESANTOS KL SEI AGIA OU KATA TA ERGA  M‘N ALLA a=KATA b=KAT IDIAN PROTHESIN KAI KHARIN T N DOTHEISAN  MIN EN KHRIST‘ I SOU PRO KHRON‘N AI‘NI‘N

[1,10] PHANER‘THEISAN DE NUN DIA T S EPIPHANEIAS TOU S‘T ROS  M‘N b=I SOU KHRISTOU a=I SOU KATARG SANTOS MEN TON THANATON PH‘TISANTOS DE Z‘ N KAI APHTHARSIAN DIA TOU EUAGGELIOU

[1,11] EIS O ETETH N EG‘ K RUX KAI APOSTOLOS KAI DIDASKALOS b=ETHN‘N

[1,12] DI  N AITIAN KAI TAUTA PASKH‘ ALL OUK EPAISKHUNOMAI OIDA GAR ‘ PEPISTEUKA KAI PEPEISMAI OTI DUNATOS ESTIN T N PARATH K N MOU PHULAXAI EIS EKEIN N T N  MERAN

[1,13] UPOTUP‘SIN EKHE UGIAINONT‘N LOG‘N ‘N PAR EMOU  KOUSAS EN PISTEI KAI AGAP  T  EN KHRIST‘ I SOU

[1,14] T N KAL N am=PARATH K N tk=PARAKATATH K N PHULAXON DIA PNEUMATOS AGIOU TOU ENOIKOUNTOS EN  MIN

[1,15] OIDAS TOUTO OTI APESTRAPH SAN ME PANTES OI EN T  ASIA ‘N ESTIN am=PHUGELOS tk=PHUGELLOS KAI ERMOGEN S

[1,16] D‘  ELEOS O KURIOS T‘ ON SIPHOROU OIK‘ OTI POLLAKIS ME ANEPSUXEN KAI T N ALUSIN MOU OUK am=EPAISKHUNTH  tk=EP SKHUNTH 

[1,17] ALLA GENOMENOS EN R‘M  a=SPOUDAI‘S b=SPOUDAIOTERON EZ T SEN ME KAI EUREN

[1,18] D‘  AUT‘ O KURIOS EUREIN ELEOS PARA KURIOU EN EKEIN  T   MERA KAI OSA EN EPHES‘ DI KON SEN BELTION SU GIN‘SKEIS

[2,1] SU OUN TEKNON MOU ENDUNAMOU EN T  KHARITI T  EN KHRIST‘ I SOU

[2,2] KAI A  KOUSAS PAR EMOU DIA POLL‘N MARTUR‘N TAUTA PARATHOU PISTOIS ANTHR‘POIS OITINES IKANOI ESONTAI KAI ETEROUS DIDAXAI

[2,3] a=SUGKAKOPATH SON b=SU b=OUN b=KAKOPATH SON ‘S KALOS STRATI‘T S b=I SOU KHRISTOU a=I SOU

[2,4] OUDEIS STRATEUOMENOS EMPLEKETAI TAIS TOU BIOU PRAGMATEIAIS INA T‘ STRATOLOG SANTI ARES 

[2,5] EAN DE KAI ATHL  TIS OU STEPHANOUTAI EAN M  NOMIM‘S ATHL S 

[2,6] TON KOPI‘NTA GE‘RGON DEI PR‘TON T‘N KARP‘N METALAMBANEIN

[2,7] NOEI a=O b=A LEG‘ a=D‘SEI b=D‘  GAR SOI O KURIOS SUNESIN EN PASIN

[2,8] MN MONEUE I SOUN KHRISTON EG GERMENON EK NEKR‘N EK SPERMATOS am=DAUID tk=DABID KATA TO EUAGGELION MOU

[2,9] EN ‘ KAKOPATH‘ MEKHRI DESM‘N ‘S KAKOURGOS a=ALLA b=ALL O LOGOS TOU THEOU OU DEDETAI

[2,10] DIA TOUTO PANTA UPOMEN‘ DIA TOUS EKLEKTOUS INA KAI AUTOI S‘T RIAS TUKH‘SIN T S EN KHRIST‘ I SOU META DOX S AI‘NIOU

[2,11] PISTOS O LOGOS EI GAR SUNAPETHANOMEN KAI SUZ SOMEN

[2,12] EI UPOMENOMEN KAI SUMBASILEUSOMEN EI a=ARN SOMETHA b=ARNOUMETHA KAKEINOS ARN SETAI  MAS

[2,13] EI APISTOUMEN EKEINOS PISTOS MENEI ARN SASTHAI a=GAR EAUTON OU DUNATAI

[2,14] TAUTA UPOMIMN SKE DIAMARTUROMENOS EN‘PION TOU a=THEOU b=KURIOU M  LOGOMAKHEIN a=EP b=EIS OUDEN KHR SIMON EPI KATASTROPH  T‘N AKOUONT‘N

[2,15] SPOUDASON SEAUTON DOKIMON PARAST SAI T‘ THE‘ ERGAT N ANEPAISKHUNTON ORTHOTOMOUNTA TON LOGON T S AL THEIAS

[2,16] TAS DE BEB LOUS KENOPH‘NIAS PERIISTASO EPI PLEION GAR PROKOPSOUSIN ASEBEIAS

[2,17] KAI O LOGOS AUT‘N ‘S GAGGRAINA NOM N EXEI ‘N ESTIN UMENAIOS KAI PHIL TOS

[2,18] OITINES PERI T N AL THEIAN  STOKH SAN LEGONTES a=[T N] b=T N ANASTASIN  D  GEGONENAI KAI ANATREPOUSIN T N TIN‘N PISTIN

[2,19] O MENTOI STEREOS THEMELIOS TOU THEOU EST KEN EKH‘N T N SPHRAGIDA TAUT N EGN‘ KURIOS TOUS ONTAS AUTOU KAI APOST T‘ APO ADIKIAS PAS O ONOMAZ‘N TO ONOMA am=KURIOU tk=KHRISTOU

[2,20] EN MEGAL  DE OIKIA OUK ESTIN MONON SKEU  KHRUSA KAI ARGURA ALLA KAI XULINA KAI OSTRAKINA KAI A MEN EIS TIM N A DE EIS ATIMIAN

[2,21] EAN OUN TIS EKKATHAR  EAUTON APO TOUT‘N ESTAI SKEUOS EIS TIM N  GIASMENON b=KAI EUKHR STON T‘ DESPOT  EIS PAN ERGON AGATHON  TOIMASMENON

[2,22] TAS DE NE‘TERIKAS EPITHUMIAS PHEUGE DI‘KE DE DIKAIOSUN N PISTIN AGAP N EIR N N META T‘N EPIKALOUMEN‘N TON KURION EK KATHARAS KARDIAS

[2,23] TAS DE M‘RAS KAI APAIDEUTOUS Z T SEIS PARAITOU EID‘S OTI GENN‘SIN MAKHAS

[2,24] DOULON DE KURIOU OU DEI MAKHESTHAI a=ALLA b=ALL  PION EINAI PROS PANTAS DIDAKTIKON ANEXIKAKON

[2,25] EN a=PRAUT TI b=PRAOT TI PAIDEUONTA TOUS ANTIDIATITHEMENOUS M POTE a=D‘  b=D‘ AUTOIS O THEOS METANOIAN EIS EPIGN‘SIN AL THEIAS

[2,26] KAI ANAN PS‘SIN EK T S TOU DIABOLOU PAGIDOS EZ‘GR MENOI UP AUTOU EIS TO EKEINOU THEL MA

[3,1] TOUTO DE GIN‘SKE OTI EN ESKHATAIS  MERAIS ENST SONTAI KAIROI KHALEPOI

[3,2] ESONTAI GAR OI ANTHR‘POI PHILAUTOI PHILARGUROI ALAZONES UPER PHANOI BLASPH MOI GONEUSIN APEITHEIS AKHARISTOI ANOSIOI

[3,3] ASTORGOI ASPONDOI DIABOLOI AKRATEIS AN MEROI APHILAGATHOI

[3,4] PRODOTAI PROPETEIS TETUPH‘MENOI PHIL DONOI MALLON   PHILOTHEOI

[3,5] EKHONTES MORPH‘SIN EUSEBEIAS T N DE DUNAMIN AUT S  RN MENOI KAI TOUTOUS APOTREPOU

[3,6] EK TOUT‘N GAR EISIN OI ENDUNONTES EIS TAS OIKIAS KAI a=AIKHMAL‘TIZONTES b=AIKHMAL‘TEUONTES tk=TA GUNAIKARIA SES‘REUMENA AMARTIAIS AGOMENA EPITHUMIAIS POIKILAIS

[3,7] PANTOTE MANTHANONTA KAI M DEPOTE EIS EPIGN‘SIN AL THEIAS ELTHEIN DUNAMENA

[3,8] ON TROPON DE IANN S KAI IAMBR S ANTEST SAN M‘USEI OUT‘S KAI OUTOI ANTHISTANTAI T  AL THEIA ANTHR‘POI KATEPHTHARMENOI TON NOUN ADOKIMOI PERI T N PISTIN

[3,9] ALL OU PROKOPSOUSIN EPI PLEION   GAR ANOIA AUT‘N EKD LOS ESTAI PASIN ‘S KAI   EKEIN‘N EGENETO

[3,10] SU DE a=PAR KOLOUTH SAS b=PAR KOLOUTH KAS MOU T  DIDASKALIA T  AG‘G  T  PROTHESEI T  PISTEI T  MAKROTHUMIA T  AGAP  T  UPOMON 

[3,11] TOIS DI‘GMOIS TOIS PATH MASIN OIA MOI EGENETO EN ANTIOKHEIA EN IKONI‘ EN LUSTROIS OIOUS DI‘GMOUS UP NEGKA KAI EK PANT‘N ME ERRUSATO O KURIOS

[3,12] KAI PANTES DE OI THELONTES EUSEB‘S Z N EN KHRIST‘ I SOU DI‘KHTH SONTAI

[3,13] PON ROI DE ANTHR‘POI KAI GO TES PROKOPSOUSIN EPI TO KHEIRON PLAN‘NTES KAI PLAN‘MENOI

[3,14] SU DE MENE EN OIS EMATHES KAI EPIST‘TH S EID‘S PARA a=TIN‘N b=TINOS EMATHES

[3,15] KAI OTI APO BREPHOUS a=[TA] b=TA IERA GRAMMATA OIDAS TA DUNAMENA SE SOPHISAI EIS S‘T RIAN DIA PISTE‘S T S EN KHRIST‘ I SOU

[3,16] PASA GRAPH  THEOPNEUSTOS KAI ‘PHELIMOS PROS DIDASKALIAN PROS a=ELEGMON b=ELEGKHON PROS EPANORTH‘SIN PROS PAIDEIAN T N EN DIKAIOSUN 

[3,17] INA ARTIOS   O TOU THEOU ANTHR‘POS PROS PAN ERGON AGATHON EX RTISMENOS

[4,1] DIAMARTUROMAI b=OUN b=EG‘ EN‘PION TOU THEOU KAI b=TOU b=KURIOU b=I SOU KHRISTOU a=I SOU TOU MELLONTOS KRINEIN Z‘NTAS KAI NEKROUS a=KAI b=KATA T N EPIPHANEIAN AUTOU KAI T N BASILEIAN AUTOU

[4,2] K RUXON TON LOGON EPIST THI EUKAIR‘S AKAIR‘S ELEGXON EPITIM SON PARAKALESON EN PAS  MAKROTHUMIA KAI DIDAKH 

[4,3] ESTAI GAR KAIROS OTE T S UGIAINOUS S DIDASKALIAS OUK ANEXONTAI ALLA KATA TAS b=EPITHUMIAS b=TAS IDIAS a=EPITHUMIAS EAUTOIS EPIS‘REUSOUSIN DIDASKALOUS KN THOMENOI T N AKO N

[4,4] KAI APO MEN T S AL THEIAS T N AKO N APOSTREPSOUSIN EPI DE TOUS MUTHOUS EKTRAP SONTAI

[4,5] SU DE N PHE EN PASIN KAKOPATH SON ERGON POI SON EUAGGELISTOU T N DIAKONIAN SOU PL ROPHOR SON

[4,6] EG‘ GAR  D  SPENDOMAI KAI O KAIROS T S b=EM S ANALUSE‘S a=MOU EPHEST KEN

[4,7] TON b=AG‘NA b=TON KALON a=AG‘NA  G‘NISMAI TON DROMON TETELEKA T N PISTIN TET R KA

[4,8] LOIPON APOKEITAI MOI O T S DIKAIOSUN S STEPHANOS ON APOD‘SEI MOI O KURIOS EN EKEIN  T   MERA O DIKAIOS KRIT S OU MONON DE EMOI ALLA KAI a=PASI b=PASIN TOIS a= GAP KOSI b= GAP KOSIN T N EPIPHANEIAN AUTOU

[4,9] SPOUDASON ELTHEIN PROS ME TAKHE‘S

[4,10] D MAS GAR ME EGKATELIPEN AGAP SAS TON NUN AI‘NA KAI EPOREUTH  EIS THESSALONIK N KR SK S EIS GALATIAN TITOS EIS DALMATIAN

[4,11] LOUKAS ESTIN MONOS MET EMOU MARKON ANALAB‘N AGE META SEAUTOU ESTIN GAR MOI EUKHR STOS EIS DIAKONIAN

[4,12] TUKHIKON DE APESTEILA EIS EPHESON

[4,13] TON mk=PHELON N at=PHAILON N ON APELIPON EN TR‘ADI PARA KARP‘ ERKHOMENOS PHERE KAI TA BIBLIA MALISTA TAS MEMBRANAS

[4,14] ALEXANDROS O KHALKEUS POLLA MOI KAKA ENEDEIXATO a=APOD‘SEI b=APOD‘  AUT‘ O KURIOS KATA TA ERGA AUTOU

[4,15] ON KAI SU PHULASSOU LIAN GAR a=ANTEST  b=ANTHEST KEN TOIS  METEROIS LOGOIS

[4,16] EN T  PR‘T  MOU APOLOGIA OUDEIS MOI a=PAREGENETO b=SUMPAREGENETO ALLA PANTES ME EGKATELIPON M  AUTOIS LOGISTHEI 

[4,17] O DE KURIOS MOI PAREST  KAI ENEDUNAM‘SEN ME INA DI EMOU TO K RUGMA PL ROPHOR TH  KAI a=AKOUS‘SIN b=AKOUS  PANTA TA ETHN  KAI ERRUSTH N EK STOMATOS LEONTOS

[4,18] b=KAI RUSETAI ME O KURIOS APO PANTOS ERGOU PON ROU KAI S‘SEI EIS T N BASILEIAN AUTOU T N EPOURANION ‘   DOXA EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N AM N

[4,19] ASPASAI PRISKAN KAI AKULAN KAI TON ON SIPHOROU OIKON

[4,20] ERASTOS EMEINEN EN KORINTH‘ TROPHIMON DE APELIPON EN MIL T‘ ASTHENOUNTA

[4,21] SPOUDASON PRO KHEIM‘NOS ELTHEIN ASPAZETAI SE EUBOULOS KAI POUD S KAI LINOS KAI KLAUDIA KAI OI ADELPHOI PANTES

[4,22] O KURIOS b=I SOUS b=KHRISTOS META TOU PNEUMATOS SOU   KHARIS METH UM‘N b=AM N ~~ t=[PROS t=TIMOTHEON t=DEUTERA t=T S t=EPHESI‘N t=EKKL SIAS t=PR‘TON t=EPISKOPON t=KHEIROTON THENTA t=EGRAPH  t=APO t=R‘M S t=OTE t=EK t=DEUTEROU t=PAREST  t=PAULOS t=T‘ t=KAISARI t=NER‘NI] .

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting