Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk=  PROS THESSALONIKEIS tk=EPISTOL  tk=DEUTERA am=B

[1,1] PAULOS KAI SILOUANOS KAI TIMOTHEOS T  EKKL SIA THESSALONIKE‘N EN THE‘ PATRI  M‘N KAI KURI‘ I SOU KHRIST‘

[1,2] KHARIS UMIN KAI EIR N  APO THEOU PATROS a=[ M‘N] b= M‘N KAI KURIOU I SOU KHRISTOU

[1,3] EUKHARISTEIN OPHEILOMEN T‘ THE‘ PANTOTE PERI UM‘N ADELPHOI KATH‘S AXION ESTIN OTI UPERAUXANEI   PISTIS UM‘N KAI PLEONAZEI   AGAP  ENOS EKASTOU PANT‘N UM‘N EIS ALL LOUS

[1,4] ‘STE b= MAS AUTOUS a= MAS EN UMIN a=EGKAUKHASTHAI b=KAUKHASTHAI EN TAIS EKKL SIAIS TOU THEOU UPER T S UPOMON S UM‘N KAI PISTE‘S EN PASIN TOIS DI‘GMOIS UM‘N KAI TAIS THLIPSESIN AIS ANEKHESTHE

[1,5] ENDEIGMA T S DIKAIAS KRISE‘S TOU THEOU EIS TO KATAXI‘TH NAI UMAS T S BASILEIAS TOU THEOU UPER  S KAI PASKHETE

[1,6] EIPER DIKAION PARA THE‘ ANTAPODOUNAI TOIS THLIBOUSIN UMAS THLIPSIN

[1,7] KAI UMIN TOIS THLIBOMENOIS ANESIN METH  M‘N EN T  APOKALUPSEI TOU KURIOU I SOU AP OURANOU MET AGGEL‘N DUNAME‘S AUTOU

[1,8] EN PURI PHLOGOS DIDONTOS EKDIK SIN TOIS M  EIDOSIN THEON KAI TOIS M  UPAKOUOUSIN T‘ EUAGGELI‘ TOU KURIOU  M‘N I SOU m=[KHRISTOU] tk=KHRISTOU

[1,9] OITINES DIK N TISOUSIN OLETHRON AI‘NION APO PROS‘POU TOU KURIOU KAI APO T S DOX S T S ISKHUOS AUTOU

[1,10] OTAN ELTH  ENDOXASTH NAI EN TOIS AGIOIS AUTOU KAI THAUMASTH NAI EN PASIN TOIS am=PISTEUSASIN tk=PISTEUOUSIN OTI EPISTEUTH  TO MARTURION  M‘N EPH UMAS EN T   MERA EKEIN 

[1,11] EIS O KAI PROSEUKHOMETHA PANTOTE PERI UM‘N INA UMAS AXI‘S  T S KL SE‘S O THEOS  M‘N KAI PL R‘S  PASAN EUDOKIAN AGATH‘SUN S KAI ERGON PISTE‘S EN DUNAMEI

[1,12] OP‘S ENDOXASTH  TO ONOMA TOU KURIOU  M‘N I SOU m=[KHRISTOU] tk=KHRISTOU EN UMIN KAI UMEIS EN AUT‘ KATA T N KHARIN TOU THEOU  M‘N KAI KURIOU I SOU KHRISTOU

[2,1] ER‘T‘MEN DE UMAS ADELPHOI UPER T S PAROUSIAS TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU KAI  M‘N EPISUNAG‘G S EP AUTON

[2,2] EIS TO M  TAKHE‘S SALEUTH NAI UMAS APO TOU NOOS a=M DE b=M TE THROEISTHAI M TE DIA PNEUMATOS M TE DIA LOGOU M TE DI EPISTOL S ‘S DI  M‘N ‘S OTI ENEST KEN    MERA TOU a=KURIOU b=KHRISTOU

[2,3] M  TIS UMAS EXAPAT S  KATA M DENA TROPON OTI EAN M  ELTH    APOSTASIA PR‘TON KAI APOKALUPHTH  O ANTHR‘POS T S a=ANOMIAS b=AMARTIAS O UIOS T S AP‘LEIAS

[2,4] O ANTIKEIMENOS KAI UPERAIROMENOS EPI k=PAN k=TO amt=PANTA LEGOMENON THEON   SEBASMA ‘STE AUTON EIS TON NAON TOU THEOU b=‘S b=THEON KATHISAI APODEIKNUNTA EAUTON OTI ESTIN THEOS

[2,5] OU MN MONEUETE OTI ETI ‘N PROS UMAS TAUTA ELEGON UMIN

[2,6] KAI NUN TO KATEKHON OIDATE EIS TO APOKALUPHTH NAI AUTON EN T‘ EAUTOU KAIR‘

[2,7] TO GAR MUST RION  D  ENERGEITAI T S ANOMIAS MONON O KATEKH‘N ARTI E‘S EK MESOU GEN TAI

[2,8] KAI TOTE APOKALUPHTH SETAI O ANOMOS ON O KURIOS a=[I SOUS] a=ANELEI b=ANAL‘SEI T‘ PNEUMATI TOU STOMATOS AUTOU KAI KATARG SEI T  EPIPHANEIA T S PAROUSIAS AUTOU

[2,9] OU ESTIN   PAROUSIA KAT ENERGEIAN TOU SATANA EN PAS  DUNAMEI KAI S MEIOIS KAI TERASIN PSEUDOUS

[2,10] KAI EN PAS  APAT  b=T S ADIKIAS b=EN TOIS APOLLUMENOIS ANTH ‘N T N AGAP N T S AL THEIAS OUK EDEXANTO EIS TO S‘TH NAI AUTOUS

[2,11] KAI DIA TOUTO a=PEMPEI b=PEMPSEI AUTOIS O THEOS ENERGEIAN PLAN S EIS TO PISTEUSAI AUTOUS T‘ PSEUDEI

[2,12] INA KRITH‘SIN PANTES OI M  PISTEUSANTES T  AL THEIA a=ALLA b=ALL EUDOK SANTES b=EN T  ADIKIA

[2,13]  MEIS DE OPHEILOMEN EUKHARISTEIN T‘ THE‘ PANTOTE PERI UM‘N ADELPHOI  GAP MENOI UPO KURIOU OTI a=EILATO b=EILETO UMAS O THEOS a=APARKH N b=AP b=ARKH S EIS S‘T RIAN EN AGIASM‘ PNEUMATOS KAI PISTEI AL THEIAS

[2,14] EIS O a=[KAI] EKALESEN UMAS DIA TOU EUAGGELIOU  M‘N EIS PERIPOI SIN DOX S TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU

[2,15] ARA OUN ADELPHOI ST KETE KAI KRATEITE TAS PARADOSEIS AS EDIDAKHTH TE EITE DIA LOGOU EITE DI EPISTOL S  M‘N

[2,16] AUTOS DE O KURIOS  M‘N I SOUS KHRISTOS KAI a=[O] b=O THEOS a=O b=KAI PAT R  M‘N O AGAP SAS  MAS KAI DOUS PARAKL SIN AI‘NIAN KAI ELPIDA AGATH N EN KHARITI

[2,17] PARAKALESAI UM‘N TAS KARDIAS KAI ST RIXAI b=UMAS EN PANTI b=LOG‘ b=KAI ERG‘ a=KAI a=LOG‘ AGATH‘

[3,1] TO LOIPON PROSEUKHESTHE ADELPHOI PERI  M‘N INA O LOGOS TOU KURIOU TREKH  KAI DOXAZ TAI KATH‘S KAI PROS UMAS

[3,2] KAI INA RUSTH‘MEN APO T‘N ATOP‘N KAI PON R‘N ANTHR‘P‘N OU GAR PANT‘N   PISTIS

[3,3] PISTOS DE ESTIN O KURIOS OS ST RIXEI UMAS KAI PHULAXEI APO TOU PON ROU

[3,4] PEPOITHAMEN DE EN KURI‘ EPH UMAS OTI A PARAGGELLOMEN a=[KAI] b=UMIN b=KAI POIEITE KAI POI SETE

[3,5] O DE KURIOS KATEUTHUNAI UM‘N TAS KARDIAS EIS T N AGAP N TOU THEOU KAI EIS amk=T N UPOMON N TOU KHRISTOU

[3,6] PARAGGELLOMEN DE UMIN ADELPHOI EN ONOMATI TOU KURIOU a=[ M‘N] b= M‘N I SOU KHRISTOU STELLESTHAI UMAS APO PANTOS ADELPHOU ATAKT‘S PERIPATOUNTOS KAI M  KATA T N PARADOSIN  N a=PARELABOSAN m=PARELABON tk=PARELABEN PAR  M‘N

[3,7] AUTOI GAR OIDATE P‘S DEI MIMEISTHAI  MAS OTI OUK  TAKT SAMEN EN UMIN

[3,8] OUDE D‘REAN ARTON EPHAGOMEN PARA TINOS ALL EN KOP‘ KAI MOKHTH‘ a=NUKTOS b=NUKTA KAI a= MERAS b= MERAN ERGAZOMENOI PROS TO M  EPIBAR SAI TINA UM‘N

[3,9] OUKH OTI OUK EKHOMEN EXOUSIAN ALL INA EAUTOUS TUPON D‘MEN UMIN EIS TO MIMEISTHAI  MAS

[3,10] KAI GAR OTE  MEN PROS UMAS TOUTO PAR GGELLOMEN UMIN OTI EI TIS OU THELEI ERGAZESTHAI M DE ESTHIET‘

[3,11] AKOUOMEN GAR TINAS PERIPATOUNTAS EN UMIN ATAKT‘S M DEN ERGAZOMENOUS ALLA PERIERGAZOMENOUS

[3,12] TOIS DE TOIOUTOIS PARAGGELLOMEN KAI PARAKALOUMEN a=EN a=KURI‘ b=DIA b=TOU b=KURIOU b= M‘N I SOU a=KHRIST‘ b=KHRISTOU INA META  SUKHIAS ERGAZOMENOI TON EAUT‘N ARTON ESTHI‘SIN

[3,13] UMEIS DE ADELPHOI M  a=EGKAK S TE b=EKKAK S TE KALOPOIOUNTES

[3,14] EI DE TIS OUKH UPAKOUEI T‘ LOG‘  M‘N DIA T S EPISTOL S TOUTON S MEIOUSTHE b=KAI M  a=SUNANAMIGNUSTHAI b=SUNANAMIGNUSTHE AUT‘ INA ENTRAP 

[3,15] KAI M  ‘S EKHTHRON  GEISTHE ALLA NOUTHETEITE ‘S ADELPHON

[3,16] AUTOS DE O KURIOS T S EIR N S D‘  UMIN T N EIR N N DIA PANTOS EN PANTI TROP‘ O KURIOS META PANT‘N UM‘N

[3,17] O ASPASMOS T  EM  KHEIRI PAULOU O ESTIN S MEION EN PAS  EPISTOL  OUT‘S GRAPH‘

[3,18]   KHARIS TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU META PANT‘N UM‘N b=AM N ~~ t=[PROS t=THESSALONIKEIS t=DEUTERA t=EGRAPH  t=APO t=ATH N‘N] .

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting