Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*PETROU B

[1,1] SUME‘N PETROS DOULOS KAI APOSTOLOS I SOU KHRISTOU TOIS ISOTIMON  MIN LAKHOUSIN PISTIN EN DIKAIOSUN  TOU THEOU  M‘N KAI S‘T ROS I SOU KHRISTOU

[1,2] KHARIS UMIN KAI EIR N  PL THUNTHEI  EN EPIGN‘SEI TOU THEOU KAI I SOU TOU KURIOU  M‘N

[1,3] ‘S PANTA  MIN T S THEIAS DUNAME‘S AUTOU TA PROS Z‘ N KAI EUSEBEIAN DED‘R MEN S DIA T S EPIGN‘SE‘S TOU KALESANTOS  MAS IDIA DOX  KAI ARET 

[1,4] DI ‘N TA TIMIA KAI MEGISTA  MIN EPAGGELMATA DED‘R TAI INA DIA TOUT‘N GEN STHE THEIAS KOIN‘NOI PHUSE‘S APOPHUGONTES T S EN T‘ KOSM‘ EN EPITHUMIA PHTHORAS

[1,5] KAI AUTO TOUTO DE SPOUD N PASAN PAREISENEGKANTES EPIKHOR G SATE EN T  PISTEI UM‘N T N ARET N EN DE T  ARET  T N GN‘SIN

[1,6] EN DE T  GN‘SEI T N EGKRATEIAN EN DE T  EGKRATEIA T N UPOMON N EN DE T  UPOMON  T N EUSEBEIAN

[1,7] EN DE T  EUSEBEIA T N PHILADELPHIAN EN DE T  PHILADELPHIA T N AGAP N

[1,8] TAUTA GAR UMIN UPARKHONTA KAI PLEONAZONTA OUK ARGOUS OUDE AKARPOUS KATHIST SIN EIS T N TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU EPIGN‘SIN

[1,9] ‘ GAR M  PARESTIN TAUTA TUPHLOS ESTIN MU‘PAZ‘N L TH N LAB‘N TOU KATHARISMOU T‘N PALAI AUTOU AMARTI‘N

[1,10] DIO MALLON ADELPHOI SPOUDASATE BEBAIAN UM‘N T N KL SIN KAI EKLOG N POIEISTHAI TAUTA GAR POIOUNTES OU M  PTAIS TE POTE

[1,11] OUT‘S GAR PLOUSI‘S EPIKHOR G TH SETAI UMIN   EISODOS EIS T N AI‘NION BASILEIAN TOU KURIOU  M‘N KAI S‘T ROS I SOU KHRISTOU

[1,12] DIO MELL S‘ AEI UMAS UPOMIMN SKEIN PERI TOUT‘N KAIPER EIDOTAS KAI EST RIGMENOUS EN T  PAROUS  AL THEIA

[1,13] DIKAION DE  GOUMAI EPH OSON EIMI EN TOUT‘ T‘ SK N‘MATI DIEGEIREIN UMAS EN UPOMN SEI

[1,14] EID‘S OTI TAKHIN  ESTIN   APOTHESIS TOU SK N‘MATOS MOU KATH‘S KAI O KURIOS  M‘N I SOUS KHRISTOS ED L‘SEN MOI

[1,15] SPOUDAS‘ DE KAI EKASTOTE EKHEIN UMAS META T N EM N EXODON T N TOUT‘N MN M N POIEISTHAI

[1,16] OU GAR SESOPHISMENOIS MUTHOIS EXAKOLOUTH SANTES EGN‘RISAMEN UMIN T N TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU DUNAMIN KAI PAROUSIAN ALL EPOPTAI GEN THENTES T S EKEINOU MEGALEIOT TOS

[1,17] LAB‘N GAR PARA THEOU PATROS TIM N KAI DOXAN PH‘N S ENEKHTHEIS S AUT‘ TOIASDE UPO T S MEGALOPREPOUS DOX S O UIOS MOU O AGAP TOS MOU OUTOS ESTIN EIS ON EG‘ EUDOK SA

[1,18] KAI TAUT N T N PH‘N N  MEIS  KOUSAMEN EX OURANOU ENEKHTHEISAN SUN AUT‘ ONTES EN T‘ AGI‘ OREI

[1,19] KAI EKHOMEN BEBAIOTERON TON PROPH TIKON LOGON ‘ KAL‘S POIEITE PROSEKHONTES ‘S LUKHN‘ PHAINONTI EN AUKHM R‘ TOP‘ E‘S OU  MERA DIAUGAS  KAI PH‘SPHOROS ANATEIL  EN TAIS KARDIAIS UM‘N

[1,20] TOUTO PR‘TON GIN‘SKONTES OTI PASA PROPH TEIA GRAPH S IDIAS EPILUSE‘S OU GINETAI

[1,21] OU GAR THEL MATI ANTHR‘POU  NEKHTH  PROPH TEIA POTE ALLA UPO PNEUMATOS AGIOU PHEROMENOI ELAL SAN APO THEOU ANTHR‘POI

[2,1] EGENONTO DE KAI PSEUDOPROPH TAI EN T‘ LA‘ ‘S KAI EN UMIN ESONTAI PSEUDODIDASKALOI OITINES PAREISAXOUSIN AIRESEIS AP‘LEIAS KAI TON AGORASANTA AUTOUS DESPOT N ARNOUMENOI EPAGONTES EAUTOIS TAKHIN N AP‘LEIAN

[2,2] KAI POLLOI EXAKOLOUTH SOUSIN AUT‘N TAIS ASELGEIAIS DI OUS   ODOS T S AL THEIAS BLASPH M TH SETAI

[2,3] KAI EN PLEONEXIA PLASTOIS LOGOIS UMAS EMPOREUSONTAI OIS TO KRIMA EKPALAI OUK ARGEI KAI   AP‘LEIA AUT‘N OU NUSTAZEI

[2,4] EI GAR O THEOS AGGEL‘N AMART SANT‘N OUK EPHEISATO ALLA SEIRAIS ZOPHOU TARTAR‘SAS PARED‘KEN EIS KRISIN T ROUMENOUS

[2,5] KAI ARKHAIOU KOSMOU OUK EPHEISATO ALLA OGDOON N‘E DIKAIOSUN S K RUKA EPHULAXEN KATAKLUSMON KOSM‘ ASEB‘N EPAXAS

[2,6] KAI POLEIS SODOM‘N KAI GOMORRAS TEPHR‘SAS [KATASTROPH ] KATEKRINEN UPODEIGMA MELLONT‘N ASEBE[S] IN TETHEIK‘S

[2,7] KAI DIKAION L‘T KATAPONOUMENON UPO T S T‘N ATHESM‘N EN ASELGEIA ANASTROPH S ERRUSATO

[2,8] BLEMMATI GAR KAI AKO  O DIKAIOS EGKATOIK‘N EN AUTOIS  MERAN EX  MERAS PSUKH N DIKAIAN ANOMOIS ERGOIS EBASANIZEN

[2,9] OIDEN KURIOS EUSEBEIS EK PEIRASMOU RUESTHAI ADIKOUS DE EIS  MERAN KRISE‘S KOLAZOMENOUS T REIN

[2,10] MALISTA DE TOUS OPIS‘ SARKOS EN EPITHUMIA MIASMOU POREUOMENOUS KAI KURIOT TOS KATAPHRONOUNTAS TOLM TAI AUTHADEIS DOXAS OU TREMOUSIN BLASPH MOUNTES

[2,11] OPOU AGGELOI ISKHUI KAI DUNAMEI MEIZONES ONTES OU PHEROUSIN KAT AUT‘N PARA KURIOU BLASPH MON KRISIN

[2,12] OUTOI DE ‘S ALOGA Z‘A GEGENN MENA PHUSIKA EIS AL‘SIN KAI PHTHORAN EN OIS AGNOOUSIN BLASPH MOUNTES EN T  PHTHORA AUT‘N KAI PHTHAR SONTAI

[2,13] ADIKOUMENOI MISTHON ADIKIAS  DON N  GOUMENOI T N EN  MERA TRUPH N SPILOI KAI M‘MOI ENTRUPH‘NTES EN TAIS APATAIS AUT‘N SUNEU‘KHOUMENOI UMIN

[2,14] OPHTHALMOUS EKHONTES MESTOUS MOIKHALIDOS KAI AKATAPAUSTOUS AMARTIAS DELEAZONTES PSUKHAS AST RIKTOUS KARDIAN GEGUMNASMEN N PLEONEXIAS EKHONTES KATARAS TEKNA

[2,15] KATALEIPONTES EUTHEIAN ODON EPLAN TH SAN EXAKOLOUTH SANTES T  OD‘ TOU BALAAM TOU BOSOR OS MISTHON ADIKIAS  GAP SEN

[2,16] ELEGXIN DE ESKHEN IDIAS PARANOMIAS UPOZUGION APH‘NON EN ANTHR‘POU PH‘N  PHTHEGXAMENON EK‘LUSEN T N TOU PROPH TOU PARAPHRONIAN

[2,17] OUTOI EISIN P GAI ANUDROI KAI OMIKHLAI UPO LAILAPOS ELAUNOMENAI OIS O ZOPHOS TOU SKOTOUS TET R TAI

[2,18] UPEROGKA GAR MATAIOT TOS PHTHEGGOMENOI DELEAZOUSIN EN EPITHUMIAIS SARKOS ASELGEIAIS TOUS OLIG‘S APOPHEUGONTAS TOUS EN PLAN  ANASTREPHOMENOUS

[2,19] ELEUTHERIAN AUTOIS EPAGGELLOMENOI AUTOI DOULOI UPARKHONTES T S PHTHORAS ‘ GAR TIS  TT TAI TOUT‘ DEDOUL‘TAI

[2,20] EI GAR APOPHUGONTES TA MIASMATA TOU KOSMOU EN EPIGN‘SEI TOU KURIOU [ M‘N] KAI S‘T ROS I SOU KHRISTOU TOUTOIS DE PALIN EMPLAKENTES  TT‘NTAI GEGONEN AUTOIS TA ESKHATA KHEIRONA T‘N PR‘T‘N

[2,21] KREITTON GAR  N AUTOIS M  EPEGN‘KENAI T N ODON T S DIKAIOSUN S   EPIGNOUSIN UPOSTREPSAI EK T S PARADOTHEIS S AUTOIS AGIAS ENTOL S

[2,22] SUMBEB KEN AUTOIS TO T S AL THOUS PAROIMIAS KU‘N EPISTREPSAS EPI TO IDION EXERAMA KAI US LOUSAMEN  EIS KULISMON BORBOROU

[3,1] TAUT N  D  AGAP TOI DEUTERAN UMIN GRAPH‘ EPISTOL N EN AIS DIEGEIR‘ UM‘N EN UPOMN SEI T N EILIKRIN  DIANOIAN

[3,2] MN STH NAI T‘N PROEIR MEN‘N R MAT‘N UPO T‘N AGI‘N PROPH T‘N KAI T S T‘N APOSTOL‘N UM‘N ENTOL S TOU KURIOU KAI S‘T ROS

[3,3] TOUTO PR‘TON GIN‘SKONTES OTI ELEUSONTAI EP ESKHAT‘N T‘N  MER‘N [EN] EMPAIGMON  EMPAIKTAI KATA TAS IDIAS EPITHUMIAS AUT‘N POREUOMENOI

[3,4] KAI LEGONTES POU ESTIN   EPAGGELIA T S PAROUSIAS AUTOU APH  S GAR OI PATERES EKOIM TH SAN PANTA OUT‘S DIAMENEI AP ARKH S KTISE‘S

[3,5] LANTHANEI GAR AUTOUS TOUTO THELONTAS OTI OURANOI  SAN EKPALAI KAI G  EX UDATOS KAI DI UDATOS SUNEST‘SA T‘ TOU THEOU LOG‘

[3,6] DI ‘N O TOTE KOSMOS UDATI KATAKLUSTHEIS AP‘LETO

[3,7] OI DE NUN OURANOI KAI   G  T‘ AUT‘ LOG‘ TETH SAURISMENOI EISIN PURI T ROUMENOI EIS  MERAN KRISE‘S KAI AP‘LEIAS T‘N ASEB‘N ANTHR‘P‘N

[3,8] EN DE TOUTO M  LANTHANET‘ UMAS AGAP TOI OTI MIA  MERA PARA KURI‘ ‘S KHILIA ET  KAI KHILIA ET  ‘S  MERA MIA

[3,9] OU BRADUNEI KURIOS T S EPAGGELIAS ‘S TINES BRADUT TA  GOUNTAI ALLA MAKROTHUMEI EIS UMAS M  BOULOMENOS TINAS APOLESTHAI ALLA PANTAS EIS METANOIAN KH‘R SAI

[3,10]  XEI DE  MERA KURIOU ‘S KLEPT S EN   OI OURANOI ROIZ DON PARELEUSONTAI STOIKHEIA DE KAUSOUMENA LUTH SETAI KAI G  KAI TA EN AUT  ERGA EURETH SETAI

[3,11] TOUT‘N OUT‘S PANT‘N LUOMEN‘N POTAPOUS DEI UPARKHEIN [UMAS] EN AGIAIS ANASTROPHAIS KAI EUSEBEIAIS

[3,12] PROSDOK‘NTAS KAI SPEUDONTAS T N PAROUSIAN T S TOU THEOU  MERAS DI  N OURANOI PUROUMENOI LUTH SONTAI KAI STOIKHEIA KAUSOUMENA T KETAI

[3,13] KAINOUS DE OURANOUS KAI G N KAIN N KATA TO EPAGGELMA AUTOU PROSDOK‘MEN EN OIS DIKAIOSUN  KATOIKEI

[3,14] DIO AGAP TOI TAUTA PROSDOK‘NTES SPOUDASATE ASPILOI KAI AM‘M TOI AUT‘ EURETH NAI EN EIR N 

[3,15] KAI T N TOU KURIOU  M‘N MAKROTHUMIAN S‘T RIAN  GEISTHE KATH‘S KAI O AGAP TOS  M‘N ADELPHOS PAULOS KATA T N DOTHEISAN AUT‘ SOPHIAN EGRAPSEN UMIN

[3,16] ‘S KAI EN PASAIS EPISTOLAIS LAL‘N EN AUTAIS PERI TOUT‘N EN AIS ESTIN DUSNO TA TINA A OI AMATHEIS KAI AST RIKTOI STREBLOUSIN ‘S KAI TAS LOIPAS GRAPHAS PROS T N IDIAN AUT‘N AP‘LEIAN

[3,17] UMEIS OUN AGAP TOI PROGIN‘SKONTES PHULASSESTHE INA M  T  T‘N ATHESM‘N PLAN  SUNAPAKHTHENTES EKPES TE TOU IDIOU ST RIGMOU

[3,18] AUXANETE DE EN KHARITI KAI GN‘SEI TOU KURIOU  M‘N KAI S‘T ROS I SOU KHRISTOU AUT‘   DOXA KAI NUN KAI EIS  MERAN AI‘NOS [AM N]

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting