Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*I‘ANNOU B

[1,1] O PRESBUTEROS EKLEKT  KURIA KAI TOIS TEKNOIS AUT S OUS EG‘ AGAP‘ EN AL THEIA KAI OUK EG‘ MONOS ALLA KAI PANTES OI EGN‘KOTES T N AL THEIAN

[1,2] DIA T N AL THEIAN T N MENOUSAN EN  MIN KAI METH  M‘N ESTAI EIS TON AI‘NA

[1,3] ESTAI METH  M‘N KHARIS ELEOS EIR N  PARA THEOU PATROS KAI PARA I SOU KHRISTOU TOU UIOU TOU PATROS EN AL THEIA KAI AGAP 

[1,4] EKHAR N LIAN OTI EUR KA EK T‘N TEKN‘N SOU PERIPATOUNTAS EN AL THEIA KATH‘S ENTOL N ELABOMEN PARA TOU PATROS

[1,5] KAI NUN ER‘T‘ SE KURIA OUKH ‘S ENTOL N KAIN N GRAPH‘N SOI ALLA  N EIKHOMEN AP ARKH S INA AGAP‘MEN ALL LOUS

[1,6] KAI AUT  ESTIN   AGAP  INA PERIPAT‘MEN KATA TAS ENTOLAS AUTOU AUT    ENTOL  ESTIN KATH‘S  KOUSATE AP ARKH S INA EN AUT  PERIPAT TE

[1,7] OTI POLLOI PLANOI EX LTHON EIS TON KOSMON OI M  OMOLOGOUNTES I SOUN KHRISTON ERKHOMENON EN SARKI OUTOS ESTIN O PLANOS KAI O ANTIKHRISTOS

[1,8] BLEPETE EAUTOUS INA M  APOLES TE A EIRGASAMETHA ALLA MISTHON PL R  APOLAB TE

[1,9] PAS O PROAG‘N KAI M  MEN‘N EN T  DIDAKH  TOU KHRISTOU THEON OUK EKHEI O MEN‘N EN T  DIDAKH  OUTOS KAI TON PATERA KAI TON UION EKHEI

[1,10] EI TIS ERKHETAI PROS UMAS KAI TAUT N T N DIDAKH N OU PHEREI M  LAMBANETE AUTON EIS OIKIAN KAI KHAIREIN AUT‘ M  LEGETE

[1,11] O LEG‘N GAR AUT‘ KHAIREIN KOIN‘NEI TOIS ERGOIS AUTOU TOIS PON ROIS

[1,12] POLLA EKH‘N UMIN GRAPHEIN OUK EBOUL TH N DIA KHARTOU KAI MELANOS ALLA ELPIZ‘ GENESTHAI PROS UMAS KAI STOMA PROS STOMA LAL SAI INA   KHARA  M‘N PEPL R‘MEN   

[1,13] ASPAZETAI SE TA TEKNA T S ADELPH S SOU T S EKLEKT S

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting