Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*t=EPISTOL  I‘ANNOU k=EPISTOL  tk=TRIT  am=G

[1,1] O PRESBUTEROS GAI‘ T‘ AGAP T‘ ON EG‘ AGAP‘ EN AL THEIA

[1,2] AGAP TE PERI PANT‘N EUKHOMAI SE EUODOUSTHAI KAI UGIAINEIN KATH‘S EUODOUTAI SOU   PSUKH 

[1,3] EKHAR N GAR LIAN ERKHOMEN‘N ADELPH‘N KAI MARTUROUNT‘N SOU T  AL THEIA KATH‘S SU EN AL THEIA PERIPATEIS

[1,4] MEIZOTERAN TOUT‘N OUK EKH‘ KHARAN INA AKOU‘ TA EMA TEKNA EN a=T  AL THEIA PERIPATOUNTA

[1,5] AGAP TE PISTON POIEIS O EAN ERGAS  EIS TOUS ADELPHOUS KAI a=TOUTO b=EIS b=TOUS XENOUS

[1,6] OI EMARTUR SAN SOU T  AGAP  EN‘PION EKKL SIAS OUS KAL‘S POI SEIS PROPEMPSAS AXI‘S TOU THEOU

[1,7] UPER GAR TOU ONOMATOS k=AUTOU EX LTHON M DEN LAMBANONTES APO T‘N a=ETHNIK‘N b=ETHN‘N

[1,8]  MEIS OUN OPHEILOMEN a=UPOLAMBANEIN b=APOLAMBANEIN TOUS TOIOUTOUS INA SUNERGOI GIN‘METHA T  AL THEIA

[1,9] EGRAPSA a=TI T  EKKL SIA ALL O PHILOPR‘TEU‘N AUT‘N DIOTREPH S OUK EPIDEKHETAI  MAS

[1,10] DIA TOUTO EAN ELTH‘ UPOMN S‘ AUTOU TA ERGA A POIEI LOGOIS PON ROIS PHLUAR‘N  MAS KAI M  ARKOUMENOS EPI TOUTOIS OUTE AUTOS EPIDEKHETAI TOUS ADELPHOUS KAI TOUS BOULOMENOUS K‘LUEI KAI EK T S EKKL SIAS EKBALLEI

[1,11] AGAP TE M  MIMOU TO KAKON ALLA TO AGATHON O AGATHOPOI‘N EK TOU THEOU ESTIN O tk=DE KAKOPOI‘N OUKH E‘RAKEN TON THEON

[1,12] D M TRI‘ MEMARTUR TAI UPO PANT‘N KAI a=UPO b=UP AUT S T S AL THEIAS KAI  MEIS DE MARTUROUMEN KAI a=OIDAS b=OIDATE OTI   MARTURIA  M‘N AL TH S ESTIN

[1,13] POLLA EIKHON a=GRAPSAI a=SOI b=GRAPHEIN ALL OU THEL‘ DIA MELANOS KAI KALAMOU SOI a=GRAPHEIN b=GRAPSAI

[1,14] ELPIZ‘ DE EUTHE‘S b=IDEIN SE a=IDEIN KAI STOMA PROS STOMA LAL SOMEN t=(

[1,15]) EIR N  SOI ASPAZONTAI SE OI PHILOI ASPAZOU TOUS PHILOUS KAT ONOMA .

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting