Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*PROS KORINTHIOUS B

[1,1] PAULOS APOSTOLOS KHRISTOU I SOU DIA THEL MATOS THEOU KAI TIMOTHEOS O ADELPHOS T  EKKL SIA TOU THEOU T  OUS  EN KORINTH‘ SUN TOIS AGIOIS PASIN TOIS OUSIN EN OL  T  AKHAIA

[1,2] KHARIS UMIN KAI EIR N  APO THEOU PATROS  M‘N KAI KURIOU I SOU KHRISTOU

[1,3] EULOG TOS O THEOS KAI PAT R TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU O PAT R T‘N OIKTIRM‘N KAI THEOS PAS S PARAKL SE‘S

[1,4] O PARAKAL‘N  MAS EPI PAS  T  THLIPSEI  M‘N EIS TO DUNASTHAI  MAS PARAKALEIN TOUS EN PAS  THLIPSEI DIA T S PARAKL SE‘S  S PARAKALOUMETHA AUTOI UPO TOU THEOU

[1,5] OTI KATH‘S PERISSEUEI TA PATH MATA TOU KHRISTOU EIS  MAS OUT‘S DIA TOU KHRISTOU PERISSEUEI KAI   PARAKL SIS  M‘N

[1,6] EITE DE THLIBOMETHA UPER T S UM‘N PARAKL SE‘S KAI S‘T RIAS EITE PARAKALOUMETHA UPER T S UM‘N PARAKL SE‘S T S ENERGOUMEN S EN UPOMON  T‘N AUT‘N PATH MAT‘N ‘N KAI  MEIS PASKHOMEN

[1,7] KAI   ELPIS  M‘N BEBAIA UPER UM‘N EIDOTES OTI ‘S KOIN‘NOI ESTE T‘N PATH MAT‘N OUT‘S KAI T S PARAKL SE‘S

[1,8] OU GAR THELOMEN UMAS AGNOEIN ADELPHOI UPER T S THLIPSE‘S  M‘N T S GENOMEN S EN T  ASIA OTI KATH UPERBOL N UPER DUNAMIN EBAR TH MEN ‘STE EXAPOR TH NAI  MAS KAI TOU Z N

[1,9] ALLA AUTOI EN EAUTOIS TO APOKRIMA TOU THANATOU ESKH KAMEN INA M  PEPOITHOTES ‘MEN EPH EAUTOIS ALL EPI T‘ THE‘ T‘ EGEIRONTI TOUS NEKROUS

[1,10] OS EK T LIKOUTOU THANATOU ERRUSATO  MAS KAI RUSETAI EIS ON  LPIKAMEN [OTI] KAI ETI RUSETAI

[1,11] SUNUPOURGOUNT‘N KAI UM‘N UPER  M‘N T  DE SEI INA EK POLL‘N PROS‘P‘N TO EIS  MAS KHARISMA DIA POLL‘N EUKHARIST TH  UPER  M‘N

[1,12]   GAR KAUKH SIS  M‘N AUT  ESTIN TO MARTURION T S SUNEID SE‘S  M‘N OTI EN APLOT TI KAI EILIKRINEIA TOU THEOU [KAI] OUK EN SOPHIA SARKIK  ALL EN KHARITI THEOU ANESTRAPH MEN EN T‘ KOSM‘ PERISSOTER‘S DE PROS UMAS

[1,13] OU GAR ALLA GRAPHOMEN UMIN ALL   A ANAGIN‘SKETE   KAI EPIGIN‘SKETE ELPIZ‘ DE OTI E‘S TELOUS EPIGN‘SESTHE

[1,14] KATH‘S KAI EPEGN‘TE  MAS APO MEROUS OTI KAUKH MA UM‘N ESMEN KATHAPER KAI UMEIS  M‘N EN T   MERA TOU KURIOU [ M‘N] I SOU

[1,15] KAI TAUT  T  PEPOITH SEI EBOULOM N PROTERON PROS UMAS ELTHEIN INA DEUTERAN KHARIN SKH TE

[1,16] KAI DI UM‘N DIELTHEIN EIS MAKEDONIAN KAI PALIN APO MAKEDONIAS ELTHEIN PROS UMAS KAI UPH UM‘N PROPEMPHTH NAI EIS T N IOUDAIAN

[1,17] TOUTO OUN BOULOMENOS M TI ARA T  ELAPHRIA EKHR SAM N   A BOULEUOMAI KATA SARKA BOULEUOMAI INA   PAR EMOI TO NAI NAI KAI TO OU OU

[1,18] PISTOS DE O THEOS OTI O LOGOS  M‘N O PROS UMAS OUK ESTIN NAI KAI OU

[1,19] O TOU THEOU GAR UIOS I SOUS KHRISTOS O EN UMIN DI  M‘N K RUKHTHEIS DI EMOU KAI SILOUANOU KAI TIMOTHEOU OUK EGENETO NAI KAI OU ALLA NAI EN AUT‘ GEGONEN

[1,20] OSAI GAR EPAGGELIAI THEOU EN AUT‘ TO NAI DIO KAI DI AUTOU TO AM N T‘ THE‘ PROS DOXAN DI  M‘N

[1,21] O DE BEBAI‘N  MAS SUN UMIN EIS KHRISTON KAI KHRISAS  MAS THEOS

[1,22] O KAI SPHRAGISAMENOS  MAS KAI DOUS TON ARRAB‘NA TOU PNEUMATOS EN TAIS KARDIAIS  M‘N

[1,23] EG‘ DE MARTURA TON THEON EPIKALOUMAI EPI T N EM N PSUKH N OTI PHEIDOMENOS UM‘N OUKETI  LTHON EIS KORINTHON

[1,24] OUKH OTI KURIEUOMEN UM‘N T S PISTE‘S ALLA SUNERGOI ESMEN T S KHARAS UM‘N T  GAR PISTEI EST KATE

[2,1] EKRINA GAR EMAUT‘ TOUTO TO M  PALIN EN LUP  PROS UMAS ELTHEIN

[2,2] EI GAR EG‘ LUP‘ UMAS KAI TIS O EUPHRAIN‘N ME EI M  O LUPOUMENOS EX EMOU

[2,3] KAI EGRAPSA TOUTO AUTO INA M  ELTH‘N LUP N SKH‘ APH ‘N EDEI ME KHAIREIN PEPOITH‘S EPI PANTAS UMAS OTI   EM  KHARA PANT‘N UM‘N ESTIN

[2,4] EK GAR POLL S THLIPSE‘S KAI SUNOKH S KARDIAS EGRAPSA UMIN DIA POLL‘N DAKRU‘N OUKH INA LUP TH TE ALLA T N AGAP N INA GN‘TE  N EKH‘ PERISSOTER‘S EIS UMAS

[2,5] EI DE TIS LELUP KEN OUK EME LELUP KEN ALLA APO MEROUS INA M  EPIBAR‘ PANTAS UMAS

[2,6] IKANON T‘ TOIOUT‘   EPITIMIA AUT    UPO T‘N PLEION‘N

[2,7] ‘STE TOUNANTION MALLON UMAS KHARISASTHAI KAI PARAKALESAI M  P‘S T  PERISSOTERA LUP  KATAPOTH  O TOIOUTOS

[2,8] DIO PARAKAL‘ UMAS KUR‘SAI EIS AUTON AGAP N

[2,9] EIS TOUTO GAR KAI EGRAPSA INA GN‘ T N DOKIM N UM‘N EI EIS PANTA UP KOOI ESTE

[2,10] ‘ DE TI KHARIZESTHE KAG‘ KAI GAR EG‘ O KEKHARISMAI EI TI KEKHARISMAI DI UMAS EN PROS‘P‘ KHRISTOU

[2,11] INA M  PLEONEKT TH‘MEN UPO TOU SATANA OU GAR AUTOU TA NO MATA AGNOOUMEN

[2,12] ELTH‘N DE EIS T N TR‘ADA EIS TO EUAGGELION TOU KHRISTOU KAI THURAS MOI ANE‘GMEN S EN KURI‘

[2,13] OUK ESKH KA ANESIN T‘ PNEUMATI MOU T‘ M  EUREIN ME TITON TON ADELPHON MOU ALLA APOTAXAMENOS AUTOIS EX LTHON EIS MAKEDONIAN

[2,14] T‘ DE THE‘ KHARIS T‘ PANTOTE THRIAMBEUONTI  MAS EN T‘ KHRIST‘ KAI T N OSM N T S GN‘SE‘S AUTOU PHANEROUNTI DI  M‘N EN PANTI TOP‘

[2,15] OTI KHRISTOU EU‘DIA ESMEN T‘ THE‘ EN TOIS S‘ZOMENOIS KAI EN TOIS APOLLUMENOIS

[2,16] OIS MEN OSM  EK THANATOU EIS THANATON OIS DE OSM  EK Z‘ S EIS Z‘ N KAI PROS TAUTA TIS IKANOS

[2,17] OU GAR ESMEN ‘S OI POLLOI KAP LEUONTES TON LOGON TOU THEOU ALL ‘S EX EILIKRINEIAS ALL ‘S EK THEOU KATENANTI THEOU EN KHRIST‘ LALOUMEN

[3,1] ARKHOMETHA PALIN EAUTOUS SUNISTANEIN   M  KHR ZOMEN ‘S TINES SUSTATIK‘N EPISTOL‘N PROS UMAS   EX UM‘N

[3,2]   EPISTOL   M‘N UMEIS ESTE EGGEGRAMMEN  EN TAIS KARDIAIS  M‘N GIN‘SKOMEN  KAI ANAGIN‘SKOMEN  UPO PANT‘N ANTHR‘P‘N

[3,3] PHANEROUMENOI OTI ESTE EPISTOL  KHRISTOU DIAKON THEISA UPH  M‘N EGGEGRAMMEN  OU MELANI ALLA PNEUMATI THEOU Z‘NTOS OUK EN PLAXIN LITHINAIS ALL EN PLAXIN KARDIAIS SARKINAIS

[3,4] PEPOITH SIN DE TOIAUT N EKHOMEN DIA TOU KHRISTOU PROS TON THEON

[3,5] OUKH OTI APH EAUT‘N IKANOI ESMEN LOGISASTHAI TI ‘S EX EAUT‘N ALL   IKANOT S  M‘N EK TOU THEOU

[3,6] OS KAI IKAN‘SEN  MAS DIAKONOUS KAIN S DIATH K S OU GRAMMATOS ALLA PNEUMATOS TO GAR GRAMMA APOKTENNEI TO DE PNEUMA Z‘OPOIEI

[3,7] EI DE   DIAKONIA TOU THANATOU EN GRAMMASIN ENTETUP‘MEN  LITHOIS EGEN TH  EN DOX  ‘STE M  DUNASTHAI ATENISAI TOUS UIOUS ISRA L EIS TO PROS‘PON M‘USE‘S DIA T N DOXAN TOU PROS‘POU AUTOU T N KATARGOUMEN N

[3,8] P‘S OUKHI MALLON   DIAKONIA TOU PNEUMATOS ESTAI EN DOX 

[3,9] EI GAR T  DIAKONIA T S KATAKRISE‘S DOXA POLL‘ MALLON PERISSEUEI   DIAKONIA T S DIKAIOSUN S DOX 

[3,10] KAI GAR OU DEDOXASTAI TO DEDOXASMENON EN TOUT‘ T‘ MEREI EINEKEN T S UPERBALLOUS S DOX S

[3,11] EI GAR TO KATARGOUMENON DIA DOX S POLL‘ MALLON TO MENON EN DOX 

[3,12] EKHONTES OUN TOIAUT N ELPIDA POLL  PARR SIA KHR‘METHA

[3,13] KAI OU KATHAPER M‘US S ETITHEI KALUMMA EPI TO PROS‘PON AUTOU PROS TO M  ATENISAI TOUS UIOUS ISRA L EIS TO TELOS TOU KATARGOUMENOU

[3,14] ALLA EP‘R‘TH  TA NO MATA AUT‘N AKHRI GAR T S S MERON  MERAS TO AUTO KALUMMA EPI T  ANAGN‘SEI T S PALAIAS DIATH K S MENEI M  ANAKALUPTOMENON OTI EN KHRIST‘ KATARGEITAI

[3,15] ALL E‘S S MERON  NIKA AN ANAGIN‘SK TAI M‘US S KALUMMA EPI T N KARDIAN AUT‘N KEITAI

[3,16]  NIKA DE EAN EPISTREPS  PROS KURION PERIAIREITAI TO KALUMMA

[3,17] O DE KURIOS TO PNEUMA ESTIN OU DE TO PNEUMA KURIOU ELEUTHERIA

[3,18]  MEIS DE PANTES ANAKEKALUMMEN‘ PROS‘P‘ T N DOXAN KURIOU KATOPTRIZOMENOI T N AUT N EIKONA METAMORPHOUMETHA APO DOX S EIS DOXAN KATHAPER APO KURIOU PNEUMATOS

[4,1] DIA TOUTO EKHONTES T N DIAKONIAN TAUT N KATH‘S  LE TH MEN OUK EGKAKOUMEN

[4,2] ALLA APEIPAMETHA TA KRUPTA T S AISKHUN S M  PERIPATOUNTES EN PANOURGIA M DE DOLOUNTES TON LOGON TOU THEOU ALLA T  PHANER‘SEI T S AL THEIAS SUNISTANONTES EAUTOUS PROS PASAN SUNEID SIN ANTHR‘P‘N EN‘PION TOU THEOU

[4,3] EI DE KAI ESTIN KEKALUMMENON TO EUAGGELION  M‘N EN TOIS APOLLUMENOIS ESTIN KEKALUMMENON

[4,4] EN OIS O THEOS TOU AI‘NOS TOUTOU ETUPHL‘SEN TA NO MATA T‘N APIST‘N EIS TO M  AUGASAI TON PH‘TISMON TOU EUAGGELIOU T S DOX S TOU KHRISTOU OS ESTIN EIK‘N TOU THEOU

[4,5] OU GAR EAUTOUS K RUSSOMEN ALLA I SOUN KHRISTON KURION EAUTOUS DE DOULOUS UM‘N DIA I SOUN

[4,6] OTI O THEOS O EIP‘N EK SKOTOUS PH‘S LAMPSEI OS ELAMPSEN EN TAIS KARDIAIS  M‘N PROS PH‘TISMON T S GN‘SE‘S T S DOX S TOU THEOU EN PROS‘P‘ [I SOU] KHRISTOU

[4,7] EKHOMEN DE TON TH SAURON TOUTON EN OSTRAKINOIS SKEUESIN INA   UPERBOL  T S DUNAME‘S   TOU THEOU KAI M  EX  M‘N

[4,8] EN PANTI THLIBOMENOI ALL OU STENOKH‘ROUMENOI APOROUMENOI ALL OUK EXAPOROUMENOI

[4,9] DI‘KOMENOI ALL OUK EGKATALEIPOMENOI KATABALLOMENOI ALL OUK APOLLUMENOI

[4,10] PANTOTE T N NEKR‘SIN TOU I SOU EN T‘ S‘MATI PERIPHERONTES INA KAI   Z‘  TOU I SOU EN T‘ S‘MATI  M‘N PHANER‘TH 

[4,11] AEI GAR  MEIS OI Z‘NTES EIS THANATON PARADIDOMETHA DIA I SOUN INA KAI   Z‘  TOU I SOU PHANER‘TH  EN T  THN T  SARKI  M‘N

[4,12] ‘STE O THANATOS EN  MIN ENERGEITAI   DE Z‘  EN UMIN

[4,13] EKHONTES DE TO AUTO PNEUMA T S PISTE‘S KATA TO GEGRAMMENON EPISTEUSA DIO ELAL SA KAI  MEIS PISTEUOMEN DIO KAI LALOUMEN

[4,14] EIDOTES OTI O EGEIRAS TON KURION I SOUN KAI  MAS SUN I SOU EGEREI KAI PARAST SEI SUN UMIN

[4,15] TA GAR PANTA DI UMAS INA   KHARIS PLEONASASA DIA T‘N PLEION‘N T N EUKHARISTIAN PERISSEUS  EIS T N DOXAN TOU THEOU

[4,16] DIO OUK EGKAKOUMEN ALL EI KAI O EX‘  M‘N ANTHR‘POS DIAPHTHEIRETAI ALL O ES‘  M‘N ANAKAINOUTAI  MERA KAI  MERA

[4,17] TO GAR PARAUTIKA ELAPHRON T S THLIPSE‘S  M‘N KATH UPERBOL N EIS UPERBOL N AI‘NION BAROS DOX S KATERGAZETAI  MIN

[4,18] M  SKOPOUNT‘N  M‘N TA BLEPOMENA ALLA TA M  BLEPOMENA TA GAR BLEPOMENA PROSKAIRA TA DE M  BLEPOMENA AI‘NIA

[5,1] OIDAMEN GAR OTI EAN   EPIGEIOS  M‘N OIKIA TOU SK NOUS KATALUTH  OIKODOM N EK THEOU EKHOMEN OIKIAN AKHEIROPOI TON AI‘NION EN TOIS OURANOIS

[5,2] KAI GAR EN TOUT‘ STENAZOMEN TO OIK T RION  M‘N TO EX OURANOU EPENDUSASTHAI EPIPOTHOUNTES

[5,3] EI GE KAI EKDUSAMENOI OU GUMNOI EURETH SOMETHA

[5,4] KAI GAR OI ONTES EN T‘ SK NEI STENAZOMEN BAROUMENOI EPH ‘ OU THELOMEN EKDUSASTHAI ALL EPENDUSASTHAI INA KATAPOTH  TO THN TON UPO T S Z‘ S

[5,5] O DE KATERGASAMENOS  MAS EIS AUTO TOUTO THEOS O DOUS  MIN TON ARRAB‘NA TOU PNEUMATOS

[5,6] THARROUNTES OUN PANTOTE KAI EIDOTES OTI END MOUNTES EN T‘ S‘MATI EKD MOUMEN APO TOU KURIOU

[5,7] DIA PISTE‘S GAR PERIPATOUMEN OU DIA EIDOUS

[5,8] THARROUMEN DE KAI EUDOKOUMEN MALLON EKD M SAI EK TOU S‘MATOS KAI END M SAI PROS TON KURION

[5,9] DIO KAI PHILOTIMOUMETHA EITE END MOUNTES EITE EKD MOUNTES EUARESTOI AUT‘ EINAI

[5,10] TOUS GAR PANTAS  MAS PHANER‘TH NAI DEI EMPROSTHEN TOU B MATOS TOU KHRISTOU INA KOMIS TAI EKASTOS TA DIA TOU S‘MATOS PROS A EPRAXEN EITE AGATHON EITE PHAULON

[5,11] EIDOTES OUN TON PHOBON TOU KURIOU ANTHR‘POUS PEITHOMEN THE‘ DE PEPHANER‘METHA ELPIZ‘ DE KAI EN TAIS SUNEID SESIN UM‘N PEPHANER‘STHAI

[5,12] OU PALIN EAUTOUS SUNISTANOMEN UMIN ALLA APHORM N DIDONTES UMIN KAUKH MATOS UPER  M‘N INA EKH TE PROS TOUS EN PROS‘P‘ KAUKH‘MENOUS KAI M  EN KARDIA

[5,13] EITE GAR EXEST MEN THE‘ EITE S‘PHRONOUMEN UMIN

[5,14]   GAR AGAP  TOU KHRISTOU SUNEKHEI  MAS KRINANTAS TOUTO OTI EIS UPER PANT‘N APETHANEN ARA OI PANTES APETHANON

[5,15] KAI UPER PANT‘N APETHANEN INA OI Z‘NTES M KETI EAUTOIS Z‘SIN ALLA T‘ UPER AUT‘N APOTHANONTI KAI EGERTHENTI

[5,16] ‘STE  MEIS APO TOU NUN OUDENA OIDAMEN KATA SARKA EI KAI EGN‘KAMEN KATA SARKA KHRISTON ALLA NUN OUKETI GIN‘SKOMEN

[5,17] ‘STE EI TIS EN KHRIST‘ KAIN  KTISIS TA ARKHAIA PAR LTHEN IDOU GEGONEN KAINA

[5,18] TA DE PANTA EK TOU THEOU TOU KATALLAXANTOS  MAS EAUT‘ DIA KHRISTOU KAI DONTOS  MIN T N DIAKONIAN T S KATALLAG S

[5,19] ‘S OTI THEOS  N EN KHRIST‘ KOSMON KATALLASS‘N EAUT‘ M  LOGIZOMENOS AUTOIS TA PARAPT‘MATA AUT‘N KAI THEMENOS EN  MIN TON LOGON T S KATALLAG S

[5,20] UPER KHRISTOU OUN PRESBEUOMEN ‘S TOU THEOU PARAKALOUNTOS DI  M‘N DEOMETHA UPER KHRISTOU KATALLAG TE T‘ THE‘

[5,21] TON M  GNONTA AMARTIAN UPER  M‘N AMARTIAN EPOI SEN INA  MEIS GEN‘METHA DIKAIOSUN  THEOU EN AUT‘

[6,1] SUNERGOUNTES DE KAI PARAKALOUMEN M  EIS KENON T N KHARIN TOU THEOU DEXASTHAI UMAS

[6,2] LEGEI GAR KAIR‘ DEKT‘ EP KOUSA SOU KAI EN  MERA S‘T RIAS EBO TH SA SOI IDOU NUN KAIROS EUPROSDEKTOS IDOU NUN  MERA S‘T RIAS

[6,3] M DEMIAN EN M DENI DIDONTES PROSKOP N INA M  M‘M TH    DIAKONIA

[6,4] ALL EN PANTI SUNISTANTES EAUTOUS ‘S THEOU DIAKONOI EN UPOMON  POLL  EN THLIPSESIN EN ANAGKAIS EN STENOKH‘RIAIS

[6,5] EN PL GAIS EN PHULAKAIS EN AKATASTASIAIS EN KOPOIS EN AGRUPNIAIS EN N STEIAIS

[6,6] EN AGNOT TI EN GN‘SEI EN MAKROTHUMIA EN KHR STOT TI EN PNEUMATI AGI‘ EN AGAP  ANUPOKRIT‘

[6,7] EN LOG‘ AL THEIAS EN DUNAMEI THEOU DIA T‘N OPL‘N T S DIKAIOSUN S T‘N DEXI‘N KAI ARISTER‘N

[6,8] DIA DOX S KAI ATIMIAS DIA DUSPH MIAS KAI EUPH MIAS ‘S PLANOI KAI AL THEIS

[6,9] ‘S AGNOOUMENOI KAI EPIGIN‘SKOMENOI ‘S APOTHN SKONTES KAI IDOU Z‘MEN ‘S PAIDEUOMENOI KAI M  THANATOUMENOI

[6,10] ‘S LUPOUMENOI AEI DE KHAIRONTES ‘S PT‘KHOI POLLOUS DE PLOUTIZONTES ‘S M DEN EKHONTES KAI PANTA KATEKHONTES

[6,11] TO STOMA  M‘N ANE‘GEN PROS UMAS KORINTHIOI   KARDIA  M‘N PEPLATUNTAI

[6,12] OU STENOKH‘REISTHE EN  MIN STENOKH‘REISTHE DE EN TOIS SPLAGKHNOIS UM‘N

[6,13] T N DE AUT N ANTIMISTHIAN ‘S TEKNOIS LEG‘ PLATUNTH TE KAI UMEIS

[6,14] M  GINESTHE ETEROZUGOUNTES APISTOIS TIS GAR METOKH  DIKAIOSUN  KAI ANOMIA   TIS KOIN‘NIA PH‘TI PROS SKOTOS

[6,15] TIS DE SUMPH‘N SIS KHRISTOU PROS BELIAR   TIS MERIS PIST‘ META APISTOU

[6,16] TIS DE SUGKATATHESIS NA‘ THEOU META EID‘L‘N  MEIS GAR NAOS THEOU ESMEN Z‘NTOS KATH‘S EIPEN O THEOS OTI ENOIK S‘ EN AUTOIS KAI EMPERIPAT S‘ KAI ESOMAI AUT‘N THEOS KAI AUTOI ESONTAI MOU LAOS

[6,17] DIO EXELTHATE EK MESOU AUT‘N KAI APHORISTH TE LEGEI KURIOS KAI AKATHARTOU M  APTESTHE KAG‘ EISDEXOMAI UMAS

[6,18] KAI ESOMAI UMIN EIS PATERA KAI UMEIS ESESTHE MOI EIS UIOUS KAI THUGATERAS LEGEI KURIOS PANTOKRAT‘R

[7,1] TAUTAS OUN EKHONTES TAS EPAGGELIAS AGAP TOI KATHARIS‘MEN EAUTOUS APO PANTOS MOLUSMOU SARKOS KAI PNEUMATOS EPITELOUNTES AGI‘SUN N EN PHOB‘ THEOU

[7,2] KH‘R SATE  MAS OUDENA  DIK SAMEN OUDENA EPHTHEIRAMEN OUDENA EPLEONEKT SAMEN

[7,3] PROS KATAKRISIN OU LEG‘ PROEIR KA GAR OTI EN TAIS KARDIAIS  M‘N ESTE EIS TO SUNAPOTHANEIN KAI SUZ N

[7,4] POLL  MOI PARR SIA PROS UMAS POLL  MOI KAUKH SIS UPER UM‘N PEPL R‘MAI T  PARAKL SEI UPERPERISSEUOMAI T  KHARA EPI PAS  T  THLIPSEI  M‘N

[7,5] KAI GAR ELTHONT‘N  M‘N EIS MAKEDONIAN OUDEMIAN ESKH KEN ANESIN   SARX  M‘N ALL EN PANTI THLIBOMENOI EX‘THEN MAKHAI ES‘THEN PHOBOI

[7,6] ALL O PARAKAL‘N TOUS TAPEINOUS PAREKALESEN  MAS O THEOS EN T  PAROUSIA TITOU

[7,7] OU MONON DE EN T  PAROUSIA AUTOU ALLA KAI EN T  PARAKL SEI   PAREKL TH  EPH UMIN ANAGGELL‘N  MIN T N UM‘N EPIPOTH SIN TON UM‘N ODURMON TON UM‘N Z LON UPER EMOU ‘STE ME MALLON KHAR NAI

[7,8] OTI EI KAI ELUP SA UMAS EN T  EPISTOL  OU METAMELOMAI EI KAI METEMELOM N BLEP‘ [GAR] OTI   EPISTOL  EKEIN  EI KAI PROS ‘RAN ELUP SEN UMAS

[7,9] NUN KHAIR‘ OUKH OTI ELUP TH TE ALL OTI ELUP TH TE EIS METANOIAN ELUP TH TE GAR KATA THEON INA EN M DENI Z MI‘TH TE EX  M‘N

[7,10]   GAR KATA THEON LUP  METANOIAN EIS S‘T RIAN AMETAMEL TON ERGAZETAI   DE TOU KOSMOU LUP  THANATON KATERGAZETAI

[7,11] IDOU GAR AUTO TOUTO TO KATA THEON LUP TH NAI POS N KATEIRGASATO UMIN SPOUD N ALLA APOLOGIAN ALLA AGANAKT SIN ALLA PHOBON ALLA EPIPOTH SIN ALLA Z LON ALLA EKDIK SIN EN PANTI SUNEST SATE EAUTOUS AGNOUS EINAI T‘ PRAGMATI

[7,12] ARA EI KAI EGRAPSA UMIN OUKH ENEKEN TOU ADIK SANTOS OUDE ENEKEN TOU ADIK THENTOS ALL ENEKEN TOU PHANER‘TH NAI T N SPOUD N UM‘N T N UPER  M‘N PROS UMAS EN‘PION TOU THEOU

[7,13] DIA TOUTO PARAKEKL METHA EPI DE T  PARAKL SEI  M‘N PERISSOTER‘S MALLON EKHAR MEN EPI T  KHARA TITOU OTI ANAPEPAUTAI TO PNEUMA AUTOU APO PANT‘N UM‘N

[7,14] OTI EI TI AUT‘ UPER UM‘N KEKAUKH MAI OU KAT SKHUNTH N ALL ‘S PANTA EN AL THEIA ELAL SAMEN UMIN OUT‘S KAI   KAUKH SIS  M‘N   EPI TITOU AL THEIA EGEN TH 

[7,15] KAI TA SPLAGKHNA AUTOU PERISSOTER‘S EIS UMAS ESTIN ANAMIMN SKOMENOU T N PANT‘N UM‘N UPAKO N ‘S META PHOBOU KAI TROMOU EDEXASTHE AUTON

[7,16] KHAIR‘ OTI EN PANTI THARR‘ EN UMIN

[8,1] GN‘RIZOMEN DE UMIN ADELPHOI T N KHARIN TOU THEOU T N DEDOMEN N EN TAIS EKKL SIAIS T S MAKEDONIAS

[8,2] OTI EN POLL  DOKIM  THLIPSE‘S   PERISSEIA T S KHARAS AUT‘N KAI   KATA BATHOUS PT‘KHEIA AUT‘N EPERISSEUSEN EIS TO PLOUTOS T S APLOT TOS AUT‘N

[8,3] OTI KATA DUNAMIN MARTUR‘ KAI PARA DUNAMIN AUTHAIRETOI

[8,4] META POLL S PARAKL SE‘S DEOMENOI  M‘N T N KHARIN KAI T N KOIN‘NIAN T S DIAKONIAS T S EIS TOUS AGIOUS

[8,5] KAI OU KATH‘S  LPISAMEN ALLA EAUTOUS ED‘KAN PR‘TON T‘ KURI‘ KAI  MIN DIA THEL MATOS THEOU

[8,6] EIS TO PARAKALESAI  MAS TITON INA KATH‘S PROEN RXATO OUT‘S KAI EPITELES  EIS UMAS KAI T N KHARIN TAUT N

[8,7] ALL ‘SPER EN PANTI PERISSEUETE PISTEI KAI LOG‘ KAI GN‘SEI KAI PAS  SPOUD  KAI T  EX  M‘N EN UMIN AGAP  INA KAI EN TAUT  T  KHARITI PERISSEU TE

[8,8] OU KAT EPITAG N LEG‘ ALLA DIA T S ETER‘N SPOUD S KAI TO T S UMETERAS AGAP S GN SION DOKIMAZ‘N

[8,9] GIN‘SKETE GAR T N KHARIN TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU OTI DI UMAS EPT‘KHEUSEN PLOUSIOS ‘N INA UMEIS T  EKEINOU PT‘KHEIA PLOUT S TE

[8,10] KAI GN‘M N EN TOUT‘ DID‘MI TOUTO GAR UMIN SUMPHEREI OITINES OU MONON TO POI SAI ALLA KAI TO THELEIN PROEN RXASTHE APO PERUSI

[8,11] NUNI DE KAI TO POI SAI EPITELESATE OP‘S KATHAPER   PROTHUMIA TOU THELEIN OUT‘S KAI TO EPITELESAI EK TOU EKHEIN

[8,12] EI GAR   PROTHUMIA PROKEITAI KATHO EAN EKH  EUPROSDEKTOS OU KATHO OUK EKHEI

[8,13] OU GAR INA ALLOIS ANESIS UMIN THLIPSIS ALL EX ISOT TOS

[8,14] EN T‘ NUN KAIR‘ TO UM‘N PERISSEUMA EIS TO EKEIN‘N USTER MA INA KAI TO EKEIN‘N PERISSEUMA GEN TAI EIS TO UM‘N USTER MA OP‘S GEN TAI ISOT S

[8,15] KATH‘S GEGRAPTAI O TO POLU OUK EPLEONASEN KAI O TO OLIGON OUK  LATTON SEN

[8,16] KHARIS DE T‘ THE‘ T‘ DONTI T N AUT N SPOUD N UPER UM‘N EN T  KARDIA TITOU

[8,17] OTI T N MEN PARAKL SIN EDEXATO SPOUDAIOTEROS DE UPARKH‘N AUTHAIRETOS EX LTHEN PROS UMAS

[8,18] SUNEPEMPSAMEN DE MET AUTOU TON ADELPHON OU O EPAINOS EN T‘ EUAGGELI‘ DIA PAS‘N T‘N EKKL SI‘N

[8,19] OU MONON DE ALLA KAI KHEIROTON THEIS UPO T‘N EKKL SI‘N SUNEKD MOS  M‘N SUN T  KHARITI TAUT  T  DIAKONOUMEN  UPH  M‘N PROS T N [AUTOU] TOU KURIOU DOXAN KAI PROTHUMIAN  M‘N

[8,20] STELLOMENOI TOUTO M  TIS  MAS M‘M S TAI EN T  ADROT TI TAUT  T  DIAKONOUMEN  UPH  M‘N

[8,21] PRONOOUMEN GAR KALA OU MONON EN‘PION KURIOU ALLA KAI EN‘PION ANTHR‘P‘N

[8,22] SUNEPEMPSAMEN DE AUTOIS TON ADELPHON  M‘N ON EDOKIMASAMEN EN POLLOIS POLLAKIS SPOUDAION ONTA NUNI DE POLU SPOUDAIOTERON PEPOITH SEI POLL  T  EIS UMAS

[8,23] EITE UPER TITOU KOIN‘NOS EMOS KAI EIS UMAS SUNERGOS EITE ADELPHOI  M‘N APOSTOLOI EKKL SI‘N DOXA KHRISTOU

[8,24] T N OUN ENDEIXIN T S AGAP S UM‘N KAI  M‘N KAUKH SE‘S UPER UM‘N EIS AUTOUS ENDEIKNUMENOI EIS PROS‘PON T‘N EKKL SI‘N

[9,1] PERI MEN GAR T S DIAKONIAS T S EIS TOUS AGIOUS PERISSON MOI ESTIN TO GRAPHEIN UMIN

[9,2] OIDA GAR T N PROTHUMIAN UM‘N  N UPER UM‘N KAUKH‘MAI MAKEDOSIN OTI AKHAIA PARESKEUASTAI APO PERUSI KAI TO UM‘N Z LOS  RETHISEN TOUS PLEIONAS

[9,3] EPEMPSA DE TOUS ADELPHOUS INA M  TO KAUKH MA  M‘N TO UPER UM‘N KEN‘TH  EN T‘ MEREI TOUT‘ INA KATH‘S ELEGON PARESKEUASMENOI  TE

[9,4] M  P‘S EAN ELTH‘SIN SUN EMOI MAKEDONES KAI EUR‘SIN UMAS APARASKEUASTOUS KATAISKHUNTH‘MEN  MEIS INA M  LEG‘ UMEIS EN T  UPOSTASEI TAUT 

[9,5] ANAGKAION OUN  G SAM N PARAKALESAI TOUS ADELPHOUS INA PROELTH‘SIN EIS UMAS KAI PROKATARTIS‘SIN T N PROEP GGELMEN N EULOGIAN UM‘N TAUT N ETOIM N EINAI OUT‘S ‘S EULOGIAN KAI M  ‘S PLEONEXIAN

[9,6] TOUTO DE O SPEIR‘N PHEIDOMEN‘S PHEIDOMEN‘S KAI THERISEI KAI O SPEIR‘N EP EULOGIAIS EP EULOGIAIS KAI THERISEI

[9,7] EKASTOS KATH‘S PRO R TAI T  KARDIA M  EK LUP S   EX ANAGK S ILARON GAR DOT N AGAPA O THEOS

[9,8] DUNATEI DE O THEOS PASAN KHARIN PERISSEUSAI EIS UMAS INA EN PANTI PANTOTE PASAN AUTARKEIAN EKHONTES PERISSEU TE EIS PAN ERGON AGATHON

[9,9] KATH‘S GEGRAPTAI ESKORPISEN ED‘KEN TOIS PEN SIN   DIKAIOSUN  AUTOU MENEI EIS TON AI‘NA

[9,10] O DE EPIKHOR G‘N SPORON T‘ SPEIRONTI KAI ARTON EIS BR‘SIN KHOR G SEI KAI PL THUNEI TON SPORON UM‘N KAI AUX SEI TA GEN MATA T S DIKAIOSUN S UM‘N

[9,11] EN PANTI PLOUTIZOMENOI EIS PASAN APLOT TA  TIS KATERGAZETAI DI  M‘N EUKHARISTIAN T‘ THE‘

[9,12] OTI   DIAKONIA T S LEITOURGIAS TAUT S OU MONON ESTIN PROSANAPL ROUSA TA USTER MATA T‘N AGI‘N ALLA KAI PERISSEUOUSA DIA POLL‘N EUKHARISTI‘N T‘ THE‘

[9,13] DIA T S DOKIM S T S DIAKONIAS TAUT S DOXAZONTES TON THEON EPI T  UPOTAG  T S OMOLOGIAS UM‘N EIS TO EUAGGELION TOU KHRISTOU KAI APLOT TI T S KOIN‘NIAS EIS AUTOUS KAI EIS PANTAS

[9,14] KAI AUT‘N DE SEI UPER UM‘N EPIPOTHOUNT‘N UMAS DIA T N UPERBALLOUSAN KHARIN TOU THEOU EPH UMIN

[9,15] KHARIS T‘ THE‘ EPI T  ANEKDI G T‘ AUTOU D‘REA

[10,1] AUTOS DE EG‘ PAULOS PARAKAL‘ UMAS DIA T S PRAUT TOS KAI EPIEIKEIAS TOU KHRISTOU OS KATA PROS‘PON MEN TAPEINOS EN UMIN AP‘N DE THARR‘ EIS UMAS

[10,2] DEOMAI DE TO M  PAR‘N THARR SAI T  PEPOITH SEI   LOGIZOMAI TOLM SAI EPI TINAS TOUS LOGIZOMENOUS  MAS ‘S KATA SARKA PERIPATOUNTAS

[10,3] EN SARKI GAR PERIPATOUNTES OU KATA SARKA STRATEUOMETHA

[10,4] TA GAR OPLA T S STRATEIAS  M‘N OU SARKIKA ALLA DUNATA T‘ THE‘ PROS KATHAIRESIN OKHUR‘MAT‘N LOGISMOUS KATHAIROUNTES

[10,5] KAI PAN UPS‘MA EPAIROMENON KATA T S GN‘SE‘S TOU THEOU KAI AIKHMAL‘TIZONTES PAN NO MA EIS T N UPAKO N TOU KHRISTOU

[10,6] KAI EN ETOIM‘ EKHONTES EKDIK SAI PASAN PARAKO N OTAN PL R‘TH  UM‘N   UPAKO 

[10,7] TA KATA PROS‘PON BLEPETE EI TIS PEPOITHEN EAUT‘ KHRISTOU EINAI TOUTO LOGIZESTH‘ PALIN EPH EAUTOU OTI KATH‘S AUTOS KHRISTOU OUT‘S KAI  MEIS

[10,8] EAN [TE] GAR PERISSOTERON TI KAUKH S‘MAI PERI T S EXOUSIAS  M‘N  S ED‘KEN O KURIOS EIS OIKODOM N KAI OUK EIS KATHAIRESIN UM‘N OUK AISKHUNTH SOMAI

[10,9] INA M  DOX‘ ‘S AN EKPHOBEIN UMAS DIA T‘N EPISTOL‘N

[10,10] OTI AI EPISTOLAI MEN PH SIN BAREIAI KAI ISKHURAI   DE PAROUSIA TOU S‘MATOS ASTHEN S KAI O LOGOS EXOUTHEN MENOS

[10,11] TOUTO LOGIZESTH‘ O TOIOUTOS OTI OIOI ESMEN T‘ LOG‘ DI EPISTOL‘N APONTES TOIOUTOI KAI PARONTES T‘ ERG‘

[10,12] OU GAR TOLM‘MEN EGKRINAI   SUGKRINAI EAUTOUS TISIN T‘N EAUTOUS SUNISTANONT‘N ALLA AUTOI EN EAUTOIS EAUTOUS METROUNTES KAI SUGKRINONTES EAUTOUS EAUTOIS OU SUNIASIN

[10,13]  MEIS DE OUK EIS TA AMETRA KAUKH SOMETHA ALLA KATA TO METRON TOU KANONOS OU EMERISEN  MIN O THEOS METROU EPHIKESTHAI AKHRI KAI UM‘N

[10,14] OU GAR ‘S M  EPHIKNOUMENOI EIS UMAS UPEREKTEINOMEN EAUTOUS AKHRI GAR KAI UM‘N EPHTHASAMEN EN T‘ EUAGGELI‘ TOU KHRISTOU

[10,15] OUK EIS TA AMETRA KAUKH‘MENOI EN ALLOTRIOIS KOPOIS ELPIDA DE EKHONTES AUXANOMEN S T S PISTE‘S UM‘N EN UMIN MEGALUNTH NAI KATA TON KANONA  M‘N EIS PERISSEIAN

[10,16] EIS TA UPEREKEINA UM‘N EUAGGELISASTHAI OUK EN ALLOTRI‘ KANONI EIS TA ETOIMA KAUKH SASTHAI

[10,17] O DE KAUKH‘MENOS EN KURI‘ KAUKHASTH‘

[10,18] OU GAR O EAUTON SUNISTAN‘N EKEINOS ESTIN DOKIMOS ALLA ON O KURIOS SUNIST SIN

[11,1] OPHELON ANEIKHESTHE MOU MIKRON TI APHROSUN S ALLA KAI ANEKHESTHE MOU

[11,2] Z L‘ GAR UMAS THEOU Z L‘  RMOSAM N GAR UMAS ENI ANDRI PARTHENON AGN N PARAST SAI T‘ KHRIST‘

[11,3] PHOBOUMAI DE M  P‘S ‘S O OPHIS EX PAT SEN EUAN EN T  PANOURGIA AUTOU PHTHAR  TA NO MATA UM‘N APO T S APLOT TOS [KAI T S AGNOT TOS] T S EIS TON KHRISTON

[11,4] EI MEN GAR O ERKHOMENOS ALLON I SOUN K RUSSEI ON OUK EK RUXAMEN   PNEUMA ETERON LAMBANETE O OUK ELABETE   EUAGGELION ETERON O OUK EDEXASTHE KAL‘S ANEKHESTHE

[11,5] LOGIZOMAI GAR M DEN USTER KENAI T‘N UPERLIAN APOSTOL‘N

[11,6] EI DE KAI IDI‘T S T‘ LOG‘ ALL OU T  GN‘SEI ALL EN PANTI PHANER‘SANTES EN PASIN EIS UMAS

[11,7]   AMARTIAN EPOI SA EMAUTON TAPEIN‘N INA UMEIS UPS‘TH TE OTI D‘REAN TO TOU THEOU EUAGGELION EU GGELISAM N UMIN

[11,8] ALLAS EKKL SIAS ESUL SA LAB‘N OPS‘NION PROS T N UM‘N DIAKONIAN

[11,9] KAI PAR‘N PROS UMAS KAI USTER THEIS OU KATENARK SA OUTHENOS TO GAR USTER MA MOU PROSANEPL R‘SAN OI ADELPHOI ELTHONTES APO MAKEDONIAS KAI EN PANTI ABAR  EMAUTON UMIN ET R SA KAI T R S‘

[11,10] ESTIN AL THEIA KHRISTOU EN EMOI OTI   KAUKH SIS AUT  OU PHRAG SETAI EIS EME EN TOIS KLIMASIN T S AKHAIAS

[11,11] DIA TI OTI OUK AGAP‘ UMAS O THEOS OIDEN

[11,12] O DE POI‘ KAI POI S‘ INA EKKOPS‘ T N APHORM N T‘N THELONT‘N APHORM N INA EN ‘ KAUKH‘NTAI EURETH‘SIN KATH‘S KAI  MEIS

[11,13] OI GAR TOIOUTOI PSEUDAPOSTOLOI ERGATAI DOLIOI METASKH MATIZOMENOI EIS APOSTOLOUS KHRISTOU

[11,14] KAI OU THAUMA AUTOS GAR O SATANAS METASKH MATIZETAI EIS AGGELON PH‘TOS

[11,15] OU MEGA OUN EI KAI OI DIAKONOI AUTOU METASKH MATIZONTAI ‘S DIAKONOI DIKAIOSUN S ‘N TO TELOS ESTAI KATA TA ERGA AUT‘N

[11,16] PALIN LEG‘ M  TIS ME DOX  APHRONA EINAI EI DE M  GE KAN ‘S APHRONA DEXASTHE ME INA KAG‘ MIKRON TI KAUKH S‘MAI

[11,17] O LAL‘ OU KATA KURION LAL‘ ALL ‘S EN APHROSUN  EN TAUT  T  UPOSTASEI T S KAUKH SE‘S

[11,18] EPEI POLLOI KAUKH‘NTAI KATA SARKA KAG‘ KAUKH SOMAI

[11,19]  DE‘S GAR ANEKHESTHE T‘N APHRON‘N PHRONIMOI ONTES

[11,20] ANEKHESTHE GAR EI TIS UMAS KATADOULOI EI TIS KATESTHIEI EI TIS LAMBANEI EI TIS EPAIRETAI EI TIS EIS PROS‘PON UMAS DEREI

[11,21] KATA ATIMIAN LEG‘ ‘S OTI  MEIS  STHEN KAMEN EN ‘ D AN TIS TOLMA EN APHROSUN  LEG‘ TOLM‘ KAG‘

[11,22] EBRAIOI EISIN KAG‘ ISRA LITAI EISIN KAG‘ SPERMA ABRAAM EISIN KAG‘

[11,23] DIAKONOI KHRISTOU EISIN PARAPHRON‘N LAL‘ UPER EG‘ EN KOPOIS PERISSOTER‘S EN PHULAKAIS PERISSOTER‘S EN PL GAIS UPERBALLONT‘S EN THANATOIS POLLAKIS

[11,24] UPO IOUDAI‘N PENTAKIS TESSERAKONTA PARA MIAN ELABON

[11,25] TRIS ERRABDISTH N APAX ELITHASTH N TRIS ENAUAG SA NUKHTH MERON EN T‘ BUTH‘ PEPOI KA

[11,26] ODOIPORIAIS POLLAKIS KINDUNOIS POTAM‘N KINDUNOIS L ST‘N KINDUNOIS EK GENOUS KINDUNOIS EX ETHN‘N KINDUNOIS EN POLEI KINDUNOIS EN ER MIA KINDUNOIS EN THALASS  KINDUNOIS EN PSEUDADELPHOIS

[11,27] KOP‘ KAI MOKHTH‘ EN AGRUPNIAIS POLLAKIS EN LIM‘ KAI DIPSEI EN N STEIAIS POLLAKIS EN PSUKHEI KAI GUMNOT TI

[11,28] KH‘RIS T‘N PAREKTOS   EPISTASIS MOI   KATH  MERAN   MERIMNA PAS‘N T‘N EKKL SI‘N

[11,29] TIS ASTHENEI KAI OUK ASTHEN‘ TIS SKANDALIZETAI KAI OUK EG‘ PUROUMAI

[11,30] EI KAUKHASTHAI DEI TA T S ASTHENEIAS MOU KAUKH SOMAI

[11,31] O THEOS KAI PAT R TOU KURIOU I SOU OIDEN O ‘N EULOG TOS EIS TOUS AI‘NAS OTI OU PSEUDOMAI

[11,32] EN DAMASK‘ O ETHNARKH S ARETA TOU BASILE‘S EPHROUREI T N POLIN DAMASK N‘N PIASAI ME

[11,33] KAI DIA THURIDOS EN SARGAN  EKHALASTH N DIA TOU TEIKHOUS KAI EXEPHUGON TAS KHEIRAS AUTOU

[12,1] KAUKHASTHAI DEI OU SUMPHERON MEN ELEUSOMAI DE EIS OPTASIAS KAI APOKALUPSEIS KURIOU

[12,2] OIDA ANTHR‘PON EN KHRIST‘ PRO ET‘N DEKATESSAR‘N EITE EN S‘MATI OUK OIDA EITE EKTOS TOU S‘MATOS OUK OIDA O THEOS OIDEN ARPAGENTA TON TOIOUTON E‘S TRITOU OURANOU

[12,3] KAI OIDA TON TOIOUTON ANTHR‘PON EITE EN S‘MATI EITE KH‘RIS TOU S‘MATOS OUK OIDA O THEOS OIDEN

[12,4] OTI  RPAG  EIS TON PARADEISON KAI  KOUSEN ARR TA R MATA A OUK EXON ANTHR‘P‘ LAL SAI

[12,5] UPER TOU TOIOUTOU KAUKH SOMAI UPER DE EMAUTOU OU KAUKH SOMAI EI M  EN TAIS ASTHENEIAIS

[12,6] EAN GAR THEL S‘ KAUKH SASTHAI OUK ESOMAI APHR‘N AL THEIAN GAR ER‘ PHEIDOMAI DE M  TIS EIS EME LOGIS TAI UPER O BLEPEI ME   AKOUEI [TI] EX EMOU

[12,7] KAI T  UPERBOL  T‘N APOKALUPSE‘N DIO INA M  UPERAIR‘MAI EDOTH  MOI SKOLOPS T  SARKI AGGELOS SATANA INA ME KOLAPHIZ  INA M  UPERAIR‘MAI

[12,8] UPER TOUTOU TRIS TON KURION PAREKALESA INA APOST  AP EMOU

[12,9] KAI EIR KEN MOI ARKEI SOI   KHARIS MOU   GAR DUNAMIS EN ASTHENEIA TELEITAI  DISTA OUN MALLON KAUKH SOMAI EN TAIS ASTHENEIAIS MOU INA EPISK N‘S  EP EME   DUNAMIS TOU KHRISTOU

[12,10] DIO EUDOK‘ EN ASTHENEIAIS EN UBRESIN EN ANAGKAIS EN DI‘GMOIS KAI STENOKH‘RIAIS UPER KHRISTOU OTAN GAR ASTHEN‘ TOTE DUNATOS EIMI

[12,11] GEGONA APHR‘N UMEIS ME  NAGKASATE EG‘ GAR ‘PHEILON UPH UM‘N SUNISTASTHAI OUDEN GAR USTER SA T‘N UPERLIAN APOSTOL‘N EI KAI OUDEN EIMI

[12,12] TA MEN S MEIA TOU APOSTOLOU KATEIRGASTH  EN UMIN EN PAS  UPOMON  S MEIOIS TE KAI TERASIN KAI DUNAMESIN

[12,13] TI GAR ESTIN O  SS‘TH TE UPER TAS LOIPAS EKKL SIAS EI M  OTI AUTOS EG‘ OU KATENARK SA UM‘N KHARISASTHE MOI T N ADIKIAN TAUT N

[12,14] IDOU TRITON TOUTO ETOIM‘S EKH‘ ELTHEIN PROS UMAS KAI OU KATANARK S‘ OU GAR Z T‘ TA UM‘N ALLA UMAS OU GAR OPHEILEI TA TEKNA TOIS GONEUSIN TH SAURIZEIN ALLA OI GONEIS TOIS TEKNOIS

[12,15] EG‘ DE  DISTA DAPAN S‘ KAI EKDAPAN TH SOMAI UPER T‘N PSUKH‘N UM‘N EI PERISSOTER‘S UMAS AGAP‘[N]  SSON AGAP‘MAI

[12,16] EST‘ DE EG‘ OU KATEBAR SA UMAS ALLA UPARKH‘N PANOURGOS DOL‘ UMAS ELABON

[12,17] M  TINA ‘N APESTALKA PROS UMAS DI AUTOU EPLEONEKT SA UMAS

[12,18] PAREKALESA TITON KAI SUNAPESTEILA TON ADELPHON M TI EPLEONEKT SEN UMAS TITOS OU T‘ AUT‘ PNEUMATI PERIEPAT SAMEN OU TOIS AUTOIS IKHNESIN

[12,19] PALAI DOKEITE OTI UMIN APOLOGOUMETHA KATENANTI THEOU EN KHRIST‘ LALOUMEN TA DE PANTA AGAP TOI UPER T S UM‘N OIKODOM S

[12,20] PHOBOUMAI GAR M  P‘S ELTH‘N OUKH OIOUS THEL‘ EUR‘ UMAS KAG‘ EURETH‘ UMIN OION OU THELETE M  P‘S ERIS Z LOS THUMOI ERITHEIAI KATALALIAI PSITHURISMOI PHUSI‘SEIS AKATASTASIAI

[12,21] M  PALIN ELTHONTOS MOU TAPEIN‘S  ME O THEOS MOU PROS UMAS KAI PENTH S‘ POLLOUS T‘N PRO MART KOT‘N KAI M  METANO SANT‘N EPI T  AKATHARSIA KAI PORNEIA KAI ASELGEIA   EPRAXAN

[13,1] TRITON TOUTO ERKHOMAI PROS UMAS EPI STOMATOS DUO MARTUR‘N KAI TRI‘N STATH SETAI PAN R MA

[13,2] PROEIR KA KAI PROLEG‘ ‘S PAR‘N TO DEUTERON KAI AP‘N NUN TOIS PRO MART KOSIN KAI TOIS LOIPOIS PASIN OTI EAN ELTH‘ EIS TO PALIN OU PHEISOMAI

[13,3] EPEI DOKIM N Z TEITE TOU EN EMOI LALOUNTOS KHRISTOU OS EIS UMAS OUK ASTHENEI ALLA DUNATEI EN UMIN

[13,4] KAI GAR ESTAUR‘TH  EX ASTHENEIAS ALLA Z  EK DUNAME‘S THEOU KAI GAR  MEIS ASTHENOUMEN EN AUT‘ ALLA Z SOMEN SUN AUT‘ EK DUNAME‘S THEOU EIS UMAS

[13,5] EAUTOUS PEIRAZETE EI ESTE EN T  PISTEI EAUTOUS DOKIMAZETE   OUK EPIGIN‘SKETE EAUTOUS OTI I SOUS KHRISTOS EN UMIN EI M TI ADOKIMOI ESTE

[13,6] ELPIZ‘ DE OTI GN‘SESTHE OTI  MEIS OUK ESMEN ADOKIMOI

[13,7] EUKHOMETHA DE PROS TON THEON M  POI SAI UMAS KAKON M DEN OUKH INA  MEIS DOKIMOI PHAN‘MEN ALL INA UMEIS TO KALON POI TE  MEIS DE ‘S ADOKIMOI ‘MEN

[13,8] OU GAR DUNAMETHA TI KATA T S AL THEIAS ALLA UPER T S AL THEIAS

[13,9] KHAIROMEN GAR OTAN  MEIS ASTHEN‘MEN UMEIS DE DUNATOI  TE TOUTO KAI EUKHOMETHA T N UM‘N KATARTISIN

[13,10] DIA TOUTO TAUTA AP‘N GRAPH‘ INA PAR‘N M  APOTOM‘S KHR S‘MAI KATA T N EXOUSIAN  N O KURIOS ED‘KEN MOI EIS OIKODOM N KAI OUK EIS KATHAIRESIN

[13,11] LOIPON ADELPHOI KHAIRETE KATARTIZESTHE PARAKALEISTHE TO AUTO PHRONEITE EIR NEUETE KAI O THEOS T S AGAP S KAI EIR N S ESTAI METH UM‘N

[13,12] ASPASASTHE ALL LOUS EN AGI‘ PHIL MATI ASPAZONTAI UMAS OI AGIOI PANTES

[13,13]   KHARIS TOU KURIOU I SOU KHRISTOU KAI   AGAP  TOU THEOU KAI   KOIN‘NIA TOU AGIOU PNEUMATOS META PANT‘N UM‘N

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting