Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*PROS KORINTHIOUS A

[1,1] PAULOS KL TOS APOSTOLOS KHRISTOU I SOU DIA THEL MATOS THEOU KAI S‘STHEN S O ADELPHOS

[1,2] T  EKKL SIA TOU THEOU T  OUS  EN KORINTH‘  GIASMENOIS EN KHRIST‘ I SOU KL TOIS AGIOIS SUN PASIN TOIS EPIKALOUMENOIS TO ONOMA TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU EN PANTI TOP‘ AUT‘N KAI  M‘N

[1,3] KHARIS UMIN KAI EIR N  APO THEOU PATROS  M‘N KAI KURIOU I SOU KHRISTOU

[1,4] EUKHARIST‘ T‘ THE‘ MOU PANTOTE PERI UM‘N EPI T  KHARITI TOU THEOU T  DOTHEIS  UMIN EN KHRIST‘ I SOU

[1,5] OTI EN PANTI EPLOUTISTH TE EN AUT‘ EN PANTI LOG‘ KAI PAS  GN‘SEI

[1,6] KATH‘S TO MARTURION TOU KHRISTOU EBEBAI‘TH  EN UMIN

[1,7] ‘STE UMAS M  USTEREISTHAI EN M DENI KHARISMATI APEKDEKHOMENOUS T N APOKALUPSIN TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU

[1,8] OS KAI BEBAI‘SEI UMAS E‘S TELOUS ANEGKL TOUS EN T   MERA TOU KURIOU  M‘N I SOU [KHRISTOU]

[1,9] PISTOS O THEOS DI OU EKL TH TE EIS KOIN‘NIAN TOU UIOU AUTOU I SOU KHRISTOU TOU KURIOU  M‘N

[1,10] PARAKAL‘ DE UMAS ADELPHOI DIA TOU ONOMATOS TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU INA TO AUTO LEG TE PANTES KAI M    EN UMIN SKHISMATA  TE DE KAT RTISMENOI EN T‘ AUT‘ NOI KAI EN T  AUT  GN‘M 

[1,11] ED L‘TH  GAR MOI PERI UM‘N ADELPHOI MOU UPO T‘N KHLO S OTI ERIDES EN UMIN EISIN

[1,12] LEG‘ DE TOUTO OTI EKASTOS UM‘N LEGEI EG‘ MEN EIMI PAULOU EG‘ DE APOLL‘ EG‘ DE K PHA EG‘ DE KHRISTOU

[1,13] MEMERISTAI O KHRISTOS M  PAULOS ESTAUR‘TH  UPER UM‘N   EIS TO ONOMA PAULOU EBAPTISTH TE

[1,14] EUKHARIST‘ [T‘ THE‘] OTI OUDENA UM‘N EBAPTISA EI M  KRISPON KAI GAION

[1,15] INA M  TIS EIP  OTI EIS TO EMON ONOMA EBAPTISTH TE

[1,16] EBAPTISA DE KAI TON STEPHANA OIKON LOIPON OUK OIDA EI TINA ALLON EBAPTISA

[1,17] OU GAR APESTEILEN ME KHRISTOS BAPTIZEIN ALLA EUAGGELIZESTHAI OUK EN SOPHIA LOGOU INA M  KEN‘TH  O STAUROS TOU KHRISTOU

[1,18] O LOGOS GAR O TOU STAUROU TOIS MEN APOLLUMENOIS M‘RIA ESTIN TOIS DE S‘ZOMENOIS  MIN DUNAMIS THEOU ESTIN

[1,19] GEGRAPTAI GAR APOL‘ T N SOPHIAN T‘N SOPH‘N KAI T N SUNESIN T‘N SUNET‘N ATHET S‘

[1,20] POU SOPHOS POU GRAMMATEUS POU SUZ T T S TOU AI‘NOS TOUTOU OUKHI EM‘RANEN O THEOS T N SOPHIAN TOU KOSMOU

[1,21] EPEID  GAR EN T  SOPHIA TOU THEOU OUK EGN‘ O KOSMOS DIA T S SOPHIAS TON THEON EUDOK SEN O THEOS DIA T S M‘RIAS TOU K RUGMATOS S‘SAI TOUS PISTEUONTAS

[1,22] EPEID  KAI IOUDAIOI S MEIA AITOUSIN KAI ELL NES SOPHIAN Z TOUSIN

[1,23]  MEIS DE K RUSSOMEN KHRISTON ESTAUR‘MENON IOUDAIOIS MEN SKANDALON ETHNESIN DE M‘RIAN

[1,24] AUTOIS DE TOIS KL TOIS IOUDAIOIS TE KAI ELL SIN KHRISTON THEOU DUNAMIN KAI THEOU SOPHIAN

[1,25] OTI TO M‘RON TOU THEOU SOPH‘TERON T‘N ANTHR‘P‘N ESTIN KAI TO ASTHENES TOU THEOU ISKHUROTERON T‘N ANTHR‘P‘N

[1,26] BLEPETE GAR T N KL SIN UM‘N ADELPHOI OTI OU POLLOI SOPHOI KATA SARKA OU POLLOI DUNATOI OU POLLOI EUGENEIS

[1,27] ALLA TA M‘RA TOU KOSMOU EXELEXATO O THEOS INA KATAISKHUN  TOUS SOPHOUS KAI TA ASTHEN  TOU KOSMOU EXELEXATO O THEOS INA KATAISKHUN  TA ISKHURA

[1,28] KAI TA AGEN  TOU KOSMOU KAI TA EXOUTHEN MENA EXELEXATO O THEOS TA M  ONTA INA TA ONTA KATARG S 

[1,29] OP‘S M  KAUKH S TAI PASA SARX EN‘PION TOU THEOU

[1,30] EX AUTOU DE UMEIS ESTE EN KHRIST‘ I SOU OS EGEN TH  SOPHIA  MIN APO THEOU DIKAIOSUN  TE KAI AGIASMOS KAI APOLUTR‘SIS

[1,31] INA KATH‘S GEGRAPTAI O KAUKH‘MENOS EN KURI‘ KAUKHASTH‘

[2,1] KAG‘ ELTH‘N PROS UMAS ADELPHOI  LTHON OU KATH UPEROKH N LOGOU   SOPHIAS KATAGGELL‘N UMIN TO MUST RION TOU THEOU

[2,2] OU GAR EKRINA TI EIDENAI EN UMIN EI M  I SOUN KHRISTON KAI TOUTON ESTAUR‘MENON

[2,3] KAG‘ EN ASTHENEIA KAI EN PHOB‘ KAI EN TROM‘ POLL‘ EGENOM N PROS UMAS

[2,4] KAI O LOGOS MOU KAI TO K RUGMA MOU OUK EN PEITHOI[S] SOPHIAS [LOGOIS] ALL EN APODEIXEI PNEUMATOS KAI DUNAME‘S

[2,5] INA   PISTIS UM‘N M    EN SOPHIA ANTHR‘P‘N ALL EN DUNAMEI THEOU

[2,6] SOPHIAN DE LALOUMEN EN TOIS TELEIOIS SOPHIAN DE OU TOU AI‘NOS TOUTOU OUDE T‘N ARKHONT‘N TOU AI‘NOS TOUTOU T‘N KATARGOUMEN‘N

[2,7] ALLA LALOUMEN THEOU SOPHIAN EN MUST RI‘ T N APOKEKRUMMEN N  N PRO‘RISEN O THEOS PRO T‘N AI‘N‘N EIS DOXAN  M‘N

[2,8]  N OUDEIS T‘N ARKHONT‘N TOU AI‘NOS TOUTOU EGN‘KEN EI GAR EGN‘SAN OUK AN TON KURION T S DOX S ESTAUR‘SAN

[2,9] ALLA KATH‘S GEGRAPTAI A OPHTHALMOS OUK EIDEN KAI OUS OUK  KOUSEN KAI EPI KARDIAN ANTHR‘POU OUK ANEB  A  TOIMASEN O THEOS TOIS AGAP‘SIN AUTON

[2,10]  MIN DE APEKALUPSEN O THEOS DIA TOU PNEUMATOS TO GAR PNEUMA PANTA ERAUNA KAI TA BATH  TOU THEOU

[2,11] TIS GAR OIDEN ANTHR‘P‘N TA TOU ANTHR‘POU EI M  TO PNEUMA TOU ANTHR‘POU TO EN AUT‘ OUT‘S KAI TA TOU THEOU OUDEIS EGN‘KEN EI M  TO PNEUMA TOU THEOU

[2,12]  MEIS DE OU TO PNEUMA TOU KOSMOU ELABOMEN ALLA TO PNEUMA TO EK TOU THEOU INA EID‘MEN TA UPO TOU THEOU KHARISTHENTA  MIN

[2,13] A KAI LALOUMEN OUK EN DIDAKTOIS ANTHR‘PIN S SOPHIAS LOGOIS ALL EN DIDAKTOIS PNEUMATOS PNEUMATIKOIS PNEUMATIKA SUGKRINONTES

[2,14] PSUKHIKOS DE ANTHR‘POS OU DEKHETAI TA TOU PNEUMATOS TOU THEOU M‘RIA GAR AUT‘ ESTIN KAI OU DUNATAI GN‘NAI OTI PNEUMATIK‘S ANAKRINETAI

[2,15] O DE PNEUMATIKOS ANAKRINEI [TA] PANTA AUTOS DE UP OUDENOS ANAKRINETAI

[2,16] TIS GAR EGN‘ NOUN KURIOU OS SUMBIBASEI AUTON  MEIS DE NOUN KHRISTOU EKHOMEN

[3,1] KAG‘ ADELPHOI OUK  DUN TH N LAL SAI UMIN ‘S PNEUMATIKOIS ALL ‘S SARKINOIS ‘S N PIOIS EN KHRIST‘

[3,2] GALA UMAS EPOTISA OU BR‘MA OUP‘ GAR EDUNASTHE ALL OUDE ETI NUN DUNASTHE

[3,3] ETI GAR SARKIKOI ESTE OPOU GAR EN UMIN Z LOS KAI ERIS OUKHI SARKIKOI ESTE KAI KATA ANTHR‘PON PERIPATEITE

[3,4] OTAN GAR LEG  TIS EG‘ MEN EIMI PAULOU ETEROS DE EG‘ APOLL‘ OUK ANTHR‘POI ESTE

[3,5] TI OUN ESTIN APOLL‘S TI DE ESTIN PAULOS DIAKONOI DI ‘N EPISTEUSATE KAI EKAST‘ ‘S O KURIOS ED‘KEN

[3,6] EG‘ EPHUTEUSA APOLL‘S EPOTISEN ALLA O THEOS  UXANEN

[3,7] ‘STE OUTE O PHUTEU‘N ESTIN TI OUTE O POTIZ‘N ALL O AUXAN‘N THEOS

[3,8] O PHUTEU‘N DE KAI O POTIZ‘N EN EISIN EKASTOS DE TON IDION MISTHON L MPSETAI KATA TON IDION KOPON

[3,9] THEOU GAR ESMEN SUNERGOI THEOU GE‘RGION THEOU OIKODOM  ESTE

[3,10] KATA T N KHARIN TOU THEOU T N DOTHEISAN MOI ‘S SOPHOS ARKHITEKT‘N THEMELION ETH KA ALLOS DE EPOIKODOMEI EKASTOS DE BLEPET‘ P‘S EPOIKODOMEI

[3,11] THEMELION GAR ALLON OUDEIS DUNATAI THEINAI PARA TON KEIMENON OS ESTIN I SOUS KHRISTOS

[3,12] EI DE TIS EPOIKODOMEI EPI TON THEMELION KHRUSON ARGURON LITHOUS TIMIOUS XULA KHORTON KALAM N

[3,13] EKASTOU TO ERGON PHANERON GEN SETAI   GAR  MERA D L‘SEI OTI EN PURI APOKALUPTETAI KAI EKASTOU TO ERGON OPOION ESTIN TO PUR [AUTO] DOKIMASEI

[3,14] EI TINOS TO ERGON MENEI O EPOIKODOM SEN MISTHON L MPSETAI

[3,15] EI TINOS TO ERGON KATAKA SETAI Z MI‘TH SETAI AUTOS DE S‘TH SETAI OUT‘S DE ‘S DIA PUROS

[3,16] OUK OIDATE OTI NAOS THEOU ESTE KAI TO PNEUMA TOU THEOU OIKEI EN UMIN

[3,17] EI TIS TON NAON TOU THEOU PHTHEIREI PHTHEREI TOUTON O THEOS O GAR NAOS TOU THEOU AGIOS ESTIN OITINES ESTE UMEIS

[3,18] M DEIS EAUTON EXAPATAT‘ EI TIS DOKEI SOPHOS EINAI EN UMIN EN T‘ AI‘NI TOUT‘ M‘ROS GENESTH‘ INA GEN TAI SOPHOS

[3,19]   GAR SOPHIA TOU KOSMOU TOUTOU M‘RIA PARA T‘ THE‘ ESTIN GEGRAPTAI GAR O DRASSOMENOS TOUS SOPHOUS EN T  PANOURGIA AUT‘N

[3,20] KAI PALIN KURIOS GIN‘SKEI TOUS DIALOGISMOUS T‘N SOPH‘N OTI EISIN MATAIOI

[3,21] ‘STE M DEIS KAUKHASTH‘ EN ANTHR‘POIS PANTA GAR UM‘N ESTIN

[3,22] EITE PAULOS EITE APOLL‘S EITE K PHAS EITE KOSMOS EITE Z‘  EITE THANATOS EITE ENEST‘TA EITE MELLONTA PANTA UM‘N

[3,23] UMEIS DE KHRISTOU KHRISTOS DE THEOU

[4,1] OUT‘S  MAS LOGIZESTH‘ ANTHR‘POS ‘S UP RETAS KHRISTOU KAI OIKONOMOUS MUST RI‘N THEOU

[4,2] ‘DE LOIPON Z TEITAI EN TOIS OIKONOMOIS INA PISTOS TIS EURETH 

[4,3] EMOI DE EIS ELAKHISTON ESTIN INA UPH UM‘N ANAKRITH‘   UPO ANTHR‘PIN S  MERAS ALL OUDE EMAUTON ANAKRIN‘

[4,4] OUDEN GAR EMAUT‘ SUNOIDA ALL OUK EN TOUT‘ DEDIKAI‘MAI O DE ANAKRIN‘N ME KURIOS ESTIN

[4,5] ‘STE M  PRO KAIROU TI KRINETE E‘S AN ELTH  O KURIOS OS KAI PH‘TISEI TA KRUPTA TOU SKOTOUS KAI PHANER‘SEI TAS BOULAS T‘N KARDI‘N KAI TOTE O EPAINOS GEN SETAI EKAST‘ APO TOU THEOU

[4,6] TAUTA DE ADELPHOI METESKH MATISA EIS EMAUTON KAI APOLL‘N DI UMAS INA EN  MIN MATH TE TO M  UPER A GEGRAPTAI INA M  EIS UPER TOU ENOS PHUSIOUSTHE KATA TOU ETEROU

[4,7] TIS GAR SE DIAKRINEI TI DE EKHEIS O OUK ELABES EI DE KAI ELABES TI KAUKHASAI ‘S M  LAB‘N

[4,8]  D  KEKORESMENOI ESTE  D  EPLOUT SATE KH‘RIS  M‘N EBASILEUSATE KAI OPHELON GE EBASILEUSATE INA KAI  MEIS UMIN SUMBASILEUS‘MEN

[4,9] DOK‘ GAR O THEOS  MAS TOUS APOSTOLOUS ESKHATOUS APEDEIXEN ‘S EPITHANATIOUS OTI THEATRON EGEN TH MEN T‘ KOSM‘ KAI AGGELOIS KAI ANTHR‘POIS

[4,10]  MEIS M‘ROI DIA KHRISTON UMEIS DE PHRONIMOI EN KHRIST‘  MEIS ASTHENEIS UMEIS DE ISKHUROI UMEIS ENDOXOI  MEIS DE ATIMOI

[4,11] AKHRI T S ARTI ‘RAS KAI PEIN‘MEN KAI DIPS‘MEN KAI GUMNITEUOMEN KAI KOLAPHIZOMETHA KAI ASTATOUMEN

[4,12] KAI KOPI‘MEN ERGAZOMENOI TAIS IDIAIS KHERSIN LOIDOROUMENOI EULOGOUMEN DI‘KOMENOI ANEKHOMETHA

[4,13] DUSPH MOUMENOI PARAKALOUMEN ‘S PERIKATHARMATA TOU KOSMOU EGEN TH MEN PANT‘N PERIPS MA E‘S ARTI

[4,14] OUK ENTREP‘N UMAS GRAPH‘ TAUTA ALL ‘S TEKNA MOU AGAP TA NOUTHET‘[N]

[4,15] EAN GAR MURIOUS PAIDAG‘GOUS EKH TE EN KHRIST‘ ALL OU POLLOUS PATERAS EN GAR KHRIST‘ I SOU DIA TOU EUAGGELIOU EG‘ UMAS EGENN SA

[4,16] PARAKAL‘ OUN UMAS MIM TAI MOU GINESTHE

[4,17] DIA TOUTO EPEMPSA UMIN TIMOTHEON OS ESTIN MOU TEKNON AGAP TON KAI PISTON EN KURI‘ OS UMAS ANAMN SEI TAS ODOUS MOU TAS EN KHRIST‘ [I SOU] KATH‘S PANTAKHOU EN PAS  EKKL SIA DIDASK‘

[4,18] ‘S M  ERKHOMENOU DE MOU PROS UMAS EPHUSI‘TH SAN TINES

[4,19] ELEUSOMAI DE TAKHE‘S PROS UMAS EAN O KURIOS THEL S  KAI GN‘SOMAI OU TON LOGON T‘N PEPHUSI‘MEN‘N ALLA T N DUNAMIN

[4,20] OU GAR EN LOG‘   BASILEIA TOU THEOU ALL EN DUNAMEI

[4,21] TI THELETE EN RABD‘ ELTH‘ PROS UMAS   EN AGAP  PNEUMATI TE PRAUT TOS

[5,1] OL‘S AKOUETAI EN UMIN PORNEIA KAI TOIAUT  PORNEIA  TIS OUDE EN TOIS ETHNESIN ‘STE GUNAIKA TINA TOU PATROS EKHEIN

[5,2] KAI UMEIS PEPHUSI‘MENOI ESTE KAI OUKHI MALLON EPENTH SATE INA ARTH  EK MESOU UM‘N O TO ERGON TOUTO PRAXAS

[5,3] EG‘ MEN GAR AP‘N T‘ S‘MATI PAR‘N DE T‘ PNEUMATI  D  KEKRIKA ‘S PAR‘N TON OUT‘S TOUTO KATERGASAMENON

[5,4] EN T‘ ONOMATI TOU KURIOU [ M‘N] I SOU SUNAKHTHENT‘N UM‘N KAI TOU EMOU PNEUMATOS SUN T  DUNAMEI TOU KURIOU  M‘N I SOU

[5,5] PARADOUNAI TON TOIOUTON T‘ SATANA EIS OLETHRON T S SARKOS INA TO PNEUMA S‘TH  EN T   MERA TOU KURIOU

[5,6] OU KALON TO KAUKH MA UM‘N OUK OIDATE OTI MIKRA ZUM  OLON TO PHURAMA ZUMOI

[5,7] EKKATHARATE T N PALAIAN ZUM N INA  TE NEON PHURAMA KATH‘S ESTE AZUMOI KAI GAR TO PASKHA  M‘N ETUTH  KHRISTOS

[5,8] ‘STE EORTAZ‘MEN M  EN ZUM  PALAIA M DE EN ZUM  KAKIAS KAI PON RIAS ALL EN AZUMOIS EILIKRINEIAS KAI AL THEIAS

[5,9] EGRAPSA UMIN EN T  EPISTOL  M  SUNANAMIGNUSTHAI PORNOIS

[5,10] OU PANT‘S TOIS PORNOIS TOU KOSMOU TOUTOU   TOIS PLEONEKTAIS KAI ARPAXIN   EID‘LOLATRAIS EPEI ‘PHEILETE ARA EK TOU KOSMOU EXELTHEIN

[5,11] NUN DE EGRAPSA UMIN M  SUNANAMIGNUSTHAI EAN TIS ADELPHOS ONOMAZOMENOS   PORNOS   PLEONEKT S   EID‘LOLATR S   LOIDOROS   METHUSOS   ARPAX T‘ TOIOUT‘ M DE SUNESTHIEIN

[5,12] TI GAR MOI TOUS EX‘ KRINEIN OUKHI TOUS ES‘ UMEIS KRINETE

[5,13] TOUS DE EX‘ O THEOS KRINEI EXARATE TON PON RON EX UM‘N AUT‘N

[6,1] TOLMA TIS UM‘N PRAGMA EKH‘N PROS TON ETERON KRINESTHAI EPI T‘N ADIK‘N KAI OUKHI EPI T‘N AGI‘N

[6,2]   OUK OIDATE OTI OI AGIOI TON KOSMON KRINOUSIN KAI EI EN UMIN KRINETAI O KOSMOS ANAXIOI ESTE KRIT RI‘N ELAKHIST‘N

[6,3] OUK OIDATE OTI AGGELOUS KRINOUMEN M TI GE BI‘TIKA

[6,4] BI‘TIKA MEN OUN KRIT RIA EAN EKH TE TOUS EXOUTHEN MENOUS EN T  EKKL SIA TOUTOUS KATHIZETE

[6,5] PROS ENTROP N UMIN LEG‘ OUT‘S OUK ENI EN UMIN OUDEIS SOPHOS OS DUN SETAI DIAKRINAI ANA MESON TOU ADELPHOU AUTOU

[6,6] ALLA ADELPHOS META ADELPHOU KRINETAI KAI TOUTO EPI APIST‘N

[6,7]  D  MEN [OUN] OL‘S  TT MA UMIN ESTIN OTI KRIMATA EKHETE METH EAUT‘N DIA TI OUKHI MALLON ADIKEISTHE DIA TI OUKHI MALLON APOSTEREISTHE

[6,8] ALLA UMEIS ADIKEITE KAI APOSTEREITE KAI TOUTO ADELPHOUS

[6,9]   OUK OIDATE OTI ADIKOI THEOU BASILEIAN OU KL RONOM SOUSIN M  PLANASTHE OUTE PORNOI OUTE EID‘LOLATRAI OUTE MOIKHOI OUTE MALAKOI OUTE ARSENOKOITAI

[6,10] OUTE KLEPTAI OUTE PLEONEKTAI OU METHUSOI OU LOIDOROI OUKH ARPAGES BASILEIAN THEOU KL RONOM SOUSIN

[6,11] KAI TAUTA TINES  TE ALLA APELOUSASTHE ALLA  GIASTH TE ALLA EDIKAI‘TH TE EN T‘ ONOMATI TOU KURIOU I SOU KHRISTOU KAI EN T‘ PNEUMATI TOU THEOU  M‘N

[6,12] PANTA MOI EXESTIN ALL OU PANTA SUMPHEREI PANTA MOI EXESTIN ALL OUK EG‘ EXOUSIASTH SOMAI UPO TINOS

[6,13] TA BR‘MATA T  KOILIA KAI   KOILIA TOIS BR‘MASIN O DE THEOS KAI TAUT N KAI TAUTA KATARG SEI TO DE S‘MA OU T  PORNEIA ALLA T‘ KURI‘ KAI O KURIOS T‘ S‘MATI

[6,14] O DE THEOS KAI TON KURION  GEIREN KAI  MAS EXEGEREI DIA T S DUNAME‘S AUTOU

[6,15] OUK OIDATE OTI TA S‘MATA UM‘N MEL  KHRISTOU ESTIN ARAS OUN TA MEL  TOU KHRISTOU POI S‘ PORN S MEL  M  GENOITO

[6,16] [ ] OUK OIDATE OTI O KOLL‘MENOS T  PORN  EN S‘MA ESTIN ESONTAI GAR PH SIN OI DUO EIS SARKA MIAN

[6,17] O DE KOLL‘MENOS T‘ KURI‘ EN PNEUMA ESTIN

[6,18] PHEUGETE T N PORNEIAN PAN AMART MA O EAN POI S  ANTHR‘POS EKTOS TOU S‘MATOS ESTIN O DE PORNEU‘N EIS TO IDION S‘MA AMARTANEI

[6,19]   OUK OIDATE OTI TO S‘MA UM‘N NAOS TOU EN UMIN AGIOU PNEUMATOS ESTIN OU EKHETE APO THEOU KAI OUK ESTE EAUT‘N

[6,20]  GORASTH TE GAR TIM S DOXASATE D  TON THEON EN T‘ S‘MATI UM‘N

[7,1] PERI DE ‘N EGRAPSATE KALON ANTHR‘P‘ GUNAIKOS M  APTESTHAI

[7,2] DIA DE TAS PORNEIAS EKASTOS T N EAUTOU GUNAIKA EKHET‘ KAI EKAST  TON IDION ANDRA EKHET‘

[7,3] T  GUNAIKI O AN R T N OPHEIL N APODIDOT‘ OMOI‘S DE KAI   GUN  T‘ ANDRI

[7,4]   GUN  TOU IDIOU S‘MATOS OUK EXOUSIAZEI ALLA O AN R OMOI‘S DE KAI O AN R TOU IDIOU S‘MATOS OUK EXOUSIAZEI ALLA   GUN 

[7,5] M  APOSTEREITE ALL LOUS EI M TI AN EK SUMPH‘NOU PROS KAIRON INA SKHOLAS TE T  PROSEUKH  KAI PALIN EPI TO AUTO  TE INA M  PEIRAZ  UMAS O SATANAS DIA T N AKRASIAN UM‘N

[7,6] TOUTO DE LEG‘ KATA SUGGN‘M N OU KAT EPITAG N

[7,7] THEL‘ DE PANTAS ANTHR‘POUS EINAI ‘S KAI EMAUTON ALLA EKASTOS IDION EKHEI KHARISMA EK THEOU O MEN OUT‘S O DE OUT‘S

[7,8] LEG‘ DE TOIS AGAMOIS KAI TAIS KH RAIS KALON AUTOIS EAN MEIN‘SIN ‘S KAG‘

[7,9] EI DE OUK EGKRATEUONTAI GAM SAT‘SAN KREITTON GAR ESTIN GAM SAI   PUROUSTHAI

[7,10] TOIS DE GEGAM KOSIN PARAGGELL‘ OUK EG‘ ALLA O KURIOS GUNAIKA APO ANDROS M  KH‘RISTH NAI

[7,11] EAN DE KAI KH‘RISTH  MENET‘ AGAMOS   T‘ ANDRI KATALLAG T‘ KAI ANDRA GUNAIKA M  APHIENAI

[7,12] TOIS DE LOIPOIS LEG‘ EG‘ OUKH O KURIOS EI TIS ADELPHOS GUNAIKA EKHEI APISTON KAI AUT  SUNEUDOKEI OIKEIN MET AUTOU M  APHIET‘ AUT N

[7,13] KAI GUN  EI TIS EKHEI ANDRA APISTON KAI OUTOS SUNEUDOKEI OIKEIN MET AUT S M  APHIET‘ TON ANDRA

[7,14]  GIASTAI GAR O AN R O APISTOS EN T  GUNAIKI KAI  GIASTAI   GUN    APISTOS EN T‘ ADELPH‘ EPEI ARA TA TEKNA UM‘N AKATHARTA ESTIN NUN DE AGIA ESTIN

[7,15] EI DE O APISTOS KH‘RIZETAI KH‘RIZESTH‘ OU DEDOUL‘TAI O ADELPHOS     ADELPH  EN TOIS TOIOUTOIS EN DE EIR N  KEKL KEN UMAS O THEOS

[7,16] TI GAR OIDAS GUNAI EI TON ANDRA S‘SEIS   TI OIDAS ANER EI T N GUNAIKA S‘SEIS

[7,17] EI M  EKAST‘ ‘S EMERISEN O KURIOS EKASTON ‘S KEKL KEN O THEOS OUT‘S PERIPATEIT‘ KAI OUT‘S EN TAIS EKKL SIAIS PASAIS DIATASSOMAI

[7,18] PERITETM MENOS TIS EKL TH  M  EPISPASTH‘ EN AKROBUSTIA KEKL TAI TIS M  PERITEMNESTH‘

[7,19]   PERITOM  OUDEN ESTIN KAI   AKROBUSTIA OUDEN ESTIN ALLA T R SIS ENTOL‘N THEOU

[7,20] EKASTOS EN T  KL SEI   EKL TH  EN TAUT  MENET‘

[7,21] DOULOS EKL TH S M  SOI MELET‘ ALL EI KAI DUNASAI ELEUTHEROS GENESTHAI MALLON KHR SAI

[7,22] O GAR EN KURI‘ KL THEIS DOULOS APELEUTHEROS KURIOU ESTIN OMOI‘S O ELEUTHEROS KL THEIS DOULOS ESTIN KHRISTOU

[7,23] TIM S  GORASTH TE M  GINESTHE DOULOI ANTHR‘P‘N

[7,24] EKASTOS EN ‘ EKL TH  ADELPHOI EN TOUT‘ MENET‘ PARA THE‘

[7,25] PERI DE T‘N PARTHEN‘N EPITAG N KURIOU OUK EKH‘ GN‘M N DE DID‘MI ‘S  LE MENOS UPO KURIOU PISTOS EINAI

[7,26] NOMIZ‘ OUN TOUTO KALON UPARKHEIN DIA T N ENEST‘SAN ANAGK N OTI KALON ANTHR‘P‘ TO OUT‘S EINAI

[7,27] DEDESAI GUNAIKI M  Z TEI LUSIN LELUSAI APO GUNAIKOS M  Z TEI GUNAIKA

[7,28] EAN DE KAI GAM S S OUKH  MARTES KAI EAN G M    PARTHENOS OUKH  MARTEN THLIPSIN DE T  SARKI EXOUSIN OI TOIOUTOI EG‘ DE UM‘N PHEIDOMAI

[7,29] TOUTO DE PH MI ADELPHOI O KAIROS SUNESTALMENOS ESTIN TO LOIPON INA KAI OI EKHONTES GUNAIKAS ‘S M  EKHONTES ‘SIN

[7,30] KAI OI KLAIONTES ‘S M  KLAIONTES KAI OI KHAIRONTES ‘S M  KHAIRONTES KAI OI AGORAZONTES ‘S M  KATEKHONTES

[7,31] KAI OI KHR‘MENOI TON KOSMON ‘S M  KATAKHR‘MENOI PARAGEI GAR TO SKH MA TOU KOSMOU TOUTOU

[7,32] THEL‘ DE UMAS AMERIMNOUS EINAI O AGAMOS MERIMNA TA TOU KURIOU P‘S ARES  T‘ KURI‘

[7,33] O DE GAM SAS MERIMNA TA TOU KOSMOU P‘S ARES  T  GUNAIKI

[7,34] KAI MEMERISTAI KAI   GUN    AGAMOS KAI   PARTHENOS MERIMNA TA TOU KURIOU INA   AGIA KAI T‘ S‘MATI KAI T‘ PNEUMATI   DE GAM SASA MERIMNA TA TOU KOSMOU P‘S ARES  T‘ ANDRI

[7,35] TOUTO DE PROS TO UM‘N AUT‘N SUMPHORON LEG‘ OUKH INA BROKHON UMIN EPIBAL‘ ALLA PROS TO EUSKH MON KAI EUPAREDRON T‘ KURI‘ APERISPAST‘S

[7,36] EI DE TIS ASKH MONEIN EPI T N PARTHENON AUTOU NOMIZEI EAN   UPERAKMOS KAI OUT‘S OPHEILEI GINESTHAI O THELEI POIEIT‘ OUKH AMARTANEI GAMEIT‘SAN

[7,37] OS DE EST KEN EN T  KARDIA AUTOU EDRAIOS M  EKH‘N ANAGK N EXOUSIAN DE EKHEI PERI TOU IDIOU THEL MATOS KAI TOUTO KEKRIKEN EN T  IDIA KARDIA T REIN T N EAUTOU PARTHENON KAL‘S POI SEI

[7,38] ‘STE KAI O GAMIZ‘N T N EAUTOU PARTHENON KAL‘S POIEI KAI O M  GAMIZ‘N KREISSON POI SEI

[7,39] GUN  DEDETAI EPH OSON KHRONON Z  O AN R AUT S EAN DE KOIM TH  O AN R ELEUTHERA ESTIN ‘ THELEI GAM TH NAI MONON EN KURI‘

[7,40] MAKARI‘TERA DE ESTIN EAN OUT‘S MEIN  KATA T N EM N GN‘M N DOK‘ DE KAG‘ PNEUMA THEOU EKHEIN

[8,1] PERI DE T‘N EID‘LOTHUT‘N OIDAMEN OTI PANTES GN‘SIN EKHOMEN   GN‘SIS PHUSIOI   DE AGAP  OIKODOMEI

[8,2] EI TIS DOKEI EGN‘KENAI TI OUP‘ EGN‘ KATH‘S DEI GN‘NAI

[8,3] EI DE TIS AGAPA TON THEON OUTOS EGN‘STAI UP AUTOU

[8,4] PERI T S BR‘SE‘S OUN T‘N EID‘LOTHUT‘N OIDAMEN OTI OUDEN EID‘LON EN KOSM‘ KAI OTI OUDEIS THEOS EI M  EIS

[8,5] KAI GAR EIPER EISIN LEGOMENOI THEOI EITE EN OURAN‘ EITE EPI G S ‘SPER EISIN THEOI POLLOI KAI KURIOI POLLOI

[8,6] ALL  MIN EIS THEOS O PAT R EX OU TA PANTA KAI  MEIS EIS AUTON KAI EIS KURIOS I SOUS KHRISTOS DI OU TA PANTA KAI  MEIS DI AUTOU

[8,7] ALL OUK EN PASIN   GN‘SIS TINES DE T  SUN THEIA E‘S ARTI TOU EID‘LOU ‘S EID‘LOTHUTON ESTHIOUSIN KAI   SUNEID SIS AUT‘N ASTHEN S OUSA MOLUNETAI

[8,8] BR‘MA DE  MAS OU PARAST SEI T‘ THE‘ OUTE EAN M  PHAG‘MEN USTEROUMETHA OUTE EAN PHAG‘MEN PERISSEUOMEN

[8,9] BLEPETE DE M  P‘S   EXOUSIA UM‘N AUT  PROSKOMMA GEN TAI TOIS ASTHENESIN

[8,10] EAN GAR TIS ID  SE TON EKHONTA GN‘SIN EN EID‘LEI‘ KATAKEIMENON OUKHI   SUNEID SIS AUTOU ASTHENOUS ONTOS OIKODOM TH SETAI EIS TO TA EID‘LOTHUTA ESTHIEIN

[8,11] APOLLUTAI GAR O ASTHEN‘N EN T  S  GN‘SEI O ADELPHOS DI ON KHRISTOS APETHANEN

[8,12] OUT‘S DE AMARTANONTES EIS TOUS ADELPHOUS KAI TUPTONTES AUT‘N T N SUNEID SIN ASTHENOUSAN EIS KHRISTON AMARTANETE

[8,13] DIOPER EI BR‘MA SKANDALIZEI TON ADELPHON MOU OU M  PHAG‘ KREA EIS TON AI‘NA INA M  TON ADELPHON MOU SKANDALIS‘

[9,1] OUK EIMI ELEUTHEROS OUK EIMI APOSTOLOS OUKHI I SOUN TON KURION  M‘N EORAKA OU TO ERGON MOU UMEIS ESTE EN KURI‘

[9,2] EI ALLOIS OUK EIMI APOSTOLOS ALLA GE UMIN EIMI   GAR SPHRAGIS MOU T S APOSTOL S UMEIS ESTE EN KURI‘

[9,3]   EM  APOLOGIA TOIS EME ANAKRINOUSIN ESTIN AUT 

[9,4] M  OUK EKHOMEN EXOUSIAN PHAGEIN KAI PEIN

[9,5] M  OUK EKHOMEN EXOUSIAN ADELPH N GUNAIKA PERIAGEIN ‘S KAI OI LOIPOI APOSTOLOI KAI OI ADELPHOI TOU KURIOU KAI K PHAS

[9,6]   MONOS EG‘ KAI BARNABAS OUK EKHOMEN EXOUSIAN M  ERGAZESTHAI

[9,7] TIS STRATEUETAI IDIOIS OPS‘NIOIS POTE TIS PHUTEUEI AMPEL‘NA KAI TON KARPON AUTOU OUK ESTHIEI   TIS POIMAINEI POIMN N KAI EK TOU GALAKTOS T S POIMN S OUK ESTHIEI

[9,8] M  KATA ANTHR‘PON TAUTA LAL‘   KAI O NOMOS TAUTA OU LEGEI

[9,9] EN GAR T‘ M‘USE‘S NOM‘ GEGRAPTAI OU K M‘SEIS BOUN ALO‘NTA M  T‘N BO‘N MELEI T‘ THE‘

[9,10]   DI  MAS PANT‘S LEGEI DI  MAS GAR EGRAPH  OTI OPHEILEI EP ELPIDI O AROTRI‘N AROTRIAN KAI O ALO‘N EP ELPIDI TOU METEKHEIN

[9,11] EI  MEIS UMIN TA PNEUMATIKA ESPEIRAMEN MEGA EI  MEIS UM‘N TA SARKIKA THERISOMEN

[9,12] EI ALLOI T S UM‘N EXOUSIAS METEKHOUSIN OU MALLON  MEIS ALL OUK EKHR SAMETHA T  EXOUSIA TAUT  ALLA PANTA STEGOMEN INA M  TINA EGKOP N D‘MEN T‘ EUAGGELI‘ TOU KHRISTOU

[9,13] OUK OIDATE OTI OI TA IERA ERGAZOMENOI [TA] EK TOU IEROU ESTHIOUSIN OI T‘ THUSIAST RI‘ PAREDREUONTES T‘ THUSIAST RI‘ SUMMERIZONTAI

[9,14] OUT‘S KAI O KURIOS DIETAXEN TOIS TO EUAGGELION KATAGGELLOUSIN EK TOU EUAGGELIOU Z N

[9,15] EG‘ DE OU KEKHR MAI OUDENI TOUT‘N OUK EGRAPSA DE TAUTA INA OUT‘S GEN TAI EN EMOI KALON GAR MOI MALLON APOTHANEIN   TO KAUKH MA MOU OUDEIS KEN‘SEI

[9,16] EAN GAR EUAGGELIZ‘MAI OUK ESTIN MOI KAUKH MA ANAGK  GAR MOI EPIKEITAI OUAI GAR MOI ESTIN EAN M  EUAGGELIS‘MAI

[9,17] EI GAR EK‘N TOUTO PRASS‘ MISTHON EKH‘ EI DE AK‘N OIKONOMIAN PEPISTEUMAI

[9,18] TIS OUN MOU ESTIN O MISTHOS INA EUAGGELIZOMENOS ADAPANON TH S‘ TO EUAGGELION EIS TO M  KATAKHR SASTHAI T  EXOUSIA MOU EN T‘ EUAGGELI‘

[9,19] ELEUTHEROS GAR ‘N EK PANT‘N PASIN EMAUTON EDOUL‘SA INA TOUS PLEIONAS KERD S‘

[9,20] KAI EGENOM N TOIS IOUDAIOIS ‘S IOUDAIOS INA IOUDAIOUS KERD S‘ TOIS UPO NOMON ‘S UPO NOMON M  ‘N AUTOS UPO NOMON INA TOUS UPO NOMON KERD S‘

[9,21] TOIS ANOMOIS ‘S ANOMOS M  ‘N ANOMOS THEOU ALL ENNOMOS KHRISTOU INA KERDAN‘ TOUS ANOMOUS

[9,22] EGENOM N TOIS ASTHENESIN ASTHEN S INA TOUS ASTHENEIS KERD S‘ TOIS PASIN GEGONA PANTA INA PANT‘S TINAS S‘S‘

[9,23] PANTA DE POI‘ DIA TO EUAGGELION INA SUGKOIN‘NOS AUTOU GEN‘MAI

[9,24] OUK OIDATE OTI OI EN STADI‘ TREKHONTES PANTES MEN TREKHOUSIN EIS DE LAMBANEI TO BRABEION OUT‘S TREKHETE INA KATALAB TE

[9,25] PAS DE O AG‘NIZOMENOS PANTA EGKRATEUETAI EKEINOI MEN OUN INA PHTHARTON STEPHANON LAB‘SIN  MEIS DE APHTHARTON

[9,26] EG‘ TOINUN OUT‘S TREKH‘ ‘S OUK AD L‘S OUT‘S PUKTEU‘ ‘S OUK AERA DER‘N

[9,27] ALLA UP‘PIAZ‘ MOU TO S‘MA KAI DOULAG‘G‘ M  P‘S ALLOIS K RUXAS AUTOS ADOKIMOS GEN‘MAI

[10,1] OU THEL‘ GAR UMAS AGNOEIN ADELPHOI OTI OI PATERES  M‘N PANTES UPO T N NEPHEL N  SAN KAI PANTES DIA T S THALASS S DI LTHON

[10,2] KAI PANTES EIS TON M‘US N EBAPTISTH SAN EN T  NEPHEL  KAI EN T  THALASS 

[10,3] KAI PANTES TO AUTO PNEUMATIKON BR‘MA EPHAGON

[10,4] KAI PANTES TO AUTO PNEUMATIKON EPION POMA EPINON GAR EK PNEUMATIK S AKOLOUTHOUS S PETRAS   PETRA DE  N O KHRISTOS

[10,5] ALL OUK EN TOIS PLEIOSIN AUT‘N EUDOK SEN O THEOS KATESTR‘TH SAN GAR EN T  ER M‘

[10,6] TAUTA DE TUPOI  M‘N EGEN TH SAN EIS TO M  EINAI  MAS EPITHUM TAS KAK‘N KATH‘S KAKEINOI EPETHUM SAN

[10,7] M DE EID‘LOLATRAI GINESTHE KATH‘S TINES AUT‘N ‘SPER GEGRAPTAI EKATHISEN O LAOS PHAGEIN KAI PEIN KAI ANEST SAN PAIZEIN

[10,8] M DE PORNEU‘MEN KATH‘S TINES AUT‘N EPORNEUSAN KAI EPESAN MIA  MERA EIKOSI TREIS KHILIADES

[10,9] M DE EKPEIRAZ‘MEN TON KHRISTON KATH‘S TINES AUT‘N EPEIRASAN KAI UPO T‘N OPHE‘N AP‘LLUNTO

[10,10] M DE GOGGUZETE KATHAPER TINES AUT‘N EGOGGUSAN KAI AP‘LONTO UPO TOU OLOTHREUTOU

[10,11] TAUTA DE TUPIK‘S SUNEBAINEN EKEINOIS EGRAPH  DE PROS NOUTHESIAN  M‘N EIS OUS TA TEL  T‘N AI‘N‘N KAT NT KEN

[10,12] ‘STE O DOK‘N ESTANAI BLEPET‘ M  PES 

[10,13] PEIRASMOS UMAS OUK EIL PHEN EI M  ANTHR‘PINOS PISTOS DE O THEOS OS OUK EASEI UMAS PEIRASTH NAI UPER O DUNASTHE ALLA POI SEI SUN T‘ PEIRASM‘ KAI T N EKBASIN TOU DUNASTHAI UPENEGKEIN

[10,14] DIOPER AGAP TOI MOU PHEUGETE APO T S EID‘LOLATRIAS

[10,15] ‘S PHRONIMOIS LEG‘ KRINATE UMEIS O PH MI

[10,16] TO POT RION T S EULOGIAS O EULOGOUMEN OUKHI KOIN‘NIA ESTIN TOU AIMATOS TOU KHRISTOU TON ARTON ON KL‘MEN OUKHI KOIN‘NIA TOU S‘MATOS TOU KHRISTOU ESTIN

[10,17] OTI EIS ARTOS EN S‘MA OI POLLOI ESMEN OI GAR PANTES EK TOU ENOS ARTOU METEKHOMEN

[10,18] BLEPETE TON ISRA L KATA SARKA OUKH OI ESTHIONTES TAS THUSIAS KOIN‘NOI TOU THUSIAST RIOU EISIN

[10,19] TI OUN PH MI OTI EID‘LOTHUTON TI ESTIN   OTI EID‘LON TI ESTIN

[10,20] ALL OTI A THUOUSIN DAIMONIOIS KAI OU THE‘ [THUOUSIN] OU THEL‘ DE UMAS KOIN‘NOUS T‘N DAIMONI‘N GINESTHAI

[10,21] OU DUNASTHE POT RION KURIOU PINEIN KAI POT RION DAIMONI‘N OU DUNASTHE TRAPEZ S KURIOU METEKHEIN KAI TRAPEZ S DAIMONI‘N

[10,22]   PARAZ LOUMEN TON KURION M  ISKHUROTEROI AUTOU ESMEN

[10,23] PANTA EXESTIN ALL OU PANTA SUMPHEREI PANTA EXESTIN ALL OU PANTA OIKODOMEI

[10,24] M DEIS TO EAUTOU Z TEIT‘ ALLA TO TOU ETEROU

[10,25] PAN TO EN MAKELL‘ P‘LOUMENON ESTHIETE M DEN ANAKRINONTES DIA T N SUNEID SIN

[10,26] TOU KURIOU GAR   G  KAI TO PL R‘MA AUT S

[10,27] EI TIS KALEI UMAS T‘N APIST‘N KAI THELETE POREUESTHAI PAN TO PARATITHEMENON UMIN ESTHIETE M DEN ANAKRINONTES DIA T N SUNEID SIN

[10,28] EAN DE TIS UMIN EIP  TOUTO IEROTHUTON ESTIN M  ESTHIETE DI EKEINON TON M NUSANTA KAI T N SUNEID SIN

[10,29] SUNEID SIN DE LEG‘ OUKHI T N EAUTOU ALLA T N TOU ETEROU INATI GAR   ELEUTHERIA MOU KRINETAI UPO ALL S SUNEID SE‘S

[10,30] EI EG‘ KHARITI METEKH‘ TI BLASPH MOUMAI UPER OU EG‘ EUKHARIST‘

[10,31] EITE OUN ESTHIETE EITE PINETE EITE TI POIEITE PANTA EIS DOXAN THEOU POIEITE

[10,32] APROSKOPOI KAI IOUDAIOIS GINESTHE KAI ELL SIN KAI T  EKKL SIA TOU THEOU

[10,33] KATH‘S KAG‘ PANTA PASIN ARESK‘ M  Z T‘N TO EMAUTOU SUMPHORON ALLA TO T‘N POLL‘N INA S‘TH‘SIN

[11,1] MIM TAI MOU GINESTHE KATH‘S KAG‘ KHRISTOU

[11,2] EPAIN‘ DE UMAS OTI PANTA MOU MEMN STHE KAI KATH‘S PARED‘KA UMIN TAS PARADOSEIS KATEKHETE

[11,3] THEL‘ DE UMAS EIDENAI OTI PANTOS ANDROS   KEPHAL  O KHRISTOS ESTIN KEPHAL  DE GUNAIKOS O AN R KEPHAL  DE TOU KHRISTOU O THEOS

[11,4] PAS AN R PROSEUKHOMENOS   PROPH TEU‘N KATA KEPHAL S EKH‘N KATAISKHUNEI T N KEPHAL N AUTOU

[11,5] PASA DE GUN  PROSEUKHOMEN    PROPH TEUOUSA AKATAKALUPT‘ T  KEPHAL  KATAISKHUNEI T N KEPHAL N AUT S EN GAR ESTIN KAI TO AUTO T  EXUR MEN 

[11,6] EI GAR OU KATAKALUPTETAI GUN  KAI KEIRASTH‘ EI DE AISKHRON GUNAIKI TO KEIRASTHAI   XURASTHAI KATAKALUPTESTH‘

[11,7] AN R MEN GAR OUK OPHEILEI KATAKALUPTESTHAI T N KEPHAL N EIK‘N KAI DOXA THEOU UPARKH‘N   GUN  DE DOXA ANDROS ESTIN

[11,8] OU GAR ESTIN AN R EK GUNAIKOS ALLA GUN  EX ANDROS

[11,9] KAI GAR OUK EKTISTH  AN R DIA T N GUNAIKA ALLA GUN  DIA TON ANDRA

[11,10] DIA TOUTO OPHEILEI   GUN  EXOUSIAN EKHEIN EPI T S KEPHAL S DIA TOUS AGGELOUS

[11,11] PL N OUTE GUN  KH‘RIS ANDROS OUTE AN R KH‘RIS GUNAIKOS EN KURI‘

[11,12] ‘SPER GAR   GUN  EK TOU ANDROS OUT‘S KAI O AN R DIA T S GUNAIKOS TA DE PANTA EK TOU THEOU

[11,13] EN UMIN AUTOIS KRINATE PREPON ESTIN GUNAIKA AKATAKALUPTON T‘ THE‘ PROSEUKHESTHAI

[11,14] OUDE   PHUSIS AUT  DIDASKEI UMAS OTI AN R MEN EAN KOMA ATIMIA AUT‘ ESTIN

[11,15] GUN  DE EAN KOMA DOXA AUT  ESTIN OTI   KOM  ANTI PERIBOLAIOU DEDOTAI [AUT ]

[11,16] EI DE TIS DOKEI PHILONEIKOS EINAI  MEIS TOIAUT N SUN THEIAN OUK EKHOMEN OUDE AI EKKL SIAI TOU THEOU

[11,17] TOUTO DE PARAGGELL‘N OUK EPAIN‘ OTI OUK EIS TO KREISSON ALLA EIS TO  SSON SUNERKHESTHE

[11,18] PR‘TON MEN GAR SUNERKHOMEN‘N UM‘N EN EKKL SIA AKOU‘ SKHISMATA EN UMIN UPARKHEIN KAI MEROS TI PISTEU‘

[11,19] DEI GAR KAI AIRESEIS EN UMIN EINAI INA [KAI] OI DOKIMOI PHANEROI GEN‘NTAI EN UMIN

[11,20] SUNERKHOMEN‘N OUN UM‘N EPI TO AUTO OUK ESTIN KURIAKON DEIPNON PHAGEIN

[11,21] EKASTOS GAR TO IDION DEIPNON PROLAMBANEI EN T‘ PHAGEIN KAI OS MEN PEINA OS DE METHUEI

[11,22] M  GAR OIKIAS OUK EKHETE EIS TO ESTHIEIN KAI PINEIN   T S EKKL SIAS TOU THEOU KATAPHRONEITE KAI KATAISKHUNETE TOUS M  EKHONTAS TI EIP‘ UMIN EPAINES‘ UMAS EN TOUT‘ OUK EPAIN‘

[11,23] EG‘ GAR PARELABON APO TOU KURIOU O KAI PARED‘KA UMIN OTI O KURIOS I SOUS EN T  NUKTI   PAREDIDETO ELABEN ARTON

[11,24] KAI EUKHARIST SAS EKLASEN KAI EIPEN TOUTO MOU ESTIN TO S‘MA TO UPER UM‘N TOUTO POIEITE EIS T N EM N ANAMN SIN

[11,25] ‘SAUT‘S KAI TO POT RION META TO DEIPN SAI LEG‘N TOUTO TO POT RION   KAIN  DIATH K  ESTIN EN T‘ EM‘ AIMATI TOUTO POIEITE OSAKIS EAN PIN TE EIS T N EM N ANAMN SIN

[11,26] OSAKIS GAR EAN ESTHI TE TON ARTON TOUTON KAI TO POT RION PIN TE TON THANATON TOU KURIOU KATAGGELLETE AKHRIS OU ELTH 

[11,27] ‘STE OS AN ESTHI  TON ARTON   PIN  TO POT RION TOU KURIOU ANAXI‘S ENOKHOS ESTAI TOU S‘MATOS KAI TOU AIMATOS TOU KURIOU

[11,28] DOKIMAZET‘ DE ANTHR‘POS EAUTON KAI OUT‘S EK TOU ARTOU ESTHIET‘ KAI EK TOU POT RIOU PINET‘

[11,29] O GAR ESTHI‘N KAI PIN‘N KRIMA EAUT‘ ESTHIEI KAI PINEI M  DIAKRIN‘N TO S‘MA

[11,30] DIA TOUTO EN UMIN POLLOI ASTHENEIS KAI ARR‘STOI KAI KOIM‘NTAI IKANOI

[11,31] EI DE EAUTOUS DIEKRINOMEN OUK AN EKRINOMETHA

[11,32] KRINOMENOI DE UPO [TOU] KURIOU PAIDEUOMETHA INA M  SUN T‘ KOSM‘ KATAKRITH‘MEN

[11,33] ‘STE ADELPHOI MOU SUNERKHOMENOI EIS TO PHAGEIN ALL LOUS EKDEKHESTHE

[11,34] EI TIS PEINA EN OIK‘ ESTHIET‘ INA M  EIS KRIMA SUNERKH STHE TA DE LOIPA ‘S AN ELTH‘ DIATAXOMAI

[12,1] PERI DE T‘N PNEUMATIK‘N ADELPHOI OU THEL‘ UMAS AGNOEIN

[12,2] OIDATE OTI OTE ETHN   TE PROS TA EID‘LA TA APH‘NA ‘S AN  GESTHE APAGOMENOI

[12,3] DIO GN‘RIZ‘ UMIN OTI OUDEIS EN PNEUMATI THEOU LAL‘N LEGEI ANATHEMA I SOUS KAI OUDEIS DUNATAI EIPEIN KURIOS I SOUS EI M  EN PNEUMATI AGI‘

[12,4] DIAIRESEIS DE KHARISMAT‘N EISIN TO DE AUTO PNEUMA

[12,5] KAI DIAIRESEIS DIAKONI‘N EISIN KAI O AUTOS KURIOS

[12,6] KAI DIAIRESEIS ENERG MAT‘N EISIN O DE AUTOS THEOS O ENERG‘N TA PANTA EN PASIN

[12,7] EKAST‘ DE DIDOTAI   PHANER‘SIS TOU PNEUMATOS PROS TO SUMPHERON

[12,8] ‘ MEN GAR DIA TOU PNEUMATOS DIDOTAI LOGOS SOPHIAS ALL‘ DE LOGOS GN‘SE‘S KATA TO AUTO PNEUMA

[12,9] ETER‘ PISTIS EN T‘ AUT‘ PNEUMATI ALL‘ DE KHARISMATA IAMAT‘N EN T‘ ENI PNEUMATI

[12,10] ALL‘ DE ENERG MATA DUNAME‘N ALL‘ [DE] PROPH TEIA ALL‘ [DE] DIAKRISEIS PNEUMAT‘N ETER‘ GEN  GL‘SS‘N ALL‘ DE ERM NEIA GL‘SS‘N

[12,11] PANTA DE TAUTA ENERGEI TO EN KAI TO AUTO PNEUMA DIAIROUN IDIA EKAST‘ KATH‘S BOULETAI

[12,12] KATHAPER GAR TO S‘MA EN ESTIN KAI MEL  POLLA EKHEI PANTA DE TA MEL  TOU S‘MATOS POLLA ONTA EN ESTIN S‘MA OUT‘S KAI O KHRISTOS

[12,13] KAI GAR EN ENI PNEUMATI  MEIS PANTES EIS EN S‘MA EBAPTISTH MEN EITE IOUDAIOI EITE ELL NES EITE DOULOI EITE ELEUTHEROI KAI PANTES EN PNEUMA EPOTISTH MEN

[12,14] KAI GAR TO S‘MA OUK ESTIN EN MELOS ALLA POLLA

[12,15] EAN EIP  O POUS OTI OUK EIMI KHEIR OUK EIMI EK TOU S‘MATOS OU PARA TOUTO OUK ESTIN EK TOU S‘MATOS

[12,16] KAI EAN EIP  TO OUS OTI OUK EIMI OPHTHALMOS OUK EIMI EK TOU S‘MATOS OU PARA TOUTO OUK ESTIN EK TOU S‘MATOS

[12,17] EI OLON TO S‘MA OPHTHALMOS POU   AKO  EI OLON AKO  POU   OSPHR SIS

[12,18] NUNI DE O THEOS ETHETO TA MEL  EN EKASTON AUT‘N EN T‘ S‘MATI KATH‘S  THEL SEN

[12,19] EI DE  N TA PANTA EN MELOS POU TO S‘MA

[12,20] NUN DE POLLA MEN MEL  EN DE S‘MA

[12,21] OU DUNATAI DE O OPHTHALMOS EIPEIN T  KHEIRI KHREIAN SOU OUK EKH‘   PALIN   KEPHAL  TOIS POSIN KHREIAN UM‘N OUK EKH‘

[12,22] ALLA POLL‘ MALLON TA DOKOUNTA MEL  TOU S‘MATOS ASTHENESTERA UPARKHEIN ANAGKAIA ESTIN

[12,23] KAI A DOKOUMEN ATIMOTERA EINAI TOU S‘MATOS TOUTOIS TIM N PERISSOTERAN PERITITHEMEN KAI TA ASKH MONA  M‘N EUSKH MOSUN N PERISSOTERAN EKHEI

[12,24] TA DE EUSKH MONA  M‘N OU KHREIAN EKHEI ALLA O THEOS SUNEKERASEN TO S‘MA T‘ USTEROUMEN‘ PERISSOTERAN DOUS TIM N

[12,25] INA M    SKHISMA EN T‘ S‘MATI ALLA TO AUTO UPER ALL L‘N MERIMN‘SIN TA MEL 

[12,26] KAI EITE PASKHEI EN MELOS SUMPASKHEI PANTA TA MEL  EITE DOXAZETAI [EN] MELOS SUGKHAIREI PANTA TA MEL 

[12,27] UMEIS DE ESTE S‘MA KHRISTOU KAI MEL  EK MEROUS

[12,28] KAI OUS MEN ETHETO O THEOS EN T  EKKL SIA PR‘TON APOSTOLOUS DEUTERON PROPH TAS TRITON DIDASKALOUS EPEITA DUNAMEIS EPEITA KHARISMATA IAMAT‘N ANTIL MPSEIS KUBERN SEIS GEN  GL‘SS‘N

[12,29] M  PANTES APOSTOLOI M  PANTES PROPH TAI M  PANTES DIDASKALOI M  PANTES DUNAMEIS

[12,30] M  PANTES KHARISMATA EKHOUSIN IAMAT‘N M  PANTES GL‘SSAIS LALOUSIN M  PANTES DIERM NEUOUSIN

[12,31] Z LOUTE DE TA KHARISMATA TA MEIZONA KAI ETI KATH UPERBOL N ODON UMIN DEIKNUMI

[13,1] EAN TAIS GL‘SSAIS T‘N ANTHR‘P‘N LAL‘ KAI T‘N AGGEL‘N AGAP N DE M  EKH‘ GEGONA KHALKOS  KH‘N   KUMBALON ALALAZON

[13,2] KAI EAN EKH‘ PROPH TEIAN KAI EID‘ TA MUST RIA PANTA KAI PASAN T N GN‘SIN KAI EAN EKH‘ PASAN T N PISTIN ‘STE OR  METHISTANAI AGAP N DE M  EKH‘ OUTHEN EIMI

[13,3] KAN PS‘MIS‘ PANTA TA UPARKHONTA MOU KAI EAN PARAD‘ TO S‘MA MOU INA KAUKH S‘MAI AGAP N DE M  EKH‘ OUDEN ‘PHELOUMAI

[13,4]   AGAP  MAKROTHUMEI KHR STEUETAI   AGAP  OU Z LOI [  AGAP ] OU PERPEREUETAI OU PHUSIOUTAI

[13,5] OUK ASKH MONEI OU Z TEI TA EAUT S OU PAROXUNETAI OU LOGIZETAI TO KAKON

[13,6] OU KHAIREI EPI T  ADIKIA SUGKHAIREI DE T  AL THEIA

[13,7] PANTA STEGEI PANTA PISTEUEI PANTA ELPIZEI PANTA UPOMENEI

[13,8]   AGAP  OUDEPOTE PIPTEI EITE DE PROPH TEIAI KATARG TH SONTAI EITE GL‘SSAI PAUSONTAI EITE GN‘SIS KATARG TH SETAI

[13,9] EK MEROUS GAR GIN‘SKOMEN KAI EK MEROUS PROPH TEUOMEN

[13,10] OTAN DE ELTH  TO TELEION TO EK MEROUS KATARG TH SETAI

[13,11] OTE  M N N PIOS ELALOUN ‘S N PIOS EPHRONOUN ‘S N PIOS ELOGIZOM N ‘S N PIOS OTE GEGONA AN R KAT RG KA TA TOU N PIOU

[13,12] BLEPOMEN GAR ARTI DI ESOPTROU EN AINIGMATI TOTE DE PROS‘PON PROS PROS‘PON ARTI GIN‘SK‘ EK MEROUS TOTE DE EPIGN‘SOMAI KATH‘S KAI EPEGN‘STH N

[13,13] NUNI DE MENEI PISTIS ELPIS AGAP  TA TRIA TAUTA MEIZ‘N DE TOUT‘N   AGAP 

[14,1] DI‘KETE T N AGAP N Z LOUTE DE TA PNEUMATIKA MALLON DE INA PROPH TEU TE

[14,2] O GAR LAL‘N GL‘SS  OUK ANTHR‘POIS LALEI ALLA THE‘ OUDEIS GAR AKOUEI PNEUMATI DE LALEI MUST RIA

[14,3] O DE PROPH TEU‘N ANTHR‘POIS LALEI OIKODOM N KAI PARAKL SIN KAI PARAMUTHIAN

[14,4] O LAL‘N GL‘SS  EAUTON OIKODOMEI O DE PROPH TEU‘N EKKL SIAN OIKODOMEI

[14,5] THEL‘ DE PANTAS UMAS LALEIN GL‘SSAIS MALLON DE INA PROPH TEU TE MEIZ‘N DE O PROPH TEU‘N   O LAL‘N GL‘SSAIS EKTOS EI M  DIERM NEU  INA   EKKL SIA OIKODOM N LAB 

[14,6] NUN DE ADELPHOI EAN ELTH‘ PROS UMAS GL‘SSAIS LAL‘N TI UMAS ‘PHEL S‘ EAN M  UMIN LAL S‘   EN APOKALUPSEI   EN GN‘SEI   EN PROPH TEIA   [EN] DIDAKH 

[14,7] OM‘S TA APSUKHA PH‘N N DIDONTA EITE AULOS EITE KITHARA EAN DIASTOL N TOIS PHTHOGGOIS M  D‘ P‘S GN‘STH SETAI TO AULOUMENON   TO KITHARIZOMENON

[14,8] KAI GAR EAN AD LON SALPIGX PH‘N N D‘ TIS PARASKEUASETAI EIS POLEMON

[14,9] OUT‘S KAI UMEIS DIA T S GL‘SS S EAN M  EUS MON LOGON D‘TE P‘S GN‘STH SETAI TO LALOUMENON ESESTHE GAR EIS AERA LALOUNTES

[14,10] TOSAUTA EI TUKHOI GEN  PH‘N‘N EISIN EN KOSM‘ KAI OUDEN APH‘NON

[14,11] EAN OUN M  EID‘ T N DUNAMIN T S PH‘N S ESOMAI T‘ LALOUNTI BARBAROS KAI O LAL‘N EN EMOI BARBAROS

[14,12] OUT‘S KAI UMEIS EPEI Z L‘TAI ESTE PNEUMAT‘N PROS T N OIKODOM N T S EKKL SIAS Z TEITE INA PERISSEU TE

[14,13] DIO O LAL‘N GL‘SS  PROSEUKHESTH‘ INA DIERM NEU 

[14,14] EAN [GAR] PROSEUKH‘MAI GL‘SS  TO PNEUMA MOU PROSEUKHETAI O DE NOUS MOU AKARPOS ESTIN

[14,15] TI OUN ESTIN PROSEUXOMAI T‘ PNEUMATI PROSEUXOMAI DE KAI T‘ NOI PSAL‘ T‘ PNEUMATI PSAL‘ DE KAI T‘ NOI

[14,16] EPEI EAN EULOG S [EN] PNEUMATI O ANAPL R‘N TON TOPON TOU IDI‘TOU P‘S EREI TO AM N EPI T  S  EUKHARISTIA EPEID  TI LEGEIS OUK OIDEN

[14,17] SU MEN GAR KAL‘S EUKHARISTEIS ALL O ETEROS OUK OIKODOMEITAI

[14,18] EUKHARIST‘ T‘ THE‘ PANT‘N UM‘N MALLON GL‘SSAIS LAL‘

[14,19] ALLA EN EKKL SIA THEL‘ PENTE LOGOUS T‘ NOI MOU LAL SAI INA KAI ALLOUS KAT KH S‘   MURIOUS LOGOUS EN GL‘SS 

[14,20] ADELPHOI M  PAIDIA GINESTHE TAIS PHRESIN ALLA T  KAKIA N PIAZETE TAIS DE PHRESIN TELEIOI GINESTHE

[14,21] EN T‘ NOM‘ GEGRAPTAI OTI EN ETEROGL‘SSOIS KAI EN KHEILESIN ETER‘N LAL S‘ T‘ LA‘ TOUT‘ KAI OUD OUT‘S EISAKOUSONTAI MOU LEGEI KURIOS

[14,22] ‘STE AI GL‘SSAI EIS S MEION EISIN OU TOIS PISTEUOUSIN ALLA TOIS APISTOIS   DE PROPH TEIA OU TOIS APISTOIS ALLA TOIS PISTEUOUSIN

[14,23] EAN OUN SUNELTH    EKKL SIA OL  EPI TO AUTO KAI PANTES LAL‘SIN GL‘SSAIS EISELTH‘SIN DE IDI‘TAI   APISTOI OUK EROUSIN OTI MAINESTHE

[14,24] EAN DE PANTES PROPH TEU‘SIN EISELTH  DE TIS APISTOS   IDI‘T S ELEGKHETAI UPO PANT‘N ANAKRINETAI UPO PANT‘N

[14,25] TA KRUPTA T S KARDIAS AUTOU PHANERA GINETAI KAI OUT‘S PES‘N EPI PROS‘PON PROSKUN SEI T‘ THE‘ APAGGELL‘N OTI ONT‘S O THEOS EN UMIN ESTIN

[14,26] TI OUN ESTIN ADELPHOI OTAN SUNERKH STHE EKASTOS PSALMON EKHEI DIDAKH N EKHEI APOKALUPSIN EKHEI GL‘SSAN EKHEI ERM NEIAN EKHEI PANTA PROS OIKODOM N GINESTH‘

[14,27] EITE GL‘SS  TIS LALEI KATA DUO   TO PLEISTON TREIS KAI ANA MEROS KAI EIS DIERM NEUET‘

[14,28] EAN DE M    DIERM NEUT S SIGAT‘ EN EKKL SIA EAUT‘ DE LALEIT‘ KAI T‘ THE‘

[14,29] PROPH TAI DE DUO   TREIS LALEIT‘SAN KAI OI ALLOI DIAKRINET‘SAN

[14,30] EAN DE ALL‘ APOKALUPHTH  KATH MEN‘ O PR‘TOS SIGAT‘

[14,31] DUNASTHE GAR KATH ENA PANTES PROPH TEUEIN INA PANTES MANTHAN‘SIN KAI PANTES PARAKAL‘NTAI

[14,32] KAI PNEUMATA PROPH T‘N PROPH TAIS UPOTASSETAI

[14,33] OU GAR ESTIN AKATASTASIAS O THEOS ALLA EIR N S ‘S EN PASAIS TAIS EKKL SIAIS T‘N AGI‘N

[14,34] AI GUNAIKES EN TAIS EKKL SIAIS SIGAT‘SAN OU GAR EPITREPETAI AUTAIS LALEIN ALLA UPOTASSESTH‘SAN KATH‘S KAI O NOMOS LEGEI

[14,35] EI DE TI MATHEIN THELOUSIN EN OIK‘ TOUS IDIOUS ANDRAS EPER‘TAT‘SAN AISKHRON GAR ESTIN GUNAIKI LALEIN EN EKKL SIA

[14,36]   APH UM‘N O LOGOS TOU THEOU EX LTHEN   EIS UMAS MONOUS KAT NT SEN

[14,37] EI TIS DOKEI PROPH T S EINAI   PNEUMATIKOS EPIGIN‘SKET‘ A GRAPH‘ UMIN OTI KURIOU ESTIN ENTOL 

[14,38] EI DE TIS AGNOEI AGNOEITAI

[14,39] ‘STE ADELPHOI [MOU] Z LOUTE TO PROPH TEUEIN KAI TO LALEIN M  K‘LUETE GL‘SSAIS

[14,40] PANTA DE EUSKH MON‘S KAI KATA TAXIN GINESTH‘

[15,1] GN‘RIZ‘ DE UMIN ADELPHOI TO EUAGGELION O EU GGELISAM N UMIN O KAI PARELABETE EN ‘ KAI EST KATE

[15,2] DI OU KAI S‘ZESTHE TINI LOG‘ EU GGELISAM N UMIN EI KATEKHETE EKTOS EI M  EIK  EPISTEUSATE

[15,3] PARED‘KA GAR UMIN EN PR‘TOIS O KAI PARELABON OTI KHRISTOS APETHANEN UPER T‘N AMARTI‘N  M‘N KATA TAS GRAPHAS

[15,4] KAI OTI ETAPH  KAI OTI EG GERTAI T   MERA T  TRIT  KATA TAS GRAPHAS

[15,5] KAI OTI ‘PHTH  K PHA EITA TOIS D‘DEKA

[15,6] EPEITA ‘PHTH  EPAN‘ PENTAKOSIOIS ADELPHOIS EPHAPAX EX ‘N OI PLEIONES MENOUSIN E‘S ARTI TINES DE EKOIM TH SAN

[15,7] EPEITA ‘PHTH  IAK‘B‘ EITA TOIS APOSTOLOIS PASIN

[15,8] ESKHATON DE PANT‘N ‘SPEREI T‘ EKTR‘MATI ‘PHTH  KAMOI

[15,9] EG‘ GAR EIMI O ELAKHISTOS T‘N APOSTOL‘N OS OUK EIMI IKANOS KALEISTHAI APOSTOLOS DIOTI EDI‘XA T N EKKL SIAN TOU THEOU

[15,10] KHARITI DE THEOU EIMI O EIMI KAI   KHARIS AUTOU   EIS EME OU KEN  EGEN TH  ALLA PERISSOTERON AUT‘N PANT‘N EKOPIASA OUK EG‘ DE ALLA   KHARIS TOU THEOU [ ] SUN EMOI

[15,11] EITE OUN EG‘ EITE EKEINOI OUT‘S K RUSSOMEN KAI OUT‘S EPISTEUSATE

[15,12] EI DE KHRISTOS K RUSSETAI OTI EK NEKR‘N EG GERTAI P‘S LEGOUSIN EN UMIN TINES OTI ANASTASIS NEKR‘N OUK ESTIN

[15,13] EI DE ANASTASIS NEKR‘N OUK ESTIN OUDE KHRISTOS EG GERTAI

[15,14] EI DE KHRISTOS OUK EG GERTAI KENON ARA [KAI] TO K RUGMA  M‘N KEN  KAI   PISTIS UM‘N

[15,15] EURISKOMETHA DE KAI PSEUDOMARTURES TOU THEOU OTI EMARTUR SAMEN KATA TOU THEOU OTI  GEIREN TON KHRISTON ON OUK  GEIREN EIPER ARA NEKROI OUK EGEIRONTAI

[15,16] EI GAR NEKROI OUK EGEIRONTAI OUDE KHRISTOS EG GERTAI

[15,17] EI DE KHRISTOS OUK EG GERTAI MATAIA   PISTIS UM‘N ETI ESTE EN TAIS AMARTIAIS UM‘N

[15,18] ARA KAI OI KOIM THENTES EN KHRIST‘ AP‘LONTO

[15,19] EI EN T  Z‘  TAUT  EN KHRIST‘  LPIKOTES ESMEN MONON ELEEINOTEROI PANT‘N ANTHR‘P‘N ESMEN

[15,20] NUNI DE KHRISTOS EG GERTAI EK NEKR‘N APARKH  T‘N KEKOIM MEN‘N

[15,21] EPEID  GAR DI ANTHR‘POU THANATOS KAI DI ANTHR‘POU ANASTASIS NEKR‘N

[15,22] ‘SPER GAR EN T‘ ADAM PANTES APOTHN SKOUSIN OUT‘S KAI EN T‘ KHRIST‘ PANTES Z‘OPOI TH SONTAI

[15,23] EKASTOS DE EN T‘ IDI‘ TAGMATI APARKH  KHRISTOS EPEITA OI TOU KHRISTOU EN T  PAROUSIA AUTOU

[15,24] EITA TO TELOS OTAN PARADID‘ T N BASILEIAN T‘ THE‘ KAI PATRI OTAN KATARG S  PASAN ARKH N KAI PASAN EXOUSIAN KAI DUNAMIN

[15,25] DEI GAR AUTON BASILEUEIN AKHRI OU TH  PANTAS TOUS EKHTHROUS UPO TOUS PODAS AUTOU

[15,26] ESKHATOS EKHTHROS KATARGEITAI O THANATOS

[15,27] PANTA GAR UPETAXEN UPO TOUS PODAS AUTOU OTAN DE EIP  OTI PANTA UPOTETAKTAI D LON OTI EKTOS TOU UPOTAXANTOS AUT‘ TA PANTA

[15,28] OTAN DE UPOTAG  AUT‘ TA PANTA TOTE [KAI] AUTOS O UIOS UPOTAG SETAI T‘ UPOTAXANTI AUT‘ TA PANTA INA   O THEOS [TA] PANTA EN PASIN

[15,29] EPEI TI POI SOUSIN OI BAPTIZOMENOI UPER T‘N NEKR‘N EI OL‘S NEKROI OUK EGEIRONTAI TI KAI BAPTIZONTAI UPER AUT‘N

[15,30] TI KAI  MEIS KINDUNEUOMEN PASAN ‘RAN

[15,31] KATH  MERAN APOTHN SK‘ N  T N UMETERAN KAUKH SIN [ADELPHOI]  N EKH‘ EN KHRIST‘ I SOU T‘ KURI‘  M‘N

[15,32] EI KATA ANTHR‘PON ETH RIOMAKH SA EN EPHES‘ TI MOI TO OPHELOS EI NEKROI OUK EGEIRONTAI PHAG‘MEN KAI PI‘MEN AURION GAR APOTHN SKOMEN

[15,33] M  PLANASTHE PHTHEIROUSIN  TH  KHR STA OMILIAI KAKAI

[15,34] EKN PSATE DIKAI‘S KAI M  AMARTANETE AGN‘SIAN GAR THEOU TINES EKHOUSIN PROS ENTROP N UMIN LAL‘

[15,35] ALLA EREI TIS P‘S EGEIRONTAI OI NEKROI POI‘ DE S‘MATI ERKHONTAI

[15,36] APHR‘N SU O SPEIREIS OU Z‘OPOIEITAI EAN M  APOTHAN 

[15,37] KAI O SPEIREIS OU TO S‘MA TO GEN SOMENON SPEIREIS ALLA GUMNON KOKKON EI TUKHOI SITOU   TINOS T‘N LOIP‘N

[15,38] O DE THEOS DID‘SIN AUT‘ S‘MA KATH‘S  THEL SEN KAI EKAST‘ T‘N SPERMAT‘N IDION S‘MA

[15,39] OU PASA SARX   AUT  SARX ALLA ALL  MEN ANTHR‘P‘N ALL  DE SARX KT N‘N ALL  DE SARX PT N‘N ALL  DE IKHTHU‘N

[15,40] KAI S‘MATA EPOURANIA KAI S‘MATA EPIGEIA ALLA ETERA MEN   T‘N EPOURANI‘N DOXA ETERA DE   T‘N EPIGEI‘N

[15,41] ALL  DOXA  LIOU KAI ALL  DOXA SEL N S KAI ALL  DOXA ASTER‘N AST R GAR ASTEROS DIAPHEREI EN DOX 

[15,42] OUT‘S KAI   ANASTASIS T‘N NEKR‘N SPEIRETAI EN PHTHORA EGEIRETAI EN APHTHARSIA

[15,43] SPEIRETAI EN ATIMIA EGEIRETAI EN DOX  SPEIRETAI EN ASTHENEIA EGEIRETAI EN DUNAMEI

[15,44] SPEIRETAI S‘MA PSUKHIKON EGEIRETAI S‘MA PNEUMATIKON EI ESTIN S‘MA PSUKHIKON ESTIN KAI PNEUMATIKON

[15,45] OUT‘S KAI GEGRAPTAI EGENETO O PR‘TOS ANTHR‘POS ADAM EIS PSUKH N Z‘SAN O ESKHATOS ADAM EIS PNEUMA Z‘OPOIOUN

[15,46] ALL OU PR‘TON TO PNEUMATIKON ALLA TO PSUKHIKON EPEITA TO PNEUMATIKON

[15,47] O PR‘TOS ANTHR‘POS EK G S KHOIKOS O DEUTEROS ANTHR‘POS EX OURANOU

[15,48] OIOS O KHOIKOS TOIOUTOI KAI OI KHOIKOI KAI OIOS O EPOURANIOS TOIOUTOI KAI OI EPOURANIOI

[15,49] KAI KATH‘S EPHORESAMEN T N EIKONA TOU KHOIKOU PHORESOMEN KAI T N EIKONA TOU EPOURANIOU

[15,50] TOUTO DE PH MI ADELPHOI OTI SARX KAI AIMA BASILEIAN THEOU KL RONOM SAI OU DUNATAI OUDE   PHTHORA T N APHTHARSIAN KL RONOMEI

[15,51] IDOU MUST RION UMIN LEG‘ PANTES OU KOIM TH SOMETHA PANTES DE ALLAG SOMETHA

[15,52] EN ATOM‘ EN RIP  OPHTHALMOU EN T  ESKHAT  SALPIGGI SALPISEI GAR KAI OI NEKROI EGERTH SONTAI APHTHARTOI KAI  MEIS ALLAG SOMETHA

[15,53] DEI GAR TO PHTHARTON TOUTO ENDUSASTHAI APHTHARSIAN KAI TO THN TON TOUTO ENDUSASTHAI ATHANASIAN

[15,54] OTAN DE TO PHTHARTON TOUTO ENDUS TAI APHTHARSIAN KAI TO THN TON TOUTO ENDUS TAI ATHANASIAN TOTE GEN SETAI O LOGOS O GEGRAMMENOS KATEPOTH  O THANATOS EIS NIKOS

[15,55] POU SOU THANATE TO NIKOS POU SOU THANATE TO KENTRON

[15,56] TO DE KENTRON TOU THANATOU   AMARTIA   DE DUNAMIS T S AMARTIAS O NOMOS

[15,57] T‘ DE THE‘ KHARIS T‘ DIDONTI  MIN TO NIKOS DIA TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU

[15,58] ‘STE ADELPHOI MOU AGAP TOI EDRAIOI GINESTHE AMETAKIN TOI PERISSEUONTES EN T‘ ERG‘ TOU KURIOU PANTOTE EIDOTES OTI O KOPOS UM‘N OUK ESTIN KENOS EN KURI‘

[16,1] PERI DE T S LOGEIAS T S EIS TOUS AGIOUS ‘SPER DIETAXA TAIS EKKL SIAIS T S GALATIAS OUT‘S KAI UMEIS POI SATE

[16,2] KATA MIAN SABBATOU EKASTOS UM‘N PAR EAUT‘ TITHET‘ TH SAURIZ‘N O TI EAN EUOD‘TAI INA M  OTAN ELTH‘ TOTE LOGEIAI GIN‘NTAI

[16,3] OTAN DE PARAGEN‘MAI OUS EAN DOKIMAS TE DI EPISTOL‘N TOUTOUS PEMPS‘ APENEGKEIN T N KHARIN UM‘N EIS IEROUSAL M

[16,4] EAN DE AXION   TOU KAME POREUESTHAI SUN EMOI POREUSONTAI

[16,5] ELEUSOMAI DE PROS UMAS OTAN MAKEDONIAN DIELTH‘ MAKEDONIAN GAR DIERKHOMAI

[16,6] PROS UMAS DE TUKHON PARAMEN‘   KAI PARAKHEIMAS‘ INA UMEIS ME PROPEMPS TE OU EAN POREU‘MAI

[16,7] OU THEL‘ GAR UMAS ARTI EN PAROD‘ IDEIN ELPIZ‘ GAR KHRONON TINA EPIMEINAI PROS UMAS EAN O KURIOS EPITREPS 

[16,8] EPIMEN‘ DE EN EPHES‘ E‘S T S PENT KOST S

[16,9] THURA GAR MOI ANE‘GEN MEGAL  KAI ENERG S KAI ANTIKEIMENOI POLLOI

[16,10] EAN DE ELTH  TIMOTHEOS BLEPETE INA APHOB‘S GEN TAI PROS UMAS TO GAR ERGON KURIOU ERGAZETAI ‘S KAG‘

[16,11] M  TIS OUN AUTON EXOUTHEN S  PROPEMPSATE DE AUTON EN EIR N  INA ELTH  PROS ME EKDEKHOMAI GAR AUTON META T‘N ADELPH‘N

[16,12] PERI DE APOLL‘ TOU ADELPHOU POLLA PAREKALESA AUTON INA ELTH  PROS UMAS META T‘N ADELPH‘N KAI PANT‘S OUK  N THEL MA INA NUN ELTH  ELEUSETAI DE OTAN EUKAIR S 

[16,13] GR GOREITE ST KETE EN T  PISTEI ANDRIZESTHE KRATAIOUSTHE

[16,14] PANTA UM‘N EN AGAP  GINESTH‘

[16,15] PARAKAL‘ DE UMAS ADELPHOI OIDATE T N OIKIAN STEPHANA OTI ESTIN APARKH  T S AKHAIAS KAI EIS DIAKONIAN TOIS AGIOIS ETAXAN EAUTOUS

[16,16] INA KAI UMEIS UPOTASS STHE TOIS TOIOUTOIS KAI PANTI T‘ SUNERGOUNTI KAI KOPI‘NTI

[16,17] KHAIR‘ DE EPI T  PAROUSIA STEPHANA KAI PHORTOUNATOU KAI AKHAIKOU OTI TO UMETERON USTER MA OUTOI ANEPL R‘SAN

[16,18] ANEPAUSAN GAR TO EMON PNEUMA KAI TO UM‘N EPIGIN‘SKETE OUN TOUS TOIOUTOUS

[16,19] ASPAZONTAI UMAS AI EKKL SIAI T S ASIAS ASPAZETAI UMAS EN KURI‘ POLLA AKULAS KAI PRISKA SUN T  KAT OIKON AUT‘N EKKL SIA

[16,20] ASPAZONTAI UMAS OI ADELPHOI PANTES ASPASASTHE ALL LOUS EN PHIL MATI AGI‘

[16,21] O ASPASMOS T  EM  KHEIRI PAULOU

[16,22] EI TIS OU PHILEI TON KURION  T‘ ANATHEMA MARANA THA

[16,23]   KHARIS TOU KURIOU I SOU METH UM‘N

[16,24]   AGAP  MOU META PANT‘N UM‘N EN KHRIST‘ I SOU

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting