Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*PROS EBRAIOUS

[1,1] POLUMER‘S KAI POLUTROP‘S PALAI O THEOS LAL SAS TOIS PATRASIN EN TOIS PROPH TAIS

[1,2] EP ESKHATOU T‘N  MER‘N TOUT‘N ELAL SEN  MIN EN UI‘ ON ETH KEN KL RONOMON PANT‘N DI OU KAI EPOI SEN TOUS AI‘NAS

[1,3] OS ‘N APAUGASMA T S DOX S KAI KHARAKT R T S UPOSTASE‘S AUTOU PHER‘N TE TA PANTA T‘ R MATI T S DUNAME‘S AUTOU KATHARISMON T‘N AMARTI‘N POI SAMENOS EKATHISEN EN DEXIA T S MEGAL‘SUN S EN UPS LOIS

[1,4] TOSOUT‘ KREITT‘N GENOMENOS T‘N AGGEL‘N OS‘ DIAPHOR‘TERON PAR AUTOUS KEKL RONOM KEN ONOMA

[1,5] TINI GAR EIPEN POTE T‘N AGGEL‘N UIOS MOU EI SU EG‘ S MERON GEGENN KA SE KAI PALIN EG‘ ESOMAI AUT‘ EIS PATERA KAI AUTOS ESTAI MOI EIS UION

[1,6] OTAN DE PALIN EISAGAG  TON PR‘TOTOKON EIS T N OIKOUMEN N LEGEI KAI PROSKUN SAT‘SAN AUT‘ PANTES AGGELOI THEOU

[1,7] KAI PROS MEN TOUS AGGELOUS LEGEI O POI‘N TOUS AGGELOUS AUTOU PNEUMATA KAI TOUS LEITOURGOUS AUTOU PUROS PHLOGA

[1,8] PROS DE TON UION O THRONOS SOU O THEOS EIS TON AI‘NA TOU AI‘NOS KAI   RABDOS T S EUTHUT TOS RABDOS T S BASILEIAS SOU

[1,9]  GAP SAS DIKAIOSUN N KAI EMIS SAS ANOMIAN DIA TOUTO EKHRISEN SE O THEOS O THEOS SOU ELAION AGALLIASE‘S PARA TOUS METOKHOUS SOU

[1,10] KAI SU KAT ARKHAS KURIE T N G N ETHEMELI‘SAS KAI ERGA T‘N KHEIR‘N SOU EISIN OI OURANOI

[1,11] AUTOI APOLOUNTAI SU DE DIAMENEIS KAI PANTES ‘S IMATION PALAI‘TH SONTAI

[1,12] KAI ‘SEI PERIBOLAION ELIXEIS AUTOUS ‘S IMATION KAI ALLAG SONTAI SU DE O AUTOS EI KAI TA ET  SOU OUK EKLEIPSOUSIN

[1,13] PROS TINA DE T‘N AGGEL‘N EIR KEN POTE KATHOU EK DEXI‘N MOU E‘S AN TH‘ TOUS EKHTHROUS SOU UPOPODION T‘N POD‘N SOU

[1,14] OUKHI PANTES EISIN LEITOURGIKA PNEUMATA EIS DIAKONIAN APOSTELLOMENA DIA TOUS MELLONTAS KL RONOMEIN S‘T RIAN

[2,1] DIA TOUTO DEI PERISSOTER‘S PROSEKHEIN  MAS TOIS AKOUSTHEISIN M POTE PARARU‘MEN

[2,2] EI GAR O DI AGGEL‘N LAL THEIS LOGOS EGENETO BEBAIOS KAI PASA PARABASIS KAI PARAKO  ELABEN ENDIKON MISTHAPODOSIAN

[2,3] P‘S  MEIS EKPHEUXOMETHA T LIKAUT S AMEL SANTES S‘T RIAS  TIS ARKH N LABOUSA LALEISTHAI DIA TOU KURIOU UPO T‘N AKOUSANT‘N EIS  MAS EBEBAI‘TH 

[2,4] SUNEPIMARTUROUNTOS TOU THEOU S MEIOIS TE KAI TERASIN KAI POIKILAIS DUNAMESIN KAI PNEUMATOS AGIOU MERISMOIS KATA T N AUTOU THEL SIN

[2,5] OU GAR AGGELOIS UPETAXEN T N OIKOUMEN N T N MELLOUSAN PERI  S LALOUMEN

[2,6] DIEMARTURATO DE POU TIS LEG‘N TI ESTIN ANTHR‘POS OTI MIMN SK  AUTOU   UIOS ANTHR‘POU OTI EPISKEPT  AUTON

[2,7]  LATT‘SAS AUTON BRAKHU TI PAR AGGELOUS DOX  KAI TIM  ESTEPHAN‘SAS AUTON

[2,8] PANTA UPETAXAS UPOKAT‘ T‘N POD‘N AUTOU EN T‘ GAR UPOTAXAI [AUT‘] TA PANTA OUDEN APH KEN AUT‘ ANUPOTAKTON NUN DE OUP‘ OR‘MEN AUT‘ TA PANTA UPOTETAGMENA

[2,9] TON DE BRAKHU TI PAR AGGELOUS  LATT‘MENON BLEPOMEN I SOUN DIA TO PATH MA TOU THANATOU DOX  KAI TIM  ESTEPHAN‘MENON OP‘S KHARITI THEOU UPER PANTOS GEUS TAI THANATOU

[2,10] EPREPEN GAR AUT‘ DI ON TA PANTA KAI DI OU TA PANTA POLLOUS UIOUS EIS DOXAN AGAGONTA TON ARKH GON T S S‘T RIAS AUT‘N DIA PATH MAT‘N TELEI‘SAI

[2,11] O TE GAR AGIAZ‘N KAI OI AGIAZOMENOI EX ENOS PANTES DI  N AITIAN OUK EPAISKHUNETAI ADELPHOUS AUTOUS KALEIN

[2,12] LEG‘N APAGGEL‘ TO ONOMA SOU TOIS ADELPHOIS MOU EN MES‘ EKKL SIAS UMN S‘ SE

[2,13] KAI PALIN EG‘ ESOMAI PEPOITH‘S EP AUT‘ KAI PALIN IDOU EG‘ KAI TA PAIDIA A MOI ED‘KEN O THEOS

[2,14] EPEI OUN TA PAIDIA KEKOIN‘N KEN AIMATOS KAI SARKOS KAI AUTOS PARAPL SI‘S METESKHEN T‘N AUT‘N INA DIA TOU THANATOU KATARG S  TON TO KRATOS EKHONTA TOU THANATOU TOUT ESTIN TON DIABOLON

[2,15] KAI APALLAX  TOUTOUS OSOI PHOB‘ THANATOU DIA PANTOS TOU Z N ENOKHOI  SAN DOULEIAS

[2,16] OU GAR D POU AGGEL‘N EPILAMBANETAI ALLA SPERMATOS ABRAAM EPILAMBANETAI

[2,17] OTHEN ‘PHEILEN KATA PANTA TOIS ADELPHOIS OMOI‘TH NAI INA ELE M‘N GEN TAI KAI PISTOS ARKHIEREUS TA PROS TON THEON EIS TO ILASKESTHAI TAS AMARTIAS TOU LAOU

[2,18] EN ‘ GAR PEPONTHEN AUTOS PEIRASTHEIS DUNATAI TOIS PEIRAZOMENOIS BO TH SAI

[3,1] OTHEN ADELPHOI AGIOI KL SE‘S EPOURANIOU METOKHOI KATANO SATE TON APOSTOLON KAI ARKHIEREA T S OMOLOGIAS  M‘N I SOUN

[3,2] PISTON ONTA T‘ POI SANTI AUTON ‘S KAI M‘US S EN [OL‘] T‘ OIK‘ AUTOU

[3,3] PLEIONOS GAR OUTOS DOX S PARA M‘US N  XI‘TAI KATH OSON PLEIONA TIM N EKHEI TOU OIKOU O KATASKEUASAS AUTON

[3,4] PAS GAR OIKOS KATASKEUAZETAI UPO TINOS O DE PANTA KATASKEUASAS THEOS

[3,5] KAI M‘US S MEN PISTOS EN OL‘ T‘ OIK‘ AUTOU ‘S THERAP‘N EIS MARTURION T‘N LAL TH SOMEN‘N

[3,6] KHRISTOS DE ‘S UIOS EPI TON OIKON AUTOU OU OIKOS ESMEN  MEIS EAN[PER] T N PARR SIAN KAI TO KAUKH MA T S ELPIDOS KATASKH‘MEN

[3,7] DIO KATH‘S LEGEI TO PNEUMA TO AGION S MERON EAN T S PH‘N S AUTOU AKOUS TE

[3,8] M  SKL RUN TE TAS KARDIAS UM‘N ‘S EN T‘ PARAPIKRASM‘ KATA T N  MERAN TOU PEIRASMOU EN T  ER M‘

[3,9] OU EPEIRASAN OI PATERES UM‘N EN DOKIMASIA KAI EIDON TA ERGA MOU

[3,10] TESSERAKONTA ET  DIO PROS‘KHTHISA T  GENEA TAUT  KAI EIPON AEI PLAN‘NTAI T  KARDIA AUTOI DE OUK EGN‘SAN TAS ODOUS MOU

[3,11] ‘S ‘MOSA EN T  ORG  MOU EI EISELEUSONTAI EIS T N KATAPAUSIN MOU

[3,12] BLEPETE ADELPHOI M POTE ESTAI EN TINI UM‘N KARDIA PON RA APISTIAS EN T‘ APOST NAI APO THEOU Z‘NTOS

[3,13] ALLA PARAKALEITE EAUTOUS KATH EKAST N  MERAN AKHRIS OU TO S MERON KALEITAI INA M  SKL RUNTH  TIS EX UM‘N APAT  T S AMARTIAS

[3,14] METOKHOI GAR TOU KHRISTOU GEGONAMEN EANPER T N ARKH N T S UPOSTASE‘S MEKHRI TELOUS BEBAIAN KATASKH‘MEN

[3,15] EN T‘ LEGESTHAI S MERON EAN T S PH‘N S AUTOU AKOUS TE M  SKL RUN TE TAS KARDIAS UM‘N ‘S EN T‘ PARAPIKRASM‘

[3,16] TINES GAR AKOUSANTES PAREPIKRANAN ALL OU PANTES OI EXELTHONTES EX AIGUPTOU DIA M‘USE‘S

[3,17] TISIN DE PROS‘KHTHISEN TESSERAKONTA ET  OUKHI TOIS AMART SASIN ‘N TA K‘LA EPESEN EN T  ER M‘

[3,18] TISIN DE ‘MOSEN M  EISELEUSESTHAI EIS T N KATAPAUSIN AUTOU EI M  TOIS APEITH SASIN

[3,19] KAI BLEPOMEN OTI OUK  DUN TH SAN EISELTHEIN DI APISTIAN

[4,1] PHOB TH‘MEN OUN M POTE KATALEIPOMEN S EPAGGELIAS EISELTHEIN EIS T N KATAPAUSIN AUTOU DOK  TIS EX UM‘N USTER KENAI

[4,2] KAI GAR ESMEN EU GGELISMENOI KATHAPER KAKEINOI ALL OUK ‘PHEL SEN O LOGOS T S AKO S EKEINOUS M  SUGKEKERASMENOUS T  PISTEI TOIS AKOUSASIN

[4,3] EISERKHOMETHA GAR EIS [T N] KATAPAUSIN OI PISTEUSANTES KATH‘S EIR KEN ‘S ‘MOSA EN T  ORG  MOU EI EISELEUSONTAI EIS T N KATAPAUSIN MOU KAITOI T‘N ERG‘N APO KATABOL S KOSMOU GEN THENT‘N

[4,4] EIR KEN GAR POU PERI T S EBDOM S OUT‘S KAI KATEPAUSEN O THEOS EN T   MERA T  EBDOM  APO PANT‘N T‘N ERG‘N AUTOU

[4,5] KAI EN TOUT‘ PALIN EI EISELEUSONTAI EIS T N KATAPAUSIN MOU

[4,6] EPEI OUN APOLEIPETAI TINAS EISELTHEIN EIS AUT N KAI OI PROTERON EUAGGELISTHENTES OUK EIS LTHON DI APEITHEIAN

[4,7] PALIN TINA ORIZEI  MERAN S MERON EN DAUID LEG‘N META TOSOUTON KHRONON KATH‘S PROEIR TAI S MERON EAN T S PH‘N S AUTOU AKOUS TE M  SKL RUN TE TAS KARDIAS UM‘N

[4,8] EI GAR AUTOUS I SOUS KATEPAUSEN OUK AN PERI ALL S ELALEI META TAUTA  MERAS

[4,9] ARA APOLEIPETAI SABBATISMOS T‘ LA‘ TOU THEOU

[4,10] O GAR EISELTH‘N EIS T N KATAPAUSIN AUTOU KAI AUTOS KATEPAUSEN APO T‘N ERG‘N AUTOU ‘SPER APO T‘N IDI‘N O THEOS

[4,11] SPOUDAS‘MEN OUN EISELTHEIN EIS EKEIN N T N KATAPAUSIN INA M  EN T‘ AUT‘ TIS UPODEIGMATI PES  T S APEITHEIAS

[4,12] Z‘N GAR O LOGOS TOU THEOU KAI ENERG S KAI TOM‘TEROS UPER PASAN MAKHAIRAN DISTOMON KAI DIIKNOUMENOS AKHRI MERISMOU PSUKH S KAI PNEUMATOS ARM‘N TE KAI MUEL‘N KAI KRITIKOS ENTHUM SE‘N KAI ENNOI‘N KARDIAS

[4,13] KAI OUK ESTIN KTISIS APHAN S EN‘PION AUTOU PANTA DE GUMNA KAI TETRAKH LISMENA TOIS OPHTHALMOIS AUTOU PROS ON  MIN O LOGOS

[4,14] EKHONTES OUN ARKHIEREA MEGAN DIEL LUTHOTA TOUS OURANOUS I SOUN TON UION TOU THEOU KRAT‘MEN T S OMOLOGIAS

[4,15] OU GAR EKHOMEN ARKHIEREA M  DUNAMENON SUMPATH SAI TAIS ASTHENEIAIS  M‘N PEPEIRASMENON DE KATA PANTA KATH OMOIOT TA KH‘RIS AMARTIAS

[4,16] PROSERKH‘METHA OUN META PARR SIAS T‘ THRON‘ T S KHARITOS INA LAB‘MEN ELEOS KAI KHARIN EUR‘MEN EIS EUKAIRON BO THEIAN

[5,1] PAS GAR ARKHIEREUS EX ANTHR‘P‘N LAMBANOMENOS UPER ANTHR‘P‘N KATHISTATAI TA PROS TON THEON INA PROSPHER  D‘RA TE KAI THUSIAS UPER AMARTI‘N

[5,2] METRIOPATHEIN DUNAMENOS TOIS AGNOOUSIN KAI PLAN‘MENOIS EPEI KAI AUTOS PERIKEITAI ASTHENEIAN

[5,3] KAI DI AUT N OPHEILEI KATH‘S PERI TOU LAOU OUT‘S KAI PERI AUTOU PROSPHEREIN PERI AMARTI‘N

[5,4] KAI OUKH EAUT‘ TIS LAMBANEI T N TIM N ALLA KALOUMENOS UPO TOU THEOU KATH‘SPER KAI AAR‘N

[5,5] OUT‘S KAI O KHRISTOS OUKH EAUTON EDOXASEN GEN TH NAI ARKHIEREA ALL O LAL SAS PROS AUTON UIOS MOU EI SU EG‘ S MERON GEGENN KA SE

[5,6] KATH‘S KAI EN ETER‘ LEGEI SU IEREUS EIS TON AI‘NA KATA T N TAXIN MELKHISEDEK

[5,7] OS EN TAIS  MERAIS T S SARKOS AUTOU DE SEIS TE KAI IKET RIAS PROS TON DUNAMENON S‘ZEIN AUTON EK THANATOU META KRAUG S ISKHURAS KAI DAKRU‘N PROSENEGKAS KAI EISAKOUSTHEIS APO T S EULABEIAS

[5,8] KAIPER ‘N UIOS EMATHEN APH ‘N EPATHEN T N UPAKO N

[5,9] KAI TELEI‘THEIS EGENETO PASIN TOIS UPAKOUOUSIN AUT‘ AITIOS S‘T RIAS AI‘NIOU

[5,10] PROSAGOREUTHEIS UPO TOU THEOU ARKHIEREUS KATA T N TAXIN MELKHISEDEK

[5,11] PERI OU POLUS  MIN O LOGOS KAI DUSERM NEUTOS LEGEIN EPEI N‘THROI GEGONATE TAIS AKOAIS

[5,12] KAI GAR OPHEILONTES EINAI DIDASKALOI DIA TON KHRONON PALIN KHREIAN EKHETE TOU DIDASKEIN UMAS TINA TA STOIKHEIA T S ARKH S T‘N LOGI‘N TOU THEOU KAI GEGONATE KHREIAN EKHONTES GALAKTOS [KAI] OU STEREAS TROPH S

[5,13] PAS GAR O METEKH‘N GALAKTOS APEIROS LOGOU DIKAIOSUN S N PIOS GAR ESTIN

[5,14] TELEI‘N DE ESTIN   STEREA TROPH  T‘N DIA T N EXIN TA AISTH T RIA GEGUMNASMENA EKHONT‘N PROS DIAKRISIN KALOU TE KAI KAKOU

[6,1] DIO APHENTES TON T S ARKH S TOU KHRISTOU LOGON EPI T N TELEIOT TA PHER‘METHA M  PALIN THEMELION KATABALLOMENOI METANOIAS APO NEKR‘N ERG‘N KAI PISTE‘S EPI THEON

[6,2] BAPTISM‘N DIDAKH S EPITHESE‘S TE KHEIR‘N ANASTASE‘S TE NEKR‘N KAI KRIMATOS AI‘NIOU

[6,3] KAI TOUTO POI SOMEN EANPER EPITREP  O THEOS

[6,4] ADUNATON GAR TOUS APAX PH‘TISTHENTAS GEUSAMENOUS TE T S D‘REAS T S EPOURANIOU KAI METOKHOUS GEN THENTAS PNEUMATOS AGIOU

[6,5] KAI KALON GEUSAMENOUS THEOU R MA DUNAMEIS TE MELLONTOS AI‘NOS

[6,6] KAI PARAPESONTAS PALIN ANAKAINIZEIN EIS METANOIAN ANASTAUROUNTAS EAUTOIS TON UION TOU THEOU KAI PARADEIGMATIZONTAS

[6,7] G  GAR   PIOUSA TON EP AUT S ERKHOMENON POLLAKIS UETON KAI TIKTOUSA BOTAN N EUTHETON EKEINOIS DI OUS KAI GE‘RGEITAI METALAMBANEI EULOGIAS APO TOU THEOU

[6,8] EKPHEROUSA DE AKANTHAS KAI TRIBOLOUS ADOKIMOS KAI KATARAS EGGUS  S TO TELOS EIS KAUSIN

[6,9] PEPEISMETHA DE PERI UM‘N AGAP TOI TA KREISSONA KAI EKHOMENA S‘T RIAS EI KAI OUT‘S LALOUMEN

[6,10] OU GAR ADIKOS O THEOS EPILATHESTHAI TOU ERGOU UM‘N KAI T S AGAP S  S ENEDEIXASTHE EIS TO ONOMA AUTOU DIAKON SANTES TOIS AGIOIS KAI DIAKONOUNTES

[6,11] EPITHUMOUMEN DE EKASTON UM‘N T N AUT N ENDEIKNUSTHAI SPOUD N PROS T N PL ROPHORIAN T S ELPIDOS AKHRI TELOUS

[6,12] INA M  N‘THROI GEN STHE MIM TAI DE T‘N DIA PISTE‘S KAI MAKROTHUMIAS KL RONOMOUNT‘N TAS EPAGGELIAS

[6,13] T‘ GAR ABRAAM EPAGGEILAMENOS O THEOS EPEI KAT OUDENOS EIKHEN MEIZONOS OMOSAI ‘MOSEN KATH EAUTOU

[6,14] LEG‘N EI M N EULOG‘N EULOG S‘ SE KAI PL THUN‘N PL THUN‘ SE

[6,15] KAI OUT‘S MAKROTHUM SAS EPETUKHEN T S EPAGGELIAS

[6,16] ANTHR‘POI GAR KATA TOU MEIZONOS OMNUOUSIN KAI PAS S AUTOIS ANTILOGIAS PERAS EIS BEBAI‘SIN O ORKOS

[6,17] EN ‘ PERISSOTERON BOULOMENOS O THEOS EPIDEIXAI TOIS KL RONOMOIS T S EPAGGELIAS TO AMETATHETON T S BOUL S AUTOU EMESITEUSEN ORK‘

[6,18] INA DIA DUO PRAGMAT‘N AMETATHET‘N EN OIS ADUNATON PSEUSASTHAI [TON] THEON ISKHURAN PARAKL SIN EKH‘MEN OI KATAPHUGONTES KRAT SAI T S PROKEIMEN S ELPIDOS

[6,19]  N ‘S AGKURAN EKHOMEN T S PSUKH S ASPHAL  TE KAI BEBAIAN KAI EISERKHOMEN N EIS TO ES‘TERON TOU KATAPETASMATOS

[6,20] OPOU PRODROMOS UPER  M‘N EIS LTHEN I SOUS KATA T N TAXIN MELKHISEDEK ARKHIEREUS GENOMENOS EIS TON AI‘NA

[7,1] OUTOS GAR O MELKHISEDEK BASILEUS SAL M IEREUS TOU THEOU TOU UPSISTOU O SUNANT SAS ABRAAM UPOSTREPHONTI APO T S KOP S T‘N BASILE‘N KAI EULOG SAS AUTON

[7,2] ‘ KAI DEKAT N APO PANT‘N EMERISEN ABRAAM PR‘TON MEN ERM NEUOMENOS BASILEUS DIKAIOSUN S EPEITA DE KAI BASILEUS SAL M O ESTIN BASILEUS EIR N S

[7,3] APAT‘R AM T‘R AGENEALOG TOS M TE ARKH N  MER‘N M TE Z‘ S TELOS EKH‘N APH‘MOI‘MENOS DE T‘ UI‘ TOU THEOU MENEI IEREUS EIS TO DI NEKES

[7,4] THE‘REITE DE P LIKOS OUTOS ‘ [KAI] DEKAT N ABRAAM ED‘KEN EK T‘N AKROTHINI‘N O PATRIARKH S

[7,5] KAI OI MEN EK T‘N UI‘N LEUI T N IERATEIAN LAMBANONTES ENTOL N EKHOUSIN APODEKATOUN TON LAON KATA TON NOMON TOUT ESTIN TOUS ADELPHOUS AUT‘N KAIPER EXEL LUTHOTAS EK T S OSPHUOS ABRAAM

[7,6] O DE M  GENEALOGOUMENOS EX AUT‘N DEDEKAT‘KEN ABRAAM KAI TON EKHONTA TAS EPAGGELIAS EULOG KEN

[7,7] KH‘RIS DE PAS S ANTILOGIAS TO ELATTON UPO TOU KREITTONOS EULOGEITAI

[7,8] KAI ‘DE MEN DEKATAS APOTHN SKONTES ANTHR‘POI LAMBANOUSIN EKEI DE MARTUROUMENOS OTI Z 

[7,9] KAI ‘S EPOS EIPEIN DI ABRAAM KAI LEUI O DEKATAS LAMBAN‘N DEDEKAT‘TAI

[7,10] ETI GAR EN T  OSPHUI TOU PATROS  N OTE SUN NT SEN AUT‘ MELKHISEDEK

[7,11] EI MEN OUN TELEI‘SIS DIA T S LEUITIK S IER‘SUN S  N O LAOS GAR EP AUT S NENOMOTHET TAI TIS ETI KHREIA KATA T N TAXIN MELKHISEDEK ETERON ANISTASTHAI IEREA KAI OU KATA T N TAXIN AAR‘N LEGESTHAI

[7,12] METATITHEMEN S GAR T S IER‘SUN S EX ANAGK S KAI NOMOU METATHESIS GINETAI

[7,13] EPH ON GAR LEGETAI TAUTA PHUL S ETERAS METESKH KEN APH  S OUDEIS PROSESKH KEN T‘ THUSIAST RI‘

[7,14] PROD LON GAR OTI EX IOUDA ANATETALKEN O KURIOS  M‘N EIS  N PHUL N PERI IERE‘N OUDEN M‘US S ELAL SEN

[7,15] KAI PERISSOTERON ETI KATAD LON ESTIN EI KATA T N OMOIOT TA MELKHISEDEK ANISTATAI IEREUS ETEROS

[7,16] OS OU KATA NOMON ENTOL S SARKIN S GEGONEN ALLA KATA DUNAMIN Z‘ S AKATALUTOU

[7,17] MARTUREITAI GAR OTI SU IEREUS EIS TON AI‘NA KATA T N TAXIN MELKHISEDEK

[7,18] ATHET SIS MEN GAR GINETAI PROAGOUS S ENTOL S DIA TO AUT S ASTHENES KAI AN‘PHELES

[7,19] OUDEN GAR ETELEI‘SEN O NOMOS EPEISAG‘G  DE KREITTONOS ELPIDOS DI  S EGGIZOMEN T‘ THE‘

[7,20] KAI KATH OSON OU KH‘RIS ORK‘MOSIAS OI MEN GAR KH‘RIS ORK‘MOSIAS EISIN IEREIS GEGONOTES

[7,21] O DE META ORK‘MOSIAS DIA TOU LEGONTOS PROS AUTON ‘MOSEN KURIOS KAI OU METAMEL TH SETAI SU IEREUS EIS TON AI‘NA

[7,22] KATA TOSOUTO [KAI] KREITTONOS DIATH K S GEGONEN EGGUOS I SOUS

[7,23] KAI OI MEN PLEIONES EISIN GEGONOTES IEREIS DIA TO THANAT‘ K‘LUESTHAI PARAMENEIN

[7,24] O DE DIA TO MENEIN AUTON EIS TON AI‘NA APARABATON EKHEI T N IER‘SUN N

[7,25] OTHEN KAI S‘ZEIN EIS TO PANTELES DUNATAI TOUS PROSERKHOMENOUS DI AUTOU T‘ THE‘ PANTOTE Z‘N EIS TO ENTUGKHANEIN UPER AUT‘N

[7,26] TOIOUTOS GAR  MIN KAI EPREPEN ARKHIEREUS OSIOS AKAKOS AMIANTOS KEKH‘RISMENOS APO T‘N AMART‘L‘N KAI UPS LOTEROS T‘N OURAN‘N GENOMENOS

[7,27] OS OUK EKHEI KATH  MERAN ANAGK N ‘SPER OI ARKHIEREIS PROTERON UPER T‘N IDI‘N AMARTI‘N THUSIAS ANAPHEREIN EPEITA T‘N TOU LAOU TOUTO GAR EPOI SEN EPHAPAX EAUTON ANENEGKAS

[7,28] O NOMOS GAR ANTHR‘POUS KATHIST SIN ARKHIEREIS EKHONTAS ASTHENEIAN O LOGOS DE T S ORK‘MOSIAS T S META TON NOMON UION EIS TON AI‘NA TETELEI‘MENON

[8,1] KEPHALAION DE EPI TOIS LEGOMENOIS TOIOUTON EKHOMEN ARKHIEREA OS EKATHISEN EN DEXIA TOU THRONOU T S MEGAL‘SUN S EN TOIS OURANOIS

[8,2] T‘N AGI‘N LEITOURGOS KAI T S SK N S T S AL THIN S  N EP XEN O KURIOS OUK ANTHR‘POS

[8,3] PAS GAR ARKHIEREUS EIS TO PROSPHEREIN D‘RA TE KAI THUSIAS KATHISTATAI OTHEN ANAGKAION EKHEIN TI KAI TOUTON O PROSENEGK 

[8,4] EI MEN OUN  N EPI G S OUD AN  N IEREUS ONT‘N T‘N PROSPHERONT‘N KATA NOMON TA D‘RA

[8,5] OITINES UPODEIGMATI KAI SKIA LATREUOUSIN T‘N EPOURANI‘N KATH‘S KEKHR MATISTAI M‘US S MELL‘N EPITELEIN T N SK N N ORA GAR PH SIN POI SEIS PANTA KATA TON TUPON TON DEIKHTHENTA SOI EN T‘ OREI

[8,6] NUN[I] DE DIAPHOR‘TERAS TETUKHEN LEITOURGIAS OS‘ KAI KREITTONOS ESTIN DIATH K S MESIT S  TIS EPI KREITTOSIN EPAGGELIAIS NENOMOTHET TAI

[8,7] EI GAR   PR‘T  EKEIN   N AMEMPTOS OUK AN DEUTERAS EZ TEITO TOPOS

[8,8] MEMPHOMENOS GAR AUTOUS LEGEI IDOU  MERAI ERKHONTAI LEGEI KURIOS KAI SUNTELES‘ EPI TON OIKON ISRA L KAI EPI TON OIKON IOUDA DIATH K N KAIN N

[8,9] OU KATA T N DIATH K N  N EPOI SA TOIS PATRASIN AUT‘N EN  MERA EPILABOMENOU MOU T S KHEIROS AUT‘N EXAGAGEIN AUTOUS EK G S AIGUPTOU OTI AUTOI OUK ENEMEINAN EN T  DIATH K  MOU KAG‘  MEL SA AUT‘N LEGEI KURIOS

[8,10] OTI AUT    DIATH K   N DIATH SOMAI T‘ OIK‘ ISRA L META TAS  MERAS EKEINAS LEGEI KURIOS DIDOUS NOMOUS MOU EIS T N DIANOIAN AUT‘N KAI EPI KARDIAS AUT‘N EPIGRAPS‘ AUTOUS KAI ESOMAI AUTOIS EIS THEON KAI AUTOI ESONTAI MOI EIS LAON

[8,11] KAI OU M  DIDAX‘SIN EKASTOS TON POLIT N AUTOU KAI EKASTOS TON ADELPHON AUTOU LEG‘N GN‘THI TON KURION OTI PANTES EID SOUSIN ME APO MIKROU E‘S MEGALOU AUT‘N

[8,12] OTI ILE‘S ESOMAI TAIS ADIKIAIS AUT‘N KAI T‘N AMARTI‘N AUT‘N OU M  MN STH‘ ETI

[8,13] EN T‘ LEGEIN KAIN N PEPALAI‘KEN T N PR‘T N TO DE PALAIOUMENON KAI G RASKON EGGUS APHANISMOU

[9,1] EIKHE MEN OUN [KAI]   PR‘T  DIKAI‘MATA LATREIAS TO TE AGION KOSMIKON

[9,2] SK N  GAR KATESKEUASTH    PR‘T  EN     TE LUKHNIA KAI   TRAPEZA KAI   PROTHESIS T‘N ART‘N  TIS LEGETAI AGIA

[9,3] META DE TO DEUTERON KATAPETASMA SK N    LEGOMEN  AGIA AGI‘N

[9,4] KHRUSOUN EKHOUSA THUMIAT RION KAI T N KIB‘TON T S DIATH K S PERIKEKALUMMEN N PANTOTHEN KHRUSI‘ EN   STAMNOS KHRUS  EKHOUSA TO MANNA KAI   RABDOS AAR‘N   BLAST SASA KAI AI PLAKES T S DIATH K S

[9,5] UPERAN‘ DE AUT S KHEROUBIN DOX S KATASKIAZONTA TO ILAST RION PERI ‘N OUK ESTIN NUN LEGEIN KATA MEROS

[9,6] TOUT‘N DE OUT‘S KATESKEUASMEN‘N EIS MEN T N PR‘T N SK N N DIA PANTOS EISIASIN OI IEREIS TAS LATREIAS EPITELOUNTES

[9,7] EIS DE T N DEUTERAN APAX TOU ENIAUTOU MONOS O ARKHIEREUS OU KH‘RIS AIMATOS O PROSPHEREI UPER EAUTOU KAI T‘N TOU LAOU AGNO MAT‘N

[9,8] TOUTO D LOUNTOS TOU PNEUMATOS TOU AGIOU M P‘ PEPHANER‘STHAI T N T‘N AGI‘N ODON ETI T S PR‘T S SK N S EKHOUS S STASIN

[9,9]  TIS PARABOL  EIS TON KAIRON TON ENEST KOTA KATH  N D‘RA TE KAI THUSIAI PROSPHERONTAI M  DUNAMENAI KATA SUNEID SIN TELEI‘SAI TON LATREUONTA

[9,10] MONON EPI BR‘MASIN KAI POMASIN KAI DIAPHOROIS BAPTISMOIS DIKAI‘MATA SARKOS MEKHRI KAIROU DIORTH‘SE‘S EPIKEIMENA

[9,11] KHRISTOS DE PARAGENOMENOS ARKHIEREUS T‘N GENOMEN‘N AGATH‘N DIA T S MEIZONOS KAI TELEIOTERAS SK N S OU KHEIROPOI TOU TOUT ESTIN OU TAUT S T S KTISE‘S

[9,12] OUDE DI AIMATOS TRAG‘N KAI MOSKH‘N DIA DE TOU IDIOU AIMATOS EIS LTHEN EPHAPAX EIS TA AGIA AI‘NIAN LUTR‘SIN EURAMENOS

[9,13] EI GAR TO AIMA TRAG‘N KAI TAUR‘N KAI SPODOS DAMALE‘S RANTIZOUSA TOUS KEKOIN‘MENOUS AGIAZEI PROS T N T S SARKOS KATHAROT TA

[9,14] POS‘ MALLON TO AIMA TOU KHRISTOU OS DIA PNEUMATOS AI‘NIOU EAUTON PROS NEGKEN AM‘MON T‘ THE‘ KATHARIEI T N SUNEID SIN  M‘N APO NEKR‘N ERG‘N EIS TO LATREUEIN THE‘ Z‘NTI

[9,15] KAI DIA TOUTO DIATH K S KAIN S MESIT S ESTIN OP‘S THANATOU GENOMENOU EIS APOLUTR‘SIN T‘N EPI T  PR‘T  DIATH K  PARABASE‘N T N EPAGGELIAN LAB‘SIN OI KEKL MENOI T S AI‘NIOU KL RONOMIAS

[9,16] OPOU GAR DIATH K  THANATON ANAGK  PHERESTHAI TOU DIATHEMENOU

[9,17] DIATH K  GAR EPI NEKROIS BEBAIA EPEI M POTE ISKHUEI OTE Z  O DIATHEMENOS

[9,18] OTHEN OUDE   PR‘T  KH‘RIS AIMATOS EGKEKAINISTAI

[9,19] LAL THEIS S GAR PAS S ENTOL S KATA TON NOMON UPO M‘USE‘S PANTI T‘ LA‘ LAB‘N TO AIMA T‘N MOSKH‘N [KAI T‘N TRAG‘N] META UDATOS KAI ERIOU KOKKINOU KAI USS‘POU AUTO TE TO BIBLION KAI PANTA TON LAON ERRANTISEN

[9,20] LEG‘N TOUTO TO AIMA T S DIATH K S  S ENETEILATO PROS UMAS O THEOS

[9,21] KAI T N SK N N DE KAI PANTA TA SKEU  T S LEITOURGIAS T‘ AIMATI OMOI‘S ERRANTISEN

[9,22] KAI SKHEDON EN AIMATI PANTA KATHARIZETAI KATA TON NOMON KAI KH‘RIS AIMATEKKHUSIAS OU GINETAI APHESIS

[9,23] ANAGK  OUN TA MEN UPODEIGMATA T‘N EN TOIS OURANOIS TOUTOIS KATHARIZESTHAI AUTA DE TA EPOURANIA KREITTOSIN THUSIAIS PARA TAUTAS

[9,24] OU GAR EIS KHEIROPOI TA EIS LTHEN AGIA KHRISTOS ANTITUPA T‘N AL THIN‘N ALL EIS AUTON TON OURANON NUN EMPHANISTH NAI T‘ PROS‘P‘ TOU THEOU UPER  M‘N

[9,25] OUD INA POLLAKIS PROSPHER  EAUTON ‘SPER O ARKHIEREUS EISERKHETAI EIS TA AGIA KAT ENIAUTON EN AIMATI ALLOTRI‘

[9,26] EPEI EDEI AUTON POLLAKIS PATHEIN APO KATABOL S KOSMOU NUNI DE APAX EPI SUNTELEIA T‘N AI‘N‘N EIS ATHET SIN [T S] AMARTIAS DIA T S THUSIAS AUTOU PEPHANER‘TAI

[9,27] KAI KATH OSON APOKEITAI TOIS ANTHR‘POIS APAX APOTHANEIN META DE TOUTO KRISIS

[9,28] OUT‘S KAI O KHRISTOS APAX PROSENEKHTHEIS EIS TO POLL‘N ANENEGKEIN AMARTIAS EK DEUTEROU KH‘RIS AMARTIAS OPHTH SETAI TOIS AUTON APEKDEKHOMENOIS EIS S‘T RIAN

[10,1] SKIAN GAR EKH‘N O NOMOS T‘N MELLONT‘N AGATH‘N OUK AUT N T N EIKONA T‘N PRAGMAT‘N KAT ENIAUTON TAIS AUTAIS THUSIAIS AS PROSPHEROUSIN EIS TO DI NEKES OUDEPOTE DUNATAI TOUS PROSERKHOMENOUS TELEI‘SAI

[10,2] EPEI OUK AN EPAUSANTO PROSPHEROMENAI DIA TO M DEMIAN EKHEIN ETI SUNEID SIN AMARTI‘N TOUS LATREUONTAS APAX KEKATHARISMENOUS

[10,3] ALL EN AUTAIS ANAMN SIS AMARTI‘N KAT ENIAUTON

[10,4] ADUNATON GAR AIMA TAUR‘N KAI TRAG‘N APHAIREIN AMARTIAS

[10,5] DIO EISERKHOMENOS EIS TON KOSMON LEGEI THUSIAN KAI PROSPHORAN OUK  THEL SAS S‘MA DE KAT RTIS‘ MOI

[10,6] OLOKAUT‘MATA KAI PERI AMARTIAS OUK EUDOK SAS

[10,7] TOTE EIPON IDOU  K‘ EN KEPHALIDI BIBLIOU GEGRAPTAI PERI EMOU TOU POI SAI O THEOS TO THEL MA SOU

[10,8] AN‘TERON LEG‘N OTI THUSIAS KAI PROSPHORAS KAI OLOKAUT‘MATA KAI PERI AMARTIAS OUK  THEL SAS OUDE EUDOK SAS AITINES KATA NOMON PROSPHERONTAI

[10,9] TOTE EIR KEN IDOU  K‘ TOU POI SAI TO THEL MA SOU ANAIREI TO PR‘TON INA TO DEUTERON ST S 

[10,10] EN ‘ THEL MATI  GIASMENOI ESMEN DIA T S PROSPHORAS TOU S‘MATOS I SOU KHRISTOU EPHAPAX

[10,11] KAI PAS MEN IEREUS EST KEN KATH  MERAN LEITOURG‘N KAI TAS AUTAS POLLAKIS PROSPHER‘N THUSIAS AITINES OUDEPOTE DUNANTAI PERIELEIN AMARTIAS

[10,12] OUTOS DE MIAN UPER AMARTI‘N PROSENEGKAS THUSIAN EIS TO DI NEKES EKATHISEN EN DEXIA TOU THEOU

[10,13] TO LOIPON EKDEKHOMENOS E‘S TETH‘SIN OI EKHTHROI AUTOU UPOPODION T‘N POD‘N AUTOU

[10,14] MIA GAR PROSPHORA TETELEI‘KEN EIS TO DI NEKES TOUS AGIAZOMENOUS

[10,15] MARTUREI DE  MIN KAI TO PNEUMA TO AGION META GAR TO EIR KENAI

[10,16] AUT    DIATH K   N DIATH SOMAI PROS AUTOUS META TAS  MERAS EKEINAS LEGEI KURIOS DIDOUS NOMOUS MOU EPI KARDIAS AUT‘N KAI EPI T N DIANOIAN AUT‘N EPIGRAPS‘ AUTOUS

[10,17] KAI T‘N AMARTI‘N AUT‘N KAI T‘N ANOMI‘N AUT‘N OU M  MN STH SOMAI ETI

[10,18] OPOU DE APHESIS TOUT‘N OUKETI PROSPHORA PERI AMARTIAS

[10,19] EKHONTES OUN ADELPHOI PARR SIAN EIS T N EISODON T‘N AGI‘N EN T‘ AIMATI I SOU

[10,20]  N ENEKAINISEN  MIN ODON PROSPHATON KAI Z‘SAN DIA TOU KATAPETASMATOS TOUT ESTIN T S SARKOS AUTOU

[10,21] KAI IEREA MEGAN EPI TON OIKON TOU THEOU

[10,22] PROSERKH‘METHA META AL THIN S KARDIAS EN PL ROPHORIA PISTE‘S RERANTISMENOI TAS KARDIAS APO SUNEID SE‘S PON RAS KAI LELOUSMENOI TO S‘MA UDATI KATHAR‘

[10,23] KATEKH‘MEN T N OMOLOGIAN T S ELPIDOS AKLIN  PISTOS GAR O EPAGGEILAMENOS

[10,24] KAI KATANO‘MEN ALL LOUS EIS PAROXUSMON AGAP S KAI KAL‘N ERG‘N

[10,25] M  EGKATALEIPONTES T N EPISUNAG‘G N EAUT‘N KATH‘S ETHOS TISIN ALLA PARAKALOUNTES KAI TOSOUT‘ MALLON OS‘ BLEPETE EGGIZOUSAN T N  MERAN

[10,26] EKOUSI‘S GAR AMARTANONT‘N  M‘N META TO LABEIN T N EPIGN‘SIN T S AL THEIAS OUKETI PERI AMARTI‘N APOLEIPETAI THUSIA

[10,27] PHOBERA DE TIS EKDOKH  KRISE‘S KAI PUROS Z LOS ESTHIEIN MELLONTOS TOUS UPENANTIOUS

[10,28] ATHET SAS TIS NOMON M‘USE‘S KH‘RIS OIKTIRM‘N EPI DUSIN   TRISIN MARTUSIN APOTHN SKEI

[10,29] POS‘ DOKEITE KHEIRONOS AXI‘TH SETAI TIM‘RIAS O TON UION TOU THEOU KATAPAT SAS KAI TO AIMA T S DIATH K S KOINON  G SAMENOS EN ‘  GIASTH  KAI TO PNEUMA T S KHARITOS ENUBRISAS

[10,30] OIDAMEN GAR TON EIPONTA EMOI EKDIK SIS EG‘ ANTAPOD‘S‘ KAI PALIN KRINEI KURIOS TON LAON AUTOU

[10,31] PHOBERON TO EMPESEIN EIS KHEIRAS THEOU Z‘NTOS

[10,32] ANAMIMN SKESTHE DE TAS PROTERON  MERAS EN AIS PH‘TISTHENTES POLL N ATHL SIN UPEMEINATE PATH MAT‘N

[10,33] TOUTO MEN ONEIDISMOIS TE KAI THLIPSESIN THEATRIZOMENOI TOUTO DE KOIN‘NOI T‘N OUT‘S ANASTREPHOMEN‘N GEN THENTES

[10,34] KAI GAR TOIS DESMIOIS SUNEPATH SATE KAI T N ARPAG N T‘N UPARKHONT‘N UM‘N META KHARAS PROSEDEXASTHE GIN‘SKONTES EKHEIN EAUTOUS KREITTONA UPARXIN KAI MENOUSAN

[10,35] M  APOBAL TE OUN T N PARR SIAN UM‘N  TIS EKHEI MEGAL N MISTHAPODOSIAN

[10,36] UPOMON S GAR EKHETE KHREIAN INA TO THEL MA TOU THEOU POI SANTES KOMIS STHE T N EPAGGELIAN

[10,37] ETI GAR MIKRON OSON OSON O ERKHOMENOS  XEI KAI OU KHRONISEI

[10,38] O DE DIKAIOS MOU EK PISTE‘S Z SETAI KAI EAN UPOSTEIL TAI OUK EUDOKEI   PSUKH  MOU EN AUT‘

[10,39]  MEIS DE OUK ESMEN UPOSTOL S EIS AP‘LEIAN ALLA PISTE‘S EIS PERIPOI SIN PSUKH S

[11,1] ESTIN DE PISTIS ELPIZOMEN‘N UPOSTASIS PRAGMAT‘N ELEGKHOS OU BLEPOMEN‘N

[11,2] EN TAUT  GAR EMARTUR TH SAN OI PRESBUTEROI

[11,3] PISTEI NOOUMEN KAT RTISTHAI TOUS AI‘NAS R MATI THEOU EIS TO M  EK PHAINOMEN‘N TO BLEPOMENON GEGONENAI

[11,4] PISTEI PLEIONA THUSIAN ABEL PARA KAIN PROS NEGKEN T‘ THE‘ DI  S EMARTUR TH  EINAI DIKAIOS MARTUROUNTOS EPI TOIS D‘ROIS AUTOU TOU THEOU KAI DI AUT S APOTHAN‘N ETI LALEI

[11,5] PISTEI EN‘KH METETETH  TOU M  IDEIN THANATON KAI OUKH  URISKETO DIOTI METETH KEN AUTON O THEOS PRO GAR T S METATHESE‘S MEMARTUR TAI EUAREST KENAI T‘ THE‘

[11,6] KH‘RIS DE PISTE‘S ADUNATON EUAREST SAI PISTEUSAI GAR DEI TON PROSERKHOMENON T‘ THE‘ OTI ESTIN KAI TOIS EKZ TOUSIN AUTON MISTHAPODOT S GINETAI

[11,7] PISTEI KHR MATISTHEIS N‘E PERI T‘N M DEP‘ BLEPOMEN‘N EULAB THEIS KATESKEUASEN KIB‘TON EIS S‘T RIAN TOU OIKOU AUTOU DI  S KATEKRINEN TON KOSMON KAI T S KATA PISTIN DIKAIOSUN S EGENETO KL RONOMOS

[11,8] PISTEI KALOUMENOS ABRAAM UP KOUSEN EXELTHEIN EIS TOPON ON  MELLEN LAMBANEIN EIS KL RONOMIAN KAI EX LTHEN M  EPISTAMENOS POU ERKHETAI

[11,9] PISTEI PAR‘K SEN EIS G N T S EPAGGELIAS ‘S ALLOTRIAN EN SK NAIS KATOIK SAS META ISAAK KAI IAK‘B T‘N SUGKL RONOM‘N T S EPAGGELIAS T S AUT S

[11,10] EXEDEKHETO GAR T N TOUS THEMELIOUS EKHOUSAN POLIN  S TEKHNIT S KAI D MIOURGOS O THEOS

[11,11] PISTEI KAI AUT  SARRA STEIRA DUNAMIN EIS KATABOL N SPERMATOS ELABEN KAI PARA KAIRON  LIKIAS EPEI PISTON  G SATO TON EPAGGEILAMENON

[11,12] DIO KAI APH ENOS EGENN TH SAN KAI TAUTA NENEKR‘MENOU KATH‘S TA ASTRA TOU OURANOU T‘ PL THEI KAI ‘S   AMMOS   PARA TO KHEILOS T S THALASS S   ANARITHM TOS

[11,13] KATA PISTIN APETHANON OUTOI PANTES M  LABONTES TAS EPAGGELIAS ALLA PORR‘THEN AUTAS IDONTES KAI ASPASAMENOI KAI OMOLOG SANTES OTI XENOI KAI PAREPID MOI EISIN EPI T S G S

[11,14] OI GAR TOIAUTA LEGONTES EMPHANIZOUSIN OTI PATRIDA EPIZ TOUSIN

[11,15] KAI EI MEN EKEIN S EMN MONEUON APH  S EXEB SAN EIKHON AN KAIRON ANAKAMPSAI

[11,16] NUN DE KREITTONOS OREGONTAI TOUT ESTIN EPOURANIOU DIO OUK EPAISKHUNETAI AUTOUS O THEOS THEOS EPIKALEISTHAI AUT‘N  TOIMASEN GAR AUTOIS POLIN

[11,17] PISTEI PROSEN NOKHEN ABRAAM TON ISAAK PEIRAZOMENOS KAI TON MONOGEN  PROSEPHEREN O TAS EPAGGELIAS ANADEXAMENOS

[11,18] PROS ON ELAL TH  OTI EN ISAAK KL TH SETAI SOI SPERMA

[11,19] LOGISAMENOS OTI KAI EK NEKR‘N EGEIREIN DUNATOS O THEOS OTHEN AUTON KAI EN PARABOL  EKOMISATO

[11,20] PISTEI KAI PERI MELLONT‘N EULOG SEN ISAAK TON IAK‘B KAI TON  SAU

[11,21] PISTEI IAK‘B APOTHN SK‘N EKASTON T‘N UI‘N I‘S PH EULOG SEN KAI PROSEKUN SEN EPI TO AKRON T S RABDOU AUTOU

[11,22] PISTEI I‘S PH TELEUT‘N PERI T S EXODOU T‘N UI‘N ISRA L EMN MONEUSEN KAI PERI T‘N OSTE‘N AUTOU ENETEILATO

[11,23] PISTEI M‘US S GENN THEIS EKRUB  TRIM NON UPO T‘N PATER‘N AUTOU DIOTI EIDON ASTEION TO PAIDION KAI OUK EPHOB TH SAN TO DIATAGMA TOU BASILE‘S

[11,24] PISTEI M‘US S MEGAS GENOMENOS  RN SATO LEGESTHAI UIOS THUGATROS PHARA‘

[11,25] MALLON ELOMENOS SUGKAKOUKHEISTHAI T‘ LA‘ TOU THEOU   PROSKAIRON EKHEIN AMARTIAS APOLAUSIN

[11,26] MEIZONA PLOUTON  G SAMENOS T‘N AIGUPTOU TH SAUR‘N TON ONEIDISMON TOU KHRISTOU APEBLEPEN GAR EIS T N MISTHAPODOSIAN

[11,27] PISTEI KATELIPEN AIGUPTON M  PHOB THEIS TON THUMON TOU BASILE‘S TON GAR AORATON ‘S OR‘N EKARTER SEN

[11,28] PISTEI PEPOI KEN TO PASKHA KAI T N PROSKHUSIN TOU AIMATOS INA M  O OLOTHREU‘N TA PR‘TOTOKA THIG  AUT‘N

[11,29] PISTEI DIEB SAN T N ERUTHRAN THALASSAN ‘S DIA X RAS G S  S PEIRAN LABONTES OI AIGUPTIOI KATEPOTH SAN

[11,30] PISTEI TA TEIKH  IERIKH‘ EPESAN KUKL‘THENTA EPI EPTA  MERAS

[11,31] PISTEI RAAB   PORN  OU SUNAP‘LETO TOIS APEITH SASIN DEXAMEN  TOUS KATASKOPOUS MET EIR N S

[11,32] KAI TI ETI LEG‘ EPILEIPSEI ME GAR DI GOUMENON O KHRONOS PERI GEDE‘N BARAK SAMPS‘N IEPHTHAE DAUID TE KAI SAMOU L KAI T‘N PROPH T‘N

[11,33] OI DIA PISTE‘S KAT G‘NISANTO BASILEIAS EIRGASANTO DIKAIOSUN N EPETUKHON EPAGGELI‘N EPHRAXAN STOMATA LEONT‘N

[11,34] ESBESAN DUNAMIN PUROS EPHUGON STOMATA MAKHAIR S EDUNAM‘TH SAN APO ASTHENEIAS EGEN TH SAN ISKHUROI EN POLEM‘ PAREMBOLAS EKLINAN ALLOTRI‘N

[11,35] ELABON GUNAIKES EX ANASTASE‘S TOUS NEKROUS AUT‘N ALLOI DE ETUMPANISTH SAN OU PROSDEXAMENOI T N APOLUTR‘SIN INA KREITTONOS ANASTASE‘S TUKH‘SIN

[11,36] ETEROI DE EMPAIGM‘N KAI MASTIG‘N PEIRAN ELABON ETI DE DESM‘N KAI PHULAK S

[11,37] ELITHASTH SAN EPRISTH SAN EN PHON‘ MAKHAIR S APETHANON PERI LTHON EN M L‘TAIS EN AIGEIOIS DERMASIN USTEROUMENOI THLIBOMENOI KAKOUKHOUMENOI

[11,38] ‘N OUK  N AXIOS O KOSMOS EPI ER MIAIS PLAN‘MENOI KAI ORESIN KAI SP LAIOIS KAI TAIS OPAIS T S G S

[11,39] KAI OUTOI PANTES MARTUR THENTES DIA T S PISTE‘S OUK EKOMISANTO T N EPAGGELIAN

[11,40] TOU THEOU PERI  M‘N KREITTON TI PROBLEPSAMENOU INA M  KH‘RIS  M‘N TELEI‘TH‘SIN

[12,1] TOIGAROUN KAI  MEIS TOSOUTON EKHONTES PERIKEIMENON  MIN NEPHOS MARTUR‘N OGKON APOTHEMENOI PANTA KAI T N EUPERISTATON AMARTIAN DI UPOMON S TREKH‘MEN TON PROKEIMENON  MIN AG‘NA

[12,2] APHOR‘NTES EIS TON T S PISTE‘S ARKH GON KAI TELEI‘T N I SOUN OS ANTI T S PROKEIMEN S AUT‘ KHARAS UPEMEINEN STAURON AISKHUN S KATAPHRON SAS EN DEXIA TE TOU THRONOU TOU THEOU KEKATHIKEN

[12,3] ANALOGISASTHE GAR TON TOIAUT N UPOMEMEN KOTA UPO T‘N AMART‘L‘N EIS EAUTON ANTILOGIAN INA M  KAM TE TAIS PSUKHAIS UM‘N EKLUOMENOI

[12,4] OUP‘ MEKHRIS AIMATOS ANTIKATEST TE PROS T N AMARTIAN ANTAG‘NIZOMENOI

[12,5] KAI EKLEL STHE T S PARAKL SE‘S  TIS UMIN ‘S UIOIS DIALEGETAI UIE MOU M  OLIG‘REI PAIDEIAS KURIOU M DE EKLUOU UP AUTOU ELEGKHOMENOS

[12,6] ON GAR AGAPA KURIOS PAIDEUEI MASTIGOI DE PANTA UION ON PARADEKHETAI

[12,7] EIS PAIDEIAN UPOMENETE ‘S UIOIS UMIN PROSPHERETAI O THEOS TIS GAR UIOS ON OU PAIDEUEI PAT R

[12,8] EI DE KH‘RIS ESTE PAIDEIAS  S METOKHOI GEGONASIN PANTES ARA NOTHOI KAI OUKH UIOI ESTE

[12,9] EITA TOUS MEN T S SARKOS  M‘N PATERAS EIKHOMEN PAIDEUTAS KAI ENETREPOMETHA OU POLU [DE] MALLON UPOTAG SOMETHA T‘ PATRI T‘N PNEUMAT‘N KAI Z SOMEN

[12,10] OI MEN GAR PROS OLIGAS  MERAS KATA TO DOKOUN AUTOIS EPAIDEUON O DE EPI TO SUMPHERON EIS TO METALABEIN T S AGIOT TOS AUTOU

[12,11] PASA DE PAIDEIA PROS MEN TO PARON OU DOKEI KHARAS EINAI ALLA LUP S USTERON DE KARPON EIR NIKON TOIS DI AUT S GEGUMNASMENOIS APODID‘SIN DIKAIOSUN S

[12,12] DIO TAS PAREIMENAS KHEIRAS KAI TA PARALELUMENA GONATA ANORTH‘SATE

[12,13] KAI TROKHIAS ORTHAS POIEITE TOIS POSIN UM‘N INA M  TO KH‘LON EKTRAP  IATH  DE MALLON

[12,14] EIR N N DI‘KETE META PANT‘N KAI TON AGIASMON OU KH‘RIS OUDEIS OPSETAI TON KURION

[12,15] EPISKOPOUNTES M  TIS USTER‘N APO T S KHARITOS TOU THEOU M  TIS RIZA PIKRIAS AN‘ PHUOUSA ENOKHL  KAI DI AUT S MIANTH‘SIN POLLOI

[12,16] M  TIS PORNOS   BEB LOS ‘S  SAU OS ANTI BR‘SE‘S MIAS APEDETO TA PR‘TOTOKIA EAUTOU

[12,17] ISTE GAR OTI KAI METEPEITA THEL‘N KL RONOM SAI T N EULOGIAN APEDOKIMASTH  METANOIAS GAR TOPON OUKH EUREN KAIPER META DAKRU‘N EKZ T SAS AUT N

[12,18] OU GAR PROSEL LUTHATE PS LAPH‘MEN‘ KAI KEKAUMEN‘ PURI KAI GNOPH‘ KAI ZOPH‘ KAI THUELL 

[12,19] KAI SALPIGGOS  KH‘ KAI PH‘N  R MAT‘N  S OI AKOUSANTES PAR T SANTO M  PROSTETH NAI AUTOIS LOGON

[12,20] OUK EPHERON GAR TO DIASTELLOMENON KAN TH RION THIG  TOU OROUS LITHOBOL TH SETAI

[12,21] KAI OUT‘ PHOBERON  N TO PHANTAZOMENON M‘US S EIPEN EKPHOBOS EIMI KAI ENTROMOS

[12,22] ALLA PROSEL LUTHATE SI‘N OREI KAI POLEI THEOU Z‘NTOS IEROUSAL M EPOURANI‘ KAI MURIASIN AGGEL‘N PAN GUREI

[12,23] KAI EKKL SIA PR‘TOTOK‘N APOGEGRAMMEN‘N EN OURANOIS KAI KRIT  THE‘ PANT‘N KAI PNEUMASI DIKAI‘N TETELEI‘MEN‘N

[12,24] KAI DIATH K S NEAS MESIT  I SOU KAI AIMATI RANTISMOU KREITTON LALOUNTI PARA TON ABEL

[12,25] BLEPETE M  PARAIT S STHE TON LALOUNTA EI GAR EKEINOI OUK EXEPHUGON EPI G S PARAIT SAMENOI TON KHR MATIZONTA POLU MALLON  MEIS OI TON AP OURAN‘N APOSTREPHOMENOI

[12,26] OU   PH‘N  T N G N ESALEUSEN TOTE NUN DE EP GGELTAI LEG‘N ETI APAX EG‘ SEIS‘ OU MONON T N G N ALLA KAI TON OURANON

[12,27] TO DE ETI APAX D LOI [T N] T‘N SALEUOMEN‘N METATHESIN ‘S PEPOI MEN‘N INA MEIN  TA M  SALEUOMENA

[12,28] DIO BASILEIAN ASALEUTON PARALAMBANONTES EKH‘MEN KHARIN DI  S LATREU‘MEN EUAREST‘S T‘ THE‘ META EULABEIAS KAI DEOUS

[12,29] KAI GAR O THEOS  M‘N PUR KATANALISKON

[13,1]   PHILADELPHIA MENET‘

[13,2] T S PHILOXENIAS M  EPILANTHANESTHE DIA TAUT S GAR ELATHON TINES XENISANTES AGGELOUS

[13,3] MIMN SKESTHE T‘N DESMI‘N ‘S SUNDEDEMENOI T‘N KAKOUKHOUMEN‘N ‘S KAI AUTOI ONTES EN S‘MATI

[13,4] TIMIOS O GAMOS EN PASIN KAI   KOIT  AMIANTOS PORNOUS GAR KAI MOIKHOUS KRINEI O THEOS

[13,5] APHILARGUROS O TROPOS ARKOUMENOI TOIS PAROUSIN AUTOS GAR EIR KEN OU M  SE AN‘ OUD OU M  SE EGKATALIP‘

[13,6] ‘STE THARROUNTAS  MAS LEGEIN KURIOS EMOI BO THOS [KAI] OU PHOB TH SOMAI TI POI SEI MOI ANTHR‘POS

[13,7] MN MONEUETE T‘N  GOUMEN‘N UM‘N OITINES ELAL SAN UMIN TON LOGON TOU THEOU ‘N ANATHE‘ROUNTES T N EKBASIN T S ANASTROPH S MIMEISTHE T N PISTIN

[13,8] I SOUS KHRISTOS EKHTHES KAI S MERON O AUTOS KAI EIS TOUS AI‘NAS

[13,9] DIDAKHAIS POIKILAIS KAI XENAIS M  PARAPHERESTHE KALON GAR KHARITI BEBAIOUSTHAI T N KARDIAN OU BR‘MASIN EN OIS OUK ‘PHEL TH SAN OI PERIPATOUNTES

[13,10] EKHOMEN THUSIAST RION EX OU PHAGEIN OUK EKHOUSIN EXOUSIAN OI T  SK N  LATREUONTES

[13,11] ‘N GAR EISPHERETAI Z‘‘N TO AIMA PERI AMARTIAS EIS TA AGIA DIA TOU ARKHIERE‘S TOUT‘N TA S‘MATA KATAKAIETAI EX‘ T S PAREMBOL S

[13,12] DIO KAI I SOUS INA AGIAS  DIA TOU IDIOU AIMATOS TON LAON EX‘ T S PUL S EPATHEN

[13,13] TOINUN EXERKH‘METHA PROS AUTON EX‘ T S PAREMBOL S TON ONEIDISMON AUTOU PHERONTES

[13,14] OU GAR EKHOMEN ‘DE MENOUSAN POLIN ALLA T N MELLOUSAN EPIZ TOUMEN

[13,15] DI AUTOU [OUN] ANAPHER‘MEN THUSIAN AINESE‘S DIA PANTOS T‘ THE‘ TOUT ESTIN KARPON KHEILE‘N OMOLOGOUNT‘N T‘ ONOMATI AUTOU

[13,16] T S DE EUPOIIAS KAI KOIN‘NIAS M  EPILANTHANESTHE TOIAUTAIS GAR THUSIAIS EUARESTEITAI O THEOS

[13,17] PEITHESTHE TOIS  GOUMENOIS UM‘N KAI UPEIKETE AUTOI GAR AGRUPNOUSIN UPER T‘N PSUKH‘N UM‘N ‘S LOGON APOD‘SONTES INA META KHARAS TOUTO POI‘SIN KAI M  STENAZONTES ALUSITELES GAR UMIN TOUTO

[13,18] PROSEUKHESTHE PERI  M‘N PEITHOMETHA GAR OTI KAL N SUNEID SIN EKHOMEN EN PASIN KAL‘S THELONTES ANASTREPHESTHAI

[13,19] PERISSOTER‘S DE PARAKAL‘ TOUTO POI SAI INA TAKHION APOKATASTATH‘ UMIN

[13,20] O DE THEOS T S EIR N S O ANAGAG‘N EK NEKR‘N TON POIMENA T‘N PROBAT‘N TON MEGAN EN AIMATI DIATH K S AI‘NIOU TON KURION  M‘N I SOUN

[13,21] KATARTISAI UMAS EN PANTI AGATH‘ EIS TO POI SAI TO THEL MA AUTOU POI‘N EN  MIN TO EUARESTON EN‘PION AUTOU DIA I SOU KHRISTOU ‘   DOXA EIS TOUS AI‘NAS [T‘N AI‘N‘N] AM N

[13,22] PARAKAL‘ DE UMAS ADELPHOI ANEKHESTHE TOU LOGOU T S PARAKL SE‘S KAI GAR DIA BRAKHE‘N EPESTEILA UMIN

[13,23] GIN‘SKETE TON ADELPHON  M‘N TIMOTHEON APOLELUMENON METH OU EAN TAKHION ERKH TAI OPSOMAI UMAS

[13,24] ASPASASTHE PANTAS TOUS  GOUMENOUS UM‘N KAI PANTAS TOUS AGIOUS ASPAZONTAI UMAS OI APO T S ITALIAS

[13,25]   KHARIS META PANT‘N UM‘N

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting