Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*k=PAULOU tk=  PROS GALATAS tk=EPISTOL  t=PAULOU

[1,1] PAULOS APOSTOLOS OUK AP ANTHR‘P‘N OUDE DI ANTHR‘POU ALLA DIA I SOU KHRISTOU KAI THEOU PATROS TOU EGEIRANTOS AUTON EK NEKR‘N

[1,2] KAI OI SUN EMOI PANTES ADELPHOI TAIS EKKL SIAIS T S GALATIAS

[1,3] KHARIS UMIN KAI EIR N  APO THEOU PATROS b=KAI b=KURIOU  M‘N a=KAI a=KURIOU I SOU KHRISTOU

[1,4] TOU DONTOS EAUTON m=PERI atk=UPER T‘N AMARTI‘N  M‘N OP‘S EXEL TAI  MAS EK TOU b=ENEST‘TOS AI‘NOS a=TOU a=ENEST‘TOS PON ROU KATA TO THEL MA TOU THEOU KAI PATROS  M‘N

[1,5] ‘   DOXA EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N AM N

[1,6] THAUMAZ‘ OTI OUT‘S TAKHE‘S METATITHESTHE APO TOU KALESANTOS UMAS EN KHARITI a=[KHRISTOU] b=KHRISTOU EIS ETERON EUAGGELION

[1,7] O OUK ESTIN ALLO EI M  TINES EISIN OI TARASSONTES UMAS KAI THELONTES METASTREPSAI TO EUAGGELION TOU KHRISTOU

[1,8] ALLA KAI EAN  MEIS   AGGELOS EX OURANOU EUAGGELIZ TAI a=[UMIN] b=UMIN PAR O EU GGELISAMETHA UMIN ANATHEMA EST‘

[1,9] ‘S PROEIR KAMEN KAI ARTI PALIN LEG‘ EI TIS UMAS EUAGGELIZETAI PAR O PARELABETE ANATHEMA EST‘

[1,10] ARTI GAR ANTHR‘POUS PEITH‘   TON THEON   Z T‘ ANTHR‘POIS ARESKEIN EI b=GAR ETI ANTHR‘POIS  RESKON KHRISTOU DOULOS OUK AN  M N

[1,11] GN‘RIZ‘ a=GAR b=DE UMIN ADELPHOI TO EUAGGELION TO EUAGGELISTHEN UP EMOU OTI OUK ESTIN KATA ANTHR‘PON

[1,12] OUDE GAR EG‘ PARA ANTHR‘POU PARELABON AUTO OUTE EDIDAKHTH N ALLA DI APOKALUPSE‘S I SOU KHRISTOU

[1,13]  KOUSATE GAR T N EM N ANASTROPH N POTE EN T‘ IOUDAISM‘ OTI KATH UPERBOL N EDI‘KON T N EKKL SIAN TOU THEOU KAI EPORTHOUN AUT N

[1,14] KAI PROEKOPTON EN T‘ IOUDAISM‘ UPER POLLOUS SUN LIKI‘TAS EN T‘ GENEI MOU PERISSOTER‘S Z L‘T S UPARKH‘N T‘N PATRIK‘N MOU PARADOSE‘N

[1,15] OTE DE EUDOK SEN a=[O b=O a=THEOS] b=THEOS O APHORISAS ME EK KOILIAS M TROS MOU KAI KALESAS DIA T S KHARITOS AUTOU

[1,16] APOKALUPSAI TON UION AUTOU EN EMOI INA EUAGGELIZ‘MAI AUTON EN TOIS ETHNESIN EUTHE‘S OU PROSANETHEM N SARKI KAI AIMATI

[1,17] OUDE AN LTHON EIS IEROSOLUMA PROS TOUS PRO EMOU APOSTOLOUS am=ALLA tk=ALL AP LTHON EIS ARABIAN KAI PALIN UPESTREPSA EIS DAMASKON

[1,18] EPEITA META ET  TRIA AN LTHON EIS IEROSOLUMA ISTOR SAI a=K PHAN b=PETRON KAI EPEMEINA PROS AUTON  MERAS DEKAPENTE

[1,19] ETERON DE T‘N APOSTOL‘N OUK EIDON EI M  IAK‘BON TON ADELPHON TOU KURIOU

[1,20] A DE GRAPH‘ UMIN IDOU EN‘PION TOU THEOU OTI OU PSEUDOMAI

[1,21] EPEITA  LTHON EIS TA KLIMATA T S SURIAS KAI T S KILIKIAS

[1,22]  M N DE AGNOOUMENOS T‘ PROS‘P‘ TAIS EKKL SIAIS T S IOUDAIAS TAIS EN KHRIST‘

[1,23] MONON DE AKOUONTES  SAN OTI O DI‘K‘N  MAS POTE NUN EUAGGELIZETAI T N PISTIN  N POTE EPORTHEI

[1,24] KAI EDOXAZON EN EMOI TON THEON

[2,1] EPEITA DIA DEKATESSAR‘N ET‘N PALIN ANEB N EIS IEROSOLUMA META BARNABA SUMPARALAB‘N KAI TITON

[2,2] ANEB N DE KATA APOKALUPSIN KAI ANETHEM N AUTOIS TO EUAGGELION O K RUSS‘ EN TOIS ETHNESIN KAT IDIAN DE TOIS DOKOUSIN a=M  a=P‘S b=M P‘S EIS KENON TREKH‘   EDRAMON

[2,3] ALL OUDE TITOS O SUN EMOI ELL N ‘N  NAGKASTH  PERITM TH NAI

[2,4] DIA DE TOUS PAREISAKTOUS PSEUDADELPHOUS OITINES PAREIS LTHON KATASKOP SAI T N ELEUTHERIAN  M‘N  N EKHOMEN EN KHRIST‘ I SOU INA  MAS a=KATADOUL‘SOUSIN b=KATADOUL‘S‘NTAI

[2,5] OIS OUDE PROS ‘RAN EIXAMEN T  UPOTAG  INA   AL THEIA TOU EUAGGELIOU DIAMEIN  PROS UMAS

[2,6] APO DE T‘N DOKOUNT‘N EINAI TI OPOIOI POTE  SAN OUDEN MOI DIAPHEREI PROS‘PON a=[O] THEOS ANTHR‘POU OU LAMBANEI EMOI GAR OI DOKOUNTES OUDEN PROSANETHENTO

[2,7] ALLA TOUNANTION IDONTES OTI PEPISTEUMAI TO EUAGGELION T S AKROBUSTIAS KATH‘S PETROS T S PERITOM S

[2,8] O GAR ENERG SAS PETR‘ EIS APOSTOL N T S PERITOM S EN RG SEN KAI EMOI EIS TA ETHN 

[2,9] KAI GNONTES T N KHARIN T N DOTHEISAN MOI IAK‘BOS KAI K PHAS KAI I‘ANN S OI DOKOUNTES STULOI EINAI DEXIAS ED‘KAN EMOI KAI BARNABA KOIN‘NIAS INA  MEIS m=[MEN] EIS TA ETHN  AUTOI DE EIS T N PERITOM N

[2,10] MONON T‘N PT‘KH‘N INA MN MONEU‘MEN O KAI ESPOUDASA AUTO TOUTO POI SAI

[2,11] OTE DE  LTHEN a=K PHAS b=PETROS EIS ANTIOKHEIAN KATA PROS‘PON AUT‘ ANTEST N OTI KATEGN‘SMENOS  N

[2,12] PRO TOU GAR ELTHEIN TINAS APO IAK‘BOU META T‘N ETHN‘N SUN STHIEN OTE DE  LTHON UPESTELLEN KAI APH‘RIZEN EAUTON PHOBOUMENOS TOUS EK PERITOM S

[2,13] KAI SUNUPEKRITH SAN AUT‘ a=[KAI] b=KAI OI LOIPOI IOUDAIOI ‘STE KAI BARNABAS SUNAP KHTH  AUT‘N T  UPOKRISEI

[2,14] ALL OTE EIDON OTI OUK ORTHOPODOUSIN PROS T N AL THEIAN TOU EUAGGELIOU EIPON T‘ a=K PHA b=PETR‘ EMPROSTHEN PANT‘N EI SU IOUDAIOS UPARKH‘N ETHNIK‘S b=Z S KAI a=OUKHI b=OUK IOUDAIK‘S a=Z S a=P‘S b=TI TA ETHN  ANAGKAZEIS IOUDAIZEIN

[2,15]  MEIS PHUSEI IOUDAIOI KAI OUK EX ETHN‘N AMART‘LOI

[2,16] EIDOTES a=[DE] OTI OU DIKAIOUTAI ANTHR‘POS EX ERG‘N NOMOU EAN M  DIA PISTE‘S I SOU KHRISTOU KAI  MEIS EIS KHRISTON I SOUN EPISTEUSAMEN INA DIKAI‘TH‘MEN EK PISTE‘S KHRISTOU KAI OUK EX ERG‘N NOMOU a=OTI b=DIOTI b=OU b=DIKAI‘TH SETAI EX ERG‘N NOMOU a=OU a=DIKAI‘TH SETAI PASA SARX

[2,17] EI DE Z TOUNTES DIKAI‘TH NAI EN KHRIST‘ EURETH MEN KAI AUTOI AMART‘LOI ARA KHRISTOS AMARTIAS DIAKONOS M  GENOITO

[2,18] EI GAR A KATELUSA TAUTA PALIN OIKODOM‘ PARABAT N EMAUTON a=SUNISTAN‘ b=SUNIST MI

[2,19] EG‘ GAR DIA NOMOU NOM‘ APETHANON INA THE‘ Z S‘

[2,20] KHRIST‘ SUNESTAUR‘MAI Z‘ DE OUKETI EG‘ Z  DE EN EMOI KHRISTOS O DE NUN Z‘ EN SARKI EN PISTEI Z‘ T  TOU UIOU TOU THEOU TOU AGAP SANTOS ME KAI PARADONTOS EAUTON UPER EMOU

[2,21] OUK ATHET‘ T N KHARIN TOU THEOU EI GAR DIA NOMOU DIKAIOSUN  ARA KHRISTOS D‘REAN APETHANEN

[3,1] ‘ ANO TOI GALATAI TIS UMAS EBASKANEN b=T  b=AL THEIA b=M  b=PEITHESTHAI OIS KAT OPHTHALMOUS I SOUS KHRISTOS PROEGRAPH  b=EN b=UMIN ESTAUR‘MENOS

[3,2] TOUTO MONON THEL‘ MATHEIN APH UM‘N EX ERG‘N NOMOU TO PNEUMA ELABETE   EX AKO S PISTE‘S

[3,3] OUT‘S ANO TOI ESTE ENARXAMENOI PNEUMATI NUN SARKI EPITELEISTHE

[3,4] TOSAUTA EPATHETE EIK  a=EI a=GE b=EIGE KAI EIK 

[3,5] O OUN EPIKHOR G‘N UMIN TO PNEUMA KAI ENERG‘N DUNAMEIS EN UMIN EX ERG‘N NOMOU   EX AKO S PISTE‘S

[3,6] KATH‘S ABRAAM EPISTEUSEN T‘ THE‘ KAI ELOGISTH  AUT‘ EIS DIKAIOSUN N

[3,7] GIN‘SKETE ARA OTI OI EK PISTE‘S OUTOI b=EISIN UIOI a=EISIN ABRAAM

[3,8] PROIDOUSA DE   GRAPH  OTI EK PISTE‘S DIKAIOI TA ETHN  O THEOS PROEU GGELISATO T‘ ABRAAM OTI k=EULOG TH SONTAI amt=ENEULOG TH SONTAI EN SOI PANTA TA ETHN 

[3,9] ‘STE OI EK PISTE‘S EULOGOUNTAI SUN T‘ PIST‘ ABRAAM

[3,10] OSOI GAR EX ERG‘N NOMOU EISIN UPO KATARAN EISIN GEGRAPTAI GAR a=OTI EPIKATARATOS PAS OS OUK EMMENEI b=EN PASIN TOIS GEGRAMMENOIS EN T‘ BIBLI‘ TOU NOMOU TOU POI SAI AUTA

[3,11] OTI DE EN NOM‘ OUDEIS DIKAIOUTAI PARA T‘ THE‘ D LON OTI O DIKAIOS EK PISTE‘S Z SETAI

[3,12] O DE NOMOS OUK ESTIN EK PISTE‘S ALL O POI SAS AUTA b=ANTHR‘POS Z SETAI EN AUTOIS

[3,13] KHRISTOS  MAS EX GORASEN EK T S KATARAS TOU NOMOU GENOMENOS UPER  M‘N KATARA a=OTI GEGRAPTAI b=GAR EPIKATARATOS PAS O KREMAMENOS EPI XULOU

[3,14] INA EIS TA ETHN    EULOGIA TOU ABRAAM GEN TAI EN KHRIST‘ I SOU INA T N EPAGGELIAN TOU PNEUMATOS LAB‘MEN DIA T S PISTE‘S

[3,15] ADELPHOI KATA ANTHR‘PON LEG‘ OM‘S ANTHR‘POU KEKUR‘MEN N DIATH K N OUDEIS ATHETEI   EPIDIATASSETAI

[3,16] T‘ DE ABRAAM a=ERRETH SAN b=ERR TH SAN AI EPAGGELIAI KAI T‘ SPERMATI AUTOU OU LEGEI KAI TOIS SPERMASIN ‘S EPI POLL‘N ALL ‘S EPH ENOS KAI T‘ SPERMATI SOU OS ESTIN KHRISTOS

[3,17] TOUTO DE LEG‘ DIATH K N PROKEKUR‘MEN N UPO TOU THEOU b=EIS b=KHRISTON O META b=ET  TETRAKOSIA KAI TRIAKONTA a=ET  GEGON‘S NOMOS OUK AKUROI EIS TO KATARG SAI T N EPAGGELIAN

[3,18] EI GAR EK NOMOU   KL RONOMIA OUKETI EX EPAGGELIAS T‘ DE ABRAAM DI EPAGGELIAS KEKHARISTAI O THEOS

[3,19] TI OUN O NOMOS T‘N PARABASE‘N KHARIN PROSETETH  AKHRIS OU ELTH  TO SPERMA ‘ EP GGELTAI DIATAGEIS DI AGGEL‘N EN KHEIRI MESITOU

[3,20] O DE MESIT S ENOS OUK ESTIN O DE THEOS EIS ESTIN

[3,21] O OUN NOMOS KATA T‘N EPAGGELI‘N a=[TOU b=TOU a=THEOU] b=THEOU M  GENOITO EI GAR EDOTH  NOMOS O DUNAMENOS Z‘OPOI SAI ONT‘S b=AN EK NOMOU a=AN  N   DIKAIOSUN 

[3,22] ALLA SUNEKLEISEN   GRAPH  TA PANTA UPO AMARTIAN INA   EPAGGELIA EK PISTE‘S I SOU KHRISTOU DOTH  TOIS PISTEUOUSIN

[3,23] PRO TOU DE ELTHEIN T N PISTIN UPO NOMON EPHROUROUMETHA a=SUGKLEIOMENOI b=SUGKEKLEISMENOI EIS T N MELLOUSAN PISTIN APOKALUPHTH NAI

[3,24] ‘STE O NOMOS PAIDAG‘GOS  M‘N GEGONEN EIS KHRISTON INA EK PISTE‘S DIKAI‘TH‘MEN

[3,25] ELTHOUS S DE T S PISTE‘S OUKETI UPO PAIDAG‘GON ESMEN

[3,26] PANTES GAR UIOI THEOU ESTE DIA T S PISTE‘S EN KHRIST‘ I SOU

[3,27] OSOI GAR EIS KHRISTON EBAPTISTH TE KHRISTON ENEDUSASTHE

[3,28] OUK ENI IOUDAIOS OUDE ELL N OUK ENI DOULOS OUDE ELEUTHEROS OUK ENI ARSEN KAI TH LU PANTES GAR UMEIS EIS ESTE EN KHRIST‘ I SOU

[3,29] EI DE UMEIS KHRISTOU ARA TOU ABRAAM SPERMA ESTE b=KAI KAT EPAGGELIAN KL RONOMOI

[4,1] LEG‘ DE EPH OSON KHRONON O KL RONOMOS N PIOS ESTIN OUDEN DIAPHEREI DOULOU KURIOS PANT‘N ‘N

[4,2] ALLA UPO EPITROPOUS ESTIN KAI OIKONOMOUS AKHRI T S PROTHESMIAS TOU PATROS

[4,3] OUT‘S KAI  MEIS OTE  MEN N PIOI UPO TA STOIKHEIA TOU KOSMOU a= METHA b= MEN DEDOUL‘MENOI

[4,4] OTE DE  LTHEN TO PL R‘MA TOU KHRONOU EXAPESTEILEN O THEOS TON UION AUTOU GENOMENON EK GUNAIKOS GENOMENON UPO NOMON

[4,5] INA TOUS UPO NOMON EXAGORAS  INA T N UIOTHESIAN APOLAB‘MEN

[4,6] OTI DE ESTE UIOI EXAPESTEILEN O THEOS TO PNEUMA TOU UIOU AUTOU EIS TAS KARDIAS a= M‘N b=UM‘N KRAZON ABBA O PAT R

[4,7] ‘STE OUKETI EI DOULOS a=ALLA b=ALL UIOS EI DE UIOS KAI KL RONOMOS b=THEOU DIA a=THEOU b=KHRISTOU

[4,8] ALLA TOTE MEN OUK EIDOTES THEON EDOULEUSATE TOIS b=M  PHUSEI a=M  OUSIN THEOIS

[4,9] NUN DE GNONTES THEON MALLON DE GN‘STHENTES UPO THEOU P‘S EPISTREPHETE PALIN EPI TA ASTHEN  KAI PT‘KHA STOIKHEIA OIS PALIN AN‘THEN DOULEUEIN THELETE

[4,10]  MERAS PARAT REISTHE KAI M NAS KAI KAIROUS KAI ENIAUTOUS

[4,11] PHOBOUMAI UMAS a=M  a=P‘S b=M P‘S EIK  KEKOPIAKA EIS UMAS

[4,12] GINESTHE ‘S EG‘ OTI KAG‘ ‘S UMEIS ADELPHOI DEOMAI UM‘N OUDEN ME  DIK SATE

[4,13] OIDATE DE OTI DI ASTHENEIAN T S SARKOS EU GGELISAM N UMIN TO PROTERON

[4,14] KAI TON PEIRASMON a=UM‘N b=MOU b=TON EN T  SARKI MOU OUK EXOUTHEN SATE OUDE EXEPTUSATE a=ALLA b=ALL ‘S AGGELON THEOU EDEXASTHE ME ‘S KHRISTON I SOUN

[4,15] a=POU b=TIS OUN b= N O MAKARISMOS UM‘N MARTUR‘ GAR UMIN OTI EI DUNATON TOUS OPHTHALMOUS UM‘N EXORUXANTES b=AN ED‘KATE MOI

[4,16] ‘STE EKHTHROS UM‘N GEGONA AL THEU‘N UMIN

[4,17] Z LOUSIN UMAS OU KAL‘S ALLA EKKLEISAI UMAS THELOUSIN INA AUTOUS Z LOUTE

[4,18] KALON DE b=TO Z LOUSTHAI EN KAL‘ PANTOTE KAI M  MONON EN T‘ PAREINAI ME PROS UMAS

[4,19] a=TEKNA b=TEKNIA MOU OUS PALIN ‘DIN‘ a=MEKHRIS b=AKHRIS OU MORPH‘TH  KHRISTOS EN UMIN

[4,20]  THELON DE PAREINAI PROS UMAS ARTI KAI ALLAXAI T N PH‘N N MOU OTI APOROUMAI EN UMIN

[4,21] LEGETE MOI OI UPO NOMON THELONTES EINAI TON NOMON OUK AKOUETE

[4,22] GEGRAPTAI GAR OTI ABRAAM DUO UIOUS ESKHEN ENA EK T S PAIDISK S KAI ENA EK T S ELEUTHERAS

[4,23] ALL O MEN EK T S PAIDISK S KATA SARKA GEGENN TAI O DE EK T S ELEUTHERAS a=DI b=DIA b=T S EPAGGELIAS

[4,24] ATINA ESTIN ALL GOROUMENA AUTAI GAR EISIN tk=AI DUO DIATH KAI MIA MEN APO OROUS SINA EIS DOULEIAN GENN‘SA  TIS ESTIN AGAR

[4,25] TO a=DE b=GAR AGAR SINA OROS ESTIN EN T  ARABIA SUSTOIKHEI DE T  NUN IEROUSAL M DOULEUEI a=GAR b=DE META T‘N TEKN‘N AUT S

[4,26]   DE AN‘ IEROUSAL M ELEUTHERA ESTIN  TIS ESTIN M T R b=PANT‘N  M‘N

[4,27] GEGRAPTAI GAR EUPHRANTH TI STEIRA   OU TIKTOUSA R XON KAI BO SON   OUK ‘DINOUSA OTI POLLA TA TEKNA T S ER MOU MALLON   T S EKHOUS S TON ANDRA

[4,28] a=UMEIS b= MEIS DE ADELPHOI KATA ISAAK EPAGGELIAS TEKNA a=ESTE b=ESMEN

[4,29] ALL ‘SPER TOTE O KATA SARKA GENN THEIS EDI‘KEN TON KATA PNEUMA OUT‘S KAI NUN

[4,30] ALLA TI LEGEI   GRAPH  EKBALE T N PAIDISK N KAI TON UION AUT S OU GAR M  a=KL RONOM SEI b=KL RONOM S  O UIOS T S PAIDISK S META TOU UIOU T S ELEUTHERAS

[4,31] a=DIO b=ARA ADELPHOI OUK ESMEN PAIDISK S TEKNA ALLA T S ELEUTHERAS

[5,1] T  ELEUTHERIA b=OUN b=  b=KHRISTOS  MAS a=KHRISTOS  LEUTHER‘SEN ST KETE a=OUN KAI M  PALIN ZUG‘ DOULEIAS ENEKHESTHE

[5,2] IDE EG‘ PAULOS LEG‘ UMIN OTI EAN PERITEMN STHE KHRISTOS UMAS OUDEN ‘PHEL SEI

[5,3] MARTUROMAI DE PALIN PANTI ANTHR‘P‘ PERITEMNOMEN‘ OTI OPHEILET S ESTIN OLON TON NOMON POI SAI

[5,4] KAT RG TH TE APO b=TOU KHRISTOU OITINES EN NOM‘ DIKAIOUSTHE T S KHARITOS EXEPESATE

[5,5]  MEIS GAR PNEUMATI EK PISTE‘S ELPIDA DIKAIOSUN S APEKDEKHOMETHA

[5,6] EN GAR KHRIST‘ I SOU OUTE PERITOM  TI ISKHUEI OUTE AKROBUSTIA ALLA PISTIS DI AGAP S ENERGOUMEN 

[5,7] ETREKHETE KAL‘S TIS UMAS am=ENEKOPSEN tk=ANEKOPSEN a=[T ] b=T  AL THEIA M  PEITHESTHAI

[5,8]   PEISMON  OUK EK TOU KALOUNTOS UMAS

[5,9] MIKRA ZUM  OLON TO PHURAMA ZUMOI

[5,10] EG‘ PEPOITHA EIS UMAS EN KURI‘ OTI OUDEN ALLO PHRON SETE O DE TARASS‘N UMAS BASTASEI TO KRIMA OSTIS a=EAN b=AN  

[5,11] EG‘ DE ADELPHOI EI PERITOM N ETI K RUSS‘ TI ETI DI‘KOMAI ARA KAT RG TAI TO SKANDALON TOU STAUROU

[5,12] OPHELON KAI APOKOPSONTAI OI ANASTATOUNTES UMAS

[5,13] UMEIS GAR EP ELEUTHERIA EKL TH TE ADELPHOI MONON M  T N ELEUTHERIAN EIS APHORM N T  SARKI ALLA DIA T S AGAP S DOULEUETE ALL LOIS

[5,14] O GAR PAS NOMOS EN ENI LOG‘ a=PEPL R‘TAI b=PL ROUTAI EN T‘ AGAP SEIS TON PL SION SOU ‘S a=SEAUTON b=EAUTON

[5,15] EI DE ALL LOUS DAKNETE KAI KATESTHIETE BLEPETE M  a=UP b=UPO ALL L‘N ANAL‘TH TE

[5,16] LEG‘ DE PNEUMATI PERIPATEITE KAI EPITHUMIAN SARKOS OU M  TELES TE

[5,17]   GAR SARX EPITHUMEI KATA TOU PNEUMATOS TO DE PNEUMA KATA T S SARKOS TAUTA a=GAR b=DE b=ANTIKEITAI ALL LOIS a=ANTIKEITAI INA M  A a=EAN b=AN THEL TE TAUTA POI TE

[5,18] EI DE PNEUMATI AGESTHE OUK ESTE UPO NOMON

[5,19] PHANERA DE ESTIN TA ERGA T S SARKOS ATINA ESTIN b=MOIKHEIA PORNEIA AKATHARSIA ASELGEIA

[5,20] a=EID‘LOLATRIA b=EID‘LOLATREIA PHARMAKEIA EKHTHRAI a=ERIS b=EREIS a=Z LOS b=Z LOI THUMOI ERITHEIAI DIKHOSTASIAI AIRESEIS

[5,21] PHTHONOI b=PHONOI METHAI K‘MOI KAI TA OMOIA TOUTOIS A PROLEG‘ UMIN KATH‘S b=KAI PROEIPON OTI OI TA TOIAUTA PRASSONTES BASILEIAN THEOU OU KL RONOM SOUSIN

[5,22] O DE KARPOS TOU PNEUMATOS ESTIN AGAP  KHARA EIR N  MAKROTHUMIA KHR STOT S AGATH‘SUN  PISTIS

[5,23] a=PRAUT S b=PRAOT S EGKRATEIA KATA T‘N TOIOUT‘N OUK ESTIN NOMOS

[5,24] OI DE TOU KHRISTOU a=[I SOU] T N SARKA ESTAUR‘SAN SUN TOIS PATH MASIN KAI TAIS EPITHUMIAIS

[5,25] EI Z‘MEN PNEUMATI PNEUMATI KAI STOIKH‘MEN

[5,26] M  GIN‘METHA KENODOXOI ALL LOUS PROKALOUMENOI ALL LOIS PHTHONOUNTES

[6,1] ADELPHOI EAN KAI a=PROL MPHTH  b=PROL PHTH  ANTHR‘POS EN TINI PARAPT‘MATI UMEIS OI PNEUMATIKOI KATARTIZETE TON TOIOUTON EN PNEUMATI a=PRAUT TOS b=PRAOT TOS SKOP‘N SEAUTON M  KAI SU PEIRASTH S

[6,2] ALL L‘N TA BAR  BASTAZETE KAI OUT‘S a=ANAPL R‘SETE b=ANAPL R‘SATE TON NOMON TOU KHRISTOU

[6,3] EI GAR DOKEI TIS EINAI TI M DEN ‘N b=EAUTON PHRENAPATA a=EAUTON

[6,4] TO DE ERGON EAUTOU DOKIMAZET‘ EKASTOS KAI TOTE EIS EAUTON MONON TO KAUKH MA EXEI KAI OUK EIS TON ETERON

[6,5] EKASTOS GAR TO IDION PHORTION BASTASEI

[6,6] KOIN‘NEIT‘ DE O KAT KHOUMENOS TON LOGON T‘ KAT KHOUNTI EN PASIN AGATHOIS

[6,7] M  PLANASTHE THEOS OU MUKT RIZETAI O GAR EAN SPEIR  ANTHR‘POS TOUTO KAI THERISEI

[6,8] OTI O SPEIR‘N EIS T N SARKA EAUTOU EK T S SARKOS THERISEI PHTHORAN O DE SPEIR‘N EIS TO PNEUMA EK TOU PNEUMATOS THERISEI Z‘ N AI‘NION

[6,9] TO DE KALON POIOUNTES M  a=EGKAK‘MEN b=EKKAK‘MEN KAIR‘ GAR IDI‘ THERISOMEN M  EKLUOMENOI

[6,10] ARA OUN ‘S KAIRON EKHOMEN ERGAZ‘METHA TO AGATHON PROS PANTAS MALISTA DE PROS TOUS OIKEIOUS T S PISTE‘S

[6,11] IDETE P LIKOIS UMIN GRAMMASIN EGRAPSA T  EM  KHEIRI

[6,12] OSOI THELOUSIN EUPROS‘P SAI EN SARKI OUTOI ANAGKAZOUSIN UMAS PERITEMNESTHAI MONON INA b=M  T‘ STAUR‘ TOU KHRISTOU a=M  DI‘K‘NTAI

[6,13] OUDE GAR OI m=PERITETM MENOI atk=PERITEMNOMENOI AUTOI NOMON PHULASSOUSIN ALLA THELOUSIN UMAS PERITEMNESTHAI INA EN T  UMETERA SARKI KAUKH S‘NTAI

[6,14] EMOI DE M  GENOITO KAUKHASTHAI EI M  EN T‘ STAUR‘ TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU DI OU EMOI KOSMOS ESTAUR‘TAI KAG‘ b=T‘ KOSM‘

[6,15] b=EN b=GAR b=KHRIST‘ b=I SOU OUTE a=GAR PERITOM  TI a=ESTIN b=ISKHUEI OUTE AKROBUSTIA ALLA KAIN  KTISIS

[6,16] KAI OSOI T‘ KANONI TOUT‘ STOIKH SOUSIN EIR N  EP AUTOUS KAI ELEOS KAI EPI TON ISRA L TOU THEOU

[6,17] TOU LOIPOU KOPOUS MOI M DEIS PAREKHET‘ EG‘ GAR TA STIGMATA TOU b=KURIOU I SOU EN T‘ S‘MATI MOU BASTAZ‘

[6,18]   KHARIS TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU META TOU PNEUMATOS UM‘N ADELPHOI AM N ~~ t=[PROS t=GALATAS t=EGRAPH  t=APO t=R‘M S] .

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting