Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk=  PROS t=TOUS PHILIPP SIOUS tk=EPISTOL 

[1,1] PAULOS KAI TIMOTHEOS DOULOI b=I SOU KHRISTOU a=I SOU PASIN TOIS AGIOIS EN KHRIST‘ I SOU TOIS OUSIN EN PHILIPPOIS SUN EPISKOPOIS KAI DIAKONOIS

[1,2] KHARIS UMIN KAI EIR N  APO THEOU PATROS  M‘N KAI KURIOU I SOU KHRISTOU

[1,3] EUKHARIST‘ T‘ THE‘ MOU EPI PAS  T  MNEIA UM‘N

[1,4] PANTOTE EN PAS  DE SEI MOU UPER PANT‘N UM‘N META KHARAS T N DE SIN POIOUMENOS

[1,5] EPI T  KOIN‘NIA UM‘N EIS TO EUAGGELION APO a=T S PR‘T S  MERAS AKHRI TOU NUN

[1,6] PEPOITH‘S AUTO TOUTO OTI O ENARXAMENOS EN UMIN ERGON AGATHON EPITELESEI a=AKHRI b=AKHRIS  MERAS tk=I SOU KHRISTOU am=I SOU

[1,7] KATH‘S ESTIN DIKAION EMOI TOUTO PHRONEIN UPER PANT‘N UM‘N DIA TO EKHEIN ME EN T  KARDIA UMAS EN TE TOIS DESMOIS MOU KAI am=EN T  APOLOGIA KAI BEBAI‘SEI TOU EUAGGELIOU SUGKOIN‘NOUS MOU T S KHARITOS PANTAS UMAS ONTAS

[1,8] MARTUS GAR MOU b=ESTIN O THEOS ‘S EPIPOTH‘ PANTAS UMAS EN SPLAGKHNOIS b=I SOU KHRISTOU a=I SOU

[1,9] KAI TOUTO PROSEUKHOMAI INA   AGAP  UM‘N ETI MALLON KAI MALLON PERISSEU  EN EPIGN‘SEI KAI PAS  AISTH SEI

[1,10] EIS TO DOKIMAZEIN UMAS TA DIAPHERONTA INA  TE EILIKRINEIS KAI APROSKOPOI EIS  MERAN KHRISTOU

[1,11] PEPL R‘MENOI a=KARPON b=KARP‘N DIKAIOSUN S a=TON b=T‘N DIA I SOU KHRISTOU EIS DOXAN KAI EPAINON THEOU

[1,12] GIN‘SKEIN DE UMAS BOULOMAI ADELPHOI OTI TA KAT EME MALLON EIS PROKOP N TOU EUAGGELIOU EL LUTHEN

[1,13] ‘STE TOUS DESMOUS MOU PHANEROUS EN KHRIST‘ GENESTHAI EN OL‘ T‘ PRAIT‘RI‘ KAI TOIS LOIPOIS PASIN

[1,14] KAI TOUS PLEIONAS T‘N ADELPH‘N EN KURI‘ PEPOITHOTAS TOIS DESMOIS MOU PERISSOTER‘S TOLMAN APHOB‘S TON LOGON LALEIN

[1,15] TINES MEN KAI DIA PHTHONON KAI ERIN TINES DE KAI DI EUDOKIAN TON KHRISTON K RUSSOUSIN

[1,16] OI MEN EX b=ERITHEIAS b=TON b=KHRISTON b=KATAGGELLOUSIN b=OUKH b=AGN‘S b=OIOMENOI b=THLIPSIN b=EPIPHEREIN b=TOIS b=DESMOIS b=MOU ~b=

[1,17] b=OI b=DE b=EX AGAP S EIDOTES OTI EIS APOLOGIAN TOU EUAGGELIOU KEIMAI ~a=

[1,17] a=OI a=DE a=EX a=ERITHEIAS a=TON a=KHRISTON a=KATAGGELLOUSIN a=OUKH a=AGN‘S a=OIOMENOI a=THLIPSIN a=EGEIREIN a=TOIS a=DESMOIS a=MOU

[1,18] TI GAR PL N a=OTI PANTI TROP‘ EITE PROPHASEI EITE AL THEIA KHRISTOS KATAGGELLETAI KAI EN TOUT‘ KHAIR‘ ALLA KAI KHAR SOMAI

[1,19] OIDA GAR OTI TOUTO MOI APOB SETAI EIS S‘T RIAN DIA T S UM‘N DE SE‘S KAI EPIKHOR GIAS TOU PNEUMATOS I SOU KHRISTOU

[1,20] KATA T N APOKARADOKIAN KAI ELPIDA MOU OTI EN OUDENI AISKHUNTH SOMAI ALL EN PAS  PARR SIA ‘S PANTOTE KAI NUN MEGALUNTH SETAI KHRISTOS EN T‘ S‘MATI MOU EITE DIA Z‘ S EITE DIA THANATOU

[1,21] EMOI GAR TO Z N KHRISTOS KAI TO APOTHANEIN KERDOS

[1,22] EI DE TO Z N EN SARKI TOUTO MOI KARPOS ERGOU KAI TI AIR SOMAI OU GN‘RIZ‘

[1,23] SUNEKHOMAI am=DE tk=GAR EK T‘N DUO T N EPITHUMIAN EKH‘N EIS TO ANALUSAI KAI SUN KHRIST‘ EINAI POLL‘ a=[GAR] MALLON KREISSON

[1,24] TO DE EPIMENEIN a=[EN] b=EN T  SARKI ANAGKAIOTERON DI UMAS

[1,25] KAI TOUTO PEPOITH‘S OIDA OTI MEN‘ KAI a=PARAMEN‘ b=SUMPARAMEN‘ PASIN UMIN EIS T N UM‘N PROKOP N KAI KHARAN T S PISTE‘S

[1,26] INA TO KAUKH MA UM‘N PERISSEU  EN KHRIST‘ I SOU EN EMOI DIA T S EM S PAROUSIAS PALIN PROS UMAS

[1,27] MONON AXI‘S TOU EUAGGELIOU TOU KHRISTOU POLITEUESTHE INA EITE ELTH‘N KAI ID‘N UMAS EITE AP‘N a=AKOU‘ b=AKOUS‘ TA PERI UM‘N OTI ST KETE EN ENI PNEUMATI MIA PSUKH  SUNATHLOUNTES T  PISTEI TOU EUAGGELIOU

[1,28] KAI M  PTUROMENOI EN M DENI UPO T‘N ANTIKEIMEN‘N  TIS b=AUTOIS b=MEN ESTIN a=AUTOIS ENDEIXIS AP‘LEIAS a=UM‘N b=UMIN DE S‘T RIAS KAI TOUTO APO THEOU

[1,29] OTI UMIN EKHARISTH  TO UPER KHRISTOU OU MONON TO EIS AUTON PISTEUEIN ALLA KAI TO UPER AUTOU PASKHEIN

[1,30] TON AUTON AG‘NA EKHONTES OION amk=EIDETE t=IDETE EN EMOI KAI NUN AKOUETE EN EMOI

[2,1] EI TIS OUN PARAKL SIS EN KHRIST‘ EI TI PARAMUTHION AGAP S EI TIS KOIN‘NIA PNEUMATOS EI am=TIS tk=TINA SPLAGKHNA KAI OIKTIRMOI

[2,2] PL R‘SATE MOU T N KHARAN INA TO AUTO PHRON TE T N AUT N AGAP N EKHONTES SUMPSUKHOI TO EN PHRONOUNTES

[2,3] M DEN a=KAT b=KATA ERITHEIAN a=M DE a=KATA b=  KENODOXIAN ALLA T  TAPEINOPHROSUN  ALL LOUS  GOUMENOI UPEREKHONTAS EAUT‘N

[2,4] M  TA EAUT‘N EKASTOS a=SKOPOUNTES b=SKOPEITE ALLA a=[KAI] b=KAI TA ETER‘N a=EKASTOI b=EKASTOS

[2,5] TOUTO a=PHRONEITE b=GAR b=PHRONEISTH‘ EN UMIN O KAI EN KHRIST‘ I SOU

[2,6] OS EN MORPH  THEOU UPARKH‘N OUKH ARPAGMON  G SATO TO EINAI ISA THE‘

[2,7] a=ALLA b=ALL EAUTON EKEN‘SEN MORPH N DOULOU LAB‘N EN OMOI‘MATI ANTHR‘P‘N GENOMENOS ~b=

[2,8] KAI SKH MATI EURETHEIS ‘S ANTHR‘POS ~a=

[2,8] ETAPEIN‘SEN EAUTON GENOMENOS UP KOOS MEKHRI THANATOU THANATOU DE STAUROU

[2,9] DIO KAI O THEOS AUTON UPERUPS‘SEN KAI EKHARISATO AUT‘ a=TO ONOMA TO UPER PAN ONOMA

[2,10] INA EN T‘ ONOMATI I SOU PAN GONU KAMPS  EPOURANI‘N KAI EPIGEI‘N KAI KATAKHTHONI‘N

[2,11] KAI PASA GL‘SSA EXOMOLOG S TAI OTI KURIOS I SOUS KHRISTOS EIS DOXAN THEOU PATROS

[2,12] ‘STE AGAP TOI MOU KATH‘S PANTOTE UP KOUSATE M  ‘S EN T  PAROUSIA MOU MONON ALLA NUN POLL‘ MALLON EN T  APOUSIA MOU META PHOBOU KAI TROMOU T N EAUT‘N S‘T RIAN KATERGAZESTHE

[2,13] b=O THEOS GAR ESTIN O ENERG‘N EN UMIN KAI TO THELEIN KAI TO ENERGEIN UPER T S EUDOKIAS

[2,14] PANTA POIEITE KH‘RIS GOGGUSM‘N KAI DIALOGISM‘N

[2,15] INA GEN STHE AMEMPTOI KAI AKERAIOI TEKNA THEOU a=AM‘MA a=MESON b=AM‘M TA b=EN b=MES‘ GENEAS SKOLIAS KAI DIESTRAMMEN S EN OIS PHAINESTHE ‘S PH‘ST RES EN KOSM‘

[2,16] LOGON Z‘ S EPEKHONTES EIS KAUKH MA EMOI EIS  MERAN KHRISTOU OTI OUK EIS KENON EDRAMON OUDE EIS KENON EKOPIASA

[2,17] a=ALLA b=ALL EI KAI SPENDOMAI EPI T  THUSIA KAI LEITOURGIA T S PISTE‘S UM‘N KHAIR‘ KAI SUGKHAIR‘ PASIN UMIN

[2,18] TO a=DE b=D AUTO KAI UMEIS KHAIRETE KAI SUGKHAIRETE MOI

[2,19] ELPIZ‘ DE EN KURI‘ I SOU TIMOTHEON TAKHE‘S PEMPSAI UMIN INA KAG‘ EUPSUKH‘ GNOUS TA PERI UM‘N

[2,20] OUDENA GAR EKH‘ ISOPSUKHON OSTIS GN SI‘S TA PERI UM‘N MERIMN SEI

[2,21] OI PANTES GAR TA EAUT‘N Z TOUSIN OU TA tk=TOU b=KHRISTOU I SOU a=KHRISTOU

[2,22] T N DE DOKIM N AUTOU GIN‘SKETE OTI ‘S PATRI TEKNON SUN EMOI EDOULEUSEN EIS TO EUAGGELION

[2,23] TOUTON MEN OUN ELPIZ‘ PEMPSAI ‘S AN a=APHID‘ b=APID‘ TA PERI EME EXAUT S

[2,24] PEPOITHA DE EN KURI‘ OTI KAI AUTOS TAKHE‘S ELEUSOMAI

[2,25] ANAGKAION DE  G SAM N EPAPHRODITON TON ADELPHON KAI SUNERGON KAI SUSTRATI‘T N MOU UM‘N DE APOSTOLON KAI LEITOURGON T S KHREIAS MOU PEMPSAI PROS UMAS

[2,26] EPEID  EPIPOTH‘N  N PANTAS UMAS KAI AD MON‘N DIOTI  KOUSATE OTI  STHEN SEN

[2,27] KAI GAR  STHEN SEN PARAPL SION THANAT‘ am=ALLA tk=ALL O THEOS b=AUTON  LE SEN a=AUTON OUK AUTON DE MONON ALLA KAI EME INA M  LUP N EPI am=LUP N tk=LUP  SKH‘

[2,28] SPOUDAIOTER‘S OUN EPEMPSA AUTON INA IDONTES AUTON PALIN KHAR TE KAG‘ ALUPOTEROS ‘

[2,29] PROSDEKHESTHE OUN AUTON EN KURI‘ META PAS S KHARAS KAI TOUS TOIOUTOUS ENTIMOUS EKHETE

[2,30] OTI DIA TO ERGON b=TOU KHRISTOU MEKHRI THANATOU  GGISEN a=PARABOLEUSAMENOS b=PARABOULEUSAMENOS T  PSUKH  INA ANAPL R‘S  TO UM‘N USTER MA T S PROS ME LEITOURGIAS

[3,1] TO LOIPON ADELPHOI MOU KHAIRETE EN KURI‘ TA AUTA GRAPHEIN UMIN EMOI MEN OUK OKN RON UMIN DE ASPHALES

[3,2] BLEPETE TOUS KUNAS BLEPETE TOUS KAKOUS ERGATAS BLEPETE T N KATATOM N

[3,3]  MEIS GAR ESMEN   PERITOM  OI PNEUMATI am=THEOU tk=THE‘ LATREUONTES KAI KAUKH‘MENOI EN KHRIST‘ I SOU KAI OUK EN SARKI PEPOITHOTES

[3,4] KAIPER EG‘ EKH‘N PEPOITH SIN KAI EN SARKI EI TIS DOKEI ALLOS PEPOITHENAI EN SARKI EG‘ MALLON

[3,5] PERITOM  OKTA MEROS EK GENOUS ISRA L PHUL S BENIAMIN EBRAIOS EX EBRAI‘N KATA NOMON PHARISAIOS

[3,6] KATA a=Z LOS b=Z LON DI‘K‘N T N EKKL SIAN KATA DIKAIOSUN N T N EN NOM‘ GENOMENOS AMEMPTOS

[3,7] a=[ALLA] b=ALL ATINA  N MOI KERD  TAUTA  G MAI DIA TON KHRISTON Z MIAN

[3,8] ALLA m=MEN m=OUN atk=MENOUNGE KAI  GOUMAI PANTA Z MIAN EINAI DIA TO UPEREKHON T S GN‘SE‘S KHRISTOU I SOU TOU KURIOU MOU DI ON TA PANTA EZ MI‘TH N KAI  GOUMAI SKUBALA b=EINAI INA KHRISTON KERD S‘

[3,9] KAI EURETH‘ EN AUT‘ M  EKH‘N EM N DIKAIOSUN N T N EK NOMOU ALLA T N DIA PISTE‘S KHRISTOU T N EK THEOU DIKAIOSUN N EPI T  PISTEI

[3,10] TOU GN‘NAI AUTON KAI T N DUNAMIN T S ANASTASE‘S AUTOU KAI a=[T N] b=T N KOIN‘NIAN a=[T‘N] b=T‘N PATH MAT‘N AUTOU a=SUMMORPHIZOMENOS b=SUMMORPHOUMENOS T‘ THANAT‘ AUTOU

[3,11] EI P‘S KATANT S‘ EIS T N EXANASTASIN a=T N a=EK b=T‘N NEKR‘N

[3,12] OUKH OTI  D  ELABON    D  TETELEI‘MAI DI‘K‘ DE EI KAI KATALAB‘ EPH ‘ KAI a=KATEL MPHTH N b=KATEL PHTH N b=UPO a=UPO b=TOU KHRISTOU a=[I SOU] b=I SOU

[3,13] ADELPHOI EG‘ EMAUTON OU LOGIZOMAI KATEIL PHENAI EN DE TA MEN OPIS‘ EPILANTHANOMENOS TOIS DE EMPROSTHEN EPEKTEINOMENOS

[3,14] KATA SKOPON DI‘K‘ a=EIS b=EPI TO BRABEION T S AN‘ KL SE‘S TOU THEOU EN KHRIST‘ I SOU

[3,15] OSOI OUN TELEIOI TOUTO PHRON‘MEN KAI EI TI ETER‘S PHRONEITE KAI TOUTO O THEOS UMIN APOKALUPSEI

[3,16] PL N EIS O EPHTHASAMEN T‘ AUT‘ STOIKHEIN b=KANONI b=TO b=AUTO b=PHRONEIN

[3,17] SUMMIM TAI MOU GINESTHE ADELPHOI KAI SKOPEITE TOUS a=OUT‘ b=OUT‘S PERIPATOUNTAS KATH‘S EKHETE TUPON  MAS

[3,18] POLLOI GAR PERIPATOUSIN OUS POLLAKIS ELEGON UMIN NUN DE KAI KLAI‘N LEG‘ TOUS EKHTHROUS TOU STAUROU TOU KHRISTOU

[3,19] ‘N TO TELOS AP‘LEIA ‘N O THEOS   KOILIA KAI   DOXA EN T  AISKHUN  AUT‘N OI TA EPIGEIA PHRONOUNTES

[3,20]  M‘N GAR TO POLITEUMA EN OURANOIS UPARKHEI EX OU KAI S‘T RA APEKDEKHOMETHA KURION I SOUN KHRISTON

[3,21] OS METASKH MATISEI TO S‘MA T S TAPEIN‘SE‘S  M‘N b=EIS b=TO b=GENESTHAI b=AUTO SUMMORPHON T‘ S‘MATI T S DOX S AUTOU KATA T N ENERGEIAN TOU DUNASTHAI AUTON KAI UPOTAXAI a=AUT‘ b=EAUT‘ TA PANTA

[4,1] ‘STE ADELPHOI MOU AGAP TOI KAI EPIPOTH TOI KHARA KAI STEPHANOS MOU OUT‘S ST KETE EN KURI‘ AGAP TOI

[4,2] amk=EUODIAN t=EU‘DIAN PARAKAL‘ KAI SUNTUKH N PARAKAL‘ TO AUTO PHRONEIN EN KURI‘

[4,3] am=NAI tk=KAI ER‘T‘ KAI SE b=SUZUGE GN SIE a=SUZUGE SULLAMBANOU AUTAIS AITINES EN T‘ EUAGGELI‘ SUN THL SAN MOI META KAI KL MENTOS KAI T‘N LOIP‘N SUNERG‘N MOU ‘N TA ONOMATA EN BIBL‘ Z‘ S

[4,4] KHAIRETE EN KURI‘ PANTOTE PALIN ER‘ KHAIRETE

[4,5] TO EPIEIKES UM‘N GN‘STH T‘ PASIN ANTHR‘POIS O KURIOS EGGUS

[4,6] M DEN MERIMNATE ALL EN PANTI T  PROSEUKH  KAI T  DE SEI META EUKHARISTIAS TA AIT MATA UM‘N GN‘RIZESTH‘ PROS TON THEON

[4,7] KAI   EIR N  TOU THEOU   UPEREKHOUSA PANTA NOUN PHROUR SEI TAS KARDIAS UM‘N KAI TA NO MATA UM‘N EN KHRIST‘ I SOU

[4,8] TO LOIPON ADELPHOI OSA ESTIN AL TH  OSA SEMNA OSA DIKAIA OSA AGNA OSA PROSPHIL  OSA EUPH MA EI TIS ARET  KAI EI TIS EPAINOS TAUTA LOGIZESTHE

[4,9] A KAI EMATHETE KAI PARELABETE KAI  KOUSATE KAI EIDETE EN EMOI TAUTA PRASSETE KAI O THEOS T S EIR N S ESTAI METH UM‘N

[4,10] EKHAR N DE EN KURI‘ MEGAL‘S OTI  D  POTE ANETHALETE TO UPER EMOU PHRONEIN EPH ‘ KAI EPHRONEITE  KAIREISTHE DE

[4,11] OUKH OTI KATH USTER SIN LEG‘ EG‘ GAR EMATHON EN OIS EIMI AUTARK S EINAI

[4,12] OIDA amk=KAI t=DE TAPEINOUSTHAI OIDA KAI PERISSEUEIN EN PANTI KAI EN PASIN MEMU MAI KAI KHORTAZESTHAI KAI PEINAN KAI PERISSEUEIN KAI USTEREISTHAI

[4,13] PANTA ISKHU‘ EN T‘ ENDUNAMOUNTI ME b=KHRIST‘

[4,14] PL N KAL‘S EPOI SATE SUGKOIN‘N SANTES MOU T  THLIPSEI

[4,15] OIDATE DE KAI UMEIS PHILIPP SIOI OTI EN ARKH  TOU EUAGGELIOU OTE EX LTHON APO MAKEDONIAS OUDEMIA MOI EKKL SIA EKOIN‘N SEN EIS LOGON DOSE‘S KAI a=L MPSE‘S b=L PSE‘S EI M  UMEIS MONOI

[4,16] OTI KAI EN THESSALONIK  KAI APAX KAI DIS EIS T N KHREIAN MOI EPEMPSATE

[4,17] OUKH OTI EPIZ T‘ TO DOMA a=ALLA b=ALL EPIZ T‘ TON KARPON TON PLEONAZONTA EIS LOGON UM‘N

[4,18] APEKH‘ DE PANTA KAI PERISSEU‘ PEPL R‘MAI DEXAMENOS PARA EPAPHRODITOU TA PAR UM‘N OSM N EU‘DIAS THUSIAN DEKT N EUARESTON T‘ THE‘

[4,19] O DE THEOS MOU PL R‘SEI PASAN KHREIAN UM‘N KATA a=TO b=TON a=PLOUTOS b=PLOUTON AUTOU EN DOX  EN KHRIST‘ I SOU

[4,20] T‘ DE THE‘ KAI PATRI  M‘N   DOXA EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N AM N

[4,21] ASPASASTHE PANTA AGION EN KHRIST‘ I SOU ASPAZONTAI UMAS OI SUN EMOI ADELPHOI

[4,22] ASPAZONTAI UMAS PANTES OI AGIOI MALISTA DE OI EK T S KAISAROS OIKIAS

[4,23]   KHARIS TOU KURIOU tk= M‘N I SOU KHRISTOU META a=TOU a=PNEUMATOS b=PANT‘N UM‘N b=AM N ~~ t=[PROS t=PHILIPP SIOUS t=EGRAPH  t=APO t=R‘M S t=DI t=EPAPHRODITOU] .

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting