Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*PROS PHILIPP SIOUS

[1,1] PAULOS KAI TIMOTHEOS DOULOI KHRISTOU I SOU PASIN TOIS AGIOIS EN KHRIST‘ I SOU TOIS OUSIN EN PHILIPPOIS SUN EPISKOPOIS KAI DIAKONOIS

[1,2] KHARIS UMIN KAI EIR N  APO THEOU PATROS  M‘N KAI KURIOU I SOU KHRISTOU

[1,3] EUKHARIST‘ T‘ THE‘ MOU EPI PAS  T  MNEIA UM‘N

[1,4] PANTOTE EN PAS  DE SEI MOU UPER PANT‘N UM‘N META KHARAS T N DE SIN POIOUMENOS

[1,5] EPI T  KOIN‘NIA UM‘N EIS TO EUAGGELION APO T S PR‘T S  MERAS AKHRI TOU NUN

[1,6] PEPOITH‘S AUTO TOUTO OTI O ENARXAMENOS EN UMIN ERGON AGATHON EPITELESEI AKHRI  MERAS KHRISTOU I SOU

[1,7] KATH‘S ESTIN DIKAION EMOI TOUTO PHRONEIN UPER PANT‘N UM‘N DIA TO EKHEIN ME EN T  KARDIA UMAS EN TE TOIS DESMOIS MOU KAI EN T  APOLOGIA KAI BEBAI‘SEI TOU EUAGGELIOU SUGKOIN‘NOUS MOU T S KHARITOS PANTAS UMAS ONTAS

[1,8] MARTUS GAR MOU O THEOS ‘S EPIPOTH‘ PANTAS UMAS EN SPLAGKHNOIS KHRISTOU I SOU

[1,9] KAI TOUTO PROSEUKHOMAI INA   AGAP  UM‘N ETI MALLON KAI MALLON PERISSEU  EN EPIGN‘SEI KAI PAS  AISTH SEI

[1,10] EIS TO DOKIMAZEIN UMAS TA DIAPHERONTA INA  TE EILIKRINEIS KAI APROSKOPOI EIS  MERAN KHRISTOU

[1,11] PEPL R‘MENOI KARPON DIKAIOSUN S TON DIA I SOU KHRISTOU EIS DOXAN KAI EPAINON THEOU

[1,12] GIN‘SKEIN DE UMAS BOULOMAI ADELPHOI OTI TA KAT EME MALLON EIS PROKOP N TOU EUAGGELIOU EL LUTHEN

[1,13] ‘STE TOUS DESMOUS MOU PHANEROUS EN KHRIST‘ GENESTHAI EN OL‘ T‘ PRAIT‘RI‘ KAI TOIS LOIPOIS PASIN

[1,14] KAI TOUS PLEIONAS T‘N ADELPH‘N EN KURI‘ PEPOITHOTAS TOIS DESMOIS MOU PERISSOTER‘S TOLMAN APHOB‘S TON LOGON LALEIN

[1,15] TINES MEN KAI DIA PHTHONON KAI ERIN TINES DE KAI DI EUDOKIAN TON KHRISTON K RUSSOUSIN

[1,16] OI MEN EX AGAP S EIDOTES OTI EIS APOLOGIAN TOU EUAGGELIOU KEIMAI

[1,17] OI DE EX ERITHEIAS TON KHRISTON KATAGGELLOUSIN OUKH AGN‘S OIOMENOI THLIPSIN EGEIREIN TOIS DESMOIS MOU

[1,18] TI GAR PL N OTI PANTI TROP‘ EITE PROPHASEI EITE AL THEIA KHRISTOS KATAGGELLETAI KAI EN TOUT‘ KHAIR‘ ALLA KAI KHAR SOMAI

[1,19] OIDA GAR OTI TOUTO MOI APOB SETAI EIS S‘T RIAN DIA T S UM‘N DE SE‘S KAI EPIKHOR GIAS TOU PNEUMATOS I SOU KHRISTOU

[1,20] KATA T N APOKARADOKIAN KAI ELPIDA MOU OTI EN OUDENI AISKHUNTH SOMAI ALL EN PAS  PARR SIA ‘S PANTOTE KAI NUN MEGALUNTH SETAI KHRISTOS EN T‘ S‘MATI MOU EITE DIA Z‘ S EITE DIA THANATOU

[1,21] EMOI GAR TO Z N KHRISTOS KAI TO APOTHANEIN KERDOS

[1,22] EI DE TO Z N EN SARKI TOUTO MOI KARPOS ERGOU KAI TI AIR SOMAI OU GN‘RIZ‘

[1,23] SUNEKHOMAI DE EK T‘N DUO T N EPITHUMIAN EKH‘N EIS TO ANALUSAI KAI SUN KHRIST‘ EINAI POLL‘ [GAR] MALLON KREISSON

[1,24] TO DE EPIMENEIN [EN] T  SARKI ANAGKAIOTERON DI UMAS

[1,25] KAI TOUTO PEPOITH‘S OIDA OTI MEN‘ KAI PARAMEN‘ PASIN UMIN EIS T N UM‘N PROKOP N KAI KHARAN T S PISTE‘S

[1,26] INA TO KAUKH MA UM‘N PERISSEU  EN KHRIST‘ I SOU EN EMOI DIA T S EM S PAROUSIAS PALIN PROS UMAS

[1,27] MONON AXI‘S TOU EUAGGELIOU TOU KHRISTOU POLITEUESTHE INA EITE ELTH‘N KAI ID‘N UMAS EITE AP‘N AKOU‘ TA PERI UM‘N OTI ST KETE EN ENI PNEUMATI MIA PSUKH  SUNATHLOUNTES T  PISTEI TOU EUAGGELIOU

[1,28] KAI M  PTUROMENOI EN M DENI UPO T‘N ANTIKEIMEN‘N  TIS ESTIN AUTOIS ENDEIXIS AP‘LEIAS UM‘N DE S‘T RIAS KAI TOUTO APO THEOU

[1,29] OTI UMIN EKHARISTH  TO UPER KHRISTOU OU MONON TO EIS AUTON PISTEUEIN ALLA KAI TO UPER AUTOU PASKHEIN

[1,30] TON AUTON AG‘NA EKHONTES OION EIDETE EN EMOI KAI NUN AKOUETE EN EMOI

[2,1] EI TIS OUN PARAKL SIS EN KHRIST‘ EI TI PARAMUTHION AGAP S EI TIS KOIN‘NIA PNEUMATOS EI TIS SPLAGKHNA KAI OIKTIRMOI

[2,2] PL R‘SATE MOU T N KHARAN INA TO AUTO PHRON TE T N AUT N AGAP N EKHONTES SUMPSUKHOI TO EN PHRONOUNTES

[2,3] M DEN KAT ERITHEIAN M DE KATA KENODOXIAN ALLA T  TAPEINOPHROSUN  ALL LOUS  GOUMENOI UPEREKHONTAS EAUT‘N

[2,4] M  TA EAUT‘N EKASTOS SKOPOUNTES ALLA [KAI] TA ETER‘N EKASTOI

[2,5] TOUTO PHRONEITE EN UMIN O KAI EN KHRIST‘ I SOU

[2,6] OS EN MORPH  THEOU UPARKH‘N OUKH ARPAGMON  G SATO TO EINAI ISA THE‘

[2,7] ALLA EAUTON EKEN‘SEN MORPH N DOULOU LAB‘N EN OMOI‘MATI ANTHR‘P‘N GENOMENOS KAI SKH MATI EURETHEIS ‘S ANTHR‘POS

[2,8] ETAPEIN‘SEN EAUTON GENOMENOS UP KOOS MEKHRI THANATOU THANATOU DE STAUROU

[2,9] DIO KAI O THEOS AUTON UPERUPS‘SEN KAI EKHARISATO AUT‘ TO ONOMA TO UPER PAN ONOMA

[2,10] INA EN T‘ ONOMATI I SOU PAN GONU KAMPS  EPOURANI‘N KAI EPIGEI‘N KAI KATAKHTHONI‘N

[2,11] KAI PASA GL‘SSA EXOMOLOG S TAI OTI KURIOS I SOUS KHRISTOS EIS DOXAN THEOU PATROS

[2,12] ‘STE AGAP TOI MOU KATH‘S PANTOTE UP KOUSATE M  ‘S EN T  PAROUSIA MOU MONON ALLA NUN POLL‘ MALLON EN T  APOUSIA MOU META PHOBOU KAI TROMOU T N EAUT‘N S‘T RIAN KATERGAZESTHE

[2,13] THEOS GAR ESTIN O ENERG‘N EN UMIN KAI TO THELEIN KAI TO ENERGEIN UPER T S EUDOKIAS

[2,14] PANTA POIEITE KH‘RIS GOGGUSM‘N KAI DIALOGISM‘N

[2,15] INA GEN STHE AMEMPTOI KAI AKERAIOI TEKNA THEOU AM‘MA MESON GENEAS SKOLIAS KAI DIESTRAMMEN S EN OIS PHAINESTHE ‘S PH‘ST RES EN KOSM‘

[2,16] LOGON Z‘ S EPEKHONTES EIS KAUKH MA EMOI EIS  MERAN KHRISTOU OTI OUK EIS KENON EDRAMON OUDE EIS KENON EKOPIASA

[2,17] ALLA EI KAI SPENDOMAI EPI T  THUSIA KAI LEITOURGIA T S PISTE‘S UM‘N KHAIR‘ KAI SUGKHAIR‘ PASIN UMIN

[2,18] TO DE AUTO KAI UMEIS KHAIRETE KAI SUGKHAIRETE MOI

[2,19] ELPIZ‘ DE EN KURI‘ I SOU TIMOTHEON TAKHE‘S PEMPSAI UMIN INA KAG‘ EUPSUKH‘ GNOUS TA PERI UM‘N

[2,20] OUDENA GAR EKH‘ ISOPSUKHON OSTIS GN SI‘S TA PERI UM‘N MERIMN SEI

[2,21] OI PANTES GAR TA EAUT‘N Z TOUSIN OU TA I SOU KHRISTOU

[2,22] T N DE DOKIM N AUTOU GIN‘SKETE OTI ‘S PATRI TEKNON SUN EMOI EDOULEUSEN EIS TO EUAGGELION

[2,23] TOUTON MEN OUN ELPIZ‘ PEMPSAI ‘S AN APHID‘ TA PERI EME EXAUT S

[2,24] PEPOITHA DE EN KURI‘ OTI KAI AUTOS TAKHE‘S ELEUSOMAI

[2,25] ANAGKAION DE  G SAM N EPAPHRODITON TON ADELPHON KAI SUNERGON KAI SUSTRATI‘T N MOU UM‘N DE APOSTOLON KAI LEITOURGON T S KHREIAS MOU PEMPSAI PROS UMAS

[2,26] EPEID  EPIPOTH‘N  N PANTAS UMAS KAI AD MON‘N DIOTI  KOUSATE OTI  STHEN SEN

[2,27] KAI GAR  STHEN SEN PARAPL SION THANAT‘ ALLA O THEOS  LE SEN AUTON OUK AUTON DE MONON ALLA KAI EME INA M  LUP N EPI LUP N SKH‘

[2,28] SPOUDAIOTER‘S OUN EPEMPSA AUTON INA IDONTES AUTON PALIN KHAR TE KAG‘ ALUPOTEROS ‘

[2,29] PROSDEKHESTHE OUN AUTON EN KURI‘ META PAS S KHARAS KAI TOUS TOIOUTOUS ENTIMOUS EKHETE

[2,30] OTI DIA TO ERGON KHRISTOU MEKHRI THANATOU  GGISEN PARABOLEUSAMENOS T  PSUKH  INA ANAPL R‘S  TO UM‘N USTER MA T S PROS ME LEITOURGIAS

[3,1] TO LOIPON ADELPHOI MOU KHAIRETE EN KURI‘ TA AUTA GRAPHEIN UMIN EMOI MEN OUK OKN RON UMIN DE ASPHALES

[3,2] BLEPETE TOUS KUNAS BLEPETE TOUS KAKOUS ERGATAS BLEPETE T N KATATOM N

[3,3]  MEIS GAR ESMEN   PERITOM  OI PNEUMATI THEOU LATREUONTES KAI KAUKH‘MENOI EN KHRIST‘ I SOU KAI OUK EN SARKI PEPOITHOTES

[3,4] KAIPER EG‘ EKH‘N PEPOITH SIN KAI EN SARKI EI TIS DOKEI ALLOS PEPOITHENAI EN SARKI EG‘ MALLON

[3,5] PERITOM  OKTA MEROS EK GENOUS ISRA L PHUL S BENIAMIN EBRAIOS EX EBRAI‘N KATA NOMON PHARISAIOS

[3,6] KATA Z LOS DI‘K‘N T N EKKL SIAN KATA DIKAIOSUN N T N EN NOM‘ GENOMENOS AMEMPTOS

[3,7] [ALLA] ATINA  N MOI KERD  TAUTA  G MAI DIA TON KHRISTON Z MIAN

[3,8] ALLA MENOUNGE KAI  GOUMAI PANTA Z MIAN EINAI DIA TO UPEREKHON T S GN‘SE‘S KHRISTOU I SOU TOU KURIOU MOU DI ON TA PANTA EZ MI‘TH N KAI  GOUMAI SKUBALA INA KHRISTON KERD S‘

[3,9] KAI EURETH‘ EN AUT‘ M  EKH‘N EM N DIKAIOSUN N T N EK NOMOU ALLA T N DIA PISTE‘S KHRISTOU T N EK THEOU DIKAIOSUN N EPI T  PISTEI

[3,10] TOU GN‘NAI AUTON KAI T N DUNAMIN T S ANASTASE‘S AUTOU KAI [T N] KOIN‘NIAN [T‘N] PATH MAT‘N AUTOU SUMMORPHIZOMENOS T‘ THANAT‘ AUTOU

[3,11] EI P‘S KATANT S‘ EIS T N EXANASTASIN T N EK NEKR‘N

[3,12] OUKH OTI  D  ELABON    D  TETELEI‘MAI DI‘K‘ DE EI KAI KATALAB‘ EPH ‘ KAI KATEL MPHTH N UPO KHRISTOU [I SOU]

[3,13] ADELPHOI EG‘ EMAUTON OU LOGIZOMAI KATEIL PHENAI EN DE TA MEN OPIS‘ EPILANTHANOMENOS TOIS DE EMPROSTHEN EPEKTEINOMENOS

[3,14] KATA SKOPON DI‘K‘ EIS TO BRABEION T S AN‘ KL SE‘S TOU THEOU EN KHRIST‘ I SOU

[3,15] OSOI OUN TELEIOI TOUTO PHRON‘MEN KAI EI TI ETER‘S PHRONEITE KAI TOUTO O THEOS UMIN APOKALUPSEI

[3,16] PL N EIS O EPHTHASAMEN T‘ AUT‘ STOIKHEIN

[3,17] SUMMIM TAI MOU GINESTHE ADELPHOI KAI SKOPEITE TOUS OUT‘ PERIPATOUNTAS KATH‘S EKHETE TUPON  MAS

[3,18] POLLOI GAR PERIPATOUSIN OUS POLLAKIS ELEGON UMIN NUN DE KAI KLAI‘N LEG‘ TOUS EKHTHROUS TOU STAUROU TOU KHRISTOU

[3,19] ‘N TO TELOS AP‘LEIA ‘N O THEOS   KOILIA KAI   DOXA EN T  AISKHUN  AUT‘N OI TA EPIGEIA PHRONOUNTES

[3,20]  M‘N GAR TO POLITEUMA EN OURANOIS UPARKHEI EX OU KAI S‘T RA APEKDEKHOMETHA KURION I SOUN KHRISTON

[3,21] OS METASKH MATISEI TO S‘MA T S TAPEIN‘SE‘S  M‘N SUMMORPHON T‘ S‘MATI T S DOX S AUTOU KATA T N ENERGEIAN TOU DUNASTHAI AUTON KAI UPOTAXAI AUT‘ TA PANTA

[4,1] ‘STE ADELPHOI MOU AGAP TOI KAI EPIPOTH TOI KHARA KAI STEPHANOS MOU OUT‘S ST KETE EN KURI‘ AGAP TOI

[4,2] EUODIAN PARAKAL‘ KAI SUNTUKH N PARAKAL‘ TO AUTO PHRONEIN EN KURI‘

[4,3] NAI ER‘T‘ KAI SE GN SIE SUZUGE SULLAMBANOU AUTAIS AITINES EN T‘ EUAGGELI‘ SUN THL SAN MOI META KAI KL MENTOS KAI T‘N LOIP‘N SUNERG‘N MOU ‘N TA ONOMATA EN BIBL‘ Z‘ S

[4,4] KHAIRETE EN KURI‘ PANTOTE PALIN ER‘ KHAIRETE

[4,5] TO EPIEIKES UM‘N GN‘STH T‘ PASIN ANTHR‘POIS O KURIOS EGGUS

[4,6] M DEN MERIMNATE ALL EN PANTI T  PROSEUKH  KAI T  DE SEI META EUKHARISTIAS TA AIT MATA UM‘N GN‘RIZESTH‘ PROS TON THEON

[4,7] KAI   EIR N  TOU THEOU   UPEREKHOUSA PANTA NOUN PHROUR SEI TAS KARDIAS UM‘N KAI TA NO MATA UM‘N EN KHRIST‘ I SOU

[4,8] TO LOIPON ADELPHOI OSA ESTIN AL TH  OSA SEMNA OSA DIKAIA OSA AGNA OSA PROSPHIL  OSA EUPH MA EI TIS ARET  KAI EI TIS EPAINOS TAUTA LOGIZESTHE

[4,9] A KAI EMATHETE KAI PARELABETE KAI  KOUSATE KAI EIDETE EN EMOI TAUTA PRASSETE KAI O THEOS T S EIR N S ESTAI METH UM‘N

[4,10] EKHAR N DE EN KURI‘ MEGAL‘S OTI  D  POTE ANETHALETE TO UPER EMOU PHRONEIN EPH ‘ KAI EPHRONEITE  KAIREISTHE DE

[4,11] OUKH OTI KATH USTER SIN LEG‘ EG‘ GAR EMATHON EN OIS EIMI AUTARK S EINAI

[4,12] OIDA KAI TAPEINOUSTHAI OIDA KAI PERISSEUEIN EN PANTI KAI EN PASIN MEMU MAI KAI KHORTAZESTHAI KAI PEINAN KAI PERISSEUEIN KAI USTEREISTHAI

[4,13] PANTA ISKHU‘ EN T‘ ENDUNAMOUNTI ME

[4,14] PL N KAL‘S EPOI SATE SUGKOIN‘N SANTES MOU T  THLIPSEI

[4,15] OIDATE DE KAI UMEIS PHILIPP SIOI OTI EN ARKH  TOU EUAGGELIOU OTE EX LTHON APO MAKEDONIAS OUDEMIA MOI EKKL SIA EKOIN‘N SEN EIS LOGON DOSE‘S KAI L MPSE‘S EI M  UMEIS MONOI

[4,16] OTI KAI EN THESSALONIK  KAI APAX KAI DIS EIS T N KHREIAN MOI EPEMPSATE

[4,17] OUKH OTI EPIZ T‘ TO DOMA ALLA EPIZ T‘ TON KARPON TON PLEONAZONTA EIS LOGON UM‘N

[4,18] APEKH‘ DE PANTA KAI PERISSEU‘ PEPL R‘MAI DEXAMENOS PARA EPAPHRODITOU TA PAR UM‘N OSM N EU‘DIAS THUSIAN DEKT N EUARESTON T‘ THE‘

[4,19] O DE THEOS MOU PL R‘SEI PASAN KHREIAN UM‘N KATA TO PLOUTOS AUTOU EN DOX  EN KHRIST‘ I SOU

[4,20] T‘ DE THE‘ KAI PATRI  M‘N   DOXA EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N AM N

[4,21] ASPASASTHE PANTA AGION EN KHRIST‘ I SOU ASPAZONTAI UMAS OI SUN EMOI ADELPHOI

[4,22] ASPAZONTAI UMAS PANTES OI AGIOI MALISTA DE OI EK T S KAISAROS OIKIAS

[4,23]   KHARIS TOU KURIOU I SOU KHRISTOU META TOU PNEUMATOS UM‘N

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting