Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*k=PAULOU tk=  PROS PHIL MONA tk=EPISTOL  t=PAULOU

[1,1] PAULOS DESMIOS KHRISTOU I SOU KAI TIMOTHEOS O ADELPHOS PHIL MONI T‘ AGAP T‘ KAI SUNERG‘  M‘N

[1,2] KAI APPHIA T  a=ADELPH  b=AGAP T  KAI ARKHIPP‘ T‘ SUSTRATI‘T   M‘N KAI T  KAT OIKON SOU EKKL SIA

[1,3] KHARIS UMIN KAI EIR N  APO THEOU PATROS  M‘N KAI KURIOU I SOU KHRISTOU

[1,4] EUKHARIST‘ T‘ THE‘ MOU PANTOTE MNEIAN SOU POIOUMENOS EPI T‘N PROSEUKH‘N MOU

[1,5] AKOU‘N SOU T N AGAP N KAI T N PISTIN  N EKHEIS PROS TON KURION I SOUN KAI EIS PANTAS TOUS AGIOUS

[1,6] OP‘S   KOIN‘NIA T S PISTE‘S SOU ENERG S GEN TAI EN EPIGN‘SEI PANTOS AGATHOU TOU EN am= MIN tk=UMIN EIS KHRISTON b=I SOUN

[1,7] ak=KHARAN mt=KHARIN GAR b=EKHOMEN POLL N a=ESKHON KAI PARAKL SIN EPI T  AGAP  SOU OTI TA SPLAGKHNA T‘N AGI‘N ANAPEPAUTAI DIA SOU ADELPHE

[1,8] DIO POLL N EN KHRIST‘ PARR SIAN EKH‘N EPITASSEIN SOI TO AN KON

[1,9] DIA T N AGAP N MALLON PARAKAL‘ TOIOUTOS ‘N ‘S PAULOS PRESBUT S NUNI DE KAI DESMIOS b=I SOU KHRISTOU a=I SOU

[1,10] PARAKAL‘ SE PERI TOU EMOU TEKNOU ON EGENN SA EN TOIS DESMOIS b=MOU ON SIMON

[1,11] TON POTE SOI AKHR STON NUNI DE a=[KAI] SOI KAI EMOI EUKHR STON ~a=

[1,12] ON ANEPEMPSA a=SOI ~b=

[1,12] b=SU b=DE AUTON am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN TA EMA SPLAGKHNA b=PROSLABOU

[1,13] ON EG‘ EBOULOM N PROS EMAUTON KATEKHEIN INA UPER SOU b=DIAKON  MOI a=DIAKON  EN TOIS DESMOIS TOU EUAGGELIOU

[1,14] KH‘RIS DE T S S S GN‘M S OUDEN  THEL SA POI SAI INA M  ‘S KATA ANAGK N TO AGATHON SOU   ALLA KATA EKOUSION

[1,15] TAKHA GAR DIA TOUTO EKH‘RISTH  PROS ‘RAN INA AI‘NION AUTON APEKH S

[1,16] OUKETI ‘S DOULON ALL UPER DOULON ADELPHON AGAP TON MALISTA EMOI POS‘ DE MALLON SOI KAI EN SARKI KAI EN KURI‘

[1,17] EI OUN am=ME tk=EME EKHEIS KOIN‘NON PROSLABOU AUTON ‘S EME

[1,18] EI DE TI  DIK SEN SE   OPHEILEI TOUTO EMOI a=ELOGGA b=ELLOGEI

[1,19] EG‘ PAULOS EGRAPSA T  EM  KHEIRI EG‘ APOTIS‘ INA M  LEG‘ SOI OTI KAI SEAUTON MOI PROSOPHEILEIS

[1,20] NAI ADELPHE EG‘ SOU ONAIM N EN KURI‘ ANAPAUSON MOU TA SPLAGKHNA EN a=KHRIST‘ b=KURI‘

[1,21] PEPOITH‘S T  UPAKO  SOU EGRAPSA SOI EID‘S OTI KAI UPER a=A b=O LEG‘ POI SEIS

[1,22] AMA DE KAI ETOIMAZE MOI XENIAN ELPIZ‘ GAR OTI DIA T‘N PROSEUKH‘N UM‘N KHARISTH SOMAI UMIN

[1,23] a=ASPAZETAI b=ASPAZONTAI SE EPAPHRAS O SUNAIKHMAL‘TOS MOU EN KHRIST‘ I SOU

[1,24] MARKOS ARISTARKHOS D MAS LOUKAS OI SUNERGOI MOU

[1,25]   KHARIS TOU KURIOU b= M‘N I SOU KHRISTOU META TOU PNEUMATOS UM‘N b=AM N ~~ t=[PROS t=PHIL MONA t=EGRAPH  t=APO t=R‘M S t=DIA t=ON SIMOU t=OIKETOU] .

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting