Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*PROS EPHESIOUS

[1,1] PAULOS APOSTOLOS KHRISTOU I SOU DIA THEL MATOS THEOU TOIS AGIOIS TOIS OUSIN [EN EPHES‘] KAI PISTOIS EN KHRIST‘ I SOU

[1,2] KHARIS UMIN KAI EIR N  APO THEOU PATROS  M‘N KAI KURIOU I SOU KHRISTOU

[1,3] EULOG TOS O THEOS KAI PAT R TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU O EULOG SAS  MAS EN PAS  EULOGIA PNEUMATIK  EN TOIS EPOURANIOIS EN KHRIST‘

[1,4] KATH‘S EXELEXATO  MAS EN AUT‘ PRO KATABOL S KOSMOU EINAI  MAS AGIOUS KAI AM‘MOUS KATEN‘PION AUTOU EN AGAP 

[1,5] PROORISAS  MAS EIS UIOTHESIAN DIA I SOU KHRISTOU EIS AUTON KATA T N EUDOKIAN TOU THEL MATOS AUTOU

[1,6] EIS EPAINON DOX S T S KHARITOS AUTOU  S EKHARIT‘SEN  MAS EN T‘  GAP MEN‘

[1,7] EN ‘ EKHOMEN T N APOLUTR‘SIN DIA TOU AIMATOS AUTOU T N APHESIN T‘N PARAPT‘MAT‘N KATA TO PLOUTOS T S KHARITOS AUTOU

[1,8]  S EPERISSEUSEN EIS  MAS EN PAS  SOPHIA KAI PHRON SEI

[1,9] GN‘RISAS  MIN TO MUST RION TOU THEL MATOS AUTOU KATA T N EUDOKIAN AUTOU  N PROETHETO EN AUT‘

[1,10] EIS OIKONOMIAN TOU PL R‘MATOS T‘N KAIR‘N ANAKEPHALAI‘SASTHAI TA PANTA EN T‘ KHRIST‘ TA EPI TOIS OURANOIS KAI TA EPI T S G S EN AUT‘

[1,11] EN ‘ KAI EKL R‘TH MEN PROORISTHENTES KATA PROTHESIN TOU TA PANTA ENERGOUNTOS KATA T N BOUL N TOU THEL MATOS AUTOU

[1,12] EIS TO EINAI  MAS EIS EPAINON DOX S AUTOU TOUS PRO LPIKOTAS EN T‘ KHRIST‘

[1,13] EN ‘ KAI UMEIS AKOUSANTES TON LOGON T S AL THEIAS TO EUAGGELION T S S‘T RIAS UM‘N EN ‘ KAI PISTEUSANTES ESPHRAGISTH TE T‘ PNEUMATI T S EPAGGELIAS T‘ AGI‘

[1,14] O ESTIN ARRAB‘N T S KL RONOMIAS  M‘N EIS APOLUTR‘SIN T S PERIPOI SE‘S EIS EPAINON T S DOX S AUTOU

[1,15] DIA TOUTO KAG‘ AKOUSAS T N KATH UMAS PISTIN EN T‘ KURI‘ I SOU KAI T N AGAP N T N EIS PANTAS TOUS AGIOUS

[1,16] OU PAUOMAI EUKHARIST‘N UPER UM‘N MNEIAN POIOUMENOS EPI T‘N PROSEUKH‘N MOU

[1,17] INA O THEOS TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU O PAT R T S DOX S D‘  UMIN PNEUMA SOPHIAS KAI APOKALUPSE‘S EN EPIGN‘SEI AUTOU

[1,18] PEPH‘TISMENOUS TOUS OPHTHALMOUS T S KARDIAS [UM‘N] EIS TO EIDENAI UMAS TIS ESTIN   ELPIS T S KL SE‘S AUTOU TIS O PLOUTOS T S DOX S T S KL RONOMIAS AUTOU EN TOIS AGIOIS

[1,19] KAI TI TO UPERBALLON MEGETHOS T S DUNAME‘S AUTOU EIS  MAS TOUS PISTEUONTAS KATA T N ENERGEIAN TOU KRATOUS T S ISKHUOS AUTOU

[1,20]  N EN RG SEN EN T‘ KHRIST‘ EGEIRAS AUTON EK NEKR‘N KAI KATHISAS EN DEXIA AUTOU EN TOIS EPOURANIOIS

[1,21] UPERAN‘ PAS S ARKH S KAI EXOUSIAS KAI DUNAME‘S KAI KURIOT TOS KAI PANTOS ONOMATOS ONOMAZOMENOU OU MONON EN T‘ AI‘NI TOUT‘ ALLA KAI EN T‘ MELLONTI

[1,22] KAI PANTA UPETAXEN UPO TOUS PODAS AUTOU KAI AUTON ED‘KEN KEPHAL N UPER PANTA T  EKKL SIA

[1,23]  TIS ESTIN TO S‘MA AUTOU TO PL R‘MA TOU TA PANTA EN PASIN PL ROUMENOU

[2,1] KAI UMAS ONTAS NEKROUS TOIS PARAPT‘MASIN KAI TAIS AMARTIAIS UM‘N

[2,2] EN AIS POTE PERIEPAT SATE KATA TON AI‘NA TOU KOSMOU TOUTOU KATA TON ARKHONTA T S EXOUSIAS TOU AEROS TOU PNEUMATOS TOU NUN ENERGOUNTOS EN TOIS UIOIS T S APEITHEIAS

[2,3] EN OIS KAI  MEIS PANTES ANESTRAPH MEN POTE EN TAIS EPITHUMIAIS T S SARKOS  M‘N POIOUNTES TA THEL MATA T S SARKOS KAI T‘N DIANOI‘N KAI  METHA TEKNA PHUSEI ORG S ‘S KAI OI LOIPOI

[2,4] O DE THEOS PLOUSIOS ‘N EN ELEEI DIA T N POLL N AGAP N AUTOU  N  GAP SEN  MAS

[2,5] KAI ONTAS  MAS NEKROUS TOIS PARAPT‘MASIN SUNEZ‘OPOI SEN T‘ KHRIST‘ KHARITI ESTE SES‘SMENOI

[2,6] KAI SUN GEIREN KAI SUNEKATHISEN EN TOIS EPOURANIOIS EN KHRIST‘ I SOU

[2,7] INA ENDEIX TAI EN TOIS AI‘SIN TOIS EPERKHOMENOIS TO UPERBALLON PLOUTOS T S KHARITOS AUTOU EN KHR STOT TI EPH  MAS EN KHRIST‘ I SOU

[2,8] T  GAR KHARITI ESTE SES‘SMENOI DIA PISTE‘S KAI TOUTO OUK EX UM‘N THEOU TO D‘RON

[2,9] OUK EX ERG‘N INA M  TIS KAUKH S TAI

[2,10] AUTOU GAR ESMEN POI MA KTISTHENTES EN KHRIST‘ I SOU EPI ERGOIS AGATHOIS OIS PRO TOIMASEN O THEOS INA EN AUTOIS PERIPAT S‘MEN

[2,11] DIO MN MONEUETE OTI POTE UMEIS TA ETHN  EN SARKI OI LEGOMENOI AKROBUSTIA UPO T S LEGOMEN S PERITOM S EN SARKI KHEIROPOI TOU

[2,12] OTI  TE T‘ KAIR‘ EKEIN‘ KH‘RIS KHRISTOU AP LLOTRI‘MENOI T S POLITEIAS TOU ISRA L KAI XENOI T‘N DIATH K‘N T S EPAGGELIAS ELPIDA M  EKHONTES KAI ATHEOI EN T‘ KOSM‘

[2,13] NUNI DE EN KHRIST‘ I SOU UMEIS OI POTE ONTES MAKRAN EGEN TH TE EGGUS EN T‘ AIMATI TOU KHRISTOU

[2,14] AUTOS GAR ESTIN   EIR N   M‘N O POI SAS TA AMPHOTERA EN KAI TO MESOTOIKHON TOU PHRAGMOU LUSAS T N EKHTHRAN EN T  SARKI AUTOU

[2,15] TON NOMON T‘N ENTOL‘N EN DOGMASIN KATARG SAS INA TOUS DUO KTIS  EN AUT‘ EIS ENA KAINON ANTHR‘PON POI‘N EIR N N

[2,16] KAI APOKATALLAX  TOUS AMPHOTEROUS EN ENI S‘MATI T‘ THE‘ DIA TOU STAUROU APOKTEINAS T N EKHTHRAN EN AUT‘

[2,17] KAI ELTH‘N EU GGELISATO EIR N N UMIN TOIS MAKRAN KAI EIR N N TOIS EGGUS

[2,18] OTI DI AUTOU EKHOMEN T N PROSAG‘G N OI AMPHOTEROI EN ENI PNEUMATI PROS TON PATERA

[2,19] ARA OUN OUKETI ESTE XENOI KAI PAROIKOI ALLA ESTE SUMPOLITAI T‘N AGI‘N KAI OIKEIOI TOU THEOU

[2,20] EPOIKODOM THENTES EPI T‘ THEMELI‘ T‘N APOSTOL‘N KAI PROPH T‘N ONTOS AKROG‘NIAIOU AUTOU KHRISTOU I SOU

[2,21] EN ‘ PASA OIKODOM  SUNARMOLOGOUMEN  AUXEI EIS NAON AGION EN KURI‘

[2,22] EN ‘ KAI UMEIS SUNOIKODOMEISTHE EIS KATOIK T RION TOU THEOU EN PNEUMATI

[3,1] TOUTOU KHARIN EG‘ PAULOS O DESMIOS TOU KHRISTOU [I SOU] UPER UM‘N T‘N ETHN‘N

[3,2] EI GE  KOUSATE T N OIKONOMIAN T S KHARITOS TOU THEOU T S DOTHEIS S MOI EIS UMAS

[3,3] [OTI] KATA APOKALUPSIN EGN‘RISTH  MOI TO MUST RION KATH‘S PROEGRAPSA EN OLIG‘

[3,4] PROS O DUNASTHE ANAGIN‘SKONTES NO SAI T N SUNESIN MOU EN T‘ MUST RI‘ TOU KHRISTOU

[3,5] O ETERAIS GENEAIS OUK EGN‘RISTH  TOIS UIOIS T‘N ANTHR‘P‘N ‘S NUN APEKALUPHTH  TOIS AGIOIS APOSTOLOIS AUTOU KAI PROPH TAIS EN PNEUMATI

[3,6] EINAI TA ETHN  SUGKL RONOMA KAI SUSS‘MA KAI SUMMETOKHA T S EPAGGELIAS EN KHRIST‘ I SOU DIA TOU EUAGGELIOU

[3,7] OU EGEN TH N DIAKONOS KATA T N D‘REAN T S KHARITOS TOU THEOU T S DOTHEIS S MOI KATA T N ENERGEIAN T S DUNAME‘S AUTOU

[3,8] EMOI T‘ ELAKHISTOTER‘ PANT‘N AGI‘N EDOTH    KHARIS AUT  TOIS ETHNESIN EUAGGELISASTHAI TO ANEXIKHNIASTON PLOUTOS TOU KHRISTOU

[3,9] KAI PH‘TISAI [PANTAS] TIS   OIKONOMIA TOU MUST RIOU TOU APOKEKRUMMENOU APO T‘N AI‘N‘N EN T‘ THE‘ T‘ TA PANTA KTISANTI

[3,10] INA GN‘RISTH  NUN TAIS ARKHAIS KAI TAIS EXOUSIAIS EN TOIS EPOURANIOIS DIA T S EKKL SIAS   POLUPOIKILOS SOPHIA TOU THEOU

[3,11] KATA PROTHESIN T‘N AI‘N‘N  N EPOI SEN EN T‘ KHRIST‘ I SOU T‘ KURI‘  M‘N

[3,12] EN ‘ EKHOMEN T N PARR SIAN KAI PROSAG‘G N EN PEPOITH SEI DIA T S PISTE‘S AUTOU

[3,13] DIO AITOUMAI M  EGKAKEIN EN TAIS THLIPSESIN MOU UPER UM‘N  TIS ESTIN DOXA UM‘N

[3,14] TOUTOU KHARIN KAMPT‘ TA GONATA MOU PROS TON PATERA

[3,15] EX OU PASA PATRIA EN OURANOIS KAI EPI G S ONOMAZETAI

[3,16] INA D‘ UMIN KATA TO PLOUTOS T S DOX S AUTOU DUNAMEI KRATAI‘TH NAI DIA TOU PNEUMATOS AUTOU EIS TON ES‘ ANTHR‘PON

[3,17] KATOIK SAI TON KHRISTON DIA T S PISTE‘S EN TAIS KARDIAIS UM‘N EN AGAP  ERRIZ‘MENOI KAI TETHEMELI‘MENOI

[3,18] INA EXISKHUS TE KATALABESTHAI SUN PASIN TOIS AGIOIS TI TO PLATOS KAI M KOS KAI UPSOS KAI BATHOS

[3,19] GN‘NAI TE T N UPERBALLOUSAN T S GN‘SE‘S AGAP N TOU KHRISTOU INA PL R‘TH TE EIS PAN TO PL R‘MA TOU THEOU

[3,20] T‘ DE DUNAMEN‘ UPER PANTA POI SAI UPEREKPERISSOU ‘N AITOUMETHA   NOOUMEN KATA T N DUNAMIN T N ENERGOUMEN N EN  MIN

[3,21] AUT‘   DOXA EN T  EKKL SIA KAI EN KHRIST‘ I SOU EIS PASAS TAS GENEAS TOU AI‘NOS T‘N AI‘N‘N AM N

[4,1] PARAKAL‘ OUN UMAS EG‘ O DESMIOS EN KURI‘ AXI‘S PERIPAT SAI T S KL SE‘S  S EKL TH TE

[4,2] META PAS S TAPEINOPHROSUN S KAI PRAUT TOS META MAKROTHUMIAS ANEKHOMENOI ALL L‘N EN AGAP 

[4,3] SPOUDAZONTES T REIN T N ENOT TA TOU PNEUMATOS EN T‘ SUNDESM‘ T S EIR N S

[4,4] EN S‘MA KAI EN PNEUMA KATH‘S KAI EKL TH TE EN MIA ELPIDI T S KL SE‘S UM‘N

[4,5] EIS KURIOS MIA PISTIS EN BAPTISMA

[4,6] EIS THEOS KAI PAT R PANT‘N O EPI PANT‘N KAI DIA PANT‘N KAI EN PASIN

[4,7] ENI DE EKAST‘  M‘N EDOTH    KHARIS KATA TO METRON T S D‘REAS TOU KHRISTOU

[4,8] DIO LEGEI ANABAS EIS UPSOS  KHMAL‘TEUSEN AIKHMAL‘SIAN ED‘KEN DOMATA TOIS ANTHR‘POIS

[4,9] TO DE ANEB  TI ESTIN EI M  OTI KAI KATEB  EIS TA KAT‘TERA [MER ] T S G S

[4,10] O KATABAS AUTOS ESTIN KAI O ANABAS UPERAN‘ PANT‘N T‘N OURAN‘N INA PL R‘S  TA PANTA

[4,11] KAI AUTOS ED‘KEN TOUS MEN APOSTOLOUS TOUS DE PROPH TAS TOUS DE EUAGGELISTAS TOUS DE POIMENAS KAI DIDASKALOUS

[4,12] PROS TON KATARTISMON T‘N AGI‘N EIS ERGON DIAKONIAS EIS OIKODOM N TOU S‘MATOS TOU KHRISTOU

[4,13] MEKHRI KATANT S‘MEN OI PANTES EIS T N ENOT TA T S PISTE‘S KAI T S EPIGN‘SE‘S TOU UIOU TOU THEOU EIS ANDRA TELEION EIS METRON  LIKIAS TOU PL R‘MATOS TOU KHRISTOU

[4,14] INA M KETI ‘MEN N PIOI KLUD‘NIZOMENOI KAI PERIPHEROMENOI PANTI ANEM‘ T S DIDASKALIAS EN T  KUBEIA T‘N ANTHR‘P‘N EN PANOURGIA PROS T N METHODEIAN T S PLAN S

[4,15] AL THEUONTES DE EN AGAP  AUX S‘MEN EIS AUTON TA PANTA OS ESTIN   KEPHAL  KHRISTOS

[4,16] EX OU PAN TO S‘MA SUNARMOLOGOUMENON KAI SUMBIBAZOMENON DIA PAS S APH S T S EPIKHOR GIAS KAT ENERGEIAN EN METR‘ ENOS EKASTOU MEROUS T N AUX SIN TOU S‘MATOS POIEITAI EIS OIKODOM N EAUTOU EN AGAP 

[4,17] TOUTO OUN LEG‘ KAI MARTUROMAI EN KURI‘ M KETI UMAS PERIPATEIN KATH‘S KAI TA ETHN  PERIPATEI EN MATAIOT TI TOU NOOS AUT‘N

[4,18] ESKOT‘MENOI T  DIANOIA ONTES AP LLOTRI‘MENOI T S Z‘ S TOU THEOU DIA T N AGNOIAN T N OUSAN EN AUTOIS DIA T N P‘R‘SIN T S KARDIAS AUT‘N

[4,19] OITINES AP LG KOTES EAUTOUS PARED‘KAN T  ASELGEIA EIS ERGASIAN AKATHARSIAS PAS S EN PLEONEXIA

[4,20] UMEIS DE OUKH OUT‘S EMATHETE TON KHRISTON

[4,21] EI GE AUTON  KOUSATE KAI EN AUT‘ EDIDAKHTH TE KATH‘S ESTIN AL THEIA EN T‘ I SOU

[4,22] APOTHESTHAI UMAS KATA T N PROTERAN ANASTROPH N TON PALAION ANTHR‘PON TON PHTHEIROMENON KATA TAS EPITHUMIAS T S APAT S

[4,23] ANANEOUSTHAI DE T‘ PNEUMATI TOU NOOS UM‘N

[4,24] KAI ENDUSASTHAI TON KAINON ANTHR‘PON TON KATA THEON KTISTHENTA EN DIKAIOSUN  KAI OSIOT TI T S AL THEIAS

[4,25] DIO APOTHEMENOI TO PSEUDOS LALEITE AL THEIAN EKASTOS META TOU PL SION AUTOU OTI ESMEN ALL L‘N MEL 

[4,26] ORGIZESTHE KAI M  AMARTANETE O  LIOS M  EPIDUET‘ EPI [T‘] PARORGISM‘ UM‘N

[4,27] M DE DIDOTE TOPON T‘ DIABOL‘

[4,28] O KLEPT‘N M KETI KLEPTET‘ MALLON DE KOPIAT‘ ERGAZOMENOS TAIS [IDIAIS] KHERSIN TO AGATHON INA EKH  METADIDONAI T‘ KHREIAN EKHONTI

[4,29] PAS LOGOS SAPROS EK TOU STOMATOS UM‘N M  EKPOREUESTH‘ ALLA EI TIS AGATHOS PROS OIKODOM N T S KHREIAS INA D‘ KHARIN TOIS AKOUOUSIN

[4,30] KAI M  LUPEITE TO PNEUMA TO AGION TOU THEOU EN ‘ ESPHRAGISTH TE EIS  MERAN APOLUTR‘SE‘S

[4,31] PASA PIKRIA KAI THUMOS KAI ORG  KAI KRAUG  KAI BLASPH MIA ARTH T‘ APH UM‘N SUN PAS  KAKIA

[4,32] GINESTHE [DE] EIS ALL LOUS KHR STOI EUSPLAGKHNOI KHARIZOMENOI EAUTOIS KATH‘S KAI O THEOS EN KHRIST‘ EKHARISATO UMIN

[5,1] GINESTHE OUN MIM TAI TOU THEOU ‘S TEKNA AGAP TA

[5,2] KAI PERIPATEITE EN AGAP  KATH‘S KAI O KHRISTOS  GAP SEN  MAS KAI PARED‘KEN EAUTON UPER  M‘N PROSPHORAN KAI THUSIAN T‘ THE‘ EIS OSM N EU‘DIAS

[5,3] PORNEIA DE KAI AKATHARSIA PASA   PLEONEXIA M DE ONOMAZESTH‘ EN UMIN KATH‘S PREPEI AGIOIS

[5,4] KAI AISKHROT S KAI M‘ROLOGIA   EUTRAPELIA A OUK AN KEN ALLA MALLON EUKHARISTIA

[5,5] TOUTO GAR ISTE GIN‘SKONTES OTI PAS PORNOS   AKATHARTOS   PLEONEKT S O ESTIN EID‘LOLATR S OUK EKHEI KL RONOMIAN EN T  BASILEIA TOU KHRISTOU KAI THEOU

[5,6] M DEIS UMAS APATAT‘ KENOIS LOGOIS DIA TAUTA GAR ERKHETAI   ORG  TOU THEOU EPI TOUS UIOUS T S APEITHEIAS

[5,7] M  OUN GINESTHE SUMMETOKHOI AUT‘N

[5,8]  TE GAR POTE SKOTOS NUN DE PH‘S EN KURI‘ ‘S TEKNA PH‘TOS PERIPATEITE

[5,9] O GAR KARPOS TOU PH‘TOS EN PAS  AGATH‘SUN  KAI DIKAIOSUN  KAI AL THEIA

[5,10] DOKIMAZONTES TI ESTIN EUARESTON T‘ KURI‘

[5,11] KAI M  SUGKOIN‘NEITE TOIS ERGOIS TOIS AKARPOIS TOU SKOTOUS MALLON DE KAI ELEGKHETE

[5,12] TA GAR KRUPH  GINOMENA UP AUT‘N AISKHRON ESTIN KAI LEGEIN

[5,13] TA DE PANTA ELEGKHOMENA UPO TOU PH‘TOS PHANEROUTAI

[5,14] PAN GAR TO PHANEROUMENON PH‘S ESTIN DIO LEGEI EGEIRE O KATHEUD‘N KAI ANASTA EK T‘N NEKR‘N KAI EPIPHAUSEI SOI O KHRISTOS

[5,15] BLEPETE OUN AKRIB‘S P‘S PERIPATEITE M  ‘S ASOPHOI ALL ‘S SOPHOI

[5,16] EXAGORAZOMENOI TON KAIRON OTI AI  MERAI PON RAI EISIN

[5,17] DIA TOUTO M  GINESTHE APHRONES ALLA SUNIETE TI TO THEL MA TOU KURIOU

[5,18] KAI M  METHUSKESTHE OIN‘ EN ‘ ESTIN AS‘TIA ALLA PL ROUSTHE EN PNEUMATI

[5,19] LALOUNTES EAUTOIS [EN] PSALMOIS KAI UMNOIS KAI ‘DAIS PNEUMATIKAIS ADONTES KAI PSALLONTES T  KARDIA UM‘N T‘ KURI‘

[5,20] EUKHARISTOUNTES PANTOTE UPER PANT‘N EN ONOMATI TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU T‘ THE‘ KAI PATRI

[5,21] UPOTASSOMENOI ALL LOIS EN PHOB‘ KHRISTOU

[5,22] AI GUNAIKES TOIS IDIOIS ANDRASIN ‘S T‘ KURI‘

[5,23] OTI AN R ESTIN KEPHAL  T S GUNAIKOS ‘S KAI O KHRISTOS KEPHAL  T S EKKL SIAS AUTOS S‘T R TOU S‘MATOS

[5,24] ALLA ‘S   EKKL SIA UPOTASSETAI T‘ KHRIST‘ OUT‘S KAI AI GUNAIKES TOIS ANDRASIN EN PANTI

[5,25] OI ANDRES AGAPATE TAS GUNAIKAS KATH‘S KAI O KHRISTOS  GAP SEN T N EKKL SIAN KAI EAUTON PARED‘KEN UPER AUT S

[5,26] INA AUT N AGIAS  KATHARISAS T‘ LOUTR‘ TOU UDATOS EN R MATI

[5,27] INA PARAST S  AUTOS EAUT‘ ENDOXON T N EKKL SIAN M  EKHOUSAN SPILON   RUTIDA   TI T‘N TOIOUT‘N ALL INA   AGIA KAI AM‘MOS

[5,28] OUT‘S OPHEILOUSIN [KAI] OI ANDRES AGAPAN TAS EAUT‘N GUNAIKAS ‘S TA EAUT‘N S‘MATA O AGAP‘N T N EAUTOU GUNAIKA EAUTON AGAPA

[5,29] OUDEIS GAR POTE T N EAUTOU SARKA EMIS SEN ALLA EKTREPHEI KAI THALPEI AUT N KATH‘S KAI O KHRISTOS T N EKKL SIAN

[5,30] OTI MEL  ESMEN TOU S‘MATOS AUTOU

[5,31] ANTI TOUTOU KATALEIPSEI ANTHR‘POS [TON] PATERA KAI [T N] M TERA KAI PROSKOLL TH SETAI PROS T N GUNAIKA AUTOU KAI ESONTAI OI DUO EIS SARKA MIAN

[5,32] TO MUST RION TOUTO MEGA ESTIN EG‘ DE LEG‘ EIS KHRISTON KAI EIS T N EKKL SIAN

[5,33] PL N KAI UMEIS OI KATH ENA EKASTOS T N EAUTOU GUNAIKA OUT‘S AGAPAT‘ ‘S EAUTON   DE GUN  INA PHOB TAI TON ANDRA

[6,1] TA TEKNA UPAKOUETE TOIS GONEUSIN UM‘N [EN KURI‘] TOUTO GAR ESTIN DIKAION

[6,2] TIMA TON PATERA SOU KAI T N M TERA  TIS ESTIN ENTOL  PR‘T  EN EPAGGELIA

[6,3] INA EU SOI GEN TAI KAI ES  MAKROKHRONIOS EPI T S G S

[6,4] KAI OI PATERES M  PARORGIZETE TA TEKNA UM‘N ALLA EKTREPHETE AUTA EN PAIDEIA KAI NOUTHESIA KURIOU

[6,5] OI DOULOI UPAKOUETE TOIS KATA SARKA KURIOIS META PHOBOU KAI TROMOU EN APLOT TI T S KARDIAS UM‘N ‘S T‘ KHRIST‘

[6,6] M  KAT OPHTHALMODOULIAN ‘S ANTHR‘PARESKOI ALL ‘S DOULOI KHRISTOU POIOUNTES TO THEL MA TOU THEOU EK PSUKH S

[6,7] MET EUNOIAS DOULEUONTES ‘S T‘ KURI‘ KAI OUK ANTHR‘POIS

[6,8] EIDOTES OTI EKASTOS EAN TI POI S  AGATHON TOUTO KOMISETAI PARA KURIOU EITE DOULOS EITE ELEUTHEROS

[6,9] KAI OI KURIOI TA AUTA POIEITE PROS AUTOUS ANIENTES T N APEIL N EIDOTES OTI KAI AUT‘N KAI UM‘N O KURIOS ESTIN EN OURANOIS KAI PROS‘POL MPSIA OUK ESTIN PAR AUT‘

[6,10] TOU LOIPOU ENDUNAMOUSTHE EN KURI‘ KAI EN T‘ KRATEI T S ISKHUOS AUTOU

[6,11] ENDUSASTHE T N PANOPLIAN TOU THEOU PROS TO DUNASTHAI UMAS ST NAI PROS TAS METHODEIAS TOU DIABOLOU

[6,12] OTI OUK ESTIN  MIN   PAL  PROS AIMA KAI SARKA ALLA PROS TAS ARKHAS PROS TAS EXOUSIAS PROS TOUS KOSMOKRATORAS TOU SKOTOUS TOUTOU PROS TA PNEUMATIKA T S PON RIAS EN TOIS EPOURANIOIS

[6,13] DIA TOUTO ANALABETE T N PANOPLIAN TOU THEOU INA DUN TH TE ANTIST NAI EN T   MERA T  PON RA KAI APANTA KATERGASAMENOI ST NAI

[6,14] ST TE OUN PERIZ‘SAMENOI T N OSPHUN UM‘N EN AL THEIA KAI ENDUSAMENOI TON TH‘RAKA T S DIKAIOSUN S

[6,15] KAI UPOD SAMENOI TOUS PODAS EN ETOIMASIA TOU EUAGGELIOU T S EIR N S

[6,16] EN PASIN ANALABONTES TON THUREON T S PISTE‘S EN ‘ DUN SESTHE PANTA TA BEL  TOU PON ROU [TA] PEPUR‘MENA SBESAI

[6,17] KAI T N PERIKEPHALAIAN TOU S‘T RIOU DEXASTHE KAI T N MAKHAIRAN TOU PNEUMATOS O ESTIN R MA THEOU

[6,18] DIA PAS S PROSEUKH S KAI DE SE‘S PROSEUKHOMENOI EN PANTI KAIR‘ EN PNEUMATI KAI EIS AUTO AGRUPNOUNTES EN PAS  PROSKARTER SEI KAI DE SEI PERI PANT‘N T‘N AGI‘N

[6,19] KAI UPER EMOU INA MOI DOTH  LOGOS EN ANOIXEI TOU STOMATOS MOU EN PARR SIA GN‘RISAI TO MUST RION TOU EUAGGELIOU

[6,20] UPER OU PRESBEU‘ EN ALUSEI INA EN AUT‘ PARR SIAS‘MAI ‘S DEI ME LAL SAI

[6,21] INA DE EID TE KAI UMEIS TA KAT EME TI PRASS‘ PANTA GN‘RISEI UMIN TUKHIKOS O AGAP TOS ADELPHOS KAI PISTOS DIAKONOS EN KURI‘

[6,22] ON EPEMPSA PROS UMAS EIS AUTO TOUTO INA GN‘TE TA PERI  M‘N KAI PARAKALES  TAS KARDIAS UM‘N

[6,23] EIR N  TOIS ADELPHOIS KAI AGAP  META PISTE‘S APO THEOU PATROS KAI KURIOU I SOU KHRISTOU

[6,24]   KHARIS META PANT‘N T‘N AGAP‘NT‘N TON KURION  M‘N I SOUN KHRISTON EN APHTHARSIA

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting