Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*PROS KOLOSSAEIS

[1,1] PAULOS APOSTOLOS KHRISTOU I SOU DIA THEL MATOS THEOU KAI TIMOTHEOS O ADELPHOS

[1,2] TOIS EN KOLOSSAIS AGIOIS KAI PISTOIS ADELPHOIS EN KHRIST‘ KHARIS UMIN KAI EIR N  APO THEOU PATROS  M‘N

[1,3] EUKHARISTOUMEN T‘ THE‘ PATRI TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU PANTOTE PERI UM‘N PROSEUKHOMENOI

[1,4] AKOUSANTES T N PISTIN UM‘N EN KHRIST‘ I SOU KAI T N AGAP N  N EKHETE EIS PANTAS TOUS AGIOUS

[1,5] DIA T N ELPIDA T N APOKEIMEN N UMIN EN TOIS OURANOIS  N PRO KOUSATE EN T‘ LOG‘ T S AL THEIAS TOU EUAGGELIOU

[1,6] TOU PARONTOS EIS UMAS KATH‘S KAI EN PANTI T‘ KOSM‘ ESTIN KARPOPHOROUMENON KAI AUXANOMENON KATH‘S KAI EN UMIN APH  S  MERAS  KOUSATE KAI EPEGN‘TE T N KHARIN TOU THEOU EN AL THEIA

[1,7] KATH‘S EMATHETE APO EPAPHRA TOU AGAP TOU SUNDOULOU  M‘N OS ESTIN PISTOS UPER UM‘N DIAKONOS TOU KHRISTOU

[1,8] O KAI D L‘SAS  MIN T N UM‘N AGAP N EN PNEUMATI

[1,9] DIA TOUTO KAI  MEIS APH  S  MERAS  KOUSAMEN OU PAUOMETHA UPER UM‘N PROSEUKHOMENOI KAI AITOUMENOI INA PL R‘TH TE T N EPIGN‘SIN TOU THEL MATOS AUTOU EN PAS  SOPHIA KAI SUNESEI PNEUMATIK 

[1,10] PERIPAT SAI AXI‘S TOU KURIOU EIS PASAN ARESKEIAN EN PANTI ERG‘ AGATH‘ KARPOPHOROUNTES KAI AUXANOMENOI T  EPIGN‘SEI TOU THEOU

[1,11] EN PAS  DUNAMEI DUNAMOUMENOI KATA TO KRATOS T S DOX S AUTOU EIS PASAN UPOMON N KAI MAKROTHUMIAN META KHARAS

[1,12] EUKHARISTOUNTES T‘ PATRI T‘ IKAN‘SANTI UMAS EIS T N MERIDA TOU KL ROU T‘N AGI‘N EN T‘ PH‘TI

[1,13] OS ERRUSATO  MAS EK T S EXOUSIAS TOU SKOTOUS KAI METEST SEN EIS T N BASILEIAN TOU UIOU T S AGAP S AUTOU

[1,14] EN ‘ EKHOMEN T N APOLUTR‘SIN T N APHESIN T‘N AMARTI‘N

[1,15] OS ESTIN EIK‘N TOU THEOU TOU AORATOU PR‘TOTOKOS PAS S KTISE‘S

[1,16] OTI EN AUT‘ EKTISTH  TA PANTA EN TOIS OURANOIS KAI EPI T S G S TA ORATA KAI TA AORATA EITE THRONOI EITE KURIOT TES EITE ARKHAI EITE EXOUSIAI TA PANTA DI AUTOU KAI EIS AUTON EKTISTAI

[1,17] KAI AUTOS ESTIN PRO PANT‘N KAI TA PANTA EN AUT‘ SUNEST KEN

[1,18] KAI AUTOS ESTIN   KEPHAL  TOU S‘MATOS T S EKKL SIAS OS ESTIN ARKH  PR‘TOTOKOS EK T‘N NEKR‘N INA GEN TAI EN PASIN AUTOS PR‘TEU‘N

[1,19] OTI EN AUT‘ EUDOK SEN PAN TO PL R‘MA KATOIK SAI

[1,20] KAI DI AUTOU APOKATALLAXAI TA PANTA EIS AUTON EIR NOPOI SAS DIA TOU AIMATOS TOU STAUROU AUTOU [DI AUTOU] EITE TA EPI T S G S EITE TA EN TOIS OURANOIS

[1,21] KAI UMAS POTE ONTAS AP LLOTRI‘MENOUS KAI EKHTHROUS T  DIANOIA EN TOIS ERGOIS TOIS PON ROIS

[1,22] NUNI DE APOKAT LLAXEN EN T‘ S‘MATI T S SARKOS AUTOU DIA TOU THANATOU PARAST SAI UMAS AGIOUS KAI AM‘MOUS KAI ANEGKL TOUS KATEN‘PION AUTOU

[1,23] EI GE EPIMENETE T  PISTEI TETHEMELI‘MENOI KAI EDRAIOI KAI M  METAKINOUMENOI APO T S ELPIDOS TOU EUAGGELIOU OU  KOUSATE TOU K RUKHTHENTOS EN PAS  KTISEI T  UPO TON OURANON OU EGENOM N EG‘ PAULOS DIAKONOS

[1,24] NUN KHAIR‘ EN TOIS PATH MASIN UPER UM‘N KAI ANTANAPL R‘ TA USTER MATA T‘N THLIPSE‘N TOU KHRISTOU EN T  SARKI MOU UPER TOU S‘MATOS AUTOU O ESTIN   EKKL SIA

[1,25]  S EGENOM N EG‘ DIAKONOS KATA T N OIKONOMIAN TOU THEOU T N DOTHEISAN MOI EIS UMAS PL R‘SAI TON LOGON TOU THEOU

[1,26] TO MUST RION TO APOKEKRUMMENON APO T‘N AI‘N‘N KAI APO T‘N GENE‘N NUN DE EPHANER‘TH  TOIS AGIOIS AUTOU

[1,27] OIS  THEL SEN O THEOS GN‘RISAI TI TO PLOUTOS T S DOX S TOU MUST RIOU TOUTOU EN TOIS ETHNESIN O ESTIN KHRISTOS EN UMIN   ELPIS T S DOX S

[1,28] ON  MEIS KATAGGELLOMEN NOUTHETOUNTES PANTA ANTHR‘PON KAI DIDASKONTES PANTA ANTHR‘PON EN PAS  SOPHIA INA PARAST S‘MEN PANTA ANTHR‘PON TELEION EN KHRIST‘

[1,29] EIS O KAI KOPI‘ AG‘NIZOMENOS KATA T N ENERGEIAN AUTOU T N ENERGOUMEN N EN EMOI EN DUNAMEI

[2,1] THEL‘ GAR UMAS EIDENAI  LIKON AG‘NA EKH‘ UPER UM‘N KAI T‘N EN LAODIKEIA KAI OSOI OUKH EORAKAN TO PROS‘PON MOU EN SARKI

[2,2] INA PARAKL TH‘SIN AI KARDIAI AUT‘N SUMBIBASTHENTES EN AGAP  KAI EIS PAN PLOUTOS T S PL ROPHORIAS T S SUNESE‘S EIS EPIGN‘SIN TOU MUST RIOU TOU THEOU KHRISTOU

[2,3] EN ‘ EISIN PANTES OI TH SAUROI T S SOPHIAS KAI GN‘SE‘S APOKRUPHOI

[2,4] TOUTO LEG‘ INA M DEIS UMAS PARALOGIZ TAI EN PITHANOLOGIA

[2,5] EI GAR KAI T  SARKI APEIMI ALLA T‘ PNEUMATI SUN UMIN EIMI KHAIR‘N KAI BLEP‘N UM‘N T N TAXIN KAI TO STERE‘MA T S EIS KHRISTON PISTE‘S UM‘N

[2,6] ‘S OUN PARELABETE TON KHRISTON I SOUN TON KURION EN AUT‘ PERIPATEITE

[2,7] ERRIZ‘MENOI KAI EPOIKODOMOUMENOI EN AUT‘ KAI BEBAIOUMENOI T  PISTEI KATH‘S EDIDAKHTH TE PERISSEUONTES EN EUKHARISTIA

[2,8] BLEPETE M  TIS UMAS ESTAI O SULAG‘G‘N DIA T S PHILOSOPHIAS KAI KEN S APAT S KATA T N PARADOSIN T‘N ANTHR‘P‘N KATA TA STOIKHEIA TOU KOSMOU KAI OU KATA KHRISTON

[2,9] OTI EN AUT‘ KATOIKEI PAN TO PL R‘MA T S THEOT TOS S‘MATIK‘S

[2,10] KAI ESTE EN AUT‘ PEPL R‘MENOI OS ESTIN   KEPHAL  PAS S ARKH S KAI EXOUSIAS

[2,11] EN ‘ KAI PERIETM TH TE PERITOM  AKHEIROPOI T‘ EN T  APEKDUSEI TOU S‘MATOS T S SARKOS EN T  PERITOM  TOU KHRISTOU

[2,12] SUNTAPHENTES AUT‘ EN T‘ BAPTISM‘ EN ‘ KAI SUN GERTH TE DIA T S PISTE‘S T S ENERGEIAS TOU THEOU TOU EGEIRANTOS AUTON EK NEKR‘N

[2,13] KAI UMAS NEKROUS ONTAS [EN] TOIS PARAPT‘MASIN KAI T  AKROBUSTIA T S SARKOS UM‘N SUNEZ‘OPOI SEN UMAS SUN AUT‘ KHARISAMENOS  MIN PANTA TA PARAPT‘MATA

[2,14] EXALEIPSAS TO KATH  M‘N KHEIROGRAPHON TOIS DOGMASIN O  N UPENANTION  MIN KAI AUTO  RKEN EK TOU MESOU PROS L‘SAS AUTO T‘ STAUR‘

[2,15] APEKDUSAMENOS TAS ARKHAS KAI TAS EXOUSIAS EDEIGMATISEN EN PARR SIA THRIAMBEUSAS AUTOUS EN AUT‘

[2,16] M  OUN TIS UMAS KRINET‘ EN BR‘SEI KAI EN POSEI   EN MEREI EORT S   NEOM NIAS   SABBAT‘N

[2,17] A ESTIN SKIA T‘N MELLONT‘N TO DE S‘MA TOU KHRISTOU

[2,18] M DEIS UMAS KATABRABEUET‘ THEL‘N EN TAPEINOPHROSUN  KAI THR SKEIA T‘N AGGEL‘N A EORAKEN EMBATEU‘N EIK  PHUSIOUMENOS UPO TOU NOOS T S SARKOS AUTOU

[2,19] KAI OU KRAT‘N T N KEPHAL N EX OU PAN TO S‘MA DIA T‘N APH‘N KAI SUNDESM‘N EPIKHOR GOUMENON KAI SUMBIBAZOMENON AUXEI T N AUX SIN TOU THEOU

[2,20] EI APETHANETE SUN KHRIST‘ APO T‘N STOIKHEI‘N TOU KOSMOU TI ‘S Z‘NTES EN KOSM‘ DOGMATIZESTHE

[2,21] M  APS  M DE GEUS  M DE THIG S

[2,22] A ESTIN PANTA EIS PHTHORAN T  APOKHR SEI KATA TA ENTALMATA KAI DIDASKALIAS T‘N ANTHR‘P‘N

[2,23] ATINA ESTIN LOGON MEN EKHONTA SOPHIAS EN ETHELOTHR SKIA KAI TAPEINOPHROSUN  [KAI] APHEIDIA S‘MATOS OUK EN TIM  TINI PROS PL SMON N T S SARKOS

[3,1] EI OUN SUN GERTH TE T‘ KHRIST‘ TA AN‘ Z TEITE OU O KHRISTOS ESTIN EN DEXIA TOU THEOU KATH MENOS

[3,2] TA AN‘ PHRONEITE M  TA EPI T S G S

[3,3] APETHANETE GAR KAI   Z‘  UM‘N KEKRUPTAI SUN T‘ KHRIST‘ EN T‘ THE‘

[3,4] OTAN O KHRISTOS PHANER‘TH    Z‘  UM‘N TOTE KAI UMEIS SUN AUT‘ PHANER‘TH SESTHE EN DOX 

[3,5] NEKR‘SATE OUN TA MEL  TA EPI T S G S PORNEIAN AKATHARSIAN PATHOS EPITHUMIAN KAK N KAI T N PLEONEXIAN  TIS ESTIN EID‘LOLATRIA

[3,6] DI A ERKHETAI   ORG  TOU THEOU [EPI TOUS UIOUS T S APEITHEIAS]

[3,7] EN OIS KAI UMEIS PERIEPAT SATE POTE OTE EZ TE EN TOUTOIS

[3,8] NUNI DE APOTHESTHE KAI UMEIS TA PANTA ORG N THUMON KAKIAN BLASPH MIAN AISKHROLOGIAN EK TOU STOMATOS UM‘N

[3,9] M  PSEUDESTHE EIS ALL LOUS APEKDUSAMENOI TON PALAION ANTHR‘PON SUN TAIS PRAXESIN AUTOU

[3,10] KAI ENDUSAMENOI TON NEON TON ANAKAINOUMENON EIS EPIGN‘SIN KAT EIKONA TOU KTISANTOS AUTON

[3,11] OPOU OUK ENI ELL N KAI IOUDAIOS PERITOM  KAI AKROBUSTIA BARBAROS SKUTH S DOULOS ELEUTHEROS ALLA [TA] PANTA KAI EN PASIN KHRISTOS

[3,12] ENDUSASTHE OUN ‘S EKLEKTOI TOU THEOU AGIOI KAI  GAP MENOI SPLAGKHNA OIKTIRMOU KHR STOT TA TAPEINOPHROSUN N PRAUT TA MAKROTHUMIAN

[3,13] ANEKHOMENOI ALL L‘N KAI KHARIZOMENOI EAUTOIS EAN TIS PROS TINA EKH  MOMPH N KATH‘S KAI O KURIOS EKHARISATO UMIN OUT‘S KAI UMEIS

[3,14] EPI PASIN DE TOUTOIS T N AGAP N O ESTIN SUNDESMOS T S TELEIOT TOS

[3,15] KAI   EIR N  TOU KHRISTOU BRABEUET‘ EN TAIS KARDIAIS UM‘N EIS  N KAI EKL TH TE EN ENI S‘MATI KAI EUKHARISTOI GINESTHE

[3,16] O LOGOS TOU KHRISTOU ENOIKEIT‘ EN UMIN PLOUSI‘S EN PAS  SOPHIA DIDASKONTES KAI NOUTHETOUNTES EAUTOUS PSALMOIS UMNOIS ‘DAIS PNEUMATIKAIS EN [T ] KHARITI ADONTES EN TAIS KARDIAIS UM‘N T‘ THE‘

[3,17] KAI PAN O TI EAN POI TE EN LOG‘   EN ERG‘ PANTA EN ONOMATI KURIOU I SOU EUKHARISTOUNTES T‘ THE‘ PATRI DI AUTOU

[3,18] AI GUNAIKES UPOTASSESTHE TOIS ANDRASIN ‘S AN KEN EN KURI‘

[3,19] OI ANDRES AGAPATE TAS GUNAIKAS KAI M  PIKRAINESTHE PROS AUTAS

[3,20] TA TEKNA UPAKOUETE TOIS GONEUSIN KATA PANTA TOUTO GAR EUARESTON ESTIN EN KURI‘

[3,21] OI PATERES M  ERETHIZETE TA TEKNA UM‘N INA M  ATHUM‘SIN

[3,22] OI DOULOI UPAKOUETE KATA PANTA TOIS KATA SARKA KURIOIS M  EN OPHTHALMODOULIA ‘S ANTHR‘PARESKOI ALL EN APLOT TI KARDIAS PHOBOUMENOI TON KURION

[3,23] O EAN POI TE EK PSUKH S ERGAZESTHE ‘S T‘ KURI‘ KAI OUK ANTHR‘POIS

[3,24] EIDOTES OTI APO KURIOU APOL MPSESTHE T N ANTAPODOSIN T S KL RONOMIAS T‘ KURI‘ KHRIST‘ DOULEUETE

[3,25] O GAR ADIK‘N KOMISETAI O  DIK SEN KAI OUK ESTIN PROS‘POL MPSIA

[4,1] OI KURIOI TO DIKAION KAI T N ISOT TA TOIS DOULOIS PAREKHESTHE EIDOTES OTI KAI UMEIS EKHETE KURION EN OURAN‘

[4,2] T  PROSEUKH  PROSKARTEREITE GR GOROUNTES EN AUT  EN EUKHARISTIA

[4,3] PROSEUKHOMENOI AMA KAI PERI  M‘N INA O THEOS ANOIX   MIN THURAN TOU LOGOU LAL SAI TO MUST RION TOU KHRISTOU DI O KAI DEDEMAI

[4,4] INA PHANER‘S‘ AUTO ‘S DEI ME LAL SAI

[4,5] EN SOPHIA PERIPATEITE PROS TOUS EX‘ TON KAIRON EXAGORAZOMENOI

[4,6] O LOGOS UM‘N PANTOTE EN KHARITI ALATI  RTUMENOS EIDENAI P‘S DEI UMAS ENI EKAST‘ APOKRINESTHAI

[4,7] TA KAT EME PANTA GN‘RISEI UMIN TUKHIKOS O AGAP TOS ADELPHOS KAI PISTOS DIAKONOS KAI SUNDOULOS EN KURI‘

[4,8] ON EPEMPSA PROS UMAS EIS AUTO TOUTO INA GN‘TE TA PERI  M‘N KAI PARAKALES  TAS KARDIAS UM‘N

[4,9] SUN ON SIM‘ T‘ PIST‘ KAI AGAP T‘ ADELPH‘ OS ESTIN EX UM‘N PANTA UMIN GN‘RISOUSIN TA ‘DE

[4,10] ASPAZETAI UMAS ARISTARKHOS O SUNAIKHMAL‘TOS MOU KAI MARKOS O ANEPSIOS BARNABA PERI OU ELABETE ENTOLAS EAN ELTH  PROS UMAS DEXASTHE AUTON

[4,11] KAI I SOUS O LEGOMENOS IOUSTOS OI ONTES EK PERITOM S OUTOI MONOI SUNERGOI EIS T N BASILEIAN TOU THEOU OITINES EGEN TH SAN MOI PAR GORIA

[4,12] ASPAZETAI UMAS EPAPHRAS O EX UM‘N DOULOS KHRISTOU [I SOU] PANTOTE AG‘NIZOMENOS UPER UM‘N EN TAIS PROSEUKHAIS INA STATH TE TELEIOI KAI PEPL ROPHOR MENOI EN PANTI THEL MATI TOU THEOU

[4,13] MARTUR‘ GAR AUT‘ OTI EKHEI POLUN PONON UPER UM‘N KAI T‘N EN LAODIKEIA KAI T‘N EN IERAPOLEI

[4,14] ASPAZETAI UMAS LOUKAS O IATROS O AGAP TOS KAI D MAS

[4,15] ASPASASTHE TOUS EN LAODIKEIA ADELPHOUS KAI NUMPHAN KAI T N KAT OIKON AUT S EKKL SIAN

[4,16] KAI OTAN ANAGN‘STH  PAR UMIN   EPISTOL  POI SATE INA KAI EN T  LAODIKE‘N EKKL SIA ANAGN‘STH  KAI T N EK LAODIKEIAS INA KAI UMEIS ANAGN‘TE

[4,17] KAI EIPATE ARKHIPP‘ BLEPE T N DIAKONIAN  N PARELABES EN KURI‘ INA AUT N PL ROIS

[4,18] O ASPASMOS T  EM  KHEIRI PAULOU MN MONEUETE MOU T‘N DESM‘N   KHARIS METH UM‘N

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting