Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*PRAXEIS k=T‘N t=AGI‘N APOSTOL‘N

[1,1] TON MEN PR‘TON LOGON EPOI SAM N PERI PANT‘N ‘ THEOPHILE ‘N  RXATO O I SOUS POIEIN TE KAI DIDASKEIN

[1,2] AKHRI  S  MERAS ENTEILAMENOS TOIS APOSTOLOIS DIA PNEUMATOS AGIOU OUS EXELEXATO a=ANEL MPHTH  b=ANEL PHTH 

[1,3] OIS KAI PAREST SEN EAUTON Z‘NTA META TO PATHEIN AUTON EN POLLOIS TEKM RIOIS DI  MER‘N a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA OPTANOMENOS AUTOIS KAI LEG‘N TA PERI T S BASILEIAS TOU THEOU

[1,4] KAI SUNALIZOMENOS k=MET k=AUT‘N PAR GGEILEN AUTOIS APO IEROSOLUM‘N M  KH‘RIZESTHAI ALLA PERIMENEIN T N EPAGGELIAN TOU PATROS  N  KOUSATE MOU

[1,5] OTI I‘ANN S MEN EBAPTISEN UDATI UMEIS DE b=BAPTISTH SESTHE EN PNEUMATI a=BAPTISTH SESTHE AGI‘ OU META POLLAS TAUTAS  MERAS

[1,6] OI MEN OUN SUNELTHONTES a= R‘T‘N b=EP R‘T‘N AUTON LEGONTES KURIE EI EN T‘ KHRON‘ TOUT‘ APOKATHISTANEIS T N BASILEIAN T‘ ISRA L

[1,7] EIPEN DE PROS AUTOUS OUKH UM‘N ESTIN GN‘NAI KHRONOUS   KAIROUS OUS O PAT R ETHETO EN T  IDIA EXOUSIA

[1,8] ALLA a=L MPSESTHE b=L PSESTHE DUNAMIN EPELTHONTOS TOU AGIOU PNEUMATOS EPH UMAS KAI ESESTHE a=MOU b=MOI MARTURES EN TE IEROUSAL M KAI a=[EN] b=EN PAS  T  IOUDAIA KAI SAMAREIA KAI E‘S ESKHATOU T S G S

[1,9] KAI TAUTA EIP‘N BLEPONT‘N AUT‘N EP RTH  KAI NEPHEL  UPELABEN AUTON APO T‘N OPHTHALM‘N AUT‘N

[1,10] KAI ‘S ATENIZONTES  SAN EIS TON OURANON POREUOMENOU AUTOU KAI IDOU ANDRES DUO PAREIST KEISAN AUTOIS EN a=ESTH SESI b=ESTH TI a=LEUKAIS b=LEUK 

[1,11] OI KAI a=EIPAN b=EIPON ANDRES GALILAIOI TI EST KATE a=<EMBLEPONTES> b=EMBLEPONTES EIS TON OURANON OUTOS O I SOUS O a=ANAL MPHTHEIS b=ANAL PHTHEIS APH UM‘N EIS TON OURANON OUT‘S ELEUSETAI ON TROPON ETHEASASTHE AUTON POREUOMENON EIS TON OURANON

[1,12] TOTE UPESTREPSAN EIS IEROUSAL M APO OROUS TOU KALOUMENOU ELAI‘NOS O ESTIN EGGUS IEROUSAL M SABBATOU EKHON ODON

[1,13] KAI OTE EIS LTHON b=ANEB SAN EIS TO UPER‘ON a=ANEB SAN OU  SAN KATAMENONTES O TE PETROS KAI b=IAK‘BOS b=KAI I‘ANN S a=KAI a=IAK‘BOS KAI ANDREAS PHILIPPOS KAI TH‘MAS BARTHOLOMAIOS KAI a=MATHTHAIOS b=MATTHAIOS IAK‘BOS ALPHAIOU KAI SIM‘N O Z L‘T S KAI IOUDAS IAK‘BOU

[1,14] OUTOI PANTES  SAN PROSKARTEROUNTES OMOTHUMADON T  PROSEUKH  b=KAI b=T  b=DE SEI SUN GUNAIXIN KAI a=MARIAM b=MARIA T  M TRI TOU I SOU KAI b=SUN TOIS ADELPHOIS AUTOU

[1,15] KAI EN TAIS  MERAIS TAUTAIS ANASTAS PETROS EN MES‘ T‘N a=ADELPH‘N b=MATH T‘N EIPEN  N TE OKHLOS ONOMAT‘N EPI TO AUTO a=‘SEI b=‘S EKATON a=EIKOSI b=EIKOSIN

[1,16] ANDRES ADELPHOI EDEI PL R‘TH NAI T N GRAPH N b=TAUT N  N PROEIPEN TO PNEUMA TO AGION DIA STOMATOS am=DAUID tk=DABID PERI IOUDA TOU GENOMENOU OD GOU TOIS SULLABOUSIN b=TON I SOUN

[1,17] OTI KAT RITHM MENOS  N a=EN b=SUN  MIN KAI ELAKHEN TON KL RON T S DIAKONIAS TAUT S

[1,18] OUTOS MEN OUN EKT SATO KH‘RION EK tk=TOU MISTHOU T S ADIKIAS KAI PR N S GENOMENOS ELAK SEN MESOS KAI EXEKHUTH  PANTA TA SPLAGKHNA AUTOU

[1,19] KAI GN‘STON EGENETO a=PASI b=PASIN TOIS KATOIKOUSIN IEROUSAL M ‘STE KL TH NAI TO KH‘RION EKEINO T  IDIA DIALEKT‘ AUT‘N a=AKELDAMAKH b=AKELDAMA am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN KH‘RION AIMATOS

[1,20] GEGRAPTAI GAR EN BIBL‘ PSALM‘N GEN TH T‘   EPAULIS AUTOU ER MOS KAI M  EST‘ O KATOIK‘N EN AUT  KAI T N EPISKOP N AUTOU a=LABET‘ b=LABOI ETEROS

[1,21] DEI OUN T‘N SUNELTHONT‘N  MIN ANDR‘N EN PANTI KHRON‘ b=EN ‘ EIS LTHEN KAI EX LTHEN EPH  MAS O KURIOS I SOUS

[1,22] ARXAMENOS APO TOU BAPTISMATOS I‘ANNOU E‘S T S  MERAS  S a=ANEL MPHTH  b=ANEL PHTH  APH  M‘N MARTURA T S ANASTASE‘S AUTOU b=GENESTHAI SUN  MIN a=GENESTHAI ENA TOUT‘N

[1,23] KAI EST SAN DUO I‘S PH TON KALOUMENON a=BARSABBAN b=BARSABAN OS EPEKL TH  IOUSTOS KAI a=MATHTHIAN b=MATTHIAN

[1,24] KAI PROSEUXAMENOI a=EIPAN b=EIPON SU KURIE KARDIOGN‘STA PANT‘N ANADEIXON am=ON am=EXELEX‘ EK TOUT‘N T‘N DUO amt=ENA tk=ON k=ENA tk=EXELEX‘

[1,25] LABEIN TON a=TOPON b=KL RON T S DIAKONIAS TAUT S KAI APOSTOL S a=APH b=EX  S PAREB  IOUDAS POREUTH NAI EIS TON TOPON TON IDION

[1,26] KAI ED‘KAN KL ROUS a=AUTOIS b=AUT‘N KAI EPESEN O KL ROS EPI a=MATHTHIAN b=MATTHIAN KAI SUGKATEPS PHISTH  META T‘N ENDEKA APOSTOL‘N

[2,1] KAI EN T‘ SUMPL ROUSTHAI T N  MERAN T S PENT KOST S  SAN a=PANTES b=APANTES a=OMOU b=OMOTHUMADON EPI TO AUTO

[2,2] KAI EGENETO APHN‘ EK TOU OURANOU  KHOS ‘SPER PHEROMEN S PNO S BIAIAS KAI EPL R‘SEN OLON TON OIKON OU  SAN KATH MENOI

[2,3] KAI ‘PHTH SAN AUTOIS DIAMERIZOMENAI GL‘SSAI ‘SEI PUROS a=KAI EKATHISEN b=TE EPH ENA EKASTON AUT‘N

[2,4] KAI EPL STH SAN a=PANTES b=APANTES PNEUMATOS AGIOU KAI  RXANTO LALEIN ETERAIS GL‘SSAIS KATH‘S TO PNEUMA EDIDOU b=AUTOIS APOPHTHEGGESTHAI a=AUTOIS

[2,5]  SAN DE a=EIS b=EN IEROUSAL M KATOIKOUNTES IOUDAIOI ANDRES EULABEIS APO PANTOS ETHNOUS T‘N UPO TON OURANON

[2,6] GENOMEN S DE T S PH‘N S TAUT S SUN LTHEN TO PL THOS KAI SUNEKHUTH  OTI  KOUON EIS EKASTOS T  IDIA DIALEKT‘ LALOUNT‘N AUT‘N

[2,7] EXISTANTO DE tk=PANTES KAI ETHAUMAZON LEGONTES a=OUKH b=PROS b=ALL LOUS b=OUK IDOU a=APANTES b=PANTES OUTOI EISIN OI LALOUNTES GALILAIOI

[2,8] KAI P‘S  MEIS AKOUOMEN EKASTOS T  IDIA DIALEKT‘  M‘N EN   EGENN TH MEN

[2,9] PARTHOI KAI M DOI KAI ELAMITAI KAI OI KATOIKOUNTES T N MESOPOTAMIAN IOUDAIAN TE KAI KAPPADOKIAN PONTON KAI T N ASIAN

[2,10] PHRUGIAN TE KAI PAMPHULIAN AIGUPTON KAI TA MER  T S LIBU S T S KATA KUR N N KAI OI EPID MOUNTES R‘MAIOI IOUDAIOI TE KAI PROS LUTOI

[2,11] KR TES KAI ARABES AKOUOMEN LALOUNT‘N AUT‘N TAIS  METERAIS GL‘SSAIS TA MEGALEIA TOU THEOU

[2,12] EXISTANTO DE PANTES KAI DI POROUN ALLOS PROS ALLON LEGONTES TI a=THELEI b=AN b=THELOI TOUTO EINAI

[2,13] ETEROI DE a=DIAKHLEUAZONTES b=KHLEUAZONTES ELEGON OTI GLEUKOUS MEMEST‘MENOI EISIN

[2,14] STATHEIS DE a=O PETROS SUN TOIS ENDEKA EP REN T N PH‘N N AUTOU KAI APEPHTHEGXATO AUTOIS ANDRES IOUDAIOI KAI OI KATOIKOUNTES IEROUSAL M a=PANTES b=APANTES TOUTO UMIN GN‘STON EST‘ KAI EN‘TISASTHE TA R MATA MOU

[2,15] OU GAR ‘S UMEIS UPOLAMBANETE OUTOI METHUOUSIN ESTIN GAR ‘RA TRIT  T S  MERAS

[2,16] ALLA TOUTO ESTIN TO EIR MENON DIA TOU PROPH TOU I‘ L

[2,17] KAI ESTAI EN TAIS ESKHATAIS  MERAIS LEGEI O THEOS EKKHE‘ APO TOU PNEUMATOS MOU EPI PASAN SARKA KAI PROPH TEUSOUSIN OI UIOI UM‘N KAI AI THUGATERES UM‘N KAI OI NEANISKOI UM‘N ORASEIS OPSONTAI KAI OI PRESBUTEROI UM‘N a=ENUPNIOIS b=ENUPNIA ENUPNIASTH SONTAI

[2,18] m=KAIGE atk=KAI atk=GE EPI TOUS DOULOUS MOU KAI EPI TAS DOULAS MOU EN TAIS  MERAIS EKEINAIS EKKHE‘ APO TOU PNEUMATOS MOU KAI PROPH TEUSOUSIN

[2,19] KAI D‘S‘ TERATA EN T‘ OURAN‘ AN‘ KAI S MEIA EPI T S G S KAT‘ AIMA KAI PUR KAI ATMIDA KAPNOU

[2,20] O  LIOS METASTRAPH SETAI EIS SKOTOS KAI   SEL N  EIS AIMA PRIN b=  ELTHEIN b=T N  MERAN KURIOU T N MEGAL N KAI EPIPHAN 

[2,21] KAI ESTAI PAS OS AN EPIKALES TAI TO ONOMA KURIOU S‘TH SETAI

[2,22] ANDRES ISRA LITAI AKOUSATE TOUS LOGOUS TOUTOUS I SOUN TON NAZ‘RAION ANDRA a=APODEDEIGMENON APO TOU THEOU b=APODEDEIGMENON EIS UMAS a=DUNAMESI b=DUNAMESIN KAI a=TERASI b=TERASIN KAI S MEIOIS OIS EPOI SEN DI AUTOU O THEOS EN MES‘ UM‘N KATH‘S b=KAI AUTOI OIDATE

[2,23] TOUTON T  ‘RISMEN  BOUL  KAI PROGN‘SEI TOU THEOU EKDOTON b=LABONTES DIA a=KHEIROS b=KHEIR‘N ANOM‘N PROSP XANTES a=ANEILATE b=ANEILETE

[2,24] ON O THEOS ANEST SEN LUSAS TAS ‘DINAS TOU THANATOU KATHOTI OUK  N DUNATON KRATEISTHAI AUTON UP AUTOU

[2,25] am=DAUID tk=DABID GAR LEGEI EIS AUTON a=PROOR‘M N b=PRO‘R‘M N TON KURION EN‘PION MOU DIA PANTOS OTI EK DEXI‘N MOU ESTIN INA M  SALEUTH‘

[2,26] DIA TOUTO a= UPHRANTH  b=EUPHRANTH    KARDIA MOU KAI  GALLIASATO   GL‘SSA MOU ETI DE KAI   SARX MOU KATASK N‘SEI EP ELPIDI

[2,27] OTI OUK EGKATALEIPSEIS T N PSUKH N MOU EIS a=AD N b=ADOU OUDE D‘SEIS TON OSION SOU IDEIN DIAPHTHORAN

[2,28] EGN‘RISAS MOI ODOUS Z‘ S PL R‘SEIS ME EUPHROSUN S META TOU PROS‘POU SOU

[2,29] ANDRES ADELPHOI EXON EIPEIN META PARR SIAS PROS UMAS PERI TOU PATRIARKHOU am=DAUID tk=DABID OTI KAI ETELEUT SEN KAI ETAPH  KAI TO MN MA AUTOU ESTIN EN  MIN AKHRI T S  MERAS TAUT S

[2,30] PROPH T S OUN UPARKH‘N KAI EID‘S OTI ORK‘ ‘MOSEN AUT‘ O THEOS EK KARPOU T S OSPHUOS AUTOU b=TO b=KATA b=SARKA b=ANAST SEIN b=TON b=KHRISTON KATHISAI EPI a=TON b=TOU a=THRONON b=THRONOU AUTOU

[2,31] PROID‘N ELAL SEN PERI T S ANASTASE‘S TOU KHRISTOU OTI a=OUTE a=EGKATELEIPHTH  b=OU b=KATELEIPHTH  b=  b=PSUKH  b=AUTOU EIS a=AD N b=ADOU a=OUTE b=OUDE   SARX AUTOU EIDEN DIAPHTHORAN

[2,32] TOUTON TON I SOUN ANEST SEN O THEOS OU PANTES  MEIS ESMEN MARTURES

[2,33] T  DEXIA OUN TOU THEOU UPS‘THEIS T N TE EPAGGELIAN TOU b=AGIOU PNEUMATOS a=TOU a=AGIOU LAB‘N PARA TOU PATROS EXEKHEEN TOUTO O b=NUN UMEIS a=[KAI] BLEPETE KAI AKOUETE

[2,34] OU GAR am=DAUID tk=DABID ANEB  EIS TOUS OURANOUS LEGEI DE AUTOS EIPEN a=[O] b=O KURIOS T‘ KURI‘ MOU KATHOU EK DEXI‘N MOU

[2,35] E‘S AN TH‘ TOUS EKHTHROUS SOU UPOPODION T‘N POD‘N SOU

[2,36] ASPHAL‘S OUN GIN‘SKET‘ PAS OIKOS ISRA L OTI KAI KURION a=AUTON KAI KHRISTON a=EPOI SEN b=AUTON O THEOS b=EPOI SEN TOUTON TON I SOUN ON UMEIS ESTAUR‘SATE

[2,37] AKOUSANTES DE KATENUG SAN a=T N b=T  a=KARDIAN b=KARDIA EIPON TE PROS TON PETRON KAI TOUS LOIPOUS APOSTOLOUS TI a=POI S‘MEN b=POI SOMEN ANDRES ADELPHOI

[2,38] PETROS DE b=EPH  PROS AUTOUS METANO SATE a=[PH SIN] KAI BAPTISTH T‘ EKASTOS UM‘N EPI T‘ ONOMATI I SOU KHRISTOU EIS APHESIN a=T‘N AMARTI‘N a=UM‘N KAI a=L MPSESTHE b=L PSESTHE T N D‘REAN TOU AGIOU PNEUMATOS

[2,39] UMIN GAR ESTIN   EPAGGELIA KAI TOIS TEKNOIS UM‘N KAI PASIN TOIS EIS MAKRAN OSOUS AN PROSKALES TAI KURIOS O THEOS  M‘N

[2,40] ETEROIS TE LOGOIS PLEIOSIN a=DIEMARTURATO b=DIEMARTURETO KAI PAREKALEI a=AUTOUS LEG‘N S‘TH TE APO T S GENEAS T S SKOLIAS TAUT S

[2,41] OI MEN OUN b=ASMEN‘S APODEXAMENOI TON LOGON AUTOU EBAPTISTH SAN KAI PROSETETH SAN a=EN T   MERA EKEIN  PSUKHAI ‘SEI TRISKHILIAI

[2,42]  SAN DE PROSKARTEROUNTES T  DIDAKH  T‘N APOSTOL‘N KAI T  KOIN‘NIA b=KAI T  KLASEI TOU ARTOU KAI TAIS PROSEUKHAIS

[2,43] a=EGINETO b=EGENETO DE PAS  PSUKH  PHOBOS POLLA TE TERATA KAI S MEIA DIA T‘N APOSTOL‘N EGINETO

[2,44] PANTES DE OI PISTEUONTES  SAN EPI TO AUTO KAI EIKHON APANTA KOINA

[2,45] KAI TA KT MATA KAI TAS UPARXEIS EPIPRASKON KAI DIEMERIZON AUTA PASIN KATHOTI AN TIS KHREIAN EIKHEN

[2,46] KATH  MERAN TE PROSKARTEROUNTES OMOTHUMADON EN T‘ IER‘ KL‘NTES TE KAT OIKON ARTON METELAMBANON TROPH S EN AGALLIASEI KAI APHELOT TI KARDIAS

[2,47] AINOUNTES TON THEON KAI EKHONTES KHARIN PROS OLON TON LAON O DE KURIOS PROSETITHEI TOUS S‘ZOMENOUS KATH  MERAN b=T  b=EKKL SIA ~b=

[3,1] EPI TO AUTO ~a=

[3,1] b=DE PETROS a=DE KAI I‘ANN S ANEBAINON EIS TO IERON EPI T N ‘RAN T S PROSEUKH S T N am=ENAT N tk=ENNAT N

[3,2] KAI TIS AN R KH‘LOS EK KOILIAS M TROS AUTOU UPARKH‘N EBASTAZETO ON ETITHOUN KATH  MERAN PROS T N THURAN TOU IEROU T N LEGOMEN N ‘RAIAN TOU AITEIN ELE MOSUN N PARA T‘N EISPOREUOMEN‘N EIS TO IERON

[3,3] OS ID‘N PETRON KAI I‘ANN N MELLONTAS EISIENAI EIS TO IERON  R‘TA ELE MOSUN N at=LABEIN

[3,4] ATENISAS DE PETROS EIS AUTON SUN T‘ I‘ANN  EIPEN BLEPSON EIS  MAS

[3,5] O DE EPEIKHEN AUTOIS PROSDOK‘N TI PAR AUT‘N LABEIN

[3,6] EIPEN DE PETROS ARGURION KAI KHRUSION OUKH UPARKHEI MOI O DE EKH‘ TOUTO SOI DID‘MI EN T‘ ONOMATI I SOU KHRISTOU TOU NAZ‘RAIOU a=[EGEIRE b=EGEIRAI a=KAI] b=KAI PERIPATEI

[3,7] KAI PIASAS AUTON T S DEXIAS KHEIROS  GEIREN a=AUTON PARAKHR MA DE ESTERE‘TH SAN b=AUTOU AI BASEIS a=AUTOU KAI TA a=SPHUDRA b=SPHURA

[3,8] KAI EXALLOMENOS EST  KAI PERIEPATEI KAI EIS LTHEN SUN AUTOIS EIS TO IERON PERIPAT‘N KAI ALLOMENOS KAI AIN‘N TON THEON

[3,9] KAI EIDEN b=AUTON PAS O LAOS a=AUTON PERIPATOUNTA KAI AINOUNTA TON THEON

[3,10] EPEGIN‘SKON a=DE b=TE AUTON OTI a=AUTOS b=OUTOS  N O PROS T N ELE MOSUN N KATH MENOS EPI T  ‘RAIA PUL  TOU IEROU KAI EPL STH SAN THAMBOUS KAI EKSTASE‘S EPI T‘ SUMBEB KOTI AUT‘

[3,11] KRATOUNTOS DE a=AUTOU b=TOU b=IATHENTOS b=KH‘LOU TON PETRON KAI a=TON I‘ANN N SUNEDRAMEN b=PROS b=AUTOUS PAS O LAOS a=PROS a=AUTOUS EPI T  STOA T  KALOUMEN  SOLOM‘NTOS EKTHAMBOI

[3,12] ID‘N DE a=O PETROS APEKRINATO PROS TON LAON ANDRES ISRA LITAI TI THAUMAZETE EPI TOUT‘    MIN TI ATENIZETE ‘S IDIA DUNAMEI   EUSEBEIA PEPOI KOSIN TOU PERIPATEIN AUTON

[3,13] O THEOS ABRAAM KAI a=[O a=THEOS] ISAAK KAI a=[O a=THEOS] IAK‘B O THEOS T‘N PATER‘N  M‘N EDOXASEN TON PAIDA AUTOU I SOUN ON UMEIS am=MEN PARED‘KATE KAI  RN SASTHE b=AUTON KATA PROS‘PON PILATOU KRINANTOS EKEINOU APOLUEIN

[3,14] UMEIS DE TON AGION KAI DIKAION  RN SASTHE KAI  T SASTHE ANDRA PHONEA KHARISTH NAI UMIN

[3,15] TON DE ARKH GON T S Z‘ S APEKTEINATE ON O THEOS  GEIREN EK NEKR‘N OU  MEIS MARTURES ESMEN

[3,16] KAI EPI T  PISTEI TOU ONOMATOS AUTOU TOUTON ON THE‘REITE KAI OIDATE ESTERE‘SEN TO ONOMA AUTOU KAI   PISTIS   DI AUTOU ED‘KEN AUT‘ T N OLOKL RIAN TAUT N APENANTI PANT‘N UM‘N

[3,17] KAI NUN ADELPHOI OIDA OTI KATA AGNOIAN EPRAXATE ‘SPER KAI OI ARKHONTES UM‘N

[3,18] O DE THEOS A PROKAT GGEILEN DIA STOMATOS PANT‘N T‘N PROPH T‘N b=AUTOU PATHEIN TON KHRISTON a=AUTOU EPL R‘SEN OUT‘S

[3,19] METANO SATE OUN KAI EPISTREPSATE EIS TO EXALEIPHTH NAI UM‘N TAS AMARTIAS ~a=

[3,20] OP‘S AN ELTH‘SIN KAIROI ANAPSUXE‘S APO PROS‘POU TOU KURIOU ~b=

[3,20] KAI APOSTEIL  TON am=PROKEKHEIRISMENON tk=PROKEK RUGMENON UMIN tk=I SOUN KHRISTON am=I SOUN

[3,21] ON DEI OURANON MEN DEXASTHAI AKHRI KHRON‘N APOKATASTASE‘S PANT‘N ‘N ELAL SEN O THEOS DIA STOMATOS b=PANT‘N am=T‘N AGI‘N b=AUTOU b=PROPH T‘N AP AI‘NOS a=AUTOU a=PROPH T‘N

[3,22] a=M‘US S b=M‘S S MEN b=GAR b=PROS b=TOUS b=PATERAS EIPEN OTI PROPH T N UMIN ANAST SEI KURIOS O THEOS m= M‘N atk=UM‘N EK T‘N ADELPH‘N UM‘N ‘S EME AUTOU AKOUSESTHE KATA PANTA OSA AN LAL S  PROS UMAS

[3,23] ESTAI DE PASA PSUKH   TIS am=EAN tk=AN M  AKOUS  TOU PROPH TOU EKEINOU a=EXOLETHREUTH SETAI b=EXOLOTHREUTH SETAI EK TOU LAOU

[3,24] KAI PANTES DE OI PROPH TAI APO SAMOU L KAI T‘N KATHEX S OSOI ELAL SAN KAI am=KAT GGEILAN tk=PROKAT GGEILAN TAS  MERAS TAUTAS

[3,25] UMEIS ESTE a=OI UIOI T‘N PROPH T‘N KAI T S DIATH K S  S DIETHETO O THEOS PROS TOUS PATERAS a=UM‘N b= M‘N LEG‘N PROS ABRAAM KAI am=EN T‘ SPERMATI SOU a=<ENEULOG TH SONTAI> b=ENEULOG TH SONTAI PASAI AI PATRIAI T S G S

[3,26] UMIN PR‘TON a=ANAST SAS O THEOS b=ANAST SAS TON PAIDA AUTOU b=I SOUN APESTEILEN AUTON EULOGOUNTA UMAS EN T‘ APOSTREPHEIN EKASTON APO T‘N PON RI‘N UM‘N

[4,1] LALOUNT‘N DE AUT‘N PROS TON LAON EPEST SAN AUTOIS OI IEREIS KAI O STRAT GOS TOU IEROU KAI OI SADDOUKAIOI

[4,2] DIAPONOUMENOI DIA TO DIDASKEIN AUTOUS TON LAON KAI KATAGGELLEIN EN T‘ I SOU T N ANASTASIN m=T‘N atk=T N atk=EK NEKR‘N

[4,3] KAI EPEBALON AUTOIS TAS KHEIRAS KAI ETHENTO EIS T R SIN EIS T N AURION  N GAR ESPERA  D 

[4,4] POLLOI DE T‘N AKOUSANT‘N TON LOGON EPISTEUSAN KAI EGEN TH  a=[O] b=O ARITHMOS T‘N ANDR‘N a=[‘S] b=‘SEI KHILIADES PENTE

[4,5] EGENETO DE EPI T N AURION SUNAKHTH NAI AUT‘N TOUS ARKHONTAS KAI a=TOUS PRESBUTEROUS KAI a=TOUS GRAMMATEIS a=EN b=EIS IEROUSAL M

[4,6] KAI a=ANNAS b=ANNAN a=O b=TON a=ARKHIEREUS b=ARKHIEREA KAI a=KAIAPHAS b=KAIAPHAN KAI a=I‘ANN S b=I‘ANN N KAI a=ALEXANDROS b=ALEXANDRON KAI OSOI  SAN EK GENOUS ARKHIERATIKOU

[4,7] KAI ST SANTES AUTOUS EN atk=T‘ MES‘ EPUNTHANONTO EN POIA DUNAMEI   EN POI‘ ONOMATI EPOI SATE TOUTO UMEIS

[4,8] TOTE PETROS PL STHEIS PNEUMATOS AGIOU EIPEN PROS AUTOUS ARKHONTES TOU LAOU KAI PRESBUTEROI b=TOU b=ISRA L

[4,9] EI  MEIS S MERON ANAKRINOMETHA EPI EUERGESIA ANTHR‘POU ASTHENOUS EN TINI OUTOS a=SES‘TAI b=SES‘STAI

[4,10] GN‘STON EST‘ PASIN UMIN KAI PANTI T‘ LA‘ ISRA L OTI EN T‘ ONOMATI I SOU KHRISTOU TOU NAZ‘RAIOU ON UMEIS ESTAUR‘SATE ON O THEOS  GEIREN EK NEKR‘N EN TOUT‘ OUTOS PAREST KEN EN‘PION UM‘N UGI S

[4,11] OUTOS ESTIN O LITHOS O EXOUTHEN THEIS UPH UM‘N T‘N a=OIKODOM‘N b=OIKODOMOUNT‘N O GENOMENOS EIS KEPHAL N G‘NIAS

[4,12] KAI OUK ESTIN EN ALL‘ OUDENI   S‘T RIA a=OUDE b=OUTE GAR ONOMA ESTIN ETERON m=[UPO atk=UPO TON m=OURANON] atk=OURANON TO DEDOMENON EN ANTHR‘POIS EN ‘ DEI S‘TH NAI  MAS

[4,13] THE‘ROUNTES DE T N TOU PETROU PARR SIAN KAI I‘ANNOU KAI KATALABOMENOI OTI ANTHR‘POI AGRAMMATOI EISIN KAI IDI‘TAI ETHAUMAZON EPEGIN‘SKON TE AUTOUS OTI SUN T‘ I SOU  SAN

[4,14] TON a=TE b=DE ANTHR‘PON BLEPONTES SUN AUTOIS EST‘TA TON TETHERAPEUMENON OUDEN EIKHON ANTEIPEIN

[4,15] KELEUSANTES DE AUTOUS EX‘ TOU SUNEDRIOU APELTHEIN am=SUNEBALLON tk=SUNEBALON PROS ALL LOUS

[4,16] LEGONTES TI a=POI S‘MEN b=POI SOMEN TOIS ANTHR‘POIS TOUTOIS OTI MEN GAR GN‘STON S MEION GEGONEN DI AUT‘N PASIN TOIS KATOIKOUSIN IEROUSAL M PHANERON KAI OU DUNAMETHA a=ARNEISTHAI b=ARN SASTHAI

[4,17] ALL INA M  EPI PLEION DIANEM TH  EIS TON LAON b=APEIL  m=APEIL SOMETHA atk=APEIL S‘METHA AUTOIS M KETI LALEIN EPI T‘ ONOMATI TOUT‘ M DENI ANTHR‘P‘N

[4,18] KAI KALESANTES AUTOUS PAR GGEILAN b=AUTOIS TO KATHOLOU M  PHTHEGGESTHAI M DE DIDASKEIN EPI T‘ ONOMATI TOU I SOU

[4,19] O DE PETROS KAI I‘ANN S APOKRITHENTES a=EIPON PROS AUTOUS b=EIPON EI DIKAION ESTIN EN‘PION TOU THEOU UM‘N AKOUEIN MALLON   TOU THEOU KRINATE

[4,20] OU DUNAMETHA GAR  MEIS A a=EIDAMEN b=EIDOMEN KAI  KOUSAMEN M  LALEIN

[4,21] OI DE PROSAPEIL SAMENOI APELUSAN AUTOUS M DEN EURISKONTES TO P‘S m=KOLASONTAI atk=KOLAS‘NTAI AUTOUS DIA TON LAON OTI PANTES EDOXAZON TON THEON EPI T‘ GEGONOTI

[4,22] ET‘N GAR  N PLEION‘N a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA O ANTHR‘POS EPH ON a=GEGONEI b=EGEGONEI TO S MEION TOUTO T S IASE‘S

[4,23] APOLUTHENTES DE  LTHON PROS TOUS IDIOUS KAI AP GGEILAN OSA PROS AUTOUS OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI a=EIPAN b=EIPON

[4,24] OI DE AKOUSANTES OMOTHUMADON  RAN PH‘N N PROS TON THEON KAI a=EIPAN b=EIPON DESPOTA SU b=O b=THEOS O POI SAS TON OURANON KAI T N G N KAI T N THALASSAN KAI PANTA TA EN AUTOIS

[4,25] O a=TOU a=PATROS a= M‘N DIA a=PNEUMATOS a=AGIOU STOMATOS am=DAUID tk=DABID tk=TOU PAIDOS SOU EIP‘N m=INA m=TI atk=INATI EPHRUAXAN ETHN  KAI LAOI EMELET SAN KENA

[4,26] PAREST SAN OI BASILEIS T S G S KAI OI ARKHONTES SUN KHTH SAN EPI TO AUTO KATA TOU KURIOU KAI KATA TOU KHRISTOU AUTOU

[4,27] SUN KHTH SAN GAR EP AL THEIAS a=EN a=T  a=POLEI a=TAUT  EPI TON AGION PAIDA SOU I SOUN ON EKHRISAS  R‘D S TE KAI PONTIOS PILATOS SUN ETHNESIN KAI LAOIS ISRA L

[4,28] POI SAI OSA   KHEIR SOU KAI   BOUL  a=[SOU] b=SOU PRO‘RISEN GENESTHAI

[4,29] KAI TA NUN KURIE EPIDE EPI TAS APEILAS AUT‘N KAI DOS TOIS DOULOIS SOU META PARR SIAS PAS S LALEIN TON LOGON SOU

[4,30] EN T‘ T N KHEIRA a=[SOU] b=SOU EKTEINEIN SE EIS IASIN KAI S MEIA KAI TERATA GINESTHAI DIA TOU ONOMATOS TOU AGIOU PAIDOS SOU I SOU

[4,31] KAI DE THENT‘N AUT‘N ESALEUTH  O TOPOS EN ‘  SAN SUN GMENOI KAI EPL STH SAN APANTES a=TOU b=PNEUMATOS AGIOU a=PNEUMATOS KAI ELALOUN TON LOGON TOU THEOU META PARR SIAS

[4,32] TOU DE PL THOUS T‘N PISTEUSANT‘N  N b=  KARDIA KAI b=  PSUKH  MIA KAI k=OUD amt=OUDE EIS TI T‘N UPARKHONT‘N m=AUT‘N atk=AUT‘ ELEGEN IDION EINAI ALL  N AUTOIS APANTA KOINA

[4,33] KAI b=MEGAL  DUNAMEI a=MEGAL  APEDIDOUN TO MARTURION OI APOSTOLOI T S ANASTASE‘S TOU KURIOU I SOU KHARIS TE MEGAL   N EPI PANTAS AUTOUS

[4,34] OUDE GAR ENDE S TIS a= N b=UP RKHEN EN AUTOIS OSOI GAR KT TORES KH‘RI‘N   OIKI‘N UP RKHON P‘LOUNTES EPHERON TAS TIMAS T‘N PIPRASKOMEN‘N

[4,35] KAI ETITHOUN PARA TOUS PODAS T‘N APOSTOL‘N a=DIEDIDETO b=DIEDIDOTO DE EKAST‘ KATHOTI AN TIS KHREIAN EIKHEN

[4,36] a=I‘S PH b=I‘S S DE O EPIKL THEIS BARNABAS am=APO tk=UPO T‘N APOSTOL‘N O ESTIN METHERM NEUOMENON UIOS PARAKL SE‘S LEUIT S KUPRIOS T‘ GENEI

[4,37] UPARKHONTOS AUT‘ AGROU P‘L SAS  NEGKEN TO KHR MA KAI ETH KEN a=PROS b=PARA TOUS PODAS T‘N APOSTOL‘N

[5,1] AN R DE TIS ANANIAS ONOMATI SUN a=SAPPHIR  b=SAPPHEIR  T  GUNAIKI AUTOU EP‘L SEN KT MA

[5,2] KAI ENOSPHISATO APO T S TIM S a=SUNEIDUI S b=SUNEIDUIAS KAI T S GUNAIKOS b=AUTOU KAI ENEGKAS MEROS TI PARA TOUS PODAS T‘N APOSTOL‘N ETH KEN

[5,3] EIPEN DE a=O PETROS ANANIA am=DIA am=TI tk=DIATI EPL R‘SEN O SATANAS T N KARDIAN SOU PSEUSASTHAI SE TO PNEUMA TO AGION KAI NOSPHISASTHAI m=SE APO T S TIM S TOU KH‘RIOU

[5,4] OUKHI MENON SOI EMENEN KAI PRATHEN EN T  S  EXOUSIA UP RKHEN TI OTI ETHOU EN T  KARDIA SOU TO PRAGMA TOUTO OUK EPSEUS‘ ANTHR‘POIS ALLA T‘ THE‘

[5,5] AKOU‘N DE am=O ANANIAS TOUS LOGOUS TOUTOUS PES‘N EXEPSUXEN KAI EGENETO PHOBOS MEGAS EPI PANTAS TOUS AKOUONTAS b=TAUTA

[5,6] ANASTANTES DE OI NE‘TEROI SUNESTEILAN AUTON KAI EXENEGKANTES ETHAPSAN

[5,7] EGENETO DE ‘S ‘R‘N TRI‘N DIAST MA KAI   GUN  AUTOU M  EIDUIA TO GEGONOS EIS LTHEN

[5,8] APEKRITH  DE a=PROS b=AUT  a=AUT N b=O PETROS EIPE MOI EI TOSOUTOU TO KH‘RION APEDOSTHE   DE EIPEN NAI TOSOUTOU

[5,9] O DE PETROS b=EIPEN PROS AUT N TI OTI SUNEPH‘N TH  UMIN PEIRASAI TO PNEUMA KURIOU IDOU OI PODES T‘N THAPSANT‘N TON ANDRA SOU EPI T  THURA KAI EXOISOUSIN SE

[5,10] EPESEN DE PARAKHR MA a=PROS b=PARA TOUS PODAS AUTOU KAI EXEPSUXEN EISELTHONTES DE OI NEANISKOI EURON AUT N NEKRAN KAI EXENEGKANTES ETHAPSAN PROS TON ANDRA AUT S

[5,11] KAI EGENETO PHOBOS MEGAS EPH OL N T N EKKL SIAN KAI EPI PANTAS TOUS AKOUONTAS TAUTA

[5,12] DIA DE T‘N KHEIR‘N T‘N APOSTOL‘N amk=EGINETO t=EGENETO S MEIA KAI TERATA a=POLLA EN T‘ LA‘ b=POLLA KAI  SAN OMOTHUMADON APANTES EN T  STOA SOLOM‘NTOS

[5,13] T‘N DE LOIP‘N OUDEIS ETOLMA KOLLASTHAI AUTOIS ALL EMEGALUNEN AUTOUS O LAOS

[5,14] MALLON DE PROSETITHENTO PISTEUONTES T‘ KURI‘ PL TH  ANDR‘N TE KAI GUNAIK‘N

[5,15] ‘STE a=KAI a=EIS b=KATA TAS PLATEIAS EKPHEREIN TOUS ASTHENEIS KAI TITHENAI EPI a=KLINARI‘N b=KLIN‘N KAI a=KRABATT‘N b=KRABBAT‘N INA ERKHOMENOU PETROU KAN   SKIA EPISKIAS  TINI AUT‘N

[5,16] SUN RKHETO DE KAI TO PL THOS T‘N PERIX POLE‘N b=EIS IEROUSAL M PHERONTES ASTHENEIS KAI OKHLOUMENOUS UPO PNEUMAT‘N AKATHART‘N OITINES ETHERAPEUONTO APANTES

[5,17] ANASTAS DE O ARKHIEREUS KAI PANTES OI SUN AUT‘   OUSA AIRESIS T‘N SADDOUKAI‘N EPL STH SAN Z LOU

[5,18] KAI EPEBALON TAS KHEIRAS b=AUT‘N EPI TOUS APOSTOLOUS KAI ETHENTO AUTOUS EN T R SEI D MOSIA

[5,19] AGGELOS DE KURIOU DIA b=T S NUKTOS a=ANOIXAS b= NOIXEN TAS THURAS T S PHULAK S EXAGAG‘N TE AUTOUS EIPEN

[5,20] POREUESTHE KAI STATHENTES LALEITE EN T‘ IER‘ T‘ LA‘ PANTA TA R MATA T S Z‘ S TAUT S

[5,21] AKOUSANTES DE EIS LTHON UPO TON ORTHRON EIS TO IERON KAI EDIDASKON PARAGENOMENOS DE O ARKHIEREUS KAI OI SUN AUT‘ SUNEKALESAN TO SUNEDRION KAI PASAN T N GEROUSIAN T‘N UI‘N ISRA L KAI APESTEILAN EIS TO DESM‘T RION AKHTH NAI AUTOUS

[5,22] OI DE b=UP RETAI PARAGENOMENOI a=UP RETAI OUKH EURON AUTOUS EN T  PHULAK  ANASTREPSANTES DE AP GGEILAN

[5,23] LEGONTES OTI TO b=MEN DESM‘T RION EUROMEN KEKLEISMENON EN PAS  ASPHALEIA KAI TOUS PHULAKAS tk=EX‘ EST‘TAS a=EPI b=PRO T‘N THUR‘N ANOIXANTES DE ES‘ OUDENA EUROMEN

[5,24] ‘S DE  KOUSAN TOUS LOGOUS TOUTOUS O TE b=IEREUS b=KAI b=O STRAT GOS TOU IEROU KAI OI ARKHIEREIS DI POROUN PERI AUT‘N TI AN GENOITO TOUTO

[5,25] PARAGENOMENOS DE TIS AP GGEILEN AUTOIS tk=LEG‘N OTI IDOU OI ANDRES OUS ETHESTHE EN T  PHULAK  EISIN EN T‘ IER‘ EST‘TES KAI DIDASKONTES TON LAON

[5,26] TOTE APELTH‘N O STRAT GOS SUN TOIS UP RETAIS a= GEN b= GAGEN AUTOUS OU META BIAS EPHOBOUNTO GAR TON LAON b=INA M  LITHASTH‘SIN

[5,27] AGAGONTES DE AUTOUS EST SAN EN T‘ SUNEDRI‘ KAI EP R‘T SEN AUTOUS O ARKHIEREUS

[5,28] LEG‘N a=[OU] b=OU PARAGGELIA PAR GGEILAMEN UMIN M  DIDASKEIN EPI T‘ ONOMATI TOUT‘ KAI IDOU PEPL R‘KATE T N IEROUSAL M T S DIDAKH S UM‘N KAI BOULESTHE EPAGAGEIN EPH  MAS TO AIMA TOU ANTHR‘POU TOUTOU

[5,29] APOKRITHEIS DE tk=O PETROS KAI OI APOSTOLOI a=EIPAN b=EIPON PEITHARKHEIN DEI THE‘ MALLON   ANTHR‘POIS

[5,30] O THEOS T‘N PATER‘N  M‘N  GEIREN I SOUN ON UMEIS DIEKHEIRISASTHE KREMASANTES EPI XULOU

[5,31] TOUTON O THEOS ARKH GON KAI S‘T RA UPS‘SEN T  DEXIA AUTOU a=[TOU] DOUNAI METANOIAN T‘ ISRA L KAI APHESIN AMARTI‘N

[5,32] KAI  MEIS ESMEN b=AUTOU MARTURES T‘N R MAT‘N TOUT‘N KAI TO PNEUMA b=DE TO AGION O ED‘KEN O THEOS TOIS PEITHARKHOUSIN AUT‘

[5,33] OI DE m=AKOUONTES atk=AKOUSANTES DIEPRIONTO KAI a=EBOULONTO b=EBOULEUONTO ANELEIN AUTOUS

[5,34] ANASTAS DE TIS EN T‘ SUNEDRI‘ PHARISAIOS ONOMATI GAMALI L NOMODIDASKALOS TIMIOS PANTI T‘ LA‘ EKELEUSEN EX‘ BRAKHU b=TI TOUS a=ANTHR‘POUS b=APOSTOLOUS POI SAI

[5,35] EIPEN TE PROS AUTOUS ANDRES ISRA LITAI PROSEKHETE EAUTOIS EPI TOIS ANTHR‘POIS TOUTOIS TI MELLETE PRASSEIN

[5,36] PRO GAR TOUT‘N T‘N  MER‘N ANEST  THEUDAS LEG‘N EINAI TINA EAUTON ‘ a=PROSEKLITH  m=PROSEKL TH  tk=PROSEKOLL TH  b=ARITHMOS ANDR‘N a=ARITHMOS a=‘S b=‘SEI TETRAKOSI‘N OS AN RETH  KAI PANTES OSOI EPEITHONTO AUT‘ DIELUTH SAN KAI EGENONTO EIS OUDEN

[5,37] META TOUTON ANEST  IOUDAS O GALILAIOS EN TAIS  MERAIS T S APOGRAPH S KAI APEST SEN LAON b=IKANON OPIS‘ AUTOU KAKEINOS AP‘LETO KAI PANTES OSOI EPEITHONTO AUT‘ DIESKORPISTH SAN

[5,38] KAI TA NUN LEG‘ UMIN APOST TE APO T‘N ANTHR‘P‘N TOUT‘N KAI a=APHETE b=EASATE AUTOUS OTI EAN   EX ANTHR‘P‘N   BOUL  atk=AUT    TO ERGON TOUTO KATALUTH SETAI

[5,39] EI DE EK THEOU ESTIN OU a=DUN SESTHE b=DUNASTHE KATALUSAI a=AUTOUS b=AUTO M POTE KAI THEOMAKHOI EURETH TE

[5,40] EPEISTH SAN DE AUT‘ KAI PROSKALESAMENOI TOUS APOSTOLOUS DEIRANTES PAR GGEILAN M  LALEIN EPI T‘ ONOMATI TOU I SOU KAI APELUSAN b=AUTOUS

[5,41] OI MEN OUN EPOREUONTO KHAIRONTES APO PROS‘POU TOU SUNEDRIOU OTI a=KAT XI‘TH SAN UPER TOU ONOMATOS m=TOU m=I SOU tk=AUTOU b=KAT XI‘TH SAN ATIMASTH NAI

[5,42] PASAN TE  MERAN EN T‘ IER‘ KAI KAT OIKON OUK EPAUONTO DIDASKONTES KAI EUAGGELIZOMENOI b=I SOUN TON KHRISTON a=I SOUN

[6,1] EN DE TAIS  MERAIS TAUTAIS PL THUNONT‘N T‘N MATH T‘N EGENETO GOGGUSMOS T‘N ELL NIST‘N PROS TOUS EBRAIOUS OTI PARETHE‘ROUNTO EN T  DIAKONIA T  KATH MERIN  AI KH RAI AUT‘N

[6,2] PROSKALESAMENOI DE OI D‘DEKA TO PL THOS T‘N MATH T‘N a=EIPAN b=EIPON OUK ARESTON ESTIN  MAS KATALEIPSANTAS TON LOGON TOU THEOU DIAKONEIN TRAPEZAIS

[6,3] EPISKEPSASTHE a=DE b=OUN ADELPHOI ANDRAS EX UM‘N MARTUROUMENOUS EPTA PL REIS PNEUMATOS b=AGIOU KAI SOPHIAS OUS m=KATAST S‘MEN atk=KATAST SOMEN EPI T S KHREIAS TAUT S

[6,4]  MEIS DE T  PROSEUKH  KAI T  DIAKONIA TOU LOGOU PROSKARTER SOMEN

[6,5] KAI  RESEN O LOGOS EN‘PION PANTOS TOU PL THOUS KAI EXELEXANTO STEPHANON ANDRA am=PL R S tk=PL R  PISTE‘S KAI PNEUMATOS AGIOU KAI PHILIPPON KAI PROKHORON KAI NIKANORA KAI TIM‘NA KAI PARMENAN KAI NIKOLAON PROS LUTON ANTIOKHEA

[6,6] OUS EST SAN EN‘PION T‘N APOSTOL‘N KAI PROSEUXAMENOI EPETH KAN AUTOIS TAS KHEIRAS

[6,7] KAI O LOGOS TOU THEOU  UXANEN KAI EPL THUNETO O ARITHMOS T‘N MATH T‘N EN IEROUSAL M SPHODRA POLUS TE OKHLOS T‘N IERE‘N UP KOUON T  PISTEI

[6,8] STEPHANOS DE PL R S a=KHARITOS b=PISTE‘S KAI DUNAME‘S EPOIEI TERATA KAI S MEIA MEGALA EN T‘ LA‘

[6,9] ANEST SAN DE TINES T‘N EK T S SUNAG‘G S T S LEGOMEN S LIBERTIN‘N KAI KUR NAI‘N KAI ALEXANDRE‘N KAI T‘N APO KILIKIAS KAI ASIAS SUZ TOUNTES T‘ STEPHAN‘

[6,10] KAI OUK ISKHUON ANTIST NAI T  SOPHIA KAI T‘ PNEUMATI ‘ ELALEI

[6,11] TOTE UPEBALON ANDRAS LEGONTAS OTI AK KOAMEN AUTOU LALOUNTOS R MATA BLASPH MA EIS a=M‘US N b=M‘S N KAI TON THEON

[6,12] SUNEKIN SAN TE TON LAON KAI TOUS PRESBUTEROUS KAI TOUS GRAMMATEIS KAI EPISTANTES SUN RPASAN AUTON KAI  GAGON EIS TO SUNEDRION

[6,13] EST SAN TE MARTURAS PSEUDEIS LEGONTAS O ANTHR‘POS OUTOS OU PAUETAI b=R MATA b=BLASPH MA LAL‘N a=R MATA KATA TOU TOPOU TOU AGIOU a=[TOUTOU] tk=TOUTOU KAI TOU NOMOU

[6,14] AK KOAMEN GAR AUTOU LEGONTOS OTI I SOUS O NAZ‘RAIOS OUTOS KATALUSEI TON TOPON TOUTON KAI ALLAXEI TA ETH  A PARED‘KEN  MIN m=M‘S S atk=M‘US S

[6,15] KAI ATENISANTES EIS AUTON a=PANTES b=APANTES OI KATHEZOMENOI EN T‘ SUNEDRI‘ EIDON TO PROS‘PON AUTOU ‘SEI PROS‘PON AGGELOU

[7,1] EIPEN DE O ARKHIEREUS EI b=ARA TAUTA OUT‘S EKHEI

[7,2] O DE EPH  ANDRES ADELPHOI KAI PATERES AKOUSATE O THEOS T S DOX S ‘PHTH  T‘ PATRI  M‘N ABRAAM ONTI EN T  MESOPOTAMIA PRIN   KATOIK SAI AUTON EN KHARRAN

[7,3] KAI EIPEN PROS AUTON EXELTHE EK T S G S SOU KAI a=[EK] b=EK T S SUGGENEIAS SOU KAI DEURO EIS a=T N G N  N AN SOI DEIX‘

[7,4] TOTE EXELTH‘N EK G S KHALDAI‘N KAT‘K SEN EN KHARRAN KAKEITHEN META TO APOTHANEIN TON PATERA AUTOU MET‘KISEN AUTON EIS T N G N TAUT N EIS  N UMEIS NUN KATOIKEITE

[7,5] KAI OUK ED‘KEN AUT‘ KL RONOMIAN EN AUT  OUDE B MA PODOS KAI EP GGEILATO tk=AUT‘ DOUNAI am=AUT‘ EIS KATASKHESIN AUT N KAI T‘ SPERMATI AUTOU MET AUTON OUK ONTOS AUT‘ TEKNOU

[7,6] ELAL SEN DE OUT‘S O THEOS OTI ESTAI TO SPERMA AUTOU PAROIKON EN G  ALLOTRIA KAI DOUL‘SOUSIN AUTO KAI KAK‘SOUSIN ET  TETRAKOSIA

[7,7] KAI TO ETHNOS ‘ EAN a=DOULEUSOUSIN b=DOULEUS‘SIN KRIN‘ EG‘ b=EIPEN O THEOS a=EIPEN KAI META TAUTA EXELEUSONTAI KAI LATREUSOUSIN MOI EN T‘ TOP‘ TOUT‘

[7,8] KAI ED‘KEN AUT‘ DIATH K N PERITOM S KAI OUT‘S EGENN SEN TON ISAAK KAI PERIETEMEN AUTON T   MERA T  OGDO  KAI b=O ISAAK TON IAK‘B KAI b=O IAK‘B TOUS D‘DEKA PATRIARKHAS

[7,9] KAI OI PATRIARKHAI Z L‘SANTES TON I‘S PH APEDONTO EIS AIGUPTON KAI  N O THEOS MET AUTOU

[7,10] KAI a=EXEILATO b=EXEILETO AUTON EK PAS‘N T‘N THLIPSE‘N AUTOU KAI ED‘KEN AUT‘ KHARIN KAI SOPHIAN ENANTION PHARA‘ BASILE‘S AIGUPTOU KAI KATEST SEN AUTON  GOUMENON EP AIGUPTON KAI a=[EPH] OLON TON OIKON AUTOU

[7,11]  LTHEN DE LIMOS EPH OL N T N a=AIGUPTON b=G N b=AIGUPTOU KAI KHANAAN KAI THLIPSIS MEGAL  KAI OUKH a= URISKON b=EURISKON KHORTASMATA OI PATERES  M‘N

[7,12] AKOUSAS DE IAK‘B ONTA a=SITIA b=SITA a=EIS b=EN a=AIGUPTON b=AIGUPT‘ EXAPESTEILEN TOUS PATERAS  M‘N PR‘TON

[7,13] KAI EN T‘ DEUTER‘ ANEGN‘RISTH  I‘S PH TOIS ADELPHOIS AUTOU KAI PHANERON EGENETO T‘ PHARA‘ TO GENOS a=[TOU] b=TOU I‘S PH

[7,14] APOSTEILAS DE I‘S PH METEKALESATO a=IAK‘B TON PATERA AUTOU b=IAK‘B KAI PASAN T N SUGGENEIAN m=[AUTOU] tk=AUTOU EN PSUKHAIS EBDOM KONTA PENTE

[7,15] a=KAI KATEB  b=DE IAK‘B EIS AIGUPTON KAI ETELEUT SEN AUTOS KAI OI PATERES  M‘N

[7,16] KAI METETETH SAN EIS k=SIKHEM amt=SUKHEM KAI ETETH SAN EN T‘ MN MATI a=‘ b=O ‘N SATO ABRAAM TIM S ARGURIOU PARA T‘N UI‘N a=EMM‘R k=EMOR mt=EMMOR a=EN b=TOU k=SIKHEM amt=SUKHEM

[7,17] KATH‘S DE  GGIZEN O KHRONOS T S EPAGGELIAS  S a=‘MOLOG SEN b=‘MOSEN O THEOS T‘ ABRAAM  UX SEN O LAOS KAI EPL THUNTH  EN AIGUPT‘

[7,18] a=AKHRI b=AKHRIS OU ANEST  BASILEUS ETEROS a=[EP a=AIGUPTON] OS OUK  DEI TON I‘S PH

[7,19] OUTOS KATASOPHISAMENOS TO GENOS  M‘N EKAK‘SEN TOUS PATERAS a=[ M‘N] b= M‘N TOU POIEIN b=EKTHETA TA BREPH  a=EKTHETA AUT‘N EIS TO M  Z‘OGONEISTHAI

[7,20] EN ‘ KAIR‘ EGENN TH  a=M‘US S b=M‘S S KAI  N ASTEIOS T‘ THE‘ OS ANETRAPH  M NAS TREIS EN T‘ OIK‘ TOU PATROS tk=AUTOU

[7,21] a=EKTETHENTOS b=EKTETHENTA DE a=AUTOU a=ANEILATO AUTON b=ANEILETO tk=AUTON   THUGAT R PHARA‘ KAI ANETHREPSATO AUTON EAUT  EIS UION

[7,22] KAI EPAIDEUTH  a=M‘US S a=[EN] b=M‘S S PAS  SOPHIA AIGUPTI‘N  N DE DUNATOS EN LOGOIS KAI tk=EN ERGOIS a=AUTOU

[7,23] ‘S DE EPL ROUTO AUT‘ a=TESSERAKONTAET S b=TESSARAKONTAET S KHRONOS ANEB  EPI T N KARDIAN AUTOU EPISKEPSASTHAI TOUS ADELPHOUS AUTOU TOUS UIOUS ISRA L

[7,24] KAI ID‘N TINA ADIKOUMENON  MUNATO KAI EPOI SEN EKDIK SIN T‘ KATAPONOUMEN‘ PATAXAS TON AIGUPTION

[7,25] ENOMIZEN DE SUNIENAI TOUS ADELPHOUS a=[AUTOU] b=AUTOU OTI O THEOS DIA KHEIROS AUTOU DID‘SIN b=AUTOIS S‘T RIAN a=AUTOIS OI DE OU SUN KAN

[7,26] T  k=DE amt=TE EPIOUS   MERA ‘PHTH  AUTOIS MAKHOMENOIS KAI a=SUN LLASSEN b=SUN LASEN AUTOUS EIS EIR N N EIP‘N ANDRES ADELPHOI ESTE b=UMEIS m=INA m=TI atk=INATI ADIKEITE ALL LOUS

[7,27] O DE ADIK‘N TON PL SION AP‘SATO AUTON EIP‘N TIS SE KATEST SEN ARKHONTA KAI DIKAST N EPH a= M‘N b= MAS

[7,28] M  ANELEIN ME SU THELEIS ON TROPON ANEILES a=EKHTHES b=KHTHES TON AIGUPTION

[7,29] EPHUGEN DE a=M‘US S b=M‘S S EN T‘ LOG‘ TOUT‘ KAI EGENETO PAROIKOS EN G  MADIAM OU EGENN SEN UIOUS DUO

[7,30] KAI PL R‘THENT‘N ET‘N a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA ‘PHTH  AUT‘ EN T  ER M‘ TOU OROUS SINA AGGELOS b=KURIOU EN PHLOGI PUROS BATOU

[7,31] O DE a=M‘US S b=M‘S S ID‘N am=ETHAUMAZEN tk=ETHAUMASEN TO ORAMA PROSERKHOMENOU DE AUTOU KATANO SAI EGENETO PH‘N  KURIOU b=PROS b=AUTON

[7,32] EG‘ O THEOS T‘N PATER‘N SOU O THEOS ABRAAM KAI b=O b=THEOS ISAAK KAI b=O b=THEOS IAK‘B ENTROMOS DE GENOMENOS a=M‘US S b=M‘S S OUK ETOLMA KATANO SAI

[7,33] EIPEN DE AUT‘ O KURIOS LUSON TO UPOD MA T‘N POD‘N SOU O GAR TOPOS a=EPH b=EN ‘ EST KAS G  AGIA ESTIN

[7,34] ID‘N EIDON T N KAK‘SIN TOU LAOU MOU TOU EN AIGUPT‘ KAI TOU STENAGMOU AUT‘N  KOUSA KAI KATEB N EXELESTHAI AUTOUS KAI NUN DEURO a=APOSTEIL‘ b=APOSTEL‘ SE EIS AIGUPTON

[7,35] TOUTON TON m=M‘S N atk=M‘US N ON  RN SANTO EIPONTES TIS SE KATEST SEN ARKHONTA KAI DIKAST N TOUTON O THEOS a=[KAI] ARKHONTA KAI LUTR‘T N a=APESTALKEN b=APESTEILEN a=SUN b=EN KHEIRI AGGELOU TOU OPHTHENTOS AUT‘ EN T  BAT‘

[7,36] OUTOS EX GAGEN AUTOUS POI SAS TERATA KAI S MEIA EN G  am=AIGUPT‘ tk=AIGUPTOU KAI EN ERUTHRA THALASS  KAI EN T  ER M‘ ET  a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA

[7,37] OUTOS ESTIN O m=M‘S S atk=M‘US S O a=EIPAS b=EIP‘N TOIS UIOIS ISRA L PROPH T N UMIN ANAST SEI b=KURIOS O THEOS m= M‘N tk=UM‘N EK T‘N ADELPH‘N UM‘N ‘S EME tk=AUTOU tk=AKOUSESTHE

[7,38] OUTOS ESTIN O GENOMENOS EN T  EKKL SIA EN T  ER M‘ META TOU AGGELOU TOU LALOUNTOS AUT‘ EN T‘ OREI SINA KAI T‘N PATER‘N  M‘N OS EDEXATO m=LOGON atk=LOGIA Z‘NTA DOUNAI  MIN

[7,39] ‘ OUK  THEL SAN UP KOOI GENESTHAI OI PATERES  M‘N a=ALLA b=ALL AP‘SANTO KAI ESTRAPH SAN a=EN m=T  atk=TAIS m=KARDIA atk=KARDIAIS AUT‘N EIS AIGUPTON

[7,40] EIPONTES T‘ AAR‘N POI SON  MIN THEOUS OI PROPOREUSONTAI  M‘N O GAR a=M‘US S b=M‘S S OUTOS OS EX GAGEN  MAS EK G S AIGUPTOU OUK OIDAMEN TI a=EGENETO b=GEGONEN AUT‘

[7,41] KAI EMOSKHOPOI SAN EN TAIS  MERAIS EKEINAIS KAI AN GAGON THUSIAN T‘ EID‘L‘ KAI EUPHRAINONTO EN TOIS ERGOIS T‘N KHEIR‘N AUT‘N

[7,42] ESTREPSEN DE O THEOS KAI PARED‘KEN AUTOUS LATREUEIN T  STRATIA TOU OURANOU KATH‘S GEGRAPTAI EN BIBL‘ T‘N PROPH T‘N M  SPHAGIA KAI THUSIAS PROS NEGKATE MOI ET  a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA EN T  ER M‘ OIKOS ISRA L

[7,43] KAI ANELABETE T N SK N N TOU MOLOKH KAI TO ASTRON TOU THEOU a=[UM‘N] b=UM‘N a=RAIPHAN b=REMPHAN TOUS TUPOUS OUS EPOI SATE PROSKUNEIN AUTOIS KAI METOIKI‘ UMAS EPEKEINA BABUL‘NOS

[7,44]   SK N  TOU MARTURIOU  N t=EN TOIS PATRASIN  M‘N EN T  ER M‘ KATH‘S DIETAXATO O LAL‘N T‘ a=M‘US  b=M‘S  POI SAI AUT N KATA TON TUPON ON E‘RAKEI

[7,45]  N KAI EIS GAGON DIADEXAMENOI OI PATERES  M‘N META I SOU EN T  KATASKHESEI T‘N ETHN‘N ‘N EX‘SEN O THEOS APO PROS‘POU T‘N PATER‘N  M‘N E‘S T‘N  MER‘N am=DAUID tk=DABID

[7,46] OS EUREN KHARIN EN‘PION TOU THEOU KAI  T SATO EUREIN SK N‘MA T‘ a=OIK‘ b=THE‘ IAK‘B

[7,47] SOLOM‘N DE a=OIKODOM SEN b=‘KODOM SEN AUT‘ OIKON

[7,48] ALL OUKH O UPSISTOS EN KHEIROPOI TOIS b=NAOIS KATOIKEI KATH‘S O PROPH T S LEGEI

[7,49] O OURANOS MOI THRONOS   DE G  UPOPODION T‘N POD‘N MOU POION OIKON OIKODOM SETE MOI LEGEI KURIOS   TIS TOPOS T S KATAPAUSE‘S MOU

[7,50] OUKHI   KHEIR MOU EPOI SEN TAUTA PANTA

[7,51] SKL ROTRAKH LOI KAI APERITM TOI a=KARDIAIS b=T  b=KARDIA KAI TOIS ‘SIN UMEIS AEI T‘ PNEUMATI T‘ AGI‘ ANTIPIPTETE ‘S OI PATERES UM‘N KAI UMEIS

[7,52] TINA T‘N PROPH T‘N OUK EDI‘XAN OI PATERES UM‘N KAI APEKTEINAN TOUS PROKATAGGEILANTAS PERI T S ELEUSE‘S TOU DIKAIOU OU NUN UMEIS PRODOTAI KAI PHONEIS a=EGENESTHE b=GEGEN STHE

[7,53] OITINES ELABETE TON NOMON EIS DIATAGAS AGGEL‘N KAI OUK EPHULAXATE

[7,54] AKOUONTES DE TAUTA DIEPRIONTO TAIS KARDIAIS AUT‘N KAI EBRUKHON TOUS ODONTAS EP AUTON

[7,55] UPARKH‘N DE PL R S PNEUMATOS AGIOU ATENISAS EIS TON OURANON EIDEN DOXAN THEOU KAI I SOUN EST‘TA EK DEXI‘N TOU THEOU

[7,56] KAI EIPEN IDOU THE‘R‘ TOUS OURANOUS a=DI NOIGMENOUS b=ANE‘GMENOUS KAI TON UION TOU ANTHR‘POU EK DEXI‘N EST‘TA TOU THEOU

[7,57] KRAXANTES DE PH‘N  MEGAL  SUNESKHON TA ‘TA AUT‘N KAI ‘RM SAN OMOTHUMADON EP AUTON

[7,58] KAI EKBALONTES EX‘ T S POLE‘S ELITHOBOLOUN KAI OI MARTURES APETHENTO TA IMATIA atk=AUT‘N PARA TOUS PODAS NEANIOU KALOUMENOU SAULOU

[7,59] KAI ELITHOBOLOUN TON STEPHANON EPIKALOUMENON KAI LEGONTA KURIE I SOU DEXAI TO PNEUMA MOU

[7,60] THEIS DE TA GONATA EKRAXEN PH‘N  MEGAL  KURIE M  ST S S AUTOIS a=TAUT N T N AMARTIAN b=TAUT N KAI TOUTO EIP‘N EKOIM TH 

[8,1] SAULOS DE  N SUNEUDOK‘N T  ANAIRESEI AUTOU EGENETO DE EN EKEIN  T   MERA DI‘GMOS MEGAS EPI T N EKKL SIAN T N EN IEROSOLUMOIS PANTES am=DE tk=TE DIESPAR SAN KATA TAS KH‘RAS T S IOUDAIAS KAI SAMAREIAS PL N T‘N APOSTOL‘N

[8,2] SUNEKOMISAN DE TON STEPHANON ANDRES EULABEIS KAI a=EPOI SAN b=EPOI SANTO KOPETON MEGAN EP AUT‘

[8,3] SAULOS DE ELUMAINETO T N EKKL SIAN KATA TOUS OIKOUS EISPOREUOMENOS SUR‘N TE ANDRAS KAI GUNAIKAS PAREDIDOU EIS PHULAK N

[8,4] OI MEN OUN DIASPARENTES DI LTHON EUAGGELIZOMENOI TON LOGON

[8,5] PHILIPPOS DE KATELTH‘N EIS a=[T N] POLIN T S SAMAREIAS EK RUSSEN AUTOIS TON KHRISTON

[8,6] PROSEIKHON a=DE b=TE OI OKHLOI TOIS LEGOMENOIS UPO TOU PHILIPPOU OMOTHUMADON EN T‘ AKOUEIN AUTOUS KAI BLEPEIN TA S MEIA A EPOIEI

[8,7] a=POLLOI b=POLL‘N GAR T‘N EKHONT‘N PNEUMATA AKATHARTA BO‘NTA tk=MEGAL  PH‘N  am=MEGAL  a=EX RKHONTO b=EX RKHETO POLLOI DE PARALELUMENOI KAI KH‘LOI ETHERAPEUTH SAN

[8,8] b=KAI EGENETO a=DE a=POLL  KHARA b=MEGAL  EN T  POLEI EKEIN 

[8,9] AN R DE TIS ONOMATI SIM‘N PROUP RKHEN EN T  POLEI MAGEU‘N KAI a=EXISTAN‘N b=EXIST‘N TO ETHNOS T S SAMAREIAS LEG‘N EINAI TINA EAUTON MEGAN

[8,10] ‘ PROSEIKHON atk=PANTES APO MIKROU E‘S MEGALOU LEGONTES OUTOS ESTIN   DUNAMIS TOU THEOU   a=KALOUMEN  MEGAL 

[8,11] PROSEIKHON DE AUT‘ DIA TO IKAN‘ KHRON‘ TAIS MAGEIAIS EXESTAKENAI AUTOUS

[8,12] OTE DE EPISTEUSAN T‘ PHILIPP‘ EUAGGELIZOMEN‘ b=TA PERI T S BASILEIAS TOU THEOU KAI TOU ONOMATOS tk=TOU I SOU KHRISTOU EBAPTIZONTO ANDRES TE KAI GUNAIKES

[8,13] O DE SIM‘N KAI AUTOS EPISTEUSEN KAI BAPTISTHEIS  N PROSKARTER‘N T‘ PHILIPP‘ THE‘R‘N TE at=S MEIA at=KAI DUNAMEIS mk=KAI mk=S MEIA mk=GINOMENA at=MEGALAS at=GINOMENAS EXISTATO

[8,14] AKOUSANTES DE OI EN IEROSOLUMOIS APOSTOLOI OTI DEDEKTAI   SAMAREIA TON LOGON TOU THEOU APESTEILAN PROS AUTOUS b=TON PETRON KAI I‘ANN N

[8,15] OITINES KATABANTES PROS UXANTO PERI AUT‘N OP‘S LAB‘SIN PNEUMA AGION

[8,16] a=OUDEP‘ b=OUP‘ GAR  N EP OUDENI AUT‘N EPIPEPT‘KOS MONON DE BEBAPTISMENOI UP RKHON EIS TO ONOMA TOU m=KHRISTOU atk=KURIOU I SOU

[8,17] TOTE a=EPETITHESAN b=EPETITHOUN TAS KHEIRAS EP AUTOUS KAI ELAMBANON PNEUMA AGION

[8,18] a=ID‘N b=THEASAMENOS DE O SIM‘N OTI DIA T S EPITHESE‘S T‘N KHEIR‘N T‘N APOSTOL‘N DIDOTAI TO PNEUMA b=TO b=AGION PROS NEGKEN AUTOIS KHR MATA

[8,19] LEG‘N DOTE KAMOI T N EXOUSIAN TAUT N INA ‘ amk=EAN t=AN EPITH‘ TAS KHEIRAS LAMBAN  PNEUMA AGION

[8,20] PETROS DE EIPEN PROS AUTON TO ARGURION SOU SUN SOI EI  EIS AP‘LEIAN OTI T N D‘REAN TOU THEOU ENOMISAS DIA KHR MAT‘N KTASTHAI

[8,21] OUK ESTIN SOI MERIS OUDE KL ROS EN T‘ LOG‘ TOUT‘   GAR KARDIA SOU OUK ESTIN EUTHEIA a=ENANTI b=EN‘PION TOU THEOU

[8,22] METANO SON OUN APO T S KAKIAS SOU TAUT S KAI DE TH TI TOU a=KURIOU b=THEOU EI ARA APHETH SETAI SOI   EPINOIA T S KARDIAS SOU

[8,23] EIS GAR KHOL N PIKRIAS KAI SUNDESMON ADIKIAS OR‘ SE ONTA

[8,24] APOKRITHEIS DE O SIM‘N EIPEN DE TH TE UMEIS UPER EMOU PROS TON KURION OP‘S M DEN EPELTH  EP EME ‘N EIR KATE

[8,25] OI MEN OUN DIAMARTURAMENOI KAI LAL SANTES TON LOGON TOU KURIOU a=UPESTREPHON b=UPESTREPSAN EIS a=IEROSOLUMA b=IEROUSAL M POLLAS TE K‘MAS T‘N a=SAMARIT‘N b=SAMAREIT‘N a=EU GGELIZONTO b=EU GGELISANTO

[8,26] AGGELOS DE KURIOU ELAL SEN PROS PHILIPPON LEG‘N ANAST THI KAI POREUOU KATA MES MBRIAN EPI T N ODON T N KATABAINOUSAN APO IEROUSAL M EIS GAZAN AUT  ESTIN ER MOS

[8,27] KAI ANASTAS EPOREUTH  KAI IDOU AN R AITHIOPS EUNOUKHOS DUNAST S KANDAK S b=T S BASILISS S AITHIOP‘N OS  N EPI PAS S T S GAZ S AUT S OS EL LUTHEI PROSKUN S‘N EIS IEROUSAL M

[8,28]  N TE UPOSTREPH‘N KAI KATH MENOS EPI TOU ARMATOS AUTOU amt=KAI ANEGIN‘SKEN TON PROPH T N  SAIAN

[8,29] EIPEN DE TO PNEUMA T‘ PHILIPP‘ PROSELTHE KAI KOLL TH TI T‘ ARMATI TOUT‘

[8,30] PROSDRAM‘N DE O PHILIPPOS  KOUSEN AUTOU ANAGIN‘SKONTOS a= SAIAN TON PROPH T N b= SAIAN KAI EIPEN ARA GE GIN‘SKEIS A ANAGIN‘SKEIS

[8,31] O DE EIPEN P‘S GAR AN DUNAIM N EAN M  TIS a=OD G SEI b=OD G S  ME PAREKALESEN TE TON PHILIPPON ANABANTA KATHISAI SUN AUT‘

[8,32]   DE PERIOKH  T S GRAPH S  N ANEGIN‘SKEN  N AUT  ‘S PROBATON EPI SPHAG N  KHTH  KAI ‘S AMNOS ENANTION TOU a=KEIRANTOS b=KEIRONTOS AUTON APH‘NOS OUT‘S OUK ANOIGEI TO STOMA AUTOU

[8,33] EN T  TAPEIN‘SEI a=[AUTOU] b=AUTOU   KRISIS AUTOU  RTH  T N b=DE GENEAN AUTOU TIS DI G SETAI OTI AIRETAI APO T S G S   Z‘  AUTOU

[8,34] APOKRITHEIS DE O EUNOUKHOS T‘ PHILIPP‘ EIPEN DEOMAI SOU PERI TINOS O PROPH T S LEGEI TOUTO PERI EAUTOU   PERI ETEROU TINOS

[8,35] ANOIXAS DE O PHILIPPOS TO STOMA AUTOU KAI ARXAMENOS APO T S GRAPH S TAUT S EU GGELISATO AUT‘ TON I SOUN

[8,36] ‘S DE EPOREUONTO KATA T N ODON  LTHON EPI TI UD‘R KAI PH SIN O EUNOUKHOS IDOU UD‘R TI K‘LUEI ME BAPTISTH NAI

[8,37] tk=EIPEN tk=DE tk=O tk=PHILIPPOS tk=EI tk=PISTEUEIS tk=EX tk=OL S tk=T S tk=KARDIAS tk=EXESTIN tk=APOKRITHEIS tk=DE tk=EIPEN tk=PISTEU‘ tk=TON tk=UION tk=TOU tk=THEOU tk=EINAI tk=TON tk=I SOUN tk=KHRISTON

[8,38] KAI EKELEUSEN ST NAI TO ARMA KAI KATEB SAN AMPHOTEROI EIS TO UD‘R O TE PHILIPPOS KAI O EUNOUKHOS KAI EBAPTISEN AUTON

[8,39] OTE DE ANEB SAN EK TOU UDATOS PNEUMA KURIOU  RPASEN TON PHILIPPON KAI OUK EIDEN AUTON OUKETI O EUNOUKHOS EPOREUETO GAR T N ODON AUTOU KHAIR‘N

[8,40] PHILIPPOS DE EURETH  EIS AZ‘TON KAI DIERKHOMENOS EU GGELIZETO TAS POLEIS PASAS E‘S TOU ELTHEIN AUTON EIS KAISAREIAN

[9,1] O DE SAULOS ETI EMPNE‘N APEIL S KAI PHONOU EIS TOUS MATH TAS TOU KURIOU PROSELTH‘N T‘ ARKHIEREI

[9,2]  T SATO PAR AUTOU EPISTOLAS EIS DAMASKON PROS TAS SUNAG‘GAS OP‘S EAN TINAS EUR  T S ODOU ONTAS ANDRAS TE KAI GUNAIKAS DEDEMENOUS AGAG  EIS IEROUSAL M

[9,3] EN DE T‘ POREUESTHAI EGENETO AUTON EGGIZEIN T  DAMASK‘ b=KAI EXAIPHN S a=TE b=PERI STRAPSEN AUTON a=PERI STRAPSEN PH‘S a=EK b=APO TOU OURANOU

[9,4] KAI PES‘N EPI T N G N  KOUSEN PH‘N N LEGOUSAN AUT‘ SAOUL SAOUL TI ME DI‘KEIS

[9,5] EIPEN DE TIS EI KURIE O DE b=KURIOS b=EIPEN EG‘ EIMI I SOUS ON SU DI‘KEIS tk=SKL RON tk=SOI tk=PROS tk=KENTRA tk=LAKTIZEIN

[9,6] am=ALLA tk=TREM‘N tk=TE tk=KAI tk=THAMB‘N tk=EIPEN tk=KURIE tk=TI tk=ME tk=THELEIS tk=POI SAI tk=KAI tk=O tk=KURIOS tk=PROS tk=AUTON ANAST THI KAI EISELTHE EIS T N POLIN KAI LAL TH SETAI SOI a=O TI SE DEI POIEIN

[9,7] OI DE ANDRES OI SUNODEUONTES AUT‘ EIST KEISAN am=ENEOI tk=ENNEOI AKOUONTES MEN T S PH‘N S M DENA DE THE‘ROUNTES

[9,8]  GERTH  DE b=O SAULOS APO T S G S ANE‘GMEN‘N m=TE atk=DE T‘N OPHTHALM‘N AUTOU a=OUDEN b=OUDENA EBLEPEN KHEIRAG‘GOUNTES DE AUTON EIS GAGON EIS DAMASKON

[9,9] KAI  N  MERAS TREIS M  BLEP‘N KAI OUK EPHAGEN OUDE EPIEN

[9,10]  N DE TIS MATH T S EN DAMASK‘ ONOMATI ANANIAS KAI EIPEN PROS AUTON b=O b=KURIOS EN ORAMATI a=O a=KURIOS ANANIA O DE EIPEN IDOU EG‘ KURIE

[9,11] O DE KURIOS PROS AUTON ANASTAS POREUTH TI EPI T N RUM N T N KALOUMEN N EUTHEIAN KAI Z T SON EN OIKIA IOUDA SAULON ONOMATI TARSEA IDOU GAR PROSEUKHETAI

[9,12] KAI EIDEN b=EN b=ORAMATI ANDRA a=[EN a=ORAMATI] b=ONOMATI ANANIAN a=ONOMATI EISELTHONTA KAI EPITHENTA AUT‘ a=[TAS] a=KHEIRAS b=KHEIRA OP‘S ANABLEPS 

[9,13] APEKRITH  DE tk=O ANANIAS KURIE a= KOUSA b=AK KOA APO POLL‘N PERI TOU ANDROS TOUTOU OSA KAKA b=EPOI SEN TOIS AGIOIS SOU a=EPOI SEN EN IEROUSAL M

[9,14] KAI ‘DE EKHEI EXOUSIAN PARA T‘N ARKHIERE‘N D SAI PANTAS TOUS EPIKALOUMENOUS TO ONOMA SOU

[9,15] EIPEN DE PROS AUTON O KURIOS POREUOU OTI SKEUOS EKLOG S b=MOI ESTIN a=MOI OUTOS TOU BASTASAI TO ONOMA MOU EN‘PION ETHN‘N a=TE KAI BASILE‘N UI‘N TE ISRA L

[9,16] EG‘ GAR UPODEIX‘ AUT‘ OSA DEI AUTON UPER TOU ONOMATOS MOU PATHEIN

[9,17] AP LTHEN DE ANANIAS KAI EIS LTHEN EIS T N OIKIAN KAI EPITHEIS EP AUTON TAS KHEIRAS EIPEN SAOUL ADELPHE O KURIOS APESTALKEN ME atk=I SOUS O OPHTHEIS SOI EN T  OD‘    RKHOU OP‘S ANABLEPS S KAI PL STH S PNEUMATOS AGIOU

[9,18] KAI EUTHE‘S a=APEPESAN a=AUTOU b=APEPESON APO T‘N OPHTHALM‘N a=‘S b=AUTOU b=‘SEI LEPIDES ANEBLEPSEN TE m=[PARAKHR MA] tk=PARAKHR MA KAI ANASTAS EBAPTISTH 

[9,19] KAI LAB‘N TROPH N ENISKHUSEN EGENETO DE b=O b=SAULOS META T‘N EN DAMASK‘ MATH T‘N  MERAS TINAS

[9,20] KAI EUTHE‘S EN TAIS SUNAG‘GAIS EK RUSSEN TON a=I SOUN b=KHRISTON OTI OUTOS ESTIN O UIOS TOU THEOU

[9,21] EXISTANTO DE PANTES OI AKOUONTES KAI ELEGON OUKH OUTOS ESTIN O PORTH SAS a=EIS b=EN IEROUSAL M TOUS EPIKALOUMENOUS TO ONOMA TOUTO KAI ‘DE EIS TOUTO m=EL LUTHEN atk=EL LUTHEI INA DEDEMENOUS AUTOUS AGAG  EPI TOUS ARKHIEREIS

[9,22] SAULOS DE MALLON ENEDUNAMOUTO KAI a=SUNEKHUNNEN b=SUNEKHUNEN a=[TOUS] b=TOUS IOUDAIOUS TOUS KATOIKOUNTAS EN DAMASK‘ SUMBIBAZ‘N OTI OUTOS ESTIN O KHRISTOS

[9,23] ‘S DE EPL ROUNTO  MERAI IKANAI SUNEBOULEUSANTO OI IOUDAIOI ANELEIN AUTON

[9,24] EGN‘STH  DE T‘ SAUL‘   EPIBOUL  AUT‘N a=PARET ROUNTO a=DE a=KAI b=PARET ROUN b=TE TAS PULAS  MERAS TE KAI NUKTOS OP‘S AUTON ANEL‘SIN

[9,25] LABONTES DE b=AUTON OI MATH TAI a=AUTOU NUKTOS b=KATH KAN DIA TOU TEIKHOUS a=KATH KAN a=AUTON KHALASANTES EN SPURIDI

[9,26] PARAGENOMENOS DE b=O b=SAULOS m=EN atk=EIS IEROUSAL M a=EPEIRAZEN b=EPEIRATO KOLLASTHAI TOIS MATH TAIS KAI PANTES EPHOBOUNTO AUTON M  PISTEUONTES OTI ESTIN MATH T S

[9,27] BARNABAS DE EPILABOMENOS AUTON  GAGEN PROS TOUS APOSTOLOUS KAI DI G SATO AUTOIS P‘S EN T  OD‘ EIDEN TON KURION KAI OTI ELAL SEN AUT‘ KAI P‘S EN DAMASK‘ EPARR SIASATO EN T‘ ONOMATI TOU I SOU

[9,28] KAI  N MET AUT‘N EISPOREUOMENOS m=[KAI tk=KAI m=EKPOREUOMENOS] tk=EKPOREUOMENOS m=EIS tk=EN b=IEROUSAL M KAI a=EKPOREUOMENOS a=EIS a=IEROUSAL M PARR SIAZOMENOS EN T‘ ONOMATI TOU KURIOU b=I SOU

[9,29] ELALEI TE KAI SUNEZ TEI PROS TOUS ELL NISTAS OI DE EPEKHEIROUN b=AUTON ANELEIN a=AUTON

[9,30] EPIGNONTES DE OI ADELPHOI KAT GAGON AUTON EIS KAISAREIAN KAI EXAPESTEILAN AUTON EIS TARSON

[9,31] a=  b=AI MEN OUN a=EKKL SIA b=EKKL SIAI KATH OL S T S IOUDAIAS KAI GALILAIAS KAI SAMAREIAS a=EIKHEN b=EIKHON EIR N N a=OIKODOMOUMEN  b=OIKODOMOUMENAI KAI a=POREUOMEN  b=POREUOMENAI T‘ PHOB‘ TOU KURIOU KAI T  PARAKL SEI TOU AGIOU PNEUMATOS a=EPL THUNETO b=EPL THUNONTO

[9,32] EGENETO DE PETRON DIERKHOMENON DIA PANT‘N KATELTHEIN KAI PROS TOUS AGIOUS TOUS KATOIKOUNTAS a=LUDDA b=LUDDAN

[9,33] EUREN DE EKEI ANTHR‘PON TINA b=AINEAN ONOMATI a=AINEAN EX ET‘N OKT‘ KATAKEIMENON EPI a=KRABATTOU b=KRABBAT‘ OS  N PARALELUMENOS

[9,34] KAI EIPEN AUT‘ O PETROS AINEA IATAI SE I SOUS b=O KHRISTOS ANAST THI KAI STR‘SON SEAUT‘ KAI EUTHE‘S ANEST 

[9,35] KAI a=EIDAN b=EIDON AUTON PANTES OI KATOIKOUNTES a=LUDDA b=LUDDAN KAI TON m=ASSAR‘NA ak=SAR‘NA t=SAR‘NAN OITINES EPESTREPSAN EPI TON KURION

[9,36] EN IOPP  DE TIS  N MATH TRIA ONOMATI m=TAB THA atk=TABITHA   DIERM NEUOMEN  LEGETAI DORKAS AUT   N PL R S b=AGATH‘N ERG‘N a=AGATH‘N KAI ELE MOSUN‘N ‘N EPOIEI

[9,37] EGENETO DE EN TAIS  MERAIS EKEINAIS ASTHEN SASAN AUT N APOTHANEIN LOUSANTES DE b=AUT N ETH KAN a=[AUT N] EN UPER‘‘

[9,38] EGGUS DE OUS S a=LUDDAS b=LUDD S T  IOPP  OI MATH TAI AKOUSANTES OTI PETROS ESTIN EN AUT  APESTEILAN atk=DUO atk=ANDRAS PROS AUTON PARAKALOUNTES M  a=OKN S S b=OKN SAI DIELTHEIN E‘S a= M‘N b=AUT‘N

[9,39] ANASTAS DE PETROS SUN LTHEN AUTOIS ON PARAGENOMENON AN GAGON EIS TO UPER‘ON KAI PAREST SAN AUT‘ PASAI AI KH RAI KLAIOUSAI KAI EPIDEIKNUMENAI KHIT‘NAS KAI IMATIA OSA EPOIEI MET AUT‘N OUSA   DORKAS

[9,40] EKBAL‘N DE EX‘ PANTAS O PETROS a=KAI THEIS TA GONATA PROS UXATO KAI EPISTREPSAS PROS TO S‘MA EIPEN m=TAB THA atk=TABITHA ANAST THI   DE  NOIXEN TOUS OPHTHALMOUS AUT S KAI IDOUSA TON PETRON ANEKATHISEN

[9,41] DOUS DE AUT  KHEIRA ANEST SEN AUT N PH‘N SAS DE TOUS AGIOUS KAI TAS KH RAS PAREST SEN AUT N Z‘SAN

[9,42] GN‘STON DE EGENETO KATH OL S T S IOPP S KAI b=POLLOI EPISTEUSAN a=POLLOI EPI TON KURION

[9,43] EGENETO DE  MERAS IKANAS MEINAI b=AUTON EN IOPP  PARA TINI SIM‘NI BURSEI

[10,1] AN R DE TIS b= N EN KAISAREIA ONOMATI KORN LIOS EKATONTARKH S EK SPEIR S T S KALOUMEN S ITALIK S

[10,2] EUSEB S KAI PHOBOUMENOS TON THEON SUN PANTI T‘ OIK‘ AUTOU POI‘N b=TE ELE MOSUNAS POLLAS T‘ LA‘ KAI DEOMENOS TOU THEOU am=DIA am=PANTOS tk=DIAPANTOS

[10,3] EIDEN EN ORAMATI PHANER‘S ‘SEI a=PERI ‘RAN a=ENAT N m=ENAT N tk=ENNAT N T S  MERAS AGGELON TOU THEOU EISELTHONTA PROS AUTON KAI EIPONTA AUT‘ KORN LIE

[10,4] O DE ATENISAS AUT‘ KAI EMPHOBOS GENOMENOS EIPEN TI ESTIN KURIE EIPEN DE AUT‘ AI PROSEUKHAI SOU KAI AI ELE MOSUNAI SOU ANEB SAN EIS MN MOSUNON a=EMPROSTHEN b=EN‘PION TOU THEOU

[10,5] KAI NUN PEMPSON a=ANDRAS EIS IOPP N b=ANDRAS KAI METAPEMPSAI SIM‘NA a=TINA m=TON atk=OS m=EPIKALOUMENON atk=EPIKALEITAI m=PETRON atk=PETROS

[10,6] OUTOS XENIZETAI PARA TINI SIM‘NI BURSEI ‘ ESTIN OIKIA PARA THALASSAN tk=OUTOS tk=LAL SEI tk=SOI tk=TI tk=SE tk=DEI tk=POIEIN

[10,7] ‘S DE AP LTHEN O AGGELOS O LAL‘N a=AUT‘ b=T‘ b=KORN LI‘ PH‘N SAS DUO T‘N OIKET‘N b=AUTOU KAI STRATI‘T N EUSEB  T‘N PROSKARTEROUNT‘N AUT‘

[10,8] KAI EX G SAMENOS b=AUTOIS APANTA a=AUTOIS APESTEILEN AUTOUS EIS T N IOPP N

[10,9] T  DE EPAURION ODOIPOROUNT‘N EKEIN‘N KAI T  POLEI EGGIZONT‘N ANEB  PETROS EPI TO D‘MA PROSEUXASTHAI PERI ‘RAN EKT N

[10,10] EGENETO DE PROSPEINOS KAI  THELEN GEUSASTHAI PARASKEUAZONT‘N DE a=AUT‘N b=EKEIN‘N a=EGENETO b=EPEPESEN EP AUTON EKSTASIS

[10,11] KAI THE‘REI TON OURANON ANE‘GMENON KAI KATABAINON b=EP b=AUTON SKEUOS TI ‘S OTHON N MEGAL N TESSARSIN ARKHAIS b=DEDEMENON b=KAI KATHIEMENON EPI T S G S

[10,12] EN ‘ UP RKHEN PANTA TA TETRAPODA a=KAI a=ERPETA T S G S KAI b=TA b=TH RIA b=KAI b=TA b=ERPETA b=KAI b=TA PETEINA TOU OURANOU

[10,13] KAI EGENETO PH‘N  PROS AUTON ANASTAS PETRE THUSON KAI PHAGE

[10,14] O DE PETROS EIPEN M DAM‘S KURIE OTI OUDEPOTE EPHAGON PAN KOINON a=KAI b=  AKATHARTON

[10,15] KAI PH‘N  PALIN EK DEUTEROU PROS AUTON A O THEOS EKATHARISEN SU M  KOINOU

[10,16] TOUTO DE EGENETO EPI TRIS KAI a=EUTHUS b=PALIN a=ANEL MPHTH  b=ANEL PHTH  TO SKEUOS EIS TON OURANON

[10,17] ‘S DE EN EAUT‘ DI POREI O PETROS TI AN EI  TO ORAMA O EIDEN b=KAI IDOU OI ANDRES OI APESTALMENOI a=UPO b=APO TOU KORN LIOU DIER‘T SANTES T N OIKIAN a=TOU SIM‘NOS EPEST SAN EPI TON PUL‘NA

[10,18] KAI PH‘N SANTES EPUNTHANONTO EI SIM‘N O EPIKALOUMENOS PETROS ENTHADE XENIZETAI

[10,19] TOU DE PETROU am=DIENTHUMOUMENOU tk=ENTHUMOUMENOU PERI TOU ORAMATOS EIPEN a=[AUT‘] b=AUT‘ TO PNEUMA IDOU ANDRES atk=TREIS a=Z TOUNTES b=Z TOUSIN SE

[10,20] ALLA ANASTAS KATAB THI KAI POREUOU SUN AUTOIS M DEN DIAKRINOMENOS a=OTI b=DIOTI EG‘ APESTALKA AUTOUS

[10,21] KATABAS DE PETROS PROS TOUS ANDRAS tk=TOUS tk=APESTALMENOUS tk=APO tk=TOU tk=KORN LIOU tk=PROS tk=AUTON EIPEN IDOU EG‘ EIMI ON Z TEITE TIS   AITIA DI  N PARESTE

[10,22] OI DE a=EIPAN b=EIPON KORN LIOS EKATONTARKH S AN R DIKAIOS KAI PHOBOUMENOS TON THEON MARTUROUMENOS TE UPO OLOU TOU ETHNOUS T‘N IOUDAI‘N EKHR MATISTH  UPO AGGELOU AGIOU METAPEMPSASTHAI SE EIS TON OIKON AUTOU KAI AKOUSAI R MATA PARA SOU

[10,23] EISKALESAMENOS OUN AUTOUS EXENISEN T  DE EPAURION a=ANASTAS b=O b=PETROS EX LTHEN SUN AUTOIS KAI TINES T‘N ADELPH‘N T‘N APO tk=T S IOPP S SUN LTHON AUT‘

[10,24] b=KAI T  a=DE EPAURION a=EIS LTHEN b=EIS LTHON EIS T N KAISAREIAN O DE KORN LIOS  N PROSDOK‘N AUTOUS SUGKALESAMENOS TOUS SUGGENEIS AUTOU KAI TOUS ANAGKAIOUS PHILOUS

[10,25] ‘S DE EGENETO am=TOU EISELTHEIN TON PETRON SUNANT SAS AUT‘ O KORN LIOS PES‘N EPI TOUS PODAS PROSEKUN SEN

[10,26] O DE PETROS b=AUTON  GEIREN a=AUTON LEG‘N ANAST THI a=KAI a=EG‘ b=KAG‘ AUTOS ANTHR‘POS EIMI

[10,27] KAI SUNOMIL‘N AUT‘ EIS LTHEN KAI EURISKEI SUNEL LUTHOTAS POLLOUS

[10,28] EPH  TE PROS AUTOUS UMEIS EPISTASTHE ‘S ATHEMITON ESTIN ANDRI IOUDAI‘ KOLLASTHAI   PROSERKHESTHAI ALLOPHUL‘ a=KAMOI b=KAI b=EMOI O THEOS EDEIXEN M DENA KOINON   AKATHARTON LEGEIN ANTHR‘PON

[10,29] DIO KAI ANANTIRR T‘S  LTHON METAPEMPHTHEIS PUNTHANOMAI OUN TINI LOG‘ METEPEMPSASTHE ME

[10,30] KAI O KORN LIOS EPH  APO TETART S  MERAS MEKHRI TAUT S T S ‘RAS  M N b=N STEU‘N b=KAI T N am=ENAT N tk=ENNAT N b=‘RAN PROSEUKHOMENOS EN T‘ OIK‘ MOU KAI IDOU AN R EST  EN‘PION MOU EN ESTH TI LAMPRA

[10,31] KAI PH SIN KORN LIE EIS KOUSTH  SOU   PROSEUKH  KAI AI ELE MOSUNAI SOU EMN STH SAN EN‘PION TOU THEOU

[10,32] PEMPSON OUN EIS IOPP N KAI METAKALESAI SIM‘NA OS EPIKALEITAI PETROS OUTOS XENIZETAI EN OIKIA SIM‘NOS BURSE‘S PARA THALASSAN b=OS b=PARAGENOMENOS b=LAL SEI b=SOI

[10,33] EXAUT S OUN EPEMPSA PROS SE SU TE KAL‘S EPOI SAS PARAGENOMENOS NUN OUN PANTES  MEIS EN‘PION TOU THEOU PARESMEN AKOUSAI PANTA TA PROSTETAGMENA SOI UPO TOU a=KURIOU b=THEOU

[10,34] ANOIXAS DE PETROS TO STOMA EIPEN EP AL THEIAS KATALAMBANOMAI OTI OUK ESTIN a=PROS‘POL MPT S b=PROS‘POL PT S O THEOS

[10,35] ALL EN PANTI ETHNEI O PHOBOUMENOS AUTON KAI ERGAZOMENOS DIKAIOSUN N DEKTOS AUT‘ ESTIN

[10,36] TON LOGON a=[ON] b=ON APESTEILEN TOIS UIOIS ISRA L EUAGGELIZOMENOS EIR N N DIA I SOU KHRISTOU OUTOS ESTIN PANT‘N KURIOS

[10,37] UMEIS OIDATE TO GENOMENON R MA KATH OL S T S IOUDAIAS a=ARXAMENOS b=ARXAMENON APO T S GALILAIAS META TO BAPTISMA O EK RUXEN I‘ANN S

[10,38] I SOUN TON APO ak=NAZARETH mt=NAZARET ‘S EKHRISEN AUTON O THEOS PNEUMATI AGI‘ KAI DUNAMEI OS DI LTHEN EUERGET‘N KAI I‘MENOS PANTAS TOUS KATADUNASTEUOMENOUS UPO TOU DIABOLOU OTI O THEOS  N MET AUTOU

[10,39] KAI  MEIS b=ESMEN MARTURES PANT‘N ‘N EPOI SEN EN TE T  KH‘RA T‘N IOUDAI‘N KAI a=[EN] b=EN IEROUSAL M ON am=KAI a=ANEILAN b=ANEILON KREMASANTES EPI XULOU

[10,40] TOUTON O THEOS  GEIREN a=[EN] T  TRIT   MERA KAI ED‘KEN AUTON EMPHAN  GENESTHAI

[10,41] OU PANTI T‘ LA‘ ALLA MARTUSIN TOIS PROKEKHEIROTON MENOIS UPO TOU THEOU  MIN OITINES SUNEPHAGOMEN KAI SUNEPIOMEN AUT‘ META TO ANAST NAI AUTON EK NEKR‘N

[10,42] KAI PAR GGEILEN  MIN K RUXAI T‘ LA‘ KAI DIAMARTURASTHAI OTI a=OUTOS b=AUTOS ESTIN O ‘RISMENOS UPO TOU THEOU KRIT S Z‘NT‘N KAI NEKR‘N

[10,43] TOUT‘ PANTES OI PROPH TAI MARTUROUSIN APHESIN AMARTI‘N LABEIN DIA TOU ONOMATOS AUTOU PANTA TON PISTEUONTA EIS AUTON

[10,44] ETI LALOUNTOS TOU PETROU TA R MATA TAUTA EPEPESEN TO PNEUMA TO AGION EPI PANTAS TOUS AKOUONTAS TON LOGON

[10,45] KAI EXEST SAN OI EK PERITOM S PISTOI OSOI a=SUN LTHAN b=SUN LTHON T‘ PETR‘ OTI KAI EPI TA ETHN    D‘REA TOU AGIOU PNEUMATOS EKKEKHUTAI

[10,46]  KOUON GAR AUT‘N LALOUNT‘N GL‘SSAIS KAI MEGALUNONT‘N TON THEON TOTE APEKRITH  b=O PETROS

[10,47] M TI TO UD‘R b=K‘LUSAI DUNATAI a=K‘LUSAI TIS TOU M  BAPTISTH NAI TOUTOUS OITINES TO PNEUMA TO AGION ELABON a=‘S b=KATH‘S KAI  MEIS

[10,48] PROSETAXEN a=DE b=TE AUTOUS b=BAPTISTH NAI EN T‘ ONOMATI a=I SOU a=KHRISTOU a=BAPTISTH NAI b=TOU b=KURIOU TOTE  R‘T SAN AUTON EPIMEINAI  MERAS TINAS

[11,1]  KOUSAN DE OI APOSTOLOI KAI OI ADELPHOI OI ONTES KATA T N IOUDAIAN OTI KAI TA ETHN  EDEXANTO TON LOGON TOU THEOU

[11,2] b=KAI OTE a=DE ANEB  PETROS EIS a=IEROUSAL M b=IEROSOLUMA DIEKRINONTO PROS AUTON OI EK PERITOM S

[11,3] LEGONTES OTI a=EIS LTHES PROS ANDRAS AKROBUSTIAN EKHONTAS b=EIS LTHES KAI SUNEPHAGES AUTOIS

[11,4] ARXAMENOS DE b=O PETROS EXETITHETO AUTOIS KATHEX S LEG‘N

[11,5] EG‘  M N EN POLEI IOPP  PROSEUKHOMENOS KAI EIDON EN EKSTASEI ORAMA KATABAINON SKEUOS TI ‘S OTHON N MEGAL N TESSARSIN ARKHAIS KATHIEMEN N EK TOU OURANOU KAI  LTHEN a=AKHRI b=AKHRIS EMOU

[11,6] EIS  N ATENISAS KATENOOUN KAI EIDON TA TETRAPODA T S G S KAI TA TH RIA KAI TA ERPETA KAI TA PETEINA TOU OURANOU

[11,7]  KOUSA DE a=KAI PH‘N S LEGOUS S MOI ANASTAS PETRE THUSON KAI PHAGE

[11,8] EIPON DE M DAM‘S KURIE OTI b=PAN KOINON   AKATHARTON OUDEPOTE EIS LTHEN EIS TO STOMA MOU

[11,9] APEKRITH  DE b=MOI PH‘N  EK DEUTEROU EK TOU OURANOU A O THEOS EKATHARISEN SU M  KOINOU

[11,10] TOUTO DE EGENETO EPI TRIS KAI b=PALIN ANESPASTH  a=PALIN APANTA EIS TON OURANON

[11,11] KAI IDOU EXAUT S TREIS ANDRES EPEST SAN EPI T N OIKIAN EN   a= MEN b= M N APESTALMENOI APO KAISAREIAS PROS ME

[11,12] EIPEN DE b=MOI TO PNEUMA a=MOI SUNELTHEIN AUTOIS M DEN a=DIAKRINANTA b=DIAKRINOMENON  LTHON DE SUN EMOI KAI OI EX ADELPHOI OUTOI KAI EIS LTHOMEN EIS TON OIKON TOU ANDROS

[11,13] AP GGEILEN a=DE b=TE  MIN P‘S EIDEN a=[TON] b=TON AGGELON EN T‘ OIK‘ AUTOU STATHENTA KAI EIPONTA b=AUT‘ APOSTEILON EIS IOPP N b=ANDRAS KAI METAPEMPSAI SIM‘NA TON EPIKALOUMENON PETRON

[11,14] OS LAL SEI R MATA PROS SE EN OIS S‘TH S  SU KAI PAS O OIKOS SOU

[11,15] EN DE T‘ ARXASTHAI ME LALEIN EPEPESEN TO PNEUMA TO AGION EP AUTOUS ‘SPER KAI EPH  MAS EN ARKH 

[11,16] EMN STH N DE TOU R MATOS a=TOU KURIOU ‘S ELEGEN I‘ANN S MEN EBAPTISEN UDATI UMEIS DE BAPTISTH SESTHE EN PNEUMATI AGI‘

[11,17] EI OUN T N IS N D‘REAN ED‘KEN AUTOIS O THEOS ‘S KAI  MIN PISTEUSASIN EPI TON KURION I SOUN KHRISTON EG‘ b=DE TIS  M N DUNATOS K‘LUSAI TON THEON

[11,18] AKOUSANTES DE TAUTA  SUKHASAN KAI a=EDOXASAN b=EDOXAZON TON THEON LEGONTES a=ARA b=ARAGE KAI TOIS ETHNESIN O THEOS T N METANOIAN b=ED‘KEN EIS Z‘ N a=ED‘KEN

[11,19] OI MEN OUN DIASPARENTES APO T S THLIPSE‘S T S GENOMEN S EPI STEPHAN‘ DI LTHON E‘S PHOINIK S KAI KUPROU KAI ANTIOKHEIAS M DENI LALOUNTES TON LOGON EI M  MONON IOUDAIOIS

[11,20]  SAN DE TINES EX AUT‘N ANDRES KUPRIOI KAI KUR NAIOI OITINES a=ELTHONTES b=EISELTHONTES EIS ANTIOKHEIAN ELALOUN a=KAI PROS TOUS ELL NISTAS EUAGGELIZOMENOI TON KURION I SOUN

[11,21] KAI  N KHEIR KURIOU MET AUT‘N POLUS TE ARITHMOS a=O PISTEUSAS EPESTREPSEN EPI TON KURION

[11,22]  KOUSTH  DE O LOGOS EIS TA ‘TA T S EKKL SIAS T S a=OUS S EN a=IEROUSAL M b=IEROSOLUMOIS PERI AUT‘N KAI EXAPESTEILAN BARNABAN a=[DIELTHEIN] b=DIELTHEIN E‘S ANTIOKHEIAS

[11,23] OS PARAGENOMENOS KAI ID‘N T N KHARIN a=[T N] TOU THEOU EKHAR  KAI PAREKALEI PANTAS T  PROTHESEI T S KARDIAS PROSMENEIN T‘ KURI‘

[11,24] OTI  N AN R AGATHOS KAI PL R S PNEUMATOS AGIOU KAI PISTE‘S KAI PROSETETH  OKHLOS IKANOS T‘ KURI‘

[11,25] EX LTHEN DE EIS TARSON b=O b=BARNABAS ANAZ T SAI SAULON

[11,26] KAI EUR‘N tk=AUTON  GAGEN b=AUTON EIS ANTIOKHEIAN EGENETO DE a=AUTOIS a=KAI b=AUTOUS ENIAUTON OLON SUNAKHTH NAI atk=EN T  EKKL SIA KAI DIDAXAI OKHLON IKANON KHR MATISAI TE a=PR‘T‘S b=PR‘TON EN ANTIOKHEIA TOUS MATH TAS KHRISTIANOUS

[11,27] EN TAUTAIS DE TAIS  MERAIS KAT LTHON APO IEROSOLUM‘N PROPH TAI EIS ANTIOKHEIAN

[11,28] ANASTAS DE EIS EX AUT‘N ONOMATI AGABOS ES MANEN DIA TOU PNEUMATOS LIMON a=MEGAL N b=MEGAN MELLEIN ESESTHAI EPH OL N T N OIKOUMEN N a= TIS b=OSTIS b=KAI EGENETO EPI KLAUDIOU b=KAISAROS

[11,29] T‘N DE MATH T‘N KATH‘S am=EUPOREITO tk= UPOREITO TIS ‘RISAN EKASTOS AUT‘N EIS DIAKONIAN PEMPSAI TOIS KATOIKOUSIN EN T  IOUDAIA ADELPHOIS

[11,30] O KAI EPOI SAN APOSTEILANTES PROS TOUS PRESBUTEROUS DIA KHEIROS BARNABA KAI SAULOU

[12,1] KAT EKEINON DE TON KAIRON EPEBALEN  R‘D S O BASILEUS TAS KHEIRAS KAK‘SAI TINAS T‘N APO T S EKKL SIAS

[12,2] ANEILEN DE IAK‘BON TON ADELPHON I‘ANNOU a=MAKHAIR  b=MAKHAIRA

[12,3] b=KAI ID‘N a=DE OTI ARESTON ESTIN TOIS IOUDAIOIS PROSETHETO SULLABEIN KAI PETRON  SAN DE a=[AI] m=AI  MERAI T‘N AZUM‘N

[12,4] ON KAI PIASAS ETHETO EIS PHULAK N PARADOUS TESSARSIN TETRADIOIS STRATI‘T‘N PHULASSEIN AUTON BOULOMENOS META TO PASKHA ANAGAGEIN AUTON T‘ LA‘

[12,5] O MEN OUN PETROS ET REITO EN T  PHULAK  PROSEUKH  DE  N a=EKTEN‘S b=EKTEN S GINOMEN  UPO T S EKKL SIAS PROS TON THEON a=PERI b=UPER AUTOU

[12,6] OTE DE a= MELLEN a=PROAGAGEIN b=EMELLEN AUTON b=PROAGEIN O  R‘D S T  NUKTI EKEIN   N O PETROS KOIM‘MENOS METAXU DUO STRATI‘T‘N DEDEMENOS ALUSESIN DUSIN PHULAKES TE PRO T S THURAS ET ROUN T N PHULAK N

[12,7] KAI IDOU AGGELOS KURIOU EPEST  KAI PH‘S ELAMPSEN EN T‘ OIK MATI PATAXAS DE T N PLEURAN TOU PETROU  GEIREN AUTON LEG‘N ANASTA EN TAKHEI KAI a=EXEPESAN b=EXEPESON AUTOU AI ALUSEIS EK T‘N KHEIR‘N

[12,8] EIPEN a=DE b=TE O AGGELOS PROS AUTON a=Z‘SAI b=PERIZ‘SAI KAI UPOD SAI TA SANDALIA SOU EPOI SEN DE OUT‘S KAI LEGEI AUT‘ PERIBALOU TO IMATION SOU KAI AKOLOUTHEI MOI

[12,9] KAI EXELTH‘N  KOLOUTHEI b=AUT‘ KAI OUK  DEI OTI AL THES ESTIN TO GINOMENON DIA TOU AGGELOU EDOKEI DE ORAMA BLEPEIN

[12,10] DIELTHONTES DE PR‘T N PHULAK N KAI DEUTERAN a= LTHAN b= LTHON EPI T N PUL N T N SID RAN T N PHEROUSAN EIS T N POLIN  TIS AUTOMAT  a= NOIG  b= NOIKHTH  AUTOIS KAI EXELTHONTES PRO LTHON RUM N MIAN KAI EUTHE‘S APEST  O AGGELOS AP AUTOU

[12,11] KAI O PETROS b=GENOMENOS EN EAUT‘ a=GENOMENOS EIPEN NUN OIDA AL TH‘S OTI EXAPESTEILEN a=[O] KURIOS TON AGGELON AUTOU KAI a=EXEILATO b=EXEILETO ME EK KHEIROS  R‘DOU KAI PAS S T S PROSDOKIAS TOU LAOU T‘N IOUDAI‘N

[12,12] SUNID‘N TE  LTHEN EPI T N OIKIAN a=T S MARIAS T S M TROS I‘ANNOU TOU EPIKALOUMENOU MARKOU OU  SAN IKANOI SUN THROISMENOI KAI PROSEUKHOMENOI

[12,13] KROUSANTOS DE a=AUTOU b=TOU b=PETROU T N THURAN TOU PUL‘NOS PROS LTHEN PAIDISK  UPAKOUSAI ONOMATI ROD 

[12,14] KAI EPIGNOUSA T N PH‘N N TOU PETROU APO T S KHARAS OUK  NOIXEN TON PUL‘NA EISDRAMOUSA DE AP GGEILEN ESTANAI TON PETRON PRO TOU PUL‘NOS

[12,15] OI DE PROS AUT N a=EIPAN b=EIPON MAIN    DE DIISKHURIZETO OUT‘S EKHEIN OI am=DE tk=D ELEGON O AGGELOS b=AUTOU ESTIN a=AUTOU

[12,16] O DE PETROS EPEMENEN KROU‘N ANOIXANTES DE a=EIDAN b=EIDON AUTON KAI EXEST SAN

[12,17] KATASEISAS DE AUTOIS T  KHEIRI SIGAN DI G SATO a=[AUTOIS] b=AUTOIS P‘S O KURIOS AUTON EX GAGEN EK T S PHULAK S EIPEN a=TE b=DE APAGGEILATE IAK‘B‘ KAI TOIS ADELPHOIS TAUTA KAI EXELTH‘N EPOREUTH  EIS ETERON TOPON

[12,18] GENOMEN S DE  MERAS  N TARAKHOS OUK OLIGOS EN TOIS STRATI‘TAIS TI ARA O PETROS EGENETO

[12,19]  R‘D S DE EPIZ T SAS AUTON KAI M  EUR‘N ANAKRINAS TOUS PHULAKAS EKELEUSEN APAKHTH NAI KAI KATELTH‘N APO T S IOUDAIAS EIS b=T N KAISAREIAN DIETRIBEN

[12,20]  N DE b=O b= R‘D S THUMOMAKH‘N TURIOIS KAI SID‘NIOIS OMOTHUMADON DE PAR SAN PROS AUTON KAI PEISANTES BLASTON TON EPI TOU KOIT‘NOS TOU BASILE‘S  TOUNTO EIR N N DIA TO TREPHESTHAI AUT‘N T N KH‘RAN APO T S BASILIK S

[12,21] TAKT  DE  MERA O  R‘D S ENDUSAMENOS ESTH TA BASILIK N a=[KAI] b=KAI KATHISAS EPI TOU B MATOS ED M GOREI PROS AUTOUS

[12,22] O DE D MOS EPEPH‘NEI atk=THEOU PH‘N  m=THEOU KAI OUK ANTHR‘POU

[12,23] PARAKHR MA DE EPATAXEN AUTON AGGELOS KURIOU ANTH ‘N OUK ED‘KEN atk=T N DOXAN T‘ THE‘ KAI GENOMENOS SK‘L KOBR‘TOS EXEPSUXEN

[12,24] O DE LOGOS TOU THEOU  UXANEN KAI EPL THUNETO

[12,25] BARNABAS DE KAI SAULOS UPESTREPSAN am=EIS tk=EX IEROUSAL M PL R‘SANTES T N DIAKONIAN SUMPARALABONTES b=KAI I‘ANN N TON EPIKL THENTA MARKON

[13,1]  SAN DE b=TINES EN ANTIOKHEIA KATA T N OUSAN EKKL SIAN PROPH TAI KAI DIDASKALOI O TE BARNABAS KAI SUME‘N O KALOUMENOS NIGER KAI LOUKIOS O KUR NAIOS MANA N TE  R‘DOU TOU a=TETRAARKHOU b=TETRARKHOU SUNTROPHOS KAI SAULOS

[13,2] LEITOURGOUNT‘N DE AUT‘N T‘ KURI‘ KAI N STEUONT‘N EIPEN TO PNEUMA TO AGION APHORISATE D  MOI TON tk=TE BARNABAN KAI b=TON SAULON EIS TO ERGON O PROSKEKL MAI AUTOUS

[13,3] TOTE N STEUSANTES KAI PROSEUXAMENOI KAI EPITHENTES TAS KHEIRAS AUTOIS APELUSAN

[13,4] a=AUTOI b=OUTOI MEN OUN EKPEMPHTHENTES UPO TOU b=PNEUMATOS b=TOU AGIOU a=PNEUMATOS KAT LTHON EIS b=T N SELEUKEIAN EKEITHEN m=DE atk=TE APEPLEUSAN EIS b=T N KUPRON

[13,5] KAI GENOMENOI EN SALAMINI KAT GGELLON TON LOGON TOU THEOU EN TAIS SUNAG‘GAIS T‘N IOUDAI‘N EIKHON DE KAI I‘ANN N UP RET N

[13,6] DIELTHONTES DE a=OL N T N N SON AKHRI PAPHOU EURON a=ANDRA TINA MAGON PSEUDOPROPH T N IOUDAION ‘ ONOMA a=BARI SOU b=BARI SOUS

[13,7] OS  N SUN T‘ ANTHUPAT‘ SERGI‘ PAUL‘ ANDRI SUNET‘ OUTOS PROSKALESAMENOS BARNABAN KAI SAULON EPEZ T SEN AKOUSAI TON LOGON TOU THEOU

[13,8] ANTHISTATO DE AUTOIS ELUMAS O MAGOS OUT‘S GAR METHERM NEUETAI TO ONOMA AUTOU Z T‘N DIASTREPSAI TON ANTHUPATON APO T S PISTE‘S

[13,9] SAULOS DE O KAI PAULOS PL STHEIS PNEUMATOS AGIOU b=KAI ATENISAS EIS AUTON

[13,10] EIPEN ‘ PL R S PANTOS DOLOU KAI PAS S RADIOURGIAS UIE DIABOLOU EKHTHRE PAS S DIKAIOSUN S OU PAUS  DIASTREPH‘N TAS ODOUS a=[TOU] KURIOU TAS EUTHEIAS

[13,11] KAI NUN IDOU KHEIR tk=TOU KURIOU EPI SE KAI ES  TUPHLOS M  BLEP‘N TON  LION AKHRI KAIROU PARAKHR MA a=TE b=DE a=EPESEN b=EPEPESEN EP AUTON AKHLUS KAI SKOTOS KAI PERIAG‘N EZ TEI KHEIRAG‘GOUS

[13,12] TOTE ID‘N O ANTHUPATOS TO GEGONOS EPISTEUSEN EKPL SSOMENOS EPI T  DIDAKH  TOU KURIOU

[13,13] ANAKHTHENTES DE APO T S PAPHOU OI PERI b=TON PAULON  LTHON EIS PERG N T S PAMPHULIAS I‘ANN S DE APOKH‘R SAS AP AUT‘N UPESTREPSEN EIS IEROSOLUMA

[13,14] AUTOI DE DIELTHONTES APO T S PERG S PAREGENONTO EIS ANTIOKHEIAN a=T N b=T S a=PISIDIAN b=PISIDIAS KAI a=<EISELTHONTES> b=EISELTHONTES EIS T N SUNAG‘G N T   MERA T‘N SABBAT‘N EKATHISAN

[13,15] META DE T N ANAGN‘SIN TOU NOMOU KAI T‘N PROPH T‘N APESTEILAN OI ARKHISUNAG‘GOI PROS AUTOUS LEGONTES ANDRES ADELPHOI EI a=TIS ESTIN b=LOGOS EN UMIN a=LOGOS PARAKL SE‘S PROS TON LAON LEGETE

[13,16] ANASTAS DE PAULOS KAI KATASEISAS T  KHEIRI EIPEN ANDRES ISRA LITAI KAI OI PHOBOUMENOI TON THEON AKOUSATE

[13,17] O THEOS TOU LAOU TOUTOU atk=ISRA L EXELEXATO TOUS PATERAS  M‘N KAI TON LAON UPS‘SEN EN T  PAROIKIA EN G  a=AIGUPTOU b=AIGUPT‘ KAI META BRAKHIONOS UPS LOU EX GAGEN AUTOUS EX AUT S

[13,18] KAI ‘S a=TESSERAKONTAET  b=TESSARAKONTAET  KHRONON ETROPOPHOR SEN AUTOUS EN T  ER M‘

[13,19] KAI KATHEL‘N ETHN  EPTA EN G  KHANAAN am=KATEKL RONOM SEN tk=KATEKL RODOT SEN b=AUTOIS T N G N AUT‘N

[13,20] b=KAI b=META b=TAUTA ‘S ETESIN TETRAKOSIOIS KAI PENT KONTA a=KAI a=META a=TAUTA ED‘KEN KRITAS E‘S SAMOU L a=[TOU] b=TOU PROPH TOU

[13,21] KAKEITHEN  T SANTO BASILEA KAI ED‘KEN AUTOIS O THEOS TON SAOUL UION KIS ANDRA EK PHUL S BENIAMIN ET  a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA

[13,22] KAI METAST SAS AUTON  GEIREN b=AUTOIS TON am=DAUID a=AUTOIS tk=DABID EIS BASILEA ‘ KAI EIPEN MARTUR SAS EURON am=DAUID tk=DABID TON TOU IESSAI ANDRA KATA T N KARDIAN MOU OS POI SEI PANTA TA THEL MATA MOU

[13,23] TOUTOU O THEOS APO TOU SPERMATOS KAT EPAGGELIAN am= GAGEN tk= GEIREN T‘ ISRA L m=S‘T RIAN atk=S‘T RA atk=I SOUN

[13,24] PROK RUXANTOS I‘ANNOU PRO PROS‘POU T S EISODOU AUTOU BAPTISMA METANOIAS atk=PANTI T‘ atk=LA‘ ISRA L

[13,25] ‘S DE EPL ROU m=[O] tk=O I‘ANN S TON DROMON ELEGEN a=TI b=TINA a=EME b=ME UPONOEITE EINAI OUK EIMI EG‘ ALL IDOU ERKHETAI MET EME OU OUK EIMI AXIOS TO UPOD MA T‘N POD‘N LUSAI

[13,26] ANDRES ADELPHOI UIOI GENOUS ABRAAM KAI OI EN UMIN PHOBOUMENOI TON THEON a= MIN b=UMIN O LOGOS T S S‘T RIAS TAUT S a=EXAPESTAL  b=APESTAL 

[13,27] OI GAR KATOIKOUNTES m=[EN] atk=EN IEROUSAL M KAI OI ARKHONTES AUT‘N TOUTON AGNO SANTES KAI TAS PH‘NAS T‘N PROPH T‘N TAS KATA PAN SABBATON ANAGIN‘SKOMENAS KRINANTES EPL R‘SAN

[13,28] KAI M DEMIAN AITIAN THANATOU EURONTES  T SANTO PILATON ANAIRETH NAI AUTON

[13,29] ‘S DE ETELESAN am=PANTA tk=APANTA TA PERI AUTOU GEGRAMMENA KATHELONTES APO TOU XULOU ETH KAN EIS MN MEION

[13,30] O DE THEOS  GEIREN AUTON EK NEKR‘N

[13,31] OS ‘PHTH  EPI  MERAS PLEIOUS TOIS SUNANABASIN AUT‘ APO T S GALILAIAS EIS IEROUSAL M OITINES a=[NUN] EISIN MARTURES AUTOU PROS TON LAON

[13,32] KAI  MEIS UMAS EUAGGELIZOMETHA T N PROS TOUS PATERAS EPAGGELIAN GENOMEN N ~a=

[13,33] OTI TAUT N O THEOS EKPEPL R‘KEN TOIS TEKNOIS a=[AUT‘N] b=AUT‘N  MIN ANAST SAS I SOUN ~b=

[13,33] ‘S KAI EN T‘ PSALM‘ a=GEGRAPTAI T‘ DEUTER‘ b=GEGRAPTAI UIOS MOU EI SU EG‘ S MERON GEGENN KA SE

[13,34] OTI DE ANEST SEN AUTON EK NEKR‘N M KETI MELLONTA UPOSTREPHEIN EIS DIAPHTHORAN OUT‘S EIR KEN OTI D‘S‘ UMIN TA OSIA am=DAUID tk=DABID TA PISTA

[13,35] a=DIOTI b=DIO KAI EN ETER‘ LEGEI OU D‘SEIS TON OSION SOU IDEIN DIAPHTHORAN

[13,36] am=DAUID tk=DABID MEN GAR IDIA GENEA UP RET SAS T  TOU THEOU BOUL  EKOIM TH  KAI PROSETETH  PROS TOUS PATERAS AUTOU KAI EIDEN DIAPHTHORAN

[13,37] ON DE O THEOS  GEIREN OUK EIDEN DIAPHTHORAN

[13,38] GN‘STON OUN EST‘ UMIN ANDRES ADELPHOI OTI DIA TOUTOU UMIN APHESIS AMARTI‘N KATAGGELLETAI

[13,39] a=[KAI] b=KAI APO PANT‘N ‘N OUK  DUN TH TE EN b=T‘ NOM‘ am=M‘USE‘S tk=M‘SE‘S DIKAI‘TH NAI EN TOUT‘ PAS O PISTEU‘N DIKAIOUTAI

[13,40] BLEPETE OUN M  EPELTH  b=EPH b=UMAS TO EIR MENON EN TOIS PROPH TAIS

[13,41] IDETE OI KATAPHRON TAI KAI THAUMASATE KAI APHANISTH TE OTI ERGON b=EG‘ ERGAZOMAI a=EG‘ EN TAIS  MERAIS UM‘N m=O atk=ERGON a=O tk=‘ OU M  PISTEUS TE EAN TIS EKDI G TAI UMIN

[13,42] EXIONT‘N DE a=AUT‘N b=EK b=T S b=SUNAG‘G S b=T‘N b=IOUDAI‘N PAREKALOUN b=TA b=ETHN  EIS TO METAXU SABBATON LAL TH NAI AUTOIS TA R MATA m=[TAUTA] atk=TAUTA

[13,43] LUTHEIS S DE T S SUNAG‘G S  KOLOUTH SAN POLLOI T‘N IOUDAI‘N KAI T‘N SEBOMEN‘N PROS LUT‘N T‘ PAUL‘ KAI T‘ BARNABA OITINES PROSLALOUNTES atk=AUTOIS EPEITHON AUTOUS a=PROSMENEIN b=EPIMENEIN T  KHARITI TOU THEOU

[13,44] T‘ m=TE atk=DE ERKHOMEN‘ SABBAT‘ SKHEDON PASA   POLIS SUN KHTH  AKOUSAI TON LOGON TOU a=KURIOU b=THEOU

[13,45] IDONTES DE OI IOUDAIOI TOUS OKHLOUS EPL STH SAN Z LOU KAI ANTELEGON TOIS UPO b=TOU PAULOU a=LALOUMENOIS b=LEGOMENOIS b=ANTILEGONTES b=KAI BLASPH MOUNTES

[13,46] PARR SIASAMENOI a=TE b=DE O PAULOS KAI O BARNABAS a=EIPAN b=EIPON UMIN  N ANAGKAION PR‘TON LAL TH NAI TON LOGON TOU THEOU EPEID  b=DE AP‘THEISTHE AUTON KAI OUK AXIOUS KRINETE EAUTOUS T S AI‘NIOU Z‘ S IDOU STREPHOMETHA EIS TA ETHN 

[13,47] OUT‘S GAR ENTETALTAI  MIN O KURIOS TETHEIKA SE EIS PH‘S ETHN‘N TOU EINAI SE EIS S‘T RIAN E‘S ESKHATOU T S G S

[13,48] AKOUONTA DE TA ETHN  m=EKHAIREN atk=EKHAIRON KAI EDOXAZON TON LOGON TOU KURIOU KAI EPISTEUSAN OSOI  SAN TETAGMENOI EIS Z‘ N AI‘NION

[13,49] DIEPHERETO DE O LOGOS TOU KURIOU DI OL S T S KH‘RAS

[13,50] OI DE IOUDAIOI PAR‘TRUNAN TAS SEBOMENAS GUNAIKAS b=KAI TAS EUSKH MONAS KAI TOUS PR‘TOUS T S POLE‘S KAI EP GEIRAN DI‘GMON EPI TON PAULON KAI b=TON BARNABAN KAI EXEBALON AUTOUS APO T‘N ORI‘N AUT‘N

[13,51] OI DE EKTINAXAMENOI TON KONIORTON T‘N POD‘N b=AUT‘N EP AUTOUS  LTHON EIS IKONION

[13,52] OI a=TE b=DE MATH TAI EPL ROUNTO KHARAS KAI PNEUMATOS AGIOU

[14,1] EGENETO DE EN IKONI‘ KATA TO AUTO EISELTHEIN AUTOUS EIS T N SUNAG‘G N T‘N IOUDAI‘N KAI LAL SAI OUT‘S ‘STE PISTEUSAI IOUDAI‘N TE KAI ELL N‘N POLU PL THOS

[14,2] OI DE a=APEITH SANTES b=APEITHOUNTES IOUDAIOI EP GEIRAN KAI EKAK‘SAN TAS PSUKHAS T‘N ETHN‘N KATA T‘N ADELPH‘N

[14,3] IKANON MEN OUN KHRONON DIETRIPSAN PARR SIAZOMENOI EPI T‘ KURI‘ T‘ MARTUROUNTI a=[EPI] T‘ LOG‘ T S KHARITOS AUTOU tk=KAI DIDONTI S MEIA KAI TERATA GINESTHAI DIA T‘N KHEIR‘N AUT‘N

[14,4] ESKHISTH  DE TO PL THOS T S POLE‘S KAI OI MEN  SAN SUN TOIS IOUDAIOIS OI DE SUN TOIS APOSTOLOIS

[14,5] ‘S DE EGENETO ORM  T‘N ETHN‘N TE KAI IOUDAI‘N SUN TOIS ARKHOUSIN AUT‘N UBRISAI KAI LITHOBOL SAI AUTOUS

[14,6] SUNIDONTES KATEPHUGON EIS TAS POLEIS T S LUKAONIAS LUSTRAN KAI DERB N KAI T N PERIKH‘RON

[14,7] KAKEI b= SAN EUAGGELIZOMENOI a= SAN

[14,8] KAI TIS AN R a=ADUNATOS EN LUSTROIS b=ADUNATOS TOIS POSIN EKATH TO KH‘LOS EK KOILIAS M TROS AUTOU b=UPARKH‘N OS OUDEPOTE a=PERIEPAT SEN k=PERIEPEPAT KEI mt=PERIPEPAT KEI

[14,9] OUTOS am= KOUSEN tk= KOUEN TOU PAULOU LALOUNTOS OS ATENISAS AUT‘ KAI ID‘N OTI b=PISTIN EKHEI a=PISTIN TOU S‘TH NAI

[14,10] EIPEN MEGAL  b=T  PH‘N  ANAST THI EPI TOUS PODAS SOU m=ORTH‘S atk=ORTHOS KAI a= LATO b= LLETO KAI PERIEPATEI

[14,11] OI a=TE b=DE OKHLOI IDONTES O EPOI SEN b=O PAULOS EP RAN T N PH‘N N AUT‘N LUKAONISTI LEGONTES OI THEOI OMOI‘THENTES ANTHR‘POIS KATEB SAN PROS  MAS

[14,12] EKALOUN TE TON b=MEN BARNABAN DIA TON DE PAULON ERM N EPEID  AUTOS  N O  GOUMENOS TOU LOGOU

[14,13] O a=TE b=DE IEREUS TOU DIOS TOU ONTOS PRO T S POLE‘S b=AUT‘N TAUROUS KAI STEMMATA EPI TOUS PUL‘NAS ENEGKAS SUN TOIS OKHLOIS  THELEN THUEIN

[14,14] AKOUSANTES DE OI APOSTOLOI BARNABAS KAI PAULOS DIARR XANTES TA IMATIA AUT‘N a=EXEP D SAN b=EISEP D SAN EIS TON OKHLON KRAZONTES

[14,15] KAI LEGONTES ANDRES TI TAUTA POIEITE KAI  MEIS OMOIOPATHEIS ESMEN UMIN ANTHR‘POI EUAGGELIZOMENOI UMAS APO TOUT‘N T‘N MATAI‘N EPISTREPHEIN EPI b=TON THEON b=TON Z‘NTA OS EPOI SEN TON OURANON KAI T N G N KAI T N THALASSAN KAI PANTA TA EN AUTOIS

[14,16] OS EN TAIS PAR‘KH MENAIS GENEAIS EIASEN PANTA TA ETHN  POREUESTHAI TAIS ODOIS AUT‘N

[14,17] a=KAITOI m=KAITOIGE tk=KAI tk=TOI tk=GE OUK AMARTURON a=AUTON b=EAUTON APH KEN a=AGATHOURG‘N b=AGATHOPOI‘N OURANOTHEN am=UMIN tk= MIN UETOUS DIDOUS KAI KAIROUS KARPOPHOROUS EMPIPL‘N TROPH S KAI EUPHROSUN S TAS KARDIAS a=UM‘N b= M‘N

[14,18] KAI TAUTA LEGONTES MOLIS KATEPAUSAN TOUS OKHLOUS TOU M  THUEIN AUTOIS

[14,19] a=EP LTHAN b=EP LTHON DE APO ANTIOKHEIAS KAI IKONIOU IOUDAIOI KAI PEISANTES TOUS OKHLOUS KAI LITHASANTES TON PAULON ESURON EX‘ T S POLE‘S a=NOMIZONTES b=NOMISANTES AUTON a=TETHN KENAI b=TETHNANAI

[14,20] KUKL‘SANT‘N DE b=AUTON T‘N MATH T‘N a=AUTON ANASTAS EIS LTHEN EIS T N POLIN KAI T  EPAURION EX LTHEN SUN T‘ BARNABA EIS DERB N

[14,21] EUAGGELISAMENOI TE T N POLIN EKEIN N KAI MATH TEUSANTES IKANOUS UPESTREPSAN EIS T N LUSTRAN KAI a=EIS IKONION KAI a=EIS ANTIOKHEIAN

[14,22] EPIST RIZONTES TAS PSUKHAS T‘N MATH T‘N PARAKALOUNTES EMMENEIN T  PISTEI KAI OTI DIA POLL‘N THLIPSE‘N DEI  MAS EISELTHEIN EIS T N BASILEIAN TOU THEOU

[14,23] KHEIROTON SANTES DE AUTOIS b=PRESBUTEROUS KAT EKKL SIAN a=PRESBUTEROUS PROSEUXAMENOI META N STEI‘N PARETHENTO AUTOUS T‘ KURI‘ EIS ON PEPISTEUKEISAN

[14,24] KAI DIELTHONTES T N PISIDIAN  LTHON EIS a=T N PAMPHULIAN

[14,25] KAI LAL SANTES EN PERG  TON LOGON KATEB SAN EIS ATTALEIAN

[14,26] KAKEITHEN APEPLEUSAN EIS ANTIOKHEIAN OTHEN  SAN PARADEDOMENOI T  KHARITI TOU THEOU EIS TO ERGON O EPL R‘SAN

[14,27] PARAGENOMENOI DE KAI SUNAGAGONTES T N EKKL SIAN a=AN GGELLON b=AN GGEILAN OSA EPOI SEN O THEOS MET AUT‘N KAI OTI  NOIXEN TOIS ETHNESIN THURAN PISTE‘S

[14,28] DIETRIBON DE b=EKEI KHRONON OUK OLIGON SUN TOIS MATH TAIS

[15,1] KAI TINES KATELTHONTES APO T S IOUDAIAS EDIDASKON TOUS ADELPHOUS OTI EAN M  a=PERITM TH TE b=PERITEMN STHE T‘ ETHEI a=T‘ M‘USE‘S OU DUNASTHE S‘TH NAI

[15,2] GENOMEN S a=DE b=OUN STASE‘S KAI am=Z T SE‘S tk=SUZ T SE‘S OUK OLIG S T‘ PAUL‘ KAI T‘ BARNABA PROS AUTOUS ETAXAN ANABAINEIN PAULON KAI BARNABAN KAI TINAS ALLOUS EX AUT‘N PROS TOUS APOSTOLOUS KAI PRESBUTEROUS EIS IEROUSAL M PERI TOU Z T MATOS TOUTOU

[15,3] OI MEN OUN PROPEMPHTHENTES UPO T S EKKL SIAS DI RKHONTO T N a=TE PHOINIK N KAI SAMAREIAN EKDI GOUMENOI T N EPISTROPH N T‘N ETHN‘N KAI EPOIOUN KHARAN MEGAL N PASIN TOIS ADELPHOIS

[15,4] PARAGENOMENOI DE EIS IEROUSAL M a=PAREDEKHTH SAN b=APEDEKHTH SAN a=APO b=UPO T S EKKL SIAS KAI T‘N APOSTOL‘N KAI T‘N PRESBUTER‘N AN GGEILAN TE OSA O THEOS EPOI SEN MET AUT‘N

[15,5] EXANEST SAN DE TINES T‘N APO T S AIRESE‘S T‘N PHARISAI‘N PEPISTEUKOTES LEGONTES OTI DEI PERITEMNEIN AUTOUS PARAGGELLEIN TE T REIN TON NOMON M‘USE‘S

[15,6] SUN KHTH SAN a=TE b=DE OI APOSTOLOI KAI OI PRESBUTEROI IDEIN PERI TOU LOGOU TOUTOU

[15,7] POLL S DE a=Z T SE‘S b=SUZ T SE‘S GENOMEN S ANASTAS PETROS EIPEN PROS AUTOUS ANDRES ADELPHOI UMEIS EPISTASTHE OTI APH  MER‘N ARKHAI‘N b=O b=THEOS EN a=UMIN b= MIN EXELEXATO a=O a=THEOS DIA TOU STOMATOS MOU AKOUSAI TA ETHN  TON LOGON TOU EUAGGELIOU KAI PISTEUSAI

[15,8] KAI O KARDIOGN‘ST S THEOS EMARTUR SEN AUTOIS DOUS b=AUTOIS TO PNEUMA TO AGION KATH‘S KAI  MIN

[15,9] KAI a=OUTHEN b=OUDEN DIEKRINEN METAXU  M‘N TE KAI AUT‘N T  PISTEI KATHARISAS TAS KARDIAS AUT‘N

[15,10] NUN OUN TI PEIRAZETE TON THEON EPITHEINAI ZUGON EPI TON TRAKH LON T‘N MATH T‘N ON OUTE OI PATERES  M‘N OUTE  MEIS ISKHUSAMEN BASTASAI

[15,11] ALLA DIA T S KHARITOS am=TOU KURIOU I SOU tk=KHRISTOU PISTEUOMEN S‘TH NAI KATH ON TROPON KAKEINOI

[15,12] ESIG SEN DE PAN TO PL THOS KAI  KOUON BARNABA KAI PAULOU EX GOUMEN‘N OSA EPOI SEN O THEOS S MEIA KAI TERATA EN TOIS ETHNESIN DI AUT‘N

[15,13] META DE TO SIG SAI AUTOUS APEKRITH  IAK‘BOS LEG‘N ANDRES ADELPHOI AKOUSATE MOU

[15,14] SUME‘N EX G SATO KATH‘S PR‘TON O THEOS EPESKEPSATO LABEIN EX ETHN‘N LAON b=EPI T‘ ONOMATI AUTOU

[15,15] KAI TOUT‘ SUMPH‘NOUSIN OI LOGOI T‘N PROPH T‘N KATH‘S GEGRAPTAI

[15,16] META TAUTA ANASTREPS‘ KAI ANOIKODOM S‘ T N SK N N am=DAUID tk=DABID T N PEPT‘KUIAN KAI TA KATESKAMMENA AUT S ANOIKODOM S‘ KAI ANORTH‘S‘ AUT N

[15,17] OP‘S AN EKZ T S‘SIN OI KATALOIPOI T‘N ANTHR‘P‘N TON KURION KAI PANTA TA ETHN  EPH OUS EPIKEKL TAI TO ONOMA MOU EP AUTOUS LEGEI KURIOS b=O POI‘N TAUTA b=PANTA

[15,18] GN‘STA AP AI‘NOS b=ESTIN b=T‘ b=THE‘ b=PANTA b=TA b=ERGA b=AUTOU

[15,19] DIO EG‘ KRIN‘ M  PARENOKHLEIN TOIS APO T‘N ETHN‘N EPISTREPHOUSIN EPI TON THEON

[15,20] ALLA EPISTEILAI AUTOIS TOU APEKHESTHAI b=APO T‘N ALISG MAT‘N T‘N EID‘L‘N KAI T S PORNEIAS KAI TOU PNIKTOU KAI TOU AIMATOS

[15,21] am=M‘US S tk=M‘S S GAR EK GENE‘N ARKHAI‘N KATA POLIN TOUS K RUSSONTAS AUTON EKHEI EN TAIS SUNAG‘GAIS KATA PAN SABBATON ANAGIN‘SKOMENOS

[15,22] TOTE a=EDOXE b=EDOXEN TOIS APOSTOLOIS KAI TOIS PRESBUTEROIS SUN OL  T  EKKL SIA EKLEXAMENOUS ANDRAS EX AUT‘N PEMPSAI EIS ANTIOKHEIAN SUN atk=T‘ PAUL‘ KAI BARNABA IOUDAN TON a=KALOUMENON b=EPIKALOUMENON am=BARSABBAN tk=BARSABAN KAI SILAN ANDRAS  GOUMENOUS EN TOIS ADELPHOIS

[15,23] GRAPSANTES DIA KHEIROS AUT‘N b=TADE OI APOSTOLOI KAI OI PRESBUTEROI b=KAI b=OI ADELPHOI TOIS KATA T N ANTIOKHEIAN KAI SURIAN KAI KILIKIAN ADELPHOIS TOIS EX ETHN‘N KHAIREIN

[15,24] EPEID   KOUSAMEN OTI TINES EX  M‘N a=[EXELTHONTES] b=EXELTHONTES ETARAXAN UMAS LOGOIS ANASKEUAZONTES TAS PSUKHAS UM‘N b=LEGONTES b=PERITEMNESTHAI b=KAI b=T REIN b=TON b=NOMON OIS OU DIESTEILAMETHA

[15,25] EDOXEN  MIN GENOMENOIS OMOTHUMADON a=EKLEXAMENOIS b=EKLEXAMENOUS ANDRAS PEMPSAI PROS UMAS SUN TOIS AGAP TOIS  M‘N BARNABA KAI PAUL‘

[15,26] ANTHR‘POIS a=PARADED‘KOSI b=PARADED‘KOSIN TAS PSUKHAS AUT‘N UPER TOU ONOMATOS TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU

[15,27] APESTALKAMEN OUN IOUDAN KAI SILAN KAI AUTOUS DIA LOGOU APAGGELLONTAS TA AUTA

[15,28] EDOXEN GAR T‘ b=AGI‘ PNEUMATI a=T‘ a=AGI‘ KAI  MIN M DEN PLEON EPITITHESTHAI UMIN BAROS PL N a=TOUT‘N T‘N EPANAGKES b=TOUT‘N

[15,29] APEKHESTHAI EID‘LOTHUT‘N KAI AIMATOS KAI a=PNIKT‘N b=PNIKTOU KAI PORNEIAS EX ‘N DIAT ROUNTES EAUTOUS EU PRAXETE ERR‘STHE

[15,30] OI MEN OUN APOLUTHENTES a=KAT LTHON b= LTHON EIS ANTIOKHEIAN KAI SUNAGAGONTES TO PL THOS EPED‘KAN T N EPISTOL N

[15,31] ANAGNONTES DE EKHAR SAN EPI T  PARAKL SEI

[15,32] IOUDAS k=DE amt=TE KAI SILAS KAI AUTOI PROPH TAI ONTES DIA LOGOU POLLOU PAREKALESAN TOUS ADELPHOUS KAI EPEST RIXAN

[15,33] POI SANTES DE KHRONON APELUTH SAN MET EIR N S APO T‘N ADELPH‘N PROS TOUS a=APOSTEILANTAS a=AUTOUS b=APOSTOLOUS

[15,34] tk=EDOXEN tk=DE tk=T‘ tk=SILA tk=EPIMEINAI tk=AUTOU

[15,35] PAULOS DE KAI BARNABAS DIETRIBON EN ANTIOKHEIA DIDASKONTES KAI EUAGGELIZOMENOI META KAI ETER‘N POLL‘N TON LOGON TOU KURIOU

[15,36] META DE TINAS  MERAS EIPEN b=PAULOS PROS BARNABAN a=PAULOS EPISTREPSANTES D  EPISKEPS‘METHA TOUS ADELPHOUS b= M‘N KATA b=PASAN POLIN a=PASAN EN AIS KAT GGEILAMEN TON LOGON TOU KURIOU P‘S EKHOUSIN

[15,37] BARNABAS DE a=EBOULETO b=EBOULEUSATO SUMPARALABEIN a=KAI TON I‘ANN N TON KALOUMENON MARKON

[15,38] PAULOS DE  XIOU TON APOSTANTA AP AUT‘N APO PAMPHULIAS KAI M  SUNELTHONTA AUTOIS EIS TO ERGON M  a=SUMPARALAMBANEIN b=SUMPARALABEIN TOUTON

[15,39] EGENETO a=DE b=OUN PAROXUSMOS ‘STE APOKH‘RISTH NAI AUTOUS AP ALL L‘N TON TE BARNABAN PARALABONTA TON MARKON EKPLEUSAI EIS KUPRON

[15,40] PAULOS DE EPILEXAMENOS SILAN EX LTHEN PARADOTHEIS T  KHARITI TOU a=KURIOU b=THEOU UPO T‘N ADELPH‘N

[15,41] DI RKHETO DE T N SURIAN KAI a=[T N] KILIKIAN EPIST RIZ‘N TAS EKKL SIAS

[16,1] KAT NT SEN DE a=[KAI] EIS DERB N KAI a=EIS LUSTRAN KAI IDOU MATH T S TIS  N EKEI ONOMATI TIMOTHEOS UIOS GUNAIKOS b=TINOS IOUDAIAS PIST S PATROS DE ELL NOS

[16,2] OS EMARTUREITO UPO T‘N EN LUSTROIS KAI IKONI‘ ADELPH‘N

[16,3] TOUTON  THEL SEN O PAULOS SUN AUT‘ EXELTHEIN KAI LAB‘N PERIETEMEN AUTON DIA TOUS IOUDAIOUS TOUS ONTAS EN TOIS TOPOIS EKEINOIS  DEISAN GAR APANTES b=TON b=PATERA b=AUTOU OTI ELL N a=O a=PAT R a=AUTOU UP RKHEN

[16,4] ‘S DE DIEPOREUONTO TAS POLEIS a=PAREDIDOSAN b=PAREDIDOUN AUTOIS PHULASSEIN TA DOGMATA TA KEKRIMENA UPO T‘N APOSTOL‘N KAI b=T‘N PRESBUTER‘N T‘N EN a=IEROSOLUMOIS b=IEROUSAL M

[16,5] AI MEN OUN EKKL SIAI ESTEREOUNTO T  PISTEI KAI EPERISSEUON T‘ ARITHM‘ KATH  MERAN

[16,6] a=DI LTHON b=DIELTHONTES DE T N PHRUGIAN KAI b=T N GALATIK N KH‘RAN K‘LUTHENTES UPO TOU AGIOU PNEUMATOS LAL SAI TON LOGON EN T  ASIA

[16,7] ELTHONTES a=DE KATA T N MUSIAN EPEIRAZON a=EIS b=KATA T N BITHUNIAN a=POREUTH NAI b=POREUESTHAI KAI OUK EIASEN AUTOUS TO PNEUMA a=I SOU

[16,8] PARELTHONTES DE T N MUSIAN KATEB SAN EIS TR‘ADA

[16,9] KAI ORAMA DIA a=[T S] b=T S NUKTOS b=‘PHTH  T‘ PAUL‘ a=‘PHTH  AN R a=MAKED‘N TIS  N b=MAKED‘N EST‘S a=KAI PARAKAL‘N AUTON KAI LEG‘N DIABAS EIS MAKEDONIAN BO TH SON  MIN

[16,10] ‘S DE TO ORAMA EIDEN EUTHE‘S EZ T SAMEN EXELTHEIN EIS b=T N MAKEDONIAN SUMBIBAZONTES OTI PROSKEKL TAI  MAS O a=THEOS b=KURIOS EUAGGELISASTHAI AUTOUS

[16,11] ANAKHTHENTES a=DE b=OUN APO b=T S TR‘ADOS EUTHUDROM SAMEN EIS SAMOTHRAK N T  a=DE b=TE EPIOUS  EIS a=NEAN a=POLIN b=NEAPOLIN

[16,12] a=KAKEITHEN b=EKEITHEN b=TE EIS PHILIPPOUS  TIS ESTIN a=<PR‘T S> b=PR‘T  b=T S MERIDOS T S MAKEDONIAS POLIS m=KOL‘NEIA atk=KOL‘NIA  MEN DE EN m=AUT  atk=TAUT  T  POLEI DIATRIBONTES  MERAS TINAS

[16,13] T  TE  MERA T‘N SABBAT‘N EX LTHOMEN EX‘ T S a=PUL S b=POLE‘S PARA POTAMON OU a=ENOMIZOMEN b=ENOMIZETO a=PROSEUKH N b=PROSEUKH  EINAI KAI KATHISANTES ELALOUMEN TAIS SUNELTHOUSAIS GUNAIXIN

[16,14] KAI TIS GUN  ONOMATI LUDIA PORPHUROP‘LIS POLE‘S THUATEIR‘N SEBOMEN  TON THEON  KOUEN  S O KURIOS DI NOIXEN T N KARDIAN PROSEKHEIN TOIS LALOUMENOIS UPO TOU PAULOU

[16,15] ‘S DE EBAPTISTH  KAI O OIKOS AUT S PAREKALESEN LEGOUSA EI KEKRIKATE ME PIST N T‘ KURI‘ EINAI EISELTHONTES EIS TON OIKON MOU a=MENETE b=MEINATE KAI PAREBIASATO  MAS

[16,16] EGENETO DE POREUOMEN‘N  M‘N EIS a=T N PROSEUKH N PAIDISK N TINA EKHOUSAN PNEUMA a=PUTH‘NA b=PUTH‘NOS a=UPANT SAI b=APANT SAI  MIN  TIS ERGASIAN POLL N PAREIKHEN TOIS KURIOIS AUT S MANTEUOMEN 

[16,17] AUT  a=KATAKOLOUTHOUSA b=KATAKOLOUTH SASA T‘ PAUL‘ KAI  MIN EKRAZEN LEGOUSA OUTOI OI ANTHR‘POI DOULOI TOU THEOU TOU UPSISTOU EISIN OITINES KATAGGELLOUSIN a=UMIN b= MIN ODON S‘T RIAS

[16,18] TOUTO DE EPOIEI EPI POLLAS  MERAS DIAPON THEIS DE b=O PAULOS KAI EPISTREPSAS T‘ PNEUMATI EIPEN PARAGGELL‘ SOI EN b=T‘ ONOMATI I SOU KHRISTOU EXELTHEIN AP AUT S KAI EX LTHEN AUT  T  ‘RA

[16,19] IDONTES DE OI KURIOI AUT S OTI EX LTHEN   ELPIS T S ERGASIAS AUT‘N EPILABOMENOI TON PAULON KAI TON SILAN EILKUSAN EIS T N AGORAN EPI TOUS ARKHONTAS

[16,20] KAI PROSAGAGONTES AUTOUS TOIS STRAT GOIS a=EIPAN b=EIPON OUTOI OI ANTHR‘POI EKTARASSOUSIN  M‘N T N POLIN IOUDAIOI UPARKHONTES

[16,21] KAI KATAGGELLOUSIN ETH  A OUK EXESTIN  MIN PARADEKHESTHAI OUDE POIEIN R‘MAIOIS OUSIN

[16,22] KAI SUNEPEST  O OKHLOS KAT AUT‘N KAI OI STRAT GOI a=PERIR XANTES b=PERIRR XANTES AUT‘N TA IMATIA EKELEUON RABDIZEIN

[16,23] POLLAS TE EPITHENTES AUTOIS PL GAS EBALON EIS PHULAK N PARAGGEILANTES T‘ DESMOPHULAKI ASPHAL‘S T REIN AUTOUS

[16,24] OS PARAGGELIAN TOIAUT N a=LAB‘N b=EIL PH‘S EBALEN AUTOUS EIS T N ES‘TERAN PHULAK N KAI TOUS PODAS b=AUT‘N  SPHALISATO a=AUT‘N EIS TO XULON

[16,25] KATA DE TO MESONUKTION PAULOS KAI SILAS PROSEUKHOMENOI UMNOUN TON THEON EP KRO‘NTO DE AUT‘N OI DESMIOI

[16,26] APHN‘ DE SEISMOS EGENETO MEGAS ‘STE SALEUTH NAI TA THEMELIA TOU DESM‘T RIOU a= NE‘KHTH SAN b=ANE‘KHTH SAN a=DE b=TE PARAKHR MA AI THURAI PASAI KAI PANT‘N TA DESMA ANETH 

[16,27] EXUPNOS DE GENOMENOS O DESMOPHULAX KAI ID‘N ANE‘GMENAS TAS THURAS T S PHULAK S SPASAMENOS a=[T N] MAKHAIRAN a= MELLEN b=EMELLEN EAUTON ANAIREIN NOMIZ‘N EKPEPHEUGENAI TOUS DESMIOUS

[16,28] EPH‘N SEN DE b=PH‘N  MEGAL  a=PH‘N  a=[O] b=O PAULOS LEG‘N M DEN PRAX S SEAUT‘ KAKON APANTES GAR ESMEN ENTHADE

[16,29] AIT SAS DE PH‘TA EISEP D SEN KAI ENTROMOS GENOMENOS PROSEPESEN T‘ PAUL‘ KAI a=[T‘] b=T‘ SILA

[16,30] KAI PROAGAG‘N AUTOUS EX‘ EPH  KURIOI TI ME DEI POIEIN INA S‘TH‘

[16,31] OI DE a=EIPAN b=EIPON PISTEUSON EPI TON KURION I SOUN b=KHRISTON KAI S‘TH S  SU KAI O OIKOS SOU

[16,32] KAI ELAL SAN AUT‘ TON LOGON TOU KURIOU a=SUN b=KAI PASIN TOIS EN T  OIKIA AUTOU

[16,33] KAI PARALAB‘N AUTOUS EN EKEIN  T  ‘RA T S NUKTOS ELOUSEN APO T‘N PL G‘N KAI EBAPTISTH  AUTOS KAI OI AUTOU PANTES PARAKHR MA

[16,34] ANAGAG‘N TE AUTOUS EIS TON OIKON b=AUTOU PARETH KEN TRAPEZAN KAI m= GALLIATO atk= GALLIASATO b=PANOIKI a=PANOIKEI PEPISTEUK‘S T‘ THE‘

[16,35]  MERAS DE GENOMEN S APESTEILAN OI STRAT GOI TOUS RABDOUKHOUS LEGONTES APOLUSON TOUS ANTHR‘POUS EKEINOUS

[16,36] AP GGEILEN DE O DESMOPHULAX TOUS LOGOUS a=[TOUTOUS] b=TOUTOUS PROS TON PAULON OTI a=APESTALKAN b=APESTALKASIN OI STRAT GOI INA APOLUTH TE NUN OUN EXELTHONTES POREUESTHE EN EIR N 

[16,37] O DE PAULOS EPH  PROS AUTOUS DEIRANTES  MAS D MOSIA AKATAKRITOUS ANTHR‘POUS R‘MAIOUS UPARKHONTAS a=EBALAN b=EBALON EIS PHULAK N KAI NUN LATHRA  MAS EKBALLOUSIN OU GAR ALLA ELTHONTES AUTOI atk= MAS EXAGAGET‘SAN

[16,38] a=AP GGEILAN b=AN GGEILAN DE TOIS STRAT GOIS OI RABDOUKHOI TA R MATA TAUTA b=KAI EPHOB TH SAN a=DE AKOUSANTES OTI R‘MAIOI EISIN

[16,39] KAI ELTHONTES PAREKALESAN AUTOUS KAI EXAGAGONTES  R‘T‘N a=APELTHEIN a=APO b=EXELTHEIN T S POLE‘S

[16,40] EXELTHONTES DE a=APO b=EK T S PHULAK S EIS LTHON am=PROS tk=EIS T N LUDIAN KAI IDONTES b=TOUS b=ADELPHOUS PAREKALESAN a=TOUS a=ADELPHOUS b=AUTOUS KAI a=EX LTHAN b=EX LTHON

[17,1] DIODEUSANTES DE T N AMPHIPOLIN KAI a=T N APOLL‘NIAN  LTHON EIS THESSALONIK N OPOU  N b=  SUNAG‘G  T‘N IOUDAI‘N

[17,2] KATA DE TO EI‘THOS T‘ PAUL‘ EIS LTHEN PROS AUTOUS KAI EPI SABBATA TRIA am=DIELEXATO tk=DIELEGETO AUTOIS APO T‘N GRAPH‘N

[17,3] DIANOIG‘N KAI PARATITHEMENOS OTI TON KHRISTON EDEI PATHEIN KAI ANAST NAI EK NEKR‘N KAI OTI OUTOS ESTIN O KHRISTOS a=[O] I SOUS ON EG‘ KATAGGELL‘ UMIN

[17,4] KAI TINES EX AUT‘N EPEISTH SAN KAI PROSEKL R‘TH SAN T‘ PAUL‘ KAI T‘ SILA T‘N TE SEBOMEN‘N ELL N‘N b=POLU PL THOS a=POLU GUNAIK‘N TE T‘N PR‘T‘N OUK OLIGAI

[17,5] m=PROSLABOMENOI atk=Z L‘SANTES DE OI tk=APEITHOUNTES IOUDAIOI m=OI atk=KAI m=APEITHOUNTES atk=PROSLABOMENOI T‘N AGORAI‘N b=TINAS ANDRAS a=TINAS PON ROUS KAI OKHLOPOI SANTES ETHORUBOUN T N POLIN a=KAI EPISTANTES b=TE T  OIKIA IASONOS EZ TOUN AUTOUS a=PROAGAGEIN b=AGAGEIN EIS TON D MON

[17,6] M  EURONTES DE AUTOUS ESURON b=TON IASONA KAI TINAS ADELPHOUS EPI TOUS POLITARKHAS BO‘NTES OTI OI T N OIKOUMEN N ANASTAT‘SANTES OUTOI KAI ENTHADE PAREISIN

[17,7] OUS UPODEDEKTAI IAS‘N KAI OUTOI PANTES APENANTI T‘N DOGMAT‘N KAISAROS am=PRASSOUSIN tk=PRATTOUSIN BASILEA b=LEGONTES ETERON a=LEGONTES EINAI I SOUN

[17,8] ETARAXAN DE TON OKHLON KAI TOUS POLITARKHAS AKOUONTAS TAUTA

[17,9] KAI LABONTES TO IKANON PARA TOU IASONOS KAI T‘N LOIP‘N APELUSAN AUTOUS

[17,10] OI DE ADELPHOI EUTHE‘S DIA b=T S NUKTOS EXEPEMPSAN TON TE PAULON KAI TON SILAN EIS BEROIAN OITINES PARAGENOMENOI EIS T N SUNAG‘G N m=AP ESAN T‘N IOUDAI‘N atk=AP ESAN

[17,11] OUTOI DE  SAN EUGENESTEROI T‘N EN THESSALONIK  OITINES EDEXANTO TON LOGON META PAS S PROTHUMIAS b=TO KATH  MERAN ANAKRINONTES TAS GRAPHAS EI EKHOI TAUTA OUT‘S

[17,12] POLLOI MEN OUN EX AUT‘N EPISTEUSAN KAI T‘N ELL NID‘N GUNAIK‘N T‘N EUSKH MON‘N KAI ANDR‘N OUK OLIGOI

[17,13] ‘S DE EGN‘SAN OI APO T S THESSALONIK S IOUDAIOI OTI KAI EN T  BEROIA KAT GGEL  UPO TOU PAULOU O LOGOS TOU THEOU  LTHON KAKEI SALEUONTES a=KAI a=TARASSONTES TOUS OKHLOUS

[17,14] EUTHE‘S DE TOTE TON PAULON EXAPESTEILAN OI ADELPHOI POREUESTHAI a=E‘S b=‘S EPI T N THALASSAN a=UPEMEINAN b=UPEMENON a=TE b=DE O TE SILAS KAI O TIMOTHEOS EKEI

[17,15] OI DE a=KATHISTANONTES b=KATHIST‘NTES TON PAULON  GAGON b=AUTON E‘S ATH N‘N KAI LABONTES ENTOL N PROS TON SILAN KAI a=TON TIMOTHEON INA ‘S TAKHISTA ELTH‘SIN PROS AUTON EX ESAN

[17,16] EN DE TAIS ATH NAIS EKDEKHOMENOU AUTOUS TOU PAULOU PAR‘XUNETO TO PNEUMA AUTOU EN AUT‘ a=THE‘ROUNTOS b=THE‘ROUNTI KATEID‘LON OUSAN T N POLIN

[17,17] DIELEGETO MEN OUN EN T  SUNAG‘G  TOIS IOUDAIOIS KAI TOIS SEBOMENOIS KAI EN T  AGORA KATA PASAN  MERAN PROS TOUS PARATUGKHANONTAS

[17,18] TINES DE am=KAI T‘N EPIKOUREI‘N KAI b=T‘N am=STOIK‘N tk=ST‘IK‘N PHILOSOPH‘N SUNEBALLON AUT‘ KAI TINES ELEGON TI AN THELOI O SPERMOLOGOS OUTOS LEGEIN OI DE XEN‘N DAIMONI‘N DOKEI KATAGGELEUS EINAI OTI TON I SOUN KAI T N ANASTASIN tk=AUTOIS EU GGELIZETO

[17,19] EPILABOMENOI TE AUTOU EPI TON AREION PAGON  GAGON LEGONTES DUNAMETHA GN‘NAI TIS   KAIN  AUT    UPO SOU LALOUMEN  DIDAKH 

[17,20] XENIZONTA GAR TINA EISPHEREIS EIS TAS AKOAS  M‘N BOULOMETHA OUN GN‘NAI a=TINA a=THELEI b=TI b=AN b=THELOI TAUTA EINAI

[17,21] ATH NAIOI DE PANTES KAI OI EPID MOUNTES XENOI EIS OUDEN ETERON a= UKAIROUN b=EUKAIROUN   LEGEIN TI a=  b=KAI AKOUEIN a=TI KAINOTERON

[17,22] STATHEIS DE a=[O] b=O PAULOS EN MES‘ TOU AREIOU PAGOU EPH  ANDRES ATH NAIOI KATA PANTA ‘S DEISIDAIMONESTEROUS UMAS THE‘R‘

[17,23] DIERKHOMENOS GAR KAI ANATHE‘R‘N TA SEBASMATA UM‘N EURON KAI B‘MON EN ‘ EPEGEGRAPTO AGN‘ST‘ THE‘ a=O b=ON OUN AGNOOUNTES EUSEBEITE a=TOUTO b=TOUTON EG‘ KATAGGELL‘ UMIN

[17,24] O THEOS O POI SAS TON KOSMON KAI PANTA TA EN AUT‘ OUTOS OURANOU KAI G S b=KURIOS UPARKH‘N a=KURIOS OUK EN KHEIROPOI TOIS NAOIS KATOIKEI

[17,25] OUDE UPO KHEIR‘N a=ANTHR‘PIN‘N b=ANTHR‘P‘N THERAPEUETAI PROSDEOMENOS TINOS AUTOS DIDOUS a=PASI b=PASIN Z‘ N KAI PNO N ak=KAI ak=TA mt=KATA PANTA

[17,26] EPOI SEN TE EX ENOS b=AIMATOS PAN ETHNOS ANTHR‘P‘N KATOIKEIN EPI a=PANTOS a=PROS‘POU b=PAN b=TO b=PROS‘PON T S G S ORISAS am=PROSTETAGMENOUS tk=PROTETAGMENOUS KAIROUS KAI TAS OROTHESIAS T S KATOIKIAS AUT‘N

[17,27] Z TEIN TON a=THEON b=KURION EI ARA GE PS LAPH SEIAN AUTON KAI EUROIEN a=KAI a=GE m=KAIGE tk=KAITOIGE OU MAKRAN APO ENOS EKASTOU  M‘N UPARKHONTA

[17,28] EN AUT‘ GAR Z‘MEN KAI KINOUMETHA KAI ESMEN ‘S KAI TINES T‘N KATH UMAS POI T‘N EIR KASIN TOU GAR KAI GENOS ESMEN

[17,29] GENOS OUN UPARKHONTES TOU THEOU OUK OPHEILOMEN NOMIZEIN KHRUS‘   ARGUR‘   LITH‘ KHARAGMATI TEKHN S KAI ENTHUM SE‘S ANTHR‘POU TO THEION EINAI OMOION

[17,30] TOUS MEN OUN KHRONOUS T S AGNOIAS UPERID‘N O THEOS TA NUN PARAGGELLEI TOIS ANTHR‘POIS a=PANTAS b=PASIN PANTAKHOU METANOEIN

[17,31] a=KATHOTI b=DIOTI EST SEN  MERAN EN   MELLEI KRINEIN T N OIKOUMEN N EN DIKAIOSUN  EN ANDRI ‘ ‘RISEN PISTIN PARASKH‘N PASIN ANAST SAS AUTON EK NEKR‘N

[17,32] AKOUSANTES DE ANASTASIN NEKR‘N OI MEN EKHLEUAZON OI DE a=EIPAN b=EIPON AKOUSOMETHA SOU b=PALIN PERI TOUTOU ~b=

[17,33] KAI a=PALIN ~a=

[17,33] OUT‘S O PAULOS EX LTHEN EK MESOU AUT‘N

[17,34] TINES DE ANDRES KOLL THENTES AUT‘ EPISTEUSAN EN OIS KAI DIONUSIOS O AREOPAGIT S KAI GUN  ONOMATI DAMARIS KAI ETEROI SUN AUTOIS

[18,1] META b=DE TAUTA KH‘RISTHEIS b=O b=PAULOS EK T‘N ATH N‘N  LTHEN EIS KORINTHON

[18,2] KAI EUR‘N TINA IOUDAION ONOMATI AKULAN PONTIKON T‘ GENEI PROSPHAT‘S EL LUTHOTA APO T S ITALIAS KAI PRISKILLAN GUNAIKA AUTOU DIA TO m=TETAKHENAI atk=DIATETAKHENAI KLAUDION KH‘RIZESTHAI PANTAS TOUS IOUDAIOUS a=APO b=EK T S R‘M S PROS LTHEN AUTOIS

[18,3] KAI DIA TO OMOTEKHNON EINAI EMENEN PAR AUTOIS KAI a= RGAZETO b=EIRGAZETO  SAN GAR SK NOPOIOI a=T  b=T N a=TEKHN  b=TEKHN N

[18,4] DIELEGETO DE EN T  SUNAG‘G  KATA PAN SABBATON EPEITHEN TE IOUDAIOUS KAI ELL NAS

[18,5] ‘S DE KAT LTHON APO T S MAKEDONIAS O TE SILAS KAI O TIMOTHEOS SUNEIKHETO T‘ a=LOG‘ b=PNEUMATI O PAULOS DIAMARTUROMENOS TOIS IOUDAIOIS a=EINAI TON KHRISTON I SOUN

[18,6] ANTITASSOMEN‘N DE AUT‘N KAI BLASPH MOUNT‘N EKTINAXAMENOS TA IMATIA EIPEN PROS AUTOUS TO AIMA UM‘N EPI T N KEPHAL N UM‘N KATHAROS EG‘ APO TOU NUN EIS TA ETHN  POREUSOMAI

[18,7] KAI METABAS EKEITHEN a=EIS LTHEN b= LTHEN EIS OIKIAN TINOS ONOMATI a=TITIOU IOUSTOU SEBOMENOU TON THEON OU   OIKIA  N SUNOMOROUSA T  SUNAG‘G 

[18,8] KRISPOS DE O ARKHISUNAG‘GOS EPISTEUSEN T‘ KURI‘ SUN OL‘ T‘ OIK‘ AUTOU KAI POLLOI T‘N KORINTHI‘N AKOUONTES EPISTEUON KAI EBAPTIZONTO

[18,9] EIPEN DE O KURIOS b=DI b=ORAMATOS EN NUKTI a=DI a=ORAMATOS T‘ PAUL‘ M  PHOBOU ALLA LALEI KAI M  SI‘P S S

[18,10] DIOTI EG‘ EIMI META SOU KAI OUDEIS EPITH SETAI SOI TOU KAK‘SAI SE DIOTI LAOS a=ESTI b=ESTIN MOI POLUS EN T  POLEI TAUT 

[18,11] EKATHISEN a=DE b=TE ENIAUTON KAI M NAS EX DIDASK‘N EN AUTOIS TON LOGON TOU THEOU

[18,12] GALLI‘NOS DE a=ANTHUPATOU a=ONTOS b=ANTHUPATEUONTOS T S AKHAIAS KATEPEST SAN OMOTHUMADON OI IOUDAIOI T‘ PAUL‘ KAI  GAGON AUTON EPI TO B MA

[18,13] LEGONTES OTI PARA TON NOMON b=OUTOS ANAPEITHEI a=OUTOS TOUS ANTHR‘POUS SEBESTHAI TON THEON

[18,14] MELLONTOS DE TOU PAULOU ANOIGEIN TO STOMA EIPEN O GALLI‘N PROS TOUS IOUDAIOUS EI MEN b=OUN  N ADIK MA TI   RADIOURG MA PON RON ‘ IOUDAIOI KATA LOGON AN a=ANESKHOM N b= NESKHOM N UM‘N

[18,15] EI DE a=Z T MATA b=Z T MA ESTIN PERI LOGOU KAI ONOMAT‘N KAI NOMOU TOU KATH UMAS OPSESTHE AUTOI KRIT S b=GAR EG‘ TOUT‘N OU BOULOMAI EINAI

[18,16] KAI AP LASEN AUTOUS APO TOU B MATOS

[18,17] EPILABOMENOI DE PANTES b=OI b=ELL NES S‘STHEN N TON ARKHISUNAG‘GON ETUPTON EMPROSTHEN TOU B MATOS KAI OUDEN TOUT‘N T‘ GALLI‘NI m=EMELLEN atk=EMELEN

[18,18] O DE PAULOS ETI PROSMEINAS  MERAS IKANAS TOIS ADELPHOIS APOTAXAMENOS EXEPLEI EIS T N SURIAN KAI SUN AUT‘ PRISKILLA KAI AKULAS KEIRAMENOS b=T N b=KEPHAL N EN KEGKHREAIS a=T N a=KEPHAL N EIKHEN GAR EUKH N

[18,19] a=KAT NT SAN b=KAT NT SEN DE EIS EPHESON m=KAI m=EKEINOUS atk=KAKEINOUS KATELIPEN AUTOU AUTOS DE EISELTH‘N EIS T N SUNAG‘G N a=DIELEXATO b=DIELEKHTH  TOIS IOUDAIOIS

[18,20] ER‘T‘NT‘N DE AUT‘N EPI PLEIONA KHRONON MEINAI b=PAR b=AUTOIS OUK EPENEUSEN

[18,21] a=ALLA b=ALL a=APOTAXAMENOS b=APETAXATO a=KAI b=AUTOIS EIP‘N b=DEI b=ME b=PANT‘S b=T N b=EORT N b=T N b=ERKHOMEN N b=POI SAI b=EIS b=IEROSOLUMA PALIN b=DE ANAKAMPS‘ PROS UMAS TOU THEOU THELONTOS b=KAI AN KHTH  APO T S EPHESOU

[18,22] KAI KATELTH‘N EIS KAISAREIAN ANABAS KAI ASPASAMENOS T N EKKL SIAN KATEB  EIS ANTIOKHEIAN

[18,23] KAI POI SAS KHRONON TINA EX LTHEN DIERKHOMENOS KATHEX S T N GALATIK N KH‘RAN KAI PHRUGIAN EPIST RIZ‘N PANTAS TOUS MATH TAS

[18,24] IOUDAIOS DE TIS APOLL‘S ONOMATI ALEXANDREUS T‘ GENEI AN R LOGIOS KAT NT SEN EIS EPHESON DUNATOS ‘N EN TAIS GRAPHAIS

[18,25] OUTOS  N KAT KH MENOS T N ODON TOU KURIOU KAI ZE‘N T‘ PNEUMATI ELALEI KAI EDIDASKEN AKRIB‘S TA PERI TOU a=I SOU b=KURIOU EPISTAMENOS MONON TO BAPTISMA I‘ANNOU

[18,26] OUTOS TE  RXATO PARR SIAZESTHAI EN T  SUNAG‘G  AKOUSANTES DE AUTOU b=AKULAS b=KAI PRISKILLA a=KAI a=AKULAS PROSELABONTO AUTON KAI AKRIBESTERON AUT‘ EXETHENTO T N b=TOU b=THEOU ODON a=[TOU a=THEOU]

[18,27] BOULOMENOU DE AUTOU DIELTHEIN EIS T N AKHAIAN PROTREPSAMENOI OI ADELPHOI EGRAPSAN TOIS MATH TAIS APODEXASTHAI AUTON OS PARAGENOMENOS SUNEBALETO POLU TOIS PEPISTEUKOSIN DIA T S KHARITOS

[18,28] EUTON‘S GAR TOIS IOUDAIOIS DIAKAT LEGKHETO D MOSIA EPIDEIKNUS DIA T‘N GRAPH‘N EINAI TON KHRISTON I SOUN

[19,1] EGENETO DE EN T‘ TON APOLL‘ EINAI EN KORINTH‘ PAULON DIELTHONTA TA AN‘TERIKA MER  a=<KATELTHEIN> b=ELTHEIN EIS EPHESON KAI a=EUREIN b=EUR‘N TINAS MATH TAS

[19,2] EIPEN a=TE PROS AUTOUS EI PNEUMA AGION ELABETE PISTEUSANTES OI DE b=EIPON PROS AUTON ALL a=OUD b=OUDE EI PNEUMA AGION ESTIN  KOUSAMEN

[19,3] EIPEN TE b=PROS b=AUTOUS EIS TI OUN EBAPTISTH TE OI DE a=EIPAN b=EIPON EIS TO I‘ANNOU BAPTISMA

[19,4] EIPEN DE PAULOS I‘ANN S b=MEN EBAPTISEN BAPTISMA METANOIAS T‘ LA‘ LEG‘N EIS TON ERKHOMENON MET AUTON INA PISTEUS‘SIN am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN EIS TON b=KHRISTON I SOUN

[19,5] AKOUSANTES DE EBAPTISTH SAN EIS TO ONOMA TOU KURIOU I SOU

[19,6] KAI EPITHENTOS AUTOIS TOU PAULOU a=[TAS] b=TAS KHEIRAS a= LTHE b= LTHEN TO PNEUMA TO AGION EP AUTOUS ELALOUN TE GL‘SSAIS KAI a=EPROPH TEUON b=PROEPH TEUON

[19,7]  SAN DE OI PANTES ANDRES ‘SEI a=D‘DEKA b=DEKADUO

[19,8] EISELTH‘N DE EIS T N SUNAG‘G N EPARR SIAZETO EPI M NAS TREIS DIALEGOMENOS KAI PEITH‘N a=[TA] b=TA PERI T S BASILEIAS TOU THEOU

[19,9] ‘S DE TINES ESKL RUNONTO KAI  PEITHOUN KAKOLOGOUNTES T N ODON EN‘PION TOU PL THOUS APOSTAS AP AUT‘N APH‘RISEN TOUS MATH TAS KATH  MERAN DIALEGOMENOS EN T  SKHOL  TURANNOU b=TINOS

[19,10] TOUTO DE EGENETO EPI ET  DUO ‘STE PANTAS TOUS KATOIKOUNTAS T N ASIAN AKOUSAI TON LOGON TOU KURIOU b=I SOU IOUDAIOUS TE KAI ELL NAS

[19,11] DUNAMEIS TE OU TAS TUKHOUSAS b=EPOIEI O THEOS a=EPOIEI DIA T‘N KHEIR‘N PAULOU

[19,12] ‘STE KAI EPI TOUS ASTHENOUNTAS a=APOPHERESTHAI b=EPIPHERESTHAI APO TOU KHR‘TOS AUTOU SOUDARIA   SIMIKINTHIA KAI APALLASSESTHAI AP AUT‘N TAS NOSOUS TA TE PNEUMATA TA PON RA a=EKPOREUESTHAI b=EXERKHESTHAI b=AP b=AUT‘N

[19,13] EPEKHEIR SAN DE TINES a=KAI b=APO T‘N PERIERKHOMEN‘N IOUDAI‘N EXORKIST‘N ONOMAZEIN EPI TOUS EKHONTAS TA PNEUMATA TA PON RA TO ONOMA TOU KURIOU I SOU LEGONTES a=ORKIZ‘ b=ORKIZOMEN UMAS TON I SOUN ON b=O PAULOS K RUSSEI

[19,14]  SAN DE a=TINOS b=TINES b=UIOI SKEUA IOUDAIOU ARKHIERE‘S EPTA a=UIOI b=OI TOUTO POIOUNTES

[19,15] APOKRITHEN DE TO PNEUMA TO PON RON EIPEN a=AUTOIS TON a=[MEN] I SOUN GIN‘SK‘ KAI TON PAULON EPISTAMAI UMEIS DE TINES ESTE

[19,16] KAI a=EPHALOMENOS b=EPHALLOMENOS b=EP b=AUTOUS O ANTHR‘POS a=EP a=AUTOUS EN ‘  N TO PNEUMA TO PON RON b=KAI m=KATAKURIEUSAN atk=KATAKURIEUSAS a=AMPHOTER‘N b=AUT‘N ISKHUSEN KAT AUT‘N ‘STE GUMNOUS KAI TETRAUMATISMENOUS EKPHUGEIN EK TOU OIKOU EKEINOU

[19,17] TOUTO DE EGENETO GN‘STON PASIN IOUDAIOIS TE KAI ELL SIN TOIS KATOIKOUSIN T N EPHESON KAI EPEPESEN PHOBOS EPI PANTAS AUTOUS KAI EMEGALUNETO TO ONOMA TOU KURIOU I SOU

[19,18] POLLOI TE T‘N PEPISTEUKOT‘N  RKHONTO EXOMOLOGOUMENOI KAI ANAGGELLONTES TAS PRAXEIS AUT‘N

[19,19] IKANOI DE T‘N TA PERIERGA PRAXANT‘N SUNENEGKANTES TAS BIBLOUS KATEKAION EN‘PION PANT‘N KAI SUNEPS PHISAN TAS TIMAS AUT‘N KAI EURON ARGURIOU MURIADAS PENTE

[19,20] OUT‘S KATA KRATOS b=O b=LOGOS TOU KURIOU a=O a=LOGOS  UXANEN KAI ISKHUEN

[19,21] ‘S DE EPL R‘TH  TAUTA ETHETO O PAULOS EN T‘ PNEUMATI DIELTH‘N T N MAKEDONIAN KAI AKHAIAN POREUESTHAI EIS a=IEROSOLUMA b=IEROUSAL M EIP‘N OTI META TO GENESTHAI ME EKEI DEI ME KAI R‘M N IDEIN

[19,22] APOSTEILAS DE EIS T N MAKEDONIAN DUO T‘N DIAKONOUNT‘N AUT‘ TIMOTHEON KAI ERASTON AUTOS EPESKHEN KHRONON EIS T N ASIAN

[19,23] EGENETO DE KATA TON KAIRON EKEINON TARAKHOS OUK OLIGOS PERI T S ODOU

[19,24] D M TRIOS GAR TIS ONOMATI ARGUROKOPOS POI‘N NAOUS ARGUROUS ARTEMIDOS PAREIKHETO TOIS TEKHNITAIS b=ERGASIAN OUK OLIG N a=ERGASIAN

[19,25] OUS SUNATHROISAS KAI TOUS PERI TA TOIAUTA ERGATAS EIPEN ANDRES EPISTASTHE OTI EK TAUT S T S ERGASIAS   EUPORIA a= MIN b= M‘N ESTIN

[19,26] KAI THE‘REITE KAI AKOUETE OTI OU MONON EPHESOU ALLA SKHEDON PAS S T S ASIAS O PAULOS OUTOS PEISAS METEST SEN IKANON OKHLON LEG‘N OTI OUK EISIN THEOI OI DIA KHEIR‘N GINOMENOI

[19,27] OU MONON DE TOUTO KINDUNEUEI  MIN TO MEROS EIS APELEGMON ELTHEIN ALLA KAI TO T S MEGAL S THEAS atk=ARTEMIDOS IERON m=ARTEMIDOS EIS am=OUTHEN tk=OUDEN LOGISTH NAI MELLEIN ak=TE mt=DE KAI KATHAIREISTHAI a=T S b=T N a=MEGALEIOT TOS b=MEGALEIOT TA AUT S  N OL    ASIA KAI   OIKOUMEN  SEBETAI

[19,28] AKOUSANTES DE KAI GENOMENOI PL REIS THUMOU EKRAZON LEGONTES MEGAL    ARTEMIS EPHESI‘N

[19,29] KAI EPL STH    POLIS b=OL  am=T S SUGKHUSE‘S ‘RM SAN TE OMOTHUMADON EIS TO THEATRON SUNARPASANTES GAION KAI ARISTARKHON MAKEDONAS SUNEKD MOUS tk=TOU PAULOU

[19,30] a=PAULOU b=TOU DE b=PAULOU BOULOMENOU EISELTHEIN EIS TON D MON OUK EI‘N AUTON OI MATH TAI

[19,31] TINES DE KAI T‘N ASIARKH‘N ONTES AUT‘ PHILOI PEMPSANTES PROS AUTON PAREKALOUN M  DOUNAI EAUTON EIS TO THEATRON

[19,32] ALLOI MEN OUN ALLO TI EKRAZON  N GAR   EKKL SIA SUGKEKHUMEN  KAI OI PLEIOUS OUK  DEISAN TINOS a=ENEKA b=ENEKEN SUNEL LUTHEISAN

[19,33] EK DE TOU OKHLOU a=SUNEBIBASAN b=PROEBIBASAN ALEXANDRON a=PROBALONT‘N k=PROBALLONT‘N mt=PROBALONT‘N AUTON T‘N IOUDAI‘N O DE ALEXANDROS KATASEISAS T N KHEIRA  THELEN APOLOGEISTHAI T‘ D M‘

[19,34] am=EPIGNONTES tk=EPIGNONT‘N DE OTI IOUDAIOS ESTIN PH‘N  EGENETO MIA EK PANT‘N ‘S EPI ‘RAS DUO KRAZONT‘N MEGAL    ARTEMIS EPHESI‘N

[19,35] KATASTEILAS DE O GRAMMATEUS TON OKHLON PH SIN ANDRES EPHESIOI TIS GAR ESTIN a=ANTHR‘P‘N b=ANTHR‘POS OS OU GIN‘SKEI T N EPHESI‘N POLIN NE‘KORON OUSAN T S MEGAL S b=THEAS ARTEMIDOS KAI TOU DIOPETOUS

[19,36] ANANTIRR T‘N OUN ONT‘N TOUT‘N DEON ESTIN UMAS KATESTALMENOUS UPARKHEIN KAI M DEN PROPETES am=PRASSEIN tk=PRATTEIN

[19,37]  GAGETE GAR TOUS ANDRAS TOUTOUS OUTE IEROSULOUS OUTE BLASPH MOUNTAS T N am=THEON tk=THEAN b=UM‘N a= M‘N

[19,38] EI MEN OUN D M TRIOS KAI OI SUN AUT‘ TEKHNITAI a=EKHOUSI m=EKHOUSIN PROS TINA LOGON tk=EKHOUSIN AGORAIOI AGONTAI KAI ANTHUPATOI EISIN EGKALEIT‘SAN ALL LOIS

[19,39] EI DE TI a=PERAITER‘ b=PERI b=ETER‘N EPIZ TEITE EN T  ENNOM‘ EKKL SIA EPILUTH SETAI

[19,40] KAI GAR KINDUNEUOMEN EGKALEISTHAI STASE‘S PERI T S S MERON M DENOS AITIOU UPARKHONTOS PERI OU a=[OU] m=OU DUN SOMETHA m=DOUNAI atk=APODOUNAI LOGON a=PERI T S SUSTROPH S TAUT S

[19,41] KAI TAUTA EIP‘N APELUSEN T N EKKL SIAN

[20,1] META DE TO PAUSASTHAI TON THORUBON a=METAPEMPSAMENOS b=PROSKALESAMENOS O PAULOS TOUS MATH TAS KAI a=PARAKALESAS ASPASAMENOS EX LTHEN a=POREUESTHAI b=POREUTH NAI EIS b=T N MAKEDONIAN

[20,2] DIELTH‘N DE TA MER  EKEINA KAI PARAKALESAS AUTOUS LOG‘ POLL‘  LTHEN EIS T N ELLADA

[20,3] POI SAS TE M NAS TREIS GENOMEN S b=AUT‘ EPIBOUL S a=AUT‘ UPO T‘N IOUDAI‘N MELLONTI ANAGESTHAI EIS T N SURIAN EGENETO a=GN‘M S b=GN‘M  TOU UPOSTREPHEIN DIA MAKEDONIAS

[20,4] SUNEIPETO DE AUT‘ b=AKHRI b=T S b=ASIAS S‘PATROS a=PURROU BEROIAIOS THESSALONIKE‘N DE ARISTARKHOS KAI SEKOUNDOS KAI GAIOS DERBAIOS KAI TIMOTHEOS ASIANOI DE TUKHIKOS KAI TROPHIMOS

[20,5] OUTOI a=DE m=PROSELTHONTES atk=PROELTHONTES EMENON  MAS EN TR‘ADI

[20,6]  MEIS DE EXEPLEUSAMEN META TAS  MERAS T‘N AZUM‘N APO PHILIPP‘N KAI  LTHOMEN PROS AUTOUS EIS T N TR‘ADA am=AKHRI tk=AKHRIS  MER‘N PENTE a=OPOU b=OU DIETRIPSAMEN  MERAS EPTA

[20,7] EN DE T  MIA T‘N SABBAT‘N SUN GMEN‘N a= M‘N b=T‘N b=MATH T‘N tk=TOU KLASAI ARTON O PAULOS DIELEGETO AUTOIS MELL‘N EXIENAI T  EPAURION PARETEINEN TE TON LOGON MEKHRI MESONUKTIOU

[20,8]  SAN DE LAMPADES IKANAI EN T‘ UPER‘‘ OU am= MEN tk= SAN SUN GMENOI

[20,9] a=KATHEZOMENOS b=KATH MENOS DE TIS NEANIAS ONOMATI EUTUKHOS EPI T S THURIDOS KATAPHEROMENOS UPN‘ BATHEI DIALEGOMENOU TOU PAULOU EPI PLEION KATENEKHTHEIS APO TOU UPNOU EPESEN APO TOU TRISTEGOU KAT‘ KAI  RTH  NEKROS

[20,10] KATABAS DE O PAULOS EPEPESEN AUT‘ KAI SUMPERILAB‘N EIPEN M  THORUBEISTHE   GAR PSUKH  AUTOU EN AUT‘ ESTIN

[20,11] ANABAS DE KAI KLASAS a=TON ARTON KAI GEUSAMENOS EPH IKANON TE OMIL SAS a=AKHRI b=AKHRIS AUG S OUT‘S EX LTHEN

[20,12]  GAGON DE TON PAIDA Z‘NTA KAI PAREKL TH SAN OU METRI‘S

[20,13]  MEIS DE m=PROSELTHONTES atk=PROELTHONTES EPI TO PLOION AN KHTH MEN a=EPI b=EIS T N ASSON EKEITHEN MELLONTES ANALAMBANEIN TON PAULON OUT‘S GAR b= N DIATETAGMENOS a= N MELL‘N AUTOS PEZEUEIN

[20,14] ‘S DE a=SUNEBALLEN b=SUNEBALEN  MIN EIS T N ASSON ANALABONTES AUTON  LTHOMEN EIS MITUL N N

[20,15] KAKEITHEN APOPLEUSANTES T  EPIOUS  KAT NT SAMEN a=ANTIKRUS b=ANTIKRU KHIOU T  DE ETERA PAREBALOMEN EIS SAMON b=KAI b=MEINANTES b=EN b=TR‘GULLI‘ T  a=DE EKHOMEN   LTHOMEN EIS MIL TON

[20,16] a=KEKRIKEI b=EKRINEN GAR O PAULOS PARAPLEUSAI T N EPHESON OP‘S M  GEN TAI AUT‘ KHRONOTRIB SAI EN T  ASIA ESPEUDEN GAR EI DUNATON a=EI  b= N AUT‘ T N  MERAN T S PENT KOST S GENESTHAI EIS IEROSOLUMA

[20,17] APO DE T S MIL TOU PEMPSAS EIS EPHESON METEKALESATO TOUS PRESBUTEROUS T S EKKL SIAS

[20,18] ‘S DE PAREGENONTO PROS AUTON EIPEN AUTOIS UMEIS EPISTASTHE APO PR‘T S  MERAS APH  S EPEB N EIS T N ASIAN P‘S METH UM‘N TON PANTA KHRONON EGENOM N

[20,19] DOULEU‘N T‘ KURI‘ META PAS S TAPEINOPHROSUN S KAI b=POLL‘N DAKRU‘N KAI PEIRASM‘N T‘N SUMBANT‘N MOI EN TAIS EPIBOULAIS T‘N IOUDAI‘N

[20,20] ‘S OUDEN UPESTEILAM N T‘N SUMPHERONT‘N TOU M  ANAGGEILAI UMIN KAI DIDAXAI UMAS D MOSIA KAI KAT OIKOUS

[20,21] DIAMARTUROMENOS IOUDAIOIS TE KAI ELL SIN T N EIS b=TON THEON METANOIAN KAI PISTIN b=T N EIS TON KURION  M‘N I SOUN tk=KHRISTON

[20,22] KAI NUN IDOU b=EG‘ DEDEMENOS a=EG‘ T‘ PNEUMATI POREUOMAI EIS IEROUSAL M TA EN AUT  SUNANT SONTA MOI M  EID‘S

[20,23] PL N OTI TO PNEUMA TO AGION KATA POLIN DIAMARTURETAI a=MOI LEGON OTI DESMA b=ME KAI THLIPSEIS a=ME MENOUSIN

[20,24] ALL OUDENOS a=LOGOU b=LOGON POIOUMAI b=OUDE b=EKH‘ T N PSUKH N b=MOU TIMIAN EMAUT‘ ‘S TELEI‘SAI TON DROMON MOU b=META b=KHARAS KAI T N DIAKONIAN  N ELABON PARA TOU KURIOU I SOU DIAMARTURASTHAI TO EUAGGELION T S KHARITOS TOU THEOU

[20,25] KAI NUN IDOU EG‘ OIDA OTI OUKETI OPSESTHE TO PROS‘PON MOU UMEIS PANTES EN OIS DI LTHON K RUSS‘N T N BASILEIAN b=TOU b=THEOU

[20,26] am=DIOTI tk=DIO MARTUROMAI UMIN EN T  S MERON  MERA OTI KATHAROS a=EIMI b=EG‘ APO TOU AIMATOS PANT‘N

[20,27] OU GAR UPESTEILAM N TOU M  ANAGGEILAI b=UMIN PASAN T N BOUL N TOU THEOU a=UMIN

[20,28] PROSEKHETE b=OUN EAUTOIS KAI PANTI T‘ POIMNI‘ EN ‘ UMAS TO PNEUMA TO AGION ETHETO EPISKOPOUS POIMAINEIN T N EKKL SIAN TOU m=KURIOU m=KAI THEOU  N PERIEPOI SATO DIA TOU b=IDIOU AIMATOS a=TOU a=IDIOU

[20,29] EG‘ b=GAR OIDA b=TOUTO OTI EISELEUSONTAI META T N APHIXIN MOU LUKOI BAREIS EIS UMAS M  PHEIDOMENOI TOU POIMNIOU

[20,30] KAI EX UM‘N AUT‘N ANAST SONTAI ANDRES LALOUNTES DIESTRAMMENA TOU APOSPAN TOUS MATH TAS OPIS‘ AUT‘N

[20,31] DIO GR GOREITE MN MONEUONTES OTI TRIETIAN NUKTA KAI  MERAN OUK EPAUSAM N META DAKRU‘N NOUTHET‘N ENA EKASTON

[20,32] KAI amk=TA amk=NUN t=TANUN PARATITHEMAI UMAS b=ADELPHOI T‘ THE‘ KAI T‘ LOG‘ T S KHARITOS AUTOU T‘ DUNAMEN‘ a=OIKODOM SAI b=EPOIKODOM SAI KAI DOUNAI a=T N b=UMIN KL RONOMIAN EN TOIS  GIASMENOIS PASIN

[20,33] ARGURIOU   KHRUSIOU   IMATISMOU OUDENOS EPETHUM SA

[20,34] AUTOI tk=DE GIN‘SKETE OTI TAIS KHREIAIS MOU KAI TOIS OUSIN MET EMOU UP RET SAN AI KHEIRES AUTAI

[20,35] PANTA UPEDEIXA UMIN OTI OUT‘S KOPI‘NTAS DEI ANTILAMBANESTHAI T‘N ASTHENOUNT‘N MN MONEUEIN TE T‘N LOG‘N TOU KURIOU I SOU OTI AUTOS EIPEN MAKARION ESTIN tk=DIDONAI MALLON am=DIDONAI   LAMBANEIN

[20,36] KAI TAUTA EIP‘N THEIS TA GONATA AUTOU SUN PASIN AUTOIS PROS UXATO

[20,37] IKANOS DE b=EGENETO KLAUTHMOS a=EGENETO PANT‘N KAI EPIPESONTES EPI TON TRAKH LON TOU PAULOU KATEPHILOUN AUTON

[20,38] ODUN‘MENOI MALISTA EPI T‘ LOG‘ ‘ EIR KEI OTI OUKETI MELLOUSIN TO PROS‘PON AUTOU THE‘REIN PROEPEMPON DE AUTON EIS TO PLOION

[21,1] ‘S DE EGENETO ANAKHTH NAI  MAS APOSPASTHENTAS AP AUT‘N EUTHUDROM SANTES  LTHOMEN EIS T N a=K‘ b=K‘N T  DE EX S EIS T N RODON KAKEITHEN EIS PATARA

[21,2] KAI EURONTES PLOION DIAPER‘N EIS PHOINIK N EPIBANTES AN KHTH MEN

[21,3] m=ANAPHANENTES atk=ANAPHANANTES DE T N KUPRON KAI KATALIPONTES AUT N EU‘NUMON EPLEOMEN EIS SURIAN KAI a=KAT LTHOMEN b=KAT KHTH MEN EIS TURON EKEISE GAR b= N TO PLOION a= N APOPHORTIZOMENON TON GOMON

[21,4] b=KAI ANEURONTES a=DE at=TOUS MATH TAS EPEMEINAMEN AUTOU  MERAS EPTA OITINES T‘ PAUL‘ ELEGON DIA TOU PNEUMATOS M  a=EPIBAINEIN b=ANABAINEIN EIS a=IEROSOLUMA b=IEROUSAL M

[21,5] OTE DE EGENETO  MAS EXARTISAI TAS  MERAS EXELTHONTES EPOREUOMETHA PROPEMPONT‘N  MAS PANT‘N SUN a=GUNAIXI b=GUNAIXIN KAI TEKNOIS E‘S EX‘ T S POLE‘S KAI THENTES TA GONATA EPI TON AIGIALON a=PROSEUXAMENOI b=PROS UXAMETHA

[21,6] a=AP SPASAMETHA b=KAI b=ASPASAMENOI ALL LOUS a=KAI a=ANEB MEN b=EPEB MEN EIS TO PLOION EKEINOI DE UPESTREPSAN EIS TA IDIA

[21,7]  MEIS DE TON PLOUN DIANUSANTES APO TUROU KAT NT SAMEN EIS PTOLEMAIDA KAI ASPASAMENOI TOUS ADELPHOUS EMEINAMEN  MERAN MIAN PAR AUTOIS

[21,8] T  DE EPAURION EXELTHONTES b=OI b=PERI b=TON b=PAULON ak= LTHOMEN mt= LTHON EIS KAISAREIAN KAI EISELTHONTES EIS TON OIKON PHILIPPOU TOU EUAGGELISTOU tk=TOU ONTOS EK T‘N EPTA EMEINAMEN PAR AUT‘

[21,9] TOUT‘ DE  SAN THUGATERES b=PARTHENOI TESSARES a=PARTHENOI PROPH TEUOUSAI

[21,10] EPIMENONT‘N DE b= M‘N  MERAS PLEIOUS KAT LTHEN TIS APO T S IOUDAIAS PROPH T S ONOMATI AGABOS

[21,11] KAI ELTH‘N PROS  MAS KAI ARAS T N Z‘N N TOU PAULOU D SAS a=EAUTOU b=TE b=AUTOU tk=TAS tk=KHEIRAS tk=KAI TOUS PODAS am=KAI am=TAS am=KHEIRAS EIPEN TADE LEGEI TO PNEUMA TO AGION TON ANDRA OU ESTIN   Z‘N  AUT  OUT‘S D SOUSIN EN IEROUSAL M OI IOUDAIOI KAI PARAD‘SOUSIN EIS KHEIRAS ETHN‘N

[21,12] ‘S DE  KOUSAMEN TAUTA PAREKALOUMEN  MEIS TE KAI OI ENTOPIOI TOU M  ANABAINEIN AUTON EIS IEROUSAL M

[21,13] a=TOTE APEKRITH  m=TE tk=DE O PAULOS TI POIEITE KLAIONTES KAI SUNTHRUPTONTES MOU T N KARDIAN EG‘ GAR OU MONON DETH NAI ALLA KAI APOTHANEIN EIS IEROUSAL M ETOIM‘S EKH‘ UPER TOU ONOMATOS TOU KURIOU I SOU

[21,14] M  PEITHOMENOU DE AUTOU  SUKHASAMEN EIPONTES b=TO b=THEL MA TOU KURIOU a=TO a=THEL MA a=GINESTH‘ b=GENESTH‘

[21,15] META DE TAS  MERAS TAUTAS am=EPISKEUASAMENOI tk=APOSKEUASAMENOI ANEBAINOMEN EIS a=IEROSOLUMA b=IEROUSAL M

[21,16] SUN LTHON DE KAI T‘N MATH T‘N APO KAISAREIAS SUN  MIN AGONTES PAR ‘ XENISTH‘MEN MNAS‘NI TINI KUPRI‘ ARKHAI‘ MATH T 

[21,17] GENOMEN‘N DE  M‘N EIS IEROSOLUMA ASMEN‘S a=APEDEXANTO b=EDEXANTO  MAS OI ADELPHOI

[21,18] T  DE EPIOUS  EIS EI O PAULOS SUN  MIN PROS IAK‘BON PANTES TE PAREGENONTO OI PRESBUTEROI

[21,19] KAI ASPASAMENOS AUTOUS EX GEITO KATH EN EKASTON ‘N EPOI SEN O THEOS EN TOIS ETHNESIN DIA T S DIAKONIAS AUTOU

[21,20] OI DE AKOUSANTES EDOXAZON TON b=KURION m=EIPONTES a=THEON atk=EIPON atk=TE AUT‘ THE‘REIS ADELPHE POSAI MURIADES EISIN a=EN a=TOIS a=IOUDAIOIS b=IOUDAI‘N T‘N PEPISTEUKOT‘N KAI PANTES Z L‘TAI TOU NOMOU UPARKHOUSIN

[21,21] KAT KH TH SAN DE PERI SOU OTI APOSTASIAN DIDASKEIS APO am=M‘USE‘S tk=M‘SE‘S TOUS KATA TA ETHN  PANTAS IOUDAIOUS LEG‘N M  PERITEMNEIN AUTOUS TA TEKNA M DE TOIS ETHESIN PERIPATEIN

[21,22] TI OUN ESTIN PANT‘S b=DEI b=PL THOS b=SUNELTHEIN AKOUSONTAI b=GAR OTI EL LUTHAS

[21,23] TOUTO OUN POI SON O SOI LEGOMEN EISIN  MIN ANDRES TESSARES EUKH N EKHONTES EPH EAUT‘N

[21,24] TOUTOUS PARALAB‘N AGNISTH TI SUN AUTOIS KAI DAPAN SON EP AUTOIS INA a=XUR SONTAI b=XUR S‘NTAI T N KEPHAL N KAI a=GN‘SONTAI b=GN‘SIN PANTES OTI ‘N KAT KH NTAI PERI SOU OUDEN ESTIN ALLA STOIKHEIS KAI AUTOS a=PHULASS‘N TON NOMON b=PHULASS‘N

[21,25] PERI DE T‘N PEPISTEUKOT‘N ETHN‘N  MEIS EPESTEILAMEN KRINANTES b=M DEN m=TOIOUTO tk=TOIOUTON b=T REIN b=AUTOUS b=EI b=M  PHULASSESTHAI AUTOUS TO TE EID‘LOTHUTON KAI b=TO AIMA KAI PNIKTON KAI PORNEIAN

[21,26] TOTE O PAULOS PARALAB‘N TOUS ANDRAS T  EKHOMEN   MERA SUN AUTOIS AGNISTHEIS EIS EI EIS TO IERON DIAGGELL‘N T N EKPL R‘SIN T‘N  MER‘N TOU AGNISMOU E‘S OU PROS NEKHTH  UPER ENOS EKASTOU AUT‘N   PROSPHORA

[21,27] ‘S DE EMELLON AI EPTA  MERAI SUNTELEISTHAI OI APO T S ASIAS IOUDAIOI THEASAMENOI AUTON EN T‘ IER‘ SUNEKHEON PANTA TON OKHLON KAI EPEBALON b=TAS b=KHEIRAS EP AUTON a=TAS a=KHEIRAS

[21,28] KRAZONTES ANDRES ISRA LITAI BO THEITE OUTOS ESTIN O ANTHR‘POS O KATA TOU LAOU KAI TOU NOMOU KAI TOU TOPOU TOUTOU PANTAS a=PANTAKH  b=PANTAKHOU DIDASK‘N ETI TE KAI ELL NAS EIS GAGEN EIS TO IERON KAI KEKOIN‘KEN TON AGION TOPON TOUTON

[21,29]  SAN GAR m=E‘RAKOTES atk=PROE‘RAKOTES TROPHIMON TON EPHESION EN T  POLEI SUN AUT‘ ON ENOMIZON OTI EIS TO IERON EIS GAGEN O PAULOS

[21,30] EKIN TH  TE   POLIS OL  KAI EGENETO SUNDROM  TOU LAOU KAI EPILABOMENOI TOU PAULOU EILKON AUTON EX‘ TOU IEROU KAI EUTHE‘S EKLEISTH SAN AI THURAI

[21,31] Z TOUNT‘N a=TE b=DE AUTON APOKTEINAI ANEB  PHASIS T‘ KHILIARKH‘ T S SPEIR S OTI OL  a=SUGKHUNNETAI b=SUGKEKHUTAI IEROUSAL M

[21,32] OS EXAUT S PARALAB‘N STRATI‘TAS KAI a=EKATONTARKHAS b=EKATONTARKHOUS KATEDRAMEN EP AUTOUS OI DE IDONTES TON KHILIARKHON KAI TOUS STRATI‘TAS EPAUSANTO TUPTONTES TON PAULON

[21,33] atk=TOTE EGGISAS m=DE O KHILIARKHOS EPELABETO AUTOU KAI EKELEUSEN DETH NAI a=ALUSESI b=ALUSESIN a=DUSI b=DUSIN KAI EPUNTHANETO TIS b=AN EI  KAI TI ESTIN PEPOI K‘S

[21,34] ALLOI DE ALLO TI a=EPEPH‘NOUN b=EBO‘N EN T‘ OKHL‘ M  a=DUNAMENOU b=DUNAMENOS DE a=AUTOU GN‘NAI TO ASPHALES DIA TON THORUBON EKELEUSEN AGESTHAI AUTON EIS T N PAREMBOL N

[21,35] OTE DE EGENETO EPI TOUS ANABATHMOUS SUNEB  BASTAZESTHAI AUTON UPO T‘N STRATI‘T‘N DIA T N BIAN TOU OKHLOU

[21,36]  KOLOUTHEI GAR TO PL THOS TOU LAOU a=KRAZONTES b=KRAZON AIRE AUTON

[21,37] MELL‘N TE EISAGESTHAI EIS T N PAREMBOL N O PAULOS LEGEI T‘ KHILIARKH‘ EI EXESTIN MOI EIPEIN atk=TI PROS SE O DE EPH  ELL NISTI GIN‘SKEIS

[21,38] OUK ARA SU EI O AIGUPTIOS O PRO TOUT‘N T‘N  MER‘N ANASTAT‘SAS KAI EXAGAG‘N EIS T N ER MON TOUS TETRAKISKHILIOUS ANDRAS T‘N SIKARI‘N

[21,39] EIPEN DE O PAULOS EG‘ ANTHR‘POS MEN EIMI IOUDAIOS TARSEUS T S KILIKIAS OUK AS MOU POLE‘S POLIT S DEOMAI DE SOU EPITREPSON MOI LAL SAI PROS TON LAON

[21,40] EPITREPSANTOS DE AUTOU O PAULOS EST‘S EPI T‘N ANABATHM‘N KATESEISEN T  KHEIRI T‘ LA‘ POLL S DE SIG S GENOMEN S m=PROSEPH‘NEI atk=PROSEPH‘N SEN T  EBRAIDI DIALEKT‘ LEG‘N

[22,1] ANDRES ADELPHOI KAI PATERES AKOUSATE MOU T S PROS UMAS am=NUNI tk=NUN APOLOGIAS

[22,2] AKOUSANTES DE OTI T  EBRAIDI DIALEKT‘ PROSEPH‘NEI AUTOIS MALLON PARESKHON  SUKHIAN KAI PH SIN

[22,3] EG‘ b=MEN EIMI AN R IOUDAIOS GEGENN MENOS EN TARS‘ T S KILIKIAS ANATETHRAMMENOS DE EN T  POLEI TAUT  PARA TOUS PODAS GAMALI L PEPAIDEUMENOS KATA AKRIBEIAN TOU PATR‘OU NOMOU Z L‘T S UPARKH‘N TOU THEOU KATH‘S PANTES UMEIS ESTE S MERON

[22,4] OS TAUT N T N ODON EDI‘XA AKHRI THANATOU DESMEU‘N KAI PARADIDOUS EIS PHULAKAS ANDRAS TE KAI GUNAIKAS

[22,5] ‘S KAI O ARKHIEREUS MARTUREI MOI KAI PAN TO PRESBUTERION PAR ‘N KAI EPISTOLAS DEXAMENOS PROS TOUS ADELPHOUS EIS DAMASKON EPOREUOM N AX‘N KAI TOUS EKEISE ONTAS DEDEMENOUS EIS IEROUSAL M INA TIM‘R TH‘SIN

[22,6] EGENETO DE MOI POREUOMEN‘ KAI EGGIZONTI T  DAMASK‘ PERI MES MBRIAN EXAIPHN S EK TOU OURANOU PERIASTRAPSAI PH‘S IKANON PERI EME

[22,7] am=EPESA tk=EPESON TE EIS TO EDAPHOS KAI  KOUSA PH‘N S LEGOUS S MOI SAOUL SAOUL TI ME DI‘KEIS

[22,8] EG‘ DE APEKRITH N TIS EI KURIE EIPEN TE PROS ME EG‘ EIMI I SOUS O NAZ‘RAIOS ON SU DI‘KEIS

[22,9] OI DE SUN EMOI ONTES TO MEN PH‘S ETHEASANTO b=KAI b=EMPHOBOI b=EGENONTO T N DE PH‘N N OUK  KOUSAN TOU LALOUNTOS MOI

[22,10] EIPON DE TI POI S‘ KURIE O DE KURIOS EIPEN PROS ME ANASTAS POREUOU EIS DAMASKON KAKEI SOI LAL TH SETAI PERI PANT‘N ‘N TETAKTAI SOI POI SAI

[22,11] ‘S DE OUK ENEBLEPON APO T S DOX S TOU PH‘TOS EKEINOU KHEIRAG‘GOUMENOS UPO T‘N SUNONT‘N MOI  LTHON EIS DAMASKON

[22,12] ANANIAS DE TIS AN R a=EULAB S b=EUSEB S KATA TON NOMON MARTUROUMENOS UPO PANT‘N T‘N KATOIKOUNT‘N IOUDAI‘N

[22,13] ELTH‘N PROS ME KAI EPISTAS EIPEN MOI SAOUL ADELPHE ANABLEPSON KAG‘ AUT  T  ‘RA ANEBLEPSA EIS AUTON

[22,14] O DE EIPEN O THEOS T‘N PATER‘N  M‘N PROEKHEIRISATO SE GN‘NAI TO THEL MA AUTOU KAI IDEIN TON DIKAION KAI AKOUSAI PH‘N N EK TOU STOMATOS AUTOU

[22,15] OTI ES  MARTUS AUT‘ PROS PANTAS ANTHR‘POUS ‘N E‘RAKAS KAI  KOUSAS

[22,16] KAI NUN TI MELLEIS ANASTAS BAPTISAI KAI APOLOUSAI TAS AMARTIAS SOU EPIKALESAMENOS TO ONOMA a=AUTOU b=TOU b=KURIOU

[22,17] EGENETO DE MOI UPOSTREPSANTI EIS IEROUSAL M KAI PROSEUKHOMENOU MOU EN T‘ IER‘ GENESTHAI ME EN EKSTASEI

[22,18] KAI IDEIN AUTON LEGONTA MOI SPEUSON KAI EXELTHE EN TAKHEI EX IEROUSAL M DIOTI OU PARADEXONTAI SOU b=T N MARTURIAN PERI EMOU

[22,19] KAG‘ EIPON KURIE AUTOI EPISTANTAI OTI EG‘  M N PHULAKIZ‘N KAI DER‘N KATA TAS SUNAG‘GAS TOUS PISTEUONTAS EPI SE

[22,20] KAI OTE a=EXEKHUNNETO b=EXEKHEITO TO AIMA STEPHANOU TOU MARTUROS SOU KAI AUTOS  M N EPHEST‘S KAI SUNEUDOK‘N b=T  b=ANAIRESEI b=AUTOU m=[KAI] atk=KAI PHULASS‘N TA IMATIA T‘N ANAIROUNT‘N AUTON

[22,21] KAI EIPEN PROS ME POREUOU OTI EG‘ EIS ETHN  MAKRAN EXAPOSTEL‘ SE

[22,22]  KOUON DE AUTOU AKHRI TOUTOU TOU LOGOU KAI EP RAN T N PH‘N N AUT‘N LEGONTES AIRE APO T S G S TON TOIOUTON OU GAR am=KATH KEN tk=KATH KON AUTON Z N

[22,23] m=KRAZONT‘N atk=KRAUGAZONT‘N a=TE b=DE AUT‘N KAI RIPTOUNT‘N TA IMATIA KAI KONIORTON BALLONT‘N EIS TON AERA

[22,24] EKELEUSEN b=AUTON O KHILIARKHOS a=EISAGESTHAI a=AUTON b=AGESTHAI EIS T N PAREMBOL N a=EIPAS b=EIP‘N MASTIXIN ANETAZESTHAI AUTON INA EPIGN‘ DI  N AITIAN OUT‘S EPEPH‘NOUN AUT‘

[22,25] ‘S DE ak=PROETEINAN mt=PROETEINEN AUTON TOIS IMASIN EIPEN PROS TON EST‘TA EKATONTARKHON O PAULOS EI ANTHR‘PON R‘MAION KAI AKATAKRITON EXESTIN UMIN MASTIZEIN

[22,26] AKOUSAS DE O a=EKATONTARKH S b=EKATONTARKHOS PROSELTH‘N b=AP GGEILEN T‘ KHILIARKH‘ a=AP GGEILEN LEG‘N b=ORA TI MELLEIS POIEIN O GAR ANTHR‘POS OUTOS R‘MAIOS ESTIN

[22,27] PROSELTH‘N DE O KHILIARKHOS EIPEN AUT‘ LEGE MOI b=EI SU R‘MAIOS EI O DE EPH  NAI

[22,28] APEKRITH  a=DE b=TE O KHILIARKHOS EG‘ POLLOU KEPHALAIOU T N POLITEIAN TAUT N EKT SAM N O DE PAULOS EPH  EG‘ DE KAI GEGENN MAI

[22,29] EUTHE‘S OUN APEST SAN AP AUTOU OI MELLONTES AUTON ANETAZEIN KAI O KHILIARKHOS DE EPHOB TH  EPIGNOUS OTI R‘MAIOS ESTIN KAI OTI b= N AUTON a= N DEDEK‘S

[22,30] T  DE EPAURION BOULOMENOS GN‘NAI TO ASPHALES TO TI KAT GOREITAI a=UPO b=PARA T‘N IOUDAI‘N ELUSEN AUTON b=APO b=T‘N b=DESM‘N KAI EKELEUSEN a=SUNELTHEIN b=ELTHEIN TOUS ARKHIEREIS KAI a=PAN b=OLON TO SUNEDRION b=AUT‘N KAI KATAGAG‘N TON PAULON EST SEN EIS AUTOUS

[23,1] ATENISAS DE O PAULOS T‘ SUNEDRI‘ EIPEN ANDRES ADELPHOI EG‘ PAS  SUNEID SEI AGATH  PEPOLITEUMAI T‘ THE‘ AKHRI TAUT S T S  MERAS

[23,2] O DE ARKHIEREUS ANANIAS EPETAXEN TOIS PAREST‘SIN AUT‘ TUPTEIN AUTOU TO STOMA

[23,3] TOTE O PAULOS PROS AUTON EIPEN TUPTEIN SE MELLEI O THEOS TOIKHE KEKONIAMENE KAI SU KATH  KRIN‘N ME KATA TON NOMON KAI PARANOM‘N KELEUEIS ME TUPTESTHAI

[23,4] OI DE PAREST‘TES a=EIPAN b=EIPON TON ARKHIEREA TOU THEOU LOIDOREIS

[23,5] EPH  TE O PAULOS OUK  DEIN ADELPHOI OTI ESTIN ARKHIEREUS GEGRAPTAI GAR a=OTI ARKHONTA TOU LAOU SOU OUK EREIS KAK‘S

[23,6] GNOUS DE O PAULOS OTI TO EN MEROS ESTIN SADDOUKAI‘N TO DE ETERON PHARISAI‘N a=EKRAZEN b=EKRAXEN EN T‘ SUNEDRI‘ ANDRES ADELPHOI EG‘ PHARISAIOS EIMI UIOS a=PHARISAI‘N b=PHARISAIOU PERI ELPIDOS KAI ANASTASE‘S NEKR‘N a=[EG‘] b=EG‘ KRINOMAI

[23,7] TOUTO DE AUTOU a=EIPONTOS b=LAL SANTOS EGENETO STASIS T‘N PHARISAI‘N m=[KAI atk=KAI b=T‘N m=SADDOUKAI‘N] atk=SADDOUKAI‘N KAI ESKHISTH  TO PL THOS

[23,8] SADDOUKAIOI MEN GAR LEGOUSIN M  EINAI ANASTASIN a=M TE b=M DE AGGELON M TE PNEUMA PHARISAIOI DE OMOLOGOUSIN TA AMPHOTERA

[23,9] EGENETO DE KRAUG  MEGAL  KAI ANASTANTES a=TINES a=T‘N a=GRAMMATE‘N b=OI b=GRAMMATEIS TOU MEROUS T‘N PHARISAI‘N DIEMAKHONTO LEGONTES OUDEN KAKON EURISKOMEN EN T‘ ANTHR‘P‘ TOUT‘ EI DE PNEUMA ELAL SEN AUT‘   AGGELOS b=M  b=THEOMAKH‘MEN

[23,10] POLL S DE a=GINOMEN S b=GENOMEN S STASE‘S a=PHOB THEIS b=EULAB THEIS O KHILIARKHOS M  DIASPASTH  O PAULOS UP AUT‘N EKELEUSEN TO STRATEUMA m=KATAB NAI m=KAI atk=KATABAN ARPASAI AUTON EK MESOU AUT‘N AGEIN TE EIS T N PAREMBOL N

[23,11] T  DE EPIOUS  NUKTI EPISTAS AUT‘ O KURIOS EIPEN THARSEI b=PAULE ‘S GAR DIEMARTUR‘ TA PERI EMOU EIS IEROUSAL M a=OUT‘ b=OUT‘S SE DEI KAI EIS R‘M N MARTUR SAI

[23,12] GENOMEN S DE  MERAS POI SANTES b=TINES b=T‘N b=IOUDAI‘N SUSTROPH N a=OI a=IOUDAIOI ANETHEMATISAN EAUTOUS LEGONTES M TE PHAGEIN M TE PIEIN E‘S OU APOKTEIN‘SIN TON PAULON

[23,13]  SAN DE PLEIOUS a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA OI TAUT N T N SUN‘MOSIAN a=POI SAMENOI b=PEPOI KOTES

[23,14] OITINES PROSELTHONTES TOIS ARKHIEREUSIN KAI TOIS PRESBUTEROIS a=EIPAN b=EIPON ANATHEMATI ANETHEMATISAMEN EAUTOUS M DENOS GEUSASTHAI E‘S OU APOKTEIN‘MEN TON PAULON

[23,15] NUN OUN UMEIS EMPHANISATE T‘ KHILIARKH‘ SUN T‘ SUNEDRI‘ OP‘S b=AURION b=AUTON KATAGAG  a=AUTON a=EIS b=PROS UMAS ‘S MELLONTAS DIAGIN‘SKEIN AKRIBESTERON TA PERI AUTOU  MEIS DE PRO TOU EGGISAI AUTON ETOIMOI ESMEN TOU ANELEIN AUTON

[23,16] AKOUSAS DE O UIOS T S ADELPH S PAULOU ak=T N mt=TO ak=ENEDRAN mt=ENEDRON PARAGENOMENOS KAI EISELTH‘N EIS T N PAREMBOL N AP GGEILEN T‘ PAUL‘

[23,17] PROSKALESAMENOS DE O PAULOS ENA T‘N EKATONTARKH‘N EPH  TON NEANIAN TOUTON APAGAGE PROS TON KHILIARKHON EKHEI GAR b=TI APAGGEILAI a=TI AUT‘

[23,18] O MEN OUN PARALAB‘N AUTON  GAGEN PROS TON KHILIARKHON KAI PH SIN O DESMIOS PAULOS PROSKALESAMENOS ME  R‘T SEN TOUTON TON a=NEANISKON b=NEANIAN AGAGEIN PROS SE EKHONTA TI LAL SAI SOI

[23,19] EPILABOMENOS DE T S KHEIROS AUTOU O KHILIARKHOS KAI ANAKH‘R SAS KAT IDIAN EPUNTHANETO TI ESTIN O EKHEIS APAGGEILAI MOI

[23,20] EIPEN DE OTI OI IOUDAIOI SUNETHENTO TOU ER‘T SAI SE OP‘S AURION a=TON a=PAULON a=KATAGAG S EIS TO SUNEDRION b=KATAGAG S b=TON b=PAULON ‘S a=MELLON m=MELLONTA tk=MELLONTES TI AKRIBESTERON PUNTHANESTHAI PERI AUTOU

[23,21] SU OUN M  PEISTH S AUTOIS ENEDREUOUSIN GAR AUTON EX AUT‘N ANDRES PLEIOUS a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA OITINES ANETHEMATISAN EAUTOUS M TE PHAGEIN M TE PIEIN E‘S OU ANEL‘SIN AUTON KAI NUN b=ETOIMOI EISIN a=ETOIMOI PROSDEKHOMENOI T N APO SOU EPAGGELIAN

[23,22] O MEN OUN KHILIARKHOS a=APELUSE b=APELUSEN TON a=NEANISKON b=NEANIAN PARAGGEILAS M DENI EKLAL SAI OTI TAUTA ENEPHANISAS PROS ME

[23,23] KAI PROSKALESAMENOS DUO a=[TINAS] b=TINAS T‘N EKATONTARKH‘N EIPEN ETOIMASATE STRATI‘TAS DIAKOSIOUS OP‘S POREUTH‘SIN E‘S KAISAREIAS KAI IPPEIS EBDOM KONTA KAI DEXIOLABOUS DIAKOSIOUS APO TRIT S ‘RAS T S NUKTOS

[23,24] KT N  TE PARAST SAI INA EPIBIBASANTES TON PAULON a=DIAS‘S‘SI b=DIAS‘S‘SIN PROS PH LIKA TON  GEMONA

[23,25] GRAPSAS EPISTOL N a=EKHOUSAN b=PERIEKHOUSAN TON TUPON TOUTON

[23,26] KLAUDIOS LUSIAS T‘ KRATIST‘  GEMONI PH LIKI KHAIREIN

[23,27] TON ANDRA TOUTON a=SULL MPHTHENTA b=SULL PHTHENTA UPO T‘N IOUDAI‘N KAI MELLONTA ANAIREISTHAI UP AUT‘N EPISTAS SUN T‘ STRATEUMATI a=EXEILAM N b=EXEILOM N b=AUTON MATH‘N OTI R‘MAIOS ESTIN

[23,28] BOULOMENOS a=TE b=DE a=EPIGN‘NAI b=GN‘NAI T N AITIAN DI  N ENEKALOUN AUT‘ KAT GAGON b=AUTON EIS TO SUNEDRION AUT‘N

[23,29] ON EURON EGKALOUMENON PERI Z T MAT‘N TOU NOMOU AUT‘N M DEN atk=DE AXION THANATOU   DESM‘N b=EGKL MA EKHONTA a=EGKL MA

[23,30] M NUTHEIS S DE MOI EPIBOUL S EIS TON ANDRA b=MELLEIN ESESTHAI b=UPO b=T‘N b=IOUDAI‘N EXAUT S EPEMPSA PROS SE PARAGGEILAS KAI TOIS KAT GOROIS LEGEIN a=[TA] b=TA PROS AUTON EPI SOU b=ERR‘SO

[23,31] OI MEN OUN STRATI‘TAI KATA TO DIATETAGMENON AUTOIS ANALABONTES TON PAULON  GAGON DIA b=T S NUKTOS EIS T N ANTIPATRIDA

[23,32] T  DE EPAURION EASANTES TOUS IPPEIS a=APERKHESTHAI b=POREUESTHAI SUN AUT‘ UPESTREPSAN EIS T N PAREMBOL N

[23,33] OITINES EISELTHONTES EIS T N KAISAREIAN KAI ANADONTES T N EPISTOL N T‘  GEMONI PAREST SAN KAI TON PAULON AUT‘

[23,34] ANAGNOUS DE b=O b= GEM‘N KAI EPER‘T SAS EK POIAS a=EPARKHEIAS b=EPARKHIAS ESTIN KAI PUTHOMENOS OTI APO KILIKIAS

[23,35] DIAKOUSOMAI SOU EPH  OTAN KAI OI KAT GOROI SOU PARAGEN‘NTAI a=KELEUSAS b=EKELEUSEN b=TE b=AUTON EN T‘ PRAIT‘RI‘ atk=TOU  R‘DOU PHULASSESTHAI a=AUTON

[24,1] META DE PENTE  MERAS KATEB  O ARKHIEREUS ANANIAS META b=T‘N PRESBUTER‘N a=TIN‘N KAI R TOROS TERTULLOU TINOS OITINES ENEPHANISAN T‘  GEMONI KATA TOU PAULOU

[24,2] KL THENTOS DE AUTOU  RXATO KAT GOREIN O TERTULLOS LEG‘N ~b=

[24,3] POLL S EIR N S TUGKHANONTES DIA SOU KAI a=DIORTH‘MAT‘N b=KATORTH‘MAT‘N GINOMEN‘N T‘ ETHNEI TOUT‘ DIA T S S S PRONOIAS ~a=

[24,3] PANT  TE KAI PANTAKHOU APODEKHOMETHA KRATISTE PH LIX META PAS S EUKHARISTIAS

[24,4] INA DE M  EPI PLEION SE EGKOPT‘ PARAKAL‘ AKOUSAI SE  M‘N SUNTOM‘S T  S  EPIEIKEIA

[24,5] EURONTES GAR TON ANDRA TOUTON LOIMON KAI KINOUNTA a=STASEIS b=STASIN PASIN TOIS IOUDAIOIS TOIS KATA T N OIKOUMEN N PR‘TOSTAT N TE T S T‘N NAZ‘RAI‘N AIRESE‘S

[24,6] OS KAI TO IERON EPEIRASEN BEB L‘SAI ON KAI EKRAT SAMEN tk=KAI tk=KATA tk=TON tk= METERON tk=NOMON tk= THEL SAMEN tk=KRINEIN

[24,7] tk=PARELTH‘N tk=DE tk=LUSIAS tk=O tk=KHILIARKHOS tk=META tk=POLL S tk=BIAS tk=EK tk=T‘N tk=KHEIR‘N tk= M‘N tk=AP GAGEN

[24,8] tk=KELEUSAS tk=TOUS tk=KAT GOROUS tk=AUTOU tk=ERKHESTHAI tk=EPI tk=SE PAR OU DUN S  AUTOS ANAKRINAS PERI PANT‘N TOUT‘N EPIGN‘NAI ‘N  MEIS KAT GOROUMEN AUTOU

[24,9] am=SUNEPETHENTO tk=SUNETHENTO DE KAI OI IOUDAIOI PHASKONTES TAUTA OUT‘S EKHEIN

[24,10] APEKRITH  a=TE b=DE O PAULOS NEUSANTOS AUT‘ TOU  GEMONOS LEGEIN EK POLL‘N ET‘N ONTA SE KRIT N T‘ ETHNEI TOUT‘ EPISTAMENOS a=EUTHUM‘S b=EUTHUMOTERON TA PERI EMAUTOU APOLOGOUMAI

[24,11] DUNAMENOU SOU a=EPIGN‘NAI b=GN‘NAI OTI OU PLEIOUS EISIN MOI  MERAI tk=  a=D‘DEKA b=DEKADUO APH  S ANEB N PROSKUN S‘N a=EIS b=EN IEROUSAL M

[24,12] KAI OUTE EN T‘ IER‘ EURON ME PROS TINA DIALEGOMENON   a=EPISTASIN b=EPISUSTASIN POIOUNTA OKHLOU OUTE EN TAIS SUNAG‘GAIS OUTE KATA T N POLIN

[24,13] a=OUDE b=OUTE PARAST SAI mt=ME DUNANTAI a=SOI PERI ‘N a=NUNI b=NUN KAT GOROUSIN MOU

[24,14] OMOLOG‘ DE TOUTO SOI OTI KATA T N ODON  N LEGOUSIN AIRESIN OUT‘S LATREU‘ T‘ PATR‘‘ THE‘ PISTEU‘N a=PASI b=PASIN TOIS KATA TON NOMON KAI a=TOIS a=EN TOIS PROPH TAIS GEGRAMMENOIS

[24,15] ELPIDA EKH‘N EIS TON THEON  N KAI AUTOI OUTOI PROSDEKHONTAI ANASTASIN MELLEIN ESESTHAI b=NEKR‘N DIKAI‘N TE KAI ADIK‘N

[24,16] EN TOUT‘ a=KAI b=DE AUTOS ASK‘ APROSKOPON SUNEID SIN m=EKH‘N atk=EKHEIN PROS TON THEON KAI TOUS ANTHR‘POUS am=DIA am=PANTOS tk=DIAPANTOS

[24,17] DI ET‘N DE PLEION‘N b=PAREGENOM N ELE MOSUNAS POI S‘N EIS TO ETHNOS MOU a=PAREGENOM N KAI PROSPHORAS

[24,18] EN a=AIS b=OIS EURON ME  GNISMENON EN T‘ IER‘ OU META OKHLOU OUDE META THORUBOU TINES at=DE APO T S ASIAS IOUDAIOI

[24,19] OUS ak=EDEI mt=DEI EPI SOU PAREINAI KAI KAT GOREIN EI TI EKHOIEN PROS a=EME b=ME

[24,20]   AUTOI OUTOI EIPAT‘SAN tk=EI TI EURON b=EN b=EMOI ADIK MA STANTOS MOU EPI TOU SUNEDRIOU

[24,21]   PERI MIAS TAUT S PH‘N S  S a=EKEKRAXA b=EKRAXA b=EST‘S EN AUTOIS a=EST‘S OTI PERI ANASTASE‘S NEKR‘N EG‘ KRINOMAI S MERON a=EPH b=UPH UM‘N

[24,22] a=ANEBALETO b=AKOUSAS DE a=AUTOUS b=TAUTA O PH LIX b=ANEBALETO b=AUTOUS AKRIBESTERON EID‘S TA PERI T S ODOU a=EIPAS b=EIP‘N OTAN LUSIAS O KHILIARKHOS KATAB  DIAGN‘SOMAI TA KATH UMAS

[24,23] DIATAXAMENOS b=TE T‘ EKATONTARKH  T REISTHAI a=AUTON b=TON b=PAULON EKHEIN TE ANESIN KAI M DENA K‘LUEIN T‘N IDI‘N AUTOU UP RETEIN b=  b=PROSERKHESTHAI AUT‘

[24,24] META DE  MERAS TINAS PARAGENOMENOS O PH LIX SUN DROUSILL  T  a=IDIA GUNAIKI tk=AUTOU OUS  IOUDAIA METEPEMPSATO TON PAULON KAI  KOUSEN AUTOU PERI T S EIS KHRISTON a=I SOUN PISTE‘S

[24,25] DIALEGOMENOU DE AUTOU PERI DIKAIOSUN S KAI EGKRATEIAS KAI TOU KRIMATOS TOU MELLONTOS b=ESESTHAI EMPHOBOS GENOMENOS O PH LIX APEKRITH  TO NUN EKHON POREUOU KAIRON DE METALAB‘N METAKALESOMAI SE

[24,26] AMA tk=DE KAI ELPIZ‘N OTI KHR MATA DOTH SETAI AUT‘ UPO TOU PAULOU b=OP‘S b=LUS  b=AUTON DIO KAI PUKNOTERON AUTON METAPEMPOMENOS ‘MILEI AUT‘

[24,27] DIETIAS DE PL R‘THEIS S ELABEN DIADOKHON O PH LIX PORKION PH STON THEL‘N TE a=KHARITA b=KHARITAS KATATHESTHAI TOIS IOUDAIOIS O PH LIX a=KATELIPE b=KATELIPEN TON PAULON DEDEMENON

[25,1] PH STOS OUN EPIBAS T  a=EPARKHEIA b=EPARKHIA META TREIS  MERAS ANEB  EIS IEROSOLUMA APO KAISAREIAS

[25,2] ENEPHANISAN a=TE b=DE AUT‘ a=OI b=O a=ARKHIEREIS b=ARKHIEREUS KAI OI PR‘TOI T‘N IOUDAI‘N KATA TOU PAULOU KAI PAREKALOUN AUTON

[25,3] AITOUMENOI KHARIN KAT AUTOU OP‘S METAPEMPS TAI AUTON EIS IEROUSAL M ENEDRAN POIOUNTES ANELEIN AUTON KATA T N ODON

[25,4] O MEN OUN PH STOS APEKRITH  T REISTHAI TON PAULON a=EIS b=EN a=KAISAREIAN b=KAISAREIA EAUTON DE MELLEIN EN TAKHEI EKPOREUESTHAI

[25,5] OI OUN b=DUNATOI EN UMIN PH SIN a=DUNATOI SUGKATABANTES EI TI ESTIN k=ATOPON EN T‘ ANDRI a=ATOPON b=TOUT‘ KAT GOREIT‘SAN AUTOU

[25,6] DIATRIPSAS DE EN AUTOIS  MERAS a=OU PLEIOUS a=OKT‘   DEKA KATABAS EIS KAISAREIAN T  EPAURION KATHISAS EPI TOU B MATOS EKELEUSEN TON PAULON AKHTH NAI

[25,7] PARAGENOMENOU DE AUTOU PERIEST SAN a=AUTON OI APO IEROSOLUM‘N KATABEB KOTES IOUDAIOI POLLA KAI BAREA am=AITI‘MATA tk=AITIAMATA b=PHERONTES a=KATAPHERONTES b=KATA b=TOU b=PAULOU A OUK ISKHUON APODEIXAI

[25,8] a=TOU a=PAULOU APOLOGOUMENOU b=AUTOU OTI OUTE EIS TON NOMON T‘N IOUDAI‘N OUTE EIS TO IERON OUTE EIS KAISARA TI  MARTON

[25,9] O PH STOS DE a=THEL‘N TOIS IOUDAIOIS b=THEL‘N KHARIN KATATHESTHAI APOKRITHEIS T‘ PAUL‘ EIPEN THELEIS EIS IEROSOLUMA ANABAS EKEI PERI TOUT‘N a=KRITH NAI b=KRINESTHAI EP EMOU

[25,10] EIPEN DE O PAULOS EPI TOU B MATOS KAISAROS EST‘S EIMI OU ME DEI KRINESTHAI IOUDAIOUS OUDEN  DIK SA ‘S KAI SU KALLION EPIGIN‘SKEIS

[25,11] EI MEN a=OUN b=GAR ADIK‘ KAI AXION THANATOU PEPRAKHA TI OU PARAITOUMAI TO APOTHANEIN EI DE OUDEN ESTIN ‘N OUTOI KAT GOROUSIN MOU OUDEIS ME DUNATAI AUTOIS KHARISASTHAI KAISARA EPIKALOUMAI

[25,12] TOTE O PH STOS SULLAL SAS META TOU SUMBOULIOU APEKRITH  KAISARA EPIKEKL SAI EPI KAISARA POREUS 

[25,13]  MER‘N DE DIAGENOMEN‘N TIN‘N AGRIPPAS O BASILEUS KAI BERNIK  KAT NT SAN EIS KAISAREIAN am=ASPASAMENOI tk=ASPASOMENOI TON PH STON

[25,14] ‘S DE PLEIOUS  MERAS m=DIETRIBEN atk=DIETRIBON EKEI O PH STOS T‘ BASILEI ANETHETO TA KATA TON PAULON LEG‘N AN R TIS ESTIN KATALELEIMMENOS UPO PH LIKOS DESMIOS

[25,15] PERI OU GENOMENOU MOU EIS IEROSOLUMA ENEPHANISAN OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI T‘N IOUDAI‘N AITOUMENOI KAT AUTOU a=KATADIK N b=DIK N

[25,16] PROS OUS APEKRITH N OTI OUK ESTIN ETHOS R‘MAIOIS KHARIZESTHAI TINA ANTHR‘PON b=EIS b=AP‘LEIAN PRIN   O KAT GOROUMENOS KATA PROS‘PON EKHOI TOUS KAT GOROUS TOPON TE APOLOGIAS LABOI PERI TOU EGKL MATOS

[25,17] SUNELTHONT‘N OUN a=[AUT‘N] b=AUT‘N ENTHADE ANABOL N M DEMIAN POI SAMENOS T  EX S KATHISAS EPI TOU B MATOS EKELEUSA AKHTH NAI TON ANDRA

[25,18] PERI OU STATHENTES OI KAT GOROI OUDEMIAN AITIAN a=EPHERON b=EPEPHERON ‘N b=UPENOOUN EG‘ a=UPENOOUN a=PON R‘N

[25,19] Z T MATA DE TINA PERI T S IDIAS DEISIDAIMONIAS EIKHON PROS AUTON KAI PERI TINOS I SOU TETHN KOTOS ON EPHASKEN O PAULOS Z N

[25,20] APOROUMENOS DE EG‘ tk=EIS T N PERI a=TOUT‘N b=TOUTOU Z T SIN ELEGON EI BOULOITO POREUESTHAI EIS a=IEROSOLUMA b=IEROUSAL M KAKEI KRINESTHAI PERI TOUT‘N

[25,21] TOU DE PAULOU EPIKALESAMENOU T R TH NAI AUTON EIS T N TOU SEBASTOU DIAGN‘SIN EKELEUSA T REISTHAI AUTON E‘S OU a=ANAPEMPS‘ b=PEMPS‘ AUTON PROS KAISARA

[25,22] AGRIPPAS DE PROS TON PH STON b=EPH  EBOULOM N KAI AUTOS TOU ANTHR‘POU AKOUSAI b=O b=DE AURION PH SIN AKOUS  AUTOU

[25,23] T  OUN EPAURION ELTHONTOS TOU AGRIPPA KAI T S BERNIK S META POLL S PHANTASIAS KAI EISELTHONT‘N EIS TO AKROAT RION SUN TE b=TOIS KHILIARKHOIS KAI ANDRASIN TOIS KAT EXOKH N b=OUSIN T S POLE‘S KAI KELEUSANTOS TOU PH STOU  KHTH  O PAULOS

[25,24] KAI PH SIN O PH STOS AGRIPPA BASILEU KAI PANTES OI SUMPARONTES  MIN ANDRES THE‘REITE TOUTON PERI OU a=APAN b=PAN TO PL THOS T‘N IOUDAI‘N ENETUKHON MOI EN TE IEROSOLUMOIS KAI ENTHADE a=BO‘NTES b=EPIBO‘NTES M  DEIN b=Z N AUTON a=Z N M KETI

[25,25] EG‘ DE a=KATELABOM N b=KATALABOMENOS M DEN AXION b=THANATOU AUTON a=THANATOU PEPRAKHENAI b=KAI AUTOU DE TOUTOU EPIKALESAMENOU TON SEBASTON EKRINA PEMPEIN b=AUTON

[25,26] PERI OU ASPHALES TI GRAPSAI T‘ KURI‘ OUK EKH‘ DIO PRO GAGON AUTON EPH UM‘N KAI MALISTA EPI SOU BASILEU AGRIPPA OP‘S T S ANAKRISE‘S GENOMEN S SKH‘ TI a=GRAPS‘ b=GRAPSAI

[25,27] ALOGON GAR MOI DOKEI PEMPONTA DESMION M  KAI TAS KAT AUTOU AITIAS S MANAI

[26,1] AGRIPPAS DE PROS TON PAULON EPH  EPITREPETAI SOI a=PERI b=UPER SEAUTOU LEGEIN TOTE O PAULOS b=APELOGEITO EKTEINAS T N KHEIRA a=APELOGEITO

[26,2] PERI PANT‘N ‘N EGKALOUMAI UPO IOUDAI‘N BASILEU AGRIPPA  G MAI EMAUTON MAKARION tk=MELL‘N tk=APOLOGEISTHAI EPI SOU am=MELL‘N m=APOLOGEISTHAI S MERON a=APOLOGEISTHAI

[26,3] MALISTA GN‘ST N ONTA SE k=EID‘S PANT‘N T‘N KATA IOUDAIOUS m= TH‘N atk=ETH‘N TE KAI Z T MAT‘N DIO DEOMAI b=SOU MAKROTHUM‘S AKOUSAI MOU

[26,4] T N MEN OUN BI‘SIN MOU a=[T N] b=T N EK NEOT TOS T N AP ARKH S GENOMEN N EN T‘ ETHNEI MOU EN a=TE IEROSOLUMOIS a=ISASI b=ISASIN PANTES a=[OI] b=OI IOUDAIOI

[26,5] PROGIN‘SKONTES ME AN‘THEN EAN a=THEL‘SI b=THEL‘SIN MARTUREIN OTI KATA T N AKRIBESTAT N AIRESIN T S  METERAS THR SKEIAS EZ SA PHARISAIOS

[26,6] KAI NUN EP ELPIDI T S a=EIS b=PROS TOUS PATERAS a= M‘N EPAGGELIAS GENOMEN S UPO TOU THEOU EST KA KRINOMENOS

[26,7] EIS  N TO D‘DEKAPHULON  M‘N EN EKTENEIA NUKTA KAI  MERAN LATREUON ELPIZEI KATANT SAI PERI  S ELPIDOS EGKALOUMAI b=BASILEU b=AGRIPPA UPO tk=T‘N IOUDAI‘N a=BASILEU

[26,8] TI APISTON KRINETAI PAR UMIN EI O THEOS NEKROUS EGEIREI

[26,9] EG‘ MEN OUN EDOXA EMAUT‘ PROS TO ONOMA I SOU TOU NAZ‘RAIOU DEIN POLLA ENANTIA PRAXAI

[26,10] O KAI EPOI SA EN IEROSOLUMOIS KAI POLLOUS a=TE T‘N AGI‘N EG‘ a=EN PHULAKAIS KATEKLEISA T N PARA T‘N ARKHIERE‘N EXOUSIAN LAB‘N ANAIROUMEN‘N TE AUT‘N KAT NEGKA PS PHON

[26,11] KAI KATA PASAS TAS SUNAG‘GAS POLLAKIS TIM‘R‘N AUTOUS  NAGKAZON BLASPH MEIN PERISS‘S TE EMMAINOMENOS AUTOIS EDI‘KON E‘S KAI EIS TAS EX‘ POLEIS

[26,12] EN OIS b=KAI POREUOMENOS EIS T N DAMASKON MET EXOUSIAS KAI EPITROP S T S b=PARA T‘N ARKHIERE‘N

[26,13]  MERAS MES S KATA T N ODON EIDON BASILEU OURANOTHEN UPER T N LAMPROT TA TOU  LIOU PERILAMPSAN ME PH‘S KAI TOUS SUN EMOI POREUOMENOUS

[26,14] PANT‘N a=TE b=DE KATAPESONT‘N  M‘N EIS T N G N  KOUSA PH‘N N a=LEGOUSAN b=LALOUSAN PROS ME b=KAI b=LEGOUSAN T  EBRAIDI DIALEKT‘ SAOUL SAOUL TI ME DI‘KEIS SKL RON SOI PROS KENTRA LAKTIZEIN

[26,15] EG‘ DE a=EIPA b=EIPON TIS EI KURIE O DE a=KURIOS EIPEN EG‘ EIMI I SOUS ON SU DI‘KEIS

[26,16] ALLA ANAST THI KAI ST THI EPI TOUS PODAS SOU EIS TOUTO GAR ‘PHTH N SOI PROKHEIRISASTHAI SE UP RET N KAI MARTURA ‘N TE EIDES a=[ME] ‘N TE OPHTH SOMAI SOI

[26,17] EXAIROUMENOS SE EK TOU LAOU KAI a=EK T‘N ETHN‘N EIS OUS am=EG‘ tk=NUN b=SE APOSTELL‘ a=SE

[26,18] ANOIXAI OPHTHALMOUS AUT‘N k=KAI amt=TOU atk=EPISTREPSAI m=UPOSTREPSAI APO SKOTOUS EIS PH‘S KAI T S EXOUSIAS TOU SATANA EPI TON THEON TOU LABEIN AUTOUS APHESIN AMARTI‘N KAI KL RON EN TOIS  GIASMENOIS PISTEI T  EIS EME

[26,19] OTHEN BASILEU AGRIPPA OUK EGENOM N APEITH S T  OURANI‘ OPTASIA

[26,20] ALLA TOIS EN DAMASK‘ PR‘TON a=TE KAI IEROSOLUMOIS b=EIS PASAN TE T N KH‘RAN T S IOUDAIAS KAI TOIS ETHNESIN ak=AP GGELLON mt=APAGGELL‘N METANOEIN KAI EPISTREPHEIN EPI TON THEON AXIA T S METANOIAS ERGA PRASSONTAS

[26,21] ENEKA TOUT‘N atk=ME b=OI IOUDAIOI m=ME SULLABOMENOI a=[ONTA] EN T‘ IER‘ EPEIR‘NTO DIAKHEIRISASTHAI

[26,22] EPIKOURIAS OUN TUKH‘N T S a=APO b=PARA TOU THEOU AKHRI T S  MERAS TAUT S EST KA am=MARTUROMENOS tk=MARTUROUMENOS MIKR‘ TE KAI MEGAL‘ OUDEN EKTOS LEG‘N ‘N TE OI PROPH TAI ELAL SAN MELLONT‘N GINESTHAI KAI am=M‘US S tk=M‘S S

[26,23] EI PATH TOS O KHRISTOS EI PR‘TOS EX ANASTASE‘S NEKR‘N PH‘S MELLEI KATAGGELLEIN T‘ a=TE LA‘ KAI TOIS ETHNESIN

[26,24] TAUTA DE AUTOU APOLOGOUMENOU O PH STOS MEGAL  T  PH‘N  a=PH SIN b=EPH  MAIN  PAULE TA POLLA SE GRAMMATA EIS MANIAN PERITREPEI

[26,25] O DE a=PAULOS OU MAINOMAI PH SIN KRATISTE PH STE am=ALLA tk=ALL AL THEIAS KAI S‘PHROSUN S R MATA APOPHTHEGGOMAI

[26,26] EPISTATAI GAR PERI TOUT‘N O BASILEUS PROS ON KAI PARR SIAZOMENOS LAL‘ LANTHANEIN GAR AUTON a=[TI] b=TI TOUT‘N OU PEITHOMAI a=OUTHEN b=OUDEN OU GAR atk=ESTIN EN G‘NIA PEPRAGMENON TOUTO

[26,27] PISTEUEIS BASILEU AGRIPPA TOIS PROPH TAIS OIDA OTI PISTEUEIS

[26,28] O DE AGRIPPAS PROS TON PAULON b=EPH  EN OLIG‘ ME PEITHEIS KHRISTIANON a=POI SAI b=GENESTHAI

[26,29] O DE PAULOS b=EIPEN EUXAIM N AN T‘ THE‘ KAI EN OLIG‘ KAI EN a=MEGAL‘ b=POLL‘ OU MONON SE ALLA KAI PANTAS TOUS AKOUONTAS MOU S MERON GENESTHAI TOIOUTOUS OPOIOS a=KAI a=EG‘ b=KAG‘ EIMI PAREKTOS T‘N DESM‘N TOUT‘N

[26,30] b=KAI b=TAUTA b=EIPONTOS b=AUTOU ANEST  a=TE O BASILEUS KAI O  GEM‘N   TE BERNIK  KAI OI SUGKATH MENOI AUTOIS

[26,31] KAI ANAKH‘R SANTES ELALOUN PROS ALL LOUS LEGONTES OTI OUDEN THANATOU b=AXION   DESM‘N a=AXION a=[TI] PRASSEI O ANTHR‘POS OUTOS

[26,32] AGRIPPAS DE T‘ PH ST‘ EPH  APOLELUSTHAI EDUNATO O ANTHR‘POS OUTOS EI M  EPEKEKL TO KAISARA

[27,1] ‘S DE EKRITH  TOU APOPLEIN  MAS EIS T N ITALIAN PAREDIDOUN TON TE PAULON KAI TINAS ETEROUS DESM‘TAS EKATONTARKH  ONOMATI IOULI‘ SPEIR S SEBAST S

[27,2] EPIBANTES DE PLOI‘ ADRAMUTT N‘ a=MELLONTI b=MELLONTES PLEIN a=EIS TOUS KATA T N ASIAN TOPOUS AN KHTH MEN ONTOS SUN  MIN ARISTARKHOU MAKEDONOS THESSALONIKE‘S

[27,3] T  TE ETERA KAT KHTH MEN EIS SID‘NA PHILANTHR‘P‘S TE O IOULIOS T‘ PAUL‘ KHR SAMENOS EPETREPSEN PROS amk=TOUS PHILOUS a=POREUTHENTI b=POREUTHENTA EPIMELEIAS TUKHEIN

[27,4] KAKEITHEN ANAKHTHENTES UPEPLEUSAMEN T N KUPRON DIA TO TOUS ANEMOUS EINAI ENANTIOUS

[27,5] TO TE PELAGOS TO KATA T N KILIKIAN KAI PAMPHULIAN DIAPLEUSANTES KAT LTHOMEN EIS MURA T S LUKIAS

[27,6] KAKEI EUR‘N O a=EKATONTARKH S b=EKATONTARKHOS PLOION ALEXANDRINON PLEON EIS T N ITALIAN ENEBIBASEN  MAS EIS AUTO

[27,7] EN IKANAIS DE  MERAIS BRADUPLOOUNTES KAI MOLIS GENOMENOI KATA T N KNIDON M  PROSE‘NTOS  MAS TOU ANEMOU UPEPLEUSAMEN T N KR T N KATA SALM‘N N

[27,8] MOLIS TE PARALEGOMENOI AUT N  LTHOMEN EIS TOPON TINA KALOUMENON KALOUS LIMENAS ‘ EGGUS b= N POLIS a= N LASAIA

[27,9] IKANOU DE KHRONOU DIAGENOMENOU KAI ONTOS  D  EPISPHALOUS TOU PLOOS DIA TO KAI T N N STEIAN  D  PAREL LUTHENAI PAR NEI O PAULOS

[27,10] LEG‘N AUTOIS ANDRES THE‘R‘ OTI META UBRE‘S KAI POLL S Z MIAS OU MONON TOU am=PHORTIOU tk=PHORTOU KAI TOU PLOIOU ALLA KAI T‘N PSUKH‘N  M‘N MELLEIN ESESTHAI TON PLOUN

[27,11] O DE am=EKATONTARKH S tk=EKATONTARKHOS T‘ KUBERN T  KAI T‘ NAUKL R‘ b=EPEITHETO MALLON a=EPEITHETO   TOIS a=UPO b=UPO b=TOU PAULOU LEGOMENOIS

[27,12] ANEUTHETOU DE TOU LIMENOS UPARKHONTOS PROS PARAKHEIMASIAN OI a=PLEIONES b=PLEIOUS ETHENTO BOUL N ANAKHTH NAI a=EKEITHEN b=KAKEITHEN EIP‘S DUNAINTO KATANT SANTES EIS PHOINIKA PARAKHEIMASAI LIMENA T S KR T S BLEPONTA KATA LIBA KAI KATA KH‘RON

[27,13] UPOPNEUSANTOS DE NOTOU DOXANTES T S PROTHESE‘S KEKRAT KENAI ARANTES ASSON PARELEGONTO T N KR T N

[27,14] MET OU POLU DE EBALEN KAT AUT S ANEMOS TUPH‘NIKOS O KALOUMENOS a=EURAKUL‘N b=EUROKLUD‘N

[27,15] SUNARPASTHENTOS DE TOU PLOIOU KAI M  DUNAMENOU ANTOPHTHALMEIN T‘ ANEM‘ EPIDONTES EPHEROMETHA

[27,16] N SION DE TI UPODRAMONTES KALOUMENON a=KAUDA b=KLAUD N b=MOLIS ISKHUSAMEN a=MOLIS PERIKRATEIS GENESTHAI T S SKAPH S

[27,17]  N ARANTES BO THEIAIS EKHR‘NTO UPOZ‘NNUNTES TO PLOION PHOBOUMENOI TE M  EIS T N m=SURT N atk=SURTIN EKPES‘SIN KHALASANTES TO SKEUOS OUT‘S EPHERONTO

[27,18] SPHODR‘S DE KHEIMAZOMEN‘N  M‘N T  EX S EKBOL N EPOIOUNTO

[27,19] KAI T  TRIT  AUTOKHEIRES T N SKEU N TOU PLOIOU a=ERRIPSAN b=ERRIPSAMEN

[27,20] M TE DE  LIOU M TE ASTR‘N EPIPHAINONT‘N EPI PLEIONAS  MERAS KHEIM‘NOS TE OUK OLIGOU EPIKEIMENOU LOIPON PERI REITO b=PASA ELPIS a=PASA TOU S‘ZESTHAI  MAS

[27,21] POLL S a=TE b=DE ASITIAS UPARKHOUS S TOTE STATHEIS O PAULOS EN MES‘ AUT‘N EIPEN EDEI MEN ‘ ANDRES PEITHARKH SANTAS MOI M  ANAGESTHAI APO T S KR T S KERD SAI TE T N UBRIN TAUT N KAI T N Z MIAN

[27,22] KAI amk=TA amk=NUN t=TANUN PARAIN‘ UMAS EUTHUMEIN APOBOL  GAR PSUKH S OUDEMIA ESTAI EX UM‘N PL N TOU PLOIOU

[27,23] PAREST  GAR MOI am=TAUT  T  NUKTI tk=TAUT  b=AGGELOS TOU THEOU OU EIMI a=[EG‘] ‘ KAI LATREU‘ a=AGGELOS

[27,24] LEG‘N M  PHOBOU PAULE KAISARI SE DEI PARAST NAI KAI IDOU KEKHARISTAI SOI O THEOS PANTAS TOUS PLEONTAS META SOU

[27,25] DIO EUTHUMEITE ANDRES PISTEU‘ GAR T‘ THE‘ OTI OUT‘S ESTAI KATH ON TROPON LELAL TAI MOI

[27,26] EIS N SON DE TINA DEI  MAS EKPESEIN

[27,27] ‘S DE TESSARESKAIDEKAT  NUX EGENETO DIAPHEROMEN‘N  M‘N EN T‘ ADRIA KATA MESON T S NUKTOS UPENOOUN OI NAUTAI PROSAGEIN TINA AUTOIS KH‘RAN

[27,28] KAI BOLISANTES EURON ORGUIAS EIKOSI BRAKHU DE DIAST SANTES KAI PALIN BOLISANTES EURON ORGUIAS DEKAPENTE

[27,29] PHOBOUMENOI TE a=M POU b=M P‘S a=KATA b=EIS TRAKHEIS TOPOUS amk=EKPES‘MEN t=EKPES‘SIN EK PRUMN S RIPSANTES AGKURAS TESSARAS  UKHONTO  MERAN GENESTHAI

[27,30] T‘N DE NAUT‘N Z TOUNT‘N PHUGEIN EK TOU PLOIOU KAI KHALASANT‘N T N SKAPH N EIS T N THALASSAN PROPHASEI ‘S EK a=PR‘R S b=PR‘RAS b=MELLONT‘N AGKURAS a=MELLONT‘N EKTEINEIN

[27,31] EIPEN O PAULOS T‘ EKATONTARKH  KAI TOIS STRATI‘TAIS EAN M  OUTOI MEIN‘SIN EN T‘ PLOI‘ UMEIS S‘TH NAI OU DUNASTHE

[27,32] TOTE a=APEKOPSAN OI STRATI‘TAI b=APEKOPSAN TA SKHOINIA T S SKAPH S KAI EIASAN AUT N EKPESEIN

[27,33] AKHRI DE OU m= MELLEN tk=EMELLEN  MERA a= MELLEN GINESTHAI PAREKALEI O PAULOS APANTAS METALABEIN TROPH S LEG‘N TESSARESKAIDEKAT N S MERON  MERAN PROSDOK‘NTES ASITOI DIATELEITE a=M THEN b=M DEN PROSLABOMENOI

[27,34] DIO PARAKAL‘ UMAS a=METALABEIN b=PROSLABEIN TROPH S TOUTO GAR PROS T S UMETERAS S‘T RIAS UPARKHEI OUDENOS GAR UM‘N THRIX a=APO b=EK T S KEPHAL S a=APOLEITAI b=PESEITAI

[27,35] a=EIPAS b=EIP‘N DE TAUTA KAI LAB‘N ARTON EUKHARIST SEN T‘ THE‘ EN‘PION PANT‘N KAI KLASAS  RXATO ESTHIEIN

[27,36] EUTHUMOI DE GENOMENOI PANTES KAI AUTOI PROSELABONTO TROPH S

[27,37] a= METHA b= MEN DE b=EN b=T‘ b=PLOI‘ AI PASAI PSUKHAI a=EN a=T‘ a=PLOI‘ DIAKOSIAI am=EBDOM KONTA am=EX tk=EBDOM KONTAEX

[27,38] KORESTHENTES DE m=T S TROPH S EKOUPHIZON TO PLOION EKBALLOMENOI TON SITON EIS T N THALASSAN

[27,39] OTE DE  MERA EGENETO T N G N OUK EPEGIN‘SKON KOLPON DE TINA KATENOOUN EKHONTA AIGIALON EIS ON a=EBOULEUONTO b=EBOULEUSANTO EI m=DUNATON atk=DUNAINTO EX‘SAI TO PLOION

[27,40] KAI TAS AGKURAS PERIELONTES EI‘N EIS T N THALASSAN AMA ANENTES TAS ZEUKT RIAS T‘N P DALI‘N KAI EPARANTES TON a=ARTEM‘NA b=ARTEMONA T  PNEOUS  KATEIKHON EIS TON AIGIALON

[27,41] PERIPESONTES DE EIS TOPON DITHALASSON a=EPEKEILAN b=EP‘KEILAN T N NAUN KAI   MEN PR‘RA EREISASA EMEINEN ASALEUTOS   DE PRUMNA ELUETO UPO T S BIAS a=[T‘N b=T‘N a=KUMAT‘N] b=KUMAT‘N

[27,42] T‘N DE STRATI‘T‘N BOUL  EGENETO INA TOUS DESM‘TAS APOKTEIN‘SIN am=M  am=TIS tk=M TIS EKKOLUMB SAS am=DIAPHUG  tk=DIAPHUGOI

[27,43] O DE a=EKATONTARKH S b=EKATONTARKHOS BOULOMENOS DIAS‘SAI TON PAULON EK‘LUSEN AUTOUS TOU BOUL MATOS EKELEUSEN TE TOUS DUNAMENOUS KOLUMBAN a=APORIPSANTAS b=APORRIPSANTAS PR‘TOUS EPI T N G N EXIENAI

[27,44] KAI TOUS LOIPOUS OUS MEN EPI SANISIN OUS DE EPI TIN‘N T‘N APO TOU PLOIOU KAI OUT‘S EGENETO PANTAS DIAS‘TH NAI EPI T N G N

[28,1] KAI DIAS‘THENTES TOTE a=EPEGN‘MEN b=EPEGN‘SAN OTI MELIT    N SOS KALEITAI

[28,2] OI a=TE b=DE BARBAROI PAREIKHON OU T N TUKHOUSAN PHILANTHR‘PIAN  MIN a=APSANTES b=ANAPSANTES GAR PURAN PROSELABONTO PANTAS  MAS DIA TON UETON TON EPHEST‘TA KAI DIA TO PSUKHOS

[28,3] SUSTREPSANTOS DE TOU PAULOU PHRUGAN‘N a=TI PL THOS KAI EPITHENTOS EPI T N PURAN EKHIDNA a=APO b=EK T S THERM S m=DIEXELTHOUSA atk=EXELTHOUSA KATH PSEN T S KHEIROS AUTOU

[28,4] ‘S DE EIDON OI BARBAROI KREMAMENON TO TH RION EK T S KHEIROS AUTOU b=ELEGON PROS ALL LOUS a=ELEGON PANT‘S PHONEUS ESTIN O ANTHR‘POS OUTOS ON DIAS‘THENTA EK T S THALASS S   DIK  Z N OUK EIASEN

[28,5] O MEN OUN APOTINAXAS TO TH RION EIS TO PUR EPATHEN OUDEN KAKON

[28,6] OI DE PROSEDOK‘N AUTON MELLEIN PIMPRASTHAI   KATAPIPTEIN APHN‘ NEKRON EPI POLU DE AUT‘N PROSDOK‘NT‘N KAI THE‘ROUNT‘N M DEN ATOPON EIS AUTON GINOMENON a=METABALOMENOI b=METABALLOMENOI ELEGON b=THEON AUTON EINAI a=THEON

[28,7] EN DE TOIS PERI TON TOPON EKEINON UP RKHEN KH‘RIA T‘ PR‘T‘ T S N SOU ONOMATI POPLI‘ OS ANADEXAMENOS  MAS TREIS  MERAS PHILOPHRON‘S EXENISEN

[28,8] EGENETO DE TON PATERA TOU POPLIOU PURETOIS KAI a=DUSENTERI‘ b=DUSENTERIA SUNEKHOMENON KATAKEISTHAI PROS ON O PAULOS EISELTH‘N KAI PROSEUXAMENOS EPITHEIS TAS KHEIRAS AUT‘ IASATO AUTON

[28,9] TOUTOU a=DE b=OUN GENOMENOU KAI OI LOIPOI OI b=EKHONTES b=ASTHENEIAS EN T  N S‘ a=EKHONTES a=ASTHENEIAS PROS RKHONTO KAI ETHERAPEUONTO

[28,10] OI KAI POLLAIS TIMAIS ETIM SAN  MAS KAI ANAGOMENOIS EPETHENTO TA PROS a=TAS b=T N a=KHREIAS b=KHREIAN

[28,11] META DE TREIS M NAS m= KHTH MEN atk=AN KHTH MEN EN PLOI‘ PARAKEKHEIMAKOTI EN T  N S‘ ALEXANDRIN‘ PARAS M‘ DIOSKOUROIS

[28,12] KAI KATAKHTHENTES EIS SURAKOUSAS EPEMEINAMEN  MERAS TREIS

[28,13] OTHEN a=PERIELONTES b=PERIELTHONTES KAT NT SAMEN EIS R GION KAI META MIAN  MERAN EPIGENOMENOU NOTOU DEUTERAIOI  LTHOMEN EIS POTIOLOUS

[28,14] OU EURONTES ADELPHOUS PAREKL TH MEN a=PAR b=EP AUTOIS EPIMEINAI  MERAS EPTA KAI OUT‘S EIS T N R‘M N a= LTHAMEN b= LTHOMEN

[28,15] KAKEITHEN OI ADELPHOI AKOUSANTES TA PERI  M‘N a= LTHAN b=EX LTHON EIS APANT SIN  MIN a=AKHRI b=AKHRIS APPIOU PHOROU KAI TRI‘N TABERN‘N OUS ID‘N O PAULOS EUKHARIST SAS T‘ THE‘ a=ELABE b=ELABEN THARSOS

[28,16] OTE DE a=EIS LTHOMEN b= LTHOMEN EIS R‘M N b=O b=EKATONTARKHOS b=PARED‘KEN b=TOUS b=DESMIOUS b=T‘ m=STRATOPEDARKH‘ tk=STRATOPEDARKH  b=T‘ b=DE b=PAUL‘ EPETRAP  a=T‘ a=PAUL‘ MENEIN KATH EAUTON SUN T‘ PHULASSONTI AUTON STRATI‘T 

[28,17] EGENETO DE META  MERAS TREIS SUGKALESASTHAI a=AUTON b=TON b=PAULON TOUS ONTAS T‘N IOUDAI‘N PR‘TOUS SUNELTHONT‘N DE AUT‘N ELEGEN PROS AUTOUS a=EG‘ ANDRES ADELPHOI b=EG‘ OUDEN ENANTION POI SAS T‘ LA‘   TOIS a=ETHESI b=ETHESIN TOIS PATR‘OIS DESMIOS EX IEROSOLUM‘N PAREDOTH N EIS TAS KHEIRAS T‘N R‘MAI‘N

[28,18] OITINES ANAKRINANTES ME EBOULONTO APOLUSAI DIA TO M DEMIAN AITIAN THANATOU UPARKHEIN EN EMOI

[28,19] ANTILEGONT‘N DE T‘N IOUDAI‘N  NAGKASTH N EPIKALESASTHAI KAISARA OUKH ‘S TOU ETHNOUS MOU EKH‘N TI a=KAT GOREIN b=KAT GOR SAI

[28,20] DIA TAUT N OUN T N AITIAN PAREKALESA UMAS IDEIN KAI PROSLAL SAI ENEKEN GAR T S ELPIDOS TOU ISRA L T N ALUSIN TAUT N PERIKEIMAI

[28,21] OI DE PROS AUTON a=EIPAN b=EIPON  MEIS OUTE GRAMMATA PERI SOU EDEXAMETHA APO T S IOUDAIAS OUTE PARAGENOMENOS TIS T‘N ADELPH‘N AP GGEILEN   ELAL SEN TI PERI SOU PON RON

[28,22] AXIOUMEN DE PARA SOU AKOUSAI A PHRONEIS PERI MEN GAR T S AIRESE‘S TAUT S GN‘STON b=ESTIN  MIN a=ESTIN OTI PANTAKHOU ANTILEGETAI

[28,23] TAXAMENOI DE AUT‘  MERAN a= LTHON b= KON PROS AUTON EIS T N XENIAN PLEIONES OIS EXETITHETO DIAMARTUROMENOS T N BASILEIAN TOU THEOU PEITH‘N TE AUTOUS b=TA PERI TOU I SOU APO TE TOU NOMOU a=M‘USE‘S b=M‘SE‘S KAI T‘N PROPH T‘N APO PR‘I E‘S ESPERAS

[28,24] KAI OI MEN EPEITHONTO TOIS LEGOMENOIS OI DE  PISTOUN

[28,25] ASUMPH‘NOI DE ONTES PROS ALL LOUS APELUONTO EIPONTOS TOU PAULOU R MA EN OTI KAL‘S TO PNEUMA TO AGION ELAL SEN DIA  SAIOU TOU PROPH TOU PROS TOUS PATERAS a=UM‘N b= M‘N

[28,26] a=LEG‘N b=LEGON POREUTH TI PROS TON LAON TOUTON KAI am=EIPON tk=EIPE AKO  AKOUSETE KAI OU M  SUN TE KAI BLEPONTES BLEPSETE KAI OU M  ID TE

[28,27] EPAKHUNTH  GAR   KARDIA TOU LAOU TOUTOU KAI TOIS ‘SIN BARE‘S  KOUSAN KAI TOUS OPHTHALMOUS AUT‘N EKAMMUSAN M POTE ID‘SIN TOIS OPHTHALMOIS KAI TOIS ‘SIN AKOUS‘SIN KAI T  KARDIA SUN‘SIN KAI EPISTREPS‘SIN KAI am=IASOMAI tk=IAS‘MAI AUTOUS

[28,28] GN‘STON OUN EST‘ UMIN OTI TOIS ETHNESIN APESTAL  a=TOUTO TO S‘T RION TOU THEOU AUTOI KAI AKOUSONTAI

[28,29] b=KAI b=TAUTA b=AUTOU b=EIPONTOS b=AP LTHON b=OI b=IOUDAIOI b=POLL N b=EKHONTES b=EN b=EAUTOIS b=SUZ T SIN

[28,30] a=ENEMEINEN b=EMEINEN DE b=O b=PAULOS DIETIAN OL N EN IDI‘ MISTH‘MATI KAI APEDEKHETO PANTAS TOUS EISPOREUOMENOUS PROS AUTON

[28,31] K RUSS‘N T N BASILEIAN TOU THEOU KAI DIDASK‘N TA PERI TOU KURIOU I SOU KHRISTOU META PAS S PARR SIAS AK‘LUT‘S .

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting