Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*PRAXEIS APOSTOL‘N

[1,1] TON MEN PR‘TON LOGON EPOI SAM N PERI PANT‘N ‘ THEOPHILE ‘N  RXATO O I SOUS POIEIN TE KAI DIDASKEIN

[1,2] AKHRI  S  MERAS ENTEILAMENOS TOIS APOSTOLOIS DIA PNEUMATOS AGIOU OUS EXELEXATO ANEL MPHTH 

[1,3] OIS KAI PAREST SEN EAUTON Z‘NTA META TO PATHEIN AUTON EN POLLOIS TEKM RIOIS DI  MER‘N TESSERAKONTA OPTANOMENOS AUTOIS KAI LEG‘N TA PERI T S BASILEIAS TOU THEOU

[1,4] KAI SUNALIZOMENOS PAR GGEILEN AUTOIS APO IEROSOLUM‘N M  KH‘RIZESTHAI ALLA PERIMENEIN T N EPAGGELIAN TOU PATROS  N  KOUSATE MOU

[1,5] OTI I‘ANN S MEN EBAPTISEN UDATI UMEIS DE EN PNEUMATI BAPTISTH SESTHE AGI‘ OU META POLLAS TAUTAS  MERAS

[1,6] OI MEN OUN SUNELTHONTES  R‘T‘N AUTON LEGONTES KURIE EI EN T‘ KHRON‘ TOUT‘ APOKATHISTANEIS T N BASILEIAN T‘ ISRA L

[1,7] EIPEN DE PROS AUTOUS OUKH UM‘N ESTIN GN‘NAI KHRONOUS   KAIROUS OUS O PAT R ETHETO EN T  IDIA EXOUSIA

[1,8] ALLA L MPSESTHE DUNAMIN EPELTHONTOS TOU AGIOU PNEUMATOS EPH UMAS KAI ESESTHE MOU MARTURES EN TE IEROUSAL M KAI [EN] PAS  T  IOUDAIA KAI SAMAREIA KAI E‘S ESKHATOU T S G S

[1,9] KAI TAUTA EIP‘N BLEPONT‘N AUT‘N EP RTH  KAI NEPHEL  UPELABEN AUTON APO T‘N OPHTHALM‘N AUT‘N

[1,10] KAI ‘S ATENIZONTES  SAN EIS TON OURANON POREUOMENOU AUTOU KAI IDOU ANDRES DUO PAREIST KEISAN AUTOIS EN ESTH SESI LEUKAIS

[1,11] OI KAI EIPAN ANDRES GALILAIOI TI EST KATE [EM] BLEPONTES EIS TON OURANON OUTOS O I SOUS O ANAL MPHTHEIS APH UM‘N EIS TON OURANON OUT‘S ELEUSETAI ON TROPON ETHEASASTHE AUTON POREUOMENON EIS TON OURANON

[1,12] TOTE UPESTREPSAN EIS IEROUSAL M APO OROUS TOU KALOUMENOU ELAI‘NOS O ESTIN EGGUS IEROUSAL M SABBATOU EKHON ODON

[1,13] KAI OTE EIS LTHON EIS TO UPER‘ON ANEB SAN OU  SAN KATAMENONTES O TE PETROS KAI I‘ANN S KAI IAK‘BOS KAI ANDREAS PHILIPPOS KAI TH‘MAS BARTHOLOMAIOS KAI MATHTHAIOS IAK‘BOS ALPHAIOU KAI SIM‘N O Z L‘T S KAI IOUDAS IAK‘BOU

[1,14] OUTOI PANTES  SAN PROSKARTEROUNTES OMOTHUMADON T  PROSEUKH  SUN GUNAIXIN KAI MARIAM T  M TRI TOU I SOU KAI TOIS ADELPHOIS AUTOU

[1,15] KAI EN TAIS  MERAIS TAUTAIS ANASTAS PETROS EN MES‘ T‘N ADELPH‘N EIPEN  N TE OKHLOS ONOMAT‘N EPI TO AUTO ‘SEI EKATON EIKOSI

[1,16] ANDRES ADELPHOI EDEI PL R‘TH NAI T N GRAPH N  N PROEIPEN TO PNEUMA TO AGION DIA STOMATOS DAUID PERI IOUDA TOU GENOMENOU OD GOU TOIS SULLABOUSIN I SOUN

[1,17] OTI KAT RITHM MENOS  N EN  MIN KAI ELAKHEN TON KL RON T S DIAKONIAS TAUT S

[1,18] OUTOS MEN OUN EKT SATO KH‘RION EK MISTHOU T S ADIKIAS KAI PR N S GENOMENOS ELAK SEN MESOS KAI EXEKHUTH  PANTA TA SPLAGKHNA AUTOU

[1,19] KAI GN‘STON EGENETO PASI TOIS KATOIKOUSIN IEROUSAL M ‘STE KL TH NAI TO KH‘RION EKEINO T  IDIA DIALEKT‘ AUT‘N AKELDAMAKH TOUT ESTIN KH‘RION AIMATOS

[1,20] GEGRAPTAI GAR EN BIBL‘ PSALM‘N GEN TH T‘   EPAULIS AUTOU ER MOS KAI M  EST‘ O KATOIK‘N EN AUT  KAI T N EPISKOP N AUTOU LABET‘ ETEROS

[1,21] DEI OUN T‘N SUNELTHONT‘N  MIN ANDR‘N EN PANTI KHRON‘ ‘ EIS LTHEN KAI EX LTHEN EPH  MAS O KURIOS I SOUS

[1,22] ARXAMENOS APO TOU BAPTISMATOS I‘ANNOU E‘S T S  MERAS  S ANEL MPHTH  APH  M‘N MARTURA T S ANASTASE‘S AUTOU SUN  MIN GENESTHAI ENA TOUT‘N

[1,23] KAI EST SAN DUO I‘S PH TON KALOUMENON BARSABBAN OS EPEKL TH  IOUSTOS KAI MATHTHIAN

[1,24] KAI PROSEUXAMENOI EIPAN SU KURIE KARDIOGN‘STA PANT‘N ANADEIXON ON EXELEX‘ EK TOUT‘N T‘N DUO ENA

[1,25] LABEIN TON TOPON T S DIAKONIAS TAUT S KAI APOSTOL S APH  S PAREB  IOUDAS POREUTH NAI EIS TON TOPON TON IDION

[1,26] KAI ED‘KAN KL ROUS AUTOIS KAI EPESEN O KL ROS EPI MATHTHIAN KAI SUGKATEPS PHISTH  META T‘N ENDEKA APOSTOL‘N

[2,1] KAI EN T‘ SUMPL ROUSTHAI T N  MERAN T S PENT KOST S  SAN PANTES OMOU EPI TO AUTO

[2,2] KAI EGENETO APHN‘ EK TOU OURANOU  KHOS ‘SPER PHEROMEN S PNO S BIAIAS KAI EPL R‘SEN OLON TON OIKON OU  SAN KATH MENOI

[2,3] KAI ‘PHTH SAN AUTOIS DIAMERIZOMENAI GL‘SSAI ‘SEI PUROS KAI EKATHISEN EPH ENA EKASTON AUT‘N

[2,4] KAI EPL STH SAN PANTES PNEUMATOS AGIOU KAI  RXANTO LALEIN ETERAIS GL‘SSAIS KATH‘S TO PNEUMA EDIDOU APOPHTHEGGESTHAI AUTOIS

[2,5]  SAN DE EIS IEROUSAL M KATOIKOUNTES IOUDAIOI ANDRES EULABEIS APO PANTOS ETHNOUS T‘N UPO TON OURANON

[2,6] GENOMEN S DE T S PH‘N S TAUT S SUN LTHEN TO PL THOS KAI SUNEKHUTH  OTI  KOUON EIS EKASTOS T  IDIA DIALEKT‘ LALOUNT‘N AUT‘N

[2,7] EXISTANTO DE KAI ETHAUMAZON LEGONTES OUKH IDOU APANTES OUTOI EISIN OI LALOUNTES GALILAIOI

[2,8] KAI P‘S  MEIS AKOUOMEN EKASTOS T  IDIA DIALEKT‘  M‘N EN   EGENN TH MEN

[2,9] PARTHOI KAI M DOI KAI ELAMITAI KAI OI KATOIKOUNTES T N MESOPOTAMIAN IOUDAIAN TE KAI KAPPADOKIAN PONTON KAI T N ASIAN

[2,10] PHRUGIAN TE KAI PAMPHULIAN AIGUPTON KAI TA MER  T S LIBU S T S KATA KUR N N KAI OI EPID MOUNTES R‘MAIOI

[2,11] IOUDAIOI TE KAI PROS LUTOI KR TES KAI ARABES AKOUOMEN LALOUNT‘N AUT‘N TAIS  METERAIS GL‘SSAIS TA MEGALEIA TOU THEOU

[2,12] EXISTANTO DE PANTES KAI DI POROUN ALLOS PROS ALLON LEGONTES TI THELEI TOUTO EINAI

[2,13] ETEROI DE DIAKHLEUAZONTES ELEGON OTI GLEUKOUS MEMEST‘MENOI EISIN

[2,14] STATHEIS DE O PETROS SUN TOIS ENDEKA EP REN T N PH‘N N AUTOU KAI APEPHTHEGXATO AUTOIS ANDRES IOUDAIOI KAI OI KATOIKOUNTES IEROUSAL M PANTES TOUTO UMIN GN‘STON EST‘ KAI EN‘TISASTHE TA R MATA MOU

[2,15] OU GAR ‘S UMEIS UPOLAMBANETE OUTOI METHUOUSIN ESTIN GAR ‘RA TRIT  T S  MERAS

[2,16] ALLA TOUTO ESTIN TO EIR MENON DIA TOU PROPH TOU I‘ L

[2,17] KAI ESTAI EN TAIS ESKHATAIS  MERAIS LEGEI O THEOS EKKHE‘ APO TOU PNEUMATOS MOU EPI PASAN SARKA KAI PROPH TEUSOUSIN OI UIOI UM‘N KAI AI THUGATERES UM‘N KAI OI NEANISKOI UM‘N ORASEIS OPSONTAI KAI OI PRESBUTEROI UM‘N ENUPNIOIS ENUPNIASTH SONTAI

[2,18] KAI GE EPI TOUS DOULOUS MOU KAI EPI TAS DOULAS MOU EN TAIS  MERAIS EKEINAIS EKKHE‘ APO TOU PNEUMATOS MOU KAI PROPH TEUSOUSIN

[2,19] KAI D‘S‘ TERATA EN T‘ OURAN‘ AN‘ KAI S MEIA EPI T S G S KAT‘ AIMA KAI PUR KAI ATMIDA KAPNOU

[2,20] O  LIOS METASTRAPH SETAI EIS SKOTOS KAI   SEL N  EIS AIMA PRIN ELTHEIN  MERAN KURIOU T N MEGAL N KAI EPIPHAN 

[2,21] KAI ESTAI PAS OS AN EPIKALES TAI TO ONOMA KURIOU S‘TH SETAI

[2,22] ANDRES ISRA LITAI AKOUSATE TOUS LOGOUS TOUTOUS I SOUN TON NAZ‘RAION ANDRA APODEDEIGMENON APO TOU THEOU EIS UMAS DUNAMESI KAI TERASI KAI S MEIOIS OIS EPOI SEN DI AUTOU O THEOS EN MES‘ UM‘N KATH‘S AUTOI OIDATE

[2,23] TOUTON T  ‘RISMEN  BOUL  KAI PROGN‘SEI TOU THEOU EKDOTON DIA KHEIROS ANOM‘N PROSP XANTES ANEILATE

[2,24] ON O THEOS ANEST SEN LUSAS TAS ‘DINAS TOU THANATOU KATHOTI OUK  N DUNATON KRATEISTHAI AUTON UP AUTOU

[2,25] DAUID GAR LEGEI EIS AUTON PROOR‘M N TON KURION EN‘PION MOU DIA PANTOS OTI EK DEXI‘N MOU ESTIN INA M  SALEUTH‘

[2,26] DIA TOUTO  UPHRANTH    KARDIA MOU KAI  GALLIASATO   GL‘SSA MOU ETI DE KAI   SARX MOU KATASK N‘SEI EP ELPIDI

[2,27] OTI OUK EGKATALEIPSEIS T N PSUKH N MOU EIS AD N OUDE D‘SEIS TON OSION SOU IDEIN DIAPHTHORAN

[2,28] EGN‘RISAS MOI ODOUS Z‘ S PL R‘SEIS ME EUPHROSUN S META TOU PROS‘POU SOU

[2,29] ANDRES ADELPHOI EXON EIPEIN META PARR SIAS PROS UMAS PERI TOU PATRIARKHOU DAUID OTI KAI ETELEUT SEN KAI ETAPH  KAI TO MN MA AUTOU ESTIN EN  MIN AKHRI T S  MERAS TAUT S

[2,30] PROPH T S OUN UPARKH‘N KAI EID‘S OTI ORK‘ ‘MOSEN AUT‘ O THEOS EK KARPOU T S OSPHUOS AUTOU KATHISAI EPI TON THRONON AUTOU

[2,31] PROID‘N ELAL SEN PERI T S ANASTASE‘S TOU KHRISTOU OTI OUTE EGKATELEIPHTH  EIS AD N OUTE   SARX AUTOU EIDEN DIAPHTHORAN

[2,32] TOUTON TON I SOUN ANEST SEN O THEOS OU PANTES  MEIS ESMEN MARTURES

[2,33] T  DEXIA OUN TOU THEOU UPS‘THEIS T N TE EPAGGELIAN TOU PNEUMATOS TOU AGIOU LAB‘N PARA TOU PATROS EXEKHEEN TOUTO O UMEIS [KAI] BLEPETE KAI AKOUETE

[2,34] OU GAR DAUID ANEB  EIS TOUS OURANOUS LEGEI DE AUTOS EIPEN [O] KURIOS T‘ KURI‘ MOU KATHOU EK DEXI‘N MOU

[2,35] E‘S AN TH‘ TOUS EKHTHROUS SOU UPOPODION T‘N POD‘N SOU

[2,36] ASPHAL‘S OUN GIN‘SKET‘ PAS OIKOS ISRA L OTI KAI KURION AUTON KAI KHRISTON EPOI SEN O THEOS TOUTON TON I SOUN ON UMEIS ESTAUR‘SATE

[2,37] AKOUSANTES DE KATENUG SAN T N KARDIAN EIPON TE PROS TON PETRON KAI TOUS LOIPOUS APOSTOLOUS TI POI S‘MEN ANDRES ADELPHOI

[2,38] PETROS DE PROS AUTOUS METANO SATE [PH SIN] KAI BAPTISTH T‘ EKASTOS UM‘N EPI T‘ ONOMATI I SOU KHRISTOU EIS APHESIN T‘N AMARTI‘N UM‘N KAI L MPSESTHE T N D‘REAN TOU AGIOU PNEUMATOS

[2,39] UMIN GAR ESTIN   EPAGGELIA KAI TOIS TEKNOIS UM‘N KAI PASIN TOIS EIS MAKRAN OSOUS AN PROSKALES TAI KURIOS O THEOS  M‘N

[2,40] ETEROIS TE LOGOIS PLEIOSIN DIEMARTURATO KAI PAREKALEI AUTOUS LEG‘N S‘TH TE APO T S GENEAS T S SKOLIAS TAUT S

[2,41] OI MEN OUN APODEXAMENOI TON LOGON AUTOU EBAPTISTH SAN KAI PROSETETH SAN EN T   MERA EKEIN  PSUKHAI ‘SEI TRISKHILIAI

[2,42]  SAN DE PROSKARTEROUNTES T  DIDAKH  T‘N APOSTOL‘N KAI T  KOIN‘NIA T  KLASEI TOU ARTOU KAI TAIS PROSEUKHAIS

[2,43] EGINETO DE PAS  PSUKH  PHOBOS POLLA TE TERATA KAI S MEIA DIA T‘N APOSTOL‘N EGINETO

[2,44] PANTES DE OI PISTEUONTES  SAN EPI TO AUTO KAI EIKHON APANTA KOINA

[2,45] KAI TA KT MATA KAI TAS UPARXEIS EPIPRASKON KAI DIEMERIZON AUTA PASIN KATHOTI AN TIS KHREIAN EIKHEN

[2,46] KATH  MERAN TE PROSKARTEROUNTES OMOTHUMADON EN T‘ IER‘ KL‘NTES TE KAT OIKON ARTON METELAMBANON TROPH S EN AGALLIASEI KAI APHELOT TI KARDIAS

[2,47] AINOUNTES TON THEON KAI EKHONTES KHARIN PROS OLON TON LAON O DE KURIOS PROSETITHEI TOUS S‘ZOMENOUS KATH  MERAN EPI TO AUTO

[3,1] PETROS DE KAI I‘ANN S ANEBAINON EIS TO IERON EPI T N ‘RAN T S PROSEUKH S T N ENAT N

[3,2] KAI TIS AN R KH‘LOS EK KOILIAS M TROS AUTOU UPARKH‘N EBASTAZETO ON ETITHOUN KATH  MERAN PROS T N THURAN TOU IEROU T N LEGOMEN N ‘RAIAN TOU AITEIN ELE MOSUN N PARA T‘N EISPOREUOMEN‘N EIS TO IERON

[3,3] OS ID‘N PETRON KAI I‘ANN N MELLONTAS EISIENAI EIS TO IERON  R‘TA ELE MOSUN N LABEIN

[3,4] ATENISAS DE PETROS EIS AUTON SUN T‘ I‘ANN  EIPEN BLEPSON EIS  MAS

[3,5] O DE EPEIKHEN AUTOIS PROSDOK‘N TI PAR AUT‘N LABEIN

[3,6] EIPEN DE PETROS ARGURION KAI KHRUSION OUKH UPARKHEI MOI O DE EKH‘ TOUTO SOI DID‘MI EN T‘ ONOMATI I SOU KHRISTOU TOU NAZ‘RAIOU [EGEIRE KAI] PERIPATEI

[3,7] KAI PIASAS AUTON T S DEXIAS KHEIROS  GEIREN AUTON PARAKHR MA DE ESTERE‘TH SAN AI BASEIS AUTOU KAI TA SPHUDRA

[3,8] KAI EXALLOMENOS EST  KAI PERIEPATEI KAI EIS LTHEN SUN AUTOIS EIS TO IERON PERIPAT‘N KAI ALLOMENOS KAI AIN‘N TON THEON

[3,9] KAI EIDEN PAS O LAOS AUTON PERIPATOUNTA KAI AINOUNTA TON THEON

[3,10] EPEGIN‘SKON DE AUTON OTI AUTOS  N O PROS T N ELE MOSUN N KATH MENOS EPI T  ‘RAIA PUL  TOU IEROU KAI EPL STH SAN THAMBOUS KAI EKSTASE‘S EPI T‘ SUMBEB KOTI AUT‘

[3,11] KRATOUNTOS DE AUTOU TON PETRON KAI TON I‘ANN N SUNEDRAMEN PAS O LAOS PROS AUTOUS EPI T  STOA T  KALOUMEN  SOLOM‘NTOS EKTHAMBOI

[3,12] ID‘N DE O PETROS APEKRINATO PROS TON LAON ANDRES ISRA LITAI TI THAUMAZETE EPI TOUT‘    MIN TI ATENIZETE ‘S IDIA DUNAMEI   EUSEBEIA PEPOI KOSIN TOU PERIPATEIN AUTON

[3,13] O THEOS ABRAAM KAI [O THEOS] ISAAK KAI [O THEOS] IAK‘B O THEOS T‘N PATER‘N  M‘N EDOXASEN TON PAIDA AUTOU I SOUN ON UMEIS MEN PARED‘KATE KAI  RN SASTHE KATA PROS‘PON PILATOU KRINANTOS EKEINOU APOLUEIN

[3,14] UMEIS DE TON AGION KAI DIKAION  RN SASTHE KAI  T SASTHE ANDRA PHONEA KHARISTH NAI UMIN

[3,15] TON DE ARKH GON T S Z‘ S APEKTEINATE ON O THEOS  GEIREN EK NEKR‘N OU  MEIS MARTURES ESMEN

[3,16] KAI EPI T  PISTEI TOU ONOMATOS AUTOU TOUTON ON THE‘REITE KAI OIDATE ESTERE‘SEN TO ONOMA AUTOU KAI   PISTIS   DI AUTOU ED‘KEN AUT‘ T N OLOKL RIAN TAUT N APENANTI PANT‘N UM‘N

[3,17] KAI NUN ADELPHOI OIDA OTI KATA AGNOIAN EPRAXATE ‘SPER KAI OI ARKHONTES UM‘N

[3,18] O DE THEOS A PROKAT GGEILEN DIA STOMATOS PANT‘N T‘N PROPH T‘N PATHEIN TON KHRISTON AUTOU EPL R‘SEN OUT‘S

[3,19] METANO SATE OUN KAI EPISTREPSATE EIS TO EXALEIPHTH NAI UM‘N TAS AMARTIAS

[3,20] OP‘S AN ELTH‘SIN KAIROI ANAPSUXE‘S APO PROS‘POU TOU KURIOU KAI APOSTEIL  TON PROKEKHEIRISMENON UMIN KHRISTON I SOUN

[3,21] ON DEI OURANON MEN DEXASTHAI AKHRI KHRON‘N APOKATASTASE‘S PANT‘N ‘N ELAL SEN O THEOS DIA STOMATOS T‘N AGI‘N AP AI‘NOS AUTOU PROPH T‘N

[3,22] M‘US S MEN EIPEN OTI PROPH T N UMIN ANAST SEI KURIOS O THEOS UM‘N EK T‘N ADELPH‘N UM‘N ‘S EME AUTOU AKOUSESTHE KATA PANTA OSA AN LAL S  PROS UMAS

[3,23] ESTAI DE PASA PSUKH   TIS EAN M  AKOUS  TOU PROPH TOU EKEINOU EXOLETHREUTH SETAI EK TOU LAOU

[3,24] KAI PANTES DE OI PROPH TAI APO SAMOU L KAI T‘N KATHEX S OSOI ELAL SAN KAI KAT GGEILAN TAS  MERAS TAUTAS

[3,25] UMEIS ESTE OI UIOI T‘N PROPH T‘N KAI T S DIATH K S  S DIETHETO O THEOS PROS TOUS PATERAS UM‘N LEG‘N PROS ABRAAM KAI EN T‘ SPERMATI SOU [EN] EULOG TH SONTAI PASAI AI PATRIAI T S G S

[3,26] UMIN PR‘TON ANAST SAS O THEOS TON PAIDA AUTOU APESTEILEN AUTON EULOGOUNTA UMAS EN T‘ APOSTREPHEIN EKASTON APO T‘N PON RI‘N UM‘N

[4,1] LALOUNT‘N DE AUT‘N PROS TON LAON EPEST SAN AUTOIS OI IEREIS KAI O STRAT GOS TOU IEROU KAI OI SADDOUKAIOI

[4,2] DIAPONOUMENOI DIA TO DIDASKEIN AUTOUS TON LAON KAI KATAGGELLEIN EN T‘ I SOU T N ANASTASIN T N EK NEKR‘N

[4,3] KAI EPEBALON AUTOIS TAS KHEIRAS KAI ETHENTO EIS T R SIN EIS T N AURION  N GAR ESPERA  D 

[4,4] POLLOI DE T‘N AKOUSANT‘N TON LOGON EPISTEUSAN KAI EGEN TH  [O] ARITHMOS T‘N ANDR‘N [‘S] KHILIADES PENTE

[4,5] EGENETO DE EPI T N AURION SUNAKHTH NAI AUT‘N TOUS ARKHONTAS KAI TOUS PRESBUTEROUS KAI TOUS GRAMMATEIS EN IEROUSAL M

[4,6] KAI ANNAS O ARKHIEREUS KAI KAIAPHAS KAI I‘ANN S KAI ALEXANDROS KAI OSOI  SAN EK GENOUS ARKHIERATIKOU

[4,7] KAI ST SANTES AUTOUS EN T‘ MES‘ EPUNTHANONTO EN POIA DUNAMEI   EN POI‘ ONOMATI EPOI SATE TOUTO UMEIS

[4,8] TOTE PETROS PL STHEIS PNEUMATOS AGIOU EIPEN PROS AUTOUS ARKHONTES TOU LAOU KAI PRESBUTEROI

[4,9] EI  MEIS S MERON ANAKRINOMETHA EPI EUERGESIA ANTHR‘POU ASTHENOUS EN TINI OUTOS SES‘TAI

[4,10] GN‘STON EST‘ PASIN UMIN KAI PANTI T‘ LA‘ ISRA L OTI EN T‘ ONOMATI I SOU KHRISTOU TOU NAZ‘RAIOU ON UMEIS ESTAUR‘SATE ON O THEOS  GEIREN EK NEKR‘N EN TOUT‘ OUTOS PAREST KEN EN‘PION UM‘N UGI S

[4,11] OUTOS ESTIN O LITHOS O EXOUTHEN THEIS UPH UM‘N T‘N OIKODOM‘N O GENOMENOS EIS KEPHAL N G‘NIAS

[4,12] KAI OUK ESTIN EN ALL‘ OUDENI   S‘T RIA OUDE GAR ONOMA ESTIN ETERON UPO TON OURANON TO DEDOMENON EN ANTHR‘POIS EN ‘ DEI S‘TH NAI  MAS

[4,13] THE‘ROUNTES DE T N TOU PETROU PARR SIAN KAI I‘ANNOU KAI KATALABOMENOI OTI ANTHR‘POI AGRAMMATOI EISIN KAI IDI‘TAI ETHAUMAZON EPEGIN‘SKON TE AUTOUS OTI SUN T‘ I SOU  SAN

[4,14] TON TE ANTHR‘PON BLEPONTES SUN AUTOIS EST‘TA TON TETHERAPEUMENON OUDEN EIKHON ANTEIPEIN

[4,15] KELEUSANTES DE AUTOUS EX‘ TOU SUNEDRIOU APELTHEIN SUNEBALLON PROS ALL LOUS

[4,16] LEGONTES TI POI S‘MEN TOIS ANTHR‘POIS TOUTOIS OTI MEN GAR GN‘STON S MEION GEGONEN DI AUT‘N PASIN TOIS KATOIKOUSIN IEROUSAL M PHANERON KAI OU DUNAMETHA ARNEISTHAI

[4,17] ALL INA M  EPI PLEION DIANEM TH  EIS TON LAON APEIL S‘METHA AUTOIS M KETI LALEIN EPI T‘ ONOMATI TOUT‘ M DENI ANTHR‘P‘N

[4,18] KAI KALESANTES AUTOUS PAR GGEILAN TO KATHOLOU M  PHTHEGGESTHAI M DE DIDASKEIN EPI T‘ ONOMATI TOU I SOU

[4,19] O DE PETROS KAI I‘ANN S APOKRITHENTES EIPON PROS AUTOUS EI DIKAION ESTIN EN‘PION TOU THEOU UM‘N AKOUEIN MALLON   TOU THEOU KRINATE

[4,20] OU DUNAMETHA GAR  MEIS A EIDAMEN KAI  KOUSAMEN M  LALEIN

[4,21] OI DE PROSAPEIL SAMENOI APELUSAN AUTOUS M DEN EURISKONTES TO P‘S KOLAS‘NTAI AUTOUS DIA TON LAON OTI PANTES EDOXAZON TON THEON EPI T‘ GEGONOTI

[4,22] ET‘N GAR  N PLEION‘N TESSERAKONTA O ANTHR‘POS EPH ON GEGONEI TO S MEION TOUTO T S IASE‘S

[4,23] APOLUTHENTES DE  LTHON PROS TOUS IDIOUS KAI AP GGEILAN OSA PROS AUTOUS OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI EIPAN

[4,24] OI DE AKOUSANTES OMOTHUMADON  RAN PH‘N N PROS TON THEON KAI EIPAN DESPOTA SU O POI SAS TON OURANON KAI T N G N KAI T N THALASSAN KAI PANTA TA EN AUTOIS

[4,25] O TOU PATROS  M‘N DIA PNEUMATOS AGIOU STOMATOS DAUID PAIDOS SOU EIP‘N INATI EPHRUAXAN ETHN  KAI LAOI EMELET SAN KENA

[4,26] PAREST SAN OI BASILEIS T S G S KAI OI ARKHONTES SUN KHTH SAN EPI TO AUTO KATA TOU KURIOU KAI KATA TOU KHRISTOU AUTOU

[4,27] SUN KHTH SAN GAR EP AL THEIAS EN T  POLEI TAUT  EPI TON AGION PAIDA SOU I SOUN ON EKHRISAS  R‘D S TE KAI PONTIOS PILATOS SUN ETHNESIN KAI LAOIS ISRA L

[4,28] POI SAI OSA   KHEIR SOU KAI   BOUL  [SOU] PRO‘RISEN GENESTHAI

[4,29] KAI TA NUN KURIE EPIDE EPI TAS APEILAS AUT‘N KAI DOS TOIS DOULOIS SOU META PARR SIAS PAS S LALEIN TON LOGON SOU

[4,30] EN T‘ T N KHEIRA [SOU] EKTEINEIN SE EIS IASIN KAI S MEIA KAI TERATA GINESTHAI DIA TOU ONOMATOS TOU AGIOU PAIDOS SOU I SOU

[4,31] KAI DE THENT‘N AUT‘N ESALEUTH  O TOPOS EN ‘  SAN SUN GMENOI KAI EPL STH SAN APANTES TOU AGIOU PNEUMATOS KAI ELALOUN TON LOGON TOU THEOU META PARR SIAS

[4,32] TOU DE PL THOUS T‘N PISTEUSANT‘N  N KARDIA KAI PSUKH  MIA KAI OUDE EIS TI T‘N UPARKHONT‘N AUT‘ ELEGEN IDION EINAI ALL  N AUTOIS APANTA KOINA

[4,33] KAI DUNAMEI MEGAL  APEDIDOUN TO MARTURION OI APOSTOLOI T S ANASTASE‘S TOU KURIOU I SOU KHARIS TE MEGAL   N EPI PANTAS AUTOUS

[4,34] OUDE GAR ENDE S TIS  N EN AUTOIS OSOI GAR KT TORES KH‘RI‘N   OIKI‘N UP RKHON P‘LOUNTES EPHERON TAS TIMAS T‘N PIPRASKOMEN‘N

[4,35] KAI ETITHOUN PARA TOUS PODAS T‘N APOSTOL‘N DIEDIDETO DE EKAST‘ KATHOTI AN TIS KHREIAN EIKHEN

[4,36] I‘S PH DE O EPIKL THEIS BARNABAS APO T‘N APOSTOL‘N O ESTIN METHERM NEUOMENON UIOS PARAKL SE‘S LEUIT S KUPRIOS T‘ GENEI

[4,37] UPARKHONTOS AUT‘ AGROU P‘L SAS  NEGKEN TO KHR MA KAI ETH KEN PROS TOUS PODAS T‘N APOSTOL‘N

[5,1] AN R DE TIS ANANIAS ONOMATI SUN SAPPHIR  T  GUNAIKI AUTOU EP‘L SEN KT MA

[5,2] KAI ENOSPHISATO APO T S TIM S SUNEIDUI S KAI T S GUNAIKOS KAI ENEGKAS MEROS TI PARA TOUS PODAS T‘N APOSTOL‘N ETH KEN

[5,3] EIPEN DE O PETROS ANANIA DIA TI EPL R‘SEN O SATANAS T N KARDIAN SOU PSEUSASTHAI SE TO PNEUMA TO AGION KAI NOSPHISASTHAI APO T S TIM S TOU KH‘RIOU

[5,4] OUKHI MENON SOI EMENEN KAI PRATHEN EN T  S  EXOUSIA UP RKHEN TI OTI ETHOU EN T  KARDIA SOU TO PRAGMA TOUTO OUK EPSEUS‘ ANTHR‘POIS ALLA T‘ THE‘

[5,5] AKOU‘N DE O ANANIAS TOUS LOGOUS TOUTOUS PES‘N EXEPSUXEN KAI EGENETO PHOBOS MEGAS EPI PANTAS TOUS AKOUONTAS

[5,6] ANASTANTES DE OI NE‘TEROI SUNESTEILAN AUTON KAI EXENEGKANTES ETHAPSAN

[5,7] EGENETO DE ‘S ‘R‘N TRI‘N DIAST MA KAI   GUN  AUTOU M  EIDUIA TO GEGONOS EIS LTHEN

[5,8] APEKRITH  DE PROS AUT N PETROS EIPE MOI EI TOSOUTOU TO KH‘RION APEDOSTHE   DE EIPEN NAI TOSOUTOU

[5,9] O DE PETROS PROS AUT N TI OTI SUNEPH‘N TH  UMIN PEIRASAI TO PNEUMA KURIOU IDOU OI PODES T‘N THAPSANT‘N TON ANDRA SOU EPI T  THURA KAI EXOISOUSIN SE

[5,10] EPESEN DE PARAKHR MA PROS TOUS PODAS AUTOU KAI EXEPSUXEN EISELTHONTES DE OI NEANISKOI EURON AUT N NEKRAN KAI EXENEGKANTES ETHAPSAN PROS TON ANDRA AUT S

[5,11] KAI EGENETO PHOBOS MEGAS EPH OL N T N EKKL SIAN KAI EPI PANTAS TOUS AKOUONTAS TAUTA

[5,12] DIA DE T‘N KHEIR‘N T‘N APOSTOL‘N EGINETO S MEIA KAI TERATA POLLA EN T‘ LA‘ KAI  SAN OMOTHUMADON APANTES EN T  STOA SOLOM‘NTOS

[5,13] T‘N DE LOIP‘N OUDEIS ETOLMA KOLLASTHAI AUTOIS ALL EMEGALUNEN AUTOUS O LAOS

[5,14] MALLON DE PROSETITHENTO PISTEUONTES T‘ KURI‘ PL TH  ANDR‘N TE KAI GUNAIK‘N

[5,15] ‘STE KAI EIS TAS PLATEIAS EKPHEREIN TOUS ASTHENEIS KAI TITHENAI EPI KLINARI‘N KAI KRABATT‘N INA ERKHOMENOU PETROU KAN   SKIA EPISKIAS  TINI AUT‘N

[5,16] SUN RKHETO DE KAI TO PL THOS T‘N PERIX POLE‘N IEROUSAL M PHERONTES ASTHENEIS KAI OKHLOUMENOUS UPO PNEUMAT‘N AKATHART‘N OITINES ETHERAPEUONTO APANTES

[5,17] ANASTAS DE O ARKHIEREUS KAI PANTES OI SUN AUT‘   OUSA AIRESIS T‘N SADDOUKAI‘N EPL STH SAN Z LOU

[5,18] KAI EPEBALON TAS KHEIRAS EPI TOUS APOSTOLOUS KAI ETHENTO AUTOUS EN T R SEI D MOSIA

[5,19] AGGELOS DE KURIOU DIA NUKTOS ANOIXAS TAS THURAS T S PHULAK S EXAGAG‘N TE AUTOUS EIPEN

[5,20] POREUESTHE KAI STATHENTES LALEITE EN T‘ IER‘ T‘ LA‘ PANTA TA R MATA T S Z‘ S TAUT S

[5,21] AKOUSANTES DE EIS LTHON UPO TON ORTHRON EIS TO IERON KAI EDIDASKON PARAGENOMENOS DE O ARKHIEREUS KAI OI SUN AUT‘ SUNEKALESAN TO SUNEDRION KAI PASAN T N GEROUSIAN T‘N UI‘N ISRA L KAI APESTEILAN EIS TO DESM‘T RION AKHTH NAI AUTOUS

[5,22] OI DE PARAGENOMENOI UP RETAI OUKH EURON AUTOUS EN T  PHULAK  ANASTREPSANTES DE AP GGEILAN

[5,23] LEGONTES OTI TO DESM‘T RION EUROMEN KEKLEISMENON EN PAS  ASPHALEIA KAI TOUS PHULAKAS EST‘TAS EPI T‘N THUR‘N ANOIXANTES DE ES‘ OUDENA EUROMEN

[5,24] ‘S DE  KOUSAN TOUS LOGOUS TOUTOUS O TE STRAT GOS TOU IEROU KAI OI ARKHIEREIS DI POROUN PERI AUT‘N TI AN GENOITO TOUTO

[5,25] PARAGENOMENOS DE TIS AP GGEILEN AUTOIS OTI IDOU OI ANDRES OUS ETHESTHE EN T  PHULAK  EISIN EN T‘ IER‘ EST‘TES KAI DIDASKONTES TON LAON

[5,26] TOTE APELTH‘N O STRAT GOS SUN TOIS UP RETAIS  GEN AUTOUS OU META BIAS EPHOBOUNTO GAR TON LAON M  LITHASTH‘SIN

[5,27] AGAGONTES DE AUTOUS EST SAN EN T‘ SUNEDRI‘ KAI EP R‘T SEN AUTOUS O ARKHIEREUS

[5,28] LEG‘N [OU] PARAGGELIA PAR GGEILAMEN UMIN M  DIDASKEIN EPI T‘ ONOMATI TOUT‘ KAI IDOU PEPL R‘KATE T N IEROUSAL M T S DIDAKH S UM‘N KAI BOULESTHE EPAGAGEIN EPH  MAS TO AIMA TOU ANTHR‘POU TOUTOU

[5,29] APOKRITHEIS DE PETROS KAI OI APOSTOLOI EIPAN PEITHARKHEIN DEI THE‘ MALLON   ANTHR‘POIS

[5,30] O THEOS T‘N PATER‘N  M‘N  GEIREN I SOUN ON UMEIS DIEKHEIRISASTHE KREMASANTES EPI XULOU

[5,31] TOUTON O THEOS ARKH GON KAI S‘T RA UPS‘SEN T  DEXIA AUTOU [TOU] DOUNAI METANOIAN T‘ ISRA L KAI APHESIN AMARTI‘N

[5,32] KAI  MEIS ESMEN MARTURES T‘N R MAT‘N TOUT‘N KAI TO PNEUMA TO AGION O ED‘KEN O THEOS TOIS PEITHARKHOUSIN AUT‘

[5,33] OI DE AKOUSANTES DIEPRIONTO KAI EBOULONTO ANELEIN AUTOUS

[5,34] ANASTAS DE TIS EN T‘ SUNEDRI‘ PHARISAIOS ONOMATI GAMALI L NOMODIDASKALOS TIMIOS PANTI T‘ LA‘ EKELEUSEN EX‘ BRAKHU TOUS ANTHR‘POUS POI SAI

[5,35] EIPEN TE PROS AUTOUS ANDRES ISRA LITAI PROSEKHETE EAUTOIS EPI TOIS ANTHR‘POIS TOUTOIS TI MELLETE PRASSEIN

[5,36] PRO GAR TOUT‘N T‘N  MER‘N ANEST  THEUDAS LEG‘N EINAI TINA EAUTON ‘ PROSEKLITH  ANDR‘N ARITHMOS ‘S TETRAKOSI‘N OS AN RETH  KAI PANTES OSOI EPEITHONTO AUT‘ DIELUTH SAN KAI EGENONTO EIS OUDEN

[5,37] META TOUTON ANEST  IOUDAS O GALILAIOS EN TAIS  MERAIS T S APOGRAPH S KAI APEST SEN LAON OPIS‘ AUTOU KAKEINOS AP‘LETO KAI PANTES OSOI EPEITHONTO AUT‘ DIESKORPISTH SAN

[5,38] KAI TA NUN LEG‘ UMIN APOST TE APO T‘N ANTHR‘P‘N TOUT‘N KAI APHETE AUTOUS OTI EAN   EX ANTHR‘P‘N   BOUL  AUT    TO ERGON TOUTO KATALUTH SETAI

[5,39] EI DE EK THEOU ESTIN OU DUN SESTHE KATALUSAI AUTOUS M POTE KAI THEOMAKHOI EURETH TE EPEISTH SAN DE AUT‘

[5,40] KAI PROSKALESAMENOI TOUS APOSTOLOUS DEIRANTES PAR GGEILAN M  LALEIN EPI T‘ ONOMATI TOU I SOU KAI APELUSAN

[5,41] OI MEN OUN EPOREUONTO KHAIRONTES APO PROS‘POU TOU SUNEDRIOU OTI KAT XI‘TH SAN UPER TOU ONOMATOS ATIMASTH NAI

[5,42] PASAN TE  MERAN EN T‘ IER‘ KAI KAT OIKON OUK EPAUONTO DIDASKONTES KAI EUAGGELIZOMENOI TON KHRISTON I SOUN

[6,1] EN DE TAIS  MERAIS TAUTAIS PL THUNONT‘N T‘N MATH T‘N EGENETO GOGGUSMOS T‘N ELL NIST‘N PROS TOUS EBRAIOUS OTI PARETHE‘ROUNTO EN T  DIAKONIA T  KATH MERIN  AI KH RAI AUT‘N

[6,2] PROSKALESAMENOI DE OI D‘DEKA TO PL THOS T‘N MATH T‘N EIPAN OUK ARESTON ESTIN  MAS KATALEIPSANTAS TON LOGON TOU THEOU DIAKONEIN TRAPEZAIS

[6,3] EPISKEPSASTHE DE ADELPHOI ANDRAS EX UM‘N MARTUROUMENOUS EPTA PL REIS PNEUMATOS KAI SOPHIAS OUS KATAST SOMEN EPI T S KHREIAS TAUT S

[6,4]  MEIS DE T  PROSEUKH  KAI T  DIAKONIA TOU LOGOU PROSKARTER SOMEN

[6,5] KAI  RESEN O LOGOS EN‘PION PANTOS TOU PL THOUS KAI EXELEXANTO STEPHANON ANDRA PL R S PISTE‘S KAI PNEUMATOS AGIOU KAI PHILIPPON KAI PROKHORON KAI NIKANORA KAI TIM‘NA KAI PARMENAN KAI NIKOLAON PROS LUTON ANTIOKHEA

[6,6] OUS EST SAN EN‘PION T‘N APOSTOL‘N KAI PROSEUXAMENOI EPETH KAN AUTOIS TAS KHEIRAS

[6,7] KAI O LOGOS TOU THEOU  UXANEN KAI EPL THUNETO O ARITHMOS T‘N MATH T‘N EN IEROUSAL M SPHODRA POLUS TE OKHLOS T‘N IERE‘N UP KOUON T  PISTEI

[6,8] STEPHANOS DE PL R S KHARITOS KAI DUNAME‘S EPOIEI TERATA KAI S MEIA MEGALA EN T‘ LA‘

[6,9] ANEST SAN DE TINES T‘N EK T S SUNAG‘G S T S LEGOMEN S LIBERTIN‘N KAI KUR NAI‘N KAI ALEXANDRE‘N KAI T‘N APO KILIKIAS KAI ASIAS SUZ TOUNTES T‘ STEPHAN‘

[6,10] KAI OUK ISKHUON ANTIST NAI T  SOPHIA KAI T‘ PNEUMATI ‘ ELALEI

[6,11] TOTE UPEBALON ANDRAS LEGONTAS OTI AK KOAMEN AUTOU LALOUNTOS R MATA BLASPH MA EIS M‘US N KAI TON THEON

[6,12] SUNEKIN SAN TE TON LAON KAI TOUS PRESBUTEROUS KAI TOUS GRAMMATEIS KAI EPISTANTES SUN RPASAN AUTON KAI  GAGON EIS TO SUNEDRION

[6,13] EST SAN TE MARTURAS PSEUDEIS LEGONTAS O ANTHR‘POS OUTOS OU PAUETAI LAL‘N R MATA KATA TOU TOPOU TOU AGIOU [TOUTOU] KAI TOU NOMOU

[6,14] AK KOAMEN GAR AUTOU LEGONTOS OTI I SOUS O NAZ‘RAIOS OUTOS KATALUSEI TON TOPON TOUTON KAI ALLAXEI TA ETH  A PARED‘KEN  MIN M‘US S

[6,15] KAI ATENISANTES EIS AUTON PANTES OI KATHEZOMENOI EN T‘ SUNEDRI‘ EIDON TO PROS‘PON AUTOU ‘SEI PROS‘PON AGGELOU

[7,1] EIPEN DE O ARKHIEREUS EI TAUTA OUT‘S EKHEI

[7,2] O DE EPH  ANDRES ADELPHOI KAI PATERES AKOUSATE O THEOS T S DOX S ‘PHTH  T‘ PATRI  M‘N ABRAAM ONTI EN T  MESOPOTAMIA PRIN   KATOIK SAI AUTON EN KHARRAN

[7,3] KAI EIPEN PROS AUTON EXELTHE EK T S G S SOU KAI [EK] T S SUGGENEIAS SOU KAI DEURO EIS T N G N  N AN SOI DEIX‘

[7,4] TOTE EXELTH‘N EK G S KHALDAI‘N KAT‘K SEN EN KHARRAN KAKEITHEN META TO APOTHANEIN TON PATERA AUTOU MET‘KISEN AUTON EIS T N G N TAUT N EIS  N UMEIS NUN KATOIKEITE

[7,5] KAI OUK ED‘KEN AUT‘ KL RONOMIAN EN AUT  OUDE B MA PODOS KAI EP GGEILATO DOUNAI AUT‘ EIS KATASKHESIN AUT N KAI T‘ SPERMATI AUTOU MET AUTON OUK ONTOS AUT‘ TEKNOU

[7,6] ELAL SEN DE OUT‘S O THEOS OTI ESTAI TO SPERMA AUTOU PAROIKON EN G  ALLOTRIA KAI DOUL‘SOUSIN AUTO KAI KAK‘SOUSIN ET  TETRAKOSIA

[7,7] KAI TO ETHNOS ‘ EAN DOULEUSOUSIN KRIN‘ EG‘ O THEOS EIPEN KAI META TAUTA EXELEUSONTAI KAI LATREUSOUSIN MOI EN T‘ TOP‘ TOUT‘

[7,8] KAI ED‘KEN AUT‘ DIATH K N PERITOM S KAI OUT‘S EGENN SEN TON ISAAK KAI PERIETEMEN AUTON T   MERA T  OGDO  KAI ISAAK TON IAK‘B KAI IAK‘B TOUS D‘DEKA PATRIARKHAS

[7,9] KAI OI PATRIARKHAI Z L‘SANTES TON I‘S PH APEDONTO EIS AIGUPTON KAI  N O THEOS MET AUTOU

[7,10] KAI EXEILATO AUTON EK PAS‘N T‘N THLIPSE‘N AUTOU KAI ED‘KEN AUT‘ KHARIN KAI SOPHIAN ENANTION PHARA‘ BASILE‘S AIGUPTOU KAI KATEST SEN AUTON  GOUMENON EP AIGUPTON KAI [EPH] OLON TON OIKON AUTOU

[7,11]  LTHEN DE LIMOS EPH OL N T N AIGUPTON KAI KHANAAN KAI THLIPSIS MEGAL  KAI OUKH  URISKON KHORTASMATA OI PATERES  M‘N

[7,12] AKOUSAS DE IAK‘B ONTA SITIA EIS AIGUPTON EXAPESTEILEN TOUS PATERAS  M‘N PR‘TON

[7,13] KAI EN T‘ DEUTER‘ ANEGN‘RISTH  I‘S PH TOIS ADELPHOIS AUTOU KAI PHANERON EGENETO T‘ PHARA‘ TO GENOS [TOU] I‘S PH

[7,14] APOSTEILAS DE I‘S PH METEKALESATO IAK‘B TON PATERA AUTOU KAI PASAN T N SUGGENEIAN EN PSUKHAIS EBDOM KONTA PENTE

[7,15] KAI KATEB  IAK‘B EIS AIGUPTON KAI ETELEUT SEN AUTOS KAI OI PATERES  M‘N

[7,16] KAI METETETH SAN EIS SUKHEM KAI ETETH SAN EN T‘ MN MATI ‘ ‘N SATO ABRAAM TIM S ARGURIOU PARA T‘N UI‘N EMM‘R EN SUKHEM

[7,17] KATH‘S DE  GGIZEN O KHRONOS T S EPAGGELIAS  S ‘MOLOG SEN O THEOS T‘ ABRAAM  UX SEN O LAOS KAI EPL THUNTH  EN AIGUPT‘

[7,18] AKHRI OU ANEST  BASILEUS ETEROS [EP AIGUPTON] OS OUK  DEI TON I‘S PH

[7,19] OUTOS KATASOPHISAMENOS TO GENOS  M‘N EKAK‘SEN TOUS PATERAS [ M‘N] TOU POIEIN TA BREPH  EKTHETA AUT‘N EIS TO M  Z‘OGONEISTHAI

[7,20] EN ‘ KAIR‘ EGENN TH  M‘US S KAI  N ASTEIOS T‘ THE‘ OS ANETRAPH  M NAS TREIS EN T‘ OIK‘ TOU PATROS

[7,21] EKTETHENTOS DE AUTOU ANEILATO AUTON   THUGAT R PHARA‘ KAI ANETHREPSATO AUTON EAUT  EIS UION

[7,22] KAI EPAIDEUTH  M‘US S [EN] PAS  SOPHIA AIGUPTI‘N  N DE DUNATOS EN LOGOIS KAI ERGOIS AUTOU

[7,23] ‘S DE EPL ROUTO AUT‘ TESSERAKONTAET S KHRONOS ANEB  EPI T N KARDIAN AUTOU EPISKEPSASTHAI TOUS ADELPHOUS AUTOU TOUS UIOUS ISRA L

[7,24] KAI ID‘N TINA ADIKOUMENON  MUNATO KAI EPOI SEN EKDIK SIN T‘ KATAPONOUMEN‘ PATAXAS TON AIGUPTION

[7,25] ENOMIZEN DE SUNIENAI TOUS ADELPHOUS [AUTOU] OTI O THEOS DIA KHEIROS AUTOU DID‘SIN S‘T RIAN AUTOIS OI DE OU SUN KAN

[7,26] T  TE EPIOUS   MERA ‘PHTH  AUTOIS MAKHOMENOIS KAI SUN LLASSEN AUTOUS EIS EIR N N EIP‘N ANDRES ADELPHOI ESTE INATI ADIKEITE ALL LOUS

[7,27] O DE ADIK‘N TON PL SION AP‘SATO AUTON EIP‘N TIS SE KATEST SEN ARKHONTA KAI DIKAST N EPH  M‘N

[7,28] M  ANELEIN ME SU THELEIS ON TROPON ANEILES EKHTHES TON AIGUPTION

[7,29] EPHUGEN DE M‘US S EN T‘ LOG‘ TOUT‘ KAI EGENETO PAROIKOS EN G  MADIAM OU EGENN SEN UIOUS DUO

[7,30] KAI PL R‘THENT‘N ET‘N TESSERAKONTA ‘PHTH  AUT‘ EN T  ER M‘ TOU OROUS SINA AGGELOS EN PHLOGI PUROS BATOU

[7,31] O DE M‘US S ID‘N ETHAUMAZEN TO ORAMA PROSERKHOMENOU DE AUTOU KATANO SAI EGENETO PH‘N  KURIOU

[7,32] EG‘ O THEOS T‘N PATER‘N SOU O THEOS ABRAAM KAI ISAAK KAI IAK‘B ENTROMOS DE GENOMENOS M‘US S OUK ETOLMA KATANO SAI

[7,33] EIPEN DE AUT‘ O KURIOS LUSON TO UPOD MA T‘N POD‘N SOU O GAR TOPOS EPH ‘ EST KAS G  AGIA ESTIN

[7,34] ID‘N EIDON T N KAK‘SIN TOU LAOU MOU TOU EN AIGUPT‘ KAI TOU STENAGMOU AUT‘N  KOUSA KAI KATEB N EXELESTHAI AUTOUS KAI NUN DEURO APOSTEIL‘ SE EIS AIGUPTON

[7,35] TOUTON TON M‘US N ON  RN SANTO EIPONTES TIS SE KATEST SEN ARKHONTA KAI DIKAST N TOUTON O THEOS [KAI] ARKHONTA KAI LUTR‘T N APESTALKEN SUN KHEIRI AGGELOU TOU OPHTHENTOS AUT‘ EN T  BAT‘

[7,36] OUTOS EX GAGEN AUTOUS POI SAS TERATA KAI S MEIA EN G  AIGUPT‘ KAI EN ERUTHRA THALASS  KAI EN T  ER M‘ ET  TESSERAKONTA

[7,37] OUTOS ESTIN O M‘US S O EIPAS TOIS UIOIS ISRA L PROPH T N UMIN ANAST SEI O THEOS EK T‘N ADELPH‘N UM‘N ‘S EME

[7,38] OUTOS ESTIN O GENOMENOS EN T  EKKL SIA EN T  ER M‘ META TOU AGGELOU TOU LALOUNTOS AUT‘ EN T‘ OREI SINA KAI T‘N PATER‘N  M‘N OS EDEXATO LOGIA Z‘NTA DOUNAI  MIN

[7,39] ‘ OUK  THEL SAN UP KOOI GENESTHAI OI PATERES  M‘N ALLA AP‘SANTO KAI ESTRAPH SAN EN TAIS KARDIAIS AUT‘N EIS AIGUPTON

[7,40] EIPONTES T‘ AAR‘N POI SON  MIN THEOUS OI PROPOREUSONTAI  M‘N O GAR M‘US S OUTOS OS EX GAGEN  MAS EK G S AIGUPTOU OUK OIDAMEN TI EGENETO AUT‘

[7,41] KAI EMOSKHOPOI SAN EN TAIS  MERAIS EKEINAIS KAI AN GAGON THUSIAN T‘ EID‘L‘ KAI EUPHRAINONTO EN TOIS ERGOIS T‘N KHEIR‘N AUT‘N

[7,42] ESTREPSEN DE O THEOS KAI PARED‘KEN AUTOUS LATREUEIN T  STRATIA TOU OURANOU KATH‘S GEGRAPTAI EN BIBL‘ T‘N PROPH T‘N M  SPHAGIA KAI THUSIAS PROS NEGKATE MOI ET  TESSERAKONTA EN T  ER M‘ OIKOS ISRA L

[7,43] KAI ANELABETE T N SK N N TOU MOLOKH KAI TO ASTRON TOU THEOU [UM‘N] RAIPHAN TOUS TUPOUS OUS EPOI SATE PROSKUNEIN AUTOIS KAI METOIKI‘ UMAS EPEKEINA BABUL‘NOS

[7,44]   SK N  TOU MARTURIOU  N TOIS PATRASIN  M‘N EN T  ER M‘ KATH‘S DIETAXATO O LAL‘N T‘ M‘US  POI SAI AUT N KATA TON TUPON ON E‘RAKEI

[7,45]  N KAI EIS GAGON DIADEXAMENOI OI PATERES  M‘N META I SOU EN T  KATASKHESEI T‘N ETHN‘N ‘N EX‘SEN O THEOS APO PROS‘POU T‘N PATER‘N  M‘N E‘S T‘N  MER‘N DAUID

[7,46] OS EUREN KHARIN EN‘PION TOU THEOU KAI  T SATO EUREIN SK N‘MA T‘ OIK‘ IAK‘B

[7,47] SOLOM‘N DE OIKODOM SEN AUT‘ OIKON

[7,48] ALL OUKH O UPSISTOS EN KHEIROPOI TOIS KATOIKEI KATH‘S O PROPH T S LEGEI

[7,49] O OURANOS MOI THRONOS   DE G  UPOPODION T‘N POD‘N MOU POION OIKON OIKODOM SETE MOI LEGEI KURIOS   TIS TOPOS T S KATAPAUSE‘S MOU

[7,50] OUKHI   KHEIR MOU EPOI SEN TAUTA PANTA

[7,51] SKL ROTRAKH LOI KAI APERITM TOI KARDIAIS KAI TOIS ‘SIN UMEIS AEI T‘ PNEUMATI T‘ AGI‘ ANTIPIPTETE ‘S OI PATERES UM‘N KAI UMEIS

[7,52] TINA T‘N PROPH T‘N OUK EDI‘XAN OI PATERES UM‘N KAI APEKTEINAN TOUS PROKATAGGEILANTAS PERI T S ELEUSE‘S TOU DIKAIOU OU NUN UMEIS PRODOTAI KAI PHONEIS EGENESTHE

[7,53] OITINES ELABETE TON NOMON EIS DIATAGAS AGGEL‘N KAI OUK EPHULAXATE

[7,54] AKOUONTES DE TAUTA DIEPRIONTO TAIS KARDIAIS AUT‘N KAI EBRUKHON TOUS ODONTAS EP AUTON

[7,55] UPARKH‘N DE PL R S PNEUMATOS AGIOU ATENISAS EIS TON OURANON EIDEN DOXAN THEOU KAI I SOUN EST‘TA EK DEXI‘N TOU THEOU

[7,56] KAI EIPEN IDOU THE‘R‘ TOUS OURANOUS DI NOIGMENOUS KAI TON UION TOU ANTHR‘POU EK DEXI‘N EST‘TA TOU THEOU

[7,57] KRAXANTES DE PH‘N  MEGAL  SUNESKHON TA ‘TA AUT‘N KAI ‘RM SAN OMOTHUMADON EP AUTON

[7,58] KAI EKBALONTES EX‘ T S POLE‘S ELITHOBOLOUN KAI OI MARTURES APETHENTO TA IMATIA AUT‘N PARA TOUS PODAS NEANIOU KALOUMENOU SAULOU

[7,59] KAI ELITHOBOLOUN TON STEPHANON EPIKALOUMENON KAI LEGONTA KURIE I SOU DEXAI TO PNEUMA MOU

[7,60] THEIS DE TA GONATA EKRAXEN PH‘N  MEGAL  KURIE M  ST S S AUTOIS TAUT N T N AMARTIAN KAI TOUTO EIP‘N EKOIM TH 

[8,1] SAULOS DE  N SUNEUDOK‘N T  ANAIRESEI AUTOU EGENETO DE EN EKEIN  T   MERA DI‘GMOS MEGAS EPI T N EKKL SIAN T N EN IEROSOLUMOIS PANTES DE DIESPAR SAN KATA TAS KH‘RAS T S IOUDAIAS KAI SAMAREIAS PL N T‘N APOSTOL‘N

[8,2] SUNEKOMISAN DE TON STEPHANON ANDRES EULABEIS KAI EPOI SAN KOPETON MEGAN EP AUT‘

[8,3] SAULOS DE ELUMAINETO T N EKKL SIAN KATA TOUS OIKOUS EISPOREUOMENOS SUR‘N TE ANDRAS KAI GUNAIKAS PAREDIDOU EIS PHULAK N

[8,4] OI MEN OUN DIASPARENTES DI LTHON EUAGGELIZOMENOI TON LOGON

[8,5] PHILIPPOS DE KATELTH‘N EIS [T N] POLIN T S SAMAREIAS EK RUSSEN AUTOIS TON KHRISTON

[8,6] PROSEIKHON DE OI OKHLOI TOIS LEGOMENOIS UPO TOU PHILIPPOU OMOTHUMADON EN T‘ AKOUEIN AUTOUS KAI BLEPEIN TA S MEIA A EPOIEI

[8,7] POLLOI GAR T‘N EKHONT‘N PNEUMATA AKATHARTA BO‘NTA PH‘N  MEGAL  EX RKHONTO POLLOI DE PARALELUMENOI KAI KH‘LOI ETHERAPEUTH SAN

[8,8] EGENETO DE POLL  KHARA EN T  POLEI EKEIN 

[8,9] AN R DE TIS ONOMATI SIM‘N PROUP RKHEN EN T  POLEI MAGEU‘N KAI EXISTAN‘N TO ETHNOS T S SAMAREIAS LEG‘N EINAI TINA EAUTON MEGAN

[8,10] ‘ PROSEIKHON PANTES APO MIKROU E‘S MEGALOU LEGONTES OUTOS ESTIN   DUNAMIS TOU THEOU   KALOUMEN  MEGAL 

[8,11] PROSEIKHON DE AUT‘ DIA TO IKAN‘ KHRON‘ TAIS MAGEIAIS EXESTAKENAI AUTOUS

[8,12] OTE DE EPISTEUSAN T‘ PHILIPP‘ EUAGGELIZOMEN‘ PERI T S BASILEIAS TOU THEOU KAI TOU ONOMATOS I SOU KHRISTOU EBAPTIZONTO ANDRES TE KAI GUNAIKES

[8,13] O DE SIM‘N KAI AUTOS EPISTEUSEN KAI BAPTISTHEIS  N PROSKARTER‘N T‘ PHILIPP‘ THE‘R‘N TE S MEIA KAI DUNAMEIS MEGALAS GINOMENAS EXISTATO

[8,14] AKOUSANTES DE OI EN IEROSOLUMOIS APOSTOLOI OTI DEDEKTAI   SAMAREIA TON LOGON TOU THEOU APESTEILAN PROS AUTOUS PETRON KAI I‘ANN N

[8,15] OITINES KATABANTES PROS UXANTO PERI AUT‘N OP‘S LAB‘SIN PNEUMA AGION

[8,16] OUDEP‘ GAR  N EP OUDENI AUT‘N EPIPEPT‘KOS MONON DE BEBAPTISMENOI UP RKHON EIS TO ONOMA TOU KURIOU I SOU

[8,17] TOTE EPETITHESAN TAS KHEIRAS EP AUTOUS KAI ELAMBANON PNEUMA AGION

[8,18] ID‘N DE O SIM‘N OTI DIA T S EPITHESE‘S T‘N KHEIR‘N T‘N APOSTOL‘N DIDOTAI TO PNEUMA PROS NEGKEN AUTOIS KHR MATA

[8,19] LEG‘N DOTE KAMOI T N EXOUSIAN TAUT N INA ‘ EAN EPITH‘ TAS KHEIRAS LAMBAN  PNEUMA AGION

[8,20] PETROS DE EIPEN PROS AUTON TO ARGURION SOU SUN SOI EI  EIS AP‘LEIAN OTI T N D‘REAN TOU THEOU ENOMISAS DIA KHR MAT‘N KTASTHAI

[8,21] OUK ESTIN SOI MERIS OUDE KL ROS EN T‘ LOG‘ TOUT‘   GAR KARDIA SOU OUK ESTIN EUTHEIA ENANTI TOU THEOU

[8,22] METANO SON OUN APO T S KAKIAS SOU TAUT S KAI DE TH TI TOU KURIOU EI ARA APHETH SETAI SOI   EPINOIA T S KARDIAS SOU

[8,23] EIS GAR KHOL N PIKRIAS KAI SUNDESMON ADIKIAS OR‘ SE ONTA

[8,24] APOKRITHEIS DE O SIM‘N EIPEN DE TH TE UMEIS UPER EMOU PROS TON KURION OP‘S M DEN EPELTH  EP EME ‘N EIR KATE

[8,25] OI MEN OUN DIAMARTURAMENOI KAI LAL SANTES TON LOGON TOU KURIOU UPESTREPHON EIS IEROSOLUMA POLLAS TE K‘MAS T‘N SAMARIT‘N EU GGELIZONTO

[8,26] AGGELOS DE KURIOU ELAL SEN PROS PHILIPPON LEG‘N ANAST THI KAI POREUOU KATA MES MBRIAN EPI T N ODON T N KATABAINOUSAN APO IEROUSAL M EIS GAZAN AUT  ESTIN ER MOS

[8,27] KAI ANASTAS EPOREUTH  KAI IDOU AN R AITHIOPS EUNOUKHOS DUNAST S KANDAK S BASILISS S AITHIOP‘N OS  N EPI PAS S T S GAZ S AUT S OS EL LUTHEI PROSKUN S‘N EIS IEROUSAL M

[8,28]  N TE UPOSTREPH‘N KAI KATH MENOS EPI TOU ARMATOS AUTOU KAI ANEGIN‘SKEN TON PROPH T N  SAIAN

[8,29] EIPEN DE TO PNEUMA T‘ PHILIPP‘ PROSELTHE KAI KOLL TH TI T‘ ARMATI TOUT‘

[8,30] PROSDRAM‘N DE O PHILIPPOS  KOUSEN AUTOU ANAGIN‘SKONTOS  SAIAN TON PROPH T N KAI EIPEN ARA GE GIN‘SKEIS A ANAGIN‘SKEIS

[8,31] O DE EIPEN P‘S GAR AN DUNAIM N EAN M  TIS OD G SEI ME PAREKALESEN TE TON PHILIPPON ANABANTA KATHISAI SUN AUT‘

[8,32]   DE PERIOKH  T S GRAPH S  N ANEGIN‘SKEN  N AUT  ‘S PROBATON EPI SPHAG N  KHTH  KAI ‘S AMNOS ENANTION TOU KEIRANTOS AUTON APH‘NOS OUT‘S OUK ANOIGEI TO STOMA AUTOU

[8,33] EN T  TAPEIN‘SEI [AUTOU]   KRISIS AUTOU  RTH  T N GENEAN AUTOU TIS DI G SETAI OTI AIRETAI APO T S G S   Z‘  AUTOU

[8,34] APOKRITHEIS DE O EUNOUKHOS T‘ PHILIPP‘ EIPEN DEOMAI SOU PERI TINOS O PROPH T S LEGEI TOUTO PERI EAUTOU   PERI ETEROU TINOS

[8,35] ANOIXAS DE O PHILIPPOS TO STOMA AUTOU KAI ARXAMENOS APO T S GRAPH S TAUT S EU GGELISATO AUT‘ TON I SOUN

[8,36] ‘S DE EPOREUONTO KATA T N ODON  LTHON EPI TI UD‘R KAI PH SIN O EUNOUKHOS IDOU UD‘R TI K‘LUEI ME BAPTISTH NAI

[8,37]

[8,38] KAI EKELEUSEN ST NAI TO ARMA KAI KATEB SAN AMPHOTEROI EIS TO UD‘R O TE PHILIPPOS KAI O EUNOUKHOS KAI EBAPTISEN AUTON

[8,39] OTE DE ANEB SAN EK TOU UDATOS PNEUMA KURIOU  RPASEN TON PHILIPPON KAI OUK EIDEN AUTON OUKETI O EUNOUKHOS EPOREUETO GAR T N ODON AUTOU KHAIR‘N

[8,40] PHILIPPOS DE EURETH  EIS AZ‘TON KAI DIERKHOMENOS EU GGELIZETO TAS POLEIS PASAS E‘S TOU ELTHEIN AUTON EIS KAISAREIAN

[9,1] O DE SAULOS ETI EMPNE‘N APEIL S KAI PHONOU EIS TOUS MATH TAS TOU KURIOU PROSELTH‘N T‘ ARKHIEREI

[9,2]  T SATO PAR AUTOU EPISTOLAS EIS DAMASKON PROS TAS SUNAG‘GAS OP‘S EAN TINAS EUR  T S ODOU ONTAS ANDRAS TE KAI GUNAIKAS DEDEMENOUS AGAG  EIS IEROUSAL M

[9,3] EN DE T‘ POREUESTHAI EGENETO AUTON EGGIZEIN T  DAMASK‘ EXAIPHN S TE AUTON PERI STRAPSEN PH‘S EK TOU OURANOU

[9,4] KAI PES‘N EPI T N G N  KOUSEN PH‘N N LEGOUSAN AUT‘ SAOUL SAOUL TI ME DI‘KEIS

[9,5] EIPEN DE TIS EI KURIE O DE EG‘ EIMI I SOUS ON SU DI‘KEIS

[9,6] ALLA ANAST THI KAI EISELTHE EIS T N POLIN KAI LAL TH SETAI SOI O TI SE DEI POIEIN

[9,7] OI DE ANDRES OI SUNODEUONTES AUT‘ EIST KEISAN ENEOI AKOUONTES MEN T S PH‘N S M DENA DE THE‘ROUNTES

[9,8]  GERTH  DE SAULOS APO T S G S ANE‘GMEN‘N DE T‘N OPHTHALM‘N AUTOU OUDEN EBLEPEN KHEIRAG‘GOUNTES DE AUTON EIS GAGON EIS DAMASKON

[9,9] KAI  N  MERAS TREIS M  BLEP‘N KAI OUK EPHAGEN OUDE EPIEN

[9,10]  N DE TIS MATH T S EN DAMASK‘ ONOMATI ANANIAS KAI EIPEN PROS AUTON EN ORAMATI O KURIOS ANANIA O DE EIPEN IDOU EG‘ KURIE

[9,11] O DE KURIOS PROS AUTON ANASTAS POREUTH TI EPI T N RUM N T N KALOUMEN N EUTHEIAN KAI Z T SON EN OIKIA IOUDA SAULON ONOMATI TARSEA IDOU GAR PROSEUKHETAI

[9,12] KAI EIDEN ANDRA [EN ORAMATI] ANANIAN ONOMATI EISELTHONTA KAI EPITHENTA AUT‘ [TAS] KHEIRAS OP‘S ANABLEPS 

[9,13] APEKRITH  DE ANANIAS KURIE  KOUSA APO POLL‘N PERI TOU ANDROS TOUTOU OSA KAKA TOIS AGIOIS SOU EPOI SEN EN IEROUSAL M

[9,14] KAI ‘DE EKHEI EXOUSIAN PARA T‘N ARKHIERE‘N D SAI PANTAS TOUS EPIKALOUMENOUS TO ONOMA SOU

[9,15] EIPEN DE PROS AUTON O KURIOS POREUOU OTI SKEUOS EKLOG S ESTIN MOI OUTOS TOU BASTASAI TO ONOMA MOU EN‘PION ETHN‘N TE KAI BASILE‘N UI‘N TE ISRA L

[9,16] EG‘ GAR UPODEIX‘ AUT‘ OSA DEI AUTON UPER TOU ONOMATOS MOU PATHEIN

[9,17] AP LTHEN DE ANANIAS KAI EIS LTHEN EIS T N OIKIAN KAI EPITHEIS EP AUTON TAS KHEIRAS EIPEN SAOUL ADELPHE O KURIOS APESTALKEN ME I SOUS O OPHTHEIS SOI EN T  OD‘    RKHOU OP‘S ANABLEPS S KAI PL STH S PNEUMATOS AGIOU

[9,18] KAI EUTHE‘S APEPESAN AUTOU APO T‘N OPHTHALM‘N ‘S LEPIDES ANEBLEPSEN TE KAI ANASTAS EBAPTISTH 

[9,19] KAI LAB‘N TROPH N ENISKHUSEN EGENETO DE META T‘N EN DAMASK‘ MATH T‘N  MERAS TINAS

[9,20] KAI EUTHE‘S EN TAIS SUNAG‘GAIS EK RUSSEN TON I SOUN OTI OUTOS ESTIN O UIOS TOU THEOU

[9,21] EXISTANTO DE PANTES OI AKOUONTES KAI ELEGON OUKH OUTOS ESTIN O PORTH SAS EIS IEROUSAL M TOUS EPIKALOUMENOUS TO ONOMA TOUTO KAI ‘DE EIS TOUTO EL LUTHEI INA DEDEMENOUS AUTOUS AGAG  EPI TOUS ARKHIEREIS

[9,22] SAULOS DE MALLON ENEDUNAMOUTO KAI SUNEKHUNNEN [TOUS] IOUDAIOUS TOUS KATOIKOUNTAS EN DAMASK‘ SUMBIBAZ‘N OTI OUTOS ESTIN O KHRISTOS

[9,23] ‘S DE EPL ROUNTO  MERAI IKANAI SUNEBOULEUSANTO OI IOUDAIOI ANELEIN AUTON

[9,24] EGN‘STH  DE T‘ SAUL‘   EPIBOUL  AUT‘N PARET ROUNTO DE KAI TAS PULAS  MERAS TE KAI NUKTOS OP‘S AUTON ANEL‘SIN

[9,25] LABONTES DE OI MATH TAI AUTOU NUKTOS DIA TOU TEIKHOUS KATH KAN AUTON KHALASANTES EN SPURIDI

[9,26] PARAGENOMENOS DE EIS IEROUSAL M EPEIRAZEN KOLLASTHAI TOIS MATH TAIS KAI PANTES EPHOBOUNTO AUTON M  PISTEUONTES OTI ESTIN MATH T S

[9,27] BARNABAS DE EPILABOMENOS AUTON  GAGEN PROS TOUS APOSTOLOUS KAI DI G SATO AUTOIS P‘S EN T  OD‘ EIDEN TON KURION KAI OTI ELAL SEN AUT‘ KAI P‘S EN DAMASK‘ EPARR SIASATO EN T‘ ONOMATI TOU I SOU

[9,28] KAI  N MET AUT‘N EISPOREUOMENOS KAI EKPOREUOMENOS EIS IEROUSAL M PARR SIAZOMENOS EN T‘ ONOMATI TOU KURIOU

[9,29] ELALEI TE KAI SUNEZ TEI PROS TOUS ELL NISTAS OI DE EPEKHEIROUN ANELEIN AUTON

[9,30] EPIGNONTES DE OI ADELPHOI KAT GAGON AUTON EIS KAISAREIAN KAI EXAPESTEILAN AUTON EIS TARSON

[9,31]   MEN OUN EKKL SIA KATH OL S T S IOUDAIAS KAI GALILAIAS KAI SAMAREIAS EIKHEN EIR N N OIKODOMOUMEN  KAI POREUOMEN  T‘ PHOB‘ TOU KURIOU KAI T  PARAKL SEI TOU AGIOU PNEUMATOS EPL THUNETO

[9,32] EGENETO DE PETRON DIERKHOMENON DIA PANT‘N KATELTHEIN KAI PROS TOUS AGIOUS TOUS KATOIKOUNTAS LUDDA

[9,33] EUREN DE EKEI ANTHR‘PON TINA ONOMATI AINEAN EX ET‘N OKT‘ KATAKEIMENON EPI KRABATTOU OS  N PARALELUMENOS

[9,34] KAI EIPEN AUT‘ O PETROS AINEA IATAI SE I SOUS KHRISTOS ANAST THI KAI STR‘SON SEAUT‘ KAI EUTHE‘S ANEST 

[9,35] KAI EIDAN AUTON PANTES OI KATOIKOUNTES LUDDA KAI TON SAR‘NA OITINES EPESTREPSAN EPI TON KURION

[9,36] EN IOPP  DE TIS  N MATH TRIA ONOMATI TABITHA   DIERM NEUOMEN  LEGETAI DORKAS AUT   N PL R S ERG‘N AGATH‘N KAI ELE MOSUN‘N ‘N EPOIEI

[9,37] EGENETO DE EN TAIS  MERAIS EKEINAIS ASTHEN SASAN AUT N APOTHANEIN LOUSANTES DE ETH KAN [AUT N] EN UPER‘‘

[9,38] EGGUS DE OUS S LUDDAS T  IOPP  OI MATH TAI AKOUSANTES OTI PETROS ESTIN EN AUT  APESTEILAN DUO ANDRAS PROS AUTON PARAKALOUNTES M  OKN S S DIELTHEIN E‘S  M‘N

[9,39] ANASTAS DE PETROS SUN LTHEN AUTOIS ON PARAGENOMENON AN GAGON EIS TO UPER‘ON KAI PAREST SAN AUT‘ PASAI AI KH RAI KLAIOUSAI KAI EPIDEIKNUMENAI KHIT‘NAS KAI IMATIA OSA EPOIEI MET AUT‘N OUSA   DORKAS

[9,40] EKBAL‘N DE EX‘ PANTAS O PETROS KAI THEIS TA GONATA PROS UXATO KAI EPISTREPSAS PROS TO S‘MA EIPEN TABITHA ANAST THI   DE  NOIXEN TOUS OPHTHALMOUS AUT S KAI IDOUSA TON PETRON ANEKATHISEN

[9,41] DOUS DE AUT  KHEIRA ANEST SEN AUT N PH‘N SAS DE TOUS AGIOUS KAI TAS KH RAS PAREST SEN AUT N Z‘SAN

[9,42] GN‘STON DE EGENETO KATH OL S T S IOPP S KAI EPISTEUSAN POLLOI EPI TON KURION

[9,43] EGENETO DE  MERAS IKANAS MEINAI EN IOPP  PARA TINI SIM‘NI BURSEI

[10,1] AN R DE TIS EN KAISAREIA ONOMATI KORN LIOS EKATONTARKH S EK SPEIR S T S KALOUMEN S ITALIK S

[10,2] EUSEB S KAI PHOBOUMENOS TON THEON SUN PANTI T‘ OIK‘ AUTOU POI‘N ELE MOSUNAS POLLAS T‘ LA‘ KAI DEOMENOS TOU THEOU DIA PANTOS

[10,3] EIDEN EN ORAMATI PHANER‘S ‘SEI PERI ‘RAN ENAT N T S  MERAS AGGELON TOU THEOU EISELTHONTA PROS AUTON KAI EIPONTA AUT‘ KORN LIE

[10,4] O DE ATENISAS AUT‘ KAI EMPHOBOS GENOMENOS EIPEN TI ESTIN KURIE EIPEN DE AUT‘ AI PROSEUKHAI SOU KAI AI ELE MOSUNAI SOU ANEB SAN EIS MN MOSUNON EMPROSTHEN TOU THEOU

[10,5] KAI NUN PEMPSON ANDRAS EIS IOPP N KAI METAPEMPSAI SIM‘NA TINA OS EPIKALEITAI PETROS

[10,6] OUTOS XENIZETAI PARA TINI SIM‘NI BURSEI ‘ ESTIN OIKIA PARA THALASSAN

[10,7] ‘S DE AP LTHEN O AGGELOS O LAL‘N AUT‘ PH‘N SAS DUO T‘N OIKET‘N KAI STRATI‘T N EUSEB  T‘N PROSKARTEROUNT‘N AUT‘

[10,8] KAI EX G SAMENOS APANTA AUTOIS APESTEILEN AUTOUS EIS T N IOPP N

[10,9] T  DE EPAURION ODOIPOROUNT‘N EKEIN‘N KAI T  POLEI EGGIZONT‘N ANEB  PETROS EPI TO D‘MA PROSEUXASTHAI PERI ‘RAN EKT N

[10,10] EGENETO DE PROSPEINOS KAI  THELEN GEUSASTHAI PARASKEUAZONT‘N DE AUT‘N EGENETO EP AUTON EKSTASIS

[10,11] KAI THE‘REI TON OURANON ANE‘GMENON KAI KATABAINON SKEUOS TI ‘S OTHON N MEGAL N TESSARSIN ARKHAIS KATHIEMENON EPI T S G S

[10,12] EN ‘ UP RKHEN PANTA TA TETRAPODA KAI ERPETA T S G S KAI PETEINA TOU OURANOU

[10,13] KAI EGENETO PH‘N  PROS AUTON ANASTAS PETRE THUSON KAI PHAGE

[10,14] O DE PETROS EIPEN M DAM‘S KURIE OTI OUDEPOTE EPHAGON PAN KOINON KAI AKATHARTON

[10,15] KAI PH‘N  PALIN EK DEUTEROU PROS AUTON A O THEOS EKATHARISEN SU M  KOINOU

[10,16] TOUTO DE EGENETO EPI TRIS KAI EUTHUS ANEL MPHTH  TO SKEUOS EIS TON OURANON

[10,17] ‘S DE EN EAUT‘ DI POREI O PETROS TI AN EI  TO ORAMA O EIDEN IDOU OI ANDRES OI APESTALMENOI UPO TOU KORN LIOU DIER‘T SANTES T N OIKIAN TOU SIM‘NOS EPEST SAN EPI TON PUL‘NA

[10,18] KAI PH‘N SANTES EPUNTHANONTO EI SIM‘N O EPIKALOUMENOS PETROS ENTHADE XENIZETAI

[10,19] TOU DE PETROU DIENTHUMOUMENOU PERI TOU ORAMATOS EIPEN [AUT‘] TO PNEUMA IDOU ANDRES TREIS Z TOUNTES SE

[10,20] ALLA ANASTAS KATAB THI KAI POREUOU SUN AUTOIS M DEN DIAKRINOMENOS OTI EG‘ APESTALKA AUTOUS

[10,21] KATABAS DE PETROS PROS TOUS ANDRAS EIPEN IDOU EG‘ EIMI ON Z TEITE TIS   AITIA DI  N PARESTE

[10,22] OI DE EIPAN KORN LIOS EKATONTARKH S AN R DIKAIOS KAI PHOBOUMENOS TON THEON MARTUROUMENOS TE UPO OLOU TOU ETHNOUS T‘N IOUDAI‘N EKHR MATISTH  UPO AGGELOU AGIOU METAPEMPSASTHAI SE EIS TON OIKON AUTOU KAI AKOUSAI R MATA PARA SOU

[10,23] EISKALESAMENOS OUN AUTOUS EXENISEN T  DE EPAURION ANASTAS EX LTHEN SUN AUTOIS KAI TINES T‘N ADELPH‘N T‘N APO IOPP S SUN LTHON AUT‘

[10,24] T  DE EPAURION EIS LTHEN EIS T N KAISAREIAN O DE KORN LIOS  N PROSDOK‘N AUTOUS SUGKALESAMENOS TOUS SUGGENEIS AUTOU KAI TOUS ANAGKAIOUS PHILOUS

[10,25] ‘S DE EGENETO TOU EISELTHEIN TON PETRON SUNANT SAS AUT‘ O KORN LIOS PES‘N EPI TOUS PODAS PROSEKUN SEN

[10,26] O DE PETROS  GEIREN AUTON LEG‘N ANAST THI KAI EG‘ AUTOS ANTHR‘POS EIMI

[10,27] KAI SUNOMIL‘N AUT‘ EIS LTHEN KAI EURISKEI SUNEL LUTHOTAS POLLOUS

[10,28] EPH  TE PROS AUTOUS UMEIS EPISTASTHE ‘S ATHEMITON ESTIN ANDRI IOUDAI‘ KOLLASTHAI   PROSERKHESTHAI ALLOPHUL‘ KAMOI O THEOS EDEIXEN M DENA KOINON   AKATHARTON LEGEIN ANTHR‘PON

[10,29] DIO KAI ANANTIRR T‘S  LTHON METAPEMPHTHEIS PUNTHANOMAI OUN TINI LOG‘ METEPEMPSASTHE ME

[10,30] KAI O KORN LIOS EPH  APO TETART S  MERAS MEKHRI TAUT S T S ‘RAS  M N T N ENAT N PROSEUKHOMENOS EN T‘ OIK‘ MOU KAI IDOU AN R EST  EN‘PION MOU EN ESTH TI LAMPRA

[10,31] KAI PH SIN KORN LIE EIS KOUSTH  SOU   PROSEUKH  KAI AI ELE MOSUNAI SOU EMN STH SAN EN‘PION TOU THEOU

[10,32] PEMPSON OUN EIS IOPP N KAI METAKALESAI SIM‘NA OS EPIKALEITAI PETROS OUTOS XENIZETAI EN OIKIA SIM‘NOS BURSE‘S PARA THALASSAN

[10,33] EXAUT S OUN EPEMPSA PROS SE SU TE KAL‘S EPOI SAS PARAGENOMENOS NUN OUN PANTES  MEIS EN‘PION TOU THEOU PARESMEN AKOUSAI PANTA TA PROSTETAGMENA SOI UPO TOU KURIOU

[10,34] ANOIXAS DE PETROS TO STOMA EIPEN EP AL THEIAS KATALAMBANOMAI OTI OUK ESTIN PROS‘POL MPT S O THEOS

[10,35] ALL EN PANTI ETHNEI O PHOBOUMENOS AUTON KAI ERGAZOMENOS DIKAIOSUN N DEKTOS AUT‘ ESTIN

[10,36] TON LOGON [ON] APESTEILEN TOIS UIOIS ISRA L EUAGGELIZOMENOS EIR N N DIA I SOU KHRISTOU OUTOS ESTIN PANT‘N KURIOS

[10,37] UMEIS OIDATE TO GENOMENON R MA KATH OL S T S IOUDAIAS ARXAMENOS APO T S GALILAIAS META TO BAPTISMA O EK RUXEN I‘ANN S

[10,38] I SOUN TON APO NAZARETH ‘S EKHRISEN AUTON O THEOS PNEUMATI AGI‘ KAI DUNAMEI OS DI LTHEN EUERGET‘N KAI I‘MENOS PANTAS TOUS KATADUNASTEUOMENOUS UPO TOU DIABOLOU OTI O THEOS  N MET AUTOU

[10,39] KAI  MEIS MARTURES PANT‘N ‘N EPOI SEN EN TE T  KH‘RA T‘N IOUDAI‘N KAI [EN] IEROUSAL M ON KAI ANEILAN KREMASANTES EPI XULOU

[10,40] TOUTON O THEOS  GEIREN [EN] T  TRIT   MERA KAI ED‘KEN AUTON EMPHAN  GENESTHAI

[10,41] OU PANTI T‘ LA‘ ALLA MARTUSIN TOIS PROKEKHEIROTON MENOIS UPO TOU THEOU  MIN OITINES SUNEPHAGOMEN KAI SUNEPIOMEN AUT‘ META TO ANAST NAI AUTON EK NEKR‘N

[10,42] KAI PAR GGEILEN  MIN K RUXAI T‘ LA‘ KAI DIAMARTURASTHAI OTI OUTOS ESTIN O ‘RISMENOS UPO TOU THEOU KRIT S Z‘NT‘N KAI NEKR‘N

[10,43] TOUT‘ PANTES OI PROPH TAI MARTUROUSIN APHESIN AMARTI‘N LABEIN DIA TOU ONOMATOS AUTOU PANTA TON PISTEUONTA EIS AUTON

[10,44] ETI LALOUNTOS TOU PETROU TA R MATA TAUTA EPEPESEN TO PNEUMA TO AGION EPI PANTAS TOUS AKOUONTAS TON LOGON

[10,45] KAI EXEST SAN OI EK PERITOM S PISTOI OSOI SUN LTHAN T‘ PETR‘ OTI KAI EPI TA ETHN    D‘REA TOU AGIOU PNEUMATOS EKKEKHUTAI

[10,46]  KOUON GAR AUT‘N LALOUNT‘N GL‘SSAIS KAI MEGALUNONT‘N TON THEON TOTE APEKRITH  PETROS

[10,47] M TI TO UD‘R DUNATAI K‘LUSAI TIS TOU M  BAPTISTH NAI TOUTOUS OITINES TO PNEUMA TO AGION ELABON ‘S KAI  MEIS

[10,48] PROSETAXEN DE AUTOUS EN T‘ ONOMATI I SOU KHRISTOU BAPTISTH NAI TOTE  R‘T SAN AUTON EPIMEINAI  MERAS TINAS

[11,1]  KOUSAN DE OI APOSTOLOI KAI OI ADELPHOI OI ONTES KATA T N IOUDAIAN OTI KAI TA ETHN  EDEXANTO TON LOGON TOU THEOU

[11,2] OTE DE ANEB  PETROS EIS IEROUSAL M DIEKRINONTO PROS AUTON OI EK PERITOM S

[11,3] LEGONTES OTI EIS LTHES PROS ANDRAS AKROBUSTIAN EKHONTAS KAI SUNEPHAGES AUTOIS

[11,4] ARXAMENOS DE PETROS EXETITHETO AUTOIS KATHEX S LEG‘N

[11,5] EG‘  M N EN POLEI IOPP  PROSEUKHOMENOS KAI EIDON EN EKSTASEI ORAMA KATABAINON SKEUOS TI ‘S OTHON N MEGAL N TESSARSIN ARKHAIS KATHIEMEN N EK TOU OURANOU KAI  LTHEN AKHRI EMOU

[11,6] EIS  N ATENISAS KATENOOUN KAI EIDON TA TETRAPODA T S G S KAI TA TH RIA KAI TA ERPETA KAI TA PETEINA TOU OURANOU

[11,7]  KOUSA DE KAI PH‘N S LEGOUS S MOI ANASTAS PETRE THUSON KAI PHAGE

[11,8] EIPON DE M DAM‘S KURIE OTI KOINON   AKATHARTON OUDEPOTE EIS LTHEN EIS TO STOMA MOU

[11,9] APEKRITH  DE PH‘N  EK DEUTEROU EK TOU OURANOU A O THEOS EKATHARISEN SU M  KOINOU

[11,10] TOUTO DE EGENETO EPI TRIS KAI ANESPASTH  PALIN APANTA EIS TON OURANON

[11,11] KAI IDOU EXAUT S TREIS ANDRES EPEST SAN EPI T N OIKIAN EN    MEN APESTALMENOI APO KAISAREIAS PROS ME

[11,12] EIPEN DE TO PNEUMA MOI SUNELTHEIN AUTOIS M DEN DIAKRINANTA  LTHON DE SUN EMOI KAI OI EX ADELPHOI OUTOI KAI EIS LTHOMEN EIS TON OIKON TOU ANDROS

[11,13] AP GGEILEN DE  MIN P‘S EIDEN [TON] AGGELON EN T‘ OIK‘ AUTOU STATHENTA KAI EIPONTA APOSTEILON EIS IOPP N KAI METAPEMPSAI SIM‘NA TON EPIKALOUMENON PETRON

[11,14] OS LAL SEI R MATA PROS SE EN OIS S‘TH S  SU KAI PAS O OIKOS SOU

[11,15] EN DE T‘ ARXASTHAI ME LALEIN EPEPESEN TO PNEUMA TO AGION EP AUTOUS ‘SPER KAI EPH  MAS EN ARKH 

[11,16] EMN STH N DE TOU R MATOS TOU KURIOU ‘S ELEGEN I‘ANN S MEN EBAPTISEN UDATI UMEIS DE BAPTISTH SESTHE EN PNEUMATI AGI‘

[11,17] EI OUN T N IS N D‘REAN ED‘KEN AUTOIS O THEOS ‘S KAI  MIN PISTEUSASIN EPI TON KURION I SOUN KHRISTON EG‘ TIS  M N DUNATOS K‘LUSAI TON THEON

[11,18] AKOUSANTES DE TAUTA  SUKHASAN KAI EDOXASAN TON THEON LEGONTES ARA KAI TOIS ETHNESIN O THEOS T N METANOIAN EIS Z‘ N ED‘KEN

[11,19] OI MEN OUN DIASPARENTES APO T S THLIPSE‘S T S GENOMEN S EPI STEPHAN‘ DI LTHON E‘S PHOINIK S KAI KUPROU KAI ANTIOKHEIAS M DENI LALOUNTES TON LOGON EI M  MONON IOUDAIOIS

[11,20]  SAN DE TINES EX AUT‘N ANDRES KUPRIOI KAI KUR NAIOI OITINES ELTHONTES EIS ANTIOKHEIAN ELALOUN KAI PROS TOUS ELL NISTAS EUAGGELIZOMENOI TON KURION I SOUN

[11,21] KAI  N KHEIR KURIOU MET AUT‘N POLUS TE ARITHMOS O PISTEUSAS EPESTREPSEN EPI TON KURION

[11,22]  KOUSTH  DE O LOGOS EIS TA ‘TA T S EKKL SIAS T S OUS S EN IEROUSAL M PERI AUT‘N KAI EXAPESTEILAN BARNABAN [DIELTHEIN] E‘S ANTIOKHEIAS

[11,23] OS PARAGENOMENOS KAI ID‘N T N KHARIN [T N] TOU THEOU EKHAR  KAI PAREKALEI PANTAS T  PROTHESEI T S KARDIAS PROSMENEIN T‘ KURI‘

[11,24] OTI  N AN R AGATHOS KAI PL R S PNEUMATOS AGIOU KAI PISTE‘S KAI PROSETETH  OKHLOS IKANOS T‘ KURI‘

[11,25] EX LTHEN DE EIS TARSON ANAZ T SAI SAULON

[11,26] KAI EUR‘N  GAGEN EIS ANTIOKHEIAN EGENETO DE AUTOIS KAI ENIAUTON OLON SUNAKHTH NAI EN T  EKKL SIA KAI DIDAXAI OKHLON IKANON KHR MATISAI TE PR‘T‘S EN ANTIOKHEIA TOUS MATH TAS KHRISTIANOUS

[11,27] EN TAUTAIS DE TAIS  MERAIS KAT LTHON APO IEROSOLUM‘N PROPH TAI EIS ANTIOKHEIAN

[11,28] ANASTAS DE EIS EX AUT‘N ONOMATI AGABOS ES MANEN DIA TOU PNEUMATOS LIMON MEGAL N MELLEIN ESESTHAI EPH OL N T N OIKOUMEN N  TIS EGENETO EPI KLAUDIOU

[11,29] T‘N DE MATH T‘N KATH‘S EUPOREITO TIS ‘RISAN EKASTOS AUT‘N EIS DIAKONIAN PEMPSAI TOIS KATOIKOUSIN EN T  IOUDAIA ADELPHOIS

[11,30] O KAI EPOI SAN APOSTEILANTES PROS TOUS PRESBUTEROUS DIA KHEIROS BARNABA KAI SAULOU

[12,1] KAT EKEINON DE TON KAIRON EPEBALEN  R‘D S O BASILEUS TAS KHEIRAS KAK‘SAI TINAS T‘N APO T S EKKL SIAS

[12,2] ANEILEN DE IAK‘BON TON ADELPHON I‘ANNOU MAKHAIR 

[12,3] ID‘N DE OTI ARESTON ESTIN TOIS IOUDAIOIS PROSETHETO SULLABEIN KAI PETRON  SAN DE [AI]  MERAI T‘N AZUM‘N

[12,4] ON KAI PIASAS ETHETO EIS PHULAK N PARADOUS TESSARSIN TETRADIOIS STRATI‘T‘N PHULASSEIN AUTON BOULOMENOS META TO PASKHA ANAGAGEIN AUTON T‘ LA‘

[12,5] O MEN OUN PETROS ET REITO EN T  PHULAK  PROSEUKH  DE  N EKTEN‘S GINOMEN  UPO T S EKKL SIAS PROS TON THEON PERI AUTOU

[12,6] OTE DE  MELLEN PROAGAGEIN AUTON O  R‘D S T  NUKTI EKEIN   N O PETROS KOIM‘MENOS METAXU DUO STRATI‘T‘N DEDEMENOS ALUSESIN DUSIN PHULAKES TE PRO T S THURAS ET ROUN T N PHULAK N

[12,7] KAI IDOU AGGELOS KURIOU EPEST  KAI PH‘S ELAMPSEN EN T‘ OIK MATI PATAXAS DE T N PLEURAN TOU PETROU  GEIREN AUTON LEG‘N ANASTA EN TAKHEI KAI EXEPESAN AUTOU AI ALUSEIS EK T‘N KHEIR‘N

[12,8] EIPEN DE O AGGELOS PROS AUTON Z‘SAI KAI UPOD SAI TA SANDALIA SOU EPOI SEN DE OUT‘S KAI LEGEI AUT‘ PERIBALOU TO IMATION SOU KAI AKOLOUTHEI MOI

[12,9] KAI EXELTH‘N  KOLOUTHEI KAI OUK  DEI OTI AL THES ESTIN TO GINOMENON DIA TOU AGGELOU EDOKEI DE ORAMA BLEPEIN

[12,10] DIELTHONTES DE PR‘T N PHULAK N KAI DEUTERAN  LTHAN EPI T N PUL N T N SID RAN T N PHEROUSAN EIS T N POLIN  TIS AUTOMAT   NOIG  AUTOIS KAI EXELTHONTES PRO LTHON RUM N MIAN KAI EUTHE‘S APEST  O AGGELOS AP AUTOU

[12,11] KAI O PETROS EN EAUT‘ GENOMENOS EIPEN NUN OIDA AL TH‘S OTI EXAPESTEILEN [O] KURIOS TON AGGELON AUTOU KAI EXEILATO ME EK KHEIROS  R‘DOU KAI PAS S T S PROSDOKIAS TOU LAOU T‘N IOUDAI‘N

[12,12] SUNID‘N TE  LTHEN EPI T N OIKIAN T S MARIAS T S M TROS I‘ANNOU TOU EPIKALOUMENOU MARKOU OU  SAN IKANOI SUN THROISMENOI KAI PROSEUKHOMENOI

[12,13] KROUSANTOS DE AUTOU T N THURAN TOU PUL‘NOS PROS LTHEN PAIDISK  UPAKOUSAI ONOMATI ROD 

[12,14] KAI EPIGNOUSA T N PH‘N N TOU PETROU APO T S KHARAS OUK  NOIXEN TON PUL‘NA EISDRAMOUSA DE AP GGEILEN ESTANAI TON PETRON PRO TOU PUL‘NOS

[12,15] OI DE PROS AUT N EIPAN MAIN    DE DIISKHURIZETO OUT‘S EKHEIN OI DE ELEGON O AGGELOS ESTIN AUTOU

[12,16] O DE PETROS EPEMENEN KROU‘N ANOIXANTES DE EIDAN AUTON KAI EXEST SAN

[12,17] KATASEISAS DE AUTOIS T  KHEIRI SIGAN DI G SATO [AUTOIS] P‘S O KURIOS AUTON EX GAGEN EK T S PHULAK S EIPEN TE APAGGEILATE IAK‘B‘ KAI TOIS ADELPHOIS TAUTA KAI EXELTH‘N EPOREUTH  EIS ETERON TOPON

[12,18] GENOMEN S DE  MERAS  N TARAKHOS OUK OLIGOS EN TOIS STRATI‘TAIS TI ARA O PETROS EGENETO

[12,19]  R‘D S DE EPIZ T SAS AUTON KAI M  EUR‘N ANAKRINAS TOUS PHULAKAS EKELEUSEN APAKHTH NAI KAI KATELTH‘N APO T S IOUDAIAS EIS KAISAREIAN DIETRIBEN

[12,20]  N DE THUMOMAKH‘N TURIOIS KAI SID‘NIOIS OMOTHUMADON DE PAR SAN PROS AUTON KAI PEISANTES BLASTON TON EPI TOU KOIT‘NOS TOU BASILE‘S  TOUNTO EIR N N DIA TO TREPHESTHAI AUT‘N T N KH‘RAN APO T S BASILIK S

[12,21] TAKT  DE  MERA O  R‘D S ENDUSAMENOS ESTH TA BASILIK N [KAI] KATHISAS EPI TOU B MATOS ED M GOREI PROS AUTOUS

[12,22] O DE D MOS EPEPH‘NEI THEOU PH‘N  KAI OUK ANTHR‘POU

[12,23] PARAKHR MA DE EPATAXEN AUTON AGGELOS KURIOU ANTH ‘N OUK ED‘KEN T N DOXAN T‘ THE‘ KAI GENOMENOS SK‘L KOBR‘TOS EXEPSUXEN

[12,24] O DE LOGOS TOU THEOU  UXANEN KAI EPL THUNETO

[12,25] BARNABAS DE KAI SAULOS UPESTREPSAN EIS IEROUSAL M PL R‘SANTES T N DIAKONIAN SUMPARALABONTES I‘ANN N TON EPIKL THENTA MARKON

[13,1]  SAN DE EN ANTIOKHEIA KATA T N OUSAN EKKL SIAN PROPH TAI KAI DIDASKALOI O TE BARNABAS KAI SUME‘N O KALOUMENOS NIGER KAI LOUKIOS O KUR NAIOS MANA N TE  R‘DOU TOU TETRAARKHOU SUNTROPHOS KAI SAULOS

[13,2] LEITOURGOUNT‘N DE AUT‘N T‘ KURI‘ KAI N STEUONT‘N EIPEN TO PNEUMA TO AGION APHORISATE D  MOI TON BARNABAN KAI SAULON EIS TO ERGON O PROSKEKL MAI AUTOUS

[13,3] TOTE N STEUSANTES KAI PROSEUXAMENOI KAI EPITHENTES TAS KHEIRAS AUTOIS APELUSAN

[13,4] AUTOI MEN OUN EKPEMPHTHENTES UPO TOU AGIOU PNEUMATOS KAT LTHON EIS SELEUKEIAN EKEITHEN TE APEPLEUSAN EIS KUPRON

[13,5] KAI GENOMENOI EN SALAMINI KAT GGELLON TON LOGON TOU THEOU EN TAIS SUNAG‘GAIS T‘N IOUDAI‘N EIKHON DE KAI I‘ANN N UP RET N

[13,6] DIELTHONTES DE OL N T N N SON AKHRI PAPHOU EURON ANDRA TINA MAGON PSEUDOPROPH T N IOUDAION ‘ ONOMA BARI SOU

[13,7] OS  N SUN T‘ ANTHUPAT‘ SERGI‘ PAUL‘ ANDRI SUNET‘ OUTOS PROSKALESAMENOS BARNABAN KAI SAULON EPEZ T SEN AKOUSAI TON LOGON TOU THEOU

[13,8] ANTHISTATO DE AUTOIS ELUMAS O MAGOS OUT‘S GAR METHERM NEUETAI TO ONOMA AUTOU Z T‘N DIASTREPSAI TON ANTHUPATON APO T S PISTE‘S

[13,9] SAULOS DE O KAI PAULOS PL STHEIS PNEUMATOS AGIOU ATENISAS EIS AUTON

[13,10] EIPEN ‘ PL R S PANTOS DOLOU KAI PAS S RADIOURGIAS UIE DIABOLOU EKHTHRE PAS S DIKAIOSUN S OU PAUS  DIASTREPH‘N TAS ODOUS [TOU] KURIOU TAS EUTHEIAS

[13,11] KAI NUN IDOU KHEIR KURIOU EPI SE KAI ES  TUPHLOS M  BLEP‘N TON  LION AKHRI KAIROU PARAKHR MA TE EPESEN EP AUTON AKHLUS KAI SKOTOS KAI PERIAG‘N EZ TEI KHEIRAG‘GOUS

[13,12] TOTE ID‘N O ANTHUPATOS TO GEGONOS EPISTEUSEN EKPL SSOMENOS EPI T  DIDAKH  TOU KURIOU

[13,13] ANAKHTHENTES DE APO T S PAPHOU OI PERI PAULON  LTHON EIS PERG N T S PAMPHULIAS I‘ANN S DE APOKH‘R SAS AP AUT‘N UPESTREPSEN EIS IEROSOLUMA

[13,14] AUTOI DE DIELTHONTES APO T S PERG S PAREGENONTO EIS ANTIOKHEIAN T N PISIDIAN KAI [EIS] ELTHONTES EIS T N SUNAG‘G N T   MERA T‘N SABBAT‘N EKATHISAN

[13,15] META DE T N ANAGN‘SIN TOU NOMOU KAI T‘N PROPH T‘N APESTEILAN OI ARKHISUNAG‘GOI PROS AUTOUS LEGONTES ANDRES ADELPHOI EI TIS ESTIN EN UMIN LOGOS PARAKL SE‘S PROS TON LAON LEGETE

[13,16] ANASTAS DE PAULOS KAI KATASEISAS T  KHEIRI EIPEN ANDRES ISRA LITAI KAI OI PHOBOUMENOI TON THEON AKOUSATE

[13,17] O THEOS TOU LAOU TOUTOU ISRA L EXELEXATO TOUS PATERAS  M‘N KAI TON LAON UPS‘SEN EN T  PAROIKIA EN G  AIGUPTOU KAI META BRAKHIONOS UPS LOU EX GAGEN AUTOUS EX AUT S

[13,18] KAI ‘S TESSERAKONTAET  KHRONON ETROPOPHOR SEN AUTOUS EN T  ER M‘

[13,19] KAI KATHEL‘N ETHN  EPTA EN G  KHANAAN KATEKL RONOM SEN T N G N AUT‘N

[13,20] ‘S ETESIN TETRAKOSIOIS KAI PENT KONTA KAI META TAUTA ED‘KEN KRITAS E‘S SAMOU L [TOU] PROPH TOU

[13,21] KAKEITHEN  T SANTO BASILEA KAI ED‘KEN AUTOIS O THEOS TON SAOUL UION KIS ANDRA EK PHUL S BENIAMIN ET  TESSERAKONTA

[13,22] KAI METAST SAS AUTON  GEIREN TON DAUID AUTOIS EIS BASILEA ‘ KAI EIPEN MARTUR SAS EURON DAUID TON TOU IESSAI ANDRA KATA T N KARDIAN MOU OS POI SEI PANTA TA THEL MATA MOU

[13,23] TOUTOU O THEOS APO TOU SPERMATOS KAT EPAGGELIAN  GAGEN T‘ ISRA L S‘T RA I SOUN

[13,24] PROK RUXANTOS I‘ANNOU PRO PROS‘POU T S EISODOU AUTOU BAPTISMA METANOIAS PANTI T‘ LA‘ ISRA L

[13,25] ‘S DE EPL ROU I‘ANN S TON DROMON ELEGEN TI EME UPONOEITE EINAI OUK EIMI EG‘ ALL IDOU ERKHETAI MET EME OU OUK EIMI AXIOS TO UPOD MA T‘N POD‘N LUSAI

[13,26] ANDRES ADELPHOI UIOI GENOUS ABRAAM KAI OI EN UMIN PHOBOUMENOI TON THEON  MIN O LOGOS T S S‘T RIAS TAUT S EXAPESTAL 

[13,27] OI GAR KATOIKOUNTES EN IEROUSAL M KAI OI ARKHONTES AUT‘N TOUTON AGNO SANTES KAI TAS PH‘NAS T‘N PROPH T‘N TAS KATA PAN SABBATON ANAGIN‘SKOMENAS KRINANTES EPL R‘SAN

[13,28] KAI M DEMIAN AITIAN THANATOU EURONTES  T SANTO PILATON ANAIRETH NAI AUTON

[13,29] ‘S DE ETELESAN PANTA TA PERI AUTOU GEGRAMMENA KATHELONTES APO TOU XULOU ETH KAN EIS MN MEION

[13,30] O DE THEOS  GEIREN AUTON EK NEKR‘N

[13,31] OS ‘PHTH  EPI  MERAS PLEIOUS TOIS SUNANABASIN AUT‘ APO T S GALILAIAS EIS IEROUSAL M OITINES [NUN] EISIN MARTURES AUTOU PROS TON LAON

[13,32] KAI  MEIS UMAS EUAGGELIZOMETHA T N PROS TOUS PATERAS EPAGGELIAN GENOMEN N

[13,33] OTI TAUT N O THEOS EKPEPL R‘KEN TOIS TEKNOIS [AUT‘N]  MIN ANAST SAS I SOUN ‘S KAI EN T‘ PSALM‘ GEGRAPTAI T‘ DEUTER‘ UIOS MOU EI SU EG‘ S MERON GEGENN KA SE

[13,34] OTI DE ANEST SEN AUTON EK NEKR‘N M KETI MELLONTA UPOSTREPHEIN EIS DIAPHTHORAN OUT‘S EIR KEN OTI D‘S‘ UMIN TA OSIA DAUID TA PISTA

[13,35] DIOTI KAI EN ETER‘ LEGEI OU D‘SEIS TON OSION SOU IDEIN DIAPHTHORAN

[13,36] DAUID MEN GAR IDIA GENEA UP RET SAS T  TOU THEOU BOUL  EKOIM TH  KAI PROSETETH  PROS TOUS PATERAS AUTOU KAI EIDEN DIAPHTHORAN

[13,37] ON DE O THEOS  GEIREN OUK EIDEN DIAPHTHORAN

[13,38] GN‘STON OUN EST‘ UMIN ANDRES ADELPHOI OTI DIA TOUTOU UMIN APHESIS AMARTI‘N KATAGGELLETAI [KAI] APO PANT‘N ‘N OUK  DUN TH TE EN NOM‘ M‘USE‘S DIKAI‘TH NAI

[13,39] EN TOUT‘ PAS O PISTEU‘N DIKAIOUTAI

[13,40] BLEPETE OUN M  EPELTH  TO EIR MENON EN TOIS PROPH TAIS

[13,41] IDETE OI KATAPHRON TAI KAI THAUMASATE KAI APHANISTH TE OTI ERGON ERGAZOMAI EG‘ EN TAIS  MERAIS UM‘N ERGON O OU M  PISTEUS TE EAN TIS EKDI G TAI UMIN

[13,42] EXIONT‘N DE AUT‘N PAREKALOUN EIS TO METAXU SABBATON LAL TH NAI AUTOIS TA R MATA TAUTA

[13,43] LUTHEIS S DE T S SUNAG‘G S  KOLOUTH SAN POLLOI T‘N IOUDAI‘N KAI T‘N SEBOMEN‘N PROS LUT‘N T‘ PAUL‘ KAI T‘ BARNABA OITINES PROSLALOUNTES AUTOIS EPEITHON AUTOUS PROSMENEIN T  KHARITI TOU THEOU

[13,44] T‘ DE ERKHOMEN‘ SABBAT‘ SKHEDON PASA   POLIS SUN KHTH  AKOUSAI TON LOGON TOU KURIOU

[13,45] IDONTES DE OI IOUDAIOI TOUS OKHLOUS EPL STH SAN Z LOU KAI ANTELEGON TOIS UPO PAULOU LALOUMENOIS BLASPH MOUNTES

[13,46] PARR SIASAMENOI TE O PAULOS KAI O BARNABAS EIPAN UMIN  N ANAGKAION PR‘TON LAL TH NAI TON LOGON TOU THEOU EPEID  AP‘THEISTHE AUTON KAI OUK AXIOUS KRINETE EAUTOUS T S AI‘NIOU Z‘ S IDOU STREPHOMETHA EIS TA ETHN 

[13,47] OUT‘S GAR ENTETALTAI  MIN O KURIOS TETHEIKA SE EIS PH‘S ETHN‘N TOU EINAI SE EIS S‘T RIAN E‘S ESKHATOU T S G S

[13,48] AKOUONTA DE TA ETHN  EKHAIRON KAI EDOXAZON TON LOGON TOU KURIOU KAI EPISTEUSAN OSOI  SAN TETAGMENOI EIS Z‘ N AI‘NION

[13,49] DIEPHERETO DE O LOGOS TOU KURIOU DI OL S T S KH‘RAS

[13,50] OI DE IOUDAIOI PAR‘TRUNAN TAS SEBOMENAS GUNAIKAS TAS EUSKH MONAS KAI TOUS PR‘TOUS T S POLE‘S KAI EP GEIRAN DI‘GMON EPI TON PAULON KAI BARNABAN KAI EXEBALON AUTOUS APO T‘N ORI‘N AUT‘N

[13,51] OI DE EKTINAXAMENOI TON KONIORTON T‘N POD‘N EP AUTOUS  LTHON EIS IKONION

[13,52] OI TE MATH TAI EPL ROUNTO KHARAS KAI PNEUMATOS AGIOU

[14,1] EGENETO DE EN IKONI‘ KATA TO AUTO EISELTHEIN AUTOUS EIS T N SUNAG‘G N T‘N IOUDAI‘N KAI LAL SAI OUT‘S ‘STE PISTEUSAI IOUDAI‘N TE KAI ELL N‘N POLU PL THOS

[14,2] OI DE APEITH SANTES IOUDAIOI EP GEIRAN KAI EKAK‘SAN TAS PSUKHAS T‘N ETHN‘N KATA T‘N ADELPH‘N

[14,3] IKANON MEN OUN KHRONON DIETRIPSAN PARR SIAZOMENOI EPI T‘ KURI‘ T‘ MARTUROUNTI [EPI] T‘ LOG‘ T S KHARITOS AUTOU DIDONTI S MEIA KAI TERATA GINESTHAI DIA T‘N KHEIR‘N AUT‘N

[14,4] ESKHISTH  DE TO PL THOS T S POLE‘S KAI OI MEN  SAN SUN TOIS IOUDAIOIS OI DE SUN TOIS APOSTOLOIS

[14,5] ‘S DE EGENETO ORM  T‘N ETHN‘N TE KAI IOUDAI‘N SUN TOIS ARKHOUSIN AUT‘N UBRISAI KAI LITHOBOL SAI AUTOUS

[14,6] SUNIDONTES KATEPHUGON EIS TAS POLEIS T S LUKAONIAS LUSTRAN KAI DERB N KAI T N PERIKH‘RON

[14,7] KAKEI EUAGGELIZOMENOI  SAN

[14,8] KAI TIS AN R ADUNATOS EN LUSTROIS TOIS POSIN EKATH TO KH‘LOS EK KOILIAS M TROS AUTOU OS OUDEPOTE PERIEPAT SEN

[14,9] OUTOS  KOUSEN TOU PAULOU LALOUNTOS OS ATENISAS AUT‘ KAI ID‘N OTI EKHEI PISTIN TOU S‘TH NAI

[14,10] EIPEN MEGAL  PH‘N  ANAST THI EPI TOUS PODAS SOU ORTHOS KAI  LATO KAI PERIEPATEI

[14,11] OI TE OKHLOI IDONTES O EPOI SEN PAULOS EP RAN T N PH‘N N AUT‘N LUKAONISTI LEGONTES OI THEOI OMOI‘THENTES ANTHR‘POIS KATEB SAN PROS  MAS

[14,12] EKALOUN TE TON BARNABAN DIA TON DE PAULON ERM N EPEID  AUTOS  N O  GOUMENOS TOU LOGOU

[14,13] O TE IEREUS TOU DIOS TOU ONTOS PRO T S POLE‘S TAUROUS KAI STEMMATA EPI TOUS PUL‘NAS ENEGKAS SUN TOIS OKHLOIS  THELEN THUEIN

[14,14] AKOUSANTES DE OI APOSTOLOI BARNABAS KAI PAULOS DIARR XANTES TA IMATIA AUT‘N EXEP D SAN EIS TON OKHLON KRAZONTES

[14,15] KAI LEGONTES ANDRES TI TAUTA POIEITE KAI  MEIS OMOIOPATHEIS ESMEN UMIN ANTHR‘POI EUAGGELIZOMENOI UMAS APO TOUT‘N T‘N MATAI‘N EPISTREPHEIN EPI THEON Z‘NTA OS EPOI SEN TON OURANON KAI T N G N KAI T N THALASSAN KAI PANTA TA EN AUTOIS

[14,16] OS EN TAIS PAR‘KH MENAIS GENEAIS EIASEN PANTA TA ETHN  POREUESTHAI TAIS ODOIS AUT‘N

[14,17] KAITOI OUK AMARTURON AUTON APH KEN AGATHOURG‘N OURANOTHEN UMIN UETOUS DIDOUS KAI KAIROUS KARPOPHOROUS EMPIPL‘N TROPH S KAI EUPHROSUN S TAS KARDIAS UM‘N

[14,18] KAI TAUTA LEGONTES MOLIS KATEPAUSAN TOUS OKHLOUS TOU M  THUEIN AUTOIS

[14,19] EP LTHAN DE APO ANTIOKHEIAS KAI IKONIOU IOUDAIOI KAI PEISANTES TOUS OKHLOUS KAI LITHASANTES TON PAULON ESURON EX‘ T S POLE‘S NOMIZONTES AUTON TETHN KENAI

[14,20] KUKL‘SANT‘N DE T‘N MATH T‘N AUTON ANASTAS EIS LTHEN EIS T N POLIN KAI T  EPAURION EX LTHEN SUN T‘ BARNABA EIS DERB N

[14,21] EUAGGELISAMENOI TE T N POLIN EKEIN N KAI MATH TEUSANTES IKANOUS UPESTREPSAN EIS T N LUSTRAN KAI EIS IKONION KAI EIS ANTIOKHEIAN

[14,22] EPIST RIZONTES TAS PSUKHAS T‘N MATH T‘N PARAKALOUNTES EMMENEIN T  PISTEI KAI OTI DIA POLL‘N THLIPSE‘N DEI  MAS EISELTHEIN EIS T N BASILEIAN TOU THEOU

[14,23] KHEIROTON SANTES DE AUTOIS KAT EKKL SIAN PRESBUTEROUS PROSEUXAMENOI META N STEI‘N PARETHENTO AUTOUS T‘ KURI‘ EIS ON PEPISTEUKEISAN

[14,24] KAI DIELTHONTES T N PISIDIAN  LTHON EIS T N PAMPHULIAN

[14,25] KAI LAL SANTES EN PERG  TON LOGON KATEB SAN EIS ATTALEIAN

[14,26] KAKEITHEN APEPLEUSAN EIS ANTIOKHEIAN OTHEN  SAN PARADEDOMENOI T  KHARITI TOU THEOU EIS TO ERGON O EPL R‘SAN

[14,27] PARAGENOMENOI DE KAI SUNAGAGONTES T N EKKL SIAN AN GGELLON OSA EPOI SEN O THEOS MET AUT‘N KAI OTI  NOIXEN TOIS ETHNESIN THURAN PISTE‘S

[14,28] DIETRIBON DE KHRONON OUK OLIGON SUN TOIS MATH TAIS

[15,1] KAI TINES KATELTHONTES APO T S IOUDAIAS EDIDASKON TOUS ADELPHOUS OTI EAN M  PERITM TH TE T‘ ETHEI T‘ M‘USE‘S OU DUNASTHE S‘TH NAI

[15,2] GENOMEN S DE STASE‘S KAI Z T SE‘S OUK OLIG S T‘ PAUL‘ KAI T‘ BARNABA PROS AUTOUS ETAXAN ANABAINEIN PAULON KAI BARNABAN KAI TINAS ALLOUS EX AUT‘N PROS TOUS APOSTOLOUS KAI PRESBUTEROUS EIS IEROUSAL M PERI TOU Z T MATOS TOUTOU

[15,3] OI MEN OUN PROPEMPHTHENTES UPO T S EKKL SIAS DI RKHONTO T N TE PHOINIK N KAI SAMAREIAN EKDI GOUMENOI T N EPISTROPH N T‘N ETHN‘N KAI EPOIOUN KHARAN MEGAL N PASIN TOIS ADELPHOIS

[15,4] PARAGENOMENOI DE EIS IEROUSAL M PAREDEKHTH SAN APO T S EKKL SIAS KAI T‘N APOSTOL‘N KAI T‘N PRESBUTER‘N AN GGEILAN TE OSA O THEOS EPOI SEN MET AUT‘N

[15,5] EXANEST SAN DE TINES T‘N APO T S AIRESE‘S T‘N PHARISAI‘N PEPISTEUKOTES LEGONTES OTI DEI PERITEMNEIN AUTOUS PARAGGELLEIN TE T REIN TON NOMON M‘USE‘S

[15,6] SUN KHTH SAN TE OI APOSTOLOI KAI OI PRESBUTEROI IDEIN PERI TOU LOGOU TOUTOU

[15,7] POLL S DE Z T SE‘S GENOMEN S ANASTAS PETROS EIPEN PROS AUTOUS ANDRES ADELPHOI UMEIS EPISTASTHE OTI APH  MER‘N ARKHAI‘N EN UMIN EXELEXATO O THEOS DIA TOU STOMATOS MOU AKOUSAI TA ETHN  TON LOGON TOU EUAGGELIOU KAI PISTEUSAI

[15,8] KAI O KARDIOGN‘ST S THEOS EMARTUR SEN AUTOIS DOUS TO PNEUMA TO AGION KATH‘S KAI  MIN

[15,9] KAI OUTHEN DIEKRINEN METAXU  M‘N TE KAI AUT‘N T  PISTEI KATHARISAS TAS KARDIAS AUT‘N

[15,10] NUN OUN TI PEIRAZETE TON THEON EPITHEINAI ZUGON EPI TON TRAKH LON T‘N MATH T‘N ON OUTE OI PATERES  M‘N OUTE  MEIS ISKHUSAMEN BASTASAI

[15,11] ALLA DIA T S KHARITOS TOU KURIOU I SOU PISTEUOMEN S‘TH NAI KATH ON TROPON KAKEINOI

[15,12] ESIG SEN DE PAN TO PL THOS KAI  KOUON BARNABA KAI PAULOU EX GOUMEN‘N OSA EPOI SEN O THEOS S MEIA KAI TERATA EN TOIS ETHNESIN DI AUT‘N

[15,13] META DE TO SIG SAI AUTOUS APEKRITH  IAK‘BOS LEG‘N ANDRES ADELPHOI AKOUSATE MOU

[15,14] SUME‘N EX G SATO KATH‘S PR‘TON O THEOS EPESKEPSATO LABEIN EX ETHN‘N LAON T‘ ONOMATI AUTOU

[15,15] KAI TOUT‘ SUMPH‘NOUSIN OI LOGOI T‘N PROPH T‘N KATH‘S GEGRAPTAI

[15,16] META TAUTA ANASTREPS‘ KAI ANOIKODOM S‘ T N SK N N DAUID T N PEPT‘KUIAN KAI TA KATESKAMMENA AUT S ANOIKODOM S‘ KAI ANORTH‘S‘ AUT N

[15,17] OP‘S AN EKZ T S‘SIN OI KATALOIPOI T‘N ANTHR‘P‘N TON KURION KAI PANTA TA ETHN  EPH OUS EPIKEKL TAI TO ONOMA MOU EP AUTOUS LEGEI KURIOS POI‘N TAUTA

[15,18] GN‘STA AP AI‘NOS

[15,19] DIO EG‘ KRIN‘ M  PARENOKHLEIN TOIS APO T‘N ETHN‘N EPISTREPHOUSIN EPI TON THEON

[15,20] ALLA EPISTEILAI AUTOIS TOU APEKHESTHAI T‘N ALISG MAT‘N T‘N EID‘L‘N KAI T S PORNEIAS KAI TOU PNIKTOU KAI TOU AIMATOS

[15,21] M‘US S GAR EK GENE‘N ARKHAI‘N KATA POLIN TOUS K RUSSONTAS AUTON EKHEI EN TAIS SUNAG‘GAIS KATA PAN SABBATON ANAGIN‘SKOMENOS

[15,22] TOTE EDOXE TOIS APOSTOLOIS KAI TOIS PRESBUTEROIS SUN OL  T  EKKL SIA EKLEXAMENOUS ANDRAS EX AUT‘N PEMPSAI EIS ANTIOKHEIAN SUN T‘ PAUL‘ KAI BARNABA IOUDAN TON KALOUMENON BARSABBAN KAI SILAN ANDRAS  GOUMENOUS EN TOIS ADELPHOIS

[15,23] GRAPSANTES DIA KHEIROS AUT‘N OI APOSTOLOI KAI OI PRESBUTEROI ADELPHOI TOIS KATA T N ANTIOKHEIAN KAI SURIAN KAI KILIKIAN ADELPHOIS TOIS EX ETHN‘N KHAIREIN

[15,24] EPEID   KOUSAMEN OTI TINES EX  M‘N [EXELTHONTES] ETARAXAN UMAS LOGOIS ANASKEUAZONTES TAS PSUKHAS UM‘N OIS OU DIESTEILAMETHA

[15,25] EDOXEN  MIN GENOMENOIS OMOTHUMADON EKLEXAMENOIS ANDRAS PEMPSAI PROS UMAS SUN TOIS AGAP TOIS  M‘N BARNABA KAI PAUL‘

[15,26] ANTHR‘POIS PARADED‘KOSI TAS PSUKHAS AUT‘N UPER TOU ONOMATOS TOU KURIOU  M‘N I SOU KHRISTOU

[15,27] APESTALKAMEN OUN IOUDAN KAI SILAN KAI AUTOUS DIA LOGOU APAGGELLONTAS TA AUTA

[15,28] EDOXEN GAR T‘ PNEUMATI T‘ AGI‘ KAI  MIN M DEN PLEON EPITITHESTHAI UMIN BAROS PL N TOUT‘N T‘N EPANAGKES

[15,29] APEKHESTHAI EID‘LOTHUT‘N KAI AIMATOS KAI PNIKT‘N KAI PORNEIAS EX ‘N DIAT ROUNTES EAUTOUS EU PRAXETE ERR‘STHE

[15,30] OI MEN OUN APOLUTHENTES KAT LTHON EIS ANTIOKHEIAN KAI SUNAGAGONTES TO PL THOS EPED‘KAN T N EPISTOL N

[15,31] ANAGNONTES DE EKHAR SAN EPI T  PARAKL SEI

[15,32] IOUDAS TE KAI SILAS KAI AUTOI PROPH TAI ONTES DIA LOGOU POLLOU PAREKALESAN TOUS ADELPHOUS KAI EPEST RIXAN

[15,33] POI SANTES DE KHRONON APELUTH SAN MET EIR N S APO T‘N ADELPH‘N PROS TOUS APOSTEILANTAS AUTOUS

[15,34]

[15,35] PAULOS DE KAI BARNABAS DIETRIBON EN ANTIOKHEIA DIDASKONTES KAI EUAGGELIZOMENOI META KAI ETER‘N POLL‘N TON LOGON TOU KURIOU

[15,36] META DE TINAS  MERAS EIPEN PROS BARNABAN PAULOS EPISTREPSANTES D  EPISKEPS‘METHA TOUS ADELPHOUS KATA POLIN PASAN EN AIS KAT GGEILAMEN TON LOGON TOU KURIOU P‘S EKHOUSIN

[15,37] BARNABAS DE EBOULETO SUMPARALABEIN KAI TON I‘ANN N TON KALOUMENON MARKON

[15,38] PAULOS DE  XIOU TON APOSTANTA AP AUT‘N APO PAMPHULIAS KAI M  SUNELTHONTA AUTOIS EIS TO ERGON M  SUMPARALAMBANEIN TOUTON

[15,39] EGENETO DE PAROXUSMOS ‘STE APOKH‘RISTH NAI AUTOUS AP ALL L‘N TON TE BARNABAN PARALABONTA TON MARKON EKPLEUSAI EIS KUPRON

[15,40] PAULOS DE EPILEXAMENOS SILAN EX LTHEN PARADOTHEIS T  KHARITI TOU KURIOU UPO T‘N ADELPH‘N

[15,41] DI RKHETO DE T N SURIAN KAI [T N] KILIKIAN EPIST RIZ‘N TAS EKKL SIAS

[16,1] KAT NT SEN DE [KAI] EIS DERB N KAI EIS LUSTRAN KAI IDOU MATH T S TIS  N EKEI ONOMATI TIMOTHEOS UIOS GUNAIKOS IOUDAIAS PIST S PATROS DE ELL NOS

[16,2] OS EMARTUREITO UPO T‘N EN LUSTROIS KAI IKONI‘ ADELPH‘N

[16,3] TOUTON  THEL SEN O PAULOS SUN AUT‘ EXELTHEIN KAI LAB‘N PERIETEMEN AUTON DIA TOUS IOUDAIOUS TOUS ONTAS EN TOIS TOPOIS EKEINOIS  DEISAN GAR APANTES OTI ELL N O PAT R AUTOU UP RKHEN

[16,4] ‘S DE DIEPOREUONTO TAS POLEIS PAREDIDOSAN AUTOIS PHULASSEIN TA DOGMATA TA KEKRIMENA UPO T‘N APOSTOL‘N KAI PRESBUTER‘N T‘N EN IEROSOLUMOIS

[16,5] AI MEN OUN EKKL SIAI ESTEREOUNTO T  PISTEI KAI EPERISSEUON T‘ ARITHM‘ KATH  MERAN

[16,6] DI LTHON DE T N PHRUGIAN KAI GALATIK N KH‘RAN K‘LUTHENTES UPO TOU AGIOU PNEUMATOS LAL SAI TON LOGON EN T  ASIA

[16,7] ELTHONTES DE KATA T N MUSIAN EPEIRAZON EIS T N BITHUNIAN POREUTH NAI KAI OUK EIASEN AUTOUS TO PNEUMA I SOU

[16,8] PARELTHONTES DE T N MUSIAN KATEB SAN EIS TR‘ADA

[16,9] KAI ORAMA DIA [T S] NUKTOS T‘ PAUL‘ ‘PHTH  AN R MAKED‘N TIS  N EST‘S KAI PARAKAL‘N AUTON KAI LEG‘N DIABAS EIS MAKEDONIAN BO TH SON  MIN

[16,10] ‘S DE TO ORAMA EIDEN EUTHE‘S EZ T SAMEN EXELTHEIN EIS MAKEDONIAN SUMBIBAZONTES OTI PROSKEKL TAI  MAS O THEOS EUAGGELISASTHAI AUTOUS

[16,11] ANAKHTHENTES DE APO TR‘ADOS EUTHUDROM SAMEN EIS SAMOTHRAK N T  DE EPIOUS  EIS NEAN POLIN

[16,12] KAKEITHEN EIS PHILIPPOUS  TIS ESTIN PR‘T [S] MERIDOS T S MAKEDONIAS POLIS KOL‘NIA  MEN DE EN TAUT  T  POLEI DIATRIBONTES  MERAS TINAS

[16,13] T  TE  MERA T‘N SABBAT‘N EX LTHOMEN EX‘ T S PUL S PARA POTAMON OU ENOMIZOMEN PROSEUKH N EINAI KAI KATHISANTES ELALOUMEN TAIS SUNELTHOUSAIS GUNAIXIN

[16,14] KAI TIS GUN  ONOMATI LUDIA PORPHUROP‘LIS POLE‘S THUATEIR‘N SEBOMEN  TON THEON  KOUEN  S O KURIOS DI NOIXEN T N KARDIAN PROSEKHEIN TOIS LALOUMENOIS UPO TOU PAULOU

[16,15] ‘S DE EBAPTISTH  KAI O OIKOS AUT S PAREKALESEN LEGOUSA EI KEKRIKATE ME PIST N T‘ KURI‘ EINAI EISELTHONTES EIS TON OIKON MOU MENETE KAI PAREBIASATO  MAS

[16,16] EGENETO DE POREUOMEN‘N  M‘N EIS T N PROSEUKH N PAIDISK N TINA EKHOUSAN PNEUMA PUTH‘NA UPANT SAI  MIN  TIS ERGASIAN POLL N PAREIKHEN TOIS KURIOIS AUT S MANTEUOMEN 

[16,17] AUT  KATAKOLOUTHOUSA T‘ PAUL‘ KAI  MIN EKRAZEN LEGOUSA OUTOI OI ANTHR‘POI DOULOI TOU THEOU TOU UPSISTOU EISIN OITINES KATAGGELLOUSIN UMIN ODON S‘T RIAS

[16,18] TOUTO DE EPOIEI EPI POLLAS  MERAS DIAPON THEIS DE PAULOS KAI EPISTREPSAS T‘ PNEUMATI EIPEN PARAGGELL‘ SOI EN ONOMATI I SOU KHRISTOU EXELTHEIN AP AUT S KAI EX LTHEN AUT  T  ‘RA

[16,19] IDONTES DE OI KURIOI AUT S OTI EX LTHEN   ELPIS T S ERGASIAS AUT‘N EPILABOMENOI TON PAULON KAI TON SILAN EILKUSAN EIS T N AGORAN EPI TOUS ARKHONTAS

[16,20] KAI PROSAGAGONTES AUTOUS TOIS STRAT GOIS EIPAN OUTOI OI ANTHR‘POI EKTARASSOUSIN  M‘N T N POLIN IOUDAIOI UPARKHONTES

[16,21] KAI KATAGGELLOUSIN ETH  A OUK EXESTIN  MIN PARADEKHESTHAI OUDE POIEIN R‘MAIOIS OUSIN

[16,22] KAI SUNEPEST  O OKHLOS KAT AUT‘N KAI OI STRAT GOI PERIR XANTES AUT‘N TA IMATIA EKELEUON RABDIZEIN

[16,23] POLLAS TE EPITHENTES AUTOIS PL GAS EBALON EIS PHULAK N PARAGGEILANTES T‘ DESMOPHULAKI ASPHAL‘S T REIN AUTOUS

[16,24] OS PARAGGELIAN TOIAUT N LAB‘N EBALEN AUTOUS EIS T N ES‘TERAN PHULAK N KAI TOUS PODAS  SPHALISATO AUT‘N EIS TO XULON

[16,25] KATA DE TO MESONUKTION PAULOS KAI SILAS PROSEUKHOMENOI UMNOUN TON THEON EP KRO‘NTO DE AUT‘N OI DESMIOI

[16,26] APHN‘ DE SEISMOS EGENETO MEGAS ‘STE SALEUTH NAI TA THEMELIA TOU DESM‘T RIOU  NE‘KHTH SAN DE PARAKHR MA AI THURAI PASAI KAI PANT‘N TA DESMA ANETH 

[16,27] EXUPNOS DE GENOMENOS O DESMOPHULAX KAI ID‘N ANE‘GMENAS TAS THURAS T S PHULAK S SPASAMENOS [T N] MAKHAIRAN  MELLEN EAUTON ANAIREIN NOMIZ‘N EKPEPHEUGENAI TOUS DESMIOUS

[16,28] EPH‘N SEN DE MEGAL  PH‘N  [O] PAULOS LEG‘N M DEN PRAX S SEAUT‘ KAKON APANTES GAR ESMEN ENTHADE

[16,29] AIT SAS DE PH‘TA EISEP D SEN KAI ENTROMOS GENOMENOS PROSEPESEN T‘ PAUL‘ KAI [T‘] SILA

[16,30] KAI PROAGAG‘N AUTOUS EX‘ EPH  KURIOI TI ME DEI POIEIN INA S‘TH‘

[16,31] OI DE EIPAN PISTEUSON EPI TON KURION I SOUN KAI S‘TH S  SU KAI O OIKOS SOU

[16,32] KAI ELAL SAN AUT‘ TON LOGON TOU KURIOU SUN PASIN TOIS EN T  OIKIA AUTOU

[16,33] KAI PARALAB‘N AUTOUS EN EKEIN  T  ‘RA T S NUKTOS ELOUSEN APO T‘N PL G‘N KAI EBAPTISTH  AUTOS KAI OI AUTOU PANTES PARAKHR MA

[16,34] ANAGAG‘N TE AUTOUS EIS TON OIKON PARETH KEN TRAPEZAN KAI  GALLIASATO PANOIKEI PEPISTEUK‘S T‘ THE‘

[16,35]  MERAS DE GENOMEN S APESTEILAN OI STRAT GOI TOUS RABDOUKHOUS LEGONTES APOLUSON TOUS ANTHR‘POUS EKEINOUS

[16,36] AP GGEILEN DE O DESMOPHULAX TOUS LOGOUS [TOUTOUS] PROS TON PAULON OTI APESTALKAN OI STRAT GOI INA APOLUTH TE NUN OUN EXELTHONTES POREUESTHE EN EIR N 

[16,37] O DE PAULOS EPH  PROS AUTOUS DEIRANTES  MAS D MOSIA AKATAKRITOUS ANTHR‘POUS R‘MAIOUS UPARKHONTAS EBALAN EIS PHULAK N KAI NUN LATHRA  MAS EKBALLOUSIN OU GAR ALLA ELTHONTES AUTOI  MAS EXAGAGET‘SAN

[16,38] AP GGEILAN DE TOIS STRAT GOIS OI RABDOUKHOI TA R MATA TAUTA EPHOB TH SAN DE AKOUSANTES OTI R‘MAIOI EISIN

[16,39] KAI ELTHONTES PAREKALESAN AUTOUS KAI EXAGAGONTES  R‘T‘N APELTHEIN APO T S POLE‘S

[16,40] EXELTHONTES DE APO T S PHULAK S EIS LTHON PROS T N LUDIAN KAI IDONTES PAREKALESAN TOUS ADELPHOUS KAI EX LTHAN

[17,1] DIODEUSANTES DE T N AMPHIPOLIN KAI T N APOLL‘NIAN  LTHON EIS THESSALONIK N OPOU  N SUNAG‘G  T‘N IOUDAI‘N

[17,2] KATA DE TO EI‘THOS T‘ PAUL‘ EIS LTHEN PROS AUTOUS KAI EPI SABBATA TRIA DIELEXATO AUTOIS APO T‘N GRAPH‘N

[17,3] DIANOIG‘N KAI PARATITHEMENOS OTI TON KHRISTON EDEI PATHEIN KAI ANAST NAI EK NEKR‘N KAI OTI OUTOS ESTIN O KHRISTOS [O] I SOUS ON EG‘ KATAGGELL‘ UMIN

[17,4] KAI TINES EX AUT‘N EPEISTH SAN KAI PROSEKL R‘TH SAN T‘ PAUL‘ KAI T‘ SILA T‘N TE SEBOMEN‘N ELL N‘N PL THOS POLU GUNAIK‘N TE T‘N PR‘T‘N OUK OLIGAI

[17,5] Z L‘SANTES DE OI IOUDAIOI KAI PROSLABOMENOI T‘N AGORAI‘N ANDRAS TINAS PON ROUS KAI OKHLOPOI SANTES ETHORUBOUN T N POLIN KAI EPISTANTES T  OIKIA IASONOS EZ TOUN AUTOUS PROAGAGEIN EIS TON D MON

[17,6] M  EURONTES DE AUTOUS ESURON IASONA KAI TINAS ADELPHOUS EPI TOUS POLITARKHAS BO‘NTES OTI OI T N OIKOUMEN N ANASTAT‘SANTES OUTOI KAI ENTHADE PAREISIN

[17,7] OUS UPODEDEKTAI IAS‘N KAI OUTOI PANTES APENANTI T‘N DOGMAT‘N KAISAROS PRASSOUSIN BASILEA ETERON LEGONTES EINAI I SOUN

[17,8] ETARAXAN DE TON OKHLON KAI TOUS POLITARKHAS AKOUONTAS TAUTA

[17,9] KAI LABONTES TO IKANON PARA TOU IASONOS KAI T‘N LOIP‘N APELUSAN AUTOUS

[17,10] OI DE ADELPHOI EUTHE‘S DIA NUKTOS EXEPEMPSAN TON TE PAULON KAI TON SILAN EIS BEROIAN OITINES PARAGENOMENOI EIS T N SUNAG‘G N T‘N IOUDAI‘N AP ESAN

[17,11] OUTOI DE  SAN EUGENESTEROI T‘N EN THESSALONIK  OITINES EDEXANTO TON LOGON META PAS S PROTHUMIAS KATH  MERAN ANAKRINONTES TAS GRAPHAS EI EKHOI TAUTA OUT‘S

[17,12] POLLOI MEN OUN EX AUT‘N EPISTEUSAN KAI T‘N ELL NID‘N GUNAIK‘N T‘N EUSKH MON‘N KAI ANDR‘N OUK OLIGOI

[17,13] ‘S DE EGN‘SAN OI APO T S THESSALONIK S IOUDAIOI OTI KAI EN T  BEROIA KAT GGEL  UPO TOU PAULOU O LOGOS TOU THEOU  LTHON KAKEI SALEUONTES KAI TARASSONTES TOUS OKHLOUS

[17,14] EUTHE‘S DE TOTE TON PAULON EXAPESTEILAN OI ADELPHOI POREUESTHAI E‘S EPI T N THALASSAN UPEMEINAN TE O TE SILAS KAI O TIMOTHEOS EKEI

[17,15] OI DE KATHISTANONTES TON PAULON  GAGON E‘S ATH N‘N KAI LABONTES ENTOL N PROS TON SILAN KAI TON TIMOTHEON INA ‘S TAKHISTA ELTH‘SIN PROS AUTON EX ESAN

[17,16] EN DE TAIS ATH NAIS EKDEKHOMENOU AUTOUS TOU PAULOU PAR‘XUNETO TO PNEUMA AUTOU EN AUT‘ THE‘ROUNTOS KATEID‘LON OUSAN T N POLIN

[17,17] DIELEGETO MEN OUN EN T  SUNAG‘G  TOIS IOUDAIOIS KAI TOIS SEBOMENOIS KAI EN T  AGORA KATA PASAN  MERAN PROS TOUS PARATUGKHANONTAS

[17,18] TINES DE KAI T‘N EPIKOUREI‘N KAI STOIK‘N PHILOSOPH‘N SUNEBALLON AUT‘ KAI TINES ELEGON TI AN THELOI O SPERMOLOGOS OUTOS LEGEIN OI DE XEN‘N DAIMONI‘N DOKEI KATAGGELEUS EINAI OTI TON I SOUN KAI T N ANASTASIN EU GGELIZETO

[17,19] EPILABOMENOI TE AUTOU EPI TON AREION PAGON  GAGON LEGONTES DUNAMETHA GN‘NAI TIS   KAIN  AUT    UPO SOU LALOUMEN  DIDAKH 

[17,20] XENIZONTA GAR TINA EISPHEREIS EIS TAS AKOAS  M‘N BOULOMETHA OUN GN‘NAI TINA THELEI TAUTA EINAI

[17,21] ATH NAIOI DE PANTES KAI OI EPID MOUNTES XENOI EIS OUDEN ETERON  UKAIROUN   LEGEIN TI   AKOUEIN TI KAINOTERON

[17,22] STATHEIS DE [O] PAULOS EN MES‘ TOU AREIOU PAGOU EPH  ANDRES ATH NAIOI KATA PANTA ‘S DEISIDAIMONESTEROUS UMAS THE‘R‘

[17,23] DIERKHOMENOS GAR KAI ANATHE‘R‘N TA SEBASMATA UM‘N EURON KAI B‘MON EN ‘ EPEGEGRAPTO AGN‘ST‘ THE‘ O OUN AGNOOUNTES EUSEBEITE TOUTO EG‘ KATAGGELL‘ UMIN

[17,24] O THEOS O POI SAS TON KOSMON KAI PANTA TA EN AUT‘ OUTOS OURANOU KAI G S UPARKH‘N KURIOS OUK EN KHEIROPOI TOIS NAOIS KATOIKEI

[17,25] OUDE UPO KHEIR‘N ANTHR‘PIN‘N THERAPEUETAI PROSDEOMENOS TINOS AUTOS DIDOUS PASI Z‘ N KAI PNO N KAI TA PANTA

[17,26] EPOI SEN TE EX ENOS PAN ETHNOS ANTHR‘P‘N KATOIKEIN EPI PANTOS PROS‘POU T S G S ORISAS PROSTETAGMENOUS KAIROUS KAI TAS OROTHESIAS T S KATOIKIAS AUT‘N

[17,27] Z TEIN TON THEON EI ARA GE PS LAPH SEIAN AUTON KAI EUROIEN KAI GE OU MAKRAN APO ENOS EKASTOU  M‘N UPARKHONTA

[17,28] EN AUT‘ GAR Z‘MEN KAI KINOUMETHA KAI ESMEN ‘S KAI TINES T‘N KATH UMAS POI T‘N EIR KASIN TOU GAR KAI GENOS ESMEN

[17,29] GENOS OUN UPARKHONTES TOU THEOU OUK OPHEILOMEN NOMIZEIN KHRUS‘   ARGUR‘   LITH‘ KHARAGMATI TEKHN S KAI ENTHUM SE‘S ANTHR‘POU TO THEION EINAI OMOION

[17,30] TOUS MEN OUN KHRONOUS T S AGNOIAS UPERID‘N O THEOS TA NUN PARAGGELLEI TOIS ANTHR‘POIS PANTAS PANTAKHOU METANOEIN

[17,31] KATHOTI EST SEN  MERAN EN   MELLEI KRINEIN T N OIKOUMEN N EN DIKAIOSUN  EN ANDRI ‘ ‘RISEN PISTIN PARASKH‘N PASIN ANAST SAS AUTON EK NEKR‘N

[17,32] AKOUSANTES DE ANASTASIN NEKR‘N OI MEN EKHLEUAZON OI DE EIPAN AKOUSOMETHA SOU PERI TOUTOU KAI PALIN

[17,33] OUT‘S O PAULOS EX LTHEN EK MESOU AUT‘N

[17,34] TINES DE ANDRES KOLL THENTES AUT‘ EPISTEUSAN EN OIS KAI DIONUSIOS O AREOPAGIT S KAI GUN  ONOMATI DAMARIS KAI ETEROI SUN AUTOIS

[18,1] META TAUTA KH‘RISTHEIS EK T‘N ATH N‘N  LTHEN EIS KORINTHON

[18,2] KAI EUR‘N TINA IOUDAION ONOMATI AKULAN PONTIKON T‘ GENEI PROSPHAT‘S EL LUTHOTA APO T S ITALIAS KAI PRISKILLAN GUNAIKA AUTOU DIA TO DIATETAKHENAI KLAUDION KH‘RIZESTHAI PANTAS TOUS IOUDAIOUS APO T S R‘M S PROS LTHEN AUTOIS

[18,3] KAI DIA TO OMOTEKHNON EINAI EMENEN PAR AUTOIS KAI  RGAZETO  SAN GAR SK NOPOIOI T  TEKHN 

[18,4] DIELEGETO DE EN T  SUNAG‘G  KATA PAN SABBATON EPEITHEN TE IOUDAIOUS KAI ELL NAS

[18,5] ‘S DE KAT LTHON APO T S MAKEDONIAS O TE SILAS KAI O TIMOTHEOS SUNEIKHETO T‘ LOG‘ O PAULOS DIAMARTUROMENOS TOIS IOUDAIOIS EINAI TON KHRISTON I SOUN

[18,6] ANTITASSOMEN‘N DE AUT‘N KAI BLASPH MOUNT‘N EKTINAXAMENOS TA IMATIA EIPEN PROS AUTOUS TO AIMA UM‘N EPI T N KEPHAL N UM‘N KATHAROS EG‘ APO TOU NUN EIS TA ETHN  POREUSOMAI

[18,7] KAI METABAS EKEITHEN EIS LTHEN EIS OIKIAN TINOS ONOMATI TITIOU IOUSTOU SEBOMENOU TON THEON OU   OIKIA  N SUNOMOROUSA T  SUNAG‘G 

[18,8] KRISPOS DE O ARKHISUNAG‘GOS EPISTEUSEN T‘ KURI‘ SUN OL‘ T‘ OIK‘ AUTOU KAI POLLOI T‘N KORINTHI‘N AKOUONTES EPISTEUON KAI EBAPTIZONTO

[18,9] EIPEN DE O KURIOS EN NUKTI DI ORAMATOS T‘ PAUL‘ M  PHOBOU ALLA LALEI KAI M  SI‘P S S

[18,10] DIOTI EG‘ EIMI META SOU KAI OUDEIS EPITH SETAI SOI TOU KAK‘SAI SE DIOTI LAOS ESTI MOI POLUS EN T  POLEI TAUT 

[18,11] EKATHISEN DE ENIAUTON KAI M NAS EX DIDASK‘N EN AUTOIS TON LOGON TOU THEOU

[18,12] GALLI‘NOS DE ANTHUPATOU ONTOS T S AKHAIAS KATEPEST SAN OMOTHUMADON OI IOUDAIOI T‘ PAUL‘ KAI  GAGON AUTON EPI TO B MA

[18,13] LEGONTES OTI PARA TON NOMON ANAPEITHEI OUTOS TOUS ANTHR‘POUS SEBESTHAI TON THEON

[18,14] MELLONTOS DE TOU PAULOU ANOIGEIN TO STOMA EIPEN O GALLI‘N PROS TOUS IOUDAIOUS EI MEN  N ADIK MA TI   RADIOURG MA PON RON ‘ IOUDAIOI KATA LOGON AN ANESKHOM N UM‘N

[18,15] EI DE Z T MATA ESTIN PERI LOGOU KAI ONOMAT‘N KAI NOMOU TOU KATH UMAS OPSESTHE AUTOI KRIT S EG‘ TOUT‘N OU BOULOMAI EINAI

[18,16] KAI AP LASEN AUTOUS APO TOU B MATOS

[18,17] EPILABOMENOI DE PANTES S‘STHEN N TON ARKHISUNAG‘GON ETUPTON EMPROSTHEN TOU B MATOS KAI OUDEN TOUT‘N T‘ GALLI‘NI EMELEN

[18,18] O DE PAULOS ETI PROSMEINAS  MERAS IKANAS TOIS ADELPHOIS APOTAXAMENOS EXEPLEI EIS T N SURIAN KAI SUN AUT‘ PRISKILLA KAI AKULAS KEIRAMENOS EN KEGKHREAIS T N KEPHAL N EIKHEN GAR EUKH N

[18,19] KAT NT SAN DE EIS EPHESON KAKEINOUS KATELIPEN AUTOU AUTOS DE EISELTH‘N EIS T N SUNAG‘G N DIELEXATO TOIS IOUDAIOIS

[18,20] ER‘T‘NT‘N DE AUT‘N EPI PLEIONA KHRONON MEINAI OUK EPENEUSEN

[18,21] ALLA APOTAXAMENOS KAI EIP‘N PALIN ANAKAMPS‘ PROS UMAS TOU THEOU THELONTOS AN KHTH  APO T S EPHESOU

[18,22] KAI KATELTH‘N EIS KAISAREIAN ANABAS KAI ASPASAMENOS T N EKKL SIAN KATEB  EIS ANTIOKHEIAN

[18,23] KAI POI SAS KHRONON TINA EX LTHEN DIERKHOMENOS KATHEX S T N GALATIK N KH‘RAN KAI PHRUGIAN EPIST RIZ‘N PANTAS TOUS MATH TAS

[18,24] IOUDAIOS DE TIS APOLL‘S ONOMATI ALEXANDREUS T‘ GENEI AN R LOGIOS KAT NT SEN EIS EPHESON DUNATOS ‘N EN TAIS GRAPHAIS

[18,25] OUTOS  N KAT KH MENOS T N ODON TOU KURIOU KAI ZE‘N T‘ PNEUMATI ELALEI KAI EDIDASKEN AKRIB‘S TA PERI TOU I SOU EPISTAMENOS MONON TO BAPTISMA I‘ANNOU

[18,26] OUTOS TE  RXATO PARR SIAZESTHAI EN T  SUNAG‘G  AKOUSANTES DE AUTOU PRISKILLA KAI AKULAS PROSELABONTO AUTON KAI AKRIBESTERON AUT‘ EXETHENTO T N ODON [TOU THEOU]

[18,27] BOULOMENOU DE AUTOU DIELTHEIN EIS T N AKHAIAN PROTREPSAMENOI OI ADELPHOI EGRAPSAN TOIS MATH TAIS APODEXASTHAI AUTON OS PARAGENOMENOS SUNEBALETO POLU TOIS PEPISTEUKOSIN DIA T S KHARITOS

[18,28] EUTON‘S GAR TOIS IOUDAIOIS DIAKAT LEGKHETO D MOSIA EPIDEIKNUS DIA T‘N GRAPH‘N EINAI TON KHRISTON I SOUN

[19,1] EGENETO DE EN T‘ TON APOLL‘ EINAI EN KORINTH‘ PAULON DIELTHONTA TA AN‘TERIKA MER  [KAT] ELTHEIN EIS EPHESON KAI EUREIN TINAS MATH TAS

[19,2] EIPEN TE PROS AUTOUS EI PNEUMA AGION ELABETE PISTEUSANTES OI DE PROS AUTON ALL OUD EI PNEUMA AGION ESTIN  KOUSAMEN

[19,3] EIPEN TE EIS TI OUN EBAPTISTH TE OI DE EIPAN EIS TO I‘ANNOU BAPTISMA

[19,4] EIPEN DE PAULOS I‘ANN S EBAPTISEN BAPTISMA METANOIAS T‘ LA‘ LEG‘N EIS TON ERKHOMENON MET AUTON INA PISTEUS‘SIN TOUT ESTIN EIS TON I SOUN

[19,5] AKOUSANTES DE EBAPTISTH SAN EIS TO ONOMA TOU KURIOU I SOU

[19,6] KAI EPITHENTOS AUTOIS TOU PAULOU [TAS] KHEIRAS  LTHE TO PNEUMA TO AGION EP AUTOUS ELALOUN TE GL‘SSAIS KAI EPROPH TEUON

[19,7]  SAN DE OI PANTES ANDRES ‘SEI D‘DEKA

[19,8] EISELTH‘N DE EIS T N SUNAG‘G N EPARR SIAZETO EPI M NAS TREIS DIALEGOMENOS KAI PEITH‘N [TA] PERI T S BASILEIAS TOU THEOU

[19,9] ‘S DE TINES ESKL RUNONTO KAI  PEITHOUN KAKOLOGOUNTES T N ODON EN‘PION TOU PL THOUS APOSTAS AP AUT‘N APH‘RISEN TOUS MATH TAS KATH  MERAN DIALEGOMENOS EN T  SKHOL  TURANNOU

[19,10] TOUTO DE EGENETO EPI ET  DUO ‘STE PANTAS TOUS KATOIKOUNTAS T N ASIAN AKOUSAI TON LOGON TOU KURIOU IOUDAIOUS TE KAI ELL NAS

[19,11] DUNAMEIS TE OU TAS TUKHOUSAS O THEOS EPOIEI DIA T‘N KHEIR‘N PAULOU

[19,12] ‘STE KAI EPI TOUS ASTHENOUNTAS APOPHERESTHAI APO TOU KHR‘TOS AUTOU SOUDARIA   SIMIKINTHIA KAI APALLASSESTHAI AP AUT‘N TAS NOSOUS TA TE PNEUMATA TA PON RA EKPOREUESTHAI

[19,13] EPEKHEIR SAN DE TINES KAI T‘N PERIERKHOMEN‘N IOUDAI‘N EXORKIST‘N ONOMAZEIN EPI TOUS EKHONTAS TA PNEUMATA TA PON RA TO ONOMA TOU KURIOU I SOU LEGONTES ORKIZ‘ UMAS TON I SOUN ON PAULOS K RUSSEI

[19,14]  SAN DE TINOS SKEUA IOUDAIOU ARKHIERE‘S EPTA UIOI TOUTO POIOUNTES

[19,15] APOKRITHEN DE TO PNEUMA TO PON RON EIPEN AUTOIS TON [MEN] I SOUN GIN‘SK‘ KAI TON PAULON EPISTAMAI UMEIS DE TINES ESTE

[19,16] KAI EPHALOMENOS O ANTHR‘POS EP AUTOUS EN ‘  N TO PNEUMA TO PON RON KATAKURIEUSAS AMPHOTER‘N ISKHUSEN KAT AUT‘N ‘STE GUMNOUS KAI TETRAUMATISMENOUS EKPHUGEIN EK TOU OIKOU EKEINOU

[19,17] TOUTO DE EGENETO GN‘STON PASIN IOUDAIOIS TE KAI ELL SIN TOIS KATOIKOUSIN T N EPHESON KAI EPEPESEN PHOBOS EPI PANTAS AUTOUS KAI EMEGALUNETO TO ONOMA TOU KURIOU I SOU

[19,18] POLLOI TE T‘N PEPISTEUKOT‘N  RKHONTO EXOMOLOGOUMENOI KAI ANAGGELLONTES TAS PRAXEIS AUT‘N

[19,19] IKANOI DE T‘N TA PERIERGA PRAXANT‘N SUNENEGKANTES TAS BIBLOUS KATEKAION EN‘PION PANT‘N KAI SUNEPS PHISAN TAS TIMAS AUT‘N KAI EURON ARGURIOU MURIADAS PENTE

[19,20] OUT‘S KATA KRATOS TOU KURIOU O LOGOS  UXANEN KAI ISKHUEN

[19,21] ‘S DE EPL R‘TH  TAUTA ETHETO O PAULOS EN T‘ PNEUMATI DIELTH‘N T N MAKEDONIAN KAI AKHAIAN POREUESTHAI EIS IEROSOLUMA EIP‘N OTI META TO GENESTHAI ME EKEI DEI ME KAI R‘M N IDEIN

[19,22] APOSTEILAS DE EIS T N MAKEDONIAN DUO T‘N DIAKONOUNT‘N AUT‘ TIMOTHEON KAI ERASTON AUTOS EPESKHEN KHRONON EIS T N ASIAN

[19,23] EGENETO DE KATA TON KAIRON EKEINON TARAKHOS OUK OLIGOS PERI T S ODOU

[19,24] D M TRIOS GAR TIS ONOMATI ARGUROKOPOS POI‘N NAOUS ARGUROUS ARTEMIDOS PAREIKHETO TOIS TEKHNITAIS OUK OLIG N ERGASIAN

[19,25] OUS SUNATHROISAS KAI TOUS PERI TA TOIAUTA ERGATAS EIPEN ANDRES EPISTASTHE OTI EK TAUT S T S ERGASIAS   EUPORIA  MIN ESTIN

[19,26] KAI THE‘REITE KAI AKOUETE OTI OU MONON EPHESOU ALLA SKHEDON PAS S T S ASIAS O PAULOS OUTOS PEISAS METEST SEN IKANON OKHLON LEG‘N OTI OUK EISIN THEOI OI DIA KHEIR‘N GINOMENOI

[19,27] OU MONON DE TOUTO KINDUNEUEI  MIN TO MEROS EIS APELEGMON ELTHEIN ALLA KAI TO T S MEGAL S THEAS ARTEMIDOS IERON EIS OUTHEN LOGISTH NAI MELLEIN TE KAI KATHAIREISTHAI T S MEGALEIOT TOS AUT S  N OL    ASIA KAI   OIKOUMEN  SEBETAI

[19,28] AKOUSANTES DE KAI GENOMENOI PL REIS THUMOU EKRAZON LEGONTES MEGAL    ARTEMIS EPHESI‘N

[19,29] KAI EPL STH    POLIS T S SUGKHUSE‘S ‘RM SAN TE OMOTHUMADON EIS TO THEATRON SUNARPASANTES GAION KAI ARISTARKHON MAKEDONAS SUNEKD MOUS PAULOU

[19,30] PAULOU DE BOULOMENOU EISELTHEIN EIS TON D MON OUK EI‘N AUTON OI MATH TAI

[19,31] TINES DE KAI T‘N ASIARKH‘N ONTES AUT‘ PHILOI PEMPSANTES PROS AUTON PAREKALOUN M  DOUNAI EAUTON EIS TO THEATRON

[19,32] ALLOI MEN OUN ALLO TI EKRAZON  N GAR   EKKL SIA SUGKEKHUMEN  KAI OI PLEIOUS OUK  DEISAN TINOS ENEKA SUNEL LUTHEISAN

[19,33] EK DE TOU OKHLOU SUNEBIBASAN ALEXANDRON PROBALONT‘N AUTON T‘N IOUDAI‘N O DE ALEXANDROS KATASEISAS T N KHEIRA  THELEN APOLOGEISTHAI T‘ D M‘

[19,34] EPIGNONTES DE OTI IOUDAIOS ESTIN PH‘N  EGENETO MIA EK PANT‘N ‘S EPI ‘RAS DUO KRAZONT‘N MEGAL    ARTEMIS EPHESI‘N

[19,35] KATASTEILAS DE O GRAMMATEUS TON OKHLON PH SIN ANDRES EPHESIOI TIS GAR ESTIN ANTHR‘P‘N OS OU GIN‘SKEI T N EPHESI‘N POLIN NE‘KORON OUSAN T S MEGAL S ARTEMIDOS KAI TOU DIOPETOUS

[19,36] ANANTIRR T‘N OUN ONT‘N TOUT‘N DEON ESTIN UMAS KATESTALMENOUS UPARKHEIN KAI M DEN PROPETES PRASSEIN

[19,37]  GAGETE GAR TOUS ANDRAS TOUTOUS OUTE IEROSULOUS OUTE BLASPH MOUNTAS T N THEON  M‘N

[19,38] EI MEN OUN D M TRIOS KAI OI SUN AUT‘ TEKHNITAI EKHOUSI PROS TINA LOGON AGORAIOI AGONTAI KAI ANTHUPATOI EISIN EGKALEIT‘SAN ALL LOIS

[19,39] EI DE TI PERAITER‘ EPIZ TEITE EN T  ENNOM‘ EKKL SIA EPILUTH SETAI

[19,40] KAI GAR KINDUNEUOMEN EGKALEISTHAI STASE‘S PERI T S S MERON M DENOS AITIOU UPARKHONTOS PERI OU [OU] DUN SOMETHA APODOUNAI LOGON PERI T S SUSTROPH S TAUT S KAI TAUTA EIP‘N APELUSEN T N EKKL SIAN

[20,1] META DE TO PAUSASTHAI TON THORUBON METAPEMPSAMENOS O PAULOS TOUS MATH TAS KAI PARAKALESAS ASPASAMENOS EX LTHEN POREUESTHAI EIS MAKEDONIAN

[20,2] DIELTH‘N DE TA MER  EKEINA KAI PARAKALESAS AUTOUS LOG‘ POLL‘  LTHEN EIS T N ELLADA

[20,3] POI SAS TE M NAS TREIS GENOMEN S EPIBOUL S AUT‘ UPO T‘N IOUDAI‘N MELLONTI ANAGESTHAI EIS T N SURIAN EGENETO GN‘M S TOU UPOSTREPHEIN DIA MAKEDONIAS

[20,4] SUNEIPETO DE AUT‘ S‘PATROS PURROU BEROIAIOS THESSALONIKE‘N DE ARISTARKHOS KAI SEKOUNDOS KAI GAIOS DERBAIOS KAI TIMOTHEOS ASIANOI DE TUKHIKOS KAI TROPHIMOS

[20,5] OUTOI DE PROELTHONTES EMENON  MAS EN TR‘ADI

[20,6]  MEIS DE EXEPLEUSAMEN META TAS  MERAS T‘N AZUM‘N APO PHILIPP‘N KAI  LTHOMEN PROS AUTOUS EIS T N TR‘ADA AKHRI  MER‘N PENTE OPOU DIETRIPSAMEN  MERAS EPTA

[20,7] EN DE T  MIA T‘N SABBAT‘N SUN GMEN‘N  M‘N KLASAI ARTON O PAULOS DIELEGETO AUTOIS MELL‘N EXIENAI T  EPAURION PARETEINEN TE TON LOGON MEKHRI MESONUKTIOU

[20,8]  SAN DE LAMPADES IKANAI EN T‘ UPER‘‘ OU  MEN SUN GMENOI

[20,9] KATHEZOMENOS DE TIS NEANIAS ONOMATI EUTUKHOS EPI T S THURIDOS KATAPHEROMENOS UPN‘ BATHEI DIALEGOMENOU TOU PAULOU EPI PLEION KATENEKHTHEIS APO TOU UPNOU EPESEN APO TOU TRISTEGOU KAT‘ KAI  RTH  NEKROS

[20,10] KATABAS DE O PAULOS EPEPESEN AUT‘ KAI SUMPERILAB‘N EIPEN M  THORUBEISTHE   GAR PSUKH  AUTOU EN AUT‘ ESTIN

[20,11] ANABAS DE KAI KLASAS TON ARTON KAI GEUSAMENOS EPH IKANON TE OMIL SAS AKHRI AUG S OUT‘S EX LTHEN

[20,12]  GAGON DE TON PAIDA Z‘NTA KAI PAREKL TH SAN OU METRI‘S

[20,13]  MEIS DE PROELTHONTES EPI TO PLOION AN KHTH MEN EPI T N ASSON EKEITHEN MELLONTES ANALAMBANEIN TON PAULON OUT‘S GAR DIATETAGMENOS  N MELL‘N AUTOS PEZEUEIN

[20,14] ‘S DE SUNEBALLEN  MIN EIS T N ASSON ANALABONTES AUTON  LTHOMEN EIS MITUL N N

[20,15] KAKEITHEN APOPLEUSANTES T  EPIOUS  KAT NT SAMEN ANTIKRUS KHIOU T  DE ETERA PAREBALOMEN EIS SAMON T  DE EKHOMEN   LTHOMEN EIS MIL TON

[20,16] KEKRIKEI GAR O PAULOS PARAPLEUSAI T N EPHESON OP‘S M  GEN TAI AUT‘ KHRONOTRIB SAI EN T  ASIA ESPEUDEN GAR EI DUNATON EI  AUT‘ T N  MERAN T S PENT KOST S GENESTHAI EIS IEROSOLUMA

[20,17] APO DE T S MIL TOU PEMPSAS EIS EPHESON METEKALESATO TOUS PRESBUTEROUS T S EKKL SIAS

[20,18] ‘S DE PAREGENONTO PROS AUTON EIPEN AUTOIS UMEIS EPISTASTHE APO PR‘T S  MERAS APH  S EPEB N EIS T N ASIAN P‘S METH UM‘N TON PANTA KHRONON EGENOM N

[20,19] DOULEU‘N T‘ KURI‘ META PAS S TAPEINOPHROSUN S KAI DAKRU‘N KAI PEIRASM‘N T‘N SUMBANT‘N MOI EN TAIS EPIBOULAIS T‘N IOUDAI‘N

[20,20] ‘S OUDEN UPESTEILAM N T‘N SUMPHERONT‘N TOU M  ANAGGEILAI UMIN KAI DIDAXAI UMAS D MOSIA KAI KAT OIKOUS

[20,21] DIAMARTUROMENOS IOUDAIOIS TE KAI ELL SIN T N EIS THEON METANOIAN KAI PISTIN EIS TON KURION  M‘N I SOUN

[20,22] KAI NUN IDOU DEDEMENOS EG‘ T‘ PNEUMATI POREUOMAI EIS IEROUSAL M TA EN AUT  SUNANT SONTA MOI M  EID‘S

[20,23] PL N OTI TO PNEUMA TO AGION KATA POLIN DIAMARTURETAI MOI LEGON OTI DESMA KAI THLIPSEIS ME MENOUSIN

[20,24] ALL OUDENOS LOGOU POIOUMAI T N PSUKH N TIMIAN EMAUT‘ ‘S TELEI‘SAI TON DROMON MOU KAI T N DIAKONIAN  N ELABON PARA TOU KURIOU I SOU DIAMARTURASTHAI TO EUAGGELION T S KHARITOS TOU THEOU

[20,25] KAI NUN IDOU EG‘ OIDA OTI OUKETI OPSESTHE TO PROS‘PON MOU UMEIS PANTES EN OIS DI LTHON K RUSS‘N T N BASILEIAN

[20,26] DIOTI MARTUROMAI UMIN EN T  S MERON  MERA OTI KATHAROS EIMI APO TOU AIMATOS PANT‘N

[20,27] OU GAR UPESTEILAM N TOU M  ANAGGEILAI PASAN T N BOUL N TOU THEOU UMIN

[20,28] PROSEKHETE EAUTOIS KAI PANTI T‘ POIMNI‘ EN ‘ UMAS TO PNEUMA TO AGION ETHETO EPISKOPOUS POIMAINEIN T N EKKL SIAN TOU THEOU  N PERIEPOI SATO DIA TOU AIMATOS TOU IDIOU

[20,29] EG‘ OIDA OTI EISELEUSONTAI META T N APHIXIN MOU LUKOI BAREIS EIS UMAS M  PHEIDOMENOI TOU POIMNIOU

[20,30] KAI EX UM‘N AUT‘N ANAST SONTAI ANDRES LALOUNTES DIESTRAMMENA TOU APOSPAN TOUS MATH TAS OPIS‘ AUT‘N

[20,31] DIO GR GOREITE MN MONEUONTES OTI TRIETIAN NUKTA KAI  MERAN OUK EPAUSAM N META DAKRU‘N NOUTHET‘N ENA EKASTON

[20,32] KAI TA NUN PARATITHEMAI UMAS T‘ THE‘ KAI T‘ LOG‘ T S KHARITOS AUTOU T‘ DUNAMEN‘ OIKODOM SAI KAI DOUNAI T N KL RONOMIAN EN TOIS  GIASMENOIS PASIN

[20,33] ARGURIOU   KHRUSIOU   IMATISMOU OUDENOS EPETHUM SA

[20,34] AUTOI GIN‘SKETE OTI TAIS KHREIAIS MOU KAI TOIS OUSIN MET EMOU UP RET SAN AI KHEIRES AUTAI

[20,35] PANTA UPEDEIXA UMIN OTI OUT‘S KOPI‘NTAS DEI ANTILAMBANESTHAI T‘N ASTHENOUNT‘N MN MONEUEIN TE T‘N LOG‘N TOU KURIOU I SOU OTI AUTOS EIPEN MAKARION ESTIN MALLON DIDONAI   LAMBANEIN

[20,36] KAI TAUTA EIP‘N THEIS TA GONATA AUTOU SUN PASIN AUTOIS PROS UXATO

[20,37] IKANOS DE KLAUTHMOS EGENETO PANT‘N KAI EPIPESONTES EPI TON TRAKH LON TOU PAULOU KATEPHILOUN AUTON

[20,38] ODUN‘MENOI MALISTA EPI T‘ LOG‘ ‘ EIR KEI OTI OUKETI MELLOUSIN TO PROS‘PON AUTOU THE‘REIN PROEPEMPON DE AUTON EIS TO PLOION

[21,1] ‘S DE EGENETO ANAKHTH NAI  MAS APOSPASTHENTAS AP AUT‘N EUTHUDROM SANTES  LTHOMEN EIS T N K‘ T  DE EX S EIS T N RODON KAKEITHEN EIS PATARA

[21,2] KAI EURONTES PLOION DIAPER‘N EIS PHOINIK N EPIBANTES AN KHTH MEN

[21,3] ANAPHANANTES DE T N KUPRON KAI KATALIPONTES AUT N EU‘NUMON EPLEOMEN EIS SURIAN KAI KAT LTHOMEN EIS TURON EKEISE GAR TO PLOION  N APOPHORTIZOMENON TON GOMON

[21,4] ANEURONTES DE TOUS MATH TAS EPEMEINAMEN AUTOU  MERAS EPTA OITINES T‘ PAUL‘ ELEGON DIA TOU PNEUMATOS M  EPIBAINEIN EIS IEROSOLUMA

[21,5] OTE DE EGENETO  MAS EXARTISAI TAS  MERAS EXELTHONTES EPOREUOMETHA PROPEMPONT‘N  MAS PANT‘N SUN GUNAIXI KAI TEKNOIS E‘S EX‘ T S POLE‘S KAI THENTES TA GONATA EPI TON AIGIALON PROSEUXAMENOI

[21,6] AP SPASAMETHA ALL LOUS KAI ANEB MEN EIS TO PLOION EKEINOI DE UPESTREPSAN EIS TA IDIA

[21,7]  MEIS DE TON PLOUN DIANUSANTES APO TUROU KAT NT SAMEN EIS PTOLEMAIDA KAI ASPASAMENOI TOUS ADELPHOUS EMEINAMEN  MERAN MIAN PAR AUTOIS

[21,8] T  DE EPAURION EXELTHONTES  LTHOMEN EIS KAISAREIAN KAI EISELTHONTES EIS TON OIKON PHILIPPOU TOU EUAGGELISTOU ONTOS EK T‘N EPTA EMEINAMEN PAR AUT‘

[21,9] TOUT‘ DE  SAN THUGATERES TESSARES PARTHENOI PROPH TEUOUSAI

[21,10] EPIMENONT‘N DE  MERAS PLEIOUS KAT LTHEN TIS APO T S IOUDAIAS PROPH T S ONOMATI AGABOS

[21,11] KAI ELTH‘N PROS  MAS KAI ARAS T N Z‘N N TOU PAULOU D SAS EAUTOU TOUS PODAS KAI TAS KHEIRAS EIPEN TADE LEGEI TO PNEUMA TO AGION TON ANDRA OU ESTIN   Z‘N  AUT  OUT‘S D SOUSIN EN IEROUSAL M OI IOUDAIOI KAI PARAD‘SOUSIN EIS KHEIRAS ETHN‘N

[21,12] ‘S DE  KOUSAMEN TAUTA PAREKALOUMEN  MEIS TE KAI OI ENTOPIOI TOU M  ANABAINEIN AUTON EIS IEROUSAL M

[21,13] TOTE APEKRITH  O PAULOS TI POIEITE KLAIONTES KAI SUNTHRUPTONTES MOU T N KARDIAN EG‘ GAR OU MONON DETH NAI ALLA KAI APOTHANEIN EIS IEROUSAL M ETOIM‘S EKH‘ UPER TOU ONOMATOS TOU KURIOU I SOU

[21,14] M  PEITHOMENOU DE AUTOU  SUKHASAMEN EIPONTES TOU KURIOU TO THEL MA GINESTH‘

[21,15] META DE TAS  MERAS TAUTAS EPISKEUASAMENOI ANEBAINOMEN EIS IEROSOLUMA

[21,16] SUN LTHON DE KAI T‘N MATH T‘N APO KAISAREIAS SUN  MIN AGONTES PAR ‘ XENISTH‘MEN MNAS‘NI TINI KUPRI‘ ARKHAI‘ MATH T 

[21,17] GENOMEN‘N DE  M‘N EIS IEROSOLUMA ASMEN‘S APEDEXANTO  MAS OI ADELPHOI

[21,18] T  DE EPIOUS  EIS EI O PAULOS SUN  MIN PROS IAK‘BON PANTES TE PAREGENONTO OI PRESBUTEROI

[21,19] KAI ASPASAMENOS AUTOUS EX GEITO KATH EN EKASTON ‘N EPOI SEN O THEOS EN TOIS ETHNESIN DIA T S DIAKONIAS AUTOU

[21,20] OI DE AKOUSANTES EDOXAZON TON THEON EIPON TE AUT‘ THE‘REIS ADELPHE POSAI MURIADES EISIN EN TOIS IOUDAIOIS T‘N PEPISTEUKOT‘N KAI PANTES Z L‘TAI TOU NOMOU UPARKHOUSIN

[21,21] KAT KH TH SAN DE PERI SOU OTI APOSTASIAN DIDASKEIS APO M‘USE‘S TOUS KATA TA ETHN  PANTAS IOUDAIOUS LEG‘N M  PERITEMNEIN AUTOUS TA TEKNA M DE TOIS ETHESIN PERIPATEIN

[21,22] TI OUN ESTIN PANT‘S AKOUSONTAI OTI EL LUTHAS

[21,23] TOUTO OUN POI SON O SOI LEGOMEN EISIN  MIN ANDRES TESSARES EUKH N EKHONTES EPH EAUT‘N

[21,24] TOUTOUS PARALAB‘N AGNISTH TI SUN AUTOIS KAI DAPAN SON EP AUTOIS INA XUR SONTAI T N KEPHAL N KAI GN‘SONTAI PANTES OTI ‘N KAT KH NTAI PERI SOU OUDEN ESTIN ALLA STOIKHEIS KAI AUTOS PHULASS‘N TON NOMON

[21,25] PERI DE T‘N PEPISTEUKOT‘N ETHN‘N  MEIS EPESTEILAMEN KRINANTES PHULASSESTHAI AUTOUS TO TE EID‘LOTHUTON KAI AIMA KAI PNIKTON KAI PORNEIAN

[21,26] TOTE O PAULOS PARALAB‘N TOUS ANDRAS T  EKHOMEN   MERA SUN AUTOIS AGNISTHEIS EIS EI EIS TO IERON DIAGGELL‘N T N EKPL R‘SIN T‘N  MER‘N TOU AGNISMOU E‘S OU PROS NEKHTH  UPER ENOS EKASTOU AUT‘N   PROSPHORA

[21,27] ‘S DE EMELLON AI EPTA  MERAI SUNTELEISTHAI OI APO T S ASIAS IOUDAIOI THEASAMENOI AUTON EN T‘ IER‘ SUNEKHEON PANTA TON OKHLON KAI EPEBALON EP AUTON TAS KHEIRAS

[21,28] KRAZONTES ANDRES ISRA LITAI BO THEITE OUTOS ESTIN O ANTHR‘POS O KATA TOU LAOU KAI TOU NOMOU KAI TOU TOPOU TOUTOU PANTAS PANTAKH  DIDASK‘N ETI TE KAI ELL NAS EIS GAGEN EIS TO IERON KAI KEKOIN‘KEN TON AGION TOPON TOUTON

[21,29]  SAN GAR PROE‘RAKOTES TROPHIMON TON EPHESION EN T  POLEI SUN AUT‘ ON ENOMIZON OTI EIS TO IERON EIS GAGEN O PAULOS

[21,30] EKIN TH  TE   POLIS OL  KAI EGENETO SUNDROM  TOU LAOU KAI EPILABOMENOI TOU PAULOU EILKON AUTON EX‘ TOU IEROU KAI EUTHE‘S EKLEISTH SAN AI THURAI

[21,31] Z TOUNT‘N TE AUTON APOKTEINAI ANEB  PHASIS T‘ KHILIARKH‘ T S SPEIR S OTI OL  SUGKHUNNETAI IEROUSAL M

[21,32] OS EXAUT S PARALAB‘N STRATI‘TAS KAI EKATONTARKHAS KATEDRAMEN EP AUTOUS OI DE IDONTES TON KHILIARKHON KAI TOUS STRATI‘TAS EPAUSANTO TUPTONTES TON PAULON

[21,33] TOTE EGGISAS O KHILIARKHOS EPELABETO AUTOU KAI EKELEUSEN DETH NAI ALUSESI DUSI KAI EPUNTHANETO TIS EI  KAI TI ESTIN PEPOI K‘S

[21,34] ALLOI DE ALLO TI EPEPH‘NOUN EN T‘ OKHL‘ M  DUNAMENOU DE AUTOU GN‘NAI TO ASPHALES DIA TON THORUBON EKELEUSEN AGESTHAI AUTON EIS T N PAREMBOL N

[21,35] OTE DE EGENETO EPI TOUS ANABATHMOUS SUNEB  BASTAZESTHAI AUTON UPO T‘N STRATI‘T‘N DIA T N BIAN TOU OKHLOU

[21,36]  KOLOUTHEI GAR TO PL THOS TOU LAOU KRAZONTES AIRE AUTON

[21,37] MELL‘N TE EISAGESTHAI EIS T N PAREMBOL N O PAULOS LEGEI T‘ KHILIARKH‘ EI EXESTIN MOI EIPEIN TI PROS SE O DE EPH  ELL NISTI GIN‘SKEIS

[21,38] OUK ARA SU EI O AIGUPTIOS O PRO TOUT‘N T‘N  MER‘N ANASTAT‘SAS KAI EXAGAG‘N EIS T N ER MON TOUS TETRAKISKHILIOUS ANDRAS T‘N SIKARI‘N

[21,39] EIPEN DE O PAULOS EG‘ ANTHR‘POS MEN EIMI IOUDAIOS TARSEUS T S KILIKIAS OUK AS MOU POLE‘S POLIT S DEOMAI DE SOU EPITREPSON MOI LAL SAI PROS TON LAON

[21,40] EPITREPSANTOS DE AUTOU O PAULOS EST‘S EPI T‘N ANABATHM‘N KATESEISEN T  KHEIRI T‘ LA‘ POLL S DE SIG S GENOMEN S PROSEPH‘N SEN T  EBRAIDI DIALEKT‘ LEG‘N

[22,1] ANDRES ADELPHOI KAI PATERES AKOUSATE MOU T S PROS UMAS NUNI APOLOGIAS

[22,2] AKOUSANTES DE OTI T  EBRAIDI DIALEKT‘ PROSEPH‘NEI AUTOIS MALLON PARESKHON  SUKHIAN KAI PH SIN

[22,3] EG‘ EIMI AN R IOUDAIOS GEGENN MENOS EN TARS‘ T S KILIKIAS ANATETHRAMMENOS DE EN T  POLEI TAUT  PARA TOUS PODAS GAMALI L PEPAIDEUMENOS KATA AKRIBEIAN TOU PATR‘OU NOMOU Z L‘T S UPARKH‘N TOU THEOU KATH‘S PANTES UMEIS ESTE S MERON

[22,4] OS TAUT N T N ODON EDI‘XA AKHRI THANATOU DESMEU‘N KAI PARADIDOUS EIS PHULAKAS ANDRAS TE KAI GUNAIKAS

[22,5] ‘S KAI O ARKHIEREUS MARTUREI MOI KAI PAN TO PRESBUTERION PAR ‘N KAI EPISTOLAS DEXAMENOS PROS TOUS ADELPHOUS EIS DAMASKON EPOREUOM N AX‘N KAI TOUS EKEISE ONTAS DEDEMENOUS EIS IEROUSAL M INA TIM‘R TH‘SIN

[22,6] EGENETO DE MOI POREUOMEN‘ KAI EGGIZONTI T  DAMASK‘ PERI MES MBRIAN EXAIPHN S EK TOU OURANOU PERIASTRAPSAI PH‘S IKANON PERI EME

[22,7] EPESA TE EIS TO EDAPHOS KAI  KOUSA PH‘N S LEGOUS S MOI SAOUL SAOUL TI ME DI‘KEIS

[22,8] EG‘ DE APEKRITH N TIS EI KURIE EIPEN TE PROS ME EG‘ EIMI I SOUS O NAZ‘RAIOS ON SU DI‘KEIS

[22,9] OI DE SUN EMOI ONTES TO MEN PH‘S ETHEASANTO T N DE PH‘N N OUK  KOUSAN TOU LALOUNTOS MOI

[22,10] EIPON DE TI POI S‘ KURIE O DE KURIOS EIPEN PROS ME ANASTAS POREUOU EIS DAMASKON KAKEI SOI LAL TH SETAI PERI PANT‘N ‘N TETAKTAI SOI POI SAI

[22,11] ‘S DE OUK ENEBLEPON APO T S DOX S TOU PH‘TOS EKEINOU KHEIRAG‘GOUMENOS UPO T‘N SUNONT‘N MOI  LTHON EIS DAMASKON

[22,12] ANANIAS DE TIS AN R EULAB S KATA TON NOMON MARTUROUMENOS UPO PANT‘N T‘N KATOIKOUNT‘N IOUDAI‘N

[22,13] ELTH‘N PROS ME KAI EPISTAS EIPEN MOI SAOUL ADELPHE ANABLEPSON KAG‘ AUT  T  ‘RA ANEBLEPSA EIS AUTON

[22,14] O DE EIPEN O THEOS T‘N PATER‘N  M‘N PROEKHEIRISATO SE GN‘NAI TO THEL MA AUTOU KAI IDEIN TON DIKAION KAI AKOUSAI PH‘N N EK TOU STOMATOS AUTOU

[22,15] OTI ES  MARTUS AUT‘ PROS PANTAS ANTHR‘POUS ‘N E‘RAKAS KAI  KOUSAS

[22,16] KAI NUN TI MELLEIS ANASTAS BAPTISAI KAI APOLOUSAI TAS AMARTIAS SOU EPIKALESAMENOS TO ONOMA AUTOU

[22,17] EGENETO DE MOI UPOSTREPSANTI EIS IEROUSAL M KAI PROSEUKHOMENOU MOU EN T‘ IER‘ GENESTHAI ME EN EKSTASEI

[22,18] KAI IDEIN AUTON LEGONTA MOI SPEUSON KAI EXELTHE EN TAKHEI EX IEROUSAL M DIOTI OU PARADEXONTAI SOU MARTURIAN PERI EMOU

[22,19] KAG‘ EIPON KURIE AUTOI EPISTANTAI OTI EG‘  M N PHULAKIZ‘N KAI DER‘N KATA TAS SUNAG‘GAS TOUS PISTEUONTAS EPI SE

[22,20] KAI OTE EXEKHUNNETO TO AIMA STEPHANOU TOU MARTUROS SOU KAI AUTOS  M N EPHEST‘S KAI SUNEUDOK‘N KAI PHULASS‘N TA IMATIA T‘N ANAIROUNT‘N AUTON

[22,21] KAI EIPEN PROS ME POREUOU OTI EG‘ EIS ETHN  MAKRAN EXAPOSTEL‘ SE

[22,22]  KOUON DE AUTOU AKHRI TOUTOU TOU LOGOU KAI EP RAN T N PH‘N N AUT‘N LEGONTES AIRE APO T S G S TON TOIOUTON OU GAR KATH KEN AUTON Z N

[22,23] KRAUGAZONT‘N TE AUT‘N KAI RIPTOUNT‘N TA IMATIA KAI KONIORTON BALLONT‘N EIS TON AERA

[22,24] EKELEUSEN O KHILIARKHOS EISAGESTHAI AUTON EIS T N PAREMBOL N EIPAS MASTIXIN ANETAZESTHAI AUTON INA EPIGN‘ DI  N AITIAN OUT‘S EPEPH‘NOUN AUT‘

[22,25] ‘S DE PROETEINAN AUTON TOIS IMASIN EIPEN PROS TON EST‘TA EKATONTARKHON O PAULOS EI ANTHR‘PON R‘MAION KAI AKATAKRITON EXESTIN UMIN MASTIZEIN

[22,26] AKOUSAS DE O EKATONTARKH S PROSELTH‘N T‘ KHILIARKH‘ AP GGEILEN LEG‘N TI MELLEIS POIEIN O GAR ANTHR‘POS OUTOS R‘MAIOS ESTIN

[22,27] PROSELTH‘N DE O KHILIARKHOS EIPEN AUT‘ LEGE MOI SU R‘MAIOS EI O DE EPH  NAI

[22,28] APEKRITH  DE O KHILIARKHOS EG‘ POLLOU KEPHALAIOU T N POLITEIAN TAUT N EKT SAM N O DE PAULOS EPH  EG‘ DE KAI GEGENN MAI

[22,29] EUTHE‘S OUN APEST SAN AP AUTOU OI MELLONTES AUTON ANETAZEIN KAI O KHILIARKHOS DE EPHOB TH  EPIGNOUS OTI R‘MAIOS ESTIN KAI OTI AUTON  N DEDEK‘S

[22,30] T  DE EPAURION BOULOMENOS GN‘NAI TO ASPHALES TO TI KAT GOREITAI UPO T‘N IOUDAI‘N ELUSEN AUTON KAI EKELEUSEN SUNELTHEIN TOUS ARKHIEREIS KAI PAN TO SUNEDRION KAI KATAGAG‘N TON PAULON EST SEN EIS AUTOUS

[23,1] ATENISAS DE O PAULOS T‘ SUNEDRI‘ EIPEN ANDRES ADELPHOI EG‘ PAS  SUNEID SEI AGATH  PEPOLITEUMAI T‘ THE‘ AKHRI TAUT S T S  MERAS

[23,2] O DE ARKHIEREUS ANANIAS EPETAXEN TOIS PAREST‘SIN AUT‘ TUPTEIN AUTOU TO STOMA

[23,3] TOTE O PAULOS PROS AUTON EIPEN TUPTEIN SE MELLEI O THEOS TOIKHE KEKONIAMENE KAI SU KATH  KRIN‘N ME KATA TON NOMON KAI PARANOM‘N KELEUEIS ME TUPTESTHAI

[23,4] OI DE PAREST‘TES EIPAN TON ARKHIEREA TOU THEOU LOIDOREIS

[23,5] EPH  TE O PAULOS OUK  DEIN ADELPHOI OTI ESTIN ARKHIEREUS GEGRAPTAI GAR OTI ARKHONTA TOU LAOU SOU OUK EREIS KAK‘S

[23,6] GNOUS DE O PAULOS OTI TO EN MEROS ESTIN SADDOUKAI‘N TO DE ETERON PHARISAI‘N EKRAZEN EN T‘ SUNEDRI‘ ANDRES ADELPHOI EG‘ PHARISAIOS EIMI UIOS PHARISAI‘N PERI ELPIDOS KAI ANASTASE‘S NEKR‘N [EG‘] KRINOMAI

[23,7] TOUTO DE AUTOU EIPONTOS EGENETO STASIS T‘N PHARISAI‘N KAI SADDOUKAI‘N KAI ESKHISTH  TO PL THOS

[23,8] SADDOUKAIOI MEN GAR LEGOUSIN M  EINAI ANASTASIN M TE AGGELON M TE PNEUMA PHARISAIOI DE OMOLOGOUSIN TA AMPHOTERA

[23,9] EGENETO DE KRAUG  MEGAL  KAI ANASTANTES TINES T‘N GRAMMATE‘N TOU MEROUS T‘N PHARISAI‘N DIEMAKHONTO LEGONTES OUDEN KAKON EURISKOMEN EN T‘ ANTHR‘P‘ TOUT‘ EI DE PNEUMA ELAL SEN AUT‘   AGGELOS

[23,10] POLL S DE GINOMEN S STASE‘S PHOB THEIS O KHILIARKHOS M  DIASPASTH  O PAULOS UP AUT‘N EKELEUSEN TO STRATEUMA KATABAN ARPASAI AUTON EK MESOU AUT‘N AGEIN TE EIS T N PAREMBOL N

[23,11] T  DE EPIOUS  NUKTI EPISTAS AUT‘ O KURIOS EIPEN THARSEI ‘S GAR DIEMARTUR‘ TA PERI EMOU EIS IEROUSAL M OUT‘ SE DEI KAI EIS R‘M N MARTUR SAI

[23,12] GENOMEN S DE  MERAS POI SANTES SUSTROPH N OI IOUDAIOI ANETHEMATISAN EAUTOUS LEGONTES M TE PHAGEIN M TE PIEIN E‘S OU APOKTEIN‘SIN TON PAULON

[23,13]  SAN DE PLEIOUS TESSERAKONTA OI TAUT N T N SUN‘MOSIAN POI SAMENOI

[23,14] OITINES PROSELTHONTES TOIS ARKHIEREUSIN KAI TOIS PRESBUTEROIS EIPAN ANATHEMATI ANETHEMATISAMEN EAUTOUS M DENOS GEUSASTHAI E‘S OU APOKTEIN‘MEN TON PAULON

[23,15] NUN OUN UMEIS EMPHANISATE T‘ KHILIARKH‘ SUN T‘ SUNEDRI‘ OP‘S KATAGAG  AUTON EIS UMAS ‘S MELLONTAS DIAGIN‘SKEIN AKRIBESTERON TA PERI AUTOU  MEIS DE PRO TOU EGGISAI AUTON ETOIMOI ESMEN TOU ANELEIN AUTON

[23,16] AKOUSAS DE O UIOS T S ADELPH S PAULOU T N ENEDRAN PARAGENOMENOS KAI EISELTH‘N EIS T N PAREMBOL N AP GGEILEN T‘ PAUL‘

[23,17] PROSKALESAMENOS DE O PAULOS ENA T‘N EKATONTARKH‘N EPH  TON NEANIAN TOUTON APAGAGE PROS TON KHILIARKHON EKHEI GAR APAGGEILAI TI AUT‘

[23,18] O MEN OUN PARALAB‘N AUTON  GAGEN PROS TON KHILIARKHON KAI PH SIN O DESMIOS PAULOS PROSKALESAMENOS ME  R‘T SEN TOUTON TON NEANISKON AGAGEIN PROS SE EKHONTA TI LAL SAI SOI

[23,19] EPILABOMENOS DE T S KHEIROS AUTOU O KHILIARKHOS KAI ANAKH‘R SAS KAT IDIAN EPUNTHANETO TI ESTIN O EKHEIS APAGGEILAI MOI

[23,20] EIPEN DE OTI OI IOUDAIOI SUNETHENTO TOU ER‘T SAI SE OP‘S AURION TON PAULON KATAGAG S EIS TO SUNEDRION ‘S MELLON TI AKRIBESTERON PUNTHANESTHAI PERI AUTOU

[23,21] SU OUN M  PEISTH S AUTOIS ENEDREUOUSIN GAR AUTON EX AUT‘N ANDRES PLEIOUS TESSERAKONTA OITINES ANETHEMATISAN EAUTOUS M TE PHAGEIN M TE PIEIN E‘S OU ANEL‘SIN AUTON KAI NUN EISIN ETOIMOI PROSDEKHOMENOI T N APO SOU EPAGGELIAN

[23,22] O MEN OUN KHILIARKHOS APELUSE TON NEANISKON PARAGGEILAS M DENI EKLAL SAI OTI TAUTA ENEPHANISAS PROS ME

[23,23] KAI PROSKALESAMENOS DUO [TINAS] T‘N EKATONTARKH‘N EIPEN ETOIMASATE STRATI‘TAS DIAKOSIOUS OP‘S POREUTH‘SIN E‘S KAISAREIAS KAI IPPEIS EBDOM KONTA KAI DEXIOLABOUS DIAKOSIOUS APO TRIT S ‘RAS T S NUKTOS

[23,24] KT N  TE PARAST SAI INA EPIBIBASANTES TON PAULON DIAS‘S‘SI PROS PH LIKA TON  GEMONA

[23,25] GRAPSAS EPISTOL N EKHOUSAN TON TUPON TOUTON

[23,26] KLAUDIOS LUSIAS T‘ KRATIST‘  GEMONI PH LIKI KHAIREIN

[23,27] TON ANDRA TOUTON SULL MPHTHENTA UPO T‘N IOUDAI‘N KAI MELLONTA ANAIREISTHAI UP AUT‘N EPISTAS SUN T‘ STRATEUMATI EXEILAM N MATH‘N OTI R‘MAIOS ESTIN

[23,28] BOULOMENOS TE EPIGN‘NAI T N AITIAN DI  N ENEKALOUN AUT‘ KAT GAGON EIS TO SUNEDRION AUT‘N

[23,29] ON EURON EGKALOUMENON PERI Z T MAT‘N TOU NOMOU AUT‘N M DEN DE AXION THANATOU   DESM‘N EKHONTA EGKL MA

[23,30] M NUTHEIS S DE MOI EPIBOUL S EIS TON ANDRA ESESTHAI EXAUT S EPEMPSA PROS SE PARAGGEILAS KAI TOIS KAT GOROIS LEGEIN [TA] PROS AUTON EPI SOU

[23,31] OI MEN OUN STRATI‘TAI KATA TO DIATETAGMENON AUTOIS ANALABONTES TON PAULON  GAGON DIA NUKTOS EIS T N ANTIPATRIDA

[23,32] T  DE EPAURION EASANTES TOUS IPPEIS APERKHESTHAI SUN AUT‘ UPESTREPSAN EIS T N PAREMBOL N

[23,33] OITINES EISELTHONTES EIS T N KAISAREIAN KAI ANADONTES T N EPISTOL N T‘  GEMONI PAREST SAN KAI TON PAULON AUT‘

[23,34] ANAGNOUS DE KAI EPER‘T SAS EK POIAS EPARKHEIAS ESTIN KAI PUTHOMENOS OTI APO KILIKIAS

[23,35] DIAKOUSOMAI SOU EPH  OTAN KAI OI KAT GOROI SOU PARAGEN‘NTAI KELEUSAS EN T‘ PRAIT‘RI‘ TOU  R‘DOU PHULASSESTHAI AUTON

[24,1] META DE PENTE  MERAS KATEB  O ARKHIEREUS ANANIAS META PRESBUTER‘N TIN‘N KAI R TOROS TERTULLOU TINOS OITINES ENEPHANISAN T‘  GEMONI KATA TOU PAULOU

[24,2] KL THENTOS DE AUTOU  RXATO KAT GOREIN O TERTULLOS LEG‘N POLL S EIR N S TUGKHANONTES DIA SOU KAI DIORTH‘MAT‘N GINOMEN‘N T‘ ETHNEI TOUT‘ DIA T S S S PRONOIAS

[24,3] PANT  TE KAI PANTAKHOU APODEKHOMETHA KRATISTE PH LIX META PAS S EUKHARISTIAS

[24,4] INA DE M  EPI PLEION SE EGKOPT‘ PARAKAL‘ AKOUSAI SE  M‘N SUNTOM‘S T  S  EPIEIKEIA

[24,5] EURONTES GAR TON ANDRA TOUTON LOIMON KAI KINOUNTA STASEIS PASIN TOIS IOUDAIOIS TOIS KATA T N OIKOUMEN N PR‘TOSTAT N TE T S T‘N NAZ‘RAI‘N AIRESE‘S

[24,6] OS KAI TO IERON EPEIRASEN BEB L‘SAI ON KAI EKRAT SAMEN

[24,7]

[24,8] PAR OU DUN S  AUTOS ANAKRINAS PERI PANT‘N TOUT‘N EPIGN‘NAI ‘N  MEIS KAT GOROUMEN AUTOU

[24,9] SUNEPETHENTO DE KAI OI IOUDAIOI PHASKONTES TAUTA OUT‘S EKHEIN

[24,10] APEKRITH  TE O PAULOS NEUSANTOS AUT‘ TOU  GEMONOS LEGEIN EK POLL‘N ET‘N ONTA SE KRIT N T‘ ETHNEI TOUT‘ EPISTAMENOS EUTHUM‘S TA PERI EMAUTOU APOLOGOUMAI

[24,11] DUNAMENOU SOU EPIGN‘NAI OTI OU PLEIOUS EISIN MOI  MERAI D‘DEKA APH  S ANEB N PROSKUN S‘N EIS IEROUSAL M

[24,12] KAI OUTE EN T‘ IER‘ EURON ME PROS TINA DIALEGOMENON   EPISTASIN POIOUNTA OKHLOU OUTE EN TAIS SUNAG‘GAIS OUTE KATA T N POLIN

[24,13] OUDE PARAST SAI DUNANTAI SOI PERI ‘N NUNI KAT GOROUSIN MOU

[24,14] OMOLOG‘ DE TOUTO SOI OTI KATA T N ODON  N LEGOUSIN AIRESIN OUT‘S LATREU‘ T‘ PATR‘‘ THE‘ PISTEU‘N PASI TOIS KATA TON NOMON KAI TOIS EN TOIS PROPH TAIS GEGRAMMENOIS

[24,15] ELPIDA EKH‘N EIS TON THEON  N KAI AUTOI OUTOI PROSDEKHONTAI ANASTASIN MELLEIN ESESTHAI DIKAI‘N TE KAI ADIK‘N

[24,16] EN TOUT‘ KAI AUTOS ASK‘ APROSKOPON SUNEID SIN EKHEIN PROS TON THEON KAI TOUS ANTHR‘POUS DIA PANTOS

[24,17] DI ET‘N DE PLEION‘N ELE MOSUNAS POI S‘N EIS TO ETHNOS MOU PAREGENOM N KAI PROSPHORAS

[24,18] EN AIS EURON ME  GNISMENON EN T‘ IER‘ OU META OKHLOU OUDE META THORUBOU

[24,19] TINES DE APO T S ASIAS IOUDAIOI OUS EDEI EPI SOU PAREINAI KAI KAT GOREIN EI TI EKHOIEN PROS EME

[24,20]   AUTOI OUTOI EIPAT‘SAN TI EURON ADIK MA STANTOS MOU EPI TOU SUNEDRIOU

[24,21]   PERI MIAS TAUT S PH‘N S  S EKEKRAXA EN AUTOIS EST‘S OTI PERI ANASTASE‘S NEKR‘N EG‘ KRINOMAI S MERON EPH UM‘N

[24,22] ANEBALETO DE AUTOUS O PH LIX AKRIBESTERON EID‘S TA PERI T S ODOU EIPAS OTAN LUSIAS O KHILIARKHOS KATAB  DIAGN‘SOMAI TA KATH UMAS

[24,23] DIATAXAMENOS T‘ EKATONTARKH  T REISTHAI AUTON EKHEIN TE ANESIN KAI M DENA K‘LUEIN T‘N IDI‘N AUTOU UP RETEIN AUT‘

[24,24] META DE  MERAS TINAS PARAGENOMENOS O PH LIX SUN DROUSILL  T  IDIA GUNAIKI OUS  IOUDAIA METEPEMPSATO TON PAULON KAI  KOUSEN AUTOU PERI T S EIS KHRISTON I SOUN PISTE‘S

[24,25] DIALEGOMENOU DE AUTOU PERI DIKAIOSUN S KAI EGKRATEIAS KAI TOU KRIMATOS TOU MELLONTOS EMPHOBOS GENOMENOS O PH LIX APEKRITH  TO NUN EKHON POREUOU KAIRON DE METALAB‘N METAKALESOMAI SE

[24,26] AMA KAI ELPIZ‘N OTI KHR MATA DOTH SETAI AUT‘ UPO TOU PAULOU DIO KAI PUKNOTERON AUTON METAPEMPOMENOS ‘MILEI AUT‘

[24,27] DIETIAS DE PL R‘THEIS S ELABEN DIADOKHON O PH LIX PORKION PH STON THEL‘N TE KHARITA KATATHESTHAI TOIS IOUDAIOIS O PH LIX KATELIPE TON PAULON DEDEMENON

[25,1] PH STOS OUN EPIBAS T  EPARKHEIA META TREIS  MERAS ANEB  EIS IEROSOLUMA APO KAISAREIAS

[25,2] ENEPHANISAN TE AUT‘ OI ARKHIEREIS KAI OI PR‘TOI T‘N IOUDAI‘N KATA TOU PAULOU KAI PAREKALOUN AUTON

[25,3] AITOUMENOI KHARIN KAT AUTOU OP‘S METAPEMPS TAI AUTON EIS IEROUSAL M ENEDRAN POIOUNTES ANELEIN AUTON KATA T N ODON

[25,4] O MEN OUN PH STOS APEKRITH  T REISTHAI TON PAULON EIS KAISAREIAN EAUTON DE MELLEIN EN TAKHEI EKPOREUESTHAI

[25,5] OI OUN EN UMIN PH SIN DUNATOI SUGKATABANTES EI TI ESTIN EN T‘ ANDRI ATOPON KAT GOREIT‘SAN AUTOU

[25,6] DIATRIPSAS DE EN AUTOIS  MERAS OU PLEIOUS OKT‘   DEKA KATABAS EIS KAISAREIAN T  EPAURION KATHISAS EPI TOU B MATOS EKELEUSEN TON PAULON AKHTH NAI

[25,7] PARAGENOMENOU DE AUTOU PERIEST SAN AUTON OI APO IEROSOLUM‘N KATABEB KOTES IOUDAIOI POLLA KAI BAREA AITI‘MATA KATAPHERONTES A OUK ISKHUON APODEIXAI

[25,8] TOU PAULOU APOLOGOUMENOU OTI OUTE EIS TON NOMON T‘N IOUDAI‘N OUTE EIS TO IERON OUTE EIS KAISARA TI  MARTON

[25,9] O PH STOS DE THEL‘N TOIS IOUDAIOIS KHARIN KATATHESTHAI APOKRITHEIS T‘ PAUL‘ EIPEN THELEIS EIS IEROSOLUMA ANABAS EKEI PERI TOUT‘N KRITH NAI EP EMOU

[25,10] EIPEN DE O PAULOS EPI TOU B MATOS KAISAROS EST‘S EIMI OU ME DEI KRINESTHAI IOUDAIOUS OUDEN  DIK SA ‘S KAI SU KALLION EPIGIN‘SKEIS

[25,11] EI MEN OUN ADIK‘ KAI AXION THANATOU PEPRAKHA TI OU PARAITOUMAI TO APOTHANEIN EI DE OUDEN ESTIN ‘N OUTOI KAT GOROUSIN MOU OUDEIS ME DUNATAI AUTOIS KHARISASTHAI KAISARA EPIKALOUMAI

[25,12] TOTE O PH STOS SULLAL SAS META TOU SUMBOULIOU APEKRITH  KAISARA EPIKEKL SAI EPI KAISARA POREUS 

[25,13]  MER‘N DE DIAGENOMEN‘N TIN‘N AGRIPPAS O BASILEUS KAI BERNIK  KAT NT SAN EIS KAISAREIAN ASPASAMENOI TON PH STON

[25,14] ‘S DE PLEIOUS  MERAS DIETRIBON EKEI O PH STOS T‘ BASILEI ANETHETO TA KATA TON PAULON LEG‘N AN R TIS ESTIN KATALELEIMMENOS UPO PH LIKOS DESMIOS

[25,15] PERI OU GENOMENOU MOU EIS IEROSOLUMA ENEPHANISAN OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI T‘N IOUDAI‘N AITOUMENOI KAT AUTOU KATADIK N

[25,16] PROS OUS APEKRITH N OTI OUK ESTIN ETHOS R‘MAIOIS KHARIZESTHAI TINA ANTHR‘PON PRIN   O KAT GOROUMENOS KATA PROS‘PON EKHOI TOUS KAT GOROUS TOPON TE APOLOGIAS LABOI PERI TOU EGKL MATOS

[25,17] SUNELTHONT‘N OUN [AUT‘N] ENTHADE ANABOL N M DEMIAN POI SAMENOS T  EX S KATHISAS EPI TOU B MATOS EKELEUSA AKHTH NAI TON ANDRA

[25,18] PERI OU STATHENTES OI KAT GOROI OUDEMIAN AITIAN EPHERON ‘N EG‘ UPENOOUN PON R‘N

[25,19] Z T MATA DE TINA PERI T S IDIAS DEISIDAIMONIAS EIKHON PROS AUTON KAI PERI TINOS I SOU TETHN KOTOS ON EPHASKEN O PAULOS Z N

[25,20] APOROUMENOS DE EG‘ T N PERI TOUT‘N Z T SIN ELEGON EI BOULOITO POREUESTHAI EIS IEROSOLUMA KAKEI KRINESTHAI PERI TOUT‘N

[25,21] TOU DE PAULOU EPIKALESAMENOU T R TH NAI AUTON EIS T N TOU SEBASTOU DIAGN‘SIN EKELEUSA T REISTHAI AUTON E‘S OU ANAPEMPS‘ AUTON PROS KAISARA

[25,22] AGRIPPAS DE PROS TON PH STON EBOULOM N KAI AUTOS TOU ANTHR‘POU AKOUSAI AURION PH SIN AKOUS  AUTOU

[25,23] T  OUN EPAURION ELTHONTOS TOU AGRIPPA KAI T S BERNIK S META POLL S PHANTASIAS KAI EISELTHONT‘N EIS TO AKROAT RION SUN TE KHILIARKHOIS KAI ANDRASIN TOIS KAT EXOKH N T S POLE‘S KAI KELEUSANTOS TOU PH STOU  KHTH  O PAULOS

[25,24] KAI PH SIN O PH STOS AGRIPPA BASILEU KAI PANTES OI SUMPARONTES  MIN ANDRES THE‘REITE TOUTON PERI OU APAN TO PL THOS T‘N IOUDAI‘N ENETUKHON MOI EN TE IEROSOLUMOIS KAI ENTHADE BO‘NTES M  DEIN AUTON Z N M KETI

[25,25] EG‘ DE KATELABOM N M DEN AXION AUTON THANATOU PEPRAKHENAI AUTOU DE TOUTOU EPIKALESAMENOU TON SEBASTON EKRINA PEMPEIN

[25,26] PERI OU ASPHALES TI GRAPSAI T‘ KURI‘ OUK EKH‘ DIO PRO GAGON AUTON EPH UM‘N KAI MALISTA EPI SOU BASILEU AGRIPPA OP‘S T S ANAKRISE‘S GENOMEN S SKH‘ TI GRAPS‘

[25,27] ALOGON GAR MOI DOKEI PEMPONTA DESMION M  KAI TAS KAT AUTOU AITIAS S MANAI

[26,1] AGRIPPAS DE PROS TON PAULON EPH  EPITREPETAI SOI PERI SEAUTOU LEGEIN TOTE O PAULOS EKTEINAS T N KHEIRA APELOGEITO

[26,2] PERI PANT‘N ‘N EGKALOUMAI UPO IOUDAI‘N BASILEU AGRIPPA  G MAI EMAUTON MAKARION EPI SOU MELL‘N S MERON APOLOGEISTHAI

[26,3] MALISTA GN‘ST N ONTA SE PANT‘N T‘N KATA IOUDAIOUS ETH‘N TE KAI Z T MAT‘N DIO DEOMAI MAKROTHUM‘S AKOUSAI MOU

[26,4] T N MEN OUN BI‘SIN MOU [T N] EK NEOT TOS T N AP ARKH S GENOMEN N EN T‘ ETHNEI MOU EN TE IEROSOLUMOIS ISASI PANTES [OI] IOUDAIOI

[26,5] PROGIN‘SKONTES ME AN‘THEN EAN THEL‘SI MARTUREIN OTI KATA T N AKRIBESTAT N AIRESIN T S  METERAS THR SKEIAS EZ SA PHARISAIOS

[26,6] KAI NUN EP ELPIDI T S EIS TOUS PATERAS  M‘N EPAGGELIAS GENOMEN S UPO TOU THEOU EST KA KRINOMENOS

[26,7] EIS  N TO D‘DEKAPHULON  M‘N EN EKTENEIA NUKTA KAI  MERAN LATREUON ELPIZEI KATANT SAI PERI  S ELPIDOS EGKALOUMAI UPO IOUDAI‘N BASILEU

[26,8] TI APISTON KRINETAI PAR UMIN EI O THEOS NEKROUS EGEIREI

[26,9] EG‘ MEN OUN EDOXA EMAUT‘ PROS TO ONOMA I SOU TOU NAZ‘RAIOU DEIN POLLA ENANTIA PRAXAI

[26,10] O KAI EPOI SA EN IEROSOLUMOIS KAI POLLOUS TE T‘N AGI‘N EG‘ EN PHULAKAIS KATEKLEISA T N PARA T‘N ARKHIERE‘N EXOUSIAN LAB‘N ANAIROUMEN‘N TE AUT‘N KAT NEGKA PS PHON

[26,11] KAI KATA PASAS TAS SUNAG‘GAS POLLAKIS TIM‘R‘N AUTOUS  NAGKAZON BLASPH MEIN PERISS‘S TE EMMAINOMENOS AUTOIS EDI‘KON E‘S KAI EIS TAS EX‘ POLEIS

[26,12] EN OIS POREUOMENOS EIS T N DAMASKON MET EXOUSIAS KAI EPITROP S T S T‘N ARKHIERE‘N

[26,13]  MERAS MES S KATA T N ODON EIDON BASILEU OURANOTHEN UPER T N LAMPROT TA TOU  LIOU PERILAMPSAN ME PH‘S KAI TOUS SUN EMOI POREUOMENOUS

[26,14] PANT‘N TE KATAPESONT‘N  M‘N EIS T N G N  KOUSA PH‘N N LEGOUSAN PROS ME T  EBRAIDI DIALEKT‘ SAOUL SAOUL TI ME DI‘KEIS SKL RON SOI PROS KENTRA LAKTIZEIN

[26,15] EG‘ DE EIPA TIS EI KURIE O DE KURIOS EIPEN EG‘ EIMI I SOUS ON SU DI‘KEIS

[26,16] ALLA ANAST THI KAI ST THI EPI TOUS PODAS SOU EIS TOUTO GAR ‘PHTH N SOI PROKHEIRISASTHAI SE UP RET N KAI MARTURA ‘N TE EIDES [ME] ‘N TE OPHTH SOMAI SOI

[26,17] EXAIROUMENOS SE EK TOU LAOU KAI EK T‘N ETHN‘N EIS OUS EG‘ APOSTELL‘ SE

[26,18] ANOIXAI OPHTHALMOUS AUT‘N TOU EPISTREPSAI APO SKOTOUS EIS PH‘S KAI T S EXOUSIAS TOU SATANA EPI TON THEON TOU LABEIN AUTOUS APHESIN AMARTI‘N KAI KL RON EN TOIS  GIASMENOIS PISTEI T  EIS EME

[26,19] OTHEN BASILEU AGRIPPA OUK EGENOM N APEITH S T  OURANI‘ OPTASIA

[26,20] ALLA TOIS EN DAMASK‘ PR‘TON TE KAI IEROSOLUMOIS PASAN TE T N KH‘RAN T S IOUDAIAS KAI TOIS ETHNESIN AP GGELLON METANOEIN KAI EPISTREPHEIN EPI TON THEON AXIA T S METANOIAS ERGA PRASSONTAS

[26,21] ENEKA TOUT‘N ME IOUDAIOI SULLABOMENOI [ONTA] EN T‘ IER‘ EPEIR‘NTO DIAKHEIRISASTHAI

[26,22] EPIKOURIAS OUN TUKH‘N T S APO TOU THEOU AKHRI T S  MERAS TAUT S EST KA MARTUROMENOS MIKR‘ TE KAI MEGAL‘ OUDEN EKTOS LEG‘N ‘N TE OI PROPH TAI ELAL SAN MELLONT‘N GINESTHAI KAI M‘US S

[26,23] EI PATH TOS O KHRISTOS EI PR‘TOS EX ANASTASE‘S NEKR‘N PH‘S MELLEI KATAGGELLEIN T‘ TE LA‘ KAI TOIS ETHNESIN

[26,24] TAUTA DE AUTOU APOLOGOUMENOU O PH STOS MEGAL  T  PH‘N  PH SIN MAIN  PAULE TA POLLA SE GRAMMATA EIS MANIAN PERITREPEI

[26,25] O DE PAULOS OU MAINOMAI PH SIN KRATISTE PH STE ALLA AL THEIAS KAI S‘PHROSUN S R MATA APOPHTHEGGOMAI

[26,26] EPISTATAI GAR PERI TOUT‘N O BASILEUS PROS ON KAI PARR SIAZOMENOS LAL‘ LANTHANEIN GAR AUTON [TI] TOUT‘N OU PEITHOMAI OUTHEN OU GAR ESTIN EN G‘NIA PEPRAGMENON TOUTO

[26,27] PISTEUEIS BASILEU AGRIPPA TOIS PROPH TAIS OIDA OTI PISTEUEIS

[26,28] O DE AGRIPPAS PROS TON PAULON EN OLIG‘ ME PEITHEIS KHRISTIANON POI SAI

[26,29] O DE PAULOS EUXAIM N AN T‘ THE‘ KAI EN OLIG‘ KAI EN MEGAL‘ OU MONON SE ALLA KAI PANTAS TOUS AKOUONTAS MOU S MERON GENESTHAI TOIOUTOUS OPOIOS KAI EG‘ EIMI PAREKTOS T‘N DESM‘N TOUT‘N

[26,30] ANEST  TE O BASILEUS KAI O  GEM‘N   TE BERNIK  KAI OI SUGKATH MENOI AUTOIS

[26,31] KAI ANAKH‘R SANTES ELALOUN PROS ALL LOUS LEGONTES OTI OUDEN THANATOU   DESM‘N AXION [TI] PRASSEI O ANTHR‘POS OUTOS

[26,32] AGRIPPAS DE T‘ PH ST‘ EPH  APOLELUSTHAI EDUNATO O ANTHR‘POS OUTOS EI M  EPEKEKL TO KAISARA

[27,1] ‘S DE EKRITH  TOU APOPLEIN  MAS EIS T N ITALIAN PAREDIDOUN TON TE PAULON KAI TINAS ETEROUS DESM‘TAS EKATONTARKH  ONOMATI IOULI‘ SPEIR S SEBAST S

[27,2] EPIBANTES DE PLOI‘ ADRAMUTT N‘ MELLONTI PLEIN EIS TOUS KATA T N ASIAN TOPOUS AN KHTH MEN ONTOS SUN  MIN ARISTARKHOU MAKEDONOS THESSALONIKE‘S

[27,3] T  TE ETERA KAT KHTH MEN EIS SID‘NA PHILANTHR‘P‘S TE O IOULIOS T‘ PAUL‘ KHR SAMENOS EPETREPSEN PROS TOUS PHILOUS POREUTHENTI EPIMELEIAS TUKHEIN

[27,4] KAKEITHEN ANAKHTHENTES UPEPLEUSAMEN T N KUPRON DIA TO TOUS ANEMOUS EINAI ENANTIOUS

[27,5] TO TE PELAGOS TO KATA T N KILIKIAN KAI PAMPHULIAN DIAPLEUSANTES KAT LTHOMEN EIS MURA T S LUKIAS

[27,6] KAKEI EUR‘N O EKATONTARKH S PLOION ALEXANDRINON PLEON EIS T N ITALIAN ENEBIBASEN  MAS EIS AUTO

[27,7] EN IKANAIS DE  MERAIS BRADUPLOOUNTES KAI MOLIS GENOMENOI KATA T N KNIDON M  PROSE‘NTOS  MAS TOU ANEMOU UPEPLEUSAMEN T N KR T N KATA SALM‘N N

[27,8] MOLIS TE PARALEGOMENOI AUT N  LTHOMEN EIS TOPON TINA KALOUMENON KALOUS LIMENAS ‘ EGGUS POLIS  N LASAIA

[27,9] IKANOU DE KHRONOU DIAGENOMENOU KAI ONTOS  D  EPISPHALOUS TOU PLOOS DIA TO KAI T N N STEIAN  D  PAREL LUTHENAI PAR NEI O PAULOS

[27,10] LEG‘N AUTOIS ANDRES THE‘R‘ OTI META UBRE‘S KAI POLL S Z MIAS OU MONON TOU PHORTIOU KAI TOU PLOIOU ALLA KAI T‘N PSUKH‘N  M‘N MELLEIN ESESTHAI TON PLOUN

[27,11] O DE EKATONTARKH S T‘ KUBERN T  KAI T‘ NAUKL R‘ MALLON EPEITHETO   TOIS UPO PAULOU LEGOMENOIS

[27,12] ANEUTHETOU DE TOU LIMENOS UPARKHONTOS PROS PARAKHEIMASIAN OI PLEIONES ETHENTO BOUL N ANAKHTH NAI EKEITHEN EI P‘S DUNAINTO KATANT SANTES EIS PHOINIKA PARAKHEIMASAI LIMENA T S KR T S BLEPONTA KATA LIBA KAI KATA KH‘RON

[27,13] UPOPNEUSANTOS DE NOTOU DOXANTES T S PROTHESE‘S KEKRAT KENAI ARANTES ASSON PARELEGONTO T N KR T N

[27,14] MET OU POLU DE EBALEN KAT AUT S ANEMOS TUPH‘NIKOS O KALOUMENOS EURAKUL‘N

[27,15] SUNARPASTHENTOS DE TOU PLOIOU KAI M  DUNAMENOU ANTOPHTHALMEIN T‘ ANEM‘ EPIDONTES EPHEROMETHA

[27,16] N SION DE TI UPODRAMONTES KALOUMENON KAUDA ISKHUSAMEN MOLIS PERIKRATEIS GENESTHAI T S SKAPH S

[27,17]  N ARANTES BO THEIAIS EKHR‘NTO UPOZ‘NNUNTES TO PLOION PHOBOUMENOI TE M  EIS T N SURTIN EKPES‘SIN KHALASANTES TO SKEUOS OUT‘S EPHERONTO

[27,18] SPHODR‘S DE KHEIMAZOMEN‘N  M‘N T  EX S EKBOL N EPOIOUNTO

[27,19] KAI T  TRIT  AUTOKHEIRES T N SKEU N TOU PLOIOU ERRIPSAN

[27,20] M TE DE  LIOU M TE ASTR‘N EPIPHAINONT‘N EPI PLEIONAS  MERAS KHEIM‘NOS TE OUK OLIGOU EPIKEIMENOU LOIPON PERI REITO ELPIS PASA TOU S‘ZESTHAI  MAS

[27,21] POLL S TE ASITIAS UPARKHOUS S TOTE STATHEIS O PAULOS EN MES‘ AUT‘N EIPEN EDEI MEN ‘ ANDRES PEITHARKH SANTAS MOI M  ANAGESTHAI APO T S KR T S KERD SAI TE T N UBRIN TAUT N KAI T N Z MIAN

[27,22] KAI TA NUN PARAIN‘ UMAS EUTHUMEIN APOBOL  GAR PSUKH S OUDEMIA ESTAI EX UM‘N PL N TOU PLOIOU

[27,23] PAREST  GAR MOI TAUT  T  NUKTI TOU THEOU OU EIMI [EG‘] ‘ KAI LATREU‘ AGGELOS

[27,24] LEG‘N M  PHOBOU PAULE KAISARI SE DEI PARAST NAI KAI IDOU KEKHARISTAI SOI O THEOS PANTAS TOUS PLEONTAS META SOU

[27,25] DIO EUTHUMEITE ANDRES PISTEU‘ GAR T‘ THE‘ OTI OUT‘S ESTAI KATH ON TROPON LELAL TAI MOI

[27,26] EIS N SON DE TINA DEI  MAS EKPESEIN

[27,27] ‘S DE TESSARESKAIDEKAT  NUX EGENETO DIAPHEROMEN‘N  M‘N EN T‘ ADRIA KATA MESON T S NUKTOS UPENOOUN OI NAUTAI PROSAGEIN TINA AUTOIS KH‘RAN

[27,28] KAI BOLISANTES EURON ORGUIAS EIKOSI BRAKHU DE DIAST SANTES KAI PALIN BOLISANTES EURON ORGUIAS DEKAPENTE

[27,29] PHOBOUMENOI TE M  POU KATA TRAKHEIS TOPOUS EKPES‘MEN EK PRUMN S RIPSANTES AGKURAS TESSARAS  UKHONTO  MERAN GENESTHAI

[27,30] T‘N DE NAUT‘N Z TOUNT‘N PHUGEIN EK TOU PLOIOU KAI KHALASANT‘N T N SKAPH N EIS T N THALASSAN PROPHASEI ‘S EK PR‘R S AGKURAS MELLONT‘N EKTEINEIN

[27,31] EIPEN O PAULOS T‘ EKATONTARKH  KAI TOIS STRATI‘TAIS EAN M  OUTOI MEIN‘SIN EN T‘ PLOI‘ UMEIS S‘TH NAI OU DUNASTHE

[27,32] TOTE APEKOPSAN OI STRATI‘TAI TA SKHOINIA T S SKAPH S KAI EIASAN AUT N EKPESEIN

[27,33] AKHRI DE OU  MERA  MELLEN GINESTHAI PAREKALEI O PAULOS APANTAS METALABEIN TROPH S LEG‘N TESSARESKAIDEKAT N S MERON  MERAN PROSDOK‘NTES ASITOI DIATELEITE M THEN PROSLABOMENOI

[27,34] DIO PARAKAL‘ UMAS METALABEIN TROPH S TOUTO GAR PROS T S UMETERAS S‘T RIAS UPARKHEI OUDENOS GAR UM‘N THRIX APO T S KEPHAL S APOLEITAI

[27,35] EIPAS DE TAUTA KAI LAB‘N ARTON EUKHARIST SEN T‘ THE‘ EN‘PION PANT‘N KAI KLASAS  RXATO ESTHIEIN

[27,36] EUTHUMOI DE GENOMENOI PANTES KAI AUTOI PROSELABONTO TROPH S

[27,37]  METHA DE AI PASAI PSUKHAI EN T‘ PLOI‘ DIAKOSIAI EBDOM KONTA EX

[27,38] KORESTHENTES DE TROPH S EKOUPHIZON TO PLOION EKBALLOMENOI TON SITON EIS T N THALASSAN

[27,39] OTE DE  MERA EGENETO T N G N OUK EPEGIN‘SKON KOLPON DE TINA KATENOOUN EKHONTA AIGIALON EIS ON EBOULEUONTO EI DUNAINTO EX‘SAI TO PLOION

[27,40] KAI TAS AGKURAS PERIELONTES EI‘N EIS T N THALASSAN AMA ANENTES TAS ZEUKT RIAS T‘N P DALI‘N KAI EPARANTES TON ARTEM‘NA T  PNEOUS  KATEIKHON EIS TON AIGIALON

[27,41] PERIPESONTES DE EIS TOPON DITHALASSON EPEKEILAN T N NAUN KAI   MEN PR‘RA EREISASA EMEINEN ASALEUTOS   DE PRUMNA ELUETO UPO T S BIAS [T‘N KUMAT‘N]

[27,42] T‘N DE STRATI‘T‘N BOUL  EGENETO INA TOUS DESM‘TAS APOKTEIN‘SIN M  TIS EKKOLUMB SAS DIAPHUG 

[27,43] O DE EKATONTARKH S BOULOMENOS DIAS‘SAI TON PAULON EK‘LUSEN AUTOUS TOU BOUL MATOS EKELEUSEN TE TOUS DUNAMENOUS KOLUMBAN APORIPSANTAS PR‘TOUS EPI T N G N EXIENAI

[27,44] KAI TOUS LOIPOUS OUS MEN EPI SANISIN OUS DE EPI TIN‘N T‘N APO TOU PLOIOU KAI OUT‘S EGENETO PANTAS DIAS‘TH NAI EPI T N G N

[28,1] KAI DIAS‘THENTES TOTE EPEGN‘MEN OTI MELIT    N SOS KALEITAI

[28,2] OI TE BARBAROI PAREIKHON OU T N TUKHOUSAN PHILANTHR‘PIAN  MIN APSANTES GAR PURAN PROSELABONTO PANTAS  MAS DIA TON UETON TON EPHEST‘TA KAI DIA TO PSUKHOS

[28,3] SUSTREPSANTOS DE TOU PAULOU PHRUGAN‘N TI PL THOS KAI EPITHENTOS EPI T N PURAN EKHIDNA APO T S THERM S EXELTHOUSA KATH PSEN T S KHEIROS AUTOU

[28,4] ‘S DE EIDON OI BARBAROI KREMAMENON TO TH RION EK T S KHEIROS AUTOU PROS ALL LOUS ELEGON PANT‘S PHONEUS ESTIN O ANTHR‘POS OUTOS ON DIAS‘THENTA EK T S THALASS S   DIK  Z N OUK EIASEN

[28,5] O MEN OUN APOTINAXAS TO TH RION EIS TO PUR EPATHEN OUDEN KAKON

[28,6] OI DE PROSEDOK‘N AUTON MELLEIN PIMPRASTHAI   KATAPIPTEIN APHN‘ NEKRON EPI POLU DE AUT‘N PROSDOK‘NT‘N KAI THE‘ROUNT‘N M DEN ATOPON EIS AUTON GINOMENON METABALOMENOI ELEGON AUTON EINAI THEON

[28,7] EN DE TOIS PERI TON TOPON EKEINON UP RKHEN KH‘RIA T‘ PR‘T‘ T S N SOU ONOMATI POPLI‘ OS ANADEXAMENOS  MAS TREIS  MERAS PHILOPHRON‘S EXENISEN

[28,8] EGENETO DE TON PATERA TOU POPLIOU PURETOIS KAI DUSENTERI‘ SUNEKHOMENON KATAKEISTHAI PROS ON O PAULOS EISELTH‘N KAI PROSEUXAMENOS EPITHEIS TAS KHEIRAS AUT‘ IASATO AUTON

[28,9] TOUTOU DE GENOMENOU KAI OI LOIPOI OI EN T  N S‘ EKHONTES ASTHENEIAS PROS RKHONTO KAI ETHERAPEUONTO

[28,10] OI KAI POLLAIS TIMAIS ETIM SAN  MAS KAI ANAGOMENOIS EPETHENTO TA PROS TAS KHREIAS

[28,11] META DE TREIS M NAS AN KHTH MEN EN PLOI‘ PARAKEKHEIMAKOTI EN T  N S‘ ALEXANDRIN‘ PARAS M‘ DIOSKOUROIS

[28,12] KAI KATAKHTHENTES EIS SURAKOUSAS EPEMEINAMEN  MERAS TREIS

[28,13] OTHEN PERIELONTES KAT NT SAMEN EIS R GION KAI META MIAN  MERAN EPIGENOMENOU NOTOU DEUTERAIOI  LTHOMEN EIS POTIOLOUS

[28,14] OU EURONTES ADELPHOUS PAREKL TH MEN PAR AUTOIS EPIMEINAI  MERAS EPTA KAI OUT‘S EIS T N R‘M N  LTHAMEN

[28,15] KAKEITHEN OI ADELPHOI AKOUSANTES TA PERI  M‘N  LTHAN EIS APANT SIN  MIN AKHRI APPIOU PHOROU KAI TRI‘N TABERN‘N OUS ID‘N O PAULOS EUKHARIST SAS T‘ THE‘ ELABE THARSOS

[28,16] OTE DE EIS LTHOMEN EIS R‘M N EPETRAP  T‘ PAUL‘ MENEIN KATH EAUTON SUN T‘ PHULASSONTI AUTON STRATI‘T 

[28,17] EGENETO DE META  MERAS TREIS SUGKALESASTHAI AUTON TOUS ONTAS T‘N IOUDAI‘N PR‘TOUS SUNELTHONT‘N DE AUT‘N ELEGEN PROS AUTOUS EG‘ ANDRES ADELPHOI OUDEN ENANTION POI SAS T‘ LA‘   TOIS ETHESI TOIS PATR‘OIS DESMIOS EX IEROSOLUM‘N PAREDOTH N EIS TAS KHEIRAS T‘N R‘MAI‘N

[28,18] OITINES ANAKRINANTES ME EBOULONTO APOLUSAI DIA TO M DEMIAN AITIAN THANATOU UPARKHEIN EN EMOI

[28,19] ANTILEGONT‘N DE T‘N IOUDAI‘N  NAGKASTH N EPIKALESASTHAI KAISARA OUKH ‘S TOU ETHNOUS MOU EKH‘N TI KAT GOREIN

[28,20] DIA TAUT N OUN T N AITIAN PAREKALESA UMAS IDEIN KAI PROSLAL SAI ENEKEN GAR T S ELPIDOS TOU ISRA L T N ALUSIN TAUT N PERIKEIMAI

[28,21] OI DE PROS AUTON EIPAN  MEIS OUTE GRAMMATA PERI SOU EDEXAMETHA APO T S IOUDAIAS OUTE PARAGENOMENOS TIS T‘N ADELPH‘N AP GGEILEN   ELAL SEN TI PERI SOU PON RON

[28,22] AXIOUMEN DE PARA SOU AKOUSAI A PHRONEIS PERI MEN GAR T S AIRESE‘S TAUT S GN‘STON  MIN ESTIN OTI PANTAKHOU ANTILEGETAI

[28,23] TAXAMENOI DE AUT‘  MERAN  LTHON PROS AUTON EIS T N XENIAN PLEIONES OIS EXETITHETO DIAMARTUROMENOS T N BASILEIAN TOU THEOU PEITH‘N TE AUTOUS PERI TOU I SOU APO TE TOU NOMOU M‘USE‘S KAI T‘N PROPH T‘N APO PR‘I E‘S ESPERAS

[28,24] KAI OI MEN EPEITHONTO TOIS LEGOMENOIS OI DE  PISTOUN

[28,25] ASUMPH‘NOI DE ONTES PROS ALL LOUS APELUONTO EIPONTOS TOU PAULOU R MA EN OTI KAL‘S TO PNEUMA TO AGION ELAL SEN DIA  SAIOU TOU PROPH TOU PROS TOUS PATERAS UM‘N

[28,26] LEG‘N POREUTH TI PROS TON LAON TOUTON KAI EIPON AKO  AKOUSETE KAI OU M  SUN TE KAI BLEPONTES BLEPSETE KAI OU M  ID TE

[28,27] EPAKHUNTH  GAR   KARDIA TOU LAOU TOUTOU KAI TOIS ‘SIN BARE‘S  KOUSAN KAI TOUS OPHTHALMOUS AUT‘N EKAMMUSAN M POTE ID‘SIN TOIS OPHTHALMOIS KAI TOIS ‘SIN AKOUS‘SIN KAI T  KARDIA SUN‘SIN KAI EPISTREPS‘SIN KAI IASOMAI AUTOUS

[28,28] GN‘STON OUN EST‘ UMIN OTI TOIS ETHNESIN APESTAL  TOUTO TO S‘T RION TOU THEOU AUTOI KAI AKOUSONTAI

[28,29]

[28,30] ENEMEINEN DE DIETIAN OL N EN IDI‘ MISTH‘MATI KAI APEDEKHETO PANTAS TOUS EISPOREUOMENOUS PROS AUTON

[28,31] K RUSS‘N T N BASILEIAN TOU THEOU KAI DIDASK‘N TA PERI TOU KURIOU I SOU KHRISTOU META PAS S PARR SIAS AK‘LUT‘S

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting