Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*APOKALUPSIS k=TOU k=AGIOU atk=I‘ANNOU tk=TOU tk=THEOLOGOU

[1,1] APOKALUPSIS I SOU KHRISTOU  N ED‘KEN AUT‘ O THEOS DEIXAI TOIS DOULOIS AUTOU A DEI GENESTHAI EN TAKHEI KAI ES MANEN APOSTEILAS DIA TOU AGGELOU AUTOU T‘ DOUL‘ AUTOU I‘ANN 

[1,2] OS m=EMARTUR SE atk=EMARTUR SEN TON LOGON TOU THEOU KAI T N MARTURIAN I SOU KHRISTOU OSA m=EIDE tk=TE atk=EIDEN

[1,3] MAKARIOS O ANAGIN‘SK‘N KAI OI AKOUONTES TOUS LOGOUS T S PROPH TEIAS KAI T ROUNTES TA EN AUT  GEGRAMMENA O GAR KAIROS EGGUS

[1,4] I‘ANN S TAIS EPTA EKKL SIAIS TAIS EN T  ASIA KHARIS UMIN KAI EIR N  APO m=THEOU tk=TOU O ‘N KAI O  N KAI O ERKHOMENOS KAI APO T‘N EPTA PNEUMAT‘N A m=[ESTIN] tk=ESTIN EN‘PION TOU THRONOU AUTOU

[1,5] KAI APO I SOU KHRISTOU O MARTUS O PISTOS O PR‘TOTOKOS tk=EK T‘N NEKR‘N KAI O ARKH‘N T‘N BASILE‘N T S G S T‘ am=AGAP‘NTI tk=AGAP SANTI  MAS KAI a=LUSANTI b=LOUSANTI  MAS a=EK b=APO T‘N AMARTI‘N  M‘N EN T‘ AIMATI AUTOU

[1,6] KAI EPOI SEN  MAS am=BASILEIAN tk=BASILEIS tk=KAI IEREIS T‘ THE‘ KAI PATRI AUTOU AUT‘   DOXA KAI TO KRATOS EIS TOUS AI‘NAS a=[T‘N b=T‘N a=AI‘N‘N] b=AI‘N‘N AM N

[1,7] IDOU ERKHETAI META T‘N NEPHEL‘N KAI OPSETAI AUTON PAS OPHTHALMOS KAI OITINES AUTON EXEKENT SAN KAI KOPSONTAI EP AUTON PASAI AI PHULAI T S G S NAI AM N

[1,8] EG‘ EIMI TO am=ALPHA tk=A KAI TO ‘ tk=ARKH  tk=KAI tk=TELOS LEGEI tk=O KURIOS am=O am=THEOS O ‘N KAI O  N KAI O ERKHOMENOS O PANTOKRAT‘R

[1,9] EG‘ I‘ANN S O tk=KAI ADELPHOS UM‘N KAI m=KOIN‘NOS atk=SUGKOIN‘NOS EN T  THLIPSEI KAI tk=EN tk=T  BASILEIA KAI UPOMON  am=EN m=KHRIST‘ I SOU tk=KHRISTOU EGENOM N EN T  N S‘ T  KALOUMEN  PATM‘ DIA TON LOGON TOU THEOU KAI b=DIA T N MARTURIAN I SOU b=KHRISTOU

[1,10] EGENOM N EN PNEUMATI EN T  KURIAK   MERA KAI  KOUSA m=PH‘N N OPIS‘ MOU atk=PH‘N N MEGAL N ‘S SALPIGGOS

[1,11] LEGOUS S tk=EG‘ tk=EIMI tk=TO tk=A tk=KAI tk=TO tk=‘ tk=O tk=PR‘TOS tk=KAI tk=O tk=ESKHATOS tk=KAI O BLEPEIS GRAPSON EIS BIBLION KAI PEMPSON TAIS amk=EPTA EKKL SIAIS tk=TAIS tk=EN tk=ASIA EIS EPHESON KAI EIS SMURNAN KAI EIS PERGAMON KAI EIS THUATEIRA KAI EIS SARDEIS KAI EIS PHILADELPHEIAN KAI EIS LAODIKEIAN

[1,12] KAI m=EKEI EPESTREPSA BLEPEIN T N PH‘N N  TIS am=ELALEI tk=ELAL SEN MET EMOU KAI EPISTREPSAS EIDON EPTA LUKHNIAS KHRUSAS

[1,13] KAI EN MES‘ T‘N b=EPTA LUKHNI‘N OMOION a=UION b=UI‘ ANTHR‘POU ENDEDUMENON POD R  KAI PERIEZ‘SMENON PROS TOIS MASTOIS Z‘N N a=KHRUSAN b=KHRUS N

[1,14]   DE KEPHAL  AUTOU KAI AI TRIKHES LEUKAI am=‘S tk=‘SEI ERION LEUKON ‘S KHI‘N KAI OI OPHTHALMOI AUTOU ‘S PHLOX PUROS

[1,15] KAI OI PODES AUTOU OMOIOI KHALKOLIBAN‘ ‘S EN KAMIN‘ a=PEPUR‘MEN S b=PEPUR‘MENOI KAI   PH‘N  AUTOU ‘S PH‘N  UDAT‘N POLL‘N

[1,16] KAI EKH‘N EN T  DEXIA b=AUTOU KHEIRI a=AUTOU ASTERAS EPTA KAI EK TOU STOMATOS AUTOU ROMPHAIA DISTOMOS OXEIA EKPOREUOMEN  KAI   OPSIS AUTOU ‘S O  LIOS PHAINEI EN T  DUNAMEI AUTOU

[1,17] KAI OTE EIDON AUTON EPESA PROS TOUS PODAS AUTOU ‘S NEKROS KAI a=ETH KEN m=ETH KE tk=EPETH KEN T N DEXIAN AUTOU tk=KHEIRA EP EME LEG‘N tk=MOI M  PHOBOU EG‘ EIMI O PR‘TOS KAI O ESKHATOS

[1,18] KAI O Z‘N KAI EGENOM N NEKROS KAI IDOU Z‘N EIMI EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N b=AM N KAI EKH‘ TAS KLEIS TOU am=THANATOU tk=ADOU KAI TOU am=ADOU tk=THANATOU

[1,19] GRAPSON am=OUN A EIDES KAI A m=EISI atk=EISIN KAI A MELLEI a=GENESTHAI b=GINESTHAI META TAUTA

[1,20] TO MUST RION T‘N EPTA ASTER‘N a=OUS b=‘N EIDES EPI T S DEXIAS MOU KAI TAS EPTA LUKHNIAS TAS KHRUSAS OI EPTA ASTERES AGGELOI T‘N EPTA EKKL SI‘N m=EISI atk=EISIN KAI AI b=EPTA LUKHNIAI a=AI a=EPTA m=[AS tk=AS m=EIDES] tk=EIDES EPTA EKKL SIAI m=EISI atk=EISIN

[2,1] T‘ AGGEL‘ T S am=EN am=EPHES‘ tk=EPHESIN S EKKL SIAS GRAPSON TADE LEGEI O KRAT‘N TOUS EPTA ASTERAS EN T  DEXIA AUTOU O PERIPAT‘N EN MES‘ T‘N EPTA LUKHNI‘N T‘N KHRUS‘N

[2,2] OIDA TA ERGA SOU KAI TON KOPON b=SOU KAI T N UPOMON N SOU KAI OTI OU DUN  BASTASAI KAKOUS KAI am=EPEIRASAS tk=EPEIRAS‘ TOUS am=LEGONTAS tk=PHASKONTAS am=EAUTOUS tk=EINAI APOSTOLOUS m=EINAI KAI OUK m=EISI atk=EISIN KAI EURES AUTOUS PSEUDEIS

[2,3] KAI tk=EBASTASAS tk=KAI UPOMON N EKHEIS KAI am=EBASTASAS DIA TO ONOMA MOU tk=KEKOPIAKAS KAI m=OUK atk=OU m=EKOPIASAS tk=KEKM KAS a=KEKOPIAKES

[2,4] am=ALLA tk=ALL EKH‘ KATA SOU OTI T N AGAP N SOU T N PR‘T N a=APH KES b=APH KAS

[2,5] MN MONEUE OUN POTHEN am=PEPT‘KAS tk=EKPEPT‘KAS KAI METANO SON KAI TA PR‘TA ERGA POI SON EI DE M  ERKHOMAI SOI mk=TAKHU t=TAKHEI KAI KIN S‘ T N LUKHNIAN SOU EK TOU TOPOU AUT S EAN M  METANO S S

[2,6] ALLA TOUTO EKHEIS OTI MISEIS TA ERGA T‘N NIKOLAIT‘N A KAG‘ MIS‘

[2,7] O EKH‘N OUS AKOUSAT‘ TI TO PNEUMA LEGEI TAIS EKKL SIAIS T‘ NIK‘NTI D‘S‘ AUT‘ PHAGEIN EK TOU XULOU T S Z‘ S O ESTIN EN a=T‘ a=PARADEIS‘ b=MES‘ b=TOU b=PARADEISOU TOU THEOU m=MOU

[2,8] KAI T‘ AGGEL‘ T S am=EN am=SMURN  EKKL SIAS tk=SMURNAI‘N GRAPSON TADE LEGEI O PR‘TOS KAI O ESKHATOS OS EGENETO NEKROS KAI EZ SEN

[2,9] OIDA SOU b=TA b=ERGA b=KAI T N THLIPSIN KAI T N PT‘KHEIAN am=ALLA PLOUSIOS tk=DE EI KAI T N BLASPH MIAN am=EK T‘N LEGONT‘N IOUDAIOUS EINAI EAUTOUS KAI OUK EISIN ALLA SUNAG‘G  TOU SATANA

[2,10] M DEN PHOBOU A MELLEIS PASKHEIN IDOU m=D  MELLEI a=BALLEIN b=BALEIN tk=EX tk=UM‘N O DIABOLOS am=EX am=UM‘N EIS PHULAK N INA PEIRASTH TE KAI EXETE THLIPSIN  MER‘N DEKA GINOU PISTOS AKHRI THANATOU KAI D‘S‘ SOI TON STEPHANON T S Z‘ S

[2,11] O EKH‘N OUS AKOUSAT‘ TI TO PNEUMA LEGEI TAIS EKKL SIAIS O NIK‘N OU M  ADIK TH  EK TOU THANATOU TOU DEUTEROU

[2,12] KAI T‘ AGGEL‘ T S EN PERGAM‘ EKKL SIAS GRAPSON TADE LEGEI O EKH‘N T N ROMPHAIAN T N DISTOMON T N OXEIAN

[2,13] OIDA b=TA b=ERGA b=SOU b=KAI POU KATOIKEIS OPOU O THRONOS TOU SATANA KAI KRATEIS TO ONOMA MOU KAI OUK  RN S‘ T N PISTIN MOU atk=KAI EN TAIS  MERAIS m=[EN] tk=EN b=AIS ANTIPAS O MARTUS MOU O PISTOS a=MOU OS APEKTANTH  PAR UMIN OPOU tk=KATOIKEI O SATANAS am=KATOIKEI

[2,14] ALL EKH‘ KATA SOU OLIGA OTI EKHEIS EKEI KRATOUNTAS T N DIDAKH N BALAAM OS m=EDIDAXE atk=EDIDASKEN mk=TON t=EN at=T‘ BALAK BALEIN SKANDALON EN‘PION T‘N UI‘N ISRA L m=[KAI] PHAGEIN EID‘LOTHUTA KAI PORNEUSAI

[2,15] OUT‘S EKHEIS KAI SU KRATOUNTAS T N DIDAKH N a=[T‘N] b=T‘N NIKOLAIT‘N am=OMOI‘S tk=O tk=MIS‘

[2,16] METANO SON am=OUN EI DE M  ERKHOMAI SOI TAKHU KAI POLEM S‘ MET AUT‘N EN T  ROMPHAIA TOU STOMATOS MOU

[2,17] O EKH‘N OUS AKOUSAT‘ TI TO PNEUMA LEGEI TAIS EKKL SIAIS T‘ NIK‘NTI D‘S‘ AUT‘ b=PHAGEIN m=[APO] tk=APO TOU MANNA TOU KEKRUMMENOU KAI D‘S‘ AUT‘ PS PHON LEUK N KAI EPI T N PS PHON ONOMA KAINON GEGRAMMENON O OUDEIS am=OIDEN tk=EGN‘ EI M  O LAMBAN‘N

[2,18] KAI T‘ AGGEL‘ T S EN THUATEIROIS EKKL SIAS GRAPSON TADE LEGEI O UIOS TOU THEOU O EKH‘N TOUS OPHTHALMOUS AUTOU ‘S PHLOGA PUROS KAI OI PODES AUTOU OMOIOI KHALKOLIBAN‘

[2,19] OIDA SOU TA ERGA KAI T N AGAP N KAI T N am=PISTIN tk=DIAKONIAN KAI T N am=DIAKONIAN tk=PISTIN KAI T N UPOMON N SOU KAI TA ERGA SOU tk=KAI TA ESKHATA PLEIONA T‘N PR‘T‘N

[2,20] a=ALLA b=ALL EKH‘ KATA SOU tk=OLIGA OTI am=APHEIS tk=EAS T N GUNAIKA m=SOU am=IEZABEL am=  tk=IEZAB L tk=T N tk=LEGOUSAN m=LEGEI a=LEGOUSA EAUT N PROPH TIN tk=DIDASKEIN KAI am=DIDASKEI am=KAI am=PLANA am=TOUS tk=PLANASTHAI EMOUS DOULOUS PORNEUSAI KAI tk=EID‘LOTHUTA PHAGEIN am=EID‘LOTHUTA

[2,21] KAI ED‘KA AUT  KHRONON INA METANO S  am=KAI am=OU am=THELEI am=METANO SAI EK T S PORNEIAS AUT S tk=KAI tk=OU tk=METENO SEN

[2,22] IDOU tk=EG‘ BALL‘ AUT N EIS KLIN N KAI TOUS MOIKHEUONTAS MET AUT S EIS THLIPSIN MEGAL N EAN M  METANO S‘SIN EK T‘N ERG‘N am=AUT S tk=AUT‘N

[2,23] KAI TA TEKNA AUT S APOKTEN‘ EN THANAT‘ KAI GN‘SONTAI PASAI AI EKKL SIAI OTI EG‘ EIMI O a=ERAUN‘N b=EREUN‘N NEPHROUS KAI KARDIAS KAI D‘S‘ UMIN EKAST‘ KATA TA ERGA UM‘N

[2,24] UMIN DE LEG‘ am=TOIS tk=KAI LOIPOIS TOIS EN THUATEIROIS OSOI OUK m=EKHOUSI atk=EKHOUSIN T N DIDAKH N TAUT N tk=KAI OITINES OUK EGN‘SAN TA am=BATHEA tk=BATH  TOU SATANA ‘S LEGOUSIN OU am=BALL‘ tk=BAL‘ EPH UMAS ALLO BAROS

[2,25] PL N O EKHETE KRAT SATE a=<AKHRIS> b=AKHRIS OU AN  X‘

[2,26] KAI O NIK‘N KAI O T R‘N AKHRI TELOUS TA ERGA MOU D‘S‘ AUT‘ EXOUSIAN EPI T‘N ETHN‘N

[2,27] KAI POIMANEI AUTOUS EN RABD‘ SID RA ‘S TA SKEU  TA KERAMIKA m=SUNTRIB SETAI atk=SUNTRIBETAI ‘S KAG‘ EIL PHA PARA TOU PATROS MOU

[2,28] KAI D‘S‘ AUT‘ TON ASTERA TON PR‘INON

[2,29] O EKH‘N OUS AKOUSAT‘ TI TO PNEUMA LEGEI TAIS EKKL SIAIS

[3,1] KAI T‘ AGGEL‘ T S EN SARDESIN EKKL SIAS GRAPSON TADE LEGEI O EKH‘N TA amk=EPTA PNEUMATA TOU THEOU KAI TOUS EPTA ASTERAS OIDA SOU TA ERGA OTI tk=TO ONOMA EKHEIS OTI Z S KAI NEKROS EI

[3,2] GINOU GR GOR‘N KAI am=ST RISON tk=ST RIXON TA LOIPA A a=EMELLON m=EMELLES tk=MELLEI m=APOBALLEIN atk=APOTHANEIN OU GAR EUR KA SOU TA ERGA PEPL R‘MENA EN‘PION TOU THEOU am=MOU

[3,3] MN MONEUE OUN P‘S EIL PHAS m=[KAI atk=KAI  KOUSAS KAI m=T REI] atk=T REI KAI METANO SON EAN OUN M  GR GOR S S  X‘ b=EPI b=SE ‘S KLEPT S KAI OU M  GN‘S POIAN ‘RAN  X‘ EPI SE

[3,4] a=ALLA m=ALL atk=EKHEIS OLIGA m=EKHEIS ONOMATA tk=KAI EN SARDESIN A OUK EMOLUNAN TA IMATIA AUT‘N KAI m=PERIPAT SOUSI atk=PERIPAT SOUSIN MET EMOU EN LEUKOIS OTI AXIOI EISIN

[3,5] O NIK‘N a=OUT‘S b=OUTOS PERIBALEITAI EN IMATIOIS LEUKOIS KAI OU M  EXALEIPS‘ TO ONOMA AUTOU EK T S BIBLOU T S Z‘ S KAI am=OMOLOG S‘ tk=EXOMOLOG SOMAI TO ONOMA AUTOU EN‘PION TOU PATROS MOU KAI EN‘PION T‘N AGGEL‘N AUTOU

[3,6] O EKH‘N OUS AKOUSAT‘ TI TO PNEUMA LEGEI TAIS EKKL SIAIS

[3,7] KAI T‘ AGGEL‘ T S EN PHILADELPHEIA EKKL SIAS GRAPSON TADE LEGEI O AGIOS O AL THINOS O EKH‘N T N am=KLEIN tk=KLEIDA b=TOU m=DAD tk=DABID a=DAUID O ANOIG‘N KAI OUDEIS am=KLEISEI m=AUT N m=EI m=M  m=O m=ANOIG‘N tk=KLEIEI atk=KAI tk=KLEIEI a=KLEI‘N KAI OUDEIS m=ANOIXEI atk=ANOIGEI

[3,8] OIDA SOU TA ERGA IDOU DED‘KA EN‘PION SOU THURAN a= NE‘GMEN N b=ANE‘GMEN N am= N tk=KAI OUDEIS DUNATAI KLEISAI AUT N OTI MIKRAN EKHEIS DUNAMIN KAI ET R SAS MOU TON LOGON KAI OUK  RN S‘ TO ONOMA MOU

[3,9] IDOU a=DID‘ b=DID‘MI EK T S SUNAG‘G S TOU SATANA T‘N LEGONT‘N EAUTOUS IOUDAIOUS EINAI KAI OUK EISIN ALLA PSEUDONTAI IDOU POI S‘ AUTOUS INA a= XOUSIN m= X‘SI tk= X‘SIN KAI a=PROSKUN SOUSIN b=PROSKUN S‘SIN EN‘PION T‘N POD‘N SOU KAI GN‘SIN OTI atk=EG‘  GAP SA SE

[3,10] OTI ET R SAS TON LOGON T S UPOMON S MOU KAG‘ SE T R S‘ EK T S ‘RAS TOU PEIRASMOU T S MELLOUS S ERKHESTHAI EPI T S OIKOUMEN S OL S PEIRASAI TOUS KATOIKOUNTAS EPI T S G S

[3,11] tk=IDOU ERKHOMAI TAKHU KRATEI O EKHEIS INA M DEIS LAB  TON STEPHANON SOU

[3,12] O NIK‘N POI S‘ AUTON STULON EN T‘ NA‘ TOU THEOU MOU KAI EX‘ OU M  EXELTH  ETI KAI GRAPS‘ EP AUTON TO ONOMA TOU THEOU MOU KAI TO ONOMA T S POLE‘S TOU THEOU MOU T S KAIN S IEROUSAL M   mk=KATABAINEI at=KATABAINOUSA EK TOU OURANOU APO TOU THEOU MOU KAI TO ONOMA m=[MOU] atk=MOU TO KAINON

[3,13] O EKH‘N OUS AKOUSAT‘ TI TO PNEUMA LEGEI TAIS EKKL SIAIS

[3,14] KAI T‘ AGGEL‘ T S am=EN am=LAODIKEIA EKKL SIAS tk=LAODIKE‘N GRAPSON TADE LEGEI O AM N O MARTUS O PISTOS KAI AL THINOS   ARKH  T S KTISE‘S TOU THEOU

[3,15] OIDA SOU TA ERGA OTI OUTE PSUKHROS EI OUTE ZESTOS OPHELON PSUKHROS am= S tk=EI S   ZESTOS

[3,16] OUT‘S OTI KHLIAROS EI KAI a=OUTE m=OU am=ZESTOS OUTE PSUKHROS tk=OUTE tk=ZESTOS MELL‘ SE EMESAI EK TOU STOMATOS MOU

[3,17] OTI LEGEIS atk=OTI PLOUSIOS EIMI KAI PEPLOUT KA KAI a=OUDEN b=OUDENOS KHREIAN EKH‘ KAI OUK OIDAS OTI SU EI O TALAIP‘ROS KAI m=O ELEEINOS KAI PT‘KHOS KAI TUPHLOS KAI GUMNOS

[3,18] SUMBOULEU‘ SOI AGORASAI m=KHRUSION PAR EMOU atk=KHRUSION PEPUR‘MENON EK PUROS INA PLOUT S S KAI IMATIA LEUKA INA PERIBAL  KAI M  PHANER‘TH    AISKHUN  T S GUMNOT TOS SOU KAI a=<KOLLOURION> m=KOLLURION m=INA m=EGKHRIS  a=EGKHRISAI tk=KOLLOURION tk=EGKHRISON TOUS OPHTHALMOUS SOU INA BLEP S

[3,19] EG‘ OSOUS EAN PHIL‘ ELEGKH‘ KAI PAIDEU‘ a=Z LEUE b=Z L‘SON OUN KAI METANO SON

[3,20] IDOU EST KA EPI T N THURAN KAI KROU‘ EAN TIS AKOUS  T S PH‘N S MOU KAI ANOIX  T N THURAN a=[KAI] m=KAI EISELEUSOMAI PROS AUTON KAI DEIPN S‘ MET AUTOU KAI AUTOS MET EMOU

[3,21] O NIK‘N D‘S‘ AUT‘ KATHISAI MET EMOU EN T‘ THRON‘ MOU ‘S KAG‘ ENIK SA KAI EKATHISA META TOU PATROS MOU EN T‘ THRON‘ AUTOU

[3,22] O EKH‘N OUS AKOUSAT‘ TI TO PNEUMA LEGEI TAIS EKKL SIAIS

[4,1] META TAUTA EIDON KAI IDOU THURA m=ANE‘GMEN  atk= NE‘GMEN  EN T‘ OURAN‘ KAI   PH‘N    PR‘T   N  KOUSA ‘S SALPIGGOS LALOUS S MET EMOU a=LEG‘N b=LEGOUSA ANABA ‘DE KAI DEIX‘ SOI A DEI GENESTHAI META TAUTA

[4,2] b=KAI EUTHE‘S EGENOM N EN PNEUMATI KAI IDOU THRONOS EKEITO EN T‘ OURAN‘ KAI EPI am=TON tk=TOU am=THRONON tk=THRONOU KATH MENOS

[4,3] atk=KAI atk=O atk=KATH MENOS tk= N OMOIOS ORASEI LITH‘ IASPIDI KAI am=SARDI‘ tk=SARDIN‘ KAI IRIS KUKLOTHEN TOU THRONOU m=OMOI‘S k=OMOIA at=OMOIOS ORASEI SMARAGDIN‘

[4,4] KAI KUKLOTHEN TOU THRONOU a=THRONOUS b=THRONOI m=KD atk=EIKOSI tk=KAI atk=TESSARES KAI EPI TOUS THRONOUS tk=EIDON b=TOUS m=KD atk=EIKOSI tk=KAI atk=TESSARAS PRESBUTEROUS KATH MENOUS PERIBEBL MENOUS EN IMATIOIS LEUKOIS KAI tk=ESKHON EPI TAS KEPHALAS AUT‘N STEPHANOUS KHRUSOUS

[4,5] KAI EK TOU THRONOU EKPOREUONTAI ASTRAPAI KAI tk=BRONTAI tk=KAI PH‘NAI am=KAI am=BRONTAI KAI EPTA LAMPADES PUROS KAIOMENAI EN‘PION TOU THRONOU a=A m=AUTOU b=AI EISIN atk=TA EPTA PNEUMATA TOU THEOU

[4,6] KAI EN‘PION TOU THRONOU am=‘S THALASSA UALIN  OMOIA KRUSTALL‘ KAI EN MES‘ TOU THRONOU KAI KUKL‘ TOU THRONOU TESSARA Z‘A GEMONTA OPHTHALM‘N EMPROSTHEN KAI OPISTHEN

[4,7] KAI TO Z‘ON TO PR‘TON OMOION LEONTI KAI TO DEUTERON Z‘ON OMOION MOSKH‘ KAI TO TRITON Z‘ON a=EKH‘N b=EKHON TO PROS‘PON ‘S a=ANTHR‘POU b=ANTHR‘POS KAI TO TETARTON m=[Z‘ON] atk=Z‘ON OMOION AET‘ am=PETOMEN‘ tk=PET‘MEN‘

[4,8] KAI a=TA m=[TA] TESSARA Z‘A EN KATH am=EN tk=EAUTO m=EKHON tk=EIKHON a=AUT‘N a=EKH‘N ANA PTERUGAS EX KUKLOTHEN KAI ES‘THEN am=GEMOUSIN tk=GEMONTA OPHTHALM‘N KAI ANAPAUSIN OUK EKHOUSIN  MERAS KAI NUKTOS am=LEGONTES tk=LEGONTA AGIOS AGIOS AGIOS KURIOS O THEOS O PANTOKRAT‘R O  N KAI O ‘N KAI O ERKHOMENOS

[4,9] KAI OTAN m=D‘SI atk=D‘SOUSIN TA Z‘A DOXAN KAI TIM N KAI EUKHARISTIAN T‘ KATH MEN‘ EPI a=T‘ b=TOU a=THRON‘ b=THRONOU T‘ Z‘NTI EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N

[4,10] PESOUNTAI OI m=KD atk=EIKOSI tk=KAI atk=TESSARES PRESBUTEROI EN‘PION TOU KATH MENOU EPI TOU THRONOU KAI a=PROSKUN SOUSIN m=PROSKUN SOUSI tk=PROSKUNOUSIN T‘ Z‘NTI EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N KAI a=BALOUSIN m=BALOUSI tk=BALLOUSIN TOUS STEPHANOUS AUT‘N EN‘PION TOU THRONOU LEGONTES

[4,11] AXIOS EI am=O am=KURIOS am=KAI am=O am=THEOS am= M‘N m=O m=AGIOS tk=KURIE LABEIN T N DOXAN KAI T N TIM N KAI T N DUNAMIN OTI SU EKTISAS m=[TA] atk=TA PANTA KAI DIA TO THEL MA SOU a= SAN m=EISI tk=EISIN KAI EKTISTH SAN

[5,1] KAI EIDON EPI T N DEXIAN TOU KATH MENOU EPI TOU THRONOU BIBLION GEGRAMMENON ES‘THEN KAI m=EX‘THEN atk=OPISTHEN KATESPHRAGISMENON SPHRAGISIN EPTA

[5,2] KAI EIDON AGGELON ISKHURON K RUSSONTA am=EN PH‘N  MEGAL  TIS tk=ESTIN AXIOS m=ESTIN ANOIXAI TO BIBLION KAI LUSAI TAS SPHRAGIDAS AUTOU

[5,3] KAI OUDEIS am=EDUNATO tk= DUNATO EN T‘ OURAN‘ m=[AN‘] m=OUTE atk=OUDE EPI T S G S m=OUTE atk=OUDE UPOKAT‘ T S G S ANOIXAI TO BIBLION am=OUTE tk=OUDE BLEPEIN AUTO

[5,4] KAI b=EG‘ EKLAION am=POLU tk=POLLA OTI OUDEIS AXIOS EURETH  ANOIXAI tk=KAI tk=ANAGN‘NAI TO BIBLION OUTE BLEPEIN AUTO

[5,5] KAI EIS EK T‘N PRESBUTER‘N LEGEI MOI M  KLAIE IDOU ENIK SEN O LE‘N O tk=‘N EK T S PHUL S IOUDA   RIZA a=DAUID m=DAD tk=DABID ANOIXAI TO BIBLION KAI tk=LUSAI TAS EPTA SPHRAGIDAS AUTOU

[5,6] KAI EIDON tk=KAI tk=IDOU EN MES‘ TOU THRONOU KAI T‘N TESSAR‘N Z‘‘N KAI EN MES‘ T‘N PRESBUTER‘N ARNION EST KOS ‘S ESPHAGMENON a=EKH‘N b=EKHON KERATA EPTA KAI OPHTHALMOUS EPTA m=A atk=OI m=EISI atk=EISIN TA a=[EPTA] b=EPTA am=PNEUMATA TOU THEOU m=APOSTELLOMENA tk=PNEUMATA tk=TA tk=APESTALMENA a=APESTALMENOI EIS PASAN T N G N

[5,7] KAI m= LTHE atk= LTHEN KAI EIL PHEN tk=TO tk=BIBLION EK T S DEXIAS TOU KATH MENOU EPI TOU THRONOU

[5,8] KAI OTE m=ELABE atk=ELABEN TO BIBLION TA TESSARA Z‘A KAI OI a=EIKOSI m=KD a=TESSARES tk=EIKOSITESSARES PRESBUTEROI a=EPESAN b=EPESON EN‘PION TOU ARNIOU EKHONTES EKASTOS am=KITHARAN tk=KITHARAS KAI PHIALAS KHRUSAS GEMOUSAS THUMIAMAT‘N AI EISIN m=[AI] atk=AI PROSEUKHAI T‘N AGI‘N

[5,9] KAI ADOUSIN ‘D N KAIN N LEGONTES AXIOS EI LABEIN TO BIBLION KAI ANOIXAI TAS SPHRAGIDAS AUTOU OTI ESPHAG S KAI  GORASAS T‘ THE‘ b= MAS EN T‘ AIMATI SOU EK PAS S PHUL S KAI GL‘SS S KAI LAOU KAI ETHNOUS

[5,10] KAI EPOI SAS am=AUTOUS tk= MAS T‘ THE‘  M‘N a=BASILEIAN b=BASILEIS KAI IEREIS KAI am=BASILEUSOUSIN tk=BASILEUSOMEN EPI T S G S

[5,11] KAI EIDON KAI  KOUSA m=‘S PH‘N N AGGEL‘N POLL‘N am=KUKL‘ tk=KUKLOTHEN TOU THRONOU KAI T‘N Z‘‘N KAI T‘N PRESBUTER‘N KAI amk= N amk=O amk=ARITHMOS amk=AUT‘N amk=MURIADES amk=MURIAD‘N amk=KAI KHILIADES KHILIAD‘N

[5,12] LEGONTES PH‘N  MEGAL  AXION m=ESTI atk=ESTIN TO ARNION TO ESPHAGMENON LABEIN T N DUNAMIN KAI m=[TON] PLOUTON KAI SOPHIAN KAI ISKHUN KAI TIM N KAI DOXAN KAI EULOGIAN

[5,13] KAI PAN KTISMA O m=[ESTIN] tk=ESTIN EN T‘ OURAN‘ KAI am=EPI tk=EN am=T S tk=T  am=G S tk=G  KAI UPOKAT‘ T S G S KAI EPI T S THALASS S m=ESTI tk=A tk=ESTIN KAI TA EN AUTOIS m=PANTAS atk=PANTA  KOUSA LEGONTAS T‘ KATH MEN‘ EPI a=T‘ b=TOU a=THRON‘ b=THRONOU KAI T‘ ARNI‘   EULOGIA KAI   TIM  KAI   DOXA KAI TO KRATOS EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N m=AM N

[5,14] KAI TA TESSARA Z‘A m=LEGONTA m=TO atk=ELEGON AM N KAI OI tk=EIKOSITESSARES PRESBUTEROI m=EPESON atk=EPESAN KAI PROSEKUN SAN tk=Z‘NTI tk=EIS tk=TOUS tk=AI‘NAS tk=T‘N tk=AI‘N‘N

[6,1] KAI EIDON m=OTI atk=OTE m= NOIXE atk= NOIXEN TO ARNION MIAN EK T‘N am=EPTA SPHRAGID‘N KAI  KOUSA ENOS EK T‘N TESSAR‘N Z‘‘N LEGONTOS ‘S am=PH‘N  tk=PH‘N S BRONT S ERKHOU b=KAI m=IDE tk=BLEPE

[6,2] atk=KAI atk=EIDON KAI IDOU IPPOS LEUKOS KAI O KATH MENOS EP am=AUTON tk=AUT‘ EKH‘N TOXON KAI EDOTH  AUT‘ STEPHANOS KAI m=EX LTHE atk=EX LTHEN NIK‘N KAI INA NIK S 

[6,3] KAI OTE m= NOIXE atk= NOIXEN a=T N a=SPHRAGIDA T N DEUTERAN b=SPHRAGIDA  KOUSA TOU DEUTEROU Z‘OU LEGONTOS ERKHOU tk=KAI tk=BLEPE

[6,4] KAI EX LTHEN ALLOS IPPOS m=PUROS atk=PURROS KAI T‘ KATH MEN‘ EP am=AUTON tk=AUT‘ EDOTH  AUT‘ LABEIN T N EIR N N am=EK tk=APO T S G S atk=KAI INA ALL LOUS a=SPHAXOUSIN m=SPHAX‘SI tk=SPHAX‘SIN KAI EDOTH  AUT‘ MAKHAIRA MEGAL 

[6,5] KAI OTE atk= NOIXEN m= NOIXE am=T N am=SPHRAGIDA T N TRIT N tk=SPHRAGIDA  KOUSA TOU TRITOU Z‘OU LEGONTOS ERKHOU KAI m=IDE tk=BLEPE tk=KAI atk=EIDON KAI IDOU IPPOS MELAS KAI O KATH MENOS EP am=AUTON tk=AUT‘ EKH‘N ZUGON EN T  KHEIRI AUTOU

[6,6] KAI  KOUSA a=‘S PH‘N N EN MES‘ T‘N TESSAR‘N Z‘‘N LEGOUSAN KHOINIX SITOU D NARIOU KAI TREIS KHOINIKES a=KRITH‘N b=KRITH S D NARIOU KAI TO ELAION KAI TON OINON M  ADIK S S

[6,7] KAI OTE m= NOIXE atk= NOIXEN T N SPHRAGIDA T N TETART N  KOUSA atk=PH‘N N TOU TETARTOU Z‘OU am=LEGONTOS tk=LEGOUSAN ERKHOU b=KAI m=IDE tk=BLEPE

[6,8] atk=KAI atk=EIDON KAI IDOU IPPOS KHL‘ROS KAI O KATH MENOS EPAN‘ AUTOU ONOMA AUT‘ a=[O] b=O THANATOS KAI O AD S am= KOLOUTHEI m=AUT‘ tk=AKOLOUTHEI atk=MET atk=AUTOU KAI EDOTH  m=AUT‘ atk=AUTOIS EXOUSIA tk=APOKTEINAI EPI TO TETARTON T S G S am=APOKTEINAI EN ROMPHAIA KAI EN LIM‘ KAI EN THANAT‘ KAI UPO T‘N TH RI‘N T S G S

[6,9] KAI OTE m= NOIXE atk= NOIXEN T N PEMPT N SPHRAGIDA EIDON UPOKAT‘ TOU THUSIAST RIOU TAS PSUKHAS T‘N ESPHAGMEN‘N DIA TON LOGON TOU THEOU KAI DIA T N MARTURIAN m=TOU m=ARNIOU  N EIKHON

[6,10] KAI am=EKRAXAN tk=EKRAZON PH‘N  MEGAL  LEGONTES E‘S POTE O DESPOT S O AGIOS KAI tk=O AL THINOS OU KRINEIS KAI EKDIKEIS TO AIMA  M‘N am=EK tk=APO T‘N KATOIKOUNT‘N EPI T S G S

[6,11] KAI am=EDOTH  am=AUTOIS am=EKAST‘ am=STOL  am=LEUK  tk=EDOTH SAN tk=EKASTOIS tk=STOLAI tk=LEUKAI KAI ERRETH  AUTOIS INA a=ANAPAUSONTAI b=ANAPAUS‘NTAI ETI KHRONON atk=MIKRON E‘S m=[OU] tk=OU m=PL R‘S‘SI a=PL R‘TH‘SIN tk=PL R‘SONTAI KAI OI SUNDOULOI AUT‘N KAI OI ADELPHOI AUT‘N m=[KAI] OI MELLONTES a=APOKTENNESTHAI m=APOKTENESTHAI tk=APOKTEINESTHAI ‘S KAI AUTOI

[6,12] KAI EIDON OTE m= NOIXE atk= NOIXEN T N SPHRAGIDA T N EKT N KAI tk=IDOU SEISMOS MEGAS EGENETO KAI O  LIOS atk=EGENETO MELAS m=EGENETO ‘S SAKKOS TRIKHINOS KAI   SEL N  a=OL  m=[OL ] EGENETO ‘S AIMA

[6,13] KAI OI ASTERES TOU OURANOU m=EPESON atk=EPESAN EIS T N G N ‘S SUK  m=BALOUSA atk=BALLEI TOUS OLUNTHOUS AUT S UPO tk=MEGALOU ANEMOU am=MEGALOU SEIOMEN 

[6,14] KAI am=O OURANOS APEKH‘RISTH  ‘S BIBLION am=ELISSOMENON tk=EILISSOMENON KAI PAN OROS KAI N SOS EK T‘N TOP‘N AUT‘N EKIN TH SAN

[6,15] KAI OI BASILEIS T S G S KAI OI MEGISTANES KAI OI tk=PLOUSIOI tk=KAI tk=OI KHILIARKHOI KAI OI am=PLOUSIOI am=KAI am=OI am=ISKHUROI tk=DUNATOI KAI PAS DOULOS KAI m=[PAS] tk=PAS ELEUTHEROS EKRUPSAN EAUTOUS EIS TA SP LAIA KAI EIS TAS PETRAS T‘N ORE‘N

[6,16] KAI m=LEGOUSI atk=LEGOUSIN TOIS m=ORESI atk=ORESIN KAI TAIS PETRAIS PESETE EPH  MAS KAI KRUPSATE  MAS APO PROS‘POU TOU KATH MENOU EPI TOU THRONOU KAI APO T S ORG S TOU ARNIOU

[6,17] OTI  LTHEN    MERA   MEGAL  T S ORG S a=AUT‘N b=AUTOU KAI TIS DUNATAI STATH NAI

[7,1] b=KAI META am=TOUTO tk=TAUTA EIDON TESSARAS AGGELOUS EST‘TAS EPI TAS TESSARAS G‘NIAS T S G S KRATOUNTAS TOUS TESSARAS ANEMOUS T S G S INA M  PNE  ANEMOS EPI T S G S M TE EPI T S THALASS S M TE EPI m=TI atk=PAN DENDRON

[7,2] KAI EIDON ALLON AGGELON amk=ANABAINONTA t=ANABANTA APO ANATOL S  LIOU EKHONTA SPHRAGIDA THEOU Z‘NTOS KAI m=EKRAXE atk=EKRAXEN PH‘N  MEGAL  TOIS TESSARSIN AGGELOIS OIS EDOTH  AUTOIS ADIK SAI T N G N KAI T N THALASSAN

[7,3] LEG‘N M  ADIK S TE T N G N M TE T N THALASSAN M TE TA DENDRA a=AKHRI b=AKHRIS b=OU amk=SPHRAGIS‘MEN t=SPHRAGIZ‘MEN TOUS DOULOUS TOU THEOU  M‘N EPI T‘N MET‘P‘N AUT‘N

[7,4] KAI  KOUSA TON ARITHMON T‘N ESPHRAGISMEN‘N am=EKATON m=KAI m=TESSARAKONTA a=TESSERAKONTA am=TESSARES tk=RMD KHILIADES ESPHRAGISMENOI EK PAS S PHUL S UI‘N ISRA L

[7,5] EK PHUL S IOUDA am=D‘DEKA tk=IB KHILIADES m=[ESPHRAGISMENOI] atk=ESPHRAGISMENOI EK PHUL S m=ROUBIM atk=ROUB N b=IB a=D‘DEKA KHILIADES tk=ESPHRAGISMENOI EK PHUL S GAD a=D‘DEKA b=IB KHILIADES tk=ESPHRAGISMENOI

[7,6] EK PHUL S AS R a=D‘DEKA b=IB KHILIADES tk=ESPHRAGISMENOI EK PHUL S a=NEPHTHALIM b=NEPHTHALEIM a=D‘DEKA b=IB KHILIADES tk=ESPHRAGISMENOI EK PHUL S MANASS  a=D‘DEKA b=IB KHILIADES tk=ESPHRAGISMENOI

[7,7] EK PHUL S SUME‘N a=D‘DEKA b=IB KHILIADES tk=ESPHRAGISMENOI EK PHUL S LEUI a=D‘DEKA b=IB KHILIADES tk=ESPHRAGISMENOI EK PHUL S a=ISSAKHAR b=ISAKHAR a=D‘DEKA b=IB KHILIADES tk=ESPHRAGISMENOI

[7,8] EK PHUL S ZABOUL‘N a=D‘DEKA b=IB KHILIADES tk=ESPHRAGISMENOI EK PHUL S I‘S PH a=D‘DEKA b=IB KHILIADES tk=ESPHRAGISMENOI EK PHUL S BENIAMIN a=D‘DEKA b=IB KHILIADES ESPHRAGISMENOI

[7,9] META TAUTA EIDON KAI IDOU OKHLOS POLUS ON ARITHM SAI atk=AUTON OUDEIS am=EDUNATO tk= DUNATO EK PANTOS ETHNOUS KAI PHUL‘N KAI LA‘N KAI GL‘SS‘N m=EST‘TAS atk=EST‘TES EN‘PION TOU THRONOU KAI EN‘PION TOU ARNIOU am=PERIBEBL MENOUS tk=PERIBEBL MENOI STOLAS LEUKAS KAI m=PHOINIKAS atk=PHOINIKES EN TAIS KHERSIN AUT‘N

[7,10] KAI a=KRAZOUSIN m=KRAZOUSI tk=KRAZONTES PH‘N  MEGAL  LEGONTES   S‘T RIA T‘ amk=THE‘ amk= M‘N amk=T‘ KATH MEN‘ EPI am=T‘ am=THRON‘ tk=TOU tk=THRONOU t=TOU t=THEOU t= M‘N KAI T‘ ARNI‘

[7,11] KAI PANTES OI AGGELOI am=EIST KEISAN tk=EST KESAN KUKL‘ TOU THRONOU KAI T‘N PRESBUTER‘N KAI T‘N TESSAR‘N Z‘‘N KAI a=EPESAN b=EPESON EN‘PION TOU THRONOU m=[AUTOU] EPI am=TA am=PROS‘PA tk=PROS‘PON AUT‘N KAI PROSEKUN SAN T‘ THE‘

[7,12] LEGONTES AM N   EULOGIA KAI   DOXA KAI   SOPHIA KAI   EUKHARISTIA KAI   TIM  KAI   DUNAMIS KAI   ISKHUS T‘ THE‘  M‘N EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N AM N

[7,13] KAI APEKRITH  EIS EK T‘N PRESBUTER‘N LEG‘N MOI OUTOI OI PERIBEBL MENOI TAS STOLAS TAS LEUKAS TINES m=EISI atk=EISIN KAI POTHEN  LTHON

[7,14] KAI m=EIPON atk=EIR KA AUT‘ KURIE am=MOU SU OIDAS KAI m=EIPE atk=EIPEN MOI OUTOI EISIN OI ERKHOMENOI EK T S THLIPSE‘S T S MEGAL S KAI EPLUNAN TAS STOLAS AUT‘N KAI ELEUKANAN m=[AUTAS] ak=AUTAS t=STOLAS t=AUT‘N EN T‘ AIMATI TOU ARNIOU

[7,15] DIA TOUTO EISIN EN‘PION TOU THRONOU TOU THEOU KAI LATREUOUSIN AUT‘  MERAS KAI NUKTOS EN T‘ NA‘ AUTOU KAI O KATH MENOS EPI m=T‘ atk=TOU m=THRON‘ atk=THRONOU SK N‘SEI EP AUTOUS

[7,16] OU PEINASOUSIN ETI OUDE DIPS SOUSIN ETI m=OUD m=OU atk=OUDE M  PES  EP AUTOUS O  LIOS OUDE PAN KAUMA

[7,17] OTI TO ARNION TO am=ANA am=MESON tk=ANAMESON TOU THRONOU POIMANEI AUTOUS KAI OD G SEI AUTOUS EPI am=Z‘ S tk=Z‘SAS P GAS UDAT‘N KAI EXALEIPSEI O THEOS PAN DAKRUON am=EK tk=APO T‘N OPHTHALM‘N AUT‘N

[8,1] KAI b=OTE a=OTAN m= NOIXE atk= NOIXEN T N SPHRAGIDA T N EBDOM N EGENETO SIG  EN T‘ OURAN‘ ‘S  MI‘RION

[8,2] KAI EIDON TOUS EPTA AGGELOUS OI EN‘PION TOU THEOU m=EST KASI atk=EST KASIN KAI EDOTH SAN AUTOIS EPTA SALPIGGES

[8,3] KAI ALLOS AGGELOS m= LTHE atk= LTHEN KAI ESTATH  EPI am=TOU tk=TO am=THUSIAST RIOU tk=THUSIAST RION EKH‘N LIBAN‘TON KHRUSOUN KAI EDOTH  AUT‘ THUMIAMATA POLLA INA a=D‘SEI b=D‘S  TAIS PROSEUKHAIS T‘N AGI‘N PANT‘N EPI TO THUSIAST RION TO KHRUSOUN TO EN‘PION TOU THRONOU

[8,4] KAI ANEB  O KAPNOS T‘N THUMIAMAT‘N TAIS PROSEUKHAIS T‘N AGI‘N EK KHEIROS TOU AGGELOU EN‘PION TOU THEOU

[8,5] KAI EIL PHEN O AGGELOS am=TON tk=TO LIBAN‘TON KAI EGEMISEN am=AUTON tk=AUTO EK TOU PUROS TOU THUSIAST RIOU KAI EBALEN EIS T N G N KAI EGENONTO tk=PH‘NAI tk=KAI BRONTAI am=KAI am=PH‘NAI KAI ASTRAPAI KAI SEISMOS

[8,6] KAI OI EPTA AGGELOI amk=OI EKHONTES TAS EPTA SALPIGGAS  TOIMASAN a=AUTOUS b=EAUTOUS INA m=SALPIS‘SI atk=SALPIS‘SIN

[8,7] KAI O PR‘TOS tk=AGGELOS atk=ESALPISEN m=ESALPISE KAI EGENETO KHALAZA KAI PUR MEMIGMENA am=EN AIMATI KAI EBL TH  EIS T N G N am=KAI am=TO am=TRITON am=T S am=G S am=KATEKA  KAI TO TRITON T‘N DENDR‘N KATEKA  KAI PAS KHORTOS KHL‘ROS KATEKA 

[8,8] KAI O DEUTEROS AGGELOS m=ESALPISE atk=ESALPISEN KAI ‘S OROS MEGA atk=PURI KAIOMENON EBL TH  EIS T N THALASSAN KAI EGENETO TO TRITON T S THALASS S AIMA

[8,9] KAI m=APETHANE atk=APETHANEN TO TRITON T‘N KTISMAT‘N atk=T‘N EN T  THALASS  TA EKHONTA PSUKHAS KAI TO TRITON T‘N PLOI‘N a=DIEPHTHAR SAN b=DIEPHTHAR 

[8,10] KAI O TRITOS AGGELOS m=ESALPISE atk=ESALPISEN KAI EPESEN EK TOU OURANOU AST R MEGAS KAIOMENOS ‘S LAMPAS KAI EPESEN EPI TO TRITON T‘N POTAM‘N KAI EPI TAS P GAS am=T‘N UDAT‘N

[8,11] KAI TO ONOMA TOU ASTEROS LEGETAI am=O APSINTHOS KAI am=EGENETO tk=GINETAI TO TRITON amk=T‘N amk=UDAT‘N EIS APSINTHON KAI POLLOI am=T‘N ANTHR‘P‘N APETHANON EK T‘N UDAT‘N OTI EPIKRANTH SAN

[8,12] KAI O TETARTOS AGGELOS m=ESALPISE atk=ESALPISEN KAI EPL G  TO TRITON TOU  LIOU KAI TO TRITON T S SEL N S KAI TO TRITON T‘N ASTER‘N INA SKOTISTH  TO TRITON AUT‘N KAI    MERA M  a=PHAN  b=PHAIN  TO TRITON AUT S KAI   NUX OMOI‘S

[8,13] KAI EIDON KAI  KOUSA ENOS am=AETOU tk=AGGELOU am=PETOMENOU tk=PET‘MENOU EN MESOURAN MATI LEGONTOS PH‘N  MEGAL  OUAI OUAI OUAI a=TOUS b=TOIS a=KATOIKOUNTAS b=KATOIKOUSIN EPI T S G S EK T‘N LOIP‘N PH‘N‘N T S SALPIGGOS T‘N TRI‘N AGGEL‘N T‘N MELLONT‘N SALPIZEIN

[9,1] KAI O PEMPTOS AGGELOS m=ESALPISE atk=ESALPISEN KAI EIDON ASTERA EK TOU OURANOU PEPT‘KOTA EIS T N G N KAI EDOTH  AUT‘   KLEIS TOU PHREATOS T S ABUSSOU

[9,2] m=[KAI atk=KAI m= NOIXE atk= NOIXEN TO PHREAR T S m=ABUSSOU] atk=ABUSSOU KAI ANEB  KAPNOS EK TOU PHREATOS ‘S KAPNOS KAMINOU m=KAIOMEN S atk=MEGAL S KAI a=ESKOT‘TH  b=ESKOTISTH  O  LIOS KAI O A R EK TOU KAPNOU TOU PHREATOS

[9,3] KAI EK TOU KAPNOU EX LTHON AKRIDES EIS T N G N KAI EDOTH  AUTAIS EXOUSIA ‘S EKHOUSIN EXOUSIAN OI SKORPIOI T S G S

[9,4] KAI ERRETH  AUTAIS INA M  a=ADIK SOUSIN m=ADIK S‘SI tk=ADIK S‘SIN TON KHORTON T S G S OUDE PAN KHL‘RON OUDE PAN DENDRON EI M  TOUS ANTHR‘POUS tk=MONOUS OITINES OUK am=EKHOUSI tk=EKHOUSIN T N SPHRAGIDA TOU THEOU EPI T‘N MET‘P‘N b=AUT‘N

[9,5] KAI EDOTH  a=AUTOIS b=AUTAIS INA M  APOKTEIN‘SIN AUTOUS ALL INA a=BASANISTH SONTAI m=BASANISTH‘SI tk=BASANISTH‘SIN M NAS PENTE KAI O BASANISMOS AUT‘N ‘S BASANISMOS SKORPIOU OTAN PAIS  ANTHR‘PON

[9,6] KAI EN TAIS  MERAIS EKEINAIS Z T SOUSIN OI ANTHR‘POI TON THANATON KAI am=OU am=M  tk=OUKH EUR SOUSIN AUTON KAI EPITHUM SOUSIN APOTHANEIN KAI a=PHEUGEI b=PHEUXETAI atk=O atk=THANATOS AP AUT‘N m=O m=THANATOS

[9,7] KAI TA OMOI‘MATA T‘N AKRID‘N OMOIA IPPOIS  TOIMASMENOIS EIS POLEMON KAI EPI TAS KEPHALAS AUT‘N ‘S STEPHANOI atk=OMOIOI atk=KHRUS‘ m=KHRUSOI KAI TA PROS‘PA AUT‘N ‘S PROS‘PA ANTHR‘P‘N

[9,8] KAI EIKHON TRIKHAS ‘S TRIKHAS GUNAIK‘N KAI OI ODONTES AUT‘N ‘S LEONT‘N  SAN

[9,9] KAI EIKHON TH‘RAKAS ‘S TH‘RAKAS SID ROUS KAI   PH‘N  T‘N PTERUG‘N AUT‘N ‘S PH‘N  ARMAT‘N IPP‘N POLL‘N TREKHONT‘N EIS POLEMON

[9,10] KAI EKHOUSIN OURAS OMOIAS SKORPIOIS KAI KENTRA am=KAI tk= N EN TAIS OURAIS AUT‘N m=EXOUSIAN m=EKHOUSI m=TOU tk=KAI atk=  atk=EXOUSIA atk=AUT‘N ADIK SAI TOUS ANTHR‘POUS M NAS PENTE

[9,11] tk=KAI m=EKHOUSAI atk=EKHOUSIN ak=EP t=EPH atk=AUT‘N BASILEA m=EP m=AUT‘N atk=TON AGGELON T S ABUSSOU ONOMA AUT‘ EBRAISTI m=ABBAD‘N atk=ABADD‘N atk=KAI EN m=DE T  ELL NIK  ONOMA EKHEI APOLLU‘N

[9,12]   OUAI   MIA AP LTHEN IDOU am=ERKHETAI tk=ERKHONTAI ETI DUO OUAI META TAUTA

[9,13] KAI O EKTOS AGGELOS m=ESALPISE atk=ESALPISEN KAI  KOUSA PH‘N N MIAN EK T‘N a=[TESSAR‘N] b=TESSAR‘N KERAT‘N TOU THUSIAST RIOU TOU KHRUSOU TOU EN‘PION TOU THEOU

[9,14] a=LEGONTA b=LEGOUSAN T‘ EKT‘ AGGEL‘ am=O am=EKH‘N tk=OS tk=EIKHE T N SALPIGGA LUSON TOUS TESSARAS AGGELOUS TOUS DEDEMENOUS EPI T‘ POTAM‘ T‘ MEGAL‘ EUPHRAT 

[9,15] KAI ELUTH SAN OI TESSARES AGGELOI OI  TOIMASMENOI EIS T N ‘RAN KAI m=[EIS] m=T N  MERAN KAI M NA KAI ENIAUTON INA m=APOKTEIN‘SI atk=APOKTEIN‘SIN TO TRITON T‘N ANTHR‘P‘N

[9,16] KAI O ARITHMOS am=T‘N STRATEUMAT‘N TOU m=IPPOU atk=IPPIKOU tk=DUO b=MURIADES a=DISMURIADES MURIAD‘N tk=KAI  KOUSA TON ARITHMON AUT‘N

[9,17] KAI OUT‘S EIDON TOUS IPPOUS EN T  ORASEI KAI TOUS KATH MENOUS EP AUT‘N EKHONTAS TH‘RAKAS PURINOUS KAI UAKINTHINOUS KAI THEI‘DEIS KAI AI KEPHALAI T‘N IPP‘N ‘S KEPHALAI LEONT‘N KAI EK T‘N STOMAT‘N AUT‘N EKPOREUETAI PUR KAI KAPNOS KAI THEION

[9,18] am=APO tk=UPO T‘N TRI‘N am=PL G‘N TOUT‘N APEKTANTH SAN TO TRITON T‘N ANTHR‘P‘N m=APO atk=EK TOU PUROS KAI tk=EK TOU KAPNOU KAI tk=EK TOU THEIOU TOU EKPOREUOMENOU EK T‘N STOMAT‘N AUT‘N

[9,19] amk=  t=AI GAR amk=EXOUSIA t=EXOUSIAI am=T‘N tk=AUT‘N am=IPP‘N EN T‘ STOMATI AUT‘N m=ESTI t=EISIN ak=ESTIN amk=KAI amk=EN amk=TAIS amk=OURAIS amk=AUT‘N AI GAR OURAI AUT‘N OMOIAI m=OPHE‘N atk=OPHESIN EKHOUSAI KEPHALAS KAI EN AUTAIS m=ADIKOUSI atk=ADIKOUSIN

[9,20] KAI OI LOIPOI T‘N ANTHR‘P‘N OI OUK APEKTANTH SAN EN TAIS PL GAIS TAUTAIS a=OUDE mk=OU t=OUTE METENO SAN EK T‘N ERG‘N T‘N KHEIR‘N AUT‘N INA M  a=PROSKUN SOUSIN m=PROSKUN S‘SI tk=PROSKUN S‘SIN TA DAIMONIA KAI am=TA EID‘LA TA KHRUSA KAI TA ARGURA m=[KAI atk=KAI TA m=KHALKA] atk=KHALKA KAI TA LITHINA KAI TA XULINA A OUTE BLEPEIN a=DUNANTAI b=DUNATAI OUTE AKOUEIN OUTE PERIPATEIN

[9,21] KAI OU METENO SAN EK T‘N PHON‘N AUT‘N OUTE EK T‘N a=PHARMAK‘N b=PHARMAKEI‘N AUT‘N OUTE EK T S PORNEIAS AUT‘N OUTE EK T‘N KLEMMAT‘N AUT‘N

[10,1] KAI EIDON atk=ALLON AGGELON ISKHURON KATABAINONTA EK TOU OURANOU PERIBEBL MENON NEPHEL N KAI am=  IRIS EPI T S KEPHAL S am=AUTOU KAI TO PROS‘PON AUTOU ‘S O  LIOS KAI OI PODES AUTOU ‘S STULOI PUROS

[10,2] KAI am=EKH‘N tk=EIKHEN EN T  KHEIRI AUTOU m=BIBLION atk=BIBLARIDION b=ANE‘GMENON a= NE‘GMENON KAI m=ETH KE atk=ETH KEN TON PODA AUTOU TON DEXION EPI am=T S tk=T N am=THALASS S tk=THALASSAN TON DE EU‘NUMON EPI am=T S tk=T N am=G S tk=G N

[10,3] KAI m=EKRAXE atk=EKRAXEN PH‘N  MEGAL  ‘SPER LE‘N MUKATAI KAI OTE EKRAXEN ELAL SAN AI EPTA BRONTAI TAS EAUT‘N PH‘NAS

[10,4] KAI OTE ELAL SAN AI EPTA BRONTAI tk=TAS tk=PH‘NAS tk=EAUT‘N b=EMELLON a= MELLON GRAPHEIN KAI  KOUSA PH‘N N EK TOU OURANOU LEGOUSAN tk=MOI SPHRAGISON A ELAL SAN AI EPTA BRONTAI KAI M  am=AUTA tk=TAUTA GRAPS S

[10,5] KAI O AGGELOS ON EIDON EST‘TA EPI T S THALASS S KAI EPI T S G S m= RE atk= REN T N KHEIRA AUTOU am=T N am=DEXIAN EIS TON OURANON

[10,6] KAI ‘MOSEN m=[EN] atk=EN T‘ Z‘NTI EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N OS m=EKTISE atk=EKTISEN TON OURANON KAI TA EN AUT‘ KAI T N G N KAI TA EN AUT  KAI T N THALASSAN KAI TA EN AUT  OTI KHRONOS am=OUKETI tk=OUK ESTAI tk=ETI

[10,7] am=ALL tk=ALLA EN TAIS  MERAIS T S PH‘N S TOU EBDOMOU AGGELOU OTAN MELL  SALPIZEIN KAI am=ETELESTH  tk=TELESTH  TO MUST RION TOU THEOU ‘S m=EU GGELISE atk=EU GGELISEN am=TOUS tk=TOIS atk=EAUTOU am=DOULOUS m=AUTOU tk=DOULOIS am=TOUS tk=TOIS am=PROPH TAS tk=PROPH TAIS

[10,8] KAI   PH‘N   N  KOUSA EK TOU OURANOU PALIN a=LALOUSAN b=LALOUSA MET EMOU KAI a=LEGOUSAN b=LEGOUSA UPAGE LABE TO a=BIBLION m=BIBLIDARION tk=BIBLARIDION TO m=ANE‘GMENON atk= NE‘GMENON EN T  KHEIRI am=TOU AGGELOU TOU EST‘TOS EPI T S THALASS S KAI EPI T S G S

[10,9] KAI a=AP LTHA b=AP LTHON PROS TON AGGELON LEG‘N AUT‘ am=DOUNAI tk=DOS MOI TO m=BIBLIDARION atk=BIBLARIDION KAI LEGEI MOI LABE KAI KATAPHAGE AUTO KAI PIKRANEI SOU T N KOILIAN ALL EN T‘ STOMATI SOU ESTAI GLUKU ‘S MELI

[10,10] KAI ELABON TO m=BIBLION atk=BIBLARIDION EK T S KHEIROS TOU AGGELOU KAI KATEPHAGON AUTO KAI  N EN T‘ STOMATI MOU ‘S MELI GLUKU KAI OTE EPHAGON AUTO EPIKRANTH    KOILIA MOU

[10,11] KAI a=LEGOUSIN b=LEGEI MOI DEI SE PALIN PROPH TEUSAI EPI LAOIS KAI m=EPI m=ETHNESI atk=ETHNESIN KAI GL‘SSAIS KAI m=BASILEUSI atk=BASILEUSIN POLLOIS

[11,1] KAI EDOTH  MOI KALAMOS OMOIOS RABD‘ k=KAI k=O k=AGGELOS k=EIST KEI LEG‘N a=EGEIRE b=EGEIRAI KAI METR SON TON NAON TOU THEOU KAI TO THUSIAST RION KAI TOUS PROSKUNOUNTAS EN AUT‘

[11,2] KAI T N AUL N T N amk=EX‘THEN t=ES‘THEN TOU NAOU EKBALE a=EX‘THEN b=EX‘ KAI M  AUT N METR S S OTI EDOTH  TOIS m=ETHNESI atk=ETHNESIN KAI T N POLIN T N AGIAN m=PAT SOUSI atk=PAT SOUSIN M NAS a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA a=[KAI] m=KAI DUO

[11,3] KAI D‘S‘ TOIS m=DUSI atk=DUSIN m=MARTUSI atk=MARTUSIN MOU KAI PROPH TEUSOUSIN  MERAS KHILIAS DIAKOSIAS EX KONTA PERIBEBL MENOI SAKKOUS

[11,4] OUTOI EISIN AI DUO ELAIAI KAI amk=AI DUO LUKHNIAI AI EN‘PION TOU am=KURIOU tk=THEOU T S G S a=EST‘TES b=EST‘SAI

[11,5] KAI EI TIS AUTOUS am=THELEI tk=THEL  ADIK SAI PUR EKPOREUETAI EK TOU STOMATOS AUT‘N KAI KATESTHIEI TOUS EKHTHROUS AUT‘N KAI EI TIS a=THEL S  m=THELEI AUTOUS tk=THEL  ADIK SAI OUT‘S DEI AUTON APOKTANTH NAI

[11,6] OUTOI EKHOUSIN a=T N EXOUSIAN KLEISAI TON OURANON INA M  tk=BREKH  UETOS am=BREKH  tk=EN am=TAS tk= MERAIS am= MERAS tk=AUT‘N T S PROPH TEIAS am=AUT‘N KAI EXOUSIAN EKHOUSIN EPI T‘N UDAT‘N STREPHEIN AUTA EIS AIMA KAI PATAXAI T N G N am=EN PAS  PL G  OSAKIS EAN m=THEL S‘SI atk=THEL S‘SIN

[11,7] KAI OTAN m=TELES‘SI atk=TELES‘SIN T N MARTURIAN AUT‘N TO TH RION TO ANABAINON EK T S ABUSSOU POI SEI tk=POLEMON MET AUT‘N am=POLEMON KAI NIK SEI AUTOUS KAI APOKTENEI AUTOUS

[11,8] KAI a=TO b=TA a=PT‘MA b=PT‘MATA AUT‘N EPI T S PLATEIAS am=T S POLE‘S T S MEGAL S  TIS KALEITAI PNEUMATIK‘S SODOMA KAI AIGUPTOS OPOU KAI O KURIOS am=AUT‘N tk= M‘N ESTAUR‘TH 

[11,9] KAI am=BLEPOUSIN tk=BLEPSOUSIN EK T‘N LA‘N KAI PHUL‘N KAI GL‘SS‘N KAI ETHN‘N am=TO tk=TA am=PT‘MA tk=PT‘MATA AUT‘N  MERAS TREIS atk=KAI  MISU KAI TA PT‘MATA AUT‘N OUK a=APHIOUSIN m=APH SOUSI tk=APH SOUSIN TETH NAI EIS am=MN MA tk=MN MATA

[11,10] KAI OI KATOIKOUNTES EPI T S G S am=KHAIROUSIN tk=KHAROUSIN EP AUTOIS KAI a=EUPHRAINONTAI b=EUPHRANTH SONTAI KAI D‘RA m=D‘SOUSIN atk=PEMPSOUSIN ALL LOIS OTI OUTOI OI DUO PROPH TAI EBASANISAN TOUS KATOIKOUNTAS EPI T S G S

[11,11] KAI META TAS TREIS  MERAS KAI  MISU PNEUMA Z‘ S EK TOU THEOU EIS LTHEN a=EN m=EIS tk=EP a=AUTOIS b=AUTOUS KAI EST SAN EPI TOUS PODAS AUT‘N KAI PHOBOS MEGAS a=EPEPESEN b=EPESEN EPI TOUS THE‘ROUNTAS AUTOUS

[11,12] KAI m= KOUSA atk= KOUSAN b=PH‘N N a=PH‘N S b=MEGAL N a=MEGAL S EK TOU OURANOU a=LEGOUS S b=LEGOUSAN AUTOIS a=ANABATE b=ANAB TE ‘DE KAI ANEB SAN EIS TON OURANON EN T  NEPHEL  KAI ETHE‘R SAN AUTOUS OI EKHTHROI AUT‘N

[11,13] KAI EN EKEIN  T  m= MERA atk=‘RA EGENETO SEISMOS MEGAS KAI TO DEKATON T S POLE‘S m=EPESE atk=EPESEN KAI APEKTANTH SAN EN T‘ SEISM‘ ONOMATA ANTHR‘P‘N KHILIADES EPTA KAI OI LOIPOI EMPHOBOI EGENONTO KAI ED‘KAN DOXAN T‘ THE‘ TOU OURANOU

[11,14]   OUAI   DEUTERA AP LTHEN k=KAI atk=IDOU   OUAI   TRIT  m=IDOU ERKHETAI TAKHU

[11,15] KAI O EBDOMOS AGGELOS m=ESALPISE atk=ESALPISEN KAI EGENONTO PH‘NAI MEGALAI EN T‘ OURAN‘ b=LEGOUSAI a=LEGONTES am=EGENETO tk=EGENONTO am=  tk=AI am=BASILEIA tk=BASILEIAI TOU KOSMOU TOU KURIOU  M‘N KAI TOU KHRISTOU AUTOU KAI BASILEUSEI EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N

[11,16] KAI OI EIKOSI tk=KAI TESSARES PRESBUTEROI a=[OI] b=OI EN‘PION m=[TOU m=THRONOU] TOU THEOU KATH MENOI EPI TOUS THRONOUS AUT‘N m=EPESON atk=EPESAN EPI TA PROS‘PA AUT‘N KAI PROSEKUN SAN T‘ THE‘

[11,17] LEGONTES EUKHARISTOUMEN SOI KURIE O THEOS O PANTOKRAT‘R O ‘N KAI O  N tk=KAI tk=O tk=ERKHOMENOS OTI EIL PHAS T N DUNAMIN SOU T N MEGAL N KAI EBASILEUSAS

[11,18] KAI TA ETHN  ‘RGISTH SAN KAI  LTHEN   ORG  SOU KAI O KAIROS T‘N NEKR‘N KRITH NAI KAI DOUNAI TON MISTHON TOIS DOULOIS SOU TOIS PROPH TAIS KAI TOIS AGIOIS KAI TOIS PHOBOUMENOIS TO ONOMA SOU a=TOUS b=TOIS a=MIKROUS b=MIKROIS KAI a=TOUS b=TOIS a=MEGALOUS b=MEGALOIS KAI DIAPHTHEIRAI TOUS DIAPHTHEIRONTAS T N G N

[11,19] KAI  NOIG  O NAOS TOU THEOU a=O EN T‘ OURAN‘ KAI ‘PHTH    KIB‘TOS T S DIATH K S m=TOU m=KURIOU atk=AUTOU EN T‘ NA‘ AUTOU KAI EGENONTO ASTRAPAI KAI PH‘NAI KAI BRONTAI KAI atk=SEISMOS atk=KAI KHALAZA MEGAL 

[12,1] KAI S MEION MEGA ‘PHTH  EN T‘ OURAN‘ GUN  PERIBEBL MEN  TON  LION KAI   SEL N  UPOKAT‘ T‘N POD‘N AUT S KAI EPI T S KEPHAL S AUT S STEPHANOS ASTER‘N D‘DEKA

[12,2] KAI EN GASTRI EKHOUSA a=KAI m=EKRAZEN atk=KRAZEI ‘DINOUSA KAI BASANIZOMEN  TEKEIN

[12,3] KAI ‘PHTH  ALLO S MEION EN T‘ OURAN‘ KAI IDOU DRAK‘N m=PUROS MEGAS atk=PURROS EKH‘N KEPHALAS EPTA KAI KERATA DEKA KAI EPI TAS KEPHALAS AUTOU tk=DIAD MATA EPTA am=DIAD MATA

[12,4] KAI   OURA AUTOU SUREI TO TRITON T‘N ASTER‘N TOU OURANOU KAI EBALEN AUTOUS EIS T N G N KAI O DRAK‘N EST KEN EN‘PION T S GUNAIKOS T S MELLOUS S TEKEIN INA OTAN TEK  TO TEKNON AUT S KATAPHAG 

[12,5] KAI ETEKEN UION a=ARSEN b=ARRENA OS MELLEI POIMAINEIN PANTA TA ETHN  EN RABD‘ SID RA KAI  RPASTH  TO TEKNON AUT S PROS TON THEON KAI am=PROS TON THRONON AUTOU

[12,6] KAI   GUN  EPHUGEN EIS T N ER MON OPOU EKHEI am=EKEI TOPON  TOIMASMENON m=UPO atk=APO TOU THEOU INA EKEI m=EKTREPH‘SIN atk=TREPH‘SIN AUT N  MERAS KHILIAS DIAKOSIAS EX KONTA

[12,7] KAI EGENETO POLEMOS EN T‘ OURAN‘ O MIKHA L KAI OI AGGELOI AUTOU a=TOU am=POLEM SAI tk=EPOLEM SAN am=META tk=KATA TOU DRAKONTOS KAI O DRAK‘N m=EPOLEM SE atk=EPOLEM SEN KAI OI AGGELOI AUTOU

[12,8] KAI OUK am=ISKHUSEN tk=ISKHUSAN am=OUDE tk=OUTE TOPOS EURETH  m=AUT‘ atk=AUT‘N ETI EN T‘ OURAN‘

[12,9] KAI EBL TH  O DRAK‘N O MEGAS O OPHIS O ARKHAIOS O KALOUMENOS DIABOLOS KAI atk=O SATANAS O PLAN‘N T N OIKOUMEN N OL N EBL TH  EIS T N G N KAI OI AGGELOI AUTOU MET AUTOU EBL TH SAN

[12,10] KAI  KOUSA PH‘N N MEGAL N tk=LEGOUSAN EN T‘ OURAN‘ am=LEGOUSAN ARTI EGENETO   S‘T RIA KAI   DUNAMIS KAI   BASILEIA TOU THEOU  M‘N KAI   EXOUSIA TOU KHRISTOU AUTOU OTI am=EBL TH  tk=KATEBL TH  O a=KAT G‘R b=KAT GOROS T‘N ADELPH‘N  M‘N O KAT GOR‘N a=AUTOUS b=AUT‘N EN‘PION TOU THEOU  M‘N  MERAS KAI NUKTOS

[12,11] KAI AUTOI ENIK SAN AUTON DIA TO AIMA TOU ARNIOU KAI DIA TON LOGON T S MARTURIAS AUT‘N KAI OUK  GAP SAN T N PSUKH N AUT‘N AKHRI THANATOU

[12,12] DIA TOUTO EUPHRAINESTHE am=[OI] tk=OI OURANOI KAI OI EN AUTOIS SK NOUNTES OUAI m=T  m=G  tk=TOIS tk=KATOIKOUSIN atk=T N atk=G N KAI m=T  atk=T N m=THALASS  atk=THALASSAN OTI KATEB  O DIABOLOS PROS UMAS EKH‘N THUMON MEGAN EID‘S OTI OLIGON KAIRON EKHEI

[12,13] KAI OTE EIDEN O DRAK‘N OTI EBL TH  EIS T N G N m=EDI‘XE atk=EDI‘XEN T N GUNAIKA  TIS m=ETEKE atk=ETEKEN TON a=ARSENA b=ARRENA

[12,14] KAI EDOTH SAN T  GUNAIKI a=AI DUO PTERUGES TOU AETOU TOU MEGALOU INA PET TAI EIS T N ER MON EIS TON TOPON AUT S m=OP‘S atk=OPOU m=TREPH TAI atk=TREPHETAI EKEI KAIRON KAI KAIROUS KAI  MISU KAIROU APO PROS‘POU TOU OPHE‘S

[12,15] KAI EBALEN O OPHIS tk=OPIS‘ tk=T S tk=GUNAIKOS EK TOU STOMATOS AUTOU am=OPIS‘ am=T S am=GUNAIKOS UD‘R ‘S POTAMON INA am=AUT N tk=TAUT N POTAMOPHOR TON POI S 

[12,16] KAI EBO TH SEN   G  T  GUNAIKI KAI  NOIXEN   G  TO STOMA AUT S KAI m=KATEPIE atk=KATEPIEN TON POTAMON ON EBALEN O DRAK‘N EK TOU STOMATOS AUTOU

[12,17] KAI ‘RGISTH  O DRAK‘N EPI T  GUNAIKI KAI m=AP LTHE atk=AP LTHEN POI SAI POLEMON META T‘N LOIP‘N TOU SPERMATOS AUT S T‘N T ROUNT‘N TAS ENTOLAS TOU THEOU KAI EKHONT‘N T N MARTURIAN tk=TOU I SOU tk=KHRISTOU

[13,1] a=[

[12].

[18]+

[13,1]] KAI a=ESTATH  b=ESTATH N EPI T N AMMON T S THALASS S KAI EIDON EK T S THALASS S TH RION ANABAINON EKHON tk=KEPHALAS tk=EPTA tk=KAI KERATA DEKA am=KAI am=KEPHALAS am=EPTA KAI EPI T‘N KERAT‘N AUTOU DEKA DIAD MATA KAI EPI TAS KEPHALAS AUTOU a=<ONOMATA> m=ONOMATA tk=ONOMA BLASPH MIAS

[13,2] KAI TO TH RION O EIDON  N OMOION PARDALEI KAI OI PODES AUTOU ‘S am=ARKOU tk=ARKTOU KAI TO STOMA AUTOU ‘S STOMA LEONTOS KAI ED‘KEN AUT‘ O DRAK‘N T N DUNAMIN AUTOU KAI TON THRONON AUTOU KAI EXOUSIAN MEGAL N

[13,3] KAI tk=EIDON MIAN am=EK T‘N KEPHAL‘N AUTOU m=‘SEI atk=‘S ESPHAGMEN N EIS THANATON KAI   PL G  TOU THANATOU AUTOU ETHERAPEUTH  KAI mk=ETHAUMASEN at=ETHAUMASTH  t=EN OL  amk=  t=T  G  OPIS‘ TOU TH RIOU

[13,4] KAI PROSEKUN SAN am=T‘ am=DRAKONTI m=T‘ m=DED‘KOTI m=T N tk=TON tk=DRAKONTA tk=OS a=OTI atk=ED‘KEN a=T N EXOUSIAN T‘ TH RI‘ KAI PROSEKUN SAN am=T‘ tk=TO am=TH RI‘ tk=TH RION LEGONTES TIS OMOIOS T‘ TH RI‘ am=KAI TIS m=DUNATOS atk=DUNATAI POLEM SAI MET AUTOU

[13,5] KAI EDOTH  AUT‘ STOMA LALOUN MEGALA KAI m=BLASPH MIAN atk=BLASPH MIAS KAI EDOTH  AUT‘ EXOUSIA m=POLEMON POI SAI M NAS a=TESSERAKONTA a=[KAI] b=TESSARAKONTA DUO

[13,6] KAI m= NOIXE atk= NOIXEN TO STOMA AUTOU EIS a=BLASPH MIAS b=BLASPH MIAN PROS TON THEON BLASPH M SAI TO ONOMA AUTOU KAI T N SK N N AUTOU tk=KAI TOUS EN T‘ OURAN‘ SK NOUNTAS

[13,7] KAI EDOTH  AUT‘ tk=POLEMON POI SAI am=POLEMON META T‘N AGI‘N KAI NIK SAI AUTOUS KAI EDOTH  AUT‘ EXOUSIA EPI PASAN PHUL N am=KAI am=LAON KAI GL‘SSAN KAI ETHNOS

[13,8] KAI PROSKUN SOUSIN a=AUTON b=AUT‘ PANTES OI KATOIKOUNTES EPI T S G S a=OU b=‘N OU GEGRAPTAI am=TO tk=TA am=ONOMA tk=ONOMATA a=AUTOU EN am=T‘ tk=T  am=BIBLI‘ tk=BIBL‘ T S Z‘ S TOU ARNIOU am=TOU ESPHAGMENOU APO KATABOL S KOSMOU

[13,9] EI TIS EKHEI OUS AKOUSAT‘

[13,10] EI TIS a=EIS m=EKHEI atk=AIKHMAL‘SIAN tk=SUNAGEI atk=EIS AIKHMAL‘SIAN UPAGEI EI TIS EN a=MAKHAIR  a=APOKTANTH NAI b=MAKHAIRA b=APOKTENEI b=DEI AUTON EN a=MAKHAIR  b=MAKHAIRA APOKTANTH NAI ‘DE ESTIN   UPOMON  KAI   PISTIS T‘N AGI‘N

[13,11] KAI EIDON ALLO TH RION ANABAINON EK T S G S KAI m=EIKHE atk=EIKHEN KERATA DUO OMOIA ARNI‘ KAI ELALEI ‘S DRAK‘N

[13,12] KAI T N EXOUSIAN TOU PR‘TOU TH RIOU PASAN POIEI EN‘PION AUTOU KAI m=EPOIEI atk=POIEI T N G N KAI TOUS tk=KATOIKOUNTAS EN AUT  am=KATOIKOUNTAS INA a=PROSKUN SOUSIN m=PROSKUN S‘SI tk=PROSKUN S‘SIN TO TH RION TO PR‘TON OU ETHERAPEUTH    PL G  TOU THANATOU AUTOU

[13,13] KAI POIEI S MEIA MEGALA atk=INA KAI PUR m=INA atk=POI  tk=KATABAINEIN EK TOU OURANOU a=KATABAINEIN m=KATABAIN  m=EPI atk=EIS T N G N EN‘PION T‘N ANTHR‘P‘N

[13,14] KAI PLANA m=[TOUS m=EMOUS] TOUS KATOIKOUNTAS EPI T S G S DIA TA S MEIA A EDOTH  AUT‘ POI SAI EN‘PION TOU TH RIOU LEG‘N TOIS KATOIKOUSIN EPI T S G S POI SAI EIKONA T‘ TH RI‘ b=O a=OS m=EIKHE atk=EKHEI T N PL G N T S a=MAKHAIR S b=MAKHAIRAS KAI m=EZ SE atk=EZ SEN

[13,15] KAI EDOTH  AUT‘ atk=DOUNAI PNEUMA m=DOUNAI T  EIKONI TOU TH RIOU INA KAI LAL S    EIK‘N TOU TH RIOU KAI POI S  a=[INA] OSOI am=EAN tk=AN M  m=PROSKUN S‘SI atk=PROSKUN S‘SIN am=T  tk=T N am=EIKONI tk=EIKONA TOU TH RIOU m=APOKTANTH‘SI tk=INA atk=APOKTANTH‘SIN

[13,16] KAI POIEI PANTAS TOUS MIKROUS KAI TOUS MEGALOUS KAI TOUS PLOUSIOUS KAI TOUS PT‘KHOUS KAI TOUS ELEUTHEROUS KAI TOUS DOULOUS INA am=D‘SIN tk=D‘S  AUTOIS m=KHARAGMATA atk=KHARAGMA EPI T S KHEIROS AUT‘N T S DEXIAS   EPI a=TO b=T‘N a=MET‘PON b=MET‘P‘N AUT‘N

[13,17] KAI INA M  TIS m=DUNATAI atk=DUN TAI AGORASAI   P‘L SAI EI M  O EKH‘N TO KHARAGMA tk=  TO ONOMA TOU TH RIOU   TON ARITHMON TOU ONOMATOS AUTOU

[13,18] ‘DE   SOPHIA ESTIN O EKH‘N tk=TON NOUN PS PHISAT‘ TON ARITHMON TOU TH RIOU ARITHMOS GAR ANTHR‘POU ESTIN m=[KAI] atk=KAI O ARITHMOS AUTOU a=EXAKOSIOI a=EX KONTA a=EX m=[ESTIN] b=KHXS

[14,1] KAI EIDON KAI IDOU a=TO m=[TO] ARNION a=ESTOS b=EST KOS EPI TO OROS SI‘N KAI MET AUTOU m=[ARITHMOS] m=RMD atk=EKATON tk=TESSARAKONTA a=TESSERAKONTA atk=TESSARES KHILIADES EKHOUSAI am=TO am=ONOMA am=AUTOU am=KAI TO ONOMA TOU PATROS AUTOU GEGRAMMENON EPI T‘N MET‘P‘N AUT‘N

[14,2] KAI  KOUSA PH‘N N EK TOU OURANOU ‘S PH‘N N UDAT‘N POLL‘N KAI ‘S PH‘N N BRONT S MEGAL S KAI am=  am=PH‘N  am= N tk=PH‘N N  KOUSA am=‘S KITHAR‘D‘N KITHARIZONT‘N EN TAIS KITHARAIS AUT‘N

[14,3] KAI ADOUSIN a=[‘S] tk=‘S ‘D N KAIN N EN‘PION TOU THRONOU KAI EN‘PION T‘N TESSAR‘N Z‘‘N KAI T‘N PRESBUTER‘N KAI OUDEIS am=EDUNATO tk= DUNATO MATHEIN T N ‘D N EI M  AI m=RMD atk=EKATON tk=TESSARAKONTA a=TESSERAKONTA atk=TESSARES KHILIADES OI  GORASMENOI APO T S G S

[14,4] OUTOI EISIN OI META GUNAIK‘N OUK EMOLUNTH SAN PARTHENOI GAR EISIN OUTOI b=EISIN OI AKOLOUTHOUNTES T‘ ARNI‘ OPOU AN UPAG  OUTOI m=UPO m=I SOU  GORASTH SAN APO T‘N ANTHR‘P‘N APARKH  T‘ THE‘ KAI T‘ ARNI‘

[14,5] KAI EN T‘ STOMATI AUT‘N OUKH EURETH  am=PSEUDOS tk=DOLOS AM‘MOI b=GAR m=EISI atk=EISIN tk=EN‘PION tk=TOU tk=THRONOU tk=TOU tk=THEOU

[14,6] KAI EIDON atk=ALLON AGGELON am=PETOMENON tk=PET‘MENON EN MESOURAN MATI EKHONTA EUAGGELION AI‘NION EUAGGELISAI a=EPI TOUS am=KATH MENOUS tk=KATOIKOUNTAS EPI T S G S KAI am=EPI PAN ETHNOS KAI PHUL N KAI GL‘SSAN KAI LAON

[14,7] am=LEG‘N tk=LEGONTA EN PH‘N  MEGAL  PHOB TH TE TON THEON KAI DOTE AUT‘ DOXAN OTI  LTHEN   ‘RA T S KRISE‘S AUTOU KAI PROSKUN SATE T‘ POI SANTI TON OURANON KAI T N G N KAI mk=T N THALASSAN KAI P GAS UDAT‘N

[14,8] KAI ALLOS m=DEUTEROS AGGELOS a=DEUTEROS m= KOLOUTH SE atk= KOLOUTH SEN LEG‘N m=[EPESEN] atk=EPESEN m=EPESE atk=EPESEN BABUL‘N   tk=POLIS tk=  MEGAL  a=  tk=OTI EK TOU OINOU TOU THUMOU T S PORNEIAS AUT S m=PEPOTIKE atk=PEPOTIKEN PANTA am=TA ETHN 

[14,9] KAI am=ALLOS tk=TRITOS AGGELOS am=TRITOS  KOLOUTH SEN AUTOIS LEG‘N EN PH‘N  MEGAL  EI TIS am=PROSKUNEI TO TH RION tk=PROSKUNEI KAI T N EIKONA AUTOU KAI LAMBANEI KHARAGMA EPI TOU MET‘POU AUTOU   EPI T N KHEIRA AUTOU

[14,10] KAI AUTOS PIETAI EK TOU OINOU TOU THUMOU TOU THEOU TOU KEKERASMENOU AKRATOU EN T‘ POT RI‘ T S ORG S AUTOU KAI BASANISTH SETAI EN PURI KAI THEI‘ EN‘PION b=T‘N b=AGI‘N AGGEL‘N a=AGI‘N KAI EN‘PION TOU ARNIOU

[14,11] KAI O KAPNOS TOU BASANISMOU AUT‘N tk=ANABAINEI EIS AI‘NAS AI‘N‘N am=ANABAINEI KAI OUK EKHOUSIN ANAPAUSIN  MERAS KAI NUKTOS OI PROSKUNOUNTES TO TH RION KAI T N EIKONA AUTOU KAI EI TIS LAMBANEI TO KHARAGMA TOU ONOMATOS AUTOU

[14,12] ‘DE am=  UPOMON  T‘N AGI‘N ESTIN m=[‘DE] tk=‘DE OI T ROUNTES TAS ENTOLAS TOU THEOU KAI T N PISTIN I SOU

[14,13] KAI  KOUSA PH‘N S EK TOU OURANOU LEGOUS S m=[MOI] tk=MOI GRAPSON MAKARIOI OI NEKROI OI EN KURI‘ APOTHN SKONTES am=AP tk=APARTI am=ARTI atk=NAI LEGEI m=NAI TO PNEUMA INA a=ANAPA SONTAI b=ANAPAUS‘NTAI EK T‘N KOP‘N AUT‘N TA a=GAR b=DE ERGA AUT‘N AKOLOUTHEI MET AUT‘N

[14,14] KAI EIDON KAI IDOU NEPHEL  LEUK  KAI EPI T N NEPHEL N am=KATH MENON tk=KATH MENOS am=OMOION tk=OMOIOS b=UI‘ a=UION ANTHR‘POU EKH‘N EPI T S KEPHAL S AUTOU STEPHANON KHRUSOUN KAI EN T  KHEIRI AUTOU DREPANON OXU

[14,15] KAI ALLOS AGGELOS EX LTHEN EK TOU NAOU KRAZ‘N EN tk=MEGAL  PH‘N  am=MEGAL  T‘ KATH MEN‘ EPI T S NEPHEL S PEMPSON TO DREPANON SOU KAI THERISON OTI  LTHEN tk=SOI   ‘RA tk=TOU THERISAI OTI EX RANTH  O THERISMOS T S G S

[14,16] KAI EBALEN O KATH MENOS EPI a=T S b=T N a=NEPHEL S b=NEPHEL N TO DREPANON AUTOU EPI T N G N KAI ETHERISTH    G 

[14,17] KAI ALLOS AGGELOS EX LTHEN EK TOU NAOU TOU EN T‘ OURAN‘ EKH‘N KAI AUTOS DREPANON OXU

[14,18] KAI ALLOS AGGELOS a=[EX LTHEN] b=EX LTHEN EK TOU THUSIAST RIOU a=[O] EKH‘N EXOUSIAN EPI TOU PUROS KAI m=EPH‘N SE atk=EPH‘N SEN b=KRAUG  a=PH‘N  MEGAL  T‘ EKHONTI TO DREPANON TO OXU LEG‘N PEMPSON SOU TO DREPANON TO OXU KAI TRUG SON TOUS BOTRUAS T S amk=AMPELOU amk=T S G S OTI  KMASAN AI STAPHULAI AUT S

[14,19] KAI EBALEN O AGGELOS TO DREPANON AUTOU EIS T N G N KAI m=ETRUG SE atk=ETRUG SEN T N AMPELON T S G S KAI EBALEN EIS T N L NON TOU THUMOU TOU THEOU am=TON tk=T N am=MEGAN tk=MEGAL N

[14,20] KAI EPAT TH    L NOS am=EX‘THEN tk=EX‘ T S POLE‘S KAI EX LTHEN AIMA EK T S L NOU AKHRI T‘N KHALIN‘N T‘N IPP‘N APO STADI‘N KHILI‘N EXAKOSI‘N

[15,1] KAI EIDON ALLO S MEION EN T‘ OURAN‘ MEGA KAI THAUMASTON AGGELOUS EPTA EKHONTAS PL GAS EPTA TAS ESKHATAS OTI EN AUTAIS ETELESTH  O THUMOS TOU THEOU

[15,2] KAI EIDON ‘S THALASSAN UALIN N MEMIGMEN N PURI KAI TOUS NIK‘NTAS EK TOU TH RIOU KAI EK T S EIKONOS AUTOU KAI EK TOU tk=KHARAGMATOS tk=AUTOU tk=EK tk=TOU ARITHMOU TOU ONOMATOS AUTOU EST‘TAS EPI T N THALASSAN T N UALIN N EKHONTAS KITHARAS TOU THEOU

[15,3] KAI m=ADOUSI atk=ADOUSIN T N ‘D N am=M‘USE‘S tk=M‘SE‘S amk=TOU DOULOU TOU THEOU KAI T N ‘D N TOU ARNIOU LEGONTES MEGALA KAI THAUMASTA TA ERGA SOU KURIE O THEOS O PANTOKRAT‘R DIKAIAI KAI AL THINAI AI ODOI SOU O BASILEUS T‘N am=ETHN‘N tk=AGI‘N

[15,4] TIS OU M  PHOB TH  b=SE KURIE KAI a=DOXASEI b=DOXAS  TO ONOMA SOU OTI MONOS m=AGIOS atk=OSIOS OTI PANTA TA ETHN  m= XOUSI atk= XOUSIN KAI PROSKUN SOUSIN EN‘PION SOU OTI TA DIKAI‘MATA SOU EPHANER‘TH SAN

[15,5] KAI META TAUTA EIDON KAI tk=IDOU  NOIG  O NAOS T S SK N S TOU MARTURIOU EN T‘ OURAN‘

[15,6] KAI EX LTHON OI EPTA AGGELOI a=[OI] m=OI EKHONTES TAS EPTA PL GAS m=[EK atk=EK TOU m=NAOU] m=OI m= SAN atk=NAOU ENDEDUMENOI LINON KATHARON tk=KAI LAMPRON KAI PERIEZ‘SMENOI PERI TA ST TH  Z‘NAS KHRUSAS

[15,7] KAI EN EK T‘N TESSAR‘N Z‘‘N m=ED‘KE atk=ED‘KEN TOIS EPTA AGGELOIS EPTA PHIALAS KHRUSAS GEMOUSAS TOU THUMOU TOU THEOU TOU Z‘NTOS EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N

[15,8] KAI EGEMISTH  O NAOS KAPNOU EK T S DOX S TOU THEOU KAI EK T S DUNAME‘S AUTOU KAI OUDEIS am=EDUNATO tk= DUNATO EISELTHEIN EIS TON NAON AKHRI TELESTH‘SIN AI EPTA PL GAI T‘N EPTA AGGEL‘N

[16,1] KAI  KOUSA b=PH‘N S MEGAL S a=PH‘N S EK TOU NAOU LEGOUS S TOIS EPTA AGGELOIS UPAGETE KAI a=EKKHEETE b=EKKHEATE TAS am=EPTA PHIALAS TOU THUMOU TOU THEOU EIS T N G N

[16,2] KAI AP LTHEN O PR‘TOS KAI m=EXEKHEE atk=EXEKHEEN T N PHIAL N AUTOU am=EIS tk=EPI T N G N KAI EGENETO ELKOS KAKON KAI PON RON am=EPI tk=EIS TOUS ANTHR‘POUS TOUS EKHONTAS TO KHARAGMA TOU TH RIOU KAI TOUS am=PROSKUNOUNTAS T  EIKONI AUTOU tk=PROSKUNOUNTAS

[16,3] KAI O DEUTEROS b=AGGELOS m=EXEKHEE atk=EXEKHEEN T N PHIAL N AUTOU EIS T N THALASSAN KAI EGENETO AIMA ‘S NEKROU KAI PASA PSUKH  a=Z‘ S b=Z‘SA APETHANEN a=TA EN T  THALASS 

[16,4] KAI O TRITOS m=[AGGELOS] tk=AGGELOS m=EXEKHEE atk=EXEKHEEN T N PHIAL N AUTOU EIS TOUS POTAMOUS KAI b=EIS TAS P GAS T‘N UDAT‘N KAI EGENETO AIMA

[16,5] KAI  KOUSA TOU AGGELOU T‘N UDAT‘N LEGONTOS DIKAIOS tk=KURIE EI O ‘N KAI O  N tk=KAI O k=ESOMENOS amt=OSIOS OTI TAUTA EKRINAS

[16,6] OTI AIMA AGI‘N KAI PROPH T‘N EXEKHEAN KAI AIMA AUTOIS a=<DED‘KAS> b=ED‘KAS PIEIN AXIOI tk=GAR EISIN

[16,7] KAI  KOUSA tk=ALLOU tk=EK TOU THUSIAST RIOU LEGONTOS NAI KURIE O THEOS O PANTOKRAT‘R AL THINAI KAI DIKAIAI AI KRISEIS SOU

[16,8] KAI O TETARTOS b=AGGELOS m=EXEKHEE atk=EXEKHEEN T N PHIAL N AUTOU EPI TON  LION KAI EDOTH  AUT‘ KAUMATISAI atk=TOUS atk=ANTHR‘POUS EN PURI m=TOUS m=ANTHR‘POUS

[16,9] KAI EKAUMATISTH SAN OI ANTHR‘POI KAUMA MEGA KAI EBLASPH M SAN m=OI m=ANTHR‘POI TO ONOMA TOU THEOU TOU EKHONTOS a=T N EXOUSIAN EPI TAS PL GAS TAUTAS KAI OU METENO SAN DOUNAI AUT‘ DOXAN

[16,10] KAI O PEMPTOS m=[AGGELOS] tk=AGGELOS m=EXEKHEE atk=EXEKHEEN T N PHIAL N AUTOU EPI TON THRONON TOU TH RIOU KAI EGENETO   BASILEIA AUTOU ESKOT‘MEN  KAI am=EMAS‘NTO tk=EMASS‘NTO TAS GL‘SSAS AUT‘N EK TOU PONOU

[16,11] KAI EBLASPH M SAN TON THEON TOU OURANOU EK T‘N PON‘N AUT‘N KAI EK T‘N ELK‘N AUT‘N KAI OU METENO SAN EK T‘N ERG‘N AUT‘N

[16,12] KAI O EKTOS m=[AGGELOS] tk=AGGELOS m=EXEKHEE atk=EXEKHEEN T N PHIAL N AUTOU EPI TON POTAMON TON MEGAN atk=TON EUPHRAT N KAI EX RANTH  TO UD‘R AUTOU INA ETOIMASTH    ODOS T‘N BASILE‘N T‘N APO am=ANATOL S tk=ANATOL‘N  LIOU

[16,13] KAI EIDON EK TOU STOMATOS TOU DRAKONTOS KAI EK TOU STOMATOS TOU TH RIOU KAI EK TOU STOMATOS TOU PSEUDOPROPH TOU PNEUMATA TRIA AKATHARTA am=‘S tk=OMOIA am=BATRAKHOI tk=BATRAKHOIS

[16,14] m=EISI atk=EISIN GAR PNEUMATA am=DAIMONI‘N tk=DAIMON‘N POIOUNTA S MEIA amk=A amk=EKPOREUETAI t=EKPOREUESTHAI EPI TOUS BASILEIS tk=T S tk=G S tk=KAI T S OIKOUMEN S OL S SUNAGAGEIN AUTOUS EIS amk=TON POLEMON T S  MERAS b=EKEIN S T S MEGAL S TOU THEOU TOU PANTOKRATOROS

[16,15] IDOU ERKHOMAI ‘S KLEPT S MAKARIOS O GR GOR‘N KAI T R‘N TA IMATIA AUTOU INA M  GUMNOS PERIPAT  KAI m=BLEP‘SI atk=BLEP‘SIN T N ASKH MOSUN N AUTOU

[16,16] KAI SUN GAGEN AUTOUS EIS TON TOPON TON KALOUMENON EBRAISTI am=ARMAGED‘N tk=ARMAGEDD‘N

[16,17] KAI O EBDOMOS m=[AGGELOS] tk=AGGELOS m=EXEKHEE atk=EXEKHEEN T N PHIAL N AUTOU am=EPI tk=EIS TON AERA KAI m=EX LTHE atk=EX LTHEN PH‘N  MEGAL  a=EK b=APO TOU NAOU b=TOU b=OURANOU APO TOU THRONOU LEGOUSA m=GEGONE atk=GEGONEN

[16,18] KAI EGENONTO am=ASTRAPAI a=KAI atk=PH‘NAI KAI BRONTAI KAI m=PH‘NAI tk=ASTRAPAI b=KAI SEISMOS m=[EGENETO] atk=EGENETO MEGAS OIOS OUK EGENETO APH OU a=ANTHR‘POS a=EGENETO b=OI b=ANTHR‘POI b=EGENONTO EPI T S G S T LIKOUTOS SEISMOS am=OUT‘ tk=OUT‘S MEGAS

[16,19] KAI EGENETO   POLIS   MEGAL  EIS TRIA MER  KAI AI POLEIS T‘N ETHN‘N a=EPESAN b=EPESON KAI BABUL‘N   MEGAL  EMN STH  EN‘PION TOU THEOU DOUNAI AUT  TO POT RION TOU OINOU TOU THUMOU T S ORG S AUTOU

[16,20] KAI PASA N SOS m=EPHUGE atk=EPHUGEN KAI OR  OUKH EURETH SAN

[16,21] KAI KHALAZA MEGAL  ‘S TALANTIAIA KATABAINEI EK TOU OURANOU EPI TOUS ANTHR‘POUS KAI EBLASPH M SAN OI ANTHR‘POI TON THEON EK T S PL G S T S KHALAZ S OTI MEGAL  ESTIN   PL G  AUT S SPHODRA

[17,1] KAI  LTHEN EIS EK T‘N EPTA AGGEL‘N T‘N EKHONT‘N TAS EPTA PHIALAS KAI m=ELAL SE atk=ELAL SEN MET EMOU LEG‘N tk=MOI DEURO DEIX‘ SOI TO KRIMA T S PORN S T S MEGAL S T S KATH MEN S EPI b=T‘N UDAT‘N b=T‘N POLL‘N

[17,2] METH  S EPORNEUSAN OI BASILEIS T S G S KAI EMETHUSTH SAN am=OI am=KATOIKOUNTES am=T N am=G N EK TOU OINOU T S PORNEIAS AUT S tk=OI tk=KATOIKOUNTES tk=T N tk=G N

[17,3] KAI m=AP NEGKE atk=AP NEGKEN ME EIS ER MON EN PNEUMATI KAI EIDON GUNAIKA KATH MEN N EPI TH RION KOKKINON b=GEMON a=<GEMONTA> am=ONOMATA tk=ONOMAT‘N BLASPH MIAS a=EKH‘N b=EKHON KEPHALAS EPTA KAI KERATA DEKA

[17,4] KAI   GUN  amk= N t=  PERIBEBL MEN  am=PORPHUROUN tk=PORPHURA KAI am=KOKKINON tk=KOKKIN‘ atk=KAI KEKHRUS‘MEN  am=KHRUSI‘ tk=KHRUS‘ KAI LITH‘ TIMI‘ KAI MARGARITAIS EKHOUSA tk=KHRUSOUN POT RION am=KHRUSOUN EN T  KHEIRI AUT S GEMON BDELUGMAT‘N KAI am=TA am=AKATHARTA am=T S tk=AKATHART TOS PORNEIAS AUT S

[17,5] KAI EPI TO MET‘PON AUT S ONOMA GEGRAMMENON MUST RION BABUL‘N   MEGAL    M T R T‘N PORN‘N KAI T‘N BDELUGMAT‘N T S G S

[17,6] KAI EIDON T N GUNAIKA METHUOUSAN EK TOU AIMATOS T‘N AGI‘N m=[KAI] atk=KAI EK TOU AIMATOS T‘N MARTUR‘N I SOU KAI ETHAUMASA ID‘N AUT N THAUMA MEGA

[17,7] KAI m=EIPE atk=EIPEN MOI O AGGELOS am=DIA am=TI tk=DIATI ETHAUMASAS EG‘ tk=SOI ER‘ am=SOI TO MUST RION T S GUNAIKOS KAI TOU TH RIOU TOU BASTAZONTOS AUT N TOU EKHONTOS TAS EPTA KEPHALAS KAI TA DEKA KERATA

[17,8] amk=TO TH RION O EIDES  N KAI OUK m=ESTI atk=ESTIN KAI MELLEI ANABAINEIN EK T S ABUSSOU KAI EIS AP‘LEIAN a=UPAGEI b=UPAGEIN KAI a=THAUMASTH SONTAI b=THAUMASONTAI OI KATOIKOUNTES EPI T S G S ‘N OU GEGRAPTAI a=TO b=TA a=ONOMA b=ONOMATA EPI TO BIBLION T S Z‘ S APO KATABOL S KOSMOU am=BLEPONT‘N m=OTI m= N tk=BLEPONTES TO TH RION a=OTI tk=O tk=TI atk= N KAI OUK m=ESTI atk=ESTIN am=KAI tk=KAIPER am=PARESTAI tk=ESTIN

[17,9] ‘DE O NOUS O EKH‘N SOPHIAN AI EPTA KEPHALAI am=EPTA OR  EISIN tk=EPTA OPOU   GUN  KATH TAI EP AUT‘N

[17,10] KAI BASILEIS EPTA EISIN OI PENTE m=EPESON atk=EPESAN tk=KAI O EIS ESTIN O ALLOS OUP‘ m= LTHE atk= LTHEN KAI OTAN ELTH  OLIGON atk=AUTON DEI m=AUTON MEINAI

[17,11] KAI TO TH RION O  N KAI OUK m=ESTI atk=ESTIN KAI AUTOS OGDOOS m=ESTI atk=ESTIN KAI EK T‘N EPTA m=ESTI atk=ESTIN KAI EIS AP‘LEIAN UPAGEI

[17,12] KAI TA DEKA KERATA A EIDES DEKA BASILEIS EISIN OITINES BASILEIAN OUP‘ ELABON a=ALLA b=ALL EXOUSIAN ‘S BASILEIS MIAN ‘RAN m=LAMBANOUSI atk=LAMBANOUSIN META TOU TH RIOU

[17,13] OUTOI MIAN m=EKHOUSI GN‘M N atk=EKHOUSIN KAI T N DUNAMIN KAI b=T N EXOUSIAN am=AUT‘N tk=EAUT‘N T‘ TH RI‘ am=DIDOASIN tk=DIADID‘SOUSIN

[17,14] OUTOI META TOU ARNIOU m=POLEM SOUSI atk=POLEM SOUSIN KAI TO ARNION NIK SEI AUTOUS OTI KURIOS KURI‘N m=ESTI atk=ESTIN KAI BASILEUS BASILE‘N KAI OI MET AUTOU KL TOI KAI EKLEKTOI KAI PISTOI

[17,15] KAI LEGEI MOI TA UDATA A EIDES OU   PORN  KATH TAI LAOI KAI OKHLOI m=EISI atk=EISIN KAI ETHN  KAI GL‘SSAI

[17,16] KAI TA DEKA KERATA A EIDES am=KAI tk=EPI TO TH RION OUTOI m=MIS SOUSI atk=MIS SOUSIN T N PORN N KAI  R M‘MEN N POI SOUSIN AUT N KAI GUMN N m=[POI SOUSIN m=AUT N] KAI TAS SARKAS AUT S PHAGONTAI KAI AUT N KATAKAUSOUSIN EN PURI

[17,17] O GAR THEOS ED‘KEN EIS TAS KARDIAS AUT‘N POI SAI T N GN‘M N AUTOU KAI POI SAI atk=MIAN GN‘M N m=MIAN KAI DOUNAI T N BASILEIAN AUT‘N T‘ TH RI‘ AKHRI m=TELESTH‘SIN tk=TELESTH  a=TELESTH SONTAI am=OI tk=TA am=LOGOI tk=R MATA TOU THEOU

[17,18] KAI   GUN   N EIDES ESTIN   POLIS   MEGAL    EKHOUSA BASILEIAN EPI T‘N BASILE‘N T S G S

[18,1] m=[KAI] tk=KAI META TAUTA EIDON amk=ALLON AGGELON KATABAINONTA EK TOU OURANOU EKHONTA EXOUSIAN MEGAL N KAI   G  EPH‘TISTH  EK T S DOX S AUTOU

[18,2] KAI EKRAXEN m=[EN] atk=EN am=ISKHURA tk=ISKHUI PH‘N  tk=MEGAL  LEG‘N m=[EPESEN] atk=EPESEN m=EPESE atk=EPESEN BABUL‘N   MEGAL  KAI EGENETO KATOIK T RION a=DAIMONI‘N b=DAIMON‘N KAI PHULAK  PANTOS PNEUMATOS AKATHARTOU KAI PHULAK  PANTOS ORNEOU AKATHARTOU a=[KAI a=PHULAK  a=PANTOS a=TH RIOU a=AKATHARTOU] KAI MEMIS MENOU

[18,3] OTI EK TOU OINOU TOU THUMOU T S PORNEIAS AUT S m=PEPT‘KASI a=PEP‘KAN tk=PEP‘KEN PANTA TA ETHN  KAI OI BASILEIS T S G S MET AUT S EPORNEUSAN KAI OI EMPOROI T S G S EK T S DUNAME‘S TOU STR NOUS AUT S EPLOUT SAN

[18,4] KAI  KOUSA ALL N PH‘N N EK TOU OURANOU LEGOUSAN a=EXELTHATE m=EXELTHE tk=EXELTHETE b=EX b=AUT S O LAOS MOU a=EX a=AUT S INA M  SUGKOIN‘N S TE TAIS AMARTIAIS AUT S KAI tk=INA tk=M  tk=LAB TE EK T‘N PL G‘N AUT S am=INA am=M  am=LAB TE

[18,5] OTI amk=EKOLL TH SAN t= KOLOUTH SAN AUT S AI AMARTIAI AKHRI TOU OURANOU KAI EMN MONEUSEN O THEOS TA ADIK MATA AUT S

[18,6] APODOTE AUT  ‘S KAI AUT  APED‘KEN m=[UMIN] tk=UMIN KAI DIPL‘SATE a=TA b=AUT  DIPLA KATA TA ERGA AUT S EN T‘ POT RI‘ ‘ m=EKERASE atk=EKERASEN KERASATE AUT  DIPLOUN

[18,7] OSA EDOXASEN a=AUT N b=EAUT N KAI m=ESTR NIASE atk=ESTR NIASEN TOSOUTON DOTE AUT  BASANISMON KAI PENTHOS OTI EN T  KARDIA AUT S LEGEI am=OTI KATH MAI BASILISSA KAI KH RA OUK EIMI KAI PENTHOS OU M  ID‘

[18,8] DIA TOUTO EN MIA  MERA  XOUSIN AI PL GAI AUT S THANATOS KAI PENTHOS KAI LIMOS KAI EN PURI KATAKAUTH SETAI OTI ISKHUROS KURIOS O THEOS O am=KRINAS tk=KRIN‘N AUT N

[18,9] KAI a=KLAUSOUSIN m=KLAUSOUSI tk=KLAUSONTAI tk=AUT N KAI KOPSONTAI EP am=AUT N tk=AUT  OI BASILEIS T S G S OI MET AUT S PORNEUSANTES KAI STR NIASANTES OTAN m=BLEP‘SI atk=BLEP‘SIN TON KAPNON T S PUR‘SE‘S AUT S

[18,10] APO MAKROTHEN EST KOTES DIA TON PHOBON TOU BASANISMOU AUT S LEGONTES OUAI OUAI   POLIS   MEGAL  BABUL‘N   POLIS   ISKHURA OTI tk=EN MIA ‘RA  LTHEN   KRISIS SOU

[18,11] KAI OI EMPOROI T S G S m=KLAUSOUSI atk=KLAIOUSIN KAI m=PENTH SOUSIN atk=PENTHOUSIN EP a=AUT N b=AUT  OTI TON GOMON AUT‘N OUDEIS AGORAZEI OUKETI

[18,12] GOMON KHRUSOU KAI ARGUROU KAI LITHOU TIMIOU KAI a=MARGARIT‘N b=MARGARITOU KAI am=BUSSINOU tk=BUSSOU KAI m=PORPHUROU atk=PORPHURAS KAI a=SIRIKOU b=S RIKOU KAI KOKKINOU KAI PAN XULON THUINON KAI PAN SKEUOS ELEPHANTINON KAI PAN SKEUOS EK XULOU TIMI‘TATOU KAI KHALKOU KAI SID ROU KAI MARMAROU

[18,13] KAI a=KINNAM‘MON a=KAI a=AM‘MON b=KINAM‘MON KAI THUMIAMATA KAI MURON KAI LIBANON KAI OINON KAI ELAION KAI SEMIDALIN KAI SITON KAI atk=KT N  atk=KAI PROBATA m=KAI m=KT N  KAI IPP‘N KAI m=RAID‘N atk=RED‘N KAI S‘MAT‘N KAI PSUKHAS ANTHR‘P‘N

[18,14] KAI   OP‘RA a=SOU T S EPITHUMIAS T S PSUKH S b=SOU AP LTHEN APO SOU KAI PANTA TA LIPARA KAI TA LAMPRA am=AP‘LETO tk=AP LTHEN APO SOU KAI OUKETI OU M  m=EUR S tk=EUR S S AUTA a=EUR SOUSIN

[18,15] OI EMPOROI TOUT‘N OI PLOUT SANTES AP AUT S APO MAKROTHEN ST SONTAI DIA TON PHOBON TOU BASANISMOU AUT S KLAIONTES KAI PENTHOUNTES

[18,16] b=KAI LEGONTES OUAI OUAI   POLIS   MEGAL    PERIBEBL MEN  BUSSINON KAI PORPHUROUN KAI KOKKINON KAI KEKHRUS‘MEN  a=[EN] am=KHRUSI‘ tk=EN tk=KHRUS‘ KAI LITH‘ TIMI‘ KAI a=MARGARIT  b=MARGARITAIS

[18,17] OTI MIA ‘RA  R M‘TH  O TOSOUTOS PLOUTOS KAI PAS KUBERN T S KAI PAS tk=EPI tk=T‘N tk=PLOI‘N O am=EPI am=TOPON am=PLE‘N tk=OMILOS KAI NAUTAI KAI OSOI T N THALASSAN ERGAZONTAI APO MAKROTHEN EST SAN

[18,18] KAI EKRAZON am=BLEPONTES tk=OR‘NTES TON KAPNON T S PUR‘SE‘S AUT S LEGONTES TIS OMOIA T  POLEI T  MEGAL 

[18,19] KAI EBALON KHOUN EPI TAS KEPHALAS AUT‘N KAI EKRAZON KLAIONTES KAI PENTHOUNTES m=KAI LEGONTES OUAI OUAI   POLIS   MEGAL  EN   EPLOUT SAN PANTES OI EKHONTES am=TA PLOIA EN T  THALASS  EK T S TIMIOT TOS AUT S OTI MIA ‘RA  R M‘TH 

[18,20] EUPHRAINOU EP am=AUT  tk=AUT N OURANE KAI OI AGIOI am=KAI am=OI APOSTOLOI KAI OI PROPH TAI OTI EKRINEN O THEOS TO KRIMA UM‘N EX AUT S

[18,21] KAI  REN EIS AGGELOS ISKHUROS LITHON ‘S a=MULINON b=MULON MEGAN KAI EBALEN EIS T N THALASSAN LEG‘N OUT‘S ORM MATI BL TH SETAI BABUL‘N   MEGAL  POLIS KAI OU M  EURETH  ETI

[18,22] KAI PH‘N  KITHAR‘D‘N KAI MOUSIK‘N KAI AUL T‘N KAI SALPIST‘N OU M  AKOUSTH  EN SOI ETI KAI PAS TEKHNIT S PAS S TEKHN S OU M  EURETH  EN SOI ETI KAI PH‘N  MULOU OU M  AKOUSTH  EN SOI ETI

[18,23] KAI PH‘S LUKHNOU OU M  PHAN  EN SOI ETI KAI PH‘N  NUMPHIOU KAI NUMPH S OU M  AKOUSTH  EN SOI ETI OTI OI EMPOROI SOU  SAN OI MEGISTANES T S G S OTI EN T  PHARMAKEIA SOU EPLAN TH SAN PANTA TA ETHN 

[18,24] KAI EN AUT  m=AIMATA atk=AIMA PROPH T‘N KAI AGI‘N EURETH  KAI PANT‘N T‘N ESPHAGMEN‘N EPI T S G S

[19,1] m=[KAI] tk=KAI META TAUTA  KOUSA am=‘S PH‘N N am=MEGAL N OKHLOU POLLOU tk=MEGAL N EN T‘ OURAN‘ am=LEGONT‘N tk=LEGONTOS ALL LOUIA   S‘T RIA KAI   m=DUNAMIS atk=DOXA KAI   tk=TIM  tk=KAI tk=  atk=DUNAMIS tk=KURI‘ tk=T‘ tk=THE‘ m=DOXA am=TOU am=THEOU  M‘N

[19,2] OTI AL THINAI KAI DIKAIAI AI KRISEIS AUTOU OTI m=EKRINE atk=EKRINEN T N PORN N T N MEGAL N  TIS m=DIEPHTHEIRE atk=EPHTHEIREN T N G N EN T  PORNEIA AUT S KAI m=EXEDIK SE atk=EXEDIK SEN TO AIMA T‘N DOUL‘N AUTOU EK m=[T S] tk=T S KHEIROS AUT S

[19,3] KAI DEUTERON m=EIR KEN atk=EIR KAN ALL LOUIA KAI O KAPNOS AUT S ANABAINEI EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N

[19,4] KAI m=EPESON atk=EPESAN OI PRESBUTEROI OI EIKOSI tk=KAI TESSARES KAI TA TESSARA Z‘A KAI PROSEKUN SAN T‘ THE‘ T‘ KATH MEN‘ EPI a=T‘ b=TOU a=THRON‘ b=THRONOU LEGONTES AM N ALL LOUIA

[19,5] KAI PH‘N  am=APO tk=EK TOU THRONOU m=EX LTHE atk=EX LTHEN LEGOUSA AINEITE a=T‘ b=TON a=THE‘ b=THEON  M‘N PANTES OI DOULOI AUTOU a=[KAI] b=KAI OI PHOBOUMENOI AUTON tk=KAI OI MIKROI KAI OI MEGALOI

[19,6] KAI  KOUSA ‘S PH‘N N OKHLOU POLLOU KAI ‘S PH‘N N UDAT‘N POLL‘N KAI ‘S PH‘N N BRONT‘N ISKHUR‘N a=LEGONT‘N m=LEGONTES tk=LEGONTAS ALL LOUIA OTI m=EBASILEUSE atk=EBASILEUSEN KURIOS O THEOS a=[ M‘N] m= M‘N O PANTOKRAT‘R

[19,7] KHAIR‘MEN KAI a=AGALLI‘MEN b=AGALLI‘METHA KAI a=D‘S‘MEN b=D‘MEN T N DOXAN AUT‘ OTI  LTHEN O GAMOS TOU ARNIOU KAI   GUN  AUTOU  TOIMASEN EAUT N

[19,8] KAI EDOTH  AUT  INA PERIBAL TAI BUSSINON tk=KATHARON tk=KAI LAMPRON m=KAI am=KATHARON TO GAR BUSSINON TA DIKAI‘MATA tk=ESTIN T‘N AGI‘N a=ESTIN m=ESTI

[19,9] KAI LEGEI MOI GRAPSON MAKARIOI OI EIS TO DEIPNON TOU GAMOU TOU ARNIOU KEKL MENOI KAI LEGEI MOI OUTOI OI LOGOI AL THINOI tk=EISIN TOU THEOU a=EISIN m=EISI

[19,10] KAI am=EPESA tk=EPESON EMPROSTHEN T‘N POD‘N AUTOU PROSKUN SAI AUT‘ KAI LEGEI MOI ORA M  SUNDOULOS SOU EIMI KAI T‘N ADELPH‘N SOU T‘N EKHONT‘N T N MARTURIAN tk=TOU I SOU T‘ THE‘ PROSKUN SON   GAR MARTURIA b=TOU I SOU m=ESTI atk=ESTIN TO PNEUMA T S PROPH TEIAS

[19,11] KAI EIDON TON OURANON a= NE‘GMENON b=ANE‘GMENON KAI IDOU IPPOS LEUKOS KAI O KATH MENOS EP AUTON a=[KALOUMENOS] b=KALOUMENOS PISTOS KAI AL THINOS KAI EN DIKAIOSUN  KRINEI KAI POLEMEI

[19,12] OI DE OPHTHALMOI AUTOU a=[‘S] tk=‘S PHLOX PUROS KAI EPI T N KEPHAL N AUTOU DIAD MATA POLLA EKH‘N m=ONOMATA m=GEGRAMMENA m=KAI ONOMA GEGRAMMENON O OUDEIS OIDEN EI M  AUTOS

[19,13] KAI PERIBEBL MENOS IMATION BEBAMMENON AIMATI KAI a=KEKL TAI b=KALEITAI TO ONOMA AUTOU O LOGOS TOU THEOU

[19,14] KAI TA STRATEUMATA am=[TA] k=TA EN T‘ OURAN‘  KOLOUTHEI AUT‘ m=EPI atk=EPH IPPOIS LEUKOIS ENDEDUMENOI BUSSINON LEUKON tk=KAI KATHARON

[19,15] KAI EK TOU STOMATOS AUTOU EKPOREUETAI ROMPHAIA m=DISTOMOS OXEIA INA EN AUT  am=PATAX  tk=PATASS  TA ETHN  KAI AUTOS POIMANEI AUTOUS EN RABD‘ SID RA KAI AUTOS PATEI T N L NON TOU OINOU TOU THUMOU tk=KAI T S ORG S TOU THEOU TOU PANTOKRATOROS

[19,16] KAI EKHEI EPI TO IMATION KAI EPI TON M RON AUTOU t=TO ONOMA GEGRAMMENON BASILEUS BASILE‘N KAI KURIOS KURI‘N

[19,17] KAI EIDON m=[ENA] atk=ENA AGGELON EST‘TA EN T‘  LI‘ KAI atk=EKRAXEN a=[EN] m=EKRAXE PH‘N  MEGAL  LEG‘N m=PASI atk=PASIN TOIS ORNEOIS TOIS am=PETOMENOIS tk=PET‘MENOIS EN MESOURAN MATI DEUTE am=SUNAKHTH TE tk=KAI tk=SUNAGESTHE EIS TO DEIPNON am=TO am=MEGA TOU tk=MEGALOU THEOU

[19,18] INA PHAG TE SARKAS BASILE‘N KAI SARKAS KHILIARKH‘N KAI SARKAS ISKHUR‘N KAI SARKAS IPP‘N KAI T‘N KATH MEN‘N EP AUT‘N KAI SARKAS PANT‘N ELEUTHER‘N amk=TE KAI DOUL‘N KAI MIKR‘N m=TE KAI MEGAL‘N

[19,19] KAI EIDON TO TH RION KAI TOUS BASILEIS T S G S KAI TA STRATEUMATA AUT‘N SUN GMENA POI SAI a=TON POLEMON META TOU KATH MENOU EPI TOU IPPOU KAI META TOU STRATEUMATOS AUTOU

[19,20] KAI EPIASTH  TO TH RION KAI m=O tk=META tk=TOUTOU am=MET am=AUTOU atk=O PSEUDOPROPH T S O POI SAS TA S MEIA EN‘PION AUTOU EN OIS m=EPLAN SE atk=EPLAN SEN TOUS LABONTAS TO KHARAGMA TOU TH RIOU KAI TOUS PROSKUNOUNTAS T  EIKONI AUTOU Z‘NTES EBL TH SAN OI DUO EIS T N LIMN N TOU PUROS a=T S b=T N a=KAIOMEN S b=KAIOMEN N EN tk=T‘ THEI‘

[19,21] KAI OI LOIPOI APEKTANTH SAN EN T  ROMPHAIA TOU KATH MENOU EPI TOU IPPOU T  am=EXELTHOUS  tk=EKPOREUOMEN  EK TOU STOMATOS AUTOU KAI PANTA TA ORNEA EKHORTASTH SAN EK T‘N SARK‘N AUT‘N

[20,1] KAI EIDON AGGELON KATABAINONTA EK TOU OURANOU EKHONTA T N am=KLEIN tk=KLEIDA T S ABUSSOU KAI ALUSIN MEGAL N EPI T N KHEIRA AUTOU

[20,2] KAI m=EKRAT SE atk=EKRAT SEN TON DRAKONTA a=O b=TON a=OPHIS b=OPHIN a=O b=TON a=ARKHAIOS b=ARKHAION OS m=ESTI atk=ESTIN DIABOLOS KAI a=O m=[O] SATANAS m=O m=PLAN‘N m=T N m=OIKOUMEN N m=OL N KAI ED SEN AUTON KHILIA ET 

[20,3] KAI EBALEN AUTON EIS T N ABUSSON KAI m=EKLEISE atk=EKLEISEN tk=AUTON KAI ESPHRAGISEN EPAN‘ AUTOU INA M  atk=PLAN S  m=PLANA am=ETI TA ETHN  tk=ETI AKHRI TELESTH  TA KHILIA ET  b=KAI META TAUTA DEI b=AUTON LUTH NAI a=AUTON MIKRON KHRONON

[20,4] KAI EIDON THRONOUS KAI EKATHISAN EP AUTOUS KAI KRIMA EDOTH  AUTOIS KAI TAS PSUKHAS T‘N PEPELEKISMEN‘N DIA T N MARTURIAN I SOU KAI DIA TON LOGON TOU THEOU KAI OITINES OU PROSEKUN SAN a=TO b=T‘ a=TH RION b=TH RI‘ a=OUDE b=OUTE T N EIKONA AUTOU KAI OUK ELABON TO KHARAGMA EPI TO MET‘PON m=[AUT‘N] tk=AUT‘N KAI EPI T N KHEIRA AUT‘N KAI EZ SAN KAI EBASILEUSAN META am=TOU KHRISTOU m=[TA] t=TA KHILIA ET 

[20,5] m=KAI OI tk=DE LOIPOI T‘N NEKR‘N OUK am=EZ SAN tk=ANEZ SAN am=AKHRI tk=E‘S TELESTH  TA KHILIA ET  AUT    ANASTASIS   PR‘T 

[20,6] MAKARIOS KAI AGIOS O EKH‘N MEROS EN T  ANASTASEI T  PR‘T  EPI TOUT‘N O tk=THANATOS tk=O DEUTEROS am=THANATOS OUK EKHEI EXOUSIAN ALL ESONTAI IEREIS TOU THEOU KAI TOU KHRISTOU KAI m=BASILEUSOUSI atk=BASILEUSOUSIN MET AUTOU a=[TA] KHILIA ET 

[20,7] KAI OTAN TELESTH  TA KHILIA ET  LUTH SETAI O SATANAS EK T S PHULAK S AUTOU

[20,8] KAI EXELEUSETAI PLAN SAI TA ETHN  TA EN TAIS m=TESSARSI atk=TESSARSIN G‘NIAIS T S G S TON G‘G KAI b=TON MAG‘G SUNAGAGEIN AUTOUS EIS am=TON POLEMON ‘N O ARITHMOS a=AUT‘N m=[AUT‘N] ‘S   AMMOS T S THALASS S

[20,9] KAI ANEB SAN EPI TO PLATOS T S G S KAI a=EKUKLEUSAN b=EKUKL‘SAN T N PAREMBOL N T‘N AGI‘N KAI T N POLIN T N  GAP MEN N KAI KATEB  PUR tk=APO tk=TOU tk=THEOU EK TOU OURANOU m=APO m=TOU m=THEOU KAI KATEPHAGEN AUTOUS

[20,10] KAI O DIABOLOS O PLAN‘N AUTOUS EBL TH  EIS T N LIMN N TOU PUROS KAI THEIOU OPOU am=KAI TO TH RION KAI O PSEUDOPROPH T S KAI BASANISTH SONTAI  MERAS KAI NUKTOS EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N

[20,11] KAI EIDON THRONON tk=LEUKON MEGAN am=LEUKON KAI TON KATH MENON EP am=AUTON tk=AUTOU OU APO a=TOU PROS‘POU EPHUGEN   G  KAI O OURANOS KAI TOPOS OUKH EURETH  AUTOIS

[20,12] KAI EIDON TOUS NEKROUS am=TOUS tk=MIKROUS tk=KAI MEGALOUS am=KAI am=TOUS am=MIKROUS EST‘TAS EN‘PION TOU am=THRONOU tk=THEOU KAI BIBLIA a= NOIKHTH SAN b= NE‘KHTH SAN KAI tk=BIBLION ALLO am=BIBLION a= NOIKHTH  b= NE‘KHTH  O m=ESTI atk=ESTIN T S Z‘ S KAI EKRITH SAN OI NEKROI EK T‘N GEGRAMMEN‘N EN TOIS BIBLIOIS KATA TA ERGA AUT‘N

[20,13] KAI ED‘KEN   THALASSA TOUS am=NEKROUS am=TOUS EN AUT  tk=NEKROUS KAI O THANATOS KAI O AD S ED‘KAN TOUS am=NEKROUS am=TOUS EN AUTOIS tk=NEKROUS KAI EKRITH SAN EKASTOS KATA TA ERGA AUT‘N

[20,14] KAI O THANATOS KAI O AD S EBL TH SAN EIS T N LIMN N TOU PUROS OUTOS am=O am=THANATOS tk=ESTIN O DEUTEROS am=ESTIN am=  am=LIMN  am=TOU am=PUROS tk=THANATOS

[20,15] KAI EI TIS OUKH EURETH  EN m=T‘ atk=T  m=BIBLI‘ atk=BIBL‘ T S Z‘ S GEGRAMMENOS EBL TH  EIS T N LIMN N TOU PUROS

[21,1] KAI EIDON OURANON KAINON KAI G N KAIN N O GAR PR‘TOS OURANOS KAI   PR‘T  G  a=AP LTHAN m=PAR LTHE tk=PAR LTHEN KAI   THALASSA OUK ESTIN ETI

[21,2] KAI tk=EG‘ tk=I‘ANN S tk=EIDON T N POLIN T N AGIAN IEROUSAL M KAIN N am=EIDON KATABAINOUSAN tk=APO tk=TOU tk=THEOU EK TOU OURANOU am=APO am=TOU am=THEOU  TOIMASMEN N ‘S NUMPH N KEKOSM MEN N T‘ ANDRI AUT S

[21,3] KAI  KOUSA PH‘N S MEGAL S EK TOU a=THRONOU b=OURANOU LEGOUS S IDOU   SK N  TOU THEOU META T‘N ANTHR‘P‘N KAI SK N‘SEI MET AUT‘N KAI AUTOI m=LAOS atk=LAOI AUTOU ESONTAI KAI AUTOS O THEOS b=ESTAI MET AUT‘N a=ESTAI a=[AUT‘N a=THEOS] tk=THEOS tk=AUT‘N

[21,4] KAI EXALEIPSEI tk=O tk=THEOS PAN DAKRUON a=EK b=APO T‘N OPHTHALM‘N AUT‘N KAI O THANATOS OUK ESTAI ETI OUTE PENTHOS OUTE KRAUG  OUTE PONOS OUK ESTAI ETI a=[OTI] b=OTI TA PR‘TA a=AP LTHAN b=AP LTHON

[21,5] KAI EIPEN O KATH MENOS EPI am=T‘ tk=TOU am=THRON‘ tk=THRONOU IDOU atk=KAINA b=PANTA m=KAINA POI‘ a=PANTA KAI LEGEI b=MOI GRAPSON OTI OUTOI OI LOGOI b=AL THINOI b=KAI PISTOI a=KAI a=AL THINOI m=EISI atk=EISIN

[21,6] KAI m=EIPE atk=EIPEN MOI a=GEGONAN m=GEGONA tk=GEGONEN atk=EG‘ m=[EG‘] tk=EIMI a=[EIMI] TO am=ALPHA tk=A KAI TO ‘   ARKH  KAI TO TELOS EG‘ T‘ DIPS‘NTI D‘S‘ EK T S P G S TOU UDATOS T S Z‘ S D‘REAN

[21,7] O NIK‘N KL RONOM SEI am=TAUTA tk=PANTA KAI ESOMAI AUT‘ THEOS KAI AUTOS ESTAI MOI tk=O UIOS

[21,8] am=TOIS tk=DEILOIS DE am=DEILOIS KAI APISTOIS KAI m=AMART‘LOIS m=KAI EBDELUGMENOIS KAI m=PHONEUSI atk=PHONEUSIN KAI PORNOIS KAI am=PHARMAKOIS tk=PHARMAKEUSIN KAI EID‘LOLATRAIS KAI m=PASI atk=PASIN TOIS m=PSEUDESI atk=PSEUDESIN TO MEROS AUT‘N EN T  LIMN  T  KAIOMEN  PURI KAI THEI‘ O ESTIN am=O tk=DEUTEROS THANATOS am=O am=DEUTEROS

[21,9] KAI  LTHEN tk=PROS tk=ME EIS am=EK T‘N EPTA AGGEL‘N T‘N EKHONT‘N TAS EPTA PHIALAS a=T‘N tk=TAS a=GEMONT‘N b=GEMOUSAS T‘N EPTA PL G‘N T‘N ESKHAT‘N KAI m=ELAL SE atk=ELAL SEN MET EMOU LEG‘N DEURO DEIX‘ SOI T N m=GUNAIKA m=T N NUMPH N a=T N a=GUNAIKA TOU ARNIOU tk=T N tk=GUNAIKA

[21,10] KAI m=AP NEGKE atk=AP NEGKEN ME EN PNEUMATI a=EPI b=EP OROS MEGA KAI UPS LON KAI m=EDEIXE atk=EDEIXEN MOI T N POLIN m=[T N tk=T N m=MEGAL N] tk=MEGAL N T N AGIAN IEROUSAL M KATABAINOUSAN EK TOU OURANOU APO TOU THEOU

[21,11] EKHOUSAN T N DOXAN TOU THEOU tk=KAI O PH‘ST R AUT S OMOIOS LITH‘ TIMI‘TAT‘ ‘S LITH‘ IASPIDI KRUSTALLIZONTI

[21,12] am=EKHOUSA tk=EKHOUSAN tk=TE TEIKHOS MEGA KAI UPS LON am=EKHOUSA tk=EKHOUSAN PUL‘NAS D‘DEKA KAI EPI TOIS PUL‘SIN AGGELOUS D‘DEKA KAI ONOMATA EPIGEGRAMMENA A ESTIN a=[TA] a=[ONOMATA] m=[ONOMATA] T‘N D‘DEKA PHUL‘N m=[T‘N] tk=T‘N UI‘N ISRA L

[21,13] am=APO tk=AP m=ANATOL‘N atk=ANATOL S PUL‘NES TREIS am=KAI APO BORRA PUL‘NES TREIS am=KAI APO NOTOU PUL‘NES TREIS amk=KAI APO DUSM‘N PUL‘NES TREIS

[21,14] KAI TO TEIKHOS T S POLE‘S a=EKH‘N b=EKHON THEMELIOUS D‘DEKA KAI am=EP am=AUT‘N am=D‘DEKA tk=EN tk=AUTOIS ONOMATA T‘N D‘DEKA APOSTOL‘N TOU ARNIOU

[21,15] KAI O LAL‘N MET EMOU m=EIKHE a=EIKHEN am=METRON tk=EIKHEN KALAMON KHRUSOUN INA METR S  T N POLIN KAI TOUS PUL‘NAS AUT S m=[KAI atk=KAI TO TEIKHOS m=AUT S] atk=AUT S

[21,16] KAI   POLIS TETRAG‘NOS KEITAI KAI TO M KOS AUT S tk=TOSOUTON tk=ESTIN OSON a=[KAI] tk=KAI TO PLATOS KAI m=EMETR SE atk=EMETR SEN T N POLIN T‘ KALAM‘ EPI m=STADIOUS atk=STADI‘N D‘DEKA KHILIAD‘N m=[D‘DEKA] TO M KOS KAI TO PLATOS KAI TO UPSOS AUT S ISA m=ESTI atk=ESTIN

[21,17] KAI m=EMETR SE atk=EMETR SEN TO TEIKHOS AUT S EKATON a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA TESSAR‘N P KH‘N METRON ANTHR‘POU O ESTIN AGGELOU

[21,18] KAI b= N   a=END‘M SIS b=ENDOM SIS TOU TEIKHOUS AUT S IASPIS KAI   POLIS KHRUSION KATHARON am=OMOION tk=OMOIA m=UEL‘ atk=UAL‘ KATHAR‘

[21,19] m=[KAI] tk=KAI OI THEMELIOI TOU TEIKHOUS T S POLE‘S PANTI LITH‘ TIMI‘ KEKOSM MENOI O THEMELIOS O PR‘TOS IASPIS O DEUTEROS a=SAPPHIROS b=SAPPHEIROS O TRITOS KHALK D‘N O TETARTOS SMARAGDOS

[21,20] O PEMPTOS SARDONUX O EKTOS a=SARDION b=SARDIOS O EBDOMOS KHRUSOLITHOS O OGDOOS B RULLOS O k=ENNATOS amt=ENATOS TOPAZION O DEKATOS KHRUSOPRASOS O ENDEKATOS UAKINTHOS O D‘DEKATOS m=AMETHUSOS atk=AMETHUSTOS

[21,21] KAI OI D‘DEKA PUL‘NES D‘DEKA MARGARITAI ANA EIS EKASTOS T‘N PUL‘N‘N  N EX ENOS MARGARITOU KAI   PLATEIA T S POLE‘S KHRUSION KATHARON ‘S m=UELOS atk=UALOS am=DIAUG S tk=DIAPHAN S

[21,22] KAI NAON OUK EIDON EN AUT  O GAR KURIOS O THEOS O PANTOKRAT‘R NAOS AUT S m=ESTI atk=ESTIN KAI TO ARNION

[21,23] KAI   POLIS OU KHREIAN EKHEI TOU  LIOU OUDE T S SEL N S INA PHAIN‘SIN tk=EN AUT    GAR DOXA TOU THEOU EPH‘TISEN AUT N KAI O LUKHNOS AUT S TO ARNION

[21,24] KAI a=PERIPAT SOUSIN m=PERIPAT SOUSI TA ETHN  am=DIA am=TOU am=PH‘TOS tk=T‘N tk=S‘ZOMEN‘N tk=EN tk=T‘ tk=PH‘TI AUT S tk=PERIPAT SOUSIN KAI OI BASILEIS T S G S PHEROUSIN m=AUT‘ atk=T N DOXAN b=KAI tk=T N b=TIM N m=T‘N m=ETHN‘N atk=AUT‘N EIS AUT N

[21,25] KAI OI PUL‘NES AUT S OU M  KLEISTH‘SIN  MERAS NUX GAR OUK ESTAI EKEI

[21,26] KAI m=OISOUSI atk=OISOUSIN T N DOXAN KAI T N TIM N T‘N ETHN‘N EIS AUT N

[21,27] KAI OU M  EISELTH  EIS AUT N PAN am=KOINON tk=KOINOUN KAI a=[O] a=POI‘N b=POIOUN BDELUGMA KAI PSEUDOS EI M  OI GEGRAMMENOI EN T‘ BIBLI‘ T S Z‘ S TOU ARNIOU

[22,1] KAI m=EDEIXE atk=EDEIXEN MOI tk=KATHARON POTAMON m=KATHARON UDATOS Z‘ S LAMPRON ‘S KRUSTALLON EKPOREUOMENON EK TOU THRONOU TOU THEOU KAI TOU ARNIOU

[22,2] EN MES‘ T S PLATEIAS AUT S KAI TOU POTAMOU ENTEUTHEN KAI a=EKEITHEN b=ENTEUTHEN XULON Z‘ S POIOUN KARPOUS D‘DEKA KATA M NA tk=ENA EKASTON m=APODIDOUS atk=APODIDOUN TON KARPON AUTOU KAI TA PHULLA TOU XULOU EIS THERAPEIAN T‘N ETHN‘N

[22,3] KAI PAN am=KATATHEMA tk=KATANATHEMA OUK ESTAI m=EKEI atk=ETI KAI O THRONOS TOU THEOU KAI TOU ARNIOU EN AUT  ESTAI KAI OI DOULOI AUTOU LATREUSOUSIN AUT‘

[22,4] KAI OPSONTAI TO PROS‘PON AUTOU KAI TO ONOMA AUTOU EPI T‘N MET‘P‘N AUT‘N

[22,5] KAI NUX OUK ESTAI a=ETI b=EKEI KAI b=KHREIAN OUK m=EKHOUSI atk=EKHOUSIN a=KHREIAN a=PH‘TOS LUKHNOU KAI PH‘TOS  LIOU OTI KURIOS O THEOS a=PH‘TISEI tk=PH‘TIZEI m=PH‘TIEI a=EP AUTOUS KAI BASILEUSOUSIN EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N

[22,6] KAI m=LEGEI atk=EIPEN MOI OUTOI OI LOGOI PISTOI KAI AL THINOI KAI a=O KURIOS O THEOS T‘N am=PNEUMAT‘N am=T‘N tk=AGI‘N PROPH T‘N m=APESTEILE atk=APESTEILEN TON AGGELON AUTOU DEIXAI TOIS DOULOIS AUTOU A DEI GENESTHAI EN TAKHEI

[22,7] a=KAI m=[KAI] IDOU ERKHOMAI TAKHU MAKARIOS O T R‘N TOUS LOGOUS T S PROPH TEIAS TOU BIBLIOU TOUTOU

[22,8] am=KAG‘ tk=KAI tk=EG‘ I‘ANN S O am=AKOU‘N am=KAI BLEP‘N TAUTA tk=KAI tk=AKOU‘N KAI OTE  KOUSA KAI EBLEPSA m=EPESON atk=EPESA PROSKUN SAI EMPROSTHEN T‘N POD‘N TOU AGGELOU TOU DEIKNUONTOS MOI TAUTA

[22,9] KAI LEGEI MOI ORA M  SUNDOULOS SOU tk=GAR EIMI KAI T‘N ADELPH‘N SOU T‘N PROPH T‘N KAI T‘N T ROUNT‘N TOUS LOGOUS TOU BIBLIOU TOUTOU T‘ THE‘ PROSKUN SON

[22,10] KAI LEGEI MOI M  SPHRAGIS S TOUS LOGOUS T S PROPH TEIAS TOU BIBLIOU TOUTOU tk=OTI O KAIROS a=GAR m=[GAR] EGGUS ESTIN

[22,11] O ADIK‘N ADIK SAT‘ ETI KAI O am=RUPAROS tk=RUP‘N m=RUPAREUTH T‘ a=RUPANTH T‘ tk=RUP‘SAT‘ ETI KAI O DIKAIOS am=DIKAIOSUN N am=POI SAT‘ tk=DIKAI‘TH T‘ ETI KAI O AGIOS AGIASTH T‘ ETI

[22,12] tk=KAI IDOU ERKHOMAI TAKHU KAI O MISTHOS MOU MET EMOU APODOUNAI EKAST‘ ‘S TO ERGON a=ESTIN m=ESTAI AUTOU tk=ESTAI

[22,13] EG‘ tk=EIMI TO am=ALPHA tk=A KAI TO ‘ tk=ARKH  tk=KAI tk=TELOS O PR‘TOS KAI O ESKHATOS am=  am=ARKH  am=KAI am=TO am=TELOS

[22,14] MAKARIOI OI a=PLUNONTES b=POIOUNTES TAS a=STOLAS b=ENTOLAS a=AUT‘N b=AUTOU INA ESTAI   EXOUSIA AUT‘N EPI TO XULON T S Z‘ S KAI TOIS PUL‘SIN EISELTH‘SIN EIS T N POLIN

[22,15] EX‘ tk=DE OI KUNES KAI OI PHARMAKOI KAI OI PORNOI KAI OI PHONEIS KAI OI EID‘LOLATRAI KAI PAS tk=O PHIL‘N KAI POI‘N PSEUDOS

[22,16] EG‘ I SOUS EPEMPSA TON AGGELON MOU MARTUR SAI UMIN TAUTA EPI TAIS EKKL SIAIS EG‘ EIMI   RIZA KAI TO GENOS a=DAUID m=DAD tk=TOU tk=DABID O AST R O LAMPROS am=O tk=KAI am=PR‘INOS tk=ORTHRINOS

[22,17] KAI TO PNEUMA KAI   NUMPH  LEGOUSIN am=ERKHOU tk=ELTHE KAI O AKOU‘N EIPAT‘ am=ERKHOU tk=ELTHE KAI O DIPS‘N am=ERKHESTH‘ tk=ELTHET‘ tk=KAI O THEL‘N am=LABET‘ tk=LAMBANET‘ tk=TO UD‘R Z‘ S D‘REAN

[22,18] am=MARTUR‘ tk=SUMMARTUROUMAI am=EG‘ tk=GAR PANTI am=T‘ AKOUONTI TOUS LOGOUS T S PROPH TEIAS TOU BIBLIOU TOUTOU EAN TIS am=EPITH  tk=EPITITH  am=EP tk=PROS am=AUTA tk=TAUTA m=EPITH SAI atk=EPITH SEI O THEOS EP AUTON TAS m=[EPTA] PL GAS TAS GEGRAMMENAS EN am=T‘ BIBLI‘ TOUT‘

[22,19] KAI EAN TIS am=APHEL  tk=APHAIR  APO T‘N LOG‘N am=TOU am=BIBLIOU tk=BIBLOU T S PROPH TEIAS TAUT S a=APHELEI m=APHELOI tk=APHAIR SEI O THEOS TO MEROS AUTOU APO am=TOU am=XULOU tk=BIBLOU T S Z‘ S KAI EK T S POLE‘S T S AGIAS tk=KAI T‘N GEGRAMMEN‘N EN am=T‘ BIBLI‘ TOUT‘

[22,20] LEGEI O MARTUR‘N TAUTA NAI ERKHOMAI TAKHU AM N b=NAI ERKHOU KURIE I SOU

[22,21]   KHARIS TOU KURIOU tk= M‘N I SOU b=KHRISTOU META PANT‘N m=T‘N m=AGI‘N tk=UM‘N b=AM N .

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting