Dubitando, ad veritatem parvenimus... aliquando! Duvidando, chegamos ŗ verdade... ŗs vezes!
 
*APOKALUPSIS I‘ANNOU

[1,1] APOKALUPSIS I SOU KHRISTOU  N ED‘KEN AUT‘ O THEOS DEIXAI TOIS DOULOIS AUTOU A DEI GENESTHAI EN TAKHEI KAI ES MANEN APOSTEILAS DIA TOU AGGELOU AUTOU T‘ DOUL‘ AUTOU I‘ANN 

[1,2] OS EMARTUR SEN TON LOGON TOU THEOU KAI T N MARTURIAN I SOU KHRISTOU OSA EIDEN

[1,3] MAKARIOS O ANAGIN‘SK‘N KAI OI AKOUONTES TOUS LOGOUS T S PROPH TEIAS KAI T ROUNTES TA EN AUT  GEGRAMMENA O GAR KAIROS EGGUS

[1,4] I‘ANN S TAIS EPTA EKKL SIAIS TAIS EN T  ASIA KHARIS UMIN KAI EIR N  APO O ‘N KAI O  N KAI O ERKHOMENOS KAI APO T‘N EPTA PNEUMAT‘N A EN‘PION TOU THRONOU AUTOU

[1,5] KAI APO I SOU KHRISTOU O MARTUS O PISTOS O PR‘TOTOKOS T‘N NEKR‘N KAI O ARKH‘N T‘N BASILE‘N T S G S T‘ AGAP‘NTI  MAS KAI LUSANTI  MAS EK T‘N AMARTI‘N  M‘N EN T‘ AIMATI AUTOU

[1,6] KAI EPOI SEN  MAS BASILEIAN IEREIS T‘ THE‘ KAI PATRI AUTOU AUT‘   DOXA KAI TO KRATOS EIS TOUS AI‘NAS [T‘N AI‘N‘N] AM N

[1,7] IDOU ERKHETAI META T‘N NEPHEL‘N KAI OPSETAI AUTON PAS OPHTHALMOS KAI OITINES AUTON EXEKENT SAN KAI KOPSONTAI EP AUTON PASAI AI PHULAI T S G S NAI AM N

[1,8] EG‘ EIMI TO ALPHA KAI TO ‘ LEGEI KURIOS O THEOS O ‘N KAI O  N KAI O ERKHOMENOS O PANTOKRAT‘R

[1,9] EG‘ I‘ANN S O ADELPHOS UM‘N KAI SUGKOIN‘NOS EN T  THLIPSEI KAI BASILEIA KAI UPOMON  EN I SOU EGENOM N EN T  N S‘ T  KALOUMEN  PATM‘ DIA TON LOGON TOU THEOU KAI T N MARTURIAN I SOU

[1,10] EGENOM N EN PNEUMATI EN T  KURIAK   MERA KAI  KOUSA OPIS‘ MOU PH‘N N MEGAL N ‘S SALPIGGOS

[1,11] LEGOUS S O BLEPEIS GRAPSON EIS BIBLION KAI PEMPSON TAIS EPTA EKKL SIAIS EIS EPHESON KAI EIS SMURNAN KAI EIS PERGAMON KAI EIS THUATEIRA KAI EIS SARDEIS KAI EIS PHILADELPHEIAN KAI EIS LAODIKEIAN

[1,12] KAI EPESTREPSA BLEPEIN T N PH‘N N  TIS ELALEI MET EMOU KAI EPISTREPSAS EIDON EPTA LUKHNIAS KHRUSAS

[1,13] KAI EN MES‘ T‘N LUKHNI‘N OMOION UION ANTHR‘POU ENDEDUMENON POD R  KAI PERIEZ‘SMENON PROS TOIS MASTOIS Z‘N N KHRUSAN

[1,14]   DE KEPHAL  AUTOU KAI AI TRIKHES LEUKAI ‘S ERION LEUKON ‘S KHI‘N KAI OI OPHTHALMOI AUTOU ‘S PHLOX PUROS

[1,15] KAI OI PODES AUTOU OMOIOI KHALKOLIBAN‘ ‘S EN KAMIN‘ PEPUR‘MEN S KAI   PH‘N  AUTOU ‘S PH‘N  UDAT‘N POLL‘N

[1,16] KAI EKH‘N EN T  DEXIA KHEIRI AUTOU ASTERAS EPTA KAI EK TOU STOMATOS AUTOU ROMPHAIA DISTOMOS OXEIA EKPOREUOMEN  KAI   OPSIS AUTOU ‘S O  LIOS PHAINEI EN T  DUNAMEI AUTOU

[1,17] KAI OTE EIDON AUTON EPESA PROS TOUS PODAS AUTOU ‘S NEKROS KAI ETH KEN T N DEXIAN AUTOU EP EME LEG‘N M  PHOBOU EG‘ EIMI O PR‘TOS KAI O ESKHATOS

[1,18] KAI O Z‘N KAI EGENOM N NEKROS KAI IDOU Z‘N EIMI EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N KAI EKH‘ TAS KLEIS TOU THANATOU KAI TOU ADOU

[1,19] GRAPSON OUN A EIDES KAI A EISIN KAI A MELLEI GENESTHAI META TAUTA

[1,20] TO MUST RION T‘N EPTA ASTER‘N OUS EIDES EPI T S DEXIAS MOU KAI TAS EPTA LUKHNIAS TAS KHRUSAS OI EPTA ASTERES AGGELOI T‘N EPTA EKKL SI‘N EISIN KAI AI LUKHNIAI AI EPTA EPTA EKKL SIAI EISIN

[2,1] T‘ AGGEL‘ T S EN EPHES‘ EKKL SIAS GRAPSON TADE LEGEI O KRAT‘N TOUS EPTA ASTERAS EN T  DEXIA AUTOU O PERIPAT‘N EN MES‘ T‘N EPTA LUKHNI‘N T‘N KHRUS‘N

[2,2] OIDA TA ERGA SOU KAI TON KOPON KAI T N UPOMON N SOU KAI OTI OU DUN  BASTASAI KAKOUS KAI EPEIRASAS TOUS LEGONTAS EAUTOUS APOSTOLOUS KAI OUK EISIN KAI EURES AUTOUS PSEUDEIS

[2,3] KAI UPOMON N EKHEIS KAI EBASTASAS DIA TO ONOMA MOU KAI OU KEKOPIAKES

[2,4] ALLA EKH‘ KATA SOU OTI T N AGAP N SOU T N PR‘T N APH KES

[2,5] MN MONEUE OUN POTHEN PEPT‘KAS KAI METANO SON KAI TA PR‘TA ERGA POI SON EI DE M  ERKHOMAI SOI KAI KIN S‘ T N LUKHNIAN SOU EK TOU TOPOU AUT S EAN M  METANO S S

[2,6] ALLA TOUTO EKHEIS OTI MISEIS TA ERGA T‘N NIKOLAIT‘N A KAG‘ MIS‘

[2,7] O EKH‘N OUS AKOUSAT‘ TI TO PNEUMA LEGEI TAIS EKKL SIAIS T‘ NIK‘NTI D‘S‘ AUT‘ PHAGEIN EK TOU XULOU T S Z‘ S O ESTIN EN T‘ PARADEIS‘ TOU THEOU

[2,8] KAI T‘ AGGEL‘ T S EN SMURN  EKKL SIAS GRAPSON TADE LEGEI O PR‘TOS KAI O ESKHATOS OS EGENETO NEKROS KAI EZ SEN

[2,9] OIDA SOU T N THLIPSIN KAI T N PT‘KHEIAN ALLA PLOUSIOS EI KAI T N BLASPH MIAN EK T‘N LEGONT‘N IOUDAIOUS EINAI EAUTOUS KAI OUK EISIN ALLA SUNAG‘G  TOU SATANA

[2,10] M DEN PHOBOU A MELLEIS PASKHEIN IDOU MELLEI BALLEIN O DIABOLOS EX UM‘N EIS PHULAK N INA PEIRASTH TE KAI EXETE THLIPSIN  MER‘N DEKA GINOU PISTOS AKHRI THANATOU KAI D‘S‘ SOI TON STEPHANON T S Z‘ S

[2,11] O EKH‘N OUS AKOUSAT‘ TI TO PNEUMA LEGEI TAIS EKKL SIAIS O NIK‘N OU M  ADIK TH  EK TOU THANATOU TOU DEUTEROU

[2,12] KAI T‘ AGGEL‘ T S EN PERGAM‘ EKKL SIAS GRAPSON TADE LEGEI O EKH‘N T N ROMPHAIAN T N DISTOMON T N OXEIAN

[2,13] OIDA POU KATOIKEIS OPOU O THRONOS TOU SATANA KAI KRATEIS TO ONOMA MOU KAI OUK  RN S‘ T N PISTIN MOU KAI EN TAIS  MERAIS ANTIPAS O MARTUS MOU O PISTOS MOU OS APEKTANTH  PAR UMIN OPOU O SATANAS KATOIKEI

[2,14] ALL EKH‘ KATA SOU OLIGA OTI EKHEIS EKEI KRATOUNTAS T N DIDAKH N BALAAM OS EDIDASKEN T‘ BALAK BALEIN SKANDALON EN‘PION T‘N UI‘N ISRA L PHAGEIN EID‘LOTHUTA KAI PORNEUSAI

[2,15] OUT‘S EKHEIS KAI SU KRATOUNTAS T N DIDAKH N [T‘N] NIKOLAIT‘N OMOI‘S

[2,16] METANO SON OUN EI DE M  ERKHOMAI SOI TAKHU KAI POLEM S‘ MET AUT‘N EN T  ROMPHAIA TOU STOMATOS MOU

[2,17] O EKH‘N OUS AKOUSAT‘ TI TO PNEUMA LEGEI TAIS EKKL SIAIS T‘ NIK‘NTI D‘S‘ AUT‘ TOU MANNA TOU KEKRUMMENOU KAI D‘S‘ AUT‘ PS PHON LEUK N KAI EPI T N PS PHON ONOMA KAINON GEGRAMMENON O OUDEIS OIDEN EI M  O LAMBAN‘N

[2,18] KAI T‘ AGGEL‘ T S EN THUATEIROIS EKKL SIAS GRAPSON TADE LEGEI O UIOS TOU THEOU O EKH‘N TOUS OPHTHALMOUS AUTOU ‘S PHLOGA PUROS KAI OI PODES AUTOU OMOIOI KHALKOLIBAN‘

[2,19] OIDA SOU TA ERGA KAI T N AGAP N KAI T N PISTIN KAI T N DIAKONIAN KAI T N UPOMON N SOU KAI TA ERGA SOU TA ESKHATA PLEIONA T‘N PR‘T‘N

[2,20] ALLA EKH‘ KATA SOU OTI APHEIS T N GUNAIKA IEZABEL   LEGOUSA EAUT N PROPH TIN KAI DIDASKEI KAI PLANA TOUS EMOUS DOULOUS PORNEUSAI KAI PHAGEIN EID‘LOTHUTA

[2,21] KAI ED‘KA AUT  KHRONON INA METANO S  KAI OU THELEI METANO SAI EK T S PORNEIAS AUT S

[2,22] IDOU BALL‘ AUT N EIS KLIN N KAI TOUS MOIKHEUONTAS MET AUT S EIS THLIPSIN MEGAL N EAN M  METANO S‘SIN EK T‘N ERG‘N AUT S

[2,23] KAI TA TEKNA AUT S APOKTEN‘ EN THANAT‘ KAI GN‘SONTAI PASAI AI EKKL SIAI OTI EG‘ EIMI O ERAUN‘N NEPHROUS KAI KARDIAS KAI D‘S‘ UMIN EKAST‘ KATA TA ERGA UM‘N

[2,24] UMIN DE LEG‘ TOIS LOIPOIS TOIS EN THUATEIROIS OSOI OUK EKHOUSIN T N DIDAKH N TAUT N OITINES OUK EGN‘SAN TA BATHEA TOU SATANA ‘S LEGOUSIN OU BALL‘ EPH UMAS ALLO BAROS

[2,25] PL N O EKHETE KRAT SATE AKHRI[S] OU AN  X‘

[2,26] KAI O NIK‘N KAI O T R‘N AKHRI TELOUS TA ERGA MOU D‘S‘ AUT‘ EXOUSIAN EPI T‘N ETHN‘N

[2,27] KAI POIMANEI AUTOUS EN RABD‘ SID RA ‘S TA SKEU  TA KERAMIKA SUNTRIBETAI

[2,28] ‘S KAG‘ EIL PHA PARA TOU PATROS MOU KAI D‘S‘ AUT‘ TON ASTERA TON PR‘INON

[2,29] O EKH‘N OUS AKOUSAT‘ TI TO PNEUMA LEGEI TAIS EKKL SIAIS

[3,1] KAI T‘ AGGEL‘ T S EN SARDESIN EKKL SIAS GRAPSON TADE LEGEI O EKH‘N TA EPTA PNEUMATA TOU THEOU KAI TOUS EPTA ASTERAS OIDA SOU TA ERGA OTI ONOMA EKHEIS OTI Z S KAI NEKROS EI

[3,2] GINOU GR GOR‘N KAI ST RISON TA LOIPA A EMELLON APOTHANEIN OU GAR EUR KA SOU TA ERGA PEPL R‘MENA EN‘PION TOU THEOU MOU

[3,3] MN MONEUE OUN P‘S EIL PHAS KAI  KOUSAS KAI T REI KAI METANO SON EAN OUN M  GR GOR S S  X‘ ‘S KLEPT S KAI OU M  GN‘S POIAN ‘RAN  X‘ EPI SE

[3,4] ALLA EKHEIS OLIGA ONOMATA EN SARDESIN A OUK EMOLUNAN TA IMATIA AUT‘N KAI PERIPAT SOUSIN MET EMOU EN LEUKOIS OTI AXIOI EISIN

[3,5] O NIK‘N OUT‘S PERIBALEITAI EN IMATIOIS LEUKOIS KAI OU M  EXALEIPS‘ TO ONOMA AUTOU EK T S BIBLOU T S Z‘ S KAI OMOLOG S‘ TO ONOMA AUTOU EN‘PION TOU PATROS MOU KAI EN‘PION T‘N AGGEL‘N AUTOU

[3,6] O EKH‘N OUS AKOUSAT‘ TI TO PNEUMA LEGEI TAIS EKKL SIAIS

[3,7] KAI T‘ AGGEL‘ T S EN PHILADELPHEIA EKKL SIAS GRAPSON TADE LEGEI O AGIOS O AL THINOS O EKH‘N T N KLEIN DAUID O ANOIG‘N KAI OUDEIS KLEISEI KAI KLEI‘N KAI OUDEIS ANOIGEI

[3,8] OIDA SOU TA ERGA IDOU DED‘KA EN‘PION SOU THURAN  NE‘GMEN N  N OUDEIS DUNATAI KLEISAI AUT N OTI MIKRAN EKHEIS DUNAMIN KAI ET R SAS MOU TON LOGON KAI OUK  RN S‘ TO ONOMA MOU

[3,9] IDOU DID‘ EK T S SUNAG‘G S TOU SATANA T‘N LEGONT‘N EAUTOUS IOUDAIOUS EINAI KAI OUK EISIN ALLA PSEUDONTAI IDOU POI S‘ AUTOUS INA  XOUSIN KAI PROSKUN SOUSIN EN‘PION T‘N POD‘N SOU KAI GN‘SIN OTI EG‘  GAP SA SE

[3,10] OTI ET R SAS TON LOGON T S UPOMON S MOU KAG‘ SE T R S‘ EK T S ‘RAS TOU PEIRASMOU T S MELLOUS S ERKHESTHAI EPI T S OIKOUMEN S OL S PEIRASAI TOUS KATOIKOUNTAS EPI T S G S

[3,11] ERKHOMAI TAKHU KRATEI O EKHEIS INA M DEIS LAB  TON STEPHANON SOU

[3,12] O NIK‘N POI S‘ AUTON STULON EN T‘ NA‘ TOU THEOU MOU KAI EX‘ OU M  EXELTH  ETI KAI GRAPS‘ EP AUTON TO ONOMA TOU THEOU MOU KAI TO ONOMA T S POLE‘S TOU THEOU MOU T S KAIN S IEROUSAL M   KATABAINOUSA EK TOU OURANOU APO TOU THEOU MOU KAI TO ONOMA MOU TO KAINON

[3,13] O EKH‘N OUS AKOUSAT‘ TI TO PNEUMA LEGEI TAIS EKKL SIAIS

[3,14] KAI T‘ AGGEL‘ T S EN LAODIKEIA EKKL SIAS GRAPSON TADE LEGEI O AM N O MARTUS O PISTOS KAI AL THINOS   ARKH  T S KTISE‘S TOU THEOU

[3,15] OIDA SOU TA ERGA OTI OUTE PSUKHROS EI OUTE ZESTOS OPHELON PSUKHROS  S   ZESTOS

[3,16] OUT‘S OTI KHLIAROS EI KAI OUTE ZESTOS OUTE PSUKHROS MELL‘ SE EMESAI EK TOU STOMATOS MOU

[3,17] OTI LEGEIS OTI PLOUSIOS EIMI KAI PEPLOUT KA KAI OUDEN KHREIAN EKH‘ KAI OUK OIDAS OTI SU EI O TALAIP‘ROS KAI ELEEINOS KAI PT‘KHOS KAI TUPHLOS KAI GUMNOS

[3,18] SUMBOULEU‘ SOI AGORASAI PAR EMOU KHRUSION PEPUR‘MENON EK PUROS INA PLOUT S S KAI IMATIA LEUKA INA PERIBAL  KAI M  PHANER‘TH    AISKHUN  T S GUMNOT TOS SOU KAI KOLL[O] URION EGKHRISAI TOUS OPHTHALMOUS SOU INA BLEP S

[3,19] EG‘ OSOUS EAN PHIL‘ ELEGKH‘ KAI PAIDEU‘ Z LEUE OUN KAI METANO SON

[3,20] IDOU EST KA EPI T N THURAN KAI KROU‘ EAN TIS AKOUS  T S PH‘N S MOU KAI ANOIX  T N THURAN [KAI] EISELEUSOMAI PROS AUTON KAI DEIPN S‘ MET AUTOU KAI AUTOS MET EMOU

[3,21] O NIK‘N D‘S‘ AUT‘ KATHISAI MET EMOU EN T‘ THRON‘ MOU ‘S KAG‘ ENIK SA KAI EKATHISA META TOU PATROS MOU EN T‘ THRON‘ AUTOU

[3,22] O EKH‘N OUS AKOUSAT‘ TI TO PNEUMA LEGEI TAIS EKKL SIAIS

[4,1] META TAUTA EIDON KAI IDOU THURA  NE‘GMEN  EN T‘ OURAN‘ KAI   PH‘N    PR‘T   N  KOUSA ‘S SALPIGGOS LALOUS S MET EMOU LEG‘N ANABA ‘DE KAI DEIX‘ SOI A DEI GENESTHAI META TAUTA

[4,2] EUTHE‘S EGENOM N EN PNEUMATI KAI IDOU THRONOS EKEITO EN T‘ OURAN‘ KAI EPI TON THRONON KATH MENOS

[4,3] KAI O KATH MENOS OMOIOS ORASEI LITH‘ IASPIDI KAI SARDI‘ KAI IRIS KUKLOTHEN TOU THRONOU OMOIOS ORASEI SMARAGDIN‘

[4,4] KAI KUKLOTHEN TOU THRONOU THRONOUS EIKOSI TESSARES KAI EPI TOUS THRONOUS EIKOSI TESSARAS PRESBUTEROUS KATH MENOUS PERIBEBL MENOUS EN IMATIOIS LEUKOIS KAI EPI TAS KEPHALAS AUT‘N STEPHANOUS KHRUSOUS

[4,5] KAI EK TOU THRONOU EKPOREUONTAI ASTRAPAI KAI PH‘NAI KAI BRONTAI KAI EPTA LAMPADES PUROS KAIOMENAI EN‘PION TOU THRONOU A EISIN TA EPTA PNEUMATA TOU THEOU

[4,6] KAI EN‘PION TOU THRONOU ‘S THALASSA UALIN  OMOIA KRUSTALL‘ KAI EN MES‘ TOU THRONOU KAI KUKL‘ TOU THRONOU TESSARA Z‘A GEMONTA OPHTHALM‘N EMPROSTHEN KAI OPISTHEN

[4,7] KAI TO Z‘ON TO PR‘TON OMOION LEONTI KAI TO DEUTERON Z‘ON OMOION MOSKH‘ KAI TO TRITON Z‘ON EKH‘N TO PROS‘PON ‘S ANTHR‘POU KAI TO TETARTON Z‘ON OMOION AET‘ PETOMEN‘

[4,8] KAI TA TESSARA Z‘A EN KATH EN AUT‘N EKH‘N ANA PTERUGAS EX KUKLOTHEN KAI ES‘THEN GEMOUSIN OPHTHALM‘N KAI ANAPAUSIN OUK EKHOUSIN  MERAS KAI NUKTOS LEGONTES AGIOS AGIOS AGIOS KURIOS O THEOS O PANTOKRAT‘R O  N KAI O ‘N KAI O ERKHOMENOS

[4,9] KAI OTAN D‘SOUSIN TA Z‘A DOXAN KAI TIM N KAI EUKHARISTIAN T‘ KATH MEN‘ EPI T‘ THRON‘ T‘ Z‘NTI EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N

[4,10] PESOUNTAI OI EIKOSI TESSARES PRESBUTEROI EN‘PION TOU KATH MENOU EPI TOU THRONOU KAI PROSKUN SOUSIN T‘ Z‘NTI EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N KAI BALOUSIN TOUS STEPHANOUS AUT‘N EN‘PION TOU THRONOU LEGONTES

[4,11] AXIOS EI O KURIOS KAI O THEOS  M‘N LABEIN T N DOXAN KAI T N TIM N KAI T N DUNAMIN OTI SU EKTISAS TA PANTA KAI DIA TO THEL MA SOU  SAN KAI EKTISTH SAN

[5,1] KAI EIDON EPI T N DEXIAN TOU KATH MENOU EPI TOU THRONOU BIBLION GEGRAMMENON ES‘THEN KAI OPISTHEN KATESPHRAGISMENON SPHRAGISIN EPTA

[5,2] KAI EIDON AGGELON ISKHURON K RUSSONTA EN PH‘N  MEGAL  TIS AXIOS ANOIXAI TO BIBLION KAI LUSAI TAS SPHRAGIDAS AUTOU

[5,3] KAI OUDEIS EDUNATO EN T‘ OURAN‘ OUDE EPI T S G S OUDE UPOKAT‘ T S G S ANOIXAI TO BIBLION OUTE BLEPEIN AUTO

[5,4] KAI EKLAION POLU OTI OUDEIS AXIOS EURETH  ANOIXAI TO BIBLION OUTE BLEPEIN AUTO

[5,5] KAI EIS EK T‘N PRESBUTER‘N LEGEI MOI M  KLAIE IDOU ENIK SEN O LE‘N O EK T S PHUL S IOUDA   RIZA DAUID ANOIXAI TO BIBLION KAI TAS EPTA SPHRAGIDAS AUTOU

[5,6] KAI EIDON EN MES‘ TOU THRONOU KAI T‘N TESSAR‘N Z‘‘N KAI EN MES‘ T‘N PRESBUTER‘N ARNION EST KOS ‘S ESPHAGMENON EKH‘N KERATA EPTA KAI OPHTHALMOUS EPTA OI EISIN TA [EPTA] PNEUMATA TOU THEOU APESTALMENOI EIS PASAN T N G N

[5,7] KAI  LTHEN KAI EIL PHEN EK T S DEXIAS TOU KATH MENOU EPI TOU THRONOU

[5,8] KAI OTE ELABEN TO BIBLION TA TESSARA Z‘A KAI OI EIKOSI TESSARES PRESBUTEROI EPESAN EN‘PION TOU ARNIOU EKHONTES EKASTOS KITHARAN KAI PHIALAS KHRUSAS GEMOUSAS THUMIAMAT‘N AI EISIN AI PROSEUKHAI T‘N AGI‘N

[5,9] KAI ADOUSIN ‘D N KAIN N LEGONTES AXIOS EI LABEIN TO BIBLION KAI ANOIXAI TAS SPHRAGIDAS AUTOU OTI ESPHAG S KAI  GORASAS T‘ THE‘ EN T‘ AIMATI SOU EK PAS S PHUL S KAI GL‘SS S KAI LAOU KAI ETHNOUS

[5,10] KAI EPOI SAS AUTOUS T‘ THE‘  M‘N BASILEIAN KAI IEREIS KAI BASILEUSOUSIN EPI T S G S

[5,11] KAI EIDON KAI  KOUSA PH‘N N AGGEL‘N POLL‘N KUKL‘ TOU THRONOU KAI T‘N Z‘‘N KAI T‘N PRESBUTER‘N KAI  N O ARITHMOS AUT‘N MURIADES MURIAD‘N KAI KHILIADES KHILIAD‘N

[5,12] LEGONTES PH‘N  MEGAL  AXION ESTIN TO ARNION TO ESPHAGMENON LABEIN T N DUNAMIN KAI PLOUTON KAI SOPHIAN KAI ISKHUN KAI TIM N KAI DOXAN KAI EULOGIAN

[5,13] KAI PAN KTISMA O EN T‘ OURAN‘ KAI EPI T S G S KAI UPOKAT‘ T S G S KAI EPI T S THALASS S KAI TA EN AUTOIS PANTA  KOUSA LEGONTAS T‘ KATH MEN‘ EPI T‘ THRON‘ KAI T‘ ARNI‘   EULOGIA KAI   TIM  KAI   DOXA KAI TO KRATOS EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N

[5,14] KAI TA TESSARA Z‘A ELEGON AM N KAI OI PRESBUTEROI EPESAN KAI PROSEKUN SAN

[6,1] KAI EIDON OTE  NOIXEN TO ARNION MIAN EK T‘N EPTA SPHRAGID‘N KAI  KOUSA ENOS EK T‘N TESSAR‘N Z‘‘N LEGONTOS ‘S PH‘N  BRONT S ERKHOU

[6,2] KAI EIDON KAI IDOU IPPOS LEUKOS KAI O KATH MENOS EP AUTON EKH‘N TOXON KAI EDOTH  AUT‘ STEPHANOS KAI EX LTHEN NIK‘N KAI INA NIK S 

[6,3] KAI OTE  NOIXEN T N SPHRAGIDA T N DEUTERAN  KOUSA TOU DEUTEROU Z‘OU LEGONTOS ERKHOU

[6,4] KAI EX LTHEN ALLOS IPPOS PURROS KAI T‘ KATH MEN‘ EP AUTON EDOTH  AUT‘ LABEIN T N EIR N N EK T S G S KAI INA ALL LOUS SPHAXOUSIN KAI EDOTH  AUT‘ MAKHAIRA MEGAL 

[6,5] KAI OTE  NOIXEN T N SPHRAGIDA T N TRIT N  KOUSA TOU TRITOU Z‘OU LEGONTOS ERKHOU KAI EIDON KAI IDOU IPPOS MELAS KAI O KATH MENOS EP AUTON EKH‘N ZUGON EN T  KHEIRI AUTOU

[6,6] KAI  KOUSA ‘S PH‘N N EN MES‘ T‘N TESSAR‘N Z‘‘N LEGOUSAN KHOINIX SITOU D NARIOU KAI TREIS KHOINIKES KRITH‘N D NARIOU KAI TO ELAION KAI TON OINON M  ADIK S S

[6,7] KAI OTE  NOIXEN T N SPHRAGIDA T N TETART N  KOUSA PH‘N N TOU TETARTOU Z‘OU LEGONTOS ERKHOU

[6,8] KAI EIDON KAI IDOU IPPOS KHL‘ROS KAI O KATH MENOS EPAN‘ AUTOU ONOMA AUT‘ [O] THANATOS KAI O AD S  KOLOUTHEI MET AUTOU KAI EDOTH  AUTOIS EXOUSIA EPI TO TETARTON T S G S APOKTEINAI EN ROMPHAIA KAI EN LIM‘ KAI EN THANAT‘ KAI UPO T‘N TH RI‘N T S G S

[6,9] KAI OTE  NOIXEN T N PEMPT N SPHRAGIDA EIDON UPOKAT‘ TOU THUSIAST RIOU TAS PSUKHAS T‘N ESPHAGMEN‘N DIA TON LOGON TOU THEOU KAI DIA T N MARTURIAN  N EIKHON

[6,10] KAI EKRAXAN PH‘N  MEGAL  LEGONTES E‘S POTE O DESPOT S O AGIOS KAI AL THINOS OU KRINEIS KAI EKDIKEIS TO AIMA  M‘N EK T‘N KATOIKOUNT‘N EPI T S G S

[6,11] KAI EDOTH  AUTOIS EKAST‘ STOL  LEUK  KAI ERRETH  AUTOIS INA ANAPAUSONTAI ETI KHRONON MIKRON E‘S PL R‘TH‘SIN KAI OI SUNDOULOI AUT‘N KAI OI ADELPHOI AUT‘N OI MELLONTES APOKTENNESTHAI ‘S KAI AUTOI

[6,12] KAI EIDON OTE  NOIXEN T N SPHRAGIDA T N EKT N KAI SEISMOS MEGAS EGENETO KAI O  LIOS EGENETO MELAS ‘S SAKKOS TRIKHINOS KAI   SEL N  OL  EGENETO ‘S AIMA

[6,13] KAI OI ASTERES TOU OURANOU EPESAN EIS T N G N ‘S SUK  BALLEI TOUS OLUNTHOUS AUT S UPO ANEMOU MEGALOU SEIOMEN 

[6,14] KAI O OURANOS APEKH‘RISTH  ‘S BIBLION ELISSOMENON KAI PAN OROS KAI N SOS EK T‘N TOP‘N AUT‘N EKIN TH SAN

[6,15] KAI OI BASILEIS T S G S KAI OI MEGISTANES KAI OI KHILIARKHOI KAI OI PLOUSIOI KAI OI ISKHUROI KAI PAS DOULOS KAI ELEUTHEROS EKRUPSAN EAUTOUS EIS TA SP LAIA KAI EIS TAS PETRAS T‘N ORE‘N

[6,16] KAI LEGOUSIN TOIS ORESIN KAI TAIS PETRAIS PESETE EPH  MAS KAI KRUPSATE  MAS APO PROS‘POU TOU KATH MENOU EPI TOU THRONOU KAI APO T S ORG S TOU ARNIOU

[6,17] OTI  LTHEN    MERA   MEGAL  T S ORG S AUT‘N KAI TIS DUNATAI STATH NAI

[7,1] META TOUTO EIDON TESSARAS AGGELOUS EST‘TAS EPI TAS TESSARAS G‘NIAS T S G S KRATOUNTAS TOUS TESSARAS ANEMOUS T S G S INA M  PNE  ANEMOS EPI T S G S M TE EPI T S THALASS S M TE EPI PAN DENDRON

[7,2] KAI EIDON ALLON AGGELON ANABAINONTA APO ANATOL S  LIOU EKHONTA SPHRAGIDA THEOU Z‘NTOS KAI EKRAXEN PH‘N  MEGAL  TOIS TESSARSIN AGGELOIS OIS EDOTH  AUTOIS ADIK SAI T N G N KAI T N THALASSAN

[7,3] LEG‘N M  ADIK S TE T N G N M TE T N THALASSAN M TE TA DENDRA AKHRI SPHRAGIS‘MEN TOUS DOULOUS TOU THEOU  M‘N EPI T‘N MET‘P‘N AUT‘N

[7,4] KAI  KOUSA TON ARITHMON T‘N ESPHRAGISMEN‘N EKATON TESSERAKONTA TESSARES KHILIADES ESPHRAGISMENOI EK PAS S PHUL S UI‘N ISRA L

[7,5] EK PHUL S IOUDA D‘DEKA KHILIADES ESPHRAGISMENOI EK PHUL S ROUB N D‘DEKA KHILIADES EK PHUL S GAD D‘DEKA KHILIADES

[7,6] EK PHUL S AS R D‘DEKA KHILIADES EK PHUL S NEPHTHALIM D‘DEKA KHILIADES EK PHUL S MANASS  D‘DEKA KHILIADES

[7,7] EK PHUL S SUME‘N D‘DEKA KHILIADES EK PHUL S LEUI D‘DEKA KHILIADES EK PHUL S ISSAKHAR D‘DEKA KHILIADES

[7,8] EK PHUL S ZABOUL‘N D‘DEKA KHILIADES EK PHUL S I‘S PH D‘DEKA KHILIADES EK PHUL S BENIAMIN D‘DEKA KHILIADES ESPHRAGISMENOI

[7,9] META TAUTA EIDON KAI IDOU OKHLOS POLUS ON ARITHM SAI AUTON OUDEIS EDUNATO EK PANTOS ETHNOUS KAI PHUL‘N KAI LA‘N KAI GL‘SS‘N EST‘TES EN‘PION TOU THRONOU KAI EN‘PION TOU ARNIOU PERIBEBL MENOUS STOLAS LEUKAS KAI PHOINIKES EN TAIS KHERSIN AUT‘N

[7,10] KAI KRAZOUSIN PH‘N  MEGAL  LEGONTES   S‘T RIA T‘ THE‘  M‘N T‘ KATH MEN‘ EPI T‘ THRON‘ KAI T‘ ARNI‘

[7,11] KAI PANTES OI AGGELOI EIST KEISAN KUKL‘ TOU THRONOU KAI T‘N PRESBUTER‘N KAI T‘N TESSAR‘N Z‘‘N KAI EPESAN EN‘PION TOU THRONOU EPI TA PROS‘PA AUT‘N KAI PROSEKUN SAN T‘ THE‘

[7,12] LEGONTES AM N   EULOGIA KAI   DOXA KAI   SOPHIA KAI   EUKHARISTIA KAI   TIM  KAI   DUNAMIS KAI   ISKHUS T‘ THE‘  M‘N EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N AM N

[7,13] KAI APEKRITH  EIS EK T‘N PRESBUTER‘N LEG‘N MOI OUTOI OI PERIBEBL MENOI TAS STOLAS TAS LEUKAS TINES EISIN KAI POTHEN  LTHON

[7,14] KAI EIR KA AUT‘ KURIE MOU SU OIDAS KAI EIPEN MOI OUTOI EISIN OI ERKHOMENOI EK T S THLIPSE‘S T S MEGAL S KAI EPLUNAN TAS STOLAS AUT‘N KAI ELEUKANAN AUTAS EN T‘ AIMATI TOU ARNIOU

[7,15] DIA TOUTO EISIN EN‘PION TOU THRONOU TOU THEOU KAI LATREUOUSIN AUT‘  MERAS KAI NUKTOS EN T‘ NA‘ AUTOU KAI O KATH MENOS EPI TOU THRONOU SK N‘SEI EP AUTOUS

[7,16] OU PEINASOUSIN ETI OUDE DIPS SOUSIN ETI OUDE M  PES  EP AUTOUS O  LIOS OUDE PAN KAUMA

[7,17] OTI TO ARNION TO ANA MESON TOU THRONOU POIMANEI AUTOUS KAI OD G SEI AUTOUS EPI Z‘ S P GAS UDAT‘N KAI EXALEIPSEI O THEOS PAN DAKRUON EK T‘N OPHTHALM‘N AUT‘N

[8,1] KAI OTAN  NOIXEN T N SPHRAGIDA T N EBDOM N EGENETO SIG  EN T‘ OURAN‘ ‘S  MI‘RION

[8,2] KAI EIDON TOUS EPTA AGGELOUS OI EN‘PION TOU THEOU EST KASIN KAI EDOTH SAN AUTOIS EPTA SALPIGGES

[8,3] KAI ALLOS AGGELOS  LTHEN KAI ESTATH  EPI TOU THUSIAST RIOU EKH‘N LIBAN‘TON KHRUSOUN KAI EDOTH  AUT‘ THUMIAMATA POLLA INA D‘SEI TAIS PROSEUKHAIS T‘N AGI‘N PANT‘N EPI TO THUSIAST RION TO KHRUSOUN TO EN‘PION TOU THRONOU

[8,4] KAI ANEB  O KAPNOS T‘N THUMIAMAT‘N TAIS PROSEUKHAIS T‘N AGI‘N EK KHEIROS TOU AGGELOU EN‘PION TOU THEOU

[8,5] KAI EIL PHEN O AGGELOS TON LIBAN‘TON KAI EGEMISEN AUTON EK TOU PUROS TOU THUSIAST RIOU KAI EBALEN EIS T N G N KAI EGENONTO BRONTAI KAI PH‘NAI KAI ASTRAPAI KAI SEISMOS

[8,6] KAI OI EPTA AGGELOI OI EKHONTES TAS EPTA SALPIGGAS  TOIMASAN AUTOUS INA SALPIS‘SIN

[8,7] KAI O PR‘TOS ESALPISEN KAI EGENETO KHALAZA KAI PUR MEMIGMENA EN AIMATI KAI EBL TH  EIS T N G N KAI TO TRITON T S G S KATEKA  KAI TO TRITON T‘N DENDR‘N KATEKA  KAI PAS KHORTOS KHL‘ROS KATEKA 

[8,8] KAI O DEUTEROS AGGELOS ESALPISEN KAI ‘S OROS MEGA PURI KAIOMENON EBL TH  EIS T N THALASSAN KAI EGENETO TO TRITON T S THALASS S AIMA

[8,9] KAI APETHANEN TO TRITON T‘N KTISMAT‘N T‘N EN T  THALASS  TA EKHONTA PSUKHAS KAI TO TRITON T‘N PLOI‘N DIEPHTHAR SAN

[8,10] KAI O TRITOS AGGELOS ESALPISEN KAI EPESEN EK TOU OURANOU AST R MEGAS KAIOMENOS ‘S LAMPAS KAI EPESEN EPI TO TRITON T‘N POTAM‘N KAI EPI TAS P GAS T‘N UDAT‘N

[8,11] KAI TO ONOMA TOU ASTEROS LEGETAI O APSINTHOS KAI EGENETO TO TRITON T‘N UDAT‘N EIS APSINTHON KAI POLLOI T‘N ANTHR‘P‘N APETHANON EK T‘N UDAT‘N OTI EPIKRANTH SAN

[8,12] KAI O TETARTOS AGGELOS ESALPISEN KAI EPL G  TO TRITON TOU  LIOU KAI TO TRITON T S SEL N S KAI TO TRITON T‘N ASTER‘N INA SKOTISTH  TO TRITON AUT‘N KAI    MERA M  PHAN  TO TRITON AUT S KAI   NUX OMOI‘S

[8,13] KAI EIDON KAI  KOUSA ENOS AETOU PETOMENOU EN MESOURAN MATI LEGONTOS PH‘N  MEGAL  OUAI OUAI OUAI TOUS KATOIKOUNTAS EPI T S G S EK T‘N LOIP‘N PH‘N‘N T S SALPIGGOS T‘N TRI‘N AGGEL‘N T‘N MELLONT‘N SALPIZEIN

[9,1] KAI O PEMPTOS AGGELOS ESALPISEN KAI EIDON ASTERA EK TOU OURANOU PEPT‘KOTA EIS T N G N KAI EDOTH  AUT‘   KLEIS TOU PHREATOS T S ABUSSOU

[9,2] KAI  NOIXEN TO PHREAR T S ABUSSOU KAI ANEB  KAPNOS EK TOU PHREATOS ‘S KAPNOS KAMINOU MEGAL S KAI ESKOT‘TH  O  LIOS KAI O A R EK TOU KAPNOU TOU PHREATOS

[9,3] KAI EK TOU KAPNOU EX LTHON AKRIDES EIS T N G N KAI EDOTH  AUTAIS EXOUSIA ‘S EKHOUSIN EXOUSIAN OI SKORPIOI T S G S

[9,4] KAI ERRETH  AUTAIS INA M  ADIK SOUSIN TON KHORTON T S G S OUDE PAN KHL‘RON OUDE PAN DENDRON EI M  TOUS ANTHR‘POUS OITINES OUK EKHOUSI T N SPHRAGIDA TOU THEOU EPI T‘N MET‘P‘N

[9,5] KAI EDOTH  AUTOIS INA M  APOKTEIN‘SIN AUTOUS ALL INA BASANISTH SONTAI M NAS PENTE KAI O BASANISMOS AUT‘N ‘S BASANISMOS SKORPIOU OTAN PAIS  ANTHR‘PON

[9,6] KAI EN TAIS  MERAIS EKEINAIS Z T SOUSIN OI ANTHR‘POI TON THANATON KAI OU M  EUR SOUSIN AUTON KAI EPITHUM SOUSIN APOTHANEIN KAI PHEUGEI O THANATOS AP AUT‘N

[9,7] KAI TA OMOI‘MATA T‘N AKRID‘N OMOIA IPPOIS  TOIMASMENOIS EIS POLEMON KAI EPI TAS KEPHALAS AUT‘N ‘S STEPHANOI OMOIOI KHRUS‘ KAI TA PROS‘PA AUT‘N ‘S PROS‘PA ANTHR‘P‘N

[9,8] KAI EIKHON TRIKHAS ‘S TRIKHAS GUNAIK‘N KAI OI ODONTES AUT‘N ‘S LEONT‘N  SAN

[9,9] KAI EIKHON TH‘RAKAS ‘S TH‘RAKAS SID ROUS KAI   PH‘N  T‘N PTERUG‘N AUT‘N ‘S PH‘N  ARMAT‘N IPP‘N POLL‘N TREKHONT‘N EIS POLEMON

[9,10] KAI EKHOUSIN OURAS OMOIAS SKORPIOIS KAI KENTRA KAI EN TAIS OURAIS AUT‘N   EXOUSIA AUT‘N ADIK SAI TOUS ANTHR‘POUS M NAS PENTE

[9,11] EKHOUSIN EP AUT‘N BASILEA TON AGGELON T S ABUSSOU ONOMA AUT‘ EBRAISTI ABADD‘N KAI EN T  ELL NIK  ONOMA EKHEI APOLLU‘N

[9,12]   OUAI   MIA AP LTHEN IDOU ERKHETAI ETI DUO OUAI META TAUTA

[9,13] KAI O EKTOS AGGELOS ESALPISEN KAI  KOUSA PH‘N N MIAN EK T‘N [TESSAR‘N] KERAT‘N TOU THUSIAST RIOU TOU KHRUSOU TOU EN‘PION TOU THEOU

[9,14] LEGONTA T‘ EKT‘ AGGEL‘ O EKH‘N T N SALPIGGA LUSON TOUS TESSARAS AGGELOUS TOUS DEDEMENOUS EPI T‘ POTAM‘ T‘ MEGAL‘ EUPHRAT 

[9,15] KAI ELUTH SAN OI TESSARES AGGELOI OI  TOIMASMENOI EIS T N ‘RAN KAI  MERAN KAI M NA KAI ENIAUTON INA APOKTEIN‘SIN TO TRITON T‘N ANTHR‘P‘N

[9,16] KAI O ARITHMOS T‘N STRATEUMAT‘N TOU IPPIKOU DISMURIADES MURIAD‘N  KOUSA TON ARITHMON AUT‘N

[9,17] KAI OUT‘S EIDON TOUS IPPOUS EN T  ORASEI KAI TOUS KATH MENOUS EP AUT‘N EKHONTAS TH‘RAKAS PURINOUS KAI UAKINTHINOUS KAI THEI‘DEIS KAI AI KEPHALAI T‘N IPP‘N ‘S KEPHALAI LEONT‘N KAI EK T‘N STOMAT‘N AUT‘N EKPOREUETAI PUR KAI KAPNOS KAI THEION

[9,18] APO T‘N TRI‘N PL G‘N TOUT‘N APEKTANTH SAN TO TRITON T‘N ANTHR‘P‘N EK TOU PUROS KAI TOU KAPNOU KAI TOU THEIOU TOU EKPOREUOMENOU EK T‘N STOMAT‘N AUT‘N

[9,19]   GAR EXOUSIA T‘N IPP‘N EN T‘ STOMATI AUT‘N ESTIN KAI EN TAIS OURAIS AUT‘N AI GAR OURAI AUT‘N OMOIAI OPHESIN EKHOUSAI KEPHALAS KAI EN AUTAIS ADIKOUSIN

[9,20] KAI OI LOIPOI T‘N ANTHR‘P‘N OI OUK APEKTANTH SAN EN TAIS PL GAIS TAUTAIS OUDE METENO SAN EK T‘N ERG‘N T‘N KHEIR‘N AUT‘N INA M  PROSKUN SOUSIN TA DAIMONIA KAI TA EID‘LA TA KHRUSA KAI TA ARGURA KAI TA KHALKA KAI TA LITHINA KAI TA XULINA A OUTE BLEPEIN DUNANTAI OUTE AKOUEIN OUTE PERIPATEIN

[9,21] KAI OU METENO SAN EK T‘N PHON‘N AUT‘N OUTE EK T‘N PHARMAK‘N AUT‘N OUTE EK T S PORNEIAS AUT‘N OUTE EK T‘N KLEMMAT‘N AUT‘N

[10,1] KAI EIDON ALLON AGGELON ISKHURON KATABAINONTA EK TOU OURANOU PERIBEBL MENON NEPHEL N KAI   IRIS EPI T S KEPHAL S AUTOU KAI TO PROS‘PON AUTOU ‘S O  LIOS KAI OI PODES AUTOU ‘S STULOI PUROS

[10,2] KAI EKH‘N EN T  KHEIRI AUTOU BIBLARIDION  NE‘GMENON KAI ETH KEN TON PODA AUTOU TON DEXION EPI T S THALASS S TON DE EU‘NUMON EPI T S G S

[10,3] KAI EKRAXEN PH‘N  MEGAL  ‘SPER LE‘N MUKATAI KAI OTE EKRAXEN ELAL SAN AI EPTA BRONTAI TAS EAUT‘N PH‘NAS

[10,4] KAI OTE ELAL SAN AI EPTA BRONTAI  MELLON GRAPHEIN KAI  KOUSA PH‘N N EK TOU OURANOU LEGOUSAN SPHRAGISON A ELAL SAN AI EPTA BRONTAI KAI M  AUTA GRAPS S

[10,5] KAI O AGGELOS ON EIDON EST‘TA EPI T S THALASS S KAI EPI T S G S  REN T N KHEIRA AUTOU T N DEXIAN EIS TON OURANON

[10,6] KAI ‘MOSEN EN T‘ Z‘NTI EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N OS EKTISEN TON OURANON KAI TA EN AUT‘ KAI T N G N KAI TA EN AUT  KAI T N THALASSAN KAI TA EN AUT  OTI KHRONOS OUKETI ESTAI

[10,7] ALL EN TAIS  MERAIS T S PH‘N S TOU EBDOMOU AGGELOU OTAN MELL  SALPIZEIN KAI ETELESTH  TO MUST RION TOU THEOU ‘S EU GGELISEN TOUS EAUTOU DOULOUS TOUS PROPH TAS

[10,8] KAI   PH‘N   N  KOUSA EK TOU OURANOU PALIN LALOUSAN MET EMOU KAI LEGOUSAN UPAGE LABE TO BIBLION TO  NE‘GMENON EN T  KHEIRI TOU AGGELOU TOU EST‘TOS EPI T S THALASS S KAI EPI T S G S

[10,9] KAI AP LTHA PROS TON AGGELON LEG‘N AUT‘ DOUNAI MOI TO BIBLARIDION KAI LEGEI MOI LABE KAI KATAPHAGE AUTO KAI PIKRANEI SOU T N KOILIAN ALL EN T‘ STOMATI SOU ESTAI GLUKU ‘S MELI

[10,10] KAI ELABON TO BIBLARIDION EK T S KHEIROS TOU AGGELOU KAI KATEPHAGON AUTO KAI  N EN T‘ STOMATI MOU ‘S MELI GLUKU KAI OTE EPHAGON AUTO EPIKRANTH    KOILIA MOU

[10,11] KAI LEGOUSIN MOI DEI SE PALIN PROPH TEUSAI EPI LAOIS KAI ETHNESIN KAI GL‘SSAIS KAI BASILEUSIN POLLOIS

[11,1] KAI EDOTH  MOI KALAMOS OMOIOS RABD‘ LEG‘N EGEIRE KAI METR SON TON NAON TOU THEOU KAI TO THUSIAST RION KAI TOUS PROSKUNOUNTAS EN AUT‘

[11,2] KAI T N AUL N T N EX‘THEN TOU NAOU EKBALE EX‘THEN KAI M  AUT N METR S S OTI EDOTH  TOIS ETHNESIN KAI T N POLIN T N AGIAN PAT SOUSIN M NAS TESSERAKONTA [KAI] DUO

[11,3] KAI D‘S‘ TOIS DUSIN MARTUSIN MOU KAI PROPH TEUSOUSIN  MERAS KHILIAS DIAKOSIAS EX KONTA PERIBEBL MENOI SAKKOUS

[11,4] OUTOI EISIN AI DUO ELAIAI KAI AI DUO LUKHNIAI AI EN‘PION TOU KURIOU T S G S EST‘TES

[11,5] KAI EI TIS AUTOUS THELEI ADIK SAI PUR EKPOREUETAI EK TOU STOMATOS AUT‘N KAI KATESTHIEI TOUS EKHTHROUS AUT‘N KAI EI TIS THEL S  AUTOUS ADIK SAI OUT‘S DEI AUTON APOKTANTH NAI

[11,6] OUTOI EKHOUSIN T N EXOUSIAN KLEISAI TON OURANON INA M  UETOS BREKH  TAS  MERAS T S PROPH TEIAS AUT‘N KAI EXOUSIAN EKHOUSIN EPI T‘N UDAT‘N STREPHEIN AUTA EIS AIMA KAI PATAXAI T N G N EN PAS  PL G  OSAKIS EAN THEL S‘SIN

[11,7] KAI OTAN TELES‘SIN T N MARTURIAN AUT‘N TO TH RION TO ANABAINON EK T S ABUSSOU POI SEI MET AUT‘N POLEMON KAI NIK SEI AUTOUS KAI APOKTENEI AUTOUS

[11,8] KAI TO PT‘MA AUT‘N EPI T S PLATEIAS T S POLE‘S T S MEGAL S  TIS KALEITAI PNEUMATIK‘S SODOMA KAI AIGUPTOS OPOU KAI O KURIOS AUT‘N ESTAUR‘TH 

[11,9] KAI BLEPOUSIN EK T‘N LA‘N KAI PHUL‘N KAI GL‘SS‘N KAI ETHN‘N TO PT‘MA AUT‘N  MERAS TREIS KAI  MISU KAI TA PT‘MATA AUT‘N OUK APHIOUSIN TETH NAI EIS MN MA

[11,10] KAI OI KATOIKOUNTES EPI T S G S KHAIROUSIN EP AUTOIS KAI EUPHRAINONTAI KAI D‘RA PEMPSOUSIN ALL LOIS OTI OUTOI OI DUO PROPH TAI EBASANISAN TOUS KATOIKOUNTAS EPI T S G S

[11,11] KAI META TAS TREIS  MERAS KAI  MISU PNEUMA Z‘ S EK TOU THEOU EIS LTHEN EN AUTOIS KAI EST SAN EPI TOUS PODAS AUT‘N KAI PHOBOS MEGAS EPEPESEN EPI TOUS THE‘ROUNTAS AUTOUS

[11,12] KAI  KOUSAN PH‘N S MEGAL S EK TOU OURANOU LEGOUS S AUTOIS ANABATE ‘DE KAI ANEB SAN EIS TON OURANON EN T  NEPHEL  KAI ETHE‘R SAN AUTOUS OI EKHTHROI AUT‘N

[11,13] KAI EN EKEIN  T  ‘RA EGENETO SEISMOS MEGAS KAI TO DEKATON T S POLE‘S EPESEN KAI APEKTANTH SAN EN T‘ SEISM‘ ONOMATA ANTHR‘P‘N KHILIADES EPTA KAI OI LOIPOI EMPHOBOI EGENONTO KAI ED‘KAN DOXAN T‘ THE‘ TOU OURANOU

[11,14]   OUAI   DEUTERA AP LTHEN IDOU   OUAI   TRIT  ERKHETAI TAKHU

[11,15] KAI O EBDOMOS AGGELOS ESALPISEN KAI EGENONTO PH‘NAI MEGALAI EN T‘ OURAN‘ LEGONTES EGENETO   BASILEIA TOU KOSMOU TOU KURIOU  M‘N KAI TOU KHRISTOU AUTOU KAI BASILEUSEI EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N

[11,16] KAI OI EIKOSI TESSARES PRESBUTEROI [OI] EN‘PION TOU THEOU KATH MENOI EPI TOUS THRONOUS AUT‘N EPESAN EPI TA PROS‘PA AUT‘N KAI PROSEKUN SAN T‘ THE‘

[11,17] LEGONTES EUKHARISTOUMEN SOI KURIE O THEOS O PANTOKRAT‘R O ‘N KAI O  N OTI EIL PHAS T N DUNAMIN SOU T N MEGAL N KAI EBASILEUSAS

[11,18] KAI TA ETHN  ‘RGISTH SAN KAI  LTHEN   ORG  SOU KAI O KAIROS T‘N NEKR‘N KRITH NAI KAI DOUNAI TON MISTHON TOIS DOULOIS SOU TOIS PROPH TAIS KAI TOIS AGIOIS KAI TOIS PHOBOUMENOIS TO ONOMA SOU TOUS MIKROUS KAI TOUS MEGALOUS KAI DIAPHTHEIRAI TOUS DIAPHTHEIRONTAS T N G N

[11,19] KAI  NOIG  O NAOS TOU THEOU O EN T‘ OURAN‘ KAI ‘PHTH    KIB‘TOS T S DIATH K S AUTOU EN T‘ NA‘ AUTOU KAI EGENONTO ASTRAPAI KAI PH‘NAI KAI BRONTAI KAI SEISMOS KAI KHALAZA MEGAL 

[12,1] KAI S MEION MEGA ‘PHTH  EN T‘ OURAN‘ GUN  PERIBEBL MEN  TON  LION KAI   SEL N  UPOKAT‘ T‘N POD‘N AUT S KAI EPI T S KEPHAL S AUT S STEPHANOS ASTER‘N D‘DEKA

[12,2] KAI EN GASTRI EKHOUSA KAI KRAZEI ‘DINOUSA KAI BASANIZOMEN  TEKEIN

[12,3] KAI ‘PHTH  ALLO S MEION EN T‘ OURAN‘ KAI IDOU DRAK‘N MEGAS PURROS EKH‘N KEPHALAS EPTA KAI KERATA DEKA KAI EPI TAS KEPHALAS AUTOU EPTA DIAD MATA

[12,4] KAI   OURA AUTOU SUREI TO TRITON T‘N ASTER‘N TOU OURANOU KAI EBALEN AUTOUS EIS T N G N KAI O DRAK‘N EST KEN EN‘PION T S GUNAIKOS T S MELLOUS S TEKEIN INA OTAN TEK  TO TEKNON AUT S KATAPHAG 

[12,5] KAI ETEKEN UION ARSEN OS MELLEI POIMAINEIN PANTA TA ETHN  EN RABD‘ SID RA KAI  RPASTH  TO TEKNON AUT S PROS TON THEON KAI PROS TON THRONON AUTOU

[12,6] KAI   GUN  EPHUGEN EIS T N ER MON OPOU EKHEI EKEI TOPON  TOIMASMENON APO TOU THEOU INA EKEI TREPH‘SIN AUT N  MERAS KHILIAS DIAKOSIAS EX KONTA

[12,7] KAI EGENETO POLEMOS EN T‘ OURAN‘ O MIKHA L KAI OI AGGELOI AUTOU TOU POLEM SAI META TOU DRAKONTOS KAI O DRAK‘N EPOLEM SEN KAI OI AGGELOI AUTOU

[12,8] KAI OUK ISKHUSEN OUDE TOPOS EURETH  AUT‘N ETI EN T‘ OURAN‘

[12,9] KAI EBL TH  O DRAK‘N O MEGAS O OPHIS O ARKHAIOS O KALOUMENOS DIABOLOS KAI O SATANAS O PLAN‘N T N OIKOUMEN N OL N EBL TH  EIS T N G N KAI OI AGGELOI AUTOU MET AUTOU EBL TH SAN

[12,10] KAI  KOUSA PH‘N N MEGAL N EN T‘ OURAN‘ LEGOUSAN ARTI EGENETO   S‘T RIA KAI   DUNAMIS KAI   BASILEIA TOU THEOU  M‘N KAI   EXOUSIA TOU KHRISTOU AUTOU OTI EBL TH  O KAT G‘R T‘N ADELPH‘N  M‘N O KAT GOR‘N AUTOUS EN‘PION TOU THEOU  M‘N  MERAS KAI NUKTOS

[12,11] KAI AUTOI ENIK SAN AUTON DIA TO AIMA TOU ARNIOU KAI DIA TON LOGON T S MARTURIAS AUT‘N KAI OUK  GAP SAN T N PSUKH N AUT‘N AKHRI THANATOU

[12,12] DIA TOUTO EUPHRAINESTHE [OI] OURANOI KAI OI EN AUTOIS SK NOUNTES OUAI T N G N KAI T N THALASSAN OTI KATEB  O DIABOLOS PROS UMAS EKH‘N THUMON MEGAN EID‘S OTI OLIGON KAIRON EKHEI

[12,13] KAI OTE EIDEN O DRAK‘N OTI EBL TH  EIS T N G N EDI‘XEN T N GUNAIKA  TIS ETEKEN TON ARSENA

[12,14] KAI EDOTH SAN T  GUNAIKI AI DUO PTERUGES TOU AETOU TOU MEGALOU INA PET TAI EIS T N ER MON EIS TON TOPON AUT S OPOU TREPHETAI EKEI KAIRON KAI KAIROUS KAI  MISU KAIROU APO PROS‘POU TOU OPHE‘S

[12,15] KAI EBALEN O OPHIS EK TOU STOMATOS AUTOU OPIS‘ T S GUNAIKOS UD‘R ‘S POTAMON INA AUT N POTAMOPHOR TON POI S 

[12,16] KAI EBO TH SEN   G  T  GUNAIKI KAI  NOIXEN   G  TO STOMA AUT S KAI KATEPIEN TON POTAMON ON EBALEN O DRAK‘N EK TOU STOMATOS AUTOU

[12,17] KAI ‘RGISTH  O DRAK‘N EPI T  GUNAIKI KAI AP LTHEN POI SAI POLEMON META T‘N LOIP‘N TOU SPERMATOS AUT S T‘N T ROUNT‘N TAS ENTOLAS TOU THEOU KAI EKHONT‘N T N MARTURIAN I SOU

[12,18] KAI ESTATH  EPI T N AMMON T S THALASS S

[13,1] KAI EIDON EK T S THALASS S TH RION ANABAINON EKHON KERATA DEKA KAI KEPHALAS EPTA KAI EPI T‘N KERAT‘N AUTOU DEKA DIAD MATA KAI EPI TAS KEPHALAS AUTOU ONOMA[TA] BLASPH MIAS

[13,2] KAI TO TH RION O EIDON  N OMOION PARDALEI KAI OI PODES AUTOU ‘S ARKOU KAI TO STOMA AUTOU ‘S STOMA LEONTOS KAI ED‘KEN AUT‘ O DRAK‘N T N DUNAMIN AUTOU KAI TON THRONON AUTOU KAI EXOUSIAN MEGAL N

[13,3] KAI MIAN EK T‘N KEPHAL‘N AUTOU ‘S ESPHAGMEN N EIS THANATON KAI   PL G  TOU THANATOU AUTOU ETHERAPEUTH  KAI ETHAUMASTH  OL    G  OPIS‘ TOU TH RIOU

[13,4] KAI PROSEKUN SAN T‘ DRAKONTI OTI ED‘KEN T N EXOUSIAN T‘ TH RI‘ KAI PROSEKUN SAN T‘ TH RI‘ LEGONTES TIS OMOIOS T‘ TH RI‘ KAI TIS DUNATAI POLEM SAI MET AUTOU

[13,5] KAI EDOTH  AUT‘ STOMA LALOUN MEGALA KAI BLASPH MIAS KAI EDOTH  AUT‘ EXOUSIA POI SAI M NAS TESSERAKONTA [KAI] DUO

[13,6] KAI  NOIXEN TO STOMA AUTOU EIS BLASPH MIAS PROS TON THEON BLASPH M SAI TO ONOMA AUTOU KAI T N SK N N AUTOU TOUS EN T‘ OURAN‘ SK NOUNTAS

[13,7] KAI EDOTH  AUT‘ POI SAI POLEMON META T‘N AGI‘N KAI NIK SAI AUTOUS KAI EDOTH  AUT‘ EXOUSIA EPI PASAN PHUL N KAI LAON KAI GL‘SSAN KAI ETHNOS

[13,8] KAI PROSKUN SOUSIN AUTON PANTES OI KATOIKOUNTES EPI T S G S OU OU GEGRAPTAI TO ONOMA AUTOU EN T‘ BIBLI‘ T S Z‘ S TOU ARNIOU TOU ESPHAGMENOU APO KATABOL S KOSMOU

[13,9] EI TIS EKHEI OUS AKOUSAT‘

[13,10] EI TIS EIS AIKHMAL‘SIAN EIS AIKHMAL‘SIAN UPAGEI EI TIS EN MAKHAIR  APOKTANTH NAI AUTON EN MAKHAIR  APOKTANTH NAI ‘DE ESTIN   UPOMON  KAI   PISTIS T‘N AGI‘N

[13,11] KAI EIDON ALLO TH RION ANABAINON EK T S G S KAI EIKHEN KERATA DUO OMOIA ARNI‘ KAI ELALEI ‘S DRAK‘N

[13,12] KAI T N EXOUSIAN TOU PR‘TOU TH RIOU PASAN POIEI EN‘PION AUTOU KAI POIEI T N G N KAI TOUS EN AUT  KATOIKOUNTAS INA PROSKUN SOUSIN TO TH RION TO PR‘TON OU ETHERAPEUTH    PL G  TOU THANATOU AUTOU

[13,13] KAI POIEI S MEIA MEGALA INA KAI PUR POI  EK TOU OURANOU KATABAINEIN EIS T N G N EN‘PION T‘N ANTHR‘P‘N

[13,14] KAI PLANA TOUS KATOIKOUNTAS EPI T S G S DIA TA S MEIA A EDOTH  AUT‘ POI SAI EN‘PION TOU TH RIOU LEG‘N TOIS KATOIKOUSIN EPI T S G S POI SAI EIKONA T‘ TH RI‘ OS EKHEI T N PL G N T S MAKHAIR S KAI EZ SEN

[13,15] KAI EDOTH  AUT‘ DOUNAI PNEUMA T  EIKONI TOU TH RIOU INA KAI LAL S    EIK‘N TOU TH RIOU KAI POI S  [INA] OSOI EAN M  PROSKUN S‘SIN T  EIKONI TOU TH RIOU APOKTANTH‘SIN

[13,16] KAI POIEI PANTAS TOUS MIKROUS KAI TOUS MEGALOUS KAI TOUS PLOUSIOUS KAI TOUS PT‘KHOUS KAI TOUS ELEUTHEROUS KAI TOUS DOULOUS INA D‘SIN AUTOIS KHARAGMA EPI T S KHEIROS AUT‘N T S DEXIAS   EPI TO MET‘PON AUT‘N

[13,17] KAI INA M  TIS DUN TAI AGORASAI   P‘L SAI EI M  O EKH‘N TO KHARAGMA TO ONOMA TOU TH RIOU   TON ARITHMON TOU ONOMATOS AUTOU

[13,18] ‘DE   SOPHIA ESTIN O EKH‘N NOUN PS PHISAT‘ TON ARITHMON TOU TH RIOU ARITHMOS GAR ANTHR‘POU ESTIN KAI O ARITHMOS AUTOU EXAKOSIOI EX KONTA EX

[14,1] KAI EIDON KAI IDOU TO ARNION ESTOS EPI TO OROS SI‘N KAI MET AUTOU EKATON TESSERAKONTA TESSARES KHILIADES EKHOUSAI TO ONOMA AUTOU KAI TO ONOMA TOU PATROS AUTOU GEGRAMMENON EPI T‘N MET‘P‘N AUT‘N

[14,2] KAI  KOUSA PH‘N N EK TOU OURANOU ‘S PH‘N N UDAT‘N POLL‘N KAI ‘S PH‘N N BRONT S MEGAL S KAI   PH‘N   N  KOUSA ‘S KITHAR‘D‘N KITHARIZONT‘N EN TAIS KITHARAIS AUT‘N

[14,3] KAI ADOUSIN [‘S] ‘D N KAIN N EN‘PION TOU THRONOU KAI EN‘PION T‘N TESSAR‘N Z‘‘N KAI T‘N PRESBUTER‘N KAI OUDEIS EDUNATO MATHEIN T N ‘D N EI M  AI EKATON TESSERAKONTA TESSARES KHILIADES OI  GORASMENOI APO T S G S

[14,4] OUTOI EISIN OI META GUNAIK‘N OUK EMOLUNTH SAN PARTHENOI GAR EISIN OUTOI OI AKOLOUTHOUNTES T‘ ARNI‘ OPOU AN UPAG  OUTOI  GORASTH SAN APO T‘N ANTHR‘P‘N APARKH  T‘ THE‘ KAI T‘ ARNI‘

[14,5] KAI EN T‘ STOMATI AUT‘N OUKH EURETH  PSEUDOS AM‘MOI EISIN

[14,6] KAI EIDON ALLON AGGELON PETOMENON EN MESOURAN MATI EKHONTA EUAGGELION AI‘NION EUAGGELISAI EPI TOUS KATH MENOUS EPI T S G S KAI EPI PAN ETHNOS KAI PHUL N KAI GL‘SSAN KAI LAON

[14,7] LEG‘N EN PH‘N  MEGAL  PHOB TH TE TON THEON KAI DOTE AUT‘ DOXAN OTI  LTHEN   ‘RA T S KRISE‘S AUTOU KAI PROSKUN SATE T‘ POI SANTI TON OURANON KAI T N G N KAI THALASSAN KAI P GAS UDAT‘N

[14,8] KAI ALLOS AGGELOS DEUTEROS  KOLOUTH SEN LEG‘N EPESEN EPESEN BABUL‘N   MEGAL    EK TOU OINOU TOU THUMOU T S PORNEIAS AUT S PEPOTIKEN PANTA TA ETHN 

[14,9] KAI ALLOS AGGELOS TRITOS  KOLOUTH SEN AUTOIS LEG‘N EN PH‘N  MEGAL  EI TIS PROSKUNEI TO TH RION KAI T N EIKONA AUTOU KAI LAMBANEI KHARAGMA EPI TOU MET‘POU AUTOU   EPI T N KHEIRA AUTOU

[14,10] KAI AUTOS PIETAI EK TOU OINOU TOU THUMOU TOU THEOU TOU KEKERASMENOU AKRATOU EN T‘ POT RI‘ T S ORG S AUTOU KAI BASANISTH SETAI EN PURI KAI THEI‘ EN‘PION AGGEL‘N AGI‘N KAI EN‘PION TOU ARNIOU

[14,11] KAI O KAPNOS TOU BASANISMOU AUT‘N EIS AI‘NAS AI‘N‘N ANABAINEI KAI OUK EKHOUSIN ANAPAUSIN  MERAS KAI NUKTOS OI PROSKUNOUNTES TO TH RION KAI T N EIKONA AUTOU KAI EI TIS LAMBANEI TO KHARAGMA TOU ONOMATOS AUTOU

[14,12] ‘DE   UPOMON  T‘N AGI‘N ESTIN OI T ROUNTES TAS ENTOLAS TOU THEOU KAI T N PISTIN I SOU

[14,13] KAI  KOUSA PH‘N S EK TOU OURANOU LEGOUS S GRAPSON MAKARIOI OI NEKROI OI EN KURI‘ APOTHN SKONTES AP ARTI NAI LEGEI TO PNEUMA INA ANAPA SONTAI EK T‘N KOP‘N AUT‘N TA GAR ERGA AUT‘N AKOLOUTHEI MET AUT‘N

[14,14] KAI EIDON KAI IDOU NEPHEL  LEUK  KAI EPI T N NEPHEL N KATH MENON OMOION UION ANTHR‘POU EKH‘N EPI T S KEPHAL S AUTOU STEPHANON KHRUSOUN KAI EN T  KHEIRI AUTOU DREPANON OXU

[14,15] KAI ALLOS AGGELOS EX LTHEN EK TOU NAOU KRAZ‘N EN PH‘N  MEGAL  T‘ KATH MEN‘ EPI T S NEPHEL S PEMPSON TO DREPANON SOU KAI THERISON OTI  LTHEN   ‘RA THERISAI OTI EX RANTH  O THERISMOS T S G S

[14,16] KAI EBALEN O KATH MENOS EPI T S NEPHEL S TO DREPANON AUTOU EPI T N G N KAI ETHERISTH    G 

[14,17] KAI ALLOS AGGELOS EX LTHEN EK TOU NAOU TOU EN T‘ OURAN‘ EKH‘N KAI AUTOS DREPANON OXU

[14,18] KAI ALLOS AGGELOS [EX LTHEN] EK TOU THUSIAST RIOU [O] EKH‘N EXOUSIAN EPI TOU PUROS KAI EPH‘N SEN PH‘N  MEGAL  T‘ EKHONTI TO DREPANON TO OXU LEG‘N PEMPSON SOU TO DREPANON TO OXU KAI TRUG SON TOUS BOTRUAS T S AMPELOU T S G S OTI  KMASAN AI STAPHULAI AUT S

[14,19] KAI EBALEN O AGGELOS TO DREPANON AUTOU EIS T N G N KAI ETRUG SEN T N AMPELON T S G S KAI EBALEN EIS T N L NON TOU THUMOU TOU THEOU TON MEGAN

[14,20] KAI EPAT TH    L NOS EX‘THEN T S POLE‘S KAI EX LTHEN AIMA EK T S L NOU AKHRI T‘N KHALIN‘N T‘N IPP‘N APO STADI‘N KHILI‘N EXAKOSI‘N

[15,1] KAI EIDON ALLO S MEION EN T‘ OURAN‘ MEGA KAI THAUMASTON AGGELOUS EPTA EKHONTAS PL GAS EPTA TAS ESKHATAS OTI EN AUTAIS ETELESTH  O THUMOS TOU THEOU

[15,2] KAI EIDON ‘S THALASSAN UALIN N MEMIGMEN N PURI KAI TOUS NIK‘NTAS EK TOU TH RIOU KAI EK T S EIKONOS AUTOU KAI EK TOU ARITHMOU TOU ONOMATOS AUTOU EST‘TAS EPI T N THALASSAN T N UALIN N EKHONTAS KITHARAS TOU THEOU

[15,3] KAI ADOUSIN T N ‘D N M‘USE‘S TOU DOULOU TOU THEOU KAI T N ‘D N TOU ARNIOU LEGONTES MEGALA KAI THAUMASTA TA ERGA SOU KURIE O THEOS O PANTOKRAT‘R DIKAIAI KAI AL THINAI AI ODOI SOU O BASILEUS T‘N ETHN‘N

[15,4] TIS OU M  PHOB TH  KURIE KAI DOXASEI TO ONOMA SOU OTI MONOS OSIOS OTI PANTA TA ETHN   XOUSIN KAI PROSKUN SOUSIN EN‘PION SOU OTI TA DIKAI‘MATA SOU EPHANER‘TH SAN

[15,5] KAI META TAUTA EIDON KAI  NOIG  O NAOS T S SK N S TOU MARTURIOU EN T‘ OURAN‘

[15,6] KAI EX LTHON OI EPTA AGGELOI [OI] EKHONTES TAS EPTA PL GAS EK TOU NAOU ENDEDUMENOI LINON KATHARON LAMPRON KAI PERIEZ‘SMENOI PERI TA ST TH  Z‘NAS KHRUSAS

[15,7] KAI EN EK T‘N TESSAR‘N Z‘‘N ED‘KEN TOIS EPTA AGGELOIS EPTA PHIALAS KHRUSAS GEMOUSAS TOU THUMOU TOU THEOU TOU Z‘NTOS EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N

[15,8] KAI EGEMISTH  O NAOS KAPNOU EK T S DOX S TOU THEOU KAI EK T S DUNAME‘S AUTOU KAI OUDEIS EDUNATO EISELTHEIN EIS TON NAON AKHRI TELESTH‘SIN AI EPTA PL GAI T‘N EPTA AGGEL‘N

[16,1] KAI  KOUSA MEGAL S PH‘N S EK TOU NAOU LEGOUS S TOIS EPTA AGGELOIS UPAGETE KAI EKKHEETE TAS EPTA PHIALAS TOU THUMOU TOU THEOU EIS T N G N

[16,2] KAI AP LTHEN O PR‘TOS KAI EXEKHEEN T N PHIAL N AUTOU EIS T N G N KAI EGENETO ELKOS KAKON KAI PON RON EPI TOUS ANTHR‘POUS TOUS EKHONTAS TO KHARAGMA TOU TH RIOU KAI TOUS PROSKUNOUNTAS T  EIKONI AUTOU

[16,3] KAI O DEUTEROS EXEKHEEN T N PHIAL N AUTOU EIS T N THALASSAN KAI EGENETO AIMA ‘S NEKROU KAI PASA PSUKH  Z‘ S APETHANEN TA EN T  THALASS 

[16,4] KAI O TRITOS EXEKHEEN T N PHIAL N AUTOU EIS TOUS POTAMOUS KAI TAS P GAS T‘N UDAT‘N KAI EGENETO AIMA

[16,5] KAI  KOUSA TOU AGGELOU T‘N UDAT‘N LEGONTOS DIKAIOS EI O ‘N KAI O  N O OSIOS OTI TAUTA EKRINAS

[16,6] OTI AIMA AGI‘N KAI PROPH T‘N EXEKHEAN KAI AIMA AUTOIS [D] ED‘KAS PIEIN AXIOI EISIN

[16,7] KAI  KOUSA TOU THUSIAST RIOU LEGONTOS NAI KURIE O THEOS O PANTOKRAT‘R AL THINAI KAI DIKAIAI AI KRISEIS SOU

[16,8] KAI O TETARTOS EXEKHEEN T N PHIAL N AUTOU EPI TON  LION KAI EDOTH  AUT‘ KAUMATISAI TOUS ANTHR‘POUS EN PURI

[16,9] KAI EKAUMATISTH SAN OI ANTHR‘POI KAUMA MEGA KAI EBLASPH M SAN TO ONOMA TOU THEOU TOU EKHONTOS T N EXOUSIAN EPI TAS PL GAS TAUTAS KAI OU METENO SAN DOUNAI AUT‘ DOXAN

[16,10] KAI O PEMPTOS EXEKHEEN T N PHIAL N AUTOU EPI TON THRONON TOU TH RIOU KAI EGENETO   BASILEIA AUTOU ESKOT‘MEN  KAI EMAS‘NTO TAS GL‘SSAS AUT‘N EK TOU PONOU

[16,11] KAI EBLASPH M SAN TON THEON TOU OURANOU EK T‘N PON‘N AUT‘N KAI EK T‘N ELK‘N AUT‘N KAI OU METENO SAN EK T‘N ERG‘N AUT‘N

[16,12] KAI O EKTOS EXEKHEEN T N PHIAL N AUTOU EPI TON POTAMON TON MEGAN TON EUPHRAT N KAI EX RANTH  TO UD‘R AUTOU INA ETOIMASTH    ODOS T‘N BASILE‘N T‘N APO ANATOL S  LIOU

[16,13] KAI EIDON EK TOU STOMATOS TOU DRAKONTOS KAI EK TOU STOMATOS TOU TH RIOU KAI EK TOU STOMATOS TOU PSEUDOPROPH TOU PNEUMATA TRIA AKATHARTA ‘S BATRAKHOI

[16,14] EISIN GAR PNEUMATA DAIMONI‘N POIOUNTA S MEIA A EKPOREUETAI EPI TOUS BASILEIS T S OIKOUMEN S OL S SUNAGAGEIN AUTOUS EIS TON POLEMON T S  MERAS T S MEGAL S TOU THEOU TOU PANTOKRATOROS

[16,15] IDOU ERKHOMAI ‘S KLEPT S MAKARIOS O GR GOR‘N KAI T R‘N TA IMATIA AUTOU INA M  GUMNOS PERIPAT  KAI BLEP‘SIN T N ASKH MOSUN N AUTOU

[16,16] KAI SUN GAGEN AUTOUS EIS TON TOPON TON KALOUMENON EBRAISTI ARMAGED‘N

[16,17] KAI O EBDOMOS EXEKHEEN T N PHIAL N AUTOU EPI TON AERA KAI EX LTHEN PH‘N  MEGAL  EK TOU NAOU APO TOU THRONOU LEGOUSA GEGONEN

[16,18] KAI EGENONTO ASTRAPAI KAI PH‘NAI KAI BRONTAI KAI SEISMOS EGENETO MEGAS OIOS OUK EGENETO APH OU ANTHR‘POS EGENETO EPI T S G S T LIKOUTOS SEISMOS OUT‘ MEGAS

[16,19] KAI EGENETO   POLIS   MEGAL  EIS TRIA MER  KAI AI POLEIS T‘N ETHN‘N EPESAN KAI BABUL‘N   MEGAL  EMN STH  EN‘PION TOU THEOU DOUNAI AUT  TO POT RION TOU OINOU TOU THUMOU T S ORG S AUTOU

[16,20] KAI PASA N SOS EPHUGEN KAI OR  OUKH EURETH SAN

[16,21] KAI KHALAZA MEGAL  ‘S TALANTIAIA KATABAINEI EK TOU OURANOU EPI TOUS ANTHR‘POUS KAI EBLASPH M SAN OI ANTHR‘POI TON THEON EK T S PL G S T S KHALAZ S OTI MEGAL  ESTIN   PL G  AUT S SPHODRA

[17,1] KAI  LTHEN EIS EK T‘N EPTA AGGEL‘N T‘N EKHONT‘N TAS EPTA PHIALAS KAI ELAL SEN MET EMOU LEG‘N DEURO DEIX‘ SOI TO KRIMA T S PORN S T S MEGAL S T S KATH MEN S EPI UDAT‘N POLL‘N

[17,2] METH  S EPORNEUSAN OI BASILEIS T S G S KAI EMETHUSTH SAN OI KATOIKOUNTES T N G N EK TOU OINOU T S PORNEIAS AUT S

[17,3] KAI AP NEGKEN ME EIS ER MON EN PNEUMATI KAI EIDON GUNAIKA KATH MEN N EPI TH RION KOKKINON GEMON[TA] ONOMATA BLASPH MIAS EKH‘N KEPHALAS EPTA KAI KERATA DEKA

[17,4] KAI   GUN   N PERIBEBL MEN  PORPHUROUN KAI KOKKINON KAI KEKHRUS‘MEN  KHRUSI‘ KAI LITH‘ TIMI‘ KAI MARGARITAIS EKHOUSA POT RION KHRUSOUN EN T  KHEIRI AUT S GEMON BDELUGMAT‘N KAI TA AKATHARTA T S PORNEIAS AUT S

[17,5] KAI EPI TO MET‘PON AUT S ONOMA GEGRAMMENON MUST RION BABUL‘N   MEGAL    M T R T‘N PORN‘N KAI T‘N BDELUGMAT‘N T S G S

[17,6] KAI EIDON T N GUNAIKA METHUOUSAN EK TOU AIMATOS T‘N AGI‘N KAI EK TOU AIMATOS T‘N MARTUR‘N I SOU KAI ETHAUMASA ID‘N AUT N THAUMA MEGA

[17,7] KAI EIPEN MOI O AGGELOS DIA TI ETHAUMASAS EG‘ ER‘ SOI TO MUST RION T S GUNAIKOS KAI TOU TH RIOU TOU BASTAZONTOS AUT N TOU EKHONTOS TAS EPTA KEPHALAS KAI TA DEKA KERATA

[17,8] TO TH RION O EIDES  N KAI OUK ESTIN KAI MELLEI ANABAINEIN EK T S ABUSSOU KAI EIS AP‘LEIAN UPAGEI KAI THAUMASTH SONTAI OI KATOIKOUNTES EPI T S G S ‘N OU GEGRAPTAI TO ONOMA EPI TO BIBLION T S Z‘ S APO KATABOL S KOSMOU BLEPONT‘N TO TH RION OTI  N KAI OUK ESTIN KAI PARESTAI

[17,9] ‘DE O NOUS O EKH‘N SOPHIAN AI EPTA KEPHALAI EPTA OR  EISIN OPOU   GUN  KATH TAI EP AUT‘N KAI BASILEIS EPTA EISIN

[17,10] OI PENTE EPESAN O EIS ESTIN O ALLOS OUP‘  LTHEN KAI OTAN ELTH  OLIGON AUTON DEI MEINAI

[17,11] KAI TO TH RION O  N KAI OUK ESTIN KAI AUTOS OGDOOS ESTIN KAI EK T‘N EPTA ESTIN KAI EIS AP‘LEIAN UPAGEI

[17,12] KAI TA DEKA KERATA A EIDES DEKA BASILEIS EISIN OITINES BASILEIAN OUP‘ ELABON ALLA EXOUSIAN ‘S BASILEIS MIAN ‘RAN LAMBANOUSIN META TOU TH RIOU

[17,13] OUTOI MIAN GN‘M N EKHOUSIN KAI T N DUNAMIN KAI EXOUSIAN AUT‘N T‘ TH RI‘ DIDOASIN

[17,14] OUTOI META TOU ARNIOU POLEM SOUSIN KAI TO ARNION NIK SEI AUTOUS OTI KURIOS KURI‘N ESTIN KAI BASILEUS BASILE‘N KAI OI MET AUTOU KL TOI KAI EKLEKTOI KAI PISTOI

[17,15] KAI LEGEI MOI TA UDATA A EIDES OU   PORN  KATH TAI LAOI KAI OKHLOI EISIN KAI ETHN  KAI GL‘SSAI

[17,16] KAI TA DEKA KERATA A EIDES KAI TO TH RION OUTOI MIS SOUSIN T N PORN N KAI  R M‘MEN N POI SOUSIN AUT N KAI GUMN N KAI TAS SARKAS AUT S PHAGONTAI KAI AUT N KATAKAUSOUSIN EN PURI

[17,17] O GAR THEOS ED‘KEN EIS TAS KARDIAS AUT‘N POI SAI T N GN‘M N AUTOU KAI POI SAI MIAN GN‘M N KAI DOUNAI T N BASILEIAN AUT‘N T‘ TH RI‘ AKHRI TELESTH SONTAI OI LOGOI TOU THEOU

[17,18] KAI   GUN   N EIDES ESTIN   POLIS   MEGAL    EKHOUSA BASILEIAN EPI T‘N BASILE‘N T S G S

[18,1] META TAUTA EIDON ALLON AGGELON KATABAINONTA EK TOU OURANOU EKHONTA EXOUSIAN MEGAL N KAI   G  EPH‘TISTH  EK T S DOX S AUTOU

[18,2] KAI EKRAXEN EN ISKHURA PH‘N  LEG‘N EPESEN EPESEN BABUL‘N   MEGAL  KAI EGENETO KATOIK T RION DAIMONI‘N KAI PHULAK  PANTOS PNEUMATOS AKATHARTOU KAI PHULAK  PANTOS ORNEOU AKATHARTOU [KAI PHULAK  PANTOS TH RIOU AKATHARTOU] KAI MEMIS MENOU

[18,3] OTI EK TOU OINOU TOU THUMOU T S PORNEIAS AUT S PEP‘KAN PANTA TA ETHN  KAI OI BASILEIS T S G S MET AUT S EPORNEUSAN KAI OI EMPOROI T S G S EK T S DUNAME‘S TOU STR NOUS AUT S EPLOUT SAN

[18,4] KAI  KOUSA ALL N PH‘N N EK TOU OURANOU LEGOUSAN EXELTHATE O LAOS MOU EX AUT S INA M  SUGKOIN‘N S TE TAIS AMARTIAIS AUT S KAI EK T‘N PL G‘N AUT S INA M  LAB TE

[18,5] OTI EKOLL TH SAN AUT S AI AMARTIAI AKHRI TOU OURANOU KAI EMN MONEUSEN O THEOS TA ADIK MATA AUT S

[18,6] APODOTE AUT  ‘S KAI AUT  APED‘KEN KAI DIPL‘SATE TA DIPLA KATA TA ERGA AUT S EN T‘ POT RI‘ ‘ EKERASEN KERASATE AUT  DIPLOUN

[18,7] OSA EDOXASEN AUT N KAI ESTR NIASEN TOSOUTON DOTE AUT  BASANISMON KAI PENTHOS OTI EN T  KARDIA AUT S LEGEI OTI KATH MAI BASILISSA KAI KH RA OUK EIMI KAI PENTHOS OU M  ID‘

[18,8] DIA TOUTO EN MIA  MERA  XOUSIN AI PL GAI AUT S THANATOS KAI PENTHOS KAI LIMOS KAI EN PURI KATAKAUTH SETAI OTI ISKHUROS KURIOS O THEOS O KRINAS AUT N

[18,9] KAI KLAUSOUSIN KAI KOPSONTAI EP AUT N OI BASILEIS T S G S OI MET AUT S PORNEUSANTES KAI STR NIASANTES OTAN BLEP‘SIN TON KAPNON T S PUR‘SE‘S AUT S

[18,10] APO MAKROTHEN EST KOTES DIA TON PHOBON TOU BASANISMOU AUT S LEGONTES OUAI OUAI   POLIS   MEGAL  BABUL‘N   POLIS   ISKHURA OTI MIA ‘RA  LTHEN   KRISIS SOU

[18,11] KAI OI EMPOROI T S G S KLAIOUSIN KAI PENTHOUSIN EP AUT N OTI TON GOMON AUT‘N OUDEIS AGORAZEI OUKETI

[18,12] GOMON KHRUSOU KAI ARGUROU KAI LITHOU TIMIOU KAI MARGARIT‘N KAI BUSSINOU KAI PORPHURAS KAI SIRIKOU KAI KOKKINOU KAI PAN XULON THUINON KAI PAN SKEUOS ELEPHANTINON KAI PAN SKEUOS EK XULOU TIMI‘TATOU KAI KHALKOU KAI SID ROU KAI MARMAROU

[18,13] KAI KINNAM‘MON KAI AM‘MON KAI THUMIAMATA KAI MURON KAI LIBANON KAI OINON KAI ELAION KAI SEMIDALIN KAI SITON KAI KT N  KAI PROBATA KAI IPP‘N KAI RED‘N KAI S‘MAT‘N KAI PSUKHAS ANTHR‘P‘N

[18,14] KAI   OP‘RA SOU T S EPITHUMIAS T S PSUKH S AP LTHEN APO SOU KAI PANTA TA LIPARA KAI TA LAMPRA AP‘LETO APO SOU KAI OUKETI OU M  AUTA EUR SOUSIN

[18,15] OI EMPOROI TOUT‘N OI PLOUT SANTES AP AUT S APO MAKROTHEN ST SONTAI DIA TON PHOBON TOU BASANISMOU AUT S KLAIONTES KAI PENTHOUNTES

[18,16] LEGONTES OUAI OUAI   POLIS   MEGAL    PERIBEBL MEN  BUSSINON KAI PORPHUROUN KAI KOKKINON KAI KEKHRUS‘MEN  [EN] KHRUSI‘ KAI LITH‘ TIMI‘ KAI MARGARIT 

[18,17] OTI MIA ‘RA  R M‘TH  O TOSOUTOS PLOUTOS KAI PAS KUBERN T S KAI PAS O EPI TOPON PLE‘N KAI NAUTAI KAI OSOI T N THALASSAN ERGAZONTAI APO MAKROTHEN EST SAN

[18,18] KAI EKRAZON BLEPONTES TON KAPNON T S PUR‘SE‘S AUT S LEGONTES TIS OMOIA T  POLEI T  MEGAL 

[18,19] KAI EBALON KHOUN EPI TAS KEPHALAS AUT‘N KAI EKRAZON KLAIONTES KAI PENTHOUNTES LEGONTES OUAI OUAI   POLIS   MEGAL  EN   EPLOUT SAN PANTES OI EKHONTES TA PLOIA EN T  THALASS  EK T S TIMIOT TOS AUT S OTI MIA ‘RA  R M‘TH 

[18,20] EUPHRAINOU EP AUT  OURANE KAI OI AGIOI KAI OI APOSTOLOI KAI OI PROPH TAI OTI EKRINEN O THEOS TO KRIMA UM‘N EX AUT S

[18,21] KAI  REN EIS AGGELOS ISKHUROS LITHON ‘S MULINON MEGAN KAI EBALEN EIS T N THALASSAN LEG‘N OUT‘S ORM MATI BL TH SETAI BABUL‘N   MEGAL  POLIS KAI OU M  EURETH  ETI

[18,22] KAI PH‘N  KITHAR‘D‘N KAI MOUSIK‘N KAI AUL T‘N KAI SALPIST‘N OU M  AKOUSTH  EN SOI ETI KAI PAS TEKHNIT S PAS S TEKHN S OU M  EURETH  EN SOI ETI KAI PH‘N  MULOU OU M  AKOUSTH  EN SOI ETI

[18,23] KAI PH‘S LUKHNOU OU M  PHAN  EN SOI ETI KAI PH‘N  NUMPHIOU KAI NUMPH S OU M  AKOUSTH  EN SOI ETI OTI OI EMPOROI SOU  SAN OI MEGISTANES T S G S OTI EN T  PHARMAKEIA SOU EPLAN TH SAN PANTA TA ETHN 

[18,24] KAI EN AUT  AIMA PROPH T‘N KAI AGI‘N EURETH  KAI PANT‘N T‘N ESPHAGMEN‘N EPI T S G S

[19,1] META TAUTA  KOUSA ‘S PH‘N N MEGAL N OKHLOU POLLOU EN T‘ OURAN‘ LEGONT‘N ALL LOUIA   S‘T RIA KAI   DOXA KAI   DUNAMIS TOU THEOU  M‘N

[19,2] OTI AL THINAI KAI DIKAIAI AI KRISEIS AUTOU OTI EKRINEN T N PORN N T N MEGAL N  TIS EPHTHEIREN T N G N EN T  PORNEIA AUT S KAI EXEDIK SEN TO AIMA T‘N DOUL‘N AUTOU EK KHEIROS AUT S

[19,3] KAI DEUTERON EIR KAN ALL LOUIA KAI O KAPNOS AUT S ANABAINEI EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N

[19,4] KAI EPESAN OI PRESBUTEROI OI EIKOSI TESSARES KAI TA TESSARA Z‘A KAI PROSEKUN SAN T‘ THE‘ T‘ KATH MEN‘ EPI T‘ THRON‘ LEGONTES AM N ALL LOUIA

[19,5] KAI PH‘N  APO TOU THRONOU EX LTHEN LEGOUSA AINEITE T‘ THE‘  M‘N PANTES OI DOULOI AUTOU [KAI] OI PHOBOUMENOI AUTON OI MIKROI KAI OI MEGALOI

[19,6] KAI  KOUSA ‘S PH‘N N OKHLOU POLLOU KAI ‘S PH‘N N UDAT‘N POLL‘N KAI ‘S PH‘N N BRONT‘N ISKHUR‘N LEGONT‘N ALL LOUIA OTI EBASILEUSEN KURIOS O THEOS [ M‘N] O PANTOKRAT‘R

[19,7] KHAIR‘MEN KAI AGALLI‘MEN KAI D‘S‘MEN T N DOXAN AUT‘ OTI  LTHEN O GAMOS TOU ARNIOU KAI   GUN  AUTOU  TOIMASEN EAUT N

[19,8] KAI EDOTH  AUT  INA PERIBAL TAI BUSSINON LAMPRON KATHARON TO GAR BUSSINON TA DIKAI‘MATA T‘N AGI‘N ESTIN

[19,9] KAI LEGEI MOI GRAPSON MAKARIOI OI EIS TO DEIPNON TOU GAMOU TOU ARNIOU KEKL MENOI KAI LEGEI MOI OUTOI OI LOGOI AL THINOI TOU THEOU EISIN

[19,10] KAI EPESA EMPROSTHEN T‘N POD‘N AUTOU PROSKUN SAI AUT‘ KAI LEGEI MOI ORA M  SUNDOULOS SOU EIMI KAI T‘N ADELPH‘N SOU T‘N EKHONT‘N T N MARTURIAN I SOU T‘ THE‘ PROSKUN SON   GAR MARTURIA I SOU ESTIN TO PNEUMA T S PROPH TEIAS

[19,11] KAI EIDON TON OURANON  NE‘GMENON KAI IDOU IPPOS LEUKOS KAI O KATH MENOS EP AUTON [KALOUMENOS] PISTOS KAI AL THINOS KAI EN DIKAIOSUN  KRINEI KAI POLEMEI

[19,12] OI DE OPHTHALMOI AUTOU [‘S] PHLOX PUROS KAI EPI T N KEPHAL N AUTOU DIAD MATA POLLA EKH‘N ONOMA GEGRAMMENON O OUDEIS OIDEN EI M  AUTOS

[19,13] KAI PERIBEBL MENOS IMATION BEBAMMENON AIMATI KAI KEKL TAI TO ONOMA AUTOU O LOGOS TOU THEOU

[19,14] KAI TA STRATEUMATA [TA] EN T‘ OURAN‘  KOLOUTHEI AUT‘ EPH IPPOIS LEUKOIS ENDEDUMENOI BUSSINON LEUKON KATHARON

[19,15] KAI EK TOU STOMATOS AUTOU EKPOREUETAI ROMPHAIA OXEIA INA EN AUT  PATAX  TA ETHN  KAI AUTOS POIMANEI AUTOUS EN RABD‘ SID RA KAI AUTOS PATEI T N L NON TOU OINOU TOU THUMOU T S ORG S TOU THEOU TOU PANTOKRATOROS

[19,16] KAI EKHEI EPI TO IMATION KAI EPI TON M RON AUTOU ONOMA GEGRAMMENON BASILEUS BASILE‘N KAI KURIOS KURI‘N

[19,17] KAI EIDON ENA AGGELON EST‘TA EN T‘  LI‘ KAI EKRAXEN [EN] PH‘N  MEGAL  LEG‘N PASIN TOIS ORNEOIS TOIS PETOMENOIS EN MESOURAN MATI DEUTE SUNAKHTH TE EIS TO DEIPNON TO MEGA TOU THEOU

[19,18] INA PHAG TE SARKAS BASILE‘N KAI SARKAS KHILIARKH‘N KAI SARKAS ISKHUR‘N KAI SARKAS IPP‘N KAI T‘N KATH MEN‘N EP AUT‘N KAI SARKAS PANT‘N ELEUTHER‘N TE KAI DOUL‘N KAI MIKR‘N KAI MEGAL‘N

[19,19] KAI EIDON TO TH RION KAI TOUS BASILEIS T S G S KAI TA STRATEUMATA AUT‘N SUN GMENA POI SAI TON POLEMON META TOU KATH MENOU EPI TOU IPPOU KAI META TOU STRATEUMATOS AUTOU

[19,20] KAI EPIASTH  TO TH RION KAI MET AUTOU O PSEUDOPROPH T S O POI SAS TA S MEIA EN‘PION AUTOU EN OIS EPLAN SEN TOUS LABONTAS TO KHARAGMA TOU TH RIOU KAI TOUS PROSKUNOUNTAS T  EIKONI AUTOU Z‘NTES EBL TH SAN OI DUO EIS T N LIMN N TOU PUROS T S KAIOMEN S EN THEI‘

[19,21] KAI OI LOIPOI APEKTANTH SAN EN T  ROMPHAIA TOU KATH MENOU EPI TOU IPPOU T  EXELTHOUS  EK TOU STOMATOS AUTOU KAI PANTA TA ORNEA EKHORTASTH SAN EK T‘N SARK‘N AUT‘N

[20,1] KAI EIDON AGGELON KATABAINONTA EK TOU OURANOU EKHONTA T N KLEIN T S ABUSSOU KAI ALUSIN MEGAL N EPI T N KHEIRA AUTOU

[20,2] KAI EKRAT SEN TON DRAKONTA O OPHIS O ARKHAIOS OS ESTIN DIABOLOS KAI O SATANAS KAI ED SEN AUTON KHILIA ET 

[20,3] KAI EBALEN AUTON EIS T N ABUSSON KAI EKLEISEN KAI ESPHRAGISEN EPAN‘ AUTOU INA M  PLAN S  ETI TA ETHN  AKHRI TELESTH  TA KHILIA ET  META TAUTA DEI LUTH NAI AUTON MIKRON KHRONON

[20,4] KAI EIDON THRONOUS KAI EKATHISAN EP AUTOUS KAI KRIMA EDOTH  AUTOIS KAI TAS PSUKHAS T‘N PEPELEKISMEN‘N DIA T N MARTURIAN I SOU KAI DIA TON LOGON TOU THEOU KAI OITINES OU PROSEKUN SAN TO TH RION OUDE T N EIKONA AUTOU KAI OUK ELABON TO KHARAGMA EPI TO MET‘PON KAI EPI T N KHEIRA AUT‘N KAI EZ SAN KAI EBASILEUSAN META TOU KHRISTOU KHILIA ET 

[20,5] OI LOIPOI T‘N NEKR‘N OUK EZ SAN AKHRI TELESTH  TA KHILIA ET  AUT    ANASTASIS   PR‘T 

[20,6] MAKARIOS KAI AGIOS O EKH‘N MEROS EN T  ANASTASEI T  PR‘T  EPI TOUT‘N O DEUTEROS THANATOS OUK EKHEI EXOUSIAN ALL ESONTAI IEREIS TOU THEOU KAI TOU KHRISTOU KAI BASILEUSOUSIN MET AUTOU [TA] KHILIA ET 

[20,7] KAI OTAN TELESTH  TA KHILIA ET  LUTH SETAI O SATANAS EK T S PHULAK S AUTOU

[20,8] KAI EXELEUSETAI PLAN SAI TA ETHN  TA EN TAIS TESSARSIN G‘NIAIS T S G S TON G‘G KAI MAG‘G SUNAGAGEIN AUTOUS EIS TON POLEMON ‘N O ARITHMOS AUT‘N ‘S   AMMOS T S THALASS S

[20,9] KAI ANEB SAN EPI TO PLATOS T S G S KAI EKUKLEUSAN T N PAREMBOL N T‘N AGI‘N KAI T N POLIN T N  GAP MEN N KAI KATEB  PUR EK TOU OURANOU KAI KATEPHAGEN AUTOUS

[20,10] KAI O DIABOLOS O PLAN‘N AUTOUS EBL TH  EIS T N LIMN N TOU PUROS KAI THEIOU OPOU KAI TO TH RION KAI O PSEUDOPROPH T S KAI BASANISTH SONTAI  MERAS KAI NUKTOS EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N

[20,11] KAI EIDON THRONON MEGAN LEUKON KAI TON KATH MENON EP AUTON OU APO TOU PROS‘POU EPHUGEN   G  KAI O OURANOS KAI TOPOS OUKH EURETH  AUTOIS

[20,12] KAI EIDON TOUS NEKROUS TOUS MEGALOUS KAI TOUS MIKROUS EST‘TAS EN‘PION TOU THRONOU KAI BIBLIA  NOIKHTH SAN KAI ALLO BIBLION  NOIKHTH  O ESTIN T S Z‘ S KAI EKRITH SAN OI NEKROI EK T‘N GEGRAMMEN‘N EN TOIS BIBLIOIS KATA TA ERGA AUT‘N

[20,13] KAI ED‘KEN   THALASSA TOUS NEKROUS TOUS EN AUT  KAI O THANATOS KAI O AD S ED‘KAN TOUS NEKROUS TOUS EN AUTOIS KAI EKRITH SAN EKASTOS KATA TA ERGA AUT‘N

[20,14] KAI O THANATOS KAI O AD S EBL TH SAN EIS T N LIMN N TOU PUROS OUTOS O THANATOS O DEUTEROS ESTIN   LIMN  TOU PUROS

[20,15] KAI EI TIS OUKH EURETH  EN T  BIBL‘ T S Z‘ S GEGRAMMENOS EBL TH  EIS T N LIMN N TOU PUROS

[21,1] KAI EIDON OURANON KAINON KAI G N KAIN N O GAR PR‘TOS OURANOS KAI   PR‘T  G  AP LTHAN KAI   THALASSA OUK ESTIN ETI

[21,2] KAI T N POLIN T N AGIAN IEROUSAL M KAIN N EIDON KATABAINOUSAN EK TOU OURANOU APO TOU THEOU  TOIMASMEN N ‘S NUMPH N KEKOSM MEN N T‘ ANDRI AUT S

[21,3] KAI  KOUSA PH‘N S MEGAL S EK TOU THRONOU LEGOUS S IDOU   SK N  TOU THEOU META T‘N ANTHR‘P‘N KAI SK N‘SEI MET AUT‘N KAI AUTOI LAOI AUTOU ESONTAI KAI AUTOS O THEOS MET AUT‘N ESTAI [AUT‘N THEOS]

[21,4] KAI EXALEIPSEI PAN DAKRUON EK T‘N OPHTHALM‘N AUT‘N KAI O THANATOS OUK ESTAI ETI OUTE PENTHOS OUTE KRAUG  OUTE PONOS OUK ESTAI ETI [OTI] TA PR‘TA AP LTHAN

[21,5] KAI EIPEN O KATH MENOS EPI T‘ THRON‘ IDOU KAINA POI‘ PANTA KAI LEGEI GRAPSON OTI OUTOI OI LOGOI PISTOI KAI AL THINOI EISIN

[21,6] KAI EIPEN MOI GEGONAN EG‘ [EIMI] TO ALPHA KAI TO ‘   ARKH  KAI TO TELOS EG‘ T‘ DIPS‘NTI D‘S‘ EK T S P G S TOU UDATOS T S Z‘ S D‘REAN

[21,7] O NIK‘N KL RONOM SEI TAUTA KAI ESOMAI AUT‘ THEOS KAI AUTOS ESTAI MOI UIOS

[21,8] TOIS DE DEILOIS KAI APISTOIS KAI EBDELUGMENOIS KAI PHONEUSIN KAI PORNOIS KAI PHARMAKOIS KAI EID‘LOLATRAIS KAI PASIN TOIS PSEUDESIN TO MEROS AUT‘N EN T  LIMN  T  KAIOMEN  PURI KAI THEI‘ O ESTIN O THANATOS O DEUTEROS

[21,9] KAI  LTHEN EIS EK T‘N EPTA AGGEL‘N T‘N EKHONT‘N TAS EPTA PHIALAS T‘N GEMONT‘N T‘N EPTA PL G‘N T‘N ESKHAT‘N KAI ELAL SEN MET EMOU LEG‘N DEURO DEIX‘ SOI T N NUMPH N T N GUNAIKA TOU ARNIOU

[21,10] KAI AP NEGKEN ME EN PNEUMATI EPI OROS MEGA KAI UPS LON KAI EDEIXEN MOI T N POLIN T N AGIAN IEROUSAL M KATABAINOUSAN EK TOU OURANOU APO TOU THEOU

[21,11] EKHOUSAN T N DOXAN TOU THEOU O PH‘ST R AUT S OMOIOS LITH‘ TIMI‘TAT‘ ‘S LITH‘ IASPIDI KRUSTALLIZONTI

[21,12] EKHOUSA TEIKHOS MEGA KAI UPS LON EKHOUSA PUL‘NAS D‘DEKA KAI EPI TOIS PUL‘SIN AGGELOUS D‘DEKA KAI ONOMATA EPIGEGRAMMENA A ESTIN [TA ONOMATA] T‘N D‘DEKA PHUL‘N UI‘N ISRA L

[21,13] APO ANATOL S PUL‘NES TREIS KAI APO BORRA PUL‘NES TREIS KAI APO NOTOU PUL‘NES TREIS KAI APO DUSM‘N PUL‘NES TREIS

[21,14] KAI TO TEIKHOS T S POLE‘S EKH‘N THEMELIOUS D‘DEKA KAI EP AUT‘N D‘DEKA ONOMATA T‘N D‘DEKA APOSTOL‘N TOU ARNIOU

[21,15] KAI O LAL‘N MET EMOU EIKHEN METRON KALAMON KHRUSOUN INA METR S  T N POLIN KAI TOUS PUL‘NAS AUT S KAI TO TEIKHOS AUT S

[21,16] KAI   POLIS TETRAG‘NOS KEITAI KAI TO M KOS AUT S OSON [KAI] TO PLATOS KAI EMETR SEN T N POLIN T‘ KALAM‘ EPI STADI‘N D‘DEKA KHILIAD‘N TO M KOS KAI TO PLATOS KAI TO UPSOS AUT S ISA ESTIN

[21,17] KAI EMETR SEN TO TEIKHOS AUT S EKATON TESSERAKONTA TESSAR‘N P KH‘N METRON ANTHR‘POU O ESTIN AGGELOU

[21,18] KAI   END‘M SIS TOU TEIKHOUS AUT S IASPIS KAI   POLIS KHRUSION KATHARON OMOION UAL‘ KATHAR‘

[21,19] OI THEMELIOI TOU TEIKHOUS T S POLE‘S PANTI LITH‘ TIMI‘ KEKOSM MENOI O THEMELIOS O PR‘TOS IASPIS O DEUTEROS SAPPHIROS O TRITOS KHALK D‘N O TETARTOS SMARAGDOS

[21,20] O PEMPTOS SARDONUX O EKTOS SARDION O EBDOMOS KHRUSOLITHOS O OGDOOS B RULLOS O ENATOS TOPAZION O DEKATOS KHRUSOPRASOS O ENDEKATOS UAKINTHOS O D‘DEKATOS AMETHUSTOS

[21,21] KAI OI D‘DEKA PUL‘NES D‘DEKA MARGARITAI ANA EIS EKASTOS T‘N PUL‘N‘N  N EX ENOS MARGARITOU KAI   PLATEIA T S POLE‘S KHRUSION KATHARON ‘S UALOS DIAUG S

[21,22] KAI NAON OUK EIDON EN AUT  O GAR KURIOS O THEOS O PANTOKRAT‘R NAOS AUT S ESTIN KAI TO ARNION

[21,23] KAI   POLIS OU KHREIAN EKHEI TOU  LIOU OUDE T S SEL N S INA PHAIN‘SIN AUT    GAR DOXA TOU THEOU EPH‘TISEN AUT N KAI O LUKHNOS AUT S TO ARNION

[21,24] KAI PERIPAT SOUSIN TA ETHN  DIA TOU PH‘TOS AUT S KAI OI BASILEIS T S G S PHEROUSIN T N DOXAN AUT‘N EIS AUT N

[21,25] KAI OI PUL‘NES AUT S OU M  KLEISTH‘SIN  MERAS NUX GAR OUK ESTAI EKEI

[21,26] KAI OISOUSIN T N DOXAN KAI T N TIM N T‘N ETHN‘N EIS AUT N

[21,27] KAI OU M  EISELTH  EIS AUT N PAN KOINON KAI [O] POI‘N BDELUGMA KAI PSEUDOS EI M  OI GEGRAMMENOI EN T‘ BIBLI‘ T S Z‘ S TOU ARNIOU

[22,1] KAI EDEIXEN MOI POTAMON UDATOS Z‘ S LAMPRON ‘S KRUSTALLON EKPOREUOMENON EK TOU THRONOU TOU THEOU KAI TOU ARNIOU

[22,2] EN MES‘ T S PLATEIAS AUT S KAI TOU POTAMOU ENTEUTHEN KAI EKEITHEN XULON Z‘ S POIOUN KARPOUS D‘DEKA KATA M NA EKASTON APODIDOUN TON KARPON AUTOU KAI TA PHULLA TOU XULOU EIS THERAPEIAN T‘N ETHN‘N

[22,3] KAI PAN KATATHEMA OUK ESTAI ETI KAI O THRONOS TOU THEOU KAI TOU ARNIOU EN AUT  ESTAI KAI OI DOULOI AUTOU LATREUSOUSIN AUT‘

[22,4] KAI OPSONTAI TO PROS‘PON AUTOU KAI TO ONOMA AUTOU EPI T‘N MET‘P‘N AUT‘N

[22,5] KAI NUX OUK ESTAI ETI KAI OUK EKHOUSIN KHREIAN PH‘TOS LUKHNOU KAI PH‘TOS  LIOU OTI KURIOS O THEOS PH‘TISEI EP AUTOUS KAI BASILEUSOUSIN EIS TOUS AI‘NAS T‘N AI‘N‘N

[22,6] KAI EIPEN MOI OUTOI OI LOGOI PISTOI KAI AL THINOI KAI O KURIOS O THEOS T‘N PNEUMAT‘N T‘N PROPH T‘N APESTEILEN TON AGGELON AUTOU DEIXAI TOIS DOULOIS AUTOU A DEI GENESTHAI EN TAKHEI

[22,7] KAI IDOU ERKHOMAI TAKHU MAKARIOS O T R‘N TOUS LOGOUS T S PROPH TEIAS TOU BIBLIOU TOUTOU

[22,8] KAG‘ I‘ANN S O AKOU‘N KAI BLEP‘N TAUTA KAI OTE  KOUSA KAI EBLEPSA EPESA PROSKUN SAI EMPROSTHEN T‘N POD‘N TOU AGGELOU TOU DEIKNUONTOS MOI TAUTA

[22,9] KAI LEGEI MOI ORA M  SUNDOULOS SOU EIMI KAI T‘N ADELPH‘N SOU T‘N PROPH T‘N KAI T‘N T ROUNT‘N TOUS LOGOUS TOU BIBLIOU TOUTOU T‘ THE‘ PROSKUN SON

[22,10] KAI LEGEI MOI M  SPHRAGIS S TOUS LOGOUS T S PROPH TEIAS TOU BIBLIOU TOUTOU O KAIROS GAR EGGUS ESTIN

[22,11] O ADIK‘N ADIK SAT‘ ETI KAI O RUPAROS RUPANTH T‘ ETI KAI O DIKAIOS DIKAIOSUN N POI SAT‘ ETI KAI O AGIOS AGIASTH T‘ ETI

[22,12] IDOU ERKHOMAI TAKHU KAI O MISTHOS MOU MET EMOU APODOUNAI EKAST‘ ‘S TO ERGON ESTIN AUTOU

[22,13] EG‘ TO ALPHA KAI TO ‘ O PR‘TOS KAI O ESKHATOS   ARKH  KAI TO TELOS

[22,14] MAKARIOI OI PLUNONTES TAS STOLAS AUT‘N INA ESTAI   EXOUSIA AUT‘N EPI TO XULON T S Z‘ S KAI TOIS PUL‘SIN EISELTH‘SIN EIS T N POLIN

[22,15] EX‘ OI KUNES KAI OI PHARMAKOI KAI OI PORNOI KAI OI PHONEIS KAI OI EID‘LOLATRAI KAI PAS PHIL‘N KAI POI‘N PSEUDOS

[22,16] EG‘ I SOUS EPEMPSA TON AGGELON MOU MARTUR SAI UMIN TAUTA EPI TAIS EKKL SIAIS EG‘ EIMI   RIZA KAI TO GENOS DAUID O AST R O LAMPROS O PR‘INOS

[22,17] KAI TO PNEUMA KAI   NUMPH  LEGOUSIN ERKHOU KAI O AKOU‘N EIPAT‘ ERKHOU KAI O DIPS‘N ERKHESTH‘ O THEL‘N LABET‘ UD‘R Z‘ S D‘REAN

[22,18] MARTUR‘ EG‘ PANTI T‘ AKOUONTI TOUS LOGOUS T S PROPH TEIAS TOU BIBLIOU TOUTOU EAN TIS EPITH  EP AUTA EPITH SEI O THEOS EP AUTON TAS PL GAS TAS GEGRAMMENAS EN T‘ BIBLI‘ TOUT‘

[22,19] KAI EAN TIS APHEL  APO T‘N LOG‘N TOU BIBLIOU T S PROPH TEIAS TAUT S APHELEI O THEOS TO MEROS AUTOU APO TOU XULOU T S Z‘ S KAI EK T S POLE‘S T S AGIAS T‘N GEGRAMMEN‘N EN T‘ BIBLI‘ TOUT‘

[22,20] LEGEI O MARTUR‘N TAUTA NAI ERKHOMAI TAKHU AM N ERKHOU KURIE I SOU

[22,21]   KHARIS TOU KURIOU I SOU META PANT‘N

Topo da pŠgina
DVBITANDO, AD VERITATEM PARVENIMVS... ALIQVANDO!
Free Web Hosting